Ärrenden: Upprop n. Delgivninngar Interpellattion Enkel frågga Motioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärrenden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Upprop n. Delgivninngar Interpellattion Enkel frågga Motioner"

Transkript

1 1(2) Datum 214- Kommunfulllmäktige mmanträde kallas till sam Plats: Tid: Förv valtningsbygggnaden Arvidssjaur Mån ndag 27 oktober kl 13. Allmänheten är välkommenn att närvara. Ärrenden: Sammantrrädets öppnaande Upprop Val av jussteringsmän n Val av fullmäktiges presidium p Anmälan aav jäv Allmänhettens frågesttund Delgivninngar Interpellattion Enkel frågga Motioner Medborgaarförslag Översyn aav politisk organisation datperioden o n inför mand nala kontoko ort Revisionsrrapport Granskning G aav kommun Utlåtande avseende delårsrappor 31 d rt Delårsbokkslut Helaa kommunen Inköpspolicy för Arvidsjaurs kom mmun Riktlinjer för kommu unal borgen Motion - Separat S redo ovisning avv kommunalla bolag vid delårsboksslut Riktlinjer för bidrag ur del (bygdem medel) u vattenreggleringsmed der byggtideen av terminnalbyggnad Utökad lik kviditet i forrm av tillfällligt lån und d och parkerring vid Arv vidsjaurs flyygplats Arbetsorddning för kom mmunfullm mäktige och kommunfullmäktiges ppresidium Slamtömnning i egen regi r Kommunö ngdomspolittik i Arvidsjjaur övergripand de handlingssplan för un ndighet för åår 213 Ansvarsfriihet för Norrrbottens Lääns Kollektiivtrafikmyn Arvidsjaurr ska förklaaras som vinndkraftsfri kommun (M Medborgarföörslag) k Motion Arvidsjaurs A nlig kommu un in för fram mtiden s kommun, een miljövän plat till Nyb borgstjärn Motion Konkret K sattsning av baadplats kopp Motion Genomföraande av Torggets dag Ks Ks Ks Ks Ks Ks 18 1 Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks 188 1

2 2(2) 29. Motion Relaxavdelningar för kommunens personal 3. Motion Återinförande av energiåtgärder som prioriterat område i vattenregleringsmedel 31. Motion Kraftsamling för maximering av nöjesaktiviteter 32. Motion Långsiktigt införande av Leanliknande arbetsmetoder i kommunen 33. Motion Enklare medborgardialoger 34. Motion - Lokal ordningsstadga som stående punkt vid utskick av kommunal information 35. Motion - Presentation av nyanställda tjänstemän vid kommunfullmäktiges sammanträden 36. Motion Lednings- och lydnadsförhållanden Räddningstjänsten 37. Revidering av riktlinjer för Årets medborgare i Arvidsjaurs kommun 38. Valärenden Arvidsjaur BRITT-INGER HEDMAN Ålderman Ks 189 Ks 19 Ks 191 Ks 192 Ks 193 Ks 194 Ks 195 Ks 196

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Val av presidium Justerandes sign Kommunfullmäktige har att förrätta val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande inför mandatperioden Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf 2 Delgivningar Justerandes sign Delgivning har skett per e-post om inte annat anges. Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter; Protokoll Direktionen Partnerskap Inland Akademi Norr Cirkulär 14:31 - Politiska partier inom vård och äldreomsorg Sveriges Kommuner och Landsting Fastställd Länstransportplan för Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Företagarpromenad i Arvidsjaur 12 juni 214 Företagarna, Svensk Handel och representanter från kommunen Beslut om tillstånd till att bygga om trappan till Anders Larsa-gården, Gallejaur 2:3, i kulturreservatet Gallejaur by, Arvidsjaur's kommun Länsstyrelsen i Norrbotten Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida /9 Kf Ingen interpellation eller fråga har inlämnats innan kallelsens skickades ut. Interpellation / Frågor Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Under den här punkten ges ledamöterna möjlighet att lämna in motioner. Motioner Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :1 Kf Omedelbara åtgärder för att få stopp på buskörning inom Arvidsjaurs tätort (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Att man omedelbart vidtar åtgärder för att få stopp på buskörandet på framför allt Storgatan, Fjellströmsvägen och Västlundavägen (den senare är som bekant huvudled, börjar med en svag nerförslutning och inbjuder därför till rivstart med början under min balkong). Denna sanitära olägenhet, kallad buskörning, försiggår varenda helg, startar med samling redan på eftermiddagen- på Torget och fortsätter till långt in på morgonkulan ( i lördags 1.45 j, med tjutande däck, vrålande motorer och påtagligt överskridande av gällande fartbestämmelser. Kappkörning sida vid sida då den ena kör vänstertrafik förekommer också. Allt detta känner "ALLA" till, således även polismyndigheterna både i Arvidsjaur, Piteå och Luleå, inte minst p.g.a. mitt allt mer irriterade ringande (senast hamnade jag i larmcentralen i Stockholm. Man visste inte VAD Arvidsjaur var, var det låg så jag fick bokstavera och ge en geografisk orientering ("rakt västerut från Luleå, halvvägs till Norge men före Arjeplog"), och alla jag talar med är förstående och medkännande men beklagar samtidigt att man inte har någon bil/enhet i närheten -MEN detta sker ju varje helg, så varför inte lite framförhållning, planering? Dessutom finns åtminstone ett 1-tal poliser bosatta i Arvidsjaurområdet! På Fridhemsskolan (snett emot min bostad) finns en övervakningskamera uppsatt-och aktiv. Förmodligen som en övervakningsminne från den tid när vi hade Posten under mig. Rikta om den, sikta lite lägre så får man en överblick av den trafikfarliga rundkörningsaktiviteten som pågår där på lördagsnätterna! Sammankalla berörda parter till ett samtal, d.v.s. polis, kommun, vägverk, aktuella bildårar samt representanter på de störda samhällsmedborgarna, ett samtal om rättigheter, skyldigheter, hänsyn etc. Viktigt är att någonting blir gjort NU! Jag har uthärdat i 4 år och är trött på att ingenting händer, ingenting görs trots att "alla" vet vilka syndarna (inte minst polisen). Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till Trafiknämnden för beredning och beslut. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :2 Kf Informationstavla i centrala Arvidsjaur (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Vi har ju två styck fina informationstavlor i början på samhället (en vid rondellen och en vid Laukervägskälet). Jag tycker att vi borde sätta upp en likadan tavla i centrala Arvidsjaur. Varför behövs en sådan mitt i smeten då? Jo jag har några anledningar, finns garanterat fler men här är några: l. Så man inte missar någon rolig/intressant aktivitet, samt att de som är duktiga att anordna aktiviteter får mer deltagare just för att man har sett den på tavlan och pallrar sig dit. 2. Vissa har inte internet och kan läsa om denna aktivitet på Arvidsjaurs hemsida. Sen så ligger ju inte alltid denna information på Arvidsjaurs hemsida, utan ibland är det enda sättet att veta att just den aktiviteten sker är att se informationen på tavlorna. 3. Man ska ju inte behöva starta bilen och okynnesköra ut från samhället för att titta på tavlorna om det finns någon aktivitet man kan delta på, vi tänker väl på miljön? :-) Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :3 Kf Gång- och cykelväg runt hela Ringleden (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Jag vill först berömma den fina gång- och cykelstigen som finns längst Järnvägsgatan. Tycker att man borde fortsätta med en sådan längst Sten Laestadiusvägen. Vi har så många duktiga motionärer som går / cyklar / springer / rullskidar / rollerbladar / rastar hundar. På sommaren funkar säkerheten hyfsat när man motionerar runt Ringleden, men den skulle bli ännu bättre och kommer kanske att användas än mer flitigt nu av barn när ett lekland dyker upp vid det redan välbesökta Dollarstore. Vintertid kan jag inte påstå att säkerheten är särskilt hög på denna väg/trottoar. Dåligt plogade vägar / trottoarer som GARANTERAT gör att folk drar sig för att ta sig ut och röra på sig. Så mitt medborgarförslag är alltså: Gör en gång & cykelstig runt hela Sten Laestadiusvägen så ökar vi säkerheten både sommar men särskilt under vintern. Då slipper medborgarna (särskilt barn- och ungdomarna) gå och cykla på dåligt plogade trottoarer och som det är nu istället går på vägen. Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :4 Kf Bättre mat till de gamla (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Vanlig husmanskost: Köttbullar, stekt lax, pannkaka, plättar, palt, köttsoppa, ärtsoppa, bruna bönor m.m. mat som gamla vet vad det är. Slopa all panerad fisk samt ris. Den maten slängs ändå i soporna. Det måste väl ändå gå att tugga i sig den mat som serveras. Många har dåliga tänder eller proteser. Maten måste tillagas så att de gamla kan tugga den, t.ex. så ska fläsk inte kokas, det ska stekas (men inte brännas upp). Sedan kan man duka lite fint VARJE dag, så de gamla får en bättre aptit, det måste finnas helhetskänsla i vården av gamla, att personalen alltid sitter i matsalen vid måltider som stöttning ifall det behövs. I förlängningen skulle det innebära mindre av närings- och berikningsprodukter. Sedan är det inte bra för miljön med all den mat som slängs. Ryck upp er kostchefer, dietister och kokerskor. Bättre mat! Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :5 Kf Grön tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: I kommunen fokuseras allt för ofta på näringslivet i centralorten. Även om landsbygdens företag har samma utmaningar och möjligheter som alla andra företag, så finns en inte oväsentlig del av utmaningarna för företagandet på landsbygden. De gröna näringarna*) har ofta speciella utmaningar och möjligheter i sin verksamhet. Exempel på saker som påverkar företagande inom de gröna näringarna är: Möjligheten till landsbygdsboende, service och infrastruktur Hanteringen av åkermarken för kommande generationers behov av livsmedel och energi Möjligheten för tätortsnära verksamhet inom de gröna näringarna Landskapsbild, natur- och kulturmiljöer Miljöpåverkan och vatten Kretsloppstänkande Energi Kommunens syn på, och system för, tillsyn av företagen Synen på lokal ekonomi och upphandling För att ta ett helhetsgrepp om de frågor som är viktigast för att utveckla de gröna företagen och möjlighet till företagande på landsbygden, som är grunden för en levande landsbygd, behöver en plan tas fram där det tydligt anges vilka möjligheter och hinder som är viktigast att arbeta med. Ett sådant arbete berör många av kommunens förvaltningar och kan ge värdefull kunskap mellan dessa. En konkret handlingsplan bör också tas fram parallellt för att utveckla några utpekade sakfrågor. För att arbetet ska bli framgångsrikt behöver naturligtvis representanter för de gröna näringarna samt andra relevanta landsbygdsorganisationer vara med i arbetet. Med ovanstående som bakgrund föreslår jag att kommunen, i samarbete med landsbygdens organisationer, tar fram en tillväxtplan för de gröna näringarna i kommunen. Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. *) De gröna näringarna definieras av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som företag med sin bas i jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö. Den definitionen kan vara lämplig att ha i åtanke vid kommunens arbete med en näringsspecifik tillväxtplan. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :6 Kf Gratis närvaro för allmänheten vid utdelning av kommunens priser och stipendium (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Detta medborgarförslag gäller utdelande av priser som ska delas ut av Arvidsjaurs kommun med skattemedel. Jag anser att alla medborgare ska ha rätt att beskåda prisutdelningarna av kommunens alla priser utan att betala inträde. Med rätt planering av alla inblandade borde det inte vara så svårt att ordna. Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Översyn av politisk organisation inför mandatperioden Dnr 12/213 1 Den politiska organisationen ses över inför varje mandatperiod för att vara anpassad till den tid och organisation den ska verka i samklang med. Att ha en effektiv, demokratisk och målinriktad politisk organisation är speciellt viktigt i ett läge där kommunens resurser är begränsade och där ytterligare organisationsförändringar och besparingar kommer att ske. En politisk organisation bör avspegla den organisering och de prioriteringar som görs inom kommunen och det politiska systemet. En arbetsgrupp för översynen inrättades vid kommunstyrelsens sammanträde Arbetsgruppen har tagit fram förslag som sänts till partierna för yttrande. Remissvar har lämnats och arbetsgruppen har sammanträtt för att lämna förslag till beslut. Arbetsgruppen har inte kunnat enas, vilket innebär att partierna lämnat förslag till organisation var för sig. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för beslut av kommunfullmäktige som väljs för mandatperioden I handlingarna förekommer ett förslag nr 5 som lämnades in vid fullmäktiges sammanträde i juni. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARV1DSJAURS KOMMUN l<oii nun fullniriktioe Sammanträdesdatum Sida Tidigare beslut Kf 9 Översyn av politisk organisation inför mandatperioden Dnr 12/213 1 Den politiska organisationen ses över inför varje mandatperiod för att vara anpassad till den tid och organisation den ska verka i samklang med. Att ha en effektiv, demokratisk och målinriktad politisk organisation är speciellt viktigt i ett läge där kommunens resurser är begränsade och där ytterligare organisationsförändringar och besparingar kommer att ske. En politisk organisation bör avspegla den organisering och de prioriteringar som görs inom kommunen och det politiska systemet. En arbetsgrupp för översynen inrättades vid kommunstyrelsens sammanträde Arbetsgruppen har tagit fram förslag som sänts till partierna för yttrande. Remissvar har lämnats och arbetsgruppen har sammanträtt för att lämna förslag till beslut. Arbetsgruppen har inte kunnat enas, vilket innebär att partierna lämnat förslag till organisation var för sig. Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet. Förslag under sammanträdet Karl-Gustqf Lindström (s) Återremiss för att fullmäktige som utses för mandatperioden själva ska ta beslutet om hur den politiska organisationen ska se ut. Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad omröstning förklarar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras. Kommunfullmäktiges beslut Beslutet skickas till:. Kommunstyrelsen 1. Ärendet återremitteras för beslut av kommunfullmäktige som väljs för mandatperioden Beslutsunderlag Förslag till ny organisation (5 st) Ks Kf Utdragsbestyrkande

15 Datum Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Handläggare Kommunstyrelsen Direktval Politisk organisation mandatperioden Arbetsgruppen för översyn av politisk organisation mandatperioden har utarbetat olika förslag till organisation som remitterats till de politiska partierna. Remissvaren har lämnats och arbetsgruppen har sammanträtt för att lämna förslag till beslut. Gruppen har inte kunnat enas, vilket innebär att partierna var för sig lämnar följande förslag till kommunfullmäktige: Moderata Samlingspartiet Oförändrad organisation. Se bilaga 1. Centerpartiet Förslag nr 2 i remissunderlaget. Se bilaga 2. Vänsterpartiet Förslag nr 3 i remissunderlaget. Se bilaga 3. Folkpartiet Förslag nr 3 i remissunderlaget. Se bilaga 3. Socialdemokraterna Nuvarande organisation med den ändringen att fritids- och kulturutskottet tas bort och att fritids- och kulturfrågorna läggs under personal- och arbetsutskottet. Se bilaga 4. På arbetsgruppens uppdrag Lotta Åman Sammankallande

16 Nuvarande organisation Bilaga 1 Moderatern K O M M U N F U L L M Ä K T I G E S t y r e l s e r Kommunstyrelse 11 Personal och arbetsutskott 5 Ekonomiutskott Fritids och kulturutskott Barn och utbildningsnämnd Arbetsutskott Arbetsutskott gymnasieskola & Revision 5 Valnämnd 5 Mål - och Utvärderingsberedning 3 *) n ä m n d e r Socialnämnd Arbetsutskott **) 5 Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnd Arbetsutskott *) De partier som inte finns representerade i presidiet erhåller var sin plats. **) Adjungerande ledamöter vid framtagande av budgetramar. R å d g i v a n d e Pensionärsråd Handikappråd o r g a n Ungdomssråd Pensionärsrådet och handikapprådet representeras av en representant från var och en av pensionärs- och handikappföreningarna. Representanterna i pensionärs och handikapprådet väljs av föreningarna och valet redovisas till kommunen. Former för ett fungerande ungdomsråd utarbetas innan rådet tillsätts. Ansvarig nämnd för de rådgivande organen är kommunstyrelsen.

17 Bilaga 1, forts. Mål- och utvärderingsberedningen har huvudansvar för kommunfullmäktiges övergripande mål samt därtill hörande mallar och matriser. Beredningen består av kf s presidium samt ledamöter - samtliga partier i fullmäktige ska finnas representerade. Ledamöterna utses från kommunfullmäktige. Styrelse / nämnd får under mandatperioden ändra i egen utskottsorgansiation, under förutsättning att det sker inom befintlig budget. Delning av rådet för funktionshindrade och pensionärer till ett pensionärsråd och ett handikappråd. Pensionärsrådet och handikapprådet representeras av en representant från var och en av pensionärsoch handikappföreningarna. Representanterna väljs av föreningarna och valet redovisas till kommunen. Nuvarande organisation kommunala bolag Kommunala bolag Arvidsjaur Kommunföretag AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur Flygplats AB Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaur Test & Training AB

18 * Tillika Arvidsjaurs kommun Aktiebolags (AKAB:s) styrelse ** Till ekonomiutskottet adjungeras gruppledare från alla partier som inte är repr. i KS Bilaga 2 Centerpartiet Myndighetsnämnd Arbetsutskott, består av ordförande, vice ordförande och ledamot(er) ur styrelse eller nämnder. Övriga utskott består av ordförande som är ordinarie ledamot i utskottet samt ordinarie ledamöter eller ersättare i nämnden. Valnämnd Överförmyndare Revision Kf demokratiberedning kan även tillföras expertkompetens som ej är förtroendevalda Arvidsjaurs medborgare Mål/utvärderingsberedn. Kommunfullmäktige 31? 25? 21? Demokratiberedning Omsorgsnämnd Framtidsnämnd 7 Miljö, bygg och hälsoskyddsnämnd Kommunstyrelse Gruppledare Kf Arbetsutskott 3 Äldreutskott 3 Arbetsutskott 3 Utbildningsutskott 3 Arbetsutskott * Ekonomiutskott ** Nytt Näringslivsutskott under Ks Räddningschef under KS KS AU lika med AKAB styrelse Nya utskott tillförs under nämnderna Pensionärs m m enligt tidigare Arbetsutskott 33 2 färre ledamöter i Omsorgsnämnd (fd Socialnämnd) 2 färre ledamöter i framtidsnämnd (fd BOU) Framtids och Omsorgsnämndern kan maximalt engagera 13 förtroendevalda vardera. Integrationsutskott Vård och omsorgs utskott 3 Fritids och kulturutskott Näringslivsutskott 3 Räddningschef 3 35 Kommunala bolag Arvidsjaur Kommun AB Arvidsjaur Flygplats AB Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaur Hem AB ATT avvecklas, simulatorn till AFAB

19 Bilaga 3 Vänsterpartiet Folkpartiet Pensionärsrådet och rådet för funktionshindrade slås ihop till och läggs direkt under fullmäktige. Tanken är att råden ska kunna driva sina frågor med politisk anknytning direkt mot presidiet. Beslut tas i fullmäktige innan februari månads utgång om antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras. AKAB läggs ner och ansvaret överförs till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunala bolag Arvidsjaur Kommunföretag AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur Flygplats AB Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaur Test & Training AB

20 Nuvarande organisation Bilaga 4 med ändring att fritids- och kulturfrågorna lyfts in i personal/ arbetsutskottet Socialdemokraterna K O M M U N F U L L M Ä K T I G E S t y r e l s e r Kommunstyrelse 11 Personal och arbetsutskott 5 Ekonomiutskott Fritids och kulturutskott Barn och utbildningsnämnd Arbetsutskott Arbetsutskott gymnasieskola & Revision 5 Valnämnd 5 Mål - och Utvärderingsberedning 3 *) n ä m n d e r Socialnämnd Arbetsutskott **) 5 Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnd Arbetsutskott *) De partier som inte finns representerade i presidiet erhåller var sin plats. **) Adjungerande ledamöter vid framtagande av budgetramar. R å d g i v a n d e Pensionärsråd Handikappråd o r g a n Ungdomssråd Pensionärsrådet och handikapprådet representeras av en representant från var och en av pensionärs- och handikappföreningarna. Representanterna i pensionärs och handikapprådet väljs av föreningarna och valet redovisas till kommunen. Former för ett fungerande ungdomsråd utarbetas innan rådet tillsätts. Ansvarig nämnd för de rådgivande organen är kommunstyrelsen.

21 Bilaga 4, forts. Mål- och utvärderingsberedningen har huvudansvar för kommunfullmäktiges övergripande mål samt därtill hörande mallar och matriser. Beredningen består av kf s presidium samt ledamöter - samtliga partier i fullmäktige ska finnas representerade. Ledamöterna utses från kommunfullmäktige. Styrelse / nämnd får under mandatperioden ändra i egen utskottsorgansiation, under förutsättning att det sker inom befintlig budget. Delning av rådet för funktionshindrade och pensionärer till ett pensionärsråd och ett handikappråd. Pensionärsrådet och handikapprådet representeras av en representant från var och en av pensionärs- och handikappföreningarna. Representanterna väljs av föreningarna och valet redovisas till kommunen. Nuvarande organisation kommunala bolag Kommunala bolag Arvidsjaur Kommunföretag AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur Flygplats AB Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaur Test & Training AB

22 Förslag 5 Poli sk organisa on Socialdemokraterna Vänsterpar et Revision Valnämnd Överförmyndare Mål, utvärderings och demokra beredning *) Kommunfullmäk ge (29) Utbildning, fri ds och kulturnämnd (7) Kommunstyrelse (11) Omsorgsnämnd (9) Miljö, bygg och hälsoskyddsnämnd (7) Arbetsutsko Personal och arbetsutsko (5) Arbetsutsko Arbetsutsko (3) Ekonomiutsko (3) (5) *) Ledamöter från samtliga parɵer representerade i kommunfullmäkɵge Pensionärsrådet och rådet för funkɵonshindrade slås ihop och kopplas mot kommunfullmäkɵges presidium för samråd i de specifika frågorna. (3)

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Revisionsrapport - Granskning av kommunala kontokort Dnr 11/214 7 Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning av kommunens hantering av kommunala kontokort. Granskningen har fokuserat på följande: - Interna regler och anvisningar - Omfattning - Ansvarsfördelning och beslutsorganisation - Kontrollrutiner Revisorernas granskning visar att hanteringen av kommunala kontokort för närvarande varken sker på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll. Brister i fråga om rutiner, styrning och kontroll kan riskera att området inte hanteras på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Resultat och underlag får gjorda bedömningar redovisas revisionsrapporten. För framtiden lämnas följande rekommendationer: Kommunstyrelsen gör en samlad utredning av omfattningen av kommunala inköp genom kontokort, referensnummer m.m. Utredningsresultatet ligger därefter till grund för en strategi vad gäller förekomsten av kontokort i kommunens verksamheter Kommunstyrelsen tar fram ett övergripande regelverk för kontokort inom kommunal verksamhet. Styrdokumentet bör bl.a reglera följande områden: definition, ansvar, beslutsorganisation och uppföljningskontroll Kommunstyrelse och nämnder - i plan får intern kontroll- i rimlig grad utför kontroll vad gäller attest/-reglemente. Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet, och föreslår kommunfullmäktige besluta att de åtgärder som revisorerna föreslår ska verkställas samt att ett övergripande regelverk för kontokort inom kommunal verksamhet enligt revisorernas förslag ska upprättas. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

24 Datum Arvidsjaurs kommun Revisorerna Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen Dnr '/, }, I / 21'1 --~17 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Nämnderna Granskning av kommunala kontokort Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning inom ovan rubricerat onu'åde, Granskningen har fokuserat på fciljande: - Interna regler och anvisningar - Omfattning - Ansvarsfårdelning och beslutsorganisation - Kontrollrutiner Vår granskning visar att hanteringen av kommunala kontokort får närvarande varken sker på ett ändamålsenlig! sätt eller med tillräcklig intern kontroll. Blister i fråga om rutiner, styrning och kontroll kan riskera att området inte hanteras på ett tillfårlitligt och effektivt sätt. Resultat och underlag får gjorda bedömningar redovisas i bifogad rapport, För framtiden lämnas fåljand e rekommendationer: Kommunstyrelsen gör en samlad utredning av omfattningen av kommunala inköp genom kontokort, referensnmmner mm. Utredningsresultatet ligger därefter till grund får en strategi vad gäller fårekomsten av kontokol1 i kommunens verksamheter Kommunstyrelsen tar fram ett övergripande regel verk får kontokort inom kommunal verksamhet. Styrdokumentet bör bl a reglera fåljand e områden: definiti on, ansvar, beslutsorgan isation och uppfåljninglkontroll Kommunstyrelse och nämnder - i plan får intern kontroll- i rimlig grad utfår kontroll vad gäller attest/-reglemente Bilaga: Revisionsrapport "Kommunala kontokl1", april 214, PwC Pos tadress Telefon Telefa x E- pos l PostgiJ'O ARVmSJA Ult , vhel kom IIlII 668-4

25 WWW. pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Ce,.t. ko mmunal l'evisor" April 21 4 pwc

26 Kommunala kontokort Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfråga Revisionskriterier Metod och avgränsning Gl anskningsresultat Regler och anvisningar Förekomsten av kommunala kontokort Ansvars- och beslutsorganisation Kontrollrutiner April 214 Arvidsjaul's kommun PwC 2

27 Kommunala kontokolt 1. Sammanfattning På uppdrag av kommunens fö rtroendevalda revisorer har PwC genomfört en granskning hur kontokort hanteras inom Arvidsjaurs kommun. Granskningen är intagen i 213 års revisionsplan. Utifrån genomförd granskning görs en sa mmantagen revisioneli bedömning att hanteringen av kommunala kontokort varken sker på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll. Bedömningen baseras på följande granslmingsiakttagelser: Styrningen genom kommuninterna regler och anvisningar är otillräckl ig. Granskningen visar att det saknas ett heltäckande och ändamålsenligt regelverk för området. Ansvarsfördelningen är otydlig. Granskningen visar att ansvarsfråga n inte i tillräcklig grad reglerats i kommuninterna regelverk. Vår tolkning är att kommunstyrelsen och nämnderna bär det politiska ansvaret för att kommunens kontokort hanteras på ett bra sätt Beslutsorganisationen är va rken tydlig eller ändamålsenlig. Vem/vilka som ska fatta beslut i frågan har inte i tillräcldig grad reglerats i kommunens styrdokument. GransImingen indikerar att beslut om tilldelning av kontokort i praktiken inte fattats av behöriga beslutsfattare Befintliga kontrollrutiner är inte i alla avseenden tillförlitliga. Kommunen sablar på central nivå en samlad bild när det gäller användandet av kommunala kontokort Rutin för kontroll av utfrirdade Coop-kort är inte tillförlitlig. Granskningen visar att vali fjärde Coop-kort är utfrirdat till en person som inte längre är anställd av Arvidsjaurs kommun För framtiden lämnas följande rekommendationer: Kommunstyrelsen gör en samlad utredning av omfattningen av kommunala inköp genom kontokort, referensnummer mm. Utredningsresultatet ligger därefter till grund för en strategi vad gäller förekomsten av kontokort i kommunens verksamheter Kommunstyl'elsen tar fram ett övergripande regelverk för kontokort inom kommunal verksamhet. Styrdokumentet bör bl a reglera följande om råden: definiti on, ansvar, beslutsorganisation och uppföljning/kontroll Kommunstyl'else och nämnder - i plan för intern kontroll - i rimlig grad utför kontroll vad gäller attest/ -reglemente Ap ri l 214 Arvidsjaurs ko mmun PwC I av 6

28 Kommunala kontokolt Inledning Bakgrund Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning inom ovan rubricerat område. Inom kommunal verksamhet förekommer i varierande omfattning kontokort där arbetsgivaren är betalningsansvarig. Brister i fråga om rutiner, styrning och kontroll kan riskera att området inte hanteras på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Revisionsobjektet i denna granskning är kommunstyrelsen och nämnderna, med undantag för gemensam nämnd. Av kommunallagen framgår att dessa politiska organ ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig Syfte och revisionsfråga Syftet med granskningen är att bedöma om hanteringen av kommunala kontokort sker på ett ändamålsenligt sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Följande revisionsfrågor ska besvaras: Finns heltäckande och ändamålsenliga regler och anvisningar för området? Tillämpas kommuninterna riktlinjer på avsett sätt? I vilken omfattning tillhandahålls kontokort till anställda och förtroendevalda? Är ansvarsfördelning och beslutsorganisation inom området tydlig och ändamålsenlig? Finns tillförlitliga kontrollrutiner inom området? 2.3. Revisionskriterier Följande dokumentation utgör revisionskriterier i granskningen: Kommunallagen Kommuninterna regelverk och anvisningar som rör granskningsområdet Metod och avgränsning Analys av adekvat dokumentation, stickprovskontroll och samt kompletterande intervjuer. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 213. I övrigt se revisionsfråga. April 214 Arvid sjaurs kolllmun PwC 2 av 6

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Hallunda Folkets hus, Bragesalen

Hallunda Folkets hus, Bragesalen KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2012-04-16 Tid 2012-04-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Observera att handlingar i ärende 38 50 tidigare är utsända till kommunstyrelsens sammanträde

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Verkställighet och uppföljning av beslut

Verkställighet och uppföljning av beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Verkställighet och uppföljning av beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2014 Landstinget Västernorrland Riskanalys ekonomisk redovisning 2014 Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer