Ärrenden: Upprop n. Delgivninngar Interpellattion Enkel frågga Motioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärrenden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Upprop n. Delgivninngar Interpellattion Enkel frågga Motioner"

Transkript

1 1(2) Datum 214- Kommunfulllmäktige mmanträde kallas till sam Plats: Tid: Förv valtningsbygggnaden Arvidssjaur Mån ndag 27 oktober kl 13. Allmänheten är välkommenn att närvara. Ärrenden: Sammantrrädets öppnaande Upprop Val av jussteringsmän n Val av fullmäktiges presidium p Anmälan aav jäv Allmänhettens frågesttund Delgivninngar Interpellattion Enkel frågga Motioner Medborgaarförslag Översyn aav politisk organisation datperioden o n inför mand nala kontoko ort Revisionsrrapport Granskning G aav kommun Utlåtande avseende delårsrappor 31 d rt Delårsbokkslut Helaa kommunen Inköpspolicy för Arvidsjaurs kom mmun Riktlinjer för kommu unal borgen Motion - Separat S redo ovisning avv kommunalla bolag vid delårsboksslut Riktlinjer för bidrag ur del (bygdem medel) u vattenreggleringsmed der byggtideen av terminnalbyggnad Utökad lik kviditet i forrm av tillfällligt lån und d och parkerring vid Arv vidsjaurs flyygplats Arbetsorddning för kom mmunfullm mäktige och kommunfullmäktiges ppresidium Slamtömnning i egen regi r Kommunö ngdomspolittik i Arvidsjjaur övergripand de handlingssplan för un ndighet för åår 213 Ansvarsfriihet för Norrrbottens Lääns Kollektiivtrafikmyn Arvidsjaurr ska förklaaras som vinndkraftsfri kommun (M Medborgarföörslag) k Motion Arvidsjaurs A nlig kommu un in för fram mtiden s kommun, een miljövän plat till Nyb borgstjärn Motion Konkret K sattsning av baadplats kopp Motion Genomföraande av Torggets dag Ks Ks Ks Ks Ks Ks 18 1 Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks 188 1

2 2(2) 29. Motion Relaxavdelningar för kommunens personal 3. Motion Återinförande av energiåtgärder som prioriterat område i vattenregleringsmedel 31. Motion Kraftsamling för maximering av nöjesaktiviteter 32. Motion Långsiktigt införande av Leanliknande arbetsmetoder i kommunen 33. Motion Enklare medborgardialoger 34. Motion - Lokal ordningsstadga som stående punkt vid utskick av kommunal information 35. Motion - Presentation av nyanställda tjänstemän vid kommunfullmäktiges sammanträden 36. Motion Lednings- och lydnadsförhållanden Räddningstjänsten 37. Revidering av riktlinjer för Årets medborgare i Arvidsjaurs kommun 38. Valärenden Arvidsjaur BRITT-INGER HEDMAN Ålderman Ks 189 Ks 19 Ks 191 Ks 192 Ks 193 Ks 194 Ks 195 Ks 196

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Val av presidium Justerandes sign Kommunfullmäktige har att förrätta val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande inför mandatperioden Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf 2 Delgivningar Justerandes sign Delgivning har skett per e-post om inte annat anges. Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter; Protokoll Direktionen Partnerskap Inland Akademi Norr Cirkulär 14:31 - Politiska partier inom vård och äldreomsorg Sveriges Kommuner och Landsting Fastställd Länstransportplan för Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Företagarpromenad i Arvidsjaur 12 juni 214 Företagarna, Svensk Handel och representanter från kommunen Beslut om tillstånd till att bygga om trappan till Anders Larsa-gården, Gallejaur 2:3, i kulturreservatet Gallejaur by, Arvidsjaur's kommun Länsstyrelsen i Norrbotten Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida /9 Kf Ingen interpellation eller fråga har inlämnats innan kallelsens skickades ut. Interpellation / Frågor Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Under den här punkten ges ledamöterna möjlighet att lämna in motioner. Motioner Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :1 Kf Omedelbara åtgärder för att få stopp på buskörning inom Arvidsjaurs tätort (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Att man omedelbart vidtar åtgärder för att få stopp på buskörandet på framför allt Storgatan, Fjellströmsvägen och Västlundavägen (den senare är som bekant huvudled, börjar med en svag nerförslutning och inbjuder därför till rivstart med början under min balkong). Denna sanitära olägenhet, kallad buskörning, försiggår varenda helg, startar med samling redan på eftermiddagen- på Torget och fortsätter till långt in på morgonkulan ( i lördags 1.45 j, med tjutande däck, vrålande motorer och påtagligt överskridande av gällande fartbestämmelser. Kappkörning sida vid sida då den ena kör vänstertrafik förekommer också. Allt detta känner "ALLA" till, således även polismyndigheterna både i Arvidsjaur, Piteå och Luleå, inte minst p.g.a. mitt allt mer irriterade ringande (senast hamnade jag i larmcentralen i Stockholm. Man visste inte VAD Arvidsjaur var, var det låg så jag fick bokstavera och ge en geografisk orientering ("rakt västerut från Luleå, halvvägs till Norge men före Arjeplog"), och alla jag talar med är förstående och medkännande men beklagar samtidigt att man inte har någon bil/enhet i närheten -MEN detta sker ju varje helg, så varför inte lite framförhållning, planering? Dessutom finns åtminstone ett 1-tal poliser bosatta i Arvidsjaurområdet! På Fridhemsskolan (snett emot min bostad) finns en övervakningskamera uppsatt-och aktiv. Förmodligen som en övervakningsminne från den tid när vi hade Posten under mig. Rikta om den, sikta lite lägre så får man en överblick av den trafikfarliga rundkörningsaktiviteten som pågår där på lördagsnätterna! Sammankalla berörda parter till ett samtal, d.v.s. polis, kommun, vägverk, aktuella bildårar samt representanter på de störda samhällsmedborgarna, ett samtal om rättigheter, skyldigheter, hänsyn etc. Viktigt är att någonting blir gjort NU! Jag har uthärdat i 4 år och är trött på att ingenting händer, ingenting görs trots att "alla" vet vilka syndarna (inte minst polisen). Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till Trafiknämnden för beredning och beslut. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :2 Kf Informationstavla i centrala Arvidsjaur (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Vi har ju två styck fina informationstavlor i början på samhället (en vid rondellen och en vid Laukervägskälet). Jag tycker att vi borde sätta upp en likadan tavla i centrala Arvidsjaur. Varför behövs en sådan mitt i smeten då? Jo jag har några anledningar, finns garanterat fler men här är några: l. Så man inte missar någon rolig/intressant aktivitet, samt att de som är duktiga att anordna aktiviteter får mer deltagare just för att man har sett den på tavlan och pallrar sig dit. 2. Vissa har inte internet och kan läsa om denna aktivitet på Arvidsjaurs hemsida. Sen så ligger ju inte alltid denna information på Arvidsjaurs hemsida, utan ibland är det enda sättet att veta att just den aktiviteten sker är att se informationen på tavlorna. 3. Man ska ju inte behöva starta bilen och okynnesköra ut från samhället för att titta på tavlorna om det finns någon aktivitet man kan delta på, vi tänker väl på miljön? :-) Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :3 Kf Gång- och cykelväg runt hela Ringleden (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Jag vill först berömma den fina gång- och cykelstigen som finns längst Järnvägsgatan. Tycker att man borde fortsätta med en sådan längst Sten Laestadiusvägen. Vi har så många duktiga motionärer som går / cyklar / springer / rullskidar / rollerbladar / rastar hundar. På sommaren funkar säkerheten hyfsat när man motionerar runt Ringleden, men den skulle bli ännu bättre och kommer kanske att användas än mer flitigt nu av barn när ett lekland dyker upp vid det redan välbesökta Dollarstore. Vintertid kan jag inte påstå att säkerheten är särskilt hög på denna väg/trottoar. Dåligt plogade vägar / trottoarer som GARANTERAT gör att folk drar sig för att ta sig ut och röra på sig. Så mitt medborgarförslag är alltså: Gör en gång & cykelstig runt hela Sten Laestadiusvägen så ökar vi säkerheten både sommar men särskilt under vintern. Då slipper medborgarna (särskilt barn- och ungdomarna) gå och cykla på dåligt plogade trottoarer och som det är nu istället går på vägen. Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :4 Kf Bättre mat till de gamla (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Vanlig husmanskost: Köttbullar, stekt lax, pannkaka, plättar, palt, köttsoppa, ärtsoppa, bruna bönor m.m. mat som gamla vet vad det är. Slopa all panerad fisk samt ris. Den maten slängs ändå i soporna. Det måste väl ändå gå att tugga i sig den mat som serveras. Många har dåliga tänder eller proteser. Maten måste tillagas så att de gamla kan tugga den, t.ex. så ska fläsk inte kokas, det ska stekas (men inte brännas upp). Sedan kan man duka lite fint VARJE dag, så de gamla får en bättre aptit, det måste finnas helhetskänsla i vården av gamla, att personalen alltid sitter i matsalen vid måltider som stöttning ifall det behövs. I förlängningen skulle det innebära mindre av närings- och berikningsprodukter. Sedan är det inte bra för miljön med all den mat som slängs. Ryck upp er kostchefer, dietister och kokerskor. Bättre mat! Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :5 Kf Grön tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: I kommunen fokuseras allt för ofta på näringslivet i centralorten. Även om landsbygdens företag har samma utmaningar och möjligheter som alla andra företag, så finns en inte oväsentlig del av utmaningarna för företagandet på landsbygden. De gröna näringarna*) har ofta speciella utmaningar och möjligheter i sin verksamhet. Exempel på saker som påverkar företagande inom de gröna näringarna är: Möjligheten till landsbygdsboende, service och infrastruktur Hanteringen av åkermarken för kommande generationers behov av livsmedel och energi Möjligheten för tätortsnära verksamhet inom de gröna näringarna Landskapsbild, natur- och kulturmiljöer Miljöpåverkan och vatten Kretsloppstänkande Energi Kommunens syn på, och system för, tillsyn av företagen Synen på lokal ekonomi och upphandling För att ta ett helhetsgrepp om de frågor som är viktigast för att utveckla de gröna företagen och möjlighet till företagande på landsbygden, som är grunden för en levande landsbygd, behöver en plan tas fram där det tydligt anges vilka möjligheter och hinder som är viktigast att arbeta med. Ett sådant arbete berör många av kommunens förvaltningar och kan ge värdefull kunskap mellan dessa. En konkret handlingsplan bör också tas fram parallellt för att utveckla några utpekade sakfrågor. För att arbetet ska bli framgångsrikt behöver naturligtvis representanter för de gröna näringarna samt andra relevanta landsbygdsorganisationer vara med i arbetet. Med ovanstående som bakgrund föreslår jag att kommunen, i samarbete med landsbygdens organisationer, tar fram en tillväxtplan för de gröna näringarna i kommunen. Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. *) De gröna näringarna definieras av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som företag med sin bas i jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö. Den definitionen kan vara lämplig att ha i åtanke vid kommunens arbete med en näringsspecifik tillväxtplan. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :6 Kf Gratis närvaro för allmänheten vid utdelning av kommunens priser och stipendium (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Detta medborgarförslag gäller utdelande av priser som ska delas ut av Arvidsjaurs kommun med skattemedel. Jag anser att alla medborgare ska ha rätt att beskåda prisutdelningarna av kommunens alla priser utan att betala inträde. Med rätt planering av alla inblandade borde det inte vara så svårt att ordna. Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Översyn av politisk organisation inför mandatperioden Dnr 12/213 1 Den politiska organisationen ses över inför varje mandatperiod för att vara anpassad till den tid och organisation den ska verka i samklang med. Att ha en effektiv, demokratisk och målinriktad politisk organisation är speciellt viktigt i ett läge där kommunens resurser är begränsade och där ytterligare organisationsförändringar och besparingar kommer att ske. En politisk organisation bör avspegla den organisering och de prioriteringar som görs inom kommunen och det politiska systemet. En arbetsgrupp för översynen inrättades vid kommunstyrelsens sammanträde Arbetsgruppen har tagit fram förslag som sänts till partierna för yttrande. Remissvar har lämnats och arbetsgruppen har sammanträtt för att lämna förslag till beslut. Arbetsgruppen har inte kunnat enas, vilket innebär att partierna lämnat förslag till organisation var för sig. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för beslut av kommunfullmäktige som väljs för mandatperioden I handlingarna förekommer ett förslag nr 5 som lämnades in vid fullmäktiges sammanträde i juni. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARV1DSJAURS KOMMUN l<oii nun fullniriktioe Sammanträdesdatum Sida Tidigare beslut Kf 9 Översyn av politisk organisation inför mandatperioden Dnr 12/213 1 Den politiska organisationen ses över inför varje mandatperiod för att vara anpassad till den tid och organisation den ska verka i samklang med. Att ha en effektiv, demokratisk och målinriktad politisk organisation är speciellt viktigt i ett läge där kommunens resurser är begränsade och där ytterligare organisationsförändringar och besparingar kommer att ske. En politisk organisation bör avspegla den organisering och de prioriteringar som görs inom kommunen och det politiska systemet. En arbetsgrupp för översynen inrättades vid kommunstyrelsens sammanträde Arbetsgruppen har tagit fram förslag som sänts till partierna för yttrande. Remissvar har lämnats och arbetsgruppen har sammanträtt för att lämna förslag till beslut. Arbetsgruppen har inte kunnat enas, vilket innebär att partierna lämnat förslag till organisation var för sig. Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet. Förslag under sammanträdet Karl-Gustqf Lindström (s) Återremiss för att fullmäktige som utses för mandatperioden själva ska ta beslutet om hur den politiska organisationen ska se ut. Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad omröstning förklarar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras. Kommunfullmäktiges beslut Beslutet skickas till:. Kommunstyrelsen 1. Ärendet återremitteras för beslut av kommunfullmäktige som väljs för mandatperioden Beslutsunderlag Förslag till ny organisation (5 st) Ks Kf Utdragsbestyrkande

15 Datum Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Handläggare Kommunstyrelsen Direktval Politisk organisation mandatperioden Arbetsgruppen för översyn av politisk organisation mandatperioden har utarbetat olika förslag till organisation som remitterats till de politiska partierna. Remissvaren har lämnats och arbetsgruppen har sammanträtt för att lämna förslag till beslut. Gruppen har inte kunnat enas, vilket innebär att partierna var för sig lämnar följande förslag till kommunfullmäktige: Moderata Samlingspartiet Oförändrad organisation. Se bilaga 1. Centerpartiet Förslag nr 2 i remissunderlaget. Se bilaga 2. Vänsterpartiet Förslag nr 3 i remissunderlaget. Se bilaga 3. Folkpartiet Förslag nr 3 i remissunderlaget. Se bilaga 3. Socialdemokraterna Nuvarande organisation med den ändringen att fritids- och kulturutskottet tas bort och att fritids- och kulturfrågorna läggs under personal- och arbetsutskottet. Se bilaga 4. På arbetsgruppens uppdrag Lotta Åman Sammankallande

16 Nuvarande organisation Bilaga 1 Moderatern K O M M U N F U L L M Ä K T I G E S t y r e l s e r Kommunstyrelse 11 Personal och arbetsutskott 5 Ekonomiutskott Fritids och kulturutskott Barn och utbildningsnämnd Arbetsutskott Arbetsutskott gymnasieskola & Revision 5 Valnämnd 5 Mål - och Utvärderingsberedning 3 *) n ä m n d e r Socialnämnd Arbetsutskott **) 5 Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnd Arbetsutskott *) De partier som inte finns representerade i presidiet erhåller var sin plats. **) Adjungerande ledamöter vid framtagande av budgetramar. R å d g i v a n d e Pensionärsråd Handikappråd o r g a n Ungdomssråd Pensionärsrådet och handikapprådet representeras av en representant från var och en av pensionärs- och handikappföreningarna. Representanterna i pensionärs och handikapprådet väljs av föreningarna och valet redovisas till kommunen. Former för ett fungerande ungdomsråd utarbetas innan rådet tillsätts. Ansvarig nämnd för de rådgivande organen är kommunstyrelsen.

17 Bilaga 1, forts. Mål- och utvärderingsberedningen har huvudansvar för kommunfullmäktiges övergripande mål samt därtill hörande mallar och matriser. Beredningen består av kf s presidium samt ledamöter - samtliga partier i fullmäktige ska finnas representerade. Ledamöterna utses från kommunfullmäktige. Styrelse / nämnd får under mandatperioden ändra i egen utskottsorgansiation, under förutsättning att det sker inom befintlig budget. Delning av rådet för funktionshindrade och pensionärer till ett pensionärsråd och ett handikappråd. Pensionärsrådet och handikapprådet representeras av en representant från var och en av pensionärsoch handikappföreningarna. Representanterna väljs av föreningarna och valet redovisas till kommunen. Nuvarande organisation kommunala bolag Kommunala bolag Arvidsjaur Kommunföretag AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur Flygplats AB Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaur Test & Training AB

18 * Tillika Arvidsjaurs kommun Aktiebolags (AKAB:s) styrelse ** Till ekonomiutskottet adjungeras gruppledare från alla partier som inte är repr. i KS Bilaga 2 Centerpartiet Myndighetsnämnd Arbetsutskott, består av ordförande, vice ordförande och ledamot(er) ur styrelse eller nämnder. Övriga utskott består av ordförande som är ordinarie ledamot i utskottet samt ordinarie ledamöter eller ersättare i nämnden. Valnämnd Överförmyndare Revision Kf demokratiberedning kan även tillföras expertkompetens som ej är förtroendevalda Arvidsjaurs medborgare Mål/utvärderingsberedn. Kommunfullmäktige 31? 25? 21? Demokratiberedning Omsorgsnämnd Framtidsnämnd 7 Miljö, bygg och hälsoskyddsnämnd Kommunstyrelse Gruppledare Kf Arbetsutskott 3 Äldreutskott 3 Arbetsutskott 3 Utbildningsutskott 3 Arbetsutskott * Ekonomiutskott ** Nytt Näringslivsutskott under Ks Räddningschef under KS KS AU lika med AKAB styrelse Nya utskott tillförs under nämnderna Pensionärs m m enligt tidigare Arbetsutskott 33 2 färre ledamöter i Omsorgsnämnd (fd Socialnämnd) 2 färre ledamöter i framtidsnämnd (fd BOU) Framtids och Omsorgsnämndern kan maximalt engagera 13 förtroendevalda vardera. Integrationsutskott Vård och omsorgs utskott 3 Fritids och kulturutskott Näringslivsutskott 3 Räddningschef 3 35 Kommunala bolag Arvidsjaur Kommun AB Arvidsjaur Flygplats AB Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaur Hem AB ATT avvecklas, simulatorn till AFAB

19 Bilaga 3 Vänsterpartiet Folkpartiet Pensionärsrådet och rådet för funktionshindrade slås ihop till och läggs direkt under fullmäktige. Tanken är att råden ska kunna driva sina frågor med politisk anknytning direkt mot presidiet. Beslut tas i fullmäktige innan februari månads utgång om antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras. AKAB läggs ner och ansvaret överförs till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunala bolag Arvidsjaur Kommunföretag AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur Flygplats AB Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaur Test & Training AB

20 Nuvarande organisation Bilaga 4 med ändring att fritids- och kulturfrågorna lyfts in i personal/ arbetsutskottet Socialdemokraterna K O M M U N F U L L M Ä K T I G E S t y r e l s e r Kommunstyrelse 11 Personal och arbetsutskott 5 Ekonomiutskott Fritids och kulturutskott Barn och utbildningsnämnd Arbetsutskott Arbetsutskott gymnasieskola & Revision 5 Valnämnd 5 Mål - och Utvärderingsberedning 3 *) n ä m n d e r Socialnämnd Arbetsutskott **) 5 Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnd Arbetsutskott *) De partier som inte finns representerade i presidiet erhåller var sin plats. **) Adjungerande ledamöter vid framtagande av budgetramar. R å d g i v a n d e Pensionärsråd Handikappråd o r g a n Ungdomssråd Pensionärsrådet och handikapprådet representeras av en representant från var och en av pensionärs- och handikappföreningarna. Representanterna i pensionärs och handikapprådet väljs av föreningarna och valet redovisas till kommunen. Former för ett fungerande ungdomsråd utarbetas innan rådet tillsätts. Ansvarig nämnd för de rådgivande organen är kommunstyrelsen.

21 Bilaga 4, forts. Mål- och utvärderingsberedningen har huvudansvar för kommunfullmäktiges övergripande mål samt därtill hörande mallar och matriser. Beredningen består av kf s presidium samt ledamöter - samtliga partier i fullmäktige ska finnas representerade. Ledamöterna utses från kommunfullmäktige. Styrelse / nämnd får under mandatperioden ändra i egen utskottsorgansiation, under förutsättning att det sker inom befintlig budget. Delning av rådet för funktionshindrade och pensionärer till ett pensionärsråd och ett handikappråd. Pensionärsrådet och handikapprådet representeras av en representant från var och en av pensionärs- och handikappföreningarna. Representanterna väljs av föreningarna och valet redovisas till kommunen. Nuvarande organisation kommunala bolag Kommunala bolag Arvidsjaur Kommunföretag AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur Flygplats AB Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaur Test & Training AB

22 Förslag 5 Poli sk organisa on Socialdemokraterna Vänsterpar et Revision Valnämnd Överförmyndare Mål, utvärderings och demokra beredning *) Kommunfullmäk ge (29) Utbildning, fri ds och kulturnämnd (7) Kommunstyrelse (11) Omsorgsnämnd (9) Miljö, bygg och hälsoskyddsnämnd (7) Arbetsutsko Personal och arbetsutsko (5) Arbetsutsko Arbetsutsko (3) Ekonomiutsko (3) (5) *) Ledamöter från samtliga parɵer representerade i kommunfullmäkɵge Pensionärsrådet och rådet för funkɵonshindrade slås ihop och kopplas mot kommunfullmäkɵges presidium för samråd i de specifika frågorna. (3)

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Revisionsrapport - Granskning av kommunala kontokort Dnr 11/214 7 Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning av kommunens hantering av kommunala kontokort. Granskningen har fokuserat på följande: - Interna regler och anvisningar - Omfattning - Ansvarsfördelning och beslutsorganisation - Kontrollrutiner Revisorernas granskning visar att hanteringen av kommunala kontokort för närvarande varken sker på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll. Brister i fråga om rutiner, styrning och kontroll kan riskera att området inte hanteras på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Resultat och underlag får gjorda bedömningar redovisas revisionsrapporten. För framtiden lämnas följande rekommendationer: Kommunstyrelsen gör en samlad utredning av omfattningen av kommunala inköp genom kontokort, referensnummer m.m. Utredningsresultatet ligger därefter till grund för en strategi vad gäller förekomsten av kontokort i kommunens verksamheter Kommunstyrelsen tar fram ett övergripande regelverk för kontokort inom kommunal verksamhet. Styrdokumentet bör bl.a reglera följande områden: definition, ansvar, beslutsorganisation och uppföljningskontroll Kommunstyrelse och nämnder - i plan får intern kontroll- i rimlig grad utför kontroll vad gäller attest/-reglemente. Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet, och föreslår kommunfullmäktige besluta att de åtgärder som revisorerna föreslår ska verkställas samt att ett övergripande regelverk för kontokort inom kommunal verksamhet enligt revisorernas förslag ska upprättas. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

24 Datum Arvidsjaurs kommun Revisorerna Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen Dnr '/, }, I / 21'1 --~17 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Nämnderna Granskning av kommunala kontokort Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning inom ovan rubricerat onu'åde, Granskningen har fokuserat på fciljande: - Interna regler och anvisningar - Omfattning - Ansvarsfårdelning och beslutsorganisation - Kontrollrutiner Vår granskning visar att hanteringen av kommunala kontokort får närvarande varken sker på ett ändamålsenlig! sätt eller med tillräcklig intern kontroll. Blister i fråga om rutiner, styrning och kontroll kan riskera att området inte hanteras på ett tillfårlitligt och effektivt sätt. Resultat och underlag får gjorda bedömningar redovisas i bifogad rapport, För framtiden lämnas fåljand e rekommendationer: Kommunstyrelsen gör en samlad utredning av omfattningen av kommunala inköp genom kontokort, referensnmmner mm. Utredningsresultatet ligger därefter till grund får en strategi vad gäller fårekomsten av kontokol1 i kommunens verksamheter Kommunstyrelsen tar fram ett övergripande regel verk får kontokort inom kommunal verksamhet. Styrdokumentet bör bl a reglera fåljand e områden: definiti on, ansvar, beslutsorgan isation och uppfåljninglkontroll Kommunstyrelse och nämnder - i plan får intern kontroll- i rimlig grad utfår kontroll vad gäller attest/-reglemente Bilaga: Revisionsrapport "Kommunala kontokl1", april 214, PwC Pos tadress Telefon Telefa x E- pos l PostgiJ'O ARVmSJA Ult , vhel kom IIlII 668-4

25 WWW. pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Ce,.t. ko mmunal l'evisor" April 21 4 pwc

26 Kommunala kontokort Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfråga Revisionskriterier Metod och avgränsning Gl anskningsresultat Regler och anvisningar Förekomsten av kommunala kontokort Ansvars- och beslutsorganisation Kontrollrutiner April 214 Arvidsjaul's kommun PwC 2

27 Kommunala kontokolt 1. Sammanfattning På uppdrag av kommunens fö rtroendevalda revisorer har PwC genomfört en granskning hur kontokort hanteras inom Arvidsjaurs kommun. Granskningen är intagen i 213 års revisionsplan. Utifrån genomförd granskning görs en sa mmantagen revisioneli bedömning att hanteringen av kommunala kontokort varken sker på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll. Bedömningen baseras på följande granslmingsiakttagelser: Styrningen genom kommuninterna regler och anvisningar är otillräckl ig. Granskningen visar att det saknas ett heltäckande och ändamålsenligt regelverk för området. Ansvarsfördelningen är otydlig. Granskningen visar att ansvarsfråga n inte i tillräcklig grad reglerats i kommuninterna regelverk. Vår tolkning är att kommunstyrelsen och nämnderna bär det politiska ansvaret för att kommunens kontokort hanteras på ett bra sätt Beslutsorganisationen är va rken tydlig eller ändamålsenlig. Vem/vilka som ska fatta beslut i frågan har inte i tillräcldig grad reglerats i kommunens styrdokument. GransImingen indikerar att beslut om tilldelning av kontokort i praktiken inte fattats av behöriga beslutsfattare Befintliga kontrollrutiner är inte i alla avseenden tillförlitliga. Kommunen sablar på central nivå en samlad bild när det gäller användandet av kommunala kontokort Rutin för kontroll av utfrirdade Coop-kort är inte tillförlitlig. Granskningen visar att vali fjärde Coop-kort är utfrirdat till en person som inte längre är anställd av Arvidsjaurs kommun För framtiden lämnas följande rekommendationer: Kommunstyrelsen gör en samlad utredning av omfattningen av kommunala inköp genom kontokort, referensnummer mm. Utredningsresultatet ligger därefter till grund för en strategi vad gäller förekomsten av kontokort i kommunens verksamheter Kommunstyl'elsen tar fram ett övergripande regelverk för kontokort inom kommunal verksamhet. Styrdokumentet bör bl a reglera följande om råden: definiti on, ansvar, beslutsorganisation och uppföljning/kontroll Kommunstyl'else och nämnder - i plan för intern kontroll - i rimlig grad utför kontroll vad gäller attest/ -reglemente Ap ri l 214 Arvidsjaurs ko mmun PwC I av 6

28 Kommunala kontokolt Inledning Bakgrund Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning inom ovan rubricerat område. Inom kommunal verksamhet förekommer i varierande omfattning kontokort där arbetsgivaren är betalningsansvarig. Brister i fråga om rutiner, styrning och kontroll kan riskera att området inte hanteras på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Revisionsobjektet i denna granskning är kommunstyrelsen och nämnderna, med undantag för gemensam nämnd. Av kommunallagen framgår att dessa politiska organ ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig Syfte och revisionsfråga Syftet med granskningen är att bedöma om hanteringen av kommunala kontokort sker på ett ändamålsenligt sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Följande revisionsfrågor ska besvaras: Finns heltäckande och ändamålsenliga regler och anvisningar för området? Tillämpas kommuninterna riktlinjer på avsett sätt? I vilken omfattning tillhandahålls kontokort till anställda och förtroendevalda? Är ansvarsfördelning och beslutsorganisation inom området tydlig och ändamålsenlig? Finns tillförlitliga kontrollrutiner inom området? 2.3. Revisionskriterier Följande dokumentation utgör revisionskriterier i granskningen: Kommunallagen Kommuninterna regelverk och anvisningar som rör granskningsområdet Metod och avgränsning Analys av adekvat dokumentation, stickprovskontroll och samt kompletterande intervjuer. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 213. I övrigt se revisionsfråga. April 214 Arvid sjaurs kolllmun PwC 2 av 6

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Valda revisorer Datum 2014-10-16 Kommunfullmaktige Utlatande avseende delarsrapport 2014-08-31 Revisorerna skall bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal for den ekonomiska forvaltningen

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Revisionsrapport. Snöröjning. Skellefteå kommun. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012

Revisionsrapport. Snöröjning. Skellefteå kommun. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012 Revisionsrapport Snöröjning Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga 2 2.3. Metod och

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken www.pwc.se Granskningsredogörelse Beställningstrafiken Skelleftebuss Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer