Utvecklingsprojekt Värtan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsprojekt Värtan"

Transkript

1 Utvecklingsprojekt Värtan KMA Miljö- och arbetsmiljöplan Delprojekt Byggnader Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt

2 Innehållsförteckning 1. Projektbeskrivning Miljö- och arbetsmiljöplanens syfte Visioner och mål Riskbedömningar Entreprenadens miljö- och arbetsmiljöorganisation Miljösamordning Arbetsmiljösamordning Samordningsansvariga för fasta driftställen Olycksfall/sjukdomsfall/tillbud Anmälan av olyckor, tillbud och farliga händelser Telefonlista vid olyckor och tillbud Vid allvarliga olycksfall/sjukdomsfall: ring Vid behov och mobilisering av krishantering i entreprenaden kontakta: Rapportering av allvarliga tillbud samt olycksfall Anhöriglistor Första hjälpen Nödläge- och insatsplan Regler för verksamheten på arbetsplatsen Arbetstider Ansvar Identifikation Angränsande verksamhet Skydd mot tredje man Ordning på arbetsplatsen Arbetsberedningar Skyddsronder Personlig skyddsutrustning Skyddsanordningar Arbeten vid vatten Brandskydd Heta arbeten Rivningsarbeten Materialupplag (miljökrav) Dokumentet är utskrivet: 2(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

3 5.16 Besiktningskrav för maskiner och förarbevis (miljökrav) Kemiska produkter (miljökrav) Bullrande verksamhet (miljökrav) Damm (miljökrav) Elsäkerhet Alkohol och droger Rökning Mobiltelefon Bilparkering Under-/sidoentreprenör Belysning Regler för arbeten vid hamnanläggning Riskbedömningar Dokumentet är utskrivet: 3(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

4 Revisionshistorik Version Revidering avser 0.1 Grundversion Uppdatering av risker Anpassning till entreprenad Uppdatering länkar Uppdatering innehållsförteckning Övertagande, revidering avsnitt 6 med tillagda metodbeskrivning. 1.3 Enligt kommentarer från Anna Källgården Denna arbetsmiljöplan upprättades Företag/ Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare Planering och projektering BAS-P , Port Equipment AB Denna arbetsmiljöplan övertogs Företag/ Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare Utförande BAS-U Stefan Arff Port Eqipment AB Dokumentet är utskrivet: 4(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

5 1. Projektbeskrivning Projektnamn UTVECKLINGSPROJEKT VÄRTAN N71 PASSAGERARGÅNGAR Uppgifter i denna plan gäller för projekttiden Projekteringsstart: Produktionsstart: Slutbesiktning: Besöksadress till byggplatsen Värtahamnen, Stockholm Byggherrens namn Stockholms stad. Beställare: Stockholms hamnar AB Org.nr Box Stockholm Besöksadress: Frihamnen Magasin 2, Stockholm Entreprenörens namn och kontaktperson Marine AB Mikael Jimmerfors, projektledare Byggherrens/beställarens telefonnummer Tel Entreprenörens telefonnummer Tel Miljö- och arbetsmiljöplanens syfte BAS-P ansvarar för att planen uppdateras under projekteringen och inför överlämning till BAS-U som ansvarar för utförandet under produktionen (byggnationen). Dokumentet är utskrivet: 5(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

6 2.1 Visioner och mål Miljö eller personer ska INTE drabbas av skada eller ohälsa i projektet! Målet för arbetsmiljön i utförandedelen av projektet är att ingen ska mista livet eller bli allvarligt skadad på byggarbetsplatsen. Mindre allvarliga olyckor och farliga händelser ska förebyggas genom ett preventivt arbetsmiljöarbete samt genom krav på rapportering av tillbud och farliga händelser. Mål i entreprenaden är LTAR 4,0 eller mindre. - LTAR, Loss Time Accident Rates, dvs arbetsrelaterade olyckor med sjukfrånvaro mer än 24 timmar/miljoner arbetade byggtimmar. Nyckeltalet följs upp månadsvis av beställarens centrala arbetsmiljösamordnare. 2.2 Riskbedömningar Den här planen tillämpar en riskorienterad proaktiv bedömning av krav och risker i projektet med syfte att tillbud och olyckor för miljö och personer i arbetsmiljö och förvaltning skall undanröjas. Se 6. Riskbedömningar. Dokumentet är utskrivet: 6(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

7 3. Entreprenadens miljö- och arbetsmiljöorganisation 3.1 Miljösamordning Roll Namn Företag Mobil telefon Byggherren Anders Lood Structor Miljöbyrån AB??? or.se Fuktsäkerhetsansvarig (B) Bengt Axelsson WSP Environme ntal??? spgroup.se Entreprenören Fuktsäkerhetsansvarig (E) Stefan Arff Arbetsmiljösamordning Roll Namn Företag Mobil telefon Byggherren Anna Källgården Stockholms Hamnar olmshamnar.se Entreprenören BAS-P BAS-U * Stefan Arff *) omfattar även brandtillstånd och säkerhetansvar Dokumentet är utskrivet: 7(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

8 3.3 Samordningsansvariga för fasta driftställen För angränsande fasta driftställen finns det samordningsansvariga för arbetsmiljö som byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering, BAS-P, samt byggarbetsmiljösamordnare för utförande, BAS-U, skall samordna arbetsmiljöarbetet med. Samordningsansvarig för fasta driftställen Telefonnummer Håkan Björlingsson Identifierade intilliggande fasta driftställen: Fast drifställe Båttrafik Spår Bemannar Råder över Samordningsansvarig för arbetsmiljö Telefonnummer Tallink Tallink Silja Tommy Lindroos Silja Green Stockholms Micke Gustavsson Cargo Hamn Håkan Björlingsson Spår - Stockholms Hamn Arbete och transporter Logent AB Stockholms Hamn 1:a hand Teamledare Krister/Leif Dokumentet är utskrivet: 8(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

9 4. Olycksfall/sjukdomsfall/tillbud 4.1 Anmälan av olyckor, tillbud och farliga händelser Entreprenören och underentreprenören har, i egenskap av arbetsgivare, ansvar för att tillbud och olyckor anmäls och utreds. Utan dröjsmål ska alvarliga olyckor anmälas till SOS Alarm, ansvarig handläggare för BAS-U, Arbetsmiljöverket samt till beställaren. Den ansvariga handläggaren för BAS-U har ett ansvar att regelbundet informera beställaren och den egna organisationen och andra berörda entreprenörer om inrapporterade olyckor, incidenter och farliga händelser. Om tillbudet eller olyckan påverkar omkringliggande verksamheter ska den samordningsansvarige för fast drift omgående informera och ska också få ta del av rapporterna och utredningarna. Rutin för hantering av arbetsolycka anslås på arbetsplatsen. En återsamlingsplats i händelse av olycka eller tillbud finns vid etableringen. 4.2 Telefonlista vid olyckor och tillbud Vid allvarliga olycksfall/sjukdomsfall: ring 112 Dokumentet är utskrivet: 9(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

10 Port Equipment har en plan (ERP-210) för krishantering i händelse av allvarliga olyckor Vid behov och mobilisering av krishantering i entreprenaden kontakta: 1. Mikael Jimmerfors Tomas Axelsson Dokumentet är utskrivet: 10(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

11 2.1.3 Rapportering av allvarliga tillbud samt olycksfall Allvarliga tillbud och olycksfall ska inrapporteras av arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket Jourtelefon efter kontorstid Blankett för anmälan återfinns på Arbetsmiljöverkets hemsida 4.3 Anhöriglistor Varje entreprenör verksam på arbetsplatsen sammanställer anhöriglistor för egen personal och ser till att de hålls uppdaterade och tillgängliga. Mall för anhöriglista finns på: 560-N71-AS-0005 Anhöriglistor (mall) 4.4 Första hjälpen Vid allvarliga olycksfall/sjukdomsfall: 112 Dokumentet är utskrivet: 11(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

12 Det finns första hjälpen utbildad personal och utrustning på byggarbetsplatsen som kan tillkallas vid behov. Anslag ska finnas på utbildad personals uppgifter. Namn Telefon Stefan Arff Sjukhus: Namn Telefon Namn Telefon Karolinska sjukhuset Namn Telefon Danderyds sjukhus Nödläge- och insatsplan Nödläge- och insatsplan bifogas arbetsmiljöplanen. Nödläge- och insatsplanen anslås på arbetsplatsen och delges alla berörda entreprenörer och beställare. Dokumentet är utskrivet: 12(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

13 5. Regler för verksamheten på arbetsplatsen 5.1 Arbetstider Entreprenören ska anpassa sig efter de fasta driftställena och annan rådande verksamhet på området. 5.2 Ansvar Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god och säker arbetsmiljö. Alla ska följa givna föreskrifter samt använda och vårda skyddsutrustning. 5.3 Identifikation ID 06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, gäller i entreprenaden. 5.4 Angränsande verksamhet För angränsande fasta driftställen finns det samordningsansvariga för arbetsmiljö som byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering, BAS-P, samt byggarbetsmiljösamordnare för utförande, BAS-U, skall samordna arbetsmiljöarbetet med. Samordningsansvarig för fasta driftställen Telefonnummer Håkan Björlingsson Identifierade intilliggande fasta driftställen: Fast drifställe Båttrafik Spår Bemannar Råder över Samordningsansvarig för arbetsmiljö Telefonnummer Tallink Tallink Silja Tommy Lindroos Silja Green Stockholms Micke Gustavsson Cargo Hamn Håkan Björlingsson Spår - Stockholms Hamn Arbete och transporter Logent AB Stockholms Hamn 1:a hand Teamledare Krister/Leif Dokumentet är utskrivet: 13(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

14 Etableringen sker på Stockholms Hamnar anvisad plats. En arbetsplatsdisposition plan, APD-plan, färdigställs och anslås innan entreprenaden startar. 5.5 Skydd mot tredje man Arbetsplatsen ska inhägnas och tydligt märkas upp med vilka skyddsregler som gäller samt att skylt om att obehöriga ej äger tillträde. Farliga områden som inte kan inhägnas markeras tydligt för att skydda tredje man. 5.6 Ordning på arbetsplatsen God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många olyckor. Skyltar och tillfälliga avspärrningar sätts upp runt arbetsområdet för att förebygga olycksfall. 5.7 Arbetsberedningar Identifierade miljö- och arbetsmiljörisker som är särskilt känsliga eller riskabla gås igenom i en arbetsberedning med berörd personal av arbetsmoment. Arbetsberedningen dokumenteras och delges berörd personal samt Stockholms Hamnar innan arbetsmomentet påbörjas. Blanketten SJA används, mall finns att ladda ned på: 5601-N71-AI-000-Säker jobb analys. SJA skall delges Stockholms Hamnar. TA-plan (trafikanordningplan) En godkänd TA-plan ska vid behov finnas. 5.8 Skyddsronder Som en del av det planlagda skydds- och säkerhetsarbetet ska samordnade skyddsronder genomföras minst var fjortonde dag eller oftare vid behov. Frekvensen av skyddsronder bestäms av BAS-U i samråd med Stockholms Hamnar. Skyddsronder dokumenteras enligt: 560-N71-AY-0000-Skyddsrondsprotokoll Dokumentet är utskrivet: 14(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

15 5.9 Personlig skyddsutrustning All personal som befinner sig på byggarbetsplatsen skall alltid bära varselkläder *, skyddsskor * (samt ID-bricka enligt ID06). CE märkt skyddshjälm* med hakrem skall alltid bäras såvida den ansvariga handläggaren för BAS-U inte gett besked om att det inte behövs för ett specifikt arbetsmoment. I övrigt skall erforderlig CE-märkt personlig skyddsutrustning användas där risk för skada föreligger., t ex fallskydd, hörselskydd, skyddsglasögon, andningsskydd osv. Personlig skyddsutrustning skall vara CE-märkt. CE-märket innebär att en produkt är typgodkänd och lever upp till de krav som ställs för den personliga skyddsutrustningen i direktivet 89/686/EG. Exempel på personlig skyddsutrustning och tillhörande anvisningar: Skydd (* obligatoriskt): Exempel på utrustning: * Huvudskydd Hjälm Ögon och ansiktsskydd Skyddsglasögon Fallskydd Sele, säkerhetslina Hand- och armskydd Handskar Hörselskydd Öronproppar, kåpor Andningsskydd Halvmask * Fot- och benskydd Ståltåhätta samt spiktrampsskydd i stål, yttersula med bra grepp ska alltid bäras såvida samordningsansvarige ej uttryckligen medger annat * Varselkläder (EN 471, lägst klass 2) Väst, jacka, byxor Mobiltelefon ska bäras vid anmodat ensamarbete. Övrig anbefalld skyddsutrustning ska även bäras. Dokumentet är utskrivet: 15(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

16 5.10 Skyddsanordningar Innan ett arbete påbörjas ska alltid skyddsanordningar kontrolleras, så att de är korrekta och säkert utförda. Eventuella brister måste alltid anmälas till arbetsledningen och Byggarbetsmiljösamordnaren samt åtgärdas. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärrning omkring arbetsplatsen för att förhindra att någon skadar sig. Observera Måste en skyddsanordning tas bort för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att återställa den. Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och Byggarbetsmiljösamordnaren (Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML kap.8 2) Arbeten vid vatten Vid arbeten i och vid vatten ska skydd anordnas mot de identifierade riskerna. Förebyggande åtgärder ska vidtas så att inte maskiner eller personal riskerar att falla ner i vatten. Vid arbete i eller vid vatten ska alltid minst två personer arbeta samtidigt. Livboj och livlina ska finnas tillgänglig på byggarbetsplatsen. Vid arbeten som medför risk för drunkning ska godkänd flytväst användas. Vid arbete vintertid där risk för drunkning föreligger ska räddningsdräkt om nödvändigt användas utöver övrig räddningsutrustning. Vid arbeten i vatten ska en beredskapsbåt finnas tillgänglig. Vid arbete i vatten ska man vara väl medveten om tiderna för vattentrafiken. Vid vattentrafik, ska arbeten avbrytas och lämnas utrymme till fartygen. Dokumentet är utskrivet: 16(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

17 5.12 Brandskydd Man ska alltid meddela Tillståndsansvarig för brandskydd om man har för avsikt att använda brandfarlig vara. Arbetsmetoder skall väljas så att risken för brand minimeras. Brandfarligt material skall undanröjas från byggarbetsplatsen. Vid arbeten som innebär brandfara skall alltid minst två brandsläckare finnas tillgängliga i direkt anslutning till arbetet. Gastuber skall då de inte används vara placerade i en låsbar container samt vara skyltad enligt gällande lagar och regler. Detta framgår på upprättad APD-plan. Evakueringsvägar skall alltid hålls fria och en gemensam uppsamlingsplats vid händelse av olycka skall utses. Alla verksamma på byggarbetsplatsen måste vara väl medvetna om platsen. Informationen skall anslås Heta arbeten Innan heta arbeten utförs på byggarbetsplatsen skall checklistan för heta arbeten gås igenom och att åtgärder vidtas. Checklistan skall undertecknas av både den tillståndsansvarige och den som utför de heta arbetena och skall bevaras på byggarbetsplatsen. Endast personal som kan uppvisa bevis på genomförd utbildning och som har tillstånd på arbetsplatsen får utföra heta arbeten på byggarbetsplatsen. Utrustning enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Arbetsmiljöverket skall finnas vid heta arbeten och skall minst uppfylla kraven för heta arbeten, detta gäller även för personlig skyddsutrustning. Checklista för heta arbete finns på: 560-N71-AS-0007 Checklista Heta arbeten 5.14 Rivningsarbeten Rivning av bärande konstruktioner eller rivning som omfattar hälsofarliga material eller ämnen får endast utföras under ledning av personal med erforderlig kompetens. Innan rivningsarbeten påbörjas ska det utredas om hälsofarliga ämnen finns i konstruktionen. Hållfastheten och stabiliteten hos kvarvarande delar av konstruktionen ska inte äventyras under rivningsarbetet. Vid behov ska förankring eller avsträvning ske för att minimera risken för ras. Om risk för ras uppstår under arbetet ska riskområdet omedelbart utrymmas och spärras av. Dokumentet är utskrivet: 17(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

18 5.15 Materialupplag (miljökrav) Materialupplag och uppställning av arbetsfordon får endast göras på anvisade platser i arbetsområdet enligt APD-planen. Vägar får inte blockeras. Byggprodukter, t.ex. tekniska anordningar, material och utrustning, som kan orsaka en olycka om de kommer i rörelse eller material som innehåller lagrad energi ska stabiliseras på ett säkert sätt. Emballage och andra stabiliserande anordningar skadas ofta under transport. De bör därför kontrolleras före lossning för att undvika rasolyckor. Spillmaterial ska tas omhand fortlöpande för att undvika risker för olyckor på grund av t.ex. fall eller brand. Farligt och miljöskadligt avfall ska identifieras, sorteras ut och förvaras separat från övrigt avfall. Material får inte under några omständigheter placeras utanför arbetsområdet, materialet ska direkt avlägsnas från arbetsområdet ut ur Hamnens område. Farligt och miljöskadligt avfall identifieras enligt checklista: 560-N71-MS-0000 Blankett Avfallshanteringsplan byggproduktion (mall) 5.16 Besiktningskrav för maskiner och förarbevis (miljökrav) Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar ska vara godkända och besiktigade. Utrustning för vilken aktuell uppgift saknas om godkänd besiktning får ej användas på arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska uppvisas för Byggarbetsmiljösamordnaren innan något arbete får påbörjas. Där förarbevis krävs skall detta uppvisas och vid maskindrivna lyftanordningar uppvisas även arbetsgivarens tillstånd. För förare med utländska intyg krävs minst svenskt erkännandebevis. Kopior på besiktningsintyg, förarbevis och övriga kompetensbevis ska även tillhandahållas om så erfordras. Fordon och maskiner med förbränningsmotorer och tillhörande drivmedel ska vara godkända enligt 560-P37-MS-0002 Miljökrav för Entreprenadens Genomförande (MEG). Dokumentet är utskrivet: 18(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

19 5.17 Kemiska produkter (miljökrav) En förteckning över samtliga kemikalier och bränslen som används i entreprenaden skall finnas på arbetsplatsen. Det skall tydligt framgå vilka kemikalier som är klassade som farliga. Förbrukade mängder skall också anges. Märkningspliktiga kemiska produkter som avses användas i entreprenaden ska granskas av innan användning. Ansökan om detta ska göras till beställaren. Säkerhetsdatablad över samtliga märkningspliktiga produkter skall distribueras till den ansvariga handläggaren för BAS-U och förvaras på byggarbetsplatsen där ämnena förvaras. Säkerhetsdatabladen skall inte vara äldre än 3 år. Arbetsgivaren skall informera berörda yrkesarbetare om hälso- och olycksfallsriskerna samt vilka skyddsåtgärder som skall vidtas för de farliga kemiska ämnena som förekommer på byggarbetsplatsen. Berörda yrkesarbetare skall veta vilka farliga ämnen som hanteras, var säkerhetsbladen finns och vilka skyddsåtgärder som skall vidtas. För vidare krav gällande kemikalier se handling 560-P37-MS-0002 Miljökrav för Entreprenadens Genomförande (MEG) Bullrande verksamhet (miljökrav) Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Detta görs dels genom att använda sådana maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt, dels genom att avskärma speciellt bullrande arbeten. Radioapparater och etc. får ej medtagas till arbetsplatsen Damm (miljökrav) Åtgärder för att minska damm spridning ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen Elsäkerhet Elsäkerhetsplanering ska tillämpas. Endast behörig installatör får göra ingrepp, tillfälligt eller permanent, i elanläggning tillhörande byggarbetsplatsen. All el-utrustning ska ha jordfelsbrytare. Inga kablar får ligga oskyddade där skaderisk föreligger. Kablar som går över vägbanor ska skyddas med överkörningsskydd. Elkablar ska skyddas från klippeller klämrisk i till exempel dörrar. Trasiga kablar, defekta maskiner eller felaktig utrustning ska omedelbart tas ut drift Avvikelser som upptäcks ska arbetsledningen eller ansvarig handläggare för BAS-U omedelbart underrättas. Dokumentet är utskrivet: 19(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

20 5.21 Alkohol och droger Stockholms Hamnar anläggningar är drog- och alkoholfri arbetsplatser. Alkohol och droger får därför inte finnas på arbetsplatsen. Påverkade personer ska omedelbart avlägsnas från arbetsplatsen och händelsen ska rapporteras till projektledningen för delprojektet. För att skapa en säker arbetsplats ska även misstankar om missbruk anmälas till platsledningen Rökning Rökning inomhus är förbjuden. Rökning utomhus får endast förekomma på anvisade platser Mobiltelefon Arbetsplatsen är en riskfylld miljö. Mobiltelefonsamtal minskar uppmärksamheten, vilket gör att olycksfallsrisken ökar. Arbetssamtal i mobiltelefon måste ske under säkra former så att risken för olycksfall minimeras. Privata mobiltelefonsamtal ska eftersträvas att förläggas till rast Bilparkering Inom arbetsområdet får ingen bilparkering ske Under-/sidoentreprenör Underentreprenörens UE redovisas i en UE-lista innehållande företag, vilka arbetsuppgifter som de skall utföra, kontaktperson på arbetsplatsen och telefonnummer. Listan skall uppdateras löpande av entreprenören och biläggas arbetsmiljöplanen för entreprenaden. Under-/sidoentreprenör ska lämna riskbedömning till BAS-U samt tillse att den egna personalen får del av dessa regler Belysning På arbetsplatsen skall det finnas allmänbelysning som vid behov är försedd med nödljusfunktion. Belysningen skall vara fullgod ur säkerhetssynpunkt och vara anpassad till det arbete som skall utföras. Entreprenören ansvarar för att belysningen inte bländar intilliggande verksamheter. Belysningen skall underhållas och kompletteras vid behov Regler för arbeten vid hamnanläggning Se handling Hamnsäkerhet Byggnader. Övriga lagar, regler och föreskrifter som är relevant för arbete vid hamn skall följas av entreprenören. Dokumentet är utskrivet: 20(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

21 6. Riskbedömningar Risker identifieras för projekterings- och produktionsskedet men även för förvaltningsskedet. För projekterings- och produktionsskedet, uppskattas och värderas riskerna upp genom 560-N71-RD-0001 Riskbedömningsplan och tillhörande dokument 560-N71-RD-0002 Riskbedömning Miljö- och Arbetsmiljö där även kvarstående risker följs upp. Fuktsäkerhetsrisker dokumenteras i 560-N71-QS-0006 Fuktsäkerhetsprojektering och riskbedömning Kritiska arbetsmoment dokumenteras genom en metodbeskrivning där arbetsmoment riskbedöms. Arbetsmoment med höga riskindex hanteras enligt rutinen Säker Jobb Analys (SJA) tillsammans med inblandad personal kort tid innan arbetsmomentet genomförs. Blanketten SJA finns längst bak i metodbeskrivningarna men den går även att ladda ned på: 560-N71-AI-000-Säker jobb analys. Dokumentet är utskrivet: 21(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Projektnamn Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Besöksadress till byggplatsen Flishult Avfallsanläggning

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Gymnasiesärskolan, Bromangymnasiet Hudiksvall Besöksadress till byggplatsen Gymnasievägen 4A, Hudiksvall Byggherrens namn Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen, Fasighetsavdelningen

Läs mer

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Exempel på arbetsmiljöplan Maj 2014 Innehållet är hämtat från www.ampguiden.net och därefter anpassats för läggning av stickspånstak Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Arbetsmiljöplan Bilaga 2

Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Ny kaj Husarö brygga 2009-10-09-2010-05-01 Besöksadress till byggplatsen Husarö Brygga Österåker kommun Byggherrens namn

Läs mer

Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin. Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. 010-224 02 27

Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin. Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. 010-224 02 27 Arbetsmiljöplan Projektnamn Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. Besöksadress till byggplatsen

Läs mer

Arbetsmiljöplan Polishus Tierp. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan Polishus Tierp. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan Polishus Tierp Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Polishus Tierp Besöksadress till byggplatsen Gävlevägen 25, 815 36 Tierp Byggherrens namn Byggherrens

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Construction Sverige AB och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Trehörna, exploateringsområde Ödeshögs kommun Gatuutbyggnad, VA m m Besöksadress till byggplatsen Trehörna Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn Uppgifter i denna AMP

Läs mer

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. STOPP 2015-21 Hörneborgsverket 2015-04-28 2015-06-12

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. STOPP 2015-21 Hörneborgsverket 2015-04-28 2015-06-12 Sida 1 av 11 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden STOPP 2015-21 Hörneborgsverket 2015-04-28 2015-06-12 Besöksadress till byggplatsen Treetexvägen 1, 892 50 Domsjö Byggherrens

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Förstärkningsprojektering Sillviksvägarna 2014-11-21 2015-06-07 Besöksadress till byggplatsen Sillviksvägen 169 Byggherrens namn

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 Ackreditering All personal som arbetar på området ska vara ackrediterad i ackrediteringssystemet. Medtag giltig legitimation och anmäl dig i incheckningen

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation Lidingöbanans upprustning

SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation Lidingöbanans upprustning Ledningsstaben Säkerhet Upprättat av: Håkan Eriksson Granskad: Arne Grundberg Fastställd av: Gun Eriksson Instruktion 2015-03-25 Version 4.0 1(15) Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3

Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3 Version 1 Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3 Projektnamn Scharins fas 3 Besöksadress till byggplatsen Ursviken Mekanvägen 34 Byggherrens namn Skellefteå kommun Upprättad av: 2012-12-06 Christer Svensson,

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Diligentias säkerhetsföreskrifter Vid byggnads- och installationsarbeten som utförs i våra fastigheter

Diligentias säkerhetsföreskrifter Vid byggnads- och installationsarbeten som utförs i våra fastigheter Diligentias säkerhetsföreskrifter Vid byggnads- och installationsarbeten som utförs i våra fastigheter Projekt och Teknik 2008-01-28 2 (8) Välkommen till Diligentias fastigheter! Läs den här broschyren

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Scharins fas 2. Ursviken Mekanvägen 34. Skellefteå kommun, kommunledningskontoret. Version 1. Projektnamn

Arbetsmiljöplan. Scharins fas 2. Ursviken Mekanvägen 34. Skellefteå kommun, kommunledningskontoret. Version 1. Projektnamn Version 1 Arbetsmiljöplan Projektnamn Scharins fas 2 Besöksadress till byggplatsen Ursviken Mekanvägen 34 Byggherrens namn Skellefteå kommun, kommunledningskontoret Fastställd av: 2009.-.. Lars Hedqvist

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Arbetsmiljöplan Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Fiber och Avlopp Handling 13.4. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Fiber och Avlopp Handling 13.4. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Norra Härene, Hovby & Kartåsen FoA Jan 2011 Juni 2013 Besöksadress till byggplatsen Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Lidköping Byggherrens

Läs mer

Kv Sågen. Nybyggnad av flerbostadshus på Öbacka i Umeå

Kv Sågen. Nybyggnad av flerbostadshus på Öbacka i Umeå Kv Sågen Nybyggnad av flerbostadshus på Öbacka i Umeå Johan Wikström Platschef (handläggare BAS-U) Underskrift Datum AB Bostaden/Berndt Elstig Beställare/Ombud: Underskrift Datum 1 (14) Revideringshistorik

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Start och avslutning t.ex. datum för slutbesiktning

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Start och avslutning t.ex. datum för slutbesiktning Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Projektnamn Projektnamn Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens namn ev. uppdragstagares namn Ev. Uppdragstagares

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten Arbete på pumpar, rör eller cisternpåfyllningen (både gas- och vätskefas) samt hetarbeten utgör så kallade högriskarbeten. På grund av de risker som är förknippade med dessa arbeten ska du iaktta följande

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Inför asbestsanering och ROT-arbeten

Inför asbestsanering och ROT-arbeten Inför asbestsanering och ROT-arbeten Detta underlag för upphandling har utvecklats för asbestsanering. Det är inte ovanligt att asbestsanering krävs för att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenad.

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Handling 06.4.2 Arbetsmiljöplan Om- och tillbyggnad av Glumslöv Skola N Glumslöv 2:43, Landskrona Totalentreprenad, Förfrågningsunderlag 2011-12-12

Handling 06.4.2 Arbetsmiljöplan Om- och tillbyggnad av Glumslöv Skola N Glumslöv 2:43, Landskrona Totalentreprenad, Förfrågningsunderlag 2011-12-12 Arbetsmiljöplan Projektnamn Om- och tillbyggnad av Glumslöv skola Besöksadress till byggplatsen Ålabodsvägen 5, Glumslöv Uppdragstagarens namn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Start v.1133

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

HMS-regler (Arbetsmiljö, Miljö- och Brandsäkerhet) ) på Bygg/Montageplats

HMS-regler (Arbetsmiljö, Miljö- och Brandsäkerhet) ) på Bygg/Montageplats Allmänna Arbetsmiljö-,, Miljö-,, Brand- och Säkerhetsregler Vårt arbete ska utföras under säkra förhållanden så att en god arbetsmiljö med minimal miljöbelastning upprätthålls. Samtliga som utför arbete

Läs mer

Miljö- och säkerhetsföreskrifter

Miljö- och säkerhetsföreskrifter Miljö- och säkerhetsföreskrifter för Sundets avloppsreningsverk med tillhörande avloppspumpstationer i Växjö kommun Välkommen till VA-avdelningen, tekniska förvaltningen De här föreskrifterna har upprättats

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Projektnamn. Besöksadress till byggplatsen. Byggherrens namn. Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Projektnamn

Arbetsmiljöplan. Projektnamn. Besöksadress till byggplatsen. Byggherrens namn. Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Projektnamn Arbetsmiljöplan Projektnamn Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens namn 1 Revisionshistorik Version Datum Framtagen/kompletterad av Byggherregodkännande

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Giltig fr.o.m. 2014-07-03 1(6) Denna skrift innehåller information för att kunna utföra ett säkert arbete vid Övik Energis produktionsanläggningar.

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter.

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter. FLIK 4 r»si YSTAD (NERGI AD Riskanalys Som arbetsgivare kartlägger och bedömer Ystad Energi AB vilka risker för ohälsa och olycksfall som de planerade arbetsuppgifterna kan medföra. Detta gäller såväl

Läs mer

Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen 2010-09-14 INH 2010/26577 1 (5) Distriktet i Härnösand Ingemar Norlén, 063-12 46 58 Skandinavisk Fastighetsfond Holding AB Box 5317 102 47 Stockholm Delgivning Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Läs mer

Checklista Bergsprängning

Checklista Bergsprängning Checklista Bergsprängning Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Backasands industriområde Ödeshögs kommun Nytt exploateringsområde Besöksadress till byggplatsen Backasands industriområde, Lievägen Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn

Läs mer

Allmänna ordnings- och skyddsregler

Allmänna ordnings- och skyddsregler Rutin Dokumentnummer 2885 Version 2.0 Giltig från: 2012-02-20 Fastställd av: Kerstin Nyström Hedvall Granskad av: Ronny Fredriksson Handläggare: Sofia Wallström Allmänna ordnings- och skyddsregler Innehåll

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Infranord vill skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Infranord vill skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Strategiskt Dokumentnummer 2885 Version 4.0 Fastställt: 2014-05-28 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Fredriksson Ronny, SHT Handläggare: Linhammar Sofia, SHT Förändringar från senaste

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13

Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13 1(8) Gabriela Balodis, AV 2005-02-23 Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13 Förklaringar: överstruken text upphävd röd text i kursiv nytt text med gul bakgrund anpassning till Europaparlamentets

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 Målbilder för Sveriges Byggindustrier VISIONEN ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE I VÄRLDSKLASS DET ÖVERGRIPANDE MÅLET EN ATTRAKTIV BYGGBRANSCH

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Bättre Arbetsmiljö Hydraulik. Bengt Sahlin, Arbetsmiljökonsult januari 2014

Bättre Arbetsmiljö Hydraulik. Bengt Sahlin, Arbetsmiljökonsult januari 2014 Bättre Arbetsmiljö Hydraulik Bengt Sahlin, Arbetsmiljökonsult januari 2014 Varför arbetar vi med arbetsmiljöfrågorna? 1. Mår arbetstagare bra och har hälsan hela yrkeslivet? 2. Har arbetsgivaren kostnader

Läs mer

Arbetsmiljö säkerhet & ställningar

Arbetsmiljö säkerhet & ställningar Arbetsmiljö säkerhet & ställningar Under uppförandet av Örtoftaverket 2012-2014 VID OLYCKA/BRAND 1. RÄDDA Se till att den skadade får första hjälpen. Livräddande första hjälp består bl.a. av: Leta efter

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m 1!! Brand Brandrisk finns vid heta arbeten t ex svetsning, skärning med rondell, slipning med vinkelslip, arbete med tigersåg 2 1

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil

Arbetsmiljöpolicy. inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil Arbetsmiljöpolicy inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil Arbetsmiljöpolicy är en viktig strategisk fråga för Takbolaget Roger Andersen AB. Syftet är genom god information möjliggöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet BESLUT 2010-07-01 1(3) Dnr Teknik1:7 2010/29 Institutionen för teknikvetenskaper Box 534 751 21 Uppsala Ångströmlaboratoriet 018-471 00 00 vx www.teknik.uu.se Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer