Utvecklingsprojekt Värtan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsprojekt Värtan"

Transkript

1 Utvecklingsprojekt Värtan KMA Miljö- och arbetsmiljöplan Delprojekt Byggnader Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt

2 Innehållsförteckning 1. Projektbeskrivning Miljö- och arbetsmiljöplanens syfte Visioner och mål Riskbedömningar Entreprenadens miljö- och arbetsmiljöorganisation Miljösamordning Arbetsmiljösamordning Samordningsansvariga för fasta driftställen Olycksfall/sjukdomsfall/tillbud Anmälan av olyckor, tillbud och farliga händelser Telefonlista vid olyckor och tillbud Vid allvarliga olycksfall/sjukdomsfall: ring Vid behov och mobilisering av krishantering i entreprenaden kontakta: Rapportering av allvarliga tillbud samt olycksfall Anhöriglistor Första hjälpen Nödläge- och insatsplan Regler för verksamheten på arbetsplatsen Arbetstider Ansvar Identifikation Angränsande verksamhet Skydd mot tredje man Ordning på arbetsplatsen Arbetsberedningar Skyddsronder Personlig skyddsutrustning Skyddsanordningar Arbeten vid vatten Brandskydd Heta arbeten Rivningsarbeten Materialupplag (miljökrav) Dokumentet är utskrivet: 2(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

3 5.16 Besiktningskrav för maskiner och förarbevis (miljökrav) Kemiska produkter (miljökrav) Bullrande verksamhet (miljökrav) Damm (miljökrav) Elsäkerhet Alkohol och droger Rökning Mobiltelefon Bilparkering Under-/sidoentreprenör Belysning Regler för arbeten vid hamnanläggning Riskbedömningar Dokumentet är utskrivet: 3(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

4 Revisionshistorik Version Revidering avser 0.1 Grundversion Uppdatering av risker Anpassning till entreprenad Uppdatering länkar Uppdatering innehållsförteckning Övertagande, revidering avsnitt 6 med tillagda metodbeskrivning. 1.3 Enligt kommentarer från Anna Källgården Denna arbetsmiljöplan upprättades Företag/ Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare Planering och projektering BAS-P , Port Equipment AB Denna arbetsmiljöplan övertogs Företag/ Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare Utförande BAS-U Stefan Arff Port Eqipment AB Dokumentet är utskrivet: 4(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

5 1. Projektbeskrivning Projektnamn UTVECKLINGSPROJEKT VÄRTAN N71 PASSAGERARGÅNGAR Uppgifter i denna plan gäller för projekttiden Projekteringsstart: Produktionsstart: Slutbesiktning: Besöksadress till byggplatsen Värtahamnen, Stockholm Byggherrens namn Stockholms stad. Beställare: Stockholms hamnar AB Org.nr Box Stockholm Besöksadress: Frihamnen Magasin 2, Stockholm Entreprenörens namn och kontaktperson Marine AB Mikael Jimmerfors, projektledare Byggherrens/beställarens telefonnummer Tel Entreprenörens telefonnummer Tel Miljö- och arbetsmiljöplanens syfte BAS-P ansvarar för att planen uppdateras under projekteringen och inför överlämning till BAS-U som ansvarar för utförandet under produktionen (byggnationen). Dokumentet är utskrivet: 5(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

6 2.1 Visioner och mål Miljö eller personer ska INTE drabbas av skada eller ohälsa i projektet! Målet för arbetsmiljön i utförandedelen av projektet är att ingen ska mista livet eller bli allvarligt skadad på byggarbetsplatsen. Mindre allvarliga olyckor och farliga händelser ska förebyggas genom ett preventivt arbetsmiljöarbete samt genom krav på rapportering av tillbud och farliga händelser. Mål i entreprenaden är LTAR 4,0 eller mindre. - LTAR, Loss Time Accident Rates, dvs arbetsrelaterade olyckor med sjukfrånvaro mer än 24 timmar/miljoner arbetade byggtimmar. Nyckeltalet följs upp månadsvis av beställarens centrala arbetsmiljösamordnare. 2.2 Riskbedömningar Den här planen tillämpar en riskorienterad proaktiv bedömning av krav och risker i projektet med syfte att tillbud och olyckor för miljö och personer i arbetsmiljö och förvaltning skall undanröjas. Se 6. Riskbedömningar. Dokumentet är utskrivet: 6(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

7 3. Entreprenadens miljö- och arbetsmiljöorganisation 3.1 Miljösamordning Roll Namn Företag Mobil telefon Byggherren Anders Lood Structor Miljöbyrån AB??? or.se Fuktsäkerhetsansvarig (B) Bengt Axelsson WSP Environme ntal??? spgroup.se Entreprenören Fuktsäkerhetsansvarig (E) Stefan Arff Arbetsmiljösamordning Roll Namn Företag Mobil telefon Byggherren Anna Källgården Stockholms Hamnar olmshamnar.se Entreprenören BAS-P BAS-U * Stefan Arff *) omfattar även brandtillstånd och säkerhetansvar Dokumentet är utskrivet: 7(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

8 3.3 Samordningsansvariga för fasta driftställen För angränsande fasta driftställen finns det samordningsansvariga för arbetsmiljö som byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering, BAS-P, samt byggarbetsmiljösamordnare för utförande, BAS-U, skall samordna arbetsmiljöarbetet med. Samordningsansvarig för fasta driftställen Telefonnummer Håkan Björlingsson Identifierade intilliggande fasta driftställen: Fast drifställe Båttrafik Spår Bemannar Råder över Samordningsansvarig för arbetsmiljö Telefonnummer Tallink Tallink Silja Tommy Lindroos Silja Green Stockholms Micke Gustavsson Cargo Hamn Håkan Björlingsson Spår - Stockholms Hamn Arbete och transporter Logent AB Stockholms Hamn 1:a hand Teamledare Krister/Leif Dokumentet är utskrivet: 8(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

9 4. Olycksfall/sjukdomsfall/tillbud 4.1 Anmälan av olyckor, tillbud och farliga händelser Entreprenören och underentreprenören har, i egenskap av arbetsgivare, ansvar för att tillbud och olyckor anmäls och utreds. Utan dröjsmål ska alvarliga olyckor anmälas till SOS Alarm, ansvarig handläggare för BAS-U, Arbetsmiljöverket samt till beställaren. Den ansvariga handläggaren för BAS-U har ett ansvar att regelbundet informera beställaren och den egna organisationen och andra berörda entreprenörer om inrapporterade olyckor, incidenter och farliga händelser. Om tillbudet eller olyckan påverkar omkringliggande verksamheter ska den samordningsansvarige för fast drift omgående informera och ska också få ta del av rapporterna och utredningarna. Rutin för hantering av arbetsolycka anslås på arbetsplatsen. En återsamlingsplats i händelse av olycka eller tillbud finns vid etableringen. 4.2 Telefonlista vid olyckor och tillbud Vid allvarliga olycksfall/sjukdomsfall: ring 112 Dokumentet är utskrivet: 9(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

10 Port Equipment har en plan (ERP-210) för krishantering i händelse av allvarliga olyckor Vid behov och mobilisering av krishantering i entreprenaden kontakta: 1. Mikael Jimmerfors Tomas Axelsson Dokumentet är utskrivet: 10(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

11 2.1.3 Rapportering av allvarliga tillbud samt olycksfall Allvarliga tillbud och olycksfall ska inrapporteras av arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket Jourtelefon efter kontorstid Blankett för anmälan återfinns på Arbetsmiljöverkets hemsida 4.3 Anhöriglistor Varje entreprenör verksam på arbetsplatsen sammanställer anhöriglistor för egen personal och ser till att de hålls uppdaterade och tillgängliga. Mall för anhöriglista finns på: 560-N71-AS-0005 Anhöriglistor (mall) 4.4 Första hjälpen Vid allvarliga olycksfall/sjukdomsfall: 112 Dokumentet är utskrivet: 11(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

12 Det finns första hjälpen utbildad personal och utrustning på byggarbetsplatsen som kan tillkallas vid behov. Anslag ska finnas på utbildad personals uppgifter. Namn Telefon Stefan Arff Sjukhus: Namn Telefon Namn Telefon Karolinska sjukhuset Namn Telefon Danderyds sjukhus Nödläge- och insatsplan Nödläge- och insatsplan bifogas arbetsmiljöplanen. Nödläge- och insatsplanen anslås på arbetsplatsen och delges alla berörda entreprenörer och beställare. Dokumentet är utskrivet: 12(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

13 5. Regler för verksamheten på arbetsplatsen 5.1 Arbetstider Entreprenören ska anpassa sig efter de fasta driftställena och annan rådande verksamhet på området. 5.2 Ansvar Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god och säker arbetsmiljö. Alla ska följa givna föreskrifter samt använda och vårda skyddsutrustning. 5.3 Identifikation ID 06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, gäller i entreprenaden. 5.4 Angränsande verksamhet För angränsande fasta driftställen finns det samordningsansvariga för arbetsmiljö som byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering, BAS-P, samt byggarbetsmiljösamordnare för utförande, BAS-U, skall samordna arbetsmiljöarbetet med. Samordningsansvarig för fasta driftställen Telefonnummer Håkan Björlingsson Identifierade intilliggande fasta driftställen: Fast drifställe Båttrafik Spår Bemannar Råder över Samordningsansvarig för arbetsmiljö Telefonnummer Tallink Tallink Silja Tommy Lindroos Silja Green Stockholms Micke Gustavsson Cargo Hamn Håkan Björlingsson Spår - Stockholms Hamn Arbete och transporter Logent AB Stockholms Hamn 1:a hand Teamledare Krister/Leif Dokumentet är utskrivet: 13(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

14 Etableringen sker på Stockholms Hamnar anvisad plats. En arbetsplatsdisposition plan, APD-plan, färdigställs och anslås innan entreprenaden startar. 5.5 Skydd mot tredje man Arbetsplatsen ska inhägnas och tydligt märkas upp med vilka skyddsregler som gäller samt att skylt om att obehöriga ej äger tillträde. Farliga områden som inte kan inhägnas markeras tydligt för att skydda tredje man. 5.6 Ordning på arbetsplatsen God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många olyckor. Skyltar och tillfälliga avspärrningar sätts upp runt arbetsområdet för att förebygga olycksfall. 5.7 Arbetsberedningar Identifierade miljö- och arbetsmiljörisker som är särskilt känsliga eller riskabla gås igenom i en arbetsberedning med berörd personal av arbetsmoment. Arbetsberedningen dokumenteras och delges berörd personal samt Stockholms Hamnar innan arbetsmomentet påbörjas. Blanketten SJA används, mall finns att ladda ned på: 5601-N71-AI-000-Säker jobb analys. SJA skall delges Stockholms Hamnar. TA-plan (trafikanordningplan) En godkänd TA-plan ska vid behov finnas. 5.8 Skyddsronder Som en del av det planlagda skydds- och säkerhetsarbetet ska samordnade skyddsronder genomföras minst var fjortonde dag eller oftare vid behov. Frekvensen av skyddsronder bestäms av BAS-U i samråd med Stockholms Hamnar. Skyddsronder dokumenteras enligt: 560-N71-AY-0000-Skyddsrondsprotokoll Dokumentet är utskrivet: 14(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

15 5.9 Personlig skyddsutrustning All personal som befinner sig på byggarbetsplatsen skall alltid bära varselkläder *, skyddsskor * (samt ID-bricka enligt ID06). CE märkt skyddshjälm* med hakrem skall alltid bäras såvida den ansvariga handläggaren för BAS-U inte gett besked om att det inte behövs för ett specifikt arbetsmoment. I övrigt skall erforderlig CE-märkt personlig skyddsutrustning användas där risk för skada föreligger., t ex fallskydd, hörselskydd, skyddsglasögon, andningsskydd osv. Personlig skyddsutrustning skall vara CE-märkt. CE-märket innebär att en produkt är typgodkänd och lever upp till de krav som ställs för den personliga skyddsutrustningen i direktivet 89/686/EG. Exempel på personlig skyddsutrustning och tillhörande anvisningar: Skydd (* obligatoriskt): Exempel på utrustning: * Huvudskydd Hjälm Ögon och ansiktsskydd Skyddsglasögon Fallskydd Sele, säkerhetslina Hand- och armskydd Handskar Hörselskydd Öronproppar, kåpor Andningsskydd Halvmask * Fot- och benskydd Ståltåhätta samt spiktrampsskydd i stål, yttersula med bra grepp ska alltid bäras såvida samordningsansvarige ej uttryckligen medger annat * Varselkläder (EN 471, lägst klass 2) Väst, jacka, byxor Mobiltelefon ska bäras vid anmodat ensamarbete. Övrig anbefalld skyddsutrustning ska även bäras. Dokumentet är utskrivet: 15(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

16 5.10 Skyddsanordningar Innan ett arbete påbörjas ska alltid skyddsanordningar kontrolleras, så att de är korrekta och säkert utförda. Eventuella brister måste alltid anmälas till arbetsledningen och Byggarbetsmiljösamordnaren samt åtgärdas. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärrning omkring arbetsplatsen för att förhindra att någon skadar sig. Observera Måste en skyddsanordning tas bort för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att återställa den. Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och Byggarbetsmiljösamordnaren (Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML kap.8 2) Arbeten vid vatten Vid arbeten i och vid vatten ska skydd anordnas mot de identifierade riskerna. Förebyggande åtgärder ska vidtas så att inte maskiner eller personal riskerar att falla ner i vatten. Vid arbete i eller vid vatten ska alltid minst två personer arbeta samtidigt. Livboj och livlina ska finnas tillgänglig på byggarbetsplatsen. Vid arbeten som medför risk för drunkning ska godkänd flytväst användas. Vid arbete vintertid där risk för drunkning föreligger ska räddningsdräkt om nödvändigt användas utöver övrig räddningsutrustning. Vid arbeten i vatten ska en beredskapsbåt finnas tillgänglig. Vid arbete i vatten ska man vara väl medveten om tiderna för vattentrafiken. Vid vattentrafik, ska arbeten avbrytas och lämnas utrymme till fartygen. Dokumentet är utskrivet: 16(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

17 5.12 Brandskydd Man ska alltid meddela Tillståndsansvarig för brandskydd om man har för avsikt att använda brandfarlig vara. Arbetsmetoder skall väljas så att risken för brand minimeras. Brandfarligt material skall undanröjas från byggarbetsplatsen. Vid arbeten som innebär brandfara skall alltid minst två brandsläckare finnas tillgängliga i direkt anslutning till arbetet. Gastuber skall då de inte används vara placerade i en låsbar container samt vara skyltad enligt gällande lagar och regler. Detta framgår på upprättad APD-plan. Evakueringsvägar skall alltid hålls fria och en gemensam uppsamlingsplats vid händelse av olycka skall utses. Alla verksamma på byggarbetsplatsen måste vara väl medvetna om platsen. Informationen skall anslås Heta arbeten Innan heta arbeten utförs på byggarbetsplatsen skall checklistan för heta arbeten gås igenom och att åtgärder vidtas. Checklistan skall undertecknas av både den tillståndsansvarige och den som utför de heta arbetena och skall bevaras på byggarbetsplatsen. Endast personal som kan uppvisa bevis på genomförd utbildning och som har tillstånd på arbetsplatsen får utföra heta arbeten på byggarbetsplatsen. Utrustning enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Arbetsmiljöverket skall finnas vid heta arbeten och skall minst uppfylla kraven för heta arbeten, detta gäller även för personlig skyddsutrustning. Checklista för heta arbete finns på: 560-N71-AS-0007 Checklista Heta arbeten 5.14 Rivningsarbeten Rivning av bärande konstruktioner eller rivning som omfattar hälsofarliga material eller ämnen får endast utföras under ledning av personal med erforderlig kompetens. Innan rivningsarbeten påbörjas ska det utredas om hälsofarliga ämnen finns i konstruktionen. Hållfastheten och stabiliteten hos kvarvarande delar av konstruktionen ska inte äventyras under rivningsarbetet. Vid behov ska förankring eller avsträvning ske för att minimera risken för ras. Om risk för ras uppstår under arbetet ska riskområdet omedelbart utrymmas och spärras av. Dokumentet är utskrivet: 17(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

18 5.15 Materialupplag (miljökrav) Materialupplag och uppställning av arbetsfordon får endast göras på anvisade platser i arbetsområdet enligt APD-planen. Vägar får inte blockeras. Byggprodukter, t.ex. tekniska anordningar, material och utrustning, som kan orsaka en olycka om de kommer i rörelse eller material som innehåller lagrad energi ska stabiliseras på ett säkert sätt. Emballage och andra stabiliserande anordningar skadas ofta under transport. De bör därför kontrolleras före lossning för att undvika rasolyckor. Spillmaterial ska tas omhand fortlöpande för att undvika risker för olyckor på grund av t.ex. fall eller brand. Farligt och miljöskadligt avfall ska identifieras, sorteras ut och förvaras separat från övrigt avfall. Material får inte under några omständigheter placeras utanför arbetsområdet, materialet ska direkt avlägsnas från arbetsområdet ut ur Hamnens område. Farligt och miljöskadligt avfall identifieras enligt checklista: 560-N71-MS-0000 Blankett Avfallshanteringsplan byggproduktion (mall) 5.16 Besiktningskrav för maskiner och förarbevis (miljökrav) Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar ska vara godkända och besiktigade. Utrustning för vilken aktuell uppgift saknas om godkänd besiktning får ej användas på arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska uppvisas för Byggarbetsmiljösamordnaren innan något arbete får påbörjas. Där förarbevis krävs skall detta uppvisas och vid maskindrivna lyftanordningar uppvisas även arbetsgivarens tillstånd. För förare med utländska intyg krävs minst svenskt erkännandebevis. Kopior på besiktningsintyg, förarbevis och övriga kompetensbevis ska även tillhandahållas om så erfordras. Fordon och maskiner med förbränningsmotorer och tillhörande drivmedel ska vara godkända enligt 560-P37-MS-0002 Miljökrav för Entreprenadens Genomförande (MEG). Dokumentet är utskrivet: 18(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

19 5.17 Kemiska produkter (miljökrav) En förteckning över samtliga kemikalier och bränslen som används i entreprenaden skall finnas på arbetsplatsen. Det skall tydligt framgå vilka kemikalier som är klassade som farliga. Förbrukade mängder skall också anges. Märkningspliktiga kemiska produkter som avses användas i entreprenaden ska granskas av innan användning. Ansökan om detta ska göras till beställaren. Säkerhetsdatablad över samtliga märkningspliktiga produkter skall distribueras till den ansvariga handläggaren för BAS-U och förvaras på byggarbetsplatsen där ämnena förvaras. Säkerhetsdatabladen skall inte vara äldre än 3 år. Arbetsgivaren skall informera berörda yrkesarbetare om hälso- och olycksfallsriskerna samt vilka skyddsåtgärder som skall vidtas för de farliga kemiska ämnena som förekommer på byggarbetsplatsen. Berörda yrkesarbetare skall veta vilka farliga ämnen som hanteras, var säkerhetsbladen finns och vilka skyddsåtgärder som skall vidtas. För vidare krav gällande kemikalier se handling 560-P37-MS-0002 Miljökrav för Entreprenadens Genomförande (MEG) Bullrande verksamhet (miljökrav) Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Detta görs dels genom att använda sådana maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt, dels genom att avskärma speciellt bullrande arbeten. Radioapparater och etc. får ej medtagas till arbetsplatsen Damm (miljökrav) Åtgärder för att minska damm spridning ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen Elsäkerhet Elsäkerhetsplanering ska tillämpas. Endast behörig installatör får göra ingrepp, tillfälligt eller permanent, i elanläggning tillhörande byggarbetsplatsen. All el-utrustning ska ha jordfelsbrytare. Inga kablar får ligga oskyddade där skaderisk föreligger. Kablar som går över vägbanor ska skyddas med överkörningsskydd. Elkablar ska skyddas från klippeller klämrisk i till exempel dörrar. Trasiga kablar, defekta maskiner eller felaktig utrustning ska omedelbart tas ut drift Avvikelser som upptäcks ska arbetsledningen eller ansvarig handläggare för BAS-U omedelbart underrättas. Dokumentet är utskrivet: 19(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

20 5.21 Alkohol och droger Stockholms Hamnar anläggningar är drog- och alkoholfri arbetsplatser. Alkohol och droger får därför inte finnas på arbetsplatsen. Påverkade personer ska omedelbart avlägsnas från arbetsplatsen och händelsen ska rapporteras till projektledningen för delprojektet. För att skapa en säker arbetsplats ska även misstankar om missbruk anmälas till platsledningen Rökning Rökning inomhus är förbjuden. Rökning utomhus får endast förekomma på anvisade platser Mobiltelefon Arbetsplatsen är en riskfylld miljö. Mobiltelefonsamtal minskar uppmärksamheten, vilket gör att olycksfallsrisken ökar. Arbetssamtal i mobiltelefon måste ske under säkra former så att risken för olycksfall minimeras. Privata mobiltelefonsamtal ska eftersträvas att förläggas till rast Bilparkering Inom arbetsområdet får ingen bilparkering ske Under-/sidoentreprenör Underentreprenörens UE redovisas i en UE-lista innehållande företag, vilka arbetsuppgifter som de skall utföra, kontaktperson på arbetsplatsen och telefonnummer. Listan skall uppdateras löpande av entreprenören och biläggas arbetsmiljöplanen för entreprenaden. Under-/sidoentreprenör ska lämna riskbedömning till BAS-U samt tillse att den egna personalen får del av dessa regler Belysning På arbetsplatsen skall det finnas allmänbelysning som vid behov är försedd med nödljusfunktion. Belysningen skall vara fullgod ur säkerhetssynpunkt och vara anpassad till det arbete som skall utföras. Entreprenören ansvarar för att belysningen inte bländar intilliggande verksamheter. Belysningen skall underhållas och kompletteras vid behov Regler för arbeten vid hamnanläggning Se handling Hamnsäkerhet Byggnader. Övriga lagar, regler och föreskrifter som är relevant för arbete vid hamn skall följas av entreprenören. Dokumentet är utskrivet: 20(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

21 6. Riskbedömningar Risker identifieras för projekterings- och produktionsskedet men även för förvaltningsskedet. För projekterings- och produktionsskedet, uppskattas och värderas riskerna upp genom 560-N71-RD-0001 Riskbedömningsplan och tillhörande dokument 560-N71-RD-0002 Riskbedömning Miljö- och Arbetsmiljö där även kvarstående risker följs upp. Fuktsäkerhetsrisker dokumenteras i 560-N71-QS-0006 Fuktsäkerhetsprojektering och riskbedömning Kritiska arbetsmoment dokumenteras genom en metodbeskrivning där arbetsmoment riskbedöms. Arbetsmoment med höga riskindex hanteras enligt rutinen Säker Jobb Analys (SJA) tillsammans med inblandad personal kort tid innan arbetsmomentet genomförs. Blanketten SJA finns längst bak i metodbeskrivningarna men den går även att ladda ned på: 560-N71-AI-000-Säker jobb analys. Dokumentet är utskrivet: 21(21) Adm\04 KMA\01 Gemensamt\

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Miljö & Säkerhet Division Energi

Miljö & Säkerhet Division Energi Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: 16336-2 Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Arbetsmiljöregler Oktober 2004 Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Förord Grafiska Miljörådet är ett partsgemensamt organ för den grafiska branschen och tidningsbranschen med uppgift att

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net Mars 2010 Premiär för nyhetsbrev till arbetsmiljökommittéer i energibolag Tanken väcktes efter att nätverket för arbetsmiljöingenjörer och -samordnare i energibolagen hade bildats på försommaren 2009.

Läs mer

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare SÄKERT HUSUM Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare VÄLKOMMEN Säkerheten är för oss, Metsä Board Husum, lika viktig för våra besökare som för våra egna anställda. Vi har en nollvision

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer