Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12, Eslöv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12, Eslöv"

Transkript

1 Pia Olsson-Ljungberg Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12, Eslöv Ärendebeskrivning Skansporten AB ansöker om bygglov för flerbostadshus med totalt 64 lägenheter samt fem lokaler i kvarteret Timmermannen i centrala Eslöv. Fastigheten på 2794 m² ligger i hörnet Västergatan/Västerlånggatan och omfattar även en mindre park vid Västergatan/Kanalgatan som tidigare ägts av Eslövs kommun. I samband med att parken tas i anspråk för byggnation kommer en mindre grönzon av Kanalgatan direkt norr om Västergatan att rustas upp. De inlämnade handlingarna stämmer till stor del med det skissförslag som legat till grund för detaljplanen. På fastigheten utnyttjas 5350 m² av tillåtna 5700 m² BTA för bostäder och 650 m² av tillåtna 700 m² BTA för lokaler. Bebyggelsen är sluten mot gatorna i hela bottenvåningen med två högre huskroppar vid Västerlånggatan, 9 respektive 6 våningar, och en lägre byggnad med 4 våningar mot Västergatan. En 2-plansbyggnad avslutar den nya bebyggelsen mot norr. Fasadmaterial är tegel i ljusa nyanser av vitt, gult och grått. Huvudentréerna accentueras med tegel i en mörkare kulör. Mot Västergatan finns en hög port som avskärmar buller och ger räddningstjänsten möjlighet att nå gårdssidan. Lokalerna är lokaliserade mot Västergatan och fyra av dem har entré mot gatan. Lägenheterna i de två lägre byggnaderna nås via loftgångar mot gården, de övriga via invändiga trapphus. Gemensamma barnvagns- och rullstolsförråd finns på bottenvåningen i de två högre husen. Lägenhetsförråd finns på vinden i huset mot Västergatan och inom en del lägenheter. Varje lägenhet förses med tvättutrustning. En liten gemensam uteplats finns på gården. Plats för 120 cyklar finns på fastigheten, dels på gården och dels mot gatan. Totalt 18 biluppställningsplatser finns för hyresgästerna, 3 stycken på Timmermannen 16 och övriga på den angränsande fastigheten Timmermannen 10. Ramper har anordnats på gården för att överbrygga nivåskillnaden till grannfastigheten i norr. Detta gör det också möjligt för räddningstjänsten att köra genom kvarteret. Beslutsunderlag Ansökan om bygglov Nybyggnadskarta och situationsplan (2 stycken) Planritningar (14 stycken) Sektionsritningar (4 stycken) Fasadritningar (4 stycken) Färgsättningsförslag 1(5)

2 Beredning Ärendet lämnades in till Ett tillägg till gällande detaljplan E 296 var då under arbete och förvaltningen fick besked att avvakta med handläggningen. Tillägget gällde en anpassning till den nya parkeringsnormen samt en ändring av planbestämmelserna för att möjliggöra hörnlägenheter mot korsningen Västergatan/Västerlånggatan. Tillägget E 308 vann laga kraft Detta tillägg innebär bland annat att hörnlägenheter som har sin ena sida mot Västerlånggatan och sin andra sida mot Västergatan får vara enkelsidiga om de utformas med en teknisk lösning som säkerställer att 55 dba inte överskrids vid fasad. Tekniska lösningar kommer att krävas på flera lägenheter för att uppfylla detaljplanens krav på antal boningsrum mot bullerdämpad sida. Det underliggande parkeringsgarage som fanns med i den ursprungliga detaljplanens norra del har nu utgått och ersatts med krav på bil- och cykelparkering enligt parkeringsnormen. Enligt detaljplan E 296 ska tillkommande bebyggelse utformas med särskild hänsyn till den omgivande stenstadens särart och med i huvudsak tegelfasader. Kvarteret ska slutas mot gaturummet och entréer ska accentueras och orienteras mot gatan. Entrépartiet mellan de två huskropparna utmed Västerlånggatan ska ägnas särskild uppmärksamhet vad gäller färg- och materialval samt detaljutformning. Den stora porten i den södra fasaden nämns inte i detta sammanhang. För nybyggnation krävs en nybyggnadskarta som underlag för situationsplan. Nybyggnadskartan upprättas av förvaltningen när ansökan om förrättning lämnats till lantmäteriet. Ärendet (reglering av parken samt del av Timmermannen 10 till den befintliga fastigheten) inkom till lantmäteriet Nybyggnadskartan skickades till sökande för att sedan revideras efter nya uppgifter. Fastighetsregleringen är nu registrerad. I samband med fastighetsregleringen ska enligt genomförandebeskrivningen i detaljplanen ett servitut upprättas som möjliggör utfart norrut från Timmermannen 16 över Timmermannen 10. Detta har skett En första omgång reviderade bygglovsritningar lämnades in Då aviserade sökande att handlingarna troligen skulle komma att ändras efter att upphandling av entreprenör skett. Förvaltningen avvaktade med detaljgranskningen till de nya ritningarna lämnats in. Reviderade handlingar lämnades in med justeringar fram till Ytterligare en revidering väntas innan nämndens sammanträde (planstridigt förråd vid loftgång på Hus A ska bort). Ansökan bedöms efter denna ändring vara planenlig. Detaljgranskningen av planlösningarna ur tillgänglighetssynpunkt kommer att ske innan nämndens sammanträde. Kraven på bullerdämpning kommer att stämmas av vid det tekniska samrådet. Detaljplanen innehåller många olika tillåtna byggnadshöjder, men det är bara den södra delen som har en bestämmelse om våningsantal. Byggnadshöjden beräknas på ett sätt som gjort det möjligt för sökande att lägga på ett extra våningsplan på de båda högre byggnaderna. Gatufasaden 2(5)

3 Västergatan/Västerlånggatan har bedömt vara den beräkningsgrundande fasaden för byggnadshöjden. Utnyttjad BTA är beräknad exklusive loftgångar, balkonger, portar i murar och utvändiga förråd. Utnyttjandegraden bedöms dock som planenlig. Det vore önskvärt att en större friyta för utevistelse kunnat ordnas, men det är många funktioner som ska rymmas på obebyggda delen av fastigheten. Många lägenheter har balkonger i söder- eller västerläge men dessa är mot bullerstörd sida. För dessa finns en gemensam uteplats på gården på ljuddämpad sida. Enligt detaljplanens administrativa bestämmelser får bygglov inte ges för ändrad markanvändning förrän markföroreningar har avhjälpts till en nivå som motsvarar Naturvårdsverkets riktvärden. Något intyg på detta har inte lämnats in. En möjlighet kan vara att föra in ett villkor om detta i bygglovsbeslutet. Startbesked har lämnats i ett parallellt pågående ärende om rivningslov för en butiksbyggnad på fastigheten. Sökandes avsikt är att påbörja rivningsarbetena när bygglov för flerbostadshusen beviljats. Enligt 9 kapitlet 30 Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen och om åtgärden uppfyller kraven i 2 kapitlet 6 1 och 5 (lämplig med hänsyn till stadsbilden samt möjlighet att hantera avfall) och 9 (inte innebär betydande olägenhet för omgivningen). Åtgärden ska också uppfylla de krav på byggnadsverkets och tomtens utformning som följer av 8 kapitlet 1-3 och 9 (bland annat utseende och tillgänglighet samt tomtens ordnade). Yttranden Ansökan har bedömts som planenlig och grannfastigheterna har därför inte hörts. Miljöavdelningen har lämnat in ett yttrande om att markföroreningar har konstaterats och att fördjupad utredning och riskbedömning måste göras inför schaktning och byggnation. Räddningstjänsten Syd har yttrat sig med underlag av den brandskyddsdokumentation som lämnats in och anser att denna inte är heltäckande och måste ses över i sin helhet. En ny brandskyddsdokumentation är under projektering. Lagrum 9 kapitlet 30 plan och bygglagen (2010:900) PBL 8 kapitlet 1-3 och 9-10 plan och bygglagen (2010:900) PBL Motivering Byggnationen enligt ansökan bedöms som planenlig. Byggtekniska krav kommer att följas upp vid det tekniska samrådet. Detaljutformningen av entrépartierna kommer att behöva följas upp under den fortsatta projekteringen. Bygglov kan beviljas enligt 9 kapitlet 30 Plan- och bygglagen (2010:900). 3(5)

4 Förslag till beslut - Bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 30 planoch bygglagen (2010:900), PBL med följande villkor: o Byggnationen får inte påbörjas förrän markföroreningar har avhjälpts till en nivå som motsvarar Naturvårdsverkets riktvärden. Upplysningar - Nybyggnaden ska stakas ut. Behörighet krävs. Kostnaden för utstakning debiteras separat om det utförs av. - Byggnader ska uppföras i radonskyddat utförande. - Ljudkrav enligt detaljplan E 296 samt tillägg E 308 ska hållas. - De regler för byggande som finns i plan- och byggförordningen, PBF 2011:338, som gäller bygglovet ska följas. - Kommunens parkeringsnorm ska tillämpas. - Varje lägenhet ska ha tillgång till en egen eller gemensam uteplats på gård eller takterrass där riktvärdena för ljuddämpad sida uppnås. - Planering av mark vid tomtgräns ska ske i samråd med berörda markägare och så att ytvatten inte kan rinna in på angränsande tomter. - Färgsättning och materialval ska ske i samråd med handläggande arkitekt. Entrépartiet mellan de två huskropparna utmed Västerlånggatan ska ägnas särskild uppmärksamhet vad gäller färg- och materialval samt detaljutformning. - Dagvatten: Maximalt 20 l/s och hektar får släppas till kommunens ledning. - Åtgärder som påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft sker på egen risk. - Åtgärder får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (10 kapitlet 3 PBL). - Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat. - För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Byggherrens förslag till kontrollansvarig är Camilla Werme. - Åtgärden ska ha påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. (9 kapitlet 43 PBL). - Innan anläggningen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kapitlet 4 PBL. 4(5)

5 Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Ägare till grannfastigheter och andra berörda kommer att informeras. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för bygglov kronor. Avgifterna kommer att faktureras. Avgiften för utstakning faktureras i samband med att utstakning sker. Ingela Lundqvist Förvaltningschef Christian Nielsen Bygglovschef 5(5)

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer