Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik"

Transkript

1 Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Datum Version Beskrivning/ändring Författare e-post Under bearbetning Mikael Enelund Hållbar utveckling ändrad Rättad Rättad Ny utbildningsplan Korrekturläst 1

2 Mål för civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik Programmets syfte Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna leda och delta i utvecklingen och utformningen av industriella produkter, processer och system för en hållbar samhällsutveckling. Vidare förbereder utbildningen för arbete inom andra delar av samhället där analys och hantering av komplexa problemställningar är av betydelse. Studenten skall ges goda möjligheter för utveckling av personliga egenskaper och attityder som bidrar till professionell integritet och ett framgångsrikt yrkesliv. Programmets idé Maskinteknikprogrammets vision är att erbjuda en relevant, stimulerande och avancerad ingenjörsutbildning med helhetssyn och fokus på sammanhang, fundamental kunskaper och tillämpningar. Studenternas trivsel och anställningsbarhet är centralt. Programmet utbildar maskiningenjörer som är väl förberedda för att utforma och utveckla produkter och system som förbättrar säkerheten och livskvaliteten för en globalt växande befolkning. Strategin för detta skall vara att använda minimalt med energi och resurser för att nå ett givet mål. Programmets röda tråd är hållbar produkt- och processframtagning med ett helhetsperspektiv. Programmets har en introduktionskurs som ger inblick i ingenjörens yrkesroll och introducerar helhetsperspektivet på produktframtagningen. I introduktionskursen ingår att i grupp arbeta med utvecklingen av en produkt. En prototyp tillverkas och projektet skall rapporteras såväl skriftligt som muntligt. Programmet har en stark bas i matematik och grundläggande maskintekniska ämnen där helheten och gemensamma principer betonas. Detta genom att ha gemensamma projekt och inlämningsuppgifter mellan matematik och de grundläggande teknikämnena. I dessa projekt löses hela problemet från att välja modell och ställa upp ekvationer som beskriver modellen till att lösa ekvationer och simulera samt att bedöma rimlighet i val av modell och noggrannheten i lösning. Genom att arbeta med helhet, gemensamma projekt mellan kurser och ha en genomtänkt sekvens av kurser skall utbildningen inom ett ämne inte isoleras till en kurs. Programmet introducera och använder tidigt datorbaserade hjälpmedel för att modellera, analysera och simulera verkliga konstruktioner, produkter och system. Tillämpningar från de grundläggande ämnena introduceras tidigt i utbildningsplanen för att förbereda för konstruera-implementera (Design-Build)- projekt där verkliga och relevanta produkter och system skall skapas. Det finns minst ett projekt i varje årskurs. Studenternas förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera utvecklas och utnyttjas genom integration av dessa färdigheter i kurserna. Det finns en tydlig progression av färdigheter i utbildningen. 2

3 Programmets grundläggande del förbereder, tillsammans med de valbara kurserna i årskurs tre, för ett brett fält av avslutande masterprogram både inom maskintekniken och inom angränsande områden såsom akustik, industriell ekonomi, matematik och mekatronik. Delar av utbildningen sker i samarbete med arbetsliv genom gästföreläsare, projektuppgifter hämtade från industri, lärare från näringsliv, projektledningsmodeller från näringsliv och laborationer i samarbete med industri Utbildningens djup i de associerade masterprogrammen skall vara tillräcklig för en direkt övergång till forskarutbildning. Arbetet med att utveckla programmet sker kontineurligt i samverkan mellan lärare, adminstration, studenter och programråd där näringslivet är representerat. Programmets mål Civilingenjören i maskinteknik skall: 1. Kunna tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap inom den tillämpade mekaniken och ha inblick i den klassiska fysikens mest grundläggande metoder. Centralt är att 1.1 numeriskt kunna lösa linjära och olinjära system av algebraiska ekvationer, 1.2 kunna lösa ordinära differentialekvationer av typerna: separabla, inhomogena med konstanta koefficienter och Eulers, 1.3 numeriskt kunna lösa system av linjära och olinjära ordinära differentialekvationer inklusive omskrivning till system av första ordningens differentialekvationer, 1.4 kunna lösa egenvärdesproblem för diskreta och kontinuerliga system, 1.5 kunna använda finita elementmetoden för att lösa partiella differentialekvationer, 1.6 kunna redogöra för grunderna i sannolikhetsläran och statistiken samt planera försök med hänsyn till variationer, 1.7 kunna förklara och tillämpa termodynamikens huvudsatser när det gäller omvandling mellan olika energiformer inom ett system, 1.8 kunna tillämpa Newtons lagar för att bestämma krafter och rörelser i materiella system. 1.9 kunna beskriva fasta materials uppbyggnad och förklara hur den påverkar materialets egenskaper, 1.10 utifrån givna modeller och matematiska formuleringar programmera lösningar, inklusive grafisk presentation till tekniska problem i Matlab. 2. Förstå och kunna tillämpa de grundläggande maskintekniska ämnena materialteknik, mekanik, hållfasthetslära, strömningsmekanik, maskinelement, mekatronik, och reglerteknik så att tekniskt relevanta problem kan lösas dvs 2.1 kunna bestämma belastningar på hela konstruktioner och delar av konstruktioner, 3

4 2.2 kunna dimensionera med avseende på brott, plasticitet, stabilitet, utmattning och vibrationer med tillämpning på vanliga lastbärande element och förband såsom stänger, axlar, balkar, skivor, kopplingar, skruvförband, krympförband, svetsar, limfogar och lager, 2.3 kunna analysera, simulera, specificera och välja vanliga förband, transmissioner, bromsar och lager i maskinkonstruktioner, 2.4 kunna förklara strömningsfenomen och simulera fluiders rörelser och krafter inom tillämpningar som rör, värmeväxlare och gasturbiner samt kring geometriskt enkla kroppar, 2.5 kunna förklara hur vanligast förekommande givare och ställdon fungerar och kunna integrera dessa i maskinkonstruktioner både fysiskt och virtuellt, 2.6 kunna analysera, observera, simulera och styra linjära dynamiska system, 2.7 kunna modellera, simulera och dimensionera reglersystem i maskinkonstruktioner både fysiskt och virtuellt. 3 Kunna leda och medverka i utveckling av nya produkter och system med en helhetssyn från behov och idéformulering, konstruktion och tillverkning till drift och avveckling genom att följa en situationsanpassad systematisk utvecklingsprocess. Här ingår det att 3.1 kunna tillämpa de grundläggande maskintekniska ämnena för produktutveckling, produktions- och bearbetningsteknik, 3.2 kunna generera förslag till nya produkter och produktionssystem, 3.3 kunna skapa CAD-modeller (solidmodeller och sammanställningar) samt generera underlag och ritningar för tillverkning, 3.4 kunna beskriva och exemplifiera metoder och verktyg för datorstödd produktframtagning, 3.5 kunna redogöra för och använda de vanligaste ekonomiska begreppen och modellerna för att analysera ekonomin i ett företag och för att uppskatta ekonomiska konsekvenser av olika beslut, 3.6 kunna göra materialval med insikt om valets roll för tillverkningsprocess samt produktens beteende och miljöbelastning under livslängden, 3.7 kunna jämföra och värdera olika produktförslag med avseende på funktion, miljöbelastning, produktion och ekonomi, 3.8 kunna analysera, utforma och välja produktionssystem och bearbetningsprocess med hänsyn till effektivitet, arbetsmotivation, säkerhet och arbetsmiljö, 3.9 kunna beskriva och uppskatta ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga konsekvenser av produktutvecklingen, 3.10 kunna beskriva olika immaterialrätter och 3.11 kunna beskriva kritiska tidpunkter och åtgärder för att säkerställa relevanta immaterialrättsliga skydd. 4 Kunna formulera teoretiska modeller och ställa upp ekvationer som beskriver modellerna. Lösa ekvationerna för att simulera verkligheten samt bedöma rimligheten i val av modell och noggrannheten i lösningen. 4

5 5 Kunna analysera, lösa och simulera avancerade maskintekniska problem inom det valda fördjupningsområdet/masterprogrammet med moderna datorbaserade verktyg varvid det mest lämpliga verktyget skall kunna väljas. 6 Kunna planera och utföra experiment i tillämpad mekanik, materialteknik, reglerteknik, och energiteknik. Kunna värdera resultaten och dra slutsatser samt jämföra med observationer och simuleringar. 7 Kunna redogöra för och uppskatta människans påverkan på jordens klimat- och ekosystem. 8 Kunna redogöra vilka energiresurser (förnybara och icke-förnybara) som finns och beskriva hur de kan omvandlas till andra energiformer samt förstå dessas begränsningar och miljöpåverkan. 9 Kunna kommunicera skriftligt och muntligt på svenska och engelska samt presentera resultat med grafer, bilder och simuleringar. 10 Kunna arbeta i och leda projektgrupp av mångdisciplinär karaktär som innebär att formulera och lösa öppna problem. 11 Kunna integrera kunskap, självständigt formulera nya frågor och utveckla ny kunskap samt kunna tillgodogöra sig teknisk vetenskaplig litteratur och även på andra sätt följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom maskinteknikomnrådet. 5

6 Programdesignmatris I= Introducera. Kunskapen/färdigheten berörs i kursen men examineras inte och behöver inte vara omnämnd i kursmålen. U= Undervisa. Kunskapen/färdigheten finns i kursmålen och student får tillämpa den och får återkoppling på sina prestationer. Detta sker i obligatoriska moment som tex tentamen och projekt/inlämningsuppgifter. A= Använda. Kunskapen/färdigheten används huvudsakligen för att nå andra mål i kursen. Programmål Kurser (obligatoriska) Ingenjörsmetodik I Inledande matematik U I U Programmering i Matlab A U Matematisk analys i en variabel U U U U Datorstödd maskinkonstruktion Linjär algebra U U U A U Statik och hållfasthetslära A A A U U U U Matematisk analys i flera variabler A U U U U A U Hållfasthetslära A A A U U U U U U U Mekanik - dynamik A A A A U U U Materialteknik A A A A U Maskinelement A A A A A A A A A A U Material- och tillverkningsteknik A A A A A A U A A A Termodynamik med energiteknik A A U U Hållbar produktutveckling Integrerad konstruktion & tillv A A A A A A A A A Industriell produktion och org. Industriell ekonomi Mekatronik A A A A A A U I I Strömningsmekanik A A A A A A U U U Reglerteknik A A A A A U A A U U Matematisk statistik A A A U U Kandidatarbete M3 Masterprogram Examensarbete M5 6

7 Programmål 3-11 Kurser (obligatoriska) Ingenjörsmetodik I I A A I I U I U I Inledande matematik Programmering i Matlab U U Matematisk analys i en variabel Datorstödd maskinkonstruktion U U Linjär algebra U U Statik och hållfasthetslära U U Matematisk analys i flera variabler Hållfasthetslära U U U Mekanik - Dynamik U A Materialteknik U A U Maskinelement U I A A U A Material och tillverkningsteknik U A U U A U Termodynamik med energiteknik U U A U U U A Hållbar produktutveckling U U U U U A Integrerad konstruktion & tillv U U A A U I I A A A U U I Industriell produktion och orga U A U Industriell ekonomi U U U A A Mekatronik U A Strömningsmekanik U U A A Reglerteknik U U A A Matematisk statistik A U A A Kandidatarbete M3 U U U U U Masterprogram U U A A U Examensarbete M5 A A U 7

8 Programplan för Maskinteknikprogrammets kandidatdel (årskurs 1-3) Utbildningen är femårig (300 högskolepoäng) och uppdelad i två delar; kandidatdelen som består av årskurserna ett till tre och avslutande masterprogram som utgör årskurserna fyra och fem. Studenter som påbörjat sina studier före 1 juli 2007 kan välja att ta ut en civilingenjörsexamen efter 4,5 år (270 högskolepoäng). Introduktionsveckor Läsår 1 börjar med två introduktionsveckor. Under dessa veckor introduceras studenterna till programmet och studiemiljön. Den första matematikkursen, Inledande matematik, startar med repetition av gymnasiematematiken för att sedan successivt övergå i högskolestudier. Vidare ges en introduktionskurs till datorsystemet. Målet är studenten skall vara väl förbered och få en bra start på högskolestudierna. Läsår 1 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Inledande matematik 7,5hp Programmering i Matlab 4,5hp Ingenjörsmetodik 7,5hp Matematisk analys i en variabel 7,5hp Datorstödd maskinkonstruktion CAD 4,5hp Linjär algebra 7,5hp Statik & hållfasthetslära,5hp Matematisk analys i flera variabler 7,5hp Hållfasthetslära 7,5hp Ingenjörsmetodik ger en introduktion till programmet och yrkesrollen. I kursen finns ett produktutvecklingsprojekt där studenterna tar sig från idé till att själv bygga en prototyp. Projektet rapporteras både muntligt och skriftligt. Kursen innehåller undervisning i både kommunikation och gruppdynamik. Vidare introduceras studenterna till materialteknik, materialval och hållbar utveckling. Materialvalets kopplingar till hållbar produktutveckling, tillverkning och produktion diskuteras och exemplifieras. Programmering i Matlab är en kurs som förbereder för matematikkurserna och de mer tillämpade kurserna. Matlab är programmets generella beräknings- och simuleringsverktyg. I alla matematikkurserna är analytiska och numeriska aspekter fullständigt integrerade. Stor vikt läggs vid beräkningsteknik och simuleringar. I kursen Datorstödd maskinkonstruktion lär sig studenten att använda ett CAD-system för 3D-modellering och ritningsframställning. Vidare ingår det i kursen att ta fram ett underlag för och framställa en modell i programmets friformningsmaskin. Mekanik- och hållfasthetslärakurserna innehåller baskunskaper för produktframtagning. Stor vikt läggs vid modellering och simulering. Simuleringsuppgifterna är gemensamma med parallella matematikkurser. Finta elementmetoden undervisas och används i Matematisk analys i flera variabler och Hållfasthetslära. 8

9 Läsår 2 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Mekanik - Dynamik 7,5hp Maskinelement 7,5hp Integrerad konstruktion och tillverkning 7,5hp Materialteknik 7,5hp Materialteknik och tillverkningsteknik 7,5hp Termodynamik med energiteknik 7,5hp Hållbar produktutveckling 4,5hp Industriell produktion och organisation 6,0hp Industriell ekonomi 4,5hp Materialteknik börjar med beskrivning av fasta materials uppbyggnad med särskild vikt på metaller och kopplingen till egenskaper och användningsområden. Senare delar av kurserna behandlar korrosion och polymerer. Mekanik - Dynamik innehåller dynamik för stela kroppar. Tillsammans med tidigare kurser i Hållfasthetslära och Maskinelement ges basen till den mekaniska delen av produktutvecklingen. Generella metoder, strategier och analysverktyg för hållbar produktutveckling diskuteras och används i kursen Hållbar produktutveckling. Vidare behandlas uthållig utveckling och människans inverkan och effekter på jordens klimat- och ekosystem. Projektkursen Integrerad konstruktion och tillverkning använder de tidigare färdigheterna, kunskaperna och verktygen i ett produktutvecklingsprojekt som utförs i grupp. Projektuppgiften hämtas från industrin och hela produktutvecklingskedjan ingår. Lärandet sker genom skapandet av en produkt. Tekniska färdigheter fördjupas samtidigt som generella ingenjörsfärdigheter såsom kommunikation, team work, projektledning och hållbar utveckling undervisas och tränas. Projektledning är ett viktigt moment i kursen. Studenternas tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter i gruppdynamik och kommunikation används och utvecklas vidare i projektet och genom integrerade föreläsningar och övningar. Bearbetningsprocesser och kopplingar till material, utformning av produkter och kostnader behandlas i kursen Material- och tillverkningsteknik. Analys och utformning av industriella produktionssystem behandlas i Industriell produktion och organisation. Dessa kurser tillsammans med Industriell ekonomi behandlar tillverknings- och produktionsmässiga, samt ekonomiska aspekter på produktutvecklingen. 9

10 Läsår 3 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Mekatronik 7,5hp Reglerteknik 7,5hp Kandidatarbete 15hp Strömningsmekanik 7,5hp Valbar 1 7,5hp Valbar 2 7,5hp Matematisk statistik 7,5hp I Strömningsmekanik studeras strömmande gaser och vätskor. Speciellt fokus läggs på simuleringar och tillämpningar i tekniska anordningar som turbiner, omströmmande kroppar och rör. I Mekatronik integreras givare, aktuatorer och datorer med det mekaniska systemet. Vidare får studenterna en teoretisk och praktisk introduktion till mätvärdesbehandling och signalbehandling. I Reglerteknik lär sig studenterna hur reglerteknik kan användas för att utveckla och realisera styrfunktioner för maskintekniska system. Matematisk statistik behandlar grundläggande sannolikhetslära och statistik med fokus på tillämpningar inom maskintekniken som tex brottmekanik och utmattning. Kursen introducerar även element av statistisk försöksplanering. Läsåret avslutas med Kandidatarbete som är en projektkurs som utförs i grupp med individuellt urskiljbara delar. I kandidatarbetet ingår stödjande kursinslag i kommunikation, gruppdynamik, vetenskapsmetodik och immaterialrätt. Maskinstudenter kan göra kandidatarbete inom: Energi- och miljö, Material- och tillverkningsteknik, Matematiska vetenskaper, Produkt- och produktionsutveckling, Sjöfart och marin teknik, Signaler och system, Teknikens ekonomi och organisation samt Tillämpad mekanik. Andra områden/institutioner kan godkännas efter prövning. För att få påbörja kandidatarbete skall studenten vara studerande i termin 5 och ha klarat av 97,5 högskolepoäng efter läsperiod 1 i årskurs 3. Valbar 1. Kursen förbereder för kandidatarbete och masterprogram inom Maskinområdet. Kurserna som erbjuds är Energiomvandling, Finit elementmetod, Maskinkonstruktion, och Virtuell produktion. Valbar 2. Kursen kan används för ytterligare specialisering inom Maskintekniken eller breddning tex för att erhålla behörighet till masterprogram inom angränsande områden eller för att uppfylla Chalmers MTS (människa teknik - samhälle ) obligatorium. Följande kurser erbjuds: Ljud och vibrationer, Logistik, Objektorienterad programmering, Transformer och differentialekvationer samt Värmeöverföring och MTS-kurserna Fiction for engineers, Teknikhistoria samt Teknik och samhälle. 10

11 Följande masterprogram tillhör Maskinteknik (maskinstudenter har platsgaranti på ett av programmen) och ger Civilingenjörsexamen i Maskinteknik: Applied Mechanics. Behörighetsgivande kurs: Finita elementmetoden Automotive Engineering. Materials Engineering. Naval Architecture and Ocean Engineering. Product Development. Behörighetsgivande kurs: Finita elementmetoden eller Maskinkonstruktion Production Engineering. Behörighetsgivande kurs: Virtuell produktion eller Logistik Sustainable Energy Systems. Behörighetsgivande kurs: Energiomvandling eller Värmeöverföring Technology Society and the Environment. Följande masterprogram tillhör andra civilingenjörsprogram men är godkända som avslutningar på civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik Engineering Mathematics. Behörighetsgivande kurs: Transformer och differentialekvationer Lärande och ledarskap. Behörighetsgivande kurser: Finita elementmetoden och Transformer & differentialekvationer Nuclear Engineering Sound and Vibration. Supply Chain Management. Behörighetsgivande kurs: Logistik System Control and Mechatronics. Quality and Operations Management. Behörighetsgivande kurs: Logistik Examensarbete med omfattning 30hp eller 60hp avslutar civilingenjörsprogrammet och masterprogrammet. Examensarbetet utförs inom masterprogrammet. Examensarbetet skall presenteras vid ett öppet seminarium och det ingår att opponera på ett annat arbete. 11

12 Plan över undervisning i kommunikation i år 1 till 3. Undervisning och träning kommunikation integreras i utbildningsplanen. Nedan redovisas progressionen i de tre första årens projektkurser. Utöver detta finns och används kommunikationsinslag enligt programdesignmatrisen. Kurs uppgift År Föreläsning Övning Ingenjörsmetodik Skriv en teknisk rapport och gör en muntlig presentation av gruppens förslag Integrerad konstruktion och tillverkning Samma typ av uppgift som i åk 1 Kandidatarbete Kombinerad forsknings- och skrivprocess 1 Att skriva teknisk rapport Muntlig presentationsteknik Multimedia/elektronisk kommunikation 2 Kommunikationsstrategi Multimedia/elektronisk kommunikation Skriftlig framställning 3 Kritisk granskning av vetenskaplig information Att skriva vetenskapliga artiklar Struktur och resultathantering Sammanhang i text, stil och språk Argumentation och retorik Kommunikation och kritiskt tänkande: skrivande ett sätt att reflektera Skriftlig kommunikation: form och innehåll Grafisk kommunikation (skissteknik) Återkoppling på rapporter Muntlig presentation Pre-workshop om muntlig och skriftlig presentation Workshop kring rapportskrivning Muntlig presentation med återkoppling Återkoppling på rapporter Textgranskning övning- Peer response Textgranskning inför slutinlämningåterkoppling Opposition Förberedelser in för presentation med återkoppling 12

13 Hållbar utveckling. Hållbar produkt- och systemutveckling är centralt för Chalmers maskinteknikprogram. Utbildningen i hållbar utveckling integreras i kurserna och fokuseras i kursen Hållbar produktutveckling i årskurs 2. Årskurs ett börjar med föreläsningar om generella aspekter på hållbar utveckling och materialval i programmets introduktionskurs Ingenjörsmetodik. I kursens produktutvecklingsprojekt skall studenterna reflektera över materialvalets roll med hänsyn till miljöbelastning. I matematik, mekanik och hållfasthetslära fokuserar vi på beräkningar och simuleringar. Dessa verktyg är nödvändiga för en resurssnål produktutveckling. Hållfasthetslärans roll i en teknologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling diskuteras och exemplifieras. Cirka 80 % av haverier i samhället uppskattas bero på utmattning som i sin tur beror på otillräckliga hållfasthetsanalyser, otillräckliga kunskaper eller andra överväganden. Detta beräknas årligen kosta samhället motsvarande 4-5 % av BNP. Ett av hållfasthetslärans huvudsyften är att använda material effektivt för att konstruera lätt, tillförlitligt och energisnålt. I årskurs 2:s Materialteknik diskuteras materialval och lämpliga alternativ för att omhänderta och återvinna uttjänta produkter. Den efterföljande kursen Hållbar produktutveckling inleds med en övergripande behandling av miljö och hållbar utveckling, med betoning på globala angelägenheter. I kursen introduceras systemanalytiska verktyg och modeller, tex livscykelanalys och multikriterieanalys, för bedömning av påverkan på miljö- och hållbar utveckling från produkter och processer. Vidare behandlas strategier och metoder för införande av miljö- och hållbarhetshänsyn i samband med produktutveckling. I den parallella kursen Termodynamik med energiteknik ges randvillkoren för samhällets energiförsörjning och dess koppling till klimatfrågan. Vidare diskuteras begränsningar och miljöeffekter för användningen av olika energitekniker och bränslen samt tekniker för att minimera dessa effekter. Parallellt och under hela årskurs 2:s vårtermin går projektkursen Integrerad konstruktion och tillverkning. I kursen nyutvecklas eller omkonstrueras en produkt från idé till verifierbar prototyp. I utvecklingsarbetet ingår det att bedöma produktens miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv. Analysverktyg från Hållbar produktutveckling används för denna bedömning. Vidare i kursen Industriell produktion och organisation lär sig studenterna analysera, utforma och välja produktionssystem och bearbetningsprocess med hänsyn till effektivitet, arbetsmotivation, säkerhet och arbetsmiljö. 13

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS Sveriges ppuläraste ch största civilingenjörsutbildning i maskinteknik Maskinteknik MIKAEL ENELUND, PROGRAMANSVARIG Ansvarig för utbildningen, helhet,

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-10-29 av enhetschef Utbildning och

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Programmets benämning: TGHEL, TGHME, TGHML Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för teknik- och

Läs mer

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Utbildningsplan Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Ladokkod: TGIEL Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-06-08 av Rektor. Denna utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsutbildning i Teknisk design

Utbildningsplan för civilingenjörsutbildning i Teknisk design Diarienr: 2003:15 Utbildningsplan för civilingenjörsutbildning i Teknisk design Inrättande Styrelsen för Mitthögskolan har 2003-10-20 beslutat att från höstterminen 2004 inrätta ett utbildningsprogram

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp TEKNISK FYSIK 300 hp TEKNISK MATEMATIK 300 hp BLI EN MÅNGSIDIG PROBLEM- LÖSARE Är du redo att ta dig an framtidens problem? Som teknisk fysiker eller teknisk matematiker blir du tränad i att hela tiden

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2011-02-08 av enhetschef Utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-06 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Utbildningsplan Högskoleingenjör Teknisk design för läsåret 2010/2011

Utbildningsplan Högskoleingenjör Teknisk design för läsåret 2010/2011 Utbildningsplan Högskoleingenjör Teknisk design för läsåret 2010/2011 Denna Bachelor Programme in Industrial Design Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2009-11-17 av Chef utbildnings- och forskningsenheten.

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - affärsingenjör BSc in Industrial Engineering - Business and Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - affärsingenjör BSc in Industrial Engineering - Business and Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Industriell ekonomi - affärsingenjör BSc in Industrial Engineering - Business and Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGIEA Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings-

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av Enhetschef utbildnings- och

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Information inför årskurs 4 och val av masterprogram

Information inför årskurs 4 och val av masterprogram Information inför årskurs 4 och val av masterprogram Kansli SCI Teknisk fysik Val av Masterprogram/kurser Masterinformation 14 april Uppflyttningsregler Liten blick framåt 1 Kansliet vid skolan för teknikvetenskap,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1052/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, 180 högskolepoäng

Läs mer

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen.

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Spara din ifyllda ansökan som Förnamn_Efternamn.docx Spara ej som pdf. Som en liten

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Information från utbildningsstöd & studiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare. Programinformation, årskurs 2-3

Information från utbildningsstöd & studiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare. Programinformation, årskurs 2-3 Institutionen för rymd- och geovetenskap IDAG: Information från utbildningsstöd & studiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare Programinformation, årskurs 2-3 Arto

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Studiehandbok Programspecifik information Byggnadsteknik ht-1998 Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING I BYGGNADSTEKNIK

Läs mer

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik Utbildning med Steel Högskoleingenjör Materialteknik Högskoleingenjör i Materialteknik är en utbildning som kommer att ge dig ett roligt och omväxlande jobb med möjlighet att göra karriär, fortsätta utvecklas

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1104/2007-515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Högskoleingenjörsutbildning i energi och miljö - inriktning bioenergiteknik, 180 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

Utbildningsplan för Civilingenjör i maskinteknik (300 högskolepoäng) Master of science in mechanical engineering. (300 ECTS credits)

Utbildningsplan för Civilingenjör i maskinteknik (300 högskolepoäng) Master of science in mechanical engineering. (300 ECTS credits) Utbildningsplan för Civilingenjör i maskinteknik (300 högskolepoäng) Master of science in mechanical engineering. (300 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid

Läs mer

Kurs IV1300 Programvaruprojekt 7,5 hp

Kurs IV1300 Programvaruprojekt 7,5 hp Kurs IV1300 Programvaruprojekt 7,5 hp Länk: http://www.kth.se/student/kurser/kurs/iv1300 Analys av kursens bidrag till uppfyllande av examensmål som utbildningsprogrammet TIDAB, av UKÄ, kritiserats för

Läs mer

Embedded systems at the ITM-

Embedded systems at the ITM- Embedded systems at the ITM- school Prof Mats Hanson Machine Design Mechatronics Divison ITM matsh@kth.se Tel 08-790 6309 1 1 Kandidat Master Civ. Ing. Söka - Behörighet Maskinteknik Design och produktframtagning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Information för D3. Val av masterprogram Måndag 31 mars. Maria Sörner Sofia Honsberg

Information för D3. Val av masterprogram Måndag 31 mars. Maria Sörner Sofia Honsberg Information för D3 Val av masterprogram Måndag 31 mars Maria Sörner Sofia Honsberg Masterprogram ackrediterade till D Computer Science Algorithms, Languages and Logic, MPALG Computer Systems and Networks,

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Programinformation för. Civilingenjör i maskinteknik, 300 högskolepoäng

Programinformation för. Civilingenjör i maskinteknik, 300 högskolepoäng Programinformation för Civilingenjör i maskinteknik, 300 högskolepoäng (Master of Science in Mechanical Engineering, 300 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av utbildningsansvarig på sektionen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv 22111 MARIEHAMN Datum : Sida 1 av 9 Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv Läroplanen gäller tillsvidare och avser utbildning som

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng Master Program in Civil Engineering and Urban Development, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10

Läs mer

Utbildningsplan för. Civilingenjörsprogram i Industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Civilingenjörsprogram i Industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan för Civilingenjörsprogram i Industriell ekonomi, 300 högskolepoäng (Master of Science in Industrial Management and Engineering) (antagningsomgång 2007, 2008) 1. Allmän information På Civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT SYSTEMS LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT IS THE ESSENCE OF PERFORMANCE Som Licensierad 1080 Performance Specialist kommer du ha en unik förmåga att kunna analysera och förstå funktionell

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

3D-teknik, 120 högskolepoäng

3D-teknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN 3D-teknik, 120 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2013-08-01 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Syllabus för naturvetenskapliga program

Syllabus för naturvetenskapliga program Syllabus för naturvetenskapliga program Teknisk-naturvetenskaplig fakultet www.teknat.umu.se Innehåll 1 Matematiska, natur- och teknikvetenskapliga... 3 kunskaper... 3 1.1. kunskaper i grundläggande matematiska

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 3D-teknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN 3D-teknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN 3D-teknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden/grundutbildningsnämnden/högskolestyrelsen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Produktutveckling med möbeldesign, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Produktutveckling med möbeldesign, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Produktutveckling med möbeldesign, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar

Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar Magnus.eriksson@miun.se 1 / 16 Fyra civilingenjörsprogram Datateknik Elektroniksystem

Läs mer

Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem

Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem

Läs mer

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/313 Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng Information Systems: Users and Organizations, 180 credits Grundnivå/ NISYS 1. Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Nätbaserat högskoleingenjörsprogram datateknik/elektroteknik

Nätbaserat högskoleingenjörsprogram datateknik/elektroteknik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.umth.umu.se Dnr 514-908-07 Datum 2012-02-20 Sid 1 (8) Nätbaserat högskoleingenjörsprogram datateknik/elektroteknik

Läs mer

Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 högskolepoäng

Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 Programkod: CKE20 Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 högskolepoäng Innovation and Product Design - Master Program in Engineering, 300 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Masterprogram i Financial Engineering, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Financial Engineering, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZMS20 Masterprogram i Financial Engineering, 120 högskolepoäng Master Program in Financial Engineering, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer