Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik"

Transkript

1 Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Datum Version Beskrivning/ändring Författare e-post Under bearbetning Mikael Enelund Hållbar utveckling ändrad Rättad Rättad Ny utbildningsplan Korrekturläst 1

2 Mål för civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik Programmets syfte Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna leda och delta i utvecklingen och utformningen av industriella produkter, processer och system för en hållbar samhällsutveckling. Vidare förbereder utbildningen för arbete inom andra delar av samhället där analys och hantering av komplexa problemställningar är av betydelse. Studenten skall ges goda möjligheter för utveckling av personliga egenskaper och attityder som bidrar till professionell integritet och ett framgångsrikt yrkesliv. Programmets idé Maskinteknikprogrammets vision är att erbjuda en relevant, stimulerande och avancerad ingenjörsutbildning med helhetssyn och fokus på sammanhang, fundamental kunskaper och tillämpningar. Studenternas trivsel och anställningsbarhet är centralt. Programmet utbildar maskiningenjörer som är väl förberedda för att utforma och utveckla produkter och system som förbättrar säkerheten och livskvaliteten för en globalt växande befolkning. Strategin för detta skall vara att använda minimalt med energi och resurser för att nå ett givet mål. Programmets röda tråd är hållbar produkt- och processframtagning med ett helhetsperspektiv. Programmets har en introduktionskurs som ger inblick i ingenjörens yrkesroll och introducerar helhetsperspektivet på produktframtagningen. I introduktionskursen ingår att i grupp arbeta med utvecklingen av en produkt. En prototyp tillverkas och projektet skall rapporteras såväl skriftligt som muntligt. Programmet har en stark bas i matematik och grundläggande maskintekniska ämnen där helheten och gemensamma principer betonas. Detta genom att ha gemensamma projekt och inlämningsuppgifter mellan matematik och de grundläggande teknikämnena. I dessa projekt löses hela problemet från att välja modell och ställa upp ekvationer som beskriver modellen till att lösa ekvationer och simulera samt att bedöma rimlighet i val av modell och noggrannheten i lösning. Genom att arbeta med helhet, gemensamma projekt mellan kurser och ha en genomtänkt sekvens av kurser skall utbildningen inom ett ämne inte isoleras till en kurs. Programmet introducera och använder tidigt datorbaserade hjälpmedel för att modellera, analysera och simulera verkliga konstruktioner, produkter och system. Tillämpningar från de grundläggande ämnena introduceras tidigt i utbildningsplanen för att förbereda för konstruera-implementera (Design-Build)- projekt där verkliga och relevanta produkter och system skall skapas. Det finns minst ett projekt i varje årskurs. Studenternas förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera utvecklas och utnyttjas genom integration av dessa färdigheter i kurserna. Det finns en tydlig progression av färdigheter i utbildningen. 2

3 Programmets grundläggande del förbereder, tillsammans med de valbara kurserna i årskurs tre, för ett brett fält av avslutande masterprogram både inom maskintekniken och inom angränsande områden såsom akustik, industriell ekonomi, matematik och mekatronik. Delar av utbildningen sker i samarbete med arbetsliv genom gästföreläsare, projektuppgifter hämtade från industri, lärare från näringsliv, projektledningsmodeller från näringsliv och laborationer i samarbete med industri Utbildningens djup i de associerade masterprogrammen skall vara tillräcklig för en direkt övergång till forskarutbildning. Arbetet med att utveckla programmet sker kontineurligt i samverkan mellan lärare, adminstration, studenter och programråd där näringslivet är representerat. Programmets mål Civilingenjören i maskinteknik skall: 1. Kunna tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap inom den tillämpade mekaniken och ha inblick i den klassiska fysikens mest grundläggande metoder. Centralt är att 1.1 numeriskt kunna lösa linjära och olinjära system av algebraiska ekvationer, 1.2 kunna lösa ordinära differentialekvationer av typerna: separabla, inhomogena med konstanta koefficienter och Eulers, 1.3 numeriskt kunna lösa system av linjära och olinjära ordinära differentialekvationer inklusive omskrivning till system av första ordningens differentialekvationer, 1.4 kunna lösa egenvärdesproblem för diskreta och kontinuerliga system, 1.5 kunna använda finita elementmetoden för att lösa partiella differentialekvationer, 1.6 kunna redogöra för grunderna i sannolikhetsläran och statistiken samt planera försök med hänsyn till variationer, 1.7 kunna förklara och tillämpa termodynamikens huvudsatser när det gäller omvandling mellan olika energiformer inom ett system, 1.8 kunna tillämpa Newtons lagar för att bestämma krafter och rörelser i materiella system. 1.9 kunna beskriva fasta materials uppbyggnad och förklara hur den påverkar materialets egenskaper, 1.10 utifrån givna modeller och matematiska formuleringar programmera lösningar, inklusive grafisk presentation till tekniska problem i Matlab. 2. Förstå och kunna tillämpa de grundläggande maskintekniska ämnena materialteknik, mekanik, hållfasthetslära, strömningsmekanik, maskinelement, mekatronik, och reglerteknik så att tekniskt relevanta problem kan lösas dvs 2.1 kunna bestämma belastningar på hela konstruktioner och delar av konstruktioner, 3

4 2.2 kunna dimensionera med avseende på brott, plasticitet, stabilitet, utmattning och vibrationer med tillämpning på vanliga lastbärande element och förband såsom stänger, axlar, balkar, skivor, kopplingar, skruvförband, krympförband, svetsar, limfogar och lager, 2.3 kunna analysera, simulera, specificera och välja vanliga förband, transmissioner, bromsar och lager i maskinkonstruktioner, 2.4 kunna förklara strömningsfenomen och simulera fluiders rörelser och krafter inom tillämpningar som rör, värmeväxlare och gasturbiner samt kring geometriskt enkla kroppar, 2.5 kunna förklara hur vanligast förekommande givare och ställdon fungerar och kunna integrera dessa i maskinkonstruktioner både fysiskt och virtuellt, 2.6 kunna analysera, observera, simulera och styra linjära dynamiska system, 2.7 kunna modellera, simulera och dimensionera reglersystem i maskinkonstruktioner både fysiskt och virtuellt. 3 Kunna leda och medverka i utveckling av nya produkter och system med en helhetssyn från behov och idéformulering, konstruktion och tillverkning till drift och avveckling genom att följa en situationsanpassad systematisk utvecklingsprocess. Här ingår det att 3.1 kunna tillämpa de grundläggande maskintekniska ämnena för produktutveckling, produktions- och bearbetningsteknik, 3.2 kunna generera förslag till nya produkter och produktionssystem, 3.3 kunna skapa CAD-modeller (solidmodeller och sammanställningar) samt generera underlag och ritningar för tillverkning, 3.4 kunna beskriva och exemplifiera metoder och verktyg för datorstödd produktframtagning, 3.5 kunna redogöra för och använda de vanligaste ekonomiska begreppen och modellerna för att analysera ekonomin i ett företag och för att uppskatta ekonomiska konsekvenser av olika beslut, 3.6 kunna göra materialval med insikt om valets roll för tillverkningsprocess samt produktens beteende och miljöbelastning under livslängden, 3.7 kunna jämföra och värdera olika produktförslag med avseende på funktion, miljöbelastning, produktion och ekonomi, 3.8 kunna analysera, utforma och välja produktionssystem och bearbetningsprocess med hänsyn till effektivitet, arbetsmotivation, säkerhet och arbetsmiljö, 3.9 kunna beskriva och uppskatta ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga konsekvenser av produktutvecklingen, 3.10 kunna beskriva olika immaterialrätter och 3.11 kunna beskriva kritiska tidpunkter och åtgärder för att säkerställa relevanta immaterialrättsliga skydd. 4 Kunna formulera teoretiska modeller och ställa upp ekvationer som beskriver modellerna. Lösa ekvationerna för att simulera verkligheten samt bedöma rimligheten i val av modell och noggrannheten i lösningen. 4

5 5 Kunna analysera, lösa och simulera avancerade maskintekniska problem inom det valda fördjupningsområdet/masterprogrammet med moderna datorbaserade verktyg varvid det mest lämpliga verktyget skall kunna väljas. 6 Kunna planera och utföra experiment i tillämpad mekanik, materialteknik, reglerteknik, och energiteknik. Kunna värdera resultaten och dra slutsatser samt jämföra med observationer och simuleringar. 7 Kunna redogöra för och uppskatta människans påverkan på jordens klimat- och ekosystem. 8 Kunna redogöra vilka energiresurser (förnybara och icke-förnybara) som finns och beskriva hur de kan omvandlas till andra energiformer samt förstå dessas begränsningar och miljöpåverkan. 9 Kunna kommunicera skriftligt och muntligt på svenska och engelska samt presentera resultat med grafer, bilder och simuleringar. 10 Kunna arbeta i och leda projektgrupp av mångdisciplinär karaktär som innebär att formulera och lösa öppna problem. 11 Kunna integrera kunskap, självständigt formulera nya frågor och utveckla ny kunskap samt kunna tillgodogöra sig teknisk vetenskaplig litteratur och även på andra sätt följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom maskinteknikomnrådet. 5

6 Programdesignmatris I= Introducera. Kunskapen/färdigheten berörs i kursen men examineras inte och behöver inte vara omnämnd i kursmålen. U= Undervisa. Kunskapen/färdigheten finns i kursmålen och student får tillämpa den och får återkoppling på sina prestationer. Detta sker i obligatoriska moment som tex tentamen och projekt/inlämningsuppgifter. A= Använda. Kunskapen/färdigheten används huvudsakligen för att nå andra mål i kursen. Programmål Kurser (obligatoriska) Ingenjörsmetodik I Inledande matematik U I U Programmering i Matlab A U Matematisk analys i en variabel U U U U Datorstödd maskinkonstruktion Linjär algebra U U U A U Statik och hållfasthetslära A A A U U U U Matematisk analys i flera variabler A U U U U A U Hållfasthetslära A A A U U U U U U U Mekanik - dynamik A A A A U U U Materialteknik A A A A U Maskinelement A A A A A A A A A A U Material- och tillverkningsteknik A A A A A A U A A A Termodynamik med energiteknik A A U U Hållbar produktutveckling Integrerad konstruktion & tillv A A A A A A A A A Industriell produktion och org. Industriell ekonomi Mekatronik A A A A A A U I I Strömningsmekanik A A A A A A U U U Reglerteknik A A A A A U A A U U Matematisk statistik A A A U U Kandidatarbete M3 Masterprogram Examensarbete M5 6

7 Programmål 3-11 Kurser (obligatoriska) Ingenjörsmetodik I I A A I I U I U I Inledande matematik Programmering i Matlab U U Matematisk analys i en variabel Datorstödd maskinkonstruktion U U Linjär algebra U U Statik och hållfasthetslära U U Matematisk analys i flera variabler Hållfasthetslära U U U Mekanik - Dynamik U A Materialteknik U A U Maskinelement U I A A U A Material och tillverkningsteknik U A U U A U Termodynamik med energiteknik U U A U U U A Hållbar produktutveckling U U U U U A Integrerad konstruktion & tillv U U A A U I I A A A U U I Industriell produktion och orga U A U Industriell ekonomi U U U A A Mekatronik U A Strömningsmekanik U U A A Reglerteknik U U A A Matematisk statistik A U A A Kandidatarbete M3 U U U U U Masterprogram U U A A U Examensarbete M5 A A U 7

8 Programplan för Maskinteknikprogrammets kandidatdel (årskurs 1-3) Utbildningen är femårig (300 högskolepoäng) och uppdelad i två delar; kandidatdelen som består av årskurserna ett till tre och avslutande masterprogram som utgör årskurserna fyra och fem. Studenter som påbörjat sina studier före 1 juli 2007 kan välja att ta ut en civilingenjörsexamen efter 4,5 år (270 högskolepoäng). Introduktionsveckor Läsår 1 börjar med två introduktionsveckor. Under dessa veckor introduceras studenterna till programmet och studiemiljön. Den första matematikkursen, Inledande matematik, startar med repetition av gymnasiematematiken för att sedan successivt övergå i högskolestudier. Vidare ges en introduktionskurs till datorsystemet. Målet är studenten skall vara väl förbered och få en bra start på högskolestudierna. Läsår 1 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Inledande matematik 7,5hp Programmering i Matlab 4,5hp Ingenjörsmetodik 7,5hp Matematisk analys i en variabel 7,5hp Datorstödd maskinkonstruktion CAD 4,5hp Linjär algebra 7,5hp Statik & hållfasthetslära,5hp Matematisk analys i flera variabler 7,5hp Hållfasthetslära 7,5hp Ingenjörsmetodik ger en introduktion till programmet och yrkesrollen. I kursen finns ett produktutvecklingsprojekt där studenterna tar sig från idé till att själv bygga en prototyp. Projektet rapporteras både muntligt och skriftligt. Kursen innehåller undervisning i både kommunikation och gruppdynamik. Vidare introduceras studenterna till materialteknik, materialval och hållbar utveckling. Materialvalets kopplingar till hållbar produktutveckling, tillverkning och produktion diskuteras och exemplifieras. Programmering i Matlab är en kurs som förbereder för matematikkurserna och de mer tillämpade kurserna. Matlab är programmets generella beräknings- och simuleringsverktyg. I alla matematikkurserna är analytiska och numeriska aspekter fullständigt integrerade. Stor vikt läggs vid beräkningsteknik och simuleringar. I kursen Datorstödd maskinkonstruktion lär sig studenten att använda ett CAD-system för 3D-modellering och ritningsframställning. Vidare ingår det i kursen att ta fram ett underlag för och framställa en modell i programmets friformningsmaskin. Mekanik- och hållfasthetslärakurserna innehåller baskunskaper för produktframtagning. Stor vikt läggs vid modellering och simulering. Simuleringsuppgifterna är gemensamma med parallella matematikkurser. Finta elementmetoden undervisas och används i Matematisk analys i flera variabler och Hållfasthetslära. 8

9 Läsår 2 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Mekanik - Dynamik 7,5hp Maskinelement 7,5hp Integrerad konstruktion och tillverkning 7,5hp Materialteknik 7,5hp Materialteknik och tillverkningsteknik 7,5hp Termodynamik med energiteknik 7,5hp Hållbar produktutveckling 4,5hp Industriell produktion och organisation 6,0hp Industriell ekonomi 4,5hp Materialteknik börjar med beskrivning av fasta materials uppbyggnad med särskild vikt på metaller och kopplingen till egenskaper och användningsområden. Senare delar av kurserna behandlar korrosion och polymerer. Mekanik - Dynamik innehåller dynamik för stela kroppar. Tillsammans med tidigare kurser i Hållfasthetslära och Maskinelement ges basen till den mekaniska delen av produktutvecklingen. Generella metoder, strategier och analysverktyg för hållbar produktutveckling diskuteras och används i kursen Hållbar produktutveckling. Vidare behandlas uthållig utveckling och människans inverkan och effekter på jordens klimat- och ekosystem. Projektkursen Integrerad konstruktion och tillverkning använder de tidigare färdigheterna, kunskaperna och verktygen i ett produktutvecklingsprojekt som utförs i grupp. Projektuppgiften hämtas från industrin och hela produktutvecklingskedjan ingår. Lärandet sker genom skapandet av en produkt. Tekniska färdigheter fördjupas samtidigt som generella ingenjörsfärdigheter såsom kommunikation, team work, projektledning och hållbar utveckling undervisas och tränas. Projektledning är ett viktigt moment i kursen. Studenternas tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter i gruppdynamik och kommunikation används och utvecklas vidare i projektet och genom integrerade föreläsningar och övningar. Bearbetningsprocesser och kopplingar till material, utformning av produkter och kostnader behandlas i kursen Material- och tillverkningsteknik. Analys och utformning av industriella produktionssystem behandlas i Industriell produktion och organisation. Dessa kurser tillsammans med Industriell ekonomi behandlar tillverknings- och produktionsmässiga, samt ekonomiska aspekter på produktutvecklingen. 9

10 Läsår 3 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Mekatronik 7,5hp Reglerteknik 7,5hp Kandidatarbete 15hp Strömningsmekanik 7,5hp Valbar 1 7,5hp Valbar 2 7,5hp Matematisk statistik 7,5hp I Strömningsmekanik studeras strömmande gaser och vätskor. Speciellt fokus läggs på simuleringar och tillämpningar i tekniska anordningar som turbiner, omströmmande kroppar och rör. I Mekatronik integreras givare, aktuatorer och datorer med det mekaniska systemet. Vidare får studenterna en teoretisk och praktisk introduktion till mätvärdesbehandling och signalbehandling. I Reglerteknik lär sig studenterna hur reglerteknik kan användas för att utveckla och realisera styrfunktioner för maskintekniska system. Matematisk statistik behandlar grundläggande sannolikhetslära och statistik med fokus på tillämpningar inom maskintekniken som tex brottmekanik och utmattning. Kursen introducerar även element av statistisk försöksplanering. Läsåret avslutas med Kandidatarbete som är en projektkurs som utförs i grupp med individuellt urskiljbara delar. I kandidatarbetet ingår stödjande kursinslag i kommunikation, gruppdynamik, vetenskapsmetodik och immaterialrätt. Maskinstudenter kan göra kandidatarbete inom: Energi- och miljö, Material- och tillverkningsteknik, Matematiska vetenskaper, Produkt- och produktionsutveckling, Sjöfart och marin teknik, Signaler och system, Teknikens ekonomi och organisation samt Tillämpad mekanik. Andra områden/institutioner kan godkännas efter prövning. För att få påbörja kandidatarbete skall studenten vara studerande i termin 5 och ha klarat av 97,5 högskolepoäng efter läsperiod 1 i årskurs 3. Valbar 1. Kursen förbereder för kandidatarbete och masterprogram inom Maskinområdet. Kurserna som erbjuds är Energiomvandling, Finit elementmetod, Maskinkonstruktion, och Virtuell produktion. Valbar 2. Kursen kan används för ytterligare specialisering inom Maskintekniken eller breddning tex för att erhålla behörighet till masterprogram inom angränsande områden eller för att uppfylla Chalmers MTS (människa teknik - samhälle ) obligatorium. Följande kurser erbjuds: Ljud och vibrationer, Logistik, Objektorienterad programmering, Transformer och differentialekvationer samt Värmeöverföring och MTS-kurserna Fiction for engineers, Teknikhistoria samt Teknik och samhälle. 10

11 Följande masterprogram tillhör Maskinteknik (maskinstudenter har platsgaranti på ett av programmen) och ger Civilingenjörsexamen i Maskinteknik: Applied Mechanics. Behörighetsgivande kurs: Finita elementmetoden Automotive Engineering. Materials Engineering. Naval Architecture and Ocean Engineering. Product Development. Behörighetsgivande kurs: Finita elementmetoden eller Maskinkonstruktion Production Engineering. Behörighetsgivande kurs: Virtuell produktion eller Logistik Sustainable Energy Systems. Behörighetsgivande kurs: Energiomvandling eller Värmeöverföring Technology Society and the Environment. Följande masterprogram tillhör andra civilingenjörsprogram men är godkända som avslutningar på civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik Engineering Mathematics. Behörighetsgivande kurs: Transformer och differentialekvationer Lärande och ledarskap. Behörighetsgivande kurser: Finita elementmetoden och Transformer & differentialekvationer Nuclear Engineering Sound and Vibration. Supply Chain Management. Behörighetsgivande kurs: Logistik System Control and Mechatronics. Quality and Operations Management. Behörighetsgivande kurs: Logistik Examensarbete med omfattning 30hp eller 60hp avslutar civilingenjörsprogrammet och masterprogrammet. Examensarbetet utförs inom masterprogrammet. Examensarbetet skall presenteras vid ett öppet seminarium och det ingår att opponera på ett annat arbete. 11

12 Plan över undervisning i kommunikation i år 1 till 3. Undervisning och träning kommunikation integreras i utbildningsplanen. Nedan redovisas progressionen i de tre första årens projektkurser. Utöver detta finns och används kommunikationsinslag enligt programdesignmatrisen. Kurs uppgift År Föreläsning Övning Ingenjörsmetodik Skriv en teknisk rapport och gör en muntlig presentation av gruppens förslag Integrerad konstruktion och tillverkning Samma typ av uppgift som i åk 1 Kandidatarbete Kombinerad forsknings- och skrivprocess 1 Att skriva teknisk rapport Muntlig presentationsteknik Multimedia/elektronisk kommunikation 2 Kommunikationsstrategi Multimedia/elektronisk kommunikation Skriftlig framställning 3 Kritisk granskning av vetenskaplig information Att skriva vetenskapliga artiklar Struktur och resultathantering Sammanhang i text, stil och språk Argumentation och retorik Kommunikation och kritiskt tänkande: skrivande ett sätt att reflektera Skriftlig kommunikation: form och innehåll Grafisk kommunikation (skissteknik) Återkoppling på rapporter Muntlig presentation Pre-workshop om muntlig och skriftlig presentation Workshop kring rapportskrivning Muntlig presentation med återkoppling Återkoppling på rapporter Textgranskning övning- Peer response Textgranskning inför slutinlämningåterkoppling Opposition Förberedelser in för presentation med återkoppling 12

13 Hållbar utveckling. Hållbar produkt- och systemutveckling är centralt för Chalmers maskinteknikprogram. Utbildningen i hållbar utveckling integreras i kurserna och fokuseras i kursen Hållbar produktutveckling i årskurs 2. Årskurs ett börjar med föreläsningar om generella aspekter på hållbar utveckling och materialval i programmets introduktionskurs Ingenjörsmetodik. I kursens produktutvecklingsprojekt skall studenterna reflektera över materialvalets roll med hänsyn till miljöbelastning. I matematik, mekanik och hållfasthetslära fokuserar vi på beräkningar och simuleringar. Dessa verktyg är nödvändiga för en resurssnål produktutveckling. Hållfasthetslärans roll i en teknologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling diskuteras och exemplifieras. Cirka 80 % av haverier i samhället uppskattas bero på utmattning som i sin tur beror på otillräckliga hållfasthetsanalyser, otillräckliga kunskaper eller andra överväganden. Detta beräknas årligen kosta samhället motsvarande 4-5 % av BNP. Ett av hållfasthetslärans huvudsyften är att använda material effektivt för att konstruera lätt, tillförlitligt och energisnålt. I årskurs 2:s Materialteknik diskuteras materialval och lämpliga alternativ för att omhänderta och återvinna uttjänta produkter. Den efterföljande kursen Hållbar produktutveckling inleds med en övergripande behandling av miljö och hållbar utveckling, med betoning på globala angelägenheter. I kursen introduceras systemanalytiska verktyg och modeller, tex livscykelanalys och multikriterieanalys, för bedömning av påverkan på miljö- och hållbar utveckling från produkter och processer. Vidare behandlas strategier och metoder för införande av miljö- och hållbarhetshänsyn i samband med produktutveckling. I den parallella kursen Termodynamik med energiteknik ges randvillkoren för samhällets energiförsörjning och dess koppling till klimatfrågan. Vidare diskuteras begränsningar och miljöeffekter för användningen av olika energitekniker och bränslen samt tekniker för att minimera dessa effekter. Parallellt och under hela årskurs 2:s vårtermin går projektkursen Integrerad konstruktion och tillverkning. I kursen nyutvecklas eller omkonstrueras en produkt från idé till verifierbar prototyp. I utvecklingsarbetet ingår det att bedöma produktens miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv. Analysverktyg från Hållbar produktutveckling används för denna bedömning. Vidare i kursen Industriell produktion och organisation lär sig studenterna analysera, utforma och välja produktionssystem och bearbetningsprocess med hänsyn till effektivitet, arbetsmotivation, säkerhet och arbetsmiljö. 13

MASKINTEKNIKS MASTERVALS- INFORMATION INFÖR VALET 2017

MASKINTEKNIKS MASTERVALS- INFORMATION INFÖR VALET 2017 MASKINTEKNIKS MASTERVALS- INFORMATION INFÖR VALET 2017 Grundläggande studier 3 år / 180hp Civingstudent Masterstudent Teknologie kandidatexamen Ç Masterprogram 2 år / 120hp Master of Science och Civilingenjörsexamen

Läs mer

MASKINTEKNIKS MASTERVALS- INFORMATION INFÖR VALET 2016

MASKINTEKNIKS MASTERVALS- INFORMATION INFÖR VALET 2016 MASKINTEKNIKS MASTERVALS- INFORMATION INFÖR VALET 2016 Grundläggande studier 3 år / 180hp Civingstudent Masterstudent Teknologie kandidatexamen Ç Masterprogram 2 år / 120hp Master of Science och Civilingenjörsexamen

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Maskinteknik 180hp Campus Lindholmen

Maskinteknik 180hp Campus Lindholmen Maskinteknik 180hp Campus Lindholmen Maskinteknik 180hp Maskinteknik 180hp Programmet kännetecknas av: Yrkesrollen poängteras! En maskiningenjörsutbildning skall grundas på en stark bas av tekniska grunder,

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2015/2016 Master Programme in Mechanical Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2014-12-16 av Enhetschef för utbildnings- och forskningsenheten.

Läs mer

Utbildningsplan. Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng Utbildningsplan Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng Ladokkod: TGMAI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings-

Läs mer

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS Sveriges ppuläraste ch största civilingenjörsutbildning i maskinteknik Maskinteknik MIKAEL ENELUND, PROGRAMANSVARIG Ansvarig för utbildningen, helhet,

Läs mer

Modern ingenjörsmatematik: beräkning, simulering och interaktivt lärande

Modern ingenjörsmatematik: beräkning, simulering och interaktivt lärande T MASKINTEKNIK Modern ingenjörsmatematik: beräkning, simulering och interaktivt lärande Mikael Enelund, Stig Larsson och Sergei Zuyev Maskinteknikprogrammet, Chalmers Författare/utvecklare Mikael Enelund,

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Valinformation Maskinteknik 180hp VT 2017

Valinformation Maskinteknik 180hp VT 2017 Valinformation Maskinteknik 180hp VT 2017 Maskinteknik 180hp Campus Lindholmen Maskinteknik 180hp Valfrihet två inriktningar Gemensam ingång till åk.1 och åk. 2 Därefter två inriktningar i åk. 3 Konstruktionsspår

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2007/2008

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2007/2008 Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2007/2008 MSc Programme in Mechanical Engineering Utbildningsplanen är fastställd 2006-11-16 av Dekanus Teknisk Fakultetsnämnd. Antagen H07 Denna

Läs mer

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp Mechanical Engineering - Product Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMPRG

Läs mer

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp Sports Technology Mechanical Engineering within Innovative Product Development, 180 Credits Allmänna data

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Dnr: 843/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell teknik, 120 The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Ansvarig institution

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1023/2007-515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, 180 högskolepoäng Inriktningar: - Produktutveckling

Läs mer

Maskinteknik M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2014

Maskinteknik M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2014 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2014 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT13 Kandidatarbete om 15 högskolepoäng i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav

Läs mer

Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp

Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp Master of Science in Chemical Engineering, 300 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TCTKM Grundnivå

Läs mer

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2015/59 Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Programmet benämns

Läs mer

Civilingenjör Maskinteknik. Programmets benämning: Master of Science in Mechanical Engineering

Civilingenjör Maskinteknik. Programmets benämning: Master of Science in Mechanical Engineering Dnr: HNT 2016/332 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik Programkod: Programmets benämning: TACMA Civilingenjör Maskinteknik Master of Science in Mechanical

Läs mer

Maskinteknik M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2017

Maskinteknik M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2017 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2017 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT17 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering Fakulteten för teknik och naturvetenskap Utbildningsplan Matematisk modellering Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: NANAT Inriktningar FSGR, RESI, TIMA Matematisk

Läs mer

Högskoleingenjör i maskinteknik

Högskoleingenjör i maskinteknik 1(7) Högskoleingenjör i maskinteknik 180 hp Mechanical Engineering, B Sc in Engineering 6IMAS Gäller från: Fastställd av Fastställandedatum LINKÖPINGS UNIVERSITET 2(7) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Utbildningsplan Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT08. Utbildningens mål

Läs mer

Information inför M3:s kurs- och kandidatval till lp 3 15/16

Information inför M3:s kurs- och kandidatval till lp 3 15/16 Tid Aktivitet 11.30-11.45 Allmän information MTS Samarbete med Penn State Valprocedur Maskinteknik Information inför M3:s kurs- och kandidatval till lp 3 15/16 11.55-12.05 Objektorienterad programmeringsteknik

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2016/2017

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2016/2017 Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för et 2016/2017 Master Programme in Mechanical Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2016-05-31 av Chef för Utbildnings- och forskningsenheten. Denna utbildningsplan

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2016

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2016 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2016 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2076-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK KEMI SPECIALISATION: ENGINEERING CHEMISTRY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-10-29 av enhetschef Utbildning och

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016 Master Programme in Engineering Physics and Electrical Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2014-11-06 av Enhetschef

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Programmets benämning: TGHEL, TGHME, TGHML Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för teknik- och

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp Master of Science in Industrial Engineering and Management, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Energiingenjör, 180 hp

Energiingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Energiingenjör, 180 hp Energy Engineering, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TENIG Grundnivå MIUN 2009/1510 Högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för Högskoleingenjör i maskinteknik (180 högskolepoäng) Bachelor of Science in Mechanical Engineering (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Högskoleingenjör i maskinteknik (180 högskolepoäng) Bachelor of Science in Mechanical Engineering (180 ECTS credits) BTH 4.1.2 0025 2015 Utbildningsplan för Högskoleingenjör i maskinteknik (180 högskolepoäng) Bachelor of Science in Mechanical Engineering (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-06-08 av Rektor. Denna utbildningsplan

Läs mer

Högskoleingenjör i maskinteknik

Högskoleingenjör i maskinteknik 1(10) Högskoleingenjör i maskinteknik 180 hp Mechanical Engineering, B Sc in Engineering 6IMAS Gäller från: Fastställd av Programnämnden för maskinteknik och design, MD Fastställandedatum LINKÖPINGS UNIVERSITET

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Södertälje Degree Programme in Electrical Engineering 180,0 högskolepoäng

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Södertälje Degree Programme in Electrical Engineering 180,0 högskolepoäng Utbildningsplan Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Södertälje Degree Programme in Electrical Engineering 180,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT10. Utbildningens mål

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av enhetschef utbildnings- och

Läs mer

Information inför M3:s kurs- och kandidatval till lp 3 16/17

Information inför M3:s kurs- och kandidatval till lp 3 16/17 Tid Aktivitet 8.30-8.40 Allmän information Samarbete med Penn State Valprocedur Information inför M3:s kurs- och kandidatval till lp 3 16/17 8.40-8.50 Objektorienterad programmeringsteknik i Python 8.50-9.00

Läs mer

Civilingenjör Maskinteknik, 270hp (180 p) (antagna H04 o tidigare) Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B samt Kemi A.

Civilingenjör Maskinteknik, 270hp (180 p) (antagna H04 o tidigare) Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B samt Kemi A. 1 (6) Utbildningsplan civilingenjör Maskinteknik Utbildningens benämning Fastställande Civilingenjör Maskinteknik, 270hp (180 p) (antagna H04 o tidigare) Läsår 2007/08 Fastställt datum Fastställt av Reviderat

Läs mer

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp Master of Science in Electronics Engineering, 300 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Programbeskrivning för Datateknik, 300hp (Chalmers)

Programbeskrivning för Datateknik, 300hp (Chalmers) Programbeskrivning för Datateknik, 300hp (Chalmers) Peter Lundin och Patrik Jansson Utkast 2011-04-30 1 Programsyfte Civilingenjörsprogrammet i datateknik syftar till att studenten ska utveckla kunskaper,

Läs mer

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Dnr G 2015/309 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Matematiska vetenskaper, masterprogram,

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1053/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N erprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Physics, 180

Läs mer

Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Inriktning: Beräkningsteknik och fysik Antagna Höst 2014

Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Inriktning: Beräkningsteknik och fysik Antagna Höst 2014 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2016/2017 Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Inriktning: Beräkningsteknik och fysik Antagna Höst 2014 BESLUTSDATUM 2015-11-02 DIARIENUMMER 12-15 BESLUTSFATTARE Enhetschef

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik, 180 högskolepoäng Dnr: 42/2007-515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik, 180 högskolepoäng Engineering programme in Industrial

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Product Design and Development Programme - Degree of Bachelor of Science in Engineering 180 Credits*

Product Design and Development Programme - Degree of Bachelor of Science in Engineering 180 Credits* Sida 1(6) Utbildningsplan Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Product Design and Development Programme - Degree of Bachelor of Science in Engineering

Läs mer

Programbeskrivning. Högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik, 180 hp

Programbeskrivning. Högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik, 180 hp Programbeskrivning Högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik, 180 hp 16-02-02 Innehållsförteckning 1. Bakgrund.....1 2. Syfte......1 3. Programidé.. 1 4. Programmål...2 4.1. Matematik...2 4.2. Kemi och

Läs mer

Civilingenjör i maskinteknik

Civilingenjör i maskinteknik 1(8) Civilingenjör i maskinteknik 300 hp Mechanical Engineering, M Sc in Engineering 6CMMM Gäller från: Fastställd av Fastställandedatum LINKÖPINGS UNIVERSITET 2(8) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

HSV:s kvalitetsutvärdering Fokus på resultat; kriterier, mätbarhet, examensarbete

HSV:s kvalitetsutvärdering Fokus på resultat; kriterier, mätbarhet, examensarbete HSV:s kvalitetsutvärdering 2012 - Fokus på resultat; kriterier, mätbarhet, examensarbete Professor Johan Malmqvist Utbildningsområdesledare UO MATS Ordförande Kvalitetsberedningen HSV:s utvärderingar Högskoleverket

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Utbildningsplan Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT10. Utbildningens mål

Läs mer

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Utbildningsplan Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Ladokkod: TGIEL Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2011-02-08 av enhetschef Utbildning

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Automationsingenjör, 180 hp

Automationsingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Automationsingenjör, 180 hp Automation Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TAUMG Grundnivå MIUN 2013/2104 Högskolepoäng

Läs mer

Inledande matematik M+TD

Inledande matematik M+TD Introduktionsföreläsning p. 1/13 Introduktionsföreläsning Inledande matematik M+TD Stig Larsson http://www.math.chalmers.se/ stig Matematiska vetenskaper Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Dnr G 2016/574 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Mathematical Sciences, Master s Programme, 120 credits Avancerad nivå/ Second cycle

Läs mer

Valinformation Mekatronik VT 2015

Valinformation Mekatronik VT 2015 Valinformation Mekatronik VT 2015 Mekatronik 180hp Campus Lindholmen Mekatronikprogrammet, åk 3 Åk3 Läsår 2014/15 (rekommenderat) Tillämpad reglerdesign (Valbar) Mekatronikprojekt Industriell ekonomi och

Läs mer

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik Dnr: 2014/2309 3.1.1. Utbildningsplan Fakulteten för teknik Matematik och modellering, masterprogram, 120 högskolepoäng Mathematics and Modelling, Master Programme, 120 credits Nivå Avancerad nivå Fastställande

Läs mer

Civilingenjörsprogram i Materialdesign 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogram i Materialdesign 300 högskolepoäng Utbildningsplan Civilingenjörsprogram i Materialdesign 300 högskolepoäng Master of Science in Materials Design 300 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-01-28

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsutbildning i Teknisk design

Utbildningsplan för civilingenjörsutbildning i Teknisk design Diarienr: 2003:15 Utbildningsplan för civilingenjörsutbildning i Teknisk design Inrättande Styrelsen för Mitthögskolan har 2003-10-20 beslutat att från höstterminen 2004 inrätta ett utbildningsprogram

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 1. Beslut om fastställande. 2.

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 1. Beslut om fastställande. 2. GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor Program in Mathematics 1. Beslut om fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Matematikerprogrammet, 180 högskolepoäng Applied Mathematics Programme, 180 credits

Matematikerprogrammet, 180 högskolepoäng Applied Mathematics Programme, 180 credits Dnr: 2014/2308 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för teknik Matematikerprogrammet, 180 högskolepoäng Applied Mathematics Programme, 180 credits Nivå Grundnivå Fastställande av utbildningsplan Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan. Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits

Utbildningsplan. Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits Utbildningsplan Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits Ladokkod: TGENI Version: 2.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Utbildningsutskottet 2015-02-11 Gäller från: HT 2015 Allmänna mål

Läs mer

Profilinfo DPU Peter Hallberg, Jonas Detterfelt Division of Machine Design Departement of Management and Engineering

Profilinfo DPU Peter Hallberg, Jonas Detterfelt Division of Machine Design Departement of Management and Engineering Profilinfo DPU3 2016-02-29 Peter Hallberg, Jonas Detterfelt Division of Machine Design Departement of Management and Engineering Masterspecialiseringar Starka master specialiseringar som står sig väl i

Läs mer

Krister Ström Programansvarig kemiteknik

Krister Ström Programansvarig kemiteknik Programansvarig kemiteknik krister@chalmers.se Utbildningsstruktur Studenter med behörighet från både svenska och utländska universitet kan söka till Chalmers masterprogram Fortsatta studier på annan högskola

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Institutionen för teknik

Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Institutionen för teknik Dnr: FAK 2011/51 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Institutionen för teknik Maskinteknik, magisterprogram, 60 högskolepoäng Mechanical Engineering, Master Programme, 60 credits

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Utbildningsplan Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT06. Utbildningens mål

Läs mer

Byggingenjör 180 högskolepoäng

Byggingenjör 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör 180 högskolepoäng Building Engineering 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2007-12-20 Gäller fr.o.m. 2008-07-01 *) 1 Higher Education

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-06 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Civilingenjör Teknisk fysik. Master of Science in Engineering Physics

Civilingenjör Teknisk fysik. Master of Science in Engineering Physics Dnr: HNT 2016/337 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Civilingenjörsutbildning i Teknisk Design 180 poäng

Civilingenjörsutbildning i Teknisk Design 180 poäng Utbildningsplan för: Civilingenjörsutbildning i Teknisk Design 180 poäng Master of Science in Mechanical Engineering and Design Allmänna data om programmet Programkod TTEDM Diarienummer Programnamn Poäng

Läs mer

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp TEKNISK FYSIK 300 hp TEKNISK MATEMATIK 300 hp BLI EN MÅNGSIDIG PROBLEM- LÖSARE Är du redo att ta dig an framtidens problem? Som teknisk fysiker eller teknisk matematiker blir du tränad i att hela tiden

Läs mer

Paragrafer: 1-9. Ordförande: Tomas Wahnström. Justeringsperson:

Paragrafer: 1-9. Ordförande: Tomas Wahnström. Justeringsperson: 1 Tid: Kl. 13.00 Plats: Högskolan i Borås, Allégatan 1, Tornrummet Närvarande ledamöter: Tomas Wahnström ordförande Agnes Nagy ledamot via Skype Malin Bengtsson ledamot Britt-Lis Johnsson sekreterare Paragrafer:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Masterprogram i solenergiteknik 120 högskolepoäng Master Programme in Solar Energy Engineering 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap.

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-11-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-11 Sid 2 (7)

Läs mer

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Building Engineering Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 1013/2007-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme, 180 ECTS

Läs mer

Utbildningsplan Högskoleingenjör Teknisk design för läsåret 2010/2011

Utbildningsplan Högskoleingenjör Teknisk design för läsåret 2010/2011 Utbildningsplan Högskoleingenjör Teknisk design för läsåret 2010/2011 Denna Bachelor Programme in Industrial Design Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2009-11-17 av Chef utbildnings- och forskningsenheten.

Läs mer

Civilingenjör i maskinteknik

Civilingenjör i maskinteknik 1(8) Civilingenjör i maskinteknik 300 hp Mechanical Engineering, M Sc in Engineering 6CMMM Gäller från: Fastställd av Fastställandedatum LINKÖPINGS UNIVERSITET 2(8) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits Dnr: 1026/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng Master programme in Mathematics and Modelling,

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 6 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer