IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera."

Transkript

1

2 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ *( 1Kap RF:s stadgar) IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. IDROTT BESTÅR AV träning och lek, tävling och uppvisning. VI ORGANISERAR VÅR IDROTT i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet VI DELAR IN VÅR IDROTT efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och ger barn tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjligheter till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och skall alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad Idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som en sporre. VI UTFORMAR VÅR IDROTT SÅ ATT den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap *Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte och reviderad av RF-stämman i Västerås 2005

3 STADGAR FÖR GÖTEBORGS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND (GHIF) 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1:1 Uppgift/Ändamål 4 1:2 Sammansättning 4 1:3 Verksamhetsområde 4 1:4 Stadgar 4 1:5 Beslutande organ 4 1:6 Verksamhets och räkenskapsår samt arbetsår 4 1:7 Sammansättning av styrelse mm 4 1:8 Firmateckning 5 1:9 Skiljeklausul 5 1:10 Upplösning av förbundet 5 2 KAPITEL ÅRSMÖTET 5 2:1 Tidpunkt och kallelse 5 2:2 Motioner att behandlas av Årsmötet 5 2:3 Sammansättning och beslutförhet 6 2:4 Rösträtt 6 2:5 Ärenden vid Års mötet 6 2:6 Valbarhet 7 2:7 Extra Årsmöte 7 2:8 Beslut och omröstning 8 2:9 Ikraftträdande 8 3 KAPITEL VALBEREDNINGEN 8 3:1 Sammansättning mm 8 3:2 Åligganden 9 3:3 Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid Årsmötet 9 4 KAPITEL REVISORER, REVISION Revisorer och revision 9 5 KAPITEL GHIF STYRELSEN 10 5:1 Sammansättning 10 5:2 Åligganden 10 5:3 Kallelse, beslutförhet och omröstning 11 5:4 Överlåtelse av beslutanderätten 11

4 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 UPPGIFT/ÄNDAMÅL Göteborgs Handikappidrottsförbund (GHIF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Handikappidrottsförbundets och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) stadgar, såsom SHIF/SPK:s regionala organ ha en verksamhet som främst inriktas på de idrotter som organisera och administreras av SHIF/SPK. Förbundet har även till uppgift att: Med idrott som medel, medverka till främjande av fostran, utveckling, utbildning och re-/habilitering hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning Med idrott som medel, medverka till främjande av vidareutveckling och re-/habilitering hos vuxna personer med funktionsnedsättning Genom samarbete med idrottsrörelsen och andra folkrörelser och samhälleliga organ verka för störst möjliga ändamålsenliga integration samt ökad kontakt, gemenskap och solidaritet. 1:2 SAMMANSÄTTNING Göteborgs Handikappidrottsförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i SHIF/SPK, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. 1:3 VERKSAMHETSOMRÅDE GHIF:s verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt 6 kap. 2 SHIF/SPK:s stadgar omfattar kommunerna; Härryda, Partille, Öckerö, Göteborg, Mölndal, Kungälv och Ale, i Västra Götalands Län 1:4 STADGAR Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av GHIF:s årsmöte och skall godkännas av SHIF/SPK För beslut om stadgändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster. 1:5 BESLUTANDE ORGAN Göteborgs Handikappidrottsförbunds (GHIF) beslutande organ är Årsmötet, extra Årsmöte och dess styrelse. GHIF:s styrelse får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom styrelsens arbetsområde.

5 1:6 VERKSAMHETS- och RÄKENSKAPSÅR samt ARBETSÅR Göteborgs Handikappidrottsförbunds verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till den 31 december. GHIF:s styrelses arbetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m. påföljande ordinarie årsmöte 1:7 SAMMANSÄTTNING AV STYRELSE MM Göteborgs Handikappidrottsförbund skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. Jämställdhet skall också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person skall ingå. 1:8 FIRMATECKNING Göteborgs Handikappidrottsförbunds firma tecknas av styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 1:9 SKILJEKLAUSUL Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, GHIF eller förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller RF:s stadgar, avgörs av Idrottens skiljenämnd enligt 2 kap. 8 RF:s stadgar 1:10 UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET Efter samråd med SHIF/SPK kan GHIF:s årsmöte upplösa förbundet genom beslut härom med 2/3 majoritet. I beslut om upplösning av förbundet skall anges att förbundets tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

6 2 KAPITEL ÅRSMÖTET 2:1 TIDPUNKT OCH KALLELSE Årsmötet, som är Göteborgs Handikappidrottsförbunds högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Möte får dock inte hållas på dag när Västsvenska Idrottsförbunds årsmöte pågår. Kallelse till Årsmötet utfärdas av styrelsen genom meddelande i förbundets kungörelseorgan senast sex veckor före mötet och genom brev till föreningarna senast två månader före mötet. Förslag till föredragningslista, verksamhetsberättelser, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall av styrelsen tillställas föreningarna senast tre veckor före årsmötet. 2:2 MOTIONER ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET Motioner att behandlas vid årsmötet skall vara GHIF:s Kansli tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Rätt att inge motion tillkommer Göteborgs Handikappidrottsförbunds tillhörande röstberättigad förening. 2:3 SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTFÖRHET Årsmötet består av ombud för föreningar inom distriktet. Ombud skall vara medlem i en förening och får endast representera en förening samt får inte vara ledamot av GHIF:s styrelse. Varje förening äger rätt att utse två ombud för de först påbörjade 50-talet medlemmar, därefter ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat 50-tal medlemmar, dock sammanlagt högst sex ombud. I föreningar som har annan huvudsaklig verksamhet än idrott för personer med funktionshinder, avses med medlem, de ledare och utövare som är verksamma inom de idrotter SHIF/SPK administrerar. Årsmötet är beslutsmässigt med de antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut. 2:4 RÖSTRÄTT Rösträtten vid GHIF:s årsmöte bestäms genom röstlängd som har upprättats av SHIF/SPK:s förbundsstyrelse att gälla från och med den 1 januari till och med den 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 december har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SHIF/SPK samt de förpliktelser mot GHIF, som kan ha bestämts av Årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts GHIF. Varje ombud skall vara befullmäktigat av sin förening och får endast ha en röst.

7 2:5 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET Vid Årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SHIF/SPK:s förbundsstyrelse har upprättat för GHIF. 2. Fastställande av föredragningslista för mötet 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande för mötet 5. Val av sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare 7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut: a) Styrelsens verksamhetsberättelse b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut c) Revisorernas berättelse för samma tid 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 9. Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av årsavgift till Göteborgs Handikappidrottsförbund 10. Behandling av motioner, som inlämnats i den ordning som anges i 2 kap. 2 samt av styrelsens förslag 11. Val av ordförande för en tid av ett år 12. Val av halva antalet styrelseledamöter för två år (minst 3) 13. Val av en revisor jämte suppleant 14. Val av ordförande och minst 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år 15. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SHIF/SPK:s förbundsmöte 16. Val av ombud och erforderligt antal ersättare till Distriktidrottsförbundets årsmöte Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för förbundet eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet. 2:6 VALBARHET Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till SHIF ansluten förening Ledamot av styrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor Arbetstagare hos GHIF eller hos SHIF/SPK får inte väljas till ledamot av styrelsen eller valberedningen.

8 2:7 EXTRA ÅRSMÖTE Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade föreningar inom distriktet begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet. Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras Extra årsmöte får inte äga rum under tid som distriktidrottsförbundsstämma eller förbundsmöte pågår. 2:8 BESLUT OCH OMRÖSTNING Beslut får fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering) Med undantag för det i 1 kap. 4 nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den(de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet angivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet angivna röster Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med kubbslag. 2:9 IKRAFTTRÄDANDE Beslut fattade av årsmötet gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

9 3 KAPITEL VALBEREDNINGEN 3:1 SAMMANSÄTTNING M.M. Valberedningen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande och minst 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 3:2 ÅLIGGANDEN Valberedningen skall senast i december före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod. Senast i januari före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen. Den som ingår i valberedningen får inte yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet överlämnas till styrelsen. 3:3 FÖRSLAGSRÄTT TILL VALBEREDNING SAMT NOMINERING VID ÅRSMÖTET Röstberättigad förening får senast 5 veckor före årsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2kap punkterna. Innan kandidatnomineringen börjar vid årsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap punkterna. Kandidatnomineringen är fri, vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

10 4 KAPITEL REVISORER & REVISION 4:1 REVISORER OCH REVISION GHIF:s revisorer skall granska GHIF:s styrelse förvaltning och räkenskaper. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före Årsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet. 5 KAPITEL GHIF:s STYRELSE 5:1 SAMMANSÄTTNING GHIF:s styrelse, skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande samt minst 6 övriga ledamöter valda av Årsmötet. GHIF:s styrelse utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare. GHIF:s styrelse får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande och förslagsrätt, men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen. En av Årsmötet, enligt 3 kap. 2 RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 5:2 ÅLIGGANDEN GHIF:s styrelse är Göteborgs Handikappidrottsförbunds beslutande organ när distriktsmöte, årsmöte, inte är samlat: GHIF:s styrelse skall: 1. Verka för handikappidrottens utveckling i enlighet med SHIF/SPK:s målsättning och enligt gällande stadgar och bestämmelser samt tillvarata föreningarnas gemensamma intressen. 2. Verkställa Årsmötets beslut 3. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa 4. Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SHIF/SPK:s bestämmelser samt godkänna DM-rekord 5. Handha och ansvara för GHIF:s medel 6. Bereda ärenden, som skall föreläggas Årsmötet 7. Förelägga Årsmötet förslag till verksamhetsplan och ekonomisk plan 8. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, förbundsstyrelsen och Idrottsdistriktsstyrelsen med upplysningar och yttranden. 9. Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 kap. i RF:s stadgar med förbehåll för vad som anges i 5 kap. 4 SHIF/SPK:s stadgar. 10. Bestämma om organisation av och tjänster vid GHIF:s kansli samt i förekommande fall av GHIF anställda arbetstagare. 11. Föra protokoll och sörja för förbundets bokföring mm samt sköta löpande ärenden i övrigt.

11 5:3 KALLELSE; BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING GHIF:s styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstningen får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 5:4 ÖVERLÅTELSE AV BESLUTANDERÄTTEN GHIF:s styrelse får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, tillkommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta GHIF:s styrelse härom. Kommentar; beslut som fattas av delegerad skall kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsesammanträden.

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Stadgar Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Mail: norrkoping@korpen.se Hemsida: www.korpen-norrkoping.se NORRKÖPINGS KORPFÖRBUND

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer