Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, Norrköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping"

Transkript

1 Stadgar Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, Norrköping Mail: Hemsida:

2 NORRKÖPINGS KORPFÖRBUND Dessa stadgar är senast reviderade vid ett extrainsatt förbundsmöte den 12 november Kap Allmänna bestämmelser 1 Organisation och sammansättning Norrköpings Korpförbund omfattar och utgör en sammanslutning av de föreningar som är medlemmar i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och har sin hemvist inom korpförbundets geografiska område. 2 Ändamål Norrköpings Korpförbunds ändamål och verksamhetsidé är Livskvalitet åt alla genom motion, rekreation och friskvård i gemenskap alla platsar i Korpen. Norrköpings Korpförbunds verksamhet och organisation utgår från värdegrunden: Människors lika värde, själv- och medbestämmande, personlig utveckling och respekt för var och en. Norrköpings Korpförbund har, som medlemsorganisation i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, inom sitt geografiska område dels ett allmänt ansvar för idrottsrörelsens utveckling, dels ett särskilt ansvar för den arbetsplatsanknutna idrotten samt den hälsoinriktade motions- och rekreationsidrotten. 3 Åligganden Norrköpings Korpförbund skall: 1. Följa Riksidrottsförbundets (RF) och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar, tävlings- och övriga bestämmelser samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 2. Tillse att anslutna korpföreningar följer stadgar och bestämmelser enligt punkt Årligen avge rapport om styrelsens sammansättning till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. 4. Aktivt verka för en dopingfri idrott. 5. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets styrelse eller RF:s distriktsförbunds stryrelse ställa förbundets handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 6. Föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten och styrelsens sammanträden och andra möten samt föra medlemsförteckning. 7. Hålla årsmöte och därvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

3 . 4 Uppgift Norrköpings Korpförbund skall inom sitt geografiska område: 1. Samordna verksamheten i medlemsföreningarna, särskilt information, opinionsbildning och marknadsföring samt ge stöd och service till dessa. 2. Representera medlemsföreningar och samordna val av ombud till förbundsmöten. 3. Informera medlemmar och medlemsföreningar om Korpens inriktning och verksamhet. 4. Bidra till rekrytering och nybildning av medlemsföreningar samt till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anmäla, eller efter delegation från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, ansluta och därefter anmäla dessa. 5. Bidra till reorganisering av medlemsföreningar. 6. Bedriva utbildning i samverkan med SISU Idrottsutbildarna och regionalt samverkansorgan (SDF) om sådant finns. 7. Bedriva motions- och friskvårdsaktiviteter enligt på årsmötet beslutad verksamhetsplan. 5 Verksamhetsområde Norrköpings Korpförbund utövar verksamhet i enlighet med av årsmötet fastställd verksamhetsplan och inom Norrköpings och Söderköpings kommuner. 6 Stadgefrågor Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av korpförbundets årsmöte. För beslut om stadgeändring krävs bifall med minst 2/3 av antalet vid mötet avgivna röster. Ändring och/eller tillägg skall godkännas av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Utöver dessa stadgar gäller, i tillämpliga delar, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets, Riksidrottsförbundets och Östergötlands Idrottsförbunds stadgar samt av myndighet utfärdade lagar och bestämmelser. 7 Beslutande organ Norrköpings Korpförbunds beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 8 Verksamhets-, räkenskaps- och arbetsår Norrköpings Korpförbunds verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Norrköpings Korpförbunds arbetsår omfattar tiden från årsmöte t o m nästföljande årsmöte. 9 Sammansättning av styrelse mm

4 Norrköpings Korpförbund skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås, att olika åldersgrupper ingår samt att de kommuner som Norrköpings Korpförbund verkar i är representerade. 10 Firmateckning Norrköpings Korpförbunds firma tecknas av styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 11 Skiljeklausul Talan i tvist där parterna är enskild medlem, lokal korpförening, korpförbund eller Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar eller Riksidrottsförbundets stadgar, avgöras enligt ett av Riksidrottsstyrelsen fastställt reglemente för Idrottens Skiljenämnd. För beslut om uteslutning krävs att detsamma bifalles av minst två tredjedelar (2/3) av fulltalig styrelse. Uteslutning gäller f r o m dagen för beslutet. Beslut enligt denna paragraf kan överklagas hos Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. 2 KAP Årsmöte 1 Tidpunkt och kallelse Årsmötet som är Norrköpings Korpförbunds högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av mars månad, på dag som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall ske senast 60 dagar före mötet tillställas medlemsföreningar Kallelse skall ske via ortspress samt på korpförbundets hemsida. Föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag, uppgift om ombudsfördelning, inkomna motioner med styrelsens yttranden samt valberedningens förslag skall finnas tillgängliga för medlemmarna via hemsida senast tjugo (20) dagar före årsmötet. 2 Förslag till ärenden att behandla på årsmötet Motioner inför årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 40 dagar före årsmötet. Rätt att inge förslag tillkommer inom Norrköpings Korpförbund röstberättigad förening och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds genom föreningen med dess utlåtande.

5 3 Sammansättning, beslutförhet och rösträtt Årsmötet består av ombud för korpförbundets föreningar samt personliga medlemmar. Varje medlemsförening har rösträtt enligt följande (registrerade antal medlemmar vid senaste årsskifte): 1 50 medlemmar 1 röst medlemmar 2 röster medlemmar 3 röster röster Ombud skall vara medlem i den förening han/hon representerar. Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som, efter vederbörlig ordning, deltar i mötet. 4 Ärenden på årsmöte På ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 1. Upprop och fastställande av röstlängd. 2. Fastställande av dagordning för mötet. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare. 7. Behandling av verksamhetsberättelsen. 8. Behandling av den ekonomiska berättelsen. 9. Behandling av revisorernas berättelse. 10. Fråga om ansvarsfrihet. 11. Val av ordförande för en tid av ett (1) år. 12. Val av två styrelseledamöter för en tid av två (2) år. 13. Val av två styrelseersättare för en tid av ett år. 14. Val av en (1) revisor för en tid av två år och en (1) revisorsersättare för en tid av ett år. 15. Val av ordförande och två (2) ledamöter till valberedningen för en tid av ett (1) år. 16. Val av ombud till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets förbundsmöte, de år sådant hålls. 17. Val av ombud till Korpen Östergötlands årsmöte. 18. Behandling av förslag till verksamhets- och ekonomisk plan. 19. Fastställande av årsavgift. 20. Behandling av förslag (motioner) och styrelsens förslag. Beslut får inte fattas i fråga som inte finns med i utsända årsmöteshandlingar. Årsmöte kan av praktiska skäl överlåta till styrelsen att utse ombud till SDF-möte och ombud vid Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets förbundsmöte. 5 Valbarhet Valbar är varje medlem i till Norrköpings Korpförbund ansluten medlemsförening. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor. Anställd hos Norrköpings Korpförbund, korpförening eller hos Korpen Svenska Mottionsidrottsförbundet får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedning eller till revisor.

6 6 Extra årsmöte Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst hälften av medlemsföreningarna begär det. Sådan framställning skall vara skriftlig och innehålla skälen till för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom fjorton (14) dagar kalla till sådant möte, att hållas inom två månader från kallelsen. Dagordning och andra aktuella handlingar för extra årsmöte skall vara tillgängliga senast sju (7) dagar före mötet. Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som har gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Diskussion i andra frågor kan dock äga rum. 7 Beslut och omröstning Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för det i 1 kap 6 nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den/de som erhållit högsta antalet röster är vald/valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud så begär skall dock val ske slutet. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Beslut bekräftas med klubbslag. 8 Ikraftträdande Beslut fattade av ordinarie årsmöte eller extra årsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms. 3 KAP Valberedningen 1 Sammansättning Valberedningen består av ordförande och minst två (2) ordinarie ledamöter valda av årsmötet. Ledamöterna får inte vara medlemmar av förbundsstyrelsen. Ledamot av förbundsstyrelsen kan adjungeras till valberedningen. Ledamöterna skall vara lika fördelade mellan könen. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer 2 Valberedningens uppdrag Valberedningen skall senast 75 dagar före årsmötet tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod. Senast 60 dagar före årsmötet skall valberedningen meddela medlemsföreningarna vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval. Senast 20 dagar före årsmötet skall valberedningen skriftligen delge medlemsföreningarna sitt förslag beträffande varje val enligt kap 2 4 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen. Den/de som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han/hon i denna egenskap fått kännedom om. finnas tillgängligt för medlemmarna.

7 4 KAP Revisorer och revision Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast fyrtio (40) dagar före årsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast tjugo (20) dagar före mötet. 5 KAP Styrelsen 1 Sammansättning Förbundsstyrelsen består av ordförande och 6 ledamöter med 2 ersättare och består av både kvinnor och män. Ordförande väljs för en mandattid av ett (1) år och övriga ledamöter med hälften varje år med 2 års mandattid. Ersättarna väljs för en tid av 1 år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga funktionärer som erfordras. Styrelsen kan dessutom utse särskilda kommittéer och funktionärer eller adjungerar till sig person för särskilda arbetsuppgifter. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. En av årsmötet, enlig 3 kap 2 RF:s stadgar utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. 2 Styrelsens uppdrag Styrelsen är förbundets beslutande organ när årsmötet inte är samlat. Styrelsen skall: 1. Verkställa årsmötets beslut. 2. Hålla sig underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa. 3. Verka för Korpens utveckling inom sitt geografiska område samt i övrigt tillvarata Korpens intressen. 4. Handha och ansvara för förbundets ekonomiska medel. 5. Bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet. 6. Förelägga årsmötet förslag till verksamhets- och ekonomisk plan. 7. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandahålla Riksidrottsstyrelsen, Riksidrottsnämnden, Östergötlands Idrottsförbunds styrelse och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets styrelse upplysningar och yttranden. 8. Utöva prövningsrätt i ärenden om vilka stadgas i kap 14 och 15 i RF:s stadgar med förbehåll för vad som anges i 5 kap 4 i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar. 9. Bestämma om organisationen av och tjänster inom förbundet samt i förekommande fall anställa personal. 11 Föra protokoll och sörja för Norrköpings Korpförbunds bokföring m. m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.

8 Anteckningar: Det åligger styrelsen att träffa avtal med anställd personal, men styrelsen kan även överlåta frågan till sin arbetsgivarorganisation. Frågor som av styrelsen bedöms vara av synnerligen stor vikt skall överlämnas till årsmöte för avgörande. 3 Kallelse, beslutsförhet och omröstning Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse och handlingar skall finnas tillgängligt för styrelseledamöterna minst sex (6) dagar före mötet. Styrelsen är beslutsför när samtliga styrelseledamöter kallats och minst halva antalet ledmöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid närmast därefter följande sammanträde. 4 Överlåtelse av beslutanderätten Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ som har tillsats för särskild uppgift eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Sådan överlåtelse ska ske skriftligen. Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall vid nästkommande styrelsemöte underrätta styrelsen härom. Revideringsförslag Korpen Norrköping Hans Ornefalk Anders Bevemyr

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Bakgrund Den 27 mars 2010 förändrades Mathias Bissen Larssons liv på en sekund. Mathias hade haft ruggig huvudvärk i några dagar, och föll ihop hemma på hallgolvet

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012 Nedre norra distriktet Årsberättelse 2012 Antal SDF Förening Förenings Betalt Betaldatum Betalt Förseningsavgift Medl Medl Totalt Rösträtt Antal röster Klubbar Rapport Årsavgift Årsavgift Betalningsdatum

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer