Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013"

Transkript

1 1(18) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - koncernresultaträkning 5 - koncernbalansräkning 6 - moderföreningens resultaträkning 8 - moderföreningens balansräkning 9 - noter, gemensamma för moderbolag och koncern 11 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 2(18) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten På årsmötet i mars 2013 omvaldes samtliga ledamöter i styrelsen. Sammansättningen under året har varit: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Revisor Torvald Spiik Anders Lindgren, junioransvarig Magnus Knape Rolf Barrdahl Patric Johansson, tävlingsansvarig Magnus Scott, medlemsansvarig PwC med godkände revisorn Lisa Andersson som huvudansvarig Valberedning Nils Gabrielsson och Torvald Spiik Föreningen Göteborgs Curlingklubb har sedan 2001 sin verksamhet förlagd till den egna ishallen, "Göteborgs Curlinghall, på Lundbystrand. För att få en fungerande verksamhet bedrivs ett omfattande och förtjänstfullt arbete av många medlemmar i klubbens olika kommittéer. Föreningen äger samtliga aktier i Göteborgs Curlinghall AB. Verksamheten utgörs av drift och förvaltning av curlinghallen. Bolaget hyr ut curlingbanor på kommersiell basis till företag, skolor och allmänhet på tider som inte curlingklubben disponerar. Bolagets strategiska uppgift är i första hand att svara för affärsutvecklingen inom curlingsporten och vårda dess kommersiella värden till gagn för klubbens medlemmar. Verksamheten i klubben består av instruktörsledda träningar av i första hand juniorer och nybörjare samt tävlingsspel i Curlingförbundets seriesystem och spel i den interna ligan, "Göteborgsligan". I klubbens verksamhet deltar också en handfull duktiga rullstolscurlare. Totalt har 11 lag representerat Göteborgs Curlingklubb i Förbundets seriespel under säsong 2012/2013. För första gången i klubbens historia har vi genom lag Rilea representation i damernas elitserie. Härutöver har vi 4 lag i Div.1 och 6 lag i Div.2. Lag Lindgren vann DM för herrar som arrangerades i Göteborg. I laget spelade Anders Lindgren (skip) Johan Spiik, Don Pomroy och Torvald Spiik. Lag

3 3(18) Lindgren och Lag, Kahl som blev DM-tvåa, representerade Göteborgs Curlingklubb vid SM i Falun i februari Lag Lindgren gick vidare till slutspelet och blev till slut delad sjua. Göteborgsligan, klubbens interna serie, har blivit en mycket uppskattad medlemstävling. Under året har 26 lag deltagit uppdelade i tre divisioner. Totalt deltar ca 130 medlemmar i Göteborgsligan. I ligan deltar även våra rullstolscurlare. Våra duktiga juniortjejer i lag Rilea deltog både i JSM. Klubbens dagcurlare har spelat veterancurling två förmiddagar i veckan. Göteborgs Curlingklubb tillhör tillsammans med fyra andra aktiva curlingklubbar Västsveriges Curlingförbund. Vi har ansvarat för distriktets seriespel avseende division 2 och 3 samt har också varit arrangörsklubb för en spelomgång i Division 1. Medlemsstatistik Styrelsen har beslutat att intensifiera arbetet att rekrytera fler juniorer och ungdomar till klubben. Målet är att göra sporten mer känd och attraktiv. Minst 30 % av klubbens medlemmar skall vara under 27 år. Vid årsskiftet var andelen juniorer och ungdomar21 % (23 %). Medlemsantalet per redovisas enligt nedan. Inom parentes redovisas nettoökningen för respektive kategori i jämförelse med Medlemmarna, 128 män och 35 damer är registrerade hos SCF. Veteraner 33 (-0) Seniorer 103 (-6) Ungdomar 8 (-7) Juniorer 19 (-4) Totalt 163 (-17)

4 4(18) Ekonomi och finansiering Moderföreningen Föreningen har finansierat dotterbolagets investeringar sedan curlinghallen etablerades i början av 2000 talet. Vid räkenskapsårets utgång uppgick fordringarna på dotterbolaget till 206 TSEK (581 TSEK). Föreningens resultat före finansiella poster uppgick till -50 TSEK (-45 TSEK) Föreningens finansiella poster uppgår till 71 TSEK, (44 TSEK), varav aktieutdelning från dotterbolaget ingår med 25 TSEK. Redovisad vinst blev 21 TSEK (0 TSEK). Hyresavtalet med dotterbolaget som baseras på marknadsmässiga hyresvillkor, omfattar framförallt vardagskvällar samt lördagar och söndagar. redovisar ett resultat före finansiella poster på 177 TSEK (68 TSEK). Efterfrågan på curlingbanor från företag, skolor och allmänhet har varit god under året. Som daglig ledare har Göteborgs curlinghall AB en heltidsanställd intendent. I intendentens ansvarsområden ingår daglig isskötsel, bokningar av curlingbanor och att vara instruktör till våra kunder. Den finansiella ställningen är god. Vid räkenskapsårets utgång uppgick koncernens eget kapital till TSEK (2 144 TSEK) med en soliditet på 73 % (76 %).

5 5(18) Koncernresultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

6 6(18) Koncernbalansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 7(18) Koncernbalansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Avsättningar Uppskjutna skatter Summa avsättningar Kortfristiga skulder 10 Skatteskuld Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 8(18) Moderföreningens resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets vinst

9 9(18) Moderföreningens balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 10(18) Moderföreningens balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Eget kapital Kapitalbehållning vid årets början Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter för aktier i dotterbolag Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 11(18) Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Intäkter Intäkter redovisas enligt bokföringsmässiga grunder. I koncernredovisningen elimineras koncernintern transaktioner. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Klubblokal Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 20 år 10 år 10 år Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

12 12(18) Lån i utländsk valuta Lån i utländsk valuta värderas till anskaffningsdagens valutakurs eller till den valutakurs som följer av ingångna valutakontrakt som tecknats för valutasäkring. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Not 2 Personal Medelantalet anställda 1 1 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Totalt Utbetalda ersättningar till styrelsen avser i sin helhet löneersättning till deltidsanställd intendent som också är ledamot i styrelsen

13 13(18) Not 3 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året Uppskjuten skatt Summa Not 4 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

14 14(18) Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

15 15(18) Not 7 Kortfristiga placeringar Moderföreningen Redovisat värde, totalt Varav noterade aktier Redovisat värde Börsvärde eller motsvarande Not 8 Förändring av eget kapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Eget kapital Disposition Valutakursjustering Förskjutningar mellan bundna och fria reserver Årets resultat Eget kapital Moderföreningen Eget kapital Årets resultat Eget kapital Vinstdisposition Årets resultat Eget kapital

16 16(18) Not 9 Uppskjuten skatt Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av uppskjuten skatt på obeskattade reserver Not 10 Ställda säkerheter Avseende föreningens beviljade checkräkningskredit i Handelsbanken om 100 tkr har borgen lämnats av Göteborgs kommun om 215 tkr. Not 11 Resultat från andelar i koncernföretag Utdelningar Summa

17 17(18) Not 12 Andelar i dotterföretag Org nr Säte Kapitalandel (%) Göteborgs Curlinghall AB Göteborg 100 Kapitalandel Rösträtts- Antal Bokfört värde Bokfört värde Moderbolaget % andel % aktier Göteborgs Curlinghall AB Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående redovisat värde Not 13 Checkräkningskredit Moderföreningen Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

18 18(18) Göteborg - - Torvald Spiik Ordf. Anders Lindgren Magnus Knape Rolf Barrdahl Patric Johansson Magnus Scott Vår revisionsberättelse har lämnats - -. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Lisa Andersson Auktoriserad revisor

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Sturestadens Fastighets AB (organisationsnummer 556167-2063) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4-5 VD HAR ORDET... 6 MODERFÖRENINGENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING...8-9 KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 10-11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v ~ ~ ~? ~~ PROVENTUS,~, v ÅRSREDOVISNING FÖR 1998 v PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443 (publ) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Proventus dotterbolag Proventus Handels bedriver från och med 1998

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer