Framtidsbygden. Rapport från Folkpartiet liberalernas landsbygdsgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsbygden. Rapport från Folkpartiet liberalernas landsbygdsgrupp"

Transkript

1 Framtidsbygden Rapport från Folkpartiet liberalernas landsbygdsgrupp 1

2 Landsbygdsgruppens förslag: Förstatliga den svenska skolan för en likvärdig utbildning i hela landet Ge tillgång till musik- och kulturskola för alla barn. Förbättra samordningen av distansutbildningar med hög kvalitet. Prioritera åtgärder för integration och jämställdhet i det svenska landsbygdsprogrammet. Öka tillgängligheten till kvinnojoursverksamhet. Använd EU:s regionalfond, socialfond och fonden för landsbygdsutveckling bättre, i synnerhet för kapitalförsörjning. Se över reseavdraget, stoppa fusket och höj avdraget för de som verkligen behöver. Förbättra flexibiliteten mellan kommungränser genom ett nationellt kollektivtrafikkort. Öka statens ansvarstagande för bredbandsutbyggnad över hela landet. Inför en nationell livsmedelsstrategi för säkrare mat. Värna allemansrätten från utnyttjande. Gör det enklare att bygga i strandnära områden. Utred möjligheten för dubbel folkbokföring. Höj kompetensen och utöka möjligheterna i att genomföra upphandlingar, så stora företag inte ensidigt gynnas. Valfrihet är ett viktigt verktyg för ökad mångfald och kvalitet Öka den nationella styrningen av sjukvården. Folkpartiet tillsatte under början av 2013 en landsbygdspolitisk arbetsgrupp i syfte att lyfta politiska förslag som kan möta de särskilda förutsättningar som råder i landets glest befolkade delar. Folkpartiets landsbygdspolitiska grupp jobbar för att hitta fler lösningar som gör att människor kan ha förutsättningar att bo där de vill, såväl i storstad som i glesbygd och mindre tätorter. Nina Larsson, partisekreterare och riksdagsledamot, Värmlands län Marit Paulsen, EU-parlamentariker, Bryssel Anita Brodén, riksdagsledamot, Norra Älvsborgs län Jens Sundström, oppositionslandstingsråd, Norrbottens län Nicke Grahn, kommunpolitiker, Västerbottens län Börje Helgesson, kommunpolitiker, Kalmar län 2

3 Landsbygdens möjligheter Den svenska landsbygden är full av möjligheter. När landsbygden beskrivs i media framställs den ofta som en plats för rekreation och avkoppling. Samtidigt framställs landsbygden och dess befolkning stundtals som handlingsförlamad och passiviserad. Den svenska landsbygden är vacker med Götalands slättlandskap, Svealands sjöar och Norrlands fjäll. Men den svenska landsbygden är mer än blomstrande landskap. På många orter finns en blomstrande företagsanda. Ett exempel är Ludvika kommun, en kommun i de södra delarna av Dalarna. Kommunen kännetecknas av stark företagsanda. Där finns ABB, bryggeriet Spendrups i Grängesberg och turistmålet Säfsen. Kommunen har en lägre arbetslöshet än i riket som helhet. Med det har Ludvika kommun bevisat att en landsbygdskommun kan ha flest högskoleingenjörer per capita och lyckas inom både industri-, förädling- och upplevelsebranschen. En av Sveriges idag snabbast växande kommuner, med under invånare, är Åre. Den jämtländska kommunen har sedan 1970-talet stadigt ökat sin befolkning. Orten Åre, med lite över 1000 invånare, arrangerade 2007 VM i alpin skidsport och man diskuterade under en period ett olympiskt spel år 2022 i Stockholm och Åre. Kommunen har länge varit i toppen över svenska kommuner där besöksnäringen genererar mest intäkter. Åre kommun är också en av de kommuner med högst andel nystartade företag. Åre och Ludvika är två exempel på kommuner där man tagit tillvara på invånarnas företagaranda och drivkraft. En kommun med högt nyföretagande tyder på ett engagemang från människorna på orten. Det engagemanget är grundbulten i en bygds framgång. Framgången behöver inte vara så omfattande som att arrangera ett olympiskt världsmästerskap. Det kan vara en gemensam ansträngning för att få en bensinmack till bygden som invånarna i det västgötska Tun genomförde. Det kan vara en enskild eldsjäl som via engagemang och vilja fått liv i en lanthandel, eller ett gott samarbete mellan olika samhällsaktörer som resulterade i en travbana i Tingsryd. Ur engagemang och vilja skapas möjligheter. 3

4 Landsbygdens utmaningar Även om den svenska landsbygden är full av möjligheter står den också inför stora utmaningar. Sverige är till ytan ett stort land men med en liten befolkning. Stad och land är beroende av varandra. Urbaniseringen skapar utmaningar för både stad och land. Inte sällan är de personer som lämnar landsbygden till förmån för de större städerna de som precis lämnat utbildningssystemet och som antingen via arbete eller eftergymnasiala utbildningar flyttar till annan ort där arbetstillfällena är fler. Konsekvenserna blir en demografisk utveckling som innebär att yngre inkomststarka grupper försvinner från landsbygden. Kvar blir en allt äldre befolkning som ska finansiera och upprätthålla en tillfredsställande samhällsservice. Överkalix är ett exempel på en kommun som står inför dessa utmaningar. Kommunen beräknas tappa nästan 25 procent av sin befolkning fram till 2035, och man har redan idag landets högsta medelålder. Överkalix kommunala nyckeltal gällande kommuninvånarnas utbildningsnivå, ohälsotal, inkomstnivå och arbetslöshetssiffror är mycket dåliga. Den negativa befolkningsutvecklingen och den demografiska utvecklingen är en ond cirkel där det stundtals kan vara svårt att peka på vad som är orsak och vad som är verkan. Kommuner med under invånare kommer i snitt att tappa 8,2 procent av dess invånare under de kommande tolv åren. Detta sätter många kommuner i en svår situation där finansiering av kommunens åtaganden och kompetensförsörjning av detsamma äventyras. Samhällen förändras. En del orter som blomstrade för hundra år sedan är historia idag. Så har historien sett ut och så kommer framtiden att se ut. Som liberaler är värnandet om människors makt över sin egen situation och möjlighet att skapa sin egen framtid vår utgångspunkt. Urbanisering bygger i grunden på människors fria val och det välkomnar vi. Men de utmaningar som följer i spåren av denna utveckling vill vi bemöta. Utmaningarnas komplexitet skiljer sig inte enbart mellan stad och land. De skiljer sig också mellan norr och söder, öst och väst och mellan unga och äldre. 4

5 Utbildning Kunskap och bildning ger människor ökad makt över sin egen situation och möjligheter att påverka sin framtid. I ett liberalt samhälle är därför utbildning och kunskap så viktig då det ger varje individ de verktyg hen behöver för att förverkliga sina livsdrömmar. Utbildning erbjuder inte enbart en tankemässig frigörelse, utan är också ett av samhällets bästa instrument för social rörlighet. Klassresan börjar i klassrummet - oavsett var man bor. Utbildningsnivån är idag generellt sett lägre på landsbygden än i städerna. Det finns en tydlig risk att i hem och samhällen där utbildningsnivån generellt är lägre än genomsnittet i resten av landet så ställs lägre krav på eleverna, vilket minskar den sociala rörligheten. Därför är en skola med tydligt kunskapsfokus och höga krav på kvalitet så viktig för landsbygden. I kommuner där varsel och avfolkning är vardag blir konsekvensen en åldrad befolkning med ett minskat skatteunderlag. Detta leder till att resurserna minskar och eleverna i dessa kommuner riskerar få en försämrad kvalitet på sin undervisning. Kvalitén i skolan är idag i stor utsträckning beroende av vilken kommun man bor i. Kommunaliseringen av den svenska skolan har varit ett misslyckande där många elever i landsbygdskommuner har fått betala det högsta priset. Den allvarliga, om än väntade, nedgången för elevernas resultat i PISA 2012 visar det. Sveriges 290 kommuner kan inte, var för sig, förbättra undervisningen tillräckligt för att vända utvecklingen uppåt igen. Därför vill Folkpartiet införa ett modernt statligt huvudmannaskap. För bildning och kreativt tänkande är kultur viktigt. När befolkningsunderlaget minskar riskerar det kulturella utbudet på landsbygden att minska. Ett exempel är att tillgängligheten till kulturskolor minskar. Vi föreslår därför att den kulturella tillgängligheten stärks på landsbygden, då ett levande kulturliv, genom såväl kulturskolor som bildningsverksamhet och digitalt kulturutbud har en avgörande betydelse för val av boendeort- och utveckling av bygder. Därför vill vi arbeta för att barn i alla Sveriges 290 kommuner ska ha tillgång till en musik- och kulturskola. Det livslånga lärandet och folkbildningen har en lång tradition i det svenska samhällslivet. Det var liberaler som var med och lanserade folkbildningstanken och folkbildningen har alltid varit, och är fortfarande, en viktig liberal kärnfråga. Folkbildningen har med dess självständiga roll givit människor ny och ökad kunskap och bidragit till en demokratisk samhällsutveckling. Den högre utbildningen måste präglas av hög kvalitet, oavsett om det är stora universitet eller mindre högskolor. Men direkt geografisk tillgänglighet till högre utbildning kan inte tillgodoses överallt. Därför måste man vara beredd att flytta för att kunna fullborda en högre utbildning. De finns dock de för vilka en flytt är omöjlig, ens under en period. Ett alternativ är istället att söka sig till utbildningar som kan genomföras på distans. Men såväl kvaliteten som tillgängligheten till distansutbildningar varierar och behöver därför bli bättre, därför borde dessa utbildningar samordnas nationellt. Förstatliga den svenska skolan för en likvärdig utbildning i hela landet Ge tillgång till musik- och kulturskola för alla barn. Förbättra samordningen av distansutbildningar med hög kvalitet. 5

6 Integration och jämställdhet Företagarstatistiken visar att kvinnor på landsbygden driver och startar företag i mycket lägre utsträckning än kvinnor i storstäderna. Det tidigare näringsförbudet inom vård- och omsorgsbranschen har varit hämmande för det kvinnliga företagandet. Landsbygdens utvecklingspotential är beroende av att jämställdhet, mångfald och tolerans ökar då detta tydligt stärker konkurrenskraften. Landsbygden behöver fler invånare i arbetsför ålder. Fler företagare och anställda med utländsk bakgrund kan utveckla landsbygdens produkter, tjänster och råvaror. Det svenska landsbygdsprogrammet kan bidra till detta. Det nya sjuårsprogrammet som under kommande året fastställs bör innehålla åtgärder för ett stärkt kvinnligt företagande och för en ökad integration. Att inställningen idag är inriktad på vad den enskilde kan bidra med, och inte vilket bidrag den kan få, är rätt väg framåt. Att våra socialförsäkringssystem är allmänna och ställer krav på att man skall söka sig dit det finns arbete kan öppna möjligheter att täcka kompetensbehov på landsbygden och få fler i arbete. En levande landsbygd är en jämställd landsbygd som präglas av mångfald. För att förbättra möjligheten till ett ökat kvinnligt företagande kan kommuner se över om en del kommunala tjänster kan göras av andra aktörer. Detta är viktigt då de kommunala välfärdstjänsterna oftast är kvinnodominerade. Det ger effektivare användning av skattebetalarnas pengar och skapar nya företag genom att framförallt många kvinnor får chansen att, i egen regi, få utlopp för sitt engagemang och sin kompetens. Det borde vara människors intressen som sätts i centrum, inte kommunens. Det viktiga är inte vem som utför den kommunala servicen till medborgarna, utan servicens innehåll. Undantag måste gälla från verksamhet som berör myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och lagstadgad verksamhet som utförs av kommunen. Invandringen kan vara nyckeln för mindre orter och byar på landsbygden. Att skolor, vårdcentraler och butiker måste stänga beror på ett för dåligt underlag av brukare och kunder. Att det kommer fler och nya personer till en ort kan rädda en byskola eller öka omsättningen på den lokala matvarubutiken. Föreningslivet har en stor roll att spela för integrationen. På en idrottsplan är språket och bakgrunden sekundär och behovet av nya medlemmar är stort bland landsbygdens föreningar. Dock finns det två problem, dels att föreningarnas uppsökande verksamhet inte alltid fungerar gentemot personer med internationell bakgrund och dels att idrott ibland är en kostnadsfråga. På den svenska landsbygden finns det bitvis dålig tillgång till kvinnojourer. Problematik innefattande fruimport, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och hot finns proportionellt i lika hög utsträckning som i städerna. Problemet med fruimport och mycket utsatta kvinnor som lämnas åt sitt öde i ett samhälle de inte känner till måste angripas. Flertalet åtgärder har gjorts för att stärka det kommunala ansvaret och de kommunala ersättningarna till kvinnojourer, men det krävs mer. För att stärka landsbygdens arbete med dessa frågor bör tillgängligheten till kvinnojoursverksamhet öka och alla kommuner ska samverka med och ge stöd åt kvinnojourer. Prioritera åtgärder för integration och jämställdhet i det svenska landsbygdsprogrammet. Öka tillgängligheten till kvinnojoursverksamhet. 6

7 Tillväxt och infrastruktur Företagande är förutsättningen för en levande landsbygd där entreprenörer och företagare skapar både arbetstillfällen, samhällsservice och öppna landskap. Grunden för att nå en ökad befolkningstillväxt är att ha ett bra företagsklimat. En politik för ett bra företagsklimat är också en satsning på den svenska landsbygden. Att fortsatt behålla låga skatter på arbete, en flexibel arbetsmarknadslagstiftning, konkurrenskraftiga företagarvillkor och minskad regelbörda är viktigt för både stad och land. Bredbandet är idag lika viktig del i infrastrukturen som el- och vägnätet. En god uppkoppling är viktigt för såväl privatpersoner som för företag. En snabbare bredbandsutbyggnad är oerhört viktigt för landsbygdsutveckling. Statens huvudsakliga uppgift på området bör vara att skapa förutsättningar genom att undanröja hinder för utvecklingen, men även att stötta där lönsamheten för utbyggnad är bristfällig. Flexibla tekniska lösningar krävs, med såväl statliga som EU-finansierade medel, och statens ansvar bredbandsutbyggnad över hela landet bör öka. 7

8 Bilen är mycket viktig på landsbygden, där sällan andra alternativ finns. Reseavdraget är en bra stimulans för att förstora arbetsmarknadsregioner och göra det möjligt för fler människor att arbeta. Reseavdraget används dock i stor utsträckning av personer som har alternativa resmöjligheter, vilket innebär felaktigheter vid avdragets nyttjande. Enligt Skatteverket är närmare hälften av avdragen felaktiga. Med en större efterlevnad av regelverket skulle dessa pengar kunna användas på ett mer effektivt sätt som gynnar de som bor på landsbygden. Avdraget kostar statskassan tiotal miljarder varje år och dess legitimitet och verkan för landsbygdsutveckling kan stundtals ifrågasättas. En bättre samordning mellan och över kommungränser behövs för att klara av medborgarnas framtida krav på ett flexibelt samhälle där gränser betyder mindre. Därför vore det positivt att, exempelvis SKL, verkar för att ta fram en gemensam teknisk plattform för ett nationellt kollektivtrafikkort. Medborgarnas service måste sättas framför kommunala och regionala system. Turismen är en av Sveriges framtidsnäringar. Branschen sysselsätter idag personer och den kommer att fortsätta växa inom överskådlig tid. Denna utveckling är en möjlighet för landsbygden då landsbygds- och upplevelseturism är en stor del av det som turister idag efterfrågar. De turister som kommer till Sverige kommer vanligtvis från våra europeiska grannländer. EU har öppnat stora möjligheter för besöksnäringen genom den fria rörligheten. Utan turismen skulle servicen vara begränsad på många orter runt om i Sverige. Restaurang-, butiks- och evenemangsutbudet skulle vara betydligt mer begränsat. Turismen ger, utöver arbetstillfällen och intäkter, också ett ökat utbud för många bofasta. För att möta branschens tillväxt krävs det en bra samordning bland berörda myndigheter och likvärdiga konkurrensvillkor. Den svenska landsbygdsbaserade basindustrin är beroende av handel och långsiktiga spelregler. En grundbult för långsiktighet och konkurrenskraft är goda förutsättningar gällande energiförsörjning, infrastruktur och ekonomi. Basindustrin står för mer än en fjärdedel av de svenska exportintäkterna och utgör en avsevärd del av den svenska bruttonationalprodukten. För att minska handelshinder och långsiktigt förbättra ekonomiska spelregler bör Sverige införa euron som valuta. Det skulle underlätta den svenska basindustrins konkurrensmöjligheter i den internationella handeln. EU:s regionalfond, socialfond och fonden för landsbygdsutveckling bör användas mer strategiskt och långsiktigt. Det behövs bättre samordning med övriga insatser för regional utveckling. Det måste bli enklare att söka EU-medel, och all onödig byråkrati både inom EU och inom ansvariga svenska myndigheter måste bort. Övergången från traditionella bidrag till förmån för regionala, återinvesterande EU-finansierade fonder för riskkapital, mikrolån och lånegarantier måste utvecklas vidare. Inte minst den nya möjligheten att använda landsbygdsutvecklingsmedel för kapitalförsörjning bör anammas, eftersom marknaden inte sällan sviker den svenska landsbygden. Använd EU:s regionalfond, socialfond och fonden för landsbygdsutveckling bättre, i synnerhet för kapitalförsörjning. Se över reseavdraget, stoppa fusket och höj avdraget för de som verkligen behöver. Förbättra flexibiliteten mellan kommungränser genom ett nationellt kollektivtrafikkort. Öka statens ansvarstagande för bredbandsutbyggnad över hela landet. 8

9 Jordbruk,fiske, jakt och skogsbruk De gröna näringarna levererar, utöver förstklassiga livsmedel och skogsprodukter, kollektiva nyttigheter såsom biologisk mångfald, öppna landskap, värdefullt kulturarv och förnybar energi. Med den ökade efterfrågan på ovanstående är det problematiskt att den svenska produktionen minskar. Vi måste skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk, ett verktyg kan vara en ny livsmedelsstrategi. En sådan livsmedelsstrategi bör skapa förutsättningar för säkrare mat, lyfta jordbruksmarkens värde och belysa jordbrukets inverkan för de kollektiva nyttigheterna. Flertalet aktörer behöver vara delaktiga för att ta fram en dylik strategi. Den svenska allemansrätten är en unik sedvanerätt. Möjligheten att få fritt vandra genom skog och mark skapar en vana och omtänksamhet för naturen. Men rättigheten att få plocka lite bär till hemmet utnyttjas idag av stora kommersiella bolag som rensar flertalet hektar på dess tillgångar. Markägaren som sköter om och upprätthåller marken får inte en krona i ersättning för överutnyttjande. En lagstiftning som stärker allemansrätten är strandskyddet. Strandskyddet är en viktig lagstiftning som garanterar rätten för allmänheten att ta sig till strandområden, som skyddar växter och djur och därmed stärker den biologiska mångfalden. Idag omfattar strandskyddet nästintill varje bäck, dike och sjö i hela landet. Det innebär stora problem för många av Sveriges landsbygdskommuner vars möjlighet att utnyttja boendemiljöer i vackra naturområden därmed begränsas. Det är rimligt att reglerna tillämpas med anpassning till att verkligheten ser annorlunda ut på Västkusten jämfört med i Norrlands inland. Det ska vara enklare att få bygga strandnära i landsbygdsområden med lågt exploateringstryck, samtidigt som restriktivitet fortsatt ska råda i områden med högt exploateringstryck. Folkpartiet medverkade i hög grad till vi fick nya strandskyddsregler som tillämpats sedan 2009 där syftet låg i linje med detta. Det är viktigt med uppföljning så att avsikten med lagstiftningen får genomslag och att tillämpningen är likvärdig över hela landet. Den svenska skogen är en viktig bas för vårt välstånd, men är också är viktig som rekreationsplats. Fisket, jakten och skogsbruket är alla viktiga inslag och nödvändiga delar i turismen, exporten, fritiden och för sysselsättningen runt om i landet. Den svenska skogen står inför stora utmaningar. Det handlar bl.a. om att anpassa sig till mindre en pappersanvändning. Därför är det viktigt att skogens potential inom förnybara material, kemiska produkter, textilier och energiproduktion tillvaratas. EU-stöden för landsbygdsutveckling riktar sig såväl till bönder som till företrädare för andra verksamheter på landsbygden. De stöd som framförallt riktar sig till bönder är t.ex. ersättning för kollektiva nyttigheter som öppna landskap och bevarande av den biologiska mångfalden, samt för investeringar och kortare livsmedelskedjor. I kommande landsbygdsprogram har EU:s medlemsländer möjlighet att inkludera flera stöd. Stöd som inte enbart är riktade mot bönder utan generellt till landsbygdens utveckling. Framförallt handlar det om stöd till affärsutveckling samt grundläggande samhällstjänster och förnyelse av landsbygdsorter. Stöd till investeringar i kultur- och naturarv samt fritid- och rekreation är också inkluderade. Inför en nationell livsmedelsstrategi för säkrare mat. Värna allemansrätten från utnyttjande. Gör det enklare att bygga i strandnära områden. 9

10 Välfärd Tillgång till offentlig service varierar kraftigt beroende på var i landet man bor. Det kan gälla allt från post och apotek till bank och dagvaruhandel. Förändringarna beror på att människor flyttar från mindre orter och att efterfrågan på olika tjänster därmed också minskar. I framtidens Sverige kommer det behövas mer effektiva och flexibla lösningar för att ge alla invånare en likvärdigt god samhällsservice. Det kan röra sig om offentliga servicekontor eller att lantbrevbärare inte enbart har med sig post utan även medicin, eller en flaska vin. Lagen om offentlig upphandling ska garantera att näringsidkare på rättvisa villkor skall konkurrera med varandra för offentliga köp och investeringar. Utfallet visar tyvärr att mindre företag trängs undan i stora upphandlingar. Nya direktiv från EU kommer att göra det möjligt att både värna effektiv konkurrens med pris och kvalitet, men samtidigt låta till exempel miljö och djurskydd spela en större roll. Framförallt behöver upphandlarkompetensen bland kommuner, landsting och myndigheter förbättras så att upphandlingar inte missgynnar mindre företag. Många kommuner tampas med sviktande ekonomi. Ibland är det en konsekvens av demografiska effekter. Andra gånger är det ett resultat av kommunala felprioriteringar. Oavsett anledning blir konsekvensen en ond spiral som slår emot befolkningen och tillväxten. Staten ska underlätta för de kommuner som vill gå samman för att höja kvaliteten på servicen och minska sårbarheten. Äldreomsorgen bör bli ett område där valfrihet och mångfald står i centrum. Redan idag så kompletteras den kommunala äldreomsorgen av privata eller kooperativa och ideella alternativ på en del platser. Men valfriheten är sämre i äldreomsorgen än i andra offentliga sektorer. Om vi flyttar makten från politiker och personal på kommunkontoret till de äldre och deras anhöriga så kommer kvalitén att öka i takt med valfriheten. Den långsiktiga finansieringen för äldreomsorgen, i synnerhet i områden där den demografiska utvecklingen ställer stora krav, måste säkerställas. En möjlig framtida väg kan vara ett större statligt ansvarstagande för finansieringen genom exempelvis äldreomsorgspeng eller andra åtgärder som möter de utmaningar som råder i många kommuner. Alla människor ska garanteras en jämlik vård i hela landet. Idag råder det alltför stora skillnader mellan landsting och vårdgivare när det gäller medicinska resultat och behandlingsformer. Det krävs åtgärder för att hantera de regionala skillnaderna och behovet av kraftsamling kring den högspecialiserade vården. För att komma tillrätta med dessa utmaningar krävs en ökad nationell styrning av sjukvården. Människor är idag mer flexibla än tidigare. Mot bakgrund av att vi fått det bättre och bättre så har allt fler investerat i fritidshus där de varma sommarmånaderna kan spenderas. Kommuner som tar emot sommarresenärer står för en stor kommunal service som till viss del är obetald, då månadslånga sommargäster utnyttjar dessa utan att betala skatt i kommunen. Att möjliggöra en mer modern folkbokföring där man kan vara skriven på mer än ett ställe kan ge kommuner i glesbygden möjligheten att få betalat för sin service. Utred möjligheten för dubbel folkbokföring. Höj kompetensen och utöka möjligheterna i att genomföra upphandlingar, så stora företag inte ensidigt gynnas. Valfrihet är ett viktigt verktyg för ökad mångfald och kvalitet Öka den nationella styrningen av sjukvården. 10

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden Bilaga 13KS65-18 Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden berikar kommunen. Piteå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande miljöer

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 16 (27) Sammanträdesdatum 2013-02-07 39 Dnr 2012/191 Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter Kort version Förord På landsbygden finns de resurser som krävs för ett hållbart samhälle. Här finns en livsmiljö som många eftersträvar, med närhet och samarbete

Läs mer

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Lars Westin Professor I Regionalekonomi Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet NÅGRA

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Samspel stad och land - avgörande för en hållbar samhällsutveckling? Magnus Ljung SLU i Skara 2014-10-16 Framtiden? Vill vi ta ledartröjan och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Färnas hjärta AB Journalnummer:

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer