Framtidsbygden. Rapport från Folkpartiet liberalernas landsbygdsgrupp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsbygden. Rapport från Folkpartiet liberalernas landsbygdsgrupp"

Transkript

1 Framtidsbygden Rapport från Folkpartiet liberalernas landsbygdsgrupp 1

2 Landsbygdsgruppens förslag: Förstatliga den svenska skolan för en likvärdig utbildning i hela landet Ge tillgång till musik- och kulturskola för alla barn. Förbättra samordningen av distansutbildningar med hög kvalitet. Prioritera åtgärder för integration och jämställdhet i det svenska landsbygdsprogrammet. Öka tillgängligheten till kvinnojoursverksamhet. Använd EU:s regionalfond, socialfond och fonden för landsbygdsutveckling bättre, i synnerhet för kapitalförsörjning. Se över reseavdraget, stoppa fusket och höj avdraget för de som verkligen behöver. Förbättra flexibiliteten mellan kommungränser genom ett nationellt kollektivtrafikkort. Öka statens ansvarstagande för bredbandsutbyggnad över hela landet. Inför en nationell livsmedelsstrategi för säkrare mat. Värna allemansrätten från utnyttjande. Gör det enklare att bygga i strandnära områden. Utred möjligheten för dubbel folkbokföring. Höj kompetensen och utöka möjligheterna i att genomföra upphandlingar, så stora företag inte ensidigt gynnas. Valfrihet är ett viktigt verktyg för ökad mångfald och kvalitet Öka den nationella styrningen av sjukvården. Folkpartiet tillsatte under början av 2013 en landsbygdspolitisk arbetsgrupp i syfte att lyfta politiska förslag som kan möta de särskilda förutsättningar som råder i landets glest befolkade delar. Folkpartiets landsbygdspolitiska grupp jobbar för att hitta fler lösningar som gör att människor kan ha förutsättningar att bo där de vill, såväl i storstad som i glesbygd och mindre tätorter. Nina Larsson, partisekreterare och riksdagsledamot, Värmlands län Marit Paulsen, EU-parlamentariker, Bryssel Anita Brodén, riksdagsledamot, Norra Älvsborgs län Jens Sundström, oppositionslandstingsråd, Norrbottens län Nicke Grahn, kommunpolitiker, Västerbottens län Börje Helgesson, kommunpolitiker, Kalmar län 2

3 Landsbygdens möjligheter Den svenska landsbygden är full av möjligheter. När landsbygden beskrivs i media framställs den ofta som en plats för rekreation och avkoppling. Samtidigt framställs landsbygden och dess befolkning stundtals som handlingsförlamad och passiviserad. Den svenska landsbygden är vacker med Götalands slättlandskap, Svealands sjöar och Norrlands fjäll. Men den svenska landsbygden är mer än blomstrande landskap. På många orter finns en blomstrande företagsanda. Ett exempel är Ludvika kommun, en kommun i de södra delarna av Dalarna. Kommunen kännetecknas av stark företagsanda. Där finns ABB, bryggeriet Spendrups i Grängesberg och turistmålet Säfsen. Kommunen har en lägre arbetslöshet än i riket som helhet. Med det har Ludvika kommun bevisat att en landsbygdskommun kan ha flest högskoleingenjörer per capita och lyckas inom både industri-, förädling- och upplevelsebranschen. En av Sveriges idag snabbast växande kommuner, med under invånare, är Åre. Den jämtländska kommunen har sedan 1970-talet stadigt ökat sin befolkning. Orten Åre, med lite över 1000 invånare, arrangerade 2007 VM i alpin skidsport och man diskuterade under en period ett olympiskt spel år 2022 i Stockholm och Åre. Kommunen har länge varit i toppen över svenska kommuner där besöksnäringen genererar mest intäkter. Åre kommun är också en av de kommuner med högst andel nystartade företag. Åre och Ludvika är två exempel på kommuner där man tagit tillvara på invånarnas företagaranda och drivkraft. En kommun med högt nyföretagande tyder på ett engagemang från människorna på orten. Det engagemanget är grundbulten i en bygds framgång. Framgången behöver inte vara så omfattande som att arrangera ett olympiskt världsmästerskap. Det kan vara en gemensam ansträngning för att få en bensinmack till bygden som invånarna i det västgötska Tun genomförde. Det kan vara en enskild eldsjäl som via engagemang och vilja fått liv i en lanthandel, eller ett gott samarbete mellan olika samhällsaktörer som resulterade i en travbana i Tingsryd. Ur engagemang och vilja skapas möjligheter. 3

4 Landsbygdens utmaningar Även om den svenska landsbygden är full av möjligheter står den också inför stora utmaningar. Sverige är till ytan ett stort land men med en liten befolkning. Stad och land är beroende av varandra. Urbaniseringen skapar utmaningar för både stad och land. Inte sällan är de personer som lämnar landsbygden till förmån för de större städerna de som precis lämnat utbildningssystemet och som antingen via arbete eller eftergymnasiala utbildningar flyttar till annan ort där arbetstillfällena är fler. Konsekvenserna blir en demografisk utveckling som innebär att yngre inkomststarka grupper försvinner från landsbygden. Kvar blir en allt äldre befolkning som ska finansiera och upprätthålla en tillfredsställande samhällsservice. Överkalix är ett exempel på en kommun som står inför dessa utmaningar. Kommunen beräknas tappa nästan 25 procent av sin befolkning fram till 2035, och man har redan idag landets högsta medelålder. Överkalix kommunala nyckeltal gällande kommuninvånarnas utbildningsnivå, ohälsotal, inkomstnivå och arbetslöshetssiffror är mycket dåliga. Den negativa befolkningsutvecklingen och den demografiska utvecklingen är en ond cirkel där det stundtals kan vara svårt att peka på vad som är orsak och vad som är verkan. Kommuner med under invånare kommer i snitt att tappa 8,2 procent av dess invånare under de kommande tolv åren. Detta sätter många kommuner i en svår situation där finansiering av kommunens åtaganden och kompetensförsörjning av detsamma äventyras. Samhällen förändras. En del orter som blomstrade för hundra år sedan är historia idag. Så har historien sett ut och så kommer framtiden att se ut. Som liberaler är värnandet om människors makt över sin egen situation och möjlighet att skapa sin egen framtid vår utgångspunkt. Urbanisering bygger i grunden på människors fria val och det välkomnar vi. Men de utmaningar som följer i spåren av denna utveckling vill vi bemöta. Utmaningarnas komplexitet skiljer sig inte enbart mellan stad och land. De skiljer sig också mellan norr och söder, öst och väst och mellan unga och äldre. 4

5 Utbildning Kunskap och bildning ger människor ökad makt över sin egen situation och möjligheter att påverka sin framtid. I ett liberalt samhälle är därför utbildning och kunskap så viktig då det ger varje individ de verktyg hen behöver för att förverkliga sina livsdrömmar. Utbildning erbjuder inte enbart en tankemässig frigörelse, utan är också ett av samhällets bästa instrument för social rörlighet. Klassresan börjar i klassrummet - oavsett var man bor. Utbildningsnivån är idag generellt sett lägre på landsbygden än i städerna. Det finns en tydlig risk att i hem och samhällen där utbildningsnivån generellt är lägre än genomsnittet i resten av landet så ställs lägre krav på eleverna, vilket minskar den sociala rörligheten. Därför är en skola med tydligt kunskapsfokus och höga krav på kvalitet så viktig för landsbygden. I kommuner där varsel och avfolkning är vardag blir konsekvensen en åldrad befolkning med ett minskat skatteunderlag. Detta leder till att resurserna minskar och eleverna i dessa kommuner riskerar få en försämrad kvalitet på sin undervisning. Kvalitén i skolan är idag i stor utsträckning beroende av vilken kommun man bor i. Kommunaliseringen av den svenska skolan har varit ett misslyckande där många elever i landsbygdskommuner har fått betala det högsta priset. Den allvarliga, om än väntade, nedgången för elevernas resultat i PISA 2012 visar det. Sveriges 290 kommuner kan inte, var för sig, förbättra undervisningen tillräckligt för att vända utvecklingen uppåt igen. Därför vill Folkpartiet införa ett modernt statligt huvudmannaskap. För bildning och kreativt tänkande är kultur viktigt. När befolkningsunderlaget minskar riskerar det kulturella utbudet på landsbygden att minska. Ett exempel är att tillgängligheten till kulturskolor minskar. Vi föreslår därför att den kulturella tillgängligheten stärks på landsbygden, då ett levande kulturliv, genom såväl kulturskolor som bildningsverksamhet och digitalt kulturutbud har en avgörande betydelse för val av boendeort- och utveckling av bygder. Därför vill vi arbeta för att barn i alla Sveriges 290 kommuner ska ha tillgång till en musik- och kulturskola. Det livslånga lärandet och folkbildningen har en lång tradition i det svenska samhällslivet. Det var liberaler som var med och lanserade folkbildningstanken och folkbildningen har alltid varit, och är fortfarande, en viktig liberal kärnfråga. Folkbildningen har med dess självständiga roll givit människor ny och ökad kunskap och bidragit till en demokratisk samhällsutveckling. Den högre utbildningen måste präglas av hög kvalitet, oavsett om det är stora universitet eller mindre högskolor. Men direkt geografisk tillgänglighet till högre utbildning kan inte tillgodoses överallt. Därför måste man vara beredd att flytta för att kunna fullborda en högre utbildning. De finns dock de för vilka en flytt är omöjlig, ens under en period. Ett alternativ är istället att söka sig till utbildningar som kan genomföras på distans. Men såväl kvaliteten som tillgängligheten till distansutbildningar varierar och behöver därför bli bättre, därför borde dessa utbildningar samordnas nationellt. Förstatliga den svenska skolan för en likvärdig utbildning i hela landet Ge tillgång till musik- och kulturskola för alla barn. Förbättra samordningen av distansutbildningar med hög kvalitet. 5

6 Integration och jämställdhet Företagarstatistiken visar att kvinnor på landsbygden driver och startar företag i mycket lägre utsträckning än kvinnor i storstäderna. Det tidigare näringsförbudet inom vård- och omsorgsbranschen har varit hämmande för det kvinnliga företagandet. Landsbygdens utvecklingspotential är beroende av att jämställdhet, mångfald och tolerans ökar då detta tydligt stärker konkurrenskraften. Landsbygden behöver fler invånare i arbetsför ålder. Fler företagare och anställda med utländsk bakgrund kan utveckla landsbygdens produkter, tjänster och råvaror. Det svenska landsbygdsprogrammet kan bidra till detta. Det nya sjuårsprogrammet som under kommande året fastställs bör innehålla åtgärder för ett stärkt kvinnligt företagande och för en ökad integration. Att inställningen idag är inriktad på vad den enskilde kan bidra med, och inte vilket bidrag den kan få, är rätt väg framåt. Att våra socialförsäkringssystem är allmänna och ställer krav på att man skall söka sig dit det finns arbete kan öppna möjligheter att täcka kompetensbehov på landsbygden och få fler i arbete. En levande landsbygd är en jämställd landsbygd som präglas av mångfald. För att förbättra möjligheten till ett ökat kvinnligt företagande kan kommuner se över om en del kommunala tjänster kan göras av andra aktörer. Detta är viktigt då de kommunala välfärdstjänsterna oftast är kvinnodominerade. Det ger effektivare användning av skattebetalarnas pengar och skapar nya företag genom att framförallt många kvinnor får chansen att, i egen regi, få utlopp för sitt engagemang och sin kompetens. Det borde vara människors intressen som sätts i centrum, inte kommunens. Det viktiga är inte vem som utför den kommunala servicen till medborgarna, utan servicens innehåll. Undantag måste gälla från verksamhet som berör myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och lagstadgad verksamhet som utförs av kommunen. Invandringen kan vara nyckeln för mindre orter och byar på landsbygden. Att skolor, vårdcentraler och butiker måste stänga beror på ett för dåligt underlag av brukare och kunder. Att det kommer fler och nya personer till en ort kan rädda en byskola eller öka omsättningen på den lokala matvarubutiken. Föreningslivet har en stor roll att spela för integrationen. På en idrottsplan är språket och bakgrunden sekundär och behovet av nya medlemmar är stort bland landsbygdens föreningar. Dock finns det två problem, dels att föreningarnas uppsökande verksamhet inte alltid fungerar gentemot personer med internationell bakgrund och dels att idrott ibland är en kostnadsfråga. På den svenska landsbygden finns det bitvis dålig tillgång till kvinnojourer. Problematik innefattande fruimport, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och hot finns proportionellt i lika hög utsträckning som i städerna. Problemet med fruimport och mycket utsatta kvinnor som lämnas åt sitt öde i ett samhälle de inte känner till måste angripas. Flertalet åtgärder har gjorts för att stärka det kommunala ansvaret och de kommunala ersättningarna till kvinnojourer, men det krävs mer. För att stärka landsbygdens arbete med dessa frågor bör tillgängligheten till kvinnojoursverksamhet öka och alla kommuner ska samverka med och ge stöd åt kvinnojourer. Prioritera åtgärder för integration och jämställdhet i det svenska landsbygdsprogrammet. Öka tillgängligheten till kvinnojoursverksamhet. 6

7 Tillväxt och infrastruktur Företagande är förutsättningen för en levande landsbygd där entreprenörer och företagare skapar både arbetstillfällen, samhällsservice och öppna landskap. Grunden för att nå en ökad befolkningstillväxt är att ha ett bra företagsklimat. En politik för ett bra företagsklimat är också en satsning på den svenska landsbygden. Att fortsatt behålla låga skatter på arbete, en flexibel arbetsmarknadslagstiftning, konkurrenskraftiga företagarvillkor och minskad regelbörda är viktigt för både stad och land. Bredbandet är idag lika viktig del i infrastrukturen som el- och vägnätet. En god uppkoppling är viktigt för såväl privatpersoner som för företag. En snabbare bredbandsutbyggnad är oerhört viktigt för landsbygdsutveckling. Statens huvudsakliga uppgift på området bör vara att skapa förutsättningar genom att undanröja hinder för utvecklingen, men även att stötta där lönsamheten för utbyggnad är bristfällig. Flexibla tekniska lösningar krävs, med såväl statliga som EU-finansierade medel, och statens ansvar bredbandsutbyggnad över hela landet bör öka. 7

8 Bilen är mycket viktig på landsbygden, där sällan andra alternativ finns. Reseavdraget är en bra stimulans för att förstora arbetsmarknadsregioner och göra det möjligt för fler människor att arbeta. Reseavdraget används dock i stor utsträckning av personer som har alternativa resmöjligheter, vilket innebär felaktigheter vid avdragets nyttjande. Enligt Skatteverket är närmare hälften av avdragen felaktiga. Med en större efterlevnad av regelverket skulle dessa pengar kunna användas på ett mer effektivt sätt som gynnar de som bor på landsbygden. Avdraget kostar statskassan tiotal miljarder varje år och dess legitimitet och verkan för landsbygdsutveckling kan stundtals ifrågasättas. En bättre samordning mellan och över kommungränser behövs för att klara av medborgarnas framtida krav på ett flexibelt samhälle där gränser betyder mindre. Därför vore det positivt att, exempelvis SKL, verkar för att ta fram en gemensam teknisk plattform för ett nationellt kollektivtrafikkort. Medborgarnas service måste sättas framför kommunala och regionala system. Turismen är en av Sveriges framtidsnäringar. Branschen sysselsätter idag personer och den kommer att fortsätta växa inom överskådlig tid. Denna utveckling är en möjlighet för landsbygden då landsbygds- och upplevelseturism är en stor del av det som turister idag efterfrågar. De turister som kommer till Sverige kommer vanligtvis från våra europeiska grannländer. EU har öppnat stora möjligheter för besöksnäringen genom den fria rörligheten. Utan turismen skulle servicen vara begränsad på många orter runt om i Sverige. Restaurang-, butiks- och evenemangsutbudet skulle vara betydligt mer begränsat. Turismen ger, utöver arbetstillfällen och intäkter, också ett ökat utbud för många bofasta. För att möta branschens tillväxt krävs det en bra samordning bland berörda myndigheter och likvärdiga konkurrensvillkor. Den svenska landsbygdsbaserade basindustrin är beroende av handel och långsiktiga spelregler. En grundbult för långsiktighet och konkurrenskraft är goda förutsättningar gällande energiförsörjning, infrastruktur och ekonomi. Basindustrin står för mer än en fjärdedel av de svenska exportintäkterna och utgör en avsevärd del av den svenska bruttonationalprodukten. För att minska handelshinder och långsiktigt förbättra ekonomiska spelregler bör Sverige införa euron som valuta. Det skulle underlätta den svenska basindustrins konkurrensmöjligheter i den internationella handeln. EU:s regionalfond, socialfond och fonden för landsbygdsutveckling bör användas mer strategiskt och långsiktigt. Det behövs bättre samordning med övriga insatser för regional utveckling. Det måste bli enklare att söka EU-medel, och all onödig byråkrati både inom EU och inom ansvariga svenska myndigheter måste bort. Övergången från traditionella bidrag till förmån för regionala, återinvesterande EU-finansierade fonder för riskkapital, mikrolån och lånegarantier måste utvecklas vidare. Inte minst den nya möjligheten att använda landsbygdsutvecklingsmedel för kapitalförsörjning bör anammas, eftersom marknaden inte sällan sviker den svenska landsbygden. Använd EU:s regionalfond, socialfond och fonden för landsbygdsutveckling bättre, i synnerhet för kapitalförsörjning. Se över reseavdraget, stoppa fusket och höj avdraget för de som verkligen behöver. Förbättra flexibiliteten mellan kommungränser genom ett nationellt kollektivtrafikkort. Öka statens ansvarstagande för bredbandsutbyggnad över hela landet. 8

9 Jordbruk,fiske, jakt och skogsbruk De gröna näringarna levererar, utöver förstklassiga livsmedel och skogsprodukter, kollektiva nyttigheter såsom biologisk mångfald, öppna landskap, värdefullt kulturarv och förnybar energi. Med den ökade efterfrågan på ovanstående är det problematiskt att den svenska produktionen minskar. Vi måste skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk, ett verktyg kan vara en ny livsmedelsstrategi. En sådan livsmedelsstrategi bör skapa förutsättningar för säkrare mat, lyfta jordbruksmarkens värde och belysa jordbrukets inverkan för de kollektiva nyttigheterna. Flertalet aktörer behöver vara delaktiga för att ta fram en dylik strategi. Den svenska allemansrätten är en unik sedvanerätt. Möjligheten att få fritt vandra genom skog och mark skapar en vana och omtänksamhet för naturen. Men rättigheten att få plocka lite bär till hemmet utnyttjas idag av stora kommersiella bolag som rensar flertalet hektar på dess tillgångar. Markägaren som sköter om och upprätthåller marken får inte en krona i ersättning för överutnyttjande. En lagstiftning som stärker allemansrätten är strandskyddet. Strandskyddet är en viktig lagstiftning som garanterar rätten för allmänheten att ta sig till strandområden, som skyddar växter och djur och därmed stärker den biologiska mångfalden. Idag omfattar strandskyddet nästintill varje bäck, dike och sjö i hela landet. Det innebär stora problem för många av Sveriges landsbygdskommuner vars möjlighet att utnyttja boendemiljöer i vackra naturområden därmed begränsas. Det är rimligt att reglerna tillämpas med anpassning till att verkligheten ser annorlunda ut på Västkusten jämfört med i Norrlands inland. Det ska vara enklare att få bygga strandnära i landsbygdsområden med lågt exploateringstryck, samtidigt som restriktivitet fortsatt ska råda i områden med högt exploateringstryck. Folkpartiet medverkade i hög grad till vi fick nya strandskyddsregler som tillämpats sedan 2009 där syftet låg i linje med detta. Det är viktigt med uppföljning så att avsikten med lagstiftningen får genomslag och att tillämpningen är likvärdig över hela landet. Den svenska skogen är en viktig bas för vårt välstånd, men är också är viktig som rekreationsplats. Fisket, jakten och skogsbruket är alla viktiga inslag och nödvändiga delar i turismen, exporten, fritiden och för sysselsättningen runt om i landet. Den svenska skogen står inför stora utmaningar. Det handlar bl.a. om att anpassa sig till mindre en pappersanvändning. Därför är det viktigt att skogens potential inom förnybara material, kemiska produkter, textilier och energiproduktion tillvaratas. EU-stöden för landsbygdsutveckling riktar sig såväl till bönder som till företrädare för andra verksamheter på landsbygden. De stöd som framförallt riktar sig till bönder är t.ex. ersättning för kollektiva nyttigheter som öppna landskap och bevarande av den biologiska mångfalden, samt för investeringar och kortare livsmedelskedjor. I kommande landsbygdsprogram har EU:s medlemsländer möjlighet att inkludera flera stöd. Stöd som inte enbart är riktade mot bönder utan generellt till landsbygdens utveckling. Framförallt handlar det om stöd till affärsutveckling samt grundläggande samhällstjänster och förnyelse av landsbygdsorter. Stöd till investeringar i kultur- och naturarv samt fritid- och rekreation är också inkluderade. Inför en nationell livsmedelsstrategi för säkrare mat. Värna allemansrätten från utnyttjande. Gör det enklare att bygga i strandnära områden. 9

10 Välfärd Tillgång till offentlig service varierar kraftigt beroende på var i landet man bor. Det kan gälla allt från post och apotek till bank och dagvaruhandel. Förändringarna beror på att människor flyttar från mindre orter och att efterfrågan på olika tjänster därmed också minskar. I framtidens Sverige kommer det behövas mer effektiva och flexibla lösningar för att ge alla invånare en likvärdigt god samhällsservice. Det kan röra sig om offentliga servicekontor eller att lantbrevbärare inte enbart har med sig post utan även medicin, eller en flaska vin. Lagen om offentlig upphandling ska garantera att näringsidkare på rättvisa villkor skall konkurrera med varandra för offentliga köp och investeringar. Utfallet visar tyvärr att mindre företag trängs undan i stora upphandlingar. Nya direktiv från EU kommer att göra det möjligt att både värna effektiv konkurrens med pris och kvalitet, men samtidigt låta till exempel miljö och djurskydd spela en större roll. Framförallt behöver upphandlarkompetensen bland kommuner, landsting och myndigheter förbättras så att upphandlingar inte missgynnar mindre företag. Många kommuner tampas med sviktande ekonomi. Ibland är det en konsekvens av demografiska effekter. Andra gånger är det ett resultat av kommunala felprioriteringar. Oavsett anledning blir konsekvensen en ond spiral som slår emot befolkningen och tillväxten. Staten ska underlätta för de kommuner som vill gå samman för att höja kvaliteten på servicen och minska sårbarheten. Äldreomsorgen bör bli ett område där valfrihet och mångfald står i centrum. Redan idag så kompletteras den kommunala äldreomsorgen av privata eller kooperativa och ideella alternativ på en del platser. Men valfriheten är sämre i äldreomsorgen än i andra offentliga sektorer. Om vi flyttar makten från politiker och personal på kommunkontoret till de äldre och deras anhöriga så kommer kvalitén att öka i takt med valfriheten. Den långsiktiga finansieringen för äldreomsorgen, i synnerhet i områden där den demografiska utvecklingen ställer stora krav, måste säkerställas. En möjlig framtida väg kan vara ett större statligt ansvarstagande för finansieringen genom exempelvis äldreomsorgspeng eller andra åtgärder som möter de utmaningar som råder i många kommuner. Alla människor ska garanteras en jämlik vård i hela landet. Idag råder det alltför stora skillnader mellan landsting och vårdgivare när det gäller medicinska resultat och behandlingsformer. Det krävs åtgärder för att hantera de regionala skillnaderna och behovet av kraftsamling kring den högspecialiserade vården. För att komma tillrätta med dessa utmaningar krävs en ökad nationell styrning av sjukvården. Människor är idag mer flexibla än tidigare. Mot bakgrund av att vi fått det bättre och bättre så har allt fler investerat i fritidshus där de varma sommarmånaderna kan spenderas. Kommuner som tar emot sommarresenärer står för en stor kommunal service som till viss del är obetald, då månadslånga sommargäster utnyttjar dessa utan att betala skatt i kommunen. Att möjliggöra en mer modern folkbokföring där man kan vara skriven på mer än ett ställe kan ge kommuner i glesbygden möjligheten att få betalat för sin service. Utred möjligheten för dubbel folkbokföring. Höj kompetensen och utöka möjligheterna i att genomföra upphandlingar, så stora företag inte ensidigt gynnas. Valfrihet är ett viktigt verktyg för ökad mångfald och kvalitet Öka den nationella styrningen av sjukvården. 10

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Utvecklingsstrategi - bilagor. LEADER Mellansjölandet

Utvecklingsstrategi - bilagor. LEADER Mellansjölandet Utvecklingsstrategi - bilagor LEADER Mellansjölandet 2014-2020 Bilaga 1: SWOT-analys Starka sidor Naturen och naturrikedomen upplevs av många som en viktig och stark faktor för området. Det finns flera

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1. Europeiska Unionen 20

INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1. Europeiska Unionen 20 INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1 2000 2006 Europeiska Unionen 20 SAMARBETET MELLAN OSS FORSKARE OCH FÖRETAG GER NYA SÄTT ATT TÄNKA MÅL 1 SKA GE MÖJLIGHET FÖR TILLVÄXT OCH ÖKAD

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Själv är bäste dräng

Själv är bäste dräng Själv är bäste dräng nationell strategi för lokal utveckling september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Sverige behöver fler människor som arbetar, fler jobb och mer tillväxt. Den socialdemokratiska

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

För Sveriges landsbygder

För Sveriges landsbygder s slutbetänkande För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1 Kommitténs uppdrag Regeringen tillsatte i juni 2015 en Parlamentarisk Landsbygdskommitté

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

För Sveriges landsbygder

För Sveriges landsbygder s slutbetänkande För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1 Därför behövs ny sammanhållen landsbygdspolitik Det behövs tydliga mål för olika. politikområdens

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

- Fortsatta studier. Studentarbeten

- Fortsatta studier. Studentarbeten - Fortsatta studier Studentarbeten Innehåll 1 Uppslag för kommande studentarbeten... 3 2 Bo, leva och vara på landsbygden... 3 Att skapa en positiv utvecklingsspiral är viktigt för landsbygdskommuner...

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT nr 73 74 Sid 2 Livsmedelspolitik HEM Innehåll Dagordningspunkt 73... 3 Motion nr 113 Angående Livs tar ansvar för svensk livsmedelsproduktion...

Läs mer

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet.

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. MULLSJÖ KOMMUN 63 LEVANDE LANDSBYGD På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. HUR SER DET UT? Jordbruk, skogsbruk Antalet

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Parlamentariska landsbygdskommittén

Parlamentariska landsbygdskommittén Parlamentariska landsbygdskommittén N 2015:04 Vi är landsbygdskommittén Ulf Berg, Moderaterna Emma Carlsson Löfdahl, Folkpartiet Åsa Coenraads, Moderaterna Anders Forsberg, Sverigedemokraterna Monica Haider,

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Levande landsbygd och skärgård April

Levande landsbygd och skärgård April Levande landsbygd och skärgård April 2016 Innehåll 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 11 Inledning Landsbygdens och skärgårdens möjligheter Utveckling på ett hållbart sätt Lokalt utvecklingsarbete så går det till

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Sammanfattning Den svenska maten är något vi ska vara stolta över. Sverige är bland de länder som har högst djurskydd

Läs mer

Skogsriket. Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket

Skogsriket. Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket Skogsriket Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket Skogsriket med värden för världen Skogsriket är regeringens plattform som skogssektorn kan ta avstamp ifrån för att lyfta och skapa ökad lönsamhet för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Land & stad en samtidshistorisk betraktelse. Maths Isacson Uppsala universitet

Land & stad en samtidshistorisk betraktelse. Maths Isacson Uppsala universitet Land & stad en samtidshistorisk betraktelse Maths Isacson Uppsala universitet 1900-talets förhärskande tankefigur Det binära inställningen i den modernistiska välfärdsstaten: Staden och det urbana livet

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Historik INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN

Historik INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN Historik 1952-1971 2500 invånare Egen kommun med god ekonomi. Inkomster från skog, järnväg och industri och Bolidens guldgruva Järnvägsstation. Skola, Barnomsorg. Äldreboende

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Yttrande Näringsdepartementet STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2017:1 Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande

Yttrande Näringsdepartementet STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2017:1 Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande Yttrande 2017-02-09 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2017:1 Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande Sammanfattning Vi vill börja med att vi tycker att det är ett väl underbyggt

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4255 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Sara Meunier Anders Nordh Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Katarina Svärdh Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89 :Jo278 av Erik Holmkvist (m) Ökat nyföretagande inom jordbruket i de nordliga länen

Motion till riksdagen 1988/89 :Jo278 av Erik Holmkvist (m) Ökat nyföretagande inom jordbruket i de nordliga länen Motion till riksdagen 1988/89 :Jo278 av Erik Holmkvist (m) Ökat nyföretagande inom jordbruket i de nordliga länen Målsättningen "en levande landsbygd" skall naturligtvis även gälla de nordliga länen. Ingen

Läs mer

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer