Handbok för tillfälliga upplåtelser av offentlig plats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för tillfälliga upplåtelser av offentlig plats"

Transkript

1 Handbok för tillfälliga upplåtelser av offentlig plats Till dig som vill sätta upp reklam, en container, ha en uteservering utanför din restaurang eller på annat sätt använda allmän plats

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Begreppsförklaring... 4 Att ansöka om tillstånd... 5 Torghandel, mobil försäljningsvagn och ambulerande försäljning... 7 Säsongsbetonad försäljning Arrangemang Cirkus Uteserveringar Flyttbara skyltar och varuskyltning Affischering och reklam Kommersiella vägvisningsskyltar Byggplatsetableringar Containrar Bilaga 1 Författningssamling E 04 Lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun Bilaga 2 Författningssamling F 06.2,Taxa för upplåtelse av offentlig plats Bilaga 3 Författningssamling M 02.1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Lomma kommun Lomma kommun 2015 Text: Ulrika Lagerstedt Foto: Josefine Rehn Antagen av Tekniska nämnden , TN 27 2 (24)

3 Inledning Uteserveringar, evenemang, torghandel och försäljning är alla trevliga inslag i det offentliga rummet och som uppskattas av många människor. Inte minst skapar de en attraktiv miljö i centrum med liv och rörelse. Lomma kommun har genomgått och är på väg att genomgå stora förändringar där främst centrum i Lomma och Bjärred utvecklas till mindre stadskaraktär. Här ska finnas handelscentrum och platser för människor att mötas. Gator, gång- och cykelbanor, torg och parker med mera är alla platser som ska användas för att ett samhälle ska fungera. Försäljning, serveringar och skyltar måste kunna fungera i samspel med gående, cyklister och bilister. En viss ordning måste därför råda i det offentliga rummet, inte minst för att garantera framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Det offentliga rummet Offentlig plats, allmän plats och kommunal kvartersmark är alla tre namn på det offentliga rummet, alltså platser som är till för alla. En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller är avsedd för. Detta innebär att du måste söka tillstånd till exempel om du ska renovera hemma och behöver en container eller en plats att under kortare tid förvara byggmaterial på, skylta utanför din butik eller sälja saker från en torgplats på mark som ägs av kommunen. Tillståndet du behöver då är tillstånd för upplåtelse av allmän platsmark, ett så kallat belamringstillstånd. Ibland kan även andra tillstånd behövas och dessa kan hanteras av olika myndigheter. I detta dokument har vi samlat de flesta tillfälliga upplåtelserna för att underlätta hanteringen och vägleda den sökande, men också för att underlätta för tjänstemännen som hanterar dessa ärenden. Antagen av Tekniska nämnden , TN 27 3 (24)

4 Begreppsförklaring Offentlig plats Offentliga platser i Sverige är: 1. allmänna vägar, 2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. Regeringen eller kommuner får bestämma att även idrottsplatser, badplatser och campingplatser, ska jämställas med offentlig plats. När en kommun beslutar om att jämställa platser med offentliga platser brukar det stå i kommunens lokala ordningsföreskrifter. (1 kap. 2 Ordningslagen) Allmän plats Allmän plats var ett juridiskt begrepp som användes för vägar, gator, torg eller områden tillgängliga för alla. Begreppet används på det stora hela inte idag, utan har ersatts med benämningen offentlig plats. Ibland används även benämningen allmän platsmark. Kommunal kvartersmark Mark som kommunen äger, men som ej är allmän platsmark. Belamring Att placera skyltar, varor, byggbodar, containrar etc. på ett sätt så att mark tas i anspråk Belamringstillstånd Ett tillstånd som söks när man behöver använda offentlig plats. Tillståndet söks hos polisen. Tillstånd kan i regel endast sökas för ett år i taget (dvs. ett år från första belamringsdagen). Bygglov Bygglov krävs för byggnader och vissa andra anläggningar. Inom detaljplanelagt område krävs bygglov även för skyltar och ljusanordningar. Bygglov söks hos kommunen. Trafikanordningsplan En trafikanordningsplan, TA-plan, innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut (skyltas). Gäller det ett vägarbete på kommunala gator söks tillståndet hos kommunen, men är det ett vägarbete på det statliga vägnätet söks tillstånd hos Trafikverket. Ambulerande försäljning Gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd. Antagen av Tekniska nämnden , TN 27 4 (24)

5 Att ansöka om tillstånd Var söker jag tillstånd? För belamringstillstånd söks tillstånd hos polisen, som utfärdar tillståndet efter yttrande från kommunen. Villkor för: - torghandel, mobil försäljningsvagn och ambulerande försäljning sid. 8 - säsongsbetonad försäljning som försäljning av julgranar, jordgubbar och glass sid arrangemang sid cirkus sid uteserveringar sid flyttbara skyltar och varuskyltning sid affischering och reklam sid kommersiella vägvisningsskyltar sid byggplatsetableringar sid containrar sid. 24 Polisen tar ut en avgift för ansökan och kommunen tar ut en avgift för belamringstillståndet. För försäljning (tillfällig torgförsäljning samt försäljning) som bedrivs av Lomma kommuns skolelever samt ideella organisationer tas ingen avgift ut av kommunen. För att kommunen ska ha möjlighet att godkänna belamringstillståndet krävs att en kopia av f-skattesedeln bifogas ansökan. Om gator eller gång- och cykelvägar spärras av måste en trafikanordningsplan upprättas. Trafikanordningsplanen lämnas direkt till kommunen ifall det gäller det kommunala gatunätet. Försäljning av livsmedel kräver ett speciellt tillstånd som söks hos Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. En avgift tas ut för registrering av livsmedelsföretag. Om belamringen kräver bygglov söks detta hos Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. För bygglovet tas en avgift ut. Vid hantering av brandfarliga varor söks tillstånd hos Räddningstjänsten. Om området berörs av strandskydd ska dispens sökas hos Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Avgift för dispensen tas ut. Antagen av Tekniska nämnden , TN 27 5 (24)

6 Hur söker jag belamringstillstånd? Blankett kan hämtas hos polisen eller på deras hemsida ( och skickas in till: Polismyndigheten i Skåne NPO Öresund Staffanstorp Malmö Eller maila till I Lund kan man även ansöka direkt på plats och då samtidigt betala för ansökan. Frågor till kommunen? Vid frågor till tjänstemän inom kommunen hänvisas till Kontaktcenter. Tel: e-post: Fax: Hemsida: Öppettider: Måndag, onsdag och torsdag Tisdag Fredag Besöksadress: Lomma kommun Hamngatan Lomma. Efter kontorstid, vid fel på vatten, avlopp, fjärrvärme eller på kommunala fastigheter, ring SOS Alarm på tel Antagen av Tekniska nämnden , TN 27 6 (24)

7 Torghandel, mobil försäljningsvagn och ambulerande försäljning För att få bedriva torghandel på offentlig plats krävs ett godkännande från kommunen. Tillstånd inom anvisade torghandelsområden beviljas direkt av Lomma kommun. För placering utanför anvisade torghandelsområden krävs belamringstillstånd som söks hos polisen. Definition: Tillfälliga torgstånd i form av bord eller bänk, fasta eller permanenta torgplatser och ambulerande försäljning samt mobila försäljningsvagnar det vill säga försäljning direkt från en vagn eller bil. Gäller försäljning som sker på till exempel gator och torg, marknader och loppmarknader eller mässor och festivaler. Centrumtorget i Lomma. Antagen av Tekniska nämnden , TN 27 7 (24)

8 Hamntorget i Lomma. Vikingaplatsen i Bjärred. Antagen av Tekniska nämnden , TN 27 8 (24)

9 Villkor för fasta och tillfälliga torgplatser samt mobila försäljningsvagnar: För torgplatser eftersträvas mångfald bland varor och produkter. Torghandel och försäljning från mobila försäljningsvagnar får ske på följande tider: På vardagar får försäljningen börja tidigast klockan och inte pågå efter klockan På lördagar, söndagar, påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel börja tidigast kl och inte pågå efter klockan I samband med arrangemang kan försäljning på andra tider tillåtas. Försäljarna får inte tidigare än 1 timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på saluplatsen. Varor och redskap samt mobila försäljningsvagnar ska vara bortförda senast 1 timme efter försäljningstidens slut. Undantag kan göras vid arrangemang. Fler än en torgplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på plats. När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra. Innehavarens rätt att använda torgplatsen eller platsen för den mobila försäljningsvagnen får inte överlåtas på någon annan. Försäljning och hantering av livsmedel kräver tillstånd från Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Torgplatsen eller den mobila försäljningsvagnen ska förses med innehavarens namn, postadress och telefonnummer och vara väl synligt. Det är inte tillåtet att parkera fordon i anslutning till eller i den upplåtna ytan. En innehavare av en torgplats ska se till att torgplatsen hålls ren och snygg. Skräp bortforslas omedelbart efter försäljningstidens slut på dagen av innehavaren av torgplatsen. Platsen ska under försäljningstiden vara välvårdad. Platsen ska städas och återställas efter avslutad försäljning. Kommunen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta torghandeln eller försäljningen vid enstaka tillfällen, för exempelvis underhållsarbeten eller vid arrangemang beslutade av kommunen. Försäljaren förbinder sig att bedriva försäljning under merparten av försäljningstiden. Ifall innehavaren av en fast eller tillfällig torgplats inte har intagit platsen kl på morgonen kan kommunen hyra ut platsen till annan intressent. Ett sådant tillfälligt nyttjande hanteras av Lomma kommuns Kontaktcenter. Fasta torgplatser Det finns tre stycken fasta saluplatser på Centrumtorget i Lomma. Platserna hyrs ut per dag eller månadsvis genom kontaktperson på Lomma kommuns Kontaktcenter. Måtten på de fasta torgståndens försäljnings yta är ca 3x3 m. Skyltning av varor får ske max 1 meter utanför den fasta torgplatsen. Offentlig toalett finns att tillgå i närliggande byggnad. Antagen av Tekniska nämnden , TN 27 9 (24)

10 Bodarna ( hoddorna ) längs Kajgatan uthyres via separata hyreskontrakt med LUFAB (Lomma Uthyrningsfastigheter AB). Tillfälliga torgplatser Torghandel och tillfällig försäljning kan tillåtas på Centrumtorget och Hamntorget i Lomma och Vikingaplatsen i Bjärred. På Centrumtorget hyrs de fasta torgplatserna ut i första hand. För försäljning som anordnas av Lomma kommuns skolelever eller ideella föreningar tas ingen avgift ut. Tillfälliga torgplatser hyrs ut per dag eller månad. Måttet på en tillfällig torgplats är 4 x 4 meter. Mobil försäljningsvagn Mobila försäljningsvagnar gör gatumiljön mer levande. Ska en mobil försäljningsvagn användas ställs krav på renhållning och avfallshantering men också på dess storlek, utseende och placering. I mobila vagnar tillåts endast livsmedelsförsäljning. (Livsmedelsförsäljning ska i första hand bedrivas i fastigheter avsedda för ändamålet istället för i mobila försäljningsvagnar.) Mobila försäljningsvagnar ska placeras med hänsyn till trafiksäkerheten, intilliggande bebyggelse och andra verksamheter. Vagnen ska dagligen flyttas från platsen efter försäljningstidens slut på dagen. Försäljningsvagnen ska i storlek och utseende harmoniera med omgivningarna och ej dominera platsen där den placeras (i ansökan om belamringstillstånd ska ritningar eller foton på försäljningsvagnen bifogas). Mobila försäljningsvagnar ska ha tillgång till dricksvatten. Matfetter ska samlas upp i papper eller i pappersförpackning (t.ex. tomt mjölkpaket) och sedan slängas i hushållssoporna. Allt vatten ska samlas upp och hällas ut i ett spillvattenavlopp. Strandskyddsdispens krävs ifall försäljningsvagnen placeras på strandskyddat område. Ifall uteservering vid den mobila försäljningsvagnen planeras måste ett separat belamringstillstånd sökas för detta, se mer under rubriken Uteserveringar. Ambulerande försäljning Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd, till exempel försäljning direkt från en vagn eller bil. (3 kap. 1 ordningslagen) För ambulerande försäljning på badplatserna krävs belamringstillstånd och eventuellt strandskyddsdispens ifall försäljningen sker på strandskyddat område. Vid försäljning av livsmedel krävs anmälan om försäljning av livsmedel till kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Antagen av Tekniska nämnden , TN (24)

11 Taxa Se Bilaga 2 Författningssamling F 06.2, Taxa för upplåtelse av offentlig plats Dessa tillstånd kan du behöva: Fast torgplats på Centrumtorget i Lomma: Uthyrning sker via Lomma kommuns Kontaktcenter Tillfällig torgplats inom anvisade torghandelsområden: Tillstånd söks hos Lomma kommuns Kontaktcenter Tillfällig torgplats utanför anvisade torghandelsområden: Belamringstillstånd söks hos polisen Livsmedelsförsäljning: Anmälan till Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning Ambulerande försäljning på badplats: Belamringstillstånd söks hos polisen. Eventuell strandskyddsdispens söks hos Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Lokalisering på strandskyddat område: Strandskyddsdispens ska sökas hos Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Antagen av Tekniska nämnden , TN (24)

12 Säsongsbetonad försäljning Även försäljning av mer säsongsbetonad karaktär kräver belamringstillstånd som söks hos polisen. Tillstånd inom anvisade torghandelsområden (se kartor sid. 7-8) beviljas direkt av Lomma kommuns Kontaktcenter, för placering utanför anvisade torghandelsområden, t.ex. jordgubbsförsäljning utmed vägar, krävs belamringstillstånd som söks hos polisen. Affischering eller skyltning ska följa de riktlinjer som finns enligt bestämmelserna under rubrik Affischering och reklam samt Flyttbara skyltar och varuskyltning. Definition: Julgransförsäljning, jordgubbsförsäljning, ambulerande glassförsäljning, tillfällig glassförsäljning med mera. Julgranar Försäljning får pågå mellan den 1 december till och med den 24 december på vardagar och lördagar , på söndagar kl och på julafton fram till kl I belamringstillståndet ska yta i m² anges samt val av plats. Det är lämpligt att kontakta Lomma kommuns Kontaktcenter för syn av platsen. Vagnar att förvara granar på är tillåtet men ej uppställande av fordon. Platsen ska under försäljningstiden vara välvårdad. Försäljaren förbinder sig att bedriva försäljning under merparten av försäljningstiden. För uppställande av container för brännbart avfall hänvisas till bestämmelser under rubrik Containrar i detta dokument. Jordgubbar Annan säsongsbetonad försäljning, till exempel försäljning av jordgubbar hänvisas till befintliga torg i kommunen. Försäljningen ska följa de regler som finns för torghandel (se sid. 7-11). Tillstånd för försäljning av jordgubbar på anvisade torghandelsområden (se kartor sid. 7-8) söks hos kommunen. Ska försäljning ske på annan plats än inom anordnade torgplatser, t.ex. utmed någon väg, ska belamringstillstånd sökas. Här krävs att extra hänsyn tas till trafiksäkerheten. Försäljaren förbinder sig att under merparten av försäljningstiden bedriva försäljning. Ambulerande försäljning på badstränderna kräver belamringstillstånd. Strandskyddsdispens krävs ifall försäljning ska ske på strandskyddat område. Glass Ska försäljning ske på annan plats än inom anvisade torghandelsområden (se kartor sid. 7-8) ska belamringstillstånd sökas. Här krävs att extra hänsyn tas till trafiksäkerheten. Antagen av Tekniska nämnden , TN (24)

13 Eventuellt behövs även ett nyttjanderättsavtal med kommunen. Vid försäljning på strandskyddat område kan det krävas dispens från strandskyddet. Försäljaren förbinder sig att under merparten av försäljningstiden bedriva försäljning. Vid behov av el tas kontakt med respektive nätägare. Ambulerande försäljning på badstränderna kräver belamringstillstånd. Anmälan om försäljning av livsmedel görs till Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Strandskyddsdispens krävs ifall försäljning ska ske på strandskyddat område. Taxa Se Bilaga 2 Författningssamling F 06.2, Taxa för upplåtelse av offentlig plats Dessa tillstånd kan du behöva: Julgransförsäljning: Belamringstillstånd söks hos polisen Tillfällig torgplats inom anvisade torghandelsområden: Tillstånd söks hos Lomma kommuns Kontaktcenter Tillfällig torgplats utanför anvisade torghandelsområden: Belamringstillstånd söks hos polisen. Fast torgplats på Centrumtorget i Lomma: Uthyrning sker via Lomma kommuns Kontaktcenter Livsmedelsförsäljning: Anmälan till Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning Ambulerande försäljning på badplats: Belamringstillstånd söks hos polisen. Eventuell strandskyddsdispens söks hos Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Lokalisering på strandskyddat område: Strandskyddsdispens ska sökas hos Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Antagen av Tekniska nämnden , TN (24)

14 Arrangemang Marknader, idrottsarrangemang, politiska möten och tivoli är alla exempel på inslag som ger liv åt orten och kompletterar den befintliga handeln och kulturlivet. För att anordna ett arrangemang som tar offentlig plats i anspråk krävs ett belamringstillstånd som söks hos polisen. Definition: Anordningar som kan förekomma i samband med arrangemang kan till exempel vara; inhägnader, tält, scener, läktare, tillfälliga serveringsytor, affischer, baner eller övrig reklam. Villkor: Det är lämpligt att kontakta Lomma kommun via Kontaktcenter för samråd om val av plats för arrangemanget. Anordningar ska placeras med hänsyn till trafiksäkerheten, intilliggande bebyggelse och andra verksamheter. För tält eller annan anordning ska uppbyggnad, genomförande och återställande ske på ett sådant sätt att det minimerar störningar för allmänheten och trafiken samt placeras så att goda utrymningsmöjligheter finns i händelse av brand eller olycka. Stor hänsyn ska tas till marken och den omkringliggande vegetationen. Behöver gator eller gång- och cykelvägar spärras av behöver en trafikanordningsplan, TA-plan, upprättas och lämnas till Lomma kommun. För inkoppling av el kontaktas berörd nätägare. För inkoppling av vatten kontaktas Lomma kommuns VA-enhet. Om försäljning av livsmedel ska ske krävs en anmälan till Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. För hantering av brandfarliga gaser krävs tillstånd som söks hos Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Om gasolvärmare ska användas ska det framgå i ansökan. Eventuellt tillstånd krävs dessutom från Räddningstjänsten. Affischering ska följa de riktlinjer som finns enligt bestämmelserna under rubrik Affischering och reklam. Taxa Se Bilaga 2 Författningssamling F 06.2, Taxa för upplåtelse av offentlig plats Dessa tillstånd kan du behöva: Offentlig plats tas i anspråk: Belamringstillstånd söks hos polisen Trafiken påverkas: Trafikanordningsplan ska lämnas in och godkännas hos kommunen Livsmedelsförsäljning: Anmälan till Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning Hantering av brandfarliga gaser: Tillstånd söks hos Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning Tillstånd för brandfarliga varor: Tillstånd söks hos Räddningstjänsten Antagen av Tekniska nämnden , TN (24)

15 Cirkus Cirkus kan vara en uppskattad attraktion för både stora och små. För cirkusarrangemang på offentlig plats krävs belamringstillstånd som söks hos polisen. Villkor: Det är lämpligt att kontakta Lomma kommun för samråd om val av plats för cirkusarrangemang. I ansökan ska yta i m² anges, val av plats, tid för uppbyggnad samt ritning med placering av anordningar. Uppbyggnad, genomförande och återställande ska ske på ett sådant sätt att det minimerar störningar för allmänheten och trafiken. Stor hänsyn ska tas till marken och den omkringliggande vegetationen. Fordon får endast tillfälligt parkera för av- och pålastning. Gällande krav för djurhållning och renlighet ska uppfyllas. Uppsamling ska ske av spillvatten från boendevagnar samt orenligheter från djur och föras bort i slutna behållare. Om försäljning av livsmedel ska ske krävs en anmälan till Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. För inkoppling av el kontaktas berörd nätägare. För inkoppling av vatten kontaktas Lomma kommuns VA-enhet. Tältet ska placeras så att goda utrymningsmöjligheter finns i händelse av brand eller olycka. Affischering ska följa de riktlinjer som finns enligt bestämmelserna under rubrik Affischering och reklam. Vid godkänt belamringstillstånd för cirkus ingår i kostnaden även 30 st mindre skyltar (som förslagsvis sätts på lyktstolpar). Se under rubriken Affischering och reklam för regler kring uppsättning av skyltar. Taxa Se Bilaga 2 Författningssamling F 06.2, Taxa för upplåtelse av offentlig plats Dessa tillstånd kan du behöva: Offentlig plats tas i anspråk: Belamringstillstånd söks hos polisen Livsmedelsförsäljning: Anmälan till Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Antagen av Tekniska nämnden , TN (24)

16 Uteserveringar Definition: En uppställning av bord, stolar eller bänkar direkt på marken. Eventuellt tak utgörs av väggfast markis eller parasoller. Eventuell avskiljning är utförd med lågt staket, rep, blomkrukor eller liknande. För att ta allmän platsmark i anspråk för anordnande av en uteservering krävs ett belamringstillstånd som söks hos polisen samt ett nyttjanderättsavtal med kommunen. Villkor: Allmänt Uteserveringen ska i första hand ligga i direkt anslutning till verksamheten och ska anpassas till omgivande miljö. Uteserveringen ska bedrivas på en avgränsad serveringsyta. Ljudvolymen ska anpassas efter omgivningarna. Finns bostäder intill uteserveringen bör ljudvolymen hållas dämpad. Ljudnivån i omkringliggande bostäder ska ej överstiga 45 db(a) som maximal nivå och 30 db(a) som ekvivalent nivå enligt Folkhälsomyndigheten. Uteserveringar ska alltid ha en fri passage på minst 3 m. på gång- och cykelytor. Beroende på uteserveringens placering kan passagen läggas mellan fasad och uteservering eller utanför uteserveringen. I de fall där trafiken påverkas ska en trafikanordningsplan upprättas. Skyltning eller gatupratare ska följa de riktlinjer som finns under rubrik Flyttbara skyltar och varuskyltning samt Affischering och reklam. Ska alkohol serveras krävs serveringstillstånd som söks hos kommunen. Vid alkoholservering krävs att serveringen avskärmas. För hantering av brandfarliga gaser krävs tillstånd som söks hos Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Om gasolvärmare ska användas ska det framgå i ansökan. Eventuellt tillstånd krävs dessutom från Räddningstjänsten. Om gasolvärmarna ska stå uppe längre än 2 månader krävs bygglov. Uteserveringen och eventuell utsmyckning ska vara välvårdad. Uteserveringen ska snöröjas och halkbekämpas skyndsamt. Beläggning Uteserveringar ska anordnas direkt på befintlig markbeläggning, åverkan får ej ske på befintlig markbeläggning. Uppbyggnad får endast ske i undantagsfall om till exempel stora nivåskillnader eller ojämn markbeläggning utgör ett problem. Uteserveringar ska alltid vara tillgänglighetsanpassade. Antagen av Tekniska nämnden , TN (24)

17 Tak Uteserveringar får inte ha fasta tak. Enhetliga parasoller eller markiser som kan fällas in eller ut beroende på väderlek rekommenderas. Material, form och färg ska harmoniera med respektive byggnad. Markiser eller frihängande flaggor, skyltar eller dekorationer får med sin nederkant inte ha lägre höjd än 3,2 meter över gång- och cykelbana eller 4,6 meter över körbana. Avskärmning Om avskärmning sätts upp ska den vara enkelt utformad och fri från reklam. Verksamhetens namn eller logga är tillåten. En avskärmning kan vara lämplig för att underlätta för synskadade personer som annars riskerar att gå in i möblemang eller dylikt. Avskärmningen bör inte överstiga 1,20 m och ska inte fästas i marken. Tänk på att fasta tak, fasta markiser med stödben samt avskärmningar med en höjd över 1,20 m är bygglovspliktiga. Plexiglasskivor och dylikt räknas in i höjden, sådana inslag bör undvikas. Avskärmningar ska ha en nedre tvärslå 0,2 m från marken för att underlätta för personer med ledkäpp. Avskärmningar med trästaket får ej förekomma. Möblemang Möbler bör harmoniera med omgivningen. Material som trä och smide föredras. Enklare stolar helt i plast är ej tillåtna. Färger som vitt ska undvikas helt på uteserveringsmöbler, då det kan ställa till problem för personer med synskada. Taxa Se Bilaga 2 Författningssamling F 06.2 Taxa för upplåtelse av offentlig plats Dessa tillstånd kan du behöva: Offentlig plats tas i anspråk: Belamringstillstånd söks hos polisen. Nyttjanderättsavtal med kommunen. Trafiken påverkas: Trafikanordningsplan ska lämnas in och godkännas av kommunen. Uppförande av fasta tak, markiser eller avgränsningar högre än 1,20 m: Bygglov söks hos Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning Hantering av brandfarliga gaser: Tillstånd söks hos Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning Hantering av brandfarliga varor: Tillstånd söks hos Räddningstjänsten Gasolvärmare längre än 2 månader: Bygglov söks hos Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning Alkoholservering: Serveringstillstånd söks hos Lomma kommuns socialförvaltning Antagen av Tekniska nämnden , TN (24)

18 Flyttbara skyltar och varuskyltning Vill man göra reklam eller visa speciella erbjudanden för sin verksamhet är gatupratare, beachflaggor eller lockvaror utanför butiken populära sätt att få kundernas uppmärksamhet. Skyltar, gatupratare och utplacerade varor med mera på offentlig plats kräver belamringstillstånd från polisen. Definition: Flyttbara reklamskyltar för butiker och restauranger m.m., gatupratare och beachflaggor. Tillfällig placering och exponering av varor utanför butik. Flyttbara skyltar Inom detaljplanelagt område, krävs enligt reglerna i plan- och bygglagen, bygglov för att sätta upp skyltar. Ska man sätta upp skyltar av tillfällig karaktär på kommunens mark krävs ett belamringstillstånd som söks hos polisen. Villkor: Flyttbara skyltar ska alltid placeras utan att påverka framkomligheten eller skapa problem för personer med funktionshinder. Flyttbar skylt ska alltid placeras i direkt anslutning till verksamheten eller butiken intill husvägg och får inte placeras i gatuhörn eller agera vägvisare från intilliggande gata. Fri bredd för passage ska alltid vara minst 1,5 m. Flyttbar skylt får endast vara utplacerade under verksamhetens öppettider. Antalet skyltar ska vara 1-2/butik beroende på butikens storlek. Roterande skylt, vippskylt eller skylt med utstickande delar eller skarpa hörn är ej tillåtet. Flyttbar skylt ska ha stabil konstruktion. Beachflaggor med varaktig placering kräver bygglov. En gatupratare får ej överstiga måtten 0,9x1,3 meter. Flyttbara skyltar placerade på mark kan med fördel ställas vid cykelställ, lyktstolpar, träd eller dylikt men får inte placeras på gång- eller cykelytor. Inget tillstånd krävs för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. Kommunen förbehåller sig rätten att plocka ner otillåtna skyltar. Antagen av Tekniska nämnden , TN (24)

19 Varuskyltning Varuskyltning eller exponering av varor utanför butik på offentlig plats kräver belamringstillstånd. Villkor: Exponeringen ska ske i direkt anslutning till butiken och placeras intill husvägg. Anordningar för exponering av varor får endast ske under butikens öppettider. De ska alltid placeras utan att påverka framkomligheten eller skapa problem för synskadade. Fri bredd för passage ska alltid vara minst 1,5 m. Fasta anordningar betraktas som fasadändring och kräver bygglov. Taxa Se Bilaga 2 Författningssamling F 06.2 Taxa för upplåtelse av offentlig plats Dessa tillstånd kan du behöva: Offentlig plats tas i anspråk: Belamringstillstånd söks hos polisen. Eventuellt bygglov söks hos Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Fast anordning framför butiksfasad: Bygglov söks hos Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Markavtal med Lomma kommun. Antagen av Tekniska nämnden , TN (24)

20 Affischering och reklam Vid arrangemang och cirkus finns ofta önskemål om att sätt upp affischer och göra reklam inför tillställningen. Vill man sätta upp affischer eller reklam på offentlig plats krävs belamringstillstånd som söks hos polisen. Definition: Affischer, plakat och annonser m.m. Villkor: Affischering och reklam ska alltid ske med sparsamhet. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. Affischer, annonser eller liknande får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på eller ovanför byggnad, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Affischering på träd är förbjudet i hela kommunen. Affischering vid arrangemang får inte ske tidigare än 2 veckor innan arrangemangsdagen och ska vara nedtagna inom 1 vecka efter sista arrangemangsdagen. För reklamanordningar med större mått krävs bygglov om uppställning sker längre än en månad. För reklam i väderskydd hänvisas till ägaren av väderskyddet. Kommunen förbehåller sig rätten att ta bort otillåtna skyltar. Dessa tillstånd kan du behöva: Offentlig plats tas i anspråk: Belamringstillstånd söks hos polisen Skyltar: Eventuellt bygglov söks hos Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltning Antagen av Tekniska nämnden , TN (24)

21 Kommersiella vägvisningsskyltar De flesta verksamheter vill ha skyltar s.k. vägvisning till sin verksamhet så att kunderna hittar rätt och kanske även få något spontanbesök. Definition Vägvisning till privata verksamheter och serviceanläggningar från vägar där Lomma kommun är väghållare. Vägvisning kan även ske för att leda trafikanterna till rätt geografiskt område, till exempel verksamhets- och företagsområden såsom Lomma Hamn eller Bjärreds centrum. Skyltarna utformas som lokaliseringsmärken, se exempel nedan. Exempel på Vägvisning Villkor Till verksamheter beviljas vägvisning endast i undantagsfall. Verksamheter i tätorterna ska själva marknadsföra sin verksamhet på olika sätt och upplysa om aktuella uppgifter om verksamheten, öppettider, adress och färdbeskrivning. Vägvisningen är endast ett komplement till kartor och annat informationsmaterial. Verksamhetsidkare får inte själva placera vägvisningsskyltar utmed kommunens gator. Generellt gäller att verksamheter lokaliserade på en namngiven gata med gatunamnsskylt eller inom ett område som har vägvisning endast i undantagsfall beviljas vägvisning. Vid beviljande av undantag görs en bedömning där man bl.a. tittar på trafiksäkerheten, hur allmännyttig inrättningen är eller hur trafikerad vägen är. Ligger vägvisningsmålet tillsammans med flera företag är ett samlat vägvisningsmål att föredra, typ verksamhetsområde. Om inte namn finns för området bör kommunen besluta om namnsättningen. Allmännyttiga verksamheter och de verksamheter som har särskilda verksamhetssymboler (t.ex. en kaffekopp) kan efter särskild bedömning få skyltning även då de finns på angiven gata. Kommunen ombesörjer då uppsättning av vägvisningsskylten. Tillståndet gäller de delar av året när anläggningen är öppen eller tills förhållandena ändras. Den del av året när anläggningen inte är öppen ska skylten nermonteras eller vara övertäckt med täckplåt. Den sökande ansvarar för att detta blir utfört. Kostnad Kommunen tar ut ersättning för uppsättande och eventuellt borttagande av skylten. Detta tillstånd kan du behöva: Tillstånd från ansvarig på kommunen, genom Lomma kommuns Kontaktcenter. Antagen av Tekniska nämnden , TN (24)

22 Byggplatsetableringar Etableringar i samband med byggnationer ska i första hand ske inom den egna fastigheten, i direkt anslutning till byggarbetsplatsen eller så nära denna som möjligt. Om detta inte är möjligt och offentlig plats behöver tas i anspråk för etableringar och avgränsning av arbetsområdet ska belamringstillstånd sökas hos polisen. Definition: Byggbodar, byggnadsställningar, bodar, upplag, byggskylt eller inhägnader med mera. Villkor: Området för byggetableringen ska vara välvårdat och fritt från otillåten reklam, klotter och affischering. Tydlig och säker avgränsning av området samt god framkomlighet ska finnas med tanke på personer med funktionshinder. Framkomligheten för funktionshindrade måste alltid säkerställas. Etableringen ska i minsta mån utgöra hinder för förbipasserande och får endast i undantagsfall placeras på gång- eller cykelbana. Om oskyddade trafikanter påverkas ska en särskild passage för dessa anordnas. Den ska då utformas så att man i möjligaste mån omleds utan omvägar. Påverkas trafiken behövs en trafikanordningsplan upprättas och lämnas till ansvarig på kommunen. I ett belamringstillstånd för byggetableringar ingår inte parkering av fordon. I ansökan ska antalet m² samt ändamålet anges. Etableringen får ej täcka gatubrunnar, gasventiler eller liknande. Etableringar ska oavsett typ placeras på sådant sätt att Räddningstjänstens framkomlighet inte begränsas vid en räddningsinsats. Placering på så kallade räddningsvägar får ej ske. Etableringen ska placeras så att det minimalt påverkar andra verksamheter. Taxa Se Bilaga 2 Författningssamling F 06.2, Taxa för upplåtelse av offentlig plats Dessa tillstånd kan du behöva: Offentlig plats tas i anspråk: Belamringstillstånd söks hos polisen. Trafiken påverkas: Trafikanordningsplan ska lämnas in och godkännas av kommunen. Antagen av Tekniska nämnden , TN (24)

23 Containrar Uppställning av container på offentlig plats kräver belamringstillstånd som söks hos polisen. Olika uppställningsplatser ställer olika krav vid belamring av container. Definition: Containrar, kranar, liftar, körplåtar med mera. Villkor: Hänsyn måste tas till aspekter som placering, brandrisk, hälsosynpunkt, säkerhetssynpunkt, framkomlighet, gatuunderhåll och brandförsäkringsvillkor. Kommunen har rätt att ställa krav på säkerhet, anpassning till omgivningen och den tekniska utformningen. I ansökan ska antalet m² anges. Den som ställer upp en container på en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med sitt namn, sin adress och sitt telefonnummer. Den som ställer upp en container ska se till att containern är försedd med reflexer i nödvändig omfattning. Tas gång- och cykelbana eller vägbana i anspråk ska en trafikanordningsplan upprättas och lämnas till ansvarig på kommunen. Öppen container får ej ställas närmare byggnad än sex meter. Samma avstånd gäller mot utskjutande tak. Container får ej täcka gatubrunnar, gasventiler eller liknande. Container ska oavsett typ placeras på sådant sätt att Räddningstjänstens framkomlighet inte begränsas vid en räddningsinsats. Placering på så kallade räddningsvägar får ej ske. Container ska även placeras så att det minimalt påverkar andra verksamheter. Taxa Se Bilaga 2 Författningssamling F 06.2, Taxa för upplåtelse av offentlig plats Dessa tillstånd kan du behöva: Offentlig plats tas i anspråk: Belamringstillstånd söks hos polisen. Trafiken påverkas: Trafikanordningsplan ska lämnas in och godkännas av kommunen. Antagen av Tekniska nämnden , TN (24)

24 Lomma kommun Antagen av Tekniska nämnden , TN (24)

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelser 2(7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Lagar och bestämmelser...

Läs mer

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats ANTAGET AV: "[Klicka här och skriv]" DATUM: "[Fyll i datum enlingt ÅÅÅÅ]" ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Inledning.... 3 1 Lagar och bestämmelser.. 3 2 Byggupplag, byggnadsställningar, inplankning etc.... 4 3 Byggskyltar. 4 4 Containrar... 4 5 Reklam....

Läs mer

Offentlig miljö i Arvika

Offentlig miljö i Arvika Offentlig miljö i Arvika Riktlinjer November 2013 Varför riktlinjer? Syftet med riktlinjer för den offentliga miljön i Arvika är att skapa en säker framkomlighet och samtidigt bevara en trivsam miljö kring

Läs mer

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats . Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats Staden ett attraktivt rum en plats för alla Antagna av kommunstyrelsen i Leksands kommun 2015-04-13 Innehållsförteckning Förord... 3 Offentlig plats... 4 Krav

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun Inledande bestämmelser Paragraf 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i kapitel 3 i ordningslagen. Dessa

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde ÄLVSBYNS KOMMUN 1(6) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Beslutade av kommunfullmäktige den 26 februari 1996, KF 24 Reviderade av kommunfullmäktige den 26 augusti 1996, KF 75 Reviderade av kommunfullmäktige den

Läs mer

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR REGLER FÖR UTESERVERINGAR Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats 1 (15) Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 35) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer m.fl. Giltig fr.o.m.:

Läs mer

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14 Uteserveringar i Borlänge - råd och riktlinjer 2 Innehåll Förord 3 Varför riktlinjer? 4 Riktlinjer 5 Sammanfattning 5 Uteserveringens tak 6 Uteserveringens golv 7 Uteserveringens möbler 8 Uteserveringens

Läs mer

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EKSJÖ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EKSJÖ KOMMUN Nr 1-2014 Ersätter nr 2-2013 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1995-10-26, 189 Reviderad 2013-11-28, 213 (avser 3, 9, 10, 13, 15, 17 ) Reviderad 2014-02-27,

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun 2014-11-19 1(7) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde STRÖMSUNDS KOMMUN FÖRESKRIFT 1 1:1 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Kommunfullmäktige har den 28 februari 1996, 8, antagit allmänna lokala ordningsföreskrifter. Efter anmälan av besluten har Länsstyrelsen

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter 1 Lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun Beslutade av kommunfullmäktige. Reviderad den 28 maj 2009 115. Karlskrona kommun föreskriver följande med stöd av

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Flens kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1995:2-321 Lokala ordningsföreskrifter för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige 1995-11-30 113 Reviderad av kommunfullmäktige 2001-10-25 108 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun Föreskrifter Diarienummer: KS 2015/1690 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/handläggare Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter Beslutade av kommunfullmäktige 2013-10-28, 76 Gällande från 2014-01-01 Diarienummer 421/10-003 - 1 - Sidhänvis- Innehållsförteckning ning Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro

Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Det har blivit allt populärare att ordna uteserveringar i Örebro. Det är en glädjande utveckling som överensstämmer med

Läs mer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och markupplåtelse Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och upplåtelse av offentlig mark i Sotenäs Råd och rekommendationer Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Sotenäs kommun

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MÖRBYLÅNGA KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MÖRBYLÅNGA KOMMUN 1 (5) Kommunledningskontoret ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MÖRBYLÅNGA KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 57 samt granskad av Länsstyrelsen i Kalmar län att gälla från och med

Läs mer

Järnvägsområdet i Hedemora inklusive bussuppställningsområdet.

Järnvägsområdet i Hedemora inklusive bussuppställningsområdet. sid 1 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HEDEMORA KOMMUN, antagna av kommunfullmäktige 1995-12-14, med senaste ändring 2010-06-16 för att gälla från och med 2010-08-15. Hedemora kommun föreskriver

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NYBRO KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NYBRO KOMMUN NYBRO KOMMUN STADGA 1 (7) Gäller från och med KF 187.2010 2010-09-27 KF 203.2009 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NYBRO KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 februari 1996 och ändrade av kommunfullmäktige

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRE SKRIFTER FÖR NORA KOMMUN. Beslutade av kommunfullmäktige 1995-11-28, 126 och träder ikraft 1996-01-01.

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRE SKRIFTER FÖR NORA KOMMUN. Beslutade av kommunfullmäktige 1995-11-28, 126 och träder ikraft 1996-01-01. NORA KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRE SKRIFTER FÖR NORA KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1995-11-28, 126 och träder ikraft 1996-01-01. Reviderad av kommunfullmäktige 2015-03-18, 18. Bilaga 1 reviderad

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter Antagna av kommunfullmäktige den 21 december 1995 191 Reviderade av kommunfullmäktige: 1998-06-25 59, 2000-09-07, 109, 2001-09-06, 61, 2006-02-07, 14 Bilagor: 1. Lokala

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjerna i den här foldern gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg,

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun Antagen/godkänd/fastställd av kommunfullmäktige 2008-06-16 45 Lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun 2008-06-16 Sidan 1 Innehållsförteckning Föreskrifternas

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nässjö kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 1995-10-25 167 Reviderad: 1996-01-26 37, 2000-04-27 80, 2007-03-29 92, 2010-03-25 28, 2012-02-23 33 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nässjö kommun

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kalix kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kalix kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kalix kommun Kalix kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter Lokala ordningsföreskrifter Antaget av kommunfullmäktige 27 februari att gälla fr.o.m 1 april 2012 Lokala ordningsföreskrifter har antagits av kommunfullmäktige i Ovanåkers, med syfte att säkerställa den

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Våren 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014 04 28 69 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Tillstånd och bygglov 4 Policy för utformning, råd och riktlinjer 6

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun Uteserveringspolicy för Hedemora kommun Sida 2(9) HISTORIK Instans Beslut / Händelse Datum Christian Blomberg, Tyréns Skapad 36 verksamheter som kan tänkas vilja Remiss samt informationsmöte 2013-04-30

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STRÄNGNÄS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STRÄNGNÄS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STRÄNGNÄS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 2001-04-23, 71 och 2001-05-28, 89. (rev. 2001-11-26, 184) Strängnäs kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

ÅNGE KOMMUN 1 (6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅNGE KOMMUN

ÅNGE KOMMUN 1 (6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅNGE KOMMUN ÅNGE 1 (6) Ånge kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Innehåll

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Dnr: Sida: 1 (5) Datum: 2009-11-11 Bilaga: Kommunal författningssamling - Lokala ordningsföreskrifter för Mariestads kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 18 mars 1996 och reviderade den 17 september

Läs mer

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning Mölndals centrum regler & råd för Uteserveringar En vägledning vid bygglovsprövning Riktlinjer i sammanfattning Markiser får inte ha stödben eller bäras upp av sidoväggar. Avgränsningar, markiser och parasoller

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun Datum 2013-06-05 Sida 1(7) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun Beslutade av kommunfullmäktige 2013-04-29 KF 59 Hallsbergs kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632)

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter Antagna av kommunfullmäktige den 21 december 1995 191 Reviderade av kommunfullmäktige: 1998-06-25 59, 2000-09-07, 109, 2001-09-06, 61, 2006-02-07, 14 Bilagor: 1. Lokala

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 1 2016-01-28 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Lagar och föreskrifter... 4 2.1 Offentlig plats... 4 3. Ansökan och generella villkor... 5 3.1 Ansökan om polistillstånd...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2010:197 Utkom från trycket 2010-04-16 KUNGÖRELSE

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2010:197 Utkom från trycket 2010-04-16 KUNGÖRELSE FÖRFATTNINGSSAMLING 04FS 2010:197 Utkom från trycket 2010-04-16 ISSN 0347-1640 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun beslutade den 17 februari 2010 om ny lokal ordningsföreskrift. Med stöd av

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Antagen av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-10 11 Ersätter: 1995-09-04 KF 105, senast reviderad 2007-04-23 KF 47 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Olofströms kommun föreskriver följande med stöd av

Läs mer

1(12) Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Styrdokument

1(12) Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Styrdokument 1(12) Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ordningsföreskrifter Beslutad av Kommunfullmäktige 2006-06-28 65 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av Kommunfullmäktige 2015-04-29,

Läs mer

Allmänna ordningsföreskrifter, gällande inom Håbo kommun

Allmänna ordningsföreskrifter, gällande inom Håbo kommun 1(11) 03FS 1996:37 Allmänna ordningsföreskrifter, gällande inom Håbo kommun Håbo kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela

Läs mer

Schaktning, grävning m.m. Störande buller Containrar och andra anordningar Markiser, flaggor, skyltar, affischering, reklam m.m. Högtalarutsändning

Schaktning, grävning m.m. Störande buller Containrar och andra anordningar Markiser, flaggor, skyltar, affischering, reklam m.m. Högtalarutsändning ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER I HÄRRYDA KOMMUN Härryda kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter

Läs mer

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Stadsbyggnadskontoret Gatukontoret riktlinjer för uteserveringar i malmö 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Bakgrund... 3 Malmö stadsmiljöprogram...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 1(5) Nr U06 Ersätter U05 Gäller fr.o.m.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 1(5) Nr U06 Ersätter U05 Gäller fr.o.m. 1(5) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr U06 Ersätter U05 Gäller fr.o.m. 2001-05-01 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun (Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-21, 151, reviderad 1996-06-17,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12 Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Detta program sammanfattar de krav och riktlinjer som Älmhults kommun ställer på utformning av uteserveringar

Läs mer

Svedala Kommuns 1:12 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 1:12 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Svedala kommun antagna av kommunfullmäktige 1995-11-29, 87 Gäller fr o m 1996-01-01 Svedala kommun föreskriver följande med stöd av

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2016 INNEHÅLL Inledning... Syfte... Karaktär för fasadskyltar... Tillgänglighet... Traiksäkerhet... Brandskydd... Tillstånd Allmän plats... Bygglov... Markupplåtelse... Offentlig

Läs mer

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde Trollhättans Stad föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Föreskrifternas

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter Antagna av kommunfullmäktige den 21 december 1995 191 Reviderade av kommunfullmäktige: 1998-06-25 59, 2000-09-07, 109, 2001-09-06, 61, 2006-02-07, 14, 2014-04-10 17

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Oktober 2006 1 Förord Riktlinjer för uteserveringar i Svedala gäller icke-bygglovpliktiga uteserveringar. Kommunens avsikt är att denna typ av uteserveringar

Läs mer

Norrbottens läns författningssamling

Norrbottens läns författningssamling Norrbottens läns författningssamling 25 FS 2012:7 A 3 Utkom från trycket den 2 april 2012 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HAPARANDA KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-18 Reviderad av

Läs mer

Svedala Kommuns 1:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 1:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun antagna av kommunfullmäktige 1995-11-29, 86, Gäller från med viss ändring 1996-09-11, 65, 2009-09-09, 116, 1996-01-01 2010-09-08,

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SALA KOMMUN. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SALA KOMMUN. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SALA KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige den 27 april 2015. Sala kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

Torghandel. Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119

Torghandel. Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119 Torghandel Regler och taxa för torghandel i Vara kommun Gäller från 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119 Torghandel Sidan 1 Taxa för torghandel i Vara tätort Denna taxa omfattar även

Läs mer

Älvsbyns kommuns Lokala ordningsföreskrifter

Älvsbyns kommuns Lokala ordningsföreskrifter 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2009-10-19 Älvsbyns kommuns Lokala ordningsföreskrifter Detta dokument ersätter senaste revidering, 13 av kommunfullmäktige den 16 juni 2008, KF 14 Älvsbyns kommun föreskriver följande

Läs mer

5 LOKALA FÖRESKRIFTER. 5.1 Lokala ordningsföreskrifter

5 LOKALA FÖRESKRIFTER. 5.1 Lokala ordningsföreskrifter 5 LOKALA FÖRESKRIFTER 5.1 Lokala ordningsföreskrifter Datum 2005-05-10 Beslutade av kommunfullmäktige den 20-21 december 1995, 169 med ändring den 26 mars 1998, 27, den 31 maj 2001, 54, den 24 april 2003,

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS Inledning För att få använda offentliga platser till något annat än vad de är till för, krävs normalt alltid tillstånd av polismyndigheten. Kommunen

Läs mer

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 1 Dnr TK 2006/76.003 Antaget av KF 2006-04-27, 53 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Östra Göinge kommun föreskriver följande

Läs mer

2010-06-22 1 (7) Dnr Kst 2010/249 Förslag till Lokala ordningsföreskrifter för Järfälla kommun

2010-06-22 1 (7) Dnr Kst 2010/249 Förslag till Lokala ordningsföreskrifter för Järfälla kommun 2010-06-22 1 (7) Dnr Kst 2010/249 Förslag till Lokala ordningsföreskrifter för Järfälla kommun Järfälla kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Munkfors kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Munkfors kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Munkfors kommun Munkfors kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter

Läs mer

ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Senast reviderad av kommunfullmäktige den 27 februari 2008, 43. Alingsås kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Köpings kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Köpings kommun N:\KOPING\KS\Regelverk för Köpings kommun\allmänna lokala ordningsföreskrifter för Köpings kommun, rev 2007-07-01.doc kp100 v 1.1 060811 1 (5) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Köpings kommun Antagna

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUN. Beslutade av kommunfullmäktige den 28 november 1995, 207. Senast reviderade den 7 juni 2011, 131

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUN. Beslutade av kommunfullmäktige den 28 november 1995, 207. Senast reviderade den 7 juni 2011, 131 1 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige den 28 november 1995, 207. Senast reviderade den 7 juni 2011, 131 Linköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 2 Typritning skyltar i centrummiljön Upprättat av Hjo

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Vår gemensamma utemiljö Serveringarna annonserar ibland med uppseendeväckande element som tar överhand och man mister helheten. För att uteserveringarna

Läs mer

Förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad, reviderad remissutgåva, 2015-08-18

Förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad, reviderad remissutgåva, 2015-08-18 1 Förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad, reviderad remissutgåva, 2015-08-18 Arbetsgrupp Agneta Persson, C4 teknik, avdelningschef Johan Gomér, C4 teknik, Offentliga rummet, enhetschef

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Huddinge kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Huddinge kommun FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 1100 1 (12) Beslutade av kommunfullmäktige 1995-11-27, 142, med ändring 1996-03-25, 36, 1996-06-11, 95, 1997-06-09, 72, 1997-11-25, 126, 1999-02-22, 15, 2001-05-07, 67, 2001-06-12,

Läs mer

Gatukontoret. Policy för upplåtelser av offentlig plats

Gatukontoret. Policy för upplåtelser av offentlig plats Gatukontoret Policy för upplåtelser av offentlig plats juni 2011 Policyn för upplåtelser har arbetats fram under 2010 och 2011 av en arbetsgrupp på drift- och underhållsavdelningen på gatukontoret. Ansvarig

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UMEÅ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UMEÅ KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UMEÅ KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1996-03-25, 54 Umeå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Kungörelse om omtryck av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun; 07FS 2000:13 Omtryck beslutad den 28 april 2000. Den för Växjö kommun gällande

Läs mer

Rätt skylt på rätt plats

Rätt skylt på rätt plats Rätt skylt på rätt plats Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sundbybergs stad Antaget av... Innehåll Skyltning i Sundbyberg 3 Rätt skylt på rätt plats 4 Placering 5 Utformning 6 Skyltexempel 7 Skyltar

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GNOSJÖ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GNOSJÖ KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GNOSJÖ KOMMUN Beslutad av kommunfullmäktige 2006-09-28, 77, reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-29, 132. Gnosjö kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun Föreskrift 1996-04-15 43 Kommunfullmäktige

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen. UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan

Stadsbyggnadsförvaltningen. UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan Stadsbyggnadsförvaltningen UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan Stadens offentliga platser har stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden är det

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN 1 (6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige 29 mars 2004 27. (Reviderade KF 2006-04-24 32) 2 (6) Borgholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. SIMRISHAMNS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2001-08-27 11 Sida 107 Dm 2001.170 Dm 2001.318 401 Ändring i kommunens lokala ordningsf"öreskrifter Svenska Service- och Signalhundsförbundet/Förarkommitten

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Dnr 2015/594

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Dnr 2015/594 Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen 2016-03-03 Sida 1 av 1 Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Dnr 2015/594 Sammanfattning Allmänna bestämmelser

Läs mer

uteserveringar på offentlig plats i Täby

uteserveringar på offentlig plats i Täby 2013-06-11 SBN 84/2013-29 POLICY FÖR TÄBY KOMMUN BETRÄFFANDE uteserveringar på offentlig plats i Täby FOTO: OLOF HOLDAR STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se Framtagen av stadsbyggnadskontoret, Täby kommun

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Sollentuna kommun 01FS 1996:104 Sollentuna kommuns föreskrifter 15:37 Utkom från trycket den 7 maj 1996 om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun;

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KF-bilaga 15/2009 HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2009:32 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009: ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Fastställd av kommunfullmäktige KSF 2016/164

Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Fastställd av kommunfullmäktige KSF 2016/164 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Fastställd av kommunfullmäktige 2017-09-27 135 KSF 2016/164 De allmänna lokala ordningsföreskrifterna syftar till att skapa allmän ordning och säkerhet på offentlig

Läs mer

Råd och riktlinjer. För uteserveringar, varustånd och trottoarskyltar. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2016, 24

Råd och riktlinjer. För uteserveringar, varustånd och trottoarskyltar. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2016, 24 Råd och riktlinjer För uteserveringar, varustånd och trottoarskyltar Antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2016, 24 Uteserveringar och varustånd bidrar ll e levande Kumla och har stor betydelse

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Finspångs kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Finspångs kommun 2008-09-16 1(5) FB Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Finspångs kommun Förslag till lokal ordningsstadga har antagits av Finspångs kommunfullmäktige 2008-08- 27, 185. Finspångs kommun föreskriver

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva juni 2007 9:1 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Södertälje kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med

Läs mer

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö Riktlinjer för möblering av offentlig Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö plats inom Hallsbergs kommun Så här söker du tillstånd Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos

Läs mer

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun 1 (15) Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Miljö- och byggnämnden (2016-05-03 75) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2016-05-03

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Författningssamling BKFS 2015:4 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Antagna av kommunfullmäktige 2015-09-21, 105 Träder i kraft 2015-09-21 Burlövs kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Sida 1(6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 2013-03-04, KF 8/13. Sida 2(6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 15/2015 Styrdokument Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 2.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 131 Beslutshistorik

Läs mer