SVENSK STANDARD SS-EN ISO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK STANDARD SS-EN ISO"

Transkript

1 SVENSK STANDARD SS-EN ISO Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida MATERIAL- OCH MEKANSTANDARDISERINGEN, MMS ( ) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA OCH INTERNATIONELLA STANDARDPUBLIKATIONER Specification and approval of welding procedures for metallic materials Part 11: Welding procedure specification for laser beam welding (ISO :1996) Specifikation för och godkännande av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material Del 11: Svetsdatablad för lasersvetsning (ISO :1996) The European Standard has the status of a Swedish Standard. This document contains the official English version of EN ISO : 1996 with a Swedish translation. This standard has been developed in collaboration with the Swedish Welding Commission. Swedish Standards corresponding to documents referred to in this Standard are listed in Catalogue of Swedish Standards, issued by SIS. The Catalogue lists, with reference number and year of Swedish approval, International and European Standards approved as Swedish Standards as well as other Swedish Standards. Europastandarden gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av EN ISO : 1996 med svensk översättning. Denna standard har utarbetats i samarbete med Svetskommissionen. Motsvarigheten och aktualiteten i svensk standard till de publikationer som omnämns i denna standard framgår av Katalog över svensk standard, som ges ut av SIS. I katalogen redovisas internationella och europeiska standarder som fastställts som svenska standarder och övriga gällande svenska standarder. ICS Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard. Postadress: SIS, Box 6455, STOCKHOLM Telefon: Telefax: Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av Svetskommissionen Telefon: Telefax: Prisgrupp R Tryckt i september 1997

2 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN ISO October 1996 ICS Descriptors: Welding, metals, fusion welding, electric welding, laser beam welding, specifications, procedure, acceptance English version Specification and approval of welding procedures for metallic materials Part 11: Welding procedure specification for laser beam welding (ISO :1996) Descriptif et qualification d un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques Partie 11: Descriptif d un mode opératoire de soudage par faisceau laser (ISO :1996) Anforderung und Anerkennung von Scweißverfahren für metallische Werkstoffe Teil 11: Schweißanweißung für das Laserstrahlscweißen (ISO :1996) This European Standard was approved by CEN on CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member. The European Standards exist in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. CEN European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 BRUSSELS 1996 Copyright reserved to CEN members Ref. No. E

3 EUROPASTANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN ISO Oktober 1996 ICS Nyckelord: Svetsning, metaller, smältsvetsning, elsvetsning, lasersvetsning, specifikationer, procedurer, acceptans Svensk version Specifikation för och godkännande av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material Del 11: Svetsdatablad för lasersvetsning (ISO :1996) Descriptif et qualification d un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques Partie 11: Descriptif d un mode opératoire de soudage par faisceau laser (ISO :1996) Specification and approval of welding procedures for metallic materials Part 11: Welding procedure specification for laser beam welding (ISO :1996) Anforderung und Anerkennung von Scweibverfahren für metallische Werkstoffe Teil 11: Schweißanweißung für das Laserstrahlschweißen (ISO :1996) Denna standard är den officiella svenska versionen av. För översättningen svarar SIS. Denna europastandard antogs av CEN CEN-medlemmarna är förpliktade att följa fordringarna i CEN/CENELECs interna bestämmelser som anger på vilka villkor denna europastandard i oförändrat skick skall ges status som nationell standard. Aktuella förteckningar och bibliografiska referenser rörande sådana nationella standarder kan på begäran erhållas från CENs centralsekretariat eller från någon av CENs medlemmar. Denna europastandard finns i tre officiella versioner (engelsk, fransk och tysk). En version på något annat språk, översatt under ansvar av en CEN-medlem till sitt eget språk och anmäld till CENs centralsekretariat, har samma status som de officiella versionerna. CENs medlemmar är de nationella standardiseringsorganen i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. CEN European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 BRUSSELS 1996 Copyright reserved to CEN members Ref. Nr. EN ISO :1006Sv

4 Page 2

5 Sida 2 Innehåll Förord Omfattning Bindande referenser Definitioner upptoning nedtoning arbetstånd häftsträng svetssträng kosmetisk svetssträng överlappszon stöd på fram- och baksida brännvidd brännfläck Svetsdatabladets (WPS) tekniska innehåll Allmänt Med hänsyn till tillverkaren Med hänsyn till grundmaterialen Svetsmetod Fogens utformning Svetsläge Fogberedning Svetsteknik Jiggar, fixturer och verktyg Rotstöd Använd utrustning Tillsatsmaterial eller eventuellt extra material Svetsparametrar Termiska förhållanden Åtgärder efter svetsning Bilaga A (ej standard) Svetsdatablad för lasersvetsning (metod 751)... 11

6 Page 3 Foreword The text of has been prepared by Technical Committee CEN/TC 121 Welding, the secretariat of which is held by DS, in collaboration with Technical Committee ISO/TC 44 Welding and allied processes. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by April 1997, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by April According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

7 Sida 3 Förord Texten i EN ISO : 1996 har utarbetats av den tekniska kommittén CEN/TC 121 Welding, vars sekretariat hålls av DS, i samarbete med den tekniska kommittén ISO/TC 44, Welding and allied processes. Denna europastandard skall ges status som nationell standard, antingen genom att publicera en identisk text eller genom ikraftsättning senast april 1997, och motstridande nationella standarder skall dras in senast april Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser anmodas följande länder att anta denna europastandard: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

8 Page 4 1 Scope This European Standard specifies requirements for the content of welding procedure specifications for laser beam welding processes. Variables listed in this European Standard are those influencing the metallurgy, mechanical properties, the geometry of the assembly and other service related properties. 2 Normative references This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the lastest edition of the publication referred to applies. EN EN 439 EN pren ISO 6947 ISO Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 1: General rules for fusion welding Welding consumables - Shielding gases for arc welding and cutting Welding, brazing, soldering and braze welding of metals - Nomenclature of processes and reference numbers for symbolic representation on drawings (ISO 4063: 1992) Welds - Working positions - Definitions of angles of slope and rotation (ISO 6947: 1990) Optics and optical instruments - Lasers and laser related equipment -Terminology, symbols and units of measure for the specification and testing of lasers and laser assemblies 3 Definitions For the purpose of this standard, the following definitions apply in addition of those given in EN and in ISO : 3.1 slope up The controlled increase of the beam power at the beginning of welding. 3.2 slope down The controlled decrease of the beam power at the end of welding. The slope down region is the region on the workpiece in which the effects of slope down occur. It can consist of one or two areas, depending on the selected welding mode :

9 Sida 4 1 Omfattning Denna standard anger fordringar på innehållet i svetsdatablad för lasersvetsning. Parametrar som anges i denna europastandard är sådana som påverkar metallurgin, mekaniska egenskaper, svetsförbandets geometri och andra egenskaper i drift. 2 Bindande referenser Vid tillämpning av denna europastandard gäller även villkor som återfinns i andra daterade eller odaterade referensdokument. På lämplig plats i denna standard hänvisas till dessa dokument. Referensdokument har förtecknats nedan. För tilllägg till eller ändringar i daterade referensdokument gäller att de skall tillämpas vid användning av denna europastandard endast när så har angivits i ett tillägg till eller vid ändring av standarden. För odaterade referenser gäller hänvisningen till den senaste utgåvan av dokumentet. EN EN 439 EN ) pren ISO 6947 EN ISO Specifikationer för och godkännande av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material Del 1: Allmänna regler för smältsvetsning Tillsatsmaterial för svetsning Skyddsgaser för svetsning och skärning Ritningsregler Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder Welds Working positions Definitions of angles of slope and rotation (ISO 6947:1990) Lasrar och lasertillbehör Ordlista och symboler 3 Definitioner Vid tillämpning av denna standard gäller följande definitioner förutom dem som anges i EN och EN ISO 11145: 3.1 upptoning styrd ökning av stråleffekten då svetsningen påbörjas 3.2 nedtoning styrd minskning av stråleffekten då svetsningen avslutas Nedtoningsområdet är det område på arbetsstycket, där nedtoningens verkan gör sig gällande. Det kan bestå av ett eller två områden, beroende på det valda svetsförfarandet: 1) Utgiven som SS-ISO 4063

10 Page 5 a) in full penetration welding : - a region where beam penetration is still complete ; - a region where penetration is partial or decreasing. b) in partial penetration welding : a region where penetration decreases continuously. 3.3 working distance The distance between the surface of the workpiece and a standard reference point of the equipment which is traceable to the true focusing lens or mirror centre. 3.4 tacking pass The pass made to hold the parts to be welded in proper alignment until the final welds are made. NOTE : This may be produced by a continuous or discontinuous pass with partial penetration. 3.5 weld pass The pass ensuring fusion to the required depth. 3.6 cosmetic pass Superficial remelting of the weld in order to enhance its appearance. NOTE : This pass is made with a defocused or oscillating beam. 3.7 overlap That portion of the weld pass remelted prior to the slope down. 3.8 back or front support A plate placed against the workpiece on either the back or front face of the joint in order to retain the molten weld metal. 3.9 focal length The distance between the centre of the focusing lens or mirror and the focal spot.

11 Sida 5 a) vid full genomsvetsning: ett område där inträngningen alltjämt är fullständig ett område där inträngningen är partiell eller minskande. b) vid partiell genomsvetsning: ett område där inträngningen kontinuerligt minskar. 3.3 arbetsavstånd avstånd mellan arbetsstyckets yta och en bestämd referenspunkt på utrustningen som kan spåras till det sanna centrum i den fokuserande linsen eller spegeln 3.4 häftsträng svetssträng som håller de delar som skall svetsas ihop i rätt läge innan den slutliga svetsningen utförs ANM Detta kan åstadkommas med en kontinuerlig eller diskontinuerlig svetssträng med partiellt svetsdjup. 3.5 svetssträng svetssträng som åstadkommer smältning till fordrat djup 3.6 kosmetisk svetssträng ytlig omsmältning av en svets för att förbättra dess utseende ANM Denna sträng utförs med ofokuserad eller pendlande laserstråle. 3.7 överlappszon del av en svetssträng som omsmältes före nedtoning enligt avsnitt stöd på fram- och baksida plåt placerad mot arbetsstycket på förbandets fram- eller baksida för att hålla kvar det smälta svetsgodset 3.9 brännvidd avstånd mellan fokuseringslins eller spegelns centrum och brännfläcken

Värmeväxlare - Terminologi. Heat exchangers -Terminology

Värmeväxlare - Terminologi. Heat exchangers -Terminology Heat exchangers -Terminology Värmeväxlare - Terminologi The European Standard has the status of a Swedish Standard. This document contains the official English version of with a Swedish translation. This

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8130-9 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1999-12-10 1 1 (1+6) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Coating

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2566-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-06-30 1 1 (1+30) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9876

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9876 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9876 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-07-30 2 1 (1+9) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4892-3 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-05-21 1 1 (1+9) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11114-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Tryckkärlsstandardiseringen, TKS 1997-11-07 1 1 (1+46) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1045

SVENSK STANDARD SS-EN 1045 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 1045 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-12-05 1 1 (1+7+7) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7391-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-06-11 1 1 (1+10) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11987

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11987 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11987 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-05-29 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 175

SVENSK STANDARD SS-EN 175 SVENSK STANDARD SS-EN 175 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1997-09-05 1 1 (1+18) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 1330-8 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-06-05 1 1 (1+36) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 1478 Fastställd 1999-08-13 Utgåva 2 Fästelement Gängpressande skruvar ST-gängor och skruvändar (ISO 1478:1999) Tapping screw thread (ISO 1478:1999)

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8980-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-13 1 1 (1+12) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9339-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1999-03-05 1 1 (1+10) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14534

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14534 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14534 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-05-29 1 1 (1+18) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9706

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9706 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9706 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-06 1 1 (1+10) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9073-7 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-09-18 1 1 (1+8) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 15611:2004

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 15611:2004 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 15611:2004 Fastställd 2004-01-30 Utgåva 1 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material Kvalificering med hänsyn till tidigare erfarenhet Specification

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3098-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-12-30 1 1 (1+68) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9913-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-11-13 1 1 (1+15) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material Svetsdatablad (WPS) Del 2: Gassvetsning (ISO :2001)

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material Svetsdatablad (WPS) Del 2: Gassvetsning (ISO :2001) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 15609-2 Fastställd 2002-04-26 Utgåva 1 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material Svetsdatablad (WPS) Del 2: Gassvetsning (ISO

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14889

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14889 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14889 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-13 1 1 (1+9) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 1514-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-07-31 1 1 (1+27) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1997-11-21 1 1 (1+26) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 828

SVENSK STANDARD SS-EN 828 SVENSK STANDARD SS-EN 828 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-11-07 1 1 (1+13) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 299

SVENSK STANDARD SS-EN 299 SVENSK STANDARD SS-EN 299 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-10-16 1 1 (1+9) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3175-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-09-18 1 1 (1+10) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-7

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-7 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-7 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+20) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2739

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2739 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2739 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-01-15 1 1 (1+4+4) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 978

SVENSK STANDARD SS-EN 978 SVENSK STANDARD SS-EN 978 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Tryckkärlsstandardiseringen, TKS 1997-11-07 1 1 (1+12) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA OCH

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11341

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11341 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11341 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-05-29 1 1 (1+16) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-6 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+17) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3386-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-04-17 1 1 (1+6) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11715-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-10-09 1 1 (1+8) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 10223-6 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-04-24 1 1 (1+12) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11409

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11409 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11409 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-09-25 1 1 (1+10) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 441-12 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-26 1 1 (1+11) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 179

SVENSK STANDARD SS-EN 179 SVENSK STANDARD SS-EN 179 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-26 1 1 (1+36) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 308

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 308 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 308 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-03-06 1 1 (1+5) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8733

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8733 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8733 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-04-24 1 1 (1+6) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 12373-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-05-28 1 1 (1+8) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 288-2

SVENSK STANDARD SS-EN 288-2 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 288-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-12-05 2 1 (1+5+5) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11734

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11734 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11734 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1999-01-22 1 1 (1+16) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Water

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3834-3:2005 Fastställd 2005-12-22 Utgåva 1 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material Del 3: Normala kvalitetskrav (ISO 3834-3:2005) Quality requirements for fusion

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9974-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 2000-06-09 1 1 (1+12) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 1636-6 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-26 1 1 (1+10) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-7 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2578

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2578 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2578 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-09-25 1 1 (1+19) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN Mobile access and working towers Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual

SVENSK STANDARD SS-EN Mobile access and working towers Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual SVENSK STANDARD SS-EN 1298 Fastställd 1996-03-15 Utgåva 1 Temporära konstruktioner Rullställningar Regler och vägledning för framtagning av instruktioner Mobile access and working towers Rules and guidelines

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9394

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9394 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9394 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-10-09 1 1 (1+16) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3834-5:2005 Fastställd 2005-12-22 Utgåva 1 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material Del 5: Referenser med vilka överensstämmelse är nödvändig för att hävda överensstämmelse

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 10056-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-02-05 1 1 (12) Copyright SIS. Reproduction in any form

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 315

SVENSK STANDARD SS-EN 315 SVENSK STANDARD SS-EN 315 Fastställd Utgåva Sida 2001-01-26 2 1 (1+5+5) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Plywood Tolerances for dimensions Plywood Måttnoggrannhet

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 970

SVENSK STANDARD SS-EN 970 SVENSK STANDARD SS-EN 970 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida MATERIAL- OCH MEKANSTANDARDISERINGEN, MMS 1997-06-13 1 1 (1+14+14) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO /A1:2016

SVENSK STANDARD SS-EN ISO /A1:2016 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 1043-4/A1:2016 Fastställd/Approved: 2016-05-02 Publicerad/Published: 2016-05-09 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 83.040.30; 83.080.01; 83.080.20 Plast Symboler

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12306

SVENSK STANDARD SS-EN 12306 SVENSK STANDARD SS-EN 12306 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-04-03 1 1 (1+9) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material Kvalificering genom utfallssvetsprovning (ISO 15613:2004)

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material Kvalificering genom utfallssvetsprovning (ISO 15613:2004) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 15613:2004 Fastställd 2004-07-02 Utgåva 1 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material Kvalificering genom utfallssvetsprovning (ISO 15613:2004)

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 759

SVENSK STANDARD SS-EN 759 SVENSK STANDARD SS-EN 759 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-12-05 1 1 (1+12+12) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 1744-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1998-09-25 1 1(1+26) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ SVENSK

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 636-1

SVENSK STANDARD SS-EN 636-1 SVENSK STANDARD SS-EN 636-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1997-05-16 1 1 (2+9+9) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA OCH

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 1780-1 Fastställd 2003-11-07 Utgåva 2 Aluminium och aluminiumlegeringar Beteckning av legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, förlegeringar och gjutgods Del 1: Numeriskt

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1276

SVENSK STANDARD SS-EN 1276 SVENSK STANDARD SS-EN 1276 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1997-11-21 1 1 (1+35) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Oförstörande provning - Bildkvalitet

Oförstörande provning - Bildkvalitet STANDARDISERINGEN I SVERIGE SWEDISH STANDARDS INSTITUTION SVENSK STANDARD SS-EN 462-5 Handlläggande organ Fastställd Utgåva Sida MATERIAL- OCH MEKANSTANDARDISERINGEN, MMS 1996-04-19 1 1 (1+7+7) SIS FASTSTÄLLER

Läs mer

Ståltråd och trådprodukter - Allmänt - Del 2: Tråddimensioner och toleranser

Ståltråd och trådprodukter - Allmänt - Del 2: Tråddimensioner och toleranser Steel wire and wire products - General - Part 2: Wire dimensions and tolerances Ståltråd och trådprodukter - Allmänt - Del 2: Tråddimensioner och toleranser The European Standard EN 10218-2:1996 has the

Läs mer

Svetsning och besläktade metoder Svetsfogar Del 2: Pulverbågsvetsning av stål (ISO :1998)

Svetsning och besläktade metoder Svetsfogar Del 2: Pulverbågsvetsning av stål (ISO :1998) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9692-2 Fastställd 1998-10-09 Utgåva 1 Svetsning och besläktade metoder Svetsfogar Del 2: Pulverbågsvetsning av stål (ISO 9692-2:1998) Welding and allied processes Joint preparation

Läs mer

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials Welding procedure specification Part 1: Arc welding (ISO :2004)

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials Welding procedure specification Part 1: Arc welding (ISO :2004) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 15609-1:2004 Fastställd 2004-11-05 Utgåva 1 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material Svetsdatablad (WPS) Del 1: Bågsvetsning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2203

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2203 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2203 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-12-30 1 1 (1+8+8) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD

Läs mer

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material Allmänna regler (ISO 15607:2003)

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material Allmänna regler (ISO 15607:2003) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 15607:2004 Fastställd 2004-01-30 Utgåva 1 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material Allmänna regler (ISO 15607:2003) Specification and qualification

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2004

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2004 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4628-1:2004 Fastställd 2004-03-05 Utgåva 1 Färg och lack Bedömning av nedbrytning av beläggningar Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel Del 1: Allmänna principer

Läs mer

Svetsning - Vägledning till mätning

Svetsning - Vägledning till mätning Welding - Guidance on the measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature (ISO 13916:1996) Svetsning - Vägledning till mätning av arbetstemperatur, mellansträngstemperatur

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 445

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 445 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 445 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1999-02-05 1 1 (49) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Pallets

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 10279

SVENSK STANDARD SS-EN 10279 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 10279 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 2000-02-11 1 1 (1+7+7) Copyright SIS. Reproduction in any form

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 1780-2 Fastställd 2003-11-07 Utgåva 2 Aluminium och aluminiumlegeringar Beteckning av legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, förlegeringar och gjutgods Del 2: Beteckningssystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 345-2

SVENSK STANDARD SS-EN 345-2 SVENSK STANDARD SS-EN 345-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1996-11-01 1 1 (1+7+7) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 45014

SVENSK STANDARD SS-EN 45014 SVENSK STANDARD SS-EN 45014 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-07-31 2 1 (1+7) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ SVENSK

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 10028-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida MATERIAL- OCH MEKANSTANDARDISERINGEN, MMS 1997-05-30 1 1 (1+12+12) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 6947

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 6947 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 6947 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida MATERIAL- OCH MEKANSTANDARDISERINGEN, MMS 1997-06-13 1 1 (1+11+11) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 45004

SVENSK STANDARD SS-EN 45004 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 45004 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1995-09-22 1 1 (1+9+9) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 757

SVENSK STANDARD SS-EN 757 SVENSK STANDARD SS-EN 757 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida MATERIAL- OCH MEKANSTANDARDISERINGEN, MMS 1997-06-13 1 1 (1+14+14) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12246

SVENSK STANDARD SS-EN 12246 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 12246 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-12-22 1 1 (1+7) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission

Läs mer

SVENSK STANDARD SS- EN ISO :2015/A1:2017

SVENSK STANDARD SS- EN ISO :2015/A1:2017 SVENSK STANDARD SS- EN ISO 15848-1:2015/A1:2017 Fastställd/Approved: 2017-03-29 Publicerad/Published: 2017-04-11 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 23.060.01 Rörledningsarmatur Mätning,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7291:2010/A1:2015

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7291:2010/A1:2015 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7291:2010/A1:2015 Fastställd/Approved: 2015-05-29 Publicerad/Published: 2015-06-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 25.160.30 Svetsutrustning Tryckregulatorer

Läs mer

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures Tekniska leveransbestämmelser för gjutstål för tryckkärlsändamål

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1412

SVENSK STANDARD SS-EN 1412 SVENSK STANDARD SS-EN 1412 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida MATERIAL- OCH MEKANSTANDARDISERINGEN, MMS 1996-03-15 1 1 (1+5+5) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1560

SVENSK STANDARD SS-EN 1560 SVENSK STANDARD SS-EN 1560 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-12-12 1 1 (1+13+13) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview

Provläsningsexemplar / Preview Portable fire extinguishers - Part 4: Charges, minimum required fire Brand och rädning - Handbrandsläckare - Del4: Släckförmåga, minimikrav för provbål Europastandarden EN 3-4:1996 gäller som svensk standard.

Läs mer

Metallic powders - Determination of tap density (ISO 3953:1993)

Metallic powders - Determination of tap density (ISO 3953:1993) Metallic powders - Determination of tap density (ISO 3953:1993) Metalliska pulver Bestämning av skakdensitet (ISO 3953:1993) Introduction This standard consists of the Swedish and the English version of

Läs mer

Rostfria stål - Del 1: Förteckning över rostfria stål. Stainless steels - Part 1: List of stainless steels

Rostfria stål - Del 1: Förteckning över rostfria stål. Stainless steels - Part 1: List of stainless steels Stainless steels - Part 1: List of stainless steels Rostfria stål - Del 1: Förteckning över rostfria stål The European Standard has the status of a Swedish Standard. This document contains the official

Läs mer