KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till , eller Under ajournering av sammanträdet kommer Höganäs kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2015 att genomföras. ÄRENDEN 1. Justering Förslag på plats, datum och tid för justering: Kommunkansliet, onsdagen den 3 december 2014 kl 13:30-17:00 2. Avsägelser, s Val av kommunfullmäktiges andre vice ordförande, s Fyllnadsval, s Val av kommunens revisorer för , s Val av kommunala organ , s Ordning för inkallande av ersättare , s Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport för perioden januari-augusti 2013, s Antagande av ny bredbandsstrategi för koncernen Höganäs kommun, s Godkännande av köpekontrakt avseende försäljning av Flundarp 1:46, s Antagande av reglemente för anställande av politisk sekreterare mandatperioden , s Godkännande av ändring av bestämmelser för keramiskt stipendium, s Överenskommelse avseende mottagande av ensamkommande flyktingbarn, s Sätt för annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2015, s Fastställande av mötesdagar för 2015 för kommunfullmäktige, s Förteckning över ej verkställda beslut tagna kommunfullmäktige, s Förteckning över motioner som inte är slutbehandlade, s Uppföljning av bifallna motioner, s Kommunfullmäktiges anmälningsärenden, s Höganäs Gustaf Wingårdh Ordförande KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

2 Ärende 2 Avsägelser 2

3 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSÄGELSER KS/2014/ 887, KS/2014/869, KS/2014/862 Sammanfattning av ärendet Kerstin Björkäng Wirehed (S) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som andre vice ordförande i kommunfullmäktige. Kerstin Schultz (S) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen. Peter Resell (S) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Avsägelse från Kerstin Björkäng Wirehed, inkommen den 11 november 2014, Avsägelse från Kerstin Schultz, inkommen den 3 november 2014, Avsägelse från Peter Resell, inkommen den 31 oktober Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

4 l H~~ANÄS KO~r,1UN OM M UNKAN~ ET /(_()/t!-;;~ l! f DNr 1::0/ rio 1'1/ ~p - ~ac; ~~ ~(q ~~d v v {l J,, cft»w cl:t AMI-t &ctfir~uc:/e v 4 ' o c Jf;p mm U41 ~111'1/L~ L?J ~. y ~fhh (~-~~!1/;feluc/ l o {) l-- 4

5 Härmed vill jag avsäga mig alla politiska uppdrag i Höganäs kommun för den nya mandatperioden. Ersättare i Kommunfullmäktige Ersättare i Kommunstyrelsen Ledamot i planutskottet Ledamot i byggnadsnämnden KOMMUNKANSLIET o 3 Däremot vill jag sitta kvar som ordinarie ledamot i Keramiskt Center, byggnadsnämnden och i byggnadsnämndens arbetsutskott denna mandatperiod ut, d v s tom dec månad Höganäs den 31 oktober 2014 Kerstin Schultz Köpmansgatan l C Höganäs

6 Avsägelse av uppdrag KOMMUNKANSLIET ' DNR J;S/colL.\; bz_ Här med avsäger jag mina följande uppdrag i Höganäs kommun. Ledamot i kommunfullmäktige. Ersättare i utbildningsnämnden. 6

7 Ärende 3 Val av kommunfullmäktiges andre vice ordförande 7

8 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/ 887 VAL AV KOMMUNFULLMÄKTIGES ANDRE VICE ORDFÖRANDE Sammanfattning av ärendet Val av kommunfullmäktiges andre vice ordförande behöver förrättas efter avsägelse från Kerstin Björkäng Wirehed (S) avseende sitt uppdrag som kommunfullmäktiges andre vice ordförande. Beslutsunderlag Avsägelse från Kerstin Björkäng Wirehed, inkommen den 11 november Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

9 Ärende 4 Fyllnadsval 9

10 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE FYLLNADSVAL KS/2014/862, KS/2014/869 Sammanfattning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter Kerstin Schultz (S) avsägelse avseende sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Fyllnadsval behöver förrättas efter Peter Resells (S) avsägelse avseende sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Avsägelse från Kerstin Schultz, inkommen den 3 november 2014, Avsägelse från Peter Resell, inkommen den 31 oktober Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att att Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

11 Ärende 5 Val av kommunens revisorer för

12 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE VAL AV REVISORER FÖR KS/2014/774 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde att välja revisorer för mandatperioden Förslag har beretts av kommunfullmäktiges valberedning den 11 november 2014, 3. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges valberednings beslut den 11 november 2014, 3. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges valberednings förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberednings förslag att förrätta följande val för mandatperioden REVISION Ledamöter Bonny Fridlund (S) Bertil Toreson (KD) Lars Bergwall (M) Ingemar Erikson (C) Hanna Werth (FP) Ordförande: Bonny Fridlund (S) Vice ordförande: Bertil Toreson (KD) Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

13 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Kommunfullmäktiges valberedning, Ordförande Anders Ståhl Justerande Pia Möller Sekreterare Niklas Åkerström Protokollet har justerats den 18 november 2014 Anslaget på kommunens anslagstavla den 18 november Höganäs

14 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 3 VAL AV KOMMUNENS REVISORER FÖR KS/2014/774 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktiges valberedning hade vid sitt sammanträde att bereda val av revisorer för mandatperioden Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges valberednings beslut den 11 november 2014, 3. Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige besluta att välja Bertil Toreson (KD), Lars Bergwall (FP), Ingemar Eriksson (C) och Hanna Werth (FP) till ledamöter i revisionen. Vidare föreslår ordförande Anders Ståhl (M) att Bertil Toreson (KD) väljs till vice ordförande. Anneli Eriksson (S) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige besluta att välja Bonny Fridlund (S) till ledamot samt ordförande i revisionen. Beslutsgång Ordförande Anders Ståhl (M) ställer förslagen under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen. Kommunfullmäktiges valberednings beslut Valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta följande val för mandatperioden REVISION Ledamöter Bonny Fridlund (S) Bertil Toreson (KD) Lars Bergwall (M) Ingemar Erikson (C) Hanna Werth (FP) Ordförande: Bonny Fridlund (S) Vice ordförande: Bertil Toreson (KD) Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Höganäs

15 Ärende 6 Val av kommunala organ

16 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE VAL AV KOMMUNALA ORGAN FÖR KS/2014/774 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde att förrätta val inför mandatperioden Förslag har beretts av kommunfullmäktiges valberedning den 11 november 2014, 4. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges valberednings beslut den 11 november 2014, 4. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges valberednings förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberednings förslag att förrätta följande val för mandatperioden UTBILDNINGSNÄMND Ledamöter Ersättare 1. Pia Möller (M) 1. Johan Wahlund (M) 2. Louise Stjernquist (FP) 2. Åsa-Lena Andersson (M) 3. Marie Tidedal (M) 3. Julia Klingberg (M) 4. Britt-Marie Kahl (M) 4. Ingrid Strandberg (M) 5. Torbjörn Brorsson (M) 5. Barbara Struglics-Bogs (KD) 6. Lennart Ekberg (M) 6. Emilie Nilsson (FP) 7. Carina Söderqvist (C) 7. Caroline Molin (C) 8. Kerstin Björkäng Wirehed (S) 8. Gabriella Andersson (S) 9. Peter Carlson (S) 9. Kerstin Persson (S) 10. Ann-Catrin Hellsén (MP) 10. Gunilla Fruerlund (V) 11. Leif Löwegren (SD) 11. Marie von Rietberg (SD) Ordförande: Pia Möller (M) 1:e vice ordförande: Louise Stjernquist (FP) 2:e vice ordförande: Kerstin Björkäng Wirehed (S) 3. SOCIALNÄMNDEN Ledamöter Ersättare 1. Peter Schölander (M) 1. Annette Rietz (M) 2. Mufida Dizdar (FP) 2. Ulrika Adsersen (FP) 3. Lars-Anders Ottosson (M) 3. Mira Gerxhaliu (M) 4. Gunilla Tengvall (M) 4. Leif Örtendahl (M) 5. Charlotta Bermhagen (M) 5. Åsa Dencker (KD) 6. Ingemar Narheim (M) 6. Mikael Stjernquist (FP) 7. Anna Hedbrant (C) 7. Carina Lövstedt (C) 8. Roger Nilsson (S) 8. Gabriella Andersson (S) 9. Ann-Margreth Larsson (S) 9. Ann Ekelund (MP) 10. Peter Graff (S) 10. Inger Nilsson (V) 11. Leif Löwegren (SD) 11. Malott Länsberg (SD) Ordförande: Peter Schölander (M) 1:e vice ordförande: Mufida Dizdar (FP) 2:e vice ordförande: Roger Nilsson (S) forts. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

17 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE BYGGNADSNÄMNDEN Ledamöter Ersättare 1. Gustaf Wingårdh (M) 1. Bengt Åström (M) 2. Olof Sunesson (M) 2. Lars Östholm (M) 3. Kjell Lundberg (M) 3. Marie Tidedal (M) 4. Kjell-Arne Green (C) 4. Jon Rickardsson (KD) 5. Mikael Stjernquist (FP) 5. Gert Ljunqvist (FP) 6. Gary Paulsson (S) 6. Kjell Nilsson (S) 7. Per-Erik Lundberg (S) 7. Anneli Eriksson (S) Ordförande: Gustaf Wingårdh (M) Vice ordförande: Olof Sunesson (M) 5. MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN Ledamöter Ersättare 1. Daniel Svensson (M) 1. Katarina Ljungkvist (M) 2. Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) 2. Christina Linnea Örtendahl (M) 3. Bertil Ziegler (M) 3. Susanne Mårtensson (C) 4. Anita Bäck (KD) 4. Barbara Struglics-Bogs (KD) 5. Mårten Wennerholm (FP) 5. Ted Ahlström (FP) 6. Per-Erik Lundberg (S) 6. Sebastian Larsson (S) 7. Nils Rosengren (S) 7. Joakim Sundqvist (S) Ordförande: Daniel Svensson (M) Vice ordförande: Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) 6. VALNÄMNDEN Ledamöter Ersättare 1. Gertrud Green (C) 1. Ann-Christine Rydell (C) 2. Anna Larsson (M) 2. Anders Melin (M) 3. Lars Noltorp (FP) 3. Per-Åke Nilsson (FP) 4. Jon Rickardsson (KD) 4. Åsa Dencker (KD) 5. Ann-Margreth Larsson (S) 5. Maths Olsson (S) Ordförande: Gertrud Green (C) Vice ordförande: Anna Larsson (M) 7. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Ledamöter Ersättare 1. Inga-Maj Hult (KD) 1. Anita Bäck (KD) 2. Ann-Britt Strufve (M) 2. Leif Örtendahl (M) 3. Peter Graff (S) 3. Eva Nilsson (S) Ordförande: Inga-Maj Hult (KD) Vice ordförande: Ann-Britt Strufve (M) forts. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

18 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄMNDEMÄN VID HELSINGBORGS TINGSRÄTT 1. Lillian Wallin (M) 2. Lennart Ekberg (M) 3. Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) 4. Oskar Larneby (M) 5. Bengt Åström (M) 6. Lars-Anders Ottosson (M) 7. Lennart Uddling (KD) 8. Pernilla Ringström (FP) 9. Reinhold Knutsson (S) 10. Wivi-Anne Broberg (S) 11. Anneli Eriksson (S) 12. Petter Cronberg (MP) 13. Kjell Dahlin (SD) 9. GODE MÄN VID FÖRRÄTTNING ENLIGT FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN (tätortsförhållanden) 1. Gustaf Wingårdh (M) 2. Olof Sunesson (M) 3. Kjell Lundberg (M) 4. Gary Paulsson (S) 10. GODE MÄN VID FÖRRÄTTNING ENLIGT FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN (jordbruks- eller skogsbruksfrågor) 1. Kjell Lundberg (M) 2. Gustaf Wingårdh (M) 11. KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE: OMBUD TILL FÖRBUNDSMÖTE Ombud Ersättare 1. Péter Kovács (M) 1. Peter Schölander (M) 2. Pia Möller (M) 2. Anita Söderlind (M) 3. Anders Ståhl (M) 3. Göran Bengtsson (M) 4. Lennart Nilsson (S) 4. Kerstin Björkäng Wirehed (S) 12. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, AB HÖGANÄSHEM Ombud Ersättare 1. Péter Kovács (M) 1. Ulf Molin (C) 13. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, HÖGANÄS ENERGI AB Ombud Ersättare 1. Péter Kovács (M) 1. Ulf Molin (C) forts. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

19 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGSFÖRBUND (NSR) Ombud Ersättare 1. Péter Kovács (M) 1. Ulf Molin (C) 15. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, SYDVATTEN AB Ombud Ersättare 1. Péter Kovács (M) 1. Ulf Molin (C) 16. SYSKONEN MÖLLERS STIFTELSE, styrelse Ledamöter Ersättare 1. Anna Larsson (M) 1. Mikael Andersson (KD) 2. Anders Melin (M) 2. Per-Åke Nilsson (FP) 3. Ulla-Britt Ahlqvist (MP) 3. Eivor Jakobsson (S) Ordförande: Anna Larsson (M) Vice ordförande: Ulla-Britt Ahlqvist (MP) 17. SYSKONEN MÖLLERS STIFTELSE, revisorer Den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor. 18. STIFTELSEN S SOCIALA SAMFOND FÖR HÖGANÄS FÖRSAMLING, revisorer Den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor. 19. STIFTELSEN S SOCIALA SAMFOND FÖR VÄSBY OCH VIKENS FÖRSAMLING, revisorer Den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor. 20. STIFTELSEN S SOCIALA SAMFOND FÖR FARHULT-JONSTORP OCH BRUNNBY FÖRSAMLING, revisorer Den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor. 21. STIFTELSEN KJERSTI OCH PETTER JÖNSSONS FOND, revisorer Den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor. 22. STIFTELSEN GRUNDSKOLANS SAMFOND, revisorer Den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor. 23. STIFTELSEN 7-9-SKOLANS SAMFOND, revisorer Den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor. 24. G.W. NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD, revisorer Den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor. 25. G.W. NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD, lekmannarevisor Kommunfullmäktiges valberedning överlämnar valet av lekmannarevisorer för G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut. forts. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

20 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE STIFTELSEN HÖGANÄS KERAMISKA CENTER Ledamöter Ersättare 1. Ulf Molin (C) 1. Olof Sunesson (M) 2. Bengt Ericsson (opolitisk) 2. Lars Bergwall (M) 3. Peter Carlson (S) 3. Peter Graff (S) 27. FÖRBUND FÖR FINANSIELL SAMORDNING AV REHABILITERINGSINSATSER, FINSAM Ledamöter Ersättare 1. Anders Ståhl (M) 1. Péter Kovács (M) 28. FÖRBUND FÖR FINANSIELL SAMORDNING AV REHABILITERINGSINSATSER, revisorer Ordinarier Ersättare Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 Ärende 7 Ordning för inkallande av ersättare

34 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/774 ORDNING FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE FÖR Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde att besluta om ordning för inkallande av ersättare för mandatperioden Förslag har beretts av kommunfullmäktiges valberedning den 11 november 2014, 5. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges valberednings beslut den 11 november 2014, 5. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges valberednings förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberednings förslag att följande regler ska tillämpas för inkallande av ersättare till tjänstgöring i kommunala organ under mandatperioden : Ersättare för ledamöterna från partierna M, C, FP, KD 1. Personlig ersättare 2. För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp M C FP KD inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning M, C, KD, FP, S, MP, V, SD C, M, KD, FP, S, MP, V, SD FP, M, KD, C, S, MP, V, SD KD, M, C, FP, S, MP, V, SD Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de har upptagits i valprotokollet. Ersättare för ledamöterna från S, MP och V 1. Personlig ersättare 2. För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp S MP V inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning S, MP, V, FP, C, M, KD, SD MP, V, S, FP, C, M, KD, SD V, S, MP, FP C, M, KD, SD Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de har upptagits i valprotokollet. forts. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

35 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare för ledamöterna från SD 1. Personlig ersättare 2. För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp SD inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning SD, M, C, S, KD, FP, MP, V Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de har upptagits i valprotokollet. Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

36 36

37 37

38 38

39 Ärende 8 Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport för perioden januariaugusti

40 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/901 REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-AUGUSTI 2013 Sammanfattning av ärendet Ernst & Young AB har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat delårsrapporten för perioden 1 januari 2013 till och med den 31 augusti Syftet med granskningen är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat. Synpunkter har Ernst & Young AB sammanställt i en granskningsrapport daterad den 7 oktober I kommunledningskontorets ekonomiavdelnings tjänsteskrivelse den 1 november 2013 framkommer ekonomiavdelningens kommentarer på granskningsrapporten. Ekonomiavdelningen delar revisorernas bedömning att full skuldföring av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 visserligen strider mot lagen om kommunal redovisningslag, men följer kommunfullmäktiges beslut. Enligt ekonomiavdelningens mening ger sättet att redovisa pensionsskulden en mer rättvisande bild av kommunens samlade ekonomi och ställning. Vidare skriver ekonomiavdelningen att avdelningen instämmer i revisorernas uppfattning att kommunen behöver se över redovisningen av exploateringsverksamheten. Granskningsrapporten innehåller även synpunkter på huruvida underlagen för reserverade belopp för avsättning till framtida exploateringsåtagande uppfyller kriterier för en avsättning. Ekonomiavdelningen kommer tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen att arbeta med att ta fram bättre underlag för reserveringen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 november 2013, 2014, att överlämna yttrandet till kommunfullmäktiges presidium. I en skrivelse den 29 oktober 2014 föreslår kommunfullmäktiges presidium att delårsrapporten läggs till handlingarna. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2014, 239, Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 28 oktober 2014, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 19 november 2013, 91, Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 1 november 2013, Rapport från de sakkunnigas granskning av delårsrapport Höganäs kommun, Granskning av delårsrapport per , daterad den 2 oktober Kommunfullmäktige beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att lägga rapporten till handlingarna. Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

41 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Kommunstyrelsen, Ordförande Péter Kovács Justerande Anders Ståhl Sekreterare Niklas Åkerström Protokollet har justerats den 18 november 2014 Anslaget på kommunens anslagstavla den 18 november Höganäs

42 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN KS/2013/ REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-AUGUSTI 2013 Sammanfattning av ärendet Ernst & Young AB har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat delårsrapporten för perioden 1 januari 2013 till och med den 31 augusti Syftet med granskningen är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat. Synpunkter har Ernst & Young AB sammanställt i en granskningsrapport daterad den 7 oktober I kommunledningskontorets ekonomiavdelnings tjänsteskrivelse den 1 november 2013 framkommer ekonomiavdelningens kommentarer på granskningsrapporten. Ekonomiavdelningen delar revisorernas bedömning att full skuldföring av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 visserligen strider mot lagen om kommunal redovisningslag, men följer kommunfullmäktiges beslut. Enligt ekonomiavdelningens mening ger sättet att redovisa pensionsskulden en mer rättvisande bild av kommunens samlade ekonomi och ställning. Vidare skriver ekonomiavdelningen att avdelningen instämmer i revisorernas uppfattning att kommunen behöver se över redovisningen av exploateringsverksamheten. Granskningsrapporten innehåller även synpunkter på huruvida underlagen för reserverade belopp för avsättning till framtida exploateringsåtagande uppfyller kriterier för en avsättning. Ekonomiavdelningen kommer tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen att arbeta med att ta fram bättre underlag för reserveringen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 november 2013, 2014, att överlämna yttrandet till kommunfullmäktiges presidium. I en skrivelse den 29 oktober 2014 föreslår kommunfullmäktiges presidium att delårsrapporten läggs till handlingarna. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 28 oktober 2014, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 19 november 2013, 91, Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 1 november 2013, Rapport från de sakkunnigas granskning av delårsrapport Höganäs kommun, Granskning av delårsrapport per , daterad den 2 oktober Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ekonomiavdelningen att beakta revisionens synpunkter Höganäs

43 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rapporten till handlingarna. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen) Höganäs

44 (1) GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-AUGUSTI 2013 KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUMS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE REVISIONSRAPPORTEN Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun granskat delårsrapporten för perioden januari-augusti Förslag till beslut Kommunfullmäktiges presidiums förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rapporten till handlingarna. Gustaf Wingårdh Pia Möller Kerstin Björkäng Wirehed ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

45 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2013/901 KOMMENTARER TILL GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORTEN 2013 Ernst & Young AB har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat delårsrapporten för perioden Syftet med granskningen är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat. Synpunkter har Ernst & Young AB sammanställt i en granskningsrapport daterad Ekonomiavdelningen vill härmed lämna sina kommentarer till innehållet av denna. I granskningsrapporten analyseras prognosträffsäkerheten och revisorerna menar att det prognostiserade resultatet borde ha varit högre. En av posterna som tas upp och som påverkar resultatet positivt är återbetalningen av AFA-premier. Kommunen har på grund av osäkerheten i beloppsstorleken inte räknat med denna återbetalning i prognosen, dock påpekar vi på flera ställen i rapporten att det prognostiserade resultatet påverkas positivt av återbetalningen av AFA-premier. Ekonomiavdelningen delar revisorernas bedömning att full skuldföring av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 visserligen strider mot lagen om kommunal redovisningslag, men följer kommunfullmäktiges beslut. Enligt vår mening ger vårt sätt att redovisa pensionsskulden en mer rättvisande bild av kommunens samlade ekonomi och ställning. Arbetet har påbörjats omgående med att säkerställa att redovisningen sker i enlighet med RKR 13.1 och revisorernas bedömning. Enligt revisorernas uppfattning bör kommunen se över redovisningen av exploateringsverksamheten. Ekonomiavdelningen delar denna uppfattning och beaktar detta tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen. Granskningsrapporten innehåller även synpunkter på huruvida underlagen för reserverade belopp för avsättning till framtida exploateringsåtagande uppfyller kriterier för en avsättning. Ekonomiavdelningen kommer tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen att arbeta med att ta fram bättre underlag för reserveringen. Revisorerna gör ingen invändning mot kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning uppnås. Beslutsunderlag Höganäs kommun, Granskning av delårsrapporten per Ekonomiavdelningens förslag till beslut att uppdra åt ekonomiavdelningen att beakta revisionens synpunkter. Per Broman Ekonomichef Djana Jahic Redovisningsansvarig KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

46 >-IOGA. J!\ ) KOMMU K('.:~~J ET o 7 HÖGANÄS KOMMUN Till kommunfullmäktige i Höganäs kommun Revisorernas bedömning av delårsrapport Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten. Höganäs den 7 oktober 2013 Jonas Holmst Steinar Hagfess Bilaga: Rapport från de sakkunnigas granskning av delårsrapport 46

47 02/10/2013 Höganäs kommun Granskning av delårsrapport per Magnus Helmfrid Au ktoriserad/certifierad revisor EV Building a better working world Syfte med granskningen ~ Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Höganäs kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. S1da 2 Granskning av delårsrapport per EY 47 1

48 02/10/2013 Periodens resultat med jämförelsetal samt prognos och budget för helåret (kommunen)! 66,4-10,9 0,0 Jan-Aug 2013 Jan-Aug 2012 Prognos 2013 Budget2013 Prognosen för 2013 uppgår ,9 mnkr och innehåller -44 mnkr avs sänkt diskonteringsränta på pensioner. Beslut om återbet av AFA-försakrongspremier för åren om ca 18 mnkr har ej beaktats. Om prognostosarat helårsresultat for 2013 JUsteras for denna jämförelsestörande post är prognosens utfall posotovt. Resultat enligt prognos Aterbetalning AFA Justerad prognos -10,9mnkr 18,0 mnkr 7,1 mnkr Oet prognostoserade utfallet for 2013 ger en negatov avvokelse mot budget om10,9 mnkr. Följande väsentliga avvikelser noteras. Högre nettokostnader (varav effekt av sankt diskonteringsranta ~ pensioner) Högre intäkter för skatter m.m. Förbättrat finansnetto -29,Bmnkr (- 44,0 mnkr) +18,9mnkr 2,7 mnkr Sida 3 Granskning av delårsrapportper EV Analys, prognosträffsäkerhet 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ~'O ~C!> "~ "" "'J, " -1 O, O ~-t),t:j-tf>-'1.-~-rf>-rf> -20,0 -+-Prognos Utfall... Utfallet 2011 i tabellen har justerats med 38 mnkr avs effekt av ändrad diskonteringsränta vilket ej beaktades i prognosen.... Utfallet har samtliga jämförelseår blivit bättre än prognos.... Även utfallet 2013 bör bli bättre än prognos Följande har ej beaktats i prognosen:.,. Aterbetalning av AF A-premier, bedömning ca +18 mnkr... Bättre finansnetto, bedömning ca +2-5 m n kr... För höga avskrivningar pga ännu ej genomförda investeringar, bedömning ca mnkr... Total effekt ca mnkr bättre än officiell prognos Soda4 Granskning av delårsrapport per EV 48 2

49 02/10/2013 Verksamheternas prognos för helår i jämförelse med budget Nåmnd Belopp i mnkr Kommunfullmäktige Valnamnd Revision OverfOmlyndamämnd Kommunstyrelsen Byggnadsnamnd MiljOnamnd Summa nämnder: Finansförvaltning Totalt: Avvikelse prognos/ budget 0,0 0,0 0,0-0,2 1,0-0,3 0,0-9,5-1,4-10,9 Utbildningsnämnden (-5,0 mnkr) Fler barn och förskola och grundskola- 3 m n kr Kostnader för omstrukturering inom gymnasieskolan prognosliserar en negativ budgetavvikelse om -2,0 m n kr. Socialnämnden (-5,0 mnkr) LSS -4 mnkr, fortsatt ökade behov samt övervältring av kostnad från Försäkringskassan Ökade kostnader inom hemvård och biståndsenheten -2,5 mnkr Försörjningsstöd -1,4 mnkr Ofördelade reserver +2 mnkr. Kommer att fördelas ut senare ~ Finansförvaltning (-1,4 mnkr) ~ Häri ingår bl a effekt av sänkt diskonteringsränta -44 mnkr, högre skatter och bidrag 18,9 mnkr mm S1da S Gran skning av delårsrapport per EY Nyckeltalsanalys, nettoinvesteringar belopp i mnkr Utfall 8 mån och budget 2013 Prognos helår i förhållande till budget 2013 ~ Investeringar under perioden uppgår till 66 mnkr. För helåret prognosliseras investeringar om 196,7 mnkr vilket är en genomförandegrad om cirka 73 % i förhållande till den av kommunfullmäktige antagna investeringsbudgeten. Det konstateras att investeringstakten under tredje tertialet förväntas vara mycket hög ( 130,7 m n kr) och överstiga nettoinvesteringarna för hela 2012 (84,6 mnkr). ~ Det konstateras att den investeringsbudget som fullmäktige antagit ej kommer att uppnås. S1da6 Granskning av delårsrapport per EY 49 3

50 02/10/2013 Nyckeltalsanalys, Soliditet 45% % % ,7"A'------"<: % -.../Y ---:=..-'-:: 25% o>>""--'---=...'i""""" ~-.. L - 20% % % % % >;)'O >;)Q),..._<0 "",..._.,... ~.,<:5 rps ~.,<;:) ~.,<;:) 'l>vc>.>... soliditeten, det egna kapitalet i förhållande till totalt kapital inkl pensionsåtagandet intjänat före soliditeten har vid jämförelse med senaste årsbokslutet ökat från 32 %till 39 %. Det förklaras främst av amortering av lån. Fortsatt uppåtgående trend..,.. Kommunens soliditet är högre än genomsnittet i Skåne. -+-Soliditet Snitt Skåne Sida 7 Granskning av delårsrapport per EV strategiska frågor, befolkningsutveckling !+"' / / /,-/'... rl'.,.. Befolkningsutvecklingen är fortsatt positiv. Mål år Ökning 2013 jan-aug +112 till Budgeterat +220 för ,.. Behövs +209 per år för att nå målet. Sida 8 Granskning av delårsrapport per EV 50 4

51 02/10/2013 strategiska frågor, nettokostnads- och skatteutveckling Mkr '/;:)O; rf5 "<) ').,<) -+-Nettokostnad,...'1.-,...n;, <f> ').,<) o<?> ~r ~.._o skatteintäkter..,.. Diagrammet visar utvecklingen av nettokostnaderna i förhållande till skatteintäkterna över 5 år...,.. Effekt av ändrad diskonteringsränta 2011 resp 2013 med -38 mnkr resp -44 mnkr betraktas som finansiell kostnad och ingår således inte i nettokostnaden. S1daS Granskning av delårsrapport per EV strategiska frågor, nettokostnads- och skatteutveckling_{ 0 /o}_ 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% "<) ').,<)..,. Diagrammet visar ökningstakten i 0 /o för nettokostnaderna och skatteintäkterna. S1da 10 Granskning av delårsrapport per EV 51 5

52 02/10/2013 strategiska frågor, Andelen nettokostnader av skatteintäkter över en femårs_period 98,0% 97,5% 97,0% 96,5% 96,0% 95,5% 95,0% 94,5% 94,0% -+-Andel nettokostnader av skatteintäkter Genomsnitt - -/ / ----" /'-.. ~-~ v -? l l..,. Ett nyckeltal kan vara andelen nettokostnader i % av skatteintäkter och bidrag över t ex en femårsperiod. Tumregel högst 98%..,. Genomsnitt 95,7%...,. Kravet påverkas bl a av finansnetto och investeringsbehov. Sida 11 Granskning av delårsrapport per EV God redovisningssed ~ ---~-- Inga nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) som börjat gälla 2013 Nya rekommendationer från RKR som börjar gälla 2014 (tidigare tillämpning uppmuntras): RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning T ex redovisning av ränteswappar, valutasäkring mm - bedöms ej aktuellt RKR 22 Delårsrapport Specificering av minimikrav på innehåll och upplysningar som ska lämnas. S1da 12 Granskning av delårsrapport per EV 52 6

53 02/10/2013 God redovisningssed Redovisning av exploateringsfastigheter sker ej i enlighet med RKRs rekommendation. Genomgång av hyres-/leasingavtal bör ske för att säkerställa att redovisning sker i enlighet med RKR Avsättningar för framtida exploateringsåtagande uppfyller inte kraven för avsättning enligt RKR S1da 13 Granskning av delårsrapport per EY God ekonomisk hushållning Balanskravet bedöms uppnås Tre verksamhetsmål fastställda i budget 2013: Medborgare- 2 mål Medarbetare - 2 mål Utveckling - 2 mål Finansiella mål - 2 mål Bedömning av måluppfyllelse görs för respektive målområde S1da 14 Granskning av delårsrapport per EY 53 7

54 02/10/2013 Måluppföljning, balanskravet l delårsrapporten görs en redogörelse över balanskravsresultatet Bedömningen är att balanskravsresultatet kommer att uppgå till ca 23 mnkr. Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas bli uppfyllt vid räkenskapsårets utgång. Det finns inget underskott från tidigare år att återställa. 54,2 62,2 23,3 Balanskravsresultat Balanskravsresultat Balanskravsresultat utfall 2011 utfall 2012 prognos 2012 Sida 15 Gra nskning av delårsrapport per EV God ekonomisk hushållning Måluppföljning-finansiella mål Kommer ej att uppfyllas; 0% Kommer att uppfyllas; 50% Kommer ~ delvis att uppfyllas; Uppfylls S1da 16 Granskning av delårsrapport per EV 54 8

55 02/10/2013 God ekonomisk hushållning Måluppföljning - verksamhetsmål om mer delvis att / uppfyllas;-----/" 33% Medarbetare 3. Kommunen skall vara en attraktiv, framåt och utvecklande Uppfylls arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet, engagemang delvis och med en individualiserad syn på medarbetare. Utveckling 4. Den kommunala organisationen ska kännetecknas av ett tydligt Uppfylls ledarskap med helhetssyn. delvis 5. Nya samverkansområden med privata och offentliga aktörer ska utvecklas. Uppfylls Sammanfattning God redovisningssed har i allt väsentligt följts varför utfallet i delårsrapporten ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Dock sker inte redovisning av pensionsförpliktelserna i enlighet med kommunala redovisningslagen, men följer fullmäktiges beslut. Det prognostiserade resultatet för 2013 uppgår till -10,9 m n kr. l resultatet ingår jämförelsestörande poster avs ändrad diskonteringsränta på pensioner med -44 mnkr. Aterbetalning av AFA försäkringar om ca18 mnkr har ej beaktats Finansnettot bedöms bli ca 2-5 m n kr bättre Avskrivningarna bedöms vara ca 5-1 O m n kr för höga pga eftersläp i investeringar. Nämndernas budgetawikelser är negativ och prognosliseras till -9,5 mnkr. Negativa awikelser både inom ungdomsnämnden och socialnämnden- 5 m n kr vardera. Den av fullmäktige antagna investeringsbudgeten förväntas ej uppnås under Det konstateras att investeringstakten under andra halvåret förväntas vara mycket hög. S1da 18 Granskning av delårsrapport per EV 55 9

56 02/10/2013 Sammanfattning Prognosen för helåret indikerar att balanskravsresultatet kommer att uppnås. De av fullmäktige uppsatta målen uppfylls inte fullt ut. Av totalt sex verksamhetsmål bedöms fyra uppfyllas samt två delvis uppfyllas. Av de två finansiella målen bedöms ett uppfyllas medan ett uppfylls delvis. KS bedömning av god ekonomisk hushållning: "Utifrån prognoser gör vi bedömningen att verksamheterna arbetar utifrån KFs mål och att god ekonomisk hushållning därmed kommer att uppnås i stort." Sammantaget har vi ingen invändning mot kommunstyrelsens bedömning. Sida 19 Granskning av delårsrapport per EV 56 10

57 Ärende 9 Antagande av ny bredbandsstrategi för koncernen Höganäs kommun 57

58 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/808 ANTAGANDE AV NY BREDBANDSSTRATEGI FÖR FÖR KONCERNEN Sammanfattning av ärendet I en tjänsteskrivelse den 21 oktober 2014 skriver kommunledningskontoret att Höganäs kommun har ett IT-infrastrukturprogram från På uppdrag av kommunchefen har förslag till ny bredbandsstrategi för koncernen Höganäs kommun tagits fram. Målsättningen med den nya bredbandsstrategin är att: Ge en långsiktig vision och strategi för Höganäs kommuns förvaltningar och bolag avseende bredband till slutanvändare som i sin tur ger förutsättningar för användandet av e tjänster och IT infrastruktur. Tydliggöra betydelsen av samverkan mellan kommunen, lokala stadsnät, regionalt nät och privata aktörer. Motivera varför ett aktivt förhållningssätt på bredbandsområdet är viktigt för Höganäs kommun. Förslaget till strategi och mål för Höganäs kommun har sin utgångspunkt i regeringens bredbandsstrategi för Sverige och regeringens övergripande mål att Sverige ska ha ett bredband i världsklass. För att kunna uppnå målet krävs insatser i form av utbyggnad av bredband med fiberbaserade nät, god planering i kommunens översiktsplan och samordning av bredbandssatsningar. De föreslagna målen stämmer väl överens med kommunens vision För att kunna leva upp till målen i den föreslagna bredbandsstrategin föreslår kommunledningskontoret att kommunen avsätter en miljon kronor årligen under perioden för bredbandsutbyggnaden. Medlen ska användas för att underlätta och strategiskt stimulera utbyggnaden av fiber till kommunens samtliga verksamheter. Vidare ges Höganäs Energi AB i uppdrag att ta fram en prioriteringsplan för fiberanslutning till de kommunala anläggningar som ännu inte anslutits till Höganäs Energis fibernät. Planen ska även främja och skapa nya attraktiva möjligheter för företag och privatpersoner att ansluta sig till Höganäs Energis fibernät. Beloppet föreslås årligen överföras i samband med att Höganäs Energi AB redovisat innevarande års utbyggnadsplan. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2014, 236, Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 21 oktober 2014, Förslag till bredbandsstrategi för koncernen Höganäs kommun. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2014, 118. forts. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

59 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att att att att anta ny bredbandsstrategi för koncernen Höganäs kommun i enlighet med bilagt förslag, finansiera en miljon kronor årligen under perioden genom ianspråktagande av utdelningen från Höganäs Energi AB, uppdra åt kommunens ombud att överlämna ny bredbandsstrategi till Höganäs Energi AB vid bolagsstämman, kommunens stöd om en miljon kronor avser att stimulera anslutning av kommunens fastigheter. Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

60 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Kommunstyrelsen, Ordförande Péter Kovács Justerande Anders Ståhl Sekreterare Niklas Åkerström Protokollet har justerats den 18 november 2014 Anslaget på kommunens anslagstavla den 18 november Höganäs

61 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN KS/2014/ ANTAGANDE AV NY BREDBANDSSTRATEGI FÖR KONCERNEN Sammanfattning av ärendet I en tjänsteskrivelse den 21 oktober 2014 skriver kommunledningskontoret att Höganäs kommun har ett IT-infrastrukturprogram från På uppdrag av kommunchefen har förslag till ny bredbandsstrategi för koncernen Höganäs kommun tagits fram. Målsättningen med den nya bredbandsstrategin är att: Ge en långsiktig vision och strategi för Höganäs kommuns förvaltningar och bolag avseende bredband till slutanvändare som i sin tur ger förutsättningar för användandet av e tjänster och IT infrastruktur. Tydliggöra betydelsen av samverkan mellan kommunen, lokala stadsnät, regionalt nät och privata aktörer. Motivera varför ett aktivt förhållningssätt på bredbandsområdet är viktigt för Höganäs kommun. Förslaget till strategi och mål för Höganäs kommun har sin utgångspunkt i regeringens bredbandsstrategi för Sverige och regeringens övergripande mål att Sverige ska ha ett bredband i världsklass. För att kunna uppnå målet krävs insatser i form av utbyggnad av bredband med fiberbaserade nät, god planering i kommunens översiktsplan och samordning av bredbandssatsningar. De föreslagna målen stämmer väl överens med kommunens vision För att kunna leva upp till målen i den föreslagna bredbandsstrategin föreslår kommunledningskontoret att kommunen avsätter en miljon kronor årligen under perioden för bredbandsutbyggnaden. Medlen ska användas för att underlätta och strategiskt stimulera utbyggnaden av fiber till kommunens samtliga verksamheter. Vidare ges Höganäs Energi AB i uppdrag att ta fram en prioriteringsplan för fiberanslutning till de kommunala anläggningar som ännu inte anslutits till Höganäs Energis fibernät. Planen ska även främja och skapa nya attraktiva möjligheter för företag och privatpersoner att ansluta sig till Höganäs Energis fibernät. Beloppet föreslås årligen överföras i samband med att Höganäs Energi AB redovisat innevarande års utbyggnadsplan. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2014, 118, Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 21 oktober 2014, Förslag till bredbandsstrategi för koncernen Höganäs kommun. Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C) och Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Höganäs

62 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN att att att att anta ny bredbandsstrategi för koncernen Höganäs kommun i enlighet med bilagt förslag, finansiera en miljon kronor årligen under perioden genom ianspråktagande av utdelningen från Höganäs Energi AB, uppdra åt kommunens ombud att överlämna ny bredbandsstrategi till Höganäs Energi AB vid bolagsstämman, kommunens stöd om en miljon kronor avser att stimulera anslutning av kommunens fastigheter. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Höganäs

63 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/808 ANTAGANDE AV NY BREDBANDSSTRATEGI FÖR KONCERNEN Sammanfattning av ärendet Höganäs kommun har ett IT-infrastrukturprogram från På uppdrag av kommunchefen har förslag till ny bredbandsstrategi för koncernen Höganäs kommun tagits fram. Målsättningen med den nya bredbandsstrategin är att: Ge en långsiktig vision och strategi för Höganäs kommuns förvaltningar och bolag avseende bredband till slutanvändare som i sin tur ger förutsättningar för användandet av e tjänster och IT infrastruktur. Tydliggöra betydelsen av samverkan mellan kommunen, lokala stadsnät, regionalt nät och privata aktörer. Motivera varför ett aktivt förhållningssätt på bredbandsområdet är viktigt för Höganäs kommun. Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi för Sverige med det övergripande målet att Sverige ska ha ett bredband i världsklass. För Höganäs kommun föreslås samma mål som det nationella målet. För att kunna uppnå målet krävs insatser i form av utbyggnad av bredband med fiberbaserade nät, god planering i kommunens översiktsplan och samordning av bredbandssatsningar. De föreslagna målen stämmer väl överens med kommunens vision Den föreslagna bredbandsstrategin har tagits fram av undertecknade i samråd med Höganäs Energi AB, kommunkansliet och samhällsbyggnadsförvaltningen. För att kunna leva upp till målen i den nya bredbandsstrategin föreslår undertecknade att kommunen avsätter en miljon kronor årligen under perioden för bredbandsutbyggnaden. Medlen ska användas för att underlätta och strategiskt stimulera utbyggnaden av fiber till kommunens samtliga verksamheter. Höganäs Energi AB ges i uppdrag att ta fram en prioriterad plan för fiberanslutning till de kommunala anläggningar som ännu inte anslutits till Höganäs Energis fibernät. Planen ska även främja och skapa nya attraktiva möjligheter för företag och privatpersoner att ansluta sig till Höganäs Energis fibernät där nuvarande och enligt plan, kommande avlämningspunkter, av fibernätet kommer att finnas. Beloppet föreslås årligen överföras i samband med att Höganäs Energi AB redovisat innevarande års utbyggnadsplan. Beslutsunderlag Förslag till bredbandsstrategi för koncernen Höganäs kommun. Kommunledningskontorets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att att anta ny bredbandsstrategi för koncernen Höganäs kommun i enlighet med bilagt förslag, finansiera en miljon kronor årligen under perioden genom ianspråktagande av utdelningen från Höganäs Energi AB, KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

64 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/808 att uppdra åt kommunens ombud att överlämna ny bredbandsstrategi till Höganäs Energi AB vid bolagsstämman. Herman Crespin Kommunchef Bo Nilsson KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

65 (11) BRED- BANDSSTRA TEGI FÖR KONCERNEN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

66 2 (11) Innehåll BREDBANDSSTRATEGI Förord Sammanfattning Bakgrund Fakta om Bredbandskommunikation ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line Syfte Vision Mål Strategi för att nå målen Process och dokumentstruktur Dokumentstruktur Delstrategier Delstrategi för befintliga bostäder Delstrategi för Landsbygdsområden Delstrategi för kommunens egna IT verksamhet Delstrategi för kommunalt bolag Delstrategi för exploateringsområden Delstrategi för hållbar samhällsutveckling Dokumentation från översiktsplan och detaljplan Ansvar Beslutsstruktur Uppföljning Extern information och kommunikation...11 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

67 3 (11) BREDBANDSSTRATEGI 1 FÖRORD Höganäs kommun har ett IT-infrastrukturprogram från Kommunledningskontorets IT-avdelning, har fått i uppdrag att ta fram en ny bredbandsstrategi för Höganäs kommun som ska ersätta befintligt IT-infrastrukturprogram. Syftet med bredbandsstrategin är att på en övergripande nivå fastställa en långsiktig strategi för utvecklingen av bredbandsinfrastrukturen i Höganäs kommun. Detta dokument utgör en Bredbandsstrategi för Höganäs kommun. Utgångspunkten är den befintliga IT infrastrukturplanen från Syftet med detta dokument är att på en övergripande nivå lägga fast en långsiktig strategi som beskriver arbetssätt och processer över tiden. Den mer detaljerade inriktningen hanteras i underliggande delstrategier för olika områden. Det är angeläget att inte enbart beakta bredbandsbehovet ur ett slutkundsperspektiv. Näringsliv och samhällstjänster är sannolikt större kravställare i framtiden. Målsättningen är att: Ge en långsiktig vision och strategi för Höganäs kommuns förvaltningar och bolag avseende bredband till slutanvändare som i sin tur ger förutsättningar för användandet av e tjänster och IT infrastruktur. Tydliggöra betydelsen av samverkan mellan kommunen, lokala stadsnät, regionalt nät och privata aktörer. Motivera varför ett aktivt förhållningssätt på bredbandsområdet är viktigt för Höganäs kommun. 2 SAMMANFATTNING IT och Internet är innovationer som har fått stor betydelse för dagens samhälle. Framtiden kommer att medföra ett ökat behov av bredband och IT. Redan detta decennium beräknas 53 miljarder enheter i världen vara uppkopplade mot Internet. Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi för Sverige med det övergripande målet att Sverige ska ha ett bredband i världsklass. Det innebär att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten. Den övergripande målsättningen för Skånes Bredbandsinfrastruktur är att år 2020 skall minst 95 procent av Skånes hushåll respektive arbetsplatser ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s till en rimlig kostnad för slutkunden. Därtill ska vid samma tidpunkt 100 procent av alla skolor och offentliga inrättningar ha tillgång till 100 Mbit/s. Kommunen ska sträva efter att all bredbandsutbyggnad ska ske genom öppna och konkurrensneutrala nät. För att kunna uppnå målet krävs en omfattande utbyggnad av nätinfrastrukturen. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

68 4 (11) I Höganäs kommun levereras idag bredband via ADSL, fiber eller 3G/4G. I stort sett alla hushåll nås, däremot varierar överföringskapaciteten. En fortsatt utbyggnad av både fast och trådlös IT-infrastruktur än nödvändig för att uppnå behovet hos användarna. Höganäs kommun har samma mål som det nationella målet. För att kunna uppnå målet krävs insatser i form av utbyggnad av bredband med fiberbaserade nät, god planering i kommunens översiktsplan och samordning av bredbandssatsningar. Det blir en utmaning att säkerställa bredband både i tätorterna och på landsbygden. 3 BAKGRUND Infrastrukturen består av kanalisation (rör i marken), fiberkablar som ej är ljussatta (svartfiber), master och teknikutrymme för mobila nät. I detta dokument används genomgående begreppen bredbandsstrategi och bredbandsinfrastruktur då det inte är direkta citat. Höganäs kommuns IT infrastruktursprogram togs fram i samband med att statliga bidrag tillfördes landets kommuner I Skåne genomfördes då det s k BAS-projektet (Bredband till Alla i Skåne). När regeringen hösten 2009 antog en ny bredbandsstrategi med målet 100 Mbit/s till 90 procent av alla invånare förändrades kravbilden drastiskt. I praktiken innebär det en omfattande utbyggnad/förtätning av nätinfrastrukturen. Den s k Marknaden har inte förmåga att ensamt lösa ett infrastruktursproblem som är så omfattande. Den ökade konkurrensen och kraven på kortsiktig lönsamhet medför att de etablerade teleoperatörerna inte kan genomföra satsningar på andra områden än de mest lönsamma tätorterna, d v s storstäder. 3.1 FAKTA OM BREDBANDSKOMMUNIKATION Framöver kan man förvänta sig ett ständigt ökat behov av bandbredd. Fibernäten är en förutsättning för att bredbandstekniken ska kunna utnyttjas fullt ut. Radio (mobilnäten) är viktiga, men enbart som komplement, radio har sina fysiska begränsningar och kräver i sin tur en bakomliggande fiberinfrastruktur för att kunna erbjuda de högre hastigheterna (LTE/4G). Omfattande satsningar görs nu av mobiloperatörer för att stärka sina nät med mer fiberanslutningar av basstationer. I samband med BAS-projektet anslöts alla telestationer i Kullabygden till Höganäs Energis fibernät, där tar kopparkabel vid och ansluter slutanvändarna. Väl här uppstår en allvarlig begränsning i två avseenden. Dels utgör kopparkabeln kapacitetsmässigt en begränsande sektor, dels ägs/kontrolleras kabeln oftast av en aktör, Telia (motsvarande situation råder för liknande s k vertikalaktörer t ex kabel TV bolag). Den helt dominerande tekniken för bredband idag är ADSL. Via kopparledningarna sänds signalen med modem som kan ge bandbredder runt 60 Mbit/s. Det ska dock noteras att hastigheten avtar med avståndet från telestationen och sjunker ned till ca 2 Mbit/s på ett avstånd av 6 km. Beroende på hur definitionen på bredband förändrats över tiden, förändras också täckningsgraden i kommunen och i Skåne. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

69 5 (11) 3.2 ADSL, ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE Äldre kopparledningar riskerar att bli uttjänta, Telia har meddelat PTS (Post och Telestyrelsen) att företaget kommer att avveckla delar av det fasta telenätet och ersätta det med en telefonilösning via mobilnätet. Telia har i en skriftlig utfästelse till PTS åtagit sig att de fasta bostäder och företag som påverkas av förändringarna kommer att erbjudas telefoni även i framtiden. Alla som har bredband i telejacket från Telia kommer att kunna ha det kvar, eftersom Telia inte avvecklar några sådana telestationer. Det ligger dock i farans riktning att telestationer med ett litet antal abonnenter kommer att läggas ner, med följden att boende, främst på landsbygden, kan förlora sin tillgänglighet till fast telefoni och enklare bredbandsanslutningar. Från Telia kommer i skrivande stund, besked att 1000 kunder per dygn nu säger upp sina kopparförbindelser. 4 SYFTE Samhällsutvecklingen speglar ett ökat behov av kommunikation. Nästa generation medborgare ställer helt andra krav på social tillgänglighet avseende e kommunikation. Regeringen har tagit fram en Bredbandsstrategi för Sverige som tydliggör politikens inriktning. Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En förutsättning för att möta dagens utmaningar är att det finns tillgång till bredband med hög överföringskapacitet i hela landet. Höganäs kommun står inför samma utveckling. Medborgarna ställer allt större krav på social tillgänglighet avseende e kommunikation. Bredband med hög överföringskapacitet har en allt större betydelse för näringslivet och innebär också förbättrad flexibilitet på arbetsmarknaden. Möjligheterna till utvecklad service och tillgänglighet inom sjukvård och offentlig förvaltning är mycket stora. Bredband kan också ge en åldrande befolkning möjligheter till kulturupplevelser och vård i hemmet och därigenom ge lägre kostnader för samhället. Med gemensam strategi och agerande skapas möjlighet att påverka marknaden genom att bevaka samhällsperspektivet och samtidigt stimulera till en snabbare utveckling av en heltäckande och öppen bredbandsinfrastruktur. För Höganäs kommun ligger det en utmaning i att säkerställa bredband i både tätort och på landsbygden. Härutöver finns ett stort antal fritidsboenden som också måste hanteras. Bredband på landsbygd är ofta kostsam men kan inte förbises. Däremot finns här ofta en större acceptans för medfinansiering och egen insats som bör tillvaratas och uppmuntras. I regeringens beslut avseende: Ny plan och bygglag samt en ändring av anläggningslagen 1973:1149 ändrad t.o.m. SFS 2014:207, har bland annat kommunens ansvar för dokumentation av kabelnätet tydliggjorts. (Paralleller dras till kommunens ansvar för och hantering av vatten och avloppsfrågor). Utredningen konstaterade bl a att de kommunala IT infrastrukturprogrammen och den kartläggning och planering som gäller IT infrastruktur inte är samordnad med eller införlivad i planeringsprocesserna och föreslog en analys av åtgärder för att det planmässiga behovet av IT infrastruktur ska kunna tillgodoses i kommunernas översiktsplanering och detaljplaneläggning. Kommunen ansvarar således för att planera och ha kontroll på att bredbandsinfrastrukturen ur ett samhällsperspektiv etableras på ett effektivt sätt. En välstrukturerad passiv KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

70 6 (11) infrastruktur i form av fibernät är den bästa lösningen. Varje enskild aktör kan inte bygga en ny infrastruktur för ett avtal på några få år. Det blir för dyrt för slutanvändaren. Eftersom investeringarna (kabelläggningen) är mycket kostsam, men har lång livslängd, är det rimligt att kostnaderna delas på flera aktörer. Kommunen skall sträva efter att näten hållas öppna för alla och därigenom kan många vara med och, över tiden, betala för investeringen. (Kommunen tillhandahåller t ex gatunätet utan att för den skull konkurrera med lastbils, buss eller taxitrafik). Kommunens roll är att vara kravställare och se till att nätet byggs och sträva efter att de hålls öppna för alla som önskar utnyttja det. Att en sammanhängande bredbandsinfrastruktur skapas i Höganäs kommun gynnar långsiktigt kommunens medborgare, företag och den kommunala förvaltningen. 5 VISION En av kommunens fem byggstenar i visionen är Full fart inom och till Höganäs. Byggstenen beskriver vikten av en bra infrastruktur, bl.a. en modern digital infrastruktur där alla kommuninvånare och företag har tillgång till en snabb internetuppkoppling. Det finns också en strategi framtagen för att nå denna vision - Driv, samarbeta och arbeta för att få till stånd fysisk och digital infrastruktur i kommunala, regionala och nationella sammanhang. Bredbandsstrategi 2014 för koncernen Höganäs kommun, ligger helt i linje med detta. 6 MÅL Bredbandsstrategin stödjer visionen ovan med mål för Höganäs kommun som innebär att: Boende och företag i Höganäs kommun ska ha tillgång till bredband av världsklass! 50 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 mbit/s senast år procent av hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 mbit/s år procent av hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 mbit/s år 2025 Idag, 2014, når Höganäs Energis bredbandsnät 35 procent av hushållen i kommunen. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

71 7 (11) 7 STRATEGI FÖR ATT NÅ MÅLEN Kommunen avser att i driftbudgeten anslå 1 mkr per år fram till och med Syftet är att satsningen i ett längre tidsperspektiv ska vara samhällsekonomiskt lönsam, t ex genom att i framtiden, till en lägre kostnad, öka tillgängligheten till olika samhällstjänster och/eller att fler barnfamiljer söker sig till eller stannar kvar i kommunen. Kommunen tillför dessa medel främst för att få igång process och utveckling. Övriga ekonomiska effekter åstadkoms genom målmedvetet arbete med bredbandsstrategin och genomförandet av delstrategierna i detta dokument. Värdet av detta kan uppskattas till flera tiotals miljoner kronor per år. Avsikten är att årligen följa upp och utvärdera effekten också i ekonomiska termer. Grundprincipen är att alla investeringar ska vara lönsamma över tiden. I det praktiska arbetet ska de samhällsekonomiska effekterna vägas in i de totalekonomiska kalkylerna, kostnader ställs mot nyttan. De medel som årligen anslås ska dock vara den ekonomiska ramen som inte får överskridas. Pengarna ska användas för att tidigarelägga investeringar som ändå måste göras eller för att stimulera till samhällsnyttiga satsningar som inte enskilda aktörer eller förvaltningar var och en för sig kan motivera att genomföra. Kommunen avsätter 1 mnkr årligen fram till och med 2025 för bredbandsutbyggnad. För att underlätta och strategiskt stimulera utbyggnaden av fiber till kommunens samtliga verksamheter ges Höganäs Energi AB i uppdrag att ta fram en prioriterad plan för fiberanslutning till de kommunala anläggningar som ännu inte anslutits till Höganäs Energis fibernät. Planen skall även främja och skapa nya attraktiva möjligheter för företag och privatpersoner att ansluta sig till Höganäs Energis fibernät där nuvarande och enligt plan, kommande avlämningspunkter, av fibernätet kommer att finnas. Beloppet överförs årligen i samband med att Höganäs Energi AB redovisat innevarande års utbyggnadsplan. Målinrikta arbetet i kommunens egna verksamheter avseende bredband. Målet är att alla kommunens verksamheter ska ha en anpassad bredbandsanslutning i förhållande till verksamheternas behov. Aktivt samarbeta med det lokala stadsnätet, Höganäs Energi AB. Betrakta Höganäs Energi AB som den primära leverantören av fiber. Aktivt bevaka möjligheter att öka utbyggnadstakt med olika stöd och bidrag. Höganäs Energi AB ansvarar för att bevaka och informerar intressenterna om vilka stödformer som kan vara aktuella för olika utbyggnadsområden. Underlätta för nätbyggaren att fullgöra sitt uppdrag. Samarbeta lokalt och regionalt, med näringslivet och andra aktörer Höganäs Energi AB ansvarar för att effektiva samarbetskontakter skapas och underhålls inom området. Skapa aktiv dialog och informera företag och innevånare om bredbandsutbyggnadens inverkan på samhället samt om hur man får tillgång till bredband Höganäs Energi AB ansvarar för att bevaka och informerar intressenterna om vilka möjligheter som skapas med snabba bredbandsanslutningar och hur kommuninvånare och företag kan utnyttja tjänsterna. Utbyggnad i såväl tätorter som på landsbygden ska beaktas och där det är möjligt, flexibelt tillvarata lokala initiativ och möjligheter till bidragsfinansiering. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

72 8 (11) Höganäs Energi AB:s ska beakta samhällsnyttan i prioriteringsarbetet vid all bedömning. Den övergripande principen är att alla hushåll och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till någon form av bredband. Kommunen ska verka för konkurrensneutrala och öppna nät. Kommunen ska sträva efter att inte använda sig av fiberanslutningar från leverantörer som inte kan leverera konkurrensneutrala och öppna nät. För slutanvändarna företag, kommun och enskilda blir det lägre pris och bättre tjänster (t ex för Internet, TV och telefoni). Den Regionala Bredbandsstrategin i Skåne syftar till att säkerställa bredbandsutvecklingen i hela Skåne fram till En gemensam skånsk bredbandsstrategi förutsätter att alla kommuner medverkar. Det kräver resurs och kompetensmässiga insatser från varje kommun och Region Skåne. Det är särskilt viktigt för Höganäs kommun att verka för att sådant stöd säkerställs genom en aktiv och löpande dialog med Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne. 8 PROCESS OCH DOKUMENTSTRUKTUR Detta kapitel beskriver hur arbetet struktureras med ett övergripande strategidokument (detta dokument) som är styrande för de mer detaljerande delstrategierna jämte nödvändig kartläggning och dokumentation. De senare ska ses som arbetsunderlag för genomförande av strategin fastställd i detta övergripande strategidokumentet. 8.1 DOKUMENTSTRUKTUR Det övergripande strategidokumentet ska fastställas av kommunfullmäktige och också redovisas och följas upp i samma forum. Ändringsfrekvensen på det övergripande dokumentet är 3 5 år DELSTRATEGIER Bredbandsstrategin påverkar kommunens förvaltningars och bolags olika ansvarsområden. Därför finns ett antal bilagor till strategin. Dessa ska tjäna som riktlinjer för verksamhetsansvariga i kommunens olika förvaltningar. Delstrategierna utvecklas över tiden och ska årligen följas upp och detaljeras. (se vidare under kapitel; Ansvar, Beslutstrukturer och Uppföljning.) I detta dokument beskrivs därför delstrategierna endast översiktligt. Underdokumenten till bredbandsstrategin är av två slag, enligt följande: Delstrategier för arbetet i organisationen och hur gemensamma mål nås genom rätt agerande i olika verksamheter i kommunen. Dokumentation av bredbandsinfrastruktur som krävs som underlag för utveckling av bredbandstrategin och för upprättande av delstrategierna. Detta underlag kan successivt utvecklas. Dokumentationen är också en viktig del i arbetet att på ett aktivt sätt möta bl a Plan- och bygglagen. Följande delstrategidokument tas fram: KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

73 9 (11) DELSTRATEGI FÖR BEFINTLIGA BOSTÄDER. Utbyggnaden av fibernät till befintliga bostäder i kommunens tätorter ska prioriteras och ske enligt en strukturerad och genomtänkt planering. Målet är att samtliga AB Höganäshems flerfamiljshus ska vara fiberanslutna. Kommunens engagemang ska sträva efter att det blir en öppen lösning som inte diskriminerar någon av marknadens aktörer DELSTRATEGI FÖR LANDSBYGDSOMRÅDEN. Med tanke på hur Höganäs kommun ser ut geografiskt och demografiskt är det på sikt mycket viktigt att säkerställa att även landsbygden får tillgång till bredband. Drygt 30 procent av befolkningen bor i centralorten Höganäs, 50 procent i de övriga tätorterna och knappt 10 procent på landsbygden. Till de invånarna som bor i kommunen idag, kommer ett stort antal delårsboende över hela kommunen. Lantbruken har ett ständigt ökat behov av bredband och fritidshusen har en tendens att omvandlas till permanentbostäder. Bredband på landsbygden är viktigt för företagens fortlevnad och utveckling, inflyttning, kvarboendemöjligheter samt för att kostnadseffektivt kunna tillhandahålla olika former av samhällsservice. Det är viktigt att kommunen uppmuntrar och tillvaratar lokala initiativ och lokalt engagemang genom att parallellt med planerad utbyggnad även släppa fram mindre utbyggnadsprojekt på t ex landsbygden DELSTRATEGI FÖR KOMMUNENS EGNA IT VERKSAMHET. Övergripande målsättning för kommunens egen IT verksamhet är bästa kommunikation till lägsta pris. Men genom att tillföra medel kan utvecklingen av kommunens IT verksamhet bidra till synergieffekter för den allmänna IT-utvecklingen och bredbandsutbyggnaden i kommunen. Vid upphandling av kommunens inhyrda nätverk ska hänsyn tas till hela samhällets behov om det med marginella ekonomiska tillskott kan bidra till att bredbandsmålen i kommunen uppfylls DELSTRATEGI FÖR KOMMUNALT BOLAG. Höganäs Energi AB är kommunens leverantör av fiberförbindelser, kommunen hyr under 2014 fiberförbindelser till 33 adresser. I bolagets ägardirektiv, KSF 2014:21, anges under punkt 5, Likaledes har bolaget som föremål för sin verksamhet att inom Höganäs kommun bygga, äga, och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation (fibernät). AB Höganäshem ska fortsätta vara ett föredöme när det gäller anslutning av sina fastigheter till det öppna stadsnätet, idag är 100 procent av det befintliga fastighetsbeståndet anslutet till Höganäs Energis fibernät. Men det skall även fortsättningsvis gälla när nya fastigheter förvärvas DELSTRATEGI FÖR EXPLOATERINGSOMRÅDEN. Kommunens samtliga exploateringsavtal ska alltid innefatta direktiv och anvisningar om utbyggnad av ett sammanhängande, säkert och tillgängligt bredbandsnät (fibernät). KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

74 10 (11) DELSTRATEGI FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING. Här avses i första hand de aktuella bostads- och industriområden som planeras i kommunen DOKUMENTATION FRÅN ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLAN. Kommunens översiktsplan är en dokumentation av dagens tankar kring den framtida markanvändningen i kommunen för bostäder, rekreation, verksamheter, etc. I översiktsplanen (ÖP 2014), som i skrivande stund är under framtagande finns ett avsnitt om Infrastruktur för bredband. Där ska dokumentation över de befintliga och planerade nätstrukturer i kommunen finnas. Regeringens beslut avseende: Ny plan och bygglag samt en ändring av anläggningslagen 1973:1149 innebär att kommunen ansvarar för dokumentation av kabelnäten och övrig bredbandsinfrastruktur (jämför kommunens ansvar för t ex vatten och avlopp). Historiskt har kommuner inte haft detta ansvar. Således måste tid avsättas och processer etableras för att åstadkomma nödvändigt underlag. Främst gäller det: Mobilstationer Telestationer och telenät inklusive nedläggningshotade dito Nätstrukturer och sträckning inklusive lokaler och etableringar Operatörer verksamma inom kommunen (kontaktmän) Lokalt stadsnät Övrig bredbandsinfrastruktur försvar, privata företag, etc 9 ANSVAR Kommunfullmäktige ansvarar för och beslutar om den övergripande bredbandsstrategin som i tillämpliga delar ska gälla för kommunens samtliga verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för och beslutar om delstrategidokumenten som i tillämpliga delar ska gälla för kommunens samtliga verksamheter. Respektive förvaltning ansvarar för genomförande, uppföljning och återkoppling av delstrategierna till kommunstyrelsen. Förvaltningen ska också dokumentera erfarenheter under projektet och lägga förslag till vidareutveckling av delstrategidokumenten. De ansvarar också för dokumentationsbilagorna som löpande beskriver nuläget. 10 BESLUTSSTRUKTUR Kommunfullmäktige fattar beslut om den övergripande bredbandsstrategin. Dokumentet revideras varje mandatperiod. Dokumentet ska ha ett långsiktigt tidsperspektiv Dokumentet ska i tillämpliga delar synkroniseras med kommunens översiktsplan. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

75 11 (11) Besluts om delstrategier tas av kommunstyrelsen och genomförs i befintligt verksamhet och organisation. Det gäller också de underlag dokumentation över nuläge som löpande måste uppdateras. 11 UPPFÖLJNING Till kommunstyrelsen ska årligen avrapporteras måluppfyllelse av Bredbandsstrategin samt hur implementeringen genomförts i verksamheten och underliggande styrdokument. Tillämpning av den antagna planens delstrategier bedöms inte vara fullt genomförd i löpande verksamhet förrän efter 2 4 år varför en uppföljning krävs för att inte utvecklingen ska stanna av speciellt det första året efter beslut. Det gäller också de bilagor som beskriver nuläge och utgör underlag till strategierna. Eftersom aktiviteterna går över flera ansvarsområden i kommunens organisation och det inte finns erfarenhet och rutiner, tillsätts första året särskilda resurser för att säkerställa implementeringen av Bredbandsstrategin. En annan mycket viktig del är en regelbunden uppföljning av marknads och teknikläget på bredbandsområdet. Förändringar kan ske relativt snabbt och är mycket viktigt underlag för kommunens agerande i denna fråga. Löpande kan Post- och Telestyrelsens marknadsanalys ge en opartisk bild av läget i Sverige såväl som globalt. Samverkan med grannkommuner, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, SkåNet, näringsliv och andra privata aktörer kan komplettera bilden lokalt och regionalt. Underlag om situationen bör finnas med i avrapporteringen till kommunstyrelsen. 12 EXTERN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Bredbandsstrategin bör kommuniceras med kommunens invånare, näringsliv och företag, främst via Höganäs Energis och kommunens hemsida. Det är viktigt att allmänheten kan följa och avgöra hur bredbandsstrategin inverkar på olika delar av kommunen samt hur läget är på respektive orter. Här bör också finnas länkar till andra viktiga webbsidor (Post- och Telestyrelsen, Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, SkåNet etc). Kommunledningskontoret Herman Crespin Mats Löfgren Bo Nilsson Kommunchef IT-chef KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

76 Ärende 10 Godkännande av köpekontrakt avseende försäljning av Flundarp 1:46 76

77 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2012/36 GODKÄNNANDE AV KÖPEKONTRAKT AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV FLUNDARP 1:46 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2012, 35, att uppdra åt kommunstyrelsen att sälja fastigheten Flundarp 1:46 i Arild till ett pris som inte understiger 4,5 mnkr. I en tjänsteskrivelse den 10 oktober 2014 skriver teknik- och fastighetsförvaltningen att fastigheten har varit ute till försäljning via mäklare utan framgång. Endast 2 bud har inkommit varav båda varit under 3 mnkr. Vidare skriver teknik- och fastighetsförvaltningen att 2 nya oberoende värderingar gjordes våren 2014 vilka bägge kom fram till att fastigheten är övervärderad och ett rimligt utgångspris med tanke på fastighetens belägenhet, skick samt att den är q-märkt är kring 3 mnkr. Nuvarande anlitad mäklare har nu fått in ett bud på 3 mnkr från en köpare, som kan tänka sig byggnaden som både bostad och galleri. Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att fastigheten säljs till den aktuelle köparen som erbjudit 3 mnkr för fastigheten. Om fastigheten inte säljs gör teknik- och fastighetsförvaltningen bedömningen att större underhållsinsatser behöver vidtas för att undvika ytterligare försämring av fastigheten. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2014, 235, Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 oktober 2014, Teknik- och fastighetsförvaltningen, förslag på köpekontrakt avseende försäljning av Flundarp 1:46. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2014, 119. Kommunfullmäktige beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av Flundarp 1:46 Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

78 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Kommunstyrelsen, Ordförande Péter Kovács Justerande Anders Ståhl Sekreterare Niklas Åkerström Protokollet har justerats den 18 november 2014 Anslaget på kommunens anslagstavla den 18 november Höganäs

79 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN 235 GODKÄNNANDE AV KÖPEKONTRAKT AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV FLUNDARP 1:46 KS/2012/36 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2012, 35, att uppdra åt kommunstyrelsen att sälja fastigheten Flundarp 1:46 i Arild till ett pris som inte understiger 4,5 mnkr. I en tjänsteskrivelse den 10 oktober 2014 skriver teknik- och fastighetsförvaltningen att fastigheten har varit ute till försäljning via mäklare utan framgång. Endast 2 bud har inkommit varav båda varit under 3 mnkr. Vidare skriver teknik- och fastighetsförvaltningen att 2 nya oberoende värderingar gjordes våren 2014 vilka bägge kom fram till att fastigheten är övervärderad och ett rimligt utgångspris med tanke på fastighetens belägenhet, skick samt att den är q-märkt är kring 3 mnkr. Nuvarande anlitad mäklare har nu fått in ett bud på 3 mnkr från en köpare, som kan tänka sig byggnaden som både bostad och galleri. Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att fastigheten säljs till den aktuelle köparen som erbjudit 3 mnkr för fastigheten. Om fastigheten inte säljs gör teknik- och fastighetsförvaltningen bedömningen att större underhållsinsatser behöver vidtas för att undvika ytterligare försämring av fastigheten. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2014, 119, Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 oktober 2014, Teknik- och fastighetsförvaltningen, förslag på köpekontrakt avseende försäljning av Flundarp 1:46. Förslag till beslut på sammanträdet Ros-Mari Paulsson (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av Flundarp 1:46. Deltar ej i beslutet Lennart Nilsson (S) och Göran Lock (MP) deltar inte i beslutet då de upplever en dålig politisk hantering av ärendet. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Höganäs

80 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige KS/2012/36 UPPDRAG ATT SÄLJA FLUNDRARP1:46 I ARILD (POSTHUSET I ARILD) Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2012, 35, att uppdra åt kommunstyrelsen att sälja fastigheten Flundrarp 1:46 i Arild till ett pris som inte understiger 4,5 mnkr. Fastigheten har därefter varit ute till försäljning via mäklare utan framgång. Endast 2 bud har inkommit under hela perioden, varav båda under 3 mnkr. Under våren 2014 gjordes 2 nya oberoende värderingar av fastigheten där båda kom fram till att fastigheten är övervärderad och ett rimligt utgångspris bör ligga runt 3 mnkr med tanke på dess belägenhet, skick samt att det är q-märkt. Ny mäklare anlitades. Nuvarande mäklare har nu fått in ett bud på 3 mnkr från en köpare, som kan tänka sig byggnaden som både bostad och galleri. Med erfarenhet av svårigheten att sälja fastigheten till det av fullmäktige beslutade försäljningspriset, förslår Teknik- och fastighetsförvaltningen att genomföra försäljningen till den nu aktuelle köparen. Om fastigheten ska behållas måste kommunen förutom befintliga drift- och underhållskostnader börja göra större underhållsinsatser för att bevara byggnaden om inte ytterligare försämring ska ske. Beslutsunderlag Kopia av köpeavtal. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut Teknik och fastighetsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av Flundrarp 1:46 Margareta Engkvist Björkenhall Förvaltningschef TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Höganäs

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 Ärende 11 Antagande av reglemente för anställande av politisk sekreterare mandatperioden

89 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/759 ANTAGANDE AV REGLEMENTE FÖR ANSTÄLLANDE AV POLITISK SEKRETERARE MANDATPERIODEN Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2014, 91, att anta ett reglemente för partistöd. Behovet av ett reglemente för partistöd föranleddes av förändrad lagstiftning. Sammanfattningsvis är det lagstiftarens mening med den förändrade lagstiftningen att partistödet ska stödja partiernas utåtriktade verksamhet. I och med ändamålsbestämmelsen får inte partistödet användas till att finansiera politiska sekreterare eftersom detta primärt utgör stöd till det inre politiska arbetet. Således måste beslut om politiska sekreterare istället hanteras och redovisas som ett eget ärende vid sidan av partistödet. I en tjänsteskrivelse den 10 oktober 2014 redogör kommunledningskontoret för ett föreslag till reglemente för anställande av politisk sekreterare mandatperioden Den ekonomiska utgångspunkten i förslaget har varit kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och plan beslutat vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober Förslaget till reglemente utgår från att kommunen tillhandahåller en tjänst om 75 % som partierna får dela i förhållande till antal mandat i kommunfullmäktige och de medel kommunfullmäktige har anslagit för ändamålet. Stödet räknas upp årligen utifrån förändring i det arvode som utbetalas till kommunstyrelsens ordförande. Vidare skriver kommunledningskontoret att förslaget reglemente möjliggör att flera partier genom överenskommelse går samman för att samutnyttja sitt stöd till en politisk sekreterare och således öka en enskild sekreterares anställningsgrad. Föreslaget reglemente anger också att det parti eller de samverkande partier som tillsammans får ett stöd över 40 % av en tjänst har rätt att av kommunen få tillhandahållet och bekostat kontorsrum, dator, telefon, kopiering och utskrifter för den politiska sekreteraren. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2014, 238, Kommunledningskontorets kommunkansli, tjänsteskrivelse den 10 oktober 2014, Kommunledningskontorets kommunkansli, förslag på reglemente för stöd till politisk sekreterare för mandatperioden , KFS 2014:28. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2014, 130. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta reglemente för stöd till politiska sekreterare, KFS 2014:28, för mandatperioden Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

90 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Kommunstyrelsen, Ordförande Péter Kovács Justerande Anders Ståhl Sekreterare Niklas Åkerström Protokollet har justerats den 18 november 2014 Anslaget på kommunens anslagstavla den 18 november Höganäs

91 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN KS/2014/ ANTAGANDE AV REGLEMENTE FÖR ANSTÄLLANDE AV POLITISK SEKRETERARE MANDATPERIODEN Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2014, 91, att anta ett reglemente för partistöd. Behovet av ett reglemente för partistöd föranleddes av förändrad lagstiftning. Sammanfattningsvis är det lagstiftarens mening med den förändrade lagstiftningen att partistödet ska stödja partiernas utåtriktade verksamhet. I och med ändamålsbestämmelsen får inte partistödet användas till att finansiera politiska sekreterare eftersom detta primärt utgör stöd till det inre politiska arbetet. Således måste beslut om politiska sekreterare istället hanteras och redovisas som ett eget ärende vid sidan av partistödet. I en tjänsteskrivelse den 10 oktober 2014 redogör kommunledningskontoret för ett föreslag till reglemente för anställande av politisk sekreterare mandatperioden Den ekonomiska utgångspunkten i förslaget har varit kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och plan beslutat vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober Förslaget till reglemente utgår från att kommunen tillhandahåller en tjänst om 75 % som partierna får dela i förhållande till antal mandat i kommunfullmäktige och de medel kommunfullmäktige har anslagit för ändamålet. Stödet räknas upp årligen utifrån förändring i det arvode som utbetalas till kommunstyrelsens ordförande. Vidare skriver kommunledningskontoret att förslaget reglemente möjliggör att flera partier genom överenskommelse går samman för att samutnyttja sitt stöd till en politisk sekreterare och således öka en enskild sekreterares anställningsgrad. Föreslaget reglemente anger också att det parti eller de samverkande partier som tillsammans får ett stöd över 40 % av en tjänst har rätt att av kommunen få tillhandahållet och bekostat kontorsrum, dator, telefon, kopiering och utskrifter för den politiska sekreteraren. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2014, 130, Kommunledningskontorets kommunkansli, tjänsteskrivelse den 10 oktober 2014, Kommunledningskontorets kommunkansli, förslag på reglemente för stöd till politisk sekreterare för mandatperioden , KFS 2014:28. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för stöd till politiska sekreterare, KFS 2014:28, för mandatperioden Höganäs

92 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Höganäs

93 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/759 ANTAGANDE AV REGLEMENTE FÖR ANSTÄLLANDE AV POLITISK SEKRETERARE Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2014, 91, att anta ett reglemente för partistöd. Behovet av ett reglemente för partistöd föranleddes av förändrad lagstiftning. Enligt lagstiftaren är syftet med det lokala partistödet att stärka de lokala partiernas ställning i den kommunala demokratin. Vidare är det lokala partistödet avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. Sammanfattat är det lagstiftarens mening att partistödet ska stödja partiernas utåtriktade verksamhet. I och med ändamålsbestämmelsen får inte partistödet användas till att finansiera politiska sekreterare eftersom detta primärt utgör stöd till det inre politiska arbetet. Således måste beslut om politiska sekreterare istället hanteras och redovisas som ett eget ärende vid sidan av partistödet. Kommunledningskontorets kommunkansli har fått i uppdrag från kommunchefen att utarbeta ett lagenligt regelverk med syfte att kunna erbjuda politiska sekreterare för mandatperioden Den ekonomiska utgångspunkten i förslaget har varit kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och plan beslutat vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober 2014, 213. En omvärldsanalys om hur dessa stöd brukar utformas visar på två modeller. En modell utgår från att kommunen tillhandahåller en viss storlek på en tjänst som sedan partierna kan göra anspråk på i relation till antal mandat i kommunfullmäktige. Om till exempel ett parti som har 10 av kommunfullmäktiges 41 mandat gör anspråk på den tjänst om 75 % som kommunen tillhandahåller skulle partiet ha rätt till ett stöd om 18 % för en politisk sekreterare. Modell två utgår från att ett parti över ett visst antal mandat har rätt till ett visst stöd för politisk sekreterare. Till exempel har ett parti som har mellan 5 och 9 mandat rätt till ett stöd om 10 % av en tjänst för en politisk sekreterare, ett parti som har mellan 10 och 19 mandat har rätt till ett stöd om 25 % av en tjänst för en politisk sekreterare, ett parti som har mellan 20 och 29 mandat har rätt till ett som stöd om 50 % av en tjänst och så vidare. Föreslaget reglemente för politiska sekreterare utgår från att kommunen tillhandahåller en tjänst om 75 % som partierna får dela i förhållande till antal mandat i kommunfullmäktige och de medel kommunfullmäktige har anslagit åt ändamålet. Stödet räknas upp årligen utifrån förändring i det arvode som utbetalas till kommunstyrelsens ordförande. Förslaget möjliggör att flera partier genom överenskommelse går samman för att samutnyttja sitt stöd till en politisk sekreterare och således öka en enskild sekreterares anställningsgrad. Denna överenskommelse måste översändas skriftligt till kommunen och vara undertecknad av partiernas gruppledare i kommunfullmäktige. Föreslaget reglemente för politiska sekreterare anger också att det parti eller de samverkande partier som tillsammans får ett stöd över 40 % av en tjänst har rätt att av kommunen få tillhandahållet och bekostat kontorsrum, dator, telefon till den politiska sekreteraren. Vidare bekostar kommunen utskrifter och kopiering för politiska sekreterare med en tjänstgöringsgrad över 40 %. De kostnader som föreslaget reglemente ger upphov till täcks under förutsättning att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag på budget 2015 och plan behandlat vid kommunstyrelsen sammanträde den 7 oktober 2014, 213. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

94 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/759 Beslutsunderlag Kommunledningskontorets kommunkansli, förslag på reglemente för stöd till politisk sekreterare för mandatperioden , KFS 2014:27. Kommunledningskontorets kommunkanslis förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för stöd till politiska sekreterare, KFS 2014:27, för mandatperioden Herman Crespin Kommunchef Martin Fransson Kanslichef Niklas Åkerström Kommunsekreterare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

95 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (1) 2014:28 REGLEMENTE FÖR STÖD TILL POLITISKA SEKRETERARE FÖR MANDATPERIODEN Syftet med stöd till politiska sekreterare är att bistå partierna i dess inre politiska arbete. 2 Höganäs kommun tillhandahåller ett stöd utifrån de medel som anslagits av kommunfullmäktige för ändamålet. Stödet motsvarar en tjänst om 75 % som fördelas utifrån partiernas procentuella andel av mandatfördelningen i Höganäs kommuns fullmäktige. Stödet räknas upp årligen utifrån förändring i det arvode som utbetalas till kommunstyrelsens ordförande. 3 Partier kan efter överenskommelse gå samman för att samutnyttja sitt stöd till en politisk sekreterare och således öka en enskild sekreterares anställningsgrad. Överenskommelsen ska översändas skriftligt till kommunen och vara undertecknad av partiernas gruppledare i kommunfullmäktige. 4 Kommunen ska tillhandahålla kontorsrum, dator samt telefon för den eller de politiska sekreterare som har en sammanlagd tjänstgöringsgrad över 40 %. Kommunen bekostar även utskrifter och kopiering för politiska sekreterare som har en sammanlagt tjänstgöringsgrad över 40 %. 5 Politiska sekreteraren anställs av Höganäs kommun efter skriftliga förslag från respektive parti eller samverkande partier. Anställningsbeslut fattas av kommunstyrelsen. 6 Lagen (1982:80) om anställningsskydd tillämpas inte vid anställning av politiska sekreterare i enlighet med kommunallagen (1991:90) 4 kapitel Stödet för politiska sekreterare upphör att gälla den 31 oktober 2018 då även detta reglemente upphör att gälla. Antaget av kommunfullmäktige den XXXX 2014, XX. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

96 Ärende 12 Godkännande av ändring av bestämmelser för keramiskt stipendium 96

97 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE GODKÄNNANDE AV ÄNDRING I REGELVERKET AVSEENDE KERAMISKT STIPENDIUM KS/2014/826 Sammanfattning av ärendet I en tjänsteskrivelse den 20 oktober 2014 föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att följande formuleringar tas bort från regelverket för kommunens keramikstipendium; Stipendiet delas ut i samband med Keramikfestivalen i maj varje år samt: En representant från Saltglaserats stiftelse Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2014, 234, Kultur- och fritidsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 20 oktober Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut den 27 oktober 2014, 63. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna ändringarna i regelverket för keramiskt stipendium. Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

98 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Kommunstyrelsen, Ordförande Péter Kovács Justerande Anders Ståhl Sekreterare Niklas Åkerström Protokollet har justerats den 18 november 2014 Anslaget på kommunens anslagstavla den 18 november Höganäs

99 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN KS/2014/ GODKÄNNANDE AV ÄNDRING AV BESTÄMMELSER FÖR KERAMISKT STIPENDIUM Sammanfattning av ärendet I en tjänsteskrivelse den 20 oktober 2014 föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att följande formuleringar tas bort från regelverket för kommunens keramikstipendium; Stipendiet delas ut i samband med Keramikfestivalen i maj varje år samt: En representant från Saltglaserats stiftelse Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut den 27 oktober 2014, 63, Kultur- och fritidsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 20 oktober Förslag till beslut på sammanträdet Lennart Nilsson (S) och Anders Ståhl (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ändringarna i regelverket för keramiskt stipendium. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Höganäs

100 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/826 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR I REGELVERK, KERAMIKSTIPENDIUM Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att följande formuleringar tas bort från regelverket för kommunens keramikstipendium; Stipendiet delas ut i samband med Keramikfestivalen i maj varje år samt: En representant från Saltglaserats stiftelse Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Bestämmelser för det av Höganäs kommun instiftade keramiskt stipendium, den 20 oktober 2014 Kultur- och fritidsförvaltningens föreslår kultur- och fritidsutskottet att godkänna förslaget Anneli Sjöborg Kultur- och fritidschef KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs

101 (1) BESTÄMMELSER FÖR DET AV HÖGANÄS KOMMUN INSTIFTADE KERAMISKT STIPENDIUM 1 Beskrivning av Höganäs kommuns keramiska stipendium Stipendiet ges till framstående keramiker som har tillfört keramiknäringen kvalitet och nyskapande och som har eller har haft en stor betydelse för yngre kollegor. Prissumman är kronor. 2 Vem kan söka? Höganäs kommuns keramiska stipendium är avsett för enskild keramiker. Institutioner, fria grupper och motsvarande kan inte söka. Sökande ska vara permanent bosatt i Sverige och/eller ha sin huvudsakliga verksamhet här i landet. 3 Hur bedöms ansökan? Ansökan bedöms utifrån konstnärlig verksamhet och kvalitet. Till ansökan ska CV, dokumentation och bilder bifogas. Beslutet fattas av juryn som består av: Två representanter från Höganäs kommun En representant från Höganäs museum En representant från Keramiskt Center En representant från Saltglaserats stiftelse 4 När kan man söka? Ansökan ska ha inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen senast 31 mars. Stipendiet delas ut i samband med Keramikfestivalen i maj varje år Höganäs

102 Ärende 13 Överenskommelse avseende mottagande av ensamkommande flyktingbarn 102

103 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN KS/2014/20 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2014, 6, att godkänna en överenskommelse avseende att hålla 10 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn varav 4 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn, med start från och med den 15 februari Sedan januari 2014 har Migrationsverket, genom en lagändring, även utvidgade möjligheter att anvisa kommunen att ta emot ensamkommande barn. Ändringen innebär att alla kommuner kan anvisas att ta emot ensamkommande barn oavsett om kommunen har en överenskommelse eller inte. Varje år kommer barn och ungdomar utan förälder eller annan legal vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn, till Sverige för att ansöka om asyl. Kommunen ansvarar för mottagandet, omsorgen och boendet för dessa barn och ungdomar. Ansvaret gäller både asylsökande och de som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Antalet barn som kommer till Sverige har ökat kraftigt och under Till och med sista september har ensamkommande barn ansökt om asyl vilket är en ökning med över 100 % jämfört med samma period Till följd av detta har Migrationsverket gjort en ny beräkning av behovet av asylplatser och tagit fram ett nytt fördelningstal på antal platser varje kommun bör tillhandhålla. Det i sin tur innebär att kommuner med en överenskommelse, men med färre antal asylplatser än vad fördelningstalet anger kommer att få ta emot fler ensamkommande barn än idag. Höganäs kommun är en av många kommuner som berörs. Socialnämnden behandlade den 5 november 2014, 190, ett förslag på överenskommelse mellan Höganäs kommun och Migrationsverket avseende 18 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav 11 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Överenskommelsen måste vara Migrationsverket tillhanda senast den 15 december. I sitt beslut skriver socialnämnden att fördelningstalen för Höganäs kommun för närvarande är 11 asylplatser men det finns indikationer på att fördelningstalet kommer att förändras ytterligare. Kommunstyrelsens beslutade den 11 november 2014, 237, att bordlägga ärendet. Kommunstyrelsens ordförande har kallat till ett extra sammanträde den 27 november före kommunfullmäktiges sammanträde för att möjliggöra att överenskommelsen behandlas av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 27 november. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2014, 237, Socialnämndens beslut den 5 november 2014, 190, Migrationsverket, Förslag på överenskommelse om blandade platser, Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2014, 135, forts. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

104 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE Socialförvaltningen, förslag till överenskommelse avseende mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

105 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Kommunstyrelsen, Ordförande Péter Kovács Justerande Anders Ståhl Sekreterare Niklas Åkerström Protokollet har justerats den 18 november 2014 Anslaget på kommunens anslagstavla den 18 november Höganäs

106 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN KS/2014/ BORDLÄGGNING AV ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2014, 6, att godkänna en överenskommelse avseende att hålla 10 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn varav 4 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn, med start från och med den 15 februari Sedan januari 2014 har Migrationsverket, genom en lagändring, även utvidgade möjligheter att anvisa kommunen att ta emot ensamkommande barn. Ändringen innebär att alla kommuner kan anvisas att ta emot ensamkommande barn oavsett om kommunen har en överenskommelse eller inte. Varje år kommer barn och ungdomar utan förälder eller annan legal vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn, till Sverige för att ansöka om asyl. Kommunen ansvarar för mottagandet, omsorgen och boendet för dessa barn och ungdomar. Ansvaret gäller både asylsökande och de som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Antalet barn som kommer till Sverige har ökat kraftigt under Till och med sista september har ensamkommande barn ansökt om asyl vilket är en ökning med över 100 % jämfört med samma period Till följd av detta har Migrationsverket gjort en ny beräkning av behovet av asylplatser och tagit fram ett nytt fördelningstal på antal platser varje kommun bör tillhandhålla. Det i sin tur innebär att kommuner med en överenskommelse, men med färre antal asylplatser än vad fördelningstalet anger kommer att få ta emot fler ensamkommande barn än idag. Höganäs kommun är en av många kommuner som berörs. Fördelningstalen för Höganäs kommun är nu för närvarande 11 asylplatser men enligt socialförvaltningen finns det indikationer på att fördelningstalet kommer att förändras ytterligare. Det finns förslag på en ny överenskommelse mellan kommunen och Migrationsverket med anledning av det förändrade fördelningstalet. Överenskommelsen måste vara Migrationsverket tillhanda senast den 15 december. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 oktober 2014, 135, att ställa sig positiva till en ny överenskommelse avseende mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Socialnämnden behandlade den 5 november 2014, 187, ett förslag på överenskommelse avseende mottagande av ensamkommande flyktingbarn mellan Höganäs kommun samt migrationsverket. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Péter Kovács (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att bordlägga ärendet Höganäs

107 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN Beslutsgång Ordförande Péter Kovács (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag att bordlägga ärendet. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Höganäs

108 HÖGANÄS KOMMUN PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 5 av 13 r--~----- HÖGANÄS KOW<l\lltJ' KOM MUNKA t-:< ' ~ ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE BARN SN/2014/190 Sammanfattning av ärendet Varje år kommer barn och ungdomar utan förälder eller annan legal vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn, till Sverige för att ansöka om asyl. Kommunen ansvarar för mottagandet, omsorgen och boendet för dessa barn och ungdomar. Ansvaret gäller både asylsökande och de som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Antalet barn som kommer till Sverige har ökat kraftigt och under 2014, till och med sista september, har ensamkommande barn ansökt om asyl. Det är en ökning med över 100% jämfört med samma period Till följd av detta har Migrationsverket gjort en ny beräkning av behovet av asylplatser och tagit fram ett nytt fördelningstal på antal platser varje kommun bör tillhandahålla. Det i sin tur innebär att kommuner med en överenskommelse, men med fårre antal asylplatser än vad fördelningstalet anger kommer att få ta emot fler ensamkommande barn än idag. Höganäs kommun är en av många kommuner som berörs. Fördelningstalen för Höganäs kommun är för närvarande 11 asylplatser men indikationer finns på att fördelningstalet kommer att förändras ytterligare. Sedan januari 2014 har Migrationsverket, genom en lagändring, även utvidgade möjligheter att anvisa kommunen att ta emot ensamkommande barn. Ändringen innebär att alla kommuner kan anvisas att ta emot ensamkommande barn oavsett om kommunen har en överenskommelse eller inte. Höganäs kommun har sedan en överenskommelse med Migrationsverket att hålla 1 O boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav 4 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Det finns förslag på en ny överenskommelse mellan kommunen och Migrationsverket med anledning av det förändrade fördelningstalet. Överenskommelsen måste vara Migrationsverket tillhanda senast den 15 december. Beslutsunderlag Överenskommelse om blandade platser, Migrationsverket. Beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreslagna överenskommelser avseende att hålla 18 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav 11 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn, med start från och med , fortsättning l SIGNATURE =:= 108

109 PROTOKOLL SOCIALNÄMN DEN HÖGANÄS KOMMUN Sida 6 av 13 att att föreslå kommunfullmäktige att beakta eventuella justeringar av antalet platser i den föreslagna överenskommelsen, då Migrationsverkets fördelningstal för Höganäs kommun kan komma att revideras, föreslå kommunfullmäktige att bemyndiga socialnämndens ordförande att underteckna avtalen, samt att förklara beslutet omedelbart justerat. r r\ f\ ~ r-\1.\j ' ""~ \ _J.. F,.<l sekreterare Sofia San8berg ; ''-il ~~ )Jik~ /!;?~ "'J~stsr ordförande Bo.13tj ntmark namnförtydligande justerare Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige l SIGNATURER l UTDRAGS~~cG 109

110 110

111 111

112 112

113 Ärende 14 Sätt för annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år

114 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE SÄTT FÖR ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTÄDEN 2015 KS/2014/283 Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagens 5 kapitel 10 ska kommunfullmäktige varje år besluta om i vilka ortstidningar uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska införas. Uttrycket ortstidning omfattar dagstidningar och annonsblad, men även informationstidningar eller motsvarande publikationer som kommunerna och landstingen själva tillhandahåller alla medlemmar i kommunen respektive landstinget. I ordet ortstidningen ligger att det måste vara fråga om en skrift som utkommer så kontinuerligt att det kan uppfattas som en tidning och som dessutom inte har en alltför obetydlig spridning inom orten. De gällande bestämmelserna ger därmed en betydande frihet för kommunfullmäktige att bestämma om annonsering. I en tjänsteskrivelse den 21 oktober 2014 skriver kommunledningskontoret att det idag finns två tidningar som delas ut gratis till samtliga hushåll inom Höganäs kommun: Hallå Höganäs och Lokaltidningen Höganäs. En kvartssida i Lokaltidningen Höganäs kostar 3745 kr och en kvartssida i Hallå Höganäs kostar 2460 kr. Båda tidningarna delas ut på onsdagar. Under 2014 har annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden skett i Lokaltidningen Höganäs. Vidare skriver kommunledningskontoret att för närvarande sker samtliga av Höganäs kommuns så kallade kungörelseannonser, bortsett från annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden, i Hallå Höganäs. Kommunledningskontoret förespråkar utifrån den annonseringsrutin som utarbetats för organisationen i övrigt att även kommunfullmäktiges sammanträden framöver ska annonseras i Hallå Höganäs. Genom att samla samtliga kungörelseannonser i en tidning blir det enklare för de medborgare som vill ta del av dessa och risken att någon medborgare missar någon kungörelseannons minskar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2014, 240, Kommunledningskontorets kommunkansli, tjänsteskrivelse den 3 oktober Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2014, 122. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att att uppgift om kommunfullmäktiges sammanträden under 2015 ska införas i Hallå Höganäs, uppgift om kommunfullmäktiges sammanträde även ska innehålla en beskrivning av de ärenden som behandlas som fullmäktiges presidium anser mest intressanta för medborgare och företagare i kommunen, sammanfattning av ärenden, inklusive motioner och interpellationer. Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

115 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Kommunstyrelsen, Ordförande Péter Kovács Justerande Anders Ståhl Sekreterare Niklas Åkerström Protokollet har justerats den 18 november 2014 Anslaget på kommunens anslagstavla den 18 november Höganäs

116 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN 240 SÄTT FÖR ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 2015 KS/2014/283 Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagens 5 kapitel 10 ska kommunfullmäktige varje år besluta om i vilka ortstidningar uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska införas. Uttrycket ortstidning omfattar dagstidningar och annonsblad, men även informationstidningar eller motsvarande publikationer som kommunerna och landstingen själva tillhandahåller alla medlemmar i kommunen respektive landstinget. I ordet ortstidningen ligger att det måste vara fråga om en skrift som utkommer så kontinuerligt att det kan uppfattas som en tidning och som dessutom inte har en alltför obetydlig spridning inom orten. De gällande bestämmelserna ger därmed en betydande frihet för kommunfullmäktige att bestämma om annonsering. I en tjänsteskrivelse den 21 oktober 2014 skriver kommunledningskontoret att det idag finns två tidningar som delas ut gratis till samtliga hushåll inom Höganäs kommun: Hallå Höganäs och Lokaltidningen Höganäs. En kvartssida i Lokaltidningen Höganäs kostar 3745 kr och en kvartssida i Hallå Höganäs kostar 2460 kr. Båda tidningarna delas ut på onsdagar. Under 2014 har annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden skett i Lokaltidningen Höganäs. Vidare skriver kommunledningskontoret att för närvarande sker samtliga av Höganäs kommuns så kallade kungörelseannonser, bortsett från annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden, i Hallå Höganäs. Kommunledningskontoret förespråkar utifrån den annonseringsrutin som utarbetats för organisationen i övrigt att även kommunfullmäktiges sammanträden framöver ska annonseras i Hallå Höganäs. Genom att samla samtliga kungörelseannonser i en tidning blir det enklare för de medborgare som vill ta del av dessa och risken att någon medborgare missar någon kungörelseannons minskar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2014, 122, Kommunledningskontorets kommunkansli, tjänsteskrivelse den 3 oktober Förslag till beslut på sammanträdet Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt i tillägg att annonsering även ska ske i Helsingborgs Dagblad. Kjell Dahlin (SD) yrkar att annonseringen ska ske i Lokaltidningen. Beslutsgång Ordförande Péter Kovács (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Kjell Dahlins (SD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ordförande Péter Kovács (M) ställer Lennart Nilssons (S) tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet Höganäs

117 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att att uppgift om kommunfullmäktiges sammanträden under 2015 ska införas i Hallå Höganäs, uppgift om kommunfullmäktiges sammanträde även ska innehålla en beskrivning av de ärenden som behandlas som fullmäktiges presidium anser mest intressanta för medborgare och företagare i kommunen, sammanfattning av ärenden, inklusive motioner och interpellationer. Reservationer Lennart Nilsson (S) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) reserverar sig mot beslutet att avslå Lennart Nilssons (S) tilläggsyrkande. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Höganäs

118 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/283 SÄTT FÖR ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 2015 Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagens 5 kapitel 10 ska kommunfullmäktige varje år besluta om i vilka ortstidningar uppgift om tid och plats för kommunfullmäktige sammanträden ska införas. Uttrycket ortstidning omfattar dagstidningar och annonsblad, men även informationstidningar eller motsvarande publikationer som kommunerna och landstingen själva tillhandahåller alla medlemmar i kommunen respektive landstinget. I ordet ortstidningen ligger att det måste vara fråga om en skrift som utkommer så kontinuerligt att det kan uppfattas som en tidning och som dessutom inte har en alltför obetydlig spridning inom orten. De gällande bestämmelserna ger därmed en betydande frihet för kommunfullmäktige att bestämma om annonsering. Idag finns det två tidningar som delas ut gratis till samtliga hushåll inom Höganäs kommun: Hallå Höganäs och Lokaltidningen Höganäs. En kvartssida i Lokaltidningen Höganäs kostar 3745 kr och en kvartssida i Hallå Höganäs kostar 2460 kr. Båda tidningarna delas ut på onsdagar. Under 2014 har annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden skett i Lokaltidningen Höganäs. För närvarande sker samtliga av Höganäs kommuns så kallade kungörelseannonser, bortsett från annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden, i Hallå Höganäs. Kommunledningskontorets kommunkansli samt kommunikationsavdelning förespråkar utifrån den annonseringsrutin som utarbetats för organisationen i övrigt att även kommunfullmäktiges sammanträden framöver ska annonseras i Hallå Höganäs. Genom att samla samtliga kungörelseannonser i en tidning blir det enklare för de medborgare som vill ta del av dessa och risken att någon medborgare missar någon kungörelseannons minskar. Kommunledningskontorets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att uppgift om kommunfullmäktiges sammanträden under 2015 ska införas i Hallå Höganäs, uppgift om kommunfullmäktiges sammanträde även ska innehålla en beskrivning av de ärenden som behandlas som fullmäktiges presidium anser mest intressanta för medborgare och företagare i kommunen, sammanfattning av ärenden, inklusive motioner och interpellationer. Martin Fransson Kanslichef Charlotte Vahtera Kommunikationschef Niklas Åkerström Kommunsekreterare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

119 Ärende 15 Fastställande av mötesdagar för 2015 för kommunfullmäktige 119

120 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE FASTSTÄLLANDE AV MÖTESDAGAR FÖR 2015 FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/527 Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontorets kommunkansli har tagit fram förslag till sammanträdesschema för 2015 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott. I schemat finns även förslag på datum för allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2014, 241, Kommunledningskontorets kommunkansli, tjänsteskrivelse den 24 oktober 2014, Kommunledningskontorets kommunkansli, förslag på sammanträdesdagar för år 2015 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, den 28 oktober Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att fastställa mötesdagar för kommunfullmäktige 2015 enligt förslag till sammanträdesschema 2015 daterad den 28 oktober Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

121 121

122 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/527 FÖRSLAG TILL SAMMANTRÄDESSCHEMA 2015 FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSEN SAMT DESS UTSKOTT Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontorets kommunkansli har tagit fram förslag till sammanträdesschema för 2015 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott. I schemat finns även förslag på datum för allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige. I likhet med innevarande års sammanträdesschema finns det ett ordinarie samt ett preliminärt planoch arbetsutskott per omgång sammanträden. Meningen är att dessa preliminära utskottstillfällen bara ska aktiveras om det förekommer ärenden av brådskande karaktär. Dessa möten bör dock redan nu bokas in i ledamöternas samt ersättarnas kalendrar, så de är beredda på att sammanträda om så skulle behövas. Vidare så ändras klockslagen för kommunstyrelsens arbets- och planutskott. Arbetsutskottet börjar klockan 08:45 och planutskottet klockan 13:30 under förutsättning att inget annat anges i kallelsen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets kommunkansli, förslag på sammanträdesdagar för år 2015 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, den 24 oktober Kommunledningskontorets kommunkanslis förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa mötesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2015 enligt förslag till sammanträdesschema 2015 daterad den 24 oktober 2014, Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa mötesdagar för kommunfullmäktige 2015 enligt förslag till sammanträdesschema 2015 daterad den 24 oktober Martin Fransson Kanslichef Niklas Åkerström Kommunsekreterare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

123 (4) FÖRSLAG TILL SAMMANTRÄDESDAGAR FÖR 2015 FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSEN SAMT DESS UTSKOTT Arbetsutskott (sammanträder kl 08:45 om ej annat anges i kallelsen) Planutskott (sammanträder kl 13:30 om ej annat anges) Budgetutskott Miljö- och folkhälsoutskott (sammanträder 13:00 om ej annat anges i kallelsen) Näringslivsutskott (tid för sammanträdet anges i kallelsen) Kultur- och fritidsutskott (sammanträder 16:00 om ej annat anges i kallelsen) Kommunstyrelse (sammanträder 16:00 om ej annat anges i kallelsen) Kommunfullmäktige (sammanträder 18:30 om ej annat anges i kallelsen) Allmän politisk debatt i kommunfull mäktige Tisdag 13 januari 2014 Torsdag 29 januari 2014 Tisdag 20 januari Tisdag 20 januari Tisdag 13 januari Måndag 19 januari (behandlar kultur- och fritidsförvaltnin gens bokslut) Tisdag 3 februari (behandlar ks förvaltningars bokslut) Torsdag 19 februari Torsdag 22 januari (behandlar ks förvaltningars bokslut exkl. kultur- och fritidsförv.) Måndag 2 februari (ekonomidi alog med nämnderna ) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

124 2 Arbetsutskott Planutskott Budgetutskott Kultur- och fritidsutskott Kommunstyrelse Miljö- och folkhälsoutskott Näringslivsutskott Kommunfullmäktige Allmän politisk debatt i kommunfull mäktige PREL Tisdag 10 februari PREL Tisdag 10 februari Torsdag 5 mars Tisdag 17 februari Tisdag 17 februari Måndag 16 februari Tisdag 3 februari Torsdag 12 februari Måndag 16 februari Tisdag 3 mars Torsdag 19 mars PREL Tisdag 10 mars PREL Tisdag 10 mars Fredag 13 mars Tisdag 17 mars Tisdag 17 mars PREL Måndag 23 mars (ekonomidialog med nämnderna) Tisdag 24 mars Torsdag 12 mars Måndag 16 mars Tisdag 31 mars Torsdag 23 april PREL Tisdag 7 april PREL Tisdag 7 april Tisdag 21 april Tisdag 21 april Måndag 27 april Torsdag 16 april (förmiddag) Måndag 20 april Tisdag 5 maj Torsdag 21 maj KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

125 3 Arbetsutskott Planutskott Budgetutskott Kultur- och fritidsutskott Kommunstyrelse Miljö- och folkhälsoutskott Näringslivsutskott Kommunfullmäktige Allmän politisk debatt i kommunfull mäktige PREL Tisdag 12 maj PREL Tisdag 12 maj Tisdag 19 maj Tisdag 19 maj Tisdag 5 maj Tisdag 12 maj Måndag 18 maj Tisdag 2 juni (behandlar ks förvaltningars budget) Tisdag 25 augusti Tisdag 25 augusti Måndag 15 juni Torsdag 13 augusti Måndag 17 augusti Tisdag 8 september (behandlar budget 2016 och plan ) Torsdag 24 september (antagande av budget) PREL Tisdag 8 september PREL Tisdag 8 september Måndag 21 september 2013 (kl 13:00 - behandlar ks förvaltningars delårsrapport) Tisdag 22 september Tisdag 22 september Tisdag 22 september (behandlar kommunens delårsrappor t) Tisdag 1 september Tisdag 15 september Måndag 21 september (kl 16:00) Tisdag 6 oktober (behandlar kommunens delårsrapport) Torsdag 22 oktober KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

126 4 Arbetsutskott Planutskott Budgetutskott Kultur- och fritidsutskott Kommunstyrelse Miljö- och folkhälsoutskott Näringslivsutskott Kommunfullmäktige Allmän politisk debatt i kommunfull mäktige PREL Tisdag 6 oktober PREL Tisdag 6 oktober Tisdag 6 oktober Torsdag 15 oktober (förmiddag) Tisdag 20 oktober Tisdag 20 oktober Fredag 23 oktober Tisdag 3 november Måndag 19 oktober Tisdag 3 november Torsdag 19 november PREL Tisdag 10 november PREL Tisdag 10 november Måndag 26 oktober Torsdag 12 november Tisdag 17 november Tisdag 17 november Måndag 16 november Tisdag 1 december Onsdag 16 december KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

127 Ärende 16 Förteckning över ej verkställda beslut tagna kommunfullmäktige 127

128 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖRTECKNING ÖVER EJ VERKSTÄLLDA BESLUT FATTADE I KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/118 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010, 160, att återrapportering av beslut som inte verkställts ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträden i april och oktober varje år. Kommunledningskontorets kansli har upprättat förteckning över ej verkställda beslut tagna av kommunstyrelsen från den 30 augusti 2011 till den 1 september 2014 samt av kommunfullmäktige från den 15 mars 2012 till den 1 september Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2014, 242, Kommunledningskontorets kommunkansli, tjänsteskrivelse den 14 oktober 2014, Kommunledningskontorets kommunkansli, Förteckning över ej verkställda beslut fattade i kommunfullmäktige per den 1 september 2014, daterad den 13 oktober Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2014, 131, Kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2010, 160. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att lägga förteckningen över ej verkställda beslut fattade i kommunfullmäktige per den 1 september 2014 till handlingarna. Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

129 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Kommunstyrelsen, Ordförande Péter Kovács Justerande Anders Ståhl Sekreterare Niklas Åkerström Protokollet har justerats den 18 november 2014 Anslaget på kommunens anslagstavla den 18 november Höganäs

130 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN 242 FÖRTECKNING ÖVER EJ VERKSTÄLLDA BESLUT TAGNA I KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/118 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010, 160, att återrapportering av beslut som inte verkställts ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträden i april och oktober varje år. Kommunledningskontorets kansli har upprättat förteckning över ej verkställda beslut tagna av kommunstyrelsen från den 30 augusti 2011 till den 1 september 2014 samt av kommunfullmäktige från den 15 mars 2012 till den 1 september Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2014, 131, Kommunledningskontorets kommunkansli, tjänsteskrivelse den 14 oktober 2014, Kommunledningskontorets kommunkansli, Förteckning över ej verkställda beslut fattade i kommunstyrelsen per den 1 september 2014, daterad den 13 oktober 2014, Kommunledningskontorets kommunkansli, Förteckning över ej verkställda beslut fattade i kommunfullmäktige per den 1 september 2014, daterad den 13 oktober Ytterligare underlag i ärendet Kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2010, 160. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att lägga förteckningen över ej verkställda beslut fattade i kommunstyrelsen per den 1 september 2014 till handlingarna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga förteckningen över ej verkställda beslut fattade i kommunfullmäktige per den 1 september 2014 till handlingarna. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret (kommunkansliet) Höganäs

131 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/118 TJÄNSTESKRIVELSE AVSEENDE EJ VERKSTÄLLDA BESLUT I KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010, 160, att återrapportering av beslut som inte verkställts ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträden i april och oktober varje år. Kommunledningskontorets kansli har upprättat förteckning över ej verkställda beslut tagna av kommunstyrelsen från den 30 augusti 2011 till den 1 september 2014 samt av kommunfullmäktige från den 15 mars 2012 till den 1 september Beslutsunderlag Förteckning över ej verkställda beslut fattade i kommunstyrelsen per den 1 september 2014, daterad den 13 oktober 2014, Förteckning över ej verkställda beslut fattade i kommunfullmäktige per den 1 september 2014, daterad den 13 oktober Ytterligare underlag i ärendet Kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2010, 160. Kommunledningskontorets kanslis förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga förteckningen över ej verkställda beslut fattade i kommunstyrelsen per den 1 september 2014 till handlingarna. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga förteckningen över ej verkställda beslut fattade i kommunfullmäktige per den 1 september 2014 till handlingarna. Martin Fransson Kanslichef Johan Bringle Ärendesamordnare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

132 (4) FÖRTECKNING ÖVER EJ VERKSTÄLLDA BESLUT FATTADE I KOMMUNFULLMÄKTIGE PER DEN 1 SEPTEMBER 2014 UPPDRAGET Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010, 160, att återrapportering av beslut som inte verkställts ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträden i april och oktober varje år. Denna förteckning avser nya beslut tagna av kommunfullmäktige från och med den 20 februari 2014 till och den 1 september 2014 samt ännu ej verkställda beslut från tidigare förteckning. KS/2011/257 Förvärv av ett vindkraftverk samt förfrågningsunderlag KF KS/2011/257 Förvärv av ett vindkraftverk samt förfrågningsunderlag KF KS/2012/36 Uppdrag att sälja Flundarp 1:46 i Arild (Posthuset i Arild) KF Beslut: att uppdra åt kommunstyrelsen, när vindkraftverket är i bruk, att minska fastighetsförvaltningens driftsbudget som följd av minskade elkostnader. Beslut: att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en översyn av det tematiska tillägget vad avser industrimark i kommunen som kan bedömas som lämplig för vindkraftverk. Beslut: att uppdra åt kommunstyrelsen att sälja fastigheten Flundarp 1:46 i Arild till ett pris som inte understiger 4,5 mkr Kommentar: Vindkraftverket är taget i bruk. Utvärdering pågår av minskade elkostnader för att kunna minska driftsbudget. Kommentar: Arbetet ej påbörjat. Kommentar: Försäljning pågår genom ny mäklare. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

133 2 KS/2012/19 Projekt för vidareutveckling av kollektivtrafiken i Kullabygden KF KS/2012/517 Revisionsrapport - Granskning av upphandlingsverksamheten i Höganäs kommun KF Beslut: att genomföra utvecklingsprojektet under perioden augusti 2013 till juni 2016 som genom samordning av skolskjuts- och linjetrafik utvecklar kollektivtrafiken i de delar av kommunen där sådan saknas, att projektet årligen efter läsårets slut utvärderas och återrapporteras till kommunstyrelsen, att reservera upp till 800 tkr per år från kommunfullmäktiges oförutsedda behov med följande fördelning; år 2013 upp till 400 tkr, åren 2014 och 2015 upp till 800 tkr vardera år och år 2016 reservera upp till 400 tkr som sedan stäms av vid respektive årsbokslut, att uppdra åt utbildningsnämnden att redovisa till kommunstyrelsen hur många elever det är som har 2-3 kilometer till skolan och vilken merkostnad det innebär att erbjuda dem skolskjuts, att kommunstyrelsen får uppdrag att tillse att den gjorda riskbedömningen gällande skolskjutsen granskas och att detta resulterar i en åtgärdsplan för att säkra barns och elevers skolresor, att kommunstyrelsen får i uppdrag att avsätta medel och resurser samt tillse att nödvändiga åtgärder enligt åtgärdsplanen utförs som exempelvis iordningsställande av busshållplatser med mera, så att de är klart till augusti Beslut: att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram adekvata rutiner för uppföljning av inköpskommitténs arbete. Kommentar (ett stycke per attsats): Projektet är under genomförande Utvärdering av läsåret pågår och återrapporteras till KS innan årsskiftet. Beslutsformuleringen är otydlig. Enligt budgetstrategen bör SBF ha beloppen budgeterade för att kunna stå för kostnaden när den kommer. Budgetstrategen skriver det som ett ärende till delårsrapporten. Utbildningsförvaltningen har siffrorna, men endast för de elever som går i skola inom kommunen. Detta redovisas i återrapporteringen till KS. Kostnader för elever som valt att gå i skola i Hbg/Ählm redovisas ej. Åtgärdsplan är framtagen men kan komma att kompletteras inför återrapporteringen till KS. Åtgärder vidtogs till augusti Därefter har ytterligare åtgärdsbehov motiverats. SBF har beviljats tilläggsanslag för innevarande år och aviserat ett årligt behov om 100 tkr fr o m budgetåret Kommentar: Kommittén har inlett sitt arbete och utarbetar rutiner i enlighet med kommunfullmäktiges beslut vid sina kvartalsvisa sammankomster. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

134 3 KS/2013/608 Godkännande av förvärv av fastigheten Bräcke 5:1 KF KS/2013/96 Antagande av stadsmiljöprogram KF KS/2013/433 Godkännande av reviderad bolagsordning samt ägardirektiv för AB Höganäshem KF KS/2013/833 Omorganisation av måltidspersonal till följd av uppsagt intraprenadavtal KF Beslut: att godkänna upprättat förslag till köpeavtal mellan Höganäs kommun och Mats-Ola Erdin avseende Bräcke 5:1 och förvärva fastigheten till en köpeskilling om kronor, att uppdra åt exploateringschefen att genomföra ovan nämnda förvärv samt att bemyndiga kommunstyrelsen att efter genomfört förvärv avyttra tomten. Beslut: att stadsmiljöprogrammet ska aktualiseras en gång per mandatperiod. Beslut: att en avstämning och konsekvensanalys ska göras om två år. Beslut: att samtliga måltidspersonalstjänster vid Tornlyckeskolan överförs till kostenheten från och med den 1 januari 2014, att uppdra åt teknikoch fastighetsförvaltningen att planera för ett övertagande av driften av lokalvård och skötsel av utemiljö vid Tornlyckeskolan från och med den 1 januari Kommentar: Tomten är placerad i kommunens tomtreserv och säljs genom kommunens tomtkö. Kommentar: Stadsmiljöprogrammet kommer att aktualiseras under den nya mandatperioden. Kommentar: Avstämning och konsekvensanalys ej genomförd då datum för genomförande ej passerat. Kommer att genomföras hösten Kommentar: Personalen samt ansvaret för drift av utemiljö och städning överförd från och med 1 jan KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

135 4 KS/2014/5 Anhållan om att få bilda egen lantmäterimyndighet KF KS/2013/511 Upphävande av beslut avseende fortsatta webbsändningar av fullmäktiges sammanträden KF KS/2011/762 Godkännande av spårvägsstudie KF Beslut: att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens utredning avseende förutsättningarna för att bilda en kommunal lantmäterimyndighet i Höganäs kommun, att hos regeringen ansöka om tillstånd att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet i enlighet med lagstiftningens krav, och att denna får påbörja sin verksamhet 1 januari 2016, att bemyndiga kommunstyrelsen att starta upp verksamheten den 1 januari 2016, att bemyndigandet gäller under förutsättning att verksamheten är kostnadsneutral. Beslut: att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden skulle kunna lösas på bästa sätt, att kommunstyrelsens förslag på hur webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden skulle kunna lösas på lång sikt ska presenteras för kommunfullmäktige senast november Beslut: att godkänna spårvägsförstudie inklusive beslutspm och samrådsredogörelse, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i arbetet med ny kommunomfattande översiktsplan integrera den i förstudien förordade sträckningen för kapacitetsstark kollektivtrafik. Kommentar: Ansökan är inlämnad. Kommentar: Ansvariga tjänstemän utreder frågan på nytt. Kommentar: Den kommunövergripande översiktplanen är ej färdigställd varför beslutet ej är verkställt ännu. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

136 Ärende 17 Förteckning över motioner som inte är slutbehandlade 136

137 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖRTECKNING ÖVER MOTIONER SOM INTE ÄR SLUTBEHANDLADE KS/2014/116 Sammanfattning av ärendet Enligt 5 kap 33 kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Kommunledningskontorets kommunkansli har upprättat en förteckning över motioner som inte är slutbehandlade daterad den 6 oktober. Förteckningen innehåller ingen motion som har passerat ett år från det att motionen väcktes. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2014, 243, Kommunledningskontorets kommunkansli, tjänsteskrivelse den 6 oktober 2014, Kommunledningskontorets kommunkansli, förteckning över motioner som inte är slutbehandlade den 6 oktober Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2014, 133, Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att lägga förteckning daterad 6 oktober 2014 avseende motioner som inte är slutbehandlade av kommunfullmäktige till handlingarna. Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

138 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Kommunstyrelsen, Ordförande Péter Kovács Justerande Anders Ståhl Sekreterare Niklas Åkerström Protokollet har justerats den 18 november 2014 Anslaget på kommunens anslagstavla den 18 november Höganäs

139 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN 243 FÖRTECKNING ÖVER MOTIONER SOM INTE ÄR SLUTBEHANDLADE KS/2014/116 Sammanfattning av ärendet Enligt 5 kap 33 kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Kommunledningskontorets kommunkansli har upprättat en förteckning över motioner som inte är slutbehandlade daterad den 6 oktober. Förteckningen innehåller ingen motion som har passerat ett år från det att motionen väcktes. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2014, 133, Kommunledningskontorets kommunkansli, tjänsteskrivelse den 6 oktober 2014, Kommunledningskontorets kommunkansli, förteckning över motioner som inte är slutbehandlade den 6 oktober Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga förteckning daterad 6 oktober 2014 avseende motioner som inte är slutbehandlade av kommunfullmäktige till handlingarna. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Höganäs

140 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/116 FÖRTECKNING ÖVER MOTIONER SOM INTE ÄR SLUTBEHANDLADE Sammanfattning av ärendet Enligt 5 kap 33 kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Kommunledningskontorets kommunkansli har upprättat en förteckning över motioner som inte är slutbehandlade daterad den 6 oktober. Förteckningen innehåller ingen motion som har passerat ett år från det att motionen väcktes. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets kommunkansli, förteckning över motioner som inte är slutbehandlade den 6 oktober Kommunledningskontorets kommunkanslis förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga förteckning daterad 6 oktober 2014 avseende motioner som inte är slutbehandlade av kommunfullmäktige till handlingarna. Martin Fransson Kanslichef Niklas Åkerström Kommunsekreterare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

141 (2) FÖRTECKNING ÖVER MOTIONER SOM INTE ÄR SLUTBEHANDLADE 2014 Sammanfattning av ärendet Enligt 5 kap 33 kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. KS/2014/74 Väckt Ulf Molin (C) m fl Motion om samordnad varudistribution KS/2014/84 Väckt Jean-Daniel Maurin (MP), Bodil Cronber-Gordon (MP) samt Lars Unger (MP) Motion om Öresund som marin nationalpark KS/2014/144 Väckt Jean-Daniel Maurin (MP), Bodil Cronber-Gordon (MP) Göran Lock (MP): Motion om en trivsammare stadskärnas KS/2014/434 Väckt Lars-Ivar Kahl (M), Pia Möller (M) och Lars Linderot (M): Motion om energieffektivisering av kommunens anläggningar. Ärendet finns hos kommunstyrelsen för yttrande. Ärendet finns hos kommunstyrelsen för yttrande. Ärendet finns hos kommunstyrelsen för yttrande. Ärendet finns hos kommunstyrelsen för yttrande. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

142 2 KS/2014/443 Väckt Jean-Daniel Maurin (MP), Bodil Cronberg-Gordon (MP) och Lars Unger (MP): Motion om utanförskapets kostnad per årskull. Ärendet finns hos kommunstyrelsen för yttrande. KS/2014/465 Väckt Olof Suneson (M) och Gustaf Wingårdh (M): Motion om ändring av namnet Höganäs kommun till Höganäs Stad. Ärendet finns hos kommunstyrelsen för yttrande. KS/2014/488 Väckt Sven Augustsson (S): Motion om Klimatkommunerna/Klimatstrategi. KS/2014/487 Väckt Sven Augustsson (S): Motion om otrygga jobb. KS/ 2014/552 Väckt Lennart Nilsson (S) och Reinhold Knutsson (S): Motion om handikapporganisationernas representation i Kommunala handikapprådet. KS/2014/565 Väckt Lennart Nilsson (S) och Anneli Eriksson (S): Motion om rättvisa villkor för engagerade ungdomar. Ärendet finns hos kommunstyrelsen för yttrande. Ärendet finns hos kommunstyrelsen för yttrande. Ärendet finns hos kommunstyrelsen för yttrande. Ärendet finns hos kommunstyrelsen för yttrande. ERROR! REFERENCE SOURCE NOT FOUND Höganäs

143 Ärende 18 Uppföljning av bifallna motioner 143

144 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE UPPFÖLJNING AV BIFALLNA MOTIONER 2014 KS/2014/117 Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontorets kommunkansli har upprättat en förteckning över verkställigheten av motioner. Förteckningen innehåller motioner som blivit bifallna och i sak bifallna sedan senaste uppföljning den 26 februari 2014 samt motioner som blivit beslutade om särskild uppföljning fram till och med den 4 september Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 11 november 244, Kommunledningskontorets kommunkansli, tjänsteskrivelse den 21 oktober 2014, Kommunledningskontorets kommunkansli, uppföljning av bifallna motioner 2014 den 18 augusti Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2014, 132. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att fortsätta bevakningen på följande motioner Utveckling av Nyhamnsläge, Kullahalvöns centralort (KS/2012/626), Höganäs Övre ska bli högre! (KS/2011/152), Fördjupad demokrati genom förbättrad insyn i kommunfullmäktiges sammanträden (KS/2011/402), Beredning för medborgardialog för ökad demokrati (KS/2011/769), Avveckling av vägföreningar (KS/2011/239). att inte fortsätta bevakningen på följande motioner Namngivning av rondeller (KS/2012/792). Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

145 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Kommunstyrelsen, Ordförande Péter Kovács Justerande Anders Ståhl Sekreterare Niklas Åkerström Protokollet har justerats den 18 november 2014 Anslaget på kommunens anslagstavla den 18 november Höganäs

146 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN 244 UPPFÖLJNING AV BIFALLNA MOTIONER 2014 KS/2014/117 Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontorets kommunkansli har upprättat en förteckning över verkställigheten av motioner. Förteckningen innehåller motioner som blivit bifallna och i sak bifallna sedan senaste uppföljning den 26 februari 2014 samt motioner som blivit beslutade om särskild uppföljning fram till och med den 4 september Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2014, 132, Kommunledningskontorets kommunkansli, tjänsteskrivelse den 21 oktober 2014, Kommunledningskontorets kommunkansli, uppföljning av bifallna motioner 2014 den 18 augusti Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fortsätta bevakningen på följande motioner Utveckling av Nyhamnsläge, Kullahalvöns centralort (KS/2012/626), Höganäs Övre ska bli högre! (KS/2011/152), Fördjupad demokrati genom förbättrad insyn i kommunfullmäktiges sammanträden (KS/2011/402), Beredning för medborgardialog för ökad demokrati (KS/2011/769), Avveckling av vägföreningar (KS/2011/239). att inte fortsätta bevakningen på följande motioner Namngivning av rondeller (KS/2012/792). Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Höganäs

147 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/117 UPPFÖLJNING AV BIFALLNA MOTIONER 2014 Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontorets kommunkansli har upprättat en förteckning över verkställigheten av motioner. Förteckningen innehåller motioner som blivit bifallna och i sak bifallna sedan senaste uppföljning den 26 februari 2014 samt motioner som blivit beslutade om särskild uppföljning fram till och med den 4 september Beslutsunderlag Kommunledningskontorets, kommunkansliet, uppföljning av bifallna motioner 2014 den 18 augusti Kommunledningskontorets kommunkanslis förslag till beslut Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fortsätta bevakningen på följande motioner Utveckling av Nyhamnsläge, Kullahalvöns centralort (KS/2012/626), Höganäs Övre ska bli högre! (KS/2011/152), Fördjupad demokrati genom förbättrad insyn i kommunfullmäktiges sammanträden (KS/2011/402), Beredning för medborgardialog för ökad demokrati (KS/2011/769), Avveckling av vägföreningar (KS/2011/239). att inte fortsätta bevakningen på följande motioner Namngivning av rondeller (KS/2012/792). Martin Fransson Kanslichef Niklas Åkerström Kommunsekreterare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

148 (3) UPPFÖLJNING AV BIFALLNA MOTIONER 2014 Kommunfullmäktige beslutade den 17 april 2008, 52, att fortsatt rapportering av verkställighet ska ske av motioner som bifallits eller där särskilt beslut fattats om uppföljning. Denna förteckning innehåller motioner som blivit bifallna eller i sak bifallna mellan den senaste uppföljning den 26 februari 2014 till den 18 augusti 2014 samt motioner som blivit beslutade om särskild uppföljning till och med den 26 februari A. Redovisning av verkställighet av bifallna motioner samt i sak bifallna efter den 26 februari 2014 till och med den 18 augusti 2014: B. Redovisning av verkställighet av motioner som bifallits, i sak bifallits och beslutats om särskild uppföljning fram till och med den 26 februari 2014: 1. Motion om utveckling av Nyhamnsläge, Kullahalvöns centralort KF (KS/2012/626) Motionens förslag: att ta fram ett åtgärdsprogram med tidsplan för Nyhamnsläge enligt redovisade riktlinjer, att den nämnda cykelvägen till Brunnby i en första etapp förlängs till Arild för att därefter fortsätta i Norra Kustvägens sträckning till Jonstorp, att väg 111 inom Nyhamnsläge i samarbete med Trafikverket flyttas så långt österut att det bereds plats för gång- och cykelbanor på båda sidor av vägen, att arbetet med översiktsplanen tilldelas sådana resurser att den kan presenteras senast under 2014 samt att arbetet med ny detaljplan för Nyhamnsläge för boende och samhällsutveckling initieras snarast därefter. Beslut: att godkänna redovisat åtgärdsprogram, att tilldela samhällsbyggnadsförvaltningen 200 tkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov för 2014 för upprättande av trafikanalys och förslag till gatustruktur i Nyhamnsläge, att tilldela samhällsbyggnadsförvaltningen 150 tkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov för 2015 för utarbetande av Kvalitetsprogram för Nyhamnsläge, att i sak bifalla motionen. Verkställighet: Ansvarig förvaltning arbetar med att genomföra besluten. Förslag: Fortsatt bevakning. 2. Motion om namngivning av rondeller KF (KS/2012/792) Motionens förslag: att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att ta fram namn till de större rondellerna inom hela kommunen samt att namnen bör tas fram av kommuninvånarna genom någon form av förslagslåda. Beslut: att bifalla motionen under förutsättning att dagens formalia följs, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ge förslag till namn på befintliga cirkulationsplatser i enlighet med de kriterier beredningsgruppen för namnsättning arbetar efter samt att utarbeta regler för namnsättningstävlingar där den nya cirkulationsplatsen Prästavägen/Väg 1412 blir pilotprojekt. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

149 2 Verkställighet: Kommunfullmäktiges beslut verkställt genom byggnadsnämndens beslut den 10 april 2014, 54. Förslag: Ej fortsatt bevakning. 3. Fördjupad demokrati genom förbättrad insyn i kommunfullmäktiges sammanträden KF (KS/2011/402) Motionens förslag: att kommunfullmäktiges sammanträden sänds på webb-tv, att webb-tv sändningar av kommunens sammanträden läggs på kommunens hemsida, att ljudinspelningar av kommunfullmäktiges sammanträden läggs på kommunens hemsida samt att utveckla ett system där protokollen från fullmäktiges system där protokollen från fullmäktige/nämnder görs sökbara på ämnen/ärenden. Beslut: att anse motionen bifallen med hänvisning till tidigare beslut i kommunfullmäktige. Verkställighet: Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2013, 163, att fortsätta med webb-tvsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2014, 44, att upphäva tidigare beslut 21 november 2013, 163, att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden skulle kunna lösas på sikt, att kommunstyrelsens förslag på hur webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden skulle kunna lösas på lång sikt ska presenteras för kommunfullmäktige senast november Ansvarig förvaltning arbetar med att utreda hur webbsändningar kan lösas på lång sikt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2014, 44. Frågeställningen om ett webbdiarium på kommunens hemsida kommer att behandlas av den parlamentariska gruppen under Förslag: Fortsatt bevakning. 4. Höganäs övre ska bli högre! KF (KS/2011/152) Motionens förslag: att uppdra åt kommunstyrelsen att i planarbetet för kvarteret Odeon möjliggöra högre bebyggelse för att kunna bibehålla grönytor i närliggande område. Beslut: att bifalla motionen. Verkställighet: Den nya fastighetsägaren till kvarteret Oden har inte initierat något planarbete. Vidare har det inte heller inkommit någon förfrågan om planarbete i det aktuella kvarterets närområde. Förslag: Fortsatt bevakning. 5. Beredning för medborgardialog för ökad demokrati KF (KS/2011/769) Motionens förslag: att kommunfullmäktige uppdrar åt den parlamentariska gruppen att ta fram fullständigt uppdrag för ett medborgardialogprojekt i likhet med Region Skånes beredningar för kommunstyrelsen senast maj 2012 för ställningstagande. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

150 3 Beslut: att bifalla motionen. Verkställighet: Den parlamentariska gruppen har sammanträtt under 2013 samt En arbetsgrupp har arbetat med ämnesområdet och den parlamentariska gruppen kommer inom kort att presentera sina slutsatser. Förslag: Fortsatt bevakning. 6. Avveckling av vägföreningar KF (KS/2011/239) Motionens förslag: att Höganäs kommun ska ta över skötselansvaret från de vägföreningar som så önskar. Beslut: att motionen ska anses i sak bifallen. Verkställighet: Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2014, 93, att godkänna drift- och underhållsavtal mellan Höganäs kommun och några av vägföreningarna som finns i kommunen. Genom kommunfullmäktiges beslut har samhällsbyggnadsförvaltningen uppdragits att initiera nödvändiga detaljplaneändringar samt lantmäteriförrättningar för att föreningarna ska kunna upphävas. Dock kommer vägföreningarna att fortsätta finnas som juridiska personer fram tills att nödvändiga är avklarade. Förslag: Fortsatt bevakning. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

151 Ärende 19 Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 151

152 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGES ANMÄLNINGSÄRENDEN Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga nedanstående till handlingarna Samordningsförbundet i Höganäs: Revisions- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 (KS/2014/663). Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

153 153

154 154

155 155

156 156

157 157

158 158

159 159

160 160

161 161

162 162

163 163

164 164

165 165

166 166

167 167

168 168

169 169

170 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till , eller Nedanstående ärende kommer att läggas till ärendelistan vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2014 med stöd av kommunallagens 5 kapitel 11. ÄRENDEN 20. Tillfälliga lokaler för ensamkommande flyktingbarn, s Höganäs Gustaf Wingårdh Ordförande KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

171 Ärende 20 Tillfälliga lokaler för ensamkommande flyktingbarn 171

172 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/907 LOKALER FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Sammanfattning av ärendet Höganäs kommun har fått en tilldelning av ensamkommande flyktingbarn som omfattar 14 stycken platser för Detta medför en stor ökning från tidigare 4 stycken platser. Mot denna bakgrund har socialförvaltningen gett Teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att hitta en lösning som medgör ett gruppboende som initialt omfattar ca barn och 2 personal under Det skall finnas möjlighet att bygga ut för att ta emot cirka 30 barn. Målet är att de tillfälliga lokalerna skall stå klara så tidigt som möjligt Teknik- och fastighetsförvaltningen har i samverkan med socialförvaltningen tagit fram ett förslag till att uppföra tillfälliga lokaler för ensamkommande flyktingbarn på Simontorps gård, Plöninge 3:1. Förslaget innebär att riva en del av befintliga byggnader och montera ett plan boendepaviljonger på denna plats med avrop av ytterligare ett plan under hösten Beräknad hyreskostnad för plan ett är kr/år och efter avrop tillkommer en beräknad hyra för plan två på kr/år. Initialt är det stora kostnader att starta upp denna verksamhet och organisationen som behövs måste ta sikte på max antalet flyktingbarn som avtalet omfattar. Således är kostnaderna i inledningsskede svåra att beräkna, varför kostnadsneutralitet i förhållandet till erhållet bidrag från migrationsverket kan uppnås först år År 2015 kommer eventuella underskott att finansieras genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda behov. Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningen, Kostnadssammanställning samt hyresberäkning, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Situationsplan avseende placering. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut Teknik och fastighetsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att att att tilldela Teknik- och fastighetsförvaltningen 3,5 mnkr under 2015 för anpassning av Simontorps gård, Plöninge 3:1 för placering av tillfälliga lokaler i 2 plan för ensamkommande flyktingbarn, projektet finansieras genom ianspråktagande av kommunens likvida medel, uppdra åt kommunstyrelsen att inhämta socialnämndens godkännande före projektet påbörjas, uppdra åt socialnämnden att all verksamhet för ensamkommande flyktingbarn ska från och med 2016 bedrivas inom ramarna för det bidraget kommunen erhåller från migrationsverket. Herman Crespin Kommunchef Margareta Engkvist Björkenhall Förvaltningschef, Teknik- och fastighetsförvaltningen John Nielsen Fastighetschef KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

173 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/907 TILLFÄLLIGA LOKALER FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Sammanfattning av ärendet Rubricerat ärende kommer att behandlas av kommunstyrelsen vid ett extra sammanträde den 27 november 2014 med syfte att bereda ärendet samt överlämna ett förslag till beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 24 januari 2014, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Kostnadssammanställning samt hyresberäkning, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Situationsplan avseende placering. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

174 (1) Kostnadsredovisning av beräknade kostnader för tillfälliga lokaler för ensamkommande flyktingbarn Plan 1, 24 moduler, ca 730 kvm. (kkr) Markanpassning, anslutningskost 1000 Larm/Nycklar/anpassn 600 Montage plan Demontering (2020) 500 Rivning av länga 400 Markåterställning (2020) 100 Summa TFF kostnader 3300 Hyresgrundande belopp exkl kostn för TFF kostn. Kap, rta, media etc 145,2 Hyreskostn modultillverkare 1168,8 Hyreskostnad Socialförv. Plan kkr/år Tillkommande kostnader för Plan 2, 24 moduler Utbyggnad larm/nycklar etc 200 Montage plan Demontering plan 2 (2020) 300 Summa TFF kostnader 1100 TFF kostn 145,2 Hyreskostn modultillverkare 1168,8 Hyreskostnad Socialförv. Plan 2 Total hyreskostnad Socialförv. Plan 1 och 2 Total kostnad TFF för 2015 (4300 kkr-900 kkr) 1314 kkr/år 2628 kkr/år 3500 kkr Teknik- och fastighetsförvaltningen Fastighetsavdelningen John Nielsen Höganäs

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-01-29 1 (21) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Gustaf Wingårdh (M) Pia Möller (M), 1:e vice ordförande Wivi-Anne Broberg (S), 2:e vice ordförande Louise

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 2015-01-21 1 (11) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Anders Ståhl (M) Anna Hedbrant (C) Ros-Mari Paulsson (FP) Barbara Struglics-Bogs

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 10-03 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: HÖGANÄS Plats: Kockum Fritid Dnr: 201-22208-14 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Bredbandstrategi Arvika kommun

Bredbandstrategi Arvika kommun Bredbandstrategi Arvika kommun 1. Förord---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Bakgrund ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 25 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 14 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-10-27 NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gustaf Wingårdh (M) (ordförande) Pia Möller (M) (vice ordförande) Wivi-Anne Broberg (S)

Läs mer

BREDBANDS STRATEGI 2014-2020

BREDBANDS STRATEGI 2014-2020 BREDBANDS STRATEGI 2014-2020 Framtagen av IT-samordnare Leif Kristensson den 4 juni 2013 Version 1.5 Innehållsförteckning 1. FÖRORD 3 2. HISTORIK OCH BAKGRUND 4 3. SYFTE 5 4. VISION 6 5. MÅL 6 6. EKONOMI

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl (M) Ingemar Narheim (M) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

sid 1 (18) Sammanträdesdatum 2009-10-29 Närvarande Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf

sid 1 (18) Sammanträdesdatum 2009-10-29 Närvarande Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf sid 1 (18) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Lennart Nilsson (S) Bengt Silfverstrand (S) Claes Pettersson (C) Péter Kovács

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 8 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Ingemar Narheim (M) Anna Hedbrant (C) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Peter Schölander (M) (ordförande) Mufida Dizdar (L) (vice ordförande) Lars-Anders Ottoson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Charlotta Bermhagen (M) Ingemar

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 24 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2015-02-16 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2016-02-29 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Björkäng

Läs mer

sid 1 (14) Sammanträdesdatum Närvarande Per Staffan Johansson (kd)

sid 1 (14) Sammanträdesdatum Närvarande Per Staffan Johansson (kd) sid 1 (14) Närvarande Ordförande Ledamöter Per Staffan Johansson (kd) Håkan Göthe (m) Lennart Nilsson (s) Bengt Silfverstrand (s) Claes Pettersson (c) Péter Kovács (m) Sven Augustsson (s) fr o m 8 kl 19.35

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 9 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September 2015

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September 2015 Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31 September 2015 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Lars Starck Auktoriserad revisor Cecilia Isaksson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 24 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M), lämnade mötet innan något beslut fats Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Erik Mauritzson Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Skurups kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 26 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Gunilla Tengvall

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Bredbandsstrategi och IT-infrastrukturplan för Sjöbo kommun

Bredbandsstrategi och IT-infrastrukturplan för Sjöbo kommun 1 Bredbandsstrategi och IT-infrastrukturplan för Sjöbo kommun Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 117 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE STRATEGIDOKUMENT...4 3. SYFTE...5 4.

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 5 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter Graff (S) Leif

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-16 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2015-12-16, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Helena Pettersson och Niklas Bergman utbildningsförvaltningen. Lärarförbundet: Ann-Marie Skoglösa Kommunal: Gun-Britt Danielsson

Helena Pettersson och Niklas Bergman utbildningsförvaltningen. Lärarförbundet: Ann-Marie Skoglösa Kommunal: Gun-Britt Danielsson Blad 1(14) Plats och tid: Kullagymnasiet, sal C 107, 17.00 18.30 Närvarande Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP), Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Margareta Ölwe (M), Lars

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 21 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Gunilla Tengvall (M)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-03-24 1 (11) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M) Lennart

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer