Förtroendevald revisor. i kommuner, landsting och regioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förtroendevald revisor. i kommuner, landsting och regioner"

Transkript

1 Förtroendevald revisor i kommuner, landsting och regioner

2

3 Vad innebär det att vara förtroendevald revisor i en kommun eller ett landsting? Här förmedlar vi några bilder av uppdraget att vara kommunal revisor. Vi gör det med revisorernas egna röster och låter tre revisorer komma till tals två som är mitt i uppdraget och en som har lämnat. Revisorernas berättelser kompletteras med några fakta om den kommunala revisionen. Det är viktigt att politiken har ett eget kontrollinstrument för att säkra att verksamheten följer fullmäktiges riktlinjer. Hans Lundqvist, ordförande i fullmäktige, Jämtlands Läns Landsting Förtroendevald revisor 3

4 Lars Trägen, förtroendevald revisor, Lunds kommun: Från mitt eget parti fick jag höra att det var revisorernas fel om alliansen förlorade valet. När Lars Trägen var 22 år blev han förtroendevald revisor i Lunds kommun. Tretton år senare är han ordförande för densamma och kan dra nytta av både utbildning och personliga erfarenheter. Nyligen granskades kommunens hantering av hemlöshet och exploatering. 4 Förtroendevald revisor

5 Att vara revisor är ett lysande sätt att kombinera politiskt engagemang med mitt yrke som statsvetare. Eftersom vi väljer vad vi ska granska kan vi lyfta frågor som är viktiga både för kommunen och för enskilda medborgare. En del av vårt uppdrag är att ge röst åt de allra svagaste så att de får det som de har rätt till. Granskningen om hemlöshet låg mig särskilt varmt om hjärtat därför att kommunens sätt att hantera frågan direkt påverkar dem som är utsatta. Den granskningen tvingade oss också att tänka utöver det vanliga. En annan sådan fråga är samordningen inom psykiatrin. Men spännvidden är stor. En stor och viktig fråga i Lund är de nya forskningsanläggningar som ska byggas. Därför ska vi snart granska hur kommunen hanterar sina exploateringsärenden. Att hitta ingångar till den granskningen är en ny utmaning eftersom det är många huvudmän involverade. Ofta måste jag tänka efter vilket parti var och en i revisorsgruppen tillhör. Uppdraget är så tydligt formulerat att vi sällan eller aldrig tänker i partitermer. Våra olikheter beror snarare på skilda intressen eller på hur vi värderar risker. Något som snarare hänger ihop med yrke eller personlighet. De enda gånger det har smugit sig in partipolitik, var när vi skulle formulera revisionsfrågor inför granskningen av ett äldreboende och i vår diskussion om hur kommunen samtidigt ska kunna växa och hushålla med den goda jorden. Eniga revisorer Vi fick också politisk kritik när vi prickade kommunstyrelsen i samband med att man införde nya system för personal och ekonomi. Det blev ett fullkomligt ramaskri och när jag stötte ihop med kommunalrådet mellan kexen och toapappret i en mataffär fick jag (och alla andra i butiken) veta vad han tyckte. Från mitt eget parti fick jag höra att det var revisorernas fel om alliansen förlorade valet. Men inom gruppen var vi eniga och stod på oss trots sura miner och påtryckningar. I efterhand tycker jag att det är bra att ha varit med om det, för att veta hur man ska hantera sådana händelser i framtiden. fakta Revisorerna i kommuner och landsting är förtroendevalda och väljs av fullmäktige efter nominering av partierna. Fullmäktige väljer oftast en sammankallande eller ordförande i revisionen, i % från minoriteten. Förtroendevald revisor 5

6 Uppdraget är inte primärt att påpeka vad som är fel, utan att åstadkomma förändring. Lyckas vi inte med det, spelar det ingen roll hur skarpa formuleringar vi än skriver. Vi lärde oss också hur viktigt det är att nämnderna som vi granskar köper vår bild av problemet. Gör de inte det kommer de heller inte att göra något åt problemet. Uppdraget är inte primärt att påpeka vad som är fel, utan att åstadkomma förändring. Lyckas vi inte med det, spelar det ingen roll hur skarpa formuleringar vi än skriver. fakta Den som väljs till revisor får inte samtidigt ha uppdrag i fullmäktige, styrelse och nämnder och inte heller själv t.ex. i sin anställning vara föremål gör granskningen. Revisorerna är oftast erfarna kommunpolitiker som har haft uppdrag i fullmäktige, styrelse och nämnder. Sparade miljoner Den största förändringen ser vi förmodligen inte eftersom många brister som våra sakkunniga påpekar i verksamheten hinner ändras innan vi har skrivit vår rapport. För några år sedan upptäckte vi att många upphandlingar löpte på automatiskt vilket i praktiken betydde att kommunen inte kunde pressa några priser. Ett påpekande som sparat åtskilliga miljoner kronor. Att informerar partiet är viktigt, men vi ska inte vara för insyltade i det politiska arbetet. För några år sedan påpekade vi för en nämnd att vi inte kunde uttala oss om huruvida de gjorde ett godtagbart arbete eller inte, eftersom de över huvud taget inte hade någon intern kontroll. Då gick ordföranden, som tillhör samma parti som jag, till tidningen och sa att: Det är bättre att vi gör verksamheten än att vi dokumenterar den. Om det vore så skulle ju alla nämnder kunna säga att vi måste acceptera deras ord på att de har en bra verksamhet. 6 Förtroendevald revisor

7 Att vara revisor är ett kommunalt förtroendeuppdrag som ska utföras på ett oberoende sätt. Det innebär att revisorerna objektivt och självständigt ska granska och pröva den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Citat ur God revisionssed i kommunal verksamhet SKL Förtroendevald revisor 7

8 Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Citat ur God revisionssed i kommunal verksamhet SKL 8 Förtroendevald revisor

9 Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner, landsting och regioner och pröva ansvarstagandet. Citat ur God revisionssed i kommunal verksamhet SKL Förtroendevald revisor 9

10 Marie Sandström-Öhberg, förtroendevald revisor, Umeå kommun: Revisionen borde vara ett öppet forum där medborgarna kan berätta vad de har upplevt. Marie Sandström-Öhberg är ordförande för revisorerna i Umeå kommun. Att få bestämma vad som ska granskas var en orsak till att hon tackade ja till upp draget. I framtiden vill hon gärna att kommunens revisorer arbetar närmare medborgarna. 10 Förtroendevald revisor

11 Roligt är kanske inte det första man tänker, när man får frågan om att bli revisor. Men jag vill inte begränsas av sakfrågor och tycker att det är jättekul att få ägna mig åt många olika områden. Som förtroendevalda revisorer kan vi i princip granska vad vi vill. Det ger oss fantastiska möjligheter men också makt. Dessutom blir det aldrig enformigt. Nyligen har vi till exempel tittat på projektstyrning, beredskap för oförutsedda händelser, kvalitet inom äldreomsorg och klagomålshantering. Mitt första politiska uppdrag var Umeå kommuns jämställdhetsutskott och idag har vår revisorsgrupp både en bra köns- och åldersfördelning. Det spelar roll eftersom vi har olika referensramar. fakta Revisorerna driver inte partipolitik i sitt uppdrag. En politisk majoritet kan inte överrösta minoriteten. Varje enskild revisor kan föra fram sin egen åsikt och revisionsberättelse till fullmäktige. Leva upp till medborgarnas förväntningar Ibland är uppdraget svårt. När vi granskar tjänstemän som går i försvar undrar jag ibland om vi kommer åt kärnfrågan eller bara fäktas lite på ytan. Efter senaste års korruption i bland annat Göteborg har det blivit svårare att leva upp till medborgarnas förväntningar. Det är som om folk plötsligt förväntar sig att vi även ska hitta sådant, vilket i praktiken är näst intill omöjligt. Ett annat problem är att fullmäktige kan strunta i om vi rekommenderar ansvarsfrihet eller inte. Som tur är har det aldrig hänt hos oss i Umeå. Under drygt tjugo år har ingen heller ifrågasatt mitt oberoende. Visst tillhör vi olika politiska partier, men det är inte den ingången som styr våra prioriteringar. Det händer att vi uppmärksammar olika frågor, men vi är aldrig oeniga när vi går till fullmäktige. Jag upplever inte att någon vill skydda sitt parti eller är rädd för att gå emot sitt eget parti. Olika partifärg betyder heller ingenting när vi väljer vilka områden vi ska granska eller de slutsatser och rekommendationer som vi kommer fram till. Att vara en bra revisor handlar om förtroende, om att veta vad den ena eller andra gör. Det handlar också om bra kommunikation med nämnder, styrelser och verksamheter. Vi blir helt enkelt starkare om många i kommunen vet vad vi gör. I Umeå är kommunens verksamhet van vid att bli reviderad, men de helägda kommunala bolagen levde länge sitt eget liv utan nämnvärd inblandning av lekmannarevisorer. Förtroendevald revisor 11

12 Jag upplever inte att någon vill skydda sitt parti eller är rädd för att gå emot sitt eget parti. Vår granskning avslöjade att många bolag saknade ägardirektiv och att samma person hade flera VD-uppdrag inom koncernen. När vi påpekade sårbarheten i detta, skakade vi om något mycket ömtåligt. När frågan dessutom blev medialt intressant, ifrågasattes vår granskning och kommunikationen med VD-gruppen var iskall. Då var det skönt att ha stöd av hela gruppen. Sedan några år har vi en ny koncern-vd och ett varmare arbetsklimat. Besök i verksamheten År 2010 granskade vi nämndernas internkontroll och upptäckte att många inte visste vad det innebar och att regelverket hade många brister. Ett år senare hade kommunen nya regler. När vi gör oanmälda besök inom förskola och äldreomsorg, väljer vi alltid både kommunala och privata verksamheter För att kunna göra ett ännu bättre jobb behöver vi nya eller åtminstone förfinade arbetsmetoder. Vi behöver också tydligare uppdragsbeskrivningar som talar om vad vi ska kolla och vad vill vi ha ut av en granskning. För att bli mer synliga gentemot nämnderna träffar vi numera alla nämnder, och hela nämnderna, för att berätta om vårt uppdrag och lyssna på vilka problem de upplever i verksamheten. Helst borde revisionen vara ett öppet forum dit medborgarna kan komma och berätta vad de har upplevt. Ibland får vi brev, både anonyma och undertecknade, som hjälper oss att få fram sådant som inte syns på ytan. 12 Förtroendevald revisor

13 Förtroendevalda revisorer bidrar till bra diskussioner och granskningar eftersom de förstår logiken inom politik och verksamhet. Erik Langby, ordförande i kommunstyrelsen, Nacka kommun Förtroendevald revisor 13

14 Revisorn ansvarar för att bedriva ett väl underbyggt revisionsarbete som ger fullmäktige tillräckligt underlag för ansvarsprövningen. Citat ur God revisionssed i kommunal verksamhet SKL Om revisorerna > > Fullmäktige väljer minst 5 revisorer i varje kommun eller landsting. Många väljer fler. > > Det finns ca förtroendevalda revisorer i Sverige i kommuner och landsting/regioner. Ca 25 % är kvinnor, 75 % män. Genomsnittsåldern är ca 60 år. > > Revisorerna anlitar yrkesrevisorer som utför det praktiska granskningsarbetet. Yrkesrevisorerna är ofta certifierade och upphandlas från revisionsföretag på marknaden. > > Revisorerna är också lekmannarevisorer i kommunala aktiebolag. Det finns ca 1500 helägda kommunala AB i kommuner, landsting och regioner. > > Kommuner och landsting utser förtroendevalda revisorer även i kommunalförbund och finansiella samordningsförbund. Om uppdraget > > Revisorernas uppdrag är att granska måluppfyllelse, effektivitet och styrning samt räkenskaper. Revisorerna avslutar sin granskning med en revisionsberättelse till fullmäktige där de uttalar sig om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte. > > Granskningen ska ske enligt god revisionssed. Den uttolkas av Sveriges Kommuner och Landsting. God revisionssed i kommunal verksamhet avser principer, processer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning. Den avser också revisorernas förhållningssätt i uppdraget och till dess förutsättningar.

15 Med sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Citat ur God revisionssed i kommunal verksamhet SKL De förtroendevalda revisorernas kompetens består i att de har kunskap om den politiska miljön, de har en politisk och ytterst medborgerlig förankring som grund för att granska och pröva om de uppdrag som fullmäktige demokratiskt beslutar om också genomförs. Citat ur God revisionssed i kommunal verksamhet SKL

16 Calle Åkerstedt, före detta förtroendevald revisor, Uppsala läns landsting: Idag skulle jag kasta mig över landstingets styrning av privata utförare. När Calle Åkerstedt blev förtroendevald revisor i Uppsala läns landsting i mitten av 1970-talet var en revisor någon som kunde siffror. Därför kom hans bakgrund som ekonom och jurist väl till pass. Men uppdraget handlade mer om att förstå systemet och bidra till en effektiv hushållning. 16 Förtroendevald revisor

17 Den offentliga organisationen har varit alltför naiv för att kunna styra och kontrollera de motsatta intressen som finns inbyggda i systemet. En revisor måste våga säga ifrån. I vissa landsting har revisorer fått lämna sina uppdrag därför att de riktat så skarp kritik mot ledningen att de blivit obekväma för sina partier. I min värld är det meriterande. Privat verksamhet kontra verksamhet i egen regi är ett minerat politiskt område. Men inte omöjligt att granska. Vår uppgift är att hålla tummen i ögat på nämnden, inte att granska enskilda utövare. I en upphandlad verksamhet kan vi inte säga något om hur verksamheten sköts så länge den privata aktören levererar det han ska och priset är det överenskomna. Om och när kvaliteten brister ligger ansvaret hos nämnden eller styrelsen. Vi ska förvissa oss om att de har rätt instrument för att hålla koll och kunna ingripa om gamla och sjuka inte får den vård och omsorg de har rätt till. Systemet med avvikelserapportering innebär att vi är utlämnade till folks hederlighet. Här behövs bättre metoder för att följa upp och granska och bättre avtal med utförarna. Generellt tror jag att offentliga huvudmän har underskattat kraften i att beställare och utförare har motsatta intressen. Man är van vid att alla gör sitt bästa och lite väl blåögd i avtalen med vinstmaximerande utförarföretag. Ekonomisk hushållning Ekonomisk hushållning är ett av mina favoritområden. I många kommuner och landsting finns en kortsiktighet som beror på mandatperioderna och på att en del styrelser prioriterar att klara budgetåret. Ibland undrar man hur mycket de bryr sig när vi påpekar vikten av långsiktig god hushållning. Jag har ibland fått höra av ledningen att: ni har inte fel, men vi har inte råd att ge er rätt. Under åren har jag varit lika lite älskad av socialdemokratiska som av moderata landstingsstyrelseordföranden. Det ser jag som ett mått på oberoende. Något partipolitiskt beroende har jag heller aldrig upplevt. Visst händer det att vi tar bort någon onödig gliring i slutskrivningen av en revisionsberättelse. Men vi samråder aldrig med den politiska ledningen fakta Andel köpt verksamhet i landstingen och regionerna ökade från 18 % 2006 till 21 % Ökningen fortsätter. 61 % av den köpta verksamheten levereras av privata leverantörer. Hälsooch sjukvård står för 91 % av den köpta verksamheten, det är främst inom primärvård och tandvård ökningen sker. Andel köpt verksamhet i kommunerna ökade från 13 % 2006 till 17 % Ökningen fortsätter. 85 % av den köpta verksamheten levereras av privata leverantörer. De pedagogiska verksamheterna står för största andelen av dessa köp, 49 %. Vård och omsorg står för 41 %. Variationerna mellan kommunerna är stora. Källa: Köp av verksamhet. Kommuner och landsting SKL Förtroendevald revisor 17

18 om vad som är rimligt. Det är också först på senare tid som vi över huvud taget får ge goda råd. Mest stolt är jag över att vi redan i början av 1980-talet påtalade att det saknades reserver för pensionsåtaganden och fick en ändring till stånd. Minst nöjd är jag över att vi inte lyckats göra våra rapporter till fullmäktige mer synliga bland de förtroendevalda. På senare år publicerar vi och många andra revisorer både rapporter och de svar vi får på egna hemsidor Det är en bra början. Idag diskuteras både revisionsberättelsen och våra påpekanden ingående i fullmäktige. Det tror jag beror på att innehållet numera föredras muntligt. En bra revisionsrapport blir också mer uppmärksammad i media som ibland är en bättre blåslampa än revisorerna. Viktigt med intern kontroll På senare år har standardiserade redovisningar minskat problemen med redovisningsrevision. Dessutom har den interna kontrollen blivit bättre även om den inte är jättebra. När vi krävde intern kontroll i slutet av 1980-talet skrev landstingsdirektören: När nu revisorerna frånträder ansvaret för den interna kontrollen får vi överväga att inleda en egen internrevision. Idag är alla överens om att internkontroll är ett av styrelsernas allra viktigaste ansvarsområden. Och att betydelsen växer i takt med ökad målstyrning och outsourcing. Målstyrning utan intern kontroll är ingen styrning. Under åren har jag varit lika lite älskad av socialdemokratiska som av moderata ordföranden i landstingsstyrelsen. Det ser jag som ett mått på oberoende. 18 Förtroendevald revisor

19 Upplysningar om innehållet: Elisabeth Englund, Karin Tengdelius, Lotta Liedberg, Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: Text: Birgitta Klepke Foto: Casper Hedberg, Maskot och Mostphotos Produktion: ETC Kommunikation Tryck: LTAB, juni 2012

20 Förtroendevald revisor I kommuner, landsting och regioner Personliga berättelser kompletterade med fakta förmedlar vad det innebär att vara förtroendevald revisor i kommun eller landsting. Ladda ner på isbn Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Jämställdhet en fråga för revisorer

Jämställdhet en fråga för revisorer Jämställdhet en fråga för revisorer Förord Jämställdhet är en fråga om rättvisa och en del av det kommunala uppdraget. Alla invånare har rätt att få del av likvärdig kommunal service oavsett kön, etnisk

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Ett företag lever på lånad tid 2007

Ett företag lever på lånad tid 2007 Ett företag lever För även under trevliga tider kan katastrofen lura bakom hörnet i form av oförutsedda händelser du inte trott kunde inträffa eller ens visste existerade. Jag tänker på myndighetsingripande

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Signaler på ekonomisk obalans

Signaler på ekonomisk obalans KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Signaler på ekonomisk obalans EKONOMISK UPPFÖLJNING AV UTFÖRAREN KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Signaler på ekonomisk obalans EKONOMISK UPPFÖLJNING AV UTFÖRARE Upplysningar om innehållet:

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer