VD HAR ORDET. helheten och. produkter. Paradox. konstellation. Under året. tog vi ett steg. vid framgång. aktivitet men.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD HAR ORDET. helheten och. produkter. Paradox. konstellation. Under året. tog vi ett steg. vid framgång. aktivitet men."

Transkript

1 Årsredovisning 21 Paradox Entertainment AB ( publ) Org nr

2 Innehåll VD har ordet... 3 Om Paradox Entertainment... 4 Licensiering och rättighetsskydd... 5 Rättighetsportföljen... 6 Organisation och associationsformm... 8 Aktien och ägare... 8 Risker och riskhantering... 1 Förvaltningsberättelsee... 1 Koncernens nyckeltal Resultaträkning Balansräkning Förändringar i Eget kapital Kassaflödesanalys... 2 Noter Ledningens försäkran Revisionsberättelse Bolagsstyrning Styrelse och organisation Adresserr och information Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 2/39

3 VD HAR ORDET Den senaste tiden har det blivit populärtt i amerikanskk mediaindustri att tala om transmedia thinking. Det vill säga att inte fokusera på ett segment utan att se på helheten och att exploateraa sitt IP (intellectual property) på många plattformar, till exempel tv, film,, videospel, förlagsverksamhet och andraa kring- är detta mer än ett trendigt uttryck det formulerar själva produkter. För våra aktieägare i Paradox Entertainment grundtankenn och strategin för Bolaget. Vår rättighets- portfölj växer för varje nytt projekt vi knyter till oss och därefter avtalsmässigtt kontrollerar viktiga delar av. Vi ska utnyttja intresset kring filmlanseringar för att lyfta försäljningen av kringprodukter. För att höja kontrollen och marginalerna går vi numera även själva in i produktion på såväl digitala plattformar (smart- (film phones och motion comics) som underhållning och tv) men med kontrollerade finansiella insatser. Vår affärsverksamhet är skalbar eftersom vi arbetar med stora internationella partners inom alla områden. Så gott som varje enskilt projekt hanteras och läggs ut på underleverantörer men styrs och projektleds av Paradox. Våra medarbetare och styrelseledamöter har var och en välrenommerad kompetens inom filmproduktion, utveckling, finansiering, licensering med mera. Tillsammanss med både europeiska och amerikanska nätverk och affärserfarenhet bildar det en e unik konstellation. Under året tog vi ett steg framåt i näringskedjan inom valda delar av vår verksamhet, vars resultat vi kommer att se under 211 i formen av produktlanseringar. Vi ökar nu affärsvolymen genomm strategiska samarbeten med europeiska och amerikanskaa partners. Vi behåller störree del av kontrollen och därmed även större potentiell uppsida a vid framgång. 21 var ett år med hög aktivitet men trots det ser vi något lägre omsättning och resultat. Detta på grund av att tidigare års omsättning och resultat framförallt f varit hänförliga till olika förskott från film- och datorspels- försäljning. Under 21 fick vi färre och lägre förskottsbetalningar samtidigt som intäkter från Funcoms Age of Conan minskade. Vi har en förhoppning att intäkterna från datorspelet ökar under det kommande året i samband med den massiva marknadsföringen runt den kommande filmen som startar under andra kvartalet. Våra fastaa kostnader ligger kvar på samma nivå som tidigaree år. I augusti har Conanfilmen premiär och den är givetvis mycket viktig för oss. Vi räknar för f närvarande medd att ytterligare direkta intäkter från filmen kan komma först under 212, då främst från USA, och efter avdrag för förskottsintäkterna på cirka 2,,5 MUSD. Somm rättighetsägare är vi beroende av rapportering från vår licensinnehavare, i detta fall filmstudion Millennium Films, som i sin tur har avtal med olika distributörer, blandd andra Lionsgate. Vi har inte inblick i dee avtal som har ingåtts mellan studion och distributörerna förrän rapportering inletts efter filmlanseringen. Oavsett utfallet ser vi en stor uppsida i att en framgångsrik film kan uppvisa mycket goda kassaflöden i distributionsledet, vilket för branschen visar på ett stort värde för den underliggande rättigheten. Förutom att vår rättighet då blir mer värd skapar det dessutom förutsättning för ytterligare filmer. Den stora uppmärksamhet vi kommer att få under sommaren för vår v karaktär Conan är inte en e tillfällighet utan resultatet av a ett kvalitativt, målmedvetet, envist och noggrannt arbete a av samtlig personal. Vi avser att dra maximal nytta av det genom att ta position i marknaden, få igång i fler projekt och höja värdet av hela vår portfölj. Conanpremiären den 19 augusti 211 representerar inte målsnöret utan är ett startskott. Tillsammans skall vi bygga en vinstrik, snabbväxande, transmediafokuserad och modern verksamhet. Jag tackar självklart våra medarbetare och styrelse för ytterligare ett e år av hårt slitsamt arbete, och ett speciellt stort tack vill jag rikta våra aktieägare som givit oss möjlighet till denna a långsiktiga utveckling av Paradox Entertainment för att Bolaget skaa bli ett av de framstående bolagen inom underhållningsindustrin. Fredrik Malmberg VD, Paradox Entertainment AB President & CEO, Paradox Entertainment Inc Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 3/39

4 OM PARADOX ENTERTAINMENT Affärsidé Paradox Entertainments affärsidé är att kommersialisera internationellt gångbaraa immateriellaa rättigheter genom att utveckla och licensiera dessa till företag verksamma inom underhållnings- och konsumentprok oduktbranscherna. Mål Bolagets mål är att bli en lönsam ledande leverantör av rättigheter till underhållnings- och konsumentproduktbranscherna. Strategi Utveckla och nyförvärva rättigheter Bolaget ska med egna och externa resurser, baserat på de erfarenheter som gjorts från arbetet med Conan-rättigheterna, utveckla den befintliga rättighetsportföljen samt opportunistiskt hitta nya rättigheter med stor r potential. Ha en egen organisation för licensiering Bolaget ska ha en egen kvalificerad organisation för licensförsäljning, kontraktsadministration, kvalitetskontroll, hantering av royalty med mera, för sin egen e rättighetsportfölj och även erbjuda annan a part detta mot vinstdelning eller avgift. Fokusera på de konsumtionsdrivandee medierna Bolaget fokuserar på de media, till stor del globala, som har störst möjlighet att generera storaa inkomster: film, f tv, dator- och videospel. Detta ger möjlighet att nå nya konsumenter och därmed höja försäljningen av hela produktlinjen. Skapa ytterligare intäkter genom licensförsäljning av andra konsumentprodukter Bolaget genererar även avsevärda intäkter genom licensiering av serietidningar, böcker, statyer, textilier, brädspel, rollspell och andra samlarobjekt, produkter som kostnadseffektivt kan marknadsföras i samband med lanseringar av filmer och dator- och videospel. Utnyttja unika fördelar Bolaget ska med sin europeiska koppling opportunistiskt utnyttja de fördelar som närvaron i Los Angeles, den nordamerikanskaa nöjesindustrins centrum, ger. Den breda kompetens och o erfarenhett som Bolaget har skall kombineras med affärsnätverket och rättighetsportföljen och därmed skapa tillväxt. Deltaga aktivt i produktionerr Bolaget skall aktivt deltaga i utvecklingsarb betet av produktioner. Bolaget skall ocksåå delta i finansieringsarbetet, dock utan att direkt investera egna medel. Försvara rättigheterna Bolaget ska aggressivt och aktivt försvara rättighetsportföljen. Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 4/39

5 LICENSERING OCH RÄTTIGHETSSKYDD Licensering Paradox Entertainment AB, genom dotterbolagen i koncernen, förvärvar, utvecklar och exploaterar karaktärsbaserade immateriella rättigheter. Paradox Entertainments inkomster kommer från licensiering av dessa rättigheter, det vill säga rätten att använda vissa namn, karaktärer, bilder och historier. Ingen annan än Paradox Entertainment, genom dess dotterbolag, har rätt att använda dessa rättigheter utan en licens från Bolaget. Bolaget exploaterar de verk som har störst kommersiell potential genom licensering till en licenstagare som därmed, under en begränsad period, får lov att använda till exempel en viss karaktär i en viss berättelse för en specifik typ av produkt, till exempel en staty, en bok eller en film. Licenstagaren står normalt för alla kostnader vad gäller utveckling och marknadsföring av den licensierade produkten. Med stöd av licensavtalen är Paradox Entertainment involverat genom hela processen och ger sitt godkännande för varje större steg från idé till färdig produkt. Bolaget får sedan intäkter från licenstagaren i form av royalty. Då licensens kontrakt går ut återgår de fulla rättigheterna till Paradox Entertainment. Kontrakten kan då omförhandlas/förlängas med befintlig licenstagare eller upplåtas till annan licenstagare. Som ägare av immateriella rättigheter ligger Paradox Entertainment först i värdekedjan. Det är avgörande för Paradox Entertainment att äga globalt starka rättigheter och varumärken för att kunna förbättra sin förhandlingsposition och på så sätt erhålla en större del av slutkonsumentens betalning. Bolaget har ett brett nätverk av tänkbara licensköpare inom olika media, vilket ger möjlighet att skapa en konkurrenssituation mellan olika intressenter. Upphovsrätt Immateriella rättigheter kan ta flera former, till exempel upphovsrätt (copyright), varumärken (trademarks), affärshemligheter och patent. Paradox verksamhet är främst beroende av upphovsrätt och varumärken. Upphovsrätt är det starkaste skyddet för Bolagets rättigheter. Den tidsbegränsade upphovsrätten till ett specifikt verk, till exempel en berättelse, en målning, ett musikstycke eller ett fotografi, ger ägaren exklusiva rättigheter till verket. Många länder har antagit lika eller snarlika lagar avseende upphovsrätt. Då Robert E. Howard avled 1936, för mer än 7 år sedan, har upphovsrätten till Howards verk i vissa länder nått sitt slut. Verken blir då allmängods (public domain). Dock går det i USA, som är Bolagets största och viktigaste marknad, att förlänga upphovsrätt till 125 år. Vanligtvis måste Bolagets licenstagare genom avtal skriva över alla nyskapade verk till oss, vilket gör att Bolagets rättighetsbibliotek ständigt ökar. Administration av rättigheterna omfattar registrering av nya verk, bevakning av förfallodagar, förlängning av rättigheterna där så är möjligt, strategier för att hantera verk som blir allmängods och åtgärder mot de som försöker använda Bolagets verk utan licens. Se vidare under Rättstvister. Varumärken Varumärken är unika kännetecken för en karaktär som även de går att förlänga enligt lagarna i respektive land. Om det unika kännetecknet för en underhållningskaraktär, såsom dess namn eller specifika utseende, blir registrerat, kan varumärkesskyddet sträcka sig betydligt längre än upphovsrätten för berättelsen som varumärket ursprungligen har grund i. Varumärkesregistreringar görs i definierade produktklasser, till exempel pappersvaror, digital underhållning, kläder eller leksaker. Även om vissa verk, i vissa länder, är allmängods kan de ändå inte användas helt fritt då Paradox Entertainments registrerade varumärken och dess namn, logotyper, karaktärsdrag, speciella kännetecken, med mera, är skyddade och inte får användas utan Bolagets tillstånd, inte ens om ett, flera eller till och med alla verk med en viss karaktär har fallit i public domain. Bland bolagets varumärken finns bland andra CONAN, CONAN RED NAILS, CONAN THE BARBARIAN, HYBORIA, HYBORIAN TALES, THE SAVAGE SWORD OF CONAN, SOLOMON KANE, KULL, KULL OF ATLANTIS, KULL THE CONQUEROR, ALMURIC, BRAN MAK MORN, BRECKINRIDGE ELKINS, EL BORAK, ROBERT E. HOWARD, MUTANT CHRONICLES, KULT och CHRONOPIA. Hanteringen av Bolagets globala varumärkesskyddsprogram inkluderar registrering av nya varumärken, försvar mot ifrågasättande från annan part, att angripa varumärken som gör intrång på Bolagets rättigheter, förlängningar, kontinuerlig värdeuppskattning och åtgärder mot de som försöker använda Bolagets varumärken utan licens. För att besluta vilka varumärken som ska registreras beaktas faktorer som typen och utvecklingspotentialen för varje rättighet, inom vilka områden som utvecklingen troligtvis kommer att ske, potentialen för kringprodukter och, givetvis, lönsamheten. Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 5/39

6 RÄTTIGHETSPORTFÖLJEN Bolagets mest kända rättigheter är: Conan Conan, som Paradox Entertainment äger sedan 22, bedöms vara en av världens mest kända rättigheter i sin genre och har sedan 193-talet genererat intäkter inom olika medieområden. Uppskattningsvis har över 12 miljoner böcker sålts under årens lopp. Serietidningar har kontinuerligt utgivits sedan 197 och två filmer (1982 och 1984) har producerats i vilka hjälten porträtterades av Arnold Schwarzenegger. Dessutom har tv-serier (1992, 65 episoder, och 1998, 13 episoder), datorspel och en stor mängd kringprodukter producerats under åren. Conan reser sig över alla andra hjältar i den fiktiva Hyboriska tidsåldern som utspelar sig för cirka 12 år sedan. Den banbrytande författaren Robert E Howard skapade berättelserna om hjälten vars karriär utvecklas från barbar via tjuv, pirat, legosoldat och general till att sluta som kung över Aquilonien, det mäktigaste riket i världen. Inte bara Howards berättelser med sina platser, länder, myter och karaktärer kan kommersialiseras Bolaget har även alla möjligheter att vidareutveckla Howards fantasivärld, vilket bland annat sker genom norska Funcoms onlinespel Age of Conan som innefattar helt nyskrivet material som utspelar sig i Conans värld, med till stor del nya karaktärer. Andra licenstagare är bland andra bokförlagen Random House/Del Rey och Penguin, serietidningsförlaget Dark Horse Comics, vapen- och rustningstillverkaren Museum Replicas, samlarfigursföretagen Sideshow Collectibles och Hard Hero samt brädspelsförlaget Nexus. Den nya Conanfilmen med planerad premiär den 19 augusti 211 ger stor exponering av karaktären och möjliggör fortsatt framgångsrik exploatering av varumärket. Robert E Howard-biblioteket Sedan februari 26 innehar Paradox Entertainment även övriga delar av Conan-författaren Robert E Howards berättelser. Trots sin korta karriär Robert E. Howard dog redan 1936 vid 3 års ålder efter bara 12 år som produktiv författare skrev han över 8 berättelser och poem. Bland annat anses Howard vara skaparen av Sword and Sorcery -genren inom fantasy, med Tolkien som skapare av den andra stora genren, High Fantasy. Förutom Howards fantasivärldar tar han oss till så vitt skilda omgivningar som vilda västern, den nordafrikanska öknen under första världskriget, hemliga opiumklubbar i storstadens mörka gränder och planeter i fjärran solsystem. Howard slog igenom i de så kallade pulptidningarna under tidigt 3-tal, varav en av de mest kända är Weird Tales, och blev en av de högst betalda leverantörerna av berättelser till dessa tidningar. Pappersransoneringen strax före andra världskriget stoppade denna tidningsform och berättelserna föll i glömska. På 5-talet återupptäcktes Howards berättelser, främst de om Conan. Stora delar av biblioteket är oexploaterat. Bolaget lägger stor vikt vid att koppla Robert E Howards namn till alla produkter, bland annat med en egen logotyp för att på så sätt binda samman alla produkter med Howards namn och därmed väcka intresse kring hans övriga produktion. Bland karaktärerna finns: Solomon Kane Solomon Kane skipar rättvisa i Guds namn under drottning Elizabeth I:s tid på tronen. Med sin värja slåss han mot bland andra demoner, pirater, galna regenter och krigare från svunna Atlantis ingen kan fly från Kane när rätt ska förbli rätt. Davis Production/Wandering Star har producerat en film med bland andra James Purefoy och Max von Sydow i rollerna. Filmen hade premiär i ett flertal europeiska länder under vintern och våren 29/21. Övriga licenstagare är Pinnacle Games (rollspel), Random House/Del Rey (Howards originalberättelser) samt Dark Horse, Planeta och Panini (serietidningar). Kull of Atlantis Långt innan vår civilisation, för 1 år sedan, flyr den unge Kull från Atlantis, störtar kungariket Valusias galne tyrann och utropar sig själv till regent. Med följeslagaren Brule vid sin sida försvarar Kull sin plats på tronen mot konspirerande rivaler, uråldriga krafter och mörk magi. Befintliga licenstagare är skulptören Clayburn Moore, Dark Horse Comics och Random House/Del Rey. En film är under intern utveckling. Bran Mak Morn Bran Mak Morn, pikternas siste kung, kämpar för sitt folks frihet och överlevnad under de romerska legionernas framfart i antikens Britannien. När det ser som mörkast ut och romarna kommer alltför nära vandrar han ner i helvetet, öppnar tidens portar och släpper loss underjordiska krafter. Random House/Del Rey och Dark Horse Comics ger ut Howards originalberättelser respektive serieadaptioner av dem. Working Title Films har option på filmrättigheterna. Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 6/39

7 Mutant Chronicles Mutant Chronicles är en egenutvecklad rättighet somm utspelar sig i futuristisk värld där enorma korporationer, till skillnad från stater, kontrollerar solsystemet. Spelförlaget Fantasy Flight Gamess har givit ut ett figurspel baserat på originalrättigheten. Pressman Films producerade filmen med bland andra Thomas Jane och Ron Perlman i rollerna. Den hade bio- och dvd-premiärr under hösten 28 i flera länder i Europa. Biopremiär av en något t omklippt version skedde i USA i april 29 med dvd-premiär senare under hösten. Random House/Del Rey har givit ut bokadaptionen av filmen. Intern filmutveckling Paradox Entertainment har antagit som strategiskt mål att investera i intern utveckling av rättigheter för attt på så sätt underlätta för försäljning av projekten till studior/produktionsbolag. Bland rättigheterna i Robert E Howard-biblioteket har Bolaget i olika grad påbörjat utvecklingsarbete avv Kull of Atlantis, Vultures of Wahpeton, Dark Agnes, Pigeons from Hell, Almuric och Francis X Gordon ( El Borak ). Flera av dessa finns redan r representerade i andraa produktkategorier än film för att ytterligare underlättata införsäljning av en filmlicens. Ett strategiskt mål är attt även förvärva nya rättigheter för utveckling. Bland dem finns: Buck Rogers Paradox Entertainmen tog i maj 28 ut option på filmrättigheterna till denn klassiska rymdhjälten Buck Rogers. Projektet är fortfarande i ett alltför tidigt skede för att kunna uppskatta filmens och relaterade kringprodukters påverkan på Bolagets resultat. Se även ä Viktiga händelser under året. Chariots of the Gods I mars 29 slöts samarbetsavtal med rättighetsbolaget Media Invest avseende filmutveckling av Erich von Dänikens teorier om utomjordisk påverkan på Jorden, populariserade i ett flertal bästsäljande böcker. Paradox Entertainments producentpartner i projektet är Mark Ordesky, producent av Sagan om ringen- Licensrepresentation Filmen Thee Expendables, som Bolaget sköter denn internationella licenshanteringen för, hade premiär i filmerna. Manusförfattare har anlitats. USA och ett flertal andra länder i mitten av augusti 21. Filmen är en stor succé för studion Millenniumm Films och distributören Lionsgate. Bland befintliga produktlicenser finns till exempel serietidningar, klädesplagg, vapenrepliker, iphonespel och applikationer, posters samt samlarföremål såsom leksaker/statyer och bobble heads. I början av 21 utsågs Bolaget till licensagent för r tv-serien Spartacus: Blood and Sand som visas på den amerikanskaa betalkanalen Starz. I förstaa säsongen sess bland andra Andy Whitfield i huvudrollen, John Hannah ( Fyra bröllop och en begravning ) och Lucy Lawless ( Xena: Warrior Princess ). Serien är en stor succé för Starz och första avsnittet hade de högsta tittarsiffrorna i kanalens historia. En så kallad prequel till första säsongen, Spartacus: Gods of the Arena, hade premiär i början av 211 med bland andra Jaime Murray ( Dexter ) i enn av de nya rollerna. Licensavtal har hittills slutits för samlarkort, kalendrar, maskeradkläder och diverse klädesplagg. Under fjärde kvartalet utökade Starz samarbetet med Paradox Entertainment och o utsåg Bolaget till licensagent även för tv-serien Camelot som hade USA-premiär i början av april. I den klassiska berättelsen om Kung Arthur ser vi Joseph Fiennes ( Shakespeare in Love ) som trollkarlen Merlin, Eva Green ( Casino Royale ) som häxan Morgan och Jamie Campbell Bower ( Harry Potter ) som Arthur.. Intäkter per bransch Dator/videospel 45% 49% 6% Film/tv 33% 35% 2% Publishing 19% 1% 13% Övrigt 4% 6% 7% Entertainmen har delats upp i dator/videospel respektive film/tv. Publishing inkluderar böcker, serietidningar och andra förlagsprodukter. Övrigt inkluderar andra produkt-kategorier, till exempell statyer, vapenrepliker, leksaker, brädspel med mera. Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 7/39

8 ORGANISATION OCH ASSOCIATIONSFORM Paradox Entertainment grundades och registrerades hos Patent- och registreringsverket den 17 januari 1997 och har sedan detta datum bedrivit verksamhet. Från och med den 12 juli 2 har verksamheten bedrivits under firma Paradox Entertainment AB (publ). Paradox Entertainment är ett aktiebolag och bedriver verksamheten under denna associationsform, vilken regleras av aktiebolagslagen. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva utveckling och handel med interaktiv media och exploatering av Bolagets rättigheter i olika medier samt därmed förenlig verksamhet. Paradox Entertainments organisationsnummer är Styrelsens säte är i Stockholm. Huvudkontorets adress är Nybrogatan 15, Stockholm. Paradox Entertainment AB Sverige Valpurgius 2 AB (vilande) USA Paradox Entertainment Inc Conan Properties International LLC Mutant Chronicles International Inc Solomon Kane Inc Paradox Studios Inc Conan Properties Inc Robert E. Howard Properties Inc Kull Productions Inc AKTIEN OCH ÄGARE Den 24 november 28 började Bolagets aktie att handlas på NASDAQ OMX-listan First North. Dessförinnan, sedan november 25, var Bolaget noterat på NGM Equity. Sedan den 25 februari 29 handlas aktien inom segmentet Premier. First North Premier är för de bolag som uppfyller högre krav på redovisning och genomsynlighet än vad som annars krävs på en oreglerad marknad som First North. Bolaget undersöker fortlöpande olika listningsalternativ. Aktierna har ett nominellt värde på,1 kr. Handel kan antalsmässigt, i enlighet med First Norths bindande regler, ske ner till enskild aktie och alla aktier har samma röstvärde. Bolaget har kortnamn PDXE och ISIN-kod SE Antalet utestående aktier var st vid 21 års början tillika slut. Teckningsoptioner Årsstämman som hölls den 24 maj 21 röstade enhälligt för styrelsens förslag om aktierelaterat incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Programmet, som avses löpa över tre år, , bygger på årligen emitterade teckningsoptioner. Sammantaget skall programmet kunna ge en maximal utspädning om cirka 5%, motsvarande en årlig utspädning om cirka 1,7%. För de USA-baserade anställda som berörs av programmet vestas varje års erhållna optioner i tre år enligt amerikanska regler, det vill säga utfaller endast vid anställning under hela perioden. Som en del i ersättningen för lån och betalningsrevers utgavs i samband med förlängning respektive 4 teckningsoptioner. Dessa förföll outnyttjade den 31 augusti 21. Totalt fanns 1 5 teckningsoptioner vid periodens slut. Samtliga optioner ger rätten att teckna en aktie per option. Ändamål Antal Teckningskurs Förfallodag Incitamentsprogram för ledande befattningshavare, del 1 75 st 4,2 kr 31 augusti 212 Incitamentsprogram för ledande befattningshavare, del 2 75 st 3,57 kr 31 augusti st Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 8/39

9 Aktieägaravtal Det finns inga aktieägaravtal som är kända av styrelsen eller företagsledningen i Paradox Entertainment AB. Ägare Antalet aktieägare i Paradox Entertainment AB uppgick vid årets slut till ca 83 st (ca 89 st vid slutet av 29). Största ägarna med direkt- eller förvaltarregistrerat aktieinnehav per den 3 december 21, enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och övrig tillförlitlig aktieägarinformation som har tillhandahållits Bolaget: Aktieägare Aktier Procent Mikael Wirén, via bolag ,7% Rothesay Ltd, Bahamas 5 11,2% Fredrik Malmberg ,6% JP Morgan Bank, Storbritannien ,6% SIX SIS, Schweiz ,2% Banque Öhman, Luxemburg ,9% Banque de Luxembourg, Luxemburg ,8% Övriga aktieägare ,8% % Kursutveckling 15 4 (279 st) (261 st) 125 Omsättning (1-tal) Aktiekurs (kr) 25 1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Under 21 omsattes aktier ( st under 29). Årshögsta avslut var 3,85 kr (4,4 kr). Årslägsta avslut var 2,16 kr (2,6 kr). Grafen visar slutkurs per handelsdag. Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 9/39

10 RISKER OCH RISKHANTERING Styrelsen har gjort en genomgång och bedömning av Bolagets operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer och anser att Bolagets största risker och osäkerhetsfaktorer under det kommande året är: Beroendet av ett fåtal attraktiva och redan inarbetade rättigheter, framför allt Conan Utvecklingen och försvaret av rättighetsportföljen, såväl egenägda som inlicenserade rättigheter De övriga risker och osäkerhetsfaktorer som berör Bolaget bedöms falla inom kategorin normala affärsrisker för ett mindre bolag vars verksamhet omfattar licensiering av immateriella rättigheter och vilken huvudsakligen bedrivs i USA. Exempel på dessa är: Att förlora nyckelpersonal och att inte kunna attrahera ny kvalificerad personal Att viktiga licenskunder skulle förloras eller att de hamnar på obestånd Rättstvister med proportion utöver det normala på grund av verksamhet i USA Att vissa rättigheter bedöms vara i public domain vilket kräver större legala skyddsåtgärder och/eller att äganderätten till vissa rättigheter är svåra att legalt bekräfta Utvecklingen av valutakursen USD/SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 21 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för Paradox Entertainment AB (publ), organisationsnummer , för verksamhetsåret 21. Siffrorna i denna årsredovisning gäller hela koncernen med Paradox Entertainment AB som moderbolag. Verksamheten drivs främst genom dotterbolaget Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA. I årsredovisningen används Paradox Entertainment eller Bolaget även för dotterbolaget Paradox Entertainment Inc och underliggande dotterbolag. Verksamhet Rättighetsbolaget Paradox Entertainment AB utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade varumärken, såväl egenägda som inlicenserade. Bolaget är även licensagent för externt ägda rättigheter. Verksamheten drivs till stor del genom helägda Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA. Varumärkena exploateras bland annat i form av filmer, tv-program, böcker, serietidningar, datorspel, internet/mobilspel, leksaker och samlarföremål. Företaget äger bland annat Robert E Howards berättelser och karaktärer, bland dem Conan, Kull, Bran Mak Morn och Solomon Kane. Totalt innehåller rättighetsportföljen runt 8 berättelser och karaktärer. Finansiell översikt Koncernens omsättning var under året KSEK (22 734). Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 961 KSEK (5 81). Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK (3 528). Koncernens avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till KSEK (1 55). Under året har kortfristiga skulder minskat med KSEK (2 414). Bolaget har under året upptagit ett lån om totalt 8 KSEK med lång- och kortfristig löptid. Koncernens beskattade egna kapital uppgick på bokslutsdagen till KSEK (56 466) och soliditeten till 72,8% (78,6%). Koncernens likvida medel uppgick vid samma tidpunkt till KSEK (1 973). Koncernen har under året investerat KSEK (2 641) i immateriella anläggningstillgångar. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till,4 kr (,1) och efter utspädning till,4 kr (,1). Justerat eget kapital per aktie uppgick före utspädning till 1,25 kr (1,27) och efter utspädning till 1,21 kr (1,24). Viktiga händelser under året Koncernen Andra hälften av betalningsreversen för Robert E Howard-biblioteket återbetalades till de tidigare ägarna i januari 21. Alla rättigheter till Robert E Howards verk ägs nu oinskränkt av Bolaget. I april meddelade det under 24 avyttrade dotterbolaget Paradox Interactive att en vidareförsäljning av bolaget hade skett. Enligt avtal utföll då en slutlig tilläggsköpeskilling till Paradox Entertainment AB, som under andra kvartalet 21 erhöll cirka 3 MSEK vilket tillfullo påverkat resultatet positivt. Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 1/39

11 Conanfilmen Conanfilmenn spelades in i Bulgarien under mars-junii 21 och kompletterande scener i december. För närvarande pågår postproduktion, till exempel klippning, ljudläggning, musik och visuella effekter. e Lionsgate, filmens nordamerikanska distributör, meddelade i november att premiärdatum för Conan the Barbarian i USA är planerat till 19 augusti 211 samt att filmen förutom i vanlig 2D även kommer att finnas i 3D- med version. Filmen är den största satsningen hittills för Lionsgate och Millennium Films. F Bolaget arbetar nu aktivt övriga licenstagare, exempelvis Funcom, för att utnyttja intresset i samband medd premiären. Bolaget har erhållit samtliga förskottsintäkter avseende filmen och räknar för närvarande med att eventuella ytterligare direkta intäkter från filmen ska s komma först under 212, efter avdragg av förskottet. MMO-spelet Age of Conan Funcom meddelade under året en omsättning för första kvartalet 21 på 3,8 MUSD, för andra kvartalet 5,,6 MUSD, för tredje kvartalet 5,5 MUSD och för fjärde kvartalet 5, 1 MUSD. Enligt Funcom kommer k deras intäkter huvudsakligen från Age of Conan. I maj 21 lanserade Funcom expansionen Rise of the Godslayer. Expansionen utspelarr sig i Khitai, den hyboriska motsvarigheten till Kina. Mer information finns på http: ://www.riseofthegodslayer.com/. I den koreanska lokaliseringen av spelet, som lanserades under året, används ett e annat betalningssystem än den fasta månadsavgift som används för spelet i USA och Europa. Istället genererar spelarna intäkter till Funcom genom att köpa objekt i spelet, såsom utrustning och kläder, genom så kallade mikrobetalningar. Under senaree delen av året påbörjade Paradox Entertainment utvecklingsarbetet med webbserien Age of Conan: Hyboria!, som utspelar sig inne i spelvärlden. Första avsnittet är skrivet av Mike Fasolo somm vunnit en Emmy för Robot Chicken, det mest populära komediprogrammet på amerikanska tv-kanalen Adult Swim/Cartoon Network. Utveckling av spel till iphone I augusti påbörjades utveckling av det första f Conanspelet för iphone och ipad, Conan: Tower of the Elephant, med beräknad lansering under våren 211. Genom att själv utveckla och förlägga spel erhåller Bolaget en avsevärt större del av intäkterna än om spelrättigheterna hade licenseratss till annan part. Spelets webbsida, som är under utveckling, finns på Planer finns att vid lyckad lansering följa upp detta spel med ytterligaree titlar ur rättighetsportföljen. Conan som motion comic I oktober slöt Bolaget och Double Barrel Motion Labs avtal om produktion av samproduktionn av Conan the t Barbarian: The Motion Comic, en parallellberättelse som anknyter till den kommande Conanfilmen. Motion comics kombinerar element från traditionella serietidningar med möjligheten att a lägga till rörelse, musik och ljudeffekter. Produktionenn kommer att vara av långfilmslängd och släpps på dvdd och Blu-ray i anslutning till t Conanfilmens lansering under 211. Produktionen finansieras genom förhandsförsäljning. Extern produktlicensering I början av 21 utsågs Bolaget till licensagent för tv-serien Spartacus: Bloodd and Sand som visas på den amerikanskaa betalkanalen Starz. I förstaa säsongen sess bland andra Andy Whitfield i huvudrollen, John Hannah ( Fyra bröllop och en begravning ) och Lucy Lawless ( Xena: Warrior Princess ). Serien är en stor succé för Starz och första Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 11/39

12 avsnittet hade de högsta tittarsiffrorna i kanalens historia. En så kallad prequel till första säsongen, Spartacus: Gods of the Arena, visades i början av 211. Licensavtal har hittills slutits för samlarkort, kalendrar, maskeradkläder och diverse klädesplagg. Den andra säsongen är planeradd till början av 212. Under fjärde kvartalet utökade Starz samarbetet med Paradox Entertainment och o utsåg Bolaget till licensagent även för tv-serien Camelot som hade USA-premiär i början av april 211. I den klassiska berättelsen om Kung Arthur ser vi Joseph Fiennes ( Shakespeare in Love ) som trollkarlen Merlin, Eva Green ( Casino Royale ) som häxan Morgan och Jamie Campbell Bower ( Harry Potter ) som Arthur. Filmen The Expendables, som Bolaget sköter den internationella licenshanteringen för, hade premiärr i USA och ett flertal andra länder i mitten av augusti. Filmen är en stor succé för studion Millennium M Films och distributören Lionsgate. Bland befintliga produktlicenser finns till exempel serietidningar, klädesplagg, vapenrepliker, iphonespel och applikationer, posters samt samlarföremål såsomm leksaker/statyer och bobble heads. Enn uppföljare ärr under utveckling. Försvar av rättigheter I oktober 29 lämnade Bolaget in en stämning mot bokförlaget Orion i Storbritannien och i november mot Orion i USA. I november lämnades även en stämning in i Storbritannien mot förlagen Carlton C och Prion samt distributören Harper Collins. Bokförlaget Easton inkluderades senare i denna stämning. Konflikterna gjordes upp i godoo i maj 21. Tvisterna hade sin grund i att Paradox hävdade att böcker som bokförlagen publicerat innehöll berättelse som fortfarande skyddas av upphovsrätt i såväl Storbritannien som USA, samt att de inte hade rätten att använda varumärket Conan i titeln på någon av böckerna utan licens. Bokförlagen inkluderade berättelserna i god tro att t dessa blivit allmängods (public domain) ) men har nu insett i att de agerat felaktigt och erkänner Paradox upphovsrätt samt att Conan är ett värdefullt varumärke som ägs av Paradox och som inte kan användas utan licens. Avtalen påverkar inte Bolagets resultat nämnvärt men utfallen visar på att rättighetsskyddet är fortsatt starkt. Samproduktioner Under året har Bolaget studerat och valtt ut ett antal partners och projekt för samproduktioner,, det vill säga att Bolaget bidrar med producenttjänster såsom kreativ input vidd manusframställning och rollbesättning, kontakt med agenturer a samt förmedling av finansiering och distribution. I oktober ingick Bolaget ett service- och samproduktionsavtal med Emmett Furla Films rörande filmen Setup med actionikonenn Bruce Willis, rappartisten 5 Cent och Ryan Philippe ( Crash ). Filmen spelades in i början av a december varvid Bolaget fick ett engångsbelopp och därefter enn mindre del av filmens eventuella framtida vinst. Bolaget investerade inga egna medel i filmen. Andra karaktärer och rättigheter Under året har arbetet fortsatt med utveckling och lansering av flera av Bolagetss karaktärer och rättigheter.. Filmmanus för Kull, Dark Agnes, Vultures och Pigeons from Hell är under utveckling. I slutet av året lanseradee vår partner Dark Horse Comics den nya serien Robert E. Howard s Savage Sword. Förutom Conan, Kull och Solomon Kane presenterass här även mindre kända karaktärer såsomm Bran Mak Morn, Dark Agnes, El Borak, Breckinridge Elkins, John J Silent och Brule. Bolaget arbetar även på en återlansering av skräck/ /scifi-världen KULT, blandd annat genomm en miniseriee från Dark Horse Comics med lansering i augusti 211, samt ett t webbaserat samlarkortspel l från Paradoxx Interactive. Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 12/39

13 Viktiga händelser efter årets utgång Filmprojekt Paradox Entertainment kontrollerar rättigheterna för alla kringprodukter baserade på filmen. Bolaget äger tillsammans med George Furla och Lawrence Abramson filmoptionen på Buck Rogers. Efter förhandlingar med rättighetsinnehavaren har Bolaget fått förlängd tid på optionen utan ytterligare ersättning. Producenter är Fredrik Malmberg, Lawrence Abramson och George Furla med Flint Dille som exekutiv producent. Finansiering Kreditmarknadsbolaget Hoist Kredit AB, där Paradox Entertainments styrelseordförande Mikael Wirén är delägare tillika styrelseledamot, har i december till marknadsmässiga villkor gett Bolaget ett lån om 8 MSEK. Lånets syfte är bland annat att ersätta tidigare medel- och kortfristig upplåning samt att ge möjlighet till nödvändiga tilläggsinvesteringar i pågående projekt. Lånet löper över tre år med kvartalsvisa amorteringar. Som säkerhet för detta lån har ställts i första hand royaltybetalningar från Funcom och i andra hand aktierna i Paradox Entertainment Inc. Vid årets slut hade Paradox därmed sammanlagt 255 KUSD och 9 MSEK i utestående lån, varav 255 KUSD och 1 MSEK amorterats under första kvartalet 211. Framtidsutsikter Bolaget har börjat investera i utveckling av de egna rättigheterna, till exempel Kull, Vultures och Dark Agnes, samt inlicenserade rättigheter som Chariots of the Gods och Buck Rogers. Genom att investera och aktivt arbeta med andra producenter samt regissörer och manusförfattare kan Bolaget presentera mer utvecklade projekt för filmstudiorna. Bolaget tar dessutom rollen som produktionsbolag och inte bara som ägare av de underliggande rättigheterna. Därmed kommer Bolaget längre fram i raden av parter som erhåller del av intäkterna, med större andel av intäkterna som följd. Styrelsen gör bedömningen att Bolaget kommer att generera ett positivt rörelseresultat under 211. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer För en beskrivning av finansiella instrument och finansiella risker i Bolagets verksamhet, se Noter, Allmänna tilläggsupplysningar. Tvister De stämningar som Bolaget lämnade in mot bokförlagen Orion och Carlton under fjärde kvartalet 29 drogs tillbaka under maj 21 efter förlikning. Se ovan Viktiga händelser, Försvar av rättigheter. Vinstallokering och utdelningspolicy Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det balanserade resultatet i sin helhet överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas, i linje med Bolagets utdelningspolicy. Bolagets styrelse lade under våren 21 fast följande utdelningspolicy att tillämpas från och med för räkenskapsåret 21. Bolagets styrelse avser årligen föreslå aktieägarna en utdelningsnivå som normalt motsvarar cirka 3 procent av räkenskapsårets resultat efter skatt. Utdelning som understiger 5 öre per aktie kommer dock inte att föreslås. I de fall särskilda investerings- eller likviditetsbehov föreligger kan utdelningen reduceras eller ställas in. Förslag till beslut om resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står SEK Fritt eget kapital exkl årets resultat Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår Att balansera i ny räkning Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 13/39

14 KONCERNENS NYCKELTAL Nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat efter finansiella poster Resultat Balansomslutning Rörelsemarginal, % 5,7 25,6 35,,6 Vinstmarginal, % 13, 15,5 26,,3 Soliditet, % 72,8 78,6 75,,7 Kassalikviditet, % 163,4 65,8 55,,5 Resultat per aktie, kr,4,1,14 Resultat per aktie efter utspädning, kr,4,1,14 Eget kapital per aktie, kr 1,25 1,27 1,28 Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 1,21 1,24 1,26 Antalet anställda vid periodens slut, st Antal aktier vid periodens slut, st Antal utestående optioner vid periodens slut, st Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st Rörelsemarginal: Resultat före avskrivningar i procent av nettoomsättnin ng Vinstmarginal: Resultat efter finansiella f poster i procent av nettoomsättning Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Kassalikviditet: Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder Resultat per aktie: Resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens utgång Aktieantal och utspädning: I beräkningarna per aktie har avrundning skett till närmaste hela öre. I beräkningen av resultat per vägt genomsnittligt antal aktier har för använts det fullaa antalet aktierr enligt över årsskiftet 27/28 pågående registrering av emission, det vill säga st. Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 14/39

15 RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget KSEK Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning 1, Övriga intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3, 4, Personalkostnader 4, Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8, Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Resultat per aktie, kr,4,1 Resultat per aktie efter full utspädning, kr,4,1 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Koncernen Moderbolaget KSEK Årets resultat Årets övriga totalresultat Omräkningsdifferenser Skatt på orealiserad valutakursförändring Årets totalresultat Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 15/39

16 BALANSRÄKNING KSEK Koncernen Not Moderbolaget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och varumärken Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiellaa anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran dotterbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 16/39

17 BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Aktiekapital Övrigt tillskjutet eget kapital (koncern) Reservfond (moderbolag) Överkursfond (moderbolag) Reserver (koncern) Fond för verkligt värde (moderbolag) Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Räntebärande skulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Aktier i dotterbolag Framtida royaltyintäkter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 17/39

18 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KONCERNEN KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Årets resultat Totalt Summa eget kapital Ingående balans per Justering ingående saldo Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser Summa Totalresultat Transaktioner med aktieägare Teckningsoptioner Summa Transaktioner med aktieägare Utgående balans per Ingående balans per Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser Skatt på orealiserad valutakursförändring Summa Totalresultat Transaktioner med aktieägare Teckningsoptioner (stock options) Teckningsoptioner Summa Transaktioner med aktieägare Utgående balans per Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 18/39

19 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, MODERBOLAG KSEK Aktie-kapital Reservfond Överkursfond Fond för verkligt värde Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Fond för verkligt värde Summa Totalresultat Transaktioner med aktieägare Teckningsoptioner Summa Transaktioner med aktieägare Utgående balans per Ingående balans per Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Fond för verkligt värde Skatt på orealiserad valutakursförändring Summa Totalresultat Transaktioner med aktieägare Teckningsoptioner Summa Transaktioner med aktieägare Utgående balans per Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 19/39

20 KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget KSEK Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta m m Erlagd ränta m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 3 42 Årets lämnade lån till koncernföretag Årets amorteringar från koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån 8 8 Teckningsoptioner Amorterade lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Årsredovisning 21, Paradox Entertainment AB (publ), , 2/39

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL) JANUARI MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL) JANUARI MARS 2011 Rättighetsbolaget Paradox Entertainment utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade varumärken, såväl egenägda som inlicenserade. Bolaget är även licensagent för externa rättigheter. Verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL) JANUARI MARS 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL) JANUARI MARS 2007 Paradox Entertainment AB äger, utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade varumärken. Företaget äger bland annat Robert E Howards berättelser och karaktärer, bland dem Conan, Kull, Bran Mak Morn

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL) JANUARI SEPTEMBER 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL) JANUARI SEPTEMBER 2010 Rättighetsbolaget Paradox Entertainment utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade varumärken, såväl egenägda som inlicenserade. Bolaget är även licensagent för externa rättigheter. Verksamheten

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R T O C H K O N C E R N R E D O V I S N I N G F Ö R Paradox Entertainment AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören för Paradox Entertainment AB (publ) får härmed avlämna delårsrapport

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Perioden januari till mars Rörelseresultatet uppgick till -1 467 TSEK Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -674 TSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AWARDIT AB 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT AWARDIT AB 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2017 DELÅRSRAPPORT AWARDIT AB 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2017 Juli september 2017 - Omsättningen uppgick till 9,0 mkr (9,3 mkr juli september 2016) - Rörelsemarginalen uppgick till 32,7 (31,8) procent - Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL) JANUARI MARS 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL) JANUARI MARS 2008 Rättighetsbolaget Paradox Entertainment utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade varumärken. Verksamheten drivs till stor del genom helägda Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA.

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer