Säkerhetsmanual. Svenska Innebandyförbundet 2019/2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsmanual. Svenska Innebandyförbundet 2019/2020"

Transkript

1 Säkerhetsmanual Svenska Innebandyförbundet 2019/2020

2 Datum: av 10 antal sidor Innehåll 1. INLEDNING FÖRENINGENS ANSVAR ARRANGÖRENS ANSVAR GÄSTANDE FÖRENINGS ANSVAR ÅTGÄRDSPROGRAM RAPPORTER LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR PUBLIKVÄRDAR GÄSTANDE FÖRENINGS ORGANISATION FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET INFÖR MATCH FÖRBUD MOT ATT BETRÄDA SPELPLANEN AVSTÄNGNING AV ORDNINGSSTÖRARE... 8 BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 BILAGA 6 BILAGA 7 BILAGA 8 Åtgärdsprogram Råd gällande publikvärdar Checklista i samband med match Säkerhetsutvärdering Ordningsregler Arrangörsavstängning/Tillträdesförbud Arrangörsavstängning checklista/arbetsgång Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang BILAGA 9 Ordningslagen Kap 5

3 Datum: av 10 antal sidor 1.INLEDNING Fr.o.m. säsongen 2010/2011 ska samtliga föreningar i SSL ha en person som är utbildad i säkerhetsarbete. Denna person ska genomgå av SIBF godkänd säkerhetsutbildning i augusti/september. SSL-föreningarnas säkerhetsansvariga utvärderar föregående säsong, gällande planering samt utbildning. Dokumentet är till för att ge föreningarna en hjälp i att hantera säkerhetsarbetet före, under och efter arrangemang men också hur man rent praktiskt kan informera/skylta och hantera avstängning av ordningsstörare. 2. FÖRENINGENS ANSVAR Föreningen ansvarar för dess säkerhetsarbete enligt Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser kap 4 3. Person utsedd av föreningen att vara säkerhetsansvarig ska genomgå av SIBF tillhandahållen utbildning. Personen skall tillse att det vid varje match finns en person från föreningen som är ansvarig för säkerheten på plats i arenan minst 1 timme före match samt 30 minuter efter match. Denna person kan vara den säkerhetsansvarige själv eller annan person som denne utser. Det rekommenderas att den säkerhetsansvarige själv närvarar vid hemmamatcherna samt vid de bortamatcher som kan anses vara högriskmatcher. Den person som annars blir utsedd att ansvara för säkerheten under match bör ha kunskap och kännedom om föreningens säkerhetsarbete. Föreningens säkerhetsansvarige ansvarar för att god kontakt hålls med övriga föreningars säkerhetsansvariga.

4 Datum: av 10 antal sidor 3. ARRANGÖRENS ANSVAR Det är alltid arrangerande förening som har det övergripande ansvaret för evenemanget. I detta arrangörsansvar inkluderas: Iordningsställande av arenan Yttre och inre bevakning av arenan Ansvar för ordningen på arenan Ansvar för att evakuering av hela arenan kan genomföras på ett snabbt, tryggt och säkert sätt vid oförutsedd händelse, exempelvis brand Övriga förberedande åtgärder enligt säkerhetsmanualen 4. GÄSTANDE FÖRENINGS ANSVAR Inför varje bortamatch ska gästande förening göra en analys av vilka resurser som kan krävas för att säkerställa att god ordning råder bland egna supportrar. Bemanning kan ske med gästande förenings egen personal eller enbart med personal från arrangören. Överenskommelse om bemanning görs mellan föreningarna. Överenskommelse om bemanning kan dokumenteras i checklista i samband med match (bilaga 3). Värt att notera är att om ordningsstörningar skulle förekomma så är det normalt personer ur gästande förenings säkerhetsorganisation som har den bästa möjligheten att identifiera den/de personer som har stört ordningen. Vidare är det normalt gästande förenings säkerhetsorganisation som har bäst kännedom om vilka grupperingar som utgör problemsupportrar. 5. ÅTGÄRDSPROGRAM Svenska Innebandyförbundets stadgar och tävlingsbestämmelser/seriekrav ligger till grund för att ge en ökad säkerhet och trygghet i samband med innebandymatcher i SSL. Utgångspunkten är att det alltid är arrangerande förening som har det övergripande ansvaret för evenemanget.

5 Datum: av 10 antal sidor 6. RAPPORTER Ifylld checklista (bilaga 3) ska vara Svenska Innebandyförbundet tillhanda vid fall där Svenska Innebandyförbundet anser att rapport bör skrivas. Ifylld säkerhetsutvärdering efter match (bilaga 4) ska vara Svenska Innebandyförbundet tillhanda vid fall där säkerhetsutvärdering anses behövas. Handlingarna skickas via till 7. LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR Denna lag innebär bl.a. att fastighetsägaren har ansvar för att en skriftlig dokumentation lämnas till kommunen. Nyttjanderättshavaren (hyresgästen) är skyldig att biträda fastighetsägaren med de uppgifter denne behöver för att kunna lämna redogörelsen. Dokumentationen innehåller normalt följande: Utrymningsberäkning av arenan Sektionskarta över anläggningen Säkerhetsorganisation Evakueringsplan Fakta om antal entréer, toaletter m.m. Åtgärder i det förebyggande brandskyddsarbetet För mer information besök Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, 8. PUBLIKVÄRDAR Publikvärden är arrangörsföreningens representant gentemot besökaren och ska som sådan vara ett föredöme. Servicerollen är den viktigaste för publikvärden, men denne spelar även en viktig roll när det gäller att iaktta och identifiera ordningsstörare eller personer som är avstängda. Tips gällande riktlinjer för publikvärdar (bilaga 2).

6 Datum: av 10 antal sidor 9. GÄSTANDE FÖRENINGS ORGANISATION FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET Dialog mellan föreningarna ska ske innan match där det är lämpligt att gästande förening informerar om exempelvis supporterresor och vilka egna resurser de ämnar ta med sig i samband med match. I samband med denna dialog är det också lämpligt att arrangerande förening inhämtar nödvändig information till checklista i samband med match (bilaga 3). 10. INFÖR MATCH Förmöte Delegater från de båda föreningarna, tillsammans med eventuell matchdelegat från SIBF ska vid behov ha ett möte för att komma överens om strategi för arrangemanget och uppdatera varandra om läget. Här diskuteras bl.a. schema inför match, huvudsaklig planering av personal, spelar- och domarförflyttning, eventuella ackrediteringar, supportrar och annat som är nödvändigt inför match. Här diskuteras även vilka åtgärder som skall vidtas vid s.k. skarpt läge. Domarvärd informerar domarna om de delar som är nödvändiga för deras uppdrag och vilka säkerhetsarrangemang som finns vid deras förflyttning mellan spelytan och domarrum. Skarpt läge Om en oförutsedd händelse, s.k. skarpt läge, inträffar måste vi vara förberedda på att hantera de konsekvenser som kan uppstå. Sådan krishantering kan bara ske på ett effektivt sätt om beredskapsplaner finns och om nyckelpersoner vet vad som ska göras och känner till vilken information som ska kommuniceras och när. Exempel på oförutsedda händelser är: Inkastade föremål och andra ordningsstörningar i publiken El- och belysningsproblem Rasistiska tillmälen Brand, olycka, sjukdom & dödsfall I flera av dessa fall, t.ex. rasistiska tillmälen, handlar det om att via speaker och storbildsskärm meddela och klargöra för publiken vad som gäller. Sådan information ska förmedlas korrekt och objektivt.

7 Datum: av 10 antal sidor 11. FÖRBUD MOT ATT BETRÄDA SPELPLANEN Det är förbjudet för åskådare att olovligen beträda spelplanen. Med spelplanen avses området innanför sarg, sekretariat, utvisningsbänkar och byteszoner samt området i nära anslutning till detta. Den skylt som upplyser om förbudet att beträda spelplanen ska vara uppsatt på plats där den är väl synlig i anslutning till spelplanen. En person som olovligen beträder spelplanen ska polisanmälas och stängas av genom arrangörsavstängning och/eller anmälas till åklagare enligt lagen om tillträdesförbud. Den 1:a april, 2009 infördes en ändring i ordningslagen kap 5 4 angående förbud mot att obehörigen beträda spelplanen. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka ordningsregler som gäller i samband med och under match. Information lämnas lämpligen genom informationsskyltar med god läsbarhet uppsatta vid entréerna (skyltstorlek ej understigande bredd 40 cm och höjd 70 cm) samt i text på baksidan av biljetten. Informationen kan även finnas i programblad eller på föreningens hemsida. Standardtext på informationsskylt att använda: Förbud att beträda spelplanen Den som olovligen beträder spelplanen eller angränsande område eller kastar in föremål, om inte handlingen är befogad, gör sig skyldig till brott och kommer att polisanmälas och kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader samt riskerar att avstängas från samtliga innebandyarenor där förbundsserielag spelar under ett år.

8 Datum: av 10 antal sidor 12. AVSTÄNGNING AV ORDNINGSSTÖRARE Avstängningar Förening har rätt att avstänga supporters från egna evenemang i upp till två år. Sådant beslut kan utsträckas att omfatta samtliga matcharenor som utnyttjas av föreningarna i förbundsserierna samt landskamper i Sverige. En person som genom ord eller handling uppträtt på sådant sätt att vederbörande bedöms kunna utgöra en säkerhetsrisk får nekas tillträde till arenan. De personer som ska bli föremål för utredning om eventuell avstängning ska ha gjort sig skyldiga till: Ordningsstörning på arenan eller i dess närhet Hot eller att på annat sätt utträtt kränkande mot förening eller person Att på annat sätt skadat förening eller Svensk Innebandys anseende En händelse som kan medföra avstängning ska handläggas med största skyndsamhet. Se bilaga 6 för närmre information kring avstängning av ordningsstörare. Se bilaga 7 för handläggningsrutiner, checklista och arbetsgång vid arrangörsavstängning. Se bilaga 8 för lag om tillträdesförbud.

9 Dokumentbeteckning: Bilaga 1 Datum: av totalt 3 antal sidor ÅTGÄRDSPROGRAM Föreningsåtaganden Föreningar i SSL är skyldiga att skapa och utveckla en säkerhetsorganisation med syfte att minimera polisiära insatser i samband med evenemang. Föreningen ska verka för att egen personal och ordningsvakter är väl förtrogna med arenan för arrangemanget, Svenska Innebandyförbundets regler för säkerhetsarbete samt den egna föreningens arbetssätt. Föreningen ska etablera samarbete med polisen/supporterpolisen om man känner att ett behov finns. Föreningen ska sträva efter att goda relationer och kontakter skapas mellan föreningen och dess eventuella supporterföreningar. Arrangerande förening ansvarar för att samtliga läktarsektioner och övriga publika områden är i sådant skick att säkerheten för publik, spelare och funktionärer inte äventyras. Arrangerande förening är således skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att trygga säkerheten på arenan. Det ska finnas en planering/plan för utförandet av matchen samt en planering/plan för arbetssätt vid s.k. skarpt läge. Det senare kan vara en sådan allvarlig störning att det föreligger fara för matchens (spelarnas och domarnas) fortsatta säkerhet. Anstötliga texter eller symboler Utgångspunkten är att alla handlingar och uttrycksmedel som strider mot svensk lag med självklarhet också är otillåtna i samband med våra evenemang. Utöver detta åligger det varje förening att motverka andra former av handlingar och uttrycksmedel som kan kränka eller skada person eller förening. Det är alltså respektive förening som fortlöpande ska pröva och avgöra vilka texter och symboler som ska tillåtas. Föreningen ska ansvara för att deras supportrar håller den svenska flaggan fri från kränkande eller anstötliga texter eller symboler. Föreningen ska, genom omedelbara åtgärder, markera sitt avståndstagande från symboler och attribut, namn och texter samt annat som förknippas med icke önskvärda grupperingar. Föreningen ska, genom omedelbara åtgärder, markera sitt avståndstagande från symboler och attribut samt destruktiva texter och namn som kan kränka eller skada person eller förening. Exempel på sådant är könsord, bilder av dödskallar och främlingsfientliga texter eller budskap samt texter och budskap med hat eller avsky mot person, förening eller supporterklubb.

10 Dokumentbeteckning: Bilaga 1 Datum: av totalt 3 antal sidor Föreningen ska, genom omedelbara åtgärder, markera sitt avståndstagande från främlingsfientliga eller kränkande ramsor samt från annat otillbörligt beteende. Skyltar Skylt som beskriver vilka Ordningsregler besökaren har att beakta ska vara uppsatta vid samtliga ingångar och spärrar Skyltar om Förbud att beträda spelplanen eller angränsande område ska finnas uppsatta och vara väl synliga inne på arenan Riktlinjer tips/checklista på hantering av olika uppgifter Vid arrangemang är det viktigt att tillse att säkerheten är tillfredsställande för publik, spelare, ledare och funktionärer. Detta sker bäst genom en god säkerhetsorganisation och noggranna förberedelser. Tänk på att: Säkerheten för domare, spelare och ledare alltid ska vara säkerställd före, under och efter matchen. Detta görs enklast genom rutinframtagning för de olika gruppernas rörelse i och utanför arenan samt god kommunikation mellan föreningarna Varje kommun ska enligt Lag om skydd mot olyckor fr.o.m. 1 januari, 2005 ha ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten. Kontakta er kommun angående denna lag Kommunikation är en viktig del av ett arrangemang där snabb och effektiv sådan är ett krav gällande säkerhetsarbete. Tänk på att: Arrangören är ansvarig för att ha en kommunikationsplan för de ansvariga inom arenan I kommunikationsplanen ska polis, räddningstjänst, sjukvårdare och ansvarig för arrangemanget ingå Kommunikation bör ske via mobiltelefoner och/eller kommunikationsradio Publiken ska via anslag i arenan informeras om de säkerhetsföreskrifter som gäller inom arenan. Publikvärdar är en viktig del i säkerhets- och servicearbetet gentemot publiken. Publikvärdens arbete är mer inriktat på service än säkerhet, men i viss mån även upprätthållande av ordningen, då främst förebyggande arbete.

11 Dokumentbeteckning: Bilaga 1 Datum: av totalt 3 antal sidor Tänk på att: Publikvärdar har som uppgift att tillse att ingen publik rör sig på platser där obehöriga ej äga tillträde. T.ex. på spelplan, i spelargångar o.d. Publikvärdar ska bära klädsel som tydligt visar att de är publikvärdar. T.ex. genom västar eller tröjor med ordet publikvärd på Antalet publikvärdar bestäms i samråd med polis Publikvärdarna ska vara kvar tills arenan är tömd på publik Beroende på arrangemangets art kan det vara nödvändigt med polis och/eller ordningsvakter på plats i arenan. Kontakt med tillståndsenheten ska alltid ske inför idrottsarrangemang. Tänk på att: Arrangören ansvarar för kontakt med polismyndigheten för att meddela att match ska spelas. Tillståndsenheten hos polismyndighet upprättar tillstånd för offentliga tillställningar, Diskutera med polis om några särskilda åtgärder bör vidtas Om polisen anser att ordningsvakter ska finnas är det arrangören som ansvarar för att anlita dessa För att kunna genomföra arrangemanget i god ordning och med hög säkerhet är det en stor fördel om man använder ett ackrediteringssystem som reglerar vilka områden på arenan olika personer har tillträde till. Tänk på att: De platser på arenan som kräver ackrediteringar för behörighet är spelargång/omklädningsrum, mediautrymmen och innerplan De personer som bör erhålla ackreditering är Evenemangsstab de personer inom organisationen som ska ha tillgång till alla områden på arenan, t.ex. ansvarig för arrangemanget och säkerhetsansvarig Funktionärer de som tillhör organisationen men som endast ska vara på innerplan, t.ex. vaktmästare, sargvakter Media skrivande press, sändande TV-bolag, tv- och radioreportrar, fotografer VIP inbjudna gäster Utsedda representanter av SIBF, matchdelegat/domarcoach

12 Dokumentbeteckning: Bilaga 2 Datum: av totalt 3 antal sidor Råd gällande publikvärdar deras roll/klädsel Publikvärdens huvudsakliga roll i samband med arrangemangen för att höja trivseln bland publiken. Vidare har publikvärdarna för det fall att oförutsedda händelser skulle inträffa tillsammans med räddningstjänst, polis och ordningsvakter en viktig funktion att fylla. Arbetets målsättning Publikvärdens huvudsakliga mål är att vid alla tillfällen erbjuda publiken trygghet, service och säkerhet. För att publikvärden ska nå upp till den huvudsakliga målsättningen finns ett antal riktlinjer: All publik ska erbjudas optimal service och ska tas emot med vänligt bemötande Publikvärden ska upprätthålla en säkerhetsberedskap med betoning på brand, sjukvård och utrymning Publikvärden ska genom sitt uppträdande förebygga att ordningsstörningar uppstår Publikvärden ska i samverkan med räddningstjänst, polis, ordningsvakter och arenapersonal lösa uppkomna situationer Publikvärden har inte befogenhet att gripa ordningsstörare eller ingripa för att avstyra ordningsstörning Klädsel och identifiering Publikvärdarna ska vara lätta att känna igen. Därför ska alla publikvärdar bära samma typ av tröja eller väst. Sådan tillhandahålls av föreningen och får endast bäras i samband med tjänstgöring. Vissa värdar/värdinnor kan tilldelas annan tjänsteklädsel beroende på uppgift. Samtliga föreningars publikvärdar ska ha klädsel med färg och färgkombinationer som kan skiljas från ordningsvakters och andra funktionärers klädsel. Eget uppträdande vid tjänstgöring a) Publikvärdar anlitade av föreningen är i första hand anställda för att ge service åt publiken och inte för att titta på aktiviteterna på planen b) Publikvärdar ska känna till riktlinjer, reglementen och ordningsregler på arenan väl c) Publikvärden ska alltid uppträda korrekt, artigt och bestämt. Publiken är föreningens kunder och ska bemötas med vänlighet och god service d) Publikvärd ska undvika att äta och dricka i närvaro av publik e) Förtäring av alkohol innan eller under tjänstgöring är förbjuden f) Publikvärden ska vara ett föredöme för supportrar. Publikvärden ska undvika att gestikulera och skrika. Tänk på att man syns mycket bra i arbetskläder

13 Dokumentbeteckning: Bilaga 2 Datum: av totalt 3 antal sidor g) Händerna får inte hållas i fickorna h) Publikvärdar bör extra noga tänka på sitt uppträdande t.ex. vid mål i) Om en publikvärd inte kan lösa ett uppkommet problem ska han/hon söka hjälp av säkerhetsansvarig alternativt gruppchef. Publikvärden får inte ignorera problemet och tro att detta löses av sig själv j) Publikvärd ska behålla sin tilldelade position och uppgift tills säkerhetsansvarig säger annat. k) I samband med tjänstgöring får publikvärden inte uttala sig i media om saker som rör tjänstgöringen. Press ska hänvisas till föreningens pressansvarige Allmänna riktlinjer för publikvärden a) Publikvärd ska lokalisera personer som uppträder störande för övriga i publiken, bryter mot ordningsregler eller på annat sätt utsätter arrangemanget för fara. Dessa personer ska i första hand varnas. Om detta inte hjälper ska hjälp tillkallas och personen avvisas från arenan, i samverkan med polis eller ordningsvakt b) Personer som kastar föremål mot planen, spelare eller funktionärer ska, i samverkan med polis eller ordningsvakt, identifieras och avvisas från arenan c) Publikvärd ska vara uppmärksam på vilka personer som befinner sig på arenan. För det fall publikvärden upptäcker någon som är avstängd enligt arrangörsrätten eller belagd med tillträdesförbud ska ordningsvakt eller polis tillkallas och personen avvisas från arenan d) I övrigt gäller ordningsreglerna Riktlinjer vid ingripande bland publiken a) Informera säkerhetsansvarig alternativt gruppchef om problemet b) Säkerhetsansvarig ska underrättas om den exakta platsen och om vad som har hänt c) Invänta beslut om vidare åtgärd d) Ingrip aldrig på eget initiativ Ordningsvakter Klädsel, färger samt övriga tekniska krav på ordningsvakternas utrustning fastställs av Rikspolisstyrelsen (RPS). Föreningarna kan således inte skapa egna färger och färgkombinationer för ordningsvakter. Vid behov kan ordningsvakternas klädsel förstärkas med synlig varselväst med texten ORDNINGSVAKT på ryggen.

14 Dokumentbeteckning: Bilaga 3 Datum: Checklista i samband med match Tips på arbetsgång Säkerhets- och/eller arrangörsansvariga i föreningarna 1. ringer varandra i god tid före match. 2. går tillsammans igenom punkterna i manualen och övriga eventuella frågor. 3. informerar övriga berörda (t.ex. lokal polismyndighet). 4. antecknar och sparar eventuella överenskommelser. Match: - Datum: Tid: Arena: Beräknat publikantal: varav gästande supportrar: Hemmaföreningens ansvarig/kontaktperson i samband med match Namn: Tfn: Gästande förenings ansvarig/kontaktperson i samband med match Namn: Tfn: Om hemmaföreningen har ordningsvakter/publikvärdar Namn: Tfn: Lokala polismyndighetens kontaktperson/supporterpolis Namn: Tfn: Gästande förenings kontaktperson som medföljer till match (om annan än gästande förenings ansvarig/kontaktperson, t.ex. ledare, styrelseledamot el. annan) Namn: Tfn: Annan kontaktperson I samband med arrangemanget Namn: Dennes roll: Tfn: Överenskommelser, arbetsgång och övriga anteckningar: Uppgiftslämnare: Datum:

15 Dokumentbeteckning: Bilaga 4 Datum: Säkerhetsutvärdering Datum: Serie: Arena: Hemmalag: Bortalag: Informationslämnare (hemmalag): Publikantal (fördelning hemma/borta): Hur fungerade entré, biljettförsäljning och ev. visitering? Bra Ok Dåligt (markera ett alternativ) Ev. anmärkningar: Antal PV/OV/Polis på plats: Ev. anmärkningar: Beskrivning av händelse/incidenter i samband med arrangemanget: Vad var bra/mindre bra med arrangemanget? Vad behöver följas upp? Uppgiftslämnare: Datum: Skickas till senast dagen efter spelad match.

16 Dokumentbeteckning: Bilaga 5 Datum: Ordningsregler Grundförslag på ordningsregler som besökare ska informeras om via anslag i entréer, spärrar samt ev. på biljett och i matchprogram. Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka ordningsregler som gäller i samband med och under match. Information lämnas lämpligen genom informationsskyltar med god läsbarhet uppsatta vid entréerna (skyltstorlek ej understigande bredd 40 cm och höjd 70 cm) samt i text på baksidan av biljetten. Informationen kan även finnas i programblad eller på föreningens hemsida. Ordningsreglerna på arenan ska som minimikrav ange att: åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation, det är inte tillåtet att medföra alkohol eller andra droger, alla former av tutor, visselpipor och blåsinstrument är förbjudna inne på arenan. den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller annan omständighet som gäller den enskilde som person, inte äger tillträde till arenan, den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, inte äger tillträde till arenan, det är inte inom arenan tillåtet att kasta föremål, om inte handlingen är befogad, det är inte tillåtet att beträda spelplanen, upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder endast får ske efter medgivande av arrangerande förening. Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte, om arrangerande förening eller gästande förening i samband med matchen på grund av besökarens otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt SIBF:s tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangerande eller gästande förening.

17 Dokumentbeteckning: Bilaga 6 Datum: Avstängd av föreningen (Arrangörsavstängning) Ett verktyg i säkerhetsarbetet är den möjlighet som finns att avstänga ordningsstörare från arrangemangen. En förening har rätt att avstänga ordningsstörare från egna evenemang i upp till två år. Det är obligatoriskt för varje förening i SSL att utse en person, förslagsvis en styrelseledamot med ansvar för säkerhetsfrågor, att ansvara för att en korrekt handläggning av sådana avstängningsärenden sker. Se bilaga 7 för handläggningsrutiner m.m. Tillträdesförbud (Åklagarbeslut) Lagen om tillträdesförbud trädde i kraft den 1 juli 2005, med ändringar som infördes 1 april, 2009 vilket, i förhållande till den tidigare lagstiftningen innebär en ytterligare förstärkt möjlighet för föreningarna att utestänga supportrar från arenorna. Polisen kan ta upp anmälan om tillträdesförbud för vidarebefordran till åklagare. Vid en anmälan från polisen till åklagare är föreningen inte part. Enligt lagstiftningen är specialidrottsförbund, d.v.s. Svenska Innebandyförbundet part. Föreningen kan även genom Svenska Innebandyförbundet ansöka om tillträdesförbud. I de fall föreningen avser att ansöka om tillträdesförbud ska föreningen tillhandahålla Svenska Innebandyförbundet allt erforderligt underlag. Förbundet, i egenskap av sökande, vidarebefordrar ansökan till åklagaren. Lagen syftar till att öka tryggheten och trivseln i samband med idrottsarrangemang och tillträdesförbudet innebär att en person kan förbjudas att få tillträde till och vistas på en inhägnad plats för idrottsutövning när idrottsarrangemang anordnas på platsen av en idrottsorganisation. Personer under 15 år kan dock inte få tillträdesförbud. Förbuden ska grundas på en riskbedömning. Det ska, på grund av särskilda omständigheter, finnas en risk för att personen kommer att begå brott under kommande idrottsarrangemang. Brottet ska till sin typ vara av sådan art att det kan vara ägnat att störa ordningen eller säkerheten under arrangemanget. Misshandel och skadegörelse är exempel på sådana brott. Tillträdesförbud beslutas för högst ett år men kan förlängas med som mest ett år i taget. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag om tillträdesförbud (bilaga 8).

18 Dokumentbeteckning: Bilaga 7 Datum: av totalt 5 antal sidor ARRANGÖRSAVSTÄNGNING Handläggningsrutiner för avstängning av ordningsstörare I beslutet ska alltid skrivas in att personen kan överklaga avstängningsbeslutet till Svenska Innebandyförbundets Tävlingsutskott Föreningen behåller alla handlingar Föreningen går själv så snart som möjligt ut till samtliga föreningar som berörs av avstängningsbeslutet och upplyser om avstängningen Föreningen meddelar så snart som möjligt beslutet till SIBF samt SEI, om förening beslutar att avstänga en person för en längre tid än ett (1) år ska föreningen även ansöka om tillträdesförbud Checklista och arbetsgång Vid handläggning av ärenden om avstängning av ordningsstörare från innebandyevenemang Påstådda ordningsstörningar måste vara väl dokumenterade i protokoll. Där ska i detalj framgå vad personen i fråga har gjort sig skyldig till för ordningsstörning eller annat olämpligt uppträdande. Videoupptagningar av aktuell händelse är ett utmärkt kompletterande material. Personen i fråga ska få ta del av angivet protokoll och ges möjlighet att bemöta påståendena mot honom. Även personens uppgifter ska dokumenteras i protokoll eller protokollform. Det mest lämpliga är att kalla personen till ett möte med företrädare för föreningen. Det finns ingenting som hindrar att möte hålls snarast möjligt efter den påstådda ordningsstörningen. Om det rör sig om en omyndig person ska även personens föräldrar eller annan förmyndare även kallas. Om man inte kallar till ett möte ska personen ges möjlighet att skriftligen yttra sig. Det är då av största vikt att föreningen kan bevisa att han fått sådan möjlighet. Angivet protokoll skickas till personen som rekommenderad försändelse med mottagningsbevis. Alternativt ska man kunna styrka att personen vid visst tillfälle personligen mottagit detta protokoll och upplysts om att han senast en viss dag ska yttra sig. Sedan personen givits tillfälle att yttra sig (det är inte nödvändigt att personen faktiskt yttrar sig) ska föreningens styrelse eller annan som föreningens styrelse har utsett (ska av bevisskäl vara minst två personer) fatta beslut om eventuell avstängning. Eftersom föreningen av naturliga skäl vill att avstängningen ska träda i kraft så snart som möjligt är det viktigt att föreningen organiserar sig så att beslut kan fattas snabbt. Om beslut fattas i samband med ett möte och beslutet meddelas personen muntligen är det mycket viktigt att dokumentera när, var, hur och av vem personen har delgivits beslutet. I beslutet ska skrivas in vilken/vilka matcharenor som avstängningen omfattar.

19 Dokumentbeteckning: Bilaga 7 Datum: av totalt 5 antal sidor Föreningen behåller själv alla handlingar i original. Föreningen som fattat avstängningsbeslutet går så snart som möjligt ut till alla föreningar som berörs av avstängningsbeslutet och upplyser om avstängningen. Som underlag är det tillräckligt med en kopia av beslutet, inskannad eller som pdf-fil. Även SEI och SIBF skall informeras om beslutet Om avstängningsbeslutet överklagas så kommer Svenska Innebandyförbundet att kontakta berörd förening för att be om samtliga handlingar i ärendet. Ta kopia på hela akten, behåll kopiorna och skicka originalhandlingarna till Svenska Innebandyförbundet Svenska Innebandyförbundets roll Juridisk rådgivning till föreningarna inför avstängningsbeslut. Statistikbearbetning över personer som är avstängda från att gå på matcher i svensk innebandy Överklagandeinstans vad gäller beslut om avstängningar (Svenska Innebandyförbundet Juridiska Nämnd) På begäran från förening ansöker hos åklagare om att person ska meddelas tillträdesförbud enligt lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Presskontakter angående statistik om avstängda ordningsstörare

20 Dokumentbeteckning: Bilaga 7 Datum: av totalt 5 antal sidor Exempel 1 Yttrandebegäran 201X-XX-XX Sven Svensson Innebandygatan Bolla Yttrandebegäran i fråga om avstängning från innebandymatcher Det har kommit till vår kännedom att du i samband med matchen IBK Boll Klubba IBF den XX/XX 201X dels i andra perioden kastat in en plastflaska på planen strax bakom Klubba IBF:s målvakt, dels efter matchen utanför spärren till entré 2 tilldelat en IBF-supporter flera knytnävsslag i ansiktet med bl.a. näsfraktur och tandskador som följd. Med anledning av denna händelse överväger styrelsen för IBK Boll att vid kommande styrelsemöte (den XX/XX 201X) besluta att avstänga dig viss tid från IBK Boll:s samtliga matcher i SSL. Innan styrelsen behandlar ärendet får du härmed tillfälle att senast den XX/XX-201X inkomma med yttrande i ärendet (skickas till föreningens kansli, Målvaktsvägen 1, Bolla, eller faxas på ). Du har också rätt att inställa dig personligen för ett möte med XX och XX. Om du önskar inställa dig personligen skall du snarast, dock senast den XX/XX 201X underrätta undertecknad per telefon. Om du har några frågor är du välkommen att ringa undertecknad på telefon eller mobil Med vänliga hälsningar IBK Boll Per Persson styrelseledamot

21 Dokumentbeteckning: Bilaga 7 Datum: av totalt 5 antal sidor Exempel 2 Beslut 201X-XX-XX Sven Svensson Innebandygatan Bolla Beslut om avstängning Du har i samband med matchen IBK Boll Klubba IBF den XX/XX 201X kastat in en plastflaska på planen strax bakom Klubba IBF:s målvakt. Alt.1: Du har beretts möjlighet att skriftligen inkomma med yttrande över händelsen men avstått. Alt. 2: Du har haft möjlighet att inställa dig personligen för att delge oss dina synpunkter men avstått Alt. 3: Du har i ditt skriftliga yttrande inte anfört någonting som motsäger vad som lagts dig till last. Alt. 4: Du har vid möte med XX och XX inte anfört någonting som motsäger vad som lagts dig till last. IBK Boll har därför beslutat att stänga av dig från IBK Boll:s hemmamatcher. Avstängningen gäller fr.o.m. XX/XX 201X t.o.m. XX/XX 201X. Om du under avstängningsperioden ertappas med att bryta mot denna avstängning kommer IBK Boll att vända sig till Svenska Innebandyförbundet med en begäran om att du ska meddelas tillträdesförbud enligt lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Beslutet får överklagas till Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd, Box 1047, Solna, senast den XX/XX 201X (XX/XX 201X = tre veckor från datum då beslutet meddelas). Med vänliga hälsningar IBK Boll Per Persson styrelseledamot

22 Dokumentbeteckning: Bilaga 7 Datum: av totalt 5 antal sidor Alternativa skrivningar som kan bli aktuella beroende på ärendets karaktär: Då IBK Boll beslutat om avstängning överstigande ett (1) år kommer IBK Boll att vända sig till Svenska Innebandyförbundet med en begäran om att du ska meddelas tillträdesförbud enligt lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Då det enligt lag är förbjudet att kasta föremål i riktning mot spelplanen riskerar IBK Boll att drabbas av straffavgift/böter i enlighet med Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser. Vi vill göra dig uppmärksam på att IBK Boll kan komma att kräva eventuellt bötesbelopp av dig. Då det enligt lag är förbjudet att beträda spelplanen eller angränsande område riskerar IBK Boll att drabbas av straffavgift/böter i enlighet med Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser. Vi vill göra dig uppmärksam på att IBK Boll kan komma att kräva eventuellt bötesbelopp av dig.

23 Dokumentbeteckning: Bilaga 8 Datum: av totalt 5 antal sidor Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:55 Ikraft: Förutsättningar för tillträdesförbud, m.m. 1 Enligt denna lag får en person förbjudas att få tillträde till och vistas på inhägnad plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning när idrottsarrangemang anordnas på platsen av en idrottsorganisation (tillträdesförbud). Det gäller även om allmänheten har tillträde till platsen. Tillträdesförbud får inte avse den som är under femton år. Lagen påverkar inte den rätt som tillkommer den som förfogar över platsen att begränsa tillträdet till denna. 2 En person kan få tillträdesförbud, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott under idrottsarrangemang som avses i 1 och brottet är ägnat att störa ordningen eller säkerheten där. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om personen tidigare har begått ett sådant brott under eller annars i samband med idrottsarrangemang som avses i 1. Brott som personen har begått före femton års ålder får inte beaktas. Om syftet med ett tillträdesförbud kan tillgodoses genom en mindre ingripande åtgärd, får förbud inte meddelas. Tillträdesförbud får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den enskilde. Lag (2009:100). 3 Tillträdesförbud ska gälla för en viss tid, högst tre år. Tillträdesförbudet börjar gälla omedelbart, om inte annat bestäms. Ett tillträdesförbud får förlängas med högst ett år i taget, om förutsättningarna i 2 är uppfyllda. Lag (2014:107). 4 Ett tillträdesförbud ska delges den förbudet avser. Delgivning får inte ske enligt och delgivningslagen (2010:1932). Lag (2010:1975). 5 Frågor om tillträdesförbud skall handläggas skyndsamt.

24 Dokumentbeteckning: Bilaga 8 Datum: av totalt 5 antal sidor Ärendets handläggning 6 Allmän åklagare prövar frågor om tillträdesförbud. En fråga om tillträdesförbud tas upp på skriftlig ansökan av den idrottsorganisation som anordnar idrottsarrangemang som förbudet avses skydda eller av specialidrottsförbundet för den aktuella idrottsverksamheten inom Sveriges Riksidrottsförbund. En fråga om tillträdesförbud tas också upp på anmälan av Polismyndigheten. Polismyndigheten är inte part i det ärende som anmälan gett upphov till. Lag (2014:626). 7 Frågor om tillträdesförbud prövas av åklagaren i den ort där förbudet helt eller huvudsakligen avses bli tillämpat eller där den mot vilken förbudet avses gälla har sitt hemvist eller mera varaktigt uppehåller sig. Om den personen är misstänkt för brott som har betydelse för frågan om tillträdesförbud, får frågan prövas även av åklagare som är behörig att väcka åtal för brottet. I fråga om åklagare tillämpas 7 kap. rättegångsbalken. 8 Åklagaren får anlita biträde av Polismyndigheten för utredning av frågor om tillträdesförbud. I fråga om utredningen tillämpas följande bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken: 4 om objektivitet, 6 om rätt att hålla förhör, 7 om hämtning till förhör, 9 om skyldighet att stanna kvar för förhör, 10 om vilka som får närvara vid förhör, 11 om möjlighet att ställa frågor vid förhör, och 12 om förbud mot otillbörliga åtgärder under förhör. Vid tillämpningen av 23 kap. 4 och 11 rättegångsbalken ska bestämmelserna om den som är misstänkt i stället avse den mot vilken förbudet avses gälla. Lag (2014:626). 8 a En polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten får fotografera en person som har eller skäligen kan antas få tillträdesförbud enligt denna lag i syfte att fotografiet ska kunna tillföras det register som Polismyndigheten får föra enligt lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Lag (2015:55). 9 Innan en fråga om tillträdesförbud avgörs, ska den som är part underrättas om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än parten och få tillfälle att yttra sig över den. Frågan får dock avgöras utan att så har skett, om åtgärderna är uppenbart obehövliga.

25 Dokumentbeteckning: Bilaga 8 Datum: av totalt 5 antal sidor Specialidrottsförbundet för den aktuella idrottsverksamheten inom Sveriges Riksidrottsförbund är part i ett ärende om tillträdesförbud som har tagits upp på anmälan av Polismyndigheten. Åklagaren bestämmer hur underrättelsen ska ske. Lag (2014:626). 9 a Om det slutliga avgörandet av frågan om tillträdesförbud av särskilda skäl inte kan avvaktas, får åklagaren besluta att tillträdesförbud ska gälla tills vidare i avvaktan på att frågan avgörs slutligt. Innan ett sådant förbud meddelas, ska den som förbudet avses gälla få tillfälle att yttra sig. Tillträdesförbudet får dock meddelas utan att så har skett, om beslutet inte kan skjutas upp. Ett tillträdesförbud enligt första stycket får gälla högst fyra veckor. Lag (2009:100). 9 b Stör någon ordningen eller äventyrar säkerheten i samband med ett idrottsarrangemang, och kan det antas att ett tillträdesförbud enligt 9 a kommer att meddelas mot den personen, är han eller hon på tillsägelse av polisman skyldig att följa med till förhör som hålls omedelbart därefter, om förhör inte kan hållas på platsen eller det annars är av vikt för utredningen att den som förbudet avses gälla följer med till förhöret. Vägrar han eller hon utan giltig orsak, får polismannen ta med honom eller henne till förhöret. Den som förhörs är inte skyldig att stanna kvar för förhör längre än sex timmar. Lag (2009:100). 10 När åklagaren avgör en fråga om tillträdesförbud eller meddelar beslut enligt 9 a, ska beslutet vara skriftligt och ange 1. parterna och Polismyndigheten om den har gjort anmälan enligt 6 tredje stycket, 2. om tillträdesförbud ska gälla och, i så fall, förbudets innebörd och omfattning samt när det upphör att gälla, 3. de skäl som har bestämt utgången, däribland brott som åberopas vid riskbedömningen samt tiden och platsen för brottet, 4. de bestämmelser som åberopas, 5. vad som kan bli följden av att bryta mot förbudet, och 6. möjligheterna att begära omprövning enligt 12 och domstolsprövning enligt 13. Lag (2014:626). 11 Vid åklagarens handläggning av ärenden om tillträdesförbud tillämpas i övrigt endast följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

26 Dokumentbeteckning: Bilaga 8 Datum: av totalt 5 antal sidor 4 och 5 om myndigheternas serviceskyldighet, 6 om samverkan mellan myndigheter, 7 om allmänna krav på handläggningen av ärenden, 8 om tolk, 9 om ombud och biträde, 14 om muntlig handläggning, 15 om anteckning av uppgifter, 20 första stycket andra meningen 1 och 4 och andra stycket omatt beslutsskäl får utelämnas, och 26 om rättelse av skrivfel och liknande. 12 Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till det, får åklagaren häva eller ändra ett tillträdesförbud som har beslutats av åklagaren eller domstolen. Åklagaren får dock utvidga ett förbud endast om det begärs av en sökande som avses i 6. Första stycket gäller inte, om förbudet är föremål för domstolsprövning. Domstolsprövning 13 Tingsrätten ska pröva åklagarens beslut i fråga om tillträdesförbud på begäran av den som beslutet angår, om beslutet gått honom eller henne emot. En sådan begäran ska göras skriftligen hos åklagaren, som ska överlämna ärendet till tingsrätten. Omfattar ärendet beslut om tillträdesförbud enligt 9 a, ska åklagaren utan dröjsmål överlämna ärendet till tingsrätten. Lag (2009:100). 14 Behörig domstol är den tingsrätt där den åklagare som har prövat frågan om tillträdesförbud skall föra talan i brottmål i allmänhet. 15 Domstolen skall begära yttrande av åklagaren, om det inte är obehövligt. 16 Domstolen får besluta att ett tillträdesförbud tills vidare inte skall gälla. Om ett tillträdesförbud inte har beslutats tidigare, får domstolen besluta om ett sådant förbud fram till dess att ärendet avgjorts slutligt. 17 Domstolen skall hålla sammanträde, om en part begär det. 18 När tingsrätten avgör saken, består den av en lagfaren domare och tre nämndemän. Vid annan handläggning består tingsrätten av en lagfaren domare.

27 Dokumentbeteckning: Bilaga 8 Datum: av totalt 5 antal sidor Vid omröstning tillämpas bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken. 19 Vardera parten skall svara för sin kostnad, utom i ett sådant fall som avses i 18 kap. 6 rättegångsbalken. 20 Vid domstolens handläggning av ärenden om tillträdesförbud tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. I fråga om begäran om prövning enligt 13 tillämpas vad som sägs i den lagen om ansökan. 21 När domstolen skall pröva ett beslut i fråga om tillträdesförbud och den mot vilken förbudet avses gälla är misstänkt för brott som har betydelse för prövning av frågan om förbudet, får beslutet prövas i mål om allmänt åtal rörande brottet. I ett sådant fall tillämpas bestämmelserna om rättegången i brottmål. Straffansvar 22 Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms för överträdelse av tillträdesförbud till böter eller fängelse i högst sex månader. Övergångsbestämmelser 2010: Denna lag träder i kraft den 1 april Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april För eventuell uppdatering av lagtext se Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (2005:321) på lagen.nu.

28 Dokumentbeteckning: Bilaga 9 Datum: Ordningslagen 5 kap. Särskilda bestämmelser vid vissa idrottsarrangemang 1 Bestämmelserna i detta kapitel gäller vid idrottsarrangemang som anordnas för allmänheten på en idrottsanläggning. Lag (2009:101). 2 Med idrottsanläggning förstås inhägnad plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning. Lag (2009:101). 3 Pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av Polismyndigheten innehas eller användas på en idrottsanläggning när idrottsarrangemang anordnas där. Vid Polismyndighetens handläggning av frågor enligt första stycket tillämpas 3 kap. 14, 16 första stycket, 18 första stycket 1, 3 och 4, 19 första stycket samt 20, 21, 24, 26 och 28. Lag (2014:590). 4 När idrottsarrangemang anordnas på en idrottsanläggning får inte någon 1. obehörigen beträda spelplanen eller annat motsvarande område som är avsett för idrottsutövningen, 2. kasta in föremål på spelplanen eller annat motsvarande område som är avsett för idrottsutövningen, om inte en sådan åtgärd är befogad med hänsyn till idrottsarrangemangets genomförande, eller 3. på idrottsanläggningen helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikationen av personen. Förbuden i första stycket 1 och 2 gäller även för plats som gränsar till de där avsedda områdena, om det genom stängsel, skyltar eller på annat sätt framgår att allmänheten inte har tillträde dit. Förbudet i första stycket 3 gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl eller den som har skäl att täcka ansiktet i tjänsten eller för idrottsarrangemangets genomförande. Förbudet gäller inte heller om det med hänsyn till väderförhållanden, hälsoskäl eller övriga omständigheter är att anse som befogat att täcka ansiktet. Vid bedömningen av om det är befogat att täcka ansiktet ska risken för hot mot den allmänna ordningen och säkerheten särskilt beaktas. Lag (2017:12). 5 Den som uppsåtligen bryter mot 3 första stycket eller 4 döms till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall ska inte dömas till ansvar. Ansvar enligt första stycket ska inte dömas ut, om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken eller i annan författning. Lag (2009:101). 6 Egendom som varit föremål för brott enligt detta kapitel ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2009:101). För fullständig lagtext se Ordningslag (1993:1617) på lagen.nu.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

IFK NORRKÖPINGS POLICY

IFK NORRKÖPINGS POLICY IFK NORRKÖPINGS POLICY GÄLLANDE ORDNINGSSTÖRNINGAR Datum: den 16 mars 2017 VISION Vår vision är att skapa välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla evenemang för alla. Vi vill stärka den positiva supporterkulturen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser; SFS 2011:111 Utkom från trycket den 22 februari 2011 utfärdad den 10 februari 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell samordning för att motverka. Dir. 2011:22. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011

Kommittédirektiv. Nationell samordning för att motverka. Dir. 2011:22. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Kommittédirektiv Nationell samordning för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang Dir. 2011:22 Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20); SFS 2002:595 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RÅSUNDA

VÄLKOMMEN TILL RÅSUNDA VÄLKOMMEN TILL RÅSUNDA Välkommen till Råsunda Stadion! I den här guiden finns information och svar på en del vanliga frågor inför ett besök på något av våra evenemang här. Vägbeskrivning...3 Goda råd...3-4

Läs mer

Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet

Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet Detta reglemente har fastställts av RF-stämman den 30 maj 2015 att gälla fr.o.m. den 1 juni 2015. 1 Idrottens reglemente

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2014:649 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2017:176 Utkom från trycket den 14 mars 2017 utfärdad den 2 mars 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2016:491 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels att

Läs mer

Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB

Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB Dokumentets metadata: Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2019-01-14 Dokumentet gäller från och med: 2019-01-14 Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare Typ av styrdokument: Föreskrift Handläggare:

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

Om inget annat anges gäller kriteriet både Allsvenskan och Superettan. Svenska Elitlicenskriterier är markerade med (E).

Om inget annat anges gäller kriteriet både Allsvenskan och Superettan. Svenska Elitlicenskriterier är markerade med (E). KRAVSPECIFIKATION ARENAN (SÄKERHET) Arena: Förening: Datum: Närvarande: Om inget annat anges gäller kriteriet både Allsvenskan och Superettan. Svenska Elitlicenskriterier är markerade med (E). 1. Arenacertifiering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2016:37 Utkom från trycket den 16 februari 2016 utfärdad den 4 februari 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall; SFS 2005:467 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Manual för kontakter med rättsväsendet

Manual för kontakter med rättsväsendet Bakgrund Manual för kontakter med rättsväsendet Den senaste tiden tycks många Sverigevänner ha fått kallelser från Polismyndigheten. Som anledning anges ofta Du är härmed kallad till förhör beträffande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2012:281 Utkom från trycket den 29 maj 2012 utfärdad den 16 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut; SFS 2005:500 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens

Läs mer

(7) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ansvarsbestämmelser m.m. (3 kap )

(7) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ansvarsbestämmelser m.m. (3 kap ) 2014-01-01 1 (7) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Ansvarsbestämmelser m.m. (3 kap 16-18 ) 2014-01-01 2 (7) Riksantikvarieämbetet Box 5405 11484 Stockholm www.raa.se 2014-01-01

Läs mer

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student:

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: HÖGSKOLAN I BORÅS INFORMATION till student 1 (5) 2008-04-23 Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: DISCIPLINÄRENDE FÖRSEELSE Vad menas med disciplinärende?

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Lag (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Lag (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2002:329 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Lag (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2002-05-08 Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:582 Allmänna

Läs mer

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB 1(5) Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB Fastställd av styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB att gälla fr.o.m. 2014-06-18. Inledning Disciplinstadgan syftar till att värna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20); SFS 1998:648 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om företagshemligheter Utfärdad den 25 maj 2018 Publicerad den 30 maj 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens innehåll 1 Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verkställighet av frivårdspåföljder; SFS 1998:642 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Villkorlig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2006:891 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels

Läs mer

Lag. om ändring av körkortslagen

Lag. om ändring av körkortslagen Lag om ändring av körkortslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i körkortslagen (386/2011) 65 3 mom., ändras 64 1 mom. och 2 mom. 3 och 4 punkten, det inledande stycket i 65 1 mom., 66 2 mom.,

Läs mer

Ungerska Fotbollsförbundets ordningsregler på arenan

Ungerska Fotbollsförbundets ordningsregler på arenan Ungerska Fotbollsförbundets ordningsregler på arenan 1. Genom att köpa biljett eller säsongskort, eller genom att registrera sig för inträde accepterar deltagaren ordnigsreglerna som gäller på arenan.

Läs mer

Skattebrottslag (1971:69)

Skattebrottslag (1971:69) Smugglingslagen m.m./brottsbalken m.m. 1 1 [1901] Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt. Lagen tillämpas inte i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken Utfärdad den 5 juni 2019 Publicerad den 18 juni 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 26 kap. 24 ska upphöra

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Marianne Lundius. Ytterligare åtgärder

Läs mer

Rutiner vid misstanke om fusk

Rutiner vid misstanke om fusk Språkvetenskapliga fakultetsnämnden Rutiner vid misstanke om fusk Allmänt Handläggning av fuskärenden utgår från Högskoleförordningens 10 kap. angående disciplinära åtgärder (se appendix nedan). HF:s regelverk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.; SFS 2002:444 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306); SFS 2009:115 Utkom från trycket den 10 mars 2009 utfärdad den 26 februari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hamnskydd; SFS 2006:1209 Utkom från trycket den 1 december 2006 utfärdad den 23 november 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang - en sammanfattning av förarbeten - rekommendationer för handläggning Promemoria RättsPM 2010:1 (ersätter 2005:11) Utvecklingscentrum Malmö Mars 2015 (uppdaterad)

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Disciplinära åtgärder får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.

Disciplinära åtgärder får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. 1 (8) Nämndsekreterare Rutin för avstängning av elev Skollagen säger att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Ordningsregler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2014:655 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande Utfärdad den 29 november 2018 Publicerad den 4 december 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:116)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen; SFS 2002:329 Utkom från trycket den 4 juni 2002 utfärdad den 8 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Råd och riktlinjer om antenner på vattentorn

Råd och riktlinjer om antenner på vattentorn Råd och riktlinjer om antenner på vattentorn Utbyggnaden av mobiltelefonnätet har lett till att teleoperatörerna gärna vill använda vattentorn som fundament för sina antenner. Operatören för mobiltelefoni

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Regelverk för disciplin- och avskiljandeärenden vid Röda Korsets Högskola

Regelverk för disciplin- och avskiljandeärenden vid Röda Korsets Högskola Regelverk för disciplin- och avskiljandeärenden vid Röda Korsets Högskola Dnr: 31/2017 Fastställd av: Rektor 2017-03-31, reviderad 2018-04-26 Innehåll Regelverk för disciplin- och avskiljandeärenden vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Begrepp Skadeståndsansvar uppstår när någon uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet vållar skada på egendom och

Läs mer

Rubrik: Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar. 1 Med försvarsuppfinning förstås i denna lag uppfinning som särskilt avser krigsmateriel.

Rubrik: Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar. 1 Med försvarsuppfinning förstås i denna lag uppfinning som särskilt avser krigsmateriel. SFS nr: 1971:1078 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar Utfärdad: 1971-12-17 Ändring införd: t.o.m SFS 2009:410 Inledande bestämmelser 1 Med försvarsuppfinning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur kring idrotten

Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur kring idrotten BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID, FAMILJ OCH FRITID SID 1 (10) 2009-11-30 SDN 2009-12-17 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ingripanden mot unga lagöverträdare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ingripanden mot unga lagöverträdare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Karin Almgren och f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Ingripanden mot unga lagöverträdare

Läs mer

Förvaltningslagen. Ny från 1 juli 2018

Förvaltningslagen. Ny från 1 juli 2018 Förvaltningslagen Ny från 1 juli 2018 Förvaltningslagen Viktig för att allmänheten ska ha ett stort förtroende för att uppgifterna sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt Ger en struktur för kontakterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644); SFS 2009:110 Utkom från trycket den 10 mars 2009 utfärdad den 26 februari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Tvistlösningsnämndens namn ska vara Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd ( FRN ). Huvudman för FRN är Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL. SÄKERHETSSKYDDSAVTAL Diarienr (åberopas vid korrespondens) Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL. SÄKERHETSSKYDDSAVTAL Diarienr (åberopas vid korrespondens) Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen SÄKERHETSSKYDDSAVTAL Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 958 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Politisk information i skolan

Politisk information i skolan Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Politisk information i skolan Det är bra om skolan uppmuntrar att politiska partier kommer till skolan och tar tillvara de möjligheter som denna samverkan

Läs mer

Riktlinje och rutin för avstängning av elev

Riktlinje och rutin för avstängning av elev Barn & Utbildning Datum 2018-04-10 Ärendenr 2018-000074 003 Fastställd av Ledningsgruppen 2018-04-10 Riktlinje och rutin för avstängning av elev Skollagen säger att utbildningen ska utformas på ett sådant

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 1999:84 Utkom från trycket den 16 mars 1999 utfärdad den 4 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter; SFS 2002:883 Utkom från trycket den 6 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård; SFS 2000:354 Utkom från trycket den 7 juni 2000 utfärdad den 25 maj 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

1 av 8 2007-10-26 18:18 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659); SFS 2012:957 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero

Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero 4 : 1 Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero Kapitlets innehåll - 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - tillämpningsområde (2 ), - arbetsmiljö (3 och 4 ), - ordningsregler (5 ), - disciplinära

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20); Utkom från trycket den 8 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20)

Läs mer

Riktlinje och rutin för avstängning av elev

Riktlinje och rutin för avstängning av elev Barn & Utbildning 2018-04-10 Ärendenr 2018-000074 003 Riktlinje och rutin för avstängning av elev Skollagen säger att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579); Utkom från trycket den 22 mars 2016 utfärdad den 10 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (2008:579)

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) Bilaga 3 PVS-714-2720/11 1(5) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) mellan RIKSPOLISSTYRELSEN Box 12256 102 26 Stockholm nedan kallad RPS och Företaget AB, org.nr. : Kontaktmän hos RPS och Företaget. RPS: (projektansvarig)

Läs mer

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området Promemoria 2014-06-02 Ku2014/44/MFI Kulturdepartementet Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) Bilaga 5 Datum 2014-07-16 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) mellan Polismyndigheten i Västernorrlands län Box [fylls i vid undertecknandet] Postadress/nr [fylls i vid undertecknandet] nedan kallad Polisen

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift KKVFS 2012:1 Utkom från trycket den 26 september 2012 beslutat

Läs mer

Kustbevakningens författningssamling

Kustbevakningens författningssamling Kustbevakningens författningssamling Kustbevakningens föreskrifter och allmänna råd om förundersökningsledning KBVFS 2019:1 Publicerad den 19 juni 2019 beslutade den 18 juni 2019. Kustbevakningen föreskriver

Läs mer

BESLUT att meddelas den 10 juli 2015 kl Bestraffningsärenden nr 71, 83, 115, 133, 163

BESLUT att meddelas den 10 juli 2015 kl Bestraffningsärenden nr 71, 83, 115, 133, 163 BESLUT att meddelas den 10 juli 2015 kl. 11.00 SVENSKA FOTBOLL FÖRBUNDET Bestraffningsärenden nr 71, 83, 115, 133, 163 Malmö FF e-post: daniel.andersson@mff.se patrik.jandelin@mff.se BOX 1216 SE-171 23

Läs mer

Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola

Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola I skollagens 5 kapitel Trygghet och studiero finns bestämmelser om disciplinära åtgärder som gäller för samtliga skolformer. På Lundsbergs skola (LS)

Läs mer

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning 629/2011 1 (6) Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 5.4

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om elektronisk övervakning vid särskilt utvidgat kontaktförbud;

Läs mer

Polismyndigheten, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Polisen

Polismyndigheten, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Polisen Diarienummer: 714-A532.676/2014 1 BILAGA 10 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) mellan Polismyndigheten, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Polisen och Företaget (org.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:610 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete

Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 1 kap. Allmänna bestämmelser [7961] Denna lag tillämpas på internationellt tullsamarbete som 1. följer av en internationell överenskommelse med en annan

Läs mer

Handlingsplan vid misstanke om elevs påverkan och/eller missbruk av alkohol/droger 1

Handlingsplan vid misstanke om elevs påverkan och/eller missbruk av alkohol/droger 1 Handlingsplan vid misstanke om elevs påverkan och/eller missbruk av alkohol/droger 1 Vid misstanke om alkohol- och/eller drogmissbruk hos elev kontaktas rektor. Vårdnadshavarna (om omyndig elev) kontaktas.

Läs mer

Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar Svensk författningssamling 1971:1078 t.o.m SFS 2016:195 SFS nr: 1971:1078 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3 Utfärdad: 1971 12 17 Ändrad: t.o.m SFS

Läs mer

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-01-22 Handläggare: Roger Adolfsson Telefon: 08-508 33 898 Till Utbildningsnämnden 2009-02-12 Betänkandet Barn som misstänks

Läs mer

Juridik för. supportr ar

Juridik för. supportr ar Juridik för supportr ar Innehållsförteckning Källhänvisningar 3 Förord 4-5 Innan match 6 Om/när något händer 6 Allmänt om polisen 7-10 Grundprinciper vid polisens maktutövning 7-8 Att filma eller ta bilder

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer