Kommunstyrelsens Ledningsutskott (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106"

Transkript

1 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott (15) 164 LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS De fem kommunerna i norra Bohuslän träffade i augusti 2008 en principöverenskommelse om ökad samverkan inom ett antal verksamhetsområden. Därefter har Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner intensifierat arbetet inom tre områden; IT-drift, Miljö-samverkan samt lönefunktionen. IT-samverkan är satt i drift genom en gemensam nämnd i Lysekils kommuns organisation. Miljösamverkan har fått sin placering i Sotenäs, medan lönefunktionen får sin bas i Munkedal. Det nu aktuella förslaget innebär organisatoriskt samgående mellan löneenheterna i Lysekil, Munkedal och Sotenäs. Möjlighet finns att senare utvidga samarbetet med ytterligare kommuner. Utredningen som genomförts poängterar nyttan av samgåendet eftersom det ger minskad sårbarhet, högre kompetens, bättre resursutnyttjande och kommer på sikt att leda till effektivitetsvinster. Beslutsunderlag Slutrapport gemensam lönefunktion, Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner Förslag till samverkansavtal för den gemensamma lönenämnden Förslag till reglemente för den gemensamma lönenämnden Ledningsutskottets beslut Ledningsutskottet ställer sig positiva till förslaget och att ärendet bereds ytterligare inför beslut i kommunstyrelsen. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen JUSTERING Sign:

2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Kommunledningskontoret Enhet: Personalenheten Handläggare: Sven Hagberg Telefon: E-post: LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER Dnr: LKS De fem kommunerna i norra Bohuslän träffade i augusti 2008 en principöverenskommelse om ökad samverkan inom ett antal verksamhetsområden. Därefter har Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner intensifierat arbetet inom tre områden; IT-drift, Miljö-samverkan samt lönefunktionen. IT-samverkan är satt i drift genom en gemensam nämnd i Lysekils kommuns organisation. Miljösamverkan har fått sin placering i Sotenäs, medan lönefunktionen får sin bas i Munkedal. Det nu aktuella förslaget innebär organisatoriskt samgående mellan löneenheterna i Lysekil, Munkedal och Sotenäs. Möjlighet finns att senare utvidga samarbetet med ytterligare kommuner. Utredningen som genomförts poängterar nyttan av samgåendet eftersom det ger minskad sårbarhet, högre kompetens, bättre resursutnyttjande och kommer på sikt att leda till effektivitetsvinster. Verksamhetsområdet beskrivs i detalj i utredningen och kan sammanfattas i följande områden: Löneadministration (löpande lönehantering inklusive intyg) Support lönesystem Support tillämpning (ej tolkning) av lagar, avtal och regler Utdata och statistik (basutbud) Systemförvaltning Pensions- och försäkringsadministration Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

3 2/2 Beredning 1. Slutrapport gemensam lönefunktion SML (Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner) 2. Förslag till samverkansavtal för den gemensamma lönenämnden 3. Förslag till reglemente för den gemensamma lönenämnden Särskilda konsekvensbeskrivningar Ekonomi Förändringarna sker inom nuvarande ekonomiska ramar. På sikt bör det kunna leda till rationaliseringsvinster. Miljö Förändringen bedöms få marginella miljöeffekter. Möjligen kommer resandet att öka i någon mån. Folkhälsa Inga effekter. Facklig samverkan enligt FAS Fortlöpande information, samt samverkan i Central samverkansgrupp och dialog i respektive kommuns samverkansorganisation. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att: - under förutsättning att Sotenäs och Munkedal kommuner fattar motsvarande beslut, bilda en gemensam lönenämnd samt tillhörande tjänstemannaförvaltning från och med Munkedals kommun blir värdkommun och ansvarar för processen. - godkänna upprätta förslag till reglemente för den gemensamma lönenämnden. - godkänna förslag till samverkansavtal för den gemensamma lönenämnden. Sven Hagberg Personalchef

4 Gemensam lönefunktion SML För Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner Slutrapport Utredning om gemensam löneenhet SML är utförd på uppdrag av kommuncheferna i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. Förslaget innebär ett samgående fr.o.m , med Munkedals kommun som värdkommun. 1

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund Syfte Förberedelser inför samgåendet Projektorganisation Andras erfarenheter av lönesamverkan Lönefunktionens verksamhetsområde Kartläggning av arbetsuppgifter för löneassistent Kartläggning av uppgifter för systemförvaltare Budget jämförelser Jämförelse med lönesamverkan FAHNS Jämförelse med Västra Götalandsregionen (VGR) Förslag Organisation Verksamhet - avgränsningar Bemanning Budget 2014 på en övergripande nivå Fördelningsnyckel systemkostnader Uppföljning under Höstens arbete Bilagor Vem gör vad Riskbedömning vid verksamhetsförändring

6 1. BAKGRUND De 5 kommunerna i norra Bohuslän träffade i augusti 2008 en principöverenskommelse om ökad samverkan inom ett antal verksamhetsområden. Därefter har Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner intensifierat arbetet inom tre områden: IT-drift, miljösamverkan samt lönefunktionen. Den här rapporten berör samgåendet av lönefunktionerna i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. Tillsammans med förslag till samverkansavtal och reglemente utgör detta ett beslutsunderlag. Enligt uppdragsbeskrivningen daterad ska projektledaren slutföra påbörjad utredning om lönesamverkan. Förutsättningar som gavs är att ett gemensamt lönekontor bildas fr.o.m och att Munkedals kommun ska vara värdkommun. Det innebar således att personalchefen i Munkedals kommun ansvarar för rekrytering av lönechef. Kommunerna har upphandlat ett gemensamt lönesystem och har samverkat under såväl upphandlingen som införandet. Detta förde med sig att kommunerna fr.o.m har en gemensam databas. Gentemot leverantören är kommunerna en kund som betecknas SML (Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner). Av den anledningen används i utredningen arbetsnamnet Lönesamverkan SML gemensam löneenhet i mellersta Bohuslän. Tidplan 2013 I augusti ska beslutsunderlaget vara klart. Samverkan inför politiskt beslut ska ske i respektive kommun. Personalcheferna har ansvaret för att så sker. I september oktober ska beslutsunderlagen upp för politiska beslut i respektive kommun. I november ska all personal som har ett anställningsförhållande vid berörd enhet i Lysekil och Sotenäs, erbjudas verksamhetsövergång enligt Lag om anställningsskydd (LAS, 1982:80) 6b. Under hela hösten förbereds samgåendet med olika aktiviteter. Detta planeras tillsammans med chefen för den gemensamma lönefunktionen. 2. SYFTE Syftet med ett samgående är att uppnå minskad sårbarhet och effektivare arbetssätt. Med lönesamverkan kommer sårbarheten minska, och genom att standardisera arbetssätt med gemensamma rutiner kommer effektiviteten att öka. På sikt bör detta kunna leda till rationaliseringsvinster. Hur stora dessa kan bli beror till stor del på hur mycket de olika kommunerna är beredda att standardisera sina egna regler, rutiner, blanketter och arbetssätt. 3. FÖRBEREDELSER INFÖR SAMGÅENDET Februari 2013 bildades en projektorganisation som i olika grad och i olika hänseende bidragit till förberedelserna. Berörda medarbetare har haft flera arbetsmöten under våren. Andras erfarenheter av lönesamverkan har också varit en viktig kunskapskälla i utredningen. 3

7 3.1 PROJEKTORGANISATION Organisationen har bestått av styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp. Delrapporter har skickats till alla i projektet samt Styrgrupp kommuncheferna Referensgrupp Medarbetare Arbetsgrupp Personal- lönechefer samt projektledare Referensgrupp Fackliga organisationer i respektive kommun Referensgrupper: Medarbetarna har haft utvecklingsdagar i , samt Under dessa tillfällen har medarbetarna beretts tillfällen att diskutera och resonera om upplägg av den tilltänkta gemensamma lönefunktionen. På så sätt har referensgruppen bidragit till utredningen med värdefull input. Nuvarande systemförvaltare har träffats för att genomlysa vilka arbetsuppgifter som ingår i befattningen. När det gäller samverkan med de fackliga organisationerna i respektive kommun, så har ansvaret legat på respektive personalchef att föra dialog och informera under hela utredningsprocessen. Arbetsgrupp: Arbetsgruppen har haft möten och Mötet i mars blev inställt men ersattes av frågor som skulle besvaras skriftligt av personalcheferna. Lysekil har varit representerat vid ett tillfälle (130424) via telefon. Styrgrupp: hade kommuncheferna genomgång av uppdraget och förutsättningar träffas både referensgrupp, arbetsgrupp och styrgrupp på Hensbacka för att skapa en gemensam målbild av uppdraget och bemöta frågor om vilka beslut som fattats i respektive kommun. Kommunchefen i Lysekil hade förhinder men ersattes av Ola Ingevaldson, administrativ chef i Lysekils kommun. 3.2 ANDRAS ERFARENHETER AV LÖNESAMVERKAN Under projekttiden har det inhämtats information från andra kommuner och en region (Västra Götaland), som genomfört sammanslagning av lönefunktioner. Referenstagning har skett såväl genom telefonintervjuer som genom besök och inläsning av material (rapporter, uppföljningar, utvärderingar mm). 4

8 4. LÖNEFUNKTIONENS VERKSAMHETSOMRÅDE För att kunna föreslå en hållbar och effektiv organisation krävs det en kartläggning av de nuvarande arbetsuppgifterna på lönekontoren i de berörda kommunerna. Löneadministration har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Genom självservice har de traditionella arbetsuppgifterna omvandlats till att ge support i såväl lönefrågor som systemfrågor. Kommunerna hade kommit olika långt i införandet av självservice, när det gemensamma lönesystemet Heroma startades upp Munkedals kommun införde självservice år 2001, Sotenäs kommun hade delvis övergått till självservice, medan Lysekils kommun nästan inte hade någon självservice. Alla tre kommuner har haft en mycket arbetsintensiv period vid det gemensamma införandet, men det har varit extra tufft för Lysekils kommun som utifrån det nya lönesystemets självservicekoncept fått förändra sitt arbetssätt mest. Gemensamma utbildningar under införandeprocessen har inneburit besparingar i såväl arbetsinsats som i kostnader. Under tiden utbetalade de tre kommunernas lönefunktioner nästan 685 miljoner kronor (exklusive skatt och arbetsgivaravgifter)och hanterade c:a 4500 utbetalda lönespecifikationer i snitt per månad. Dessa utbetalningar administrerades av 13,4 årsarbetare Snitt per månad Antal löner Utbetalt belopp Kommun Befattning Ssgr Sotenäs Assistent 100 Assistent 100 Löne/systemförv 100 Personalchef 3 30 Munkedal Löneassistent 90 Löneassistent 90 Lönehandläggare 100 Lönechef 50 Systemförvaltare 50 Lysekil Lönehandläggare 80 Lönehandläggare 100 Lönehandläggare 100 Lönehandläggare 100 Lönehandläggare 100 Systemförvaltare 50 Lönechef 100 Årsarbetare 13,40 1 Uppgifter tagna ur Heroma lönesystem Utbetalt belopp, exklusive skatt och arbetsgivaravgifter 3 Sotenäs har ingen lönechef. Motsvarande uppgifter ingår i personalchefens roll. 30 % är uppskattad andel av utifrån Munkedals och Lysekils lönechefsanställningar 5

9 4.1 KARTLÄGGNING AV ARBETSUPPGIFTER FÖR LÖNEASSISTENT Kommunerna har olika titlar för löneassistenten, men tjänsteinnehållet är snarlika i alla tre kommuner. Befattningen löneassistent innefattar såväl lönehandläggare, personalassistent och löneassistent. Övergång till Källrapportering (självservice) innebär att man inte längre lämnar skriftliga ansökningar och tjänstgöringsrapporter som sedan skulle matas in manuellt av lönekontoret. Idag sker såväl sjukanmälningar, ledighetsansökningar och eventuella tillägg i mycket stor utsträckning direkt i datorn. Genom att chefen beviljar hamnar rapporten direkt in för löneutbetalning. Manuell registrering Självservice rutin Medarbetaren fyller i tidrapport eller ledighetsansökan Medarbetaren registrerar avvikelser eller söker ledigt i Självserviceprogrammet Personalredogörare kontrollerar och kompletterar Personalredogörare eller motsvarande tillstyrker Chefen attesterar Chefen godkänner eller avslår. Lönekontoret kontroller, kodar och förbereder registrering Lönekontoret inhämtar kompletteringar från at, personalredogörare eller chef Lönekontoret registrerar avvikelserna i löneprogrammet Rollen som löneassistent är - och fortsätter att vara- en kvalificerad administrativ tjänst. En löneassistent måste ha förmågan att hantera olika praktiska lönefrågor från anställda samt vara en pedagog mot beslutsfattare på olika nivåer. Den nya löneassistenten får genom den tekniska utvecklingen rollen som expert. Istället för att kontrollera inkomna underlag och manuellt mata in uppgifter ska löneassistenten se till att alla medarbetare och chefer utbildas och får support i lönerapporteringen. Löneassistenten måste arbeta proaktivt, utbilda i förebyggande syfte, för att rätt lön ska utbetalas. Löneassistenten är idag experten på såväl avtalstillämpning som lönesystemet, inkluderat systemets alla integrationer. Löneassistenten är också en viktig bärare av de avtal, policy, regler och rutiner som verksamheten ska följa. Detta ska förmedlas ut i verksamheten genom ett konsultativt arbetssätt det är dock chefen som är ansvarig och chefen som fattar eventuella beslut. 6

10 NUVARANDE ARBETSUPPGIFTER 4 PÅ LÖNEKONTOREN SML Anställningsbevis Nyanställning Systemhantering Heroma Förändrad anställning Avslut Behörighet, lösenord Winlas Pension Marakanda (fakturor) Timrapportering Inskickade rapporter Ekonomisystem Schema Lägga in Kontroller Signallistor Arvoden Förtroendevalda Bevakningslistor Kontaktpersoner Uppdragstagare Semester Retroberäkningar Tillägg/avdrag Rese-ersättning, traktamente Beredskap OB, jour och beredskap Utmätningar Sparade semesterdagar Bokföring och avstämning Kostavdrag Bokföring Arbetsgivaravgifter Dagbarnvårdare underlag Skattedeklaration Semesterdagar i pengar Frånvaro Hel/partiell Kronofogden Utbildning och information Chefer och medarbetare Arkivering Tjänstgöringsrapporter Felrapportering, rättningar Frånvaro Personalakter Retrokörning Lönelistor Extrautbetalningar AFA Skuldhantering Möte, utbildn APT Omkonteringar Fel tillägg, avdrag Fel frånvaro Kontrolluppgifter Samverkan Utbildningar Lag och avtal, tillämpning LAS Övriga uppgifter Fakturor AB Sjuklön Föräldraledighet Support, system och avtal Telefon, mail och Förändringar i lag och avtal Postsortering Måltidskuponger Friskvårdskort Miljöbilar chefer och anställda besök 25-årsuppvaktning Intyg och rapporter Arbetsgivarintyg Pensionsadm Ansvara för anst uppgifter Tjänstgöringsintyg Försäkringskassan Statistik AMOS Årsredovisningsuppgifter Avstämning AFA Kronofogden KPA och Skandia (lön och anställningstid) Redovisa till KPA och Skandia Ansökan och beslut om pension Beställa förhandsberäkning 4 Arbetsuppgifter framtagna av medarbetare och personalchefer i Sotenäs och Munkedals kommun 7

11 4.2 KARTLÄGGNING AV UPPGIFTER FÖR SYSTEMFÖRVALTARE I samband med avtalsskrivningen har respektive kommun förbundit sig att kunna leverera motsvarande 0,5 systemförvaltare per kommun. Uppgiften 5 innebär att: ansvara för att utnyttja och utveckla systemets möjligheter kopplat till olika PAprocesser (LAS, pension, rehabilitering, utdata mm) utnyttja och utveckla systemet kopplat till löneutbetalning ansvara för felrapportering och eventuella åtgärder för att lösa problemen, identifiera och prioritera förbättringsområden inom systemet och dess processer testköra nya versioner och identifiera eventuella problem handleda och utbilda chefer och personalredogörare ansvara för uppgraderingar och implementering administrera organisationsträd och behörigheter ansvara för flödesprocesser i systemets olika delar vara kontaktytan mellan systemanvändare, IT och systemleverantören Det har visat sig att systemförvaltningen för Heroma är mer omfattande än vad som förutsetts. Under första året har det ofta krävts att kommunerna fått köpa konsultstöd för löpande driftskörningar. Det pågår en diskussion/förhandling med leverantören om utökat driftstöd. Detta kan påverka systemförvaltarrollen. Denna process kommer att bli klar senare i höst. 4.3 BUDGET 2013 Här anges månadslön 6, semesterlön samt arbetsgivaravgifter för Totalen hamnar på kr. Kommun Befattning Ssgr Heltidslön Faktisk lön exkl PO Semers inkl PO Summa Sotenäs Assistent Assistent Löne/systemförv Personalchef Munkedal Löneassistent Löneassistent Lönehandläggare Lönechef Systemförvaltare Lysekil Lönehandläggare Lönehandläggare Lönehandläggare Lönehandläggare Lönehandläggare Systemförvaltare Lönechef Summa Framtaget av personcheferna i Sotenäs och Munkedals kommuner 6 Uppgifter framtagna ur lönesystemet Heroma

12 Utöver redovisade personalkostnader tillkommer sedvanliga kostnader för lokaler, städ, telefon, dator, kontorsmaterial, kompetensutveckling osv. För 2013 är detta budgeterat till kr per anställd i Munkedals kommun. Konto Budget 2013 Per anställd KURS O KONFERENSAVG ALLM KONTORSMATERIAL TRYCKSAKER INTERN HYRA FORUMS BILAR INTERN ADM DATOR OBL MP TELEAVG FAST TELEFONI SAMTALSKOSTNADER RESEKOSTNADER LOKALER STÄD Totalt Kolumnen Budget 2013 är de budgeterade kostnader för de 4 anställda på löneenheten i Munkedal. 5. JÄMFÖRELSER Samverkansprojekt som pågått under några år lyfter fram följande fördelar med samverkan: Större volymer lättare att jobba effektivt Gemensamma utbildningsinsatser ger lägre kostnader Täcka upp för varandra vid frånvaro blir lättare Bättre säkerhet med fler systemförvaltare Kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet på sikt genom enhetliga och mer effektiva arbetssätt och rutiner. Kvalitetssäkring genom ökad kompetens försörjning och bemanning ger större möjligheter till utveckling av processer och arbetsmetoder. Lägre system- och konsultkostnader tre kommuner är en kund Vid kontakter med andra lönesamverkanskommuner verkar antal producerade löner per årsarbetare och månad vara ett mått som flitigt används. Följande uppgifter är från motsvarande utredning som gjordes av Tanums kommun år 2012: Lönekontor Löner/åa 7 och månad Mariestad, Töreboda; Gullspång 418 Syd Närke 400 Köping, Arboga, Kungsör 281 Västmanland-Dalarna 592 Tanum (samverkar ej) åa= årsarbetare 9

13 Antal producerade löner i dessa samverkansexempel var mellan per månad och årsarbetare. Vid jämförelse med SML (Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner) tycks löneadministrationen vara ganska effektiv redan idag. I genomsnitt produceras 444 löner per månad och löneassistent. Antal löner Löneassistent Löner/löneass o månad Sotenäs ,5 479 Munkedal ,8 492 Lysekil ,8 398 Totalt ,1 Genomsnitt SML 444 Erfarenheterna från de som gjort sammanslagningar är att samgåendet resulterat i en effektivisering och att besparingar kan göras på sikt. Detta kan dock ske först när rutiner, blanketter och regler är standardiserade. Det har visat sig att denna process tar tid och man bör räkna med minst 2-3 år innan eventuella besparingseffekter kan uppstå. Nedan följer två exempel på samverkansprojekt som på sikt effektiviserat sin löneadministration. 5.1 JÄMFÖRELSE MED LÖNESAMVERKAN FAHNS Sammanslagning av lönefunktionen för Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (förkortas FAHNS)skedde Syftet var att minska sårbarheten i kompetens och utveckla arbetsinnehållet. Kommunerna FAHNS utbetalar 8756 löner i snitt per månad (130101). Lönesamverkan FAHNS verksamhet motsvarar det som Sotenäs, Munkedals och Lysekils lönekontor beskrivit att de gör idag (se sidan 7). Samverkan FAHNS har pågått i drygt 6 år och personalstyrkan har minskat från 24,8 till 19,0 årsarbetare. FAHNS Motsvarande 4500 löner SML idag Lönechef 1,0 1,0 1,8 Systemförvaltare 3,0 1,5 1,5 Löneassistent 8 15,0 7,7 10,1 Summa 19,0 10,2 13,4 Antal löner Antal löner/löneass Om FAHNS produktivitet omvandlas till 4500 löner per månad i snitt (som kommunerna SML producerar) krävs det 7,7 löneassistenter. Detta ska då jämföras med SML:s bemanning på 10,1 löneassistenter. Enligt uppgift från projektledaren FAHNS har personalminskning skett först när gemensamma rutiner, arbetssätt och blanketter är framtagna. I detta exempel har personalminskningen skett i etapper från 2009 fram tills idag (130630). Enligt tabellen ovan producerar kommunerna FAHNS 584 löner per månad och löneassistent medan SML gör runt 8 Löneassistentens uppgifter innefattar pensionsadministration, redovisning, WinLas, utbildning mm 10

14 444 löner per månad och löneassistent. Detta indikerar att det kan finnas möjlighet att ytterligare effektivisera löneadministrationen i våra kommuner. 5.2 JÄMFÖRELSE MED VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN (VGR) Västra Götalandsregionen har valt en annan uppdelning av sin personal. Ungefär 70 % arbetar med löneadministrationen, medan ungefär 30 % av anställda lönehandläggare ger support, utbildar samt informerar om systemet. Löneadministration 70% 30% Support Lön Totalt arbetar 134 årsarbetare med att få ut löner per månad. Då ingår 20 personer som är extraanställda för införandeprocessen, som påbörjades 2009 och fortfarande pågår. Med nuvarande resurser är SML effektivare än regionen (444 löner per månad och löneassistent jmf med 405 för VGR). Om extrapersonalen exkluderas så är regionen något effektivare (481 löner per månad och löneassistent jmf med 444 för SML). VGR Motsvarande 4500 löner SML idag årsarb Lönehandläggare och support 100 8,8 10,1 Extrapersonal införande 20 1,8 0,0 Pension 6 0,5 0,0 Inkl extrapersonal ,1 10,1 Löner/löneass (inkl extra personal) Lönehandläggare och support 100 8,8 10,1 Pension 6 0,5 0,0 Exkl extrapersonal 106 9,4 10,1 Löner/löneass (exkl extrapersonal) Regionens erfarenhet av arbetsuppgifts uppdelning (support respektive lönehandläggning) är att både de som bara gör lön, och de som bara supportar tappar i kompetens. Det blir svårigheter att ge support om man inte arbetar med löneutbetalning, och det blir svårigheter att betala ut lönen genom att man inte får frågorna och uppmärksammar eventuella felhanteringar. Arbetsuppgifterna hänger ihop precis så som de hanteras i våra kommuner idag. Även denna jämförelse visar att det finns utvecklingspotential i löneadministrationen. Men även Västra Götalandsregionens lönechef påpekar att det tar tid att få fram gemensamma rutiner och arbetssätt. För VGR startades detta förändringsarbete upp år 2009 och det pågår fortfarande. Men verksamheten har succesivt effektiviserats och inneburit allt lägre kostnader för löneutbetalningen. 11

15 6. FÖRSLAG 6.1 ORGANISATION Om samgående sker kommer lönesamverkan att organisatoriskt placeras i Munkedals kommun enligt följande: Kommunledningskontor - kommunchef Gemensam lönenämnd Personalenhet - personalchef Löneenhet SMLlönechef Kommunchefen ansvarar för kommunledningskontoret, som bl. a består av personal- och löneenhet. Detta innebär att lönefunktionen kommer att ledas av en lönechef som är underställd personalchefen i Munkedals kommun. Förslaget innebär dessutom att det inrättas en gemensam lönenämnd, med uppgift att leda verksamheten. Fr. o m föreslås att medarbetarna placeras i Munkedals kommun. Erfarenheterna från andra visar på att detta ökar möjligheterna att snabbare nå målet om minskad sårbarhet och ökad effektivitet. Genom att samla kompetensen ökar även möjligheterna att ta tillvara var och ens kompetens på rätt sätt. När medarbetarna fysiskt ska placeras i Munkedals kommun kan bli föremål för övergångsregler och kommer att diskuteras vidare. Lönekontor SML placeringen fr.o.m är Munkedals kommun 6.2 VERKSAMHET - AVGRÄNSNINGAR Vid jämförelse med andra samverkansprojekt så är det marginella skillnader i vilka arbetsuppgifter som ingår i verksamhetsområdet löneadministration. Detta gäller även i jämförelse med lönekontoren i SML. Därför föreslås en oförändrad verksamhet enligt sammanställning på sidan 7, med ett litet undantag. I någon/några kommuner har medarbetare på lönekontoren varit involverade i det praktiska arbetet kring 25-årsuppvaktningen. Förslaget innebär att endast underlag för vilka medarbetare som varit anställda i 25 år tas fram av den gemensamma lönefunktionen. Administrationen kring uppvaktningen bör ligga kvar i den kommun som ska uppvakta medarbetaren. Administrationen kring försäkrings- och pensionsfrågor gäller enbart att ansvara för de uppgifter som finns i lönesystemet, t ex anställningstid och pensionsgrundande inkomst. 12

16 Systemförvaltningen föreslås ingå i verksamhetsområdet. Det finns många faktorer som talar för det. Andra samverkansprojekt har haft som målsättning att genom samverkan minska sårbarheten för systemförvaltningen. Det ökar också möjligheten för att systemförvaltarna kan dra nytta av varandras kompetens om de finns i den gemensamma enheten. I nästan alla kommuner finns systemförvaltarna i samma organisation som löneassistenterna. Det gäller även i de fall där ett samgående skett. När det gäller arkivering har frågan diskuterats med personalcheferna. Förslaget är att varje kommun har kvar sitt arkiv, eftersom respektive kommun fortfarande är anställningsmyndighet för sina medarbetare. Andra kommuner har löst detta genom att kopia på underlag mailas eller skickas in till lönekontoret, som i sin tur sparar alla löneunderlag digitalt. Sammanfattningsvis föreslås följande verksamhetsområde. Löneadministration (löpande lönehantering inklusive intyg) Support lönesystem Support tillämpning (ej tolkning) av lagar, avtal och regler Utdata och statistik (basutbud) Systemförvaltning Pensions- och försäkringsadministration Lönesystemet innebär att ett schema måste finnas inlagt på varje medarbetare. Vid eventuell deltidsfrånvaro (t ex deltidssjukskrivning) måste ett nytt schema upprättas. Inom vård och omsorg krävs det en ganska omfattande hantering kring schemaläggning eftersom det finns en koppling till vikarierekryteringen. Om man jämför med tidigare schema-bemanningssystem har detta varit frikopplat från lönesystemet i alla tre kommunerna. När det var dags för löneutbetalning importerades transaktionerna till lönesystemet. I Heroma ingår detta som en egen modul, direkt kopplat till samma databas. Den stora arbetsinsatsen kring schema och bemanning sker i verksamheterna inom vård och omsorg. Bedömningen är att det bör fortsätta vara som det är idag. Lönefunktionen lägger vissa scheman och bistår med problemlösning. När det gäller t ex deltidsfrånvaron krävs det samverkan mellan verksamheten och lönefunktionen. Vård och omsorgsverksamheter måste även fortsättningsvis ha resurser för schema- och bemanningsuppgifter. Det bör under hösten upprättas en mall för vem som gör vad för att undvika missförstånd. Ytterligare ett område gränsar till lönefunktionen, och det är personalenheterna. Med utgångspunkten att lönefunktionerna ska göra det som de gör idag kommer det ändå att kvarstå vissa tveksamheter. Enligt personalcheferna är det en skiljelinje mellan att tillämpa respektive tolka lagar, avtal och regler. Lönefunktionerna tillämpar, medan personalfunktionen tolkar. Funktionerna har under många år arbetat mycket nära varandra och deras arbetsuppgifter korsas ibland. Det är oundvikligt att medarbetare inom dessa funktioner kommer att arbeta nära varandra i många frågor framöver, och det krävs ett bra upplägg av dessa gemensamma beröringspunkter. Det bör under hösten arbetas fram ett förslag hur detta samarbete ska ske framöver. Det är viktigt att klargöra vem som gör vad på en detaljerad nivå. 13

17 Förslaget innebär ett oförändrat verksamhetsområde för lönefunktionen (sid 7), men att detaljerna kring vem som gör vad i detalj tas fram i samverkan med berörd personal. Detta gäller dels området schema/bemanning och dels gränssnittet mot personalenheterna. 6.3 BEMANNING Som tidigare nämnts har Lysekil haft den största förändringen vid övergången till nytt arbetssätt. Detta har inneburit att Lysekil haft en förstärkning på 0,8 tjänst under införandet. Personalchefen i Lysekil har aviserat att denna förstärkning upphör i oktober år Det innebär att redan från början, , startar Lönesamverkan SML upp en organisation som har färre medarbetare än den hade under Från 13,4 till 12,6 årsarbetare. Trots detta är bedömningen, utifrån andras erfarenheter av lönesamverkan, att ytterligare 0,8 tjänst kan sparas in efter att enheten arbetat fram gemensamma, effektivare rutiner och arbetssätt under 2 år. Löneassistent (motsv.) 10,1 Systemförvaltare 1,5 Lönechef (motsv.) 1, Totalt 13,4 12,6 11,8 Som redan nämnts är systemförvaltningen nu under utredning. Eventuellt kommer kommunerna att köpa in mer konsultstöd än idag. Detta kan då påverka de 1,5 tjänst som idag finns. Beslut kommer att fattas under hösten. Utifrån nuläget och i jämförelse med andra Heroma- användare, krävs det med nuvarande arbetsuppgifter 1,5 systemförvaltare. Förslaget är att systemförvaltningen för Heroma ska finnas i löneenheten SML. Med detta förslag till bemanning finns det möjlighet att intensifiera förändringsarbetet under år Efter 2016 kan det enligt andras erfarenheter finnas ytterligare besparingspotential beroende på hur mycket kommunerna är villiga att förändra sina egna avtal, regler och rutiner. 6.4 BUDGET 2014 PÅ EN ÖVERGRIPANDE NIVÅ 2014 föreslås att bemanningen minskar till 12,6 tillsvidareanställda. Det innebär att Lysekils löneadministratörer minskas med 0,8 tjänst, jämfört med Summan på årsbasis blir då kr inklusive arbetsgivaravgifter i löneläget Lönerna måste uppräknas med 2014 års lönekostnadsindex. Årsarbetare Faktisk exkl PO Semers inkl PO Summa månadslön 13, ,

18 Konto Budget Ansvar Vht MÅNADSLÖN SEM ERS SEMDAGSTILLÄGG PO-PÅLÄGG KOMMUNANST KURS O KONFERENSAVG ALLM KONTORSMATERIAL TRYCKSAKER INTERN HYRA FORUMS BILAR INTERN ADM DATOR OBL MP TELEAVG FAST TELEFONI SAMTALSKOSTNADER RESEKOSTNADER LOKALER (Forum) STÄD (Forum) Uppräkning för SUMMA Med en beräkning på 12,6 anställda (13 personer)under blir summan kr. Indexuppräkning för löner och andra kostnader för år 2014 beräknas till kr. Totalt kr. År 2015 ska budgeten räknas budgeten upp med samma kostnadsindex som för övriga verksamheter (kostnadsökningar, löneökningar, mm). År 2016 ska budget beräknas på 11,8 årsarbetare och besparingen beräknas bli runt 7-8 %. FÖRDELNINGSNYCKEL Fördelning av ovanstående kostnader föreslås utgå utifrån producerade löner under ett år, (exklusive kostnad för gemensam lönechef). Beräkning görs från april till mars året före. Antal löner Andel % Sotenäs ,7 Munkedal ,7 Lysekil ,6 Totalt Kostnad för gemensam lönechef fördelas med 1/3 per kommun. SYSTEMKOSTNADER Systemkostnader föreslås ligga utanför budget för löneenheten och får finansieras av respektive kommun. Alla löpande systemkostnader för underhåll och support uppräknas med index varje år och föreslås att även fortsättningsvis fördelas med 1/3 per kommun. År 2013 är denna kostnad på kr per år, vilket ger ungefärlig årskostnad per kommun. Konsultkostnader är svårare att beräkna och har visat sig bara dyrare än beräknat. År 2013 är kr beräknat för Munkedals kommun. Systemkostnader ska räknas upp för 2014 enligt avtalet med leverantören. 15

19 Konto Budget Ansvar Vht IT-KONSULTER SUPPORT-, UNDERHÅLLSAVTAL Summa Per kommun UPPFÖLJNING UNDER 2014 All erfarenhet pekar på att det kan uppstå problem eller oklarheter när samgåendet väl kommer igång. Företrädare för flera samverkansprojekt har påtalat att allt inte gick att lösa i förväg. Det kan komma att dyka upp fler tveksamheter under resans gång. Därför föreslås att såväl styrgrupp (kommunchefer) och arbetsgrupp (personalchefer) fortsätter att följa upp samgåendet tillsammans med lönechefen genom regelbundna träffar även under år Syftet är att tillsammans snabbt finna lösningar på eventuella oklarheter som inte tillräckligt belysts i förberedelsearbetet. 6.6 HÖSTENS ARBETE 1) Genom kontakter med andra samverkansprojekt har det framkommit vikten av att klargöra, på detaljnivå, vem som ska göra vad. En detaljerad sammanställning minskar risken för konflikter kring vem som gör vad. I bilaga 1 finns en påbörjad sammanställning, som behöver slutföras av berörd personal. 2) Det är viktigt att klargöra och diskutera förslaget tillsammans kring gränsdragningen gentemot: a. respektive personalenhet b. schema/bemanningsenhet, rekryteringsenhet eller omsorgsenhet (motsvarande) c. chef, personalredogörare, assistent, medarbetare 3) Anställning av lönechef personalchefen i Munkedal ansvarar för detta och kommer att ha en referensgrupp med representanter från de berörda kommunerna. 4) Erbjudande om verksamhetsövergång för berörda i Sotenäs och Lysekils kommuner. Personalcheferna i respektive kommun ansvarar för att så sker. Bibehållna lön- och anställningsvillkor enligt kollektivavtal gäller under ett år. I samverkansavtalet framgår hur semester mm ska regleras. 5) Gemensam funktionsbrevlåda och gemensam hemsida bör upprättas. 6) Under det första året har det framkommit att driften av systemet kräver mycket resurser. Diskussioner pågår med leverantören om att köpa in mer konsultstöd när det gäller driften. Eventuella beslut kommer att tas senare i höst, vilket i viss mån kan påverka såväl bemanning som övriga kostnader. Bilagor 1. VEM GÖR VAD 2. RISKBEDÖMNING VID VERKSAMHETSFÖRÄNDRING 16

20 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion

21 Innehåll 1 Inledning Verksamhetsområde Värdkommun Nämndens sammansättning och mandatperiod Arvoden och ekonomiska förmåner Reglemente Verksamhetsstyrning och budget Kostnadsfördelningsprincip Medelsförvaltning och kostnadsredovisning Redovisningsprinciper Egendom Arkiv Organisation Försäkringar Omförhandling av avtalet Giltighet Avveckling Tvist

22 1 Inledning Genom detta avtal ska, från och med , Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner, nedan kallad medlemskommunerna, inrätta en gemensam nämnd för löneadministration. Samverkan skall ske i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 3a Kommunallagen genom inrättande av en gemensam nämnd, nedan kallad Lönenämnden SML med tillhörande gemensam förvaltningsorganisation, nedan kallad Löneenheten. Syftet med samgåendet är i första hand att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet och ökad effektivitet. Målet är att optimera resursutnyttjande i syfte att bygga upp/säkerställa en väl fungerande lönefunktion samt skapa en stark och attraktiv gemensam organisation som befäster en konkurrenskraftig kompetensnivå och service. 2 Verksamhetsområde För samverkan i enlighet med detta avtal gäller att Lönenämnden SML fullgör kommunernas uppgifter inom löneområdet. Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas uppgifter vad avser: Löneadministration Support och utbildning i lönesystemets olika delar Support i tillämpning av lagar, avtal och regler Utdata och statistik (basutbud) Systemförvaltning Pensions- och försäkringsadministration 3 Värdkommun Munkedals kommun är värdkommun och såväl den gemensamma nämnden som löneenheten ingår i Munkedals kommuns organisation. 4 Nämndens sammansättning och mandatperiod Lönenämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Kommunfullmäktige i respektive samverkande kommun utser vardera två ledamöter och två ersättare bland dem som är valbara i den egna kommunen. Första mandatperioden omfattar kalenderåret Därefter är mandatperioden fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år val av kommunfullmäktige har ägt rum. 5 Arvoden och ekonomiska förmåner Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden beslutas och utbetalas av den kommun som valt dem enligt respektive kommuns arvodesbestämmelser för förtroendevalda. 3

23 6 Reglemente Vid sidan av detta avtal finns ett reglemente upprättat som ska gälla för Lönenämnden SML. Reglementet och ändringar i detta ska fastställas av samtliga medlemskommuner för att vara giltigt. 7 Verksamhetsstyrning och budget Den gemensamma lönenämnden ska leda och samordna verksamheten inom dess verksamhetsområde. Nämnden ska utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten samt ansvara för att de av respektive fullmäktige fastställda målen för verksamheten följs. Värdkommunen skall i enlighet med 8 kap. 4 kommunallagen fastställa årsbudget och investeringsbudget för Lönenämnden SML efter samråd med övriga medlemskommuner. Förslag till budget för nästkommande verksamhetsår skall överlämnas till medlemskommunerna senast 30 april varje år. Gemensamma överläggningar mellan kommunernas budgetberedningar och Lönenämnden SML om ekonomiska ramar för kommande års drift- och investeringsbudget och verksamhet skall ske under perioden mars - april. Värdkommunen ansvarar för att upprätta fungerande rutiner för budgetprocess. 8 Kostnadsfördelningsprincip Den gemensamma lönefunktionen avser att vara finansierad genom kommunbidrag från medlemskommunerna. Nettokostnaden för den gemensamma nämndens arbete och verksamhet som regleras i detta avtal ska fördelas mellan de samverkande kommunerna med följande fördelningsnyckel: - Genomsnitt antal beräknade löner per månad för respektive kommuner under perioden april till mars året därpå. För verksamhetsåret 2014 innebär fördelningsprincipen följande: Antal löner Andel % Sotenäs ,7 Munkedal ,7 Lysekil ,6 Totalt När det gäller gemensam lönechef fördelas dessa kostnader med 1/3 per kommun. 9 Medelsförvaltning och kostnadsredovisning Värdkommunen förvaltar nämndens medel. Den siste i varje månad skall 1/12 av Sotenäs och Lysekils kommuns andel av kommunbidrag faktureras respektive kommun av Munkedals kommun (såsom värdkommun). Resultatöverföring av föregående års resultat skall behandlas i samband med överläggningar om ramar för kommande år. Eventuella underskott eller överskott som uppstår i verksamheten under de två första verksamhetsåren skall täckas av, alternativt återgå till de 4

24 samverkande kommunerna enligt den fördelning som angivits ovan. Därefter skall eventuella årliga underskott budgeteras om. Slutlig reglering av slutligt kommunbidrag från medlemskommun för visst år skall ske senast 15 februari efter utgången av aktuellt verksamhetsår. Betalning ska erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställningsdag. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt gällande räntelag. Samtliga medlemskommuner har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning. Lönenämnden SML ska till respektive medlemskommun tertialvis rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är samt årligen avge verksamhetsberättelse före den 1 februari för föregående verksamhetsår. Värdkommunen ansvarar för att erforderlig revision sker. 10 Redovisningsprinciper Sammanfattande redovisning av Lönenämnden SML:s verksamheter sker i värdkommunens redovisningssystem. Redovisning av nämndens verksamheter ska ske enligt god redovisningssed och följa råd och anvisningar från Rådet för kommunal redovisning. Medlemskommunerna skall tillämpa gemensamma principer avseende löneenheten. För att utvärdera arbetet inom lönesamverkan ska regelbundna avstämningsmöten alternativt redovisningar hållas mellan Löneenheten och respektive kommunledning. 11 Egendom Medlemskommunerna överlåter till värdkommunen den lösa egendom som används av de som idag fullgör de uppgifter som efter kommer att fullgöras av Lönenämnden SML. Om samverkansavtalet upphör att gälla skall överlåten egendom återgå till respektive medlemskommun. Äganderätt till lös egendom som anskaffas efter avtalets ikraftträdande, ägs av värdkommunen. Om den gemensamma löneorganisationen upphör sker en fördelning av tillgångar enligt särskild förhandling mellan parterna. Utgångspunkten är att fördelningen ska ske rättvist med beaktande av den volym som respektive kommun bidragit till för investeringen och dess faktiska värde enligt avskrivningsplan. 12 Arkiv Då respektive kommun fortfarande är anställningsmyndighet för sina anställda ska arkivering ske i respektive kommun. 13 Organisation Värdkommunen är huvudman för den gemensamma nämnden. Nämnden har en egen förvaltning som svarar för beredning och verkställighet inom nämndens verksamhetsområde. Förvaltningen är placerad i värdkommunen och samtliga arbetstagare i den gemensamma förvaltningen har sin anställning i värdkommunen. Förvaltningspersonal All förvaltningspersonal vars arbetsuppgifter, som vid verksamhetsövergången/avtalets ikraftträdande ingår i respektive medlemskommuns verksamhetsområde enligt 2, ska 5

25 erbjudas motsvarande anställning i den nya löneorganisationen. Kommunstyrelsen i Munkedals kommun (värdkommun) ska vara anställningsmyndighet för personalen inom Lönenämnden SML. Vid överflyttningen till annan huvudman (värdkommunen) tillämpas verksamhetsövergång. Personalförmåner t.ex. intjänade tjänsteår, semester etc. följer därmed med till värdkommunen. Senast skall medlemskommunerna reglera berörd förvaltningspersonals övertid, flextid, kompensationstid och mertid. Om detta inte kan regleras skall medel motsvarande den tid som inte kunnat regleras överföras till värdkommunen senast Övriga medlemskommuner skall senast även överföra medel motsvarande respektive kommuns semesterskuld för berörd förvaltningspersonal till värdkommunen. Samtliga nyanställningar av personal inom Lönenämnden SML:s verksamhetsområde skall göras av värdkommunen med värdkommunen som arbetsgivare. Om samverkansavtalet upphör att gälla och den gemensamma löneorganisationens verksamhet upphör ska förvaltningspersonalen övertas av den medlemskommun där den enskilde arbetstagaren var anställd vid tidpunkten för verksamhetsövergången/avtalets ikraftträdande. Arbetstagare som rekryterats till den gemensamma löneorganisationen skall kvarstanna under värdkommunen om inget annat avtalas. Lönechef Löneenheten ska ledas av en lönechef. Kommunstyrelsen i Munkedals kommun (värdkommun) ska vara anställningsmyndighet för enhetschefen. Lokalisering Löneenheten placeras i Munkedals kommun, som svarar för ändamålsenliga lokaler. 14 Försäkringar Värdkommunen tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar inom nämndens verksamhet. 15 Omförhandling av avtalet Om förutsättningarna för att samarbeta enligt detta avtal avsevärt förändras får avtalet omförhandlas. 16 Giltighet Detta avtal gäller t.o.m Därefter förlängs avtalet med fyra år varje gång om det inte sägs upp. Avtalet skall sägas upp senast 12 månader före innevarande avtalsperiods utgång. Detta avtal gäller först sedan samtliga medlemskommuners fullmäktige godkänt avtalet. 17 Avveckling I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas avvecklingskostnaderna efter antalet invånare i varje kommun vid det årsskifte som föregick avtalsperiodens utgång. Med avvecklingskostnader avses onyttiga kostnader inom följande områden som kan uppstå till följd av att den gemensamma verksamheten upphör: 1. Kostnad för icke avskriven del av investering, 2. Kostnader som uppstår vid övertalighet, 6

26 3. Kostnader för att avveckla avtal med tredje man, samt 4. Härmed jämförliga kostnader. 18 Tvist Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol Detta avtal har upprättats i tre exemplar av vilka parterna har tagit var sitt. För Sotenäs kommun, 2013-xx-xx xx, ordförande i kommunstyrelsen.... xx, kommunchef För Munkedals kommun, 2013-xx-xx xx, ordförande i kommunstyrelsen.... xx, kommunchef För Lysekils kommun, 2013-xx-xx xx, ordförande i kommunstyrelsen.... xx, kommunchef. 7

27 REGLEMENTE för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd Gällande från och med Dnr: Antaget av kommunfullmäktige i Lysekils kommun Antaget av kommunfullmäktige i Munkedals kommun Antaget av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun

28 Innehåll Innehåll Organisationstillhörighet Lönenämndens uppgift och ansvarsområde Förändring av lönenämndens ansvarsområde Ledning, styrning och uppföljning Relation till utomstående Yttranden och upplysningar Lönenämndens sammansättning Ordförande och vice ordförande Ordförandes och vice ordförandes uppgifter Sammanträden Administrativt stöd Ersättarnas tjänstgöring och inkallande Ersättare för ordföranden Kallelse till möten Justering av protokoll Reservation Delgivning Undertecknande av handlingar

29 Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner har kommit överens om att från och med inrätta en gemensam nämnd, kallad Lönenämnd SML (Sotenäs, Munkedal och Lysekil). Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kapitlet gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 1 Organisationstillhörighet Munkedals kommun är värdkommun och lönenämnden ingår i Munkedals kommuns organisation. Munkedals kommuns policys och övriga regelverk gäller för nämnden. 2 Lönenämndens uppgift och ansvarsområde Lönenämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter vad avser: 1. Löneadministration 2. Support och utbildning i lönesystemets olika delar 3. Support i tillämpning av lagar, avtal och regler 4. Utdata och statistik (basutbud) 5. Systemförvaltning 6. Pensions- och försäkringsadministration Nämnden ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med andra myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berörs. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser och på ändamålsenligt och effektivt sätt. Nämnden ska delta i respektive samverkande kommuns planering, där frågor inom nämndens område berörs. Nämnden ansvarar för reformering av sitt regelbestånd. 3 Förändring av lönenämndens ansvarsområde För att förändra lönenämndens ansvarsområde krävs beslut om nytt reglemente i respektive samverkande kommuns fullmäktige. 4 Ledning, styrning och uppföljning Den gemensamma nämnden ska leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Nämnden ska utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten samt ansvara för att de av respektive fullmäktige fastställda målen för verksamheten följs. Nämnden ska se till att respektive kommunstyrelse får rapporter om den ekonomiska ställningen och hur verksamheten utvecklas samt till respektive fullmäktige årligen lämna en redogörelse över föregående års verksamhet 3

30 5 Relation till utomstående Lönenämnden företräder de samverkande kommunerna och ingår avtal för deras räkning. 6 Yttranden och upplysningar Lönenämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan begäras av respektive samverkande kommun. Lönenämnden får infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder i respektive samverkande kommun, när det behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. 7 Lönenämndens sammansättning Lönenämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Kommunfullmäktige i respektive samverkande kommun utser vardera två ledamöter och två ersättare bland dem som är valbara i den egna kommunen. Första mandatperioden omfattar kalenderåret Därefter är mandatperioden fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år val av kommunfullmäktige har ägt rum. 8 Ordförande och vice ordförande Lönenämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Posterna som ordförande och vice ordförande ska rotera mellan de samverkande kommunerna och följa mandatperioderna. 9 Ordförandes och vice ordförandes uppgifter Ordföranden ska leda, samordna och övervaka lönenämndens verksamhetsområde. Vice ordförande biträder ordföranden vid fullgörandet av denna uppgift. 10 Sammanträden Lönenämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska hållas om minst två av ledamöterna begär det, dock minst en gång per år. 11 Administrativt stöd Värdkommunen står för administrativt stöd i form av sekreterare, som sköter kallelse, protokoll och uppgifter i övrigt i anslutning till detta 12 Ersättarnas tjänstgöring och inkallande Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige bestämda ordningen. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. 4

31 En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti trätt in. Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 13 Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 14 Kallelse till möten Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 5 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 15 Justering av protokoll Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. Justering av nämndens protokoll ska anslås på respektive samverkande kommuns officiella anslagstavla. Protokollet i sin helhet ska finnas på respektive samverkande kommuns kommunstyrelsekansli. 16 Reservation Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 5

32 17 Delgivning Delgivning med lönenämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 18 Undertecknande av handlingar Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av lönenämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 19 Beredning av ärenden De ärenden som ska avgöras av lönenämnden ska beredas av förvaltningen i Munkedals kommun.... 6

33 Vem gör vad i Heroma Bilaga 1 Datum 201X-XX-XX Arbetsmoment Handläggs av Handläggs av SML Anställning Chef/personalredogörare/ass löneassistent Arkivering Nyanställning Anställningsbevis Förlängning/ändring av anställning Anställningsbevis Förändring av anställning utifrån hel/partiell sjukersättning enligt beslut från Försäkringskassan. Fyller i anställningsbeslut enligt anvisningar. Ifylld blankett scannas mailas till löneservice (gemensam funktionsbrevlåda). Vid förlängning och/eller ändring av anställning används anställningsbevis som scannas och skickas till löneservice. Nytt anställningsbeslut upprättas, scannas och mailas till löneenheten SML. Registrerar nytt schema. Kopia på beslut scannas och mailas till löneenheten SML. Lägger upp anställningsrad och produktionssätter lön. Ändrar anställning eller datum i anställningsbilden. Ändrar anställning utifrån beslutet. Vägleder och hjälper till vid schemakonstruktion. Anställningsbevis i original i personakten, kopia sparas digitalt på löneenheten SML i 2 år Anställningsbevis i original i personakten, kopia sparas digitalt på löneenheten SML i 2 år Anställningsbevis och beslut FK original i personakten, kopia sparas digitalt på löneenheten SML i 2 år Ändring av personuppgifter Registrerar uppgiften i Heroma. Medarbetaren kan delvis ändra sina egna uppgifter via Självservice. Vägleder och hjälper till

34 Uppsägning/avslut av anställning Blankett begäran/anmälan om avgång- bör skapas Ifylld blankett mailas till löneenheten SML. Registrerar t o m datum på frånvaro/schema. (Schemauppgifter och grundschema om den anställde haft partiell frånvaro). Avslutar saldo och saldojusterar. Utifrån ifylld blankett kodas avgångsväg/orsak, registrera t o m datum på anställningsraden. Slutlön görs månaden efter sista anställningsdag. Bilaga 1 Blankett I orginal bör sparas I personakt digital på löneenheten SML i 2 år

35 Arbetsmoment Handläggs av Handläggs av SML Anställning Chef/personalredogörare/ass Lönehandläggare Arkivering Personurval Skapar nya personurvalsgrupper och ändrar i befintliga. Vägleder och hjälper till. Schemaplanering Flex Registrera saldo Planerar och omplanerar scheman. Kontrollerar och fastställer. Registrerar saldotyp flex till medarbetare, för tillgång till Kom & Gå. Vägleder och hjälper till. Vägleder och hjälper till Flexsaldojustering Saldojusterar utifrån flextidsavtal. Vägleder och hjälper till. Frånvaro Sjukfrånvaro (hel) Fastställer frånvaron. Läkarintyg skall inte skickas till löneenheten SML. Vägleder och hjälper till. AMOS enligt beslut från Försäkringskassan Lägger in frånvaro i samråd med löneenheten SML. Beslut scannas och skickas till löneenheten SML. Vägleder och hjälper till. Löneassistent fakturerar Försäkringskassan. Beslut arkiveras i personakt Partiell sjukfrånvaro Registrerar frånvaron. Lägg nytt schema från dag 15. Kontakta gärna löneservice för support. Vägleder och hjälper till. Partiell sjukersättning enligt beslut från Försäkringskassan. Planerar och fastställer nytt schema. Kontakta löneenheten SML. Vägleder och hjälper till. Beslut arkiveras i personakt Tillfällig föräldrapenning (VAB) Fastställer frånvaron. Vägleder och hjälper till. Föräldraledighet Fastställer frånvaron i samråd med löneenheten SML. Registrerar barnets personnummer när barnet är fött. Vägleder och hjälper till.

36 Arbetsmoment Handläggs av Handläggs av SML Frånvaro forts Chef/personalredogörare/ass Lönehandläggare Arkivering Partiell föräldraledighet (upp till 8 år och max 25 % av heltid) Fastställer den partiella ledigheten. Omplanerar, Kontrollerar och fastställer det nya schemat. Vägleder och hjälper till Semester Fastställer frånvaron. Vägleder och hjälper till. Semester under pågående sjukfrånvaro eller tidsbegränsad sjukersättning Omvandling av semesterdag till timmar. Flex-och kompensationsledighet Ledighet enskild angelägenhet med lön Ledighet enskild angelägenhet utan lön Studieledighet Facklig ledighet/samverkan Kontakta löneenheten SML. Registrerar frånvaron. Kontrollerar antalet sparade semesterdagar eller antal Semesterdagar per år. Rapporterar via mail eller attesterat underlag till löneenheten SML. Fastställer frånvaron. Kontrollerar att kompensationstimmar finns. Fastställer antal dagar. Fastställer antal dagar. Fastställer frånvaron. Viss studieledighet är semesterlönegrundande. Gemensamma rutiner bör tas fram. Vägleder och hjälper till. Omvandlar och registrerar. Vägleder och hjälper till. Vägleder och hjälper till. Vägleder och hjälper till. Vägleder och hjälper till. Omkontering Utlånad medarbetare, kortare tid Ändra aktivitet/kontering till rätt ansvar. Konteringar äldre än 1 månad justeras av löneenheten SML, utifrån underlag som mailas in. Registrering av omkontering äldre än 1 månad (enligt schema för omkontering). Vägleder och hjälper till. Utlånad medarbetare, längre tid. (förändrad anställningsrad) Se förlängning/ändring av anställning. Ändra kontering på schemat.

37 Arbetsmoment Handläggs av Handläggs av SML Ändring av Chef/personalredogörare/ass Lönehandläggare Arkivering lön/lönetillägg Ändring av lön under pågående anställning Anställningsbevis Lönetillägg Anställningsbevis Fyller i anställningsbeslut enligt anvisningar. Ifylld blankett scannas mailas till löneenheten SML (gemensam funktionsbrevlåda). Fyller i anställningsbeslut enligt anvisningar. Ifylld blankett scannas mailas till löneenheten SML (gemensam funktionsbrevlåda). Registrerar ändringen. Registrerar ändringen. Anställningsbevis i original i personakten, kopia digitalt på löneenheten SML i 2 år Anställningsbevis i original i personakten, kopia sparas digitalt på löneenheten SML 2 år Övriga ersättningar Övriga utlägg i tjänsten Parkeringskvitto mm Kontrollerar och attesterar. Underlaget scannas och skickas till löneenheten SML. Registrerar ersättning. Hos löneenheten SML i 3 år Reseräkning Kontrollerar och attesterar. Vägleder och hjälper till.

38 Arbetsmoment Handläggs av Handläggs av SML Rapporter Chef/personalredogörare/ass Lönehandläggare Arkivering Övertidsjournal Tas ut och kontrolleras varje månad. Vägleder och hjälper till Bevakningslista Tas ut varje månad innan löneberäkning. Åtgärda signaler. Vägleder och hjälper till. Betyg/intyg Tjänstgöringsintyg Vid avslutad anställning eller på begäran utfärdas tjänstgöringsintyg av löneenheten SML. I personakt Betyg Utfärdas av chef. I personakt Arbetsgivarintyg Utfärdas på begäran. Hos SML

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd REGLEMENTE för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd Gällande från och med 2014-01-01 Antaget av kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-11-28 160 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Information om hur man läser digitala handlingar på Sotenäs kommuns hemsida 2013-10-01

Information om hur man läser digitala handlingar på Sotenäs kommuns hemsida 2013-10-01 Information om hur man läser digitala handlingar på Sotenäs kommuns hemsida 2013-10-01 När du öppnat en kallelse via Sotenäs kommuns hemsida så finns det bokmärken som underlättar vid navigering i dokumentet.

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE SOTENÄS, MUNKEDALS OCH LYSEKILS KOMMUNER AVSEENDE GEMENSAM MILJÖORGANISATION

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE SOTENÄS, MUNKEDALS OCH LYSEKILS KOMMUNER AVSEENDE GEMENSAM MILJÖORGANISATION SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE SOTENÄS, MUNKEDALS OCH LYSEKILS KOMMUNER AVSEENDE GEMENSAM MILJÖORGANISATION 2013-01-01 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Den gemensamma miljöorganisationens ändamål och verksamhet...

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Samverkansnämnd arbetsmarknad. Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Reglementet antogs , 38 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Samverkansnämnd arbetsmarknad. Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Reglementet antogs , 38 av kommunfullmäktige i Svenljunga REGLEMENTE Samverkansnämnd arbetsmarknad Svenljunga kommun och Tranemo kommun Reglementet antogs 2015-03-23, 38 av kommunfullmäktige i Svenljunga Reglementet antogs 2015-03-30, 21 av kommunfullmäktige

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällande från den 1 januari 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 22 september 2014, 112 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Huvuduppgifter Valnämnden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente individnämnden Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Individnämndens uppgifter 1 Individnämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER 2011:30 REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER Antaget av kommunfullmäktige i Tidaholm 2010-12-13 att gälla från och med 2011-01-01. Ändring antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2007/0104 400 KFS 2009:20 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg (Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, senast ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente för överförmyndarnämnd antaget av kommunfullmäktige 1993-01-13, 2 Gäller från 1993-02-01 Utöver vad som föreskrivs om överförmyndarnämnden i kommunallagen och i övrig

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Reglemente Valnämnden Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1997-05-26 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för valnämnden Kommunfullmäktiges beslut 55/97. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd antagen i kf 2006-12-28 153 reviderad i kf 2011-02-03 15 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Miljö och

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Reglementet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse kommunfullmäktige. Folkets Hus Kunghamn. Kl. 19.00 är det utdelning av kulturpris, idrotts- och fritidspris 2013

Kallelse kommunfullmäktige. Folkets Hus Kunghamn. Kl. 19.00 är det utdelning av kulturpris, idrotts- och fritidspris 2013 Kallelse 2013-11-05 Kallelse kommunfullmäktige Tid Torsdagen den 14 november 2013 kl. 17.30 Plats Folkets Hus Kunghamn Ordförande Ragnhild Selstam Kl. 19.00 är det utdelning av kulturpris, idrotts- och

Läs mer

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 263 SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Ärende rörande plan- och byggväsendet 1 Nämnden

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN Reglemente för socialnämnden Fastställd Kommunfullmäktige 2007-02-19 8 Reviderad Kommunfullmäktige 2015-09-21 90 Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2015/00340 700 Dokument Public

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1997-12-11 Senast reviderat 2006-11-15, 117 Innehållsförteckning Sid Nämndens verksamhet 3 Nämndens arbetsformer Sammansättning 3 Ersättarnas

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Jokkmokks kommun Dnr 2007:421 003 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivits i särskilda författningar och i kommunallagen om nämnd gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun Kommunledningskontoret Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun Antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2006 189, och reviderat den 23 februari 2009, 16. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november 1993 143 Gäller fr o m: 1 december 1993. Reviderad 28 oktober 2002 114. Reviderad 2003-04-28 61. Reglemente

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för servicenämnden

Reglemente för servicenämnden Reglemente för servicenämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för servicenämnden Beslutsdatum: 2016-05-17, 81 Dokumentansvarig

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 132 2015-09-22 1(5) Beteckning KST 2015/000023-003 MBLAFS 2015:20 Reglemente för krisledningsnämnden m:\policy styrdok - beslutade\reglemente för krisledningsnämnden.docx

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Reglemente

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Reglemente för proaros styrelse

Reglemente för proaros styrelse Reglemente för proaros styrelse Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 proaros styrelse fullgör kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter

Läs mer

Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd Kommunal författningssamling Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 03/KS 0100 Datum: 2003-03-24 Paragraf: KF 89 Reviderande

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 1 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-16 107 Reviderat senast 2012-xx-xx Att gälla från och med 2012-xx-xx Utöver vad

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Reglemente för folkhälsorådet

Reglemente för folkhälsorådet Reglemente för folkhälsorådet Upprättat: 2014-05-14 Antaget av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-06-02, 69 Giltig från: 2015-01-01 Kontaktperson: André Enarsson Utöver vad som framkommer i reglemente

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Utöver vad som stadgas för kommunal nämnd i kommunallagen gäller för konsumentnämnden bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som stadgas för kommunal nämnd i kommunallagen gäller för konsumentnämnden bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) REGLEMENTE FÖR KONSUMENTNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 322 Reviderat 1996-03-25, 39, 2001-02-26 24. Utöver vad som stadgas för kommunal nämnd i kommunallagen gäller för konsumentnämnden

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer