GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000"

Transkript

1 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

2 Gunnebo i korthet Innehållsförteckning 3 Viktiga händelser under Koncernchefens kommentar 6 Gunnebo-aktien 8 Säkerhetsmarknaden 10 Gunnebos vision 11 Gunnebos nya organisation 12 Flerårsöversikt 14 Förvaltningsberättelse 14 Koncernöversikt 18 Finansiell riskhantering 20 Gunnebo Physical Security 23 Gunnebo Integrated Security 26 Gunnebo Perimeter Security 28 Gunnebo Steelage 29 Gunnebo Engineering 30 Gunnebo och miljön 33 Koncernens resultaträkning 34 Koncernens balansräkning 36 Koncernens kassaflödesanalys 37 Moderbolagets resultaträkning 38 Moderbolagets balansräkning 39 Moderbolagets kassaflödesanalys 40 Bokslutskommentarer och noter 45 Förslag till vinstdisposition 45 Revisionsberättelse 46 Styrelse 47 Företagsledning, stab och revisorer 48 Gunnebo i världen 49 Adresser Gunnebo har genom förvärv och organisk tillväxt på kort tid utvecklats till ett av de stora säkerhetsföretagen i världen. Koncernen har cirka anställda, omsätter närmare Mkr på årsbasis och har egna bolag i 29 länder samt agenter i ytterligare cirka hundra länder. Gunnebo har på fem år fördubblat omsättningen och under samma period har den säkerhetsrelaterade delen av verksamheten ökat från 40 till 80 procent av den totala faktureringen. Tillväxten har i allt väsentligt skett utanför Sverige. Gunnebo är idag ett globalt företag, där utlandsandelen svarar för cirka 90 procent av omsättningen. Gunnebos verksamhet inom säkerhetsområdet omfattar i huvudsak produkter och tjänster inom fysisk säkerhet, elektronisk säkerhet och områdesskydd. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 3 maj 2001 kl på Radisson SAS, Park Avenue Hotel, Göteborg. Anmälan Aktieägare som vill delta på stämman måste den 23 april vara införd i aktieboken som förs av Värdepapperscentralen VPC AB samt senast den 27 april kl ha anmält sig till bolaget. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, före den 23 april ha omregistrerat aktierna i eget namn. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen för 2000 blir 3:25 kronor per aktie, därtill föreslås en bonus på 1:00 krona, totalt 4:25 kronor per aktie. Avstämningsdagen föreslås bli den 8 maj och utdelningen beräknas bli utbetald via VPC den 11 maj Ekonomisk information Delårsrapport januari mars 3 maj Delårsrapport januari juni 20 juli Delårsrapport januari september 31 oktober Bokslutskommuniké februari 2002 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig eller kan beställas; på Gunnebos hemsida: per telefon: per telefax: per e-post: på adress: Box 5181, Göteborg

3 Viktiga händelser under 2000 Gunnebo har genom förvärvet av Chubb Safes blivit världsledande inom fysisk säkerhet. Avyttringen av Gnosjö-Gruppen slutförd renodlingen fortsätter. Resultatet efter finansiella poster, inklusive realisationsvinster, ökade med 22 procent till 325 Mkr (266). Vinsten per aktie ökade med 21 procent till 11:40 kronor (9:40). Faktureringen uppgick till Mkr (5 264). För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekter ökade faktureringen med 1 procent. Styrelsen föreslår en utdelning på 3:25 kronor (3:25) per aktie. Därtill föreslås en bonus på 1:00 krona med anledning av redovisade realisationsvinster. Totalt en ökning med 31 procent till 4:25 kronor per aktie. Nyckeltal Fakturering, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,1 12,7 15,4 Räntabilitet på eget kapital, % 15,2 17,0 18,2 Vinst per aktie efter full konvertering, kr 7:50 9:40 11:40 Gunnebo förfogar över fyra av världens ledande varumärken inom fysisk säkerhet. 3

4 Koncernchefens kommentar kommer Gunnebo nu att ta ledningen i ett välbehövligt strukturarbete. Avgörande för hur framgångsrikt Chubb Safes-förvärvet kommer att bli beror på hur snabbt och effektivt synergieffekterna kan utvinnas. Gunnebos ambition är hög Bjarne Holmqvist Verkställande direktör och koncernchef Gunnebo har under verksamhetsåret 2000 ytterligare stärkt sin position som ett världsledande säkerhetsföretag inom fysisk säkerhet. Genom förvärvet av Chubb Safes, tillfördes Gunnebo ett av världens främsta varumärken på bank- och skåpprodukter. Chubb Safes har historiskt varit marknadsledaren utanför Europa och tillsammans med Rosengrens, Fichet-Bauche och Garny förfogar nu Gunnebo över de fyra starkaste varumärkena inom värdeskydd, med försäljning i 120 länder. Strukturellt passar Chubb Safes utomordentligt bra in i Gunnebokoncernen och överlappningen på enskilda marknader är liten. Som största företag i en bransch som i Europa präglas av överkapacitet Ett omfattande struktureringsprogram på cirka 270 Mkr har fastlagts inom Gunnebo Physical Security och skall genomföras på två år. Målet är att reducera produktionskapaciteten med cirka 40 procent, minska produktsortimentet och öka lönsamheten i distributionsledet. De beräknade synergivinsterna uppgår till Mkr per år. Full effekt av detta arbete kommer att erhållas senast under Ett av de stora säkerhetsföretagen i världen Förvärvet av Chubb Safes, samt köpet av franska Fichet-Bauche under 1999, som tillförde en stor och utvecklingsbar verksamhet inom elektroniska säkerhetssystem, har på kort tid väsentligt breddat kärnan och positionerat Gunnebo som ett av de stora säkerhetsföretagen i världen. Via Chubb Safes har Gunnebo erhållit ett starkt fotfäste på två asiatiska marknader, Indonesien och Indien, med betydande export utanför Asien. I Jakarta i Indonesien förfogar Gunnebo över en av världens mest moderna produktionsanläggningar för tillverkning av skåp och brandsläckningsutrustning. I Indonesien inriktas verksamheten mot ett helhetsåtagande inom säkerhet. Vid sidan av en mycket kostnadseffektiv produktion av skåpoch bankprodukter erbjuds kunderna även larminstallationer och bevakning. 4

5 Ny organisation Gunnebo har på fem år fördubblat omsättningen och under samma period har den säkerhetsrelaterade delen av verksamheten ökat från 40 till 80 procent. För att möta de utmaningar som väntar på en konkurrensutsatt marknad införs nu en ny organisation. Syftet är att öka Gunnebos fokus på kärnaffären. Med ökad styrka skall verksamheten anpassas efter de nya förutsättningar som skapats genom den snabba expansionen. Gunnebos säkerhetsverksamhet organiseras i fyra divisioner: Gunnebo Physical Security, Gunnebo Integrated Security, Gunnebo Perimeter Security och Gunnebo Steelage. Icke säkerhetsrelaterad verksamhet har som tidigare samlats inom Gunnebo Engineering. Den nya organisationen är anpassad för att öka kraften i Gunnebos operativa arbete. Förändringen i koncernens arbetssätt innebär många fördelar, låt mig peka på några av de viktigaste: Inom Gunnebo Physical Security samordnas all skåp- och bankverksamhet under en ledning. Här skall arbetet fokuseras på att vidareutveckla marknadens starkaste varumärken. Huvuduppgiften är också att omstrukturera i första hand den europeiska skåpproduktionen. En konsolidering av verksamheten skall ske och lönsamhetsförbättring är det viktigaste målet. Inom Gunnebo Integrated Security samlas de företag som har de bästa tillväxtmöjligheterna. Den gemensamma nämnaren är ny, modern teknik som bas i exempelvis elektroniska säkerhetssystem, larm, övervakning, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, samt installation och service. Gunnebo Perimeter Security fortsätter att utveckla koncernens viktiga produkter inom områdesskydd. Här har stor kompetens och erfarenhet lett till en marknadsledande roll med god lönsamhet, vilken skall utvecklas vidare. Gunnebo Steelage är ett börsnoterat indiskt säkerhetsföretag, där Gunnebos ägarandel uppgår till 62 procent. Med inriktning på tillverkning av fysiska säkerhetsprodukter och brandsläckningsutrustning skall verksamheten i första hand koncentreras på en inhemsk marknad med stor tillväxtpotential. Gunnebo Engineering omfattar all verksamhet inom lyft- och fästteknik. Divisionen har en god lönsamhet och kan ytterligare utvecklas på världsmarknaden. Resultat Resultatet blev totalt sett tillfredsställande. Tidigare lämnade prognoser kunde överträffas. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 325 Mkr, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med föregående år, och vinsten per aktie ökade till 11:40 kronor, innebärande en ökning med 21 procent. Även om koncernens resultat som helhet blev bra, är det fortfarande många dotterbolag som måste förbättra sin lönsamhet. Framtida tillväxt Gunnebos målsättning är att inom tre år fördubbla omsättningen inom kärnaffären säkerhet och den framtida tillväxten kommer att ske såväl organiskt som via förvärv. Tillväxten skall ske globalt och Asien prioriteras. Gunnebos ledande ställning på marknaderna i Indonesien och Indien och närheten till Kina utgör en stark plattform för vidare tillväxt. Men även Nordamerika och östra Europa är intressanta marknader för Gunnebo om rätt tillfälle ges för strategiska förvärv. Utsikter för 2001 Gunnebo av idag är ett internationellt säkerhetsföretag med stora utvecklingsmöjligheter. Arbetet med att omstrukturera koncernen efter föregående års stora förvärv pågår intensivt och kommer att prägla verksamheten under En ny organisation är under införande för att bättre kunna fokusera på lönsamhetsförbättringar och tillväxt. Genom de senaste årens stora förvärv har vi nu byggt en stark plattform för en framtida god vinstutveckling. Gunnebos finansiella ställning är fortsatt god och det är med stor tillförsikt vi nu ser fram emot ett nytt verksamhetsår. GÖTEBORG I FEBRUARI

6 Gunnebo-aktien Aktiekapital I januari 2001 uppgick aktiekapitalet i Gunnebo till 212 Mkr (206) fördelat på aktier med ett nominellt värde på 10 kr. Bolagets aktier har samma rösträtt och lika andelar i bolagets tillgångar och resultat. Gunnebo på börsen Aktien är noterad sedan december 1993 på OM Stockholmsbörsen och sedan 1996 på dess A-lista. En börspost utgörs av 200 aktier. Utdelningspolitik Styrelsens förslag till utdelning skall beakta Gunnebos långsiktiga utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov. Styrelsens målsättning är att utdelningen långsiktigt skall uppgå till cirka en tredjedel av resultatet efter skatt. Ägarstruktur Antalet aktieägare per den 31 december 2000 uppgick till cirka 6 900, vilket är en ökning med 8 % från förra året. De tio största ägarna svarar för 55 % av rösterna och kapitalet. Andelen institutionellt ägande är 51 %. Andelen utländskt ägande uppgick till 22 %. Under 2000 avyttrade Bure Equity AB hela sitt innehav i Gunnebo. Vätterledens Invest AB ökade sitt aktieinnehav och är nu Gunnebos största ägare med 24,3 % av kapital och röster. Kursutveckling Gunnebo-aktiens börskurs ökade med 19 % under året, utdelningen oräknad. Börsens generalindex för samma period minskade med 12 %, medan Carnegies Small Cap Index har minskat med 7 %. Sedan aktiens notering i december 1993 har börskursen stigit med 248 %. Aktien har under året handlats som lägst till 68:50 kr och som högst till 132:00 kr. Vid årsskiftet uppgick börskursen till 90:50 kr. Omsättning Totalt omsattes aktier under 2000 till ett värde motsvarande Mkr. I genomsnitt omsattes aktier per börsdag. Omsättningshastigheten låg under 2000 på 58 %, att jämföra med börsgenomsnittet för A-listan på 107 %. Konvertibelt förlagslån Gunnebo har ett utestående konvertibelt förlagslån uppgående till 94 Mkr (111). Vid full konvertering av kvarstående lån tillkommer aktier, vilket ger totalt antal aktier om Gunnebo-aktiens utveckling, jan 1995 feb 2001 Gunnebo-aktien (kr) Affärsvärldens Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) Källa: SIX

7 Data per aktie Vinst per aktie, kr 7:75 9:80 11:65 Vinst per aktie efter full konvertering, kr 7:50 9:40 11:40 Eget kapital per aktie, kr 54:10 61:25 68:65 Eget kapital per aktie efter full konvertering, kr 55:80 62:50 70:50 Kassaflöde per aktie, kr 8:95 12:00 4:55 Noteringskurs per den 31 december, kr 73:50 76:00 90:50 P/E-tal, ggr 9,8 8,1 7,9 Utdelning, kr 2:75 3:25 4:25 * Direktavkastning, % 3,7 4,3 4,7 Antal aktier vid årets slut, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental Antal aktier efter full konvertering, tusental * Styrelsens förslag Vinst per aktie efter full konvertering, kr 5:40 5:60 7:50 9:40 11:40 Största aktieägare per Antal % Vätterledens Invest AB med närstående ,3 AMF Pension ,7 The Bank of New York ,7 State Street Bank and Trust USA ,5 Banco Småbolagsfond ,3 Handelsbankens Fonder ,2 Svolder AB ,0 CMBLSA Re Omnibus Account ,5 Robert Fleming & Co Ltd ,4 Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt (f d SPP) ,1 Murfield Fastighets AB ,6 Nossevo Invest AB ,6 Gil A/C UK ,1 Chase Manhattan Bank ,0 Bjarne Holmqvist ,9 Hans Ståhlgren ,8 AB Geveko ,7 Fidelity Funds-Nordic Fund ,7 CDC Int. Europe Small Capital ,7 Handelsbanken Liv Försäkring ,6 Roger Holtback ,5 Övriga ,1 Totalt ,0 Utdelning per aktie, kr 2:25 2: :75 3:25 4:25* Storleksklasser Antal aktier Andel av aktiekapital, % Antal ägare Andel av antal ägare, % * Styrelsens förslag , , , , , , , , ,0 48 0,7 Totalt , ,0 Aktiekapitalets utveckling, Mkr Förändring aktiekapital Aktiekapital Totalt antal aktier 1991 Bildande Split 100: Nyemission Nyemission Konvertering Konvertering Nyemission Konvertering Konvertering Nyemission Konvertering Nyemisson Konvertering Eget kapital per aktie efter full konvertering, kr 47:30 43: :80 62:50 70:

8 Säkerhetsmarknaden Sammanlagt uppskattas att den globala säkerhetsmarknadens värde under år 2000 uppgick till cirka 900 miljarder kr. Den genomsnittliga tillväxten bedöms vara cirka 5 7 procent per år. Nordamerika svarade för nästan hälften av totalmarknaden, medan Europas andel var drygt 30 procent. Det innebär att Nordamerika och Europa tillsammans svarade för cirka 80 procent. Säkerhetsmarknaden, avseende produkter och tjänster, kan indelas i tre segment: Intrångsskydd (fysisk säkerhet) Larmsystem (elektroniska säkerhetssystem) Bevakning (inkl värdetransporter). I Europa, där marknaden sammanlagt är värd cirka 300 miljarder kr fördelas efterfrågan på cirka 85 miljarder kr inom området intrångsskydd, medan cirka 95 miljarder kr är hänförligt till elektroniska säkerhetssystem och cirka 120 miljarder kr till bevakning. Det som driver den ökade efterfrågan på säkerhetsprodukter och tjänster är en stigande brottslighet riktad mot såväl personer som egendom, där enskilda individer och företag i allt större omfattning ser till att skydda sig mot otillbörligt intrång. Dessutom leder den allt mer tekniskt komplicerade infrastrukturen i samhället till en allt högre sårbarhet, vilket ökar kraven på såväl intrångsskydd som larmsystem och bevakning. Gunnebo är i allt väsentligt verksam inom områdena intrångsskydd och larmsystem. Intrångsskydd fysisk säkerhet i form av värde- och dokumentskåp, säkerhetsprodukter för bank såsom bankfack, valv och valvdörrar samt produkter för kontanthantering. Ett annat område är områdesskydd, där Gunnebo har produkter och tjänster med syfte att dels skapa ett intrångsskydd utomhus, exempelvis via grindar och stängsel, dels att uppnå ett intrångsskydd inomhus, genom företrädesvis nätväggar. Larmsystem elektroniska säkerhetssystem, såsom inbrottslarm, brandlarm, CCTV (övervakning med hjälp av kameror och monitorer), larmcentraler, säkerhetsentréer och passagekontroll till exempelvis för kontor, handel och arenor. Marknadsledare inom värdeskydd Gunnebo Physical Securitys verksamhet är koncentrerad till området värdeskydd en marknad med begränsad tillväxt i Europa, medan efterfrågan i Asien ökar med cirka 10 procent per år. Marknaden för värdeskydd i Europa uppgår till cirka 5 miljarder kr. Gunnebo är den klara marknadsledaren, som genom sina starka varumärken Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny och Chubb Safes har cirka 50 procents marknadsandel. På världsmarknaden uppgår Gunnebos marknadsandel till procent. Den konkurrens Gunnebo möter i Europa är producenter som i huvudsak verkar på sina lokala marknader, t ex tyska Bode-Panzer, Format och Leicher samt franska Ritzenthaler. Hög tillväxttakt inom elektroniska säkerhetssystem Marknaden för elektroniska säkerhetssystem är mycket fragmenterad, i Europa såväl som i övriga världen, trots en rad omfattande strukturaffärer under de senaste åren. Efterfrågan är till största del koncentrerad till inbrottslarm, brandlarm, CCTV, passagekontroll, samt förmedling av larm och service. Det finns många lokala aktörer på en marknad som växer med cirka 10 procent per år. Gunnebo tog steget in i marknaden i början av 1999, via köpet av 8

9 Fichet-Bauche. Gunnebos omsättning i Europa uppgår till cirka 800 Mkr, vilket ger cirka en procents marknadsandel. På den europeiska marknaden finns större företag, som amerikanska TYCO, brittiska Chubb Security, tyska Cerberus (Siemens) och svenska Securitas. Gunnebo är marknadens sjunde största företag i Europa. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till marknader såsom Frankrike, Belgien, Spanien och Portugal, där marknadspositionen är ledande inom banksektorn. Den höga marknadstillväxten bedöms fortsätta i såväl Europa som Asien under de närmaste åren, i takt med att säkerhetsbehovet ökar. Snabb teknisk utveckling Säkerhetsmarknaden kännetecknas av behov av teknisk utveckling, inte minst för att utnyttja modern informationsteknologi. Den rådande marknadsbilden, med många aktörer, hög tillväxt inom vissa segment och ökade krav på teknikutveckling, kommer därför med stor sannolikhet att leda till en fortsatt strukturering. För Gunnebos del har verksamheten inom elektroniska säkerhetssystem inneburit ett breddat produktoch tjänsteutbud. Tillsammans med en stark ställning inom området värdeskydd och betydande marknadsandelar för både yttre och inre områdesskydd har Gunnebo utvecklats till en totalleverantör av säkerhet, vilket lett till en ökad konkurrenskraft. Marknaden inom områdesskydd Inom segmentet yttre områdesskydd har Gunnebo ett fåtal konkurrenter med bred internationell täckning som belgiska Bekaert och holländska Heras. Dessutom finns ett stort antal mindre och lokala konkurrenter. Totalt bedöms den europeiska marknaden uppgå till cirka 10 miljarder kr med en efterfrågeökning om 2 3 procent per år. Gunnebos marknadsandel uppgår till cirka 6 procent. Det vanligast förekommande syftet med ett yttre områdesskydd är att förhindra mänskligt intrång. Ju högre krav som ställs, desto mer sofistikerat skydd krävs. Det innebär att den fysiska installationen, i form av stängsel och grindar, ofta kompletteras med stängsellarm eller marklarm, ibland även med CCTV och passagekontroll. Inom Gunnebos verksamhetsområde inre områdesskydd är marknadsbilden i Europa fragmenterad, med många mindre aktörer som verkar på geografiskt avgränsade marknader. Verksamheten avseende produkter för inre områdesskydd har successivt flyttat fram sina marknadspositioner i Europa under de senaste åren och har för närvarande en marknadsandel på cirka 20 procent. Marknaden bedöms vara värd cirka 3 miljarder kr och har en årlig tillväxt om cirka 10 procent. Efterfrågan är koncentrerad till två produktområden, dels väggar till förrådsutrymmen i flerfamiljshus, dels väggar vars syfte är att ge skydd kring maskiner och tillverkningsprocesser inom industrin. Tack vare en rationell produktion och god marknadstäckning har Gunnebo goda möjligheter att ytterligare förstärka sin position på denna snabbt växande marknad. Den globala säkerhetsmarknaden, % 32% Nordamerika Europa Övriga världen 48% Den europeiska säkerhetsmarknaden, % Intrångsskydd Elektroniska säkerhetssystem Bevakning 32% 28% 9

10 Vision, verksamhetsinriktning, mål och strategi Gunnebos vision för framtiden Gunnebo skall ytterligare stärka sin position som ett världsledande säkerhetsföretag. Tack vare starka varumärken, specialiserat tjänsteutbud och hög servicenivå besitter Gunnebo unika marknadspositioner i Europa, Asien och Nordamerika. Verksamhetsinriktning Gunnebos erbjudande till kunderna består i huvudsak av produkter och tjänster för fysisk säkerhet och elektroniska säkerhetssystem. Verksamheten bedrivs på en global marknad, där Gunnebos främsta konkurrensmedel är: ett väl utvecklat produktkoncept inom såväl fysisk säkerhet som elektroniska säkerhetssystem lokal närvaro med egna bolag i ett trettiotal länder, med väl utbyggd serviceverksamhet mycket starka varumärken. Gunnebo är verksam på en marknad med betydande utvecklingspotential. Genom samordning och vidareutveckling av befintliga resurser samt möjlighet att genomföra strategiska förvärv är utsikterna till en fortsatt expansion med ökad lönsamhet goda. Framgångsområden Samordning verksamheterna inom Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny och Chubb Safes kommer att samordnas för att åstadkomma lägre produktionskostnader, minskat antal produktfamiljer och fabriker renodlade mot specialprodukter. Därtill finns samordningsvinster avseende marknadsföring och försäljning. Inom området elektroniska säkerhetssystem skall marknadsföringsinsatserna samordnas för att på så sätt uppnå en effektivare kundbearbetning. Marknadstillväxt inom området värdeskydd har Gunnebo en marknadsandel i Europa på drygt 50 procent och en global marknadsandel på procent. För att bli ett mer komplett säkerhetsföretag måste Gunnebo växa inom området elektroniska säkerhetssystem, ett segment där tillväxten är närmare 10 procent per år. Kundfokus På varje enskild marknad skall kunderna uppleva att Gunnebo tillgodoser såväl deras nuvarande som framtida behov. Produkterna är av hög kvalitet, servicen är väl utbyggd och effektiv samt på de marknader där kunderna så efterfrågar erbjuder Gunnebo ett komplett åtagande inom säkerhetsområdet. Gunnebos medarbetare Gunnebos medarbetare skall erbjudas en utvecklande arbetsmiljö, där kundernas krav bildar underlag för en fortlöpande utbildning och kompetensutveckling. Varumärken Gunnebo förfogar över flera välkända varumärken, vissa är globala, andra regionala. Gemensamt är att kunderna skall uppleva att Gunnebos varumärken står för kvalitet och funktion. Alla aktiviteter som genomförs på marknaden skall därför ha som målsättning att koncernens olika varumärken förstärks. Finansiella mål Gunnebos finansiella mål är att: koncernens tillväxt skall uppnås med god lönsamhet och stark finansiell ställning långsiktigt, över en konjunkturcykel, uppnå en avkastning på sysselsatt kapital på minst 15 procent samt en rörelsemarginal efter goodwillavskrivning på minst 7 procent ej långsiktigt understiga 30 procent i soliditet. Strategisk utveckling Säkerhetsmarknaden i världen uppskattas till cirka 900 miljarder kr, med en tillväxt på cirka 5 7 procent. Gunnebos framtida tillväxt skall ske såväl organiskt som via strategiska förvärv, med avsikten att växa snabbare än marknaden. Inom området fysisk säkerhet prioriteras produkt- och produktionsrationaliseringar. Samordning skall ske inom inköp och försäljning för att uppnå synergieffekter. Via förvärvet av Chubb Safes i augusti 2000 har Gunnebo erhållit en ledande ställning på de asiatiska marknaderna Indonesien och Indien, där närheten till Kina skapar väsentliga möjligheter för en snabb expansion. Chubb Safes har dessutom en stark marknadsposition i Kanada. Gunnebos närvaro i Nordamerika är begränsad. En etablering på världens största marknad är av stor betydelse, inte minst beroende på att där sker en stor del av utvecklingen inom säkerhetsbranschen. Inom området elektroniska säkerhetssystem, där målsättningen är att nå en expansionstakt på 20 procent per år, krävs även att strategiska förvärv genomförs. Inom ramen för Gunnebos strävan att bli ett allt mer komplett företag inom säkerhetsmarknaden kommer i framtiden även en vidareutveckling av internetbaserade säkerhetslösningar att ske. 10

11 Gunnebos organisation Av Gunnebos totala verksamhet uppgår den säkerhetsrelaterade delen till cirka 80 procent. Arbetet med att omstrukturera koncernen efter föregående års stora förvärv pågår intensivt och kommer att prägla verksamheten under En ny organisation införs från och med 1 mars 2001 för att bättre kunna fokusera på lönsamhetsförbättringar och tillväxt. GUNNEBO-KONCERNEN Gunnebo AB Gunnebo Engineering Gunnebo Physical Security Gunnebo Integrated Security Gunnebo Perimeter Security Gunnebo Steelage Gunnebo Physical Security Produkter och tjänster Brand- och inbrottsskyddande skåp. Säkerhetsprodukter för banker; bankfack, bankvalv och valvdörrar. Säkerhetsprodukter för hantering och transport av kontanter inom bank och detaljhandel; in- och utbetalningsautomater, serviceboxar, deponeringsenheter och transitskåp. Installation och service. Omsättning: Mkr Antal anställda: Varumärken Chubb Safes, Lips, Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny, Hadak, Seifert, Martens, Tann. Gunnebo Steelage Produkter och tjänster Brand- och inbrottsskyddande skåp. Säkerhetsprodukter för banker; bankfack, bankvalv och valvdörrar. Brandsläckningsutrustning Brandlarm Installation och service. Omsättning: 150 Mkr Antal anställda: Gunnebo Integrated Security Produkter och tjänster Elektroniska säkerhetssystem; inbrottslarm, brandlarm, CCTV (övervakning med hjälp av kameror och monitorer), larmcentraler för mottagning och förmedling av larm, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem. Brandsläckningssystem. Installation och service. Omsättning: Mkr Antal anställda: Varumärken Fichet-Bauche, Rosengrens larm, Gunnebo Entrance Control, Gunnebo Mayor, Gunnebo Metro, Gunnebo Italdis, Armapod, Chubb Security Installation, Hygiaphone, Cyrasa, SMC, Telsur, Chubb Lips Indonesia, Pyrene. Gunnebo Engineering Produkter och tjänster Produkter och system för tunga lyft. Slir- och däckskydd med kätting som bas. Fästsystem. Omsättning: Mkr Antal anställda: Varumärken Gunnebo Lifting, OFA, Gemla Mekanik, Gunnebo Johnson, Gunnebo Fastening. Gunnebo Perimeter Security Produkter och tjänster Områdesskydd utomhus och tillträdeskontroll såsom grindar, stängsel, larmsystem och produkter för vägsäkerhet. Områdesskydd inomhus för bostäder, industri, lager och offentlig miljö. Omsättning: Mkr Antal anställda: 800 Varumärken Gunnebo Protection, Wego, Alura, Polaraidat, Troax, C Lee. 11

12 Flerårsöversikt Resultaträkning, Mkr Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,0 11,9 13,1 12,7 15,4 Fakturerad försäljning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Avskrivningar på goodwill Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel av årets resultat Skatter Årets resultat Balansräkning, Mkr Räntabilitet på eget kapital, % 13,8 12,6 15,2 17,0 18,2 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar för skatter Räntebärande avsättningar och skulder Övriga avsättningar och skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys, Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Sysselsatt kapital, Mkr DEFINITIONER Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med räntefria avsättningar och skulder. Räntabilitet på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill. Räntabilitet på sysselsatt kapital Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på operativt kapital Rörelseresultat före goodwillavskrivningar i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill och likvida medel. Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av fakturerad försäljning. Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar Rörelseresultat före goodwillavskrivningar i procent av fakturerad försäljning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av fakturerad försäljning. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av fakturerad försäljning. Kapitalomsättningshastighet Fakturerad försäljning i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. Riskbärande kapital Eget kapital inklusive minoritetsintresse, avsättningar för skatter och konvertibelt förlagslån. 12

13 Rörelseresultat och rörelsemarginal Mkr % Nyckeltal Räntabilitet på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar, % 17,6 16,2 17,8 18,6 22,5 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,0 11,9 13,1 12,7 15,4 Räntabilitet på eget kapital, % 13,8 12,6 15,2 17,0 18,2 Bruttomarginal, % 28,3 28,7 27,5 29,1 30,4 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % 8,1 7,3 7,4 7,0 7,6 Rörelsemarginal, % 7,4 6,5 6,7 6,1 6,8 Vinstmarginal, % 5,3 5,0 5,4 5,0 6,5 Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 Soliditet, % Andel riskbärande kapital, % Räntetäckningsgrad, ggr 3,1 3,6 3,9 4,3 5,0 Skuldsättningsgrad, ggr 0,9 0,9 1,0 1,1 0, Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % Data per aktie, Kr Vinst per aktie efter full konvertering 5:40 5:60 7:50 9:40 11:40 Eget kapital per aktie efter full konvertering 43:20 47:30 55:80 62:50 70:50 Utdelning 2:25 2:25 2:75 3:25 4:25 * Noteringskurs per den 31 december 64:00 69:50 73:50 76:00 90:50 Eget kapital och soliditet Mkr % Övriga uppgifter Utlandsandel fakturering, % Orderingång, Mkr Sysselsatt kapital, Mkr** Riskbärande kapital, Mkr** Nettolåneskuld, Mkr** Investeringar, Mkr Avskrivningar, Mkr Varav avskrivningar på goodwill, Mkr Medelantal anställda * Styrelsens förslag ** Vid årets slut Eget kapital, Mkr Soliditet, % Eget och riskbärande kapital, Mkr Andel riskbärande kapital Riskbärande kapital i procent av balansomslutning. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutning. Nettolåneskuld Räntebärande avsättningar och skulder inklusive förlagslån med avdrag för likvida medel samt räntebärande fordringar. Vinst per aktie efter full konvertering Resultat efter skatt med tillägg för räntekostnad efter skatt på konvertibla förlagslån, dividerat med antal aktier efter full konvertering. Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antalet aktier efter full konvertering. Skuldsättningsgrad Nettolåneskulden dividerat med summan av eget kapital och minoritetsintresse. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader dividerat med räntekostnaderna. Eget kapital per aktie efter full konvertering Eget kapital och konvertibla förlagslån, dividerat med antal aktier efter full konvertering. Direktavkastning Utdelning i förhållande till noteringskurs per den 31 december. P/E-tal Noteringskurs per den 31 december dividerat med vinst per aktie efter full konvertering Riskbärande kapital Eget kapital 13

14 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt Fakturering Mkr Utomlands Sverige Försäljning Faktureringen uppgick till Mkr (5 264). Det strategiska beslutet att avyttra Gnosjö-Gruppen har inneburit ett stort faktureringsbortfall, som delvis har kompenserats av förvärvet av Chubb Safes. Justerat för förvärv, avyttringar och valutakurseffekter ökade koncernens fakturering med 1 %. Utlandsandelen ökade till 88 % (77). Orderingången uppgick till Mkr (5 268). Justerat för förvärv, avyttringar och valutaeffekter var orderingången på samma nivå som föregående år. Försäljningsutvecklingen har varit god på de flesta europeiska marknaderna, med undantag för Sverige där efterfrågan minskat något och för Tyskland där utvecklingen varit mycket svag. I USA har försäljningen varit fortsatt god, även om en försämring har märkts mot slutet av året. Gunnebo Security ökade faktureringen till Mkr (3 342), främst genom förvärvet av Chubb Safes, medan Gunnebo Engineerings fakturering genom avyttringen av Gnosjö-Gruppen minskade till Mkr (1 946). Resultat Koncernens rörelseresultat efter goodwillavskrivningar ökade till 339 Mkr (324). För jämförbara enheter, exklusive jämförelsestörande poster, var rörelseresultatförbättringen 17 Mkr. I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med netto 115 Mkr (31), bestående dels av en realisationsvinst vid avyttringen av Gnosjö-Gruppen om 189 Mkr, dels av en avsättning på 94 Mkr för beslutade strukturåtgärder inom Gunnebo Security. Dessutom ingår en intäkt på 40 Mkr bestående av diskonterade överskottsmedel från försäkringsbolaget SPP samt en reservation för förtidspensioneringar på 20 Mkr. I rörelseresultatet ingår planenliga avskrivningar med 174 Mkr (202), varav avskrivningar på goodwill utgör 39 Mkr (43). Räntabiliteten på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar ökade till 22,5 % (18,6) och efter goodwillavskrivningar till 15,4 % (12,7). Rörelseresultatet för Gunnebo Security, före goodwillavskrivningar, uppgick till 182 Mkr (200). Den under 1999 avyttrade låsverksamheten inom Fichet-Bauche har inneburit att resultatet minskade med 32 Mkr. Resultatet för Gunnebo Perimeter Protection har förbättrats. Rörelsemarginalen för Gunnebo Security, exklusive Chubb Safes och justerat för föregående års avyttring av den franska låsverksamheten, uppgick till 5,0 % (5,4). Gunnebo Engineerings rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 104 Mkr (166). Under 2000 ingick ej Gnosjö-Gruppen i resultatet. För Gunnebo Industrier har rörelseresultatet förbättrats med 15 Mkr. Gunnebo Engineerings rörelsemarginal exklusive det avyttrade Gnosjö- Gruppen, uppgick till 9,1 % (8,1). FAKTURERING OCH RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE, MKR Fakturering Rörelseresultat* Rörelsemarginal*, % Gunnebo Security ,7 6,0 Gunnebo Engineering ,1 8,5 Elimineringar och koncerngemensamma poster** Koncernen totalt ,6 7,0 * Före goodwillavskrivningar. ** Jämförelsestörande poster ingår bland koncerngemensamma poster. 14

15 KONCERNÖVERSIKT Förvärvet av Chubb Safes, som skedde i slutet av augusti, har hittills haft en marginell inverkan på resultatet. Finansiella poster uppgick netto till -14 Mkr (-58). Häri ingår resultatandelar i intressebolag med 40 Mkr (17), vilket huvudsakligen utgörs av det 50- procentiga aktieinnehavet i Gnosjö- Gruppen. Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 325 Mkr (266), varav jämförelsestörande poster uppgick till 115 Mkr (31). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 18,2 % (17,0). Förvärvet av Chubb Safes Gunnebo förvärvade i slutet av augusti Chubb Safes av Assa Abloy. Chubb Safes har en omsättning på cirka Mkr och har anställda, varav i Asien. Det slutgiltiga förvärvspriset för GUNNEBO SECURITY övertagna nettotillgångar har fastställts till 34 MGBP, vilket är 16 MGBP lägre än den preliminära köpeskillingen, varav 8 MGBP avser prisjustering och resterande 8 MGBP avser färre övertagna tillgångar än preliminärt beräknat. Förvärvet har inneburit en koncernmässig goodwill, inklusive rätten till varumärket Chubb Safes, på 390 Mkr med en planenlig avskrivningstid om 20 år. Chubb Safes är ett av världens främsta varumärken inom fysisk säkerhet med en stark marknadstäckning i Europa, Asien och Afrika. Chubb Safes är marknadsledande inom sina produktområden i bl.a. Storbritannien, Kanada, Sydafrika, Indien och Indonesien. Chubb Safes verksamhet har under de senaste åren gått med förlust. En total översyn av verksamheten pågår och ett omfattande omstruktureringsarbete har inletts Fakturering, Mkr Utlandsandel, % Rörelseresultat, Mkr* Rörelsemarginal, %* 5,6 6,0 4,7 Räntabilitet på operativt kapital, %* 16,8 21,8 18,2 Investeringar, Mkr Antal anställda vid årets slut * Före goodwillavskrivningar. Resultat efter finansiella poster och räntabilitet på eget kapital Mkr Investeringar i anläggningar och avskrivningar Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Räntabilitet på eget kapital, % % GUNNEBO ENGINEERING Fakturering, Mkr Utlandsandel, % Rörelseresultat, Mkr* Rörelsemarginal, %* 10,4 8,5 9,1 Räntabilitet på operativt kapital, %* 20,9 16,0 16,6 Investeringar, Mkr Antal anställda vid årets slut Investeringar Avskrivningar, exklusive goodwill * Före goodwillavskrivningar. 15

16 KONCERNÖVERSIKT Räntetäckningsgrad, ggr 5,0 3,1 96 3,6 3,9 4, Balansomslutning och eget kapital, Mkr Balansomslutning Eget kapital Produktionen kommer att samordnas med Gunnebo Safe Productions verksamhet. En anpassning av produktionskapaciteten har inletts. En nedläggning av Chubb Safes fabrik i England har påbörjats i december 2000 och tillverkningen kommer att flyttas till övriga fabriker i Europa. Därtill kommer ett flertal säljbolag att kraftigt minska sina kostnader och integreras med Gunnebo Securitys övriga verksamhet. I samband med förvärvet har en reservering för strukturåtgärder gjorts med 270 Mkr. Chubb Safes konsolideras från och med 1 september Förvärvet har endast marginellt påverkat vinsten per aktie för innevarande år. Betydande synergier med Gunnebo Securitys verksamhet kommer att uppstå inom produktion, produktutveckling samt distribution. Årliga besparingar och synergivinster av ovanstående åtgärder beräknas uppgå till Mkr. Full effekt kommer att uppnås senast under 2003 då integrationen beräknas vara helt genomförd. Avyttring av Gnosjö-Gruppen Samtliga aktier i Gnosjö-Gruppen har under året avyttrats till det holländska företaget Schuttersveld N.V. Under första kvartalet avyttrades 50 % av aktierna och resterande 50 % har resultatavräknats under fjärde kvartalet. Sammanlagt har affären givit en realisationsvinst på 189 Mkr. Därtill kommer en andel i Gnosjö-Gruppens resultat som före skatt uppgår till 38 Mkr, vilket redovisas som finansiella intäkter. Gnosjö-Gruppen har under 2000 redovisats som intressebolag. Övriga strukturella förändringar I februari 2000 förvärvade Gunnebo Fichet-Bauche en enhet för larminstallation och elektronisk säkerhet från Matra Nortel Communication i Paris. Verksamheten omsätter cirka 35 Mkr. I juni förvärvade Gunnebo Engineering W H Scott Ltd i Nordirland med en omsättning på cirka 20 Mkr. I april fattades beslut om att genomföra produktförflyttningar mellan fabrikerna inom Gunnebo Safe Production för att skapa en effektivare och mer rationell produktion. Under första kvartalet gjordes en avsättning för strukturella åtgärder om sammanlagt 94 Mkr. Genom förvärvet av Chubb Safes har, som nämnts ovan, de europeiska fabrikerna integrerats med övriga fabriker inom Gunnebo Safe Production. Ett nytt omstruktureringsprogram har därför startats upp. Investeringar Koncernens investeringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 117 Mkr (173) och utgjordes huvudsakligen av ersättnings- och rationaliseringsinvesteringar. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 97 Mkr (256). Kassaflödet har påverkats av det pågående omstruktureringsarbetet. Koncernens likvida medel uppgick till 339 Mkr (212). I koncernen finns därutöver outnyttjade lånelöften om cirka 870 Mkr. Nettolåneskulden i koncernen uppgick till Mkr (1 349 Mkr). Soliditeten uppgick till 29 % (30) och andelen riskbärande kapital, inklusive konvertibla förlagslån, blev 32 % (35). Skuldsättningsgraden uppgick till 0,9 (1,1). Ny organisation För att bättre tillvarata synergier mellan de olika säkerhetsföretagen i koncernen så kommer de nuvarande sju affärsområdena inom Gunnebo 16

17 KONCERNÖVERSIKT Security att per den 1 mars 2001 bilda fyra nya divisioner: - Gunnebo Physical Security för fysisk säkerhet med samordning av all skåp- och bankverksamhet i en division. - Gunnebo Integrated Security för de snabbväxande verksamheterna elektroniska säkerhetssystem, larm, övervakning, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem. - Gunnebo Perimeter Security för områdesskydd inomhus och utomhus. - Gunnebo Steelage i Indien för fysisk säkerhet samt brandsläckningsutrustning för den snabbväxande indiska marknaden. Personal Antalet anställda vid årets utgång uppgick till personer, jämfört med vid utgången av föregående år. Antalet anställda i utlandet uppgick till (3 540), varav i Indien och Indonesien. Förändringen är så gott som helt hänförlig till de under året genomförda förvärven och avyttringarna. Aktiedata Vinsten per aktie efter full konvertering uppgick till 11:40 kronor (9:40). Eget kapital per aktie efter full konvertering uppgick till 70:50 kronor (62:50). Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till (6 400). Styrelsens arbete Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och en suppleant valda av bolagsstämman. Därtill har de anställda utsett tre representanter med en suppleant. Styrelsen har under året, utöver det konstituerande mötet, haft nio protokollförda sammanträden. Arbetet har följt en i förväg uppgjord plan och beslut har fattats avseende bland annat investeringar, företagsförvärv och övriga strukturella förändringar. Vid styrelsemötet i början av året deltog bolagets revisorer för redovisning av synpunkter från den genomförda granskningen. Styrelsen har antagit en arbetsordning och skriftliga instruktioner som återspeglar den nya aktiebolagslagen. Inga särskilda kommittéer finns tillsatta. Utsikter för 2001 Arbetet med att omstrukturera koncernen efter föregående års stora förvärv pågår intensivt och kommer att prägla verksamheten under En ny organisation är under införande för att bättre kunna fokusera på lönsamhetsförbättringar och tillväxt. Genom de senaste årens stora förvärv har vi nu byggt en stark plattform för en framtida god vinstutveckling. Antal anställda vid årets slut Utomlands Sverige FÖRSÄLJNING PER MARKNAD, MKR Mkr % Mkr % Frankrike Tyskland Sverige Storbritannien Spanien USA Övriga Koncernen totalt

18 Finansiell riskhantering Målsättningen med den finansiella verksamheten i Gunnebo är att långsiktigt minimera kostnaden för räntebärande kapital genom en ändamålsenlig finansiering och effektiv hantering av finansiella risker. Organisation och verksamhet Gunnebokoncernens finansverksamhet är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och samordningseffekter inom det finansiella området och bedrivs huvudsakligen genom ett för ändamålet bildat bolag, Gunnebo Treasury. Bolaget svarar för koncernens huvudsakliga externa finansiering och fungerar som koncernens internbank för valutahantering och finansiering. Verksamheten bedrivs inom de riktlinjer och regler som fastlagts i koncernens finanspolicy. Verksamheten under 2000 Arbetet med att samordna koncernens likviditetshantering har fortsatt och kommer för den europeiska verksamheten att vara fullt genomfört under första halvåret För övriga geografiska marknader har arbetet inriktats på att hitta lokala ändamålsenliga lösningar. Förvärvet av Chubb Safes innebar, förutom ett ökat finansieringsbehov, att ett antal nya transaktionsvalutor tillkommit i koncernens likviditetsflöde. De nya transaktionsvalutorna som främst utgörs av indonesiska och indiska rupier har infogats i den centrala finansverksamhetens hantering. Finansieringsrisk Gunnebo har säkerställt finansiering via kontrakterade långfristiga krediter med fastställda räntemarginaler vilket säkerställer kostnaden för framtida finansieringsbehov. En syndikerad låneram uppgående till 143 MEUR med en löptid på 5 år upptogs i januari I samband med förvärvet av Chubb Safes kompletterades det syndikerade låneavtalet med ytterligare två femåriga lån på tillsammans 500 Mkr. Den genomsnittliga löptiden på koncernens låneportfölj, inklusive konvertibelt förlagslån, uppgick vid årsskiftet till 3,5 år. Likvida medel uppgick vid årets slut till 339 Mkr. I koncernen finns därutöver outnyttjade kreditlöften på 870 Mkr. Målsättningen är att likvida medel och outnyttjade kreditlöften alltid skall uppgå till minst 300 Mkr. Ränterisk Gunnebos låneportfölj har under året haft en genomsnittlig räntebindningstid på 5 månader. Den genomsnittliga räntenivån på den samlade låneportföljen, inklusive konvertibelt förlagslån, har för året varit 4,5 procent (3,5). Med utgångspunkt från den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen innebär en samtidig förändring av räntenivån på 1 procentenhet i Gunnebos samtliga lånevalutor att resultatet för de därpå följande 12 månaderna påverkas med cirka 8 Mkr. Valutarisk Gunnebos stora utlandsverksamhet gör att koncernen på olika sätt påverkas av valutakursförändringar. Resultatet påverkas av att intäkter och kostnader är i skilda valutor. Vidare påverkas resultatet av att de utländska bolagens resultat omräknas till svenska kronor. Valutakursförändringar påverkar också koncernens egna kapital genom att de utländska bolagens nettotillgångar, det vill säga summan av det egna kapitalet och förvärvade övervärden, omräknas till svenska kronor. Av koncernens totala omsättning svarar euro för drygt 60 procent. 18

19 FINANSIELL RISKHANTERING Andra stora handelsvalutor är brittiska pund, amerikanska och kanadensiska dollar samt indiska och indonesiska rupier. Transaktionsexponering Utlandsandelen av koncernens omsättning uppgick till 88 procent (70). En stor del av transaktionsexponeringen reduceras genom att kostnader uppstår i samma valuta som intäkterna. Sammantaget uppgår Gunnebos nettoflöden av betalningar i utländsk valuta till cirka 640 Mkr beräknat på årsbasis. Enligt gällande finanspolicy skall minst 70 procent av de beräknade valutaflödena för de 12 närmast kommande månaderna kurssäkras. På balansdagen uppgick kurssäkringen till 80 procent (61). Värdet på koncernens terminskontrakt vid årsskiftet uppgick till 520 Mkr beräknat på kontraktens avistakurs. Motsvarande värde beräknat på balansdagens kurs var 538 Mkr. Ett vägt valutaindex för koncernens viktigaste valutor har under året bara marginellt förändrats. Förfallna kurssäkringar har under året påverkat resultatet positivt med 12 Mkr (7) jämfört med om valutainflödet växlats till gällande avistakurs vid varje tillfälle. Jämfört med föregående år har summan av kursförändringar i nettoflödet, omräkningseffekter och förändringar i avistakurserna inneburit en positiv resultateffekt om 15 Mkr (2). Euro är koncernens viktigaste valuta. Flödesexponering (Baserat på prognosticerat nettoinflöde för perioden 2001) Mkr 500 Omräkningsexponering Per den 31 december 2000 uppgick de utländska nettotillgångarna till Mkr (1 083). Koncernen värdesäkrar en stor del av dessa tillgångar genom att uppta lån eller ingå terminskontrakt i motsvarande valutor. Under året har i genomsnitt 87 procent (90) av tillgångarna varit kurssäkrade. På balansdagen var Mkr (994) eller 90 procent (92) kurssäkrade Valuta Andel terminssäkrat, % Terminssäkrat till snittkurs USD GBP EUR NOK DKK Övriga :42 13:95 8:53 1:07 1:14 19

20 Gunnebo Physical Security Fakturering 39% Gunnebo Physical Securitys andel av koncernens totala fakturering, proforma Antal anställda 31% Gunnebo Physical Securitys andel av koncernens totalt antal anställda Fakturering per marknad 30% 7% 9% 13% 21% 20% Mkr Verksamheten under 2000 Marknaden för fysiska säkerhetsprodukter i Europa präglades under verksamhetsåret av hård konkurrens och en pressad prisbild, främst beroende på en rådande överkapacitet i branschen. I Asien var däremot marknadstillväxten stark, med en ökad efterfrågan på cirka 10 procent. Gunnebo var redan i början av året det ledande företaget i Europa inom området värdeskydd, huvudsakligen omfattande brand- och inbrottsskyddande skåp och bankprodukter. Under våren samordnades all europeisk produktion av skåp- och bankprodukter. Ett omstruktureringsprogram lades fast, vilket framförallt omfattade omflyttningar av produktion mellan fabrikerna. I och med förvärvet av Chubb Safes, med produktionsenheter inom och utanför Europa, så ändrades detta arbete till att även omfatta Chubb Safes verksamhet. Ett nytt mycket omfattande omstruktureringsprogram av hela Gunnebokoncernens verksamhet inom skåpoch bankproduktområdet har utarbetats. Omstruktureringen av Gunnebo Physical Security omfattar såväl produkt- och produktionsrationalisering som anpassning av produktionskapaciteten och berör nästan alla företag inom divisionen. Genomförandet påbörjades under hösten i framförallt England, Tyskland, Kanada och Sydafrika. Beslut om nedläggning av produktionsanläggningen i Wolverhampton har fattats. Tann Canada har integrerats med Chubb Lock & Safe och en fabrik har stängts. Neddragning av fasta kostnader i Tyskland och Sydafrika har genomförts. Starka varumärken I och med förvärvet av Chubb Safes förfogar Gunnebo nu över de fyra starkaste europeiska varumärkena inom fysisk säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Garny och Rosengrens. De fyra enskilda varumärkena dominerar olika geografiska marknader, som tillsammans täcker större delen av världen. Frankrike Storbritannien Tyskland Nederländerna Belgien Övriga PRODUKTER Brand- och inbrottsskyddande skåp Säkerhetsprodukter för banker; bankfack, bankvalv och valvdörrar Säkerhetsprodukter för hantering och transport av kontanter inom bank och detaljhandel; in- och utbetalningsautomater, serviceboxar, deponeringsenheter och transitskåp Installation och service Chubb Safes har en lång tradition av valvdörrsproduktion. Bilden visar ett exempel på en dörr i robust utförande till ett bankvalv. 20

Gunnebo i korthet. Innehåll

Gunnebo i korthet. Innehåll Å RSREDOVISNING 2002 Innehåll 01 2002 i sammandrag 02 Gunnebo en presentation 03 Affärsidé, mål och strategi 04 Koncernchefens kommentarer 06 Gunnebo-aktien 08 Flerårsöversikt 10 Säkerhetsmarknaden 12

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Årsredovisning

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

INNEHÅLL. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd ANMÄLAN UTDELNING

INNEHÅLL. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd ANMÄLAN UTDELNING ÅRSREDOVISNING 1996 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman måste den

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Securitaskoncernen... 2 11. Ledning... 60 65. Koncernledning... 60 61 Landledning... 62 63 Styrelse och revisorer... 64 65. Övrig information...

Securitaskoncernen... 2 11. Ledning... 60 65. Koncernledning... 60 61 Landledning... 62 63 Styrelse och revisorer... 64 65. Övrig information... Innehåll Innehåll SECURITAS ÅRSREDOVISNING 1997 Securitaskoncernen................................. 2 11 Ärlighet Vaksamhet Hjälpsamhet..................... 2 3 Koncernchefen: Fokus ger säkerhet..................

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

SCA Årsredovisning 1999

SCA Årsredovisning 1999 SCA Årsredovisning 1999 Ett växande företag Innehåll Koncernchefens kommentar 2 Affärsidé 5 Affärsstyrning och finansiella mål 6 SCA-aktien 10 Organisation, produkter och marknader 12 Verksamheten 1999

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Investor årsredovisning 1999 innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Risker och riskkontroll 21 Investoraktien

Läs mer

2010 I SAMMANDRAG. *) För 2010 enligt styrelsens förslag Tabellen avser kvarvarande verksamhet Å R E T S O M G I C K. Omsättning, 12 månader

2010 I SAMMANDRAG. *) För 2010 enligt styrelsens förslag Tabellen avser kvarvarande verksamhet Å R E T S O M G I C K. Omsättning, 12 månader G&L BEIJER 2010 I N N E H Å L L 4 Året som gick 6 VD har ordet 8 Beijeraktien 10 Börsens handelsföretag 12 Beijers ett globalt företag 14 Affärsidé, mål och strategier 16 Verksamheten 2010 18 Beijer Ref

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2010

Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 2C 2011-01-25 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 Årsredovisning I 22 INNEHÅLL Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 PORTFÖLJBOLAG Axis 16 LGP Telecom 18 MYDATA automation 2 PartnerTech 22 Vitrolife

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 2003 Alfa Laval. Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003 Alfa Laval. Årsredovisning 2003 Årsredovisning 2003 Alfa Laval Årsredovisning 2003 Innehåll Viktiga händelser År 2003 i korthet under fliken Alfa Laval på två minuter 2 Stabil och positiv utveckling Koncernchefen har ordet 4 Upp 57 procent

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

Bilaga 2 Årsstämma i Swedish Match AB (publ) Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma måndagen den 23 april 2007, kl. 16.30 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Sal K1, med ingång via huvudentrén

Läs mer

INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22

INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22 ÅRSREDOVISNING 2001 INNEHÅLL Detta är Geveko Året i sammandrag omslagets insida omslagets insida Koncernöversikt 1 VD har ordet 2 Aktien och aktieägarna 5 Förvaltning av värdepapper 8 Industrirörelsen

Läs mer