GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000"

Transkript

1 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

2 Gunnebo i korthet Innehållsförteckning 3 Viktiga händelser under Koncernchefens kommentar 6 Gunnebo-aktien 8 Säkerhetsmarknaden 10 Gunnebos vision 11 Gunnebos nya organisation 12 Flerårsöversikt 14 Förvaltningsberättelse 14 Koncernöversikt 18 Finansiell riskhantering 20 Gunnebo Physical Security 23 Gunnebo Integrated Security 26 Gunnebo Perimeter Security 28 Gunnebo Steelage 29 Gunnebo Engineering 30 Gunnebo och miljön 33 Koncernens resultaträkning 34 Koncernens balansräkning 36 Koncernens kassaflödesanalys 37 Moderbolagets resultaträkning 38 Moderbolagets balansräkning 39 Moderbolagets kassaflödesanalys 40 Bokslutskommentarer och noter 45 Förslag till vinstdisposition 45 Revisionsberättelse 46 Styrelse 47 Företagsledning, stab och revisorer 48 Gunnebo i världen 49 Adresser Gunnebo har genom förvärv och organisk tillväxt på kort tid utvecklats till ett av de stora säkerhetsföretagen i världen. Koncernen har cirka anställda, omsätter närmare Mkr på årsbasis och har egna bolag i 29 länder samt agenter i ytterligare cirka hundra länder. Gunnebo har på fem år fördubblat omsättningen och under samma period har den säkerhetsrelaterade delen av verksamheten ökat från 40 till 80 procent av den totala faktureringen. Tillväxten har i allt väsentligt skett utanför Sverige. Gunnebo är idag ett globalt företag, där utlandsandelen svarar för cirka 90 procent av omsättningen. Gunnebos verksamhet inom säkerhetsområdet omfattar i huvudsak produkter och tjänster inom fysisk säkerhet, elektronisk säkerhet och områdesskydd. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 3 maj 2001 kl på Radisson SAS, Park Avenue Hotel, Göteborg. Anmälan Aktieägare som vill delta på stämman måste den 23 april vara införd i aktieboken som förs av Värdepapperscentralen VPC AB samt senast den 27 april kl ha anmält sig till bolaget. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, före den 23 april ha omregistrerat aktierna i eget namn. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen för 2000 blir 3:25 kronor per aktie, därtill föreslås en bonus på 1:00 krona, totalt 4:25 kronor per aktie. Avstämningsdagen föreslås bli den 8 maj och utdelningen beräknas bli utbetald via VPC den 11 maj Ekonomisk information Delårsrapport januari mars 3 maj Delårsrapport januari juni 20 juli Delårsrapport januari september 31 oktober Bokslutskommuniké februari 2002 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig eller kan beställas; på Gunnebos hemsida: per telefon: per telefax: per e-post: på adress: Box 5181, Göteborg

3 Viktiga händelser under 2000 Gunnebo har genom förvärvet av Chubb Safes blivit världsledande inom fysisk säkerhet. Avyttringen av Gnosjö-Gruppen slutförd renodlingen fortsätter. Resultatet efter finansiella poster, inklusive realisationsvinster, ökade med 22 procent till 325 Mkr (266). Vinsten per aktie ökade med 21 procent till 11:40 kronor (9:40). Faktureringen uppgick till Mkr (5 264). För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekter ökade faktureringen med 1 procent. Styrelsen föreslår en utdelning på 3:25 kronor (3:25) per aktie. Därtill föreslås en bonus på 1:00 krona med anledning av redovisade realisationsvinster. Totalt en ökning med 31 procent till 4:25 kronor per aktie. Nyckeltal Fakturering, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,1 12,7 15,4 Räntabilitet på eget kapital, % 15,2 17,0 18,2 Vinst per aktie efter full konvertering, kr 7:50 9:40 11:40 Gunnebo förfogar över fyra av världens ledande varumärken inom fysisk säkerhet. 3

4 Koncernchefens kommentar kommer Gunnebo nu att ta ledningen i ett välbehövligt strukturarbete. Avgörande för hur framgångsrikt Chubb Safes-förvärvet kommer att bli beror på hur snabbt och effektivt synergieffekterna kan utvinnas. Gunnebos ambition är hög Bjarne Holmqvist Verkställande direktör och koncernchef Gunnebo har under verksamhetsåret 2000 ytterligare stärkt sin position som ett världsledande säkerhetsföretag inom fysisk säkerhet. Genom förvärvet av Chubb Safes, tillfördes Gunnebo ett av världens främsta varumärken på bank- och skåpprodukter. Chubb Safes har historiskt varit marknadsledaren utanför Europa och tillsammans med Rosengrens, Fichet-Bauche och Garny förfogar nu Gunnebo över de fyra starkaste varumärkena inom värdeskydd, med försäljning i 120 länder. Strukturellt passar Chubb Safes utomordentligt bra in i Gunnebokoncernen och överlappningen på enskilda marknader är liten. Som största företag i en bransch som i Europa präglas av överkapacitet Ett omfattande struktureringsprogram på cirka 270 Mkr har fastlagts inom Gunnebo Physical Security och skall genomföras på två år. Målet är att reducera produktionskapaciteten med cirka 40 procent, minska produktsortimentet och öka lönsamheten i distributionsledet. De beräknade synergivinsterna uppgår till Mkr per år. Full effekt av detta arbete kommer att erhållas senast under Ett av de stora säkerhetsföretagen i världen Förvärvet av Chubb Safes, samt köpet av franska Fichet-Bauche under 1999, som tillförde en stor och utvecklingsbar verksamhet inom elektroniska säkerhetssystem, har på kort tid väsentligt breddat kärnan och positionerat Gunnebo som ett av de stora säkerhetsföretagen i världen. Via Chubb Safes har Gunnebo erhållit ett starkt fotfäste på två asiatiska marknader, Indonesien och Indien, med betydande export utanför Asien. I Jakarta i Indonesien förfogar Gunnebo över en av världens mest moderna produktionsanläggningar för tillverkning av skåp och brandsläckningsutrustning. I Indonesien inriktas verksamheten mot ett helhetsåtagande inom säkerhet. Vid sidan av en mycket kostnadseffektiv produktion av skåpoch bankprodukter erbjuds kunderna även larminstallationer och bevakning. 4

5 Ny organisation Gunnebo har på fem år fördubblat omsättningen och under samma period har den säkerhetsrelaterade delen av verksamheten ökat från 40 till 80 procent. För att möta de utmaningar som väntar på en konkurrensutsatt marknad införs nu en ny organisation. Syftet är att öka Gunnebos fokus på kärnaffären. Med ökad styrka skall verksamheten anpassas efter de nya förutsättningar som skapats genom den snabba expansionen. Gunnebos säkerhetsverksamhet organiseras i fyra divisioner: Gunnebo Physical Security, Gunnebo Integrated Security, Gunnebo Perimeter Security och Gunnebo Steelage. Icke säkerhetsrelaterad verksamhet har som tidigare samlats inom Gunnebo Engineering. Den nya organisationen är anpassad för att öka kraften i Gunnebos operativa arbete. Förändringen i koncernens arbetssätt innebär många fördelar, låt mig peka på några av de viktigaste: Inom Gunnebo Physical Security samordnas all skåp- och bankverksamhet under en ledning. Här skall arbetet fokuseras på att vidareutveckla marknadens starkaste varumärken. Huvuduppgiften är också att omstrukturera i första hand den europeiska skåpproduktionen. En konsolidering av verksamheten skall ske och lönsamhetsförbättring är det viktigaste målet. Inom Gunnebo Integrated Security samlas de företag som har de bästa tillväxtmöjligheterna. Den gemensamma nämnaren är ny, modern teknik som bas i exempelvis elektroniska säkerhetssystem, larm, övervakning, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, samt installation och service. Gunnebo Perimeter Security fortsätter att utveckla koncernens viktiga produkter inom områdesskydd. Här har stor kompetens och erfarenhet lett till en marknadsledande roll med god lönsamhet, vilken skall utvecklas vidare. Gunnebo Steelage är ett börsnoterat indiskt säkerhetsföretag, där Gunnebos ägarandel uppgår till 62 procent. Med inriktning på tillverkning av fysiska säkerhetsprodukter och brandsläckningsutrustning skall verksamheten i första hand koncentreras på en inhemsk marknad med stor tillväxtpotential. Gunnebo Engineering omfattar all verksamhet inom lyft- och fästteknik. Divisionen har en god lönsamhet och kan ytterligare utvecklas på världsmarknaden. Resultat Resultatet blev totalt sett tillfredsställande. Tidigare lämnade prognoser kunde överträffas. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 325 Mkr, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med föregående år, och vinsten per aktie ökade till 11:40 kronor, innebärande en ökning med 21 procent. Även om koncernens resultat som helhet blev bra, är det fortfarande många dotterbolag som måste förbättra sin lönsamhet. Framtida tillväxt Gunnebos målsättning är att inom tre år fördubbla omsättningen inom kärnaffären säkerhet och den framtida tillväxten kommer att ske såväl organiskt som via förvärv. Tillväxten skall ske globalt och Asien prioriteras. Gunnebos ledande ställning på marknaderna i Indonesien och Indien och närheten till Kina utgör en stark plattform för vidare tillväxt. Men även Nordamerika och östra Europa är intressanta marknader för Gunnebo om rätt tillfälle ges för strategiska förvärv. Utsikter för 2001 Gunnebo av idag är ett internationellt säkerhetsföretag med stora utvecklingsmöjligheter. Arbetet med att omstrukturera koncernen efter föregående års stora förvärv pågår intensivt och kommer att prägla verksamheten under En ny organisation är under införande för att bättre kunna fokusera på lönsamhetsförbättringar och tillväxt. Genom de senaste årens stora förvärv har vi nu byggt en stark plattform för en framtida god vinstutveckling. Gunnebos finansiella ställning är fortsatt god och det är med stor tillförsikt vi nu ser fram emot ett nytt verksamhetsår. GÖTEBORG I FEBRUARI

6 Gunnebo-aktien Aktiekapital I januari 2001 uppgick aktiekapitalet i Gunnebo till 212 Mkr (206) fördelat på aktier med ett nominellt värde på 10 kr. Bolagets aktier har samma rösträtt och lika andelar i bolagets tillgångar och resultat. Gunnebo på börsen Aktien är noterad sedan december 1993 på OM Stockholmsbörsen och sedan 1996 på dess A-lista. En börspost utgörs av 200 aktier. Utdelningspolitik Styrelsens förslag till utdelning skall beakta Gunnebos långsiktiga utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov. Styrelsens målsättning är att utdelningen långsiktigt skall uppgå till cirka en tredjedel av resultatet efter skatt. Ägarstruktur Antalet aktieägare per den 31 december 2000 uppgick till cirka 6 900, vilket är en ökning med 8 % från förra året. De tio största ägarna svarar för 55 % av rösterna och kapitalet. Andelen institutionellt ägande är 51 %. Andelen utländskt ägande uppgick till 22 %. Under 2000 avyttrade Bure Equity AB hela sitt innehav i Gunnebo. Vätterledens Invest AB ökade sitt aktieinnehav och är nu Gunnebos största ägare med 24,3 % av kapital och röster. Kursutveckling Gunnebo-aktiens börskurs ökade med 19 % under året, utdelningen oräknad. Börsens generalindex för samma period minskade med 12 %, medan Carnegies Small Cap Index har minskat med 7 %. Sedan aktiens notering i december 1993 har börskursen stigit med 248 %. Aktien har under året handlats som lägst till 68:50 kr och som högst till 132:00 kr. Vid årsskiftet uppgick börskursen till 90:50 kr. Omsättning Totalt omsattes aktier under 2000 till ett värde motsvarande Mkr. I genomsnitt omsattes aktier per börsdag. Omsättningshastigheten låg under 2000 på 58 %, att jämföra med börsgenomsnittet för A-listan på 107 %. Konvertibelt förlagslån Gunnebo har ett utestående konvertibelt förlagslån uppgående till 94 Mkr (111). Vid full konvertering av kvarstående lån tillkommer aktier, vilket ger totalt antal aktier om Gunnebo-aktiens utveckling, jan 1995 feb 2001 Gunnebo-aktien (kr) Affärsvärldens Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) Källa: SIX

7 Data per aktie Vinst per aktie, kr 7:75 9:80 11:65 Vinst per aktie efter full konvertering, kr 7:50 9:40 11:40 Eget kapital per aktie, kr 54:10 61:25 68:65 Eget kapital per aktie efter full konvertering, kr 55:80 62:50 70:50 Kassaflöde per aktie, kr 8:95 12:00 4:55 Noteringskurs per den 31 december, kr 73:50 76:00 90:50 P/E-tal, ggr 9,8 8,1 7,9 Utdelning, kr 2:75 3:25 4:25 * Direktavkastning, % 3,7 4,3 4,7 Antal aktier vid årets slut, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental Antal aktier efter full konvertering, tusental * Styrelsens förslag Vinst per aktie efter full konvertering, kr 5:40 5:60 7:50 9:40 11:40 Största aktieägare per Antal % Vätterledens Invest AB med närstående ,3 AMF Pension ,7 The Bank of New York ,7 State Street Bank and Trust USA ,5 Banco Småbolagsfond ,3 Handelsbankens Fonder ,2 Svolder AB ,0 CMBLSA Re Omnibus Account ,5 Robert Fleming & Co Ltd ,4 Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt (f d SPP) ,1 Murfield Fastighets AB ,6 Nossevo Invest AB ,6 Gil A/C UK ,1 Chase Manhattan Bank ,0 Bjarne Holmqvist ,9 Hans Ståhlgren ,8 AB Geveko ,7 Fidelity Funds-Nordic Fund ,7 CDC Int. Europe Small Capital ,7 Handelsbanken Liv Försäkring ,6 Roger Holtback ,5 Övriga ,1 Totalt ,0 Utdelning per aktie, kr 2:25 2: :75 3:25 4:25* Storleksklasser Antal aktier Andel av aktiekapital, % Antal ägare Andel av antal ägare, % * Styrelsens förslag , , , , , , , , ,0 48 0,7 Totalt , ,0 Aktiekapitalets utveckling, Mkr Förändring aktiekapital Aktiekapital Totalt antal aktier 1991 Bildande Split 100: Nyemission Nyemission Konvertering Konvertering Nyemission Konvertering Konvertering Nyemission Konvertering Nyemisson Konvertering Eget kapital per aktie efter full konvertering, kr 47:30 43: :80 62:50 70:

8 Säkerhetsmarknaden Sammanlagt uppskattas att den globala säkerhetsmarknadens värde under år 2000 uppgick till cirka 900 miljarder kr. Den genomsnittliga tillväxten bedöms vara cirka 5 7 procent per år. Nordamerika svarade för nästan hälften av totalmarknaden, medan Europas andel var drygt 30 procent. Det innebär att Nordamerika och Europa tillsammans svarade för cirka 80 procent. Säkerhetsmarknaden, avseende produkter och tjänster, kan indelas i tre segment: Intrångsskydd (fysisk säkerhet) Larmsystem (elektroniska säkerhetssystem) Bevakning (inkl värdetransporter). I Europa, där marknaden sammanlagt är värd cirka 300 miljarder kr fördelas efterfrågan på cirka 85 miljarder kr inom området intrångsskydd, medan cirka 95 miljarder kr är hänförligt till elektroniska säkerhetssystem och cirka 120 miljarder kr till bevakning. Det som driver den ökade efterfrågan på säkerhetsprodukter och tjänster är en stigande brottslighet riktad mot såväl personer som egendom, där enskilda individer och företag i allt större omfattning ser till att skydda sig mot otillbörligt intrång. Dessutom leder den allt mer tekniskt komplicerade infrastrukturen i samhället till en allt högre sårbarhet, vilket ökar kraven på såväl intrångsskydd som larmsystem och bevakning. Gunnebo är i allt väsentligt verksam inom områdena intrångsskydd och larmsystem. Intrångsskydd fysisk säkerhet i form av värde- och dokumentskåp, säkerhetsprodukter för bank såsom bankfack, valv och valvdörrar samt produkter för kontanthantering. Ett annat område är områdesskydd, där Gunnebo har produkter och tjänster med syfte att dels skapa ett intrångsskydd utomhus, exempelvis via grindar och stängsel, dels att uppnå ett intrångsskydd inomhus, genom företrädesvis nätväggar. Larmsystem elektroniska säkerhetssystem, såsom inbrottslarm, brandlarm, CCTV (övervakning med hjälp av kameror och monitorer), larmcentraler, säkerhetsentréer och passagekontroll till exempelvis för kontor, handel och arenor. Marknadsledare inom värdeskydd Gunnebo Physical Securitys verksamhet är koncentrerad till området värdeskydd en marknad med begränsad tillväxt i Europa, medan efterfrågan i Asien ökar med cirka 10 procent per år. Marknaden för värdeskydd i Europa uppgår till cirka 5 miljarder kr. Gunnebo är den klara marknadsledaren, som genom sina starka varumärken Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny och Chubb Safes har cirka 50 procents marknadsandel. På världsmarknaden uppgår Gunnebos marknadsandel till procent. Den konkurrens Gunnebo möter i Europa är producenter som i huvudsak verkar på sina lokala marknader, t ex tyska Bode-Panzer, Format och Leicher samt franska Ritzenthaler. Hög tillväxttakt inom elektroniska säkerhetssystem Marknaden för elektroniska säkerhetssystem är mycket fragmenterad, i Europa såväl som i övriga världen, trots en rad omfattande strukturaffärer under de senaste åren. Efterfrågan är till största del koncentrerad till inbrottslarm, brandlarm, CCTV, passagekontroll, samt förmedling av larm och service. Det finns många lokala aktörer på en marknad som växer med cirka 10 procent per år. Gunnebo tog steget in i marknaden i början av 1999, via köpet av 8

9 Fichet-Bauche. Gunnebos omsättning i Europa uppgår till cirka 800 Mkr, vilket ger cirka en procents marknadsandel. På den europeiska marknaden finns större företag, som amerikanska TYCO, brittiska Chubb Security, tyska Cerberus (Siemens) och svenska Securitas. Gunnebo är marknadens sjunde största företag i Europa. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till marknader såsom Frankrike, Belgien, Spanien och Portugal, där marknadspositionen är ledande inom banksektorn. Den höga marknadstillväxten bedöms fortsätta i såväl Europa som Asien under de närmaste åren, i takt med att säkerhetsbehovet ökar. Snabb teknisk utveckling Säkerhetsmarknaden kännetecknas av behov av teknisk utveckling, inte minst för att utnyttja modern informationsteknologi. Den rådande marknadsbilden, med många aktörer, hög tillväxt inom vissa segment och ökade krav på teknikutveckling, kommer därför med stor sannolikhet att leda till en fortsatt strukturering. För Gunnebos del har verksamheten inom elektroniska säkerhetssystem inneburit ett breddat produktoch tjänsteutbud. Tillsammans med en stark ställning inom området värdeskydd och betydande marknadsandelar för både yttre och inre områdesskydd har Gunnebo utvecklats till en totalleverantör av säkerhet, vilket lett till en ökad konkurrenskraft. Marknaden inom områdesskydd Inom segmentet yttre områdesskydd har Gunnebo ett fåtal konkurrenter med bred internationell täckning som belgiska Bekaert och holländska Heras. Dessutom finns ett stort antal mindre och lokala konkurrenter. Totalt bedöms den europeiska marknaden uppgå till cirka 10 miljarder kr med en efterfrågeökning om 2 3 procent per år. Gunnebos marknadsandel uppgår till cirka 6 procent. Det vanligast förekommande syftet med ett yttre områdesskydd är att förhindra mänskligt intrång. Ju högre krav som ställs, desto mer sofistikerat skydd krävs. Det innebär att den fysiska installationen, i form av stängsel och grindar, ofta kompletteras med stängsellarm eller marklarm, ibland även med CCTV och passagekontroll. Inom Gunnebos verksamhetsområde inre områdesskydd är marknadsbilden i Europa fragmenterad, med många mindre aktörer som verkar på geografiskt avgränsade marknader. Verksamheten avseende produkter för inre områdesskydd har successivt flyttat fram sina marknadspositioner i Europa under de senaste åren och har för närvarande en marknadsandel på cirka 20 procent. Marknaden bedöms vara värd cirka 3 miljarder kr och har en årlig tillväxt om cirka 10 procent. Efterfrågan är koncentrerad till två produktområden, dels väggar till förrådsutrymmen i flerfamiljshus, dels väggar vars syfte är att ge skydd kring maskiner och tillverkningsprocesser inom industrin. Tack vare en rationell produktion och god marknadstäckning har Gunnebo goda möjligheter att ytterligare förstärka sin position på denna snabbt växande marknad. Den globala säkerhetsmarknaden, % 32% Nordamerika Europa Övriga världen 48% Den europeiska säkerhetsmarknaden, % Intrångsskydd Elektroniska säkerhetssystem Bevakning 32% 28% 9

10 Vision, verksamhetsinriktning, mål och strategi Gunnebos vision för framtiden Gunnebo skall ytterligare stärka sin position som ett världsledande säkerhetsföretag. Tack vare starka varumärken, specialiserat tjänsteutbud och hög servicenivå besitter Gunnebo unika marknadspositioner i Europa, Asien och Nordamerika. Verksamhetsinriktning Gunnebos erbjudande till kunderna består i huvudsak av produkter och tjänster för fysisk säkerhet och elektroniska säkerhetssystem. Verksamheten bedrivs på en global marknad, där Gunnebos främsta konkurrensmedel är: ett väl utvecklat produktkoncept inom såväl fysisk säkerhet som elektroniska säkerhetssystem lokal närvaro med egna bolag i ett trettiotal länder, med väl utbyggd serviceverksamhet mycket starka varumärken. Gunnebo är verksam på en marknad med betydande utvecklingspotential. Genom samordning och vidareutveckling av befintliga resurser samt möjlighet att genomföra strategiska förvärv är utsikterna till en fortsatt expansion med ökad lönsamhet goda. Framgångsområden Samordning verksamheterna inom Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny och Chubb Safes kommer att samordnas för att åstadkomma lägre produktionskostnader, minskat antal produktfamiljer och fabriker renodlade mot specialprodukter. Därtill finns samordningsvinster avseende marknadsföring och försäljning. Inom området elektroniska säkerhetssystem skall marknadsföringsinsatserna samordnas för att på så sätt uppnå en effektivare kundbearbetning. Marknadstillväxt inom området värdeskydd har Gunnebo en marknadsandel i Europa på drygt 50 procent och en global marknadsandel på procent. För att bli ett mer komplett säkerhetsföretag måste Gunnebo växa inom området elektroniska säkerhetssystem, ett segment där tillväxten är närmare 10 procent per år. Kundfokus På varje enskild marknad skall kunderna uppleva att Gunnebo tillgodoser såväl deras nuvarande som framtida behov. Produkterna är av hög kvalitet, servicen är väl utbyggd och effektiv samt på de marknader där kunderna så efterfrågar erbjuder Gunnebo ett komplett åtagande inom säkerhetsområdet. Gunnebos medarbetare Gunnebos medarbetare skall erbjudas en utvecklande arbetsmiljö, där kundernas krav bildar underlag för en fortlöpande utbildning och kompetensutveckling. Varumärken Gunnebo förfogar över flera välkända varumärken, vissa är globala, andra regionala. Gemensamt är att kunderna skall uppleva att Gunnebos varumärken står för kvalitet och funktion. Alla aktiviteter som genomförs på marknaden skall därför ha som målsättning att koncernens olika varumärken förstärks. Finansiella mål Gunnebos finansiella mål är att: koncernens tillväxt skall uppnås med god lönsamhet och stark finansiell ställning långsiktigt, över en konjunkturcykel, uppnå en avkastning på sysselsatt kapital på minst 15 procent samt en rörelsemarginal efter goodwillavskrivning på minst 7 procent ej långsiktigt understiga 30 procent i soliditet. Strategisk utveckling Säkerhetsmarknaden i världen uppskattas till cirka 900 miljarder kr, med en tillväxt på cirka 5 7 procent. Gunnebos framtida tillväxt skall ske såväl organiskt som via strategiska förvärv, med avsikten att växa snabbare än marknaden. Inom området fysisk säkerhet prioriteras produkt- och produktionsrationaliseringar. Samordning skall ske inom inköp och försäljning för att uppnå synergieffekter. Via förvärvet av Chubb Safes i augusti 2000 har Gunnebo erhållit en ledande ställning på de asiatiska marknaderna Indonesien och Indien, där närheten till Kina skapar väsentliga möjligheter för en snabb expansion. Chubb Safes har dessutom en stark marknadsposition i Kanada. Gunnebos närvaro i Nordamerika är begränsad. En etablering på världens största marknad är av stor betydelse, inte minst beroende på att där sker en stor del av utvecklingen inom säkerhetsbranschen. Inom området elektroniska säkerhetssystem, där målsättningen är att nå en expansionstakt på 20 procent per år, krävs även att strategiska förvärv genomförs. Inom ramen för Gunnebos strävan att bli ett allt mer komplett företag inom säkerhetsmarknaden kommer i framtiden även en vidareutveckling av internetbaserade säkerhetslösningar att ske. 10

11 Gunnebos organisation Av Gunnebos totala verksamhet uppgår den säkerhetsrelaterade delen till cirka 80 procent. Arbetet med att omstrukturera koncernen efter föregående års stora förvärv pågår intensivt och kommer att prägla verksamheten under En ny organisation införs från och med 1 mars 2001 för att bättre kunna fokusera på lönsamhetsförbättringar och tillväxt. GUNNEBO-KONCERNEN Gunnebo AB Gunnebo Engineering Gunnebo Physical Security Gunnebo Integrated Security Gunnebo Perimeter Security Gunnebo Steelage Gunnebo Physical Security Produkter och tjänster Brand- och inbrottsskyddande skåp. Säkerhetsprodukter för banker; bankfack, bankvalv och valvdörrar. Säkerhetsprodukter för hantering och transport av kontanter inom bank och detaljhandel; in- och utbetalningsautomater, serviceboxar, deponeringsenheter och transitskåp. Installation och service. Omsättning: Mkr Antal anställda: Varumärken Chubb Safes, Lips, Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny, Hadak, Seifert, Martens, Tann. Gunnebo Steelage Produkter och tjänster Brand- och inbrottsskyddande skåp. Säkerhetsprodukter för banker; bankfack, bankvalv och valvdörrar. Brandsläckningsutrustning Brandlarm Installation och service. Omsättning: 150 Mkr Antal anställda: Gunnebo Integrated Security Produkter och tjänster Elektroniska säkerhetssystem; inbrottslarm, brandlarm, CCTV (övervakning med hjälp av kameror och monitorer), larmcentraler för mottagning och förmedling av larm, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem. Brandsläckningssystem. Installation och service. Omsättning: Mkr Antal anställda: Varumärken Fichet-Bauche, Rosengrens larm, Gunnebo Entrance Control, Gunnebo Mayor, Gunnebo Metro, Gunnebo Italdis, Armapod, Chubb Security Installation, Hygiaphone, Cyrasa, SMC, Telsur, Chubb Lips Indonesia, Pyrene. Gunnebo Engineering Produkter och tjänster Produkter och system för tunga lyft. Slir- och däckskydd med kätting som bas. Fästsystem. Omsättning: Mkr Antal anställda: Varumärken Gunnebo Lifting, OFA, Gemla Mekanik, Gunnebo Johnson, Gunnebo Fastening. Gunnebo Perimeter Security Produkter och tjänster Områdesskydd utomhus och tillträdeskontroll såsom grindar, stängsel, larmsystem och produkter för vägsäkerhet. Områdesskydd inomhus för bostäder, industri, lager och offentlig miljö. Omsättning: Mkr Antal anställda: 800 Varumärken Gunnebo Protection, Wego, Alura, Polaraidat, Troax, C Lee. 11

12 Flerårsöversikt Resultaträkning, Mkr Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,0 11,9 13,1 12,7 15,4 Fakturerad försäljning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Avskrivningar på goodwill Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel av årets resultat Skatter Årets resultat Balansräkning, Mkr Räntabilitet på eget kapital, % 13,8 12,6 15,2 17,0 18,2 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar för skatter Räntebärande avsättningar och skulder Övriga avsättningar och skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys, Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Sysselsatt kapital, Mkr DEFINITIONER Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med räntefria avsättningar och skulder. Räntabilitet på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill. Räntabilitet på sysselsatt kapital Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på operativt kapital Rörelseresultat före goodwillavskrivningar i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill och likvida medel. Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av fakturerad försäljning. Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar Rörelseresultat före goodwillavskrivningar i procent av fakturerad försäljning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av fakturerad försäljning. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av fakturerad försäljning. Kapitalomsättningshastighet Fakturerad försäljning i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. Riskbärande kapital Eget kapital inklusive minoritetsintresse, avsättningar för skatter och konvertibelt förlagslån. 12

13 Rörelseresultat och rörelsemarginal Mkr % Nyckeltal Räntabilitet på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar, % 17,6 16,2 17,8 18,6 22,5 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,0 11,9 13,1 12,7 15,4 Räntabilitet på eget kapital, % 13,8 12,6 15,2 17,0 18,2 Bruttomarginal, % 28,3 28,7 27,5 29,1 30,4 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % 8,1 7,3 7,4 7,0 7,6 Rörelsemarginal, % 7,4 6,5 6,7 6,1 6,8 Vinstmarginal, % 5,3 5,0 5,4 5,0 6,5 Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 Soliditet, % Andel riskbärande kapital, % Räntetäckningsgrad, ggr 3,1 3,6 3,9 4,3 5,0 Skuldsättningsgrad, ggr 0,9 0,9 1,0 1,1 0, Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % Data per aktie, Kr Vinst per aktie efter full konvertering 5:40 5:60 7:50 9:40 11:40 Eget kapital per aktie efter full konvertering 43:20 47:30 55:80 62:50 70:50 Utdelning 2:25 2:25 2:75 3:25 4:25 * Noteringskurs per den 31 december 64:00 69:50 73:50 76:00 90:50 Eget kapital och soliditet Mkr % Övriga uppgifter Utlandsandel fakturering, % Orderingång, Mkr Sysselsatt kapital, Mkr** Riskbärande kapital, Mkr** Nettolåneskuld, Mkr** Investeringar, Mkr Avskrivningar, Mkr Varav avskrivningar på goodwill, Mkr Medelantal anställda * Styrelsens förslag ** Vid årets slut Eget kapital, Mkr Soliditet, % Eget och riskbärande kapital, Mkr Andel riskbärande kapital Riskbärande kapital i procent av balansomslutning. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutning. Nettolåneskuld Räntebärande avsättningar och skulder inklusive förlagslån med avdrag för likvida medel samt räntebärande fordringar. Vinst per aktie efter full konvertering Resultat efter skatt med tillägg för räntekostnad efter skatt på konvertibla förlagslån, dividerat med antal aktier efter full konvertering. Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antalet aktier efter full konvertering. Skuldsättningsgrad Nettolåneskulden dividerat med summan av eget kapital och minoritetsintresse. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader dividerat med räntekostnaderna. Eget kapital per aktie efter full konvertering Eget kapital och konvertibla förlagslån, dividerat med antal aktier efter full konvertering. Direktavkastning Utdelning i förhållande till noteringskurs per den 31 december. P/E-tal Noteringskurs per den 31 december dividerat med vinst per aktie efter full konvertering Riskbärande kapital Eget kapital 13

14 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt Fakturering Mkr Utomlands Sverige Försäljning Faktureringen uppgick till Mkr (5 264). Det strategiska beslutet att avyttra Gnosjö-Gruppen har inneburit ett stort faktureringsbortfall, som delvis har kompenserats av förvärvet av Chubb Safes. Justerat för förvärv, avyttringar och valutakurseffekter ökade koncernens fakturering med 1 %. Utlandsandelen ökade till 88 % (77). Orderingången uppgick till Mkr (5 268). Justerat för förvärv, avyttringar och valutaeffekter var orderingången på samma nivå som föregående år. Försäljningsutvecklingen har varit god på de flesta europeiska marknaderna, med undantag för Sverige där efterfrågan minskat något och för Tyskland där utvecklingen varit mycket svag. I USA har försäljningen varit fortsatt god, även om en försämring har märkts mot slutet av året. Gunnebo Security ökade faktureringen till Mkr (3 342), främst genom förvärvet av Chubb Safes, medan Gunnebo Engineerings fakturering genom avyttringen av Gnosjö-Gruppen minskade till Mkr (1 946). Resultat Koncernens rörelseresultat efter goodwillavskrivningar ökade till 339 Mkr (324). För jämförbara enheter, exklusive jämförelsestörande poster, var rörelseresultatförbättringen 17 Mkr. I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med netto 115 Mkr (31), bestående dels av en realisationsvinst vid avyttringen av Gnosjö-Gruppen om 189 Mkr, dels av en avsättning på 94 Mkr för beslutade strukturåtgärder inom Gunnebo Security. Dessutom ingår en intäkt på 40 Mkr bestående av diskonterade överskottsmedel från försäkringsbolaget SPP samt en reservation för förtidspensioneringar på 20 Mkr. I rörelseresultatet ingår planenliga avskrivningar med 174 Mkr (202), varav avskrivningar på goodwill utgör 39 Mkr (43). Räntabiliteten på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar ökade till 22,5 % (18,6) och efter goodwillavskrivningar till 15,4 % (12,7). Rörelseresultatet för Gunnebo Security, före goodwillavskrivningar, uppgick till 182 Mkr (200). Den under 1999 avyttrade låsverksamheten inom Fichet-Bauche har inneburit att resultatet minskade med 32 Mkr. Resultatet för Gunnebo Perimeter Protection har förbättrats. Rörelsemarginalen för Gunnebo Security, exklusive Chubb Safes och justerat för föregående års avyttring av den franska låsverksamheten, uppgick till 5,0 % (5,4). Gunnebo Engineerings rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 104 Mkr (166). Under 2000 ingick ej Gnosjö-Gruppen i resultatet. För Gunnebo Industrier har rörelseresultatet förbättrats med 15 Mkr. Gunnebo Engineerings rörelsemarginal exklusive det avyttrade Gnosjö- Gruppen, uppgick till 9,1 % (8,1). FAKTURERING OCH RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE, MKR Fakturering Rörelseresultat* Rörelsemarginal*, % Gunnebo Security ,7 6,0 Gunnebo Engineering ,1 8,5 Elimineringar och koncerngemensamma poster** Koncernen totalt ,6 7,0 * Före goodwillavskrivningar. ** Jämförelsestörande poster ingår bland koncerngemensamma poster. 14

15 KONCERNÖVERSIKT Förvärvet av Chubb Safes, som skedde i slutet av augusti, har hittills haft en marginell inverkan på resultatet. Finansiella poster uppgick netto till -14 Mkr (-58). Häri ingår resultatandelar i intressebolag med 40 Mkr (17), vilket huvudsakligen utgörs av det 50- procentiga aktieinnehavet i Gnosjö- Gruppen. Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 325 Mkr (266), varav jämförelsestörande poster uppgick till 115 Mkr (31). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 18,2 % (17,0). Förvärvet av Chubb Safes Gunnebo förvärvade i slutet av augusti Chubb Safes av Assa Abloy. Chubb Safes har en omsättning på cirka Mkr och har anställda, varav i Asien. Det slutgiltiga förvärvspriset för GUNNEBO SECURITY övertagna nettotillgångar har fastställts till 34 MGBP, vilket är 16 MGBP lägre än den preliminära köpeskillingen, varav 8 MGBP avser prisjustering och resterande 8 MGBP avser färre övertagna tillgångar än preliminärt beräknat. Förvärvet har inneburit en koncernmässig goodwill, inklusive rätten till varumärket Chubb Safes, på 390 Mkr med en planenlig avskrivningstid om 20 år. Chubb Safes är ett av världens främsta varumärken inom fysisk säkerhet med en stark marknadstäckning i Europa, Asien och Afrika. Chubb Safes är marknadsledande inom sina produktområden i bl.a. Storbritannien, Kanada, Sydafrika, Indien och Indonesien. Chubb Safes verksamhet har under de senaste åren gått med förlust. En total översyn av verksamheten pågår och ett omfattande omstruktureringsarbete har inletts Fakturering, Mkr Utlandsandel, % Rörelseresultat, Mkr* Rörelsemarginal, %* 5,6 6,0 4,7 Räntabilitet på operativt kapital, %* 16,8 21,8 18,2 Investeringar, Mkr Antal anställda vid årets slut * Före goodwillavskrivningar. Resultat efter finansiella poster och räntabilitet på eget kapital Mkr Investeringar i anläggningar och avskrivningar Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Räntabilitet på eget kapital, % % GUNNEBO ENGINEERING Fakturering, Mkr Utlandsandel, % Rörelseresultat, Mkr* Rörelsemarginal, %* 10,4 8,5 9,1 Räntabilitet på operativt kapital, %* 20,9 16,0 16,6 Investeringar, Mkr Antal anställda vid årets slut Investeringar Avskrivningar, exklusive goodwill * Före goodwillavskrivningar. 15

16 KONCERNÖVERSIKT Räntetäckningsgrad, ggr 5,0 3,1 96 3,6 3,9 4, Balansomslutning och eget kapital, Mkr Balansomslutning Eget kapital Produktionen kommer att samordnas med Gunnebo Safe Productions verksamhet. En anpassning av produktionskapaciteten har inletts. En nedläggning av Chubb Safes fabrik i England har påbörjats i december 2000 och tillverkningen kommer att flyttas till övriga fabriker i Europa. Därtill kommer ett flertal säljbolag att kraftigt minska sina kostnader och integreras med Gunnebo Securitys övriga verksamhet. I samband med förvärvet har en reservering för strukturåtgärder gjorts med 270 Mkr. Chubb Safes konsolideras från och med 1 september Förvärvet har endast marginellt påverkat vinsten per aktie för innevarande år. Betydande synergier med Gunnebo Securitys verksamhet kommer att uppstå inom produktion, produktutveckling samt distribution. Årliga besparingar och synergivinster av ovanstående åtgärder beräknas uppgå till Mkr. Full effekt kommer att uppnås senast under 2003 då integrationen beräknas vara helt genomförd. Avyttring av Gnosjö-Gruppen Samtliga aktier i Gnosjö-Gruppen har under året avyttrats till det holländska företaget Schuttersveld N.V. Under första kvartalet avyttrades 50 % av aktierna och resterande 50 % har resultatavräknats under fjärde kvartalet. Sammanlagt har affären givit en realisationsvinst på 189 Mkr. Därtill kommer en andel i Gnosjö-Gruppens resultat som före skatt uppgår till 38 Mkr, vilket redovisas som finansiella intäkter. Gnosjö-Gruppen har under 2000 redovisats som intressebolag. Övriga strukturella förändringar I februari 2000 förvärvade Gunnebo Fichet-Bauche en enhet för larminstallation och elektronisk säkerhet från Matra Nortel Communication i Paris. Verksamheten omsätter cirka 35 Mkr. I juni förvärvade Gunnebo Engineering W H Scott Ltd i Nordirland med en omsättning på cirka 20 Mkr. I april fattades beslut om att genomföra produktförflyttningar mellan fabrikerna inom Gunnebo Safe Production för att skapa en effektivare och mer rationell produktion. Under första kvartalet gjordes en avsättning för strukturella åtgärder om sammanlagt 94 Mkr. Genom förvärvet av Chubb Safes har, som nämnts ovan, de europeiska fabrikerna integrerats med övriga fabriker inom Gunnebo Safe Production. Ett nytt omstruktureringsprogram har därför startats upp. Investeringar Koncernens investeringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 117 Mkr (173) och utgjordes huvudsakligen av ersättnings- och rationaliseringsinvesteringar. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 97 Mkr (256). Kassaflödet har påverkats av det pågående omstruktureringsarbetet. Koncernens likvida medel uppgick till 339 Mkr (212). I koncernen finns därutöver outnyttjade lånelöften om cirka 870 Mkr. Nettolåneskulden i koncernen uppgick till Mkr (1 349 Mkr). Soliditeten uppgick till 29 % (30) och andelen riskbärande kapital, inklusive konvertibla förlagslån, blev 32 % (35). Skuldsättningsgraden uppgick till 0,9 (1,1). Ny organisation För att bättre tillvarata synergier mellan de olika säkerhetsföretagen i koncernen så kommer de nuvarande sju affärsområdena inom Gunnebo 16

17 KONCERNÖVERSIKT Security att per den 1 mars 2001 bilda fyra nya divisioner: - Gunnebo Physical Security för fysisk säkerhet med samordning av all skåp- och bankverksamhet i en division. - Gunnebo Integrated Security för de snabbväxande verksamheterna elektroniska säkerhetssystem, larm, övervakning, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem. - Gunnebo Perimeter Security för områdesskydd inomhus och utomhus. - Gunnebo Steelage i Indien för fysisk säkerhet samt brandsläckningsutrustning för den snabbväxande indiska marknaden. Personal Antalet anställda vid årets utgång uppgick till personer, jämfört med vid utgången av föregående år. Antalet anställda i utlandet uppgick till (3 540), varav i Indien och Indonesien. Förändringen är så gott som helt hänförlig till de under året genomförda förvärven och avyttringarna. Aktiedata Vinsten per aktie efter full konvertering uppgick till 11:40 kronor (9:40). Eget kapital per aktie efter full konvertering uppgick till 70:50 kronor (62:50). Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till (6 400). Styrelsens arbete Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och en suppleant valda av bolagsstämman. Därtill har de anställda utsett tre representanter med en suppleant. Styrelsen har under året, utöver det konstituerande mötet, haft nio protokollförda sammanträden. Arbetet har följt en i förväg uppgjord plan och beslut har fattats avseende bland annat investeringar, företagsförvärv och övriga strukturella förändringar. Vid styrelsemötet i början av året deltog bolagets revisorer för redovisning av synpunkter från den genomförda granskningen. Styrelsen har antagit en arbetsordning och skriftliga instruktioner som återspeglar den nya aktiebolagslagen. Inga särskilda kommittéer finns tillsatta. Utsikter för 2001 Arbetet med att omstrukturera koncernen efter föregående års stora förvärv pågår intensivt och kommer att prägla verksamheten under En ny organisation är under införande för att bättre kunna fokusera på lönsamhetsförbättringar och tillväxt. Genom de senaste årens stora förvärv har vi nu byggt en stark plattform för en framtida god vinstutveckling. Antal anställda vid årets slut Utomlands Sverige FÖRSÄLJNING PER MARKNAD, MKR Mkr % Mkr % Frankrike Tyskland Sverige Storbritannien Spanien USA Övriga Koncernen totalt

18 Finansiell riskhantering Målsättningen med den finansiella verksamheten i Gunnebo är att långsiktigt minimera kostnaden för räntebärande kapital genom en ändamålsenlig finansiering och effektiv hantering av finansiella risker. Organisation och verksamhet Gunnebokoncernens finansverksamhet är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och samordningseffekter inom det finansiella området och bedrivs huvudsakligen genom ett för ändamålet bildat bolag, Gunnebo Treasury. Bolaget svarar för koncernens huvudsakliga externa finansiering och fungerar som koncernens internbank för valutahantering och finansiering. Verksamheten bedrivs inom de riktlinjer och regler som fastlagts i koncernens finanspolicy. Verksamheten under 2000 Arbetet med att samordna koncernens likviditetshantering har fortsatt och kommer för den europeiska verksamheten att vara fullt genomfört under första halvåret För övriga geografiska marknader har arbetet inriktats på att hitta lokala ändamålsenliga lösningar. Förvärvet av Chubb Safes innebar, förutom ett ökat finansieringsbehov, att ett antal nya transaktionsvalutor tillkommit i koncernens likviditetsflöde. De nya transaktionsvalutorna som främst utgörs av indonesiska och indiska rupier har infogats i den centrala finansverksamhetens hantering. Finansieringsrisk Gunnebo har säkerställt finansiering via kontrakterade långfristiga krediter med fastställda räntemarginaler vilket säkerställer kostnaden för framtida finansieringsbehov. En syndikerad låneram uppgående till 143 MEUR med en löptid på 5 år upptogs i januari I samband med förvärvet av Chubb Safes kompletterades det syndikerade låneavtalet med ytterligare två femåriga lån på tillsammans 500 Mkr. Den genomsnittliga löptiden på koncernens låneportfölj, inklusive konvertibelt förlagslån, uppgick vid årsskiftet till 3,5 år. Likvida medel uppgick vid årets slut till 339 Mkr. I koncernen finns därutöver outnyttjade kreditlöften på 870 Mkr. Målsättningen är att likvida medel och outnyttjade kreditlöften alltid skall uppgå till minst 300 Mkr. Ränterisk Gunnebos låneportfölj har under året haft en genomsnittlig räntebindningstid på 5 månader. Den genomsnittliga räntenivån på den samlade låneportföljen, inklusive konvertibelt förlagslån, har för året varit 4,5 procent (3,5). Med utgångspunkt från den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen innebär en samtidig förändring av räntenivån på 1 procentenhet i Gunnebos samtliga lånevalutor att resultatet för de därpå följande 12 månaderna påverkas med cirka 8 Mkr. Valutarisk Gunnebos stora utlandsverksamhet gör att koncernen på olika sätt påverkas av valutakursförändringar. Resultatet påverkas av att intäkter och kostnader är i skilda valutor. Vidare påverkas resultatet av att de utländska bolagens resultat omräknas till svenska kronor. Valutakursförändringar påverkar också koncernens egna kapital genom att de utländska bolagens nettotillgångar, det vill säga summan av det egna kapitalet och förvärvade övervärden, omräknas till svenska kronor. Av koncernens totala omsättning svarar euro för drygt 60 procent. 18

19 FINANSIELL RISKHANTERING Andra stora handelsvalutor är brittiska pund, amerikanska och kanadensiska dollar samt indiska och indonesiska rupier. Transaktionsexponering Utlandsandelen av koncernens omsättning uppgick till 88 procent (70). En stor del av transaktionsexponeringen reduceras genom att kostnader uppstår i samma valuta som intäkterna. Sammantaget uppgår Gunnebos nettoflöden av betalningar i utländsk valuta till cirka 640 Mkr beräknat på årsbasis. Enligt gällande finanspolicy skall minst 70 procent av de beräknade valutaflödena för de 12 närmast kommande månaderna kurssäkras. På balansdagen uppgick kurssäkringen till 80 procent (61). Värdet på koncernens terminskontrakt vid årsskiftet uppgick till 520 Mkr beräknat på kontraktens avistakurs. Motsvarande värde beräknat på balansdagens kurs var 538 Mkr. Ett vägt valutaindex för koncernens viktigaste valutor har under året bara marginellt förändrats. Förfallna kurssäkringar har under året påverkat resultatet positivt med 12 Mkr (7) jämfört med om valutainflödet växlats till gällande avistakurs vid varje tillfälle. Jämfört med föregående år har summan av kursförändringar i nettoflödet, omräkningseffekter och förändringar i avistakurserna inneburit en positiv resultateffekt om 15 Mkr (2). Euro är koncernens viktigaste valuta. Flödesexponering (Baserat på prognosticerat nettoinflöde för perioden 2001) Mkr 500 Omräkningsexponering Per den 31 december 2000 uppgick de utländska nettotillgångarna till Mkr (1 083). Koncernen värdesäkrar en stor del av dessa tillgångar genom att uppta lån eller ingå terminskontrakt i motsvarande valutor. Under året har i genomsnitt 87 procent (90) av tillgångarna varit kurssäkrade. På balansdagen var Mkr (994) eller 90 procent (92) kurssäkrade Valuta Andel terminssäkrat, % Terminssäkrat till snittkurs USD GBP EUR NOK DKK Övriga :42 13:95 8:53 1:07 1:14 19

20 Gunnebo Physical Security Fakturering 39% Gunnebo Physical Securitys andel av koncernens totala fakturering, proforma Antal anställda 31% Gunnebo Physical Securitys andel av koncernens totalt antal anställda Fakturering per marknad 30% 7% 9% 13% 21% 20% Mkr Verksamheten under 2000 Marknaden för fysiska säkerhetsprodukter i Europa präglades under verksamhetsåret av hård konkurrens och en pressad prisbild, främst beroende på en rådande överkapacitet i branschen. I Asien var däremot marknadstillväxten stark, med en ökad efterfrågan på cirka 10 procent. Gunnebo var redan i början av året det ledande företaget i Europa inom området värdeskydd, huvudsakligen omfattande brand- och inbrottsskyddande skåp och bankprodukter. Under våren samordnades all europeisk produktion av skåp- och bankprodukter. Ett omstruktureringsprogram lades fast, vilket framförallt omfattade omflyttningar av produktion mellan fabrikerna. I och med förvärvet av Chubb Safes, med produktionsenheter inom och utanför Europa, så ändrades detta arbete till att även omfatta Chubb Safes verksamhet. Ett nytt mycket omfattande omstruktureringsprogram av hela Gunnebokoncernens verksamhet inom skåpoch bankproduktområdet har utarbetats. Omstruktureringen av Gunnebo Physical Security omfattar såväl produkt- och produktionsrationalisering som anpassning av produktionskapaciteten och berör nästan alla företag inom divisionen. Genomförandet påbörjades under hösten i framförallt England, Tyskland, Kanada och Sydafrika. Beslut om nedläggning av produktionsanläggningen i Wolverhampton har fattats. Tann Canada har integrerats med Chubb Lock & Safe och en fabrik har stängts. Neddragning av fasta kostnader i Tyskland och Sydafrika har genomförts. Starka varumärken I och med förvärvet av Chubb Safes förfogar Gunnebo nu över de fyra starkaste europeiska varumärkena inom fysisk säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Garny och Rosengrens. De fyra enskilda varumärkena dominerar olika geografiska marknader, som tillsammans täcker större delen av världen. Frankrike Storbritannien Tyskland Nederländerna Belgien Övriga PRODUKTER Brand- och inbrottsskyddande skåp Säkerhetsprodukter för banker; bankfack, bankvalv och valvdörrar Säkerhetsprodukter för hantering och transport av kontanter inom bank och detaljhandel; in- och utbetalningsautomater, serviceboxar, deponeringsenheter och transitskåp Installation och service Chubb Safes har en lång tradition av valvdörrsproduktion. Bilden visar ett exempel på en dörr i robust utförande till ett bankvalv. 20

Pressmeddelande 2001-02-08. Bokslutskommuniké januari - december 2000

Pressmeddelande 2001-02-08. Bokslutskommuniké januari - december 2000 Pressmeddelande 2001-02-08 Bokslutskommuniké januari - december 2000 Resultatet efter finansiella poster ökade med 22 % till 325 Mkr (266). Vinsten per aktie ökade med 21 % till 11:40 kronor (9:40). Faktureringen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Innehåll. Gunnebo i korthet. Bolagsstämma. Ekonomisk information

Innehåll. Gunnebo i korthet. Bolagsstämma. Ekonomisk information Innehåll 1 2001 i sammandrag 2 Koncernchefens kommentar 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Gunnebo-aktien 8 Gunnebo - en presentation 10 Säkerhetsmarknaden 12 Flerårsöversikt 14 Förvaltningsberättelse 14

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1999-12-01--2000-08-31 Perioden i korthet: Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till MSEK 25.428 (MSEK 23.549), en ökning med 8 procent jämfört med samma

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari juni 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari juni 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-08-06 Securitas AB Delårsrapport januari juni 1998 Försäljningen ökade med 17 procent till 5.959 MSEK (5.083), varav 8 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader.

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader. H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2001-12-01 -- 2002-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 53.332 (46.528) inkl moms, en ökning med 15 procent jämfört med föregående

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

ELEKTA AB (publ) Tremånadersrapport 1 maj juli Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster blev en förlust på 57 (73) Mkr.

ELEKTA AB (publ) Tremånadersrapport 1 maj juli Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster blev en förlust på 57 (73) Mkr. ELEKTA AB (publ) Tremånadersrapport 1 maj 1999-31 juli 1999 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster blev en förlust på 57 (73) Mkr. Resultatet före skatter, exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2001

Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Nettoomsättningen uppgick till 1.061 mkr (1.329). Resultatet efter finansnetto uppgick till -25,1 mkr (25,5). Lagernedskrivningar på telekomprodukter belastar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 987 (1 029) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 249 (237) kronor.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt.

Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt. Delårsrapport Januari - juni 1998 Omsättningen ökade med 37% till 4163 MSEK (3035) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 8% (10) Resultatet före skatt ökade 51% till 340 MSEK (225) Kassaflöde

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2000

Halvårsrapport Januari juni 2000 Halvårsrapport Januari juni 2000 HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Resultatet efter finansiella poster 20,0 MSEK (59,6) Substansvärde 30 juni 296 kronor (190) Substansvärde 10 augusti 316 kronor SäkI AB

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Gunnebo i korthet. Innehåll

Gunnebo i korthet. Innehåll Å RSREDOVISNING 2002 Innehåll 01 2002 i sammandrag 02 Gunnebo en presentation 03 Affärsidé, mål och strategi 04 Koncernchefens kommentarer 06 Gunnebo-aktien 08 Flerårsöversikt 10 Säkerhetsmarknaden 12

Läs mer