GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000"

Transkript

1 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

2 Gunnebo i korthet Innehållsförteckning 3 Viktiga händelser under Koncernchefens kommentar 6 Gunnebo-aktien 8 Säkerhetsmarknaden 10 Gunnebos vision 11 Gunnebos nya organisation 12 Flerårsöversikt 14 Förvaltningsberättelse 14 Koncernöversikt 18 Finansiell riskhantering 20 Gunnebo Physical Security 23 Gunnebo Integrated Security 26 Gunnebo Perimeter Security 28 Gunnebo Steelage 29 Gunnebo Engineering 30 Gunnebo och miljön 33 Koncernens resultaträkning 34 Koncernens balansräkning 36 Koncernens kassaflödesanalys 37 Moderbolagets resultaträkning 38 Moderbolagets balansräkning 39 Moderbolagets kassaflödesanalys 40 Bokslutskommentarer och noter 45 Förslag till vinstdisposition 45 Revisionsberättelse 46 Styrelse 47 Företagsledning, stab och revisorer 48 Gunnebo i världen 49 Adresser Gunnebo har genom förvärv och organisk tillväxt på kort tid utvecklats till ett av de stora säkerhetsföretagen i världen. Koncernen har cirka anställda, omsätter närmare Mkr på årsbasis och har egna bolag i 29 länder samt agenter i ytterligare cirka hundra länder. Gunnebo har på fem år fördubblat omsättningen och under samma period har den säkerhetsrelaterade delen av verksamheten ökat från 40 till 80 procent av den totala faktureringen. Tillväxten har i allt väsentligt skett utanför Sverige. Gunnebo är idag ett globalt företag, där utlandsandelen svarar för cirka 90 procent av omsättningen. Gunnebos verksamhet inom säkerhetsområdet omfattar i huvudsak produkter och tjänster inom fysisk säkerhet, elektronisk säkerhet och områdesskydd. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 3 maj 2001 kl på Radisson SAS, Park Avenue Hotel, Göteborg. Anmälan Aktieägare som vill delta på stämman måste den 23 april vara införd i aktieboken som förs av Värdepapperscentralen VPC AB samt senast den 27 april kl ha anmält sig till bolaget. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, före den 23 april ha omregistrerat aktierna i eget namn. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen för 2000 blir 3:25 kronor per aktie, därtill föreslås en bonus på 1:00 krona, totalt 4:25 kronor per aktie. Avstämningsdagen föreslås bli den 8 maj och utdelningen beräknas bli utbetald via VPC den 11 maj Ekonomisk information Delårsrapport januari mars 3 maj Delårsrapport januari juni 20 juli Delårsrapport januari september 31 oktober Bokslutskommuniké februari 2002 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig eller kan beställas; på Gunnebos hemsida: per telefon: per telefax: per e-post: på adress: Box 5181, Göteborg

3 Viktiga händelser under 2000 Gunnebo har genom förvärvet av Chubb Safes blivit världsledande inom fysisk säkerhet. Avyttringen av Gnosjö-Gruppen slutförd renodlingen fortsätter. Resultatet efter finansiella poster, inklusive realisationsvinster, ökade med 22 procent till 325 Mkr (266). Vinsten per aktie ökade med 21 procent till 11:40 kronor (9:40). Faktureringen uppgick till Mkr (5 264). För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekter ökade faktureringen med 1 procent. Styrelsen föreslår en utdelning på 3:25 kronor (3:25) per aktie. Därtill föreslås en bonus på 1:00 krona med anledning av redovisade realisationsvinster. Totalt en ökning med 31 procent till 4:25 kronor per aktie. Nyckeltal Fakturering, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,1 12,7 15,4 Räntabilitet på eget kapital, % 15,2 17,0 18,2 Vinst per aktie efter full konvertering, kr 7:50 9:40 11:40 Gunnebo förfogar över fyra av världens ledande varumärken inom fysisk säkerhet. 3

4 Koncernchefens kommentar kommer Gunnebo nu att ta ledningen i ett välbehövligt strukturarbete. Avgörande för hur framgångsrikt Chubb Safes-förvärvet kommer att bli beror på hur snabbt och effektivt synergieffekterna kan utvinnas. Gunnebos ambition är hög Bjarne Holmqvist Verkställande direktör och koncernchef Gunnebo har under verksamhetsåret 2000 ytterligare stärkt sin position som ett världsledande säkerhetsföretag inom fysisk säkerhet. Genom förvärvet av Chubb Safes, tillfördes Gunnebo ett av världens främsta varumärken på bank- och skåpprodukter. Chubb Safes har historiskt varit marknadsledaren utanför Europa och tillsammans med Rosengrens, Fichet-Bauche och Garny förfogar nu Gunnebo över de fyra starkaste varumärkena inom värdeskydd, med försäljning i 120 länder. Strukturellt passar Chubb Safes utomordentligt bra in i Gunnebokoncernen och överlappningen på enskilda marknader är liten. Som största företag i en bransch som i Europa präglas av överkapacitet Ett omfattande struktureringsprogram på cirka 270 Mkr har fastlagts inom Gunnebo Physical Security och skall genomföras på två år. Målet är att reducera produktionskapaciteten med cirka 40 procent, minska produktsortimentet och öka lönsamheten i distributionsledet. De beräknade synergivinsterna uppgår till Mkr per år. Full effekt av detta arbete kommer att erhållas senast under Ett av de stora säkerhetsföretagen i världen Förvärvet av Chubb Safes, samt köpet av franska Fichet-Bauche under 1999, som tillförde en stor och utvecklingsbar verksamhet inom elektroniska säkerhetssystem, har på kort tid väsentligt breddat kärnan och positionerat Gunnebo som ett av de stora säkerhetsföretagen i världen. Via Chubb Safes har Gunnebo erhållit ett starkt fotfäste på två asiatiska marknader, Indonesien och Indien, med betydande export utanför Asien. I Jakarta i Indonesien förfogar Gunnebo över en av världens mest moderna produktionsanläggningar för tillverkning av skåp och brandsläckningsutrustning. I Indonesien inriktas verksamheten mot ett helhetsåtagande inom säkerhet. Vid sidan av en mycket kostnadseffektiv produktion av skåpoch bankprodukter erbjuds kunderna även larminstallationer och bevakning. 4

5 Ny organisation Gunnebo har på fem år fördubblat omsättningen och under samma period har den säkerhetsrelaterade delen av verksamheten ökat från 40 till 80 procent. För att möta de utmaningar som väntar på en konkurrensutsatt marknad införs nu en ny organisation. Syftet är att öka Gunnebos fokus på kärnaffären. Med ökad styrka skall verksamheten anpassas efter de nya förutsättningar som skapats genom den snabba expansionen. Gunnebos säkerhetsverksamhet organiseras i fyra divisioner: Gunnebo Physical Security, Gunnebo Integrated Security, Gunnebo Perimeter Security och Gunnebo Steelage. Icke säkerhetsrelaterad verksamhet har som tidigare samlats inom Gunnebo Engineering. Den nya organisationen är anpassad för att öka kraften i Gunnebos operativa arbete. Förändringen i koncernens arbetssätt innebär många fördelar, låt mig peka på några av de viktigaste: Inom Gunnebo Physical Security samordnas all skåp- och bankverksamhet under en ledning. Här skall arbetet fokuseras på att vidareutveckla marknadens starkaste varumärken. Huvuduppgiften är också att omstrukturera i första hand den europeiska skåpproduktionen. En konsolidering av verksamheten skall ske och lönsamhetsförbättring är det viktigaste målet. Inom Gunnebo Integrated Security samlas de företag som har de bästa tillväxtmöjligheterna. Den gemensamma nämnaren är ny, modern teknik som bas i exempelvis elektroniska säkerhetssystem, larm, övervakning, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, samt installation och service. Gunnebo Perimeter Security fortsätter att utveckla koncernens viktiga produkter inom områdesskydd. Här har stor kompetens och erfarenhet lett till en marknadsledande roll med god lönsamhet, vilken skall utvecklas vidare. Gunnebo Steelage är ett börsnoterat indiskt säkerhetsföretag, där Gunnebos ägarandel uppgår till 62 procent. Med inriktning på tillverkning av fysiska säkerhetsprodukter och brandsläckningsutrustning skall verksamheten i första hand koncentreras på en inhemsk marknad med stor tillväxtpotential. Gunnebo Engineering omfattar all verksamhet inom lyft- och fästteknik. Divisionen har en god lönsamhet och kan ytterligare utvecklas på världsmarknaden. Resultat Resultatet blev totalt sett tillfredsställande. Tidigare lämnade prognoser kunde överträffas. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 325 Mkr, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med föregående år, och vinsten per aktie ökade till 11:40 kronor, innebärande en ökning med 21 procent. Även om koncernens resultat som helhet blev bra, är det fortfarande många dotterbolag som måste förbättra sin lönsamhet. Framtida tillväxt Gunnebos målsättning är att inom tre år fördubbla omsättningen inom kärnaffären säkerhet och den framtida tillväxten kommer att ske såväl organiskt som via förvärv. Tillväxten skall ske globalt och Asien prioriteras. Gunnebos ledande ställning på marknaderna i Indonesien och Indien och närheten till Kina utgör en stark plattform för vidare tillväxt. Men även Nordamerika och östra Europa är intressanta marknader för Gunnebo om rätt tillfälle ges för strategiska förvärv. Utsikter för 2001 Gunnebo av idag är ett internationellt säkerhetsföretag med stora utvecklingsmöjligheter. Arbetet med att omstrukturera koncernen efter föregående års stora förvärv pågår intensivt och kommer att prägla verksamheten under En ny organisation är under införande för att bättre kunna fokusera på lönsamhetsförbättringar och tillväxt. Genom de senaste årens stora förvärv har vi nu byggt en stark plattform för en framtida god vinstutveckling. Gunnebos finansiella ställning är fortsatt god och det är med stor tillförsikt vi nu ser fram emot ett nytt verksamhetsår. GÖTEBORG I FEBRUARI

6 Gunnebo-aktien Aktiekapital I januari 2001 uppgick aktiekapitalet i Gunnebo till 212 Mkr (206) fördelat på aktier med ett nominellt värde på 10 kr. Bolagets aktier har samma rösträtt och lika andelar i bolagets tillgångar och resultat. Gunnebo på börsen Aktien är noterad sedan december 1993 på OM Stockholmsbörsen och sedan 1996 på dess A-lista. En börspost utgörs av 200 aktier. Utdelningspolitik Styrelsens förslag till utdelning skall beakta Gunnebos långsiktiga utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov. Styrelsens målsättning är att utdelningen långsiktigt skall uppgå till cirka en tredjedel av resultatet efter skatt. Ägarstruktur Antalet aktieägare per den 31 december 2000 uppgick till cirka 6 900, vilket är en ökning med 8 % från förra året. De tio största ägarna svarar för 55 % av rösterna och kapitalet. Andelen institutionellt ägande är 51 %. Andelen utländskt ägande uppgick till 22 %. Under 2000 avyttrade Bure Equity AB hela sitt innehav i Gunnebo. Vätterledens Invest AB ökade sitt aktieinnehav och är nu Gunnebos största ägare med 24,3 % av kapital och röster. Kursutveckling Gunnebo-aktiens börskurs ökade med 19 % under året, utdelningen oräknad. Börsens generalindex för samma period minskade med 12 %, medan Carnegies Small Cap Index har minskat med 7 %. Sedan aktiens notering i december 1993 har börskursen stigit med 248 %. Aktien har under året handlats som lägst till 68:50 kr och som högst till 132:00 kr. Vid årsskiftet uppgick börskursen till 90:50 kr. Omsättning Totalt omsattes aktier under 2000 till ett värde motsvarande Mkr. I genomsnitt omsattes aktier per börsdag. Omsättningshastigheten låg under 2000 på 58 %, att jämföra med börsgenomsnittet för A-listan på 107 %. Konvertibelt förlagslån Gunnebo har ett utestående konvertibelt förlagslån uppgående till 94 Mkr (111). Vid full konvertering av kvarstående lån tillkommer aktier, vilket ger totalt antal aktier om Gunnebo-aktiens utveckling, jan 1995 feb 2001 Gunnebo-aktien (kr) Affärsvärldens Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) Källa: SIX

7 Data per aktie Vinst per aktie, kr 7:75 9:80 11:65 Vinst per aktie efter full konvertering, kr 7:50 9:40 11:40 Eget kapital per aktie, kr 54:10 61:25 68:65 Eget kapital per aktie efter full konvertering, kr 55:80 62:50 70:50 Kassaflöde per aktie, kr 8:95 12:00 4:55 Noteringskurs per den 31 december, kr 73:50 76:00 90:50 P/E-tal, ggr 9,8 8,1 7,9 Utdelning, kr 2:75 3:25 4:25 * Direktavkastning, % 3,7 4,3 4,7 Antal aktier vid årets slut, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental Antal aktier efter full konvertering, tusental * Styrelsens förslag Vinst per aktie efter full konvertering, kr 5:40 5:60 7:50 9:40 11:40 Största aktieägare per Antal % Vätterledens Invest AB med närstående ,3 AMF Pension ,7 The Bank of New York ,7 State Street Bank and Trust USA ,5 Banco Småbolagsfond ,3 Handelsbankens Fonder ,2 Svolder AB ,0 CMBLSA Re Omnibus Account ,5 Robert Fleming & Co Ltd ,4 Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt (f d SPP) ,1 Murfield Fastighets AB ,6 Nossevo Invest AB ,6 Gil A/C UK ,1 Chase Manhattan Bank ,0 Bjarne Holmqvist ,9 Hans Ståhlgren ,8 AB Geveko ,7 Fidelity Funds-Nordic Fund ,7 CDC Int. Europe Small Capital ,7 Handelsbanken Liv Försäkring ,6 Roger Holtback ,5 Övriga ,1 Totalt ,0 Utdelning per aktie, kr 2:25 2: :75 3:25 4:25* Storleksklasser Antal aktier Andel av aktiekapital, % Antal ägare Andel av antal ägare, % * Styrelsens förslag , , , , , , , , ,0 48 0,7 Totalt , ,0 Aktiekapitalets utveckling, Mkr Förändring aktiekapital Aktiekapital Totalt antal aktier 1991 Bildande Split 100: Nyemission Nyemission Konvertering Konvertering Nyemission Konvertering Konvertering Nyemission Konvertering Nyemisson Konvertering Eget kapital per aktie efter full konvertering, kr 47:30 43: :80 62:50 70:

8 Säkerhetsmarknaden Sammanlagt uppskattas att den globala säkerhetsmarknadens värde under år 2000 uppgick till cirka 900 miljarder kr. Den genomsnittliga tillväxten bedöms vara cirka 5 7 procent per år. Nordamerika svarade för nästan hälften av totalmarknaden, medan Europas andel var drygt 30 procent. Det innebär att Nordamerika och Europa tillsammans svarade för cirka 80 procent. Säkerhetsmarknaden, avseende produkter och tjänster, kan indelas i tre segment: Intrångsskydd (fysisk säkerhet) Larmsystem (elektroniska säkerhetssystem) Bevakning (inkl värdetransporter). I Europa, där marknaden sammanlagt är värd cirka 300 miljarder kr fördelas efterfrågan på cirka 85 miljarder kr inom området intrångsskydd, medan cirka 95 miljarder kr är hänförligt till elektroniska säkerhetssystem och cirka 120 miljarder kr till bevakning. Det som driver den ökade efterfrågan på säkerhetsprodukter och tjänster är en stigande brottslighet riktad mot såväl personer som egendom, där enskilda individer och företag i allt större omfattning ser till att skydda sig mot otillbörligt intrång. Dessutom leder den allt mer tekniskt komplicerade infrastrukturen i samhället till en allt högre sårbarhet, vilket ökar kraven på såväl intrångsskydd som larmsystem och bevakning. Gunnebo är i allt väsentligt verksam inom områdena intrångsskydd och larmsystem. Intrångsskydd fysisk säkerhet i form av värde- och dokumentskåp, säkerhetsprodukter för bank såsom bankfack, valv och valvdörrar samt produkter för kontanthantering. Ett annat område är områdesskydd, där Gunnebo har produkter och tjänster med syfte att dels skapa ett intrångsskydd utomhus, exempelvis via grindar och stängsel, dels att uppnå ett intrångsskydd inomhus, genom företrädesvis nätväggar. Larmsystem elektroniska säkerhetssystem, såsom inbrottslarm, brandlarm, CCTV (övervakning med hjälp av kameror och monitorer), larmcentraler, säkerhetsentréer och passagekontroll till exempelvis för kontor, handel och arenor. Marknadsledare inom värdeskydd Gunnebo Physical Securitys verksamhet är koncentrerad till området värdeskydd en marknad med begränsad tillväxt i Europa, medan efterfrågan i Asien ökar med cirka 10 procent per år. Marknaden för värdeskydd i Europa uppgår till cirka 5 miljarder kr. Gunnebo är den klara marknadsledaren, som genom sina starka varumärken Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny och Chubb Safes har cirka 50 procents marknadsandel. På världsmarknaden uppgår Gunnebos marknadsandel till procent. Den konkurrens Gunnebo möter i Europa är producenter som i huvudsak verkar på sina lokala marknader, t ex tyska Bode-Panzer, Format och Leicher samt franska Ritzenthaler. Hög tillväxttakt inom elektroniska säkerhetssystem Marknaden för elektroniska säkerhetssystem är mycket fragmenterad, i Europa såväl som i övriga världen, trots en rad omfattande strukturaffärer under de senaste åren. Efterfrågan är till största del koncentrerad till inbrottslarm, brandlarm, CCTV, passagekontroll, samt förmedling av larm och service. Det finns många lokala aktörer på en marknad som växer med cirka 10 procent per år. Gunnebo tog steget in i marknaden i början av 1999, via köpet av 8

9 Fichet-Bauche. Gunnebos omsättning i Europa uppgår till cirka 800 Mkr, vilket ger cirka en procents marknadsandel. På den europeiska marknaden finns större företag, som amerikanska TYCO, brittiska Chubb Security, tyska Cerberus (Siemens) och svenska Securitas. Gunnebo är marknadens sjunde största företag i Europa. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till marknader såsom Frankrike, Belgien, Spanien och Portugal, där marknadspositionen är ledande inom banksektorn. Den höga marknadstillväxten bedöms fortsätta i såväl Europa som Asien under de närmaste åren, i takt med att säkerhetsbehovet ökar. Snabb teknisk utveckling Säkerhetsmarknaden kännetecknas av behov av teknisk utveckling, inte minst för att utnyttja modern informationsteknologi. Den rådande marknadsbilden, med många aktörer, hög tillväxt inom vissa segment och ökade krav på teknikutveckling, kommer därför med stor sannolikhet att leda till en fortsatt strukturering. För Gunnebos del har verksamheten inom elektroniska säkerhetssystem inneburit ett breddat produktoch tjänsteutbud. Tillsammans med en stark ställning inom området värdeskydd och betydande marknadsandelar för både yttre och inre områdesskydd har Gunnebo utvecklats till en totalleverantör av säkerhet, vilket lett till en ökad konkurrenskraft. Marknaden inom områdesskydd Inom segmentet yttre områdesskydd har Gunnebo ett fåtal konkurrenter med bred internationell täckning som belgiska Bekaert och holländska Heras. Dessutom finns ett stort antal mindre och lokala konkurrenter. Totalt bedöms den europeiska marknaden uppgå till cirka 10 miljarder kr med en efterfrågeökning om 2 3 procent per år. Gunnebos marknadsandel uppgår till cirka 6 procent. Det vanligast förekommande syftet med ett yttre områdesskydd är att förhindra mänskligt intrång. Ju högre krav som ställs, desto mer sofistikerat skydd krävs. Det innebär att den fysiska installationen, i form av stängsel och grindar, ofta kompletteras med stängsellarm eller marklarm, ibland även med CCTV och passagekontroll. Inom Gunnebos verksamhetsområde inre områdesskydd är marknadsbilden i Europa fragmenterad, med många mindre aktörer som verkar på geografiskt avgränsade marknader. Verksamheten avseende produkter för inre områdesskydd har successivt flyttat fram sina marknadspositioner i Europa under de senaste åren och har för närvarande en marknadsandel på cirka 20 procent. Marknaden bedöms vara värd cirka 3 miljarder kr och har en årlig tillväxt om cirka 10 procent. Efterfrågan är koncentrerad till två produktområden, dels väggar till förrådsutrymmen i flerfamiljshus, dels väggar vars syfte är att ge skydd kring maskiner och tillverkningsprocesser inom industrin. Tack vare en rationell produktion och god marknadstäckning har Gunnebo goda möjligheter att ytterligare förstärka sin position på denna snabbt växande marknad. Den globala säkerhetsmarknaden, % 32% Nordamerika Europa Övriga världen 48% Den europeiska säkerhetsmarknaden, % Intrångsskydd Elektroniska säkerhetssystem Bevakning 32% 28% 9

10 Vision, verksamhetsinriktning, mål och strategi Gunnebos vision för framtiden Gunnebo skall ytterligare stärka sin position som ett världsledande säkerhetsföretag. Tack vare starka varumärken, specialiserat tjänsteutbud och hög servicenivå besitter Gunnebo unika marknadspositioner i Europa, Asien och Nordamerika. Verksamhetsinriktning Gunnebos erbjudande till kunderna består i huvudsak av produkter och tjänster för fysisk säkerhet och elektroniska säkerhetssystem. Verksamheten bedrivs på en global marknad, där Gunnebos främsta konkurrensmedel är: ett väl utvecklat produktkoncept inom såväl fysisk säkerhet som elektroniska säkerhetssystem lokal närvaro med egna bolag i ett trettiotal länder, med väl utbyggd serviceverksamhet mycket starka varumärken. Gunnebo är verksam på en marknad med betydande utvecklingspotential. Genom samordning och vidareutveckling av befintliga resurser samt möjlighet att genomföra strategiska förvärv är utsikterna till en fortsatt expansion med ökad lönsamhet goda. Framgångsområden Samordning verksamheterna inom Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny och Chubb Safes kommer att samordnas för att åstadkomma lägre produktionskostnader, minskat antal produktfamiljer och fabriker renodlade mot specialprodukter. Därtill finns samordningsvinster avseende marknadsföring och försäljning. Inom området elektroniska säkerhetssystem skall marknadsföringsinsatserna samordnas för att på så sätt uppnå en effektivare kundbearbetning. Marknadstillväxt inom området värdeskydd har Gunnebo en marknadsandel i Europa på drygt 50 procent och en global marknadsandel på procent. För att bli ett mer komplett säkerhetsföretag måste Gunnebo växa inom området elektroniska säkerhetssystem, ett segment där tillväxten är närmare 10 procent per år. Kundfokus På varje enskild marknad skall kunderna uppleva att Gunnebo tillgodoser såväl deras nuvarande som framtida behov. Produkterna är av hög kvalitet, servicen är väl utbyggd och effektiv samt på de marknader där kunderna så efterfrågar erbjuder Gunnebo ett komplett åtagande inom säkerhetsområdet. Gunnebos medarbetare Gunnebos medarbetare skall erbjudas en utvecklande arbetsmiljö, där kundernas krav bildar underlag för en fortlöpande utbildning och kompetensutveckling. Varumärken Gunnebo förfogar över flera välkända varumärken, vissa är globala, andra regionala. Gemensamt är att kunderna skall uppleva att Gunnebos varumärken står för kvalitet och funktion. Alla aktiviteter som genomförs på marknaden skall därför ha som målsättning att koncernens olika varumärken förstärks. Finansiella mål Gunnebos finansiella mål är att: koncernens tillväxt skall uppnås med god lönsamhet och stark finansiell ställning långsiktigt, över en konjunkturcykel, uppnå en avkastning på sysselsatt kapital på minst 15 procent samt en rörelsemarginal efter goodwillavskrivning på minst 7 procent ej långsiktigt understiga 30 procent i soliditet. Strategisk utveckling Säkerhetsmarknaden i världen uppskattas till cirka 900 miljarder kr, med en tillväxt på cirka 5 7 procent. Gunnebos framtida tillväxt skall ske såväl organiskt som via strategiska förvärv, med avsikten att växa snabbare än marknaden. Inom området fysisk säkerhet prioriteras produkt- och produktionsrationaliseringar. Samordning skall ske inom inköp och försäljning för att uppnå synergieffekter. Via förvärvet av Chubb Safes i augusti 2000 har Gunnebo erhållit en ledande ställning på de asiatiska marknaderna Indonesien och Indien, där närheten till Kina skapar väsentliga möjligheter för en snabb expansion. Chubb Safes har dessutom en stark marknadsposition i Kanada. Gunnebos närvaro i Nordamerika är begränsad. En etablering på världens största marknad är av stor betydelse, inte minst beroende på att där sker en stor del av utvecklingen inom säkerhetsbranschen. Inom området elektroniska säkerhetssystem, där målsättningen är att nå en expansionstakt på 20 procent per år, krävs även att strategiska förvärv genomförs. Inom ramen för Gunnebos strävan att bli ett allt mer komplett företag inom säkerhetsmarknaden kommer i framtiden även en vidareutveckling av internetbaserade säkerhetslösningar att ske. 10

11 Gunnebos organisation Av Gunnebos totala verksamhet uppgår den säkerhetsrelaterade delen till cirka 80 procent. Arbetet med att omstrukturera koncernen efter föregående års stora förvärv pågår intensivt och kommer att prägla verksamheten under En ny organisation införs från och med 1 mars 2001 för att bättre kunna fokusera på lönsamhetsförbättringar och tillväxt. GUNNEBO-KONCERNEN Gunnebo AB Gunnebo Engineering Gunnebo Physical Security Gunnebo Integrated Security Gunnebo Perimeter Security Gunnebo Steelage Gunnebo Physical Security Produkter och tjänster Brand- och inbrottsskyddande skåp. Säkerhetsprodukter för banker; bankfack, bankvalv och valvdörrar. Säkerhetsprodukter för hantering och transport av kontanter inom bank och detaljhandel; in- och utbetalningsautomater, serviceboxar, deponeringsenheter och transitskåp. Installation och service. Omsättning: Mkr Antal anställda: Varumärken Chubb Safes, Lips, Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny, Hadak, Seifert, Martens, Tann. Gunnebo Steelage Produkter och tjänster Brand- och inbrottsskyddande skåp. Säkerhetsprodukter för banker; bankfack, bankvalv och valvdörrar. Brandsläckningsutrustning Brandlarm Installation och service. Omsättning: 150 Mkr Antal anställda: Gunnebo Integrated Security Produkter och tjänster Elektroniska säkerhetssystem; inbrottslarm, brandlarm, CCTV (övervakning med hjälp av kameror och monitorer), larmcentraler för mottagning och förmedling av larm, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem. Brandsläckningssystem. Installation och service. Omsättning: Mkr Antal anställda: Varumärken Fichet-Bauche, Rosengrens larm, Gunnebo Entrance Control, Gunnebo Mayor, Gunnebo Metro, Gunnebo Italdis, Armapod, Chubb Security Installation, Hygiaphone, Cyrasa, SMC, Telsur, Chubb Lips Indonesia, Pyrene. Gunnebo Engineering Produkter och tjänster Produkter och system för tunga lyft. Slir- och däckskydd med kätting som bas. Fästsystem. Omsättning: Mkr Antal anställda: Varumärken Gunnebo Lifting, OFA, Gemla Mekanik, Gunnebo Johnson, Gunnebo Fastening. Gunnebo Perimeter Security Produkter och tjänster Områdesskydd utomhus och tillträdeskontroll såsom grindar, stängsel, larmsystem och produkter för vägsäkerhet. Områdesskydd inomhus för bostäder, industri, lager och offentlig miljö. Omsättning: Mkr Antal anställda: 800 Varumärken Gunnebo Protection, Wego, Alura, Polaraidat, Troax, C Lee. 11

12 Flerårsöversikt Resultaträkning, Mkr Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,0 11,9 13,1 12,7 15,4 Fakturerad försäljning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Avskrivningar på goodwill Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel av årets resultat Skatter Årets resultat Balansräkning, Mkr Räntabilitet på eget kapital, % 13,8 12,6 15,2 17,0 18,2 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar för skatter Räntebärande avsättningar och skulder Övriga avsättningar och skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys, Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Sysselsatt kapital, Mkr DEFINITIONER Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med räntefria avsättningar och skulder. Räntabilitet på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill. Räntabilitet på sysselsatt kapital Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på operativt kapital Rörelseresultat före goodwillavskrivningar i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill och likvida medel. Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av fakturerad försäljning. Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar Rörelseresultat före goodwillavskrivningar i procent av fakturerad försäljning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av fakturerad försäljning. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av fakturerad försäljning. Kapitalomsättningshastighet Fakturerad försäljning i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. Riskbärande kapital Eget kapital inklusive minoritetsintresse, avsättningar för skatter och konvertibelt förlagslån. 12

13 Rörelseresultat och rörelsemarginal Mkr % Nyckeltal Räntabilitet på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar, % 17,6 16,2 17,8 18,6 22,5 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,0 11,9 13,1 12,7 15,4 Räntabilitet på eget kapital, % 13,8 12,6 15,2 17,0 18,2 Bruttomarginal, % 28,3 28,7 27,5 29,1 30,4 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % 8,1 7,3 7,4 7,0 7,6 Rörelsemarginal, % 7,4 6,5 6,7 6,1 6,8 Vinstmarginal, % 5,3 5,0 5,4 5,0 6,5 Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 Soliditet, % Andel riskbärande kapital, % Räntetäckningsgrad, ggr 3,1 3,6 3,9 4,3 5,0 Skuldsättningsgrad, ggr 0,9 0,9 1,0 1,1 0, Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % Data per aktie, Kr Vinst per aktie efter full konvertering 5:40 5:60 7:50 9:40 11:40 Eget kapital per aktie efter full konvertering 43:20 47:30 55:80 62:50 70:50 Utdelning 2:25 2:25 2:75 3:25 4:25 * Noteringskurs per den 31 december 64:00 69:50 73:50 76:00 90:50 Eget kapital och soliditet Mkr % Övriga uppgifter Utlandsandel fakturering, % Orderingång, Mkr Sysselsatt kapital, Mkr** Riskbärande kapital, Mkr** Nettolåneskuld, Mkr** Investeringar, Mkr Avskrivningar, Mkr Varav avskrivningar på goodwill, Mkr Medelantal anställda * Styrelsens förslag ** Vid årets slut Eget kapital, Mkr Soliditet, % Eget och riskbärande kapital, Mkr Andel riskbärande kapital Riskbärande kapital i procent av balansomslutning. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutning. Nettolåneskuld Räntebärande avsättningar och skulder inklusive förlagslån med avdrag för likvida medel samt räntebärande fordringar. Vinst per aktie efter full konvertering Resultat efter skatt med tillägg för räntekostnad efter skatt på konvertibla förlagslån, dividerat med antal aktier efter full konvertering. Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antalet aktier efter full konvertering. Skuldsättningsgrad Nettolåneskulden dividerat med summan av eget kapital och minoritetsintresse. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader dividerat med räntekostnaderna. Eget kapital per aktie efter full konvertering Eget kapital och konvertibla förlagslån, dividerat med antal aktier efter full konvertering. Direktavkastning Utdelning i förhållande till noteringskurs per den 31 december. P/E-tal Noteringskurs per den 31 december dividerat med vinst per aktie efter full konvertering Riskbärande kapital Eget kapital 13

14 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt Fakturering Mkr Utomlands Sverige Försäljning Faktureringen uppgick till Mkr (5 264). Det strategiska beslutet att avyttra Gnosjö-Gruppen har inneburit ett stort faktureringsbortfall, som delvis har kompenserats av förvärvet av Chubb Safes. Justerat för förvärv, avyttringar och valutakurseffekter ökade koncernens fakturering med 1 %. Utlandsandelen ökade till 88 % (77). Orderingången uppgick till Mkr (5 268). Justerat för förvärv, avyttringar och valutaeffekter var orderingången på samma nivå som föregående år. Försäljningsutvecklingen har varit god på de flesta europeiska marknaderna, med undantag för Sverige där efterfrågan minskat något och för Tyskland där utvecklingen varit mycket svag. I USA har försäljningen varit fortsatt god, även om en försämring har märkts mot slutet av året. Gunnebo Security ökade faktureringen till Mkr (3 342), främst genom förvärvet av Chubb Safes, medan Gunnebo Engineerings fakturering genom avyttringen av Gnosjö-Gruppen minskade till Mkr (1 946). Resultat Koncernens rörelseresultat efter goodwillavskrivningar ökade till 339 Mkr (324). För jämförbara enheter, exklusive jämförelsestörande poster, var rörelseresultatförbättringen 17 Mkr. I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med netto 115 Mkr (31), bestående dels av en realisationsvinst vid avyttringen av Gnosjö-Gruppen om 189 Mkr, dels av en avsättning på 94 Mkr för beslutade strukturåtgärder inom Gunnebo Security. Dessutom ingår en intäkt på 40 Mkr bestående av diskonterade överskottsmedel från försäkringsbolaget SPP samt en reservation för förtidspensioneringar på 20 Mkr. I rörelseresultatet ingår planenliga avskrivningar med 174 Mkr (202), varav avskrivningar på goodwill utgör 39 Mkr (43). Räntabiliteten på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar ökade till 22,5 % (18,6) och efter goodwillavskrivningar till 15,4 % (12,7). Rörelseresultatet för Gunnebo Security, före goodwillavskrivningar, uppgick till 182 Mkr (200). Den under 1999 avyttrade låsverksamheten inom Fichet-Bauche har inneburit att resultatet minskade med 32 Mkr. Resultatet för Gunnebo Perimeter Protection har förbättrats. Rörelsemarginalen för Gunnebo Security, exklusive Chubb Safes och justerat för föregående års avyttring av den franska låsverksamheten, uppgick till 5,0 % (5,4). Gunnebo Engineerings rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 104 Mkr (166). Under 2000 ingick ej Gnosjö-Gruppen i resultatet. För Gunnebo Industrier har rörelseresultatet förbättrats med 15 Mkr. Gunnebo Engineerings rörelsemarginal exklusive det avyttrade Gnosjö- Gruppen, uppgick till 9,1 % (8,1). FAKTURERING OCH RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE, MKR Fakturering Rörelseresultat* Rörelsemarginal*, % Gunnebo Security ,7 6,0 Gunnebo Engineering ,1 8,5 Elimineringar och koncerngemensamma poster** Koncernen totalt ,6 7,0 * Före goodwillavskrivningar. ** Jämförelsestörande poster ingår bland koncerngemensamma poster. 14

15 KONCERNÖVERSIKT Förvärvet av Chubb Safes, som skedde i slutet av augusti, har hittills haft en marginell inverkan på resultatet. Finansiella poster uppgick netto till -14 Mkr (-58). Häri ingår resultatandelar i intressebolag med 40 Mkr (17), vilket huvudsakligen utgörs av det 50- procentiga aktieinnehavet i Gnosjö- Gruppen. Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 325 Mkr (266), varav jämförelsestörande poster uppgick till 115 Mkr (31). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 18,2 % (17,0). Förvärvet av Chubb Safes Gunnebo förvärvade i slutet av augusti Chubb Safes av Assa Abloy. Chubb Safes har en omsättning på cirka Mkr och har anställda, varav i Asien. Det slutgiltiga förvärvspriset för GUNNEBO SECURITY övertagna nettotillgångar har fastställts till 34 MGBP, vilket är 16 MGBP lägre än den preliminära köpeskillingen, varav 8 MGBP avser prisjustering och resterande 8 MGBP avser färre övertagna tillgångar än preliminärt beräknat. Förvärvet har inneburit en koncernmässig goodwill, inklusive rätten till varumärket Chubb Safes, på 390 Mkr med en planenlig avskrivningstid om 20 år. Chubb Safes är ett av världens främsta varumärken inom fysisk säkerhet med en stark marknadstäckning i Europa, Asien och Afrika. Chubb Safes är marknadsledande inom sina produktområden i bl.a. Storbritannien, Kanada, Sydafrika, Indien och Indonesien. Chubb Safes verksamhet har under de senaste åren gått med förlust. En total översyn av verksamheten pågår och ett omfattande omstruktureringsarbete har inletts Fakturering, Mkr Utlandsandel, % Rörelseresultat, Mkr* Rörelsemarginal, %* 5,6 6,0 4,7 Räntabilitet på operativt kapital, %* 16,8 21,8 18,2 Investeringar, Mkr Antal anställda vid årets slut * Före goodwillavskrivningar. Resultat efter finansiella poster och räntabilitet på eget kapital Mkr Investeringar i anläggningar och avskrivningar Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Räntabilitet på eget kapital, % % GUNNEBO ENGINEERING Fakturering, Mkr Utlandsandel, % Rörelseresultat, Mkr* Rörelsemarginal, %* 10,4 8,5 9,1 Räntabilitet på operativt kapital, %* 20,9 16,0 16,6 Investeringar, Mkr Antal anställda vid årets slut Investeringar Avskrivningar, exklusive goodwill * Före goodwillavskrivningar. 15

16 KONCERNÖVERSIKT Räntetäckningsgrad, ggr 5,0 3,1 96 3,6 3,9 4, Balansomslutning och eget kapital, Mkr Balansomslutning Eget kapital Produktionen kommer att samordnas med Gunnebo Safe Productions verksamhet. En anpassning av produktionskapaciteten har inletts. En nedläggning av Chubb Safes fabrik i England har påbörjats i december 2000 och tillverkningen kommer att flyttas till övriga fabriker i Europa. Därtill kommer ett flertal säljbolag att kraftigt minska sina kostnader och integreras med Gunnebo Securitys övriga verksamhet. I samband med förvärvet har en reservering för strukturåtgärder gjorts med 270 Mkr. Chubb Safes konsolideras från och med 1 september Förvärvet har endast marginellt påverkat vinsten per aktie för innevarande år. Betydande synergier med Gunnebo Securitys verksamhet kommer att uppstå inom produktion, produktutveckling samt distribution. Årliga besparingar och synergivinster av ovanstående åtgärder beräknas uppgå till Mkr. Full effekt kommer att uppnås senast under 2003 då integrationen beräknas vara helt genomförd. Avyttring av Gnosjö-Gruppen Samtliga aktier i Gnosjö-Gruppen har under året avyttrats till det holländska företaget Schuttersveld N.V. Under första kvartalet avyttrades 50 % av aktierna och resterande 50 % har resultatavräknats under fjärde kvartalet. Sammanlagt har affären givit en realisationsvinst på 189 Mkr. Därtill kommer en andel i Gnosjö-Gruppens resultat som före skatt uppgår till 38 Mkr, vilket redovisas som finansiella intäkter. Gnosjö-Gruppen har under 2000 redovisats som intressebolag. Övriga strukturella förändringar I februari 2000 förvärvade Gunnebo Fichet-Bauche en enhet för larminstallation och elektronisk säkerhet från Matra Nortel Communication i Paris. Verksamheten omsätter cirka 35 Mkr. I juni förvärvade Gunnebo Engineering W H Scott Ltd i Nordirland med en omsättning på cirka 20 Mkr. I april fattades beslut om att genomföra produktförflyttningar mellan fabrikerna inom Gunnebo Safe Production för att skapa en effektivare och mer rationell produktion. Under första kvartalet gjordes en avsättning för strukturella åtgärder om sammanlagt 94 Mkr. Genom förvärvet av Chubb Safes har, som nämnts ovan, de europeiska fabrikerna integrerats med övriga fabriker inom Gunnebo Safe Production. Ett nytt omstruktureringsprogram har därför startats upp. Investeringar Koncernens investeringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 117 Mkr (173) och utgjordes huvudsakligen av ersättnings- och rationaliseringsinvesteringar. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 97 Mkr (256). Kassaflödet har påverkats av det pågående omstruktureringsarbetet. Koncernens likvida medel uppgick till 339 Mkr (212). I koncernen finns därutöver outnyttjade lånelöften om cirka 870 Mkr. Nettolåneskulden i koncernen uppgick till Mkr (1 349 Mkr). Soliditeten uppgick till 29 % (30) och andelen riskbärande kapital, inklusive konvertibla förlagslån, blev 32 % (35). Skuldsättningsgraden uppgick till 0,9 (1,1). Ny organisation För att bättre tillvarata synergier mellan de olika säkerhetsföretagen i koncernen så kommer de nuvarande sju affärsområdena inom Gunnebo 16

17 KONCERNÖVERSIKT Security att per den 1 mars 2001 bilda fyra nya divisioner: - Gunnebo Physical Security för fysisk säkerhet med samordning av all skåp- och bankverksamhet i en division. - Gunnebo Integrated Security för de snabbväxande verksamheterna elektroniska säkerhetssystem, larm, övervakning, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem. - Gunnebo Perimeter Security för områdesskydd inomhus och utomhus. - Gunnebo Steelage i Indien för fysisk säkerhet samt brandsläckningsutrustning för den snabbväxande indiska marknaden. Personal Antalet anställda vid årets utgång uppgick till personer, jämfört med vid utgången av föregående år. Antalet anställda i utlandet uppgick till (3 540), varav i Indien och Indonesien. Förändringen är så gott som helt hänförlig till de under året genomförda förvärven och avyttringarna. Aktiedata Vinsten per aktie efter full konvertering uppgick till 11:40 kronor (9:40). Eget kapital per aktie efter full konvertering uppgick till 70:50 kronor (62:50). Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till (6 400). Styrelsens arbete Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och en suppleant valda av bolagsstämman. Därtill har de anställda utsett tre representanter med en suppleant. Styrelsen har under året, utöver det konstituerande mötet, haft nio protokollförda sammanträden. Arbetet har följt en i förväg uppgjord plan och beslut har fattats avseende bland annat investeringar, företagsförvärv och övriga strukturella förändringar. Vid styrelsemötet i början av året deltog bolagets revisorer för redovisning av synpunkter från den genomförda granskningen. Styrelsen har antagit en arbetsordning och skriftliga instruktioner som återspeglar den nya aktiebolagslagen. Inga särskilda kommittéer finns tillsatta. Utsikter för 2001 Arbetet med att omstrukturera koncernen efter föregående års stora förvärv pågår intensivt och kommer att prägla verksamheten under En ny organisation är under införande för att bättre kunna fokusera på lönsamhetsförbättringar och tillväxt. Genom de senaste årens stora förvärv har vi nu byggt en stark plattform för en framtida god vinstutveckling. Antal anställda vid årets slut Utomlands Sverige FÖRSÄLJNING PER MARKNAD, MKR Mkr % Mkr % Frankrike Tyskland Sverige Storbritannien Spanien USA Övriga Koncernen totalt

18 Finansiell riskhantering Målsättningen med den finansiella verksamheten i Gunnebo är att långsiktigt minimera kostnaden för räntebärande kapital genom en ändamålsenlig finansiering och effektiv hantering av finansiella risker. Organisation och verksamhet Gunnebokoncernens finansverksamhet är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och samordningseffekter inom det finansiella området och bedrivs huvudsakligen genom ett för ändamålet bildat bolag, Gunnebo Treasury. Bolaget svarar för koncernens huvudsakliga externa finansiering och fungerar som koncernens internbank för valutahantering och finansiering. Verksamheten bedrivs inom de riktlinjer och regler som fastlagts i koncernens finanspolicy. Verksamheten under 2000 Arbetet med att samordna koncernens likviditetshantering har fortsatt och kommer för den europeiska verksamheten att vara fullt genomfört under första halvåret För övriga geografiska marknader har arbetet inriktats på att hitta lokala ändamålsenliga lösningar. Förvärvet av Chubb Safes innebar, förutom ett ökat finansieringsbehov, att ett antal nya transaktionsvalutor tillkommit i koncernens likviditetsflöde. De nya transaktionsvalutorna som främst utgörs av indonesiska och indiska rupier har infogats i den centrala finansverksamhetens hantering. Finansieringsrisk Gunnebo har säkerställt finansiering via kontrakterade långfristiga krediter med fastställda räntemarginaler vilket säkerställer kostnaden för framtida finansieringsbehov. En syndikerad låneram uppgående till 143 MEUR med en löptid på 5 år upptogs i januari I samband med förvärvet av Chubb Safes kompletterades det syndikerade låneavtalet med ytterligare två femåriga lån på tillsammans 500 Mkr. Den genomsnittliga löptiden på koncernens låneportfölj, inklusive konvertibelt förlagslån, uppgick vid årsskiftet till 3,5 år. Likvida medel uppgick vid årets slut till 339 Mkr. I koncernen finns därutöver outnyttjade kreditlöften på 870 Mkr. Målsättningen är att likvida medel och outnyttjade kreditlöften alltid skall uppgå till minst 300 Mkr. Ränterisk Gunnebos låneportfölj har under året haft en genomsnittlig räntebindningstid på 5 månader. Den genomsnittliga räntenivån på den samlade låneportföljen, inklusive konvertibelt förlagslån, har för året varit 4,5 procent (3,5). Med utgångspunkt från den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen innebär en samtidig förändring av räntenivån på 1 procentenhet i Gunnebos samtliga lånevalutor att resultatet för de därpå följande 12 månaderna påverkas med cirka 8 Mkr. Valutarisk Gunnebos stora utlandsverksamhet gör att koncernen på olika sätt påverkas av valutakursförändringar. Resultatet påverkas av att intäkter och kostnader är i skilda valutor. Vidare påverkas resultatet av att de utländska bolagens resultat omräknas till svenska kronor. Valutakursförändringar påverkar också koncernens egna kapital genom att de utländska bolagens nettotillgångar, det vill säga summan av det egna kapitalet och förvärvade övervärden, omräknas till svenska kronor. Av koncernens totala omsättning svarar euro för drygt 60 procent. 18

19 FINANSIELL RISKHANTERING Andra stora handelsvalutor är brittiska pund, amerikanska och kanadensiska dollar samt indiska och indonesiska rupier. Transaktionsexponering Utlandsandelen av koncernens omsättning uppgick till 88 procent (70). En stor del av transaktionsexponeringen reduceras genom att kostnader uppstår i samma valuta som intäkterna. Sammantaget uppgår Gunnebos nettoflöden av betalningar i utländsk valuta till cirka 640 Mkr beräknat på årsbasis. Enligt gällande finanspolicy skall minst 70 procent av de beräknade valutaflödena för de 12 närmast kommande månaderna kurssäkras. På balansdagen uppgick kurssäkringen till 80 procent (61). Värdet på koncernens terminskontrakt vid årsskiftet uppgick till 520 Mkr beräknat på kontraktens avistakurs. Motsvarande värde beräknat på balansdagens kurs var 538 Mkr. Ett vägt valutaindex för koncernens viktigaste valutor har under året bara marginellt förändrats. Förfallna kurssäkringar har under året påverkat resultatet positivt med 12 Mkr (7) jämfört med om valutainflödet växlats till gällande avistakurs vid varje tillfälle. Jämfört med föregående år har summan av kursförändringar i nettoflödet, omräkningseffekter och förändringar i avistakurserna inneburit en positiv resultateffekt om 15 Mkr (2). Euro är koncernens viktigaste valuta. Flödesexponering (Baserat på prognosticerat nettoinflöde för perioden 2001) Mkr 500 Omräkningsexponering Per den 31 december 2000 uppgick de utländska nettotillgångarna till Mkr (1 083). Koncernen värdesäkrar en stor del av dessa tillgångar genom att uppta lån eller ingå terminskontrakt i motsvarande valutor. Under året har i genomsnitt 87 procent (90) av tillgångarna varit kurssäkrade. På balansdagen var Mkr (994) eller 90 procent (92) kurssäkrade Valuta Andel terminssäkrat, % Terminssäkrat till snittkurs USD GBP EUR NOK DKK Övriga :42 13:95 8:53 1:07 1:14 19

20 Gunnebo Physical Security Fakturering 39% Gunnebo Physical Securitys andel av koncernens totala fakturering, proforma Antal anställda 31% Gunnebo Physical Securitys andel av koncernens totalt antal anställda Fakturering per marknad 30% 7% 9% 13% 21% 20% Mkr Verksamheten under 2000 Marknaden för fysiska säkerhetsprodukter i Europa präglades under verksamhetsåret av hård konkurrens och en pressad prisbild, främst beroende på en rådande överkapacitet i branschen. I Asien var däremot marknadstillväxten stark, med en ökad efterfrågan på cirka 10 procent. Gunnebo var redan i början av året det ledande företaget i Europa inom området värdeskydd, huvudsakligen omfattande brand- och inbrottsskyddande skåp och bankprodukter. Under våren samordnades all europeisk produktion av skåp- och bankprodukter. Ett omstruktureringsprogram lades fast, vilket framförallt omfattade omflyttningar av produktion mellan fabrikerna. I och med förvärvet av Chubb Safes, med produktionsenheter inom och utanför Europa, så ändrades detta arbete till att även omfatta Chubb Safes verksamhet. Ett nytt mycket omfattande omstruktureringsprogram av hela Gunnebokoncernens verksamhet inom skåpoch bankproduktområdet har utarbetats. Omstruktureringen av Gunnebo Physical Security omfattar såväl produkt- och produktionsrationalisering som anpassning av produktionskapaciteten och berör nästan alla företag inom divisionen. Genomförandet påbörjades under hösten i framförallt England, Tyskland, Kanada och Sydafrika. Beslut om nedläggning av produktionsanläggningen i Wolverhampton har fattats. Tann Canada har integrerats med Chubb Lock & Safe och en fabrik har stängts. Neddragning av fasta kostnader i Tyskland och Sydafrika har genomförts. Starka varumärken I och med förvärvet av Chubb Safes förfogar Gunnebo nu över de fyra starkaste europeiska varumärkena inom fysisk säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Garny och Rosengrens. De fyra enskilda varumärkena dominerar olika geografiska marknader, som tillsammans täcker större delen av världen. Frankrike Storbritannien Tyskland Nederländerna Belgien Övriga PRODUKTER Brand- och inbrottsskyddande skåp Säkerhetsprodukter för banker; bankfack, bankvalv och valvdörrar Säkerhetsprodukter för hantering och transport av kontanter inom bank och detaljhandel; in- och utbetalningsautomater, serviceboxar, deponeringsenheter och transitskåp Installation och service Chubb Safes har en lång tradition av valvdörrsproduktion. Bilden visar ett exempel på en dörr i robust utförande till ett bankvalv. 20

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Gunnebo i korthet. Innehåll

Gunnebo i korthet. Innehåll Å RSREDOVISNING 2002 Innehåll 01 2002 i sammandrag 02 Gunnebo en presentation 03 Affärsidé, mål och strategi 04 Koncernchefens kommentarer 06 Gunnebo-aktien 08 Flerårsöversikt 10 Säkerhetsmarknaden 12

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades under september, realisationsvinst 46 Mkr. Koncernens nettoomsättning under perioden 332 (645) Mkr, dito för jämförbara enheter 332

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Bokslutskommuniké 1997 Helåret 1997 Resultatet ökade till 388 Mkr (255) I resultatet ingår realisationsvinst om 84 Mkr, vilken uppkom i samband med noteringen av Svedbergs Vinst per aktie efter full skatt

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2007 G & L Beijer AB Koncernen visar rekordresultat för 2007 Nettoomsättningen steg med 21 procent till 3136,0 (2592,2) Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 298,4 (171,8) Vinsten

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Bokslutskommuniké januari december 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Bokslutskommuniké januari december 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1999-2-8 Securitas AB Bokslutskommuniké januari december 1998 Försäljningen ökade med 27 procent till 13.71 (1.763), varav 9 procent är organisk tillväxt Resultatet före

Läs mer

GUNNEBO DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015

GUNNEBO DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 GUNNEBO DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 Göteborg 28 april 2015 Koncernchefens kommentarer till första kvartalet Det första kvartalets orderingång ökade organiskt med 5 procent. Region Americas är återigen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-).

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-). Cygate designs, develops, installs and maintains Internet Communication Solutions for Voice, Data and Video for wireless and fixed. The solutions are based on both Cygate products and integrated solutions

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E P R E S S M E D D E L A N D E från ASSA ABLOY AB (publ) 3 maj, 2000 no. 09/00 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Omsättningen ökade 29 % till 2 976 MSEK (2 310) Den organiska tillväxten för jämförbara enheter

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

G & L Beijer AB. januari juni 2008

G & L Beijer AB. januari juni 2008 G & L Beijer AB Halvårsrapport januari juni 2008 Fortsatt starkt andra kvartal. Nettoomsättningen steg med 8 procent till 1679,8 (1561,8). Rörelseresultatet ökade till 200,5 (152,1) inklusive realisationsvinster

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer