Innehåll. Gunnebo i korthet. Bolagsstämma. Ekonomisk information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Gunnebo i korthet. Bolagsstämma. Ekonomisk information"

Transkript

1 Innehåll i sammandrag 2 Koncernchefens kommentar 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Gunnebo-aktien 8 Gunnebo - en presentation 10 Säkerhetsmarknaden 12 Flerårsöversikt 14 Förvaltningsberättelse 14 Koncernöversikt 18 Finansiell riskhantering och känslighetsanalys 20 Gunnebo Physical Security 24 Gunnebo Integrated Security 28 Gunnebo Perimeter Security 28 Gunnebo Perimeter Protection 30 Gunnebo Troax 32 Gunnebo Steelage 34 Gunnebo Engineering 36 Gunnebos medarbetare 37 Gunnebo och miljön 39 Koncernens resultaträkning 40 Koncernens balansräkning 42 Koncernens kassaflödesanalys 43 Moderbolagets resultaträkning Gunnebo i korthet Gunnebo är en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med cirka 100 bolag i 30 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare cirka 100 marknader sker genom agenter och distributörer. Gunnebo Security har under de senaste fem åren haft en genomsnittlig tillväxt på 38 procent. Den säkerhetsrelaterade verksamheten har under samma period ökat från 46 procent till 82 procent av den totala faktureringen. Tillväxten har i allt väsentligt skett i Europa och Asien. Gunnebo är ett globalt företag med över 90 procent av försäljningen utanför Sverige. Gunnebo är idag ett av världens ledande säkerhetsföretag med produkter och tjänster inom fysisk och elektronisk säkerhet. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 25 april 2002 kl på Chalmers Studentkårs nya kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Anmälan Aktieägare som vill deltaga på stämman måste den 15 april vara införd i aktieboken som förs av VPC AB samt senast den 19 april kl anmält sig till Gunnebo AB. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, före den 15 april ha omregistrerat aktierna i eget namn. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen för 2001 blir 3:50 kronor per aktie. Avstämningsdagen föreslås bli den 30 april och utdelningen beräknas bli utbetald via VPC den 6 maj Moderbolagets balansräkning 45 Moderbolagets kassaflödesanalys 46 Redovisningsprinciper 47 Noter 51 Förslag till vinstdisposition 51 Revisionsberättelse 52 Styrelse och revisorer 53 Företagsledning och stab 54 Gunnebo i världen 55 Adresser Ekonomisk information Delårsrapport januari - mars april Delårsrapport januari - juni juli Delårsrapport januari - september oktober Bokslutskommuniké februari 2003 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig eller kan beställas; hemsida: e-post: telefon: telefax: adress: Box 5181, Göteborg

2 2001 i sammandrag Renodlingen mot säkerhet fortsätter 82 procent av koncernens omsättning inom Gunnebo Security. Ny organisation fokusering på omstrukturering av den europeiska skåptillverkningen. Sex företagsförvärv genomförda med en sammanlagd omsättning av 600 Mkr. Kraftigt förbättrat rörelseresultat före goodwillavskrivningar och exklusive jämförelsestörande poster ökade det med 41 procent till 371 Mkr (263). Gunnebo Security ökade rörelseresultatet med 73 procent till 315 Mkr (182) och förbättrade rörelsemarginalen till 5,8 procent (4,7). Gunnebo Engineering minskade rörelseresultatet med 17 procent till 86 Mkr (104). Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 procent (9,1). För 2002 bedöms resultatet efter finansiella poster bli väsentligt bättre än Nyckeltal Fakturering, Mkr Rörelseresultat före goodwillavskrivningar exkl. jämförelsestörande poster, Mkr Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, % 4,6 4,5 Räntabilitet på sysselsatt kapital exkl. jämförelsestörande poster, % 9,8 11,0 Vinst per aktie efter full konvertering exkl. jämförelsestörande poster, kr 7:35 6:40 Vinst per aktie efter full konvertering inkl. jämförelsestörande poster, kr 7:65 11:40 Antal medarbetare vid årets slut Gunnebo Årsredovisning

3 VD och koncernchef Bjarne Holmqvist Gunnebo-koncernen är idag på rätt plats med rätt produkter vid rätt tillfälle GUNNEBO är idag ett världsledande företag inom sina produktområden. Vi har sedan 1996, då den nya strategiska inriktningen lades fast, arbetat med att transformera Gunnebo från en traditionell verkstadsindustri till en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern. Under de senaste sex åren har säkerhetsdelen vuxit med 38 procent årligen och 2001 uppgick omsättningen till 5,5 miljarder kronor. De strategiskt viktiga förvärven av Fichet-Bauche och Chubb Safes har givit Gunnebo en världsledande position inom bank- och värdeskyddsprodukter med en andel av världsmarknaden på 25 procent. Gunnebo Security svarar nu för 82 procent av koncernens försäljning. Resterande del, 18 procent, utgörs av Gunnebo Engineering. Koncernens utlandsandel uppgår till 91 procent. Inom Gunnebo Security har arbetet i första hand koncentrerats på att genomföra den mycket stora omstruktureringen av vår europeiska värdeskyddstillverkning. För att bättre samordna produktionen av främst skåp, ytterligare stärka våra ledande varumärken samt effektivare nå ut till våra kunder, infördes en ny organisation i början av året. Lönsamheten för Gunnebo Security förbättrades kraftigt och rörelsemarginalen ökade till 5,8 procent (4,7). Under åren skall koncernens arbete fokuseras på ökad lönsamhet, större satsningar på produkt- och marknadsutveckling samt ytterligare tillväxt. Vi skall arbeta med att förstärka vår position i framförallt Nordamerika och Asien. Gunnebo Engineering utvecklades under året tillfredsställande, trots en vikande konjunktur. Faktureringen ökade till 1,2 miljarder kronor och rörelsemarginalen kunde upprätthållas på en relativt hög nivå. Arbetet med att avyttra Gunnebo Industrier påbörjades under föregående år men på grund av utvecklingen på kapitalmarknaden under hösten var det inte möjligt att genomföra någon försäljning. Marknadsutveckling och försäljning Behovet av säkerhetsprodukter ökar. Utvecklingen på marknaden är stabil. Våra kunder efterfrågar mer sofistikerade lösningar, högre elektronikinne- 2 Gunnebo Årsredovisning 2001

4 håll och mer service. Vi kan möta och tillgodose dessa behov. Efter händelserna i USA den 11 september har säkerhetsfrågorna ytterligare kommit i fokus och fått en högre prioritet, dock utan att ännu ha fått någon direkt påverkan på vår orderingång och försäljning. Gunnebo Securitys verksamhet är i första hand koncentrerad till Europa. Utvecklingen på marknaderna i södra Europa var stark under året, medan utvecklingen i norra Europa var något svagare. Försäljningsutvecklingen för Gunnebo Physical Security var mycket tillfredsställande i framförallt Frankrike. Andra länder i Europa, som hade en bra försäljningsutveckling var bl.a. Norge och Holland. Utanför Europa, där Gunnebo Security har betydande positioner på vissa marknader, har försäljningen varit god. Framförallt i länder där Chubb Safes av tradition har en stark ställning som Kanada, Sydafrika och Indonesien. Gunnebo Integrated Security är idag ett av de ledande företagen i södra Europa inom elektronisk säkerhet och passagekontrollsystem. Volymutvecklingen har varit god i Frankrike, Spanien och Portugal. Gunnebo Entrance Control har fortsatt sin starka organiska tillväxt och under året erhållit många viktiga affärer. Gunnebo Perimeter Security som består av Gunnebo Perimeter Protection och Gunnebo Troax arbetar i huvudsak på den europeiska marknaden. För Gunnebo Perimeter Protection har försäljningsökningen varit stark i såväl Norge, Danmark som Finland. Volymen på den tyska marknaden minskade. Gunnebo Troax försäljning har utvecklats positivt framförallt i Frankrike och England där Gunnebo Troax levererar maskinskydd till flera ledande biltillverkare. Gunnebo Steelage försäljningsutveckling inom bank- och skåpprodukter och brandsläckare var tillfredsställande. Däremot var utvecklingen för brandprojekt svag beroende på att ett större antal kontrakterade affärer inte kunnat slutföras på grund av försenade leveranser från bolagets underleverantörer. Sammantaget har Gunnebo Security följt den globala marknadsutvecklingen och uppvisat en god försäljning på marknader med egna dotterbolag. Agentförsäljningen har ökat tillfredsställande. Faktureringen steg med 42 procent till 5,5 miljarder kronor, främst som ett resultat av förvärven av Chubb Safes och CS Sécurité senare namnändrat till Ritzenthaler. Den organiska tillväxten för Gunnebo Security uppgick under året till 5 procent. Strukturella förändringar På grund av de senaste årens kraftiga expansion infördes en ny organisation, fokuserad på integration av de förvärvade företagen. Att ytterligare stärka de ledande varumärkena inom Gunnebo Physical Security och Gunnebo Integrated Security har också varit en avgörande faktor för införande av en ny organisation. Den 1 mars delades Gunnebo Security upp i fyra divisioner; Gunnebo Physical Security, Gunnebo Integrated Security, Gunnebo Perimeter Security och Gunnebo Steelage. All bank- och skåpverksamhet samordnas idag inom Gunnebo Physical Security för att kunna omstrukturera och produktrationalisera verksamheten i framförallt Europa. För första gången kunde samtliga tillverkningsenheter inom Rosengrens, Garny, Fichet-Bauche och Chubb Safes sammanföras under en ledning med ansvar för såväl produktstrategi som produktion. Gunnebos förvärvade företag hade sammanlagt 40 procent överkapacitet inom den europeiska skåpverksamheten. Arbetet inriktas på att minska produktionskapaciteten, öka effektiviteten och anpassa volymen efter nuvarande efterfrågenivå. Det beslutade struktureringsprogrammet vars totala kostnad beräknats till 270 miljoner kronor har under året till stor del genomförts. Detta har inneburit att skåpproduktionen lagts ner i England och Tyskland och kraftigt reducerats i en fabrik i Holland. Därutöver har en fabrik lagts ner i Kanada. Kvarvarande arbete med att anpassa produktionskapaciteten kommer att slutföras under Strukturprogrammet kommer att få full effekt på resultatet senast under år Gunnebo Årsredovisning

5 VD och koncernchef Bjarne Holmqvist Förutom produktionsförändringarna har andra rationaliseringsprogram genomförts i bl.a. Tyskland, England och Sydafrika. Gunnebo Physical Securitys kraftiga lönsamhetsförbättring under året har till stor del åstadkommits genom minskade kostnader i produktionen. Gunnebo Integrated Security har under året arbetat med att samordna verksamheten inom elektroniska säkerhetssystem och passagekontrollsystem. Verksamheten är i första hand koncentrerad till södra och mellersta Europa med cirka 40 procent av kunderna inom bank och finansiella institutioner. Genom förvärvet av Ritzenthaler, har divisionen kompletterats med ett omfattande produktprogram av elektroniska säkerhets- och passagekontrollsystem och därmed stärkt vår marknadsposition i Frankrike och Portugal. Även Gunnebo Integrated Securitys lönsamhet har under året utvecklats positivt. Detta gäller främst verksamheten i Indonesien och för Gunnebo Entrance Control. Verksamheten inom elektronisk säkerhet i Frankrike har under året gått med förlust. En total översyn av denna verksamhet inklusive byte av ledning, har genomförts och för innevarande år beräknas verksamheten kunna gå med vinst. Gunnebo Perimeter Protection har fortsatt arbetet med att förbättra lönsamheten. Ett mindre strategiskt förvärv har genomförts i Finland. Gunnebo Troax har tidigare varit en traditionell produktleverantör. Genom intensiv produktutveckling har ett nytt affärskoncept arbetats fram, som idag omfattar kompletta systemlösningar för kunden. Lönsamheten har varit god men kan ytterligare förbättras. Inom Gunnebo Steelage har beslut fattats om att bygga ut produktionsanläggningen i Halol för bank- och skåpprodukter. En uppgradering av produktsortimentet och en rationellare produktion kommer att genomföras på den indiska marknaden. Resultat Utvecklingen inom Gunnebo Security blev under året mycket tillfredsställande och rörelseresultatet ökade med 133 Mkr eller 73 procent jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades till 5,8 procent att jämföras med 4,7 procent föregående år. Genom resultatförbättringen har vi nu tagit ett viktigt steg mot ett resultat som motsvarar koncernens långsiktiga målsättning. Gunnebo Securitys rörelsemarginal skall 2004 uppgå till minst 8 procent. Alla divisioner inom Gunnebo Security förutom Gunnebo Steelage förbättrade sina resultat väsentligt under året. Gunnebo Engineerings resultat minskade med 17 procent till 86 Mkr, ett resultat som, med tanke på den svaga konjunkturen, kan anses som tillfredsställande. Genom kostnadsbesparande åtgärder och andra rationaliseringar kunde rörelseresultatet hållas på en hög nivå. För hela koncernen ökade rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar men exklusive jämförelsestörande poster till 310 Mkr eller med 38 procent. Kostnader för företagsförvärv, d.v.s. finansiella kostnader samt goodwillavskrivningar ökade med cirka 60 Mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster blev i nivå med de prognoser som lämnats under föregående år och uppgick till 212 Mkr. Utsikter för år 2002 Arbetet med att skapa en stabil plattform för fortsatt expansion och resultatförbättringar har uppnåtts under Vi har nu en bra industriell struktur på de viktigaste marknaderna och en organisation med motiverade medarbetare och ledningar. Vi bedömer idag att koncernens resultat efter finansiella poster för innevarande år blir väsentligt bättre än föregående år. Gunnebo är ett världsledande företag inom sina produktområden. Vi skall utveckla denna position vidare och jag är övertygad om att vi har goda förutsättningar att genomföra vår strategi för lönsamhetsförbättring och tillväxt. Gunnebo-koncernen är idag på rätt plats med rätt produkter vid rätt tillfälle. Göteborg mars 2002 Bjarne Holmqvist Verkställande direktör 4 Gunnebo Årsredovisning 2001

6 Affärsidé, mål och strategi Gunnebo och framtiden Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand- och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för kontanthantering, larmsystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, larmcentraler, yttre och inre områdesskydd. Tack vare mycket starka och världsledande varumärken, specialiserat tjänsteutbud och hög servicenivå besitter Gunnebo idag unika marknadspositioner i Europa och Asien. Gunnebo skall genom organisk tillväxt och strategiska förvärv ytterligare stärka sin position som ett världsledande säkerhetsföretag. Verksamheten skall utvecklas inom säkerhetsområdet både på befintliga marknader och på nya marknader. Verksamhetsinriktning Gunnebos erbjudande till kunderna består i huvudsak av produkter och tjänster för fysisk säkerhet, elektroniska säkerhetssystem och områdesskydd. Verksamheten bedrivs på en global marknad, där Gunnebos främsta konkurrensmedel är: ett väl utvecklat produktkoncept inom såväl fysisk säkerhet som elektroniska säkerhetssystem lokal närvaro med cirka 100 egna bolag i 30 länder och försäljning till ytterligare cirka hundra marknader via agenter och distributörer väl utbyggd serviceverksamhet mycket starka världsledande varumärken Gunnebo är verksamt på en marknad med betydande utvecklings- och tillväxtpotential. Samordning och tillväxt Verksamheterna för bank- och skåpprodukter inom Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny, Chubb Safes och Ritzenthaler samordnas för att åstadkomma lägre produktionskostnader och minskat antal produktfamiljer. Därtill finns samordningsvinster avseende inköp och marknadsföring. Inom området högsäkerhetsprodukter för värdeskydd har Gunnebo nu nått en stark marknadsposition i Europa och en global marknadsandel på procent. För att bli ett mer komplett säkerhetsföretag skall Gunnebo växa inom området elektroniska säkerhetssystem, ett segment där tillväxten är närmare 10 procent per år. Kundfokus På varje enskild marknad skall kunderna uppleva att Gunnebo tillgodoser såväl deras nuvarande som framtida behov. Produkterna är av hög kvalitet, servicen är väl utbyggd och effektiv. På de marknader där kunderna så efterfrågar erbjuder Gunnebo ett komplett åtagande inom säkerhetsområdet. Gunnebos medarbetare Gunnebos medarbetare skall erbjudas en utvecklande arbetsmiljö, där kundernas krav bildar underlag för en fortlöpande utbildning och kompetensutveckling. Beslut har fattats att under år 2002 starta Gunnebo University, med syfte att erbjuda nyckelmedarbetare en gedigen vidareutbildning inom allmänna och företagsspecifika ämnesområden. Dessutom startas under 2002 ett chefsutvecklingsprogram. Miljöarbetet Gunnebo deltar aktivt i förändringen för ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöfrågor beaktas på olika sätt i det dagliga arbetet, bland annat vid val av material och råvaror. Vid produktutveckling beaktas också den miljöpåverkan och resursförbrukning som uppkommer vid användningen av Gunnebos produkter. Ett övergripande miljöledningssystem, Gunnebo Environmental Management System, har införts. Systemet ger riktlinjer för det koncernövergripande miljöarbetet samt utgör ett effektivt verktyg för insamling av miljöinformation. Gunnebos målsättning är att samtliga producerande enheter inom koncernen skall införa miljöledningssystem som uppfyller kraven i den internationella standarden ISO Varumärken Gunnebo förfogar över flera världsledande varumärken. Därtill finns många mycket starka lokala varumärken. Gemensamt är att kunderna skall uppleva att Gunnebos varumärken står för kvalitet och funktion. Alla aktiviteter som genomförs på marknaden skall därför ha som målsättning att koncernens olika varumärken förstärks. Finansiella mål Gunnebos finansiella mål är att: koncernens tillväxt skall uppnås med god lönsamhet och stark finansiell ställning långsiktigt, över en konjunkturcykel, uppnå en avkastning på sysselsatt kapital på minst 15 procent samt en rörelsemarginal efter goodwillavskrivningar på minst 7 procent långsiktigt ej understiga 30 procent i soliditet Strategisk utveckling Säkerhetsmarknaden i världen uppskattas till drygt 900 miljarder kr, med en årlig tillväxt på 5 7 procent. Gunnebos framtida tillväxt skall ske såväl organiskt som via strategiska förvärv, med avsikten att växa snabbare än marknaden. Totalt har Gunnebo Security vuxit med 38 procent per år under de senaste fem åren. Gunnebo har idag en mycket stark ställning på den västeuropeiska marknaden. Via förvärvet av Chubb Safes har Gunnebo dessutom erhållit en ledande ställning på de asiatiska marknaderna Indonesien och Indien, där närheten till Kina skapar väsentliga möjligheter för en snabb expansion. Chubb Safes har dessutom en stark marknadsposition i Kanada och Sydafrika. Gunnebos närvaro i Nordamerika är begränsad. En etablering på världens största marknad är av stor betydelse, inte minst beroende på att där sker en stor del av utvecklingen inom säkerhetsbranschen. Inom området elektroniska säkerhetssystem, där målsättningen är att nå en expansionstakt på 20 procent per år, krävs även i fortsättningen att strategiska förvärv genomförs. Gunnebo Årsredovisning

7 Gunnebo-aktien Vinst per aktie efter full konvertering, kr Jämförelsestörande poster Utdelning per aktie, kr Bonus *Styrelsens förslag Eget kapital per aktie efter full konvertering, kr * Aktiekapital Aktiekapitalet i Gunnebo uppgår till 212 Mkr fördelat på aktier med ett nominellt värde på 10 kr. Bolagets aktier har samma rösträtt och lika andelar i bolagets tillgångar och resultat. Gunnebo på börsen Aktien är noterad sedan december 1993 på Stockholmsbörsen och sedan 1996 på dess A-lista. En börspost utgörs av 200 aktier. Utdelningspolitik Styrelsens förslag till utdelning skall beakta Gunnebos långsiktiga utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov. Styrelsen har i år beslutat att målsättningen för utdelningen är att den långsiktigt skall uppgå till procent av resultatet efter skatt. För innevarande år föreslås en utdelning på 3,50 kr per aktie, vilket motsvarar 45 procent av resultatet efter skatt. Ägarstruktur Antalet aktieägare per den 31 december 2001 uppgick till cirka 8 600, vilket är en ökning med 25 procent från föregående år. De tio största ägarna svarade för 56 procent av rösterna och kapitalet. Andelen institutionellt ägande var 36 procent. Andelen utländskt ägande uppgick till 19 procent. Vätterledens Invest AB med närstående utgör Gunnebos största ägare med 24,4 procent av kapital och röster. Under året har Stena AB med närstående förvärvat aktier motsvarande 10,2 procent av kapital och röster. Gunnebo-aktiens utveckling, januari 1995 februari 2002 Gunnebo Afv Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (c) SIX Kursutveckling Gunnebo-aktiens börskurs ökade med 39,2 procent under året, utdelningen oräknad. Börsens generalindex för samma period minskade med 16,9 procent, medan Carnegies Small Cap Index har minskat med 14,9 procent. Sedan aktiens notering i december 1993 har börskursen stigit med 385 procent. Aktien har under året handlats som lägst till 83:00 kr och som högst till 127:00 kr. Vid årsskiftet uppgick börskursen till 126:00 kr. Omsättning Totalt omsattes aktier under 2001 till ett värde motsvarande Mkr. I genomsnitt omsattes aktier per börsdag. Omsättningshastigheten låg under 2001 på 61 procent, att jämföra med börsgenomsnittet för A-listan på 134 procent. Gunnebos betavärde under 2001 var 0,69. Konvertibelt förlagslån Gunnebo har ett utestående konvertibelt förlagslån uppgående till 94 Mkr. Vid full konvertering av kvarstående lån tillkommer aktier, vilket ger totalt antal aktier om Återköp av aktier Vid föregående ordinarie bolagsstämma gav bolagsstämman styrelsen mandat att återköpa egna aktier upp till 5 procent av antalet aktier. Detta har ej utnyttjats. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 25 april 2002 kl på Chalmers Studentkårs nya kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Anmälan: Aktieägare som vill deltaga på stämman måste den 15 april vara införd i aktieboken som förs av VPC AB, samt senast den 19 april kl anmält sig till Gunnebo AB. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, före den 15 april ha omregistrerat aktierna i eget namn. Utdelning: Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen för 2001 blir 3:50 kronor per aktie vilket innebär en total utdelning på 74,2 Mkr. Avstämningsdagen föreslås bli den 30 april och utdelningen beräknas bli utbetald via VPC den 6 maj Gunnebo Årsredovisning 2001

8 Gunnebo-aktien Data per aktie Vinst per aktie, kr 7:80 11:65 9:80 Vinst per aktie efter full konvertering, kr 7:65 11:40 9:40 Eget kapital per aktie, kr 71:35 68:65 61:25 Eget kapital per aktie efter full konvertering, kr 73:10 70:50 62:50 Kassaflöde per aktie, kr 6:65 4:55 12:00 Noteringskurs per den 31 december, kr 126:00 90:50 76:00 P/E-tal, ggr Utdelning, kr 3:50* 4:25 3:25 Direktavkastning, % 2,8 4,7 4,3 Antal aktier vid årets slut, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental Antal aktier efter full konvertering, tusental * Styrelsens förslag Största aktieägare per Antal % Vätterledens Invest AB, med närstående ,4 Stena AB, med närstående ,2 Capital Group funds ,8 Handelsbanken Fonder ,2 Odin Forvaltning ASA ,8 Cazenove funds ,1 Banco Småbolagsfond ,5 Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt ,4 Svenskt Näringsliv ,3 Östersjöstiftelsen ,2 Chase Manhattan Bank ,2 Bjarne Holmqvist ,9 Trevise Tillväxtfond ,8 Hans Ståhlgren ,8 Nossevo Invest AB ,8 AB Geveko ,7 Citibank London ,7 Credit Agricole Indosuez Luxembourg ,6 Muirfield Fastighets AB ,5 Roger Holtback ,5 Övriga ,6 Totalt ,0 Andel av Antal Andel av Storleksklasser Antal aktier aktiekapital, % ägare antal ägare, % , , , , , , , , ,7 48 0,6 Totalt , ,0 Förändring Totalt Aktiekapitalets utveckling, Mkr aktiekapital Aktiekapital antal aktier 1991 Bildande Split 100: Nyemission Nyemission Konvertering Konvertering Nyemission Konvertering Konvertering Nyemission Konvertering Nyemission Konvertering Analytiker som följer Gunnebo Alfred Berg Fondkommission AB Henrik Fröjd Danske Securities Mikael Sens D. Carnegie AB Gustav Heyman Deutsche Bank AG Mattias Karlkjell Enskilda Securities Leif Pettersson Monika Elling Hagströmer & Qviberg Fondkommission Mats Hyttinge Handelsbanken Inv. Banking Henrik Lögdberg J P Nordiska AB Henrik Alveskog FöreningsSparbanken AB Niklas Elmhammer Gunnebo arrangerade den 11 september 2001 en välbesökt kapitalmarknadsdag i fabriken i Bazancourt, strax utanför Reims, Frankrike. Gunnebo har under året dessutom deltagit i ett stort antal analytikerträffar och varit föreläsare vid 19 aktiesparträffar samt vid Aktiespararnas jubileumskongress i Malmö och Stora Aktiekvällen i Göteborg. Gunnebo Årsredovisning

9 Gunnebo en presentation Gunnebo är en världsomspännande säkerhetskoncern med cirka medarbetare i 100 bolag fördelade på 30 länder. Försäljningen till ytterligare cirka 100 marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen på årsbasis är cirka Mkr. Gunnebo har genom förvärv och organisk tillväxt på några få år fördubblat omsättningen och den säkerhetsrelaterade delen av verksamheten har under den senaste femårsperioden ökat från 46 till 82 procent. Gunnebo förfogar idag över fyra av världens ledande varumärken inom säkerhet och värdeskydd med försäljning i över 130 länder: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens och Garny. Gunnebos nya organisation, som trädde i kraft den 1 mars 2001, består av Gunnebo Security som omfattar all säkerhetsverksamhet och Gunnebo Engineering för all verksamhet inom lyft- och fästteknik. Gunnebo Physical Security är världens största tillverkare av inbrotts- och brandskyddande säkerhetsskåp samt övriga säkerhetsprodukter med en global marknadsandel på procent. Det framtida behovet av elektroniska säkerhetssystem, larm, övervakning, passagekontrollsystem och säkerhetsentréer bygger på ny modern teknik. Gunnebos verksamhet inom dessa områden har samordnats i Gunnebo Integrated Security. På marknaden för yttre och inre områdesskydd har Gunnebo genom Gunnebo Perimeter Security en i Europa ledande roll. Gunnebo Steelage är ett av Indiens ledande företag inom fysisk säkerhet och brandsläckningsutrustning. Gunnebo Engineering omfattar marknadsledande verksamhet inom lyft- och fästteknik. Gunnebo Security Gunnebo Engineering Gunnebo Physical Security Gunnebo Integrated Security Gunnebo Perimeter Security Gunnebo Steelage Gunnebo Industrier 8 Gunnebo Årsredovisning 2001

10 Gunnebo - en presentation Produkter och tjänster: Brand- och inbrottsskyddande skåp. Säkerhetsprodukter för banker, bankfack, bankvalv och valvdörrar. Säkerhetsprodukter för hantering och transport av kontanter inom bank och detaljhandel; in- och utbetalningsautomater, serviceboxar, deponeringsenheter och transitskåp. Installation och service. Omsättning: Mkr, antal anställda: Varumärken: Chubb Safes, Lips, Fichet- Bauche, Rosengrens, Garny, Hadak, Seifert, Martens, Tann, Haffner Produkter och tjänster: Elektroniska säkerhetssystem; inbrottslarm, brandlarm, CCTV (övervakning med hjälp av kameror och monitorer), larmcentraler för mottagning och förmedling av larm, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem. Brandsläckningssystem. Installation och service. Omsättning: Mkr, antal anställda: Varumärken: Fichet-Bauche, Rosengrens Larm, Gunnebo Entrance Control, Gunnebo Mayor, Gunnebo Metro, Gunnebo Italdis, Armapod, CSI Installations, Hygiaphone, Cyrasa, SMC, Telsur, Chubb Safes & Security Indonesia, Pyrene, Minimax, Ritzenthaler Produkter och tjänster: Områdesskydd utomhus och tillträdeskontroll såsom grindar, stängsel, larmsystem och produkter för vägsäkerhet. Områdesskydd inomhus för bostäder, industri, lager och offentlig miljö. Omsättning: Mkr, antal anställda: 800 Varumärken: Gunnebo Protection, Wego, Alura, Polaraidat, Troax Produkter och tjänster: Brand- och inbrottsskyddande skåp. Säkerhetsprodukter för banker; bankfack, bankvalv och valvdörrar. Brandsläckningsutrustning, brandlarm, installation och service. Omsättning: 150 Mkr, antal anställda: Varumärken: Steelage, Minimax Produkter och tjänster: Produkter och system för tunga lyft. Slir- och däckskydd med kätting som bas. Fästsystem. Omsättning: Mkr, antal anställda: Varumärken: Gunnebo Lifting, Gunnebo Fastening, Gunnebo Johnson, Gemla Mekanik Gunnebo Årsredovisning

11 Säkerhetsmarknaden Tillväxten för den totala säkerhetsmarknaden har under de senaste 15 åren genomgående överstigit tillväxten av BNP på respektive marknader. Detta beror dels på en ökad brottslighet riktad mot företag och privatpersoner även om vissa marknader som USA och flera europeiska länder också kan registrera minskad brottslighet dels på den alltmer komplicerade infrastrukturen i samhället med krav på väl fungerande säkerhet. Dessa faktorer samt senaste tidens terrorhot leder till att säkerhetsmarknaden fortsatt beräknas få en tillväxt på 5 7 procent. Den globala säkerhetsmarknaden under 2001 har uppskattats till cirka 940 miljarder kronor. Nordamerika svarar för huvuddelen av denna marknad, cirka 450 miljarder medan Europa beräknas svara för cirka 300 miljarder. Det innebär att Nordamerika och Europa tillsammans svarar för över 80 procent av den totala säkerhetsmarknaden. Säkerhetsmarknaden avseende produkter och tjänster kan indelas i tre segment: Intrångsskydd (fysisk säkerhet) Larmsystem (elektroniska säkerhetssystem) Bevakning (inkl. värdetransporter) I Europa där Gunnebo har sin huvudsakliga verksamhet fördelas efterfrågan på cirka 85 miljarder för intrångsskydd, medan cirka 95 miljarder är hänförligt till elektroniska säkerhetssystem och cirka 120 miljarder kr till bevakning. Gunnebos verksamhetsområden Fysisk säkerhet Gunnebo Physical Security tillverkar och marknadsför primärt brand- och inbrottsskyddande skåp samt säkerhetsprodukter för banker; bankvalv, bankfack och valvdörrar. Divisionen tillverkar också säkerhetsprodukter för hantering och transport av kontanter inom bank och detaljhandeln, t.ex. in- och utbetalningsautomater, serviceboxar, deponeringsenheter och transitskåp. En växande del av omsättningen utgörs av service till bl.a. banksektorn. Marknaden för kontanthantering kommer att påvisa en klar tillväxt de kommande åren. Trenden är tydlig eftersom detaljhandeln strävar efter att ta över vissa bankfunktioner t.ex. hantering av pengar och detta kommer att öka behovet inom denna kundkategori. Gunnebo Physical Security utvecklar specialprodukter för att möta denna förändring. Gunnebo Physical Securitys verksamhet kan hänföras till delmarknaden värdeskydd inom intrångsskydd och beräknas omsätta cirka 5 miljarder i Europa. Denna delmarknad har en begränsad tillväxt i Europa, 2 3 procent, medan efterfrågan bedöms växa i Asien med 8 10 procent per år. I Asien har Gunnebo starka positioner inom fysisk säkerhet framför allt genom Steelage i Indien och Chubb Lips i Indonesien. Försäljning genom agenter sker på de flesta lokala marknader i Asien. Gunnebo är den klara marknadsledaren i Europa genom de starka varumärkena Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens och Garny. Gunnebo Physical Security har en världsmarknadsandel på procent. Ett starkt växande marknadssegment utgörs av system för kontanthantering där Gunnebo erbjuder såväl avancerade produkter som mjukvaror för banker, post, detaljhandel och värdetransporter. De konkurrenter Gunnebo möter i Europa är företrädesvis lokala tillverkare som t.ex. tyska Format och Leicher samt engelska APW (All Products Welded). Hög tillväxttakt för elektroniska integrerade säkerhetssystem Gunnebo Integrated Security arbetar primärt på en fragmenterad europeisk marknad med en tillväxt på cirka 10 procent per år. Divisionens verksamhet i Indonesien bedöms få en tillväxt överstigande 10 procent. Affärssegmentet elektronisk säkerhet med elektroniskt övervakningssystem, elektroniska passagekontrollsystem, CCTV (övervakning med hjälp av kameror och monitorer) och larmcentraler bedöms få en marknadstillväxt på 8 10 procent i Europa, med en högre tillväxt i Asien. Gunnebo Entrance Control utrustar kontorsbyggnader, kommersiella lokaler, flygplatser, tunnelbanor, idrottsarenor m.m. med kompletta system för passagekontroll, inklusive olika system för identifiering av besökarna. Tillväxten i Europa bedöms till 5 7 procent medan den i USA kan bedömas till procent. Affärsområdet skottsäkra miljöer omfattar system för säkerhetsslussar, skottsäkra fönster- och 10 Gunnebo Årsredovisning 2001

12 Säkerhetsmarknaden dörrpartier, säkerhetsprodukter för bank- och växelkontor med inbyggda kommunikationssystem. Tillväxten för detta affärssegment i Europa kan bedömas till 8 10 procent och är till viss del relaterad till förändringar i nationell säkerhetslagstiftning. Gunnebo Integrated Security har ett antal larmcentraler med dygnet runt service för mottagning och förmedling av larm för bl.a. banker i Frankrike, Spanien och Portugal. Detta område bedöms ha en tillväxt på ca 5 procent per år med stor utvecklingspotential inom fjärrmanövrerat underhåll, bevakning och uppgradering. Affärsområdet brandskydd omfattar elektronisk brandövervakning, tillverkning och marknadsföring av stationära sprinklers och portabla brandsläckare. Tillväxten i Asien bedöms till över 10 procent, medan den i Europa bedöms bli lägre. På den europeiska marknaden agerar större konkurrenter som amerikanska TYCO, brittiska Chubb Security, tyska Cerberus (Siemens) och svenska Securitas. Gunnebo Integrated Securitys verksamhet är framförallt koncentrerad till banksektorn i Frankrike, Belgien, Spanien och Portugal där Gunnebo har en marknadsledande ställning. Den totala marknadsandelen i Europa inom detta segment kan beräknas till 2 3 procent. Efterfrågan är koncentrerad till produkter för skyddssystem inom bil- och robotindustrin samt säkerhetsskydd för materialhantering och transportflöden. Ett tredje marknadssegment är byggsektorn t.ex. garageboxar och lägenhetsförråd. Marknaden för inre områdesskydd bedöms ha en mycket god utvecklingspotential, men kräver också stark lokal närvaro med kunskap inom kundinriktad systemförsäljning samt hög kompetens inom gällande lokala säkerhetsföreskrifter. Gunnebo Troax har genom en mycket stark marknadsposition och rationell produktion möjligheter att ytterligare stärka sin position på denna snabbt växande marknad. Tisdagen den 11 september Efter terroristattackerna i USA den 11 september har säkerhetsfrågorna fått ökad fokus över hela världen. Det är fullt naturligt att olika typer av säkerhetslösningar, vare sig det gäller personlig säkerhet eller säkerhet för företag och egendom, får en högre prioritet. De långsiktiga effekterna kan medföra att tillväxten inom branschen ökar från tidigare nämnda 5 7 procent till närmare 8 procent per år (källa: Freedonia, USA). Eftersom säkerhetsbranschen är relativt konjunkturokänslig är bedömningen att nedgången i världsekonomin endast marginellt påverkar dessa tillväxtprognoser. Den globala säkerhetsmarknaden, % 32% Nordamerika Europa Övriga världen 48% Den europeiska säkerhetsmarknaden, % 32% 40% Bevakning Larmsystem Intrångsskydd Gunnebo har en stark ställning inom områdesskydd Gunnebo Perimeter Protection är en av norra Europas ledande leverantörer av lösningar för yttre områdesskydd. Totalt bedöms europeiska marknaden uppgå till ca 10 miljarder kronor med en årlig tillväxt på ca 2 3 procent. Gunnebo Perimeter Protections marknadsandel uppgår till ca 6 procent. Främsta konkurrenter med bred täckning är Bekart CRH Fencing and Security, Dirickx Adronit och Best Fencing Group samt ett antal mindre lokala konkurrenter. Marknaden präglas av förskjutning mot allt mera sofistikerade säkerhetslösningar där traditionella stängsel och grindar allt oftare kompletteras med stängsellarm eller marklarm, kameraövervakning samt olika passagekontrollsystem. Marknaden för inre områdesskydd i Europa kan bedömas till ca tre miljarder kronor med en årlig tillväxt på ca 10 procent. Konkurrenterna består främst av mindre lokala aktörer som främst verkar på geografiskt avgränsade marknader. Trender för Gunnebo Security Utvecklingen inom säkerhetsområdet för Gunnebo Security har under året främst varit En markant ökning av leveranser av kompletta säkerhetssystem omfattande allt från yttre områdesskydd, passagekontrollsystem med TV-övervakning, larminstallationer samt traditionella bankprodukter som inbrotts- och brandskyddande skåp. Efterfrågan på värdeskyddande säkerhetsprodukter utanför banksektorn av företag som hanterar stora mängder kontanter, t.ex. detaljhandel, bensinstationer, offentliga myndigheter och serviceinrättningar, har ökat markant. Gunnebos servicetjänster i anslutning till fysiska och elektroniska säkerhetsprodukter har ökat under verksamhetsåret Ett antal kunder erhåller idag dygnet-runt-service på samtliga säkerhetsprodukter. Förnyelse och ombyggnad av mekaniska säkerhetsprodukter till elektroniska har under året utgjort viktiga affärer. Gunnebo Årsredovisning

13 Flerårsöversikt Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Gunnebo har under den senaste femårsperioden haft en genomsnittlig tillväxt på cirka 20 procent. Genom förvärv och organisk tillväxt har den säkerhetsrelaterade delen av verksamheten ökat från 46 till 82 procent och haft en genomsnittlig tillväxt på 38 procent. Gunnebos försäljning utanför Sverige har under samma tid ökat från 68 till 91 procent. Förvärven av Fichet-Bauche 1999 och Chubb Safes 2000 har varit viktiga milstolpar vid utvecklingen av säkerhetsverksamheten. Som ett led i renodlingen mot säkerhet avyttrades Gnosjö-Gruppen Räntabilitet på eget kapital, % Operativt kassaflöde exkl. strukturkostnader, Mkr Resultaträkning, Mkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Avskrivningar på goodwill Rörelseresultat Resultatandelar i intressebolag Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel av årets resultat Skatter Årets resultat Balansräkning, Mkr Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Rörelsefordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintresse Räntebärande avsättningar och skulder Övriga avsättningar och skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys, Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Definitioner Operativt kassaflöde, Mkr Operativt kassaflöde exkl strukturkostnader Operativt kassaflöde inkl strukturkostnader Andel riskbärande kapital Riskbärande kapital i procent av balansomslutning. Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av nettoomsättning. Direktavkastning Utdelning i förhållande till noteringskurs per den 31december. Eget kapital per aktie efter full konvertering Eget kapital och konvertibla förlagslån, dividerat med antal aktier efter full konvertering. Kapitalomsättningshastighet Nettoomsättning i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antalet aktier efter full konvertering. Nettolåneskuld Räntebärande avsättningar och skulder inklusive förlagslån med avdrag för likvida medel samt räntebärande fordringar. Operativt kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten, men före räntor och betald skatt, samt efter investeringar. P/E-tal Noteringskurs per den 31 december dividerat med vinst per aktie efter full konvertering. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på operativt kapital Rörelseresultat före goodwillavskrivningar i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill och likvida medel. 12 Gunnebo Årsredovisning 2001

14 Flerårsöversikt Gunnebo Security Fakturering, Mkr Rörelseresultat, Mkr* Rörelsemarginal, % 5,8 4,7 6,0 5,6 6,6 * Före goodwillavskrivningar och exkl. jämförelsestörande poster. Gunnebo Engineering Fakturering, Mkr Rörelseresultat, Mkr* Rörelsemarginal, % 7,1 9,1 8,5 10,4 10,0 * Före goodwillavskrivningar och exkl. jämförelsestörande poster. Nyckeltal Räntabilitet på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar, % 16,6 22,5 18,6 17,8 16,2 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 10,1 15,4 12,7 13,1 11,9 Räntabilitet på sysselsatt kapital exkl. jämförelsestörande poster, % Räntabilitet på eget kapital, % 11,1 18,2 17,0 15,2 12,6 Räntabilitet på eget kapital exkl. jämförelsestörande poster, % Bruttomarginal, % 31,0 30,2 29,1 27,5 28,7 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % 5,7 7,6 7,0 7,4 7,3 Rörelsemarginal, % 4,8 6,8 6,1 6,7 6,5 Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster Vinstmarginal, % 3,3 6,5 5,0 5,4 5,0 Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 Soliditet, % Räntetäckningsgrad, ggr 2,9 5,0 4,3 3,9 3,6 Skuldsättningsgrad, ggr 1,2 0,9 1,1 1,0 0, Rörelseresultat och rörelsemarginal Mkr % Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % Sysselsatt kapital, Mkr Data per aktie, kr Vinst per aktie efter full konvertering 7:65 11:40 9:40 7:50 5:60 Vinst per aktie efter full konvertering, exkl jämförelsestörande poster 7:35 6: :45 6:30 Eget kapital per aktie efter full konvertering 73:10 70:50 62:50 55:80 47:30 Utdelning 3:50*** 4:25 3:25 2:75 2:25 Noteringskurs 31 december, kr 126:00 90:50 76:00 73:50 69:50 Eget kapital och soliditet Mkr % Övriga uppgifter Utlandsandel fakturering, % Orderingång, Mkr Sysselsatt kapital, Mkr** Nettolåneskuld, Mkr** Investeringar, Mkr Avskrivningar, Mkr Medelantal anställda ** Vid årets slut *** Styrelsens förslag Eget kapital, Mkr Soliditet, % Räntabilitet på sysselsatt kapital Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader dividerat med räntekostnaderna. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar Rörelseresultat före goodwillavskrivningar i procent av nettoomsättning. Skuldsättningsgrad Nettolåneskulden dividerat med summan av eget kapital och minoritetsintresse. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutning. Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med räntefria avsättningar och skulder. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättning. Vinst per aktie efter full konvertering Resultat efter skatt med tillägg för räntekostnad efter skatt på konvertibla förlagslån, dividerat med antal aktier efter full konvertering. Gunnebo Årsredovisning

15 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt Fakturering, Mkr Sverige Utomlands Mkr % Resultat efter finansiella poster och räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansiella poster, Mkr Räntabilitet på eget kapital, % Varav jämförelsestörande poster Investeringar i anläggningar och avskrivningar, Mkr Investeringar Avskrivningar exklusive goodwill 5 0 Marknadsutveckling och försäljning Säkerhetsmarknaden har under året haft en god tillväxt, trots en svag utveckling i världsekonomin. Efter händelserna i USA den 11 september har säkerhetsfrågorna ytterligare kommit i fokus och fått en högre prioritet, men detta har ännu inte fått någon direkt påverkan på Gunnebos orderingång och försäljning. Renodlingen av Gunnebo till en internationell säkerhetskoncern har under året intensifierats. Gunnebo Security svarade för 82 procent (77) av koncernens fakturering. Koncernens utlandsandel ökade till 91 procent (88). Koncernens fakturering ökade med 33 procent till Mkr (5 000). Av ökningen svarar förvärvade enheter för 20 procentenheter medan den organiska tillväxten justerat för valutaeffekter uppgick till 3 procentenheter. Valutaeffekter utgjorde 10 procentenheter av ökningen. Gunnebo Security ökade faktureringen med 42 procent till Mkr (3 851) främst genom att föregående års förvärv av Chubb Safes fått fullt genomslag samt genom årets förvärv av CS Security i Frankrike. Den organiska tillväxten för Gunnebo Security uppgick till 5 procent. Gunnebo Engineerings fakturering uppgick till Mkr (1 149) en ökning med 5 procent. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekter minskade faktureringen med 5 procent. Koncernens orderingång ökade med 33 procent till Mkr (5 001). Den organiska tillväxten blev 1 procent, varav Gunnebo Security ökade med 3 procent medan orderingången för Gunnebo Engineering minskade med 6 procent. Av Gunnebos totala försäljning svarar den europeiska marknaden för 84 procent, Asien för 6 procent, Nordamerika för 6 procent och övriga marknader för 4 procent. Inom Gunnebo Security utgör banker den dominerande kundgruppen. Under året har en förskjutning skett mot sektorer utanför banksektorn som också hanterar stora mängder kontanter t.ex. detaljhandel, bensinstationer, apotek, postkontor och myndigheter. Gunnebo Security levererar också i allt större omfattning kompletta säkerhetslösningar omfattande yttre områdesskydd, larminstallationer, passagekontrollsystem, TV-övervakning samt olika former av högsäkerhetsskåp. I takt med att bankernas tjänster automatiseras växer behovet av dygnet-runt-service avseende fysiska och elektroniska säkerhetsprodukter. Under året har betydande order på servicetjänster tecknats i bl.a. Storbritannien, Holland, Frankrike och Belgien. Gunnebo Security har under året skrivit avtal med Skanska Construction om leverans av säkerhetsfönster till Engelska Försvarsministeriet till ett värde av 130 Mkr. Leveranserna startade i slutet på året och pågår till slutet av Inom området brandskydd har betydande order tecknats med pappersbruk i Indonesien samt kraftverk och satellitramp i Indien. Området passagekontroll har utvecklats mycket positivt. I samarbete med franska luftfartsmyndigheterna har ett system för passagekontroll för Schengen-ländernas internationella flygplatser utvecklats. Under året har flera internationella flygplatser utrustats med dessa system. Inom Gunnebo Security har försäljningsutvecklingen varit stark i södra Europa, medan utvecklingen i norra Europa, med undantag för Danmark och Norge, varit svagare. Gunnebo Securitys enskilt största marknad är Frankrike som utvecklats mycket starkt, främst beroende på skärpt säkerhetslagstiftning, stor efterfrågan av säkerhetsskåp inför euro-starten samt bankernas satsning på nya självbetjäningssystem. Övriga marknader som utvecklats väl är bl.a. Sydafrika och Indonesien. Däremot har försäljningen i Sverige minskat något. I Tyskland har en Fakturering, rörelseresultat och rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, Mkr Fakturering Rörelseresultat Rörelsemarginal Gunnebo Security ,8% 4,7% Gunnebo Engineering ,1% 9,1% Koncerngemensamma poster Koncernen totalt före jämförelsestörande poster ,6% 5,3% Jämförelsestörande poster Koncernen totalt ,7% 7,6% 14 Gunnebo Årsredovisning 2001

16 Koncernöversikt återhämtning skett efter att marknaden där varit svag under flera år. Gunnebo Securitys försäljning till OEMkunder har under året ökat. Detta gäller även agentmarknaderna med betydande order till bl.a. Kina, USA och Egypten. Gunnebo Engineerings affärsenheter Lifting, Block och Fastening har under året haft en försämrad efterfrågan och minskad volym p.g.a. den svaga konjunkturen. Genom kostnadsbesparande åtgärder och ökade rationaliseringar kunde rörelseresultatet, trots den vikande marknaden, nå en tillfredsställande nivå. Gunnebo Lifting, som utvecklar kompletta lyftsystem, har under året introducerat nya produkter på världsmarknaden. Försäljningen i Australien, Brasilien och Irland har varit god. Övriga större marknader som bl.a. England har minskat. Gunnebo Block i USA har på en vikande marknad ökat sina marknadsandelar och samtidigt kunnat bibehålla lönsamheten på en stabilt hög nivå. Gunnebo Fastenings utveckling har varit svag i framförallt Polen och Finland. Verksamheten är mycket beroende av utvecklingen inom bostadsbyggandet. Resultat Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och exklusive jämförelsestörande poster ökade med 41 procent till 371 Mkr (263). Jämförelsestörande poster uppgick till 11 Mkr (115). Inklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet således till 382 Mkr (378). En stark resultatförbättring uppnåddes inom Gunnebo Security, som ökade rörelseresultatet med 73 procent till 315 Mkr (182). Integrationen av det föregående år förvärvade Chubb Safes har gått planenligt. Tillsammans med övriga strukturåtgärder och en god marknadsutveckling i bl.a. Sydeuropa har detta gett en betydande resultatökning. Rörelsemarginalen för Gunnebo Security ökade till 5,8 procent (4,7). Inom Gunnebo Security har Gunnebo Physical Security förbättrat sitt resultat väsentligt. Även Gunnebo Integrated Security och Gunnebo Perimeter Security har uppnått förbättrade resultat. Gunnebo Steelage resultat har varit otillfredsställande. Gunnebo Engineerings resultat minskade med 17 procent till 86 Mkr (104) främst på grund av lägre efterfrågan inom Lifting och Fastening. Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 procent (9,1). Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och exkl. jämförelsestörande poster (Mkr): Rörelseresultat Resultatförändring 2001: Gunnebo Security +133 (+73%) Gunnebo Engineering 18 (-17 %) Koncerngemensamt 7 S:a resultatförändring +108 (+41 %) Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat efter goodwillavskrivningar men exklusive jämförelsestörande poster ökade med 38 procent till 310 Mkr (224). Inklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 321 Mkr (339). I rörelseresultatet ingår planenliga avskrivningar med 237 Mkr (174), varav avskrivningar för goodwill utgör 61 Mkr (39). Utvecklingskostnaderna i koncernen uppgår till 1-2 procent av omsättningen. Finansiella poster uppgick till -103 Mkr (-54). Koncernens strategiska inriktning att genom större företagsförvärv och renodling omvandla Gunnebo till en ren säkerhetskoncern har under det senaste året inneburit ökade kapitalkostnader. Finansiella kostnader och avskrivningar för goodwill har p.g.a. företagsförvärv under året ökat med cirka 60 Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 223 Mkr (325). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 212 Mkr (210). Valutaeffekter har positivt påverkat resultatet med cirka 10 Mkr. Företagsförvärv har påverkat resultatet med 13 Mkr. Avyttringar har inneburit ett resultatbortfall på 33 Mkr huvudsakligen hänförligt till Gnosjö-Gruppen. Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 10,1 procent (15,4). Exklusive jämförelsestörande poster blev räntabiliteten på sysselsatt kapital 9,8 procent (11,0). Räntabiliteten på eget kapital blev 11,1 procent (18,2). Exklusive jämförelsestörande poster blev räntabiliteten på eget kapital 10,7 procent (10,1). Förvärv och avyttringar Gunnebo har under året genomfört sex företagsförvärv med en sammanlagd årsomsättning av 620 Mkr. Gunnebo Integrated Security stärkte i april sin marknadsposition i Frankrike genom förvärv av CS Security, senare namnändrat till Ritzenthaler. Ritzenthaler omsätter på årsbasis ca 460 Mkr och hade vid förvärvstillfället 425 medarbetare i Gunnebo Årsredovisning

17 Koncernöversikt Frankrike, Tyskland och Portugal. Hälften av verksamheten omfattar elektroniska säkerhetssystem och ca 40 procent avser integrerade säkerhetslösningar. Resterande verksamhet utgörs av fysiska säkerhetsprodukter. Ritzenthaler har positivt påverkat resultatet redan i år. Företagen Garmann Clausen i Sverige och Jörg Clausen i Norge, vilka förvärvades i april, har ytterligare stärkt marknadspositionen inom området kontanthantering för Rosengrens i Norden. Övriga mindre förvärv har varit det spanska larmsäkerhetsföretaget Musa Seguridad, det amerikanska företaget Omega Optical Turnstiles (passagekontrollsystem) och det finska företaget Nurmi Trade Oy (yttre områdesskydd). Gunnebo Industrier förvärvade i april det norska företaget Andr Jacobsen (ANJA) vilket kompletterar och förstärker Gunnebo Liftings verksamhet. Som ett led i strategin att renodla Gunnebo till en ren säkerhetskoncern, fördes under hösten förhandlingar om försäljning av Gunnebo Industrier. På grund av utvecklingen på kapitalmarknaden efter den 11 september kunde inte affären genomföras. Målsättningen att renodla Gunnebo till en ren säkerhetskoncern kvarstår. Strukturprogrammet Gunnebo beslutade i samband med förvärvet av Chubb Safes år 2000 att avsätta 270 Mkr för ett omfattande strukturprogram med målet att reducera produktionskapaciteten av skåp- och bankprodukter i Europa med 40 procent, samt väsentligt minska antalet produktvarianter. Under perioden har programmet löpt planenligt vilket bl.a. innebär att produktionsanläggningen i England lagts ned, en fabrik i Kanada har stängts, en kraftig neddragning vid den tyska produktionsanläggningen har genomförts samt att neddragningen vid den holländska produktionsenheten i Dordrecht är påbörjad och beräknas avslutas i början på Dessutom har inom ramen för strukturprogrammet betydande åtgärder genomförts i bl.a. Tyskland, England och Sydafrika. Av sammanlagt upplagda strukturreserver har under perioden tagits i anspråk totalt 215 Mkr för beslutade strukturåtgärder. Tidigare angivna synergivinster på Mkr per år kvarstår och kommer att ge full effekt senast under Strukturprogrammet har utvecklats väl och givit en viss resultateffekt redan under Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar exklusive företagsförvärv, uppgick till 173 Mkr (117). Investeringarna uppgår till 98 procent (87) av avskrivningsnivån och utgjordes huvudsakligen av ersättnings- och rationaliseringsinvesteringar. Nettoinvesteringarna efter avdrag för försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 147 Mkr (98). Kassaflöde Kassaflödet var säsongsmässigt lågt under första halvåret men en stark återhämtning har planenligt skett under andra halvåret. Det pågående omstruktureringsprogrammet har haft en kraftigt negativ Gunnebo Security och Gunnebo Engineering i sammandrag Gunnebo Security Fakturering, Mkr Utlandsandel, % Rörelseresultat, Mkr* Rörelsemarginal, %* 5,8 4,7 6,0 Räntabilitet på operativt kapital, %* 20,9 17,8 21,8 Investeringar, Mkr Antal anställda vid årets slut Gunnebo Engineering Fakturering, Mkr Utlandsandel, % Rörelseresultat, Mkr* Rörelsemarginal, %* 7,1 9,1 8,5 Räntabilitet på operativt kapital, %* 11,5 16,6 16,0 Investeringar, Mkr Antal anställda vid årets slut * Före goodwillavskrivningar 16 Gunnebo Årsredovisning 2001

18 Koncernöversikt effekt på kassaflödet med 178 Mkr (80). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 143 Mkr (97). Det operativa kassaflödet efter avdrag för investeringar men före räntor, betald skatt och omstruktureringskostnader uppgick till 348 Mkr (173). Likviditet och finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick till 295 Mkr (339). I koncernen finns därutöver outnyttjade lånelöften om cirka 500 Mkr. Nettolåneskulden i koncernen uppgick till Mkr (1 359). Soliditeten uppgick till 27 procent (29) och andelen riskbärande kapital, inklusive konvertibla förlagslån, blev 29 procent (32). Skuldsättningsgraden uppgick till 1,2 (0,9). Medarbetare Antalet medarbetare vid årets utgång uppgick till personer (7 825). Antalet medarbetare i utlandet uppgick till (6 830) varav i Indien och Indonesien Förändringen är så gott som helt hänförlig till de under året genomförda förvärven och pågående strukturprogram. Aktiedata Vinsten per aktie efter full konvertering uppgick till 7:65 kronor (11:40). Exklusive jämförelsestörande poster ökade vinsten per aktie efter full konvertering med 15 procent till 7:35 (6:40). Eget kapital per aktie efter full konvertering uppgick till 73:10 kronor (70:50). Antalet aktieägare har under året ökat med 25 procent till (6 900). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar huvudsakligen funktioner för koncernledning, affärsutveckling, personalfrågor, juridik, ekonomi/finans samt information. Styrelsens arbete Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och en suppleant valda av bolagsstämman. Därtill har de anställda utsett tre representanter med en suppleant. Styrelsen har under året, utöver det konstituerande mötet, haft åtta protokollförda sammanträden. Arbetet har följt en i förväg uppgjord plan och beslut har fattats avseende bland annat investeringar, företagsförvärv och övriga strukturella förändringar. Vid styrelsemötet i början av året deltog bolagets revisorer för redovisning av synpunkter från den genomförda granskningen. Styrelsen har antagit en arbetsordning och skriftliga instruktioner som återspeglar den nya aktiebolagslagen. Inom styrelsen finns en särskild kompensationskommitté för fastställande av villkor för koncernledningen. Någon av bolagsstämman utsedd särskild nomineringskommitté finns ej. Utsikter för 2002 År 2001 har präglats av ett intensivt förändringsarbete inom Gunnebo Security. Integrationen av genomförda förvärv har utvecklats väl och Gunnebo har därmed en god bas för fortsatta resultatförbättringar. För 2002 bedöms koncernens resultat efter finansiella poster bli väsentligt bättre än Räntetäckningsgrad, ggr Balansomslutning och eget kapital, Mkr Balansomslutning Eget kapital Antal anställda vid årets slut Sverige Utomlands Försäljning per marknad, Mkr 2001 % 2000 % Frankrike % % Storbritannien % % Tyskland % % Sverige 621 9% % Spanien 391 6% 316 6% USA 273 4% 264 5% Övriga % % Koncernen totalt % % Operativt kassaflöde, Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Återläggning av betald skatt och kassapåverkande finansnetto Nettoinvesteringar Operativt kassaflöde Återläggning av kassaflödespåverkande strukturkostnader Operativt kassaflöde exklusive strukturkostnader Gunnebo Årsredovisning

19 Finansiell riskhantering och känslighetsanalys Euron är koncernens viktigaste valuta. Finansiell riskhantering Gunnebos finansiella verksamhet syftar till att hantera finansiella risker på ett effektivt sätt och att minimera kostnaden för räntebärande kapital långsiktigt. Organisation och verksamhet Finansverksamheten i Gunnebo-koncernen är centraliserad och bedrivs till huvudsaklig del i Gunnebo Treasury. Genom centraliseringen tillvaratas stordriftsfördelar och samordningseffekter inom det finansiella området och koncernen uppnår härigenom kostnadsbesparingar som inte skulle vara möjliga i en decentraliserad organisation. Gunnebo Treasury svarar för koncernens huvudsakliga externa upplåning. Vidare fungerar Gunnebo Treasury som koncernens internbank för valutahantering och finansieringskälla för huvuddelen av koncernens bolag. Verksamheten regleras genom de riktlinjer som fastlagts i koncernens finanspolicy. Samordning av koncernens likviditetshantering i Europa har skett och merparten av de viktigaste europeiska länderna är med i koncernens centraliserade likviditetshantering. Finansieringsrisk Genom att ingå avtal om långfristiga krediter med fastställda marginaler har Gunnebo inte bara säkerställt finansiering utan också kostnaden för framtida finansieringbehov. Basen i Gunnebos långfristiga finansiering utgörs dels av två lån på tillsammans 500 Mkr som löper till augusti 2005, dels av en syndikerad låneram uppgående till 143 MEUR som löper till januari Vidare förfogar koncernen över cirka 400 Mkr i kortfristiga låneramar. Vid årsskiftet uppgick den genomsnittliga löptiden på koncernens låneportfölj, inklusive konvertibelt förlagslån, till drygt 2 år. Likvida medel uppgick vid årets slut till 295 Mkr. Därutöver förfogade koncernen över outnyttjade kreditlöften uppgående till cirka 500 Mkr. Enligt riktlinjerna i finanspolicyn skall likvida medel och outnyttjade kreditlöften alltid uppgå till minst 300 Mkr. Ränterisk Den genomsnittliga räntebindningstiden på Gunnebos låneportfölj har under året varit 4,5 18 Gunnebo Årsredovisning 2001

20 Finansiell riskhantering och känslighetsanalys månader. Den genomsnittliga räntenivån på den samlade låneportföljen, inklusive konvertibelt förlagslån, har för året varit 4,7 procent (4,5). Valutarisk Gunnebos höga grad av internationell verksamhet gör att koncernen påverkas av förändringar i valutakurser. Koncernens resultat påverkas av att intäkter och kostnader är i skilda valutor men också av att de utländska dotterbolagens resultat omräknas till svenska kronor. De viktigaste valutorna, förutom svenska kronor, är euro som svarar för cirka 60 procent av koncernens omsättning. Andra betydande valutor är brittiska pund och amerikanska och kanadensiska dollar. Bland de asiatiska valutorna är det framför allt indiska rupies och indonesiska rupiah som har inflytande på koncernens resultat. Valutakursförändringar påverkar också koncernens egna kapital genom att de utländska dotterbolagens nettotillgångar, det vill säga summan av det egna kapitalet och förvärvade övervärden, omräknas till svenska kronor. Transaktionsexponering Av koncernens totala omsättning uppgick utlandsandelen till 91 procent (88). Eftersom en stor del av kostnaderna uppstår i samma valuta som intäkterna reduceras transaktionsexponeringen markant. Gunnebos nettoinflöde till Sverige i utländsk valuta uppgår sammantaget till cirka 500 Mkr årligen. Enligt gällande finanspolicy skall minst 70 procent av de närmast kommande 12 månadernas beräknade valutainflöde kurssäkras. Kurssäkringen uppgick till 83 procent (80) på balansdagen. Beräknat på terminskontraktens avistakurs uppgick värdet på terminsportföljen vid årsskiftet till 416 Mkr. Motsvarande värde beräknat på balansdagens kurs var 420 Mkr. Ett vägt valutaindex för koncernens viktigaste valutor har under året ökat med 10 procent innebärande att dessa valutor har förstärkts mot den svenska kronan motsvarande. Terminskontrakt som har förfallit under året har påverkat resultatet med -17 Mkr (12) jämfört med om valutaflödet växlats till gällande avistakurs vid varje tillfälle. Summan av kursförändringar i nettoflödet, omräkningseffekter och förändringar i avistakurserna har inneburit en positiv resultateffekt om 10 Mkr, jämfört med föregående år. Omräkningsexponering De utländska nettotillgångarna uppgick till Mkr (2 879) per den 31 december Koncernen värdesäkrar en stor del av dessa tillgångar genom upplåning eller genom att ingå terminskontrakt i motsvarande valutor. Under 2001 har i genomsnitt 93 procent (87) av tillgångarna varit kurssäkrade. Vid årsskiftet var Mkr (2 582) eller 94 procent (90) kurssäkrade. Känslighetsanalys Resultatet påverkas av förändringar i vissa för koncernen viktiga faktorer enligt nedan. Beräkningen är gjord med utgångspunkt från koncernens struktur vid årets slut och med utgångspunkt att alla andra faktorer förblir oförändrade. Försäljningspriser En förändring av försäljningspriset med 1 procent påverkar intäkterna och resultatet efter finansiella poster med cirka 70 Mkr. Lönekostnader En förändring av lönekostnaderna inkl. sociala avgifter med 1 procent påverkar resultatet efter finansiella poster med cirka 25 Mkr. Räntekostnader Baserat på den genomsnittliga räntebindningstiden i koncernens totala låneportfölj per årsskiftet så skulle en samtidig förändring på 1 procentenhet i Gunnebos samtliga lånevalutor påverka resultatet med 13 Mkr för de därpå följande 12 månaderna. Valutor En förändring av svenska kronans växelkurs mot euron eller US-dollarn med 10 procent påverkar resultatet efter finansiella poster med cirka 35 Mkr respektive 4 Mkr på årsbasis utan att beakta den terminssäkring som koncernen gör. Med hänsyn tagen till den terminssäkring som fanns vid årsskiftet blir resultatpåverkan för den närmaste 12-månaders perioden cirka 2 Mkr respektive 1 Mkr. Mkr Valuta Andel terminssäkrat, % Terminssäkrat till snittkurs Valutaflödesexponering Baserat på beräknat nettoinflöde för 2002 USD GBP EUR DKK Övriga :27 14:92 9:20 1:18 Gunnebo Årsredovisning

Pressmeddelande 2001-02-08. Bokslutskommuniké januari - december 2000

Pressmeddelande 2001-02-08. Bokslutskommuniké januari - december 2000 Pressmeddelande 2001-02-08 Bokslutskommuniké januari - december 2000 Resultatet efter finansiella poster ökade med 22 % till 325 Mkr (266). Vinsten per aktie ökade med 21 % till 11:40 kronor (9:40). Faktureringen

Läs mer

Gunnebo i korthet. Innehåll

Gunnebo i korthet. Innehåll Å RSREDOVISNING 2002 Innehåll 01 2002 i sammandrag 02 Gunnebo en presentation 03 Affärsidé, mål och strategi 04 Koncernchefens kommentarer 06 Gunnebo-aktien 08 Flerårsöversikt 10 Säkerhetsmarknaden 12

Läs mer

Å RSREDOVISNING 2 0 0 3 FOR A SAFER WORLD

Å RSREDOVISNING 2 0 0 3 FOR A SAFER WORLD Å RSREDOVISNING 2 0 0 3 FOR A SAFER WORLD Innehåll Innehåll 01 2003 i sammandrag 02 Gunnebo en presentation 03 Affärsidé, mål och strategi 04 Koncernchefens kommentarer 06 Gunnebo-aktien 08 Säkerhetsmarknaden

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 Gunnebo i korthet Innehållsförteckning 3 Viktiga händelser under 2000 4 Koncernchefens kommentar 6 Gunnebo-aktien 8 Säkerhetsmarknaden 10 Gunnebos vision 11 Gunnebos nya organisation

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1999-12-01--2000-08-31 Perioden i korthet: Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till MSEK 25.428 (MSEK 23.549), en ökning med 8 procent jämfört med samma

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari juni 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari juni 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-08-06 Securitas AB Delårsrapport januari juni 1998 Försäljningen ökade med 17 procent till 5.959 MSEK (5.083), varav 8 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports ÅRSREDOVISNING 2002 Innehåll 01 2002 i sammandrag 02 Gunnebo en presentation 03 Affärsidé, mål och strategi 04 Koncernchefens kommentarer 06 Gunnebo-aktien 08 Flerårsöversikt 10 Säkerhetsmarknaden 12 Gunnebos

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2)

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2) GETINGE INDUSTRIER AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2001 Orderingången ökade med 60 % till 6.058,2 Mkr (3.782,6) Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Rörelseresultatet

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt.

Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt. Delårsrapport Januari - juni 1998 Omsättningen ökade med 37% till 4163 MSEK (3035) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 8% (10) Resultatet före skatt ökade 51% till 340 MSEK (225) Kassaflöde

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader.

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader. H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2001-12-01 -- 2002-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 53.332 (46.528) inkl moms, en ökning med 15 procent jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) 2006 Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2006 Första kvartalet Omsättningen ökade med 65 procent till 135,7 mkr (82,4) Rörelseresultatet ökade med 9,0 mkr till 15,8 mkr (6,8) och rörelsemarginalen

Läs mer