Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat 2008/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat 2008/09"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(96) Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat 2008/09 UF0115 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 4 Slutliga Observationsregister 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(96) 0 Administrativa uppgifter 0.1 Ämnesområde Utbildning och forskning 0.2 Statistikområde Skolväsende och barnomsorg 0.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS) För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100). 0.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: Skolverket Adress: Stockholm Kontaktperson: Christina Sandström Telefon: Telefax: E-post: 0.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: SCB Adress: Örebro Kontaktperson: Robert Hansson Telefon: Telefax: E-post: 0.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99) och även enligt SKOLFS 2000: Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(96) I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 0.8 Gallringsföreskrifter Primärmaterial makuleras efter 3 år. 0.9 EU-reglering Finns ej Syfte och historik Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Vissa av uppgifterna används också som underlag för Skolverkets beslut om statsbidrag till svenska skolor i utlandet m.m. Den första statistikinsamlingen gjordes hösten Tidigare användes vissa uppgifter som hämtats från ansökningar om statsbidrag som statistikuppgifter Statistikanvändning Användare är Skolverket (det nationella uppföljningssystemet, underlag för beslut om statsbidrag, den officiella statistiken), Utbildningsdepartementet, huvudmän för svenska utlandsskolor, svenska utlandsskolor m.fl Uppläggning och genomförande Uppgifter om elever och lärare samlas in via Excel-blanketter som sänds in av rektorer för svenska utlandsskolor, huvudmän för handledning vid distansundervisning och huvudmän för kompletterande svensk undervisning Internationell rapportering Ingen internationell rapportering sker.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(96) 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar Inga planerade förändringar i nuläget.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(96) 1 Översikt 1.1 Observationsstorheter Uppgifter samlas in om elever i reguljär utbildning, elever i annan utbildning, tjänstgörande lärare och svenska skolor i utlandet. Följande variabler samlas in: Elever i reguljär utbildning Skola Skolform Årskurs Kön Födelseår (endast för elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1) Behörighet (Behöriga i den reguljära undervisningen, och därmed statsbidragsberättigade, är de elever som uppfyller kraven som anges i Förordning om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar (SFS 1994:519 som numera inkluderar kompletteringar m.m. se för författningar i fulltext). Icke behöriga barn tas emot i mån av plats, men skolan har inte rätt till statsbidrag för dem.) Nationalitet Studieväg (endast för elever i gymnasieskolan) Elever i annan utbildning Skola Antal elever per skolform Antal elever per skolformsnivå Antal behöriga/obehöriga Tjänstgörande lärare Skola Kön Lärarkategori Tjänstgöringsomfattning Pedagogisk utbildning (svensk, utländsk eller saknar) Skolor Land Ort Antal rektorer/övriga skolledare Antal lärarveckotimmar per skolform

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(96) 1.2 Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Elever i reguljär utbildning Elever i annan utbildning Tjänstgörande lärare Svenska skolor i utlandet Världsdel (där skolan ligger), skola, skolform, årskurs Distansundervisning, Kompletterande svensk undervisning, skolform, behörighet Världsdel (där skolan ligger), skola, lärarkategori Världsdel (där skolan ligger), Skolform Kön, behörighet, nationalitet Kön, tjänstgöringsomfattning, pedagogisk utbildning Antal, andel Antal Antal, andel Lärarveckotimmar per elev 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Statistik om svensk utbildning i utlandet återfinns under Skolverkets serie Barn, elever och persona. Riksnivå. Del 2 samt i rapporterna Svenska utlandsskolor i siffror och Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Rapporterna finns tillgängliga på Skolverkets hemsida ( Dessutom finns statistiken i SCB:s egna publikationer Statistisk årsbok och Utbildningsstatistisk årsbok. 1.4 Dokumentation och metadata Statistiken finns dokumenterad i Beskrivning av statistiken med kvalitetsdeklaration.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(96) 2 Uppgiftsinsamling Uppgiftslämnare är samtliga svenska skolor i utlandet och skolföreningar för kompletterande svensk undervisning. 2.1 Ram och ramförfarande Ramen utgörs av Skolverkets förteckning över svenska skolor i utlandet som fått beslut om statsbidrag. 2.2 Urvalsförfarande Undersökningen är en totalundersökning. 2.3 Mätinstrument Uppgifterna inhämtas via Excel-blanketter som skickas ut till skolorna. 2.4 Insamlingsförfarande Utsändning, insamling av blanketter samt påminnelser sköts av Skolverket. Vissa av de insamlade uppgifterna används som underlag för beslut om statsbidrag till svensk utbildning i utlandet. Uppgifterna granskas därför av den enhet på Skolverket som bland annat arbetar med beslut om statsbidrag för dessa skolor. Filerna skickas därefter till SCB. 2.5 Databeredning Materialet från Skolverket granskas, sammanställs och läses in i databasen. Exempel på manuell granskning är att kontrollera att det finns lärare i de verksamheter som har elever och vice versa. Den maskinella granskningen ser till att samtliga variabler finns med och att de har giltiga värden. Vid felaktigheter/oklarheter i materialet kontaktas Skolverket som i sin tur vid behov tar kontakt med berörd skola.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(96) 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler Statistiken redovisas i form av antal och andelar. Beräkning sker för antal lärarveckotimmar per elev och förändring av denna mot föregående läsår. 3.2 Redovisningsförfaranden Statistik om svensk utbildning i utlandet återfinns under Skolverkets serie Barn, elever och personal. Riksnivå. Del 2 samt i rapporterna Svenska utlandsskolor i siffror och Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Rapporterna finns tillgängliga på Skolverkets hemsida ( Dessutom finns statistiken i SCB:s egna publikationer Statistisk årsbok och Utbildningsstatistisk årsbok. UF0115_DO_

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(96) 4 Slutliga observationsregister 4.1 Produktionsversioner Svenska utlandsskolor Register Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat Rubrik Svenska utlandsskolor Syfte/Beskrivning Svensk utbildning i utlandet innehåller uppgifter om elever och lärare i svenska utlandsskolor, elever i kompletterande svenskundervisning och elever i distansundervisning med handledning. Det finns även uppgifter om antal skolledare och undervisningsvolym. Övrigt Statistikansvarig myndighet Skolverket Kontaktperson Hansson, Robert Registervariant Registervariant Skolledning och undervisningsvolym Rubrik Ledning och lärartimmar Innehållstyp Annan beståndsvariant Insamlingstyp Egen insamling Syfte/beskrivning Antal rektorer och övriga skolledare, antal lärartimmar vid svenska utlandsskolor. Sekretess Sekretess i 70 år enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Avidentifierad Ja Urval Personuppgift Ja Slutligt observationsregister Ja

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(96) Registerversion Namn 15 oktober 2008 Syfte/Beskrivning Mätinformation Enkät till varje skola. Objekttyp - Lokal verksamhetsenhet Namn Definition Lokal verksamhetsenhet Lokal verksamhetsenhet är den "matematiska" skärningsmängden av arbetsställeenhet och verksamhetsenhet. Dvs när endast en del av en arbetsställeenhet tillhör en viss verksamhetsenhet så är den delen en lokal verksamhetsenhet. I de allra flesta fall (med något 100-tal undantag) är arbetsställeenhet odelade och då gäller lokal verksamhetsenhet = arbetsställeenhet. Inkluderar lantbruksföretag, institution m.fl. Standardnivå Standard fastställd av SCB Population - Svenska utlandsskolor Namn Svenska utlandsskolor Definition Svenska skolor i utlandet Standardnivå Populationstyp Register- och undersökningspopulation Kommentar Datum Variabler Antal rektorer, kvinnor Namn Definition Beskrivning Standard Antal rektorer, kvinnor Antal rektorer vid skolan som är kvinnor Produktstandard

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(96) Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Svensk utbildning i utlandet Svenska utlandsskolor Representation Antal Måttenhet antal personer Beskrivning Antal rektorer, män Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Antal rektorer, män Antal rektorer vid skolan som är män Produktstandard Svensk utbildning i utlandet Svenska utlandsskolor

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(96) Värdemängd Representation Antal Måttenhet antal personer Beskrivning Antal övriga skolledare, kvinnor Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Antal övriga skolledare, kvinnor Antal övriga skolledare vid skolan som är kvinnor Produktstandard Svensk utbildning i utlandet Svenska utlandsskolor Representation Antal Måttenhet antal personer Beskrivning Antal övriga skolledare, män Namn Definition Beskrivning Antal övriga skolledare, män Antal övriga skolledare vid skolan som är män

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(96) Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Produktstandard Svensk utbildning i utlandet Svenska utlandsskolor Representation Antal Måttenhet antal personer Beskrivning Skolkod Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Skolkod Kod för skola, dvs. en administrativ enhet där lärare och/eller elever finns. Skola speglar inte byggnad/fastighet utan avser en organisatorisk enhet på en adress. Standard fastställd av SCB Skolverket Skolregistret

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(96) Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Skolkod Utlandsskolor Version SkolKod Utlandsskolor Nivå 1 Representation Ej aktuellt Undervisningsvolym efter skolform Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Undervisningsvolym efter skolform Total undervisningsvolym (antal lärartimmar om 40 min/vecka) efter skolform Produktstandard Svensk utbildning i utlandet Svenska utlandsskolor Ja Ja

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(96) Värdemängder Skolform utlandsskolor Klassifikation Skolform Version Skolform utlandsskolor Nivå Skolform utlandsskolor Värden Kod Text 42 Kompletterande svensk undervisning 41 Distansundervisning 11 Grundskola 14 Förskoleklass 21 Gymnasieskola SkolKod Utlandsskolor Klassifikation Skolkod Utlandsskolor Version SkolKod Utlandsskolor Nivå 1 Värden Kod Text 100 Egham 101 Larnaca 102 Korfu 103 Lausanne 104 Helmond/Maastricht 105 Antwerpen

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(96) 106 Brighton 107 Bryssel 108 Gent/Antwerpen 109 Rethymnon/Chania 110 London 111 Culham 112 Loutraki 113 Wassenaar 114 Zürich 115 Paris 116 Aix-en-Provence 117 St Germain-en-Laye 118 Ferney-Voltaire 119 Valbonne 120 Aten 121 Thessaloniki 122 Rhodos 123 Strasbourg 124 Modena 125 Haag 126 Bristol 127 Gerrard cross/london 128 Kreta 129 Kos 130 Milano 131 Rom 132 Kalymnos 133 Luxemburg

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(96) 134 Grenoble 135 Cambridge 136 Porto 137 Warszawa 138 Köpenhamn 139 Toulouse 140 Lissabon 141 Dublin 142 La Roque S/Cèze 143 Hillingdon 144 Heraklion/Malia 145 Genève 146 Hemel Hempstead 147 Prag 148 Basel 149 Budapest 150 Cobhamn 151 Tel Aviv 152 Guildford 153 Costa Blanca 154 Alfas Del Pi 155 Kensington 156 Rojales 157 Fuengirola 158 Conil de la Frontera 159 Gran Canaria 160 Barcelona-Sant Cuagat 161 Madrid

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(96) 162 Las Americas 163 Palma de Mallorca 164 Paris (språklekstuga) 165 Teneriffa 166 Norderstedt 167 Aachen 168 Frankfurt/Oberursel 169 Luzern 170 Berlin 171 Kiel 172 Frankfurt 173 Lausanne 174 Hamburg 175 Köln 176 Heidelberg 177 München 178 Stuttgart 179 Düsseldorf 181 München 182 Nürnberg 183 Marbella 184 Haimhausen 185 Milton Keynes 190 Wien 192 Moskva 193 Bonn 194 Nueva Andalucia 195 Kecskemét

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(96) 200 Taipei 201 Manama 202 Larnaca 203 Bangalore 204 Peking 205 Kobe 206 Yokohoma 207 Colombo 210 Vientiane 211 Abu Dhabi 212 Shanghai 213 Hanoi 214 Ho Chi Minh City 215 Abha 216 Ukarumpa 218 Molkowa 219 Muscat 223 Dhaka 224 Buraidah 236 Jakarta 237 Kathmandu 239 HongKong 241 Tokyo 260 Kuala Lumpur 271 Jeddah 275 Riyadh 280 Singapore 283 Seoul

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(96) 292 Bangkok 293 Chiang Mai 298 Dubai 299 Medinah 301 Gauteng 302 Kairo 304 Luanda 320 Addis Abeba 321 Berbérati 330 Nairobi 350 Dar es Salaam 354 Nzega 356 Moshi 361 Tunis/Sousse 363 Accra 371 Lusaka 384 Maputo 395 Harare 400 Mexico City 401 Montreal 402 Orange County 403 Chicago 404 Toronto 405 Michegan, Detroit 406 San Diego 407 Seattle 408 Cary, North Carolina 409 Philadelphia

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(96) 410 Washington D.C. 411 Boston 412 San Francisco 413 New Jersey 414 Los Angeles 415 Mississauga/Burlington 416 Fairfield, CT 417 Calgary 418 Ventura County 419 Tucson 420 San Rafael/Kalifonien 421 Altanta, Georgia 422 Plano 423 Milwaukee 425 Portland 426 Santa Barbara 427 Greensboro 428 Miami 429 Silicon Valley 430 Charlotte 431 Buenos Aires 432 Miami/Key Biscayne 433 Quebec 434 Salt Lake City 435 Santiago 436 Delaware 437 Phoenix 438 New Olreans

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(96) 439 San Pedro 441 La Paz 442 Sacramento 443 Hudson Valley 444 Minnesota 445 San Francisco 449 Curitiba 450 Campinas 451 Sao Paulo 461 Managua 470 Lima 471 Pasco 472 David 480 New York 482 Vancouver 510 Sydney 511 Auckland 512 Melbourne 513 Canberra 515 Brisbane 516 Perth Svenska utlandsskolor Register Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat Rubrik Svenska utlandsskolor Syfte/Beskrivning Svensk utbildning i utlandet innehåller uppgifter om elever och lärare i svenska utlandsskolor, elever i kompletterande

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(96) Övrigt svenskundervisning och elever i distansundervisning med handledning. Det finns även uppgifter om antal skolledare och undervisningsvolym. Statistikansvarig myndighet Skolverket Kontaktperson Hansson, Robert Registervariant Registervariant Lärare Rubrik Lärare Innehållstyp Annan beståndsvariant Insamlingstyp Egen insamling Syfte/beskrivning Lärare vid svenska utlandsskolor Sekretess Sekretess i 70 år enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Avidentifierad Urval Personuppgift Ja Slutligt observationsregister Ja Registerversion Namn 15 oktober 2008 Syfte/Beskrivning Mätinformation Enkät till varje skola. Objekttyp - Person Namn Definition Person Alla slags fysiska personer. Inkluderar t.ex. anställd, elev, patient, barn.

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(96) Standardnivå Standard fastställd av SCB Population - Lärare vid svenska utlandsskolor Namn Lärare vid svenska utlandsskolor Definition Lärare vid svenska utlandsskolor Standardnivå Populationstyp Register- och undersökningspopulation Kommentar Datum Variabler Lärarkategori i utlandsskola Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Lärarkategori i utlandsskola Lärarkategori i utlandsskola Produktstandard Svensk utbildning i utlandet Svenska utlandsskolor Klassifikation/värdemängd Lärarkategori

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(96) Version Nivå Representation Lärarutbildning Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Lärarkategori Lärarkategori Ej aktuellt Lärarutbildning Kod för lärarutbildning Produktstandard Svensk utbildning i utlandet Svenska utlandsskolor Klassifikation/värdemängd Lärarutbildning Version Lärarutbildning Nivå Lärarutbildning Representation Ej aktuellt Skolkod Namn Definition Beskrivning Skolkod Kod för skola, dvs. en administrativ enhet där lärare och/eller elever finns. Skola speglar inte byggnad/fastighet utan avser en organisatorisk enhet på en adress.

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(96) Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Standard fastställd av SCB Skolverket Skolregistret Klassifikation/värdemängd Skolkod Utlandsskolor Version SkolKod Utlandsskolor Nivå 1 Representation Ej aktuellt Tjänstgöringsomfattning Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Tjänstgöringsomfattning Faktisk tjänstgöringstid i förhållande till heltid Standard fastställd av SCB

27 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 27(96) Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Tjänstgöring Version Omfattning Nivå Omfattning Representation Ej aktuellt Löpnummer för individ Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Löpnummer för individ Löpnumren används internt vid enkätutskick och avbockning etc. Intern kod för varje individ Produktstandard Forskning och utveckling Forskning och utveckling Beskrivning Numrering av lärarna inom varje skola Kön Namn Kön

28 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 28(96) Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Personens kön. Standard fastställd av SCB SCB Befolkningsregistret Klassifikation/värdemängd Kön Version Kön Nivå Kön Representation Ej aktuellt

29 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 29(96) Värdemängder Kön Klassifikation Kön Version Kön Nivå Kön Värden Kod Text 1 Man 2 Kvinna Lärarkategori Klassifikation Lärarkategori Version Lärarkategori Nivå Lärarkategori Värden Kod Text 1 lågstadielärare 2 mellanstadielärare 3 grundskollärare för årskurserna grundskollärare för årskurserna adjunkt/ämneslärare 6 övriga lärare 7 förskollärare

30 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 30(96) Lärarutbildning Klassifikation Lärarutbildning Version Lärarutbildning Nivå Lärarutbildning Värden Kod Text 1 har svensk lärarutbildning 2 har utländsk lärarutbildning 3 har både svensk och utländsk lärarutbildning 4 saknar lärarutbildning SkolKod Utlandsskolor Klassifikation Skolkod Utlandsskolor Version SkolKod Utlandsskolor Nivå 1 Värden Kod Text 100 Egham 101 Larnaca 102 Korfu 103 Lausanne 104 Helmond/Maastricht 105 Antwerpen 106 Brighton 107 Bryssel 108 Gent/Antwerpen

31 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 31(96) 109 Rethymnon/Chania 110 London 111 Culham 112 Loutraki 113 Wassenaar 114 Zürich 115 Paris 116 Aix-en-Provence 117 St Germain-en-Laye 118 Ferney-Voltaire 119 Valbonne 120 Aten 121 Thessaloniki 122 Rhodos 123 Strasbourg 124 Modena 125 Haag 126 Bristol 127 Gerrard cross/london 128 Kreta 129 Kos 130 Milano 131 Rom 132 Kalymnos 133 Luxemburg 134 Grenoble 135 Cambridge 136 Porto

32 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 32(96) 137 Warszawa 138 Köpenhamn 139 Toulouse 140 Lissabon 141 Dublin 142 La Roque S/Cèze 143 Hillingdon 144 Heraklion/Malia 145 Genève 146 Hemel Hempstead 147 Prag 148 Basel 149 Budapest 150 Cobhamn 151 Tel Aviv 152 Guildford 153 Costa Blanca 154 Alfas Del Pi 155 Kensington 156 Rojales 157 Fuengirola 158 Conil de la Frontera 159 Gran Canaria 160 Barcelona-Sant Cuagat 161 Madrid 162 Las Americas 163 Palma de Mallorca 164 Paris (språklekstuga)

33 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 33(96) 165 Teneriffa 166 Norderstedt 167 Aachen 168 Frankfurt/Oberursel 169 Luzern 170 Berlin 171 Kiel 172 Frankfurt 173 Lausanne 174 Hamburg 175 Köln 176 Heidelberg 177 München 178 Stuttgart 179 Düsseldorf 181 München 182 Nürnberg 183 Marbella 184 Haimhausen 185 Milton Keynes 190 Wien 192 Moskva 193 Bonn 194 Nueva Andalucia 195 Kecskemét 200 Taipei 201 Manama 202 Larnaca

34 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 34(96) 203 Bangalore 204 Peking 205 Kobe 206 Yokohoma 207 Colombo 210 Vientiane 211 Abu Dhabi 212 Shanghai 213 Hanoi 214 Ho Chi Minh City 215 Abha 216 Ukarumpa 218 Molkowa 219 Muscat 223 Dhaka 224 Buraidah 236 Jakarta 237 Kathmandu 239 HongKong 241 Tokyo 260 Kuala Lumpur 271 Jeddah 275 Riyadh 280 Singapore 283 Seoul 292 Bangkok 293 Chiang Mai 298 Dubai

35 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 35(96) 299 Medinah 301 Gauteng 302 Kairo 304 Luanda 320 Addis Abeba 321 Berbérati 330 Nairobi 350 Dar es Salaam 354 Nzega 356 Moshi 361 Tunis/Sousse 363 Accra 371 Lusaka 384 Maputo 395 Harare 400 Mexico City 401 Montreal 402 Orange County 403 Chicago 404 Toronto 405 Michegan, Detroit 406 San Diego 407 Seattle 408 Cary, North Carolina 409 Philadelphia 410 Washington D.C. 411 Boston 412 San Francisco

36 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 36(96) 413 New Jersey 414 Los Angeles 415 Mississauga/Burlington 416 Fairfield, CT 417 Calgary 418 Ventura County 419 Tucson 420 San Rafael/Kalifonien 421 Altanta, Georgia 422 Plano 423 Milwaukee 425 Portland 426 Santa Barbara 427 Greensboro 428 Miami 429 Silicon Valley 430 Charlotte 431 Buenos Aires 432 Miami/Key Biscayne 433 Quebec 434 Salt Lake City 435 Santiago 436 Delaware 437 Phoenix 438 New Olreans 439 San Pedro 441 La Paz 442 Sacramento

37 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 37(96) 443 Hudson Valley 444 Minnesota 445 San Francisco 449 Curitiba 450 Campinas 451 Sao Paulo 461 Managua 470 Lima 471 Pasco 472 David 480 New York 482 Vancouver 510 Sydney 511 Auckland 512 Melbourne 513 Canberra 515 Brisbane 516 Perth Omfattning Klassifikation Tjänstgöring Version Omfattning Nivå Omfattning Värden Kod Text 1 Minst 40 % av heltidstjänst 2 Mindre än 40 % av heltidstjänst

38 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 38(96) Svenska utlandsskolor Register Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat Rubrik Svenska utlandsskolor Syfte/Beskrivning Svensk utbildning i utlandet innehåller uppgifter om elever och lärare i svenska utlandsskolor, elever i kompletterande svenskundervisning och elever i distansundervisning med handledning. Det finns även uppgifter om antal skolledare och undervisningsvolym. Övrigt Statistikansvarig myndighet Skolverket Kontaktperson Hansson, Robert Registervariant Registervariant Kompletterande svenskundervisning Rubrik Kompletterande Innehållstyp Annan beståndsvariant Insamlingstyp Egen insamling Syfte/beskrivning Elever som hade kompletterande svenskundervisning vid svenska utlandsskolor eller vid huvudmän för kompletterande svenskundervisning. Sekretess Sekretess i 70 år enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Avidentifierad Ja Urval Personuppgift Ja Slutligt Ja observationsregister

39 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 39(96) Registerversion Namn 15 oktober 2008 Syfte/Beskrivning Mätinformation Enkät till varje skola. Objekttyp - Lokal verksamhetsenhet Namn Definition Lokal verksamhetsenhet Lokal verksamhetsenhet är den "matematiska" skärningsmängden av arbetsställeenhet och verksamhetsenhet. Dvs när endast en del av en arbetsställeenhet tillhör en viss verksamhetsenhet så är den delen en lokal verksamhetsenhet. I de allra flesta fall (med något 100-tal undantag) är arbetsställeenhet odelade och då gäller lokal verksamhetsenhet = arbetsställeenhet. Inkluderar lantbruksföretag, institution m.fl. Standardnivå Standard fastställd av SCB Population - Huvudmän för kompletterande svenskundervisning inkl. svenska utlandsskolor Namn Huvudmän för kompletterande svenskundervisning inkl. svenska utlandsskolor Definition Huvudmän för kompletterande svenskundervisning samt svenska utlandsskolor Standardnivå Populationstyp Registerpopulation Kommentar Datum Variabler Antal behöriga elever på grundskolenivå Namn Definition Beskrivning Standard Antal behöriga elever på grundskolenivå Antal elever som får handledn. vid distansstudier på grundskolenivå och som uppfyller villkor för 30 i Förordningen om Antal elever som får handledn. vid distansstudier på grundskolenivå och som uppfyller villkor för 30 i Förordningen om Produktstandard

40 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 40(96) Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Svenska utlandsskolor Ja Representation Antal Måttenhet Antal elever Beskrivning Antal behöriga elever på gymnasienivå Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Antal behöriga elever på gymnasienivå Antal elever som får handledn. vid distansstudier på gymnasienivå och som uppfyller villkor för 30 i Förordningen om s Antal elever som får handledn. vid distansstudier på gymnasienivå och som uppfyller villkor för 30 i Förordningen om s Produktstandard Svenska utlandsskolor Ja

41 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 41(96) Värdemängd Representation Antal Måttenhet Antal elever Beskrivning Antal övriga elever på grundskolenivå Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Antal övriga elever på grundskolenivå Elever som får handledn. vid distansstudier på grundskolenivå och som inte uppfyller villkor för 30 i Förordningen om Elever som får handledn. vid distansstudier på grundskolenivå och som inte uppfyller villkor för 30 i Förordningen om Produktstandard Svenska utlandsskolor Ja Representation Antal Måttenhet Antal elever Beskrivning Antal övriga elever på gymnasienivå Namn Definition Beskrivning Antal övriga elever på gymnasienivå Elever som får handledn. vid distansstudier på gymnasienivå och som inte uppfyller villkor för 30 i Förordningen om st Elever som får handledn. vid distansstudier på gymnasienivå och som inte uppfyller villkor för 30 i Förordningen om st

42 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 42(96) Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Produktstandard Svenska utlandsskolor Ja Representation Antal Måttenhet Antal elever Beskrivning Skolkod Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Skolkod Kod för skola, dvs. en administrativ enhet där lärare och/eller elever finns. Skola speglar inte byggnad/fastighet utan avser en organisatorisk enhet på en adress. Standard fastställd av SCB Skolverket Skolregistret

43 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 43(96) Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Skolkod Utlandsskolor Version SkolKod Utlandsskolor Nivå 1 Representation Ej aktuellt

44 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 44(96) Värdemängder SkolKod Utlandsskolor Klassifikation Skolkod Utlandsskolor Version SkolKod Utlandsskolor Nivå 1 Värden Kod Text 100 Egham 101 Larnaca 102 Korfu 103 Lausanne 104 Helmond/Maastricht 105 Antwerpen 106 Brighton 107 Bryssel 108 Gent/Antwerpen 109 Rethymnon/Chania 110 London 111 Culham 112 Loutraki 113 Wassenaar 114 Zürich 115 Paris 116 Aix-en-Provence 117 St Germain-en-Laye 118 Ferney-Voltaire

45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 45(96) 119 Valbonne 120 Aten 121 Thessaloniki 122 Rhodos 123 Strasbourg 124 Modena 125 Haag 126 Bristol 127 Gerrard cross/london 128 Kreta 129 Kos 130 Milano 131 Rom 132 Kalymnos 133 Luxemburg 134 Grenoble 135 Cambridge 136 Porto 137 Warszawa 138 Köpenhamn 139 Toulouse 140 Lissabon 141 Dublin 142 La Roque S/Cèze 143 Hillingdon 144 Heraklion/Malia 145 Genève 146 Hemel Hempstead

46 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 46(96) 147 Prag 148 Basel 149 Budapest 150 Cobhamn 151 Tel Aviv 152 Guildford 153 Costa Blanca 154 Alfas Del Pi 155 Kensington 156 Rojales 157 Fuengirola 158 Conil de la Frontera 159 Gran Canaria 160 Barcelona-Sant Cuagat 161 Madrid 162 Las Americas 163 Palma de Mallorca 164 Paris (språklekstuga) 165 Teneriffa 166 Norderstedt 167 Aachen 168 Frankfurt/Oberursel 169 Luzern 170 Berlin 171 Kiel 172 Frankfurt 173 Lausanne 174 Hamburg

47 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 47(96) 175 Köln 176 Heidelberg 177 München 178 Stuttgart 179 Düsseldorf 181 München 182 Nürnberg 183 Marbella 184 Haimhausen 185 Milton Keynes 190 Wien 192 Moskva 193 Bonn 194 Nueva Andalucia 195 Kecskemét 200 Taipei 201 Manama 202 Larnaca 203 Bangalore 204 Peking 205 Kobe 206 Yokohoma 207 Colombo 210 Vientiane 211 Abu Dhabi 212 Shanghai 213 Hanoi 214 Ho Chi Minh City

48 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 48(96) 215 Abha 216 Ukarumpa 218 Molkowa 219 Muscat 223 Dhaka 224 Buraidah 236 Jakarta 237 Kathmandu 239 HongKong 241 Tokyo 260 Kuala Lumpur 271 Jeddah 275 Riyadh 280 Singapore 283 Seoul 292 Bangkok 293 Chiang Mai 298 Dubai 299 Medinah 301 Gauteng 302 Kairo 304 Luanda 320 Addis Abeba 321 Berbérati 330 Nairobi 350 Dar es Salaam 354 Nzega 356 Moshi

49 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 49(96) 361 Tunis/Sousse 363 Accra 371 Lusaka 384 Maputo 395 Harare 400 Mexico City 401 Montreal 402 Orange County 403 Chicago 404 Toronto 405 Michegan, Detroit 406 San Diego 407 Seattle 408 Cary, North Carolina 409 Philadelphia 410 Washington D.C. 411 Boston 412 San Francisco 413 New Jersey 414 Los Angeles 415 Mississauga/Burlington 416 Fairfield, CT 417 Calgary 418 Ventura County 419 Tucson 420 San Rafael/Kalifonien 421 Altanta, Georgia 422 Plano

50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 50(96) 423 Milwaukee 425 Portland 426 Santa Barbara 427 Greensboro 428 Miami 429 Silicon Valley 430 Charlotte 431 Buenos Aires 432 Miami/Key Biscayne 433 Quebec 434 Salt Lake City 435 Santiago 436 Delaware 437 Phoenix 438 New Olreans 439 San Pedro 441 La Paz 442 Sacramento 443 Hudson Valley 444 Minnesota 445 San Francisco 449 Curitiba 450 Campinas 451 Sao Paulo 461 Managua 470 Lima 471 Pasco 472 David

51 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 51(96) 480 New York 482 Vancouver 510 Sydney 511 Auckland 512 Melbourne 513 Canberra 515 Brisbane 516 Perth Svenska utlandsskolor Register Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat Rubrik Svenska utlandsskolor Syfte/Beskrivning Svensk utbildning i utlandet innehåller uppgifter om elever och lärare i svenska utlandsskolor, elever i kompletterande svenskundervisning och elever i distansundervisning med handledning. Det finns även uppgifter om antal skolledare och undervisningsvolym. Övrigt Statistikansvarig myndighet Skolverket Kontaktperson Hansson, Robert Registervariant Registervariant Rubrik Innehållstyp Insamlingstyp Distansundervisning, elever Distans Annan beståndsvariant Egen insamling

52 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 52(96) Syfte/beskrivning Elever med handledning vid distansundervisning vid svenska utlandsskolor Sekretess Sekretess i 70 år enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Avidentifierad Ja Urval Personuppgift Ja Slutligt observationsregister Ja Registerversion Namn 15 oktober 2008 Syfte/Beskrivning Mätinformation Enkät till varje skola. Objekttyp - Lokal verksamhetsenhet Namn Definition Lokal verksamhetsenhet Lokal verksamhetsenhet är den "matematiska" skärningsmängden av arbetsställeenhet och verksamhetsenhet. Dvs när endast en del av en arbetsställeenhet tillhör en viss verksamhetsenhet så är den delen en lokal verksamhetsenhet. I de allra flesta fall (med något 100-tal undantag) är arbetsställeenhet odelade och då gäller lokal verksamhetsenhet = arbetsställeenhet. Inkluderar lantbruksföretag, institution m.fl. Standardnivå Standard fastställd av SCB Population - Svenska utlandsskolor Namn Svenska utlandsskolor Definition Svenska skolor i utlandet Standardnivå Populationstyp Register- och undersökningspopulation Kommentar Datum

53 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 53(96) Variabler Antal behöriga elever på grundskolenivå Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Antal behöriga elever på grundskolenivå Antal elever som får handledn. vid distansstudier på grundskolenivå och som uppfyller villkor för 30 i Förordningen om Antal elever som får handledn. vid distansstudier på grundskolenivå och som uppfyller villkor för 30 i Förordningen om Produktstandard Svenska utlandsskolor Ja Representation Antal Måttenhet Antal elever Beskrivning Antal behöriga elever på gymnasienivå Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Antal behöriga elever på gymnasienivå Antal elever som får handledn. vid distansstudier på gymnasienivå och som uppfyller villkor för 30 i Förordningen om s Antal elever som får handledn. vid distansstudier på gymnasienivå och som uppfyller villkor för 30 i Förordningen om s Produktstandard Svenska utlandsskolor

54 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 54(96) Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Ja Representation Antal Måttenhet Antal elever Beskrivning Antal övriga elever på grundskolenivå Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Antal Antal övriga elever på grundskolenivå Elever som får handledn. vid distansstudier på grundskolenivå och som inte uppfyller villkor för 30 i Förordningen om Elever som får handledn. vid distansstudier på grundskolenivå och som inte uppfyller villkor för 30 i Förordningen om Produktstandard Svenska utlandsskolor Ja

55 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 55(96) Måttenhet Antal elever Beskrivning Antal övriga elever på gymnasienivå Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Antal övriga elever på gymnasienivå Elever som får handledn. vid distansstudier på gymnasienivå och som inte uppfyller villkor för 30 i Förordningen om st Elever som får handledn. vid distansstudier på gymnasienivå och som inte uppfyller villkor för 30 i Förordningen om st Produktstandard Svenska utlandsskolor Ja Representation Antal Måttenhet Antal elever Beskrivning Skolkod Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Skolkod Kod för skola, dvs. en administrativ enhet där lärare och/eller elever finns. Skola speglar inte byggnad/fastighet utan avser en organisatorisk enhet på en adress. Standard fastställd av SCB Skolverket

56 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 56(96) Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Skolregistret Klassifikation/värdemängd Skolkod Utlandsskolor Version SkolKod Utlandsskolor Nivå 1 Representation Ej aktuellt

57 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 57(96) Värdemängder SkolKod Utlandsskolor Klassifikation Skolkod Utlandsskolor Version SkolKod Utlandsskolor Nivå 1 Värden Kod Text 100 Egham 101 Larnaca 102 Korfu 103 Lausanne 104 Helmond/Maastricht 105 Antwerpen 106 Brighton 107 Bryssel 108 Gent/Antwerpen 109 Rethymnon/Chania 110 London 111 Culham 112 Loutraki 113 Wassenaar 114 Zürich 115 Paris 116 Aix-en-Provence 117 St Germain-en-Laye 118 Ferney-Voltaire

58 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 58(96) 119 Valbonne 120 Aten 121 Thessaloniki 122 Rhodos 123 Strasbourg 124 Modena 125 Haag 126 Bristol 127 Gerrard cross/london 128 Kreta 129 Kos 130 Milano 131 Rom 132 Kalymnos 133 Luxemburg 134 Grenoble 135 Cambridge 136 Porto 137 Warszawa 138 Köpenhamn 139 Toulouse 140 Lissabon 141 Dublin 142 La Roque S/Cèze 143 Hillingdon 144 Heraklion/Malia 145 Genève 146 Hemel Hempstead

59 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 59(96) 147 Prag 148 Basel 149 Budapest 150 Cobhamn 151 Tel Aviv 152 Guildford 153 Costa Blanca 154 Alfas Del Pi 155 Kensington 156 Rojales 157 Fuengirola 158 Conil de la Frontera 159 Gran Canaria 160 Barcelona-Sant Cuagat 161 Madrid 162 Las Americas 163 Palma de Mallorca 164 Paris (språklekstuga) 165 Teneriffa 166 Norderstedt 167 Aachen 168 Frankfurt/Oberursel 169 Luzern 170 Berlin 171 Kiel 172 Frankfurt 173 Lausanne 174 Hamburg

60 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 60(96) 175 Köln 176 Heidelberg 177 München 178 Stuttgart 179 Düsseldorf 181 München 182 Nürnberg 183 Marbella 184 Haimhausen 185 Milton Keynes 190 Wien 192 Moskva 193 Bonn 194 Nueva Andalucia 195 Kecskemét 200 Taipei 201 Manama 202 Larnaca 203 Bangalore 204 Peking 205 Kobe 206 Yokohoma 207 Colombo 210 Vientiane 211 Abu Dhabi 212 Shanghai 213 Hanoi 214 Ho Chi Minh City

61 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 61(96) 215 Abha 216 Ukarumpa 218 Molkowa 219 Muscat 223 Dhaka 224 Buraidah 236 Jakarta 237 Kathmandu 239 HongKong 241 Tokyo 260 Kuala Lumpur 271 Jeddah 275 Riyadh 280 Singapore 283 Seoul 292 Bangkok 293 Chiang Mai 298 Dubai 299 Medinah 301 Gauteng 302 Kairo 304 Luanda 320 Addis Abeba 321 Berbérati 330 Nairobi 350 Dar es Salaam 354 Nzega 356 Moshi

62 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 62(96) 361 Tunis/Sousse 363 Accra 371 Lusaka 384 Maputo 395 Harare 400 Mexico City 401 Montreal 402 Orange County 403 Chicago 404 Toronto 405 Michegan, Detroit 406 San Diego 407 Seattle 408 Cary, North Carolina 409 Philadelphia 410 Washington D.C. 411 Boston 412 San Francisco 413 New Jersey 414 Los Angeles 415 Mississauga/Burlington 416 Fairfield, CT 417 Calgary 418 Ventura County 419 Tucson 420 San Rafael/Kalifonien 421 Altanta, Georgia 422 Plano

63 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 63(96) 423 Milwaukee 425 Portland 426 Santa Barbara 427 Greensboro 428 Miami 429 Silicon Valley 430 Charlotte 431 Buenos Aires 432 Miami/Key Biscayne 433 Quebec 434 Salt Lake City 435 Santiago 436 Delaware 437 Phoenix 438 New Olreans 439 San Pedro 441 La Paz 442 Sacramento 443 Hudson Valley 444 Minnesota 445 San Francisco 449 Curitiba 450 Campinas 451 Sao Paulo 461 Managua 470 Lima 471 Pasco 472 David

64 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 64(96) 480 New York 482 Vancouver 510 Sydney 511 Auckland 512 Melbourne 513 Canberra 515 Brisbane 516 Perth Svenska utlandsskolor Register Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat Rubrik Svenska utlandsskolor Syfte/Beskrivning Svensk utbildning i utlandet innehåller uppgifter om elever och lärare i svenska utlandsskolor, elever i kompletterande svenskundervisning och elever i distansundervisning med handledning. Det finns även uppgifter om antal skolledare och undervisningsvolym. Övrigt Statistikansvarig myndighet Skolverket Kontaktperson Hansson, Robert Registervariant Registervariant Rubrik Innehållstyp Insamlingstyp Syfte/beskrivning Gymnasieskolan, elever Gymnasieskolan Annan beståndsvariant Egen insamling Elever i gymnasieskolan vid svenska utlandsskolor. Ingår tillsammans med elever i förskoleklass och grundskolan i det

65 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 65(96) som kallas reguljär undervisning vid svenska utlandsskolor. Sekretess Sekretess i 70 år enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Avidentifierad Ja Urval Personuppgift Ja Slutligt Ja observationsregister Registerversion Namn 15 oktober 2008 Syfte/Beskrivning Mätinformation Enkät till varje skola. Objekttyp - Person Namn Person Definition Alla slags fysiska personer. Inkluderar t.ex. anställd, elev, patient, barn. Standardnivå Standard fastställd av SCB Population - Elever i gymnasieskola i svenska utlandsskolor Namn Elever i gymnasieskola i svenska utlandsskolor Definition Elever inskrivna i gymnasieskola vid svenska utlandsskolor Standardnivå Populationstyp Registerpopulation Kommentar Datum

66 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 66(96) Variabler Årskurs Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Årskurs Årskurs Produktstandard Svensk utbildning i utlandet Svenska utlandsskolor Beskrivning Anger vilken årskurs eleven går i. Studievägskod för gymnasieutbildningen Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Studievägskod för gymnasieutbildningen Studievägskod för studentens gymnasieutbildning. Produktstandard Högskoleregistret

67 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 67(96) Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Studievägskod Version Studievägskod Nivå 1 Representation Ej aktuellt Kön Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Kön Personens kön. Standard fastställd av SCB SCB Befolkningsregistret Klassifikation/värdemängd Kön Version Kön

68 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 68(96) Nivå Representation Löpnummer för individ Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Kön Ej aktuellt Löpnummer för individ Löpnumren används internt vid enkätutskick och avbockning etc. Intern kod för varje individ Produktstandard Forskning och utveckling Forskning och utveckling Beskrivning Numrering av eleverna inom varje skola Skolkod Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Skolkod Kod för skola, dvs. en administrativ enhet där lärare och/eller elever finns. Skola speglar inte byggnad/fastighet utan avser en organisatorisk enhet på en adress. Standard fastställd av SCB Skolverket Skolregistret

69 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 69(96) Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Skolkod Utlandsskolor Version SkolKod Utlandsskolor Nivå 1 Representation Ej aktuellt Behörighet för utlandsskolor Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Behörighet för utlandsskolor Kod för vilken typ av behörighet eleven har - Skolorna får statsbidrag för behöriga elever Produktstandard Svensk utbildning i utlandet Svenska utlandsskolor

70 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 70(96) Värdemängd Klassifikation/värdemängd Behörighet för elev i utlandsskola Version Behörighet Nivå Behörighet Representation Ej aktuellt Nationalitet Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Nationalitet Kod för vilken nationalitet, förutom svensk, eleven har Produktstandard Svensk utbildning i utlandet Svenska utlandsskolor Klassifikation/värdemängd Nationalitet på elev i utlandsskola Version Nationalitet på elev i utlandsskola Nivå Nationalitet på elev i utlandsskola Representation Ej aktuellt

71 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 71(96) Värdemängder Behörighet Klassifikation Behörighet för elev i utlandsskola Version Behörighet Nivå Behörighet Värden Kod Text 00 uppgift saknas 01 tjänstgör vid en svensk myndighet eller organisation 02 tjänstgör vid en internationell organisation 03 tjänstgör vid ett företag som är svensk juridisk person 04 tj.gör vid företag som är utl juridisk pers över vilken sv. juridisk pers har bestämmande inflytande 05 tillfällig tj.göring vid ett företag som är utl. juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige 06 en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person 07 studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön 08 kulturarbete på vilket vederbörande huvudsakliga försörjning beror 09 verksamhet i utlandet som övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället 10 synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden 11 obehörig Kön Klassifikation Kön Version Kön Nivå Kön

72 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 72(96) Värden Kod Text 1 Man 2 Kvinna Nationalitet på elev i utlandsskola Klassifikation Nationalitet på elev i utlandsskola Version Nationalitet på elev i utlandsskola Nivå Nationalitet på elev i utlandsskola Värden Kod Text 0 Svensk nationalitet 1 Finsk nationalitet 2 Norsk nationalitet 3 Annan nationalitet SkolKod Utlandsskolor Klassifikation Skolkod Utlandsskolor Version SkolKod Utlandsskolor Nivå 1 Värden Kod Text 100 Egham 101 Larnaca 102 Korfu 103 Lausanne 104 Helmond/Maastricht

73 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 73(96) 105 Antwerpen 106 Brighton 107 Bryssel 108 Gent/Antwerpen 109 Rethymnon/Chania 110 London 111 Culham 112 Loutraki 113 Wassenaar 114 Zürich 115 Paris 116 Aix-en-Provence 117 St Germain-en-Laye 118 Ferney-Voltaire 119 Valbonne 120 Aten 121 Thessaloniki 122 Rhodos 123 Strasbourg 124 Modena 125 Haag 126 Bristol 127 Gerrard cross/london 128 Kreta 129 Kos 130 Milano 131 Rom 132 Kalymnos

74 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 74(96) 133 Luxemburg 134 Grenoble 135 Cambridge 136 Porto 137 Warszawa 138 Köpenhamn 139 Toulouse 140 Lissabon 141 Dublin 142 La Roque S/Cèze 143 Hillingdon 144 Heraklion/Malia 145 Genève 146 Hemel Hempstead 147 Prag 148 Basel 149 Budapest 150 Cobhamn 151 Tel Aviv 152 Guildford 153 Costa Blanca 154 Alfas Del Pi 155 Kensington 156 Rojales 157 Fuengirola 158 Conil de la Frontera 159 Gran Canaria 160 Barcelona-Sant Cuagat

75 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 75(96) 161 Madrid 162 Las Americas 163 Palma de Mallorca 164 Paris (språklekstuga) 165 Teneriffa 166 Norderstedt 167 Aachen 168 Frankfurt/Oberursel 169 Luzern 170 Berlin 171 Kiel 172 Frankfurt 173 Lausanne 174 Hamburg 175 Köln 176 Heidelberg 177 München 178 Stuttgart 179 Düsseldorf 181 München 182 Nürnberg 183 Marbella 184 Haimhausen 185 Milton Keynes 190 Wien 192 Moskva 193 Bonn 194 Nueva Andalucia

76 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 76(96) 195 Kecskemét 200 Taipei 201 Manama 202 Larnaca 203 Bangalore 204 Peking 205 Kobe 206 Yokohoma 207 Colombo 210 Vientiane 211 Abu Dhabi 212 Shanghai 213 Hanoi 214 Ho Chi Minh City 215 Abha 216 Ukarumpa 218 Molkowa 219 Muscat 223 Dhaka 224 Buraidah 236 Jakarta 237 Kathmandu 239 HongKong 241 Tokyo 260 Kuala Lumpur 271 Jeddah 275 Riyadh 280 Singapore

77 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 77(96) 283 Seoul 292 Bangkok 293 Chiang Mai 298 Dubai 299 Medinah 301 Gauteng 302 Kairo 304 Luanda 320 Addis Abeba 321 Berbérati 330 Nairobi 350 Dar es Salaam 354 Nzega 356 Moshi 361 Tunis/Sousse 363 Accra 371 Lusaka 384 Maputo 395 Harare 400 Mexico City 401 Montreal 402 Orange County 403 Chicago 404 Toronto 405 Michegan, Detroit 406 San Diego 407 Seattle 408 Cary, North Carolina

78 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 78(96) 409 Philadelphia 410 Washington D.C. 411 Boston 412 San Francisco 413 New Jersey 414 Los Angeles 415 Mississauga/Burlington 416 Fairfield, CT 417 Calgary 418 Ventura County 419 Tucson 420 San Rafael/Kalifonien 421 Altanta, Georgia 422 Plano 423 Milwaukee 425 Portland 426 Santa Barbara 427 Greensboro 428 Miami 429 Silicon Valley 430 Charlotte 431 Buenos Aires 432 Miami/Key Biscayne 433 Quebec 434 Salt Lake City 435 Santiago 436 Delaware 437 Phoenix

79 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 79(96) 438 New Olreans 439 San Pedro 441 La Paz 442 Sacramento 443 Hudson Valley 444 Minnesota 445 San Francisco 449 Curitiba 450 Campinas 451 Sao Paulo 461 Managua 470 Lima 471 Pasco 472 David 480 New York 482 Vancouver 510 Sydney 511 Auckland 512 Melbourne 513 Canberra 515 Brisbane 516 Perth Studievägskod Klassifikation Studievägskod Version Studievägskod Nivå 1

80 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 80(96) Värden Kod Text 00 uppgift saknas 41 Naturvetenskapsprogrammet 51 Samhällsvetenskapsprogrammet 52 Samhällsvetenskapsprogrammet 53 Samhällsvetenskapsprogrammet 54 Samhällsvetenskapsprogrammet 09 Norsk läroplan 03 Naturvetenskapsprogrammet 04 Naturvetenskapsprogrammet 05 Samhällsvetenskapsprogrammet 88 Övrig studieväg Svenska utlandsskolor Register Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat Rubrik Svenska utlandsskolor Syfte/Beskrivning Svensk utbildning i utlandet innehåller uppgifter om elever och lärare i svenska utlandsskolor, elever i kompletterande svenskundervisning och elever i distansundervisning med handledning. Det finns även uppgifter om antal skolledare och undervisningsvolym. Övrigt Statistikansvarig myndighet Skolverket Kontaktperson Hansson, Robert

81 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 81(96) Registervariant Registervariant Grundskolan, elever Rubrik Grundskolan Innehållstyp Annan beståndsvariant Insamlingstyp Egen insamling Syfte/beskrivning Elever i förskoleklass och grundskola vid svenska utlandsskolor. Ingår tillsammans med elever i gymnasieskolan i det som kallas reguljär undervisning vid svenska utlandsskolor. Sekretess Sekretess i 70 år enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Avidentifierad Ja Urval Personuppgift Ja Slutligt Ja observationsregister Registerversion Namn 15 Oktober 2008 Syfte/Beskrivning Mätinformation Enkät till varje skola. Objekttyp - Person Namn Person Definition Alla slags fysiska personer. Inkluderar t.ex. anställd, elev, patient, barn. Standardnivå Standard fastställd av SCB Population - Elever i förskoleklass och grundskola i svenska utlandsskolor Namn Definition Elever i förskoleklass och grundskola i svenska utlandsskolor Elever inskrivna i förskoleklass och grundskola vid svenska utlandsskolor

Presentationstext Svensk utbildning i utlandet Registertyp survey, totalundersökning

Presentationstext Svensk utbildning i utlandet Registertyp survey, totalundersökning Register: Svensk utbildning i utlandet 1 Statistikansvarig: Skolverket Statistikprodukt: Svensk utbildning i utlandet Kontaktperson: Åza Törnkvist, tel: 019-17 68 70, e-post: aza.tornkvist@scb.se Register

Läs mer

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2016

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2016 1 (5) Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2016 Skolverket har beslutat om statsbidrag enligt nedan Förening/Svensk utlandsskola Antal behöriga elever 15 okt 2015 Beviljat statsbidrag

Läs mer

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2017

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2017 2017-03-08 1 (5) Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2017 Skolverket har beslutat om statsbidrag enligt nedan Namn skola/förening Antal behöriga elever Beviljat statsbidrag Svenska skolföreningen

Läs mer

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 BV/UA 2010-09-15 1(10) Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

U T R I K E S M I N I S T E R I E T S F Ö R E S K R I F T E R. Ändrar bilaga 7 av utrikesministeriets beslut (nr 86/03) utfärdat den 16.12.

U T R I K E S M I N I S T E R I E T S F Ö R E S K R I F T E R. Ändrar bilaga 7 av utrikesministeriets beslut (nr 86/03) utfärdat den 16.12. AVDELNING Administrativa avdelningen FÖRESKRIFT ANVISNING NR 96 MÅLGRUPP DATUM 22.6.2004 GILTIGHETSTID 1.7.2004 - tillsvidare BEFOGENHET 11 förordningen om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110 BV/UA 2013-03-27 1(10) Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

278/2011 MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING

278/2011 MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING 278/2011 11 Bilaga 9 MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING Representation i hemmet = representation i hemmet möjlig i liten skala Beskickning Respresentation

Läs mer

U T R I K E S M I N I S T E R I E T S F Ö R E S K R I F T E R. Ändrar bilaga 7 av utrikesministeriets beslut (nr 96/04) utfärdat den 22.6.

U T R I K E S M I N I S T E R I E T S F Ö R E S K R I F T E R. Ändrar bilaga 7 av utrikesministeriets beslut (nr 96/04) utfärdat den 22.6. AVDELNING Administrativa avdelningen FÖRESKRIFT ANVISNING NR 102 MÅLGRUPP DATUM 20.12.2004 GILTIGHETSTID 1.1.2005 - tillsvidare BEFOGENHET 11 förordningen om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena

Läs mer

Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet

Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet 2015:3 BE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

0 Administrativa uppgifter

0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(17) 2009 NV0802 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest.

Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest. Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest. Stockholm Arlanda - Amsterdam, Europa, PE Y S B P 10,0%

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 februari 2012 95/2012 Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 augusti 2014 693/2014 Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Läs mer

Gymnasieskolan, slutbetyg 2013 UF0102

Gymnasieskolan, slutbetyg 2013 UF0102 BV/UA 2013-12-19 1(10) Gymnasieskolan, slutbetyg 2013 UF0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Bilaga Förteckningen över de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid riksdagsmannavalet och Europaparlamentsvalet 'r 1999.

Bilaga Förteckningen över de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid riksdagsmannavalet och Europaparlamentsvalet 'r 1999. 2922 Bilaga Förteckningen över de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid riksdagsmannavalet och 'r 1999. Algerien Alger Ambassaden 11 12.3.1999/ 3 Argentina Buenos Aires Ambassaden 10

Läs mer

Fordonsgas. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) EN0120. Innehåll

Fordonsgas. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) EN0120. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Fordonsgas 2012 EN0120 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig... 2

Läs mer

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING INLANS ÖRATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 mars 2011 Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen Given i Helsingfors

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2013 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2010/11 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Fondsparande i premiepensionssystemet 2010 SF0303

Fondsparande i premiepensionssystemet 2010 SF0303 Pensionsutveckling/Statistik och utvärdering 2010-09-08 1(7) Fondsparande i premiepensionssystemet 2010 SF0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Finansiella företag, årsbokslut

Finansiella företag, årsbokslut Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Finansiella företag, årsbokslut 2011 FM0402 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING INLANS ÖRATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2009 Nr 662 664 INNHÅLL Nr Sidan 662 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om privat hälso- och sjukvård... 4181 663 Utrikesministeriets

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2007

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(97) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2007 AM0206 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2

Läs mer

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONE- RINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.4.2008

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONE- RINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.4.2008 Nr 161 407 YRORTSKLASSRNA ÖR UTRIKSRPRSNTATIONNS STATION- RINGSORTR OH KOIINTRNA 1.4.2008 Stationeringsort Koefficient Oslo 1,400 Moskva 1,350 Köpenhamn 1,300 Reykjavik Söul Tokyo 1,250 Abuja 1,200 ern

Läs mer

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2013 HS0107

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2013 HS0107 Statistik och jämförelser/statistik 2 2014-12-19 1(6) Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2013 HS0107 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och

Läs mer

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128 BV/UA 2014-04-29 1(11) Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Nr 1048. Bilaga 1. Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1 3) (kravnivå 4 6)

Nr 1048. Bilaga 1. Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1 3) (kravnivå 4 6) 3320 Bilaga 1 Ortstilläggens grundvärden Tjänstebenämning eller uppgift Grundvärde euro per år hef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1 3) 33 100 hef för diplomatisk beskickning

Läs mer

SUFs årsmöte 2003. Föredragningslista vid SUFs årsmöte onsdagen den 6 augusti 2003 kl 17.15 i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm

SUFs årsmöte 2003. Föredragningslista vid SUFs årsmöte onsdagen den 6 augusti 2003 kl 17.15 i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm Föredragningslista vid SUFs årsmöte onsdagen den 6 augusti 2003 kl 17.15 i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm 1. Årsmötet öppnas 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Anmälan av styrelsens val

Läs mer

Namnstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) BE0001. Innehåll

Namnstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) BE0001. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Namnstatistik 2012 BE0001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistk (LSUM) 2007 AM0302

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistk (LSUM) 2007 AM0302 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(440) Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistk (LSUM) 2007 AM0302 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 HE0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2015 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser 2014 MI0501

Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser 2014 MI0501 Avdelningen för regioner och miljö 2015-09-29 1(6) Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser 2014 MI0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2009 EN0306 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110 Avdelningen för befolkning och välfärd 2012-03-29 1(8) Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om

Läs mer

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211 Socialtjänstavdelningen/statistikenheten 2009-06-29 1(8) Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2013/14 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2015 UF0128

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2015 UF0128 BV/UA 2016-04-28 1(10) Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2015 UF0128 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010

Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010 Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010 UF0116 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Skolväsende och barnomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Svenskundervisning för invandrare: elever, deltagare och utbildningsresultat 2010 UF0108

Svenskundervisning för invandrare: elever, deltagare och utbildningsresultat 2010 UF0108 Avdelningen för befolkning och välfärd 2011-05-23 1(8) Svenskundervisning för invandrare: elever, deltagare och utbildningsresultat 2010 UF0108 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala

Läs mer

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2016 BO0102

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2016 BO0102 2016-05-19 1(9) Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2016 BO0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat 2012/2013 UF0115. Innehållsförteckning

Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat 2012/2013 UF0115. Innehållsförteckning BV/UA 2013-04-25 1(10) Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat 2012/2013 UF0115 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Kommunal familjerådgivning 2006 SO0206

Kommunal familjerådgivning 2006 SO0206 Socialtjänsteavdelningens statistikenhet 2008-05-12 1(8) Kommunal familjerådgivning 2006 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter (HiB)

Hyror i bostadslägenheter (HiB) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2014 BO0406 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(18) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2013 BO0406 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 ES/LA 2014-01-31 1(12) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Bebyggd mark i strandskyddsområden 2006, 2009 MI0807

Bebyggd mark i strandskyddsområden 2006, 2009 MI0807 RM/MN 2011-03-31 1(7) Bebyggd mark i strandskyddsområden 2006, 2009 MI0807 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2014

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2014 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (22) Folkhögskolan vår- och höstterminen 2014 UF0510 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Ämnesprov årskurs 9: resultat 2011 UF0116

Ämnesprov årskurs 9: resultat 2011 UF0116 BV/UA 2011-11-29 1(8) Ämnesprov årskurs 9: resultat 2011 UF0116 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Referensår 2008 SF0301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid ålderdom I statistiken för 1999-2002 ingår

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

Folkhögskolan vår- och hösttermin 2014 UF0510

Folkhögskolan vår- och hösttermin 2014 UF0510 BV/UA 2015-05-21 1(12) Folkhögskolan vår- och hösttermin 2014 UF0510 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg

Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg 4 ilaga 6 lyttningsersättningarna och flyttningsvägarna lyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg lyttningsersättning enligt väggrupp lyttningsrätt m3 60-7 369 10 376 11 928 13 667 16

Läs mer

Dödsorsaker 2014 HS0301

Dödsorsaker 2014 HS0301 S/ST1 2015-08-24 1(8) Dödsorsaker 2014 HS0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet

Läs mer

Stat Förrättningsort Beskickning Förrättningstid

Stat Förrättningsort Beskickning Förrättningstid 4378 Nr 1438 Bilaga F ö r t e c k n i n g över de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2007. Stat Förrättningsort Beskickning Förrättningstid

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008

Energipriser på naturgas och el 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(18) 2008 EN0302 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Postverksamhet 2011 TK0701

Postverksamhet 2011 TK0701 ES/NS 2012-06-15 1(11) Postverksamhet 2011 TK0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108

Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108 Avdelningen för befolkning och välfärd 2010-02-26 1(7) Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna

Läs mer

Underhållsstöd 2011 SF0102

Underhållsstöd 2011 SF0102 Analys och prognos/vo Statistisk analys 2012-03-05 1(8) Underhållsstöd 2011 SF0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Statistikår 2007, 1 oktober (mätdag)

Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Statistikår 2007, 1 oktober (mätdag) Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(8) Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Statistikår 2007, 1 oktober (mätdag)

Läs mer

Barn- och familjestatistik

Barn- och familjestatistik Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Barn- och familjestatistik 2012 LE0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

8 Svensk utbildning i utlandet

8 Svensk utbildning i utlandet Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Svensk utbildning i utlandet 8 Svensk utbildning i utlandet Innehåll Fakta om statistiken... 176 Kommentarer till statistiken... 177 8.1 Svenska utlandsskolor 2003/04-2010/11.

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Albanien 1988 5/11 Tirana VMkv 2 1 1989 8/10 Solna VMkv 3 1 2004 18/2 Tirana 1 2 2008 6/9 Tirana VMkv 0 0 Tot 4 2 1 1 6 4

Albanien 1988 5/11 Tirana VMkv 2 1 1989 8/10 Solna VMkv 3 1 2004 18/2 Tirana 1 2 2008 6/9 Tirana VMkv 0 0 Tot 4 2 1 1 6 4 Sveriges motståndare 1908-2008 Sveriges herrlandskamper sedan 1908. Resultat anges med Sveriges mål först. I summeringen har mål under ord. speltid och förlängning inräknats, ej mål vid straffsparksavgörande.

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(14) 2002 BE0001 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Priser på jordbruksmark 2013

Priser på jordbruksmark 2013 Statistikenheten 20140829 1(8) Priser på jordbruksmark 2013 JO1002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Registrerade försäkrade 2014 SF0205

Registrerade försäkrade 2014 SF0205 Avd. för och prognos/enheten för statistisk 2015-01-26 1(8) Registrerade försäkrade 2014 SF0205 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2014/15 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Gymnasieskolan: sökande och antagna 2011 UF0105

Gymnasieskolan: sökande och antagna 2011 UF0105 Avdelningen för befolkning och välfärd 2012-03-22 1(8) Gymnasieskolan: sökande och antagna 2011 UF0105 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Beskickningschef (kravnivå 1-3) Beskickningschef (kravnivå 4-7) Övrigt utrikesråd, ambassadsråd

Beskickningschef (kravnivå 1-3) Beskickningschef (kravnivå 4-7) Övrigt utrikesråd, ambassadsråd 2736 Bilaga 1 Ortstilläggens grundvärden i ordinarie tjänsteförhållanden Tjänstebenämning eller uppgift Grundvärde euro per år Beskickningschef (kravnivå 1-3) 36 700 Beskickningschef (kravnivå 4-7) 36

Läs mer

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4 Befolkning och välfärd/prognosinstitutet 2011-03-25 1(5) Demografisk analys 2011 BE0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Registrerade försäkrade 2015 SF0205

Registrerade försäkrade 2015 SF0205 Avd. för analys och prognos/verksamhetsområdet för 2016-01-21 1(8) Registrerade försäkrade 2015 SF0205 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Forskning och utveckling inom den privata icke-vinstdrivande sektorn

Forskning och utveckling inom den privata icke-vinstdrivande sektorn Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (21) Forskning och utveckling inom den privata icke-vinstdrivande sektorn 2013 UF0314 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Gymnasieskolan: elever per 15 oktober 2010 UF0103

Gymnasieskolan: elever per 15 oktober 2010 UF0103 Avdelningen för befolkning och välfärd 2011-02-14 1(9) Gymnasieskolan: elever per 15 oktober 2010 UF0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015

Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015 Beskrivning av statistiken 2016-05-18 SO0206 1(10) Statistik och jämförelser Jesper Hörnblad Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter

Läs mer

Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

Konjunkturstatistik över vakanser (KV) Statistiska centralbyrån SCBD OK 3.2 1 (16) Konjunkturstatistik över vakanser (KV) 2014 AM0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter 2 0.1 Ämnesområde 2 0.2 Statistikområde 2 0.3 SOS-klassificering 2 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Sjuk- och aktivitetsersättning 2013 SF0206

Sjuk- och aktivitetsersättning 2013 SF0206 Avd. för och prognos/enheten för statistisk 2014-01-13 SF0206 Sjuk- och aktivitetsersättning 2013 SF0206 Innehållsförteckning A Administrativa uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde...

Läs mer

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (18) Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 ME0001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205

EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205 Statistikenheten 20160204 1(9) Utskrivet: 20160126:16:05 EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Gymnasieskolan: elever per 15 oktober 2009 UF0103

Gymnasieskolan: elever per 15 oktober 2009 UF0103 Avdelningen för befolkning och välfärd 2010-01-29 1(9) Gymnasieskolan: elever per 15 oktober 2009 UF0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

STATISTIKENS FRAMTAGNING

STATISTIKENS FRAMTAGNING SCBDOK 4.2 TK1009 1 (10) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Avdelningen för regioner och miljö (RM) Enheten för energi- och transportstatistik (ET) Annika Johansson STATISTIKENS

Läs mer

Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010

Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010 MI0807 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 UF0514 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112 Avdelningen för Statistik och Utvärdering/ 2010-10-19 1(6) Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Ämnesprov årskurs 6: resultat 2012 UF0129

Ämnesprov årskurs 6: resultat 2012 UF0129 BV/UA 2012-11-22 1(9) Ämnesprov årskurs 6: resultat 2012 UF0129 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Sveriges ekonomi 2014 NR0001

Sveriges ekonomi 2014 NR0001 NR/SES 2014-01-02 1(6) Sveriges ekonomi 2014 NR0001 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Fordon 2015 Beskrivning av statistiken

Fordon 2015 Beskrivning av statistiken Fordon 2015 Beskrivning av statistiken Fordon 2015 Beskrivning av statistiken Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress:

Läs mer

Fritidsfisket i Sverige 2013

Fritidsfisket i Sverige 2013 Fritidsfisket i Sverige 2013 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt

Läs mer

Nationella prov för utbildning i svenska för invandrare: resultat 2011 UF0127

Nationella prov för utbildning i svenska för invandrare: resultat 2011 UF0127 Avdelningen för befolkning och välfärd 2012-06-28 1(9) Nationella prov för utbildning i svenska för invandrare: resultat 2011 UF0127 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2009

Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(71) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2009 BO0406 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104

Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104 Statistikenheten 2015-06-11 1(9) Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Folkhögskolan vår- och hösttermin 2012 UF0510

Folkhögskolan vår- och hösttermin 2012 UF0510 BV/UA 2013-05-16 1(13) Folkhögskolan vår- och hösttermin 2012 UF0510 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och studieresultat 2009 UF0106

Komvux: Elever, kursdeltagare och studieresultat 2009 UF0106 Avdelningen för befolkning och välfärd 2010-06-03 1(8) Komvux: Elever, kursdeltagare och studieresultat 2009 UF0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer