IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31"

Transkript

1 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter för verksamhetsåret Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Noter 6 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kr. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 1 (10)

2 Förvaltningsberättelse Verksamhet Idrottsföreningen Friskis&Svettis Malmö, är en ideell idrottsförening ansluten till F&S Riks, Svenska Friidrottsförbundet och Svenska Skidförbundet. Antalet medlemmar vid årets slut var ( ). Totalt erbjöd vi cirka gruppträningspass under 2014 med sammanlagt deltagare. Det totala antalet deltagare minskade med runt under 2014 trots oförändrat antal pass. Utöver detta hölls cirka instruktioner i gymmet. Jympan är fortfarande vår största gruppaktivitet sett till antalet inpasseringar, tätt följt av spinningen. Utöver dessa träningsformer erbjöds även ett tjugotal andra träningsformer. Individuell träning/gym var fortsatt vår största aktivtet med ca inpasseringar under För barnen erbjöds familje-, knatte- och juniorjympa samt dansskola. Traditionsenligt genomfördes vår Maskeradjympa på Ribban för ca 600 barn där alla intäkter skänktes till Ecpat. Vi fortsatte vår satsning på aktiviteter med tillägget soft som riktar sig till en bred målgrupp. Passar de som är äldre eller dem som vill träna mjukt efter egen förmåga. HIT i kortare version (HIT 35) var en nyhet under Föreningen genomförde ett Vasakonvent på Heleneholm och Ön med 110 deltagare, fördelade mellan IndoorWalking och Spinning. Motionärerna kunde följa och inspireras av Vasaloppet i Dalarna på bildskärmar. Föreningen var medarrangörer till Malmömilen och Malmö Halvmarathon. Utöver detta höll vi i uppvärmningen inför ett antal motionslopp. Vårt stora, breda utbud kräver många tränare, under 2014 ny- och vidareutbildade vi rekordmånga tränare, 70 personer. PåTur - föreningens Friluftsverksamhet genomförde ett antal olika arrangemang både i Sverige och i Danmark. LOKALER Vår anläggning på Barkgatan Parkmöllan öppnades 1987 och omfattar kvm. Vår anläggning på Ön Limhamn öppnade Lokalerna är på kvm. Vår anläggning på Ystadvägen, Heleneholm öppnade Lokalerna är på kvm. Vårt kansli finns på Ystadvägen i anslutning till vår anläggning Heleneholm. Våra medlemmar har tillgång att träna på Johanneslust, Stadion och Kronprinsen Gym. Dessa anläggningar drivs av vårt dotterbolag. ÖVRIGT Föreningen startade ett aktiebolag under Bolagets namn är Träning i Framkant Servicebolag i Malmö AB. Aktiebolaget tog över hyreskontraktet på Johanneslust. Aktiebolaget står även för hyreskontraktet på Stadion. Under 2014 har dotterbolaget förvärvat en lokal med tillhörande gymverksamhet. Denna nyöppnades i augusti och är belägen i centrala Malmö. Viktiga händelser under räkenskapsåret Under året drabbades vår anläggning Parkmöllan av översvämning vilket resulterade att vi inte kunnat utnyttjat anläggningen fullt ut Detta har drabbat oss hårt ekonomiskt och detta kommer att påverka oss även under Vi arbetar med att minska kostnadsmassan under 2015 för att förbättra resultatet tex omförhandling av hyreskontrakt. På Johanneslust har vi haft flera driftavbrott pga att vi var utsatta för inbrott och skadegörelse av teleskåp. 2 (10)

3 Resultat och ställning Anges i tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 3,5% 13,6% 6,4% 4,6% Medel antal anställda Soliditet Föreningens kapital i procent av balansomslutningen Förslag till vinstdisposition Till föreningens förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Kronor Styrelse och verksamhetschef föreslår att vinstmedlen disponeras så att: i ny räkning överförs Kronor Resultaträkning Not Rörelsens intäkter: Försäljning och servering Uthyrning Gymnastik-, styrketränings- och medlemsavgifter Bidrag Övrigt Rörelsens kostnader: Handelsvaror Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat (10)

4 Balansräkning Föreningens tillgångar Not Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 4, Fordringar hos koncernföretag Materiella anläggningstillgångar Inventarier och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (10)

5 Balansräkning, forts Föreningens kapital och skulder Not Föreningens kapital 10 Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Tillgångar belastade med äganderättsförbehåll 0 0 Ansvarsförbindelser Inga Inga 5 (10)

6 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen med beaktande av Bokföringsnämndens allmänna råd. Försäljning av träningskort intäktsförs linjärt över kortets löptid. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Maskiner & Inventarier 20% Fordon 20% Datorer 33% Fordringar upptas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om ej annat anges i not. Företaget är en moderförening men med hänsyn till undantagsreglerna i Årsredovisningslagen 7 kap 3a upprättas ingen koncernredovisning. Noter Not 1 Personalkostnader, ersättningar och arvoden Medel antal anställda Män Kvinnor Löner och andra ersättningar Verksamhetschef Styrelse 0 0 Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för verksamhetschef Pensionskostnader för styrelse 0 0 Pensionskostnader för övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Könsfördelningen i styrelsen Fördelning mellan män och kvinnor i föreningens styrelse: Män 5 6 Kvinnor 2 1 Arvoden till revisorer Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag (10)

7 Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom 36% 35% koncernen Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag 0% 0% inom koncernen Not 3 Avskrivningar Inventarier Fordon Not 4 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 5 Specifikation av andelar i koncernföretag Kapitalandeandel Rösträtts- Antal Bokfört Namn andelar värde Träning i Framkant Servicebolag i Malmö AB 100% 100% Summa 100% 100% Org.nr. Säte Eget kapital Resultat Träning i Framkant Servicebolag i Malmö AB Malmö (10)

8 Not 6 Fordringar hos koncernföretag Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Amorteringar, avgående fordringar Omklassificeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 7 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Fordon Ingående anskaffningsvärde Inköp - - Försäljning/utrangering - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar - - Försäljning/utrangering - - Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde 0 0 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupna ränteintäkter 0 0 Övrigt Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (10)

9 Not 9 Kortfristiga placeringar Räntebärande fonder Not 10 Föreningens kapital Balanserat Årets resultat resultat Totalt Belopp vid årets ingång Resultatdisposition Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda medlems- och aktivitetsavgifter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övrigt Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (10)

10 Malmö den 17 mars 2015 Mats Haeger Ordförande Lasse Twetman Verksamhetschef Helena Nord Anders Ros Claes Håkansson Stefan Malmros Jessica Hansson Jan Gruvstad Min revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2015 Ernst & Young AB Stefan Svensson Auktoriserad revisor 10 (10)

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Kävlinge Golfklubb Org.nr 845002-0246 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning för World Class Seagull International AB Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning Räkenskapsåret 2008 Innehållsförteckning 2. VD har ordet 4. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Årsredovisning 2012 GodEl

Årsredovisning 2012 GodEl Årsredovisning 2012 GodEl Innehållsförteckning VD-ord GodEl 2 Förvaltningsberättelse 3 Flerårsjämförelse 5 Förslag till vinstdisposition 5 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 6 Resultaträkning

Läs mer

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4-5 VD HAR ORDET... 6 MODERFÖRENINGENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING...8-9 KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 10-11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...12

Läs mer

Stiftelsen Tjolöholm

Stiftelsen Tjolöholm Årsredovisning för Stiftelsen Tjolöholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Poster inom linjen 5 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sensidose AB. Org nr 556550-3074. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2014. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Sensidose AB. Org nr 556550-3074. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2014. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 1(14) Sensidose AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer