Detta är Nolato. Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta är Nolato. Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon."

Transkript

1 Årsredovisning 1998

2 Innehåll 4 VD kommenterar året 8 Industrial Components 10 Mobile Communication 12 Automotive Components 14 Branded Products 16 Medical Components 17 Tillverkning i USA 18 Mobil telefoni allt viktigare 20 Nolato i siffror 20 Nolatoaktien 21 Femårsöversikt 22 Förvaltningsberättelse 23 Resultaträkningar 24 Balansräkningar 26 Finansieringsanalyser 27 Noter 32 Revisionsberättelse 33 Styrelse och revisorer 34 Ledningsgrupp 35 Adresser EKONOMISK INFORMATION Nolato lämnar följande rapporter om verksamheten 1999: Delårsrapport 3 mån: 26 april. Delårsrapport 6 mån: 11 augusti. Delårsrapport 9 mån: 27 oktober. Rapporterna finns tillgängliga på vår hemsida strax efter att de har delgivits börsen. Kompletta fronter till nya Ericsson T28. Kompletta fronter till nya Ericsson R380. Detta är Nolato. Nolato är en börsnoterad koncern av bolag som framför allt är leverantörer av plast- och gummikomponenter till kunder inom telekom, fordon, industri och medicinteknik. Dessutom ingår ett antal bolag som arbetar med egna produkter inom TPE, VVS och arbetsmiljö. Bland större kunder finns exportorienterade globala företag som Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon. KUNDORIENTERING Koncernen består idag av 18 bolag, organiserade i fem kundorienterade affärsområden. Organisationen kännetecknas av nära samarbete mellan bolagen i affärsområdena kring marknadsföring, teknik, utveckling och produktion. Därigenom får alla bolagen i koncernen goda resurser att vara strategiska partners med sina kunder, med såväl konstruktionskompetens som unika tillverkningsresurser. I allt större utsträckning blir Nolatobolagen också systemleverantörer, med totalansvar för leveranser av monterade komponenter direkt in i kundernas slutmontering. GOD LÖNSAMHET Som koncernens röda tråd löper en målmedveten satsning på kvalitet och kompetens. Men också ständig utveckling. Den koncern som börsintroducerades för 15 år sedan bestod av fyra bolag med 175 anställda och en omsättning på 90 mkr. Idag omfattar koncernen 18 bolag med anställda och en omsättning på 1,9 miljarder kronor. Det intressanta är dock inte att vi har vuxit, utan att vi har lyckats göra det med god lönsamhet. Inte något av de 60 år, som har gått sedan första grundstenen lades till dagens koncern, har inneburit någon förlust. Anledningen är naturligtvis att de företag som vi har knutit till oss har varit välmående och utvecklingsbara. Men också att vi har blivit vid vår läst och bara satsat på företag i ett fåtal näraliggande sektorer. Ända sedan INFORMATION PÅ INTERNET Aktuell information om Nolato finns alltid på 2

3 Plastkomponenter till Flextronics/Ericsson. Plastkomponenter till Electrolux nya Oxygen. Plast- och gummikomponenter till Volvo S80. Året i korthet. Vinsten för 1998 blev 166 mkr, vilket är i nivå med föregående år. Omsättningen ökade med 21% till mkr. Större delen av omsättningsökningen faller på affärsområde Mobile Communication, som har projekt hos flera av de ledande tillverkarna av mobiltelefoner, framför allt Ericsson och Nokia. Under hösten etablerades tillverkning i USA, genom en ny fabrik i Fort Worth, Texas. Etableringen, som är ett led i affärsområde Mobile Communications internationalisering, har löpt enligt planerna och tillverkning för den första kunden startade i början av Till ny VD och koncernchef i Nolato efter Krister Jorlén, som gick i pension vid årskiftet 1998/99, utsågs under hösten Tomas Sjölin. Han kommer senast från Oriflame International där han var teknisk direktör. Han har tidigare varit verksam på ledande befattningar inom PLM-koncernen. Tomas Sjölin tillträdde som VD och koncernchef den 1 januari Skärmande packningar till Nokia NYCKELTAL FÖR KONCERNEN Omsättning mkr mkr Resultat före skatt 166 mkr 165 mkr Avkastning på eget kapital efter skatt 21% 24% Rörelsemarginal 10% 11% Soliditet 47% 44% Vinst per aktie efter full skatt 6:30 kr 5:90 kr Kassaflöde löpande verksamhet 207 mkr 134 mkr Kassaflöde före finansieringsverksamhet 42 mkr 257 mkr Mobiltelefonantenner till Allgon. Ventil för inhalationskammare till Astra.

4 Ett år av konsolidering efter den kraftiga expansionen. Men också startskottet för koncernens internationalisering. Tomas Sjölin, VD och koncernchef. RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER mkr har till stor del varit konsolideringens år för Nolato. Efter att under 1997 ha mer än fördubblat både omsättning och antalet anställda, har vi nu koncentrerat oss på att ytterligare befästa koncernens ställning, som en stor och erfaren leverantör av plast- och gummikomponenter, till kunder inom exportorienterad industri, både i Sverige och utomlands. Expansionen de senaste åren har gjort oss till ett av de största företagen på Stockholmsbörsens OTClista. Tack vare bra management och kunniga, engagerade medarbetare har vi klarat av den kraftiga expansionen med fortsatt god lönsamhet. Visst har det varit en jobbig tid för många inom koncernen, men vi ser nu goda möjligheter att få en bra utdelning av koncernens ständiga utveckling. INTERNATIONALISERING Men 1998 var inte bara konsolidering, utan också genombrott för koncernens internationalisering. I augusti beslutade styrelsen om en etablering i Fort Worth, Texas, USA. Den nya fabriken är ett viktigt steg i vår strategi att stödja och följa våra kunder i deras internationella verksamhet. Första kunder i fabriken är Nokia och Allgon, som även är kunder till oss i Sverige. Men vi ser också en stor potential att inom mobiltelefonsektorn få nya amerikanska kunder, som attraheras av vår satsning på hög tekniknivå, systemlösningar, kvalitet och eget utvecklingskunnande. Etableringen har gått mycket bra och i början av 1999 kunde leveranserna av mobiltelefonkomponenter starta, bara ett halvår efter det formella beslutet. Vi ser verksamheten i Texas som ett första större steg utanför Sverige, ett steg som kommer att följas av fler. Men samtidigt vet vi hur viktigt det är att ha respekt för svårigheterna att etablera och driva verksamhet utanför vårt eget land. Vi vet att framgångar i Sverige inte automatiskt innebär framgångar i andra länder och kommer att agera därefter. Därför kommer vi att noggrant planera nödvändiga resurser och se till att vi har en bas bestående av befintliga kunder när vi etablerar ytterligare tillverkning utomlands. För att öka kompetensen har vi också avsikt att göra förvärv av tillverkande företag utanför Sverige samt att bredda och expandera verksamheten i Fort Worth. NYA ORGANISATIONEN Den nya organisationen med kundorienterade affärsområden, som 4

5 Rotationsstansning av displayskydd. Tillverkning av crispplattor till Whirlpool. Automatisk montering av mobiltelefonfronter. infördes i början av året, har visat sig vara korrekt för vår verksamhet. Vi har i ännu större utsträckning kunnat visa våra kunder att det är deras behov av systemlösningar som styr oss, inte vilket material som komponenterna tillverkas av. Under 1998 har vi inlett en förstärkning av resurserna på affärsområdesnivå, framför allt inom affärsområde Mobile Communication, som är orienterat mot kunder inom mobiltelefonområdet. De främsta skälen till dessa resursförstärkningar är att förbereda för expansion både i Sverige och utomlands, göra det möjligt att förstärka kontakterna med våra största kunder och att ha tillräckliga resurser för att stödja våra kunders projekt. Under 1999 kommer vi också att stärka koncerngemensamma funktioner för att nå en ytterligare ökad kostnadseffektivitet, framför allt genom samordning av inköp och ökade resurser för ekonomisk styrning. ÅR 2000 Under året har en kartläggning av de datorproblem som sekelskiftet kan innebära avslutats. Alla åtgärder som krävs för att problem inte ska uppstå, ska vara klara vid halvårsskiftet Några av våra kunder, bl.a. inom bilindustrin, har redan genomfört revisioner av olika dotterbolag som levererar till dem och därvid bedömt att dessa är en green risk, d.v.s. leverantören anses vara väl förberedd och bedöms ha undanröjt riskerna inför år FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEN Fredrik Arp, som valdes in i Nolatos styrelse vid bolagsstämman 1998, har med anledning av utnämningen till VD i Trelleborg AB meddelat att han kommer att avgå ur styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman den 26 april Även Per Slettengren, som har gjort många värdefulla insatser under sina nära 25 år i bolagets styrelse, har bett att få avgå. NY KONCERNCHEF Vid årsskiftet 1998/99 gick Nolatos VD och koncernchef Krister Jorlén i pension, efter 45 år i Nolato, varav 31 som verkställande direktör. Krister Jorlén kan se tillbaka på en utveckling av koncernen som hela tiden har gått starkt framåt, ibland i rasande fart. Samtidigt har Krister sett till att Nolato under alla dessa år aldrig har tappat fotfästet, utan blivit vid sin läst, styrt av jordnära, nästan självklara grundbultar. Vi, som nu har förmånen att styra Nolato in i 2000-talet, tackar Krister för de fina insatser som han har gjort genom åren. För mig, som hans efterträdare, är det en stor utmaning att ta över efter en dynamisk och mångårig ledare. Jag vill därför tacka Krister för att han på ett föredömligt sätt har genomfört överlämningen av stafettpinnen till mig. Krister Jorlén kommer att fortsätta dela med sig av sitt kunnande om Nolatos verksamhet som en viktig styrelseledamot. OMSÄTTNING OCH RESULTAT 1998 Årets resultat ligger i linje med den konsolidering som jag berörde i kommentarens inledning. Efter den kraftiga ökningen mellan 1996 och 1997, stannade årets vinst på samma nivå som föregående år. Omsättningen ökade med 21 procent, en ökning som till större delen faller på affärsområde Mobile Communication. Inom detta affärsområde finns på grund av de produktivitetshöjande åtgärderna, fortfarande ledig kapacitet i de under 1997 och 1998 genomförda investeringarna i ny automatiseringsteknik och ökad kapacitet. En översyn av organisationen inom affärsområdet inleddes i början 5

6 genom större utvecklingsresurser samt ännu flexiblare och kostnadseffektivare produktion, något som utvecklar hela koncernen och gör oss mer konkurrenskraftiga. Avancerad formsprutning av mobiltelefonfronter. av Denna bedöms leda till ytterligare minskningar av antalet anställda i Kristianstad, i enlighet med den förhandsinformation som gjordes redan i slutet av NOLATOAKTIEN Nolatos aktiekurs har flukturerat kraftigt under Tre gånger har kursen legat kring 120 kronor (korrigerat för den fondemission som gjordes i maj, då varje gammal aktie gav en ny), för att däremellan gå ner till betydligt lägre nivåer. Den lägsta noteringen nåddes i den allmänna nergången under tidiga hösten, då kursen nästan halverades, jämfört med läget i början av juli. Nedgången i aktiekursen kan delvis ses som en korrigering av den mycket kraftiga uppgång som skedde i samband med köpet av Ericssons plastfabrik i Kristianstad 1997, då aktien blev en av årets kursvinnare på Stockholmsbörsen. UTVECKLINGEN 1999 Som vi berör i en särskild artikel på sidorna 18 till 19, har mobil telefoni och andra produkter inom telekomsektorn fått en allt större betydelse för Nolato. Av vår omsättning är omkring 60 procent direkt relaterad till telekom och mobil telefoni, vi har t.ex. tre av de fem största företagen inom mobil telefoni som kunder; Ericsson, Nokia och Siemens. Vi är också leverantörer och partners till flera av de största systemleverantörerna, t.ex. Allgon, Flextronics och Salcomp. Detta innebär att vi stödjer våra kunder i deras inriktning på allt kortare tid, från det att en produkt börjar utvecklas till dess att den är ute på marknaden. Detta sker bl.a. PROGNOS FÖR 1999 Den allt snabbare utvecklingen hos våra kunder och kopplingen till deras framgångar, skapar större svängningar i resultatet mellan olika kvartal, samtidigt som den underliggande trenden dock hela tiden är positiv. Vi bedömer att första kvartalets resultat 1999 klart kommer att överstiga resultatet för motsvarande period 1998 (18 mkr) och bör kunna ligga kring 35 mkr, vilket är en fördubbling. Den positiva förbättringen under första kvartalet bör därmed leda till ett förbättrat halvårsresultat jämfört med På grund av förändrad produktmix förväntas resultatet för andra halvåret 1999 bli lägre än för motsvarande period Resultatet för helåret 1999 bedöms bli något bättre än Torekov i mars 1999 Tomas Sjölin VD och koncernchef Montering av hävarmar till kretskort. 6

7 Som systemleverantörer till mobiltelefonindustrin, kan vi erbjuda våra kunder totallösningar av plast- och gummikomponenter. Färdigmonterade levereras de just-in-time till kundernas slutmonteringsfabriker. 7

8 Affärsområde INDUSTRIAL COMPONENTS Affärsområde Industrial Components omfattar fem bolag, som arbetar med utveckling, tillverkning och montering av plast- och gummikomponenter, huvudsakligen för exportorienterade industriföretag. I affärsområdet ingår Nolato Alpha i Kristianstad, Nolato Plastteknik i Göteborg, Nolato Polymer i Torekov, Nolato STG i Lönsboda och Nolato Termoform i Ängelholm omsatte bolagen i affärsområdet 524 mkr och hade 482 anställda. Vi utvecklar och tillverkar plastkomponenter till Electrolux dammsugare, t.ex. nya Oxygen. Affärsområdets andel av koncernens omsättning och resultat 1998 OMSÄTTNING RESULTAT Bolagen i affärsområdet utvecklar och tillverkar komponenter i plast, TPE och gummi till bl.a. dammsugare (Electrolux), mikrovågsugnar (Whirlpool), motorsågar (Husqvarna), badrumsutrustningar (Ifö), telefoner (Flextronics/Ericsson), brandsäkra kabelgenomföringar (Lycab), kylskåpsinredningar (Electrolux), antennspröt (Allgon) och växelkomponenter (Ericsson). NOLATO ALPHA AB 1998 var bolagets första hela verksamhetsår efter bildandet ur Nolato Kristianstad, d.v.s. Ericssons plastfabrik i Kristianstad. Bolaget utvecklar och formsprutar plastkomponenter till företag inom telekomoch elektronikindustrin. Bland kunderna finns FCI/Bergs, Ericsson, Segerström&Svensson, Nokia, Flextronics och Chattham. 8

9 Brandsäker kabelgenomföring för Lycab. Spolmekanism till toalettstolar för Ifö. Magasin för kretskort till Ericssons AXE-växlar. Bolaget omsatte mkr (249) och har 171 anställda (175). Under 1998 har en översyn av organisationen genomförts. På grund av ändrad produktmix, produktivitetsökningar och minskad volym varslades 60 personer om uppsägning i slutet av året. NOLATO PLASTTEKNIK AB Nolato Plastteknik tillverkar samt monterar plastkomponenter för industrin. Bland kunderna finns företag som Swedish Match, Ifö, Electrolux, Ericsson Microwave, Hydro Raufoss, Saab och Flexlink. Bolaget, som 1998 omsatte 127 mkr (118), har 126 anställda (127). NOLATO POLYMER AB Nolato Polymer utvecklar och tillverkar gummikomponenter till industriföretag. Bland kunderna finns Whirlpool, Lycab, Lindab, Electrolux och Husqvarna. Under 1998 har bolaget genomfört en rad åtgärder som ytterligare har stärkt konkurrenskraften. Året har också inneburit en stark fokusering på ett mindre antal nyckelkunder, som står för en stor del av omsättningen. Bolaget, som 1998 omsatte 112 mkr (102), har 96 anställda (97). NOLATO STG AB Nolato STG tillverkar ytkänsliga och automatiskt vidareförädlade termoplastprodukter, t.ex. telefonkåpor och dammsugare. Bland kunderna finns företag som Flextronics, Electrolux, Whirlpool, Ericsson och Ifö. Bolaget, som 1998 omsatte 66 mkr (50), har 55 anställda (47). NOLATO TERMOFORM AB Nolato Termoform utvecklar och formsprutar plastprodukter till industrin, bl.a. med ingjutning av metall som specialitet. Bland kunderna finns företag som Allgon, Electrolux, Ifö och Hemocue. Bolaget, som 1998 omsatte 40 mkr (28), har 34 anställda (29). AFFÄRSOMRÅDETS RESULTAT M.M. UTVECKLING 1998 var det första året som affärsområdet har haft ett strukturerat kundarbete mellan bolagen. Målet är att ta större kundprojekt hos strategiska kunder som Electrolux, Ericsson, Whirlpool och Sanitec. Utvecklingen innebär dels att vi kommer in mycket tidigare i våra kunders större projekt, dels att vi stödjer våra kunder även i deras internationella verksamhet. En följd av detta är att vi inom de närmaste åren troligtvis kommer att etablera tillverkningsenheter även utanför Sverige * ) Omsättning, koncernextern 524 mkr 527 mkr Resultat efter finansnetto 51 mkr 53 mkr Investeringar 32 mkr 41 mkr Avkastning på sysselsatt kapital före skatt 25% 26% Antal anställda * ) Se not 2 på sidan 27 för kommentarer om jämförelsetal

10 Affärsområde MOBILE COMMUNICATION Affärsområde Mobile Communication omfattar fyra bolag, som arbetar med utveckling, tillverkning och montering av plast- och silikongummikomponenter, huvudsakligen för mobiltelefonindustrin. I affärsområdet ingår Nolato Mobile i Kristianstad, Nolato Gejde i Lomma, Nolato Silikonteknik i Hallsberg och Nolato Texas i Fort Worth, Texas, USA omsatte bolagen i affärsområdet 878 mkr och hade 875 anställda. Vi har utvecklat och tillverkar kompletta fronter till Ericssons mobiltelefoner, bl.a. nya T28. Affärsområdets andel av koncernens omsättning och resultat 1998 OMSÄTTNING RESULTAT Bolagen i affärsområdet utvecklar, tillverkar och monterar plastkomponenter samt skärmande lösningar för mobil telefoni. Bland kunderna finns världsledande mobiltelefontillverkare som Ericsson, Nokia och Siemens samt systemleverantörer som Allgon och Salcomp. NOLATO MOBILE AB Bolaget, som har fabriker i Kristianstad och Norrköping, är inriktat på att utveckla, tillverka och montera högkvalitativa plastkomponenter till den globala mobilkommunikationsindustrin. Idag är verksamheten till stor del inriktad på att vara systemleverantör till Ericsson. Huvudprodukten är kompletta mobiltelefonfronter, som levereras direkt in i kundens sammansättningsfabriker. Under 1998, som var bolagets 10

11 Kompletta fronter till Ericsson SH888. Skärmande packning till Siemens S10. Skärmande packning till Nokia första egna verksamhetsår, har arbetet inriktats på att förändra företaget från en Ericssonenhet till ett självständigt bolag. Omsättningen har ökat med 26% till 549 mkr (434), men fortfarande finns en överkapacitet i de investeringar som gjordes under Dessa har även ökat produktiviteten, vilket har inneburit att en minskning av personalen har genomförts. Bolaget hade 655 årsanställda i snitt 1998 (664). I april 1999 har bolaget 535 anställda. NOLATO GEJDE AB Bolaget producerar framför allt plastkomponenter för industriellt bruk, bl.a. till mobiltelefoner, men också för kunder inom medicinteknik, med höga krav på renhet omsatte bolaget 108 mkr (76), vilket är en ökning med 42 procent jämfört med förra året. Den största delen av ökningen kommer från kunder inom mobiltelefonsektorn. Antalet anställda är 78 (69). med nästan 500 procent, till 260 mkr (53). Även antalet anställda ökade, från 79 till 141. NOLATO TEXAS INC. Nolato Texas är ett nytt bolag som ska utveckla, tillverka och montera plast- och silikongummikomponenter, huvudsakligen för mobiltelefonindustrin. Målsättningen är att vara en av de ledande leverantörerna i USA av högkvalitativa plastkomponenter för mobiltelefonindustrin. Bolaget inledde sin uppbyggnad under hösten 1998 genom personalrekrytering och uppbyggnad av en ny fabrik. Tillverkningen av skärmande ramar för Nokia startade i februari 1999 och för Allgon kommer bolaget att under våren inleda tillverkning av antenner till mobiltelefoner. Bolaget beräknas omsätta ca 60 mkr under 1999 och ha 30 anställda. AFFÄRSOMRÅDETS RESULTAT M.M. UTVECKLING 1998 har varit avstampens år, då arbetet har inriktats på att få organisation och produktion att fungera. Mobil telefoni är en kraftigt expanderande bransch, med mycket korta produktcykler, vilket ställer särskilda krav på vårt kunnande, såväl inom konstruktion och utveckling som produktion. I allt större utsträckning kommer vi in tidigt i kundens projekt och tar långtgående ansvar som leverantör av hela system, inte bara enskilda komponenter. Idag har vi ett starkt fäste hos världsledande företag som Ericsson och Nokia, samtidigt som vi aktiverar oss hos flera av de andra ledande tillverkarna inom mobiltelefonsektorn. Eftersom vår strategi är att följa kunderna globalt, avser vi att fortsätta den under 1998 inledda internationaliseringen av verksamheten * ) NOLATO SILIKONTEKNIK AB Bolaget utvecklar och tillverkar komponenter i silikongummi, framför allt med specialinriktning på skärmande lösningar för mobiltelefoner. Verksamheten har, främst genom stora order från Nokia, vuxit kraftigt under Omsättningen ökade Omsättning, koncernextern 878 mkr 556 mkr Resultat efter finansnetto 110 mkr 81 mkr Investeringar 100 mkr 184 mkr Avkastning på sysselsatt kapital före skatt 33% 31% Antal anställda * ) Se not 2 på sidan 27 för kommentarer om jämförelsetal

12 Affärsområde AUTOMOTIVE COMPONENTS Affärsområde Automotive Components omfattar tre bolag, som arbetar med utveckling, tillverkning och montering av plast- och gummikomponenter, huvudsakligen för europeisk fordonsindustri. I affärsområdet ingår Nolato Sunnex i Sunne, Nolato Lövepac i Skånes Fagerhult och Nolato Autec i Kristianstad omsatte bolagen i affärsområdet 266 mkr och hade 262 anställda. Batterikåpa, startbox och kopplingsbox till nya Volvo S80. Affärsområdets andel av koncernens omsättning och resultat 1998 OMSÄTTNING RESULTAT Bolagen i affärsområdet utvecklar, tillverkar och monterar komponenter i plast och gummi för svensk och europeisk fordonsindustri. Bland kunderna finns företag som Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, Saab, Opel, Mercedes, Nedcar, Renault och deras strategiska systemleverantörer. NOLATO SUNNEX AB Nolato Sunnex tillverkar gummidetaljer till bil- och verkstadsindustrin. Som specialiteter kan nämnas tillverkning i kombinerade material som gummi/metall och gummi/plast. Bland större kunder finns, förutom Volvo och Saab, även Husqvarna, Electrolux och AlfaLaval. Bolaget, som 1998 omsatte 115 mkr (115), har 145 anställda (135). 12

13 Motorpackningar till Volvo S80. Vibrationsdämpare till kylaren i Volvo S80. Helt tät bränsleslang till bl.a. Saab 9 5. En orsak till den oförändrade omsättningen är att lansering av nya bilmodeller, bl.a. Volvo S80, gjordes senare än vad vi hade planerat. I och med att dessa modeller nu har kommit ut på marknaden, kommer omsättning och resultat därmed att påverkas i positiv riktning. NOLATO LÖVEPAC AB Nolato Lövepac är Skandinaviens ledande tillverkare av packningar och detaljer i tunna material. Bland kunderna finns bl.a. Volvo, Opel, Nedcar och Whirlpool. Bolaget, som 1998 omsatte 72 mkr (79), har 43 anställda (48). Under året har ett projekt startat, som har som mål att komplettera den nuvarande produktionen med tillverkning av stansade komponenter för mobiltelefonindustrin. Ett antal referensorder är tagna i samverkan med affärsområde Mobile Communication och vi räknar med att andelen produktion inom denna sektor kommer att öka kraftigt under kommande år. NOLATO AUTEC AB Nolato Autec är helt inriktat på att vara systemleverantör till den europeiska fordonsindustrin. Bolaget utvecklar, tillverkar och monterar plastkomponenter och delsystem inom områdena el- och luftdistribution. Bland kunderna finns Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, Mercedes och Autoliv. Nolato Autecs första verksamhetsår som eget bolag kännetecknas av omställningen från att vara en del av Ericssonfabriken i Kristianstad till att vara ett självständigt Nolatobolag i egna fabrikslokaler och med eget marknadsansvar. Omsättningen1998 var 87 mkr (68) och antalet anställda 74 (62). Som helhet har 1998 varit ett bra år på marknaden och företaget står väl rustat inför UTVECKLING Bolagen inom affärsområdet har inte samma naturliga nära samverkan som t.ex. bolagen inom affärsområde Mobile Communication. Ett av de tre bolagen, Nolato Sunnex, har en AFFÄRSOMRÅDETS RESULTAT M.M. omfattande verksamhet även utanför fordonsindustrin, samtidigt som Nolato Lövepac har inlett en kraftfull satsning på en breddning av sitt kundunderlag att även omfatta företag inom mobil telefoni. Dessutom har bolag utanför affärsområdet, t.ex. Nolato Plastteknik, goda kontakter inom fordonsindustrin. Endast Nolato Autec har hela sin verksamhet inom affärsområdets egentliga kundkrets. En översyn av affärsområdets framtida inriktning har därför inletts och kommer att presenteras för koncernens styrelse under våren * ) Omsättning, koncernextern 266 mkr 256 mkr Resultat efter finansnetto 12 mkr 18 mkr Investeringar 9 mkr 20 mkr Avkastning på sysselsatt kapital före skatt 11% 17% Antal anställda * ) Se not 2 på sidan 27 för kommentarer om jämförelsetal

14 Affärsområde BRANDED PRODUCTS Affärsområde Branded Products omfattar fem bolag, som arbetar med tillverkning och marknadsföring av egenutvecklade produkter. I affärsområdet ingår Nolato Elastoteknik i Åmål, Nolato Sunnex Equipment i Sunne, Sunnex Inc. i USA, Sunnex Equipement i Frankrike och Nolato VVS i Lönsboda omsatte bolagen i affärsområdet 175 mkr och hade 99 anställda. Nolato Sunnex Equipment utvecklar och marknadsför bl.a. maskinskor. Affärsområdets andel av koncernens omsättning och resultat 1998 OMSÄTTNING RESULTAT Bolagen i affärsområdet har en gemensam nämnare i att de marknadsför egenutvecklade produkter. NOLATO ELASTOTEKNIK AB Nolato Elastoteknik är en av Europas ledande tillverkare av termoplastiska elaster (TPE), som bl.a. säljs i form av granulat under varumärket Dryflex. Varumärket är registrerat inom hela EU. TPE är ett elastiskt material som förenar gummits egenskaper med plastens lätthanterlighet. Det är, till skillnad från gummi, återvinningsbart. Nolato Elastoteknik utvecklar materialet i nära samarbete med kunderna, som är plast- och gummifabriker i Europa. Produktpaletten omfattar material för vidhäftning, dämpning, medicinska applikationer, 14

15 Ergonomisk arbetsmatta i gummi. Arbetsplatsbelysning för tuffare miljöer. TPE-granulat, som kan ersätta gummi. tekniskt formgods, mobil telefoni, sport, hushåll, fordon, leksaker m.m. Bolaget hade 1998 en omsättning på 72 mkr (70) och 30 anställda (27). Under 1998 har fortsatta investeringar gjorts för att ytterligare höja både produktivitet och kvalitet. Detta har omfattat både ny teknisk utrustning och en omfattande tillbyggnad av fabriken. Tillsammans med en förstärkt organisation innebär det att bolaget står väl rustat för den expansion som vi bedömer ska komma under de närmaste åren. NOLATO SUNNEX EQUIPMENT AB Nolato Sunnex Equipment utvecklar, monterar och marknadsför maskinskor (de fötter av metall och gummi som större maskiner står på) samt arbetsbelysning till industrin och andra tyngre användningsområden under varumärket Sunnex. Bolaget har egna försäljningsbolag i Frankrike och USA samt distributörer över hela världen. Tillverkningen sker hos underleverantörer, till större delen utanför koncernen. Bolagsgruppen, som 1998 omsatte 77 mkr (84), har 59 anställda (55). Som ny VD i det amerikanska dotterbolaget efter Sven-Olof Emilsson, som gick i pension den sista december 1998, har Lars-Arne Lundholm tillträtt. Under perioden genomförs ett offensivt investeringsprogram på totalt 30 mkr. Målet är förbättrade distributionskanaler, effektivare agenter och ett nytt, breddat produktprogram. I enlighet med koncernens principer, har 1998 års kostnader, 10 mkr, kostnadsförts direkt, vilket kortsiktigt har haft en negativ påverkan på resultatet. NOLATO VVS AB Nolato VVS utvecklar och marknadsför VVS-produkter till installatörer i de nordiska länderna. Försäljningen sker med symbolen Snyggt jobbat och varumärkena Correcto (för våtrumskoncept) och Flix (för vattenlås). Nolato VVS har haft en positiv utveckling sedan företaget startade sin verksamhet hösten AFFÄRSOMRÅDETS RESULTAT M.M. Bolaget, som 1998 omsatte 26 mkr, har 10 anställda * ) Omsättning, koncernextern 175 mkr 176 mkr Resultat efter finansnetto 16 mkr 25 mkr Investeringar 26 mkr 9 mkr Avkastning på sysselsatt kapital före skatt 21% 39% Antal anställda * ) Se not 2 på sidan 27 för kommentarer om jämförelsetal

16 Affärsområde MEDICAL COMPONENTS Affärsområde Medical Components omfattar ett bolag, Nolato Medical, som arbetar med utveckling, tillverkning och montering av gummikomponenter för medicintekniska ändamål omsatte affärsområdet 40 mkr och hade 53 anställda. Penetrationsmembran, Carmel Pharma. Silikondetaljer för pacemakerindustrin. NOLATO MEDICAL AB Nolato Medical utvecklar och tillverkar komponenter i gummi för medicintekniskt bruk. Tillverkningen sker delvis i renrum, för att kunna möta de särskilt höga krav som ställs t.ex. på komponenter som ska opereras in i människan. Bland kunderna finns företag som Ambu, Siemens Elema, Pacesetter, Astra, Mærsk, Dräger, Medtronics Respiratorbälg, Drägerwerk/Siemens Elema. och Mölnlycke. Två tredjedelar av försäljningen sker utanför Sverige. Bolaget har ett nära samarbete med division Medicin inom Nolato Gejde, som tillverkar medicintekniska komponenter i plast. Bland annat har gemensamma marknadsaktiviteter genomförts både i Europa och USA. Nolato Medical, som 1998 omsatte 40 mkr, har 53 anställda. Affärsområdets andel av koncernens omsättning och resultat 1998 AFFÄRSOMRÅDETS RESULTAT M.M * ) Omsättning, koncernextern 40 mkr 31 mkr Resultat efter finansnetto 3 mkr 0 mkr Investeringar 5 mkr 1 mkr Avkastning på sysselsatt kapital före skatt 25% 0% OMSÄTTNING RESULTAT Antal anställda * ) Se not 2 på sidan 27 för kommentarer om jämförelsetal

17 Tillverkning för mobiltelefonindustrin i USA ett första steg mot koncernens internationalisering. Under hösten 1998 har Nolato tagit sitt första egentliga steg mot en internationalisering, i och med etablering av tillverkning i USA och bildandet av Nolato Texas Inc. Redan tidigare har koncernen i och för sig haft verksamhet utanför Sverige genom Nolato Sunnex Equipement Sarl i södra Frankrike och Sunnex Inc. utanför Boston i östra USA. Men dessa bolag har inte haft egen tillverkning, utan varit renodlade försäljningsbolag inom Nolato Sunnex Equipment. Så när nu Nolato Texas drar igång sin verksamhet som tillverkare av plastkomponenter till mobiltelefonindustrin i början av 1999, är det en milstolpe i koncernens historia. FÖLJA OCH STÖDJA KUNDERNA Att verka där kunderna verkar är en klart uttalad strategi för oss inom Nolato. Den hårda konkurrensen kräver att vi finns nära våra kunders egen tillverkning. Särskilt inom mobiltelefonsektorn, där livslängden på produkterna är extremt kort, blir strävan mot korta ledtider (dvs tiden från konstruktion till dess att produkten är ute på marknaden) allt viktigare. I det läget spelar det ingen roll för en tillverkare i t.ex. USA att det finns en både duktig och snabb leverantör av plastkomponenter i Sverige. Avståndet är helt enkelt för långt för att ett samarbete ska vara aktuellt. Åtminstone i längden. Eftersom vi vill vara med, finns det därför inget val. Vi måste följa och stödja våra kunder. När vi därför började planera för en etablering i USA fanns ett antal tänkbara lokaliseringar. Men med tanke på att det fanns kunder som uttalat direkta önskemål om en etablering i Dallasregionen, var valet ganska enkelt. Dessutom är området mycket hett, inte bara genom ökenklimatet, utan även på grund av att det är mycket expansivt inom just telekom. AMERIKANER OCH SVENSKAR Nolato Texas kommer att vara ett svenskt företag som arbetar på amerikanska villkor. Svensken Torsten Nilson, med gedigen erfarenhet från industriell verksamhet i USA och vana från amerikansk företagskultur, började som VD hösten I övrigt kommer bolaget främst att ha inhemsk personal. Under de första åren kommer dessutom några erfarna Nolatomedarbetare från bolag i Sverige att finnas på plats i Texas för att hjälpa till att bygga upp verksamheten. STARK TILLVÄXT Nolato Texas ingår i affärsområde Mobile Communication. Den enda större skillnaden mot de andra bolagen i affärsområdet är att det rent fysiskt ligger på andra sidan jordklotet. Och att tillverkningen blir lite bredare än i de tämligen specialiserade svenska bolagen. Annars är tanken att det ska byggas upp precis som vilket annat Nolatobolag som helst, men på amerikanska. Omsättningen beräknas att inom tre år uppgå till flera hundra miljoner kronor. 17

18 Nolato har ett brett och djupt engagemang inom telekom. Kompletta fronter till nya Ericsson T28. Kompletta fronter till Ericssons nya A1018. Skärmande packning till Nokia Mobiltelefonantenner till Allgon. Hävarmar till Ericssons AXE-växlar. Vårt samhälle står inför stora förändringar. Vissa har liknat det vid en ny revolution, lika omfattande som industrialiseringen i slutet av förra seklet. Informationssamhället har gjort sitt intåg och termer som Internet, digital-tv och trådlös kommunikation är en del av vår vardag. Utvecklingen berör de flesta marknader, men är särskilt tydlig inom telekombranschen. Allt det nya kräver en förändrad infrastruktur där telefoni i olika former utgör den kanske viktigaste delen. Den tekniska utvecklingen skapar hela tiden nya möjligheter, som snabbt måste omsättas i nya produkter för en expanderande marknad. Det ställer stora krav på de företag som ska förse dagens människor med morgondagens produkter. Livscykeln för nya projekt är svindlande kort, vilket gör att processen från idé till marknad måste vara mycket snabb. Nolato har under flera år levererat detaljer och lösningar till telekomindustrin, ett engagemang som har växt kraftigt under de senaste åren. I och med förvärvet av Ericssons Kristianstadsfabrik 1997 påbörjades en resa som nu går i expresstågsfart. Idag är omkring 60 procent av vår omsättning direkt relaterad till kunder inom telekomsektorn. Nolato Mobile och Nolato Alpha i Kristianstad, Nolato Gejde i Lomma, Nolato Silikonteknik i Hallsberg, Nolato Lövepac i Skånes Fagerhult, Nolato STG i Lönsboda, Nolato Termoform i Ängelholm och Nolato Texas i Fort Worth är goda exempel på företag som är involverade i våra kontakter med kunder inom telekom. DJUPT OCH BRETT ENGAGEMANG I dag är alltså Nolatos engagemang i telekom brett och djupt. Vi har kunder inom både fast och mobil telefoni, såväl de stora telekombolagen som deras leverantörer. Vi har inlett 18

19 Kompletta fronter till Ericssons nya T18. Kåpor, lur m.m. till Flextronics/Ericsson. Kretskortsmagasin till Ericssons AXE-växlar. nära samarbeten med kunderna, som innebär att vi inte längre bara är leverantörer av enskilda plastkomponenter, utan också nära utvecklingspartners och systemleverantörer. Så har vi t.ex. redan på ett mycket tidigt stadium varit engagerade i flera av de nya mobiltelefonmodeller som Ericsson presenterade i början av 1999 och som kommer på marknaden under året, t.ex. T28 och A1018. TAR ANSVAR FÖR HELHETEN Rollen som systemleverantör kan beskrivas som att vi tar ansvar för en helhet, som består av flera olika komponenter. Till Ericssons fabriker i Kumla och Linköping levererar vi idag komplett monterade fronter till mobiltelefonerna, färdiga att gå just in time direkt in i deras slutmontering. En sådan front kan innehålla ett tjugotal olika delkomponenter, allt från de plastkomponenter vi tillverkar själva, till det vi köper från underleverantörer. Genom högt driven automatik, med visionteknologi, robotar och datorstyrda monteringslinjer, kan vi ständigt hålla den höga kvalitet och de låga kostnader som våra kunder kräver. BRED KUNDBAS Även om Ericsson har fått stor betydelse genom vårt köp av Kristianstadsverksamheten, breddar vi hela tiden vår kundbas. Vi har t.ex. uppdrag i mycket stor omfattning åt Nokia. För deras mobiltelefoner, t.ex och 6110, tillverkar vi en unik skärmande packning. Det är en plastram som förses med elektromagnetiskt skärmande silikongummi i en egenutvecklad process. Vi har även utvecklat en liknande lösning till Siemens. Dessutom tillverkar vi antenner åt Allgon och kåpor åt den finska batteriladdartillverkaren Salcomp. Med mera. Åt Ericsson levererar vi även t.ex. kontaktdon och kretskortshållare till den nya AXE 10-växeln BYB 501, plastkomponenter till DECT-telefoner och, på uppdrag av Flextronics, samtliga plastdetaljer till Ericssons systemtelefoner för kontorsväxlar. LEVA UPP TILL HÖGA KRAV Den snabba utvecklingen inom telekom har inneburit att vi har förändrats. Som leverantör måste vi leva upp till höga krav på snabbhet, flexibilitet och kvalitet. Dessutom innebär vår utveckling mot telekom och mobil telefoni en expansion rent geografiskt. Våra kunder vill ha sina systemleverantörer i närheten av sina egna produktions- och utvecklingsanläggningar, vilket var den direkta anledningen till etableringen av Nolato Texas i Fort Worth, USA, under hösten En etablering som säkerligen kommer att följas av fler. 19

20 NOLATO I SIFFROR OMSÄTTNING mkr 2000 RESULTAT mkr 200 ANTAL ANSTÄLLDA Omsättning Sverige Omsättning utomlands EKONOMISKA NYCKELTAL % INVESTERINGAR mkr OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER ANSTÄLLD tkr Soliditet Avkastn syssels. kap Rörelsemarginal Maskiner och inventarier Fabriksfastigheter Omsättning Resultat efter finansiella poster NOLATOAKTIEN Sedan 1984 är Nolato AB:s B-aktier noterade på Stockholms Fondbörs OTC-lista. Antalet aktieägare uppgick till i slutet av januari Andelen fondägande och institutionellt ägande uppgick till 33% av kapitalet, medan andelen utländskt ägande var 5% av kapitalet.totala antalet aktier uppgår till aktier, varav aktier är A-aktier med 10 röster vardera och aktier är B-aktier med en röst vardera. Bolagets noterade värde uppgick den 29 december 1998 till mkr. Vid Nolato AB:s extra bolagsstämma den 17 december 1997 beslutades om en emission av konvertibla skuldförbindelser till anställda inom Nolatokoncernen. Förlagslånet uppgår till cirka 60 mkr med en löptid från den 16 februari 1998 till och med den 14 februari Lånet löper med en årlig ränta motsvarande 12-månaders STIBOR minus 0,5%. Konvertering kan ske till aktier av serie B under tiden den 17 februari 2001 till och med den 31 januari Konverteringskursen är 169:50 kr. Vid full konvertering tillkommer ca aktier, vilket innebär en utspädning om 1,85% av antalet aktier och 0,96% av antalet röster. UTDELNINGSPOLITIK Styrelsens avsikt är att öka utdelningen i takt med bolagets utveckling. För verksamhetsåret 1998 föreslås en utdelning med 1:80 (1:50) kr per aktie, vilket motsvarar 29% (26%) av vinst per aktie efter full skatt. KURSUTVECKLINGEN Nolato B Affärsvärldens Generalindex Börsens OTC-index ÄGARSTRUKTUR per Totalt B-aktier A-aktier % av % av antal aktier kapital röster Fam. Jorlén ,0 28,8 Fam. Boström ,5 27,5 Nordbanken Fonder ,8 5,1 SEB Fonder ,5 2,3 Sjätte AP-Fonden ,6 1,9 Skandia ,0 1,5 Sv. Handelsbanken Fonder ,8 1,4 SEB-Stiftelsen ,0 1,0 Carlson Småbolagsfond ,9 1,0 Fam. E&M Paulsson m bolag ,6 8,2 Sv. Byggn. Arb. pensionsstiftelse ,4 0,7 Roburs Aktiefonder ,1 0,5 Federated Fonder ,8 0,4 Övriga ,0 19, ,0 100,0 20

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Bolagsstämma. Innehåll. Utdelning: Rapporter 1999:

Bolagsstämma. Innehåll. Utdelning: Rapporter 1999: ÅRSREDOVISNING 1998 1 Innehåll Bolagsstämma 1998 i punktform... 3 Intervju med VD Anders Eriksson... 4-7 Tjänster och service via partnerskap... 8-9 Mångfald i produkter och tjänster... 10-11 ITM Insurance...

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare! STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013 Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta vi är matälskare! Innehållsförteckning Våra rötter 3 STC GreenFood på en minut 4 Det här är STC GreenFood

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 1 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2008 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer