Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013"

Transkript

1 Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013

2 Innehållsförteckning 1. REKTORS ORD OCH SKOLANS ANSVARSFÖRDELNING 3 2. DEFINITIONER 4 3. SPANSKA SKOLANS VÄRDEGRUND OCH VISION 5 4. SPANSKA SKOLANS NULÄGE OCH BEHOV 5 5. SPANSKA SKOLANS ARBETSSÄTT 7 6. ARBETE OCH FÖRANKRING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN 9 7. PERSONALENS KOMPETENSUTBILDNING 9 8. UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING 10

3 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning Till grund för all verksamhet inom skolan ligger det demokratiska uppdraget. Skolan ska värna de demokratiska grundstenarna och fostra elever till att utvecklas till demokratiska individer i ett demokratiskt samhälle. Detta gör vi genom att själva agera som goda, vuxna förebilder, men också genom att aktivt arbeta med förebyggande insatser för att stärka elevernas självkänsla och därigenom också sörja för en positiv utveckling. På Spanska skolan arbetar vi aktivt mot alla former av diskriminering och annan kränkande behandling. Ingen ska utsättas för någon form av diskriminering och/eller kränkande behandling. Tendenser till diskriminering och/eller kränkande behandling ska omedelbart stävjas. På Spanska skolan arbetar vi efter vår värdegrund (se rubrik 3). Vi arbetar förebyggande med elevernas sociala kompetens, gemenskapsfrämjande övningar, empatiövningar, återkommande värderingsövningar och vid händelser använder vi Spanska skolans åtgärdstrappa: 1. Närvarande eller berörd personal eller personal elev kommer till Prata med berörda elever enligt Spanska skolans samtalsmetod 1 Dokumentera med blanketten: Dokumentation av händelser och åtgärder (Finns i elevhälsopärmen). Ge en kopia till berörda mentorer att sätta in i elevhälsopärmen. Kontakta föräldrar. 2. Mentor Mentorn ska kontinuerligt vara uppdaterad på elevhälsopärmen samt delge arbetslaget. Mentorn ska vid behov ha kontakt med elev och dess föräldrar. 3. Arbetslag Mentor eller annan personal kan ta upp ärendet i arbetslaget, som försöker finna vägar till förbättring och utveckling genom att utnyttja sin gemensamma kompetens. Vid behov omfördelas resurser. 4. THT Om problemet kvarstår gör mentorn en THT anmälan på särskild blankett till THT samt bifogar all relevant dokumentation. THT tar kontakt med berörda elever och deras familjer. 5. Skolledning Skolledningen ansvarar för hur ärendet ska vidare behandlas om problem fortfarande kvarstår. Spanska skolans rektor ansvarar för att skolans likabehandlingsplan upprättas, implementeras och utvärderas. 1 Se punkt 5 under Akut.

4 2. Definitioner För att underlätta arbetet med Spanska skolans likabehandlingsplan definierar vi ord och begrepp som har med diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling att göra. Nedan följer en definition från Diskrimineringsombudsmannen och efter följer definitioner från Skolverket: Att någon blir sämre behandlad än någon annan och behandlingen har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt, indirekt eller i form av trakasserier. 2 En person är skyddad mot diskriminering utifrån de i diskrimineringslagen angivna diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För att underlätta läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella trakasserier i begreppet trakasserier. Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 2 Diskrimineringsombudsmannen, <http://www.do.se/fakta/ordlista/> (hämtad ).

5 Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet Spanska skolans värdegrund och vision Vi arbetar för att vår skola ska vara en plats dit både elever, föräldrar och personal går med glädje. Vi vill att eleverna ska bli väl rustade med ämneskunskaper och social kompetens. Arbetet på Spanska skolan grundas på ömsesidig respekt och ödmjukhet och utformas så att eleverna utvecklar en stark självkänsla, känner sig trygga, får goda kunskaper och redskap för ett livslångt lärande samt utvecklar nyfikenhet och lust till att lära. Vi vill också att eleverna utvecklar sin förmåga till samarbete och empati. Alla elever ska ges samma möjlighet till utveckling och lärande oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könstillhörighet och/eller funktionshinder. Alla barn och all personal ska känna sig trygga och säkra. Alla barn och deras vårdnadshavare samt all personal ska veta att på Spanska skolan accepteras ingen form av diskriminering eller kränkande behandling. 4. Spanska skolans nuläge och behov Läsåret 2012/2013 är Spanska skolan en flerspråkig F-6 skola med ca 175 elever, belägen i Solna. I undervisningsgrupperna ges möjlighet till en god och individualiserad undervisning. Personalen är indelade i ett flertal arbetslag. Fritidsverksamheten är en del av skolan för elever i F-3. Eleverna i år 4-5 har möjlighet till eftermiddagsverksamhet på intilliggande fritidsgård. Under läsåret 2012/2013 arbetar 25 personer i Spanska skolan i tjänster blir det; Pedagoger 16,2 Specialpedagog 0,2 Skolledning o administration 1,5 Skolmåltid 0,8 Skolsköterska 0,4 IT 0,2 Städ Entreprenad 3 Skolverket, (2012). Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Allmänna råd, s

6 Stab/Ekonomi Medborgarskolan Summa: 19,3 Med pedagoger avses all personal som arbetar i elev/barngrupp, dock ej elevassistenter. Läsåret 2012/2013 är personaltätheten 10,8 elever per heltidsanställd pedagog/motsvarande 9,2 personal på 100 elever. Sammanställning av Spanska skolans nuläge och behov bygger på: Skolverkets inspektörsrapport Enkätundersökning till föräldrar Elevundersökning Personalenkät Skolverkets inspektörsrapport :3308: Inspektörerna bedömer att området Normer i studiemiljö och samvaro är av god kvalitet. I Spanska skolan bedrivs på många sätt ett aktivt värdegrundsarbete och i skolans arbetsplan fastställs att eleverna ska lära sig respektera varandras olikheter och olika kulturer. Skolans spanska profil och det faktum att stor del av eleverna har invandrarbakgrund innebär att skolan ser som en viktig del i arbetet att stärka barnens kulturella medvetenhet och att motverka rasism och främlingsfientlighet. Eleverna uppgav vid intervjuer att de känner sig trygga och att ingen kränkande behandling förekommer. Föräldraenkäten Under vårterminen 2011 deltog föräldrar i Spanska skolans föräldraenkät. Svaren har getts i 4-1 poäng från: Instämmer helt Instämmer inte alls Svaren anges i medelvärde Skola "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola" 3,4 av 4 "Jag kan rekommendera mitt barns skola" 3,4 av 4 Högst värde i skolan " Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp" 3,7 av 4 Fritidsverksamhet "Jag är nöjd med mitt barns fritidsverksamhet" 3,1 av 4 "Jag kan rekommendera mitt barns fritidsverksamhet" 3,1 av 4 Högst värde i fritidsverksamheten "Mitt barn känner sig tryggt på fritids" 3,5 av 4 Elevenkäten Under vårterminen 2011 deltog eleverna i elevenkäten Svaren har getts i 4-1 poäng från: Instämmer helt Instämmer inte alls Svaren anges i medelvärde "Jag är nöjd med verksamheten i min skola" 3,6 av 4 "Jag kan rekommendera min skola" 3,5 av 4

7 Normer och värden "De vuxna som arbetar i skolan bryr sig om mig" 3,8 av 4 "De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa" 3,7 av 4 Ansvar och inflytande "Jag är med och planerar mitt skolarbete" 3,7 av 4 "Jag har medverkat i arbetet med skolans likabehandlingsplan" 3,9 av 4 "Jag har bra lärare" 3,9 av 4 Trygghetskarta Har ej gjorts under läsåret 2011/2012 Personalenkät MUMS Varje år genomför Medborgarskolan Stockholmsregionen två trivselenkäter bland personalen i samtliga verksamheter, varav en i samarbete med företagshälsovården BETANIA. Resultatet följs upp i ledningen och varje verksamhetsansvarig ansvarar för uppföljning och åtgärder enligt plan. Enkäten har visat att personalen trivs mycket bra på sin arbetsplats men känner viss stress i arbetet. Medborgarskolan har därför tillsammans med företagshälsovården tagit fram ett program för all personal i stresshantering. Programmet har genomförts under 2011 och kommer följas upp under hösten Spanska skolans arbetssätt För att nå upp till Spanska skolans värdegrund och vision samarbetar personalen tillsammans med varandra och eleverna för att skapa ett gott klimat både i klassrummet och utanför. Barnen har kontinuerlig tillsyn på rasterna. Genom olika aktiviteter blandas grupperna så att alla barnen lär känna varandra. Elevhälsoteamet ser till att den har kunskap om de barn som har behov av särskilt stöd. Konflikter finns alltid och skolan ser det som en viktig uppgift att träna eleverna i konflikthantering och lära dem att se konsekvenser. Genom att uppmärksamma olika strategier vid lösning av konflikter ges eleverna möjlighet att välja passande metoder när dessa uppstår. Aggressiv Assertivitet Passiv Assertivitet Spanska skolans målsättning är att lära eleverna assertivitet. Det innebär att vara bestämd och tydlig, att stå upp för sig själv, att sätta gränser och respektera andras gränser. Assertivitet betyder att motverka ett aggresivt och/eller passivt beteende. Det vill säga att en passiv kan

8 säga ifrån om den inte vill att någon annan behandlar den på ett visst sätt, det handlar om att ta ansvar och respektera sig själv och andra. Spanska skolan arbetar förebyggande, akut och uppföljande med elever, personal och föräldrar: Eleverna Klassråd Elevråd En kanal där eleverna kan föra fram och diskutera synpunkter även över klassgränserna. Tid för eleverna att lära sig att diskutera, lyssna på varandra och träna empati. Elevenkäter: Trivselenkät och Trygghetskarta genomförs regelbundet. Vi har olika teman för att främja ett lustfyllt lärande. De olika är Du och jag, Kroppen, Kultur samt Natur. Personalen Utbildning För att garantera Spanska skolans värdegrund och vision är det viktigt att personalen ständigt fortbildas. (Se punkt 7) Möten Arbetslagsmöten sker en gång/vecka, både inom skolan och fritidsverksamheten. En viktig punkt är Elevärenden. Månadsmöten ger möjligheter för att ta upp frågor kring trygghet och trivsel mellan arbetslag, skola och förskola. Tema Spanska skolans fyra teman utgår från individen, för att lära känna sig själv och andra, med temana Du och jag samt Kroppen. Därefter arbetar vi vidare med kollektivet i samhället med temana Kultur samt Natur. Trivselaktiviteter För att personalen ska lära känna varandra ordnas i samband med läsårsstart en Kickoff. Under läsåret sker även andra trivselaktiviteter. THT-blankett Blanketten Dokumentation av händelse (se bilaga 1) användas av all personal för att dokumentera allvarligare konflikter samt för att informera ansvarspedagog/mentor. Familjer Ett gott samarbete mellan skolan och familjen är en grund för att eleven ska få positiva erfarenheter under skolgången. Information och kommunikation Föräldramöte, där vi presenterar hur vi arbetar på skolan. Föräldraföreningen, regelbundna möten. Sommarbrev från Trygghetsteamet, skickas ut till vårdnadshavarna där vi utvärderar läsåret och resultatet av enkäterna. Skriftlig information från skolans pedagoger Utvecklingssamtal Traditioner och övriga aktiviteter Familjerna bjuds in till skolans olika traditioner så som; Julshow, skolavslutning, välkomna nya barn-träff med mera.

9 Akut Vår metod inspireras utifrån "Gemensamt Bekymmer" metoden av A. Pikas 4. När konflikter övergår till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling (se punkt 2) kopplas Trygghetsteamet in med metoden enligt nedan. Varje samtal med elever görs om möjligt med två pedagoger från Trygghetsteamet, dock är en samtalsledare och den andra är i bakgrunden och under samtalet kan rollerna växla. Viktigt är att samtalsledaren är neutral och ställer öppna frågor. 1. Pratar enskilt med de berörda för att alla ska få en chans att beskriva hur just de uppfattat situationen. 2. När eleven berättat klart speglar vi berättelsen genom att återberätta det eleven sagt för att säkerställa uppfattningen. 3. Diskuteras alternativ med eleven hur vi ska gå vidare. Mestadels väljer eleven att träffa de andra berörda för tillsammans be varandra om ursäkt. 4. Vi pratar om hur vi kan lösa situationen om det uppstår en liknande konflikt igen. 5. Hemmen informeras. 6. Uppföljande samtal med elever och hemmen. 7. Allt dokumenteras. 6. Arbete och förankring av Likabehandlingsplanen Personal, elever och vårdnadshavare på skolan ska samverka för att tidigt upptäcka och förhindra mobbing, skadegörelse, våld och främlingsfientlighet. Vi arbetar för att främja en positiv utveckling hos eleverna genom att lyfta fram varje barns starka sidor. Skolan arbetar med konfliktlösning bland annat genom samtal som är ledda av personalen. Likabehandlingsplanen ska genomsyra all verksamhet, processas i föräldraföreningen och förankras hos vårdnadshavarna på föräldramöten. 7. Personalens kompetensutbildning All kompetensutveckling skall utgå både från individens behov och skolans utvecklingsbehov. Utifrån Spanska skolans utvecklingsbehov har vi lagt en plan för gemensam fortbildning enligt nedan: Komet 2008/2009 Komet är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar och lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter. Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod, och programmet bygger på att lära föräldrar och lärare bättre sätt att kommunicera med barnet. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problemen. Metoderna som används i Komet har ett gott vetenskapligt stöd, det vill säga forskning har visat att metoderna verkligen hjälper. En kurs i Komet ger till personalen inom skolan verktyg som på sikt leder till en bättre relation mellan den vuxne och barnet. 4 Anatol Pikas, Gemensamt Bekymmer Metoder (1998).

10 SET 2009/2010 (SET=Social emotionell träning av Birgitta Kimber) Skolan ska sträva efter att få en gemensam elevsyn som genomsyrar den dagliga verksamheten. Arbetet ska främja en positiv utveckling hos eleverna. Skolan ska stärka elevernas självförtroende och vara en god arbetsmiljö, på så vis läggs grunden till en trygg lärmiljö. Spanska skolans pedagoger har fått få utbildning för att använda i sin dagliga verksamhet.. Genus 2010/2011 Alla elever ska få kunskap om det svenska samhällets syn på jämställdhetsfrågor. Alla som verkar i skolan har ett ansvar att motverka begränsningar i elever val som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund. Skolan ska stödja den/de lärare som önskar genomföra särskilda projekt i jämställdhetsfrågor. För att arbeta med dessa frågor har Spanska skolans personal fått en gemensam fortbildning under läsåret. Hälsa och balans 2010/2011 All personal har deltagit i en seminarieserie om strategier och verktyg för stresshantering. Vi kan inte alltid påverka omvärlden men vi kan påverka vår livsstil, förhållningssätt, upplevelse samt agerande i situationer som vi ställs inför. För skolan är det mycket värdefullt att våra medarbetare mår bra och håller sig friska. LGR /2012 Under läsåret har personalutbildningen främst inriktat sig på den nya skollagen, bedömning och IUP och tillsammans med andra skolor inom koncernen har studiedagar hållits. Elevhälsoteamen från samtliga skolor har också haft studiedagar med fokus på elevhälsa i den nya skollagen. 8. Utvärdering och uppföljning En gemensam utvärdering sker vid varje läsårs slut. Revidering ska ske på planeringsdagarna i början av varje läsår och utvärderingen ska ske i juni. En kortvariant av planen ska tas fram under 2012, en sammanfattning på 1 A4. Varje nytt läsår fastställs dokumentet av personal, elever och vårdnadshavare. Möjlighet ges då att komma med åsikter om skolans efterlevnad av planen samt påverka dess innehåll. Likabehandlingsplanen ska därför ses som ett levande dokument där både personal och elever har möjlighet att påverka. Spanska skolan Reviderad 23 augusti 2012

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Trygghetsplan Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 2014 05 01 1 Innehåll 1. Inledning 3 Våra visioner och mål 3 Trygghetsplanen 3 2. Roller och ansvarsfördelning

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer