Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2003

2 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys 17 Portföljöversikt 18 Axis 20 LGP Allgon 22 MYDATA automation 24 PartnerTech 26 Vitrolife 28 CMA Microdialysis 29 PBK Outsourcing 30 The Chimney Pot 31 H. Lundén Kapitalförvaltning 32 Theducation 32 Aptilo Networks Årsredovisning 34 Förvaltningsberättelse 36 Resultaträkningar 37 Kassaflödesanalyser 38 Balansräkningar 40 Förändringar i Eget kapital 41 Redovisningsprinciper 43 Noter 50 Revisionsberättelse 51 Medarbetare 52 Styrelse 53 Styrelsens arbete

3 Detta är Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Portföljbolagen är verksamma inom elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. Investeringarna görs oftast i ett relativt tidigt skede, då Skanditek kan tillföra erfarenhet av affärsutveckling inriktad på hög tillväxt, forskning och utveckling samt internationalisering. Informationstillfällen 15 april 29 april 18 augusti 25 oktober Bolagsstämma Delårsrapport januari mars Delårsrapport januari juni Delårsrapport januari september Februari 2005 Bokslutskommuniké januari december 2004 Detta är Skanditek 1

4 Året i korthet Samgående mellan LGP Telecom och Allgon. Powerwave lägger bud på LGP Allgon. Vitrolife fokuserar på kärnverksamheten, säljer dotterbolagen A - life Inc. och A - life Ltd. Vitrolife s omstruktureringprogram har fullföljts enligt plan och bolaget visar vinst under andra halvåret. Axis produktområde video visar omsättningstillväxt trots dollarkursfall. Axis lanserar första modellerna i en produktserie av en ny generation nätverkskameror. MYDATA automation vänder från minus till nollresultat efter starkt andra halvår. CMA Microdialysis investerar i ny klinisk analysator. Ny investering i Aptilo Networks. Återhämtning och starkt andra halvår för Skanditeks portföljbolag. 2 Året i korthet

5 VERKSAMHETEN VD - ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata

6 VD-ORD Spirande optimism efter ett överraskande starkt andra halvår 2003 är frågan nu om denna trend skall fortsätta under verksam i Axis sedan 1995 i olika ledande befattningar. Tillväxtområdet nätverksbaserade videolösningar fortsätter att visa tillväxt och växte med 18 procent under fjolåret. I fjärde kvartalet utgjorde produktområde video drygt 60 procent av försäljningen. Räknar man i lokala valutor var försäljningstillväxten under fjolåret för videoområdet drygt 30 procent i såväl Europa som USA. Det faktum att majoriteten av försäljningen nu kommer från produktområde video ställer andra krav på Axis organisation och under fjolåret gjordes ett mindre företagsförvärv för att stärka den strategiska positionen inom detta område inleddes med samma konjunkturella svaghet och osäkerhet som präglat de senaste åren. Efterfrågan påverkades av oron kring Irak-konflikten och den asiatiska sjukdomen sars. Aktiemarknaderna i Europa och USA som fallit under tre år inledde det fjärde, 2003, med ytterligare nedgång. Samtidigt har omfattande stimulanser skett, inte minst i den amerikanska ekonomin där en lågräntepolitik förts. Därutöver har omfattande skattesänkningar och andra tillväxtbefrämjande åtgärder vidtagits från politisk sida. Efter det att USA förklarat sig som segrare i Irak-konflikten inleddes en återhämtning i den amerikanska ekonomin. Samtidigt vände aktiemarknaderna uppåt och 2003 blev ett starkt år. Stockholmsbörsen steg med nära 30 procent. I företagens rapporter för tredje kvartalet började återhämtningen att synas och rapporterna var generellt sett starkare än vinstprognoserna. Förväntningarna på att Europa skall återhämta sig i samma takt som USA har dämpats något efter att den amerikanska dollarn försvagats mot euron och den svenska kronan. Sedan dollarförsvagningen inleddes under 2002 har dollarn fallit med ca 30 procent. Portföljbolagens utveckling under året Efter ett svagt 2002 var det glädjande att fjolåret blev betydligt bättre. En kombination av bättre konjunktur och positiva effekter av hårt arbete i portföljbolagen är förklaringen. Flera av portföljbolagen hade en återhämtning av såväl omsättning som resultat under andra halvåret, efter en svag inledning. Två bolag gick från att ha visat förlust under 2002 till att visa vinst under fjolåret. Utav våra elva portföljbolag går sju med vinst och fyra med förlust. Det kan jämföras med Skanditeks sämsta år, 2001, då nio av då 13 portföljbolag gick med förlust. Axis visade ett marginellt positivt rörelseresultat på 1 mkr vilket var en försämring jämfört med de 39 mkr för Omsättningen föll med nio procent vilket är en följd av den försvagade dollarkursen. Under året tillträdde Ray Mauritsson som ny verkställande direktör. Ray har varit LGP Allgon inledde fjolåret med samgåendet mellan LGP Telecom och Allgon. Redan två år tidigare hade försök till ett samgående tagits men det misslyckades då. Den industriella logiken bakom samgåendet var tydlig och samgåendet har så här långt sett ut att gå bra. Under andra halvåret ifjol har bolaget utvecklats mycket väl och resultatet uppgick till 41 mkr och omsättningen till mkr. Verkställande direktören Bengt Broman och hans kollegor har på ett föredömligt sätt lyckats genomföra LGP Allgon fusionen samtidigt som man lyckats ta till vara på de marknadsmöjligheter som uppkommit under året en stark prestation. I december offentliggjordes ett bud på LGP Allgon av amerikanska Powerwave Technologies. Konsolideringen inom telekomindustrin fortsätter och i denna nya konstellation tror vi att en stark och konkurrenskraftig aktör har bildats. Skanditek stödjer samgåendet och har utfäst sig att acceptera aktiealternativet i erbjudandet, som beräknas slutföras under april månad. PartnerTech visade för tredje året i rad förlust. Årets förlust efter finansiella poster blev 29 mkr att jämföra med 2002 års förlust på 43 mkr (exklusive jämförelse- 4 VD-ord

7 störande poster på -50 mkr). Trots omfattande besparingspaket under de senaste åren och förändrad produktionsstruktur har det varit svårt att parera efterfrågeförändringarna så att ett positivt resultat kunnat uppnås. Trenden under 2003 var dock hoppingivande och under andra halvåret visade man ett marginellt positivt rörelseresultat. Branschen präglas fortfarande av omfattande strukturförändringar och framför allt är det de internationella aktörerna som minskat sin närvaro i Sverige. Under fjolåret annonserade PartnerTech att man erhållit ett antal nya kunduppdrag vilket bådar gott inför Vitrolife uppnådde under fjolåret en viktig milstolpe i bolagets historia genom att man för första gången visade vinst. Bolaget redovisade ett rörelseresultat på 42 mkr. Justerar man för försäljningen av A-life bolagen som gav en resultateffekt på 43 mkr och bara mäter jämförbara enheter visade bolaget en vinst i rörelsen på ungefär 6 mkr. Under januari i fjol annonserades ett mycket omfattande besparings- och omstruktureringsprogram. I samband med detta gjordes en prognos att man under fjärde kvartalet skulle visa ett positivt resultat. Det är mycket glädjande att detta har kunnat infrias. Dessutom har under året A-life bolagen sålts, för nio miljoner dollar (ca 70 mkr) samt en royalty på framtida försäljningsintäkter, vilket varit ett viktigt steg i den fokuseringsstrategi som bolaget lagt fast. Verkställande direktör Magnus Nilsson, som tillträdde i samband med omstruktureringen i fjol, har med sin personal lyckats genomföra denna svåra förändringsprocess på ett mycket imponerande sätt. Under slutet av 2003 minskades innehavet i Vitrolife till 29,9 procent. MYDATA fick i likhet med flera av bolagen uppleva en svag inledning på året men lyckades ändå visa ett marginellt positivt resultat. Rörelseresultatet var vid halvårsskiftet -15 mkr medan helårsresultatet slutade på 0 mkr att jämföra med 2002 års helårsresultat som var - 26 mkr. Delar av elektronikindustrin har haft en volymuppgång och då framför allt de som varit aktiva i Kina. Halvledarindustrins volymer är nu tillbaka på toppnivåer som vi inte sett sedan MYDATA är byggt runt en affärsmodell där man snabbt kan anpassa verksamhetens omfattning till rådande efterfrågesituation. Detta är förklaringen till att man under hösten klarade att öka volymerna och intjäningen när efterfrågan tog fart. CMA Microdialysis hade ett bekymmersamt år ifjol. Den trend i ökade volymer vi sett under ett antal år bröts. Omsättningen blev 50 mkr mot 61 mkr år En viktig förklaring är dollarförsvagningen som slår med ca 4 mkr på volymen. Rörelseresultatet blev - 22 mkr mot -11 under Under 2003 har den nya kliniska analysatorn Iscus dragit ca 10 mkr i direkta kostnader. Den nya analysatorn kommer att börja levereras till kund under andra kvartalet vilket skapar förutsättningar för mer användning av microdialystekniken i klinisk rutin. CMA försöker bredda sitt produkterbjudande genom att fokuserat bearbeta vissa utvalda applikationer och kundsegment. Förhoppningen är att detta skall öka volymerna och därmed ta CMA till lönsamhet. Aptilo Networks har vi utökat vår investering i med 5 mkr under Ägandet uppgår till 19 procent av bolaget. Kommentarer till resultatet i Skanditek För helåret visade Skanditek en omsättning på 515 mkr och ett resultat på - 2 mkr. Goodwillavskrivningarna uppgick under året till - 20 mkr. Det innebär att den goodwill som uppkom i och med KBB/Skandigen affären 1999, totalt 97 mkr nu är helt avskriven. Med den koncernstruktur Skanditek har med dotterbolag, intressebolag och portföljinnehav ger den traditionella resultatredovisningen inte alltid den bästa beskrivningen av den totala utvecklingen av portföljen. På sidan 16 finns en uppställning över portföljbolagen med deras respektive omsättning och resultat. Där framgår Skanditeks matematiska andel av dessa bolags rapporterade siffror, vilket är ett sätt att mäta Skanditeks utveckling på. En viktig förändring för Skanditek var den förändrade skattelagstiftning som trädde ikraft vid halvårsskiftet 2003 respektive från och med första januari I korthet innebär de nya reglerna att innehav som Skanditek har i onoterade innehav och i börsnoterade bolag som överstiger 10 procentenheter blir reavinstskattebefriade. Spirande optimism Uppgången i konjunkturen, framför allt i USA, ger förhoppningar om en förbättrad tillväxt även i Europa. Aktiemarknaden och den ökade aktiviteten avseende företagsöverlåtelser/företagsaffärer och kapitalmarknadstransaktioner skickar signaler om optimism och framtidstro. En hel del av de positiva signalerna under hösten har kommit från tillväxtundret Kina, där ekonomin går på högvarv med en BNP tillväxt på 8 10 procent under fjolåret. Transportpriser på gods till och från regionen är på rekordnivåer och de kraftiga prisuppgångarna på flera basråvaror tillskrivs Kina. Det finns dock orostecken och hot mot tillväxten. Dels kommer det statistik som talar om stigande inflation dels verkar det kinesiska banksystemet vara i obalans. Den amerikanska lågräntepolitiken verkar få avsedd effekt på industrikonjunkturen. Man kan dock inte undgå att fundera på vad som händer med efterfrågan och tillgångspriserna den dagen då räntenivåerna normaliseras. Rimligtvis kommer väsentliga höjningar av korträntan inträffa om tillväxten i USA fortsätter. En viktig fråga för våra portföljbolag är vad som händer med den amerikanska dollarn. Står vi inför en period av amerikanska räntehöjningar innebär det kanske att dollarförsvagningen stannar upp. Förra året skrev jag att våra bolag stod väl rustade inför år 2003 och att fokus var på lönsamhetsförbättrande åtgärder. Det gäller även i år och då i första hand för de bolag som har lönsamhetsproblem. Till skillnad mot de senaste åren har affärsklimatet förbättrats och fler möjligheter finns för att fortsätta att utveckla bolagen och deras strategier. Sammantaget tycker jag det finns skäl att vara ganska nöjd med resultatet för fjolåret och jag känner en försiktig optimism om att 2004 skall bli bättre. Patrik Tigerschiöld Stockholm, 23 februari 2004 VD-ord 5

8 AKTIEN Den 31 december 2003 var börskursen för Skanditeks aktie 18,40 kr, vilket motsvarar ett börsvärde på mkr. Under året steg aktien med 79 procent och Affärsvärldens generalindex steg med 30 procent. Skanditeks största aktieägare Aktiekapital och antal aktier Skanditeks aktiekapital uppgick den 31 december 2003 till 348,2 mkr fördelat på aktier. Det nominella värdet är 6 kronor. Varje aktie berättigar till en röst på stämman. Samtliga aktier har rätt till utdelning. Det finns inga konvertibla skuldebrev eller optionsrätter som kan innebära en ökning av antalet aktier. Ägarstruktur Antalet aktieägare uppgick till vid årets slut, vilket är oförändrat jämfört med årets början. Institutioner och aktiefonder svarade för 30,0 procent av ägandet. Andelen utlandsägda aktier uppgick ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL,% Dag Tigerschiöld ,4 Johan Björkman ,9 BZ Bank ,9 SEB fonder/stiftelser ,8 Banco fonder ,7 Catella fonder ,8 Nordstjernan ,3 Mikael Gottschlich ,4 Catherine Fritzell ,4 Patrik Tigerschiöld ,3 Övriga aktieägare ,1 Summa ,0 1 I ägares ställe Aktieägarstruktur INNEHAV STORLEK ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER INNEHAV,% , , , , , , , ,5 Summa ,0 till 20,3 procent, varav Johan Björkman utgjorde 9,9 procent. Börshandel Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 19 juni En börspost uppgår till aktier. Under 2003 omsattes 9,2 miljoner aktier (5,3) motsvarande ett värde på ca 123 mkr (83). I genomsnitt omsattes aktier (21 006) per börsdag. Under första halvåret var siffran aktier och under andra halvåret aktier. Under året var den genomsnittliga aktiekursen 13,39 kr (15,88). Den högsta noteringen under året registrerades den 1 december till 21,00 kr. Den lägsta noteringen på 6,50 kr inträffade den 4 april. Likviditetsgarant Den 1 april 2003 utsåg Skanditek Remium Securities till market maker för att minska pris-spreaden, skillnaden mellan köp och säljkurs, samt att öka likviditeten i aktien. Pris-spreaden har därefter varit mindre än 2 procent och det har skett avslut 100 procent av alla handelsdagar. Börsvärde Skanditeks börsvärde den 31 december 2003 uppgick till mkr (598), vilket motsvarade en ökning med 78,6 procent. Statistiskt riskmått Betavärdet är ett relativt mått på aktiens risk, mätt som dess följsamhet mot börsindex under de senaste 48 månaderna. Den 31 december 2003 var Skanditek-aktiens betavärde 1,36 (1,21), vilket innebär att aktien rört sig 36 procent mer (21) än index. Återköp av egna aktier Generellt är syftet med återköp av egna aktier ett sätt att justera ett bolags kapitalstruktur. I Skanditek kan ett återköp ge 6 Aktien

9 möjlighet att använda återköpta aktier som finansiering av framtida investeringar i befintliga och nya portföljbolag. Ytterligare argument för att förvärva egna aktier är att bidra till ett effektivare utnyttjande av bolagets resurser. Om aktieägarna kan använda medlen på ett sätt som ger högre avkastning än vad Skanditek kan åstadkomma i sin egen förvaltning, bör medlen inte stanna i företaget, utan återföras till ägarna. Vid den ordinarie bolagsstämma den 27 mars 2003 bemyndigande bolagstämman styrelsen att förvärva egna aktier. Bemyndigandet utnyttjades inte under perioden. Kursutveckling under 2003 Utdelningspolitik Skanditeks tillgångar utgörs i huvudsak av aktier i företag som befinner sig i tillväxtfas. Företag som befinner sig i tillväxtfas behöver kapital för att växa. Skanditeks utdelningspolitik innebär att mottagen utdelning från våra portföljbolag skall vidareutdelas till Skanditeks aktieägare. Utdelning sker i den mån det inte finns ett kapitalbehov i något av våra portföljbolag, då deltagande skulle gynna våra aktieägare på lång sikt. Ett alternativ till utdelning är återköp av egna aktier. Utdelning Skanditeks portföljbolag har under 2003 inte lämnat någon utdelning i någon större omfattning. I enlighet med Skanditeks utdelningspolitik föreslår Styrelsen därför den ordinarie bolagsstämman att Skanditek inte lämnar någon utdelning (ingen utdelning 2002). Svenska privatpersoner 49,7 % Ägarkategorier 2003 Svenska institutioner 30,0 % Utländska ägare 20,3 % Börsvärde Data per aktie Eget kapital, kr 7,44 7,63 11,63 12,50 8,82 Resultat, kr - 0,03-3,66-0,69 1,37-0,08 Börskurs vid årets slut, kr 18,40 10,30 27,40 42,00 36,10 Utdelning, kr 0,20 0,20 _ Direktavkastning, % 0,7 0,5 _ Totalavkastning, % 79-62,4-34,3 16,9 84 Carnegie Small Cap Index, % 40,6-25,1-14,8-6,7 59,1 Genomsnittligt handlade Skanditekaktier/dag, tkr Genomsnittligt antal handlade Skanditekaktier/dag, tusental Antal aktieägare, st Aktien 7

10 MARKNADEN FÖR RISKKAPITAL Skanditek och private equity marknaden Med private equity avses riskkapitalinvesteringar i onoterade företag. Den vanligaste formen för private equity investeringar är investeringar via olika typer av fonder. Dessa fonder är ofta organiserade som utlandsbaserade bolag och har typiskt sett en förutbestämd livslängd, vanligen mellan 5 10 år. Under tiden är investerarens pengar normalt låsta, vilket gör investeringen illikvid. Fonderna är oftast inte heller tillgängliga för privatpersoner. Historiskt sett har många av private equity bolagen, inte minst de i Sverige verksamma, haft en mycket hög avkastning. Likvid tillgång Skanditek förvaltar inga fonder utan är ett av få börsnoterade bolag i Sverige vars huvudsakliga verksamhet är investeringar i onoterade och noterade bolag. En fördel med att bedriva private equity-verksamhet i börsbolagsform är att tidskrävande anskaffning av kapital till fonder inte behövs. En investering i Skanditek erbjuder investeraren en likvid tillgång vilket innebär att man kan köpa eller sälja aktier på börsen när som helst. Att bedriva företagsutveckling är tidskrävande. Det innebär att en investering i Skanditek bör ha en långsiktig karaktär för att överensstämma med den tidshorisont som bolaget har för sina investeringar. Större förvaltare, så som pensionsfonder och försäkringsbolag, väljer sällan att göra direktinvesteringar i onoterade bolag då de saknar de resurser som krävs för att arbeta som aktiva ägare. De väljer istället att göra sina investeringar via fonder eller noterade private equity-bolag. Under de senaste fem åren har, enligt NUTEK, enbart i Europa anskaffats över mdr för investeringar i onoterade företag. Aktörer på svenska marknaden Det finns ett flertal aktörer på den svenska marknaden för private equity, allt från små privata bolag med ett par miljoner i förvaltat kapital till riktigt stora som förvaltar tiotals mdr. Aktörerna har olika positioner på marknaden, de investerar inom olika branscher och i olika faser. De flesta återfinns inom de tidiga faserna, dessa faser kräver i regel mindre kapital vilket gör det möjligt för fler att delta. Några av de största aktörerna är Industri Kapital, Nordic Capital och EQT som tillsammans har över 85 mdr under förvaltning. Totalt omfattar idag den svenska marknaden, enligt Svenska Riskkapitalföreningen ett förvaltat kapital på ca 200 mdr. Under de senaste åren har ett antal stora internationella aktörer etablerat sig på den svenska marknaden. Deras inträde har bidragit till marknadens konsolidering och utgjort en intressant faktor, framför allt genom att de har tillfört nytt kapital. Exempel på denna utveckling är brittiska 3i:s köp av Atle och finska Capmans köp av Swedestart. Bland de nyetablerade företagen återfinns jättar som Permira, APAX och Doughty Hanson som tillsammans förvaltar mer än 250 mdr. De investeringar som de utländska bolagen genomfört har huvudsakligen skett i senare faser. 8 Avsnitt Omvärld

11 SKANDITEKS VERKSAMHET Affärside, mål och vision Skanditek har mångårig erfarenhet som aktiv ägare i svenska tillväxtföretag. Portföljbolagen är verksamma inom elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. Fokus ligger på snabb internationalisering, tillväxt samt kraftfulla satsningar på forskning och utveckling. AFFÄRSIDÉ Skanditek är en aktiv och långsiktig ägare i svenska företag. För att skapa en god värdetillväxt för aktieägarna bistår Skanditek företagen med finansiell och industriell kunskap och erfarenhet. MÅL Genom ett varaktigt värdeskapande i portföljbolagen skall Skanditeks aktieägare erhålla högsta möjliga värdetillväxt under en konjunkturcykel. AFFÄRSMODELL De tre hörnstenarna i Skanditeks affärsmodell är: fokus på tillväxt med bibehållen lönsamhet, kraftfulla satsningar på forskning och utveckling, snabb internationalisering. I kombination med ett aktivt och långsiktigt ägarskap skapar detta förutsättningar för en god värdetillväxt. STRATEGI Skanditek har formulerat två huvudstrategier för sin verksamhet. Dessa är: Investeringsstrategi Skanditek investerar vanligtvis i onoterade bolag som bedöms ha förutsättningar för en god tillväxt, förmåga att expandera internationellt och en potential inom forskning och utveckling. Investeringar kan också komma att ske i noterade bolag med samma förutsättningar. Investeringarna sker inom områden där Skanditek har lång erfarenhet och ett väl upparbetat kontaktnät. Dessa områden är: Elektronik Informationsteknologi och telekom Bioteknik och medicinsk teknik Tjänster Skanditek går normalt sett in i ett tidigt skede och kan därmed stärka bolagen under viktiga utvecklingsfaser, som till exempel inför en internationell expansion eller vid ett avgörande teknikskifte. En viktig förutsättning för att lyckas är att portföljbolagens styrelser har få och aktiva medlemmar samt en handlingskraftig ledning med förmåga att genomdriva förändringar. Skanditeks ägarandel skall vara stor nog för ett väsentligt ägarinflytande. Därför är Skanditek helst ensam extern ägare utöver grundare, bolagsledning eller industriell partner. Av samma skäl deltar Skanditek bara undantagsvis i så kallade syndikerade investeringar eller konsortier med delat ägarskap. Ägarandelen uppgår vanligtvis till mellan 20 och 50 procent. Historiskt sett har investeringsbeloppen legat mellan 1 och 25 mkr, men har vid några enstaka tillfällen uppgått till 150 mkr. Skanditeks finansiella strategi är att inte kombinera den höga affärsmässiga risken vid investeringar i nystartade bolag med en hög finansiell risk. Moderbolaget bör i normalfallet vara obelånat, eftersom verksamheten inte kan garantera ett jämnt kassaflöde för att betala räntor. Den långsiktiga investeringsstrategin gör även att det kan gå ganska långt mellan exit i något portföljbolag och medförande kassaflöde till moderbolaget. Likaså är satsningar på bland annat forskning och utveckling en bidragande orsak till att vinstmedel i viss utsträckning hålls kvar i portföljbolagen i stället för att delas ut. Det senare är därmed ytterligare ett skäl till att moderbolaget skall vara obelånat. Exitstrategi Skanditeks exitstrategi bygger på en aktiv ägarroll, så länge det bedöms som lönsamt för Skanditeks aktieägare. Om ett portföljbolag bedöms kunna utvecklas bättre i en annan ägarkonstellation, säljer Skanditek. Om Skanditeks förmåga att agera aktiv ägare begränsas, eller om förutsättningarna för tillväxt, internationalisering eller forskning och utveckling är för svaga, kan detta också vara skäl till försäljning. ORGANISATION OCH MEDARBETARE Skanditek har sex anställda bestående av VD, tre analytiker/projektledare, ekonomichef och en ekonomiassistent/receptionist. Alla har specialistkunskaper inom sina områden och alla strävar mot samma mål, att skapa högsta möjliga värdetillväxt. Utbildningsnivån hos Skanditeks medarbetare är hög och erfarenhet finns från skilda branscher. Verksamheten kan delas upp i två delar, investeringsverksamheten och förvaltning av befintliga portföljbolag. I investeringsverksamheten analyseras och utvärderas nya investeringsmöjligheter. En stor del i analysarbetet är informationssökandet och att bevaka utvecklingen i branschen för att identifiera nya intressanta investeringar. I förvaltningen av de befintliga portföljbolagen arbetar Skanditeks medarbetare dagligen nära portföljbolagen. Arbetet består av att stödja och bidra till utvecklingen i portföljbolagen och flera av medarbetarna ingår i portföljbolagens styrelser. Graden av aktivitet beror på situationen och behovet i det specifika portföljbolaget. Skanditeks verksamhet 9

12 Skanditek försöker dra nytta av den erfarenhet som byggts upp under en lång tid i Skanditek. Att korsbefrukta idéer och skapa kontaktnät mellan bolagen, är en del i den aktiva förvaltningen. I Skanditeks styrelse finns lång erfarenhet av att utveckla tillväxtföretag. Några av styrelsemedlemmarna bidrar aktivt i Skanditek och i portföljbolagen, vilket är mycket värdefullt för organisationen. Varje investering kräver mycket tid och engagemang vilket gör att det är viktigt att hålla mängden portföljbolag på en rimlig nivå. Idag består portföljen av elva bolag. Därmed finns utrymme för ytterligare ett par nyinvesteringar. Skanditek tillhandahåller inga koncerngemensamma funktioner. Portföljbolagen är självständiga enheter i förhållande till Skanditek. SKANDITEKS PORTFÖLJBOLAG Skanditek är aktiv ägare i elva portföljbolag. Bolagen är verksamma inom skilda områden och branscher, men förenas i ett fokus på tillväxt, internationalisering och stora investeringar i forskning och utveckling. Tillväxt Skanditek har en starkt tillväxtfokuserad strategi. Detta för att produkterna snabbt skall bli lönsamma och bära sina egna kostnader. För att möjliggöra tillväxt måste de internationaliseras. Forskning och utveckling Stora investeringar görs inom forskning och utveckling (FoU) i de av Skanditeks portföljbolag som är inriktade på elektronik, IT/telekom eller bio-/medicinsk teknik. Flertalet av Skanditeks portföljbolag är marknadsledande inom sina nischer. För att bevara gamla produkter och utveckla nya produkters marknadsledande ställning är satsningen på FoU nödvändig. För att kunna erövra nya marknader och växa med tillväxt internationellt behöver produkterna vara bäst i sin nisch, vilket kräver stora satsningar på FoU. Internationalisering Då Skanditek investerar i företag med unik kompetens och med nischprodukter, ofta med patentbaserad teknologi, blir hemmamarknaden för liten för att lönsamhet skall uppnås. Eftersom produkterna är marknadsledande inom sin nisch har de lätt att erövra nya marknader. Innehav Skanditeks långsiktiga strategi speglas i innehavstiden. Skanditek har varit aktiv ägare i sex av de elva portföljbolagen i mer än tio år. Omsättning Spridningen i omsättning är stor mellan bolagen: två bolag har en omsättning mellan mkr, två bolag mellan mkr, fem bolag mellan 40 och 100 mkr, två bolag mellan 0 och 10 mkr. Den legala koncernredovisningen ger inte en rättvis bild av Skanditeks storlek och värde. Detta beror på att majoriteten av portföljbolagen inte konsolideras i koncernredovisningen. Ett enklare sätt att följa den ekonomiska utvecklingen i portföljen är att beräkna Skanditeks andel av omsättning och resultat. Omsättningsandelen uppgår till mkr (1 049), och resultatandelen till -10 mkr (- 81). Denna beräkningsmodell kan användas som ett komplement till den legala redovisningen. Man bör dock beakta att en omsättningskrona i underleverantörsindustrin värderas lägre än en bioteknikkrona. Portföljbolagens mognadsfaser Skanditeks portföljbolag befinner sig i olika mognadsfaser och har olika behov. Skanditek har erfarenhet av ett aktivt ägarengagemang i alla utvecklingsfaser från start, via utveckling, till mognad och konsolidering. Spridningen i mognadsnivåer är också positiv ur såväl ett riskperspektiv som ett kompetensperspektiv. Dokumenterat resultat Skanditek har utvecklat tillväxtföretag med dokumenterat resultat i 14 år. Att mäta framgång kan göras på en rad olika sätt, bland annat genom att se på värdeökningen i portföljbolagen och genom en uppföljning av bolagens omsättningstillväxt. Värdeökningen i portföljbolagen kan lättast avläsas i de fyra noterade bolagen. Tre av de fem största bolagen har börsnoterats efter investeringen: LGP Allgon, Axis och Vitrolife. Hittills har värdet i LGP Allgon ökat ca 12 gånger under elva år. För Axis har värdet ökat ca 51 gånger under 14 år. Dessa två bolag har tillsammans genererat en genomsnittlig värdeökning på ca 42 procent per år. Värdet på Vitrolife är oförändrat sedan samgåendet med Fermentech första halvåret Vitrolife börsintroducerades i juni Förvaltningskostnader Under år 2003 uppgick förvaltningskostnaderna till 12,7 mkr (13,6). Det motsvarar ca 1,8 procent (1,5) av årets genomsnittliga börsvärde. 10 Skanditeks verksamhet

13 RISK Låg finansiell risk i moderbolaget En investering i Skanditek är indirekt en investering i Skanditeks portföljbolag. Skanditeks risk blir en summa av portföljbolagens risker samt den egna affärsrisken. Affärsrisk Skanditeks affärsrisk ligger i de egna investeringarna. Skanditek investerar i bolag med fokus på tillväxt, internationalisering och forskning och utveckling. Detta innebär ofta möjligheter till hög värdeutveckling, men är också förenat med högre risk, till exempel genom att exponeringen mot en bransch, produkt eller ett bolag blir för hög. Skanditek försöker minska den affärsmässiga risken genom att: investera i branscher som Skanditek har lång erfarenhet av, sprida risken genom att investera i flera branscher, investera i bolag som befinner sig i olika faser av mognad, som aktiv ägare ha god insyn i portföljbolagen och därmed identifiera och begränsa risker. Finansiell risk Aktieägarna skall stå för en affärsmässig risk men inte finansiell risk utöver sitt satsade kapital. En analys av den finansiella risken bör utgå från balansräkningen i moderbolaget. Skanditek har medvetet eliminerat den egna finansiella risken. Moderbolaget är därför i normalfallet obelånat. Soliditeten är 93 (97) procent. Skanditeks likviditetssituation är god. Likviditeten beror på ett antal faktorer som utdelningar från portföljbolagen, exitmöjligheter i portföljinnehav, kapitalbehov i portföljbolagen och förvaltningskostnader i Skanditeks organisation. Portföljbolagens egna finansiella exponeringar varierar beträffande valutarisker, ränterisker, kreditrisker och upplåningsrisker. För dessa risker ansvarar respektive portföljbolags styrelse. I huvudsak är portföljbolagen eget kapital finansierade vilket minskar den finansiella risken. Motsvarande finansiella risker skall inte finnas hos Skanditek. Känslighetsanalys Skanditeks noterade innehav motsvarade 58 procent av börsvärdet den 31 december Nedanstående tabell visar hur de noterade innehavens värdeförändring påverkar Skanditekaktien. Känslighetsanalys Axis AB LGP Allgon Holding AB PartnerTech AB Vitrolife AB +/- MOTSVARANDE 1 KR* 6,12 kr 20,82 kr 12,75 kr 10,56 kr * Värdeförändring i de noterade portföljbolagens börskurs som motsvarar 1 kr i förändring på Skanditeks börskurs SKATT Nya skatteregler underlättar för framtida affärer Skattesituation Tidigare har Skanditek haft ambitionen att bli ett investmentbolag beroende på att kapitalvinster inte beskattas vid eventuella försäljningar. Ambitionen att bli ett investmentbolag är ej längre aktuell. Riksdagen beslutade i juni 2003 om nya skatteregler gällande kapitalbeskattning på näringsbetingade andelar. De nya reglerna började gälla från och med den 1 juli 2003 och för förvaltningsbolag från och med 1 januari Reglerna innebär i korthet att reavinster och utdelningar på näringsandelar är skattebefriade. Motsvarande förluster är ej avdragsgilla. Näringsbetingade andelar är onoterade innehav samt marknadsnoterade innehav som uppgår till mer än 10 procent av rösterna. Den ändrade skattelagstiftningen underlättar möjligheten för Skanditek att i framtiden göra affärer och omstruktureringar både externt och internt utan skattekonsekvenser. Risk och Skatt 11

14 ÄGARSTYRNING Skanditek utövar ett aktivt ägande i sina portföljbolag Styrelsearbete i portföljbolagen Styrelsearbetet och aktuella frågor skiljer sig åt beroende på portföljbolagens storlek och mognad. Gemensamt för alla portföljbolagen är att styrelsearbetet skall fungera professionellt och bedrivas aktivt. Styrelsen bör sammanträda minst 5 6 gånger per år. Ett möte kan vara ett heldagsmöte med strategifrågor på agendan då även företagsledningen/ledningsgruppen bör deltaga. Det är väldigt viktig för styrelsen respektive ledningsgruppen att ha möjlighet att diskutera den strategiska agendan. Styrelsen får genom detta en bättre insikt i hur ledningens sammansättning och kompetens ser ut. Det är även bra att en bredare krets än VD i ledningen får en inblick i och förståelse för hur styrelsens frågeställningar ser ut. Styrelsen bör regelmässigt utvärdera VD och ledning vid något möte. Den valda revisorn bör närvara vid något av styrelsesammanträdena under året. Lämplig sekreterare vid styrelsesammanträden är företagets ekonomichef. Grunden i Skanditeks verksamhet är att bedriva aktivt ägande i portföljbolagen. Aktivt ägande innebär att Skanditek arbetar dagligen med såväl strategiska som operativa frågor i respektive bolag. Exempel på strategiska frågor är: Affärsidé och mål Finansiella frågor Struktur Organisation/ledningsfrågor Ersättnings- och belöningssystem Rapporterings- och kontrollsystem I operativa frågor kan Skanditek fungera som ett bollplank till ledningen i företaget. Skanditek kan bidra med erfarenheter och idéer från andra portföljbolag. Ett stort kontaktnät finns att tillgå för bolagen och årligen anordnar Skanditek Skanditekdagen där varje bolag får tillfälle att presentera sig och lära känna såväl Skanditeks styrelse som Skanditeks övriga portföljbolag. Styrelsesammansättning i portföljbolagen För att portföljbolagens styrelser skall fungera på ett effektivt sätt är styrelsens sammansättning en nyckelfaktor. Styrelsen skall vara sammansatt av kompetenta och aktiva ledamöter som kan bidra till bolagets utveckling. Kompetensen bland bolagens styrelseledamöter bör vara olika i form av erfarenheter och kontaktnät. Antalet styrelsemedlemmar bör vara få. Skanditeks erfarenhet är att en styrelse bör uppgå till 5 6 ledamöter för att alla skall vara delaktiga och aktiva. Nomineringsarbete Skanditek är ofta huvudägare tillsammans med grundare eller industriell partner. Nomineringsarbetet för att utse styrelse är därför en viktig uppgift för Skanditek. I samtliga bolag genomförs en nomineringsprocess för att ta fram lämpliga styrelse kandidater. I de större bolagen sker detta arbete genom någon form av nomineringskommitté. Skanditek föreslår alltid minst en styrelseledamot och om Skanditek är huvudägare föreslås även styrelseordförande. Ersättnings- och belöningssystem Ersättningar och anställningsvillkor till VD beslutas av portföljbolagens styrelser. Lönevillkoren skall vara rimliga med möjlighet till en prestationsbaserad bonus. Bonus skall vara företrädesvis vara kontantbaserad och innebära ett incitament för extraordinära insatser. Utformningen av bonussystemet är beroende av vilken fas bolaget befinner sig i. Eventuella avgångsvederlag skall vara rimliga och stå i proportion till befattningens ansvar och risk. Skanditek önskar att VD är delägare eller har möjlighet att bli i form av optionsprogram. Pensionsförmåner till VD bör vara avgiftsbestämda istället för förmånsbestämda för att kostnaden skall vara kontrollerbar. I frågor kring incitamentsprogram fungerar Skanditek som rådgivare och bollplank åt portföljbolagens styrelser och ledning. 12 Avsnitt Ägarstyrning

15 FEMÅRSÖVERSIKT BELOPP I MKR Resultatposter Nettoomsättning 515,2 508, , ,4 121,1 Forskning och utveckling - 92,1-83,6-119,6-119,9-23,9 Goodwill, netto -19,8-113,4-60,1-78,3-19,3 Rörelseresultat -18,1-239,5-50,9 213,7-2,9 Finansnetto 11,0 1,4 4,9 15,1 6,3 Resultat före skatt 1,4-219,7-41,1 139,1 3,6 Balansposter Finansiella anläggningstillgångar 343,8 325,7 502,7 376,8 235,9 Goodwill 7,1 31,4 41,2 159,0 77,7 Likvida medel, kortfristiga placeringar 98,5 89,9 130,0 113,0 153,7 Övriga tillgångar 245,9 260,3 273,6 647,3 259,8 Eget kapital 432,0 442,7 675,1 725,3 485,7 Långfristiga skulder 0,6 0,6 83,3 15,9 Kortfristiga skulder 105,6 103,6 81,4 283,7 112,8 Balansomslutning 695,3 707,3 947, ,1 727,1 Sysselsatt kapital 571,4 585,2 843,4 973,7 585,7 Övrigt Skuldsättningsgrad, gånger 0,1 Andel riskbärande kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % - 0,3-32,3-3,9 30,5 1,2 Avkastning på eget kapital, % 0,0-48,0-5,9 10,8-0,9 Soliditet, % Räntetäckningsgrad, gånger DEFINITIONER Andel riskbärande kapital Eget kapital och minoritetsintresse, dividerat med utgående balansomslutning. Goodwill, netto Inklusive goodwill hänförlig till förvärv av intresseföretag. Soliditet Eget kapital, dividerat med balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Nettovinsten, dividerat med eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader, dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader, dividerat med finansiella kostnader. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder, dividerat med eget kapital. Sysselsatt kaptial Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och avsättningar. Femårsöversikt 13

16 KVARTALSDATA PORTFÖLJBOLAG Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q Axis Nettomsättning, mkr 163,4 154,8 152,9 152,6 168,0 167,6 170,7 164,0 Nettoomsättningstillväxt, % - 2,7-7,6-10,4-7,0-11,1 8,3 1,3 0,3 Rörelseresultat, mkr 4,1 0,8-4,3 0,6 9,6 11,8 7,6 10,7 Rörelsemarginal, % 2,5 0,5-2,8 0,4 5,7 7,0 4,4 6,5 Soliditet, % CMA Microdialysis Nettomsättning, mkr 12,9 11,9 12,4 13,2 14,6 13,3 16,8 16,7 Nettoomsättningstillväxt, % - 11,6-10,1-25,9-21,0 0,0 6,1 19,4 37,9 Rörelseresultat, mkr - 5,0-6,5-6,0-4,3-5,1-3,0-1,3-1,2 Rörelsemarginal, % - 38,9-54,5-48,7-32,6-34,7-23,0-7,9-7,1 Soliditet, % LGP Allgon 1 Nettomsättning, mkr 691,6 596,3 507,7 545,4 412,7 382,0 317,9 266,0 Nettoomsättningstillväxt, % 67,6 56,1 59,7 19,2 65,1 66,7 13,7-29,3 Rörelseresultat, mkr 40,4 0,9-78,0-80,8 30,4 41,5-36,6-6,2 Rörelsemarginal, % 5,8 0,2-15,4-14,8 7,4 10,9-11,5-2,3 Soliditet, % MYDATA automation Nettomsättning, mkr 152,1 103,1 95,0 114,3 134,6 83,9 106,8 121,9 Nettoomsättningstillväxt, % 13,0 22,8-11,0-6,2 19,5-37,8-40,6-38,0 Rörelseresultat, mkr 11,2 3,6-7,5-7,5 0,7-11,6-7,1-8 3 Rörelsemarginal, % 7,4 3,5-7,9-6,6 0,5-13,8-6,6-6,8 Soliditet, % PartnerTech Nettomsättning, mkr 379,5 307,6 332,4 320,2 350,7 299,7 354,6 334,2 Nettoomsättningstillväxt, % 8,2 2,6-6,3-4,1-15,6 0,5-4,4-9,2 Rörelseresultat, mkr 0,6-0,3-6,2-13,0-54,7 1,5-7,7-21,1 Rörelsemarginal, % 0,2-0,1-1,9-4,1-15,6 0,5-2,2-6,3 Soliditet, % Vitrolife Nettomsättning, mkr 24,0 23,5 22,9 25,9 17,8 23,0 29,7 32,8 Nettoomsättningstillväxt, % 34,6 1,8-22,7-21,0-30,9-10,5 24,1 68,7 Rörelseresultat, mkr 2 3,0 2,6-4,5-2,2-22,7-9,8 5,3 12,3 Rörelsemarginal, % 12,7 11,2-19,4-8,3-127,6-42,4 17,7 37,5 Soliditet, % Proforma Q inklusive Allgon. 2 Exklusive jämförelsestörande poster. Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 SKANDITEK Börsvärde vid utgången av perioden, mkr Genomsnittligt börsvärde, mkr Börskurs vid periodens utgång, kr 18,40 15,80 9,05 7,90 10,30 9,20 17,00 21,10 Börsvärde på de noterade innehaven per aktie, kr 10,63 8,34 6,37 5,76 7,77 6,29 9,55 15,27 Eget kapital per aktie, kr 7,44 7,50 7,21 7,90 7,63 10,20 10,57 11,21 Investerat kapital, mkr Investerat kapital per aktie, kr 8,94 9,33 9,06 9,03 9,17 9,14 9,10 8,91 Förvaltningskostnader, mkr 3 12,7 12,1 12,6 13,7 13,6 14,4 13,9 14,6 Förvaltningskostnad / börsvärde, % 3 1,8 1,9 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0 Soliditet, koncernen % Genomsnittligt börsvärde beräknat över rullande tolv månadersperiod. 2 Investerat kapital från första investeringstillfälle inkl bokförda värden vid aktiebyten. 3 Förvaltningskostnader beräknat över rullande tolv månadersperiod dividerat med genomsnittligt börsvärde. 14 Kvartalsdata

17 PORTFÖLJBOLAGEN 16 Portföljanalys 17 Portföljöversikt 18 Axis 20 LGP Allgon 22 MYDATA automation 24 PartnerTech 26 Vitrolife 28 CMA Microdialysis 29 PBK Outsourcing 30 The Chimney Pot 31 H. Lundén Kapitalförvaltning 32 Theducation 32 Aptilo Networks

18 PORTFÖLJANALYS Fyra noterade och sju onoterade portföljbolag verksamma inom skilda områden. Skanditeks portföljbolag Skanditeks noterade innehav utgörs av Axis, LGP Allgon, PartnerTech och Vitrolife. Bland de onoterade innehaven är MYDATA automation det enskilt största följt av PBK Outsourcing, H. Lundén Kapitalförvaltning, CMA Microdialysis, The Chimney Pot, Aptilo Networks och Theducation. Portföljförändringar under året Skanditeks långsiktiga ägarperspektiv där innehavstiden för hälften av portföljbolagen överstiger 10 år medför få förändringar bland portföljbolagen. Den största portföljförändringen under året var LGP Telecom s förvärv av Allgon. Skanditeks ägarandel sjönk till 5,6 från 9,1 procent till följd av sammangåendet. Följande fyra investeringar har gjorts under året: I det nystartade 45/55 Greater Return on Marketing Investments AB. Ägarandel, 45 procent. Skanditek deltog i uppföljningsinvesteringar i the Phonepages. Ägarandel, 14 procent. Uppföljningsinvesteringar i Aptilo Networks har gjorts under året. Ägarandel, 19 procent. I september deltog Skanditek i en nyemission i CMA Microdialysis. Ägarandelen ökade från 58 till 64 procent. Två försäljningar har genomförts under året: Skanditek avyttrade 5,4 procent i Vitrolife i syfte att understiga 30 procent i ägarandel.tidigare uppgick ägarandelen till 35,3 procent. VS Market avyttrades till grundarna utan resultateffekt i koncernen. Avvecklingen av InRo BioMedTek beräknas slutföras under första halvåret 2004 till bokfört värde. Värdering Börsvärdet på innehaven i de noterade portföljbolagen uppgick vid årets slut till 616,9 (450,9) mkr. Det bokförda värdet på motsvarande innehav uppgick till 254,1 (251,3) mkr. Skanditeks börsvärde uppgick per den 31 december 2003 till mkr vilket indikerar ett värde på de onoterade innehaven på 383 mkr efter avdrag av likvida medel. Skanditeks andel av omsättning och resultat januari december 2003 (mkr) FÖRETAGET SKANDITEKS ANDEL 1 BELOPP I MKR NETTOOMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT ÄGAR NETTOOMSÄTTNING, RÖRELSERESULTAT, PORTFÖLJBOLAG ANDEL Axis 623,6 670,3 1,1 39,7 13,8 % 86,1 0,2 LGP Allgon Holding 2 341, ,6-117,5 3 29,1 5,6 % 128,9-8,7 MYDATA automation 464,5 447,2-0,2-26,4 38,6 % 179,3-0,1 PartnerTech 1 339, ,2-18,7-82,1 39,9 % 534,0-7,5 Vitrolife 96,3 103,3 41,9-122,4 29,9 % 34,0 14,8 CMA Microdialysis 50,4 61,3-21,9-10,6 64,0 % 30,2-13,1 PBK Outsourcing 69,9 61,0 1,1 0,3 46,4 % 33,7 0,5 The Chimney Pot 44,8 41,7 2,8 3,2 40,5 % 18,1 1,2 H. Lundén Kapitalförvaltning 51,6 47,5 34,8 8,9 14,0 % 7,2 4,9 Theducation 3,9 2,4-4,3-4,7 28,6 % 1,1-1,2 Aptilo Networks 6,9 2,3-5,3-5,5 19,0 % 1,3-1, , ,8-86,2-170, ,9-10,0 1 Skanditeks andel av portföljbolagens omsättning och resultat under den tid som Skanditek ägt bolagen under året. 2 Ägarandelen per 31 december Proforma 2003, inklusive Allgon första kvartalet. 16 Portföljanalys

19 Portföljöversikt Bolag Beskrivning Ägarandel 1 Omsättning Rörelseresultat Nätverksbaserade produkter för 13,8 % 624 mkr 1 mkr video, utskrift och lagring. Telekomprodukter samt 5,6 % mkr mkr 2 kvalificerade industrikomponenter. Avancerade maskiner för 38,6 % 465 mkr 0 mkr ytmontering av elektroniska komponenter. Uppdragstillverkare inom telekom, 39,9 % mkr -19 mkr IT/mekatronik och medicinsk teknik. Högkvalitativa näringslösningar för förvaring av celler, vävnader och 96 mkr 42 mkr organ utanför kroppen. 29,9 % w w w. m i c r o d i a l y s i s. c o m Medicinsk teknik. 64 % 50 mkr - 22 mkr Ekonomiadministrativa 46,4 % 70 mkr 1 mkr helhetslösningar. Efterbearbetning och effekter för 40,5 % 45 mkr 3 mkr film och video. H. LUNDEN KAPITALFÖRVALTNING AB Kapitalförvaltning av 14 % 52 mkr 35 mkr hedgefonden Eikos. Utbildning inom ämnesområdena 28,6 % 4 mkr - 4 mkr matematik och naturvetenskap via Internet. Mjukvarulösningar för publik Internetaccess, s.k. Hot-Spots. 7 mkr - 5 mkr 19 % 1 Skanditeks ägarandel, (i förekommande fall även med 70 procent av G. Kallstrom & Co). 2 Proforma 2003, inklusive Allgon första kvartalet. Portföljöversikt 17

20 AXIS COMMUNICATIONS Produktområde video visar en fortsatt positiv utveckling under Styrelseordförande: Mikael Karlsson Verkställande direktör: Ray Mauritsson Affärsidé: Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Styrelseledamot verksam i Skanditek: Patrik Tigerschiöld Skanditeks ägarandel: 13,8 % av kapitalet Nyckeltal (mkr) Aktieägare Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Balansomslutning Eget kapital Soliditet Kassaflöde från den löpande verksamheten Anställda, medelantal Netch ingick i koncernen t o m Q Antal Andel, % M Karlsson, privat och genom bolag ,7 Skanditek ,7 Martin Gren genom bolag ,0 Fjärde AP- fonden ,8 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia ,5 Övriga ,3 Summa ,0 1 Ägs via dotterbolaget G. Kallstrom & Co som Skanditek äger till 70 procent. 13,8 % 2 Räkenskapsåret omfattade åttamånadersperioden 1 maj 31 december Axis, som grundades 1984, är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Företagets produkter används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Axis agerar globalt via egna kontor i 14 länder samt genom ett väl utvecklat nätverk av distributörer, återförsäljare, systemintegratörer och strategiska partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Basen i Axis produktportfölj är den egenutvecklade chip-teknologin som även finns i kundanpassade produkter som säljs genom OEM-licensiering och i utvecklarplattformar som säljs direkt till tredjepartsutvecklare. Kunder och produkter Axis inriktar sig huvudsakligen på två större produktområden, Video och Print, som tillsammans utgör över 90 procent av den totala försäljningen. Videolösningarna står för 57 procent och sträcker sig över ett stort antal applikationsområden med fokus på säkerhet och fjärrövervakning. Nettoomsättning Axis erbjuder marknadens bredaste sortiment av oberoende skrivarservrar och lösningar för effektiv dokumenthantering. Axis slutanvändare är främst medelstora och större företag inom transport, bank, offentlig sektor, handel, utbildning och tillverkande industri. OEM-kunderna består till största del av globala tillverkare av skrivare och kopiatorer samt företag som utvecklar och säljer video- eller säkerhetsutrustning. Några av Axis OEM-partners är Canon, Sony och Konica Minolta. Marknad och konkurrenter Axis agerar dels på en snabbrörlig tillväxtmarknad med produktområde Video, dels på en mer etablerad marknad genom sina skrivar- och dokumenthanteringslösningar. Inom nätverksanslutna videoprodukter har Axis en internationellt ledande ställning med ett väl utvecklat nätverk av distributörer och systemintegratörer. Denna marknad bedöms fortfarande vara till över 90 procent analog, konkurrenterna består därför i nuläget främst av analoga aktörer som Panasonic, Sony, JVC och Bosch. Rörelseresultat och rörelsemarginal 18 Axis

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 Resultatet före skatt uppgick till 17,3 mkr ( 26,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 5,1 mkr ( 11,7). Skanditeks verksamhet Skanditek är ett industriförvaltningsbolag

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2003

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2003 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2003 Resultatet före skatt uppgick till 23,5 mkr ( 49,5). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 10,3 mkr ( 23,6). Skanditeks verksamhet Skanditek är ett

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Verksamheten. 1 Året i korthet 2 VD - ord 5 Aktien 8 Femårsöversikt 9 Skanditeks verksamhet 12 Skanditeks historia. Portföljbolag

Verksamheten. 1 Året i korthet 2 VD - ord 5 Aktien 8 Femårsöversikt 9 Skanditeks verksamhet 12 Skanditeks historia. Portföljbolag Årsredovisning 2004 Verksamheten 1 Året i korthet 2 VD - ord 5 Aktien 8 Femårsöversikt 9 Skanditeks verksamhet 12 Skanditeks historia Portföljbolag 14 Portföljöversikt 17 Portföljanalys 19 Portföljbolagen

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Fortsatt återhållsam marknad

Fortsatt återhållsam marknad Delårsrapport januari juni 2003 Fortsatt återhållsam marknad Nettoomsättningen uppgick under halvåret till 305 Mkr (335). Rörelseresultatet uppgick till 4 Mkr (18). Resultatet efter skatt uppgick till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Avvaktande marknad påverkade försäljningen

Avvaktande marknad påverkade försäljningen Delårsrapport januari mars 2003 Avvaktande marknad påverkade försäljningen Koncernens nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 153 Mkr (164). Rörelseresultatet uppgick till 0,6 Mkr (11). Fortsatt

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 Årsredovisning I 22 INNEHÅLL Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 PORTFÖLJBOLAG Axis 16 LGP Telecom 18 MYDATA automation 2 PartnerTech 22 Vitrolife

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 445 (693) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 30 september till

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Ökad vinst och tillväxt

Ökad vinst och tillväxt Delårsrapport januari september 2002 Ökad vinst och tillväxt Koncernens nettoomsättning för jämförbara enheter uppgick under perioden januari-september till 502 Mkr (487). Rörelseresultatet för jämförbara

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Kraftigt förbättrad lönsamhet i svag marknad

Kraftigt förbättrad lönsamhet i svag marknad Bokslutskommuniké 2002 Kraftigt förbättrad lönsamhet i svag marknad Koncernens nettoomsättning för jämförbara enheter uppgick under räkenskapsåret 2002 till 670 Mkr (676) Rörelseresultatet för jämförbara

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer