Årsredovisning Next Skövde Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv."

Transkript

1 Årsredovisning Next Skövde 2012 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

2 Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande direktör 3 Revisorer 3 Styrelsearbetet 3 Organisationsmodell 3 Organisationstillhörighet 3 Bolagets roll 3 Viktiga händelser under året 4 Affärsidé 10 Bolagets mål 10 Framtid 10 Personal EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING NOTER UNDERSKRIFTER REVISIONSBERÄTTELSE GRANSKNINGSRAPPORT, LEKMANNAREVISOR STATISTIK 20 Statistik och uppföljning 20 Antal gästnätter hotell, stugby och vandrarhem 20 Beläggningsgrad hotell, stugby och vandrarhem 20 Turistekonomisk omsättning 20 Antal sysselsatta 21 Handelsindex 21 Handelsutflöde ut ur skaraborg 21 Omsättning inom handeln i skövde 21 Utveckling av handelsomsättningen i skövde i förhållande till större städer 22 Webbstatistik 22 Skövdeappen 22 Basetool produkter, evenemang och butiker 23 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

3 1. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Bolaget ägs till 100% av Skövde Stadshus AB, Skövde Stadshus AB är ett helägt bolag till Skövde kommun. Styrelse och revisorer Ledamöter: Conny Brännberg, Ordförande Johan Ask, Vice ordförande Paula Bäckman Marie Ekman Michael Nimstad Lennart Richardsson Anna Evebring Désirée Lerider Johan Hedihn Verkställande direktör: Per Ekberg t.o.m Conny Brännberg fr.o.m t.o.m (Tf VD) Ulf Andersson fr.o.m (Tf VD) Revisorer: Per-Erik Renström, PwC, auktoriserad revisor Björn Andersson, PwC, auktoriserad revisor, ersättare Leif Eriksson, av kommunen utsedd lekmannarevisor Stig Larsson, av kommunen utsedd lekmannarevisor, ersättare Styrelsearbetet Styrelsen har under året samlats till sju stycken ordinarie styrelsesammanträden inklusive det konstituerande sammanträdet.dessutom har ett extra styrelsemöte genomförts i november. Styrelsen har därutöver haft ett styrelseseminarium med inriktning på att arbeta med de övergripande strategierna. Organisationsmodell Kommunfullmäktige, Skövde Kommun, utser styrelsen som består av nio ledamöter, av vilka fyra föreslås av Näringslivsforum som representation för näringslivet övriga fem är politiker. Till bolagets affärsområden utses styrgrupper med tillhörande projektgrupper som arbetar tillsammans med affärsområdets ansvariga tjänsteman. Näringslivsforum nominerar kandidater till bolagets styrgrupper. Organisationstillhörighet PACTA, VISITA, Billingen Fritidsområde ekonomisk förening, MPI Meetings Professionals International Sweden Chapter, ICCA International Congress and Convention Association, SNCVB Swedish network for Convention Bureaus. Bolagets roll Next Skövde har i uppdrag att utifrån samverkan ta ett helhetsgrepp kring destinationsutvecklingen av Skövde och Skövderegionen utifrån vision Bolaget ska arbeta för att stärka Skövdes varumärke och attraktionskraft samt att, inom ramen för den kommunala kompetensen, bidra till att Skövde har en ledande position i regionen avseende turism, möten, evenemang och handel. Arbetet ska ske i nära samverkan med näringslivet i Skövde genom intresseorganisationen Näringslivsforum. Next Skövde har i uppdrag att stärka och utveckla värvningarna av möten och evenemang inom dess områden, samt att driva Skövde Turistbyrå och likaså driva Skövde Convention Bureau. Next Skövde ska stimulera och samverka kring marknadsföringsinsatser som görs för att attrahera besökare till de satsningar och investeringar som sker i anläggningar och besöksmål, tillsammans med att synliggöra utbudet inom evenemang och handel. Next Skövde har i uppdrag att samverka med alla samarbetspartners och att vara lyhörd inför deras olika behov. Samverkan sker med samarbetspartners, ägare, intressenter och hjältar för att över tid attrahera fler besökare, kunder och deltagare. För ett lyckat resultat av alliansen bör relationen vara ömsesidig och jämställd. I marknadsföringsaktiviteter eftersträvas ekonomisk samverkan för att förstora insatsen och för att skapa bästa förutsättningar till att uppnå maximal effekt. Denna samverkan bygger på att hitta gemensamma mål och ett gemensamt ansvarstagande. Next Skövde går in i samverkan med förhållningssättet att behandla samarbetspartners som kunder men också som leverantörer till oss i form av sitt innehåll. Målsättningen är att nå ett ömsesidigt förhållande. 3 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

4 Shoppinghelgen genomfördes två gånger under Viktiga händelser under året 2012 är Next Skövdes första verksamhetsår i sin nuvarande organisation och form. Affärsplan och kommunikationsplan för har tagits fram. Den övergripande affärsplanen har brutits ned i områdesvisa affärsområdesplaner. Arbetet har skett inom bolagets fyra affärsområden, tillsammans med styrgrupper och samarbetspartner. Med anledning av den kritik som riktats mot Next Skövde, påbörjades under hösten ett arbete med att analysera och staka ut vägen framåt för bolaget. I oktober avgick VD och ersattes av en tillförordnad VD. Rekrytering av ny VD påbörjades i december och beräknas vara klar under våren Marknadsföring Marknadsföringen av och Skövdeappen är viktiga för att synliggöra allt som händer i Skövde. I samtliga kampanjer och material lyfter vi därför dessa produkter. Under 2012 har arbetet också fortsatt med att få in fler besöksprodukter och evenemang i verktyget Basetool, varifrån de sedan publiceras på webben och i Skövde-appen. Vid årets slut fanns 800 produkter i Basetool, vilket är en ökning med 25 %. Närmare 1200 evenemang har lagts upp i Basetool under året. Ett större arbete med att översätta nextskovde.se till engelska och tyska påbörjades under hösten och kommer att slutföras under våren Bolaget medverkade på TUR mässan i Göteborg tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg. Fokus var att lyfta fram den gemensamma strategin för Skaraborgs turistsamarbete. Till mässan skapades ett dataspel om Skaraborgs besöksmål: Spelet tillverkades av dataspelsstudenter från Högskolan i Skövdes dataspelsutbildning, som del av inkubatorverksamheten på Gothia Science Park, och blev ett lyckat och uppmärksammat inslag på mässan. Mässan hade öppet i fyra dagar, varav två var öppna för allmänheten. Två stycken shoppinghelger, en på våren och en på hösten, har genomförts. Under dessa helger fylldes handelsstaden Skövde med besökare från hela Skaraborg som kom för att ta del av alla de aktiviteter och butikserbjudanden som samordnats för hela handelsstaden. Inför respektive shoppinghelg genomfördes två veckors intensiv marknadsföring med annonsering i lokalpress, reklamfilm i TV 4 samt utomhusreklam i Skövde. Båda helgerna var välbesökta. I samband med höstens shoppinghelg genomfördes en attitydsundersökning på plats på handelsområdena. Inför julen producerades en reklamfilm och en kampanj i tryckt media. Detta gjordes med hänvisning till alla aktiviteter som sker i handelsområdena. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

5 Kommunikation Våren 2012 färdigställdes den grafiska profilen och arbetet med att implementera det grafiska uttrycket påbörjades. Implementeringsarbetet har fortsatt hela året. Under våren togs det även fram en första version av en kommunikationsplan. Stadskartan. Ett flertal trycksaksprodukter har tagits fram i både kommunikations- och marknadsföringssyfte. Bland annat en ny besöksguide för Skövde samt en stadskarta, där finansiering skett genom annonsförsäljning och medverkan från den lokala besöksnäringen, Skövde Kommun och Högskolan i Skövde. I kommunikationsarbetet har arbetet med att skapa en verktygslåda påbörjats. Bland annat har det tagits ett stort antal foton och en bildbank är under uppbyggnad. Det har även utformats mallar för informationsmaterial som kan användas i samband med evenemang och möten. Skövde fortsätter med en stark handel. Handeln i Skövde omsatte 2012 över 4,2 miljader kronor. Skövdes handelindex ökade med två procentenheter till 134, vilket är en starkare utveckling än riket som hade en ökning på en procentenhet. Det betyder att över 30 % av de som väljer att shoppa i handelsstaden Skövde, bor utanför Skövde kommun. Att Skövde är en attraktiv handelsstad, visas i att Skövde är en av de få större städerna som har en marknadsandel som ökat sedan Ett fortsatt arbete med att hålla uppdaterad och attraktiv har skett under året. Hemsidan hade under 2012, besökare, vilket är en ökning med 32%. Samarbetet med Försvarsmakten i Skövde och Högskolan i Skövde kring Skövde-appen fortsatte och en ny version lanserades. I den nya versionen tillkom funktioner som; boka evenemang, dela funktion till sociala medier och favoritmarkering. Man uppdaterade även sökfunktionen och en ny kategori; service, tillkom. Det har genomförts flera gemensamma kampanjer riktade till privatpersoner och målgruppen Active Families, som också är en av Västsveriges prioriterade målgrupper. Huvudprodukten i kampanjerna har varit boende med aktiviteter så som Arena Skövde, Balthazar, Laserdome och aktiviteter på Billingens fritidsområde samt Skövdes stora kultur- och evenemangsutbud. Kampanjerna har genomförts sommar, höst och vinter och haft en spridning regionalt och nationellt i tryckt media samt på Facebook. Vinterkampanjen är den som lockat flest aktörer och fått mycket uppmärksamhet i media. Den geografiska målgruppen har här varit Göteborgsområdet. Vi har för avsikt att även nästa säsong fortsätta denna satsning på Vinterskövde. Vi har fortsatt att producera vårt digitala nyhetsbrev riktad till besökaren. Under 2012 producerades 45 brev och antalet adressater ökade från 1400 till Under året har ett nytt nyhetsbrev riktat till besöksnäringen i Skövde samt intressenter i denna tagits fram. Nyhetsbrevet som heter Next News skickas även det ut digitalt. Det första numret kom i december Ny version av Skövde-appen. 5 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

6 Under året har ytterligare kommunikationskanaler tillkommit för att stärka den externa kommunikationen. Verktyget MyNewsDesk, ett digitalt pressbearbetningsverktyg, har köpts in och använts aktivt under hösten. I augusti 2012 lanserads en Facebooksida för destination Skövde, som heter Upplev Skövde. Här skriver vi om olika saker som händer i Skövde, och som kan locka till ett besök. Vid årsskiftet hade sidan 143 gilla-markeringar. Ett större arbete med att få fler att uppmärksamma sidan kommer att ske under Samverkan 2012 har varit bolagets första verksamhetsår med fullt uppbyggda styrgrupper för bolagets affärsområden. Det har genomförts 5-6 möten inom respektive styrgrupp. Syftet med styrgrupperna är att bolaget på detta sätt ska kunna samverka om och förankra bolagets olika verksamheter med näringslivet. Styrgruppernas uppgift har dessutom varit att utveckla respektive verksamheter och att förankra planering och genomförande av arrangemang och aktiviteter. Inom affärsområde handel finns en särskild marknadsgrupp, för att samordna marknadsföringen inom området. För att skapa ett forum för diskussioner av nya etableringar inom handelsområdet, har en särskild etableringsgrupp satts samman. I november arrangerades en informationskväll för besöksnäringens intressenter, där vi berättade om det arbete som sker med produktutveckling för att kunna nå en internationell marknad, tillsammans med Västsvenska Turistrådet. Ett 30-tal aktörer var närvarande. Askeberga Skeppssättning i Tidan. Bolaget har fortsatt att medverka i Billingens Fritidsområde ekonomisk förening, som under året har blivit en viktig kraft i utvecklingen av området och besöksnäringen. Stora framsteg har gjorts, där föreningen skapat en ny profil och ett stort antal nya aktiviteter i området, exempelvis Active Sunday med olika aktiviteter varje söndag. Ett av Västsvenska Turistrådets prioriterade utvecklingsområden är området kring Hornborgasjön. Ett destinationsutvecklingsprojekt och en satsning på att skapa ett nätverk kring Hornborgasjön. De deltagande företagen har identifierats som potentiella så kallade Världen-företag. I ett nätverk mellan dessa företag arbetar man genom områden såsom marknadsplanering, vision, målgrupper, Skaraborgs Turismstrategi med mera. Next Skövde deltar i nätverket för att samordna och ge deltagarna stöd. Från Skövde deltar First Hotell Billingehus, Arena Skövde och Restaurang Glädje. Fler aktörer har under 2012 visat intresse av att medverka i nätverket. Turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde har under 2012 inlett ett samarbete med Länsstyrelsen och Västsvenska Turistrådet, för att skapa en vision och en gemensam framtida organisation för evenemanget Trandansen. Ett arbete som kommit en bra bit på väg 2012 och ska tas officiellt under blir också det första året som evenemanget drivs i enlighet med den nya visionen och där Västsvenska Turistrådet medverkar som en part. Målsättningen är att utveckla evenemanget till ett exportmoget evenemang och Hornborgaområdet till en destination som lockar besökare året om. Under året har Next Skövde ansökt och beviljats LEADER-medel för att göra en markradarundersökning av Askeberga skeppssättning. Projektet inleddes under slutet av 2012 och kommer att genomföras våren Det finns en stor nyfikenhet och förväntan på resultaten. Projektet Vallevägen som varit i gång under två års tid och blivit mycket lyckat, avslutades under Projektet har med framgång satt namnet och området Vallevägen på kartan. Nu efter avslutad projekttid kommer den ekonomiska föreningen att bestå och fortsätta arbeta tillsammans, för att stärka varandra och området. Next Skövde har under 2012 medfinansierat en cykelkarta och deltagit på möten i föreningen, för att finnas som stöd och informera om vad vi kan bistå med framöver. Evenemang I augusti genomfördes den 23:e upplagan av Matfestivalen. Det lyckade konceptet med ett samlat område i Kyrkparken befästes under 2012, fler matplatser och fler tält byggdes. Totalt såldes det matkuponger och festivalen besöktes av uppskattningsvis personer. I samverkan mellan Next Skövde och Din Mässpartner AB genomfördes för andra året Skövde Vin- och delikatessmässa inne på Scandic Billingen. Mässan gästades av över 2300 besökare Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

7 kuponger såldes under årets matfestival. 7 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

8 1.800 deltagare kom till start i Boule-SM i Skövde. och trots utökandet av lokaler inför 2012 var det tidvis fullsatt. Matfestivalen 2012 smygstartades på torsdagen med en ungdomsinriktad konsert med den prisbelönta artisten Kapten Röd. Ungdomar i Skövde arrangerade konserten med hjälp av och i samarbete med Next Skövde och Ung i Skövde. Konserten sålde biljetter långt över förväntan. Bolaget fortsätter med överklagandet av polisens kostnader för bevakning under Matfestivalen års slutgiltiga besked om kostnad, väntas under första halvåret 2013 då kommer även denna kostnaden överklagas. Överklagan för 2011 års Matfestival har avslagits av Förvaltningsrätten. I juli var Next Skövde tillsammans med Skövde Cityförening medarrangör till evenemanget Sommar i City. Ett evenemang som arrangerades onsdag till söndag under hela juli månad och totalt lockade ett antal tusen personer. Där fanns dansband på Hertig Johans torg på onsdagar och torsdagar, familjeaktiviteter och allsång på helgerna. De undersökningar som gjordes visade att besökarna var mycket positiva till evenemanget. På Skövde Turistbyrå säljs det fortsatt mycket biljetter såldes knappt biljetter, en ökning med drygt 1000 biljetter jämfört med Den stora förändringen under året är att Ticnet slutade sälja biljetter via ATG. Detta har inneburit en stor ökning av antalet kunder som hämtar ut biljetter på Turistbyrån. En ytterligare förändring är att fler aktörer i närområdet har anlitat Next Skövde som uppläggare av biljetter till sina evenemang. Detta stärker samarbetet i Skövderegionen och ökar möjligheten till samordning av evenemang och aktiviteter arrangerades boule-sm för andra gången i Skövde. Lokala klubben Club Boule Bon Bon stod som värd. Next Skövde bidrog med kunskap och marknadsföring kring evenemanget. Totalt spelades det på över 200 banor, över 1800 spelare kom till start och deltagarna vittnade om ett väl genomfört arrangemang. Under sommaren fördes samtal med Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige och i september meddelades det att Skövde var en av slutkandidaterna till att vara värd för Svensk revyfestival och Revy SM Under senhösten kom beskedet att Skövde blivit utsedd till värdstad. Svensk revyfestival och revy SM äger rum 8 10 augusti Stad i ljus är det årligen återkommande evenemanget i Skövde centrum, som 2012 arrangerades för sjunde gången och som samlade över besökare under tre dagar. De stora nyheterna 2012 var att Arena Skövde och Stadshuset innefattades i den officiella rundan. Arenan med en stor installation på gångstråket utanför och Stadshuset öppnades upp för allmänheten under Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

9 personer besökte Stad i Ljus. 9 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

10 Affärsidé Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv Next Skövde Destinationsutveckling AB verkar för att göra Skövderegionen välkomnande och attraktiv i samverkan med aktörer inom bolagets affärsområden turism, möten, evenemang och handel. Genom samarbete kring kommunikation, marknadsföring och försäljning ska Bolaget skapa utveckling och tillväxt inom besöksnäringen och stärka Skövderegionen i Västsverige som ett attraktivt besöksmål med ett gott värdskap. kvällarna med ett stort ljus- och ljudspel. I Kyrkparken hade en magisk skog skapats med hjälp av ljud-, ljusoch rökeffekter. Stad i ljus är ett uppskattat evenemang som återkommer även Bolaget har dessutom under året medverkat i flertalet evenemang både som samverkanspartner och medarrangör. Bland dessa kan nämnas; Skaraborgskampen, Nationaldagsfirandet och firandet av Tomas G-son, Skövde Dansfestival, Skadevi Cup fotboll, Fotboll mot Cancer, Bowling-SM med flera. Bolagets mål Bolaget har som målsättning att tillsammans med alla näringens aktörer, göra Skövde till en bättre stad att arbeta, leva och studera i samt att besöka. Detta är viktigt ur flera perspektiv; kommunen vill ha fler invånare som ger skatteintäkter och näringslivet vill behålla och kunna rekrytera arbetskraft. Genom att få näringen att växa tar vi också ett delansvar för Skövdes vision 2025 och skapar förutsättningar för Skövde att fortsätta tillhöra den tredjedel av Sveriges kommuner som ökar i befolkning. Next Skövdes övergripande mål är att bidra till förverkligandet av Skövdevisionen. Detta ska ske genom att bolagets fyra affärsområden aktivt bidrar till en övergripande måluppfyllelse som anger: P P P P att öka Skövderegionens attraktivitet genom högre beläggning och omsättning året runt. att de turistekonomiska effekterna fördubblas till minska handelsutflödet ur Skaraborg mot 10% 1 samt behålla ett handelsindex på 130 i Skövde. att attrahera fler målgrupper och utveckla fler besöksmål. 1 = jämfört med år Måluppfyllelse Inom samtliga mätbara mål har bolaget visat en positiv utveckling. Framtid Under 2012 påbörjades en dialog med Skövde stadshus AB om nya ägardirektiv för Next Skövde. De nya ägardirektiven kommer att antas vid bolagsstämman i maj Innebörden av ägardirektiven är bland annat att Next Skövde ges en större frihet i att organisera bolaget. Sannolikt kommer även bolagsordningen till del revideras. Arbetet med översyn av Next Skövdes organisation kommer att vara en av uppgifterna för ny VD. Hösten 2012 påbörjade Skatteverket en skatterevision av Next Skövde. Revisionen gäller bland annat det aktieägartillskott som Next Skövde fick Resultatet av revisionen kommer att föreligga första halvåret Under 2013 kommer många aktiviteter genomföras inom bolaget och i samverkan med andra aktörer. Här följer några av de större aktiviteterna: P 24/3-15/4 Utställning i samband med Trandansen vid Hornborgasjön P 26/4-28/4 Shoppinghelg P Juli månad Sommar i City P 8/8-10/8 Svensk revyfestival P 9/8 Konsert med Gyllene Tider på Karstorp P 30/8-31/8 Matfestivalen P 4/10-6/10 Shoppinghelg 21/11-23/11 Stad i ljus P Personal Under 2012 genomfördes en uppföljning av hälsoundersökning som gjordes november 2011 på hela personalstyrkan. Vidare påbörjades en inventering av respektive arbetsplats avseende ergonomi. Utbildning av personalen sker löpande, såväl inom övergripande frågor som kompentenshöjning för enskilda arbetstagare. Bolaget har tio årsanställda. Förslag till vinstdisposition Bolagets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen per framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning balanseras Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

11 Sommar i City Bowling-SM Viking Cup Fotboll mot cancer Nationaldagsfirande 11 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

12 2. Ekonomisk översikt 3-4. Resultat- och balansräkning 2. EKONOMISK ÖVERSIKT Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt Balansomslutning Eget kapital Summa skulder och avsättningar Nettoinvesteringar Antal anställda Soliditet 44% 60% 34% Nyckeltalsdefintioner framgår av not 1 3. RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter mm Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

13 4. balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fodringar till koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital (2.000 aktier á kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 13 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

14 5. Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Koncernen Inköp från koncernbolag uppgår till totalt 0 tkr (585 tkr). Försäljningen till koncernbolag uppgår till 70,5 tkr (332 tkr). Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningsprocent används: Inventarier 15% Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda ör långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Kortfristiga placeringar Kortfristiga innehav av värdepapper redovisas till det lägre av anskaffningsvärde och marknadsvärde på balansdagen. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde. Om avvikelse förekommer från ovanstående lämnas upplysning i not om aktuell post. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

15 Not 2 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 8 5 Män 2 2 Totalt 10 7 Löner och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader ( ) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Not 3 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelningar Ränteintäkter Summa Not 5 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Avsättning till periodiseringsfond Lämnade koncernbidrag Summa Not 6 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Svensk Turism AB Robur Bas Mix Robur Absolutavkastning Plus Summa Marknadsvärdet på fonder uppgår på balansdagen till kr ( kr) 15 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

16 Not 7 Kortfristiga placeringar Redovisat värde, totalt Varav noterade andelar Börsvärde eller liknande Not 8 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Erhållet aktieägartillskott Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 0 kr ( kr) Not 9 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

17 6. UNDERSKRIFTER 17 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

18 7. revisionsberättelse Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

19 8. granskningsrapport, LEKMANNAREVISOR 19 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

20 9. Statistik Statistik och uppföljning Startåret för uppföljning av Bolagets måluppfyllelse är 2007 och Källor till statistiken; SCB, HUI, TEM samt Skövde kommun Antal gästnätter hotell, stugby samt vandrarhem Målsättningen att öka under 2012 med 3% uppfylldes med god marginal och landande på hela 8%. Målsättning under 2013: att öka med 3% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December beläggningsgrad hotell, stugby samt vandrarhem 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Gästnattsutvecklingen nationellt var positiv mellan 2011 och 2012 och det redovisas en ökning på 2,1 % och en beläggningsgrad på 49 %.I Västsverige visar också siffrorna på en positiv utveckling med 3,5 % på hotell, vandrarhem och stugbyar och en beläggningsgrad på 53 %. Även i Skaraborg visar siffrorna på en utveckling med 5 % på hotell, vandrarhem och stugbyar och en beläggningsgrad på 37 %. Skövde ökar mer än Skaraborg och riksgenomsnittet, Skövdes ökning är 8 % med en beläggningsgrad på 45 vilket är en ökning på 3 procentenheter. Skövde utgör mer än 50 % av den ökning som Skaraborg visar som helhet * 2015* 2020* Turistekonomisk omsättning Skövde 261 miljoner Skaraborg 1,7 miljarder 319 miljoner 2,3 miljarder 371 miljoner 2,6 miljarder 409 miljoner 523 miljoner 3 miljarder 809 miljoner 5 miljarder 2012 års siffror för den turistekonomiska omsättningen sammanställs under första halvåret Sverige 222 miljarder 255 miljarder 500 miljarder * Mål Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening ETT ÅR med SVENSK CAMPING Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening Fotograf: Stefan Isaksson Innehåll vd HAR ORDET...4 året i korthet...6 PROJEKT

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ) 1 (32) Årsredovisning och Koncernredovisning för Mindark PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2013 2 (32) Styrelsen och verkställande direktören för Mindark PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. MindArk PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. MindArk PE AB (publ) 1 (35) Årsredovisning och Koncernredovisning för MindArk PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2011 (publ) 2 (35) Styrelsen och verkställande direktören för MindArk PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer