BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för for Flexenclosure AB (publ) (org. nr )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för for Flexenclosure AB (publ) (org. nr 556708-2028)"

Transkript

1 N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för for Flexenclosure AB (publ) (org. nr ) Bolagets firma är Flexenclosure AB (publ). The name of the Company is Flexenclosure AB (publ). Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm. The registered office of the Company shall be in Stockholm Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda bolag bedriva näringsverksamhet inom området tillverkning, marknadsföring och försäljning av enheter för mobila telefonsystem och andra tekniska system samt inom ramen för denna förvärva, äga, förvalta och försälja aktier, andelar, värdepapper, värdepappersrelaterade instrument, företag eller del därav och fast egendom ävensom att bedriva därmed jämförlig verksamhet. The business objectives of the Company's shall be to directly or indirectly carry on business in the area of manufacture, marketing and sale of units for mobile telephone systems and other technical systems and within the limit of the business acquire, own, administer and sell shares, securities, security-related instruments, companies or parts thereof and real property as well as carry on business related thereto. Bolagets redovisningsvaluta skall vara svenska kronor. The accounting currency of the Company shall be the Swedish kronor, SEK. 4 5 Bolagets aktiekapital skall vara lägst kronor och högst kronor. The Company s share capital shall amount to not less than SEK 1,300,000 and not more than SEK 5,200,00 Antalet aktier i Bolaget skall vara lägst och högst The number of shares in the Company shall be not less than 450,000 and not more than 1,800,000. 1

2 7 Bolagets aktier skall kunna utges i fyra serier, betecknade serie A, serie B, serie C och serie D. Aktie av serie A, serie C och serie D skall medföra tio röster och aktie av serie B en röst. Respektive aktieserie kan utges till det lägsta och det högsta antal aktier som anges i paragraf 6. På begäran av ägare av aktie av serie B respektive serie C skall aktie av serie B respektive serie C kunna omvandlas till aktie av serie A eller serie B. Sådan begäran om omvandling skall göras skriftligen hos Bolagets styrelse. Begäran skall ange hur många aktier som önskas omvandlas. Bolagets styrelse skall utan dröjsmål därefter anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och anteckning i aktieboken eller avstämningsregistret har gjorts. Aktie av serie D som inte inlösts enligt 11 nedan ska, efter den 24 månaders period som framgår av 11 nedan, automatiskt omvandlas till aktie av serie C i Bolaget. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och anteckning i aktieboken eller avstämningsregistret har gjorts. Aktie av serie D skall även omvandlas till aktie av serie C på begäran av ägare av aktie av serie D om beslut om inlösen av aktier av serie D enligt 11 nedan inte får fattas, trots föreskriven majoritet, till följd av bolagsordningens bestämmelser om minimikapitalet eller det lägsta antalet aktier eller om inlösen inte kan ske därför att Bolaget saknar medel att betala det i bolagsordningen stadgade inlösenpriset eller om inlösen av aktier av serie D av annat skäl inte kan ske enligt aktiebolagslagen (2005:551). Sådan begäran om omvandling samt omvandling skall ske på sätt som stadgas ovan. The shares in the Company may be issued in four series, designated series A, series B, series C and series D. Each series A share, series C and series D share entitles the holder to ten votes and each series B share entitles the holder to one vote. Each series of shares may not be issued in a number below or above the number of shares set forth in paragraph 6. At the request of holders of series B shares and series C shares respectively, series B shares and series C shares respectively, may be converted into series A shares or series B shares. Such request for conversion shall be submitted to the Company s Board of directors in writing. The request shall stipulate the number of shares to be converted. The Company s Board of directors shall immediately thereafter report the conversion to the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket) for registration. The conversion shall be effected when it has been registered and has been noted in the share ledger or in the central securities depository register (Sw. Avstämningsregistret). Series D shares not redeemed in accordance with paragraph 11 set forth below shall, following the laps of the 24 month period as set forth below in paragraph 11, automatically be converted into series C shares. The conversion shall be effected when it has been registered and has been noted in the share ledger or in the central securities depository register (Sw. Avstämningsregistret). Series D shares may also be converted into series C shares at the request of holders of series D shares if a resolution on redemption of series D shares, pursuant to paragraph 11 below, may not be taken, despite the prescribed majority, as a result of the provisions of the articles of association regarding the minimum capital or the lowest number of shares or if redemption may not take place because the Company has no equity to pay 2

3 the redemption price as stated in the articles of association, or if redemption of series D shares for any other reason may not take place according to the Swedish Companies Act (2005:551). A request for conversion and the conversion shall be made in accordance with above. 8 Vid vinstutdelning eller likvidation av Bolaget, ska aktie av serie D ha företrädesrätt framför aktie av serie A, serie B och serie C med ett belopp som motsvarar en årlig kumulativ ränta om högst 8% av teckningskursen för aktie av serie D räknat från första dagen för utgivandet av aktien till dess att full betalning skett. Därutöver ska samtliga aktieklasser i bolaget ha samma rätt till utdelning av återstående vinstmedel. Upon dividend of profits or at liquidation of the Company, series D shares shall have precedence over series A, series B and series C shares with an amount corresponding to a yearly cumulative interest rate of not more than 8 % of the subscription price of the series D share calculated from the first date of issue of the share until final payment has been made. In addition, all series of shares in the Company shall have the same right to dividends of the remaining profits. 9 Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B, serie C och serie D, skall ägare av aktier av serie A, serie B, serie C och serie D äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren sedan tidigare äger av det aktieslaget (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas för teckning mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger eller, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av serie A eller serie B eller serie C eller serie D, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B eller serie C eller serie D, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. Should the Company resolve to issue new series A shares, series B, series C and serie D shares by way of a cash issue or offset issue, the holders of series A shares, series B 3

4 shares, series C and series D shares shall have a preferential right to subscribe for new shares of the same series in proportion to their existing shareholding in that series of shares (primary preferential right). Shares not subscribed for by virtue of a primary preferential right shall be offered for subscription to all shareholders (subsidiary preferential right). If shares thus offered are insufficient for subscription by virtue of a subsidiary preferential right, the shares shall be offered for subscription among those wishing to subscribe in proportion to their previous shareholding or, to the extent this is not possible, through the drawing of lots. Should the Company resolve to issue only new series A shares or series B or series C or series D shares through a cash issue or offset issue, all shareholders, irrespective of whether their shares are of series A or series B series C or series D, are entitled to preferential rights to subscribe for new shares in proportion to their existing shareholding. Should the Company resolve to issue subscription options or convertibles through a cash issue or offset issue, the shareholders shall have a preferential right to subscribe for subscription options in the same way as if the issue applied to the shares that could be newly subscribed for as a result of the option right, or a preferential right to subscribe for convertibles in the same way as if the issue applied to the shares for which the convertibles could be exchanged. The above shall not constitute any restriction on the possibility to resolve on a cash issue or offset issue, deviating from the preferential rights of the shareholders. If the share capital is increased through a bonus issue, new shares in each series shall be issued in proportion to the existing number of shares in each series. Old shares in a specific series shall thus carry entitlement to new shares in the same series. The aforesaid shall not constitute any restriction on the possibility to issue new shares of a new series through a bonus issue, following the requisite amendment to the Articles of Association. 10 Styrelsen skall efter anmälan från aktieägare till aktie av serie C, på nedan angivna villkor, besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie C, dock inte under minimikapitalet enligt 5 ovan eller det lägsta antalet aktier enligt 6 ovan. Det vederlag som aktieägaren skall erhålla per aktie ( Inlösenspriset ) skall uppgå till ett belopp i kronor framräknat enligt följande: En faktor om 7,5 multiplicerat med årets resultat för koncernen före finansiella poster, avskrivningar, nedskrivningar och skatt (EBITDA) enligt den senaste av årsstämma fastställda årsredovisningen, upprättad i enlighet med svensk lag och svensk god redovisningssed, dividerat med summan av det totala antalet utestående aktier i Bolaget ( Beräkningsgrund 1 ). För det fall aktiebolagslagen (2005:551) inte medger att Inlösenspriset uppgår till ett belopp framräknat genom Beräkningsgrund 1 har den inlösensberättigade i stället möjlighet att välja att Inlösenspriset i stället ska beräknas enligt följande: Det högsta belopp i kronor som är möjligt att utbetala från Bolaget vid inlösen av aktier i samband med minskning av aktiekapitalet enligt aktiebolagslagen (2005:551) dividerat med antal aktier som är föremål för indragningen ( Beräkningsgrund 2 ). 4

5 Oaktat det ovan anförda ska den inlösensberättigade aldrig ha rätt att erhålla ett högre Inlösenspris vid tillämpning av Beräkningsgrund 2 än vad som följer av en beräkning av Inlösenspris enligt Beräkningsgrund 1. Utbetalning av Inlösenspriset skall ske i anslutning till att minskningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket. Det belopp som aktiekapitalet ska minskas med för varje inlöst aktie ska motsvara det vid var tid gällande kvotvärdet för aktierna i Bolaget. Inlösen av aktier enligt detta inlösensförbehåll får endast ske under förutsättning att och i den utsträckning som inlösen är tillåten enligt aktiebolagslagen (2005:551). Detta inlösenförbehåll gäller endast aktier som tecknats efter det att inlösenförbehållet registrerats av Bolagsverket. The Board of Directors of the Company shall at the request of a holder of series C shares, at the terms and conditions set forth below, resolve upon a reduction of the share capital through redemption of series C shares, however never below the minimum share capital as set forth in paragraph 5 above or below the minimum number of shares as set forth in paragraph 6 above. The consideration per share the shareholder shall be entitled to (the Redemption Amount ) shall be an amount in SEK calculated as follows: A factor of 7.5 multiplied with the Group of Companies profit/loss for the year before financial income and expenses, depreciation, write-downs and tax (EBITDA) as set forth in the latest annual report, established in accordance with Swedish law and Swedish generally accepted accounting principles, adopted by the Annual General Meeting in the Company divided with the number of outstanding shares in the Company ( Calculation Formula 1 ). If the Companies Act (2005:551) should not allow that the Redemption Amount equals the amount based on Calculation Formula 1 the shareholder, holding the shares subject to redemption, shall be entitled to choose that the Redemption Amount instead shall be calculated as set forth below: The maximum amount (in SEK) that is possible to disburse from the Company by redemption of shares in connection with a reduction of the share capital as set forth in the Companies Act (2005:551) divided with the number of shares subject to redemption ( Calculation Formula 2 ). Notwithstanding the aforementioned, the shareholder holding the shares subject to redemption, shall never be allowed to receive a higher Redemption Amount when using Calculation Formula 2 than the Redemption Amount based on a calculation using Calculation Formula 1. The payment of the Redemption Amount shall be made in connection with the registration of the reduction of the share capital by the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket). The amount the share capital is reduced by per share subject to redemption shall be equal to the par quota value of the shares in the Company applicable at the time. Redemption of shares in accordance with this redemption clause is only permitted if, and to that extent, it is permitted in accordance with the Companies Act (2005:551). This redemption clause applies only to shares subscribed for after this redemption clause was registered by the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket). 5

6 11 Aktier av serie D skall vara inlösenbara genom beslut som biträds av rösterna från en majoritet av de representerade aktierna av serie D på en bolagsstämma i Bolaget som hålls senast 24 månader från dagen för utgivandet av serie D aktierna. Inlösen skall alltid ske pro rata av utstående aktier av serie D såvida inte innehavare av aktie av serie D avstår sin rätt att inlösa sina aktier av serie D. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie D får dock endast fattas om minimikapitalet enligt 5 ovan eller det lägsta antalet aktier enligt 6 ovan inte åsidosätts. Inlösenpriset per aktie av serie D skall motsvara 115% av teckningskursen räknat från första dagen för utgivandet av aktien plus eventuell upplupen men obetald utdelning enligt 8 ovan belöpande på aktie av serie D. Utbetalning av inlösenpriset skall ske i anslutning till att minskningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket. Det belopp som aktiekapitalet skall minskas med för varje inlöst aktie skall motsvara det vid var tid gällande kvotvärdet för aktierna i Bolaget. Inlösen av aktier enligt detta inlösensförbehåll får endast ske under förutsättning att och i den utsträckning som inlösen är tillåten enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Detta inlösenförbehåll gäller endast aktier som tecknats efter det att inlösenförbehållet registrerats av Bolagsverket. Series D shares shall be redeemed upon a resolution supported by the votes of a majority of the series D shares represented at a general meeting in the Company held no later than 24 months from the date of the issue of the series D shares. Redemption shall always be made pro rata of the outstanding shares of Series D unless the holders of shares of Series D waive their right to redeem their shares of series D. A resolution to reduce the share capital through redemption of series D shares, must never fall below the minimum share capital as set forth in paragraph 5 above or below the minimum number of shares as set forth in paragraph 6 above. The redemption price per share shall correspond to 115% of the subscription price of the series D share calculated from the first date of issue of the share plus as set forth in paragraph 8 above accrued but unpaid dividend for such share. The payment of the redemption amount shall be made in connection with the registration of the reduction of the share capital by the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket). The amount the share capital is reduced by per share subject to redemption shall be equal to the par quota value of the shares in the Company applicable at the time. Redemption of shares in accordance with this redemption clause is only permitted if, and to that extent, it is permitted in accordance with the Companies Act (2005:551). This redemption clause applies only to shares subscribed for after this redemption clause was registered by the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket). 12 Styrelsen skall bestå av minst fyra och högst sju ledamöter. Antalet styrelsesuppleanter skall vara högst sju. The Board of Directors shall consist of not less than four directors and not more than seven directors. Not more than seven deputies shall be elected. 6

7 13 Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleant/er, eller ett registrerat revisionsbolag. Revisorsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. The Company shall have not less than one and not more than two auditors, with or without an alternate auditor, or one registered public audit firm. The term of office shall last until the end of the Annual General Meeting which is held during the fourth financial year after the auditor was elected. 14 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i t.ex. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet eller Dagens Industri. Kallelse ska också skickas med e-post till varje aktieägare vars e-postadress är känd för Bolaget. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Notice of a General Meeting of shareholders shall be published in Post- och Inrikes Tidningar as well as on the Company s website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in e.g. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet or Dagens Industri. Notice shall also be sent by to every shareholder whose address is known to the Company. Notice to attend an ordinary general meeting and an extraordinary general meeting shall be issued not earlier than six weeks and not later than four weeks prior to the meeting. 15 Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolagets styrelse före kl. tolv viss dag. Denna dag, som inte får vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och som inte får infalla tidigare än den femte vardagen före stämman, skall anges i kallelsen till stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträde enligt föregående stycke. Bolagsstämman skall hållas i Göteborg, Stockholm eller Vara. Shareholders who wish to attend the General Meeting, shall be registered as shareholders in a print-out or similar representation of the whole share register setting forth the circumstances five weekdays prior to the meeting, and shall have given notice of the attendance to the board of directors of the Company not later than 12 noon on a certain day. This day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and shall occur not earlier than on the fifth weekday prior to the General Meeting and must be set out in the notice. 7

8 A shareholder attending a general meeting may be accompanied by an assistant, however only where the shareholder has provided notification hereof in accordance with the foregoing paragraph. The General Meeting shall be held in Göteborg, Stockholm or Vara. 16 Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret. Följande ärenden skall behandlas på årsstämman: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncern revisionsberättelsen 7. Beslut om: (a) (b) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncern resultaträkningen och koncernbalansräkningen; disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om sådan har utsetts. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna. 10. Val av styrelse och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter 11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. An Annual General Meeting of shareholders shall be held within six months of the expiry of each financial year. At the Annual General Meeting the following items shall be addressed: 1. Election of the chairman of the meeting. 2. Preparation and approval of the voting list 3. Approval of the agenda. 4. Election of one or two persons to verify the minutes. 5. Determination of whether the meeting has been duly convened. 8

9 6. Presentation of the annual report and the auditors report, and if applicable, the group financial report and the group auditor's report. 7. Resolutions regarding: (a) (b) the adoption of the income statement and balance sheet, and if applicable, the Consolidated income statement and consolidated balance sheet; allocation of the Company's result in accordance with the adopted balance sheet; (c) discharge from liability for the Board of directors and the managing director, if a managing director has been appointed. 8. Resolution regarding the number of directors and alternate directors of the Board, and if applicable, the number of auditors and alternate auditors. 9. Resolution regarding remuneration to the Board of directors, and if applicable, remuneration to the auditors. 10. Election of directors and alternate directors, and where appropriate, election of auditors and alternate auditors. 11. Any other matter on which the meeting is required to decide pursuant to the Companies Act (2005:551) or the Articles of Association. 17 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. The financial year of the Company shall be the calendar year. 18 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. The shares of the Company must be registered in a central securities depository register pursuant to the Financial Instruments Accounts Act (1998:1479). Antagen vid extra bolagsstämma den 29 december 2014 Adopted at extraordinary general meeting on 29 December

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail. VILLKOR FÖR AURIANT MINING AB:S,

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

5 Val av en justeringsmän eller två justeringsmän/appointment of one or two persöns to certjjj the min utes. 13201 03-v2\STODMS

5 Val av en justeringsmän eller två justeringsmän/appointment of one or two persöns to certjjj the min utes. 13201 03-v2\STODMS Protokoll fört vid årsstämma i Crown Energy AB (pubi), org. nr 556804-8598 i Stockholm den 13 maj 2015 Minutes kept at the annual general meeting of Crown EnergyAB (publ), reg.no 556804-8598 in Stockholm

Läs mer

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ)

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ) Appendix 2 Board of directors of Auriant Mining AB, reg. no. 556659-4833 (the Company ) proposal on allocation on allocation of profit/loss for 2014 (item 8b in the notice) The board of directors and the

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

Bolagsbeskrivning Torslanda Property Investment AB

Bolagsbeskrivning Torslanda Property Investment AB Bolagsbeskrivning Torslanda Property Investment AB Publicerad i enlighet med First North Rulebook som en del av Torslandas ansökan om notering på First North vid Nasdaq Stockholm. 29 januari 2015 First

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15) Styrelsen för SAS AB ( Styrelsen ) föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens 5, 15-16 på så sätt att ett nytt

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 16 January 2014 relating to Unlimited BEST TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to Shares denominated in SEK to be publicly offered

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 July 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 July 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 4 July 2014 relating to Unlimited TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to USD-denominated Shares to be publicly offered in the

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Fredagen den 9 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Styrelsens förslag till dagordning 2. Styrelsens förslag till struktur- och verksamhetsförändring

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

CONSTITUTION AND RULES FOR NORDISK SANGERFORBUND

CONSTITUTION AND RULES FOR NORDISK SANGERFORBUND Page 1 of 6 Originaltext Dessa stadgar är fastställda vid förbundets möte i Åbo, Finland, den 8 Oktober 2005. De bygger på tidigare stadgar, antagna den 21 Maj 1956 i Bergen, Norge. English Text The constitution

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande:

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande: Sammanfattning - Cross Markets Fund Fondföretag: LFG Asset Management S.A. Registrerad i Luxemburg Augusti 2009 Cross Markets Målsättning & Placeringsinriktning Cross Markets målsättning är att uppnå en

Läs mer

FINAL TERMS DATED 4 DECEMBER 2013. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 4 DECEMBER 2013. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 4 DECEMBER 2013 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

Final Terms dated 19 February 2015 (which replace the Final Terms dated 18 February 2015)

Final Terms dated 19 February 2015 (which replace the Final Terms dated 18 February 2015) Final Terms dated 19 February 2015 (which replace the Final Terms dated 18 February 2015) for BULL DAX X18 VON2 Constant Leverage Certificates based on the 18X Long Index linked to DAX ISIN DE000VS0AWX8

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 18 September 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 18 September 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 18 September 2014 relating to Unlimited Index Certificates relating to the BEAR NOVNOR X3 C index (ISIN DE000CR1GM10) to be publicly offered

Läs mer