En organisation inriktad på att skapa affärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En organisation inriktad på att skapa affärer"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2004 En organisation inriktad på att skapa affärer VD-ORD Vi har genomfört många positiva förändringar vars främsta syfte är att skapa en verksamhet med hög effektivitet och goda förutsättningar att växa. Resultatet märks redan med ökade intäkter, mindre investeringsbehov och successivt minskande kostnader. Intäktstillväxt och förbättrat rörelseresultat Det har varit väldigt spännande att ta över som VD för NeoNet i ett skede av stora förändringar. I jämförelse med situationen under 2003 med låg omsättning på de ledande aktiemarknaderna hade vi ett mer positivt utgångsläge inför Årets första månader inleddes med en mycket hög aktivitetsnivå på börserna. Börsomsättningen gick dock tillbaka under vår- och sommarmånaderna för att sedan återhämta sig mot slutet av året. Vi uppvisade en god tillväxt och intäkterna ökade för året med 34 procent till följd av ökad handelsintensitet bland nya och befintliga kunder. Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto uppgick för året till 26,5 Mkr vilket är en markant förbättring jämfört med -17 Mkr Det kraftigt förbättrade rörelseresultatet tillsammans med minskade investeringar har lett till ett positivt underliggande kassaflöde. Investeringarna har för närvarande en årstakt om cirka 15 Mkr. Ett framgångsrikt arbete med sänkta kostnader har kompenserat en ökad priskonkurrens på marknaden för direktmarknadshandel. Personal- och övriga rörelsekostnader har hållits på en oförändrad nivå jämfört med föregående år vilket är ett resultat av ett framgångsrikt arbete med att planenligt realisera kostnadssynergier efter förvärvet av Lexit i slutet av 2003, samt att minska antalet anställda. Resultatet tyngs dock av stora avskrivningar och ett negativt finansnetto. Avskrivningarna förväntas minska till cirka 27 Mkr 2005, bland annat beroende på att goodwillavskrivningarna upphör vid införandet av IFRS. Åtgärder har också vidtagits för att förbättra finansnettot. Nya finansiella mål Koncernens tillväxtmål har visat sig alltför aggressivt och har därför omvärderats. Vårt nya tillväxtmål är att under en fyraårsperiod successivt öka rörelseintäkterna för att senast år 2008 uppnå minst 400 Mkr. Rörelsemarginalen ska förbättras för att under senare delen av fyraårsperioden uppgå till 25 procent. Positiva förändringar inför framtiden Vi har genomfört ett flertal stora förändringar under året som skapar goda förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. De viktigaste åtgärderna har varit att intensifiera och utveckla kundrelationerna samt införa en ny och starkare säljorganisation. Genom fokus på att förkorta tiden från första kontakt med kund till första handelsavslut ska intäkter genereras tidigare. En stor del av de nytillkomna kunderna är baserade utanför Norden vilket reflekterar vår satsning på geografisk breddning av kundbasen. Det omfattande utvecklingsarbetet med vår nya handelsplattform som ger kunderna markant ökad flexibilitet och prestanda slutfördes under första halvåret. Plattformen har varit i drift sedan i juni och vi kan konstatera att den väl uppfyller kraven vid kraftigt ökade volymer och fler olika typer av kunder. Erbjudandet utökades med handel på Madrid- och Lissabonbörsen samt på schweiziska Virt-x. För att ytterligare förbättra NeoNets kundservice och effektivisera våra interna processer har nya system för kundrapportering och hantering av clearing och settlement införts. Under 2005 kommer utvecklingsarbetet framförallt att vara inriktat på avancerad och användarvänlig handelsfunktionalitet. Denna koncentration av resurserna gör att investeringstakten kan hållas på nuvarande låga nivå med bibehållna krav på stabilitet, prestanda och flexibilitet. Starkt utgångsläge NeoNet har genom sitt starka erbjudande en framträdande position inom direktmarknadshandel, DMA. Styrkan ligger i kombinationen av en mycket kraftfull handelsplattform, ytterst snabb direktmarknadshandel på alla de ledande europeiska och amerikanska börserna samt en professionell mäklardesk. En viktig komponent i erbjudandet är att vi uteslutande handlar för kunds räkning och alltså inte bedriver någon handel för egen räkning. Därmed elimineras den potentiella intressekonflikt som annars kan uppstå. Genom vår affärsmodell är NeoNet neutralt och oberoende. Marknaden för direktmarknadshandel går nu över från en uppbyggnadsfas till en tillväxt- och mognadsfas. För kunderna finns en tydlig potential att effektivisera sin handel och mycket pengar att tjäna på ett ökat användande av direktmarknadshandel. Störst potential finns för institutionella investerare som idag endast använder direktmarknadshandel till en mindre del och på ett fåtal marknadsplatser. Vår bedömning är att andelen direktmarknadshandel bland institutionella investerare i Europa kan öka från dagens genomsnitt på fem till tio procent till ett läge där på sikt en tredjedel sker via direktmarknadshandel. Tack vare vårt mycket konkurrenskraftiga erbjudande och målmedvetna försäljningsarbete ser jag med tillförsikt fram emot ett starkt Simon Nathanson Verkställande direktör

2 Innehåll VD-ord omslag NeoNet i korthet 2 Året i sammandrag 3 Mål och strategi 4 Erbjudande 6 Marknad 10 Kunder 12 Medarbetare och organisation 14 Aktien 17 Koncernens finansiella utveckling, femårsöversikt 20 Finansiell rapportering Förvaltningsberättelse 23 Koncernen Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Förändring av eget kapital 28 Kassaflödesanalys 29 Moderbolaget Resultaträkning 30 Balansräkning 31 Förändring av eget kapital 32 Kassaflödesanalys 33 Noter 34 Revisionsberättelse 46 Ledning 50 Styrelse och revisorer 51 Ordlista 52 Bolagsstämma 54 Finansiell rapportering 2005 Delårsrapport första kvartalet: 10 maj 2005 Bolagsstämma: 10 maj 2005 Delårsrapport andra kvartalet: 18 augusti 2005 Delårsrapport tredje kvartalet: 25 oktober 2005 Bokslutskommuniké: 9 februari De professionella investerarnas självklara val för direktmarknadshandel «Affärsidé och erbjudande NeoNets ambition är att vara professionella investerares självklara val för direktmarknadshandel. Affärsidén är att erbjuda aktiehandel för professionella investerare baserat på nära kundrelationer. Detta sker genom att kunderna erbjuds oberoende och effektiva handelstjänster till mycket konkurrenskraftiga priser. Kunder kan antingen själva handla via elektronisk direktmarknadsaccess, eller som ett alternativ uppdra åt NeoNets mäklare att utföra ordern. NeoNet är en neutral och oberoende mäklare som inte bedriver någon handel för egen räkning utan endast på uppdrag av kunder, vilket eliminerar risken för intressekonflikter. Historik LÄS MER PÅ SIDAN 6 NeoNet grundades 1996 av en grupp erfarna mäklare och IT-specialister. Den grundläggande idén är lika stark idag som då att utmana det traditionella sättet att handla aktier, med en effektiv och elektroniskt baserad tjänst till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Initialt erbjöds handel på Stockholmsbörsen via mäklarbordet för att redan samma år kompletteras med elektronisk direktmarknadshandel. NeoNet är en av pionjärerna inom detta område och har byggt upp en expertkunskap och nått en ledande position inom internationell direktmarknadshandel för professionella investerare. Efter att direktmarknadshandel på Stockholmsbörsen möjliggjorts blev nästa steg att utvidga erbjudandet till att också omfatta handel på fler nordiska börser. Därefter breddades erbjudandet till att även omfatta övriga ledande europeiska börser, samt de viktigaste amerikanska marknadsplatserna. NeoNet erbjuder nu handel på hela 16 börser i Europa och USA. Första kontoret utanför Sverige öppnades i New York 1999 och sedan dess har lokal säljrepresentation etablerats även i Storbritannien, Italien, Schweiz, Spanien och Tyskland. NeoNet noterades hösten 2000 på Stockholmsbörsens O-lista. Under 2003 förvärvades den amerikanska mäklaren Lexit. Verksamheten i Lexit har under året integrerats med NeoNet och bedrivs nu under NeoNets varumärke.

3 Året i sammandrag Finansiell utveckling Rörelseintäkterna 1) ökade med 34% och uppgick till 206,8 Mkr (154,1 Mkr) Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto (EBITDA) förbättrades markant och uppgick till 26,5 Mkr (-17,0 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till -20,3 Mkr (-47,1 Mkr) Rörelseintäkter Mkr Resultatet per aktie uppgick till -0,40 kr (-1,05 kr) 50 Underliggande kassaflödet 2) förbättrades och uppgick till 10,9 Mkr (-49,4 Mkr) Investeringarna minskade och uppgick till 16,6 Mkr (31,7 Mkr). Eget kapital för koncernen uppgick till 212,0 Mkr (234,3 Mkr) vid periodens slut och soliditeten till 62% (54%). Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto Mkr Händelser under året 0 Ny VD Simon Nathanson tillträdde som ny verkställande direktör i mars Ny handelsplattform en ny generation av NeoNets handelsplattform med väsentligt utökad prestanda, flexibilitet och kapacitet lanserades. Utökade handelsmöjligheter erbjudandet utökades med handel på Madrid- och Lissabonbörsen samt med handel på schweiziska Virt-x. NeoNet erbjuder nu handel på 16 börser i Europa och USA. Nya samarbeten under året har samarbeten inletts med SIS SegaInterSettle, SimCorp och Thomson Financial och därmed har NeoNet samarbeten med totalt tio branschaktörer. Kostnadsbesparingsprogram successiva kostnadsbesparingar genomfördes under 2004, bland annat som ett resultat av realiserade kostnadssynergier efter Lexitförvärvet. Personal- och övriga rörelsekostnader har hållits på en oförändrad nivå och uppgick till 115,2 Mkr (116,0 Mkr) Integrationen med Lexit integrationen som påbörjades efter förvärvet i slutet av 2003 är slutförd. All handel sker nu i en handelsplattform och efterföljande clearing och settlement hanteras i ett gemensamt system. Resultat efter skatt Mkr Underliggande kassaflöde Mkr Nyemission vid en extra bolagsstämma i februari 2004 antogs styrelsens förslag till nyemission av förlagslån med avskiljbara teckningsoptioner för att finansiera ökade säkerhetskrav vid clearing och settlement. Emissionslikviden uppgick till 50,6 miljoner kronor före avdrag för emissions- och garantikostnader om 2,4 Mkr ) Transaktionsintäkter och övriga rörelseintäkter 2) Kassaflöde från verksamheten exklusive räntenetto och före förändring av tillgångar och skulder, med avdrag för kassaflöde från investeringar exklusive förvärv. NeoNet Årsredovisning

4 Mål och strategi De finansiella målen ska uppnås genom ökad försäljning och hög effektivitet FINANSIELLA MÅL Tillväxtmålet har bedömts vara alltför aggressivt och har därför reviderats. Det tidigare tillväxtmålet innebar en intäktsökning med minst 50 procent per år. NeoNets finansiella mål fram till och med 2008 är: Rörelseintäkterna ska successivt öka under perioden för att senast år 2008 uppgå till minst 400 Mkr. Rörelsemarginalen ska förbättras för att under senare delen av fyraårsperioden uppnå till 25 procent. De finansiella målen innebär fortsatt fokus på tillväxt samt god lönsamhet. Uppfyllelse av lönsamhetsmålet kommer att kräva att de fasta och transaktionsrelaterade kostnaderna hålls på en låg nivå. Ett starkt fokus på en kundorienterad utveckling av funktionalitet kommer att krävas för att bibehålla konkurrenskraften. Detta bedöms kunna uppnås vid nuvarande investeringstakt. Tillväxten förväntas vara fortsatt god, vilket framförallt är ett resultat av trenden mot en ökande användning av direktmarknadshandel. NeoNets inriktning på försäljning och kunddriven produktutveckling förstärker den underliggande positiva trenden. Uppfyllelsen av de finansiella målen är beroende av utvecklingen på aktiemarknaderna. NeoNets intäktsutveckling korrelerar tydligt med omsättningen på aktiemarknaderna, som är svår att förutse. De transaktionsrelaterade kostnaderna påverkas av kundernas handelsmönster.»neonet har fyra huvudsakliga strategier för att uppfylla de finansiella målen. Nu fokuserar vi än mer på att öka intäkterna genom intensifierade försäljningsinsatser i kombination med kunddriven produktutveckling och en fortsatt hög kostnadseffektivitet.«4 NeoNet Årsredovisning 2004

5 Mål och strategi Strategier för att nå målen Attrahera nya kunder Öka handelsvolymerna från befintliga kunder Utöka produkterbjudandet Effektivisera verksamheten Status Kundtillströmningen har fortsatt i god takt och en stor del av kunderna är baserade utanför Norden vilket reflekterar NeoNets satsning på geografisk breddning av kundbasen. Utblick Strategin är att öka tillströmningen av nya kunder primärt i Europa och Nordamerika. Genom att fortsätta fokusera på handelsintensiva aktörer ska vi nå goda intäkter kort tid efter att de blivit kunder till NeoNet. Detta ska ske bland annat genom en förstärkt säljorganisation. För närvarande är drygt en tredjedel av medarbetarna verksamma inom försäljning och utveckling av befintliga kundrelationer. Lokala säljrepresentanter finns för de prioriterade kundmarknaderna. Status Många kunder har handlat med NeoNet under en längre tid. Av årets intäkter kommer 80 procent av intäkterna från kunder som börjat handla under 2002 eller tidigare. Utblick Den generella trenden där direktmarknadshandel ökar i betydelse gynnar NeoNet eftersom kunderna successivt kan förväntas öka den andel som sker via direktmarknadshandel. Ökad handel uppnås också genom att kunderna använder NeoNet för handel på allt fler marknadsplatser. För att ytterligare understödja denna positiva trend kommer försäljningsaktiviteterna att intensifieras med syfte att bygga en närmare relation med kunderna och därmed öka handeln via NeoNet. En annan viktig del i denna strategi är att öka integrationen mellan NeoNets handelsplattform och kundernas system för både handel och administration. En stor del av dessa systemintegrationer sker genom samarbeten med olika branschaktörer, främst mjukvaruleverantörer. Kunderna kan behålla sina befintliga system och relationer samtidigt som de kan handla genom NeoNet. Fördelarna för kunden är att det blir få synliga förändringar, minimal inlärningsperiod, lägre transaktionskostnader och en höjd effektivitet. Status Under året lanserades en ny generation av NeoNets handelsplattform som en viktig del i att kunna hantera en växande och allt mer transaktionsintensiv kundbas. Dessutom har nya system för generering av kundrapporter och hantering av clearing och settlement under året införts för att ytterligare förbättra NeoNets service inom dessa områden. Utblick Ett antal tjänster och funktioner kommer att lanseras under året för att ytterligare stärka NeoNets position som en ledande aktör inom direktmarknadshandel. Erbjudandet kommer att utvecklas med allt mer avancerad handelsfunktionalitet såsom elektronisk programhandel. Det finns ett antal marknadsplatser i Europa och USA som kan komplettera NeoNets globala handelserbjudande. Nya tjänster kommer att utvecklas baserat på kundernas efterfrågan med målet att effektivisera och underlätta kundernas handel med NeoNet. Status Arbetet med att sänka kostnaderna under året var framgångsrikt samtidigt som investeringstakten sänktes betydligt. Låga kostnader är viktigt för att försvara marginalerna och för att kunna konkurrera med ett attraktivt pris. Integrationen av Lexit innebär att all handel nu sker i en handelsplattform och efterföljande clearing och settlement hanteras i ett gemensamt system. Kostnadssynergier i samband med förvärvet har också realiserats i enlighet med plan. Säljprocessen på marknaden för direktmarknadshandel för professionella aktörer är normalt relativt lång. Det är inte ovanligt att det tar ett antal månader från första kontakt till att handel kan börja. Detta beror på att beslutsprocesserna är omfattande och implementationen kan vara komplex. Utblick Det finns en tydlig potential i att effektivisera försäljning och kundimplementation. En förkortad tid från första kontakt med en ny kund till att handeln börjar innebär att NeoNet snabbare får del av nya intäkter. Genom förändrade rutiner, förändrad organisation, samt tydliga interna mål ska tiden från första kontakt till dess att ny kund börjar handla kortas betydligt. Detta innebär att NeoNet snabbare får del av nya intäkter. NeoNet Årsredovisning

6 Erbjudande Attraktivt erbjudande för professionella investerare Professionella investerare får genom NeoNets erbjudande oberoende och neutral direktmarknadshandel på hela 16 ledande börser i Europa och USA. Kunderna kan till ett mycket konkurrenskraftigt pris samla all sin nationella och internationella handel genom en snabb, säker och effektiv aktiehandelstjänst. En kund hos NeoNet erbjuds alla viktiga led i transaktionskedjan från orderläggning till avslut och leverans, där NeoNet fungerar som kundens motpart för de genomförda transaktionerna. Förutom elektronisk direktmarknadshandel erbjuder NeoNet kunderna handel via erfarna mäklare vid mäklarborden i New York och Stockholm. Den nya handelsplattformen I mitten av 2004 lanserades en helt ny elektronisk handelsplattform med väsentligt utökad prestanda, flexibilitet och kapacitet. Detta för att kunna erbjuda ytterligare handelsfunktionalitet och för att hantera en ökad tillströmning av nya kunder. Den nya plattformens kapacitet är i nivå med kapaciteten för de kraftfulla handelssystem som börserna själva använder. Plattformens kapacitet kan dessutom relativt enkelt uppgraderas vid behov. Förutom den helt nya centrala plattformen lanserades samtidigt en ny handelsapplikation med ett nytt och mer flexibelt användargränssnitt. En ny så kallad FIXkonverterare (Financial Information exchange protocol) introducerades också som en del av handelsplattformen. FIXkonverteraren är en modul som används för kommunikation med kunders eller marknadsplatsers system. Under året har även funktionalitet lanserats för att kunderna ska kunna sända order elektroniskt till NeoNets mäklarbord direkt från sin handelsapplikation och därefter följa hur ordern utförs. Detta innebär att även de order som kunden önskar att NeoNets mäklare hanterar blir en del av den elektroniska transaktionskedjan. Dessutom har nya system för generering av kundrapporter och hantering av clearing och settlement under året införts för NeoNets handel vid samtliga anslutna börser. De nya systemen innebär att NeoNet kan erbjuda en förbättrad kundservice och effektivisera de interna processerna. Via NeoNet erbjuds direktmarknadshandel på många av världens ledande börser. NeoNet har börsmedlemskap på Amsterdam, Bryssel, Frankfurt, Helsingfors, Köpenhamn, Lissabon, London, Milano, Oslo, Paris, Stockholm och Virt-x. Handel erbjuds även via ECN:er (Electronic Communications Networks) och lokala intermediärer på Madrid, Nasdaq, New York Stock Exchange, American Stock Exchange, OTC Bulletin Board och Pink Sheets. NeoNet kommer kontinuerligt att lägga till nya tjänster för att effektivisera och förenkla kundernas handel och administration. Planen är att bredda utbudet inom bland annat följande områden: Programhandel ger stöd för kundernas handel av en portfölj av aktier på alla de marknader NeoNet erbjuder handel. Algoritmhandel tillför funktionalitet för att med hjälp av avancerade handelsvillkor och matematiska modeller utföra handel. Nya ordertyper ökar flexibiliteten vid orderläggning och är en anpassning till kundernas allt mer avancerade handelsstrategier. Prisinformation med ett ännu bättre utnyttjande av NeoNets mycket snabba aktiekursinformation. Fler marknadsplatser baserat på kundefterfrågan och intäktspotential. 6 NeoNet Årsredovisning 2004

7 Erbjudande»Efterfrågan på direktmarknadshandel växer och vi kan konstatera att vårt erbjudande till professionella investerare är mycket attraktivt«det elektroniska handelssystemet Via NeoNets elektroniska handelsplattform får kunderna i realtid information om kurser, marknadsaktivitet och orderdjup. Den elektroniska handeln sker antingen genom NeoNets egen handelsapplikation eller genom att NeoNets plattform integreras med kundens befintliga system via branschstandarden FIX. Handeln hanteras via en och samma handelsplattform, vilket ger kunderna möjlighet att övervaka och handla på flera marknadsplatser samtidigt på ett enhetligt sätt. NeoNet har även en egenutvecklad handelsapplikation, som ett alternativ för de kunder som inte använder ett eget handelssystem för orderläggning. NeoNets handelsapplikation, som är det gränssnitt som används för orderläggning, är enkel att installera och använda och det enda kunden behöver är en modern PC med Windows operativsystem. Användare Användare Användare Kunder Kunder Kunder Anslutningspunkt London Anslutningspunkt New York Anslutningspunkt Stockholm Centralt handelssystem, Stockholm Teknisk övervakning / Orderövervakning Börser AMEX Amsterdam Bryssel Frankfurt Helsingfors Köpenhamn Lissabon London Madrid Milano Nasdaq New York Stock Exchange Oslo Paris Stockholm Virt-x NeoNet Årsredovisning

8 Erbjudande ENDAST I KUNDENS INTRESSE NeoNet handlar uteslutande för kunds räkning och bedriver inte någon handel för egen räkning. Därmed elimineras den potentiella intressekonflikt som kan finnas i prioriteringen mellan mäklarens handel för egen räkning och kundens handel. Handeln via NeoNet är därför helt neutral och oberoende. SNABBHET OCH EFFEKTIVITET NeoNet erbjuder en mycket snabb direktmarknadshandel, vilket ökar kundens effektivitet och ger möjlighet att dra nytta av avancerande handelsstrategier. Snabbheten har optimerats genom egenutvecklade kopplingar till respektive marknadsplats och genom att distribuera marknadsinformationen direkt från de börser där NeoNet är medlem. PÅLITLIG HANDELSPLATTFORM Den nya handelsplattformen har hög tillgänglighet, säkerhet och pålitlighet, vilket är viktigt då kunderna förlitar sig i allt högre utsträckning på direktmarknadshandel. Handelsplattformen har en mycket hög prestanda för att hantera stora handelsflöden och avancerade handelsmönster. För att uppnå en hög effektivitet i hela transaktionskedjan är handelsplattformen också elektroniskt integrerad med NeoNets system för hantering av kundanpassad rapportering samt administration av clearing och settlement. SAMLAD INTERNATIONELL HANDEL Kunderna får genom NeoNets erbjudande samtidig åtkomst till alla de 16 anslutna börserna på liknande sätt som om kunderna själva varit börsmedlemmar. I erbjudandet har många av marknadsplatsernas olika särdrag byggts bort så att kunden kan handla på alla börser på ett enhetligt sätt. All handel sker i Neo- Nets namn och kunden är därmed helt anonym. MYCKET KONKURRENSKRAFTIGT PRIS NeoNet har brutit ut kärntjänsten, effektiv handel, som en separat tjänst vilket gör att det blir mycket tydligt vad kunden betalar för. Priset på NeoNets tjänst är betydligt lägre än priset de flesta andra mäklare tar. För mäklartjänster som traditionellt även omfattar analys, ligger priset vanligen tre till sex gånger högre. Neo- Nets pris för direktmarknadshandel är mycket konkurrenskraftigt jämfört med andra motsvarande erbjudanden. MÄKLARE TILLFÖR VÄRDE Kunderna kan som ett alternativ till direktmarknadshandel även handla på alla anslutna marknader via NeoNets mäklarbord i Stockholm och New York. Mäklarna tillför värde genom att utföra handeln baserat på sin erfarenhet inom elektronisk och internationell aktiehandel kombinerat med kunskap om de lokala marknadsplatserna. Via mäklarborden erbjuds även så kallad programhandel av en portfölj av aktier samt genomförande av komplexa och större order. Kundens handel via mäklarbordet är helt integrerad med den elektroniska direktmarknadshandeln. Mäklarna fungerar också som kontaktpersoner och stöd för kunderna i handelsrelaterade frågor. 8 NeoNet Årsredovisning 2004

9 Erbjudande NeoNets erbjudande ett exempel på en transaktion Beslutet att handla Kunden tar beslut om att köpa Telecom Italia-aktier på Milanobörsen via NeoNet. Handeln på börsen Kunden avger elektroniskt köpordern som automatiskt skickas vidare till Milanobörsen av NeoNet. När ordern hittat en matchande säljorder får kunden i realtid en elektronisk bekräftelse om avslutet. (Handeln på börsen är endast en handskakning och än så länge har inte någon betalning eller leverans av aktier skett.) Om kunden så önskar översänds en eller flera gånger dagligen en rapport med en översikt av de affärer som gjorts via NeoNet hittills under dagen. Fördelningen av affären Om kunden är en fondförvaltare sänder förvaltaren NeoNet information som beskriver på vilka fonder som köpet ska fördelas. NeoNet sänder ut en bekräftelse på affären, eventuell fördelning samt information om vilket courtage som utgår. Bekräftelsen, som också utgör avräkningsnota, sänds med det medium och i det format som kunden önskar. Instruktionen till banken Kunden ger instruktioner till sin bank om affärens alla detaljer och till vilket konto banken ska betala likviden för köpet. Likvid byts mot aktier (efter två eller tre dagar, beroende på börs) Aktier matchas mot likvid i den italienska värdepapperscentralen. Därefter sänds aktierna ut till kundens depå och courtaget till NeoNet. Betalningen sänds till säljarens bankkonto. Ägarregistret uppdateras och affären är avslutad. NeoNet Årsredovisning

10 Marknad Ökande efterfrågan på direktmarknadshandel År 2004 inleddes med en mycket hög aktivitetsnivå på de ledande börserna. Börsomsättningen gick dock tillbaka under vår- och sommarmånaderna för att återhämta sig mot slutet av året. NeoNets intäkter och resultat har en tydlig koppling till aktiviteten på de anslutna börserna eftersom intäkterna utgörs av provision på de värden som kunder handlar via NeoNet. Direktmarknadshandel växer Användandet av elektronisk direktmarknadshandel bland de professionella investerarna har breddats. Från att tidigare endast ha använts av ett fåtal pionjärer används nu elektronisk direktmarknadshandel av många professionella investerare. Betydelsen av direktmarknadshandel har ökat starkt under de senaste åren, främst i USA men även i Europa. Tillväxten drivs av ett antal faktorer där en ökad kostnadsmedvetenhet, mer avancerade handelsmönster och en strävan efter ökad insyn och överblick av orderläggningen är viktiga drivkrafter. Även regulatoriska krav på ökad transparens och konkurrens har drivit på trenden att i allt större utsträckning använda direktmarknadshandel. Fullserviceerbjudanden utmanas Mäklarhusens erbjudanden har traditionellt innefattat ett fullservicepaket med manuell handel, analys och rådgivning, men då till ett betydligt högre pris. Under»Kostnadsmedvetenhet och trenden mot mer avancerade handelsmönster stärker efterfrågan på direktmarknadshandel«de senaste åren har nya typer av aktörer utmanat den traditionella fullservicemodellen. Med hjälp av ny teknik och genom att erbjuda utvalda tjänster till ett mycket attraktivt pris har dessa aktörer vunnit marknadsandelar. NeoNet, med en affärsmodell inriktad på oberoende och neutral direktmarknadshandel, är en renodlad sådan aktör. Andra typer av aktörer som utmanat den traditionella fullservicemodellen är oberoende analyshus, oberoende corporate finance-rådgivare och fristående fondförvaltare. Det bör dock noteras att NeoNets erbjudande i flera avseenden utgör ett komplement till de traditionella mäklarhusens tjänster. NeoNet är inte en direkt konkurrent eftersom erbjudandena inte är helt jämförbara och tjänsterna köps med delvis olika syften. För att få tillgång till analys och andra tjänster väljer ofta institutionella investerare att använda sig av fullservicemäklare. Men allt oftare använder de också mäklare som enbart erbjuder effektiv, snabb och transparent direktmarknadshandel. Här har NeoNet ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande. Kraven ökar på direktmarknadshandel Förutom ett lågt pris har kundernas krav på oberoende också ökat tydligt de senaste åren. NeoNet handlar uteslutande för kunds räkning och bedriver inte någon handel för egen räkning. Därmed elimineras den potentiella intressekonflikt som kan finnas om man använder traditionella sätt att handla. NeoNet uppfattas som neutral och oberoende. Dessutom ökar kundernas krav på handelssystemens prestanda, tillgänglighet och snabbhet. Dessa faktorer blir viktiga eftersom kunderna i allt större utsträckning ser direktmarknadshandel som en affärskritisk del av sin verksamhet. Ytterligare faktorer som talar för en fortsatt god utveckling för NeoNet är teknikutvecklingen som skapar allt fler avancerade möjligheter för kunderna att utföra sin handel på ett så effektivt sätt som möjligt. Den kontinuerliga avregleringen av aktiehandeln på den globala marknaden innebär också förbättrade möjligheter för mer effektiv och gränsöverskridande handel.»på några års sikt är det fullt realistiskt att en tredjedel av de professionella investerarnas totala handel sker via direktmarknadshandel«10 NeoNet Årsredovisning 2004

11 Marknad Aktörer inom direktmarknadshandel Det finns ett antal olika aktörer som erbjuder direktmarknadshandel i olika former. Aktörerna kan mycket förenklat delas upp i följande kategorier: Globaliserings- Karaktär Typ av aktör Tjänsteutbud Prisindex grad Kundprofil Bjässarna Globala mäklarhus Utbud av olika 100 Hög Bred kundbas med finansiella tjänster. alla typer av kunder Närservicen Regionala och lokala Finansiella tjänster 80 Låg Lokal kundbas med mäklarhus med lokal prägel. olika typer av kunder Utmanarna Oberoende direkt- Renodlad direkt- 30 Medel Professionella marknadsmäklare marknadshandel. investerare Ofta kompletterad med tjänster via mäklarbord. Aktiehandelskedjan kan förenklat sägas ha följande aktörer som samverkar: Investerare slutkunderna i kedjan som antingen är institutionella placerare eller privatpersoner. Mäklare investerarna använder en mäklare för att handla aktier på marknadsplatserna där mäklarna är medlemmar. Marknadsplatser främst börser, men även så kallade crossing networks och ECN:er där köp- och säljorder möts och som konkurrerar med börserna. Clearing- och settlement-aktörer värdepapperscentraler och på många marknader även clearinghus hanterar den process där aktier byts mot likvid. NeoNet Årsredovisning

12 Kunder Starka institutionella investerare, hedgefonder och mäklarhus som kunder NeoNet vänder sig till tre huvudsegment av professionella kunder: mäklarhus, institutionella investerare och hedgefonder. Vid årsskiftet hade NeoNet kunder i 17 länder. Under 2004 stod 20 procent av kunderna för 61 procent av NeoNets transaktionsintäkter. Institutionella investerare efterfrågar oberoende handel Under 2004 härrörde 27 procent av NeoNets transaktionsintäkter från institutionella investerare. De institutionella investerarna, som oftast inte är medlemmar på en börs, är exempelvis fond-, försäkrings- och investmentbolag. NeoNets oberoende, effektiva och transparenta erbjudande innebär sänkta transaktionskostnader och en ökad insyn i orderläggningen. Det möjliggör också en helt elektronisk transaktionskedja vilket effektiviserar kundens interna processer. Denna kundgrupp använder sig också i högre grad än andra kunder av NeoNets mäklarbord. Handelsintensiva hedgefonder med avancerade handelsmönster Hedgefonder är en form av institutionella investerare, men kan anses tillhöra ett eget segment. En hedgefond har en friare placeringsinriktning och särskiljer sig genom att de normalt är mycket mer handelsintensiva och ofta har mer avancerade handelsmönster än en vanlig fond. Fonden har ofta möjlighet att blanka, ta upp lån att lägga till fondkapitalet samt placera i flera olika typer av värdepapper. Hedgefonder genererade under året 20 procent av NeoNets transaktionsintäkter. Mäklarhus söker effektiva handelsmöjligheter på fler börser NeoNets tredje kundkategori, mäklarhusen, stod under året för 53 procent av de totala transaktionsintäkterna. Ett mäklarhus kan vara en aktör som antingen förmedlar handel för sina kunders räkning eller som söker arbitragemöjligheter och handlar för egen räkning. De är vana vid att handla elektroniskt och är i många fall medlemmar på olika börser. Mäklarhusen är kunder hos NeoNet främst för att få en effektiv handelsmöjlighet på börser där de inte själva är medlemmar. Geografisk fördelning 52 procent av transaktionsintäkterna kom från kunder i Norden, 20 procent från nordamerikanska kunder och 28 procent från kunder i Europa, exklusive Norden. De tre största kundmarknaderna är Sverige, USA och Storbritannien. Försäljning, marknadsföring och kundservice Under året har arbetet med att fördjupa relationen med befintliga kunder och knyta avtal med nya kunder intensifierats. NeoNets erbjudande riktar sig mot en väldefinierad och professionell kundgrupp vilket gör att företaget lägger stor kraft på personlig bearbetning och direkta kontakter med befintliga och potentiella kunder. Arbetet med att bredda och utöka NeoNets kundbas genom försäljning mot nya och befintliga kunder har fortsatt mycket hög prioritet. Totalt arbetar 34 procent av medarbetarna med direkta kundrelationer inom försäljning, mäkleri och kundsupport. Clearing och settlement-avdelningen som administrerar leverans och betalning av aktier är ytterligare en viktig kontaktpunkt och del av kundservicen. För att bearbeta marknaden på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt har fokus lagts på PR-insatser, konferenser och seminarier på nyckelmarknaderna. Målet är att öka kännedomen om NeoNets erbjudande och bygga ett förtroende för NeoNet som en ledande aktör inom global elektronisk aktiehandel. Denna bearbetning skapar förutsättningar för ett framgångsrikt arbete med de konkreta försäljningsaktiviteterna. Samarbeten har etablerats med tio olika branschaktörer vars system har integrerats med NeoNets handelsplattform. Dessa samarbeten har en god potential och breddar NeoNets distributionsnät till att nå ut till fler kunder. Det underlättar även för kunderna som kan behålla sina befintliga system och relationer när de handlar via NeoNet.»NeoNet har en mycket konkurrenskraftig infrastruktur och god grund för tillväxt. Fokus har nu flyttats till försäljning och stärkta kundrelationer.«12 NeoNet Årsredovisning 2004

13 Kunder Intäkternas fördelning efter kundkategori 2004 Institutioner, 27% Mäklarhus, 53% Intäkternas fördelning efter kundernas geografiska hemvist 2004 Nordamerika, 20% Norden, 52% Hedgefonder, 20% Övriga Europa, 28% London, Milano, Madrid, Virt-X, 7% Frankfurt, 5% Oslo & Köpenhamn, 8% Intäkter per börs 2004 Stockholm, 39% Intäkterna 2004 fördelade per år då kunden inledde affärer med NeoNet (%) , 20% , 41% USA, 12% Euronext (Paris, Amsterdam, Bryssel, Lissabon), 13% Helsingfors, 16% , 39% NeoNet Årsredovisning

14 Medarbetare och organisation En organisation med tydligt affärsfokus Under året har NeoNet flyttat fokus från att bygga en infrastruktur och ett grunderbjudande till att nu öka intäkterna genom att stärka befintliga kundrelationer och genom nykundsbearbetning. Detta har fått tydligt genomslag på hur NeoNet är organiserat och den bemanning företaget behöver. Medarbetare med expertkunnande NeoNets medarbetare tillhör de pionjärer som sedan bolaget bildades drivit utvecklingen av gränsöverskridande elektronisk direktmarknadshandel och har under denna tid byggt upp ett stort expertkunnande. Medarbetarnas innovationskraft och starka engagemang är helt avgörande för NeoNets position som en av de ledande aktörerna inom internationell direktmarknadshandel. NeoNets medarbetare och säljrepresentation finns i Sverige, USA, Storbritannien, Italien, Schweiz, Spanien och Tyskland. Genomsnittsåldern var 34 år. Av medarbetarna hade 79 procent minst sex års erfarenhet av arbete inom finans eller IT-branschen. Fördelningen mellan könen var 21 kvinnor och 53 män. Av medarbetarna hade 76 procent akademisk utbildning, främst inom IT, teknik och ekonomi. vande arbetet med att utveckla den nya handelsplattformen slutförts under året. Systemutvecklingen har efter lanseringen av den nya handelsplattformen inriktas på att addera ny kundfunktionalitet för att ytterligare utveckla erbjudandet inom elektronisk direktmarknadshandel. I slutet på 2003 slutfördes förvärvet av Lexit och därmed ökade antalet medarbetare med 17 personer och uppgick vid början av 2004 till 88 personer. Som ett resultat av integrationsarbetet och kostnadsbesparingar har det totala antalet medarbetare under året minskat till 74 personer. Arbetsmiljö som motiverar Ett flertal åtgärder har vidtagits under året för att öka medarbetarnas delaktighet främst som ett direkt resultat av återkoppling från medarbetarna om förbättringsområden. Målsättningen är att erbjuda intressanta arbetsuppgifter med internationell prägel och möjligheter till avancemang. Neo- Net strävar efter att medarbetarna ska utöka sina ansvarsområden som en del i den individuella utvecklingen och för att på sikt också internt försörja företaget med framtida ledare. Ett mer moget företag med stärkt försäljningorganisation Under året har organisationen för försäljning och kundrelationer förstärkts. Samtidigt har antalet personer inom systemutveckling minskats eftersom det resurskrä- Försäljning Mäkleri Kundsupport IT VD Finans Clearing och settlement Figur: Funktioner inom NeoNet NeoNets organisation har följande funktioner: försäljning, mäkleri, kundsupport, IT, finans samt clearing och settlement. Av NeoNets 74 medarbetare är 25 personer verksamma med nyförsäljning, kundsupport och mäkleri. Inom IT, som består av systemutveckling och IT-drift finns 20 personer. Inom clearing och settlement finns 16 personer och inom finans, som även omfattar risk management och administration arbetar 9 personer. Slutligen arbetar 4 personer med övriga lednings- eller affärsutvecklingsuppgifter där också ansvar för compliance och kommunikationsfrågor ligger. 14 NeoNet Årsredovisning 2004

15 Medarbetare och organisation»det är det stora kunnandet och den starka servicekänslan hos medarbetarna som är grunden till NeoNets ledande position inom elektronisk direktmarknadshandel«åldersstruktur i koncernen, antal anställda Utbildningsnivå Branscherfarenhet inom IT/Finans år, 7 st år, 18 st år, 25 st Övrigt, 24% Högskola Ekonomi, 28% Mer än 10 år, 39% 1-5 år, 21% år, 24 st Högskola annan utb, 36% Högskola IT eller teknik, 12% 6-10 år, 40% NeoNet Årsredovisning

16 Instrument Full Name Currency Amount Price ISIL INTERSIL CORP USD ,2 KMRT KMART HOLDING CORP USD ,43 MXIM MAXIM INTEGRATED USD ,28 INTC INTEL CORP USD ,41 INTC INTEL CORP USD ,41 INTC INTEL CORP USD ,41 INTC INTEL CORP USD ,41 INTC INTEL CORP USD ,41 INTC INTEL CORP USD ,41 QCOM QUALCOMM INC USD ,12 QCOM QUALCOMM INC USD ,12 QCOM QUALCOMM INC USD ,12 QCOM QUALCOMM INC USD ,12 QCOM QUALCOMM INC USD ,12 QCOM QUALCOMM INC USD ,12 QCOM QUALCOMM INC USD ,12 RYAAY RYANAIR R HLDGS USD ,72 YHOO YAHOO O INC USD ,97 SUNW SUN MICROSYSTEMS USD 100 5,22 AAPL APPLE COMPUTER CO USD ,7 AMAT APPLIED MATERIALS USD ,91 ESRX EXPRESS SCRIPTS IN USD ,9 CHIR CHIRON CORP USD ,39 AAPL APPLE COMPUTER CO USD ,7 INTC INTEL CORP USD ,41 INTC INTEL CORP USD ,41 INTC INTEL CORP USD ,41 INTC INTEL CORP USD ,41 INTC INTEL CORP USD ,41 INTC INTEL CORP USD ,41 INTC INTEL CORP USD ,41 INTC INTEL CORP USD ,41 INTC INTEL CORP USD ,41 INTC INTEL CORP USD ,41 Instrument Full Name Currency Amount Price LVLT LEVEL 3 COMMUNICAT USD 100 3,35 LVLT LEVEL 3 COMMUNICAT USD 100 3,35 KMRT KMART HOLDING CORP USD ,43 KMRT KMART HOLDING CORP USD ,43 AMGN AMGEN INC USD ,27 AMGN AMGEN INC USD ,26 GILD GILEAD SCIENCES USD ,84 MLNM MILLENNIUM PHARM USD ,42 SEBL SIEBEL SYSTEMS INC USD ,08 SEBL SIEBEL SYSTEMS INC USD ,08 XLNX XILINX INC USD ,31 AAPL APPLE COMPUTER CO USD ,69 ATYT ATI TECHNOLOGIES USD ,46 CHRW CH ROBINSON WORLDW USD ,13 CHRW CH ROBINSON WORLDW USD ,13 EBAY EBAY INC USD ,19 CMCSA COMCAST CORP USD ,81 AMGN AMGEN INC USD ,27 EBAY EBAY INC USD ,17 EBAY EBAY INC USD ,2 EBAY EBAY INC USD ,19 KMRT KMART HOLDING CORP USD ,5 FISV FISERV INC USD ,53 MXIM MAXIM INTEGRATED USD ,28 INTC INTEL CORP USD ,41 MXIM MAXIM INTEGRATED USD ,28 MSFT MICROSOFT CORP USD ,61 QCOM QUALCOMM INC USD ,12 YHOO YAHOO INC USD ,93 XLNX XILINX INC USD ,31 MXIM MAXIM INTEGRATED USD ,28 EBAY EBAY INC USD ,15 CHRW CH ROBINSON WORLDW USD ,14 EBAY EBAY INC USD ,19 INTC INTEL CORP USD ,41 EBAY EBAY INC USD ,14 På de amerikanska börserna Nasdaq och New York Stock NVDA NVIDIA CORP USD ,64 EBAY EBAY INC USD ,14 Exchange handlas aktier som till exempel: Microsoft, Coca-Cola, NVDA NVIDIA CORP USD ,64 EBAY EBAY INC USD ,17 Wal Mart och Cisco. JDSU JDS UNIPHASE CORP USD 300 3,13 AMAT APPLIED MATERIALS USD ,91 GILD GILEAD SCIENCES USD ,82 GILD GILEAD SCIENCES USD ,84 JNPR JUNIPER NETWORKS USD ,598 MSFT MICROSOFT CORP USD ,6 MSFT MICROSOFT CORP USD ,6 INTC INTEL CORP USD ,41

17 Aktien Aktiestruktur Den 31 december 2004 uppgick antalet aktier till Alla aktier har lika rösträtt och rätt till utdelning. Kursutveckling och omsättning NeoNet-aktien noterades den 20 oktober 2000 på Stockholmsbörsens O-lista. Aktiekursen var 20 kr vid noteringstillfället. Högsta slutkurs under 2004 uppnåddes under februari då aktien betalades till 8,90 kr. Lägsta notering under 2004 var 4,50 i augusti. Under året omsattes 28,9 miljoner aktier eller ca 57% av antalet utestående aktier. Motsvarande siffra för 2003 var 10,9 miljoner aktier (22%). NeoNet-aktiens utveckling NeoNet Årsredovisning

18 Aktien De 15 största aktieägarna i NeoNet per den 31 december 2004 Aktieägare Vid årets utgång var antalet aktieägare jämfört med vid samma tidpunkt år De 15 största aktieägarna enligt offentlig aktiebok och förvaltarförteckning framgår nedan. De största aktieägarna i NeoNet per den 31 december 2004 Procentuell andel av Aktieägare Antal aktier aktiekapital och röster Staffan Persson med familj och bolag ,2% Credit Suisse Luxembourg SA ,2% Peter Lindell med familj och bolag ,6% ING Luxembourg SA ,9% Jörgen Tilander med familj ,6% Jane & Lars Hallén ,9% Johan Carlsson ,9% Mikael Löfman ,9% Peter Kearns ,8% Lena Andersson med familj ,6% Hans Karlsson med familj ,6% Eskil Johannesson ,7% Hasse Albin ,4% Royal Skandia Life ,4% Lars Dahlin med familj ,3% Fidelity Funds ,2% Ola Zetterblom ,0% Torvald Bohlin m familj ,0% Ingemar Skaret ,0% SEB Private Bank SA ,9% Anista SARL ,8% Thord Wilkne ,8% Summa 22 ägare ,7% Övriga ,3% Totalt ,0% Aktieägarstruktur Procentuell andel Procentuell Aktieinnehav Antal aktier av aktier Antal aktieägare andel aktieägare ,0% ,3% ,1% ,8% ,2% 154 5,1% ,2% 35 1,2% ,4% 51 1,7% Totalt ,0% ,0% 18 NeoNet Årsredovisning 2004

19 Aktien Utdelningspolicy NeoNets utdelningspolitik innebär att utdelningsnivån skall vara anpassad efter det kapitalbehov som finns, främst i form av investeringar, ökad rörelsekapitalbindning, kapitalmarknads-/myndighetskrav samt aktieägarnas önskemål om en god direktavkastning. Målet är att utdelningen skall ligga i ett intervall om procent av resultatet efter skatt. Aktiekapitalets utveckling Ökning av Totalt antal Förändring Totalt aktieantal aktier aktier aktiekapital, kr kapital, kr 1996 Bolagets bildande Nyemission Nyemission Nyemission Split 20: Nyteckning 1) Apportemission 2) Nyemission 3) Nyteckning 4) Nyteckning 5) Apportemission 6) ) Nyteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner i serie 2000/2006 i september ) Apportemission för förvärv av konvertibla skuldebrev i NeoNet Technology AB. 3) Nyemission i samband med notering på O-listan vid Stockholmsbörsen. 4) Nyteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner. 5) Nyteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner. 6) Apportemission vid förvärv av Lexit Financial Group, Inc. Teckningsoptioner NeoNet har totalt optioner utestående per den 31 december 2004, var och en med rätt att teckna en aktie. Teckningsoptionerna ställdes ut i samband med emissionen i april 2004 av ett förlagslån om 50,6 miljoner till vilket hörde avskiljbara teckningsoptioner. Erbjudandet riktades till samtliga aktieägare. Vid händelse av full teckning skulle bolaget tillföras en förstärkning av det egna kapitalet med 91,0 Mkr. Vid bokslutstillfället fanns inga optionsprogram riktade till de anställda. Motsvarande Benämning Utfärdad Förfall Antal optioner antal aktier Lösenpris kr NEO TO5 april 2004 mars ) ,00 Befintliga aktier, antal Pågående nyemission 2) Antal aktier om full teckning ) Möjlighet till teckning ges varje kalenderkvartal. 2) Under 2004 har teckningsoptioner nyttjats för nyteckning. Denna emission var vid bokslutstillfället ej ännu registrerad hos Bolagsverket. NeoNet Årsredovisning

20 Koncernens finansiella utveckling, femårsöversikt Koncernens finansiella utveckling, femårsöversikt Resultat i sammandrag tkr Transaktionsintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Transaktionskostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) % av Summa rörelseintäkter 13% -11% 0% 12% 23% Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) Nettomarginal -5% -29% -15% 0% 13% Ränteintäkter Räntekostnader Valutakursförändringar Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat Ovanstående resultaträkning i sammandrag är i allt väsentligt upprättad i enlighet med vedertagna former för bolag som har att upprätta redovisning enligt lagen om årsredovisning. Denna uppställningsform är väl lämpad för NeoNets verksamhet vars intäktsgenerering bygger på transaktionsintäkter snarare än inkomstkällor av typen räntor och andra finansiella transaktioner, som är vanliga för andra finansbolag. I den formella delen av NeoNets årsredovisning tillämpas dock en uppställningsform som är i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Se även Noter, Redovisningsprinciper. Balansräkning i sammandrag tkr Tillgångar Kassa, bank och utlåning till kreditinstitut Anläggningstillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Värdepapperslån och övriga skulder Efterställt lån Avsättningar Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital NeoNet Årsredovisning 2004

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO Årsstämma 4 maj 2006 Simon Nathanson, CEO En bra utveckling 16 14 12 10 8 6 4 2 kr 2004-03-15 2004-04-15 2004-05-15 2004-06-15 2004-07-15 2004-08-15 2004-09-15 2004-10-15 2004-11-15 2004-12-15 2005-01-15

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 556544-6522

Delårsrapport januari-juni 2002 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 556544-6522 Delårsrapport januarijuni för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 5565446522 Omsättning uppgick till 188,2 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 3,0 MSEK eller 1,6% Positivt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel NEONET ÅRSREDOVISNING 2000 NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel Vårt mål är att våra kunder år 2003 ska kunna handla åttio procent av det globala börsvärdet i NeoNets handelsnätverk. Den nivån

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer