En organisation inriktad på att skapa affärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En organisation inriktad på att skapa affärer"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2004 En organisation inriktad på att skapa affärer VD-ORD Vi har genomfört många positiva förändringar vars främsta syfte är att skapa en verksamhet med hög effektivitet och goda förutsättningar att växa. Resultatet märks redan med ökade intäkter, mindre investeringsbehov och successivt minskande kostnader. Intäktstillväxt och förbättrat rörelseresultat Det har varit väldigt spännande att ta över som VD för NeoNet i ett skede av stora förändringar. I jämförelse med situationen under 2003 med låg omsättning på de ledande aktiemarknaderna hade vi ett mer positivt utgångsläge inför Årets första månader inleddes med en mycket hög aktivitetsnivå på börserna. Börsomsättningen gick dock tillbaka under vår- och sommarmånaderna för att sedan återhämta sig mot slutet av året. Vi uppvisade en god tillväxt och intäkterna ökade för året med 34 procent till följd av ökad handelsintensitet bland nya och befintliga kunder. Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto uppgick för året till 26,5 Mkr vilket är en markant förbättring jämfört med -17 Mkr Det kraftigt förbättrade rörelseresultatet tillsammans med minskade investeringar har lett till ett positivt underliggande kassaflöde. Investeringarna har för närvarande en årstakt om cirka 15 Mkr. Ett framgångsrikt arbete med sänkta kostnader har kompenserat en ökad priskonkurrens på marknaden för direktmarknadshandel. Personal- och övriga rörelsekostnader har hållits på en oförändrad nivå jämfört med föregående år vilket är ett resultat av ett framgångsrikt arbete med att planenligt realisera kostnadssynergier efter förvärvet av Lexit i slutet av 2003, samt att minska antalet anställda. Resultatet tyngs dock av stora avskrivningar och ett negativt finansnetto. Avskrivningarna förväntas minska till cirka 27 Mkr 2005, bland annat beroende på att goodwillavskrivningarna upphör vid införandet av IFRS. Åtgärder har också vidtagits för att förbättra finansnettot. Nya finansiella mål Koncernens tillväxtmål har visat sig alltför aggressivt och har därför omvärderats. Vårt nya tillväxtmål är att under en fyraårsperiod successivt öka rörelseintäkterna för att senast år 2008 uppnå minst 400 Mkr. Rörelsemarginalen ska förbättras för att under senare delen av fyraårsperioden uppgå till 25 procent. Positiva förändringar inför framtiden Vi har genomfört ett flertal stora förändringar under året som skapar goda förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. De viktigaste åtgärderna har varit att intensifiera och utveckla kundrelationerna samt införa en ny och starkare säljorganisation. Genom fokus på att förkorta tiden från första kontakt med kund till första handelsavslut ska intäkter genereras tidigare. En stor del av de nytillkomna kunderna är baserade utanför Norden vilket reflekterar vår satsning på geografisk breddning av kundbasen. Det omfattande utvecklingsarbetet med vår nya handelsplattform som ger kunderna markant ökad flexibilitet och prestanda slutfördes under första halvåret. Plattformen har varit i drift sedan i juni och vi kan konstatera att den väl uppfyller kraven vid kraftigt ökade volymer och fler olika typer av kunder. Erbjudandet utökades med handel på Madrid- och Lissabonbörsen samt på schweiziska Virt-x. För att ytterligare förbättra NeoNets kundservice och effektivisera våra interna processer har nya system för kundrapportering och hantering av clearing och settlement införts. Under 2005 kommer utvecklingsarbetet framförallt att vara inriktat på avancerad och användarvänlig handelsfunktionalitet. Denna koncentration av resurserna gör att investeringstakten kan hållas på nuvarande låga nivå med bibehållna krav på stabilitet, prestanda och flexibilitet. Starkt utgångsläge NeoNet har genom sitt starka erbjudande en framträdande position inom direktmarknadshandel, DMA. Styrkan ligger i kombinationen av en mycket kraftfull handelsplattform, ytterst snabb direktmarknadshandel på alla de ledande europeiska och amerikanska börserna samt en professionell mäklardesk. En viktig komponent i erbjudandet är att vi uteslutande handlar för kunds räkning och alltså inte bedriver någon handel för egen räkning. Därmed elimineras den potentiella intressekonflikt som annars kan uppstå. Genom vår affärsmodell är NeoNet neutralt och oberoende. Marknaden för direktmarknadshandel går nu över från en uppbyggnadsfas till en tillväxt- och mognadsfas. För kunderna finns en tydlig potential att effektivisera sin handel och mycket pengar att tjäna på ett ökat användande av direktmarknadshandel. Störst potential finns för institutionella investerare som idag endast använder direktmarknadshandel till en mindre del och på ett fåtal marknadsplatser. Vår bedömning är att andelen direktmarknadshandel bland institutionella investerare i Europa kan öka från dagens genomsnitt på fem till tio procent till ett läge där på sikt en tredjedel sker via direktmarknadshandel. Tack vare vårt mycket konkurrenskraftiga erbjudande och målmedvetna försäljningsarbete ser jag med tillförsikt fram emot ett starkt Simon Nathanson Verkställande direktör

2 Innehåll VD-ord omslag NeoNet i korthet 2 Året i sammandrag 3 Mål och strategi 4 Erbjudande 6 Marknad 10 Kunder 12 Medarbetare och organisation 14 Aktien 17 Koncernens finansiella utveckling, femårsöversikt 20 Finansiell rapportering Förvaltningsberättelse 23 Koncernen Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Förändring av eget kapital 28 Kassaflödesanalys 29 Moderbolaget Resultaträkning 30 Balansräkning 31 Förändring av eget kapital 32 Kassaflödesanalys 33 Noter 34 Revisionsberättelse 46 Ledning 50 Styrelse och revisorer 51 Ordlista 52 Bolagsstämma 54 Finansiell rapportering 2005 Delårsrapport första kvartalet: 10 maj 2005 Bolagsstämma: 10 maj 2005 Delårsrapport andra kvartalet: 18 augusti 2005 Delårsrapport tredje kvartalet: 25 oktober 2005 Bokslutskommuniké: 9 februari De professionella investerarnas självklara val för direktmarknadshandel «Affärsidé och erbjudande NeoNets ambition är att vara professionella investerares självklara val för direktmarknadshandel. Affärsidén är att erbjuda aktiehandel för professionella investerare baserat på nära kundrelationer. Detta sker genom att kunderna erbjuds oberoende och effektiva handelstjänster till mycket konkurrenskraftiga priser. Kunder kan antingen själva handla via elektronisk direktmarknadsaccess, eller som ett alternativ uppdra åt NeoNets mäklare att utföra ordern. NeoNet är en neutral och oberoende mäklare som inte bedriver någon handel för egen räkning utan endast på uppdrag av kunder, vilket eliminerar risken för intressekonflikter. Historik LÄS MER PÅ SIDAN 6 NeoNet grundades 1996 av en grupp erfarna mäklare och IT-specialister. Den grundläggande idén är lika stark idag som då att utmana det traditionella sättet att handla aktier, med en effektiv och elektroniskt baserad tjänst till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Initialt erbjöds handel på Stockholmsbörsen via mäklarbordet för att redan samma år kompletteras med elektronisk direktmarknadshandel. NeoNet är en av pionjärerna inom detta område och har byggt upp en expertkunskap och nått en ledande position inom internationell direktmarknadshandel för professionella investerare. Efter att direktmarknadshandel på Stockholmsbörsen möjliggjorts blev nästa steg att utvidga erbjudandet till att också omfatta handel på fler nordiska börser. Därefter breddades erbjudandet till att även omfatta övriga ledande europeiska börser, samt de viktigaste amerikanska marknadsplatserna. NeoNet erbjuder nu handel på hela 16 börser i Europa och USA. Första kontoret utanför Sverige öppnades i New York 1999 och sedan dess har lokal säljrepresentation etablerats även i Storbritannien, Italien, Schweiz, Spanien och Tyskland. NeoNet noterades hösten 2000 på Stockholmsbörsens O-lista. Under 2003 förvärvades den amerikanska mäklaren Lexit. Verksamheten i Lexit har under året integrerats med NeoNet och bedrivs nu under NeoNets varumärke.

3 Året i sammandrag Finansiell utveckling Rörelseintäkterna 1) ökade med 34% och uppgick till 206,8 Mkr (154,1 Mkr) Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto (EBITDA) förbättrades markant och uppgick till 26,5 Mkr (-17,0 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till -20,3 Mkr (-47,1 Mkr) Rörelseintäkter Mkr Resultatet per aktie uppgick till -0,40 kr (-1,05 kr) 50 Underliggande kassaflödet 2) förbättrades och uppgick till 10,9 Mkr (-49,4 Mkr) Investeringarna minskade och uppgick till 16,6 Mkr (31,7 Mkr). Eget kapital för koncernen uppgick till 212,0 Mkr (234,3 Mkr) vid periodens slut och soliditeten till 62% (54%). Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto Mkr Händelser under året 0 Ny VD Simon Nathanson tillträdde som ny verkställande direktör i mars Ny handelsplattform en ny generation av NeoNets handelsplattform med väsentligt utökad prestanda, flexibilitet och kapacitet lanserades. Utökade handelsmöjligheter erbjudandet utökades med handel på Madrid- och Lissabonbörsen samt med handel på schweiziska Virt-x. NeoNet erbjuder nu handel på 16 börser i Europa och USA. Nya samarbeten under året har samarbeten inletts med SIS SegaInterSettle, SimCorp och Thomson Financial och därmed har NeoNet samarbeten med totalt tio branschaktörer. Kostnadsbesparingsprogram successiva kostnadsbesparingar genomfördes under 2004, bland annat som ett resultat av realiserade kostnadssynergier efter Lexitförvärvet. Personal- och övriga rörelsekostnader har hållits på en oförändrad nivå och uppgick till 115,2 Mkr (116,0 Mkr) Integrationen med Lexit integrationen som påbörjades efter förvärvet i slutet av 2003 är slutförd. All handel sker nu i en handelsplattform och efterföljande clearing och settlement hanteras i ett gemensamt system. Resultat efter skatt Mkr Underliggande kassaflöde Mkr Nyemission vid en extra bolagsstämma i februari 2004 antogs styrelsens förslag till nyemission av förlagslån med avskiljbara teckningsoptioner för att finansiera ökade säkerhetskrav vid clearing och settlement. Emissionslikviden uppgick till 50,6 miljoner kronor före avdrag för emissions- och garantikostnader om 2,4 Mkr ) Transaktionsintäkter och övriga rörelseintäkter 2) Kassaflöde från verksamheten exklusive räntenetto och före förändring av tillgångar och skulder, med avdrag för kassaflöde från investeringar exklusive förvärv. NeoNet Årsredovisning

4 Mål och strategi De finansiella målen ska uppnås genom ökad försäljning och hög effektivitet FINANSIELLA MÅL Tillväxtmålet har bedömts vara alltför aggressivt och har därför reviderats. Det tidigare tillväxtmålet innebar en intäktsökning med minst 50 procent per år. NeoNets finansiella mål fram till och med 2008 är: Rörelseintäkterna ska successivt öka under perioden för att senast år 2008 uppgå till minst 400 Mkr. Rörelsemarginalen ska förbättras för att under senare delen av fyraårsperioden uppnå till 25 procent. De finansiella målen innebär fortsatt fokus på tillväxt samt god lönsamhet. Uppfyllelse av lönsamhetsmålet kommer att kräva att de fasta och transaktionsrelaterade kostnaderna hålls på en låg nivå. Ett starkt fokus på en kundorienterad utveckling av funktionalitet kommer att krävas för att bibehålla konkurrenskraften. Detta bedöms kunna uppnås vid nuvarande investeringstakt. Tillväxten förväntas vara fortsatt god, vilket framförallt är ett resultat av trenden mot en ökande användning av direktmarknadshandel. NeoNets inriktning på försäljning och kunddriven produktutveckling förstärker den underliggande positiva trenden. Uppfyllelsen av de finansiella målen är beroende av utvecklingen på aktiemarknaderna. NeoNets intäktsutveckling korrelerar tydligt med omsättningen på aktiemarknaderna, som är svår att förutse. De transaktionsrelaterade kostnaderna påverkas av kundernas handelsmönster.»neonet har fyra huvudsakliga strategier för att uppfylla de finansiella målen. Nu fokuserar vi än mer på att öka intäkterna genom intensifierade försäljningsinsatser i kombination med kunddriven produktutveckling och en fortsatt hög kostnadseffektivitet.«4 NeoNet Årsredovisning 2004

5 Mål och strategi Strategier för att nå målen Attrahera nya kunder Öka handelsvolymerna från befintliga kunder Utöka produkterbjudandet Effektivisera verksamheten Status Kundtillströmningen har fortsatt i god takt och en stor del av kunderna är baserade utanför Norden vilket reflekterar NeoNets satsning på geografisk breddning av kundbasen. Utblick Strategin är att öka tillströmningen av nya kunder primärt i Europa och Nordamerika. Genom att fortsätta fokusera på handelsintensiva aktörer ska vi nå goda intäkter kort tid efter att de blivit kunder till NeoNet. Detta ska ske bland annat genom en förstärkt säljorganisation. För närvarande är drygt en tredjedel av medarbetarna verksamma inom försäljning och utveckling av befintliga kundrelationer. Lokala säljrepresentanter finns för de prioriterade kundmarknaderna. Status Många kunder har handlat med NeoNet under en längre tid. Av årets intäkter kommer 80 procent av intäkterna från kunder som börjat handla under 2002 eller tidigare. Utblick Den generella trenden där direktmarknadshandel ökar i betydelse gynnar NeoNet eftersom kunderna successivt kan förväntas öka den andel som sker via direktmarknadshandel. Ökad handel uppnås också genom att kunderna använder NeoNet för handel på allt fler marknadsplatser. För att ytterligare understödja denna positiva trend kommer försäljningsaktiviteterna att intensifieras med syfte att bygga en närmare relation med kunderna och därmed öka handeln via NeoNet. En annan viktig del i denna strategi är att öka integrationen mellan NeoNets handelsplattform och kundernas system för både handel och administration. En stor del av dessa systemintegrationer sker genom samarbeten med olika branschaktörer, främst mjukvaruleverantörer. Kunderna kan behålla sina befintliga system och relationer samtidigt som de kan handla genom NeoNet. Fördelarna för kunden är att det blir få synliga förändringar, minimal inlärningsperiod, lägre transaktionskostnader och en höjd effektivitet. Status Under året lanserades en ny generation av NeoNets handelsplattform som en viktig del i att kunna hantera en växande och allt mer transaktionsintensiv kundbas. Dessutom har nya system för generering av kundrapporter och hantering av clearing och settlement under året införts för att ytterligare förbättra NeoNets service inom dessa områden. Utblick Ett antal tjänster och funktioner kommer att lanseras under året för att ytterligare stärka NeoNets position som en ledande aktör inom direktmarknadshandel. Erbjudandet kommer att utvecklas med allt mer avancerad handelsfunktionalitet såsom elektronisk programhandel. Det finns ett antal marknadsplatser i Europa och USA som kan komplettera NeoNets globala handelserbjudande. Nya tjänster kommer att utvecklas baserat på kundernas efterfrågan med målet att effektivisera och underlätta kundernas handel med NeoNet. Status Arbetet med att sänka kostnaderna under året var framgångsrikt samtidigt som investeringstakten sänktes betydligt. Låga kostnader är viktigt för att försvara marginalerna och för att kunna konkurrera med ett attraktivt pris. Integrationen av Lexit innebär att all handel nu sker i en handelsplattform och efterföljande clearing och settlement hanteras i ett gemensamt system. Kostnadssynergier i samband med förvärvet har också realiserats i enlighet med plan. Säljprocessen på marknaden för direktmarknadshandel för professionella aktörer är normalt relativt lång. Det är inte ovanligt att det tar ett antal månader från första kontakt till att handel kan börja. Detta beror på att beslutsprocesserna är omfattande och implementationen kan vara komplex. Utblick Det finns en tydlig potential i att effektivisera försäljning och kundimplementation. En förkortad tid från första kontakt med en ny kund till att handeln börjar innebär att NeoNet snabbare får del av nya intäkter. Genom förändrade rutiner, förändrad organisation, samt tydliga interna mål ska tiden från första kontakt till dess att ny kund börjar handla kortas betydligt. Detta innebär att NeoNet snabbare får del av nya intäkter. NeoNet Årsredovisning

6 Erbjudande Attraktivt erbjudande för professionella investerare Professionella investerare får genom NeoNets erbjudande oberoende och neutral direktmarknadshandel på hela 16 ledande börser i Europa och USA. Kunderna kan till ett mycket konkurrenskraftigt pris samla all sin nationella och internationella handel genom en snabb, säker och effektiv aktiehandelstjänst. En kund hos NeoNet erbjuds alla viktiga led i transaktionskedjan från orderläggning till avslut och leverans, där NeoNet fungerar som kundens motpart för de genomförda transaktionerna. Förutom elektronisk direktmarknadshandel erbjuder NeoNet kunderna handel via erfarna mäklare vid mäklarborden i New York och Stockholm. Den nya handelsplattformen I mitten av 2004 lanserades en helt ny elektronisk handelsplattform med väsentligt utökad prestanda, flexibilitet och kapacitet. Detta för att kunna erbjuda ytterligare handelsfunktionalitet och för att hantera en ökad tillströmning av nya kunder. Den nya plattformens kapacitet är i nivå med kapaciteten för de kraftfulla handelssystem som börserna själva använder. Plattformens kapacitet kan dessutom relativt enkelt uppgraderas vid behov. Förutom den helt nya centrala plattformen lanserades samtidigt en ny handelsapplikation med ett nytt och mer flexibelt användargränssnitt. En ny så kallad FIXkonverterare (Financial Information exchange protocol) introducerades också som en del av handelsplattformen. FIXkonverteraren är en modul som används för kommunikation med kunders eller marknadsplatsers system. Under året har även funktionalitet lanserats för att kunderna ska kunna sända order elektroniskt till NeoNets mäklarbord direkt från sin handelsapplikation och därefter följa hur ordern utförs. Detta innebär att även de order som kunden önskar att NeoNets mäklare hanterar blir en del av den elektroniska transaktionskedjan. Dessutom har nya system för generering av kundrapporter och hantering av clearing och settlement under året införts för NeoNets handel vid samtliga anslutna börser. De nya systemen innebär att NeoNet kan erbjuda en förbättrad kundservice och effektivisera de interna processerna. Via NeoNet erbjuds direktmarknadshandel på många av världens ledande börser. NeoNet har börsmedlemskap på Amsterdam, Bryssel, Frankfurt, Helsingfors, Köpenhamn, Lissabon, London, Milano, Oslo, Paris, Stockholm och Virt-x. Handel erbjuds även via ECN:er (Electronic Communications Networks) och lokala intermediärer på Madrid, Nasdaq, New York Stock Exchange, American Stock Exchange, OTC Bulletin Board och Pink Sheets. NeoNet kommer kontinuerligt att lägga till nya tjänster för att effektivisera och förenkla kundernas handel och administration. Planen är att bredda utbudet inom bland annat följande områden: Programhandel ger stöd för kundernas handel av en portfölj av aktier på alla de marknader NeoNet erbjuder handel. Algoritmhandel tillför funktionalitet för att med hjälp av avancerade handelsvillkor och matematiska modeller utföra handel. Nya ordertyper ökar flexibiliteten vid orderläggning och är en anpassning till kundernas allt mer avancerade handelsstrategier. Prisinformation med ett ännu bättre utnyttjande av NeoNets mycket snabba aktiekursinformation. Fler marknadsplatser baserat på kundefterfrågan och intäktspotential. 6 NeoNet Årsredovisning 2004

7 Erbjudande»Efterfrågan på direktmarknadshandel växer och vi kan konstatera att vårt erbjudande till professionella investerare är mycket attraktivt«det elektroniska handelssystemet Via NeoNets elektroniska handelsplattform får kunderna i realtid information om kurser, marknadsaktivitet och orderdjup. Den elektroniska handeln sker antingen genom NeoNets egen handelsapplikation eller genom att NeoNets plattform integreras med kundens befintliga system via branschstandarden FIX. Handeln hanteras via en och samma handelsplattform, vilket ger kunderna möjlighet att övervaka och handla på flera marknadsplatser samtidigt på ett enhetligt sätt. NeoNet har även en egenutvecklad handelsapplikation, som ett alternativ för de kunder som inte använder ett eget handelssystem för orderläggning. NeoNets handelsapplikation, som är det gränssnitt som används för orderläggning, är enkel att installera och använda och det enda kunden behöver är en modern PC med Windows operativsystem. Användare Användare Användare Kunder Kunder Kunder Anslutningspunkt London Anslutningspunkt New York Anslutningspunkt Stockholm Centralt handelssystem, Stockholm Teknisk övervakning / Orderövervakning Börser AMEX Amsterdam Bryssel Frankfurt Helsingfors Köpenhamn Lissabon London Madrid Milano Nasdaq New York Stock Exchange Oslo Paris Stockholm Virt-x NeoNet Årsredovisning

8 Erbjudande ENDAST I KUNDENS INTRESSE NeoNet handlar uteslutande för kunds räkning och bedriver inte någon handel för egen räkning. Därmed elimineras den potentiella intressekonflikt som kan finnas i prioriteringen mellan mäklarens handel för egen räkning och kundens handel. Handeln via NeoNet är därför helt neutral och oberoende. SNABBHET OCH EFFEKTIVITET NeoNet erbjuder en mycket snabb direktmarknadshandel, vilket ökar kundens effektivitet och ger möjlighet att dra nytta av avancerande handelsstrategier. Snabbheten har optimerats genom egenutvecklade kopplingar till respektive marknadsplats och genom att distribuera marknadsinformationen direkt från de börser där NeoNet är medlem. PÅLITLIG HANDELSPLATTFORM Den nya handelsplattformen har hög tillgänglighet, säkerhet och pålitlighet, vilket är viktigt då kunderna förlitar sig i allt högre utsträckning på direktmarknadshandel. Handelsplattformen har en mycket hög prestanda för att hantera stora handelsflöden och avancerade handelsmönster. För att uppnå en hög effektivitet i hela transaktionskedjan är handelsplattformen också elektroniskt integrerad med NeoNets system för hantering av kundanpassad rapportering samt administration av clearing och settlement. SAMLAD INTERNATIONELL HANDEL Kunderna får genom NeoNets erbjudande samtidig åtkomst till alla de 16 anslutna börserna på liknande sätt som om kunderna själva varit börsmedlemmar. I erbjudandet har många av marknadsplatsernas olika särdrag byggts bort så att kunden kan handla på alla börser på ett enhetligt sätt. All handel sker i Neo- Nets namn och kunden är därmed helt anonym. MYCKET KONKURRENSKRAFTIGT PRIS NeoNet har brutit ut kärntjänsten, effektiv handel, som en separat tjänst vilket gör att det blir mycket tydligt vad kunden betalar för. Priset på NeoNets tjänst är betydligt lägre än priset de flesta andra mäklare tar. För mäklartjänster som traditionellt även omfattar analys, ligger priset vanligen tre till sex gånger högre. Neo- Nets pris för direktmarknadshandel är mycket konkurrenskraftigt jämfört med andra motsvarande erbjudanden. MÄKLARE TILLFÖR VÄRDE Kunderna kan som ett alternativ till direktmarknadshandel även handla på alla anslutna marknader via NeoNets mäklarbord i Stockholm och New York. Mäklarna tillför värde genom att utföra handeln baserat på sin erfarenhet inom elektronisk och internationell aktiehandel kombinerat med kunskap om de lokala marknadsplatserna. Via mäklarborden erbjuds även så kallad programhandel av en portfölj av aktier samt genomförande av komplexa och större order. Kundens handel via mäklarbordet är helt integrerad med den elektroniska direktmarknadshandeln. Mäklarna fungerar också som kontaktpersoner och stöd för kunderna i handelsrelaterade frågor. 8 NeoNet Årsredovisning 2004

9 Erbjudande NeoNets erbjudande ett exempel på en transaktion Beslutet att handla Kunden tar beslut om att köpa Telecom Italia-aktier på Milanobörsen via NeoNet. Handeln på börsen Kunden avger elektroniskt köpordern som automatiskt skickas vidare till Milanobörsen av NeoNet. När ordern hittat en matchande säljorder får kunden i realtid en elektronisk bekräftelse om avslutet. (Handeln på börsen är endast en handskakning och än så länge har inte någon betalning eller leverans av aktier skett.) Om kunden så önskar översänds en eller flera gånger dagligen en rapport med en översikt av de affärer som gjorts via NeoNet hittills under dagen. Fördelningen av affären Om kunden är en fondförvaltare sänder förvaltaren NeoNet information som beskriver på vilka fonder som köpet ska fördelas. NeoNet sänder ut en bekräftelse på affären, eventuell fördelning samt information om vilket courtage som utgår. Bekräftelsen, som också utgör avräkningsnota, sänds med det medium och i det format som kunden önskar. Instruktionen till banken Kunden ger instruktioner till sin bank om affärens alla detaljer och till vilket konto banken ska betala likviden för köpet. Likvid byts mot aktier (efter två eller tre dagar, beroende på börs) Aktier matchas mot likvid i den italienska värdepapperscentralen. Därefter sänds aktierna ut till kundens depå och courtaget till NeoNet. Betalningen sänds till säljarens bankkonto. Ägarregistret uppdateras och affären är avslutad. NeoNet Årsredovisning

10 Marknad Ökande efterfrågan på direktmarknadshandel År 2004 inleddes med en mycket hög aktivitetsnivå på de ledande börserna. Börsomsättningen gick dock tillbaka under vår- och sommarmånaderna för att återhämta sig mot slutet av året. NeoNets intäkter och resultat har en tydlig koppling till aktiviteten på de anslutna börserna eftersom intäkterna utgörs av provision på de värden som kunder handlar via NeoNet. Direktmarknadshandel växer Användandet av elektronisk direktmarknadshandel bland de professionella investerarna har breddats. Från att tidigare endast ha använts av ett fåtal pionjärer används nu elektronisk direktmarknadshandel av många professionella investerare. Betydelsen av direktmarknadshandel har ökat starkt under de senaste åren, främst i USA men även i Europa. Tillväxten drivs av ett antal faktorer där en ökad kostnadsmedvetenhet, mer avancerade handelsmönster och en strävan efter ökad insyn och överblick av orderläggningen är viktiga drivkrafter. Även regulatoriska krav på ökad transparens och konkurrens har drivit på trenden att i allt större utsträckning använda direktmarknadshandel. Fullserviceerbjudanden utmanas Mäklarhusens erbjudanden har traditionellt innefattat ett fullservicepaket med manuell handel, analys och rådgivning, men då till ett betydligt högre pris. Under»Kostnadsmedvetenhet och trenden mot mer avancerade handelsmönster stärker efterfrågan på direktmarknadshandel«de senaste åren har nya typer av aktörer utmanat den traditionella fullservicemodellen. Med hjälp av ny teknik och genom att erbjuda utvalda tjänster till ett mycket attraktivt pris har dessa aktörer vunnit marknadsandelar. NeoNet, med en affärsmodell inriktad på oberoende och neutral direktmarknadshandel, är en renodlad sådan aktör. Andra typer av aktörer som utmanat den traditionella fullservicemodellen är oberoende analyshus, oberoende corporate finance-rådgivare och fristående fondförvaltare. Det bör dock noteras att NeoNets erbjudande i flera avseenden utgör ett komplement till de traditionella mäklarhusens tjänster. NeoNet är inte en direkt konkurrent eftersom erbjudandena inte är helt jämförbara och tjänsterna köps med delvis olika syften. För att få tillgång till analys och andra tjänster väljer ofta institutionella investerare att använda sig av fullservicemäklare. Men allt oftare använder de också mäklare som enbart erbjuder effektiv, snabb och transparent direktmarknadshandel. Här har NeoNet ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande. Kraven ökar på direktmarknadshandel Förutom ett lågt pris har kundernas krav på oberoende också ökat tydligt de senaste åren. NeoNet handlar uteslutande för kunds räkning och bedriver inte någon handel för egen räkning. Därmed elimineras den potentiella intressekonflikt som kan finnas om man använder traditionella sätt att handla. NeoNet uppfattas som neutral och oberoende. Dessutom ökar kundernas krav på handelssystemens prestanda, tillgänglighet och snabbhet. Dessa faktorer blir viktiga eftersom kunderna i allt större utsträckning ser direktmarknadshandel som en affärskritisk del av sin verksamhet. Ytterligare faktorer som talar för en fortsatt god utveckling för NeoNet är teknikutvecklingen som skapar allt fler avancerade möjligheter för kunderna att utföra sin handel på ett så effektivt sätt som möjligt. Den kontinuerliga avregleringen av aktiehandeln på den globala marknaden innebär också förbättrade möjligheter för mer effektiv och gränsöverskridande handel.»på några års sikt är det fullt realistiskt att en tredjedel av de professionella investerarnas totala handel sker via direktmarknadshandel«10 NeoNet Årsredovisning 2004

11 Marknad Aktörer inom direktmarknadshandel Det finns ett antal olika aktörer som erbjuder direktmarknadshandel i olika former. Aktörerna kan mycket förenklat delas upp i följande kategorier: Globaliserings- Karaktär Typ av aktör Tjänsteutbud Prisindex grad Kundprofil Bjässarna Globala mäklarhus Utbud av olika 100 Hög Bred kundbas med finansiella tjänster. alla typer av kunder Närservicen Regionala och lokala Finansiella tjänster 80 Låg Lokal kundbas med mäklarhus med lokal prägel. olika typer av kunder Utmanarna Oberoende direkt- Renodlad direkt- 30 Medel Professionella marknadsmäklare marknadshandel. investerare Ofta kompletterad med tjänster via mäklarbord. Aktiehandelskedjan kan förenklat sägas ha följande aktörer som samverkar: Investerare slutkunderna i kedjan som antingen är institutionella placerare eller privatpersoner. Mäklare investerarna använder en mäklare för att handla aktier på marknadsplatserna där mäklarna är medlemmar. Marknadsplatser främst börser, men även så kallade crossing networks och ECN:er där köp- och säljorder möts och som konkurrerar med börserna. Clearing- och settlement-aktörer värdepapperscentraler och på många marknader även clearinghus hanterar den process där aktier byts mot likvid. NeoNet Årsredovisning

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel NEONET ÅRSREDOVISNING 2000 NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel Vårt mål är att våra kunder år 2003 ska kunna handla åttio procent av det globala börsvärdet i NeoNets handelsnätverk. Den nivån

Läs mer

NEONET ARSREDOVISNING 2007

NEONET ARSREDOVISNING 2007 NEONET ARSREDOVISNING 2007 Neonet I KORTHET Affärsidé Neonets affärsidé är att utveckla effektiva systemlösningar för global värdepappershandel. Målsättningen är att vara marknadsaktörernas förstahandsval

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

teletrade årsredovisning 2000

teletrade årsredovisning 2000 teletrade årsredovisning 2000 kalender Ordinarie bolagsstämma den 24 april 2001. Delårsrapport för 3 månader 2001 publiceras den 24 april 2001. Delårsrapport för 6 månader publiceras den 19 juli 2001.

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 11/12 Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning 2 Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66 ÅRSREDOVISNING 2011 2 Koncernens verksamhet Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 Kraftig lönsamhetsförbättring...6 Viktiga händelser under 2011... 8 VD-ord... 10 Aktien och ägarförhållanden...

Läs mer

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com ÅRSREDOVISNING 1998 05 01 1998 12 31 ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com bryssel hamburg helsingfors kuala lumpur köpenhamn london madrid oslo san francisco stockholm tammerfors innehållet

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med förvärv 1 Viktig information MultiQ International AB

Läs mer

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014 ISO MOC PIV 1 2 3 @ 1 2 3 ISO @ MOC @ 1 2 3 @ @ ISO ISO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 @ ISO @ ID e 1 2 3 VPN ÅRSREDOVISNING 2014 2 CONVENIENT AND CONVENIENT AND SECURE SECURE IDENTITY IDENTITY AUTHENTICATION AUTHENTICATION

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg Årsredovisning 2007 Koncernöversikt Viktiga händelser 1 VD har ordet 2 Carnegies roll i samhällsekonomin 4 Affärsmodell 6 Värdeskapande 8 Strategiska mål 11 Aktien 12 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Investor årsredovisning 1999 innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Risker och riskkontroll 21 Investoraktien

Läs mer

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec 3 2010 i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Affärsområden 12 Affärsområde Fastighet 14 Affärsområde Mäklarsystem

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i 2002 års nyemission i ConNova Group AB (publ)>>>>>

Inbjudan till teckning av aktier i 2002 års nyemission i ConNova Group AB (publ)>>>>> Inbjudan till teckning av aktier i 2002 års nyemission i ConNova Group AB (publ)>>>>> Prospektet och erbjudandet att förvärva aktier i ConNova Group AB (publ) riktar sig exklusivt till Bolagets aktieägare

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer