FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PÅ INTERNET. Inledning. Syfte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2000-07-07 FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PÅ INTERNET. Inledning. Syfte"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PÅ INTERNET Inledning Syfte Denna promemoria har upprättats för att klargöra Finansinspektionens synpunkter på hur en Internet-mäklares webbsida bör vara utformad. Det allmänna råd som finns utfärdat angående god försäkringsmäklarsed (FFFS 1995:52) har ett antal år bakom sig och är inte anpassat till den utveckling som skett på Internet. I avvaktan på att det allmänna rådet om god försäkringsmäklarsed omarbetas lämnar Finansinspektionen här svar på diverse allmänna frågeställningar som uppkommit om försäkringsmäklarverksamhet över Internet. Skillnaden mellan försäkringsmäklare och flerbolagsombud Till att börja med är det viktigt att klargöra skillnaden mellan en försäkringsmäklare och ett flerbolagsombud. Den avgörande skillnaden ligger i att flerbolagsombudet slutit ombudsavtal med ett antal försäkringsgivare som därigenom påtagit sig ett ansvar för sina ombuds försäljningsverksamhet. Det är således upp till försäkringsgivarna att kontrollera att flerbolagsombudet besitter de nödvändiga kunskaper och erfarenheter som uppdraget kräver. Försäkringsmäklaren däremot får inte - på grund av oberoendekravet - sluta annat än rena provisionsavtal med försäkringsgivarna. Ansvaret gentemot kunden ligger således helt på försäkringsmäklaren själv. Risken för stadeståndsskyldighet täcks i sin tur av dennes ansvarsförsäkring. Finansinspektionen utövar tillsyn över mäklarna och ser till att de har genomgått den utbildning och har den erfarenhet som krävs. En annan skillnad är att flerbolagsombudet agerar på uppdrag av ett antal försäkringsgivare och säljer deras produkter, medan försäkringsmäklaren uteslutande skall ha kundens intresse för ögonen vid val av försäkringslösning. Registrering För att få bedriva försäkringsmäklarverksamhet krävs registrering enligt 3 lagen (1989:508) om försäkringsmäklare (FML). Detta gäller oavsett om verksamheten bedrivs i traditionell form eller över Internet. Det står följaktligen också var och en som innehar registrering fritt att bedriva verksamhet i antingen traditionell form eller över Internet, eller i båda formerna parallellt. Kraven som ställs på Internet-mäkleriet vid registreringen skiljer sig i grunden inte från de som ställs på ett traditionellt mäkleri. Den enda skillnad som kan skönjas är att Finansinspektionen försökt ta hänsyn till att verksamheten bedrivs över ett medium som ställer extra stora krav på tydlighet vid kontakt med kunderna. Regler Försäkringsmäklare har att rätta sig efter blans annat. följande regler. FML, förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare, samt Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1995:52) angående god försäkringsmäklarsed. För mäklare som är registrerad för förmedling av andelar i värdepappersfonder gäller också bestämmelserna i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. cáå~åëáåëééâíáçåéå mklk=_çñ=strm= pbjnnp=ur=píçåâüçäã= xpîé~î ÖÉå=NSTz= qéä=hqs=u=tut=um=mm= c~ñ=hqs=u=oq=np=pr= Ñáå~åëáåëéÉâíáçåÉå]ÑáKëÉ= ïïïkñákëé= = lod=ko=l=obd=klk=omonmmjqopr=

2 Utöver vad som nu sagts finns också regler i exempelvis försäkringsrörelselagen (1982:713), konsumentförsäkringslagen (1980:38), försäkringsavtalslagen (1927:77), marknadsföringslagen (1975:1418), lagen (1944:181) om redovisningsmedel samt konkurrenslagen (1982:729) som är tillämpliga i den verksamhet som bedrivs av försäkringsmäklare. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 1998:9) om information rörande livförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring som meddelats som tillägg till sådan försäkring, och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:32) om information om skadeförsäkring är de föreskrifter som reglerar försäkringsbolagens informationsskyldighet till konsument. Dessa regler kan vara belysande för försäkringsmäklare att känna till utifrån mäklarnas informationsskyldighet i konsumentförsäkringslagen (1980:38). Kravet på direkt kontakt I Finansinspektionens allmänna råd om god försäkringsmäklarsed stadgas att ett mäklaruppdrag inte bör fullgöras utan att kunden och den registrerade mäklaren har varit i direkt kontakt med varandra. Detta innebär inte nödvändigtvis personlig kontakt. Finansinspektionen har godtagit att kontakten sker brevledes. Mot bakgrund av detta kan inte Finansinspektionen se något hinder i att kontakten sker över Internet. En förutsättning är förstås att kunden kan kontakta mäklaren direkt om han skulle önska. Allmänt Tydligt, användarvänligt och korrekt Att bedriva mäkleriverksamhet över Internet ställer stora krav på användarvänlighet och tydlighet. Det är viktigt att tänka på att många kunder prioriterar snabbhet framför att behöva läsa stora mängder text. Detta måste vägas mot mäklarens uppgift att så långt som möjligt se till att kunden tillgodogjort sig villkor och förutsättningar för erbjudna försäkringslösningar. Några alternativ kan till exempel vara att steg för steg slussa kunden genom villkoren för att nå målet, att markera viktiga villkor med avvikande färg, att använda ljudeffekter eller att låta kunden klicka i olika rutor för att visa att denne tagit del av och förstått vad som redovisats. Det är också mycket viktigt att hålla i minnet att kunden förväntar sig att materialet på webbsidan är korrekt, aktuellt och uppdaterat. Det får anses ingå i mäklarens informationsskyldighet att uppmärksamma kunden på nya eller ändrade villkor. Att applicera lagen och principen om god försäkringsmäklarsed på Internetverksamheten Nedanstående urval har ingen ambition att vara heltäckande utan pekar endast på ett antal punkter som bör uppmärksammas särskilt. Varje försäkringsmäklare är skyldig att tillämpa samtliga lagar och regler för verksamheten i sin helhet. Oberoendekravet och samarbetsavtalen Försäkringsmäklare skall enligt 1 FML förmedla direktförsäkring från flera från varandra fristående försäkringsgivare. Detta krav kan bland annat anses innebär att mäklaren inte bör välja ut försäkringsgivare efter vilken kapacitet denne har att överföra information på Internet. Finansinspektionen anser att försäkringsmäklaren skall begära offert från så många

3 försäkringsgivare att en för kundens ändamål fullgod försäkring kan tecknas. Om försäkringsmäklaren väljer att på sin webbsida redovisa vilka försäkringsgivare tjänsten omfattar, bör även skälen anges till varför eventuellt andra betydelsefulla försäkringsgivare inom aktuellt försäkringsområde valts bort. Grunden för all slags försäkringsmäkleri är principen att en försäkringsmäklare måste agera oberoende från försäkringsgivarintressen, 4 och 5 FML. För verksamheten över Internet, där även kontakten med försäkringsgivarna till stor del sköts över Internet, innebär detta bland annat att mäklarbolaget måste kontrollera extra noga att inga otillbörliga allianser ingåtts med försäkringsgivare. Det är enligt lagstiftarens mening tillåtet att ingå rena provisionsavtal med försäkringsgivarna. Det kan också accepteras att ensidiga "leveransvillkor", som ställts upp från försäkringsgivarnas sida, ingår i avtalen. Avtal som på minsta sätt kan hänföras till ombudskategorin får inte förekomma. Ansvar och ansvarsförsäkring I 4 FML stadgas att den juridiska personen skall ha en försäkring för skadestånds-skyldighet som kan åläggas den om dess skyldigheter åsidosätt. I denna del är det viktigt vid nystartande och förändring av verksamheten att det tydligt framgår för ansvarsförsäkringsgivaren att försäkringsmäkleriet skall skötas över Internet. Bland annat beror detta på att mängden kunder som kan omfattas av skadeståndsskyldigheten avsevärt kan överstiga vad som förväntats. Dessutom finns risken att missförstånd och felaktigheter vid tecknandet av försäkringen inte klaras upp, när det inte finns någon personlig kontakt mellan mäklaren och kunden. Det bör tydligt framgå vem som är ansvarig mäklare för varje enskild kund. Om bolaget använder sig av mäklarassistenter bör det även tydligt framgå vilka uppgifter som vidtagits av mäklaren respektive assistenten. Det är mycket viktigt att komma ihåg att de registrerade försäkringsmäklarna är ansvariga för alla åtgärder som vidtas och alla eventuella fel som begås i samband med förmedlingen - av övrig personal. Fel och missförhållanden kan ha en direkt påverkan på den fysiska personens registrering som försäkringsmäklare. Provision Försäkringsmäklare är enligt 11 FML skyldiga att på begäran av kunden upplysa om provisionens storlek. Detta gäller även om mäklarbolaget tillämpar en generell provision oavsett vilken försäkring som valts. Det kan inte anses vara god försäkringsmäklarsed att underlåta att ge kunden sådan upplysning med hänvisning till att den fysiska mäklaren inte har någon kännedom om provisionens storlek, och därför inte kan påverkas av densamma. Information Vad gäller informationsskyldigheten i 12 FML är det viktigt för Internet-mäklaren att tänka på att informationen skall vara tydlig, lättillgänglig och korrekt. Ansvaret för all försäkringsrelaterad information på webbsidan ligger uteslutande på de fysiska registrerade försäkringsmäklarna. Det är viktigt att hålla i minnet att mäklaren har ett ansvar för att kunden verkligen uppfattat och tagit till sig informationen, varför det kan vara lämpligt att som tidigare föreslagits markera viktig text med avvikande färg etc. Kunden måste också förstå om ett bindande avtal ingåtts. Risken finns att anonymiteten på Internet kan få kunderna att ta lite för lätt på de uppdrag de ger mäklarna.

4 Den information som mäklaren fått om kundens förhållanden i exempelvis frågeformulär får inte obehörigen röjas. Det kan inte anses vara god försäkringsmäklarsed att till exempel sälja informationen om kunderna för reklamsyften. Rådgivning 13 FML stadgar att "Försäkringsmäklaren skall, i den utsträckning som omständigheterna kräver det, klarlägga uppdragsgivarens behov av försäkring och, i förekommande fall, tjänster i samband med sparande samt föreslå lämpliga lösningar." Detta innebär att mäklaren har en skyldighet att tillhandahålla rådgivning till kunden. I Internetsammanhang brukar detta i ett första led ta sig uttryck i att mäklaren ber kunden fylla i ett frågeformulär för att kunna ta fram passande offerter. Detta räcker dock inte. Det krävs också att mäklaren förklarar och råder kunden om de lösningar som tagits fram. EnligtFinansinspektionens allmänna råd om god försäkringsmäklarsed skall mäklaren, när det är möjligt, presentera förslag från flera från varandra oberoende försäkringsgivare samt lämna kunden en skriftlig jämförelse av de olika förslagen. Mäklaren bör då även informera kunden om de fördelar och nackdelar som finns med de olika alternativen samt skillnader i kostnader m.m. Av förklarliga skäl är just denna del av förmedlingen mycket resurskrävande men det finns enligt Finansinspektionens mening ingen anledning att rubba på detta krav, inte ens för att tillfredsställa de olika parternas önskemål om en snabb hantering. Mäklarens roll är trots allt att hjälpa kunden att täcka upp dennes specifika försäkringsbehov. Fullmakter Frågan om mäklarfullmakternas ställning i förhållande till Internet har visat sig vara komplicerad. Mäklarna har nästan alltid tidigare genom uppdragsfullmakt från sin kund och även kopia av sådan kunnat förmå försäkringsgivarna att lämna en offert på försäkring till kunden. De frågor som nu aktualiseras bland annat i och med verksamheten över Internet är a) gäller försäkringsgivarnas kontraheringsplikt gentemot kunden också en mäklare som har en fullmakt? och b) kan mäklaren tvinga försäkringsgivaren att godta en elektronisk fullmakt? Gäller försäkringsgivarnas kontraheringsplikt gentemot kunden också en mäklare som har en fullmakt? - Hittills har försäkringsgivarna oftast godtagit mäklaren som kundens "förlängda arm", men detta har inte gällt i hundra procent av fallen. Det har förekommit att försäkringsgivarna har vänt sig mot en viss mäklare och inte velat, av ett eller annat skäl, förmedla försäkring till kunden genom denna mäklare, oavsett om denne innehaft fullmakt eller inte. Därmed har försäkringsgivaren inte godtagit tesen om att kontraheringsplikten skulle gälla även mot mäklaren som agerar för kundens räkning. Detta innebär konkret för mäklarverksamheten att Internet-mäklaren inte kan förutsätta att försäkringsgivaren kommer att lämna en offert på en förfrågan som görs över Internet. För att visshet skall uppnås i denna fråga krävs ny lagstiftning eller ett domstolsavgörande. Kan mäklaren tvinga försäkringsgivaren att godta en elektronisk fullmakt? Med hänvisning till att lagstiftning angående digitala signaturer och dylikt än så länge saknas i Sverige så kan inget säkert svar ges på denna fråga. Det måste i det här läget vara försäkringsgivarens sak om denne kan lita på att rätt person utfärdat fullmakten och därmed agera på densamma. Även i denna fråga krävs ny lagstiftning eller ett domstolsavgörande för att uppnå visshet. Det kan tänkas att marknadsparterna kan komma överens i denna fråga. Vissa försäkringsgivare har redan idag godtagit elektroniska fullmakter och agerar utifrån dem som om de vore originalfullmakter.

5 Kundinformation och inspektion För att Finansinspektionen skall kunna följa upp mäklarverksamheten och utöva tillsyn krävs att kundinformationen finns tillgänglig för granskning i minst två år. Tänk särskilt på att det skall vara möjligt att ta del av informationen och att tydligt visa vilket arbetssätt som tillämpas. De registrerade fysiska mäklarnas ansvarsområden skall tydligt visas genom t.ex. en arbetsbeskrivning. Det bör finnas system för hur mäklarassistenterna arbetar och klara regler för hur översynen av detta arbete skall gå till. Som nämnts tidigare får kundinformationen inte obehörigen röjas. Gränsöverskridande verksamhet Internet medför en vidsträckt möjlighet till expansion. I detta läge är det viktigt att komma ihåg att samtliga regler om gränsöverskridande verksamhet även är tillämpliga på Internetverksamhet. För den svenska mäklare som vill verka utomlands innebär detta att denne bör ta kontakt med den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsväsendet i det aktuella landet. Den svenska ansvarsförsäkringen gäller i alla länder utom U.S.A. Varje svensk medborgare har rätt att teckna försäkring i utländska försäkringsbolag oavsett om dessa försäkringsgivare har koncession här i Sverige. Detta innebär att mäklaren får göra samma sak för kundens räkning. Övrigt Säkerhet Med hänvisning till bland annat de ofta känsliga och utlämnande uppgifter som kunden måste uppge inför en offertförfrågan om en försäkring bör försäkringsmäklare över Internet noga tänka över sina säkerhetsrutiner. Nedan visas en kortare uppställning av säkerhetsrelaterade risker som mäklarens användning av Internet mot kunderna är förenade med. (För utförligare redovisning hänvisas till Finansinspektionens rapport "Internet och finansiella tjänster" på Informationen färdas genom många offentliga nätverk vilket medför en risk för att obehöriga får tillång till informationen. Hackers kan bryta sin in i systemen. Lokala nätverk är sårbara för anfall. Virus kan lamslå systemen. Tekniska störningar eller fel kan uppstå p.g.a. misstag, förbiseenden, okunskap eller slarv av anställda eller kunder. Ett uppkommet fel kan snabbt drabba ett stort antal kunder. Internet erbjuder stora möjligheter att uppträda anonymt eller under falsk identitet. Avbrott kan ske i transmissionsnätet. Driftsavbrott kan också ske lokalt. Fel eller misstag begångna av andra företag kan få allvarliga verkningar. Lagrad information kan försvinna. Misskrediterande information kan genom Internet enkelt och snabbt spridas till en stor krets.

6 Digitalt lagrad information kan bearbetas och förändras. Det kan därför vara svårt att avgöra om informationen har förvanskats. Några exempel på vad mäklaren kan göra för att skydda sig mot ovanstående är till exempel att installera brandväggar, lägga in rutiner för in- och utloggning, frekvent byta lösenord, installera antivirusprogram, digitala signaturer med mera. Bekräftelse på uppdraget För kunden är det viktigt att i efterhand kunna kontrollera sina transaktioner och engagemang. Därför är det bra om det finns tillgång till någon typ av "kvitto", engagemangsbeskrivning eller dylikt. Kunden måste också på ett lätt och smidigt sätt kunna återta givna fullmakter och avsluta uppdrag. Support Vikten av god support i mäkleriverksamheten över Internet kan inte överdrivas. Försäkringsskyddet har ofta en så avgörande betydelse i människors liv att det är av yttersta vikt att försäkringen verkligen täcker de risker som kunden tänkt sig. Det är därför naturligt att kunden måste kunna kontakta mäklarna med frågor m.m. på ett snabbt och enkelt sätt. Internet som medium kan också kräva handledning och utbildning av kunderna så att kontakten blir effektiv och resultatet tillfredställande. Support kan till exempel ges genom kundtjänst, e-post och klagomålssidor där kunderna kan påpeka fel och brister. De som arbetar med supportfunktionerna bör ha tillräckliga kunskaper inom aktuellt område för att på ett betryggande sätt kunna svara på kundernas frågor. Frågor som rör försäkringslösningar brukar ibland vara sammanställda i formulär, så kallade FAQ-listor (Frequently Ask Questions). Standardsvaren på dessa frågor ansvaras för av fysiska registrerade försäkringsmäklare. Prestanda Mäklarna bör noga tänka igenom hur eventuella prestandaproblem skall lösas. Det kan till exempel visa sig att tillströmningen av kunder är så stor att mäklarna får svårt att hinna analysera kundernas behov ordentligt. Det kan inte anses acceptabelt, enligt Finansinspektionens mening, att kvalitén på Internet-mäklarnas arbete blir sämre av den anledningen att kvantiteten kunder är större än man väntat sig. Det är också viktigt att uppmärksamma att överbelastning kan leda till tröghet i systemen och medför osäkerhet och frustration hos kunderna; i värsta fall kan detta även medföra ekonomisk skada för kunden. Rapporter från Finansinspektionen Internet och finansiella tjänster (2000:3) Internet och försäkring (1998:7) Båda rapporterna finns på

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; beslutade den 23 november 1995 Inledning Dessa allmänna råd omfattar regler

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet Försäkringsförmedling Presentation av Tord Gransbo, Aktörer Försäkringsbolagen - anställda säljare Ombud enbolagsombud flerbolagsombud specialombud franchisetagare fritidsombud bancassurance Försäkringsmäklare

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

God försäkringsförmedlingssed

God försäkringsförmedlingssed sida 1 God försäkringsförmedlingssed En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en

Läs mer

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism PM 1 (5) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Reviderad version) Tillsynsprojektet I juni 2015 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Patric Thomsson. Thomsson's Regulatory Advisory AB

Patric Thomsson. Thomsson's Regulatory Advisory AB Patric Thomsson Introduktion och allmänt om regelstrukturen Bakgrund Närmare om innehållet i lagen Framtiden Sammanfattning Reservtid och tid för diskussion Frågor för diskussion finns med på vissa av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige; SFS Utkom från trycket den utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Vår kunskap er trygghet

Vår kunskap er trygghet Vår kunskap er trygghet Vår kunskap, er trygghet Vi erbjuder branschorganisationer, företag och personer ett helhetskoncept där vi hjälper till att upphandla, välja rätt och vid behov skräddarsy försäkringsskydd.

Läs mer

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund.

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Dock längst till 40 års ålder. Studentlivförsäkring 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall Försäkringen betalar ut ett skattefritt

Läs mer

Medlemsansökan Fysisk person

Medlemsansökan Fysisk person 1 (7) Svenska försäkrings förmedlares förening Medlemsansökan Fysisk person Till aktiv medlem av föreningen får antas försäkringsfömedlare som är fysisk person om denne: är verksam i ett försäkringsförmedlarföretag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

Meddelande av anmärkning

Meddelande av anmärkning 2005-12-21 BESLUT Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar FI Dnr 05-7620-342 106 77 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 1 Nordic Försäkring och kunden Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Org Nr 556418-5014 Anders Personsgatan

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Förmedlarpolicy för Folksam Företag

Förmedlarpolicy för Folksam Företag Förmedlarpolicy för Folksam Företag Allmänt... 3 Underlag... 3 Process... 3 Handläggningsrutiner vid offert-folksam... 3 Tillstånd/registrering... 3 Förmedlarfullmakt... 3 Försäkringsbrev och premiefaktura...

Läs mer

Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Svar 2 Genomlysningsprincipen (4p) Garantibelopp

Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Svar 2 Genomlysningsprincipen (4p) Garantibelopp Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Garantibelopp Enligt 2 kap. 10 FRL skall ett försäkringsföretag (oavsett associationsform), ha en kapitalbas när rörelsen påbörjas som minst uppgår till det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5)

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5) 16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB 2014-05-09 1.0 1 (5) REDEYE AB Policy om etiska riktlinjer Innehåll 1. Versionshantering 2. Inledning 3. Syfte

Läs mer

Underskrift och namnförtydligande

Underskrift och namnförtydligande Den juridiska personens uppgifter Officiellt namn ANSÖKAN OM REGISTRERING SOM OMBUD (juridisk person) FO-nummer Bilaga A1 Gatuadress Postnummer Postanstalt Hemort Uppgifter om ombudsverksamheten Den ansvariga

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

Policy för bästa orderutförande

Policy för bästa orderutförande Policy för bästa orderutförande Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Tidigare godkänd: Tillgänglighet: Rättslig grund: Tillämpningsområde: Ägare: Årligen eller vid behov Ny För samtliga

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

Rådgivningsmarknaden

Rådgivningsmarknaden Rådgivningsmarknaden Pressträff 18 januari 2011 Malin Björkmo, avdelningschef Försäkring och fond Fredric Korling, jur. dr. i civilrätt RÅDGIVNING ELLER MARKNADSFÖRING ANALYS AV FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES

Läs mer

Söderberg & Partners Securities AB

Söderberg & Partners Securities AB I N F O R M AT I O N O M Söderberg & Partners Securities AB SÖDERBERG & PARTNERS målsättning är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva

Läs mer

Lagen om försäkringsförmedling Patric Thomson

Lagen om försäkringsförmedling Patric Thomson Lagen om försäkringsförmedling 20 Patric Thomson Disposition Introduktion och allmänt om regelstrukturen Bakgrund Närmare om innehållet i lagen Framtiden Sammanfattning Reservtid och tid för diskussion

Läs mer

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Uppgifter om förmedlare Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn Besöksadress

Läs mer

Om försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling Om försäkringsförmedling [Uppdaterad 2008-01-05] Från och med den 1 juli 2005 gäller lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Lagen bygger på ett EG-direktiv (2002/92/EG). Den ersätter försäkringsmäklarlagen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Allmänna leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster (0906)

Allmänna leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster (0906) Allmänna leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster (0906) 1 Scandinavia Insurance Group AB och kunden Scandinavia Insurance Group AB, org nr 559009-6144 Rörmyren 5, 414 75 Göteborg Tel: 031-69 70

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Medlemsansökan Juridisk person

Medlemsansökan Juridisk person 1 (8) Svenska försäkrings förmedlares förening Medlemsansökan Juridisk person För antagande av passiv medlem i föreningen krävs: Att bolaget har tillstånd hos Finansinspektionen och är registrerat hos

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige; SFS 2015:714 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad

Läs mer

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat:

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat: Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Exchangehuset Hatam Naji AB FI Dnr 15-12948 att. Verkställande direktör (Anges alltid vid svar) Gustav Adolfs torg 2 252 25 Helsingborg Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum.

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2015 Sid. 2 (5) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 14 mars 2007 07-585 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Anna-Karin Falkenstrand Enhet för Tillsyn 08-678 56 03 anna-karin.falkenstrand@pts.se

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

God försäkringsförmedlingssed

God försäkringsförmedlingssed Sida 1 God försäkringsförmedlingssed En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Avtal och villkor. PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd.

Avtal och villkor. PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd. Avtal och villkor PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd. Ordförteckning Egenanställd = Den person som är anställd hos PGWorkforce

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 750-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

BILAGA LEVERANS BITSTREAM DSL LEVERANS

BILAGA LEVERANS BITSTREAM DSL LEVERANS LEVERANS 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Rutiner för Offert Beställning... 2 2. NetBusiness... 2 3. Förfarande vid Beställning utan föregående Offert... 2 3.1. Beställning... 2 3.2. Svar på Beställning...

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Om du avlider kan en livförsäkring

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om information om köparens undersökningsplikt, journal och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklarens

Läs mer

Rådgivardokumentation

Rådgivardokumentation Rådgivardokumentation Uppgifter om förmedlare Kontor: Adress: Postnr: Tel: Hemsida: E-post: Personnummer: Namn: Eisfelds Consulting AB Ekeberg 16 552 92 Jönköping 036-12 24 00 www.eisfelds.se nicholas@eisfelds.se

Läs mer

8.6.4 Försäkringsförmedlares dokumentationsskyldighet Försäkringsförmedlares skadeståndsskyldighet...127

8.6.4 Försäkringsförmedlares dokumentationsskyldighet Försäkringsförmedlares skadeståndsskyldighet...127 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag till lag (2005:000) om försäkringsförmedling...4 2.2 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)...20

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Investerum AB. Investerum Pension KB 556693-7495 969683-3913. Regelbok 201413-2015KH Sida 1

Investerum AB. Investerum Pension KB 556693-7495 969683-3913. Regelbok 201413-2015KH Sida 1 Riktlinjer för Klagomålshantering Investerum AB 556693-7495 & Investerum Pension KB 969683-3913 Regelbok 201413-2015KH Sida 1 Riktlinjer för klagomålshantering Dessa riktlinjer fastställdes av styrelsen

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

FI:s syn på internettjänster

FI:s syn på internettjänster 2001-11-05 PM Författare: Alexandra Posacki Dnr 01-876-301 FI:s syn på internettjänster Inledning Finansinspektionen (FI) har i denna PM sammanställt riktlinjer och praxis som vägledning för de finansiella

Läs mer

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Observera att de delar i instruktionen som beskriver inmatning av data kan skilja sig åt mellan olika program. Version: Datum: Huvudsakliga ändringar:

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande 1(6) Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande Normalt är det tillåtet att lämna ut svarandens person- och organisationsnummer (och andra uppgifter från målet, exempelvis målnummer)

Läs mer

Ersättning vid olycksfall och invaliditet

Ersättning vid olycksfall och invaliditet Studentolycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfall och ersätter invaliditet, kostnader, sjukhusvistelse och kristerapi. Vår Studentolycksfallsförsäkring

Läs mer

Angående vilseledande marknadsföring

Angående vilseledande marknadsföring 2014-11-07 Dnr 2014/1059 Enhet Rättsenhet 2 Camilla Tellås Dir. tel. 054/19 40 50 Moderna Försäkringar Att: Karin Stenlund Box 7830 103 98 Stockholm Angående vilseledande marknadsföring Konsumentverket

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer