FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PÅ INTERNET. Inledning. Syfte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2000-07-07 FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PÅ INTERNET. Inledning. Syfte"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PÅ INTERNET Inledning Syfte Denna promemoria har upprättats för att klargöra Finansinspektionens synpunkter på hur en Internet-mäklares webbsida bör vara utformad. Det allmänna råd som finns utfärdat angående god försäkringsmäklarsed (FFFS 1995:52) har ett antal år bakom sig och är inte anpassat till den utveckling som skett på Internet. I avvaktan på att det allmänna rådet om god försäkringsmäklarsed omarbetas lämnar Finansinspektionen här svar på diverse allmänna frågeställningar som uppkommit om försäkringsmäklarverksamhet över Internet. Skillnaden mellan försäkringsmäklare och flerbolagsombud Till att börja med är det viktigt att klargöra skillnaden mellan en försäkringsmäklare och ett flerbolagsombud. Den avgörande skillnaden ligger i att flerbolagsombudet slutit ombudsavtal med ett antal försäkringsgivare som därigenom påtagit sig ett ansvar för sina ombuds försäljningsverksamhet. Det är således upp till försäkringsgivarna att kontrollera att flerbolagsombudet besitter de nödvändiga kunskaper och erfarenheter som uppdraget kräver. Försäkringsmäklaren däremot får inte - på grund av oberoendekravet - sluta annat än rena provisionsavtal med försäkringsgivarna. Ansvaret gentemot kunden ligger således helt på försäkringsmäklaren själv. Risken för stadeståndsskyldighet täcks i sin tur av dennes ansvarsförsäkring. Finansinspektionen utövar tillsyn över mäklarna och ser till att de har genomgått den utbildning och har den erfarenhet som krävs. En annan skillnad är att flerbolagsombudet agerar på uppdrag av ett antal försäkringsgivare och säljer deras produkter, medan försäkringsmäklaren uteslutande skall ha kundens intresse för ögonen vid val av försäkringslösning. Registrering För att få bedriva försäkringsmäklarverksamhet krävs registrering enligt 3 lagen (1989:508) om försäkringsmäklare (FML). Detta gäller oavsett om verksamheten bedrivs i traditionell form eller över Internet. Det står följaktligen också var och en som innehar registrering fritt att bedriva verksamhet i antingen traditionell form eller över Internet, eller i båda formerna parallellt. Kraven som ställs på Internet-mäkleriet vid registreringen skiljer sig i grunden inte från de som ställs på ett traditionellt mäkleri. Den enda skillnad som kan skönjas är att Finansinspektionen försökt ta hänsyn till att verksamheten bedrivs över ett medium som ställer extra stora krav på tydlighet vid kontakt med kunderna. Regler Försäkringsmäklare har att rätta sig efter blans annat. följande regler. FML, förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare, samt Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1995:52) angående god försäkringsmäklarsed. För mäklare som är registrerad för förmedling av andelar i värdepappersfonder gäller också bestämmelserna i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. cáå~åëáåëééâíáçåéå mklk=_çñ=strm= pbjnnp=ur=píçåâüçäã= xpîé~î ÖÉå=NSTz= qéä=hqs=u=tut=um=mm= c~ñ=hqs=u=oq=np=pr= Ñáå~åëáåëéÉâíáçåÉå]ÑáKëÉ= ïïïkñákëé= = lod=ko=l=obd=klk=omonmmjqopr=

2 Utöver vad som nu sagts finns också regler i exempelvis försäkringsrörelselagen (1982:713), konsumentförsäkringslagen (1980:38), försäkringsavtalslagen (1927:77), marknadsföringslagen (1975:1418), lagen (1944:181) om redovisningsmedel samt konkurrenslagen (1982:729) som är tillämpliga i den verksamhet som bedrivs av försäkringsmäklare. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 1998:9) om information rörande livförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring som meddelats som tillägg till sådan försäkring, och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:32) om information om skadeförsäkring är de föreskrifter som reglerar försäkringsbolagens informationsskyldighet till konsument. Dessa regler kan vara belysande för försäkringsmäklare att känna till utifrån mäklarnas informationsskyldighet i konsumentförsäkringslagen (1980:38). Kravet på direkt kontakt I Finansinspektionens allmänna råd om god försäkringsmäklarsed stadgas att ett mäklaruppdrag inte bör fullgöras utan att kunden och den registrerade mäklaren har varit i direkt kontakt med varandra. Detta innebär inte nödvändigtvis personlig kontakt. Finansinspektionen har godtagit att kontakten sker brevledes. Mot bakgrund av detta kan inte Finansinspektionen se något hinder i att kontakten sker över Internet. En förutsättning är förstås att kunden kan kontakta mäklaren direkt om han skulle önska. Allmänt Tydligt, användarvänligt och korrekt Att bedriva mäkleriverksamhet över Internet ställer stora krav på användarvänlighet och tydlighet. Det är viktigt att tänka på att många kunder prioriterar snabbhet framför att behöva läsa stora mängder text. Detta måste vägas mot mäklarens uppgift att så långt som möjligt se till att kunden tillgodogjort sig villkor och förutsättningar för erbjudna försäkringslösningar. Några alternativ kan till exempel vara att steg för steg slussa kunden genom villkoren för att nå målet, att markera viktiga villkor med avvikande färg, att använda ljudeffekter eller att låta kunden klicka i olika rutor för att visa att denne tagit del av och förstått vad som redovisats. Det är också mycket viktigt att hålla i minnet att kunden förväntar sig att materialet på webbsidan är korrekt, aktuellt och uppdaterat. Det får anses ingå i mäklarens informationsskyldighet att uppmärksamma kunden på nya eller ändrade villkor. Att applicera lagen och principen om god försäkringsmäklarsed på Internetverksamheten Nedanstående urval har ingen ambition att vara heltäckande utan pekar endast på ett antal punkter som bör uppmärksammas särskilt. Varje försäkringsmäklare är skyldig att tillämpa samtliga lagar och regler för verksamheten i sin helhet. Oberoendekravet och samarbetsavtalen Försäkringsmäklare skall enligt 1 FML förmedla direktförsäkring från flera från varandra fristående försäkringsgivare. Detta krav kan bland annat anses innebär att mäklaren inte bör välja ut försäkringsgivare efter vilken kapacitet denne har att överföra information på Internet. Finansinspektionen anser att försäkringsmäklaren skall begära offert från så många

3 försäkringsgivare att en för kundens ändamål fullgod försäkring kan tecknas. Om försäkringsmäklaren väljer att på sin webbsida redovisa vilka försäkringsgivare tjänsten omfattar, bör även skälen anges till varför eventuellt andra betydelsefulla försäkringsgivare inom aktuellt försäkringsområde valts bort. Grunden för all slags försäkringsmäkleri är principen att en försäkringsmäklare måste agera oberoende från försäkringsgivarintressen, 4 och 5 FML. För verksamheten över Internet, där även kontakten med försäkringsgivarna till stor del sköts över Internet, innebär detta bland annat att mäklarbolaget måste kontrollera extra noga att inga otillbörliga allianser ingåtts med försäkringsgivare. Det är enligt lagstiftarens mening tillåtet att ingå rena provisionsavtal med försäkringsgivarna. Det kan också accepteras att ensidiga "leveransvillkor", som ställts upp från försäkringsgivarnas sida, ingår i avtalen. Avtal som på minsta sätt kan hänföras till ombudskategorin får inte förekomma. Ansvar och ansvarsförsäkring I 4 FML stadgas att den juridiska personen skall ha en försäkring för skadestånds-skyldighet som kan åläggas den om dess skyldigheter åsidosätt. I denna del är det viktigt vid nystartande och förändring av verksamheten att det tydligt framgår för ansvarsförsäkringsgivaren att försäkringsmäkleriet skall skötas över Internet. Bland annat beror detta på att mängden kunder som kan omfattas av skadeståndsskyldigheten avsevärt kan överstiga vad som förväntats. Dessutom finns risken att missförstånd och felaktigheter vid tecknandet av försäkringen inte klaras upp, när det inte finns någon personlig kontakt mellan mäklaren och kunden. Det bör tydligt framgå vem som är ansvarig mäklare för varje enskild kund. Om bolaget använder sig av mäklarassistenter bör det även tydligt framgå vilka uppgifter som vidtagits av mäklaren respektive assistenten. Det är mycket viktigt att komma ihåg att de registrerade försäkringsmäklarna är ansvariga för alla åtgärder som vidtas och alla eventuella fel som begås i samband med förmedlingen - av övrig personal. Fel och missförhållanden kan ha en direkt påverkan på den fysiska personens registrering som försäkringsmäklare. Provision Försäkringsmäklare är enligt 11 FML skyldiga att på begäran av kunden upplysa om provisionens storlek. Detta gäller även om mäklarbolaget tillämpar en generell provision oavsett vilken försäkring som valts. Det kan inte anses vara god försäkringsmäklarsed att underlåta att ge kunden sådan upplysning med hänvisning till att den fysiska mäklaren inte har någon kännedom om provisionens storlek, och därför inte kan påverkas av densamma. Information Vad gäller informationsskyldigheten i 12 FML är det viktigt för Internet-mäklaren att tänka på att informationen skall vara tydlig, lättillgänglig och korrekt. Ansvaret för all försäkringsrelaterad information på webbsidan ligger uteslutande på de fysiska registrerade försäkringsmäklarna. Det är viktigt att hålla i minnet att mäklaren har ett ansvar för att kunden verkligen uppfattat och tagit till sig informationen, varför det kan vara lämpligt att som tidigare föreslagits markera viktig text med avvikande färg etc. Kunden måste också förstå om ett bindande avtal ingåtts. Risken finns att anonymiteten på Internet kan få kunderna att ta lite för lätt på de uppdrag de ger mäklarna.

4 Den information som mäklaren fått om kundens förhållanden i exempelvis frågeformulär får inte obehörigen röjas. Det kan inte anses vara god försäkringsmäklarsed att till exempel sälja informationen om kunderna för reklamsyften. Rådgivning 13 FML stadgar att "Försäkringsmäklaren skall, i den utsträckning som omständigheterna kräver det, klarlägga uppdragsgivarens behov av försäkring och, i förekommande fall, tjänster i samband med sparande samt föreslå lämpliga lösningar." Detta innebär att mäklaren har en skyldighet att tillhandahålla rådgivning till kunden. I Internetsammanhang brukar detta i ett första led ta sig uttryck i att mäklaren ber kunden fylla i ett frågeformulär för att kunna ta fram passande offerter. Detta räcker dock inte. Det krävs också att mäklaren förklarar och råder kunden om de lösningar som tagits fram. EnligtFinansinspektionens allmänna råd om god försäkringsmäklarsed skall mäklaren, när det är möjligt, presentera förslag från flera från varandra oberoende försäkringsgivare samt lämna kunden en skriftlig jämförelse av de olika förslagen. Mäklaren bör då även informera kunden om de fördelar och nackdelar som finns med de olika alternativen samt skillnader i kostnader m.m. Av förklarliga skäl är just denna del av förmedlingen mycket resurskrävande men det finns enligt Finansinspektionens mening ingen anledning att rubba på detta krav, inte ens för att tillfredsställa de olika parternas önskemål om en snabb hantering. Mäklarens roll är trots allt att hjälpa kunden att täcka upp dennes specifika försäkringsbehov. Fullmakter Frågan om mäklarfullmakternas ställning i förhållande till Internet har visat sig vara komplicerad. Mäklarna har nästan alltid tidigare genom uppdragsfullmakt från sin kund och även kopia av sådan kunnat förmå försäkringsgivarna att lämna en offert på försäkring till kunden. De frågor som nu aktualiseras bland annat i och med verksamheten över Internet är a) gäller försäkringsgivarnas kontraheringsplikt gentemot kunden också en mäklare som har en fullmakt? och b) kan mäklaren tvinga försäkringsgivaren att godta en elektronisk fullmakt? Gäller försäkringsgivarnas kontraheringsplikt gentemot kunden också en mäklare som har en fullmakt? - Hittills har försäkringsgivarna oftast godtagit mäklaren som kundens "förlängda arm", men detta har inte gällt i hundra procent av fallen. Det har förekommit att försäkringsgivarna har vänt sig mot en viss mäklare och inte velat, av ett eller annat skäl, förmedla försäkring till kunden genom denna mäklare, oavsett om denne innehaft fullmakt eller inte. Därmed har försäkringsgivaren inte godtagit tesen om att kontraheringsplikten skulle gälla även mot mäklaren som agerar för kundens räkning. Detta innebär konkret för mäklarverksamheten att Internet-mäklaren inte kan förutsätta att försäkringsgivaren kommer att lämna en offert på en förfrågan som görs över Internet. För att visshet skall uppnås i denna fråga krävs ny lagstiftning eller ett domstolsavgörande. Kan mäklaren tvinga försäkringsgivaren att godta en elektronisk fullmakt? Med hänvisning till att lagstiftning angående digitala signaturer och dylikt än så länge saknas i Sverige så kan inget säkert svar ges på denna fråga. Det måste i det här läget vara försäkringsgivarens sak om denne kan lita på att rätt person utfärdat fullmakten och därmed agera på densamma. Även i denna fråga krävs ny lagstiftning eller ett domstolsavgörande för att uppnå visshet. Det kan tänkas att marknadsparterna kan komma överens i denna fråga. Vissa försäkringsgivare har redan idag godtagit elektroniska fullmakter och agerar utifrån dem som om de vore originalfullmakter.

5 Kundinformation och inspektion För att Finansinspektionen skall kunna följa upp mäklarverksamheten och utöva tillsyn krävs att kundinformationen finns tillgänglig för granskning i minst två år. Tänk särskilt på att det skall vara möjligt att ta del av informationen och att tydligt visa vilket arbetssätt som tillämpas. De registrerade fysiska mäklarnas ansvarsområden skall tydligt visas genom t.ex. en arbetsbeskrivning. Det bör finnas system för hur mäklarassistenterna arbetar och klara regler för hur översynen av detta arbete skall gå till. Som nämnts tidigare får kundinformationen inte obehörigen röjas. Gränsöverskridande verksamhet Internet medför en vidsträckt möjlighet till expansion. I detta läge är det viktigt att komma ihåg att samtliga regler om gränsöverskridande verksamhet även är tillämpliga på Internetverksamhet. För den svenska mäklare som vill verka utomlands innebär detta att denne bör ta kontakt med den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsväsendet i det aktuella landet. Den svenska ansvarsförsäkringen gäller i alla länder utom U.S.A. Varje svensk medborgare har rätt att teckna försäkring i utländska försäkringsbolag oavsett om dessa försäkringsgivare har koncession här i Sverige. Detta innebär att mäklaren får göra samma sak för kundens räkning. Övrigt Säkerhet Med hänvisning till bland annat de ofta känsliga och utlämnande uppgifter som kunden måste uppge inför en offertförfrågan om en försäkring bör försäkringsmäklare över Internet noga tänka över sina säkerhetsrutiner. Nedan visas en kortare uppställning av säkerhetsrelaterade risker som mäklarens användning av Internet mot kunderna är förenade med. (För utförligare redovisning hänvisas till Finansinspektionens rapport "Internet och finansiella tjänster" på Informationen färdas genom många offentliga nätverk vilket medför en risk för att obehöriga får tillång till informationen. Hackers kan bryta sin in i systemen. Lokala nätverk är sårbara för anfall. Virus kan lamslå systemen. Tekniska störningar eller fel kan uppstå p.g.a. misstag, förbiseenden, okunskap eller slarv av anställda eller kunder. Ett uppkommet fel kan snabbt drabba ett stort antal kunder. Internet erbjuder stora möjligheter att uppträda anonymt eller under falsk identitet. Avbrott kan ske i transmissionsnätet. Driftsavbrott kan också ske lokalt. Fel eller misstag begångna av andra företag kan få allvarliga verkningar. Lagrad information kan försvinna. Misskrediterande information kan genom Internet enkelt och snabbt spridas till en stor krets.

6 Digitalt lagrad information kan bearbetas och förändras. Det kan därför vara svårt att avgöra om informationen har förvanskats. Några exempel på vad mäklaren kan göra för att skydda sig mot ovanstående är till exempel att installera brandväggar, lägga in rutiner för in- och utloggning, frekvent byta lösenord, installera antivirusprogram, digitala signaturer med mera. Bekräftelse på uppdraget För kunden är det viktigt att i efterhand kunna kontrollera sina transaktioner och engagemang. Därför är det bra om det finns tillgång till någon typ av "kvitto", engagemangsbeskrivning eller dylikt. Kunden måste också på ett lätt och smidigt sätt kunna återta givna fullmakter och avsluta uppdrag. Support Vikten av god support i mäkleriverksamheten över Internet kan inte överdrivas. Försäkringsskyddet har ofta en så avgörande betydelse i människors liv att det är av yttersta vikt att försäkringen verkligen täcker de risker som kunden tänkt sig. Det är därför naturligt att kunden måste kunna kontakta mäklarna med frågor m.m. på ett snabbt och enkelt sätt. Internet som medium kan också kräva handledning och utbildning av kunderna så att kontakten blir effektiv och resultatet tillfredställande. Support kan till exempel ges genom kundtjänst, e-post och klagomålssidor där kunderna kan påpeka fel och brister. De som arbetar med supportfunktionerna bör ha tillräckliga kunskaper inom aktuellt område för att på ett betryggande sätt kunna svara på kundernas frågor. Frågor som rör försäkringslösningar brukar ibland vara sammanställda i formulär, så kallade FAQ-listor (Frequently Ask Questions). Standardsvaren på dessa frågor ansvaras för av fysiska registrerade försäkringsmäklare. Prestanda Mäklarna bör noga tänka igenom hur eventuella prestandaproblem skall lösas. Det kan till exempel visa sig att tillströmningen av kunder är så stor att mäklarna får svårt att hinna analysera kundernas behov ordentligt. Det kan inte anses acceptabelt, enligt Finansinspektionens mening, att kvalitén på Internet-mäklarnas arbete blir sämre av den anledningen att kvantiteten kunder är större än man väntat sig. Det är också viktigt att uppmärksamma att överbelastning kan leda till tröghet i systemen och medför osäkerhet och frustration hos kunderna; i värsta fall kan detta även medföra ekonomisk skada för kunden. Rapporter från Finansinspektionen Internet och finansiella tjänster (2000:3) Internet och försäkring (1998:7) Båda rapporterna finns på

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; beslutade den 23 november 1995 Inledning Dessa allmänna råd omfattar regler

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet Försäkringsförmedling Presentation av Tord Gransbo, Aktörer Försäkringsbolagen - anställda säljare Ombud enbolagsombud flerbolagsombud specialombud franchisetagare fritidsombud bancassurance Försäkringsmäklare

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

God försäkringsförmedlingssed

God försäkringsförmedlingssed sida 1 God försäkringsförmedlingssed En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige; SFS Utkom från trycket den utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 1 Nordic Försäkring och kunden Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Org Nr 556418-5014 Anders Personsgatan

Läs mer

Underskrift och namnförtydligande

Underskrift och namnförtydligande Den juridiska personens uppgifter Officiellt namn ANSÖKAN OM REGISTRERING SOM OMBUD (juridisk person) FO-nummer Bilaga A1 Gatuadress Postnummer Postanstalt Hemort Uppgifter om ombudsverksamheten Den ansvariga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat:

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat: Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Förmedlarpolicy för Folksam Företag

Förmedlarpolicy för Folksam Företag Förmedlarpolicy för Folksam Företag Allmänt... 3 Underlag... 3 Process... 3 Handläggningsrutiner vid offert-folksam... 3 Tillstånd/registrering... 3 Förmedlarfullmakt... 3 Försäkringsbrev och premiefaktura...

Läs mer

Vår kunskap er trygghet

Vår kunskap er trygghet Vår kunskap er trygghet Vår kunskap, er trygghet Vi erbjuder branschorganisationer, företag och personer ett helhetskoncept där vi hjälper till att upphandla, välja rätt och vid behov skräddarsy försäkringsskydd.

Läs mer

Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Svar 2 Genomlysningsprincipen (4p) Garantibelopp

Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Svar 2 Genomlysningsprincipen (4p) Garantibelopp Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Garantibelopp Enligt 2 kap. 10 FRL skall ett försäkringsföretag (oavsett associationsform), ha en kapitalbas när rörelsen påbörjas som minst uppgår till det

Läs mer

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Om du avlider kan en livförsäkring

Läs mer

Ersättning vid olycksfall och invaliditet

Ersättning vid olycksfall och invaliditet Studentolycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfall och ersätter invaliditet, kostnader, sjukhusvistelse och kristerapi. Vår Studentolycksfallsförsäkring

Läs mer

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Uppgifter om förmedlare Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn Besöksadress

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Om försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling Om försäkringsförmedling [Uppdaterad 2008-01-05] Från och med den 1 juli 2005 gäller lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Lagen bygger på ett EG-direktiv (2002/92/EG). Den ersätter försäkringsmäklarlagen

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT... 3 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD... 3 1 REGISTRERING AV OMBUD... 2 1.1 Registreringsansökan... 2 1.2 Utredningar som skall bifogas ansökan... 3 1.2.1 Juridisk person... 3 1.2.2

Läs mer

Remiss angående Försäkringsförmedling (Ds 2004:10)

Remiss angående Försäkringsförmedling (Ds 2004:10) 1 (6) 2004-09-13 Fi2004/715 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Remiss angående Försäkringsförmedling (Ds 2004:10) Svenska försäkringsmäklares förening, Sfm, har beretts tillfälle

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2002:1042 Utkom från trycket den 17 december 2002 utfärdad den 5 december 2002. Regeringen

Läs mer

Medlemsansökan Juridisk person

Medlemsansökan Juridisk person 1 (8) Svenska försäkrings förmedlares förening Medlemsansökan Juridisk person För antagande av passiv medlem i föreningen krävs: Att bolaget har tillstånd hos Finansinspektionen och är registrerat hos

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

FI:s syn på internettjänster

FI:s syn på internettjänster 2001-11-05 PM Författare: Alexandra Posacki Dnr 01-876-301 FI:s syn på internettjänster Inledning Finansinspektionen (FI) har i denna PM sammanställt riktlinjer och praxis som vägledning för de finansiella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Nya föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension BESLUTSPROMEMORIA Datum: 2011-06-13 FI dnr 10-2144 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Finansinspektionen år 2002

Finansinspektionen år 2002 R2 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(7) Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Finansinspektionen år 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Finansinspektionens (FI) årsredovisning,

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare.

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare. 221.082 14 04 Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren... org nr/pnr:... Adress:... härefter benämnd Förmedlaren

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:456 Utkom från trycket den 12 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Fråga 1 Socialförsäkring På socialförsäkringsområdet administreras försäkringarna av myndigheter och ansvaret för försäkringarna kan ytterst härledas till svenska

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige; SFS 1999:602 Utkom från trycket den 18 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Ansökan om registeruppgifter från Svenska Skulder och Armbågs Sällskapets Kvalitetsregister för forskningsändamål

Ansökan om registeruppgifter från Svenska Skulder och Armbågs Sällskapets Kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan om registeruppgifter från Svenska Skulder och Armbågs Sällskapets Kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan sänds till: Svenska Skulder och Armbågs Registret Ortopedmottagningen Danderyds

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling FFFS 2005:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2009-05-15 Observera att

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor God fastighetsmäklarsed 2006-11-16 Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Mäklarens upplysningsplikt... 4 3.2

Läs mer

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter.

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju 2011/8586/KO Yttrande Stockholm 2012-01-09 Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och till

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer