Vattenområden. Förorenade sediment. Branschgruppen för Förorenade områden Länsstyrelsen i Västra Götalands län, mars 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenområden. Förorenade sediment. Branschgruppen för Förorenade områden Länsstyrelsen i Västra Götalands län, mars 2003"

Transkript

1 Vattenområden Förorenade sediment Branschgruppen för Förorenade områden Länsstyrelsen i Västra Götalands län, mars 2003 Framtaget och sammanställt av Hillevi Upmanis

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vattenområden förorenade sediment... 3 Bäveån... 6 Edsån... 8 Sjöråsån... 9 Tidan Lidan Upperudsälven Viskan (inklusive Häggån) Ätran Örekilsälven Göta älv från havet till utloppet från Vänern Mölndalsån Säveån Göta älv norr om Göta älvs utlopp från Vänern Vattendrag till Askimsviken

3 Vattenområden förorenade sediment Inledning I förorenade områden ingår inte bara områden på torra land, utan även sediment i hav, sjöar och vattendrag. Som en del i arbetet med förorenade områden i Västra Götalands län, har Branschgruppen för Förorenade områden därför sett närmare på potentiella förorenares läge i förhållande till länets vattenområden (hav, vattendrag och sjöar). På det sättet har vi kunnat lokalisera områden där det finns risk för att sedimenten kan vara negativt påverkade av olika typer av utsläpp. Analysen har gjorts med hjälp av GIS (program: ArcView) och har inkluderat alla objekt i länets MIFO-databas (Metod för Inventering av Förorenade Områden), samt tillståndspliktiga anläggningar som har utsläpp till andra medier än luft (utdrag ur EMIR). På grund av ett misstag i analysen inkluderar dock kartorna även vissa objekt med utsläpp endast till luft (dessa objekt listas dock inte i tabellerna). Anledningen till att de tillståndspliktiga anläggningarna inkluderats är för att göra det helt säkert att potentiella riskområden inte missas. Detta innebär att ett stort antal områden finns med både som MIFO-objekt och som tillståndspliktiga anläggningar, och de kan ha något olika X- och Y-koordinater. Både uttaget ur MIFO och ur EMIR är gjort 12 december 2002, och objekt/anläggningar som lagts till efter detta datum är därför inte inkluderade i analysen. Följande avrinningsområden (namngivna efter utloppsnamnet för respektive vattendrag) har inkluderats i analysen (Figur 2). Inkluderade avrinningsområden Avrinningsområdena är definierade och framtagna av SMHI. Ätran Viskan Viskan inklusive delavrinningsområdet Häggån Rolfsån Kungsbackaån Göta älv Uppdelat i två områden: Göta älv från havet till utloppet från Vänern Allt norr om Göta älvs utlopp från Vänern samt inklusive delavrinningsområdena Mölndalsån och Säveån Bäveån Örekilsälven Strömsån Enningdalsälven Nossan Dalbergsån Upperudsälven Lidan Sjöråsån Tidan Friaån 3

4 Edsån Samt dessutom de mindre avrinningsområden (längs kusten) som ej ingår i ovanstående. Figur 1. De större analyserade avrinningsområdena i länet. Byälvens avrinningsområde ligger inte till någon del inom Västra Götalands län och inkluderas därför inte i analysen. Analys Rapporten redovisar endast de avrinningsområden där intressanta kluster av objekt har noterats. De intressanta klustren har valts ut i en granskning av materialet tillsammans med flera personer i branschgruppen. Enstaka 1:or samt mindre kluster av objekt har inte studerats närmare i det här arbetet. Om dessa ligger nära ett vattendrag kan de ändå utgöra en risk för sedimenten, vilket man bör vara uppmärksam på. 4

5 Som nämnts ovan finns vissa objekt som flera punkter i kartorna. Dettas beror dels på att de finns både i MIFO och i EMIR, och dels på att samma anläggning angetts med olika X- och Y-koordinater i EMIR (en anläggning anges en gång för varje ämne den hanterar). Objekten har inkluderats om de ligger inom en kilometers avstånd från vattenområdet, vilket har fastställts med hjälp av funktionen buffer i ArcView. I respektive karta har sedan dessa objekt ringats in, men själva bufferområdet visas inte i kartan. För vidare och/eller närmare analys finns filerna i mappen för branschgruppens arbeten på Länsstyrelsen. [Excel-filer: G:\Miljöskydd\Intern\Branschgrupper\Förorenade områden\mifo\gis Vattenområden\Redovisning; ArcView-filer (grundkarta): G:\Miljöskydd\Intern\Branschgrupper\Förorenade områden\mifo\gis Vattenområden] Vattendragens karaktär (det vill säga om de rinner snabbt eller långsamt och vilka sedimentationsmöjligheter som finns) är väsentliga vid de vidare analyserna av var föroreningarna sedimenterar. Figur 2. Karta över länets kommuner samt förorenade områden. Legend och norrpil gäller för alla kartor i dokumentet. 5

6 Bäveån Det sker troligen en hel del sedimentation i havsviken där Bäveån mynnar, och objekt även utanför avrinningsområdet (vilka därmed inte är listade i nedanstående tabell) har sannolikt sin avrinning till viken. Troligen finns sedimentprovtagningar. Figur3. Avrinningsområde Bäveån. 6

7 Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Bäveån. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: Totalt antal objekt: 24 Antal avloppsanläggn.: 1 Antal A-anläggningar: 0 Antal B-anläggningar: 2 Antal MIFO-objekt: 20 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 2 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 7 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 6 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 1 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 1 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 3 Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Bäveån. Objekten väster om sjöarna längs vattendraget till havsviken är gråmarkerade. OBJEKTID OBJEKT Uddevalla avloppsreningsverk, Skansverket BRANSCH: ; B-anläggning Havskurens avfallsupplag BRANSCH: ; B-anläggning F Junoverksområdet F ELIT Fönster F Tvättman F Katrinedal F Bjurströms Trävaru AB F Uddevalla Trä AB F Stureholms Träimpregnering AB F Galvano Lammert AB F Ängebackens bildelar AB F Stena Metall Återvinning AB F Uddevalla gasverk F Kampenhofs spinneri F Marinhuset AB, Södra F Junokajen F Marinhuset AB, Norra F Sellbergs, Grunnebo F Ohlssons Bildemontering F Skuleboda Fältspatgruva F Asfaltverk Stora Almås F Örbacka, Väne Ryr 7

8 Edsån Två 1:or vid Bottensjön (Forsvik). Sedimentprov finns på Länsstyrelsen [Karlsborgspärmen i arkivet]. Kvarteret Impregneraren på udden vid Edsåns utlopp (tre stycken 2:or) kan vara av intresse. Kontrollera om avrinningen sker till den mindre sjön väster om dem. Figur4. Avrinningsområde Edsån. Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Edsån. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: , Totalt antal objekt: 22 Antal avloppsanläggn.: 1 Antal A-anläggningar: 0 Antal B-anläggningar: 1 Antal MIFO-objekt: 21 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 2 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 2 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 1 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 0 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 16 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 0 8

9 Sjöråsån Alla objekt inom avrinningsområdet är av intresse för ansamling av föroreningar i sediment vid vattendragets utlopp. Figur5. Avrinningsområde Sjöråsån. Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Sjöråsån. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: Totalt antal objekt: 23 Antal avloppsanläggn.: 1 Antal A-anläggningar: 0 Antal B-anläggningar: 1 Antal MIFO-objekt: 22 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 2 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 8 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 2 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 0 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 10 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 5 Tabell. Objekten inom avrinningsområdet Sjöråsån. OBJEKTID OBJEKT Götene avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning F Kinnekleva, Skifferoljeverk m.m. 9

10 F Götene Träindustri F Götene mekaniska F Garveri F Bilskrot Gössäter F Helge Gustavssons ByggnadsAB F Brokvarns kvarn F Götene (öppen soptipp utmed Kinne Vedumsvägen F Brattefors F Gössäter soptipp F Kestad F Hälledal F Sandtorp F Kinne-Vedum F Gullhammra F Stengårdsslätten F Deponeringsanläggningen Gullhammar F Gössäter F Kinnekulle ring F Ödbogården F Haggården F Sörgården Tidan Tidans avrinningsområde visas i nedanstående figur. Det östra området inringar bara den sjö som kan bli aktuell för undersökning, eftersom i princip alla objekt söder om området troligen har sjön som sedimentationsområde (övriga). Objekten i det markerade området längst i söder (se Figur 6) är inte inkluderade, utan redovisas med en egen markering (södra området). Ytterligare ett intressant område kan vara viken där Tidan rinner ut i Vänern (norra området) 10

11 Figur6. Avrinningsområde Tidan och de områden som studerats närmare. Den röda markeringen anger den sjö där sediment från övriga objekt (dvs ej inkluderade i de andra områdena) senast bör sedimentera. Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Tidan. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: Totalt antal objekt: 136 Antal avloppsanläggn.: 3 Antal A-anläggningar: 1 Antal B-anläggningar: 13 Antal MIFO-objekt: 119 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 2 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 34 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 40 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 2 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 41 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 16 11

12 Figur6.1. Det markerade området i norr enligt Figur6. Figur6.2. Det markerade området i väster enligt Figur6. 12

13 Figur6.3. Det markerade området i söder enligt Figur6. Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Tidan. Objekten inom respektive delområde är markerade med N (norra), V (Västra), S (södra) samt Ö (övriga, det vill säga de som troligen sedimenterar i sjön i det rödmarkerade området). Observera att det är möjligt att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. OBJEKTID OBJEKT OMRÅDE Jonsboda BRANSCH: 01-1 ; B-anläggning Ö Tibro avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Ö Smebybacke AB BRANSCH: 01-1 ; B-anläggning Ö Moholms Säteri BRANSCH: 01-1 ; B-anläggning Ö Katrinefors Bruk BRANSCH: ; A-anläggning N Electrolux BRANSCH: 29 ; --anläggning N Volvo Lastvagnar, Skövde BRANSCH: 34 ; --anläggning Ö Cementa BRANSCH: ; A-anläggning Ö Skövde Slakteri AB BRANSCH: ; B-anläggning Ö Arla Foods AB - Skövde BRANSCH: ; B-anläggning Ö Skövde avfallsupplag, Risängen BRANSCH: ; B-anläggning Ö Hagåsentippen BRANSCH: ; B-anläggning Ö Klagstorpstippen (Tovatorpstippen) BRANSCH: ; B-anläggning Ö Skövde avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Ö Lear Corporation Sweden AB BRANSCH: ; B-anläggning Ö Vallberga Kontrollhönseri AB BRANSCH: 01-2 ; C-anläggning Ö Tidaflag AB BRANSCH: ; B-anläggning Ö Tidaholms avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Ö F Levins Ö F Sörsågen Bygg och Interiör AB Ö F Nolsågen Ö F Kårtorp Ö F Etja Kem och Tvätt Ö F Skaraborgs verktygsfabrik HB Ö F Ställverk Ö F Spånbank, Hultadammen Ö 13

14 F Häggetorp 1:95 Ö F "Albert Larssons" Ö F Vabacka Ö F Hönsa Ö F Häggetorps Sågverk AB Ö F Åreberg Ö F Grönhultstippen Ö F Kikås 1:217- Kishålan Ö F Kikås 1:217- Sodoms torn Ö F Br Strålin, Liared S F Alvar Hedén S F Strängsered (Strängseredstippen, Gullered) S F Strängsered S F F.d. Berghs Kemiska tvätt N F Lunds kemtvätt N F Käckestad 2:14 N F Katrinefors Bruk N F Mariestads Gasverk N F Ek N F Åbo soptipp V F Böja N F Suntetorps impregnering AB Ö F Stenatorps Trä AB Ö F Skövde gasverk Ö F Formec Teknik AB, Fd AB Rune Lorentzon Ö F Dagvattenanläggning i Skultorp Ö F Volvo Ö F AA Skrot Ö F R.Eklunds Skrotaffär och S.Eklunds Bilskrotning Ö F Skultorps Bildemontering Ö F Rävstorp Ö F Cementa AB Ö F Paroc Ö F Stena Gotthard Återvinnings AB Ö F Skaraborgs miljöhantering Ö F Timmersdala N F Sträte Ö F Träde Ö F Skultorp (Skultorpstippen) Ö F Stöpen Ö F Bronäs (Bronästippen) N F Gömmet N F Odenslunda Ö F Garpaparken Ö F Brakullen, Vreten Ö F Fjället Ö F Lilla Krogstorp Ö F Djursätra Ö F Väring (Värings tipp, Fredsskogen) Ö F Tåstorp Ö F Korgatorp Ö 14

15 F Annikas dråg N F Tatermyren Ö F Salt-Erik V F Kungsvillan Ö F Trumslagargropen Ö F Suntetorp Ö F Stolan N F Melldala A V F Melldala B V F Karlsfors kalkbruk V F Skalmesäter/Dämman V F Mölltorp Ö F Käpplunda A Ö F Käpplunda B Ö F Skövde mek. stenhuggeri och kalkbruks AB Ö F Lillegården A Ö F Lillegården B Ö F Nolgården Ö F Gullhögen Ö F Fridene Snickerifabrik AB Ö F Munkebo Korsberga Industrideponi Ö F Korsberga Tegelbruk Ö F Korsberga Ö F Blikstorp Ö F Fridene? Ö F Bälteberga Ö F Stallängstvätten Ö F Annefors Ö F Skjutbana Ekedalen Ö F Skjutbana Ekedalen 2 Ö F Garveriet Madäng Ö F Deponi Garveri 1 Ö F Deponi Garveri 2 Ö F Hjulåsen Ö F Klämmesbo Ö F Madäng Bilskrot Ö F Marbotorp Ö F Siggestorp Ö F Deponi Varpaliden Ö F Skjutbana Siggestorp Ö F Titanen Ö F Vättak Ö F Kemtvätt Yxan Ö F Madängsholm Ö F Hyltan deponi Ö F Tidaholmsverken-Lear Corporation Ö F Tidaholm kemisk tvätt Ö F Jönköpings Vulkan - Ön Ö F Swedish Match Industries AB Ö F Marbodal AB Ö F Ekedalen Ö 15

16 F Deponi Folkabo Ö F Deponi Fröjered Ö F Övertorp Ö F Ödegården Ö F Smedsgården Ö F Borgunda Såg AB Ö F AB Dala Foder Ö F Yllestad I S F Yllestad II S Lidan Vid utloppet till Vänern sedimenterar troligen mycket föroreningar, men detta är sannolikt inte ett problem eftersom området muddras ofta. Figur 7. Avrinningsområde Lidan samt det område som studerats närmare. 16

17 Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Lidan. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: , Totalt antal objekt: 117 Antal avloppsanläggn.: 7 Antal A-anläggningar: 1 Antal B-anläggningar: 15 Antal MIFO-objekt: 96 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 1 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 19 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 18 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 1 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 61 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 2 Figur7.1. Det markerade området enligt Figur7. Tabell. Lista över objekt inom avrinningsområde Lidan. Objekten inom det inringade området är markerade med gult. Vissa objekt kan finnas både som anläggning och som MIFO-objekt. OBJEKTID OBJEKT Asko Cylinda BRANSCH: 29 ; --anläggning Vara avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Håkantorps avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Kvänums avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning 17

18 Designor AB BRANSCH: ; B-anläggning LVI-produkter BRANSCH: 28 ; --anläggning Swedish Meats BRANSCH: ; B-anläggning Skaraverken BRANSCH: 28 ; --anläggning Kronfågel AB BRANSCH: ; B-anläggning Scan Foods AB - Potatisfabriken BRANSCH: ; B-anläggning Skara avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Volvo, Flobyfabriken BRANSCH: 34 ; --anläggning Sikaverken BRANSCH: 34 ; --anläggning Falköpings Mejeri BRANSCH: ; B-anläggning Konvex AB BRANSCH: ; A-anläggning Alton BRANSCH: 36 ; --anläggning Elanders Gummessons AB BRANSCH: ; B-anläggning Falköpings avfallsupplag BRANSCH: ; B-anläggning Falköpings avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Stenstorps avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Floby avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning F Vitesand F Fåglaviks Glasbruk F Levene Såg AB F Asko Cylinda AB F Brotorps kvarn F Levene Kvarn F Skattegårdens Kvarn F Önumstorps Kvarn F Svarvarebo F St Skattegården, Längjum F Tråvad F Adelsåsen, Stora Levene F Levene, Stora Levene F Kulla, Vedum F Långaberget, Vedum F Enekulla, Arontorp F Nedervara, Nils-Ersgården F Assarsgården, Elisgården F Vägestorp F Rangeltorp F Lidköpings gasverk F Lidköping Machine Tools AB F Avfallstippen Resville F Järpåstippen F Skara Kemtvätt HB F Textil-Lån AB F El-Tvätten F Skara Gasverk F Eccoverken - Skaraverken F Munkatorp (Lertag vid Tegelbruket) F Ekängen F Axvalls skräphåla F Kålltorps gårdstipp F Hästhalla 18

19 F Blombacka gårdstipp F Tullportagärdet (Orion) F Oxen (Kalven) F Lundby F Skövde Riv och Skrotningsteknik F Mulles skrot F Almtex, Snipebro F Falköpings Gasverk F Deponi Bredegården F Orreholmen F AB Rosén och Söner F Slutarps Kvarn F Stenstorps Elektriska Kvarn F Jäla Kvarn F Lokstallarna F Haglunds F Tvättcentra i Falköping AB F Eltvätten F Lilla Björn 1 F F.d. Deponi Slutarp/Kinnarp F F.d. Deponi Vartofta F F.d. Deponi Gudhem/Torbjörntorp/Broddetorp F F.d. Deponi Odensberg F Bredegården, Stora Bjurum F Odensberg I F Valaberg F Odensberg III F Sätuna F Kåxtorp F Kvättak Lantbruk AB F Torpa F Ullene F Vrangelsholm F Kinnatomten F Mönarp F Kungsgården F Friggeråkers F Göteve Brogården F Hushållningssällskapet F Döve F Halsäng F Rosenskog F Långö F Tåstorp F Brobacken (Långaläst) F Holmen F Slöta-Backen F Skällsbo F Fjällåkra F Ranten F Stora Bjurum I 19

20 F Stora Bjurum II F Stora Bjurum III F Slutarp F Gudhem Ingatorp F Stenstorp F Kinnarp F Vartofta F Heden (Deponi Gudhem/Torbjörntorp/Broddetorp F Odensberg (fd kommunal deponi) F Skårs kalkbruk F Bjällum Upperudsälven Figur 8. Avrinningsområde Upperudsälven samt de områden som studerats närmare. Ett par områden söderut har flera allvarliga objekt i närheten av varandra, men med avseende på antal objekt har de inte inkluderats. Dock kan det vara av intresse att studera sedimenten i anslutning till de allvarligaste objekten som ligger precis intill vattnet (dessa har även känd påverkan på sedimenten: MIFO 1:orna Duni AB, Långed, F och Håfreströms bruk, F ). 20

21 Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Upperudsälven. Observera att vissa objekt anges både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: Totalt antal objekt: 77 Antal avloppsanläggn.: 4 Antal A-anläggningar: 3 Antal B-anläggningar: 7 Antal MIFO-objekt: 66 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 10 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 26 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 18 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 2 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 10 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 0 Figur 8.1. Svartmarkerat område enligt Figur 8 uppdelat i två grupper (Norra och Södra). Den anläggning som syns i södra området har endast utsläpp till luft. 21

22 Figur8.2. Grönmarkerat område enligt Figur 8 uppdelat i två grupper (Norra och Södra). Figur 8.3. Gråmarkerat område enligt Figur 8. 22

23 Tabell. Lista över objekt inom avrinningsområde Upperudsälven. Vissa objekt finns både som anläggning och som MIFO-objekt. OBJEKTID OBJEKT OMRÅDE Eds avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Norra Onsöns avfallsupplag BRANSCH: ; B-anläggning Norra Bengtsfors avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Södra Billingsfors avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Dals Långed avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Skåpaforsverken BRANSCH: ; A-anläggning Billingsfors Pappersbruk BRANSCH: ; A-anläggning Långedsverken BRANSCH: ; B-anläggning Segerström & Svensson Bengtsfors AB BRANSCH: 34 ; --anläggning Norra Nolängens avfallsupplag BRANSCH: ; B-anläggning Håfreströms AB BRANSCH: ; A-anläggning F Uno-X, Industrigatan Södra F Shell Jordbrovägen Södra F Eds Däck/Jet Södra F Shell Storgatan Norra F Gulf, Storgatan Norra F Mobil, Storgatan Norra F Statoil, Faktorsgatan Norra F Skandinaviska Bilskrotning F Håbols Lanthandel F OK Jordbrovägen Södra F Eds Begagnade Bil AB Södra F Texaco, Jordbrovägen Södra F Nössemarks Bensinstation F Dals-Eds Skytteförening Norra F Gäseruds jaktvårdsföreing F Håbols skyttegille F Nössemarks Västra Skytteförening F Nössemarks Älgbaneförening F Risme Jaktvårdsområde F Rävmarkens skytteförening F Sunds Skytteförening F Valsebo Älgskyttebana F RBG-Skrotbilar F Le Bruk, Bälnäs Ind. omr. Norra F Bengtsbrohöljen Södra F Statens Vägverk Ödskölt F Ballast Väst/Dalslandsverken F Gustavsfors F SJ Kråkviken F Långeds Mekaniska Verkstads AB F Mustadsfors Bruks AB F Sulfiten, Bengtsfors Norra F KemA, Bengtfors Södra F KemB, Bengtsfors Södra F KemC, Bengtsfors Norra F Trekantens Speceri o Special 23

24 F Bilisten F HT-Service F B.Karlsson Q8, Billingsfors F Connys Center AB Norra F Br Eks Bilverkstad F Swebus AB Södra F Motorfirman Harry Hansson AB F JCL F Pump, Brohögens Bensin F Västfrakt F Bilbolaget i Bengtsfors AB Södra F Nelsons Bilservice F Anton Olsson Järnhandel AB F Shell, Bengtsfors Norra F Duni AB, Skåpafors F Billingsfors Pappersbruk F Vanern-Timber AB F Duni AB, Långed F BEWAB Norra F Bengtsbrohöljen (mellan bebyggesle och) Södra F Centrala Långed F Grimmerudsmossen F Katterud F Klon F Korsbytippen (inbegriper fd objektet JCL) F Mustadfors tipp F Sulfittippen F Majbergstippen F Håverud F Håfreströms Bruk F Åsensbruk 24

25 Viskan (inklusive Häggån) Viskan är mycket välundersökt, och därför har endast delavrinningsområdet Häggån studerats närmare. Figur 9. Avrinningsområde Viskan samt det område (södra delen av Häggån) som studerats närmare. Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Viskan. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: , Totalt antal objekt: 170 Antal avloppsanläggn.: 3 Antal A-anläggningar: 1 Antal B-anläggningar: 13 Antal MIFO-objekt: 155 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 28 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 42 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 66 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 4 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 14 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 0 25

26 Figur 9.1. Markerat område enligt Figur 9 (södra delen av Häggån). Tabell. Sammanfattning av objekten inom delavrinningsområdet Häggån. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: Totalt antal objekt: 157 Antal avloppsanläggn.: 2 Antal A-anläggningar: 2 Antal B-anläggningar: 10 Antal MIFO-objekt: 144 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 26 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 38 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 63 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 3 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 13 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 0 26

27 Tabell. Lista över objekt inom avrinningsområde Viskan. Objekten inom det inringade området är markerat med gult. Vissa objekt finns både som anläggning och som MIFOobjekt. Tre objekt (MIFO 3:or) ligger längre norrut längs Häggåns sträckning. Dessa objekt är markerade med fet stil i tabellen. Anläggningen ligger inom området, men har endast utsläpp till luft. OBJEKTID OBJEKT Skene avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Ludvig Svensson AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Sjuhäradsbygdens Färgeri AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Almedahl-Kinna AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Faiber Plast AB BRANSCH: ; B-anläggning Skene Skogs avfallsupplag BRANSCH: ; B-anläggning Borås avloppsreningsverk, Gässlösa BRANSCH: ; B-anläggning Viskafors avloppsreningsverk, Bogryd BRANSCH: ; B-anläggning Borås Wäfveri Beredning AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Rydboholms Textil AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Saxylle-Kilsund International AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning FOV Fabrics AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Industrigalv i Borås AB BRANSCH: 28 ; --anläggning FOV Fabrics AB (Dalsjöfors) BRANSCH: ; B-anläggning Sobackens avfallsupplag BRANSCH: ; A-anläggning Rya Kraftvärmeverk BRANSCH: 40-1 ; A-anläggning F Vägverket F Borås Wäfveri AB, Kungsfors F Tambox AB F Värmecenter i Kinna AB F Textil och Metallskroten F Kinnaströms Textilfabrik F Örby Bensinstation F Kinna Däckcentral Texaco F Dick o Owes Bensin Shell F Fritsla Biltjänst Shell F OK-Västra F HB LJ Wingqvist F Skene Skrot F Rydal Skjutbana F OK Viskadalen F Tovek Bil AB (BP) F Kinnawell F Kungsfors-Bomullstippen F Haldens Färgeri (August Werner) F Ludvig Svensson AB F Sjuhäradsbyggdens Färgeri AB F Hagmans Kemi AB F Almedahls-Kinna F Kinnasand AB F Kasthall Mattfabrik AB F Örby Sågverk F Emaljskyltfabriken Svea AB F Sprakareds Emaljverk 27

28 F Esso, Holsljunga F ICA Tapp, Holsljunga F Bredgården F Sweba Dahlén AB F Värmecentrat Lennart Roy AB F Poståkeriet F Tvätt-Kemin AB F Åhaga Verkstäder F Justs Färgeri F Unges Kemtvätt F Lokstallarna, Norrmalm F f.d. Rudells Kemi F Borås Band & Hängselfabrik F AB Borås Klädningstygsfabrik F AB Merinos F Appreterings AB Norden F Wiskastrand (Monsun Tison) F Borås Tapetfabriks AB F Kamgarnsspinneriet Göta F Borås Mekaniska Gummiväveri F Borås Nya Bilverkstad F Borås Bilcenter F WiWe:s Bil & Motor F Bennys Bil o Motor F Langes Bil o Motor F Borås Rostskyddshall F AB Molins Bil & Diesel F G:s Bil & Maskin F Nybro F Söderleden F Jössagatan F Åsboholmsgatan F Ryda F Getängen F Lundby-Armbåga (Eiser) F Lundby-Knalleland F Nedre Norrmalm F Lundby-Kilsund F Lundby-Skaraborgsvägen F Lundby-Simonsland F Parkstaden-Norrby F Göta Norra F Göta-Gässlösa (Ljungbergs Läderfabrik) F Centrum-Stadsmotorvägen F Centrum F Druvefors F Bergsäter-Katrinedal F J. A Ferhm Skrotaffär F Borås Lokaltrafik AB F Henry Johanssons Bilverkstad F Norrby Bilverkstad 28

29 F BW AB F Norrbygaraget F Nynäsgaraget F Borås Dieselservice F Stubinen Data & Elektro F Hanssons Reparationsverkstad F Skadecenter i Borås AB F Toarpsdals Bilverkstad F AB Dalsjöfors Bil & Kaross F Uno Asplunds Bil AB F Bockaryds Bilverkstad AB F I.A. Hedin Bil AB F AB Perfekt Bilvård, Westman & Eriksson F Sune Andersson Bil & Motor F Svaneholms Bil & Motor KB F HB Johansson Motormekaniska F Car Care Allt inom bilvård & rostskydd F Carnes Bil AB/Rune Berg Bilverkstad AB F Druvefors Biltjänst F Bilpunkten F Pettersson & Son Bilverkstad F Borås Bilhall F Kj:s Biltjänst F Tegbrings Bil o Motor F Auto Service F Batteritjänst F Ramnås Bilverkstad F Bilteknik Tommy Fors AB F Elias Motor F Sjöbo Bilservice F Alex Motor F Stig Gunnarsson Bilverkstad F JIKAB Bil AB F Autoteknik i Borås AB F LBC i Borås AB F Göte Larsson Åkeri AB F LB Transport AB F Viareds Åkeri AB F LE Ivarssons Åkeri och Truckar F Borås Transport Gustavsson & Co F Borås Bilfrakt AB F Fristad Express AB F Schenker BTL AB F Gunnar Nyströms Åkeri AB F Hasse Svenssons Åkeri AB F Valsgravyr i Borås F Industrigalv i Borås F Eiser AB F Borås Wäfveri Beredning AB F Borås Wäfveri AB F Rydboholms Textil AB 29

Bilaga 3. Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län. Uppdaterad 2014-10-27. 2a 155944. 2b 155932

Bilaga 3. Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län. Uppdaterad 2014-10-27. 2a 155944. 2b 155932 1 Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län Uppdaterad 2014-10-27 Bilaga 3 1 161325 Viskan (Djupasjön, Guttasjön, Rydboholmsdammarna) Borås Övrigt BKL 1 1 Delvis Annan 2a 155944

Läs mer

Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län

Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län Upprättad 2013-10-09 Bilaga 1 Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län Prioriteringsordning Objektets namn Kommun Bransch Riskklass Finns ansvarig Primär förorening (ja/nej/delvis)

Läs mer

Göteborg; Kungsportsavenyn. Göteborg; Gårda. Göteborgs evenemangsområde. Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Stampen.

Göteborg; Kungsportsavenyn. Göteborg; Gårda. Göteborgs evenemangsområde. Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Stampen. n för hyreshus Sida: 1 ( 9 ) 1401 1480119 Göteborg; Östra Nordstaden, Centralen och Fredsgatan 1402 1480069 Göteborg; Lindholmen Science Park 1480098 Göteborg; Lilla Bommen och Hultmansholme 1480120 Göteborg;

Läs mer

Valid as of 1 January Subject to changes without prior notice. 1/12

Valid as of 1 January Subject to changes without prior notice. 1/12 Valid as of 1 January 2013. Subject to changes without prior notice. 1/12 Country code Terminal Zip code City TUF zon SACT PRICE ZON Route Unit Deadline shipments ready for carrige Departur terminal 1

Läs mer

Deadline shipments ready for carrige. Departur terminal

Deadline shipments ready for carrige. Departur terminal Valid as of 1 January 2013. Subject to changes without prior notice. 1/12 Country code Terminal Zip code City TUF zon SACT PRICE ZON Route Unit Deadline shipments ready for carrige Departur terminal 1

Läs mer

Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Johanneberg. Göteborg; Burås. Göteborg; Linnégatan. Göteborg; Gårda. Göteborg; Stampen. Göteborg; Östra Stampen

Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Johanneberg. Göteborg; Burås. Göteborg; Linnégatan. Göteborg; Gårda. Göteborg; Stampen. Göteborg; Östra Stampen n för hyreshus Sida: 1 ( 9 ) 1401 1480067 Göteborg; Norra Älvstranden 1480069 Göteborg; Lindholmen Science Park 1480070 Göteborg; Johanneberg 1480072 Göteborg; Burås 1480108 Göteborg; Långgatorna och Olivedal

Läs mer

Burås, Göteborgs kommun. Gårda, Göteborgs kommun. Stampen, Göteborgs kommun. Göteborgs evenemangsområde. Heden, Göteborgs kommun

Burås, Göteborgs kommun. Gårda, Göteborgs kommun. Stampen, Göteborgs kommun. Göteborgs evenemangsområde. Heden, Göteborgs kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 9 ) 1401 1480067 Lindholmen, Göteborgs kommun 1480069 Lindholmen Science Park, Göteborgs kommun 1480070 Johanneberg, Göteborgs kommun 1480072 Burås, Göteborgs kommun 1480108 Långgatorna

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Fastställda serier 2016

Fastställda serier 2016 Till berörda föreningar 2016.03.21 Fastställda serier Pojkar 7-manna 2016 Västergötlands Fotbollförbunds tävlingskommitté (DTK) har fastställt seriesammansättningen för Pojkar 7-manna 2016 Kompisligan,

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

På representantskapsmötet behandlas även: Förslag till förändringar i Tävlingsbestämmelserna

På representantskapsmötet behandlas även: Förslag till förändringar i Tävlingsbestämmelserna Till distriktets föreningar 2017.11.02 Förslag till seriesammansättningar 2018 Västergötlands Fotbollförbunds tävlingskommittés (DTK) förslag till seriesammansättningar för division 3, damer samt division

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Förslag till seriesammansättning 2016 Pojkar

Förslag till seriesammansättning 2016 Pojkar Till berörda föreningar 2016.02.19 Förslag till seriesammansättning 2016 Pojkar Förslag till seriesammansättning för Pojkar div 1-8 föreligger. Föreningarna är välkomna med synpunkter på förslaget. Dessa

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Förslag till seriesammansättning Flickor 2016 Kompisligan 7-manna

Förslag till seriesammansättning Flickor 2016 Kompisligan 7-manna Till berörda föreningar 2016.03.16 Förslag till seriesammansättning Flickor 2016 Kompisligan 7-manna Förslag till seriesammansättning för Flickor 7-manna föreligger. Föreningarna är välkomna med synpunkter

Läs mer

Till berörda föreningar

Till berörda föreningar Till berörda föreningar 2017.02.24 Förslag till seriesammansättning 2017 Pojkar Förslag till seriesammansättning för Pojkar div 1-8 föreligger. Föreningarna är välkomna med synpunkter på förslaget. Dessa

Läs mer

REMISSUTGÅVA. Avslutade/nedlagda deponier i Göteborgsregionen A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen

REMISSUTGÅVA. Avslutade/nedlagda deponier i Göteborgsregionen A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen REMISSUTGÅVA Avslutade/nedlagda deponier i Göteborgsregionen A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Nedlagda eller avslutade deponier i Göteborgsregionen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Bilaga 1, Cykelplan VG-län,

Bilaga 1, Cykelplan VG-län, Falköping 46/47 GC utmed v46/47 mellan befintliga tunnlar 2011 1 500 750 375 samordnas med gasledning - kommunen utför Falköping 46 GC genomfart Åsarp 2012 3 080 1 540 770 samordnas med beläggning av vägen

Läs mer

Gårda, Göteborgs kommun. Stampen, Göteborgs kommun. Göteborgs evenemangsområde. Heden, Göteborgs kommun. Älvsborg, Göteborgs kommun

Gårda, Göteborgs kommun. Stampen, Göteborgs kommun. Göteborgs evenemangsområde. Heden, Göteborgs kommun. Älvsborg, Göteborgs kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 9 ) 1401 1480119 Östra Nordstaden, Centralen och Fredsgatan, Göteborgs kommun 1402 1480069 Lindholmen Science Park, Göteborgs kommun 1480098 Lilla Bommen och Hultmansholme, Göteborgs

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

En västsvensk industrihistoria Tiden fram till år Kent Olsson

En västsvensk industrihistoria Tiden fram till år Kent Olsson En västsvensk industrihistoria Tiden fram till år 1950 Kent Olsson Innehåll Tiden fram till år 1920 9 Industrialiseringen och städernas nya roll 14 Den svenska industrialiseringen och den västsvenska 17

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Antal låntagare 2012 Västra Götalands län

Antal låntagare 2012 Västra Götalands län Antal låntagare 2012 Västra Götalands län Folkbibliotek Låntagare vuxna Låntagare under 18 år Totalt Ale kommunbibliotek 29 26 55 Alingsås bibliotek 51 63 114 Angereds bibliotek 8 2 10 Askims bibliotek

Läs mer

Förslag till seriesammansättningar 2016

Förslag till seriesammansättningar 2016 Till distriktets föreningar 2015.11.19 Förslag till seriesammansättningar 2016 Västergötlands Fotbollförbunds tävlingskommittés (DTK) presenterade 2015.10.29 sitt förslag till seriesammansättningar för

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

forsamling valdistriktsnamn vallokal besoksadress_adress1 besoksadress_adress2 besoksadress_postort oppettid Borås Caroli församling Caroli 1 Caroli

forsamling valdistriktsnamn vallokal besoksadress_adress1 besoksadress_adress2 besoksadress_postort oppettid Borås Caroli församling Caroli 1 Caroli forsamling valdistriktsnamn vallokal besoksadress_adress1 besoksadress_adress2 besoksadress_postort oppettid Borås Caroli församling Caroli 1 Caroli församlingshem Skolgatan 1 Borås 12.00-20.00 Borås Caroli

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Ansökningar i kö för stöd till bredband

Ansökningar i kö för stöd till bredband 1(7) Ansökningar i kö stöd till bredband Placering Ansökningsdatum Förening Kommun 1 2011-11-11 Skredsviks Fiber ek.. Uddevalla 2 2011-11-18 Norra Bullarens fiber ek.. Tanum 3 2011-11-18 Bredband i Marsstrand

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2015 GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 med budgetplan för 2016 Intäkter Intäkterna består främst av medlems- och kontrollavgifter.

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

PROJEKT. Egenkontroll om miljörisker, oljeavskiljare. kemikalier 2014 2015-02-04

PROJEKT. Egenkontroll om miljörisker, oljeavskiljare. kemikalier 2014 2015-02-04 PROJEKT Egenkontroll om miljörisker, oljeavskiljare och kemikalier 2014 2015-02-04 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Karta - Älvsborgs län 228 församlingar

Karta - Älvsborgs län 228 församlingar Karta - Älvsborgs län 228 församlingar Karta - Älvsborgs län 228 församlingar Fel har smugit sig in på kartan! 2 församlingar har nummer 85, Brämhult. Den större av dessa är numera delad i Caroli och Gustav

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

ronden Skövde Göteborg Fyrbodal Göteborg 15 juni 13 dec 2014 uppdaterad 20 okt 2014

ronden Skövde Göteborg Fyrbodal Göteborg 15 juni 13 dec 2014 uppdaterad 20 okt 2014 ronen Sköve Göteborg Fyrboal Göteborg uppatera 20 okt 2014 15 juni 13 ec 2014 Telefonlista Min husläkare: Telefon: Vårcentralen: Apoteket: Försäkringskassan: Larmcentralen (personlarm): Nönummer: Närmast

Läs mer

Barnavårdsstatistik. Västra Götalands län Fyra månaders utredningstid Ansökningar om vård enligt LVU Familjehemsplaceringar SOCIALENHETEN

Barnavårdsstatistik. Västra Götalands län Fyra månaders utredningstid Ansökningar om vård enligt LVU Familjehemsplaceringar SOCIALENHETEN SOCIALENHETEN Barnavårdsstatistik Västra Götalands län 2002 Fyra månaders utredningstid Ansökningar om vård enligt LVU Familjehemsplaceringar 2003:33 Barnavårdsstatistik Västra Götalands län 2002 Publikation

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Till distriktets föreningar Förslag till seriesammansättningar 2016

Till distriktets föreningar Förslag till seriesammansättningar 2016 Till distriktets föreningar 2015.10.29 Förslag till seriesammansättningar 2016 Västergötlands Fotbollförbunds tävlingskommittés (DTK) förslag till seriesammansättningar för division 2-3, damer samt division

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013

Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013 Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys och uppföljning

Läs mer

BMS Id Lokal Kommun 09001 Göteborg Göteborg 09002 Vinga Göteborg 09003 Tistlarna, SV Vrångö Göteborg 09004 Valö, S Vrångö Göteborg 09005 Kungsö, S

BMS Id Lokal Kommun 09001 Göteborg Göteborg 09002 Vinga Göteborg 09003 Tistlarna, SV Vrångö Göteborg 09004 Valö, S Vrångö Göteborg 09005 Kungsö, S BMS Id Lokal Kommun 09001 Göteborg Göteborg 09002 Vinga Göteborg 09003 Tistlarna, SV Vrångö Göteborg 09004 Valö, S Vrångö Göteborg 09005 Kungsö, S Vrångö Göteborg 09006 Vrångö Göteborg 09007 Lökholmen,

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING FÖR 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING SODAR på Skene Skog avfallsanläggning, i bakgrunden syns masten där vi också har vindmätare. - 1 - INLEDNING Luftvårdsförbundet skall

Läs mer

Ale Livered 21. Bengtsfors Kölviken 26 Ja Dalbacka 61 Radiolänk 8 Mb från Torrskog ja. Bollebygd Gesebol 165 Radiolänk 34 Mb från Hultafors

Ale Livered 21. Bengtsfors Kölviken 26 Ja Dalbacka 61 Radiolänk 8 Mb från Torrskog ja. Bollebygd Gesebol 165 Radiolänk 34 Mb från Hultafors Telestationsområden i Västra Götaland utan kraftfullt trådbundet bredband 2014-09-25 Kommun/telestation Antal hushåll Närmaste anslutning Finns i ansökan VGR Ale Livered 21 Alingsås Knutstorp 97 Ödenäs

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Feasility for SDH in Region Västra Götaland

Feasility for SDH in Region Västra Götaland Feasility for SDH in Region Västra Götaland Project Manager; Professor CIT Energy Management AB; Chalmers University of Technology SDH - Billund 21-22 september, 2016 1 Acknowledgement Survey of heating

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

PROJEKT. Inspektion av oljeavskiljare 2015-10-28

PROJEKT. Inspektion av oljeavskiljare 2015-10-28 PROJEKT Inspektion av oljeavskiljare vid drivmedelsstationer 2015 2015-10-28 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

LÖVTRÄDSRIKA LANDSKAP

LÖVTRÄDSRIKA LANDSKAP LÖVTRÄDSRIKA LANDSKAP -en inledande analys av särskilt lövträdsrika områden i Värmlands, Västra Götalands, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län samt fastlandsdelen av Kalmar län Kartdel:

Läs mer

Postnummer Postort HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD

Postnummer Postort HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD Postnummer Postort 302 20 HALMSTAD 302 21 HALMSTAD 302 22 HALMSTAD 302 23 HALMSTAD 302 24 HALMSTAD 302 25 HALMSTAD 302 26 HALMSTAD 302 27 HALMSTAD 302 29 HALMSTAD 302 30 HALMSTAD 302 31 HALMSTAD 302 32

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING FÖR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING Vår nya SODAR står här på prov i Billingsfors, Bengtsfors kommun - 1 - INLEDNING Luftvårdsförbundet skall inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Ort Butik Ägarombud Mail

Ort Butik Ägarombud Mail Ort Butik Ägarombud Mail Alingsås Coop Alingsås Tobias Berglund agarombud1.alingsas@coopvast.se Bengtsfors Coop Konsum Bengtsfors Agneta Lawrence agarombud.bengtsfors@coopvast.se Borås Coop Forum Borås

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Antal låntagare 2013 Västra Götalands län

Antal låntagare 2013 Västra Götalands län Antal låntagare 2013 Västra Götalands län Folkbibliotek Låntagare vuxna Låntagare under 18 år Totalt Ale kommunbibliotek 36 59 95 Alingsås bibliotek 59 83 142 Angereds bibliotek 8 2 10 Askims bibliotek

Läs mer

Tätorter i Västra Götalands län Uppgifter hämtatde från SCB, Sveriges officiella statistik, Statistiska meddelanden MI 38 SM 1101

Tätorter i Västra Götalands län Uppgifter hämtatde från SCB, Sveriges officiella statistik, Statistiska meddelanden MI 38 SM 1101 Tätorter i Västra Götalands län Uppgifter hämtatde från SCB, Sveriges officiella statistik, Statistiska meddelanden MI 38 SM 1101 Bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet ges i Västra Götalands län till

Läs mer

06-10-24 Tisdag 51017 1900 Wårgårda IBK - IBK 7-Härad P89/90S Sporthallen, Vårgårda Henrik Carlsson Pedram Koublani

06-10-24 Tisdag 51017 1900 Wårgårda IBK - IBK 7-Härad P89/90S Sporthallen, Vårgårda Henrik Carlsson Pedram Koublani OBS! Detta är en grunduttagning från 061010. Matchflyttningar och ev. återbud från domare efter det datumet är inte med på detta schema. 06-10-20 Fredag 10036 2000 Borås IBF - Skara IBK HIII Boråshallen,

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Miljömålen och vattendirektivet. Jens Mentzer Miljömålssekretariatet Länsstyrelsen i Västra Götaland

Miljömålen och vattendirektivet. Jens Mentzer Miljömålssekretariatet Länsstyrelsen i Västra Götaland Miljömålen och vattendirektivet Jens Mentzer Miljömålssekretariatet Länsstyrelsen i Västra Götaland Likheter/skillnader miljöproblem Vattendirektivet Försurning Övergödning Fysisk påverkan Miljögifter

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Feasility for SDH. in Region Västra Götaland. Jan-Olof Dalenbäck

Feasility for SDH. in Region Västra Götaland. Jan-Olof Dalenbäck Feasility for SDH in Region Västra Götaland Project Manager; Professor CIT Energy Management AB; Chalmers University of Technology SDH - Billund 21-22 september, 2016 1 Acknowledgement Survey of heating

Läs mer

Besöksnäring i Fysisk planering Övergripande fysisk struktur

Besöksnäring i Fysisk planering Övergripande fysisk struktur Åmål Bengtsfors Skagern Gullspång Skagersvik Otterbäcken Vänern Dalbosjön Sjötorp Älgarås Lyrestad Unden Mellerud Mariestad Vänern Töreboda Besöksnäring - Fysisk Skaraborg Besöksmål Ullervad Undenäs Lugnås

Läs mer

PM E20 Förbifart Mariestad

PM E20 Förbifart Mariestad Structor Mark Göteborg 1215-224 2016-03-14 PM E20 Förbifart Mariestad Översiktlig inventering av potentiella förorenande verksamheter 1 Bakgrund och syfte Längs med E20 finns ett utredningsområde avseende

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

GYTTORP CUP 2013-04-01

GYTTORP CUP 2013-04-01 JUNIOR 1 Johansson Linus Herrljunga 182 2 Larsson Johan Skara 181 3 Nyberg Joel Grästorp 175 4 Karlsson Fredrik Högsäter 166 5 Killén Pontus Bollebygd 155 6 Bäcklund Dennis Trollhättan 151 7 Falk Carl-Oscar

Läs mer

SDH - Bakgrund. Solvärme i när- och fjärrvärmesystem i Västra Götaland / SDHp2m. SDH Västra Götaland. SDH - p2m

SDH - Bakgrund. Solvärme i när- och fjärrvärmesystem i Västra Götaland / SDHp2m. SDH Västra Götaland. SDH - p2m Solvärme i när- och fjärrvärmesystem i Västra Götaland / SDHp2m Professor Chalmers tekniska högskola CIT Energy Management AB SDHp2m - Alingsås - 6 september, 206 SDH - Bakgrund SDH Takeoff (200-2) Status,

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer