Vattenområden. Förorenade sediment. Branschgruppen för Förorenade områden Länsstyrelsen i Västra Götalands län, mars 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenområden. Förorenade sediment. Branschgruppen för Förorenade områden Länsstyrelsen i Västra Götalands län, mars 2003"

Transkript

1 Vattenområden Förorenade sediment Branschgruppen för Förorenade områden Länsstyrelsen i Västra Götalands län, mars 2003 Framtaget och sammanställt av Hillevi Upmanis

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vattenområden förorenade sediment... 3 Bäveån... 6 Edsån... 8 Sjöråsån... 9 Tidan Lidan Upperudsälven Viskan (inklusive Häggån) Ätran Örekilsälven Göta älv från havet till utloppet från Vänern Mölndalsån Säveån Göta älv norr om Göta älvs utlopp från Vänern Vattendrag till Askimsviken

3 Vattenområden förorenade sediment Inledning I förorenade områden ingår inte bara områden på torra land, utan även sediment i hav, sjöar och vattendrag. Som en del i arbetet med förorenade områden i Västra Götalands län, har Branschgruppen för Förorenade områden därför sett närmare på potentiella förorenares läge i förhållande till länets vattenområden (hav, vattendrag och sjöar). På det sättet har vi kunnat lokalisera områden där det finns risk för att sedimenten kan vara negativt påverkade av olika typer av utsläpp. Analysen har gjorts med hjälp av GIS (program: ArcView) och har inkluderat alla objekt i länets MIFO-databas (Metod för Inventering av Förorenade Områden), samt tillståndspliktiga anläggningar som har utsläpp till andra medier än luft (utdrag ur EMIR). På grund av ett misstag i analysen inkluderar dock kartorna även vissa objekt med utsläpp endast till luft (dessa objekt listas dock inte i tabellerna). Anledningen till att de tillståndspliktiga anläggningarna inkluderats är för att göra det helt säkert att potentiella riskområden inte missas. Detta innebär att ett stort antal områden finns med både som MIFO-objekt och som tillståndspliktiga anläggningar, och de kan ha något olika X- och Y-koordinater. Både uttaget ur MIFO och ur EMIR är gjort 12 december 2002, och objekt/anläggningar som lagts till efter detta datum är därför inte inkluderade i analysen. Följande avrinningsområden (namngivna efter utloppsnamnet för respektive vattendrag) har inkluderats i analysen (Figur 2). Inkluderade avrinningsområden Avrinningsområdena är definierade och framtagna av SMHI. Ätran Viskan Viskan inklusive delavrinningsområdet Häggån Rolfsån Kungsbackaån Göta älv Uppdelat i två områden: Göta älv från havet till utloppet från Vänern Allt norr om Göta älvs utlopp från Vänern samt inklusive delavrinningsområdena Mölndalsån och Säveån Bäveån Örekilsälven Strömsån Enningdalsälven Nossan Dalbergsån Upperudsälven Lidan Sjöråsån Tidan Friaån 3

4 Edsån Samt dessutom de mindre avrinningsområden (längs kusten) som ej ingår i ovanstående. Figur 1. De större analyserade avrinningsområdena i länet. Byälvens avrinningsområde ligger inte till någon del inom Västra Götalands län och inkluderas därför inte i analysen. Analys Rapporten redovisar endast de avrinningsområden där intressanta kluster av objekt har noterats. De intressanta klustren har valts ut i en granskning av materialet tillsammans med flera personer i branschgruppen. Enstaka 1:or samt mindre kluster av objekt har inte studerats närmare i det här arbetet. Om dessa ligger nära ett vattendrag kan de ändå utgöra en risk för sedimenten, vilket man bör vara uppmärksam på. 4

5 Som nämnts ovan finns vissa objekt som flera punkter i kartorna. Dettas beror dels på att de finns både i MIFO och i EMIR, och dels på att samma anläggning angetts med olika X- och Y-koordinater i EMIR (en anläggning anges en gång för varje ämne den hanterar). Objekten har inkluderats om de ligger inom en kilometers avstånd från vattenområdet, vilket har fastställts med hjälp av funktionen buffer i ArcView. I respektive karta har sedan dessa objekt ringats in, men själva bufferområdet visas inte i kartan. För vidare och/eller närmare analys finns filerna i mappen för branschgruppens arbeten på Länsstyrelsen. [Excel-filer: G:\Miljöskydd\Intern\Branschgrupper\Förorenade områden\mifo\gis Vattenområden\Redovisning; ArcView-filer (grundkarta): G:\Miljöskydd\Intern\Branschgrupper\Förorenade områden\mifo\gis Vattenområden] Vattendragens karaktär (det vill säga om de rinner snabbt eller långsamt och vilka sedimentationsmöjligheter som finns) är väsentliga vid de vidare analyserna av var föroreningarna sedimenterar. Figur 2. Karta över länets kommuner samt förorenade områden. Legend och norrpil gäller för alla kartor i dokumentet. 5

6 Bäveån Det sker troligen en hel del sedimentation i havsviken där Bäveån mynnar, och objekt även utanför avrinningsområdet (vilka därmed inte är listade i nedanstående tabell) har sannolikt sin avrinning till viken. Troligen finns sedimentprovtagningar. Figur3. Avrinningsområde Bäveån. 6

7 Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Bäveån. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: Totalt antal objekt: 24 Antal avloppsanläggn.: 1 Antal A-anläggningar: 0 Antal B-anläggningar: 2 Antal MIFO-objekt: 20 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 2 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 7 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 6 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 1 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 1 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 3 Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Bäveån. Objekten väster om sjöarna längs vattendraget till havsviken är gråmarkerade. OBJEKTID OBJEKT Uddevalla avloppsreningsverk, Skansverket BRANSCH: ; B-anläggning Havskurens avfallsupplag BRANSCH: ; B-anläggning F Junoverksområdet F ELIT Fönster F Tvättman F Katrinedal F Bjurströms Trävaru AB F Uddevalla Trä AB F Stureholms Träimpregnering AB F Galvano Lammert AB F Ängebackens bildelar AB F Stena Metall Återvinning AB F Uddevalla gasverk F Kampenhofs spinneri F Marinhuset AB, Södra F Junokajen F Marinhuset AB, Norra F Sellbergs, Grunnebo F Ohlssons Bildemontering F Skuleboda Fältspatgruva F Asfaltverk Stora Almås F Örbacka, Väne Ryr 7

8 Edsån Två 1:or vid Bottensjön (Forsvik). Sedimentprov finns på Länsstyrelsen [Karlsborgspärmen i arkivet]. Kvarteret Impregneraren på udden vid Edsåns utlopp (tre stycken 2:or) kan vara av intresse. Kontrollera om avrinningen sker till den mindre sjön väster om dem. Figur4. Avrinningsområde Edsån. Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Edsån. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: , Totalt antal objekt: 22 Antal avloppsanläggn.: 1 Antal A-anläggningar: 0 Antal B-anläggningar: 1 Antal MIFO-objekt: 21 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 2 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 2 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 1 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 0 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 16 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 0 8

9 Sjöråsån Alla objekt inom avrinningsområdet är av intresse för ansamling av föroreningar i sediment vid vattendragets utlopp. Figur5. Avrinningsområde Sjöråsån. Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Sjöråsån. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: Totalt antal objekt: 23 Antal avloppsanläggn.: 1 Antal A-anläggningar: 0 Antal B-anläggningar: 1 Antal MIFO-objekt: 22 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 2 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 8 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 2 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 0 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 10 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 5 Tabell. Objekten inom avrinningsområdet Sjöråsån. OBJEKTID OBJEKT Götene avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning F Kinnekleva, Skifferoljeverk m.m. 9

10 F Götene Träindustri F Götene mekaniska F Garveri F Bilskrot Gössäter F Helge Gustavssons ByggnadsAB F Brokvarns kvarn F Götene (öppen soptipp utmed Kinne Vedumsvägen F Brattefors F Gössäter soptipp F Kestad F Hälledal F Sandtorp F Kinne-Vedum F Gullhammra F Stengårdsslätten F Deponeringsanläggningen Gullhammar F Gössäter F Kinnekulle ring F Ödbogården F Haggården F Sörgården Tidan Tidans avrinningsområde visas i nedanstående figur. Det östra området inringar bara den sjö som kan bli aktuell för undersökning, eftersom i princip alla objekt söder om området troligen har sjön som sedimentationsområde (övriga). Objekten i det markerade området längst i söder (se Figur 6) är inte inkluderade, utan redovisas med en egen markering (södra området). Ytterligare ett intressant område kan vara viken där Tidan rinner ut i Vänern (norra området) 10

11 Figur6. Avrinningsområde Tidan och de områden som studerats närmare. Den röda markeringen anger den sjö där sediment från övriga objekt (dvs ej inkluderade i de andra områdena) senast bör sedimentera. Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Tidan. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: Totalt antal objekt: 136 Antal avloppsanläggn.: 3 Antal A-anläggningar: 1 Antal B-anläggningar: 13 Antal MIFO-objekt: 119 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 2 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 34 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 40 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 2 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 41 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 16 11

12 Figur6.1. Det markerade området i norr enligt Figur6. Figur6.2. Det markerade området i väster enligt Figur6. 12

13 Figur6.3. Det markerade området i söder enligt Figur6. Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Tidan. Objekten inom respektive delområde är markerade med N (norra), V (Västra), S (södra) samt Ö (övriga, det vill säga de som troligen sedimenterar i sjön i det rödmarkerade området). Observera att det är möjligt att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. OBJEKTID OBJEKT OMRÅDE Jonsboda BRANSCH: 01-1 ; B-anläggning Ö Tibro avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Ö Smebybacke AB BRANSCH: 01-1 ; B-anläggning Ö Moholms Säteri BRANSCH: 01-1 ; B-anläggning Ö Katrinefors Bruk BRANSCH: ; A-anläggning N Electrolux BRANSCH: 29 ; --anläggning N Volvo Lastvagnar, Skövde BRANSCH: 34 ; --anläggning Ö Cementa BRANSCH: ; A-anläggning Ö Skövde Slakteri AB BRANSCH: ; B-anläggning Ö Arla Foods AB - Skövde BRANSCH: ; B-anläggning Ö Skövde avfallsupplag, Risängen BRANSCH: ; B-anläggning Ö Hagåsentippen BRANSCH: ; B-anläggning Ö Klagstorpstippen (Tovatorpstippen) BRANSCH: ; B-anläggning Ö Skövde avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Ö Lear Corporation Sweden AB BRANSCH: ; B-anläggning Ö Vallberga Kontrollhönseri AB BRANSCH: 01-2 ; C-anläggning Ö Tidaflag AB BRANSCH: ; B-anläggning Ö Tidaholms avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Ö F Levins Ö F Sörsågen Bygg och Interiör AB Ö F Nolsågen Ö F Kårtorp Ö F Etja Kem och Tvätt Ö F Skaraborgs verktygsfabrik HB Ö F Ställverk Ö F Spånbank, Hultadammen Ö 13

14 F Häggetorp 1:95 Ö F "Albert Larssons" Ö F Vabacka Ö F Hönsa Ö F Häggetorps Sågverk AB Ö F Åreberg Ö F Grönhultstippen Ö F Kikås 1:217- Kishålan Ö F Kikås 1:217- Sodoms torn Ö F Br Strålin, Liared S F Alvar Hedén S F Strängsered (Strängseredstippen, Gullered) S F Strängsered S F F.d. Berghs Kemiska tvätt N F Lunds kemtvätt N F Käckestad 2:14 N F Katrinefors Bruk N F Mariestads Gasverk N F Ek N F Åbo soptipp V F Böja N F Suntetorps impregnering AB Ö F Stenatorps Trä AB Ö F Skövde gasverk Ö F Formec Teknik AB, Fd AB Rune Lorentzon Ö F Dagvattenanläggning i Skultorp Ö F Volvo Ö F AA Skrot Ö F R.Eklunds Skrotaffär och S.Eklunds Bilskrotning Ö F Skultorps Bildemontering Ö F Rävstorp Ö F Cementa AB Ö F Paroc Ö F Stena Gotthard Återvinnings AB Ö F Skaraborgs miljöhantering Ö F Timmersdala N F Sträte Ö F Träde Ö F Skultorp (Skultorpstippen) Ö F Stöpen Ö F Bronäs (Bronästippen) N F Gömmet N F Odenslunda Ö F Garpaparken Ö F Brakullen, Vreten Ö F Fjället Ö F Lilla Krogstorp Ö F Djursätra Ö F Väring (Värings tipp, Fredsskogen) Ö F Tåstorp Ö F Korgatorp Ö 14

15 F Annikas dråg N F Tatermyren Ö F Salt-Erik V F Kungsvillan Ö F Trumslagargropen Ö F Suntetorp Ö F Stolan N F Melldala A V F Melldala B V F Karlsfors kalkbruk V F Skalmesäter/Dämman V F Mölltorp Ö F Käpplunda A Ö F Käpplunda B Ö F Skövde mek. stenhuggeri och kalkbruks AB Ö F Lillegården A Ö F Lillegården B Ö F Nolgården Ö F Gullhögen Ö F Fridene Snickerifabrik AB Ö F Munkebo Korsberga Industrideponi Ö F Korsberga Tegelbruk Ö F Korsberga Ö F Blikstorp Ö F Fridene? Ö F Bälteberga Ö F Stallängstvätten Ö F Annefors Ö F Skjutbana Ekedalen Ö F Skjutbana Ekedalen 2 Ö F Garveriet Madäng Ö F Deponi Garveri 1 Ö F Deponi Garveri 2 Ö F Hjulåsen Ö F Klämmesbo Ö F Madäng Bilskrot Ö F Marbotorp Ö F Siggestorp Ö F Deponi Varpaliden Ö F Skjutbana Siggestorp Ö F Titanen Ö F Vättak Ö F Kemtvätt Yxan Ö F Madängsholm Ö F Hyltan deponi Ö F Tidaholmsverken-Lear Corporation Ö F Tidaholm kemisk tvätt Ö F Jönköpings Vulkan - Ön Ö F Swedish Match Industries AB Ö F Marbodal AB Ö F Ekedalen Ö 15

16 F Deponi Folkabo Ö F Deponi Fröjered Ö F Övertorp Ö F Ödegården Ö F Smedsgården Ö F Borgunda Såg AB Ö F AB Dala Foder Ö F Yllestad I S F Yllestad II S Lidan Vid utloppet till Vänern sedimenterar troligen mycket föroreningar, men detta är sannolikt inte ett problem eftersom området muddras ofta. Figur 7. Avrinningsområde Lidan samt det område som studerats närmare. 16

17 Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Lidan. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: , Totalt antal objekt: 117 Antal avloppsanläggn.: 7 Antal A-anläggningar: 1 Antal B-anläggningar: 15 Antal MIFO-objekt: 96 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 1 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 19 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 18 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 1 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 61 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 2 Figur7.1. Det markerade området enligt Figur7. Tabell. Lista över objekt inom avrinningsområde Lidan. Objekten inom det inringade området är markerade med gult. Vissa objekt kan finnas både som anläggning och som MIFO-objekt. OBJEKTID OBJEKT Asko Cylinda BRANSCH: 29 ; --anläggning Vara avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Håkantorps avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Kvänums avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning 17

18 Designor AB BRANSCH: ; B-anläggning LVI-produkter BRANSCH: 28 ; --anläggning Swedish Meats BRANSCH: ; B-anläggning Skaraverken BRANSCH: 28 ; --anläggning Kronfågel AB BRANSCH: ; B-anläggning Scan Foods AB - Potatisfabriken BRANSCH: ; B-anläggning Skara avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Volvo, Flobyfabriken BRANSCH: 34 ; --anläggning Sikaverken BRANSCH: 34 ; --anläggning Falköpings Mejeri BRANSCH: ; B-anläggning Konvex AB BRANSCH: ; A-anläggning Alton BRANSCH: 36 ; --anläggning Elanders Gummessons AB BRANSCH: ; B-anläggning Falköpings avfallsupplag BRANSCH: ; B-anläggning Falköpings avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Stenstorps avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Floby avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning F Vitesand F Fåglaviks Glasbruk F Levene Såg AB F Asko Cylinda AB F Brotorps kvarn F Levene Kvarn F Skattegårdens Kvarn F Önumstorps Kvarn F Svarvarebo F St Skattegården, Längjum F Tråvad F Adelsåsen, Stora Levene F Levene, Stora Levene F Kulla, Vedum F Långaberget, Vedum F Enekulla, Arontorp F Nedervara, Nils-Ersgården F Assarsgården, Elisgården F Vägestorp F Rangeltorp F Lidköpings gasverk F Lidköping Machine Tools AB F Avfallstippen Resville F Järpåstippen F Skara Kemtvätt HB F Textil-Lån AB F El-Tvätten F Skara Gasverk F Eccoverken - Skaraverken F Munkatorp (Lertag vid Tegelbruket) F Ekängen F Axvalls skräphåla F Kålltorps gårdstipp F Hästhalla 18

19 F Blombacka gårdstipp F Tullportagärdet (Orion) F Oxen (Kalven) F Lundby F Skövde Riv och Skrotningsteknik F Mulles skrot F Almtex, Snipebro F Falköpings Gasverk F Deponi Bredegården F Orreholmen F AB Rosén och Söner F Slutarps Kvarn F Stenstorps Elektriska Kvarn F Jäla Kvarn F Lokstallarna F Haglunds F Tvättcentra i Falköping AB F Eltvätten F Lilla Björn 1 F F.d. Deponi Slutarp/Kinnarp F F.d. Deponi Vartofta F F.d. Deponi Gudhem/Torbjörntorp/Broddetorp F F.d. Deponi Odensberg F Bredegården, Stora Bjurum F Odensberg I F Valaberg F Odensberg III F Sätuna F Kåxtorp F Kvättak Lantbruk AB F Torpa F Ullene F Vrangelsholm F Kinnatomten F Mönarp F Kungsgården F Friggeråkers F Göteve Brogården F Hushållningssällskapet F Döve F Halsäng F Rosenskog F Långö F Tåstorp F Brobacken (Långaläst) F Holmen F Slöta-Backen F Skällsbo F Fjällåkra F Ranten F Stora Bjurum I 19

20 F Stora Bjurum II F Stora Bjurum III F Slutarp F Gudhem Ingatorp F Stenstorp F Kinnarp F Vartofta F Heden (Deponi Gudhem/Torbjörntorp/Broddetorp F Odensberg (fd kommunal deponi) F Skårs kalkbruk F Bjällum Upperudsälven Figur 8. Avrinningsområde Upperudsälven samt de områden som studerats närmare. Ett par områden söderut har flera allvarliga objekt i närheten av varandra, men med avseende på antal objekt har de inte inkluderats. Dock kan det vara av intresse att studera sedimenten i anslutning till de allvarligaste objekten som ligger precis intill vattnet (dessa har även känd påverkan på sedimenten: MIFO 1:orna Duni AB, Långed, F och Håfreströms bruk, F ). 20

21 Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Upperudsälven. Observera att vissa objekt anges både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: Totalt antal objekt: 77 Antal avloppsanläggn.: 4 Antal A-anläggningar: 3 Antal B-anläggningar: 7 Antal MIFO-objekt: 66 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 10 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 26 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 18 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 2 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 10 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 0 Figur 8.1. Svartmarkerat område enligt Figur 8 uppdelat i två grupper (Norra och Södra). Den anläggning som syns i södra området har endast utsläpp till luft. 21

22 Figur8.2. Grönmarkerat område enligt Figur 8 uppdelat i två grupper (Norra och Södra). Figur 8.3. Gråmarkerat område enligt Figur 8. 22

23 Tabell. Lista över objekt inom avrinningsområde Upperudsälven. Vissa objekt finns både som anläggning och som MIFO-objekt. OBJEKTID OBJEKT OMRÅDE Eds avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Norra Onsöns avfallsupplag BRANSCH: ; B-anläggning Norra Bengtsfors avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Södra Billingsfors avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Dals Långed avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Skåpaforsverken BRANSCH: ; A-anläggning Billingsfors Pappersbruk BRANSCH: ; A-anläggning Långedsverken BRANSCH: ; B-anläggning Segerström & Svensson Bengtsfors AB BRANSCH: 34 ; --anläggning Norra Nolängens avfallsupplag BRANSCH: ; B-anläggning Håfreströms AB BRANSCH: ; A-anläggning F Uno-X, Industrigatan Södra F Shell Jordbrovägen Södra F Eds Däck/Jet Södra F Shell Storgatan Norra F Gulf, Storgatan Norra F Mobil, Storgatan Norra F Statoil, Faktorsgatan Norra F Skandinaviska Bilskrotning F Håbols Lanthandel F OK Jordbrovägen Södra F Eds Begagnade Bil AB Södra F Texaco, Jordbrovägen Södra F Nössemarks Bensinstation F Dals-Eds Skytteförening Norra F Gäseruds jaktvårdsföreing F Håbols skyttegille F Nössemarks Västra Skytteförening F Nössemarks Älgbaneförening F Risme Jaktvårdsområde F Rävmarkens skytteförening F Sunds Skytteförening F Valsebo Älgskyttebana F RBG-Skrotbilar F Le Bruk, Bälnäs Ind. omr. Norra F Bengtsbrohöljen Södra F Statens Vägverk Ödskölt F Ballast Väst/Dalslandsverken F Gustavsfors F SJ Kråkviken F Långeds Mekaniska Verkstads AB F Mustadsfors Bruks AB F Sulfiten, Bengtsfors Norra F KemA, Bengtfors Södra F KemB, Bengtsfors Södra F KemC, Bengtsfors Norra F Trekantens Speceri o Special 23

24 F Bilisten F HT-Service F B.Karlsson Q8, Billingsfors F Connys Center AB Norra F Br Eks Bilverkstad F Swebus AB Södra F Motorfirman Harry Hansson AB F JCL F Pump, Brohögens Bensin F Västfrakt F Bilbolaget i Bengtsfors AB Södra F Nelsons Bilservice F Anton Olsson Järnhandel AB F Shell, Bengtsfors Norra F Duni AB, Skåpafors F Billingsfors Pappersbruk F Vanern-Timber AB F Duni AB, Långed F BEWAB Norra F Bengtsbrohöljen (mellan bebyggesle och) Södra F Centrala Långed F Grimmerudsmossen F Katterud F Klon F Korsbytippen (inbegriper fd objektet JCL) F Mustadfors tipp F Sulfittippen F Majbergstippen F Håverud F Håfreströms Bruk F Åsensbruk 24

25 Viskan (inklusive Häggån) Viskan är mycket välundersökt, och därför har endast delavrinningsområdet Häggån studerats närmare. Figur 9. Avrinningsområde Viskan samt det område (södra delen av Häggån) som studerats närmare. Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Viskan. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: , Totalt antal objekt: 170 Antal avloppsanläggn.: 3 Antal A-anläggningar: 1 Antal B-anläggningar: 13 Antal MIFO-objekt: 155 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 28 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 42 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 66 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 4 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 14 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 0 25

26 Figur 9.1. Markerat område enligt Figur 9 (södra delen av Häggån). Tabell. Sammanfattning av objekten inom delavrinningsområdet Häggån. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: Totalt antal objekt: 157 Antal avloppsanläggn.: 2 Antal A-anläggningar: 2 Antal B-anläggningar: 10 Antal MIFO-objekt: 144 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 26 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 38 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 63 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 3 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 13 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 0 26

27 Tabell. Lista över objekt inom avrinningsområde Viskan. Objekten inom det inringade området är markerat med gult. Vissa objekt finns både som anläggning och som MIFOobjekt. Tre objekt (MIFO 3:or) ligger längre norrut längs Häggåns sträckning. Dessa objekt är markerade med fet stil i tabellen. Anläggningen ligger inom området, men har endast utsläpp till luft. OBJEKTID OBJEKT Skene avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Ludvig Svensson AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Sjuhäradsbygdens Färgeri AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Almedahl-Kinna AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Faiber Plast AB BRANSCH: ; B-anläggning Skene Skogs avfallsupplag BRANSCH: ; B-anläggning Borås avloppsreningsverk, Gässlösa BRANSCH: ; B-anläggning Viskafors avloppsreningsverk, Bogryd BRANSCH: ; B-anläggning Borås Wäfveri Beredning AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Rydboholms Textil AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Saxylle-Kilsund International AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning FOV Fabrics AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Industrigalv i Borås AB BRANSCH: 28 ; --anläggning FOV Fabrics AB (Dalsjöfors) BRANSCH: ; B-anläggning Sobackens avfallsupplag BRANSCH: ; A-anläggning Rya Kraftvärmeverk BRANSCH: 40-1 ; A-anläggning F Vägverket F Borås Wäfveri AB, Kungsfors F Tambox AB F Värmecenter i Kinna AB F Textil och Metallskroten F Kinnaströms Textilfabrik F Örby Bensinstation F Kinna Däckcentral Texaco F Dick o Owes Bensin Shell F Fritsla Biltjänst Shell F OK-Västra F HB LJ Wingqvist F Skene Skrot F Rydal Skjutbana F OK Viskadalen F Tovek Bil AB (BP) F Kinnawell F Kungsfors-Bomullstippen F Haldens Färgeri (August Werner) F Ludvig Svensson AB F Sjuhäradsbyggdens Färgeri AB F Hagmans Kemi AB F Almedahls-Kinna F Kinnasand AB F Kasthall Mattfabrik AB F Örby Sågverk F Emaljskyltfabriken Svea AB F Sprakareds Emaljverk 27

28 F Esso, Holsljunga F ICA Tapp, Holsljunga F Bredgården F Sweba Dahlén AB F Värmecentrat Lennart Roy AB F Poståkeriet F Tvätt-Kemin AB F Åhaga Verkstäder F Justs Färgeri F Unges Kemtvätt F Lokstallarna, Norrmalm F f.d. Rudells Kemi F Borås Band & Hängselfabrik F AB Borås Klädningstygsfabrik F AB Merinos F Appreterings AB Norden F Wiskastrand (Monsun Tison) F Borås Tapetfabriks AB F Kamgarnsspinneriet Göta F Borås Mekaniska Gummiväveri F Borås Nya Bilverkstad F Borås Bilcenter F WiWe:s Bil & Motor F Bennys Bil o Motor F Langes Bil o Motor F Borås Rostskyddshall F AB Molins Bil & Diesel F G:s Bil & Maskin F Nybro F Söderleden F Jössagatan F Åsboholmsgatan F Ryda F Getängen F Lundby-Armbåga (Eiser) F Lundby-Knalleland F Nedre Norrmalm F Lundby-Kilsund F Lundby-Skaraborgsvägen F Lundby-Simonsland F Parkstaden-Norrby F Göta Norra F Göta-Gässlösa (Ljungbergs Läderfabrik) F Centrum-Stadsmotorvägen F Centrum F Druvefors F Bergsäter-Katrinedal F J. A Ferhm Skrotaffär F Borås Lokaltrafik AB F Henry Johanssons Bilverkstad F Norrby Bilverkstad 28

29 F BW AB F Norrbygaraget F Nynäsgaraget F Borås Dieselservice F Stubinen Data & Elektro F Hanssons Reparationsverkstad F Skadecenter i Borås AB F Toarpsdals Bilverkstad F AB Dalsjöfors Bil & Kaross F Uno Asplunds Bil AB F Bockaryds Bilverkstad AB F I.A. Hedin Bil AB F AB Perfekt Bilvård, Westman & Eriksson F Sune Andersson Bil & Motor F Svaneholms Bil & Motor KB F HB Johansson Motormekaniska F Car Care Allt inom bilvård & rostskydd F Carnes Bil AB/Rune Berg Bilverkstad AB F Druvefors Biltjänst F Bilpunkten F Pettersson & Son Bilverkstad F Borås Bilhall F Kj:s Biltjänst F Tegbrings Bil o Motor F Auto Service F Batteritjänst F Ramnås Bilverkstad F Bilteknik Tommy Fors AB F Elias Motor F Sjöbo Bilservice F Alex Motor F Stig Gunnarsson Bilverkstad F JIKAB Bil AB F Autoteknik i Borås AB F LBC i Borås AB F Göte Larsson Åkeri AB F LB Transport AB F Viareds Åkeri AB F LE Ivarssons Åkeri och Truckar F Borås Transport Gustavsson & Co F Borås Bilfrakt AB F Fristad Express AB F Schenker BTL AB F Gunnar Nyströms Åkeri AB F Hasse Svenssons Åkeri AB F Valsgravyr i Borås F Industrigalv i Borås F Eiser AB F Borås Wäfveri Beredning AB F Borås Wäfveri AB F Rydboholms Textil AB 29

Bilaga 3. Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län. Uppdaterad 2014-10-27. 2a 155944. 2b 155932

Bilaga 3. Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län. Uppdaterad 2014-10-27. 2a 155944. 2b 155932 1 Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län Uppdaterad 2014-10-27 Bilaga 3 1 161325 Viskan (Djupasjön, Guttasjön, Rydboholmsdammarna) Borås Övrigt BKL 1 1 Delvis Annan 2a 155944

Läs mer

Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län

Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län Upprättad 2013-10-09 Bilaga 1 Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län Prioriteringsordning Objektets namn Kommun Bransch Riskklass Finns ansvarig Primär förorening (ja/nej/delvis)

Läs mer

Göteborg; Kungsportsavenyn. Göteborg; Gårda. Göteborgs evenemangsområde. Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Stampen.

Göteborg; Kungsportsavenyn. Göteborg; Gårda. Göteborgs evenemangsområde. Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Stampen. n för hyreshus Sida: 1 ( 9 ) 1401 1480119 Göteborg; Östra Nordstaden, Centralen och Fredsgatan 1402 1480069 Göteborg; Lindholmen Science Park 1480098 Göteborg; Lilla Bommen och Hultmansholme 1480120 Göteborg;

Läs mer

Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Johanneberg. Göteborg; Burås. Göteborg; Linnégatan. Göteborg; Gårda. Göteborg; Stampen. Göteborg; Östra Stampen

Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Johanneberg. Göteborg; Burås. Göteborg; Linnégatan. Göteborg; Gårda. Göteborg; Stampen. Göteborg; Östra Stampen n för hyreshus Sida: 1 ( 9 ) 1401 1480067 Göteborg; Norra Älvstranden 1480069 Göteborg; Lindholmen Science Park 1480070 Göteborg; Johanneberg 1480072 Göteborg; Burås 1480108 Göteborg; Långgatorna och Olivedal

Läs mer

Burås, Göteborgs kommun. Gårda, Göteborgs kommun. Stampen, Göteborgs kommun. Göteborgs evenemangsområde. Heden, Göteborgs kommun

Burås, Göteborgs kommun. Gårda, Göteborgs kommun. Stampen, Göteborgs kommun. Göteborgs evenemangsområde. Heden, Göteborgs kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 9 ) 1401 1480067 Lindholmen, Göteborgs kommun 1480069 Lindholmen Science Park, Göteborgs kommun 1480070 Johanneberg, Göteborgs kommun 1480072 Burås, Göteborgs kommun 1480108 Långgatorna

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

REMISSUTGÅVA. Avslutade/nedlagda deponier i Göteborgsregionen A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen

REMISSUTGÅVA. Avslutade/nedlagda deponier i Göteborgsregionen A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen REMISSUTGÅVA Avslutade/nedlagda deponier i Göteborgsregionen A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Nedlagda eller avslutade deponier i Göteborgsregionen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Antal låntagare 2012 Västra Götalands län

Antal låntagare 2012 Västra Götalands län Antal låntagare 2012 Västra Götalands län Folkbibliotek Låntagare vuxna Låntagare under 18 år Totalt Ale kommunbibliotek 29 26 55 Alingsås bibliotek 51 63 114 Angereds bibliotek 8 2 10 Askims bibliotek

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

forsamling valdistriktsnamn vallokal besoksadress_adress1 besoksadress_adress2 besoksadress_postort oppettid Borås Caroli församling Caroli 1 Caroli

forsamling valdistriktsnamn vallokal besoksadress_adress1 besoksadress_adress2 besoksadress_postort oppettid Borås Caroli församling Caroli 1 Caroli forsamling valdistriktsnamn vallokal besoksadress_adress1 besoksadress_adress2 besoksadress_postort oppettid Borås Caroli församling Caroli 1 Caroli församlingshem Skolgatan 1 Borås 12.00-20.00 Borås Caroli

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Ansökningar i kö för stöd till bredband

Ansökningar i kö för stöd till bredband 1(7) Ansökningar i kö stöd till bredband Placering Ansökningsdatum Förening Kommun 1 2011-11-11 Skredsviks Fiber ek.. Uddevalla 2 2011-11-18 Norra Bullarens fiber ek.. Tanum 3 2011-11-18 Bredband i Marsstrand

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2015 GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 med budgetplan för 2016 Intäkter Intäkterna består främst av medlems- och kontrollavgifter.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

PROJEKT. Egenkontroll om miljörisker, oljeavskiljare. kemikalier 2014 2015-02-04

PROJEKT. Egenkontroll om miljörisker, oljeavskiljare. kemikalier 2014 2015-02-04 PROJEKT Egenkontroll om miljörisker, oljeavskiljare och kemikalier 2014 2015-02-04 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

ronden Skövde Göteborg Fyrbodal Göteborg 15 juni 13 dec 2014 uppdaterad 20 okt 2014

ronden Skövde Göteborg Fyrbodal Göteborg 15 juni 13 dec 2014 uppdaterad 20 okt 2014 ronen Sköve Göteborg Fyrboal Göteborg uppatera 20 okt 2014 15 juni 13 ec 2014 Telefonlista Min husläkare: Telefon: Vårcentralen: Apoteket: Försäkringskassan: Larmcentralen (personlarm): Nönummer: Närmast

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Karta - Älvsborgs län 228 församlingar

Karta - Älvsborgs län 228 församlingar Karta - Älvsborgs län 228 församlingar Karta - Älvsborgs län 228 församlingar Fel har smugit sig in på kartan! 2 församlingar har nummer 85, Brämhult. Den större av dessa är numera delad i Caroli och Gustav

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

BMS Id Lokal Kommun 09001 Göteborg Göteborg 09002 Vinga Göteborg 09003 Tistlarna, SV Vrångö Göteborg 09004 Valö, S Vrångö Göteborg 09005 Kungsö, S

BMS Id Lokal Kommun 09001 Göteborg Göteborg 09002 Vinga Göteborg 09003 Tistlarna, SV Vrångö Göteborg 09004 Valö, S Vrångö Göteborg 09005 Kungsö, S BMS Id Lokal Kommun 09001 Göteborg Göteborg 09002 Vinga Göteborg 09003 Tistlarna, SV Vrångö Göteborg 09004 Valö, S Vrångö Göteborg 09005 Kungsö, S Vrångö Göteborg 09006 Vrångö Göteborg 09007 Lökholmen,

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013

Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013 Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys och uppföljning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING FÖR 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING SODAR på Skene Skog avfallsanläggning, i bakgrunden syns masten där vi också har vindmätare. - 1 - INLEDNING Luftvårdsförbundet skall

Läs mer

Ale Livered 21. Bengtsfors Kölviken 26 Ja Dalbacka 61 Radiolänk 8 Mb från Torrskog ja. Bollebygd Gesebol 165 Radiolänk 34 Mb från Hultafors

Ale Livered 21. Bengtsfors Kölviken 26 Ja Dalbacka 61 Radiolänk 8 Mb från Torrskog ja. Bollebygd Gesebol 165 Radiolänk 34 Mb från Hultafors Telestationsområden i Västra Götaland utan kraftfullt trådbundet bredband 2014-09-25 Kommun/telestation Antal hushåll Närmaste anslutning Finns i ansökan VGR Ale Livered 21 Alingsås Knutstorp 97 Ödenäs

Läs mer

Antal låntagare 2013 Västra Götalands län

Antal låntagare 2013 Västra Götalands län Antal låntagare 2013 Västra Götalands län Folkbibliotek Låntagare vuxna Låntagare under 18 år Totalt Ale kommunbibliotek 36 59 95 Alingsås bibliotek 59 83 142 Angereds bibliotek 8 2 10 Askims bibliotek

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING FÖR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING Vår nya SODAR står här på prov i Billingsfors, Bengtsfors kommun - 1 - INLEDNING Luftvårdsförbundet skall inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

PROJEKT. Inspektion av oljeavskiljare 2015-10-28

PROJEKT. Inspektion av oljeavskiljare 2015-10-28 PROJEKT Inspektion av oljeavskiljare vid drivmedelsstationer 2015 2015-10-28 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

06-10-24 Tisdag 51017 1900 Wårgårda IBK - IBK 7-Härad P89/90S Sporthallen, Vårgårda Henrik Carlsson Pedram Koublani

06-10-24 Tisdag 51017 1900 Wårgårda IBK - IBK 7-Härad P89/90S Sporthallen, Vårgårda Henrik Carlsson Pedram Koublani OBS! Detta är en grunduttagning från 061010. Matchflyttningar och ev. återbud från domare efter det datumet är inte med på detta schema. 06-10-20 Fredag 10036 2000 Borås IBF - Skara IBK HIII Boråshallen,

Läs mer

Besöksnäring i Fysisk planering Övergripande fysisk struktur

Besöksnäring i Fysisk planering Övergripande fysisk struktur Åmål Bengtsfors Skagern Gullspång Skagersvik Otterbäcken Vänern Dalbosjön Sjötorp Älgarås Lyrestad Unden Mellerud Mariestad Vänern Töreboda Besöksnäring - Fysisk Skaraborg Besöksmål Ullervad Undenäs Lugnås

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

GYTTORP CUP 2013-04-01

GYTTORP CUP 2013-04-01 JUNIOR 1 Johansson Linus Herrljunga 182 2 Larsson Johan Skara 181 3 Nyberg Joel Grästorp 175 4 Karlsson Fredrik Högsäter 166 5 Killén Pontus Bollebygd 155 6 Bäcklund Dennis Trollhättan 151 7 Falk Carl-Oscar

Läs mer

Bakgrundsstörningar på teleslingan? Hur låter teleslingan? 1av 8 0 0 OK 1 svag 6 av 7 6 av 7 1

Bakgrundsstörningar på teleslingan? Hur låter teleslingan? 1av 8 0 0 OK 1 svag 6 av 7 6 av 7 1 Statistik, Kyrkor Ljudanläggn. helt Bakgrundsstörningar på Hjo 0 av 7 0 0 OK 1 ur funktion, 1 täcker inte 5 1 0 Karlsborg 2 av 7 + Skaga 0 1 av 5 OK 1 ur funktion 2 4 1 Övrigt Tibro 0 av 3 0 0 OK OK 2

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

PROJEKT. Granskning av årsrapporter 2012-09-12

PROJEKT. Granskning av årsrapporter 2012-09-12 PROJEKT Granskning av årsrapporter för 2011 2012-09-12 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Resultat

Läs mer

Arkivbildare (fackliga)

Arkivbildare (fackliga) FFAB 963 25:E MASKINSEKTIONENS / 6:E DISTRIKTETS Distrikt SAMARBETSKOMMITTÉ FÖR LOKPERSONAL FFAB 2 ARBETARRÖRELSENS FUNKTIONÄRSKLUBB I Distrikt SÖDRA ÄLVSBORG FFAB 2459 ARBETARRÖRELSENS Borås FÖRHANDLINGSORGANISATION

Läs mer

ronden Skövde Göteborg Fyrbodal Göteborg 15 juni 13 dec 2014

ronden Skövde Göteborg Fyrbodal Göteborg 15 juni 13 dec 2014 ronen Sköve Göteborg Fyrboal Göteborg 15 juni 13 ec 2014 Telefonlista Min husläkare: Telefon: Vårcentralen: Apoteket: Försäkringskassan: Larmcentralen (personlarm): Nönummer: Närmast anhörig: Övrigt: okae

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland Inledning 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Direkt till projekt Jordbrukstillsyn: www.miljosamverkan.se/jordbruk11 Lasse Lind Projektledare lasse.lind@cirka.se

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Västerhavet Missiv Diarienummer 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer

Läs mer

PROJEKT. Teamövergripande projekt om avfall 2015 2015-09-09

PROJEKT. Teamövergripande projekt om avfall 2015 2015-09-09 PROJEKT Teamövergripande projekt om avfall 2015 2015-09-09 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

F12 - Grupp B. F13 - Grupp B. F13 - Grupp E. F14 - Grupp B. F14 - Grupp E

F12 - Grupp B. F13 - Grupp B. F13 - Grupp E. F14 - Grupp B. F14 - Grupp E F12 - Grupp A F12 - Grupp B F12 - Grupp C 1. 2. Hörnebo SK 3. Landvetter IF Vit 4. Kållered SK 1. Stenkullen GoIK 2. Alingsås KIK 3. Lindome GIF Svart 4. Landvetter IF Röd F13 - Grupp A F13 - Grupp B F13

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Underlagsdokument till åtgärdsprogrammet

Underlagsdokument till åtgärdsprogrammet Underlagsdokument till åtgärdsprogrammet Kapitel 1. Beskrivning av avrinningsområdet E. befolkning, andel jordbruk, utsläppskällor, värdefulla vatten Varför ser det ut så här? Kap. 2 Miljöproblem i ytvatten

Läs mer

Adresser utlämning VGR2015-12-18

Adresser utlämning VGR2015-12-18 Kommun Ort PostnummerUtlämningsställe Namn Adress Antal Ale kommun Nödinge 44931 Kronan Kronans Apotek, Ale Torg Ale torg 7 1 Ale kommun Bohus 44537 Lloyds LloydsApotek Bohus Bohuscenter Göteborgsvägen

Läs mer

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 2004-10-13 Foto Hans Zetterling Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 Inledning Miljösamverkan har under våren 2004 genomfört ett delprojekt om bilskrotar, vars övergripande syfte varit att genom

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Kommun Där vårdsamverkan sker i större utsträckning

Kommun Där vårdsamverkan sker i större utsträckning Kommun Bollebygd Borås Herrljunga Lerum Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Vård och Vård och äldre sförvaltningen Stadsdel Öster, Väster och Norr Vård och Sektor Vårdoch omsorg ssektionen (avdelning äldre

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden i Västra Götalands Län. Regionalt program 2008

Efterbehandling av förorenade områden i Västra Götalands Län. Regionalt program 2008 Efterbehandling av förorenade områden i Västra Götalands Län Regionalt program 2008 November 2007 Omslagsfoto: Utläggning av tätande membran på förorenad mark på Ranstads industriområde Fotograf: Urban

Läs mer

Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002

Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002 Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002 Ale Kirunapartiet 1 Missnöjespartiet 1 6 Norrbottenspartiet 2 NSF 1 NyDemokrati 8 Summa 50 Alingsås Ingentingpartiet

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2006 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela listan med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område; SFS 2014:1517 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 4 december

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland FÖRE trygghetsskapande, hälsofrämjande och förebyggande insatser Insatsområde Aktiviteter Status Tidsplan Ansvarig 1.1 Tillgänglig

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Årsmöte 2013. Välkommen!

Årsmöte 2013. Välkommen! Årsmöte 2013 Välkommen! Förslag om att samförvaltning av fisket ska ligga under förbundet har växt fram i arbetet med fisk och fiskevårdsplanen Vänerdagen i Grästorp, Camilla Finsberg berättade om inventeringen

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

FU Hjo stad Hjo socken, Hjo kommun

FU Hjo stad Hjo socken, Hjo kommun FU Hjo stad Hjo socken, Hjo kommun RAÄ Hjo 17:1 Arkeologisk förundersökning Hjo socken, Hjo kommun Catharina Henriksson Västergötlands museum Arkeologisk rapport 2014:18 Hjo socken, Hjo kommun Arkeologisk

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Volvoåterförsäljare i Sverige - företagsnamn, adresser, telefon m.m.

Volvoåterförsäljare i Sverige - företagsnamn, adresser, telefon m.m. Volvoåterförsäljare i Sverige - företagsnamn, adresser, telefon m.m. Distr. nr Marknadsområde/C enter Återförsäljare Förs. Verkst. Besöksdress Postadress Telefon 201 Alingsås Bil-Nilsson i Alingsås AB

Läs mer

Startmöte den 14 april 2015 www.msb.se/samo2016 E-post: samo2016@msb.se Twitter: @samo_2016 #samo2016

Startmöte den 14 april 2015 www.msb.se/samo2016 E-post: samo2016@msb.se Twitter: @samo_2016 #samo2016 SAMÖ 2016 Startmöte den 14 april 2015 www.msb.se/samo2016 E-post: samo2016@msb.se Twitter: @samo_2016 #samo2016 Program 10.00 SAMÖ 2016 11.30 Utvärdera för att lära och utveckla 12.15 Lunch 13.00 Hur ska

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2014 med Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Förteckning över styrelseledamöter, revisorer och valberedning Medlemsförteckning och röstetal Resultat- och balansräkning

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

E 20-projektet. Kommuner längs E 20 i samverkan

E 20-projektet. Kommuner längs E 20 i samverkan E 20-projektet Kommuner längs E 20 i samverkan Historisk trafikutveckling, E20 vid Alingsås 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1992 1996 2000 2004 E20 norr Mariestad 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Läs mer

Lista över avloppsentreprenörer i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro samt närliggande kommuner 2016-02-04

Lista över avloppsentreprenörer i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro samt närliggande kommuner 2016-02-04 Lista över avloppsentreprenörer i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro samt närliggande kommuner 2016-02-04 Listan tar upp de entreprenörer som genom utbildning har skaffat sig teoretisk kunskap

Läs mer

Bilaga 3 Anläggningar för återvinnande och bortskaffande av avfall 1(8)

Bilaga 3 Anläggningar för återvinnande och bortskaffande av avfall 1(8) Bilaga 3 Anläggar för återvinnande och bortskaffande av avfall 1(8) Beg-Del Vetlanda Trucken 7 90.006-2 B Demontering, reparation och försälj Tunga fordon, arbetsfordon, maskiner Saknas 75 st Kuusakoski

Läs mer

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Startnr Klass Namn Ort Sluttid 6 M Samuelsson, Johan Falun 00:36:07 152 M Karlsson, Henric Tranemo 00:40:47 65 K Kristiansson, Frida Borås 00:43:14 121 M Algebäck, Markus

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2008

Inkvarteringsstatistik februari 2008 Inkvarteringsstatistik februari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

FÄRDTJÄNST GRÄSTORP. 1 JUN 2010 och tills vidare

FÄRDTJÄNST GRÄSTORP. 1 JUN 2010 och tills vidare FÄRDTJÄNST GRÄSTORP 1 JUN 2010 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas färdtjänst

Läs mer

ronden Skövde Göteborg Fyrbodal Göteborg 14 dec 2014 12 dec 2015 uppdaterad 16 april 2015

ronden Skövde Göteborg Fyrbodal Göteborg 14 dec 2014 12 dec 2015 uppdaterad 16 april 2015 ronen Sköve Göteborg Fyrboal Göteborg uppatera 16 april 2015 14 ec 2014 12 ec 2015 Telefonlista Min husläkare: Telefon: Vårcentralen: Apoteket: Försäkringskassan: Larmcentralen (personlarm): Nönummer:

Läs mer