Vattenområden. Förorenade sediment. Branschgruppen för Förorenade områden Länsstyrelsen i Västra Götalands län, mars 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenområden. Förorenade sediment. Branschgruppen för Förorenade områden Länsstyrelsen i Västra Götalands län, mars 2003"

Transkript

1 Vattenområden Förorenade sediment Branschgruppen för Förorenade områden Länsstyrelsen i Västra Götalands län, mars 2003 Framtaget och sammanställt av Hillevi Upmanis

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vattenområden förorenade sediment... 3 Bäveån... 6 Edsån... 8 Sjöråsån... 9 Tidan Lidan Upperudsälven Viskan (inklusive Häggån) Ätran Örekilsälven Göta älv från havet till utloppet från Vänern Mölndalsån Säveån Göta älv norr om Göta älvs utlopp från Vänern Vattendrag till Askimsviken

3 Vattenområden förorenade sediment Inledning I förorenade områden ingår inte bara områden på torra land, utan även sediment i hav, sjöar och vattendrag. Som en del i arbetet med förorenade områden i Västra Götalands län, har Branschgruppen för Förorenade områden därför sett närmare på potentiella förorenares läge i förhållande till länets vattenområden (hav, vattendrag och sjöar). På det sättet har vi kunnat lokalisera områden där det finns risk för att sedimenten kan vara negativt påverkade av olika typer av utsläpp. Analysen har gjorts med hjälp av GIS (program: ArcView) och har inkluderat alla objekt i länets MIFO-databas (Metod för Inventering av Förorenade Områden), samt tillståndspliktiga anläggningar som har utsläpp till andra medier än luft (utdrag ur EMIR). På grund av ett misstag i analysen inkluderar dock kartorna även vissa objekt med utsläpp endast till luft (dessa objekt listas dock inte i tabellerna). Anledningen till att de tillståndspliktiga anläggningarna inkluderats är för att göra det helt säkert att potentiella riskområden inte missas. Detta innebär att ett stort antal områden finns med både som MIFO-objekt och som tillståndspliktiga anläggningar, och de kan ha något olika X- och Y-koordinater. Både uttaget ur MIFO och ur EMIR är gjort 12 december 2002, och objekt/anläggningar som lagts till efter detta datum är därför inte inkluderade i analysen. Följande avrinningsområden (namngivna efter utloppsnamnet för respektive vattendrag) har inkluderats i analysen (Figur 2). Inkluderade avrinningsområden Avrinningsområdena är definierade och framtagna av SMHI. Ätran Viskan Viskan inklusive delavrinningsområdet Häggån Rolfsån Kungsbackaån Göta älv Uppdelat i två områden: Göta älv från havet till utloppet från Vänern Allt norr om Göta älvs utlopp från Vänern samt inklusive delavrinningsområdena Mölndalsån och Säveån Bäveån Örekilsälven Strömsån Enningdalsälven Nossan Dalbergsån Upperudsälven Lidan Sjöråsån Tidan Friaån 3

4 Edsån Samt dessutom de mindre avrinningsområden (längs kusten) som ej ingår i ovanstående. Figur 1. De större analyserade avrinningsområdena i länet. Byälvens avrinningsområde ligger inte till någon del inom Västra Götalands län och inkluderas därför inte i analysen. Analys Rapporten redovisar endast de avrinningsområden där intressanta kluster av objekt har noterats. De intressanta klustren har valts ut i en granskning av materialet tillsammans med flera personer i branschgruppen. Enstaka 1:or samt mindre kluster av objekt har inte studerats närmare i det här arbetet. Om dessa ligger nära ett vattendrag kan de ändå utgöra en risk för sedimenten, vilket man bör vara uppmärksam på. 4

5 Som nämnts ovan finns vissa objekt som flera punkter i kartorna. Dettas beror dels på att de finns både i MIFO och i EMIR, och dels på att samma anläggning angetts med olika X- och Y-koordinater i EMIR (en anläggning anges en gång för varje ämne den hanterar). Objekten har inkluderats om de ligger inom en kilometers avstånd från vattenområdet, vilket har fastställts med hjälp av funktionen buffer i ArcView. I respektive karta har sedan dessa objekt ringats in, men själva bufferområdet visas inte i kartan. För vidare och/eller närmare analys finns filerna i mappen för branschgruppens arbeten på Länsstyrelsen. [Excel-filer: G:\Miljöskydd\Intern\Branschgrupper\Förorenade områden\mifo\gis Vattenområden\Redovisning; ArcView-filer (grundkarta): G:\Miljöskydd\Intern\Branschgrupper\Förorenade områden\mifo\gis Vattenområden] Vattendragens karaktär (det vill säga om de rinner snabbt eller långsamt och vilka sedimentationsmöjligheter som finns) är väsentliga vid de vidare analyserna av var föroreningarna sedimenterar. Figur 2. Karta över länets kommuner samt förorenade områden. Legend och norrpil gäller för alla kartor i dokumentet. 5

6 Bäveån Det sker troligen en hel del sedimentation i havsviken där Bäveån mynnar, och objekt även utanför avrinningsområdet (vilka därmed inte är listade i nedanstående tabell) har sannolikt sin avrinning till viken. Troligen finns sedimentprovtagningar. Figur3. Avrinningsområde Bäveån. 6

7 Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Bäveån. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: Totalt antal objekt: 24 Antal avloppsanläggn.: 1 Antal A-anläggningar: 0 Antal B-anläggningar: 2 Antal MIFO-objekt: 20 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 2 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 7 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 6 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 1 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 1 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 3 Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Bäveån. Objekten väster om sjöarna längs vattendraget till havsviken är gråmarkerade. OBJEKTID OBJEKT Uddevalla avloppsreningsverk, Skansverket BRANSCH: ; B-anläggning Havskurens avfallsupplag BRANSCH: ; B-anläggning F Junoverksområdet F ELIT Fönster F Tvättman F Katrinedal F Bjurströms Trävaru AB F Uddevalla Trä AB F Stureholms Träimpregnering AB F Galvano Lammert AB F Ängebackens bildelar AB F Stena Metall Återvinning AB F Uddevalla gasverk F Kampenhofs spinneri F Marinhuset AB, Södra F Junokajen F Marinhuset AB, Norra F Sellbergs, Grunnebo F Ohlssons Bildemontering F Skuleboda Fältspatgruva F Asfaltverk Stora Almås F Örbacka, Väne Ryr 7

8 Edsån Två 1:or vid Bottensjön (Forsvik). Sedimentprov finns på Länsstyrelsen [Karlsborgspärmen i arkivet]. Kvarteret Impregneraren på udden vid Edsåns utlopp (tre stycken 2:or) kan vara av intresse. Kontrollera om avrinningen sker till den mindre sjön väster om dem. Figur4. Avrinningsområde Edsån. Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Edsån. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: , Totalt antal objekt: 22 Antal avloppsanläggn.: 1 Antal A-anläggningar: 0 Antal B-anläggningar: 1 Antal MIFO-objekt: 21 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 2 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 2 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 1 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 0 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 16 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 0 8

9 Sjöråsån Alla objekt inom avrinningsområdet är av intresse för ansamling av föroreningar i sediment vid vattendragets utlopp. Figur5. Avrinningsområde Sjöråsån. Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Sjöråsån. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: Totalt antal objekt: 23 Antal avloppsanläggn.: 1 Antal A-anläggningar: 0 Antal B-anläggningar: 1 Antal MIFO-objekt: 22 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 2 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 8 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 2 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 0 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 10 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 5 Tabell. Objekten inom avrinningsområdet Sjöråsån. OBJEKTID OBJEKT Götene avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning F Kinnekleva, Skifferoljeverk m.m. 9

10 F Götene Träindustri F Götene mekaniska F Garveri F Bilskrot Gössäter F Helge Gustavssons ByggnadsAB F Brokvarns kvarn F Götene (öppen soptipp utmed Kinne Vedumsvägen F Brattefors F Gössäter soptipp F Kestad F Hälledal F Sandtorp F Kinne-Vedum F Gullhammra F Stengårdsslätten F Deponeringsanläggningen Gullhammar F Gössäter F Kinnekulle ring F Ödbogården F Haggården F Sörgården Tidan Tidans avrinningsområde visas i nedanstående figur. Det östra området inringar bara den sjö som kan bli aktuell för undersökning, eftersom i princip alla objekt söder om området troligen har sjön som sedimentationsområde (övriga). Objekten i det markerade området längst i söder (se Figur 6) är inte inkluderade, utan redovisas med en egen markering (södra området). Ytterligare ett intressant område kan vara viken där Tidan rinner ut i Vänern (norra området) 10

11 Figur6. Avrinningsområde Tidan och de områden som studerats närmare. Den röda markeringen anger den sjö där sediment från övriga objekt (dvs ej inkluderade i de andra områdena) senast bör sedimentera. Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Tidan. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: Totalt antal objekt: 136 Antal avloppsanläggn.: 3 Antal A-anläggningar: 1 Antal B-anläggningar: 13 Antal MIFO-objekt: 119 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 2 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 34 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 40 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 2 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 41 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 16 11

12 Figur6.1. Det markerade området i norr enligt Figur6. Figur6.2. Det markerade området i väster enligt Figur6. 12

13 Figur6.3. Det markerade området i söder enligt Figur6. Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Tidan. Objekten inom respektive delområde är markerade med N (norra), V (Västra), S (södra) samt Ö (övriga, det vill säga de som troligen sedimenterar i sjön i det rödmarkerade området). Observera att det är möjligt att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. OBJEKTID OBJEKT OMRÅDE Jonsboda BRANSCH: 01-1 ; B-anläggning Ö Tibro avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Ö Smebybacke AB BRANSCH: 01-1 ; B-anläggning Ö Moholms Säteri BRANSCH: 01-1 ; B-anläggning Ö Katrinefors Bruk BRANSCH: ; A-anläggning N Electrolux BRANSCH: 29 ; --anläggning N Volvo Lastvagnar, Skövde BRANSCH: 34 ; --anläggning Ö Cementa BRANSCH: ; A-anläggning Ö Skövde Slakteri AB BRANSCH: ; B-anläggning Ö Arla Foods AB - Skövde BRANSCH: ; B-anläggning Ö Skövde avfallsupplag, Risängen BRANSCH: ; B-anläggning Ö Hagåsentippen BRANSCH: ; B-anläggning Ö Klagstorpstippen (Tovatorpstippen) BRANSCH: ; B-anläggning Ö Skövde avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Ö Lear Corporation Sweden AB BRANSCH: ; B-anläggning Ö Vallberga Kontrollhönseri AB BRANSCH: 01-2 ; C-anläggning Ö Tidaflag AB BRANSCH: ; B-anläggning Ö Tidaholms avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Ö F Levins Ö F Sörsågen Bygg och Interiör AB Ö F Nolsågen Ö F Kårtorp Ö F Etja Kem och Tvätt Ö F Skaraborgs verktygsfabrik HB Ö F Ställverk Ö F Spånbank, Hultadammen Ö 13

14 F Häggetorp 1:95 Ö F "Albert Larssons" Ö F Vabacka Ö F Hönsa Ö F Häggetorps Sågverk AB Ö F Åreberg Ö F Grönhultstippen Ö F Kikås 1:217- Kishålan Ö F Kikås 1:217- Sodoms torn Ö F Br Strålin, Liared S F Alvar Hedén S F Strängsered (Strängseredstippen, Gullered) S F Strängsered S F F.d. Berghs Kemiska tvätt N F Lunds kemtvätt N F Käckestad 2:14 N F Katrinefors Bruk N F Mariestads Gasverk N F Ek N F Åbo soptipp V F Böja N F Suntetorps impregnering AB Ö F Stenatorps Trä AB Ö F Skövde gasverk Ö F Formec Teknik AB, Fd AB Rune Lorentzon Ö F Dagvattenanläggning i Skultorp Ö F Volvo Ö F AA Skrot Ö F R.Eklunds Skrotaffär och S.Eklunds Bilskrotning Ö F Skultorps Bildemontering Ö F Rävstorp Ö F Cementa AB Ö F Paroc Ö F Stena Gotthard Återvinnings AB Ö F Skaraborgs miljöhantering Ö F Timmersdala N F Sträte Ö F Träde Ö F Skultorp (Skultorpstippen) Ö F Stöpen Ö F Bronäs (Bronästippen) N F Gömmet N F Odenslunda Ö F Garpaparken Ö F Brakullen, Vreten Ö F Fjället Ö F Lilla Krogstorp Ö F Djursätra Ö F Väring (Värings tipp, Fredsskogen) Ö F Tåstorp Ö F Korgatorp Ö 14

15 F Annikas dråg N F Tatermyren Ö F Salt-Erik V F Kungsvillan Ö F Trumslagargropen Ö F Suntetorp Ö F Stolan N F Melldala A V F Melldala B V F Karlsfors kalkbruk V F Skalmesäter/Dämman V F Mölltorp Ö F Käpplunda A Ö F Käpplunda B Ö F Skövde mek. stenhuggeri och kalkbruks AB Ö F Lillegården A Ö F Lillegården B Ö F Nolgården Ö F Gullhögen Ö F Fridene Snickerifabrik AB Ö F Munkebo Korsberga Industrideponi Ö F Korsberga Tegelbruk Ö F Korsberga Ö F Blikstorp Ö F Fridene? Ö F Bälteberga Ö F Stallängstvätten Ö F Annefors Ö F Skjutbana Ekedalen Ö F Skjutbana Ekedalen 2 Ö F Garveriet Madäng Ö F Deponi Garveri 1 Ö F Deponi Garveri 2 Ö F Hjulåsen Ö F Klämmesbo Ö F Madäng Bilskrot Ö F Marbotorp Ö F Siggestorp Ö F Deponi Varpaliden Ö F Skjutbana Siggestorp Ö F Titanen Ö F Vättak Ö F Kemtvätt Yxan Ö F Madängsholm Ö F Hyltan deponi Ö F Tidaholmsverken-Lear Corporation Ö F Tidaholm kemisk tvätt Ö F Jönköpings Vulkan - Ön Ö F Swedish Match Industries AB Ö F Marbodal AB Ö F Ekedalen Ö 15

16 F Deponi Folkabo Ö F Deponi Fröjered Ö F Övertorp Ö F Ödegården Ö F Smedsgården Ö F Borgunda Såg AB Ö F AB Dala Foder Ö F Yllestad I S F Yllestad II S Lidan Vid utloppet till Vänern sedimenterar troligen mycket föroreningar, men detta är sannolikt inte ett problem eftersom området muddras ofta. Figur 7. Avrinningsområde Lidan samt det område som studerats närmare. 16

17 Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Lidan. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: , Totalt antal objekt: 117 Antal avloppsanläggn.: 7 Antal A-anläggningar: 1 Antal B-anläggningar: 15 Antal MIFO-objekt: 96 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 1 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 19 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 18 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 1 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 61 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 2 Figur7.1. Det markerade området enligt Figur7. Tabell. Lista över objekt inom avrinningsområde Lidan. Objekten inom det inringade området är markerade med gult. Vissa objekt kan finnas både som anläggning och som MIFO-objekt. OBJEKTID OBJEKT Asko Cylinda BRANSCH: 29 ; --anläggning Vara avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Håkantorps avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Kvänums avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning 17

18 Designor AB BRANSCH: ; B-anläggning LVI-produkter BRANSCH: 28 ; --anläggning Swedish Meats BRANSCH: ; B-anläggning Skaraverken BRANSCH: 28 ; --anläggning Kronfågel AB BRANSCH: ; B-anläggning Scan Foods AB - Potatisfabriken BRANSCH: ; B-anläggning Skara avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Volvo, Flobyfabriken BRANSCH: 34 ; --anläggning Sikaverken BRANSCH: 34 ; --anläggning Falköpings Mejeri BRANSCH: ; B-anläggning Konvex AB BRANSCH: ; A-anläggning Alton BRANSCH: 36 ; --anläggning Elanders Gummessons AB BRANSCH: ; B-anläggning Falköpings avfallsupplag BRANSCH: ; B-anläggning Falköpings avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Stenstorps avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Floby avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning F Vitesand F Fåglaviks Glasbruk F Levene Såg AB F Asko Cylinda AB F Brotorps kvarn F Levene Kvarn F Skattegårdens Kvarn F Önumstorps Kvarn F Svarvarebo F St Skattegården, Längjum F Tråvad F Adelsåsen, Stora Levene F Levene, Stora Levene F Kulla, Vedum F Långaberget, Vedum F Enekulla, Arontorp F Nedervara, Nils-Ersgården F Assarsgården, Elisgården F Vägestorp F Rangeltorp F Lidköpings gasverk F Lidköping Machine Tools AB F Avfallstippen Resville F Järpåstippen F Skara Kemtvätt HB F Textil-Lån AB F El-Tvätten F Skara Gasverk F Eccoverken - Skaraverken F Munkatorp (Lertag vid Tegelbruket) F Ekängen F Axvalls skräphåla F Kålltorps gårdstipp F Hästhalla 18

19 F Blombacka gårdstipp F Tullportagärdet (Orion) F Oxen (Kalven) F Lundby F Skövde Riv och Skrotningsteknik F Mulles skrot F Almtex, Snipebro F Falköpings Gasverk F Deponi Bredegården F Orreholmen F AB Rosén och Söner F Slutarps Kvarn F Stenstorps Elektriska Kvarn F Jäla Kvarn F Lokstallarna F Haglunds F Tvättcentra i Falköping AB F Eltvätten F Lilla Björn 1 F F.d. Deponi Slutarp/Kinnarp F F.d. Deponi Vartofta F F.d. Deponi Gudhem/Torbjörntorp/Broddetorp F F.d. Deponi Odensberg F Bredegården, Stora Bjurum F Odensberg I F Valaberg F Odensberg III F Sätuna F Kåxtorp F Kvättak Lantbruk AB F Torpa F Ullene F Vrangelsholm F Kinnatomten F Mönarp F Kungsgården F Friggeråkers F Göteve Brogården F Hushållningssällskapet F Döve F Halsäng F Rosenskog F Långö F Tåstorp F Brobacken (Långaläst) F Holmen F Slöta-Backen F Skällsbo F Fjällåkra F Ranten F Stora Bjurum I 19

20 F Stora Bjurum II F Stora Bjurum III F Slutarp F Gudhem Ingatorp F Stenstorp F Kinnarp F Vartofta F Heden (Deponi Gudhem/Torbjörntorp/Broddetorp F Odensberg (fd kommunal deponi) F Skårs kalkbruk F Bjällum Upperudsälven Figur 8. Avrinningsområde Upperudsälven samt de områden som studerats närmare. Ett par områden söderut har flera allvarliga objekt i närheten av varandra, men med avseende på antal objekt har de inte inkluderats. Dock kan det vara av intresse att studera sedimenten i anslutning till de allvarligaste objekten som ligger precis intill vattnet (dessa har även känd påverkan på sedimenten: MIFO 1:orna Duni AB, Långed, F och Håfreströms bruk, F ). 20

21 Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Upperudsälven. Observera att vissa objekt anges både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: Totalt antal objekt: 77 Antal avloppsanläggn.: 4 Antal A-anläggningar: 3 Antal B-anläggningar: 7 Antal MIFO-objekt: 66 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 10 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 26 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 18 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 2 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 10 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 0 Figur 8.1. Svartmarkerat område enligt Figur 8 uppdelat i två grupper (Norra och Södra). Den anläggning som syns i södra området har endast utsläpp till luft. 21

22 Figur8.2. Grönmarkerat område enligt Figur 8 uppdelat i två grupper (Norra och Södra). Figur 8.3. Gråmarkerat område enligt Figur 8. 22

23 Tabell. Lista över objekt inom avrinningsområde Upperudsälven. Vissa objekt finns både som anläggning och som MIFO-objekt. OBJEKTID OBJEKT OMRÅDE Eds avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Norra Onsöns avfallsupplag BRANSCH: ; B-anläggning Norra Bengtsfors avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Södra Billingsfors avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Dals Långed avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Skåpaforsverken BRANSCH: ; A-anläggning Billingsfors Pappersbruk BRANSCH: ; A-anläggning Långedsverken BRANSCH: ; B-anläggning Segerström & Svensson Bengtsfors AB BRANSCH: 34 ; --anläggning Norra Nolängens avfallsupplag BRANSCH: ; B-anläggning Håfreströms AB BRANSCH: ; A-anläggning F Uno-X, Industrigatan Södra F Shell Jordbrovägen Södra F Eds Däck/Jet Södra F Shell Storgatan Norra F Gulf, Storgatan Norra F Mobil, Storgatan Norra F Statoil, Faktorsgatan Norra F Skandinaviska Bilskrotning F Håbols Lanthandel F OK Jordbrovägen Södra F Eds Begagnade Bil AB Södra F Texaco, Jordbrovägen Södra F Nössemarks Bensinstation F Dals-Eds Skytteförening Norra F Gäseruds jaktvårdsföreing F Håbols skyttegille F Nössemarks Västra Skytteförening F Nössemarks Älgbaneförening F Risme Jaktvårdsområde F Rävmarkens skytteförening F Sunds Skytteförening F Valsebo Älgskyttebana F RBG-Skrotbilar F Le Bruk, Bälnäs Ind. omr. Norra F Bengtsbrohöljen Södra F Statens Vägverk Ödskölt F Ballast Väst/Dalslandsverken F Gustavsfors F SJ Kråkviken F Långeds Mekaniska Verkstads AB F Mustadsfors Bruks AB F Sulfiten, Bengtsfors Norra F KemA, Bengtfors Södra F KemB, Bengtsfors Södra F KemC, Bengtsfors Norra F Trekantens Speceri o Special 23

24 F Bilisten F HT-Service F B.Karlsson Q8, Billingsfors F Connys Center AB Norra F Br Eks Bilverkstad F Swebus AB Södra F Motorfirman Harry Hansson AB F JCL F Pump, Brohögens Bensin F Västfrakt F Bilbolaget i Bengtsfors AB Södra F Nelsons Bilservice F Anton Olsson Järnhandel AB F Shell, Bengtsfors Norra F Duni AB, Skåpafors F Billingsfors Pappersbruk F Vanern-Timber AB F Duni AB, Långed F BEWAB Norra F Bengtsbrohöljen (mellan bebyggesle och) Södra F Centrala Långed F Grimmerudsmossen F Katterud F Klon F Korsbytippen (inbegriper fd objektet JCL) F Mustadfors tipp F Sulfittippen F Majbergstippen F Håverud F Håfreströms Bruk F Åsensbruk 24

25 Viskan (inklusive Häggån) Viskan är mycket välundersökt, och därför har endast delavrinningsområdet Häggån studerats närmare. Figur 9. Avrinningsområde Viskan samt det område (södra delen av Häggån) som studerats närmare. Tabell. Sammanfattning av objekten inom avrinningsområdet Viskan. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: , Totalt antal objekt: 170 Antal avloppsanläggn.: 3 Antal A-anläggningar: 1 Antal B-anläggningar: 13 Antal MIFO-objekt: 155 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 28 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 42 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 66 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 4 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 14 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 0 25

26 Figur 9.1. Markerat område enligt Figur 9 (södra delen av Häggån). Tabell. Sammanfattning av objekten inom delavrinningsområdet Häggån. Observera att vissa objekt kan ha angetts både som anläggning och som MIFO-objekt. m² km² Områdets area: Totalt antal objekt: 157 Antal avloppsanläggn.: 2 Antal A-anläggningar: 2 Antal B-anläggningar: 10 Antal MIFO-objekt: 144 Riskklass 2 Antal MIFO-1:or 26 Antal MIFO-1:or 0 Antal MIFO-2:or 38 Antal MIFO-2:or 0 Antal MIFO-3:or 63 Antal MIFO-3:or 0 Antal MIFO-4:or 3 Antal MIFO-4:or 0 Antal deponier (det vill säga MIFO-kod FXXXX-2XXX) 13 Antal hamnar (det vill säga MIFO-kod FXXXX-3XXX) 0 26

27 Tabell. Lista över objekt inom avrinningsområde Viskan. Objekten inom det inringade området är markerat med gult. Vissa objekt finns både som anläggning och som MIFOobjekt. Tre objekt (MIFO 3:or) ligger längre norrut längs Häggåns sträckning. Dessa objekt är markerade med fet stil i tabellen. Anläggningen ligger inom området, men har endast utsläpp till luft. OBJEKTID OBJEKT Skene avloppsreningsverk BRANSCH: ; B-anläggning Ludvig Svensson AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Sjuhäradsbygdens Färgeri AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Almedahl-Kinna AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Faiber Plast AB BRANSCH: ; B-anläggning Skene Skogs avfallsupplag BRANSCH: ; B-anläggning Borås avloppsreningsverk, Gässlösa BRANSCH: ; B-anläggning Viskafors avloppsreningsverk, Bogryd BRANSCH: ; B-anläggning Borås Wäfveri Beredning AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Rydboholms Textil AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Saxylle-Kilsund International AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning FOV Fabrics AB BRANSCH: 17-1 ; B-anläggning Industrigalv i Borås AB BRANSCH: 28 ; --anläggning FOV Fabrics AB (Dalsjöfors) BRANSCH: ; B-anläggning Sobackens avfallsupplag BRANSCH: ; A-anläggning Rya Kraftvärmeverk BRANSCH: 40-1 ; A-anläggning F Vägverket F Borås Wäfveri AB, Kungsfors F Tambox AB F Värmecenter i Kinna AB F Textil och Metallskroten F Kinnaströms Textilfabrik F Örby Bensinstation F Kinna Däckcentral Texaco F Dick o Owes Bensin Shell F Fritsla Biltjänst Shell F OK-Västra F HB LJ Wingqvist F Skene Skrot F Rydal Skjutbana F OK Viskadalen F Tovek Bil AB (BP) F Kinnawell F Kungsfors-Bomullstippen F Haldens Färgeri (August Werner) F Ludvig Svensson AB F Sjuhäradsbyggdens Färgeri AB F Hagmans Kemi AB F Almedahls-Kinna F Kinnasand AB F Kasthall Mattfabrik AB F Örby Sågverk F Emaljskyltfabriken Svea AB F Sprakareds Emaljverk 27

28 F Esso, Holsljunga F ICA Tapp, Holsljunga F Bredgården F Sweba Dahlén AB F Värmecentrat Lennart Roy AB F Poståkeriet F Tvätt-Kemin AB F Åhaga Verkstäder F Justs Färgeri F Unges Kemtvätt F Lokstallarna, Norrmalm F f.d. Rudells Kemi F Borås Band & Hängselfabrik F AB Borås Klädningstygsfabrik F AB Merinos F Appreterings AB Norden F Wiskastrand (Monsun Tison) F Borås Tapetfabriks AB F Kamgarnsspinneriet Göta F Borås Mekaniska Gummiväveri F Borås Nya Bilverkstad F Borås Bilcenter F WiWe:s Bil & Motor F Bennys Bil o Motor F Langes Bil o Motor F Borås Rostskyddshall F AB Molins Bil & Diesel F G:s Bil & Maskin F Nybro F Söderleden F Jössagatan F Åsboholmsgatan F Ryda F Getängen F Lundby-Armbåga (Eiser) F Lundby-Knalleland F Nedre Norrmalm F Lundby-Kilsund F Lundby-Skaraborgsvägen F Lundby-Simonsland F Parkstaden-Norrby F Göta Norra F Göta-Gässlösa (Ljungbergs Läderfabrik) F Centrum-Stadsmotorvägen F Centrum F Druvefors F Bergsäter-Katrinedal F J. A Ferhm Skrotaffär F Borås Lokaltrafik AB F Henry Johanssons Bilverkstad F Norrby Bilverkstad 28

29 F BW AB F Norrbygaraget F Nynäsgaraget F Borås Dieselservice F Stubinen Data & Elektro F Hanssons Reparationsverkstad F Skadecenter i Borås AB F Toarpsdals Bilverkstad F AB Dalsjöfors Bil & Kaross F Uno Asplunds Bil AB F Bockaryds Bilverkstad AB F I.A. Hedin Bil AB F AB Perfekt Bilvård, Westman & Eriksson F Sune Andersson Bil & Motor F Svaneholms Bil & Motor KB F HB Johansson Motormekaniska F Car Care Allt inom bilvård & rostskydd F Carnes Bil AB/Rune Berg Bilverkstad AB F Druvefors Biltjänst F Bilpunkten F Pettersson & Son Bilverkstad F Borås Bilhall F Kj:s Biltjänst F Tegbrings Bil o Motor F Auto Service F Batteritjänst F Ramnås Bilverkstad F Bilteknik Tommy Fors AB F Elias Motor F Sjöbo Bilservice F Alex Motor F Stig Gunnarsson Bilverkstad F JIKAB Bil AB F Autoteknik i Borås AB F LBC i Borås AB F Göte Larsson Åkeri AB F LB Transport AB F Viareds Åkeri AB F LE Ivarssons Åkeri och Truckar F Borås Transport Gustavsson & Co F Borås Bilfrakt AB F Fristad Express AB F Schenker BTL AB F Gunnar Nyströms Åkeri AB F Hasse Svenssons Åkeri AB F Valsgravyr i Borås F Industrigalv i Borås F Eiser AB F Borås Wäfveri Beredning AB F Borås Wäfveri AB F Rydboholms Textil AB 29