Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012"

Transkript

1 Stokab årsredovisning 2012 «1 Årsredovisning 2012

2 Detta är Stokab Stokab ägs av Stockholms stad och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Företaget har till uppgift att bygga ut, underhålla och hyra ut förbindelser i detta fiberoptiska nät. Verksamheten syftar till att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen och en positiv utveckling av Stockholmsregionen. Nätet är öppet för alla på likvärdiga villkor och Stokab hyr ut till alla aktörer som så önskar. Eftersom det endast är svart fiber som hyrs ut måste kunderna själva stå för den aktiva utrustningen bildades Stokab med uppdraget att bygga ut en konkurrensneutral infrastruktur som kunde möta framtidens kommunikationsbehov, skapa konkurrens, mångfald, och valfrihet, samt minimera grävning i stadens gator. Fiberoptik är ett optiskt system för överföring av ljus som med sin överlägsna kapacitet utgör grunden för alla former av digital kommunikation. Fiberoptik används för överföring av bland annat datakommunikation, TV och telefoni. En optisk fiber är tunnare än ett hårstrå och kan överföra miljoner telefonsamtal eller 100-tals TV -kanaler samtidigt. Dagens samhälle förutsätter en kraftfull och robust IT-infrastruktur för att möjliggöra datakommunikation med hög kapacitet. Kommunikation som dessutom behöver vara tillgänglig för företag och medborgare, överallt och dygnet runt. Innehåll Detta är Stokab 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Fibernät för en växande stad 6 Stokabs kunder 9 Ökad säkerhet och grön IT för fler 10 Stokabs medarbetare 12 S:t Erik Kommunikation AB 13 Förvaltningsberättelse 14 Koncernens resultaträkning 16 Koncernens balansräkning 17 Kassaflödesanalys koncernen 19 Moderbolagets resultaträkning 20 Moderbolagets balansräkning 21 Kassaflödesanalys moderbolaget 23 Noter tilläggsupplysningar 24 Granskningsrapport 31 Revisionsberättelse 32 Styrelse och revisorer 33 Ledning 34 På stokab.se finns mer information både på svenska och engelska. Kontaktuppgifter Ekonomichef Hans Förnestig Försäljnings- och marknadschef Christel Sandstedt Informationschef Anders Broberg Fotografer: Peter Phillips, Petter Karlberg och Anders Broberg

3 Året i korthet Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 686 Mkr (655) 5% Orderingången uppgick till 375 Mkr (316) Antalet levererade nya förbindelser uppgick till (2 018) 375 Mkr förbindelser Fastigheter med ( ) hushåll anslöts med fiber. Därmed kan cirka hushåll i Stockholm nå Stokabs nät Resultatet före skatt ökade till 174 Mkr (171), vilket är det bästa r esultatet i Stokabs historia Årets investeringar uppgick till 332 Mkr (501) hushåll 174 Mkr 332 Mkr Uppgifter inom parantes avser 2011 Fibernätet växer och behovet av omkopplingsmöjligheter ökar hela tiden. Under året designade Stokabs tekniske chef, Stefan Carlsson, en skena som möjliggör flexibel storlek (avseende djup) på kundernas aktiva utrustning utan att nya r ack behöver installeras i nodutrymmena. Han designade även ny hållare för patch-kablar inklusive märkning av dessa vilket möjliggjort nästan en fördubbling av antalet anslutningar i varje rack. Det innebär att behovet av att hyra fysiskt utrymme för nya noder, då nätet växer, minimeras. Omslagsbilden visar Åsa Wimark och Jan Oscarsson när de ansluter ett av flerfamiljsfastigheterna i Stockholm. I och med utbyggnaden till flerfamiljshusen har cirka 90 procent av hushållen och nästan 100 procent av företagen fått möjlighet att ansluta sig till världens största öppna nät. Anslutningen har gjorts med en så kallad mångfiberlösning vilket innebär att varje hushåll kan få sin egen fiberförbindelse, något som i dagsläget innebär hastighet på upp till 1 Gbit/s både ned- och uppströms.

4 4» Stokab årsredovisning 2012 VD har ordet Bolagets verksamhet har även under 2012 utvecklats positivt. Anslutningen av flerfamiljsfastigheter i Stockholms stad slutfördes i tid och inom budget. Antalet levererade fiberförbindelser har legat på en fortsatt hög nivå. Årets resultat är det bästa i Stokabs historia, vilket innebär att vi har en stabil ekonomisk grund att stå på. Det är den ekonomiska utvecklingen som skapar förutsättningar för den snabba utvecklingen av såväl fibernätet som verksamheten i övrigt. Flerfamiljsfastigheterna anslutna Det fleråriga projektet med att ansluta i stort sett samtliga flerfamiljsfastigheter i Stockholms stad har slutförst i tid och inom budget. Därmed har cirka 90 procent av stockholmarna givits möjlighet att koppla upp sig till världens största öppna fibernät. Via de operatörer som är verksamma i vårt nät kan hushållen få bredbandsuppkoppling med hastigheter på 1 Gbit/s, både nedströms och uppströms. Flerfamiljsfastigheterna har anslutits med en så kallad mångfiberlösning som möjliggör att varje hushåll kan få sin egen fiberförbindelse. Det ger ökad valfrihet för hushållen då de framöver kan välja bredbandsleverantör fritt. Samtidigt möjliggör den nya nodstruktur som vi byggt en mer rationell, säkrare och mer miljövänlig drift av våra kunders nät. Utbyggnaden till flerfamiljsfastigheterna medger också markant kortare leveranstider till ytterligare drygt adresser i Stockholm. Att ansluta ett företag, en basstation för mobilnätet eller koppla upp hushåll tar vid befintligt nät maximalt 10 arbetsdagar. Utbyggnaden möjliggör också en utökning av antalet fastprisområden. Detta möjliggör fler, snabbare och enklare affärer för våra kunder. Stark efterfrågan Efterfrågan på våra produkter är fortsatt mycket stark från samtliga kundsegment. Detta beror på den ökade användningen av alltmer bredbandskrävande tjänster. Tjänster som dessutom i ökande utsträckning förutsätts finnas tillgängliga var som helst, dygnet runt och utan avbrott. Även detta år har vi levererat över nya förbindelser. Ett skäl är utvecklingen mot än fler molntjänster och mer rationell drift av datasystem, vilket driver behovet av såväl fler som redundanta fiberförbindelser. Samtidigt fortsätter vi vårt målmedvetna och aktiva arbete med att förbättra leveransprecision och service. Internationell förebild Stockholm nämns, sedan länge, internationellt tillsammans med städer som Singapore och Seoul när det gäller fiberutbyggnad. Det ökade behovet, världen runt, av bredband med höga hastigheter till alla, har ökat intresset att förstå hur Stokab har utvecklats och arbetar. Google gav därför Benoît Felten, chefanalytiker vid Diffraction Analysis, i uppdrag att göra en omfattande beskrivning och analys av Stokab-modellen. Benoît Feltens analys innehåller flera intressanta iakttagelser. Han konstaterar bland annat att Stokab inneburit att Stockholms attraktionskraft har ökat. Detta beror på att konkurrensen skärpts, vilket gör att företag och organisationer fått möjlighet att bedriva en effektiv kommunikation med hög kvalitet till låg kostnad. Stokabs fibernät har också bidragit till ökad innovation. Studien visar också att kunderna hyser stor tillit till Stokab. Både på grund av vår ägare och för att vi enbart tillhandahåller passiv infrastruktur. Därmed konkurrerar vi inte med våra kunder. Det som, enligt Felten, har varit och är en viktig framgångsfaktor är att det hela tiden funnits politisk konsensus kring Stokab, att vi byggt ut nätet i takt med marknadens efterfrågan, samt att nätet är öppet för alla på likvärdiga villkor. Ägarens principiella syn på fiberförbindelser som grundläggande infrastruktur är också betydelsefull. Grön IT Med ett väl utbyggt fibernät som dessutom når de flesta hushåll, läggs grunden för en mängd så kallade gröna IT-lösningar. Genom att distansarbeta minskas resandet och miljöbelastningen. Med 100 procentig bredbandstäckning, såväl fast som mobilt, ges möjlighet till trafikinformation i realtid. Det ger ett effektivare utnyttjande av den traditionella infrastrukturen som vägar och järnvägar. Med fiberanslutning ges fastighetsägare möjlighet att rationalisera drift och skötsel av tjänster som värmereglering, el- och vattenmätning, kameraövervakning, hissar och låssystem. Därmed ges möjlighet till effektivare och snabbare åtgärder. Denna typ av tjänster är något vi själva använder i våra 600 noder. Stokabs noder utformas även för att vara energisnåla. Bland annat tillvaratas, utifrån respektive nods förutsättningar, den värme som alstras. Den kameraövervakning som finns ökar inte bara säkerheten utan medger kontroll på distans vilket minskar behovet av resor och fysiska besök. Under året har vi flyttat verksamheten i knutpunkt 1, vår äldsta knutpunkt, till knutpunkt 7, vilken är vår mest miljöeffektiva knutpunkt. Värmen som alstras tas till exempel tillvara och konverteras in i gymnasieskolan Östra Reals värmesystem. Flera energieffektiviserande insatser har gjorts och görs i våra knutpunkter och noder.

5 Stokab årsredovisning 2012 «5 Dynamik i Stockholms IT-bransch Stokabs uppgift är att tillhandahålla en öppen och operatörsneutral fiberinfrastruktur för elektronisk kommunikation. Genom att fibernätet är operatörsneutralt säkerställer Stockholms stad, genom Stokab, att alla kan hyra fiberförbindelser på likvärdiga villkor. I och med att nya aktörer inte själva behöver investera i ny infrastruktur (eller hyra infrastruktur av konkurrenter) blir också trösklarna för att etablera sig i Stockholm låga. Stokab bidrar därigenom till en kontinuerlig dynamik i Stockholms IT-bransch. I den årliga jämförelse konsultföretaget Price Waterhouse Cooper gör mellan olika städer världen över Cities of opportunity konstateras återigen att Stockholm är bäst av alla jämförda städer på att verkligen använda sig av IT och alla de smarta tjänster som finns, samt på att koppla upp skolorna. Alla Stockholms skolor har Gigabit-anslutning och trådlösa nätverk. Mer än hälften av Stockholms förskolor har under året fiberanslutits. Detta ger eleverna världsunika möjligheter. Prisregleringen riskerar att skada svensk IT-utveckling Enligt Stockholms kommunfullmäktige skapar PTS (Postoch telestyrelsen) beslut om prisreglering av den svenska fibermarknaden osäkerhet beträffande förutsättningarna för investeringar i grundläggande IT-infrastruktur, vilket riskerar att skada svensk IT-utveckling. För Stokabs del har kommunfullmäktige, mot denna bakgrund, beslutat att fiberutbyggnad till övriga delar av hushållssektorn inte ska genomföras och att stor försiktighet därutöver ska iakttas avseende framtida investeringar. det gäller att skapa förutsättningar för en IT-utveckling i världsklass. Dessa besök resulterar många gånger även i kontakter med företag baserade i Stockholm. Vi ser fram emot nästa år då världens största fiberkonferens FTTH Council, med cirka deltagare, äger rum i Stockholm. Tillförsikt inför framtiden Vi fokuserar nu på att än bättre möta våra kunders behov, såväl avseende leveransprecision som ökad servicegrad. Bolagets positiva utveckling de senaste åren har skapat goda förutsättningar inför framtiden. Det gör att vi kan se fram emot 2013 med optimism. Stockholm i mars 2013 Jörgen Kleist, VD Internationellt intresse Det är inte bara Google som intresserar sig för vårt nät och utbyggnaden av fiber till hemmet. Intresset för Stokab medförde att vi även under 2012 besöktes av ett stort antal personer från världens alla hörn, vilka vill ta del av Stockholmsmodellen när Med Stokabs nät kan företag och organisationer bedriva en effektiv kommunikation med hög kvalitet till låg kostnad.

6 6» Stokab årsredovisning 2012 Fibernät för en växande stad Ett väl utbyggt fibernät är en förutsättning för en smart och hållbar stad i världsklass. Med möjlighet till Gigabit-uppkoppling till cirka 90 procent av hushållen, nästan alla företag och skolor är det inte underligt att konsultföretaget Price Waterhouse Cooper i sin årliga ranking av städer anser Stockholm vara den stad i världen som är bäst på att använda alla de fördelar digitala tjänster ger. I Stockholm finns dessutom fyra 4G/LTE-nät. Stockholm kommer växa med ett helt Olso fram till 2030 då närmare 3 miljoner människor beräknas bo i regionen. Det motsvarar en inflyttning med två fullsatta SL-bussar varje dag. Det ställer inte bara krav på vägar, kollektivtrafik och bostäder, utan också på IT-infrastrukturen. Detta för att möta behovet av högre datatrafik, såväl för fast som mobilt bredband. Det gäller helt enkelt att se till att hållbara, smarta och innovativa lösningar är möjliga i Stockholm. Att IT-infrastruktur ska finns överallt och tillgänglig för alla på likvärdiga villkor har varit Stockholms stads syn ända sedan avregleringen av telemarknaden i början av 90-talet. Därför har Stockholm successivt, utifrån marknadens behov via Stokab, byggt ut ett operatörsneutralt fibernät. Med fiber motsvarande fler än 30 varv runt jorden anses Stockholm ha världens största öppna fibernät. Det väl utbyggda nätet har skärpt konkurrensen samt ökat mångfalden och valfriheten. Nätet har dessutom bidragit till innovationer, fler jobb, effektivare arbetssätt och möjlighet att utveckla hållbara lösningar. ICT-kluster i världsklass Stockholm är idag den mest kunskapsintensiva regionen utan för USA. Bara i Kista finns över ICT-företag, universitetsstudenter och forskarexaminerade inom ICT. 90 procent av ICT-företagen är exportföretag, en siffra som ligger mycket högt jämfört med andra branscher. Genom Kista Science City har Stockholmsregionen blivit en världsledande innovationszon och ett internationellt centrum för trådlös teknologi, bredband samt mobila applikationer och tjänster. Här återfinns den tätaste koncentrationen av forskare med fokus på IT i norra Europa. Lågt pris på bredband Tröskeln för att etablera sig i Stockholm är låg. Det beror på att en operatör varken behöver göra kostsamma infrastrukturinvesteringar, eller hyra infrastruktur från någon som är ens konkurrent. Idag är över 100 operatörer verksamma i Stokabs nät. Det har lett till nästan halva priset på bredband jämfört med övriga Sverige enligt Computer Swedens undersökning, och då är de svenska priserna låga internationellt sett, enligt en prisjämförelse gjord av United Minds. Enligt Post- och telestyrelsens kartläggning är priserna i öppna nät, som exempelvis i Stockholm, procent lägre än där konkurrensen är låg. Tack vare att fibernätet i Stockholm är öppet för alla kan även företag och myndigheter hyra och designa sitt eget nät. Exempelvis kunde sjukhusen i länet genom denna möjlighet halvera sina kostnader för data- och telekommunikation. Bredband skapar jobb För varje ytterligare bredbandsanvändare skapas 80 nya arbetstillfällen och för varje 10 procentenheter ökad bredbandspenetration ökar BNP-tillväxten med omkring en procent, enligt rapporten Socioeconomic effects of broadband investments av Arthur D Little. Det är de kunskapsintensiva företagen som under flera år skapat flertalet av de nya jobben. En grundläggande förutsättning för dessa företag är tillgång till ett väl utbyggt, robust och tillförlitligt bredbandsnät till såväl själva företagen som dess medarbetare, konstaterar konsultföretaget Price Waterhouse Copper i rapporten Cities of opportunity. Det är antagligen därför Stockholm, med sitt väl utbyggda fibernät, för andra året i rad får en topplacering när det gäller kvalitet på bredband, uppkoppling av stadens skolor, och att använda sig av alla de möjligheter IT ger. Fibernät till hushållen Alla behöver bredbandsanslutning med hög kapacitet, inte bara företag. Därför har fibernätet byggts ut så att cirka 90 procent av hushållen kan få sin egen fiberförbindelse. Därmed har hus hållen givits möjlighet att ta emot och skicka obegränsad mängd rörlig media, distansarbeta och ta del av samhällsviktiga tjänster som exempelvis hemsjukvård. Valfriheten för hushållen har ökat i och med att flerfamiljsfastigheterna har anslutis med en så kallad mångfiberlösning. Den möjliggör individuella val av bredbandsleverantörer samtidigt som bredbandsleverantörer getts möjlighet till en mer effektiv, säker och miljövänlig drift av sitt nät. E-tjänster och öppen data I Stockholm lanseras kontinuerligt nya e-tjänster för att underlätta människors vardag samtidigt som resurser frigörs. Under året öppnade Stockholms stad flera av sina databaser. I samband med detta anordnades tävlingen Open Stockholm Award. Till tävlingen inkom inte mindre än 336 idéer och 42 färdiga e-tjänster baserad på de databaser som öppnats.

7 Stokab årsredovisning 2012 «7 Överst t v: Otto Hahn, spelad av Andreas Liljeholm, i Lise & Otto, världens första drama som utspelar sig på två fysiskt skilda platser men där skådespelare och publik interagerar med varandra tack vare fiberförbindelse. Överst t h: Med ett nät öppet för alla på likvärdiga villkor är konkurrensen stor och priserna på bredband låga i Stockholm. Detta är något som både United Minds och PTS konstaterar i sina undersökningar. Ovan t h: Bredband skapar jobb och ökad tillväxt. Stockholmsregionen är en världsledande innovationszon och ett internationellt centrum för bland annat bredband och mobila tjänster. Ungdomarna i Kista är några av de som bidrog till att mobila datatrafiken mer än fördubblades förra året. Nedan t v: Utbyggnaden till Stockholms flerfamiljsfastigheter blev klar i tid och inom budget. Därmed har ca 90 procent av hushållen givits möjlighet att få sin egen fiberförbindelse med hastigheter upp till 1 Gbit/s, både ner- och uppströms.

8 8» Stokab årsredovisning 2012 Fiberinnovationer Med obegränsad tillgång till så kallad svart fiber skapas helt nya innovativa sätt att arbeta. Genom att koppla TV-kameror direkt till fiber när produktion görs utanför TV-huset behövs varken stora OB-bussar, innehållande all teknik, eller satellit distribution användas. Därmed kan SVT och andra TV-bolag producera program med högre kvalitet till betydligt lägre kostnad och samtidigt på ett mer miljövänligt sätt. Även Kista Teater använde fiber när de satte upp världens första drama som samtidigt utspelade sig på två fysiskt helt skilda platser, där såväl skådespelare som publik interagerade med varandra trots att de var skilda åt. Grön IT Möjligheterna till gröna IT-lösningar är många i Stockholm. I Stokabs nyaste knutpunkt tas överskottvärmen tillvara och värmer gymnasieskolan Östra Real. Med smarta e-tjänster kan resandet minskas, trafikanter informeras i realtid och transporter välja effektivaste färdvägen. Med fiberanslutning ges fastighets ägare helt nya möjligheter att rationalisera drift och skötsel av tjänster som värmereglering, el- och vattenmätning, kamera övervakning, hissar och låssystem. Digitalt deltagande Stockholm försöker ge de bästa förutsättningarna för digitalt deltagande i samhället. Förutom ett väl utbyggt fibernät, har många låginkomsttagare fått gigabitsanslutning i sitt boende. De som behöver hjälp tillbaka in på den ordinarie bostadsmarknaden ges nödvändiga kunskaper om Internet och dess möjligheter. Stockholm är ett tydligt exempel på hur man med långsiktighet och genom samarbeten kan utveckla staden, både ekonomiskt och socialt, för att öka livskvaliteten. En stad full av möjligheter Fortfarande är det endast i fyra av landets kommuner som minst 75 procent av hushållen och företagen har möjlighet att få bredband med en hastighet med minst 100 Mbit/s. För tre av dessa fyra kommuner (Stockholm, Solna och Sundbyberg) beror det på att Stokab där har ett väl utbyggt fibernät. I Stockholms kommun har cirka 90 procent av hushållen och nästan 100 procent av företagen möjlighet att inte bara få 100 Mbit/s utan 1 Gbit/s eller mer. Kort sagt är Stockholm en stad full av möjligheter en stad på väg mot världsklass. Ca 90 procent av hushållen kan nu ansluta sig till Stokabs öppna fibernät.

9 Stokab årsredovisning 2012 «9 Stokabs kunder Av Stokabs drygt 800 kunder är över 100 operatörer eller tjänsteleverantörer. Kunderna är företag inom många olika branscher och har därmed olika behov när det gäller nätstruktur och IT-lösningar. Stokabs nät är därför anpassat för att möjliggöra för kunderna att designa sin egen nätstruktur. Operatörer Via Stokabs nät levererar drygt 100 operatörer och tjänsteleverantörer tjänster i form av Internet, TV och telefoni. Oavsett vilken typ av affärsmodell kundgruppen tillämpar så gör Stokabs olika produktlösningar det möjligt att designa sin egen nätinfrastruktur och nå slutkunder enkelt och kostnadseffektivt. Företag och organisationer Företag och organisationer som behöver hög datakapacitet och som eftersträvar en effektiv och säker datakommunikation hyr egna fiberförbindelser av Stokab. Genom att företagen själva ansvarar för eller handlar upp kommunikation som tjänst uppnås valfrihet, kostnadseffektivitet och full kontroll. Det innebär att det blir lättare att påverka samt förändra överföringshastighet och kommunikationsteknik. Offentlig verksamhet Behovet att utveckla offentlig verksamhet med ny teknik fortsätter att öka. Genom att koppla samman datakommunikation, telefoni och TV förenklas och effektiviseras processerna inom den offentliga miljön samt kommunikationen med medborgarna. Möjligheten att hyra fiberförbindelser av Stokab medför en garanti för en säker och kraftfull IT-infrastruktur för all offentlig verksamhet som exempelvis sjukhus, skolor och förvaltningar. Boende i Stockholm Den fortsatta utvecklingen av hushållens behov av snabb kommunikation och ständig uppkoppling fortsätter att driva kraven på ökad bandbredd, som i sin tur ökar behovet av en kraftfull och framtidssäker IT-infrastruktur. Stokab har därför byggt ut nätet så att det når nästan alla flerfamiljsfastigheter i Stockholms stad. En anslutning till Stokabs öppna fibernät möjliggör för fastighetsägare att rationalisera drift och skötsel av tjänster som värmereglering, el- och vattenmätning, kameraövervakning, hissar, tvättstugor och låssystem. Framförallt kan hyresgästernas ökande behov av Internet, telefoni och TV via olika tjänsteleverantörer tillgodoses. Samtidigt ökar konkurrensen, mångfalden och valfriheten. I synnerhet om fastighetsägaren installerar ett inomhusnät av fiber. Jon Karlung, vd Bahnhof, i deras nya datacenter Thule i Brunkebergsåsen. Extremt korta svarstider uppnås genom att hela datacentret är byggt med supermodern teknik och att det finns en fibertäthet som är oöverträffad i resten av Norden.

10 10» Stokab årsredovisning 2012 Ökad säkerhet och grön IT för fler Anslutningen av flerfamiljsfastigheter har möjliggjort säkrare och miljövänligare drift av nätet och gett hushåll, mindre företag och fastighetsägare bättre möjlighet att använda så kallade gröna IT-lösningar. Det ökade antalet noder som etablerats i och med fiberanslutning av flerfamiljsfastigheter, möjliggör för våra kunder att enklare designa och sköta sina nät på ett säkert-, drift- och miljö effektivt sätt. De senaste årens utbyggnad av nätet har skapat ännu bättre redundans och möjlighet till omkoppling. Säkerhetsaspekten har alltid vägt tungt vid utbyggnaden av Stokabs nät. Skälen är självklara. Utan ett robust nät och tillförlitlig drift kan inte våra kunder känna sig trygga i sin verksamhet, eftersom vårt nät utgör en viktig förutsättning för kundernas affär. Därför har säkerhetsfrågorna alltid varit en integrerad del i företagets verksamhet och bedrivs bland annat inom om rådena nätsäkerhet, beredskap och krisplaner, IT-stöd samt uppföljning. Kontinuerligt görs säkerhetshöjande insatser vid alla Stokabs anläggningar. Även detta år har ett stort antal nodutrymmen försetts med kameraövervakning. Detta, i kombination med den automatiserade hanteringen av fysiska nycklar, har ökat säkerheten, effektiviserat arbetet och bidragit till minskat resande. I och med flytten av vår äldsta till vår modernaste knutpunkt, har säkerheten, utifrån flera aspekter, ökat för våra kunder och deras utrustning. Gröna möjligheter Utbyggnaden av nätet till nästan alla flerfamiljsfastigheter möjliggör en mängd gröna lösningar för såväl fastighetsägare som hushåll. För en fastighetsägare innebär anslutningen ökade möjligheter att använda sig av styr- och reglertjänster, elektroniska låssystem och kameraövervakning av viktiga utrymmen, anläggningar och passager. För hushållen innebär det ökade möjligheter till väl fungerande distansarbete, planering och optimering av resande, och inte minst kunna konsumera media som tjänst i stället för att behöva köpa en fysisk produkt som CD, DVD eller bok varor som alla måste tillverkas och transporteras. Numera får rättighetsinnehavarna en majoritet av sina intäkter från strömmad musik och en mindre del från traditionell försäljning av CD-skivor. Det stockholmsbaserade företaget Spotify är ett av de företag som banat väg för detta miljövänliga distributionssätt. TV och film kommer nu efter på allvar i och med att flera stora internationella företag som strömmar rörlig media etablerar sig i Sverige, samtidigt som SVT sänder alla sina kanaler direkt även över nätet. Utbudet av arkivmaterial har ökat markant då Utbildningsradion lyckats lösa en mängd upphovsrättsliga hinder.

11 Stokab årsredovisning 2012 «11 Med hjälp av höghastighetsbredband delas kunskap på ett snabbt, effektivt och miljövänligt sätt. Allt fler privatpersoner, organisationer och företag direktsänder föredrag och händelser, exempelvis via tjänsten Bambuser. Filmer och bilder distribueras via tjänster som YouTube, Vimeo, Instagram och Flickr. Alla dessa kapacitetskrävande tjänster förutsätter ett väl utbyggt fibernät, som möjliggör hög uppladdningshastighet. Våra kunder värmer skola De kunder som idag har placerat sin utrustning i vår modernaste knutpunkt bidrar aktivt till att värma upp en stor del av gymnasieskolan Östra Real. Värmen från all den utrustning som finns i knutpunkten konverteras, via en värmeväxlare, in i skolans värmesystem. I och med att skolan, genom att ta tillvara värmen, skickar kyla i retur, förlängs livslängden på knutpunktens kylanläggning och driftskostnaderna sänks. Denna klimatsmarta anläggning har uppmärktsammats både nationellt och internationellt och ses som ett föredöme. Knutpunkten är den gröna bredbandsvägen in i miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden. Där byggs nu en lokal nod som beräknas värma upp del av det flerfamiljshus som noden placeras i. Egna miljöinsatser Vårt miljöarbete syftar till att minska den miljöpåverkan som blir en följd av verksamheten. Övergripande mål är bland annat att transporter i största möjligaste mån ska ske med miljöfordon, material ska tas om hand så att utsläppen av växthusgaser och påverkan på miljön begränsas, och avfall ska omhändertas på ett kretsloppsanpassat sätt. Stokab köper bara miljövänlig el, har 100 procents miljöfordon, flera tjänstecyklar och även SL-kort för resor i tjänsten. Under året har en högkvalitativ videokonferensanläggning installerats, och flera energieffektiviserande insatser har gjorts på kontoret, exempelvis automatisk belysning i gemensamhetsutrymmen och serverparken har minskats och effektiviserats. Energieffektiviseringar har även gjorts i nodutrymmen och knutpunkter vilket minskat energiförbrukningen med cirka 10 procent. Stokab jobbar till stor del med entreprenörer och konsulter. För att försäkra sig om att miljöarbetet inte stannar i den egna verksamheten ställs krav på systematiskt miljöarbete hos anbudsgivarna vid upphandlingar. Bland annat ställs krav på att man har ett miljöledningssystem och att eventuella underleverantörer också uppfyller miljökraven. Stokab en miljövänlig idé Förutom att fibern i sig är en miljövänlig produkt, är hela idén med Stokab att minska miljöpåverkan. Detta genom att endast en gång gräva upp gatan och förlägga så pass mycket fiber att alla kan få de fiberförbindelser de behöver utan att själva behöva gräva. I vår nyaste och mest miljöeffektiva bredbandsknutpunkt bidrar våra kunders utrustning till att värma upp gymnasieskolan Östra Real. Denna klimatsmarta anläggning har uppmärktsammats både nationellt och internationellt och ses som ett föredöme. Genom insamling och spridning av trafikdata i realtid, tillgängligt för alla, kan människor själva avgöra resrutt och när resan ska göras. Det finns även tjänster som visar vilken miljöpåverkan olika resalternativ har.

12 12» Stokab årsredovisning 2012 Stokabs medarbetare Stokab är ett kunskapsintensivt företag där kunniga och engagerade chefer och medarbetare utgör grunden för verksamheten. Kontinuerlig utveckling Vi utvecklar organisationen med syfte att nå våra affärs- och verksamhetsmål. Våra medarbetares kunskaper och engagemang är då viktigt för oss. Stokab arbetar med kontinuerlig utveckling. För oss handlar det om en övertygelse om att vi alltid kan bli lite bättre i det vi gör. I kundbemötandet är kommunikationen viktig. Målet för oss är därför att ge alla medarbetare möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga för att på så sätt kunna bidra till att vi kan uppnå våra affärs- och verksamhetsmål. Arbetsmiljö och hälsa Varje enskild medarbetare är unik och viktig för oss. Varje människa bidrar till verksamheten. Vi bedriver ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete kring arbetsmiljörisker. Stokab erbjuder även en mängd hälsofrämjande aktiviteter. Genom detta är vi övertygade om att vi skapar förutsättningar och utrymme för trygghet, delaktighet och glädje. Årets sjukfrånvaro visar på 1,87 procent av ordinarie arbetstid i koncernen. Den visar att vårt strategiska arbete ger goda hälsoeffekter och bidrar till verksamhetens resultat. Vid årets slut var 94 personer anställda, varav 60 män och 34 kvinnor. Ledningsgruppen består av 57 procent män och 43 procent kvinnor. Stokab arbetar med kontinuerlig utveckling. vi kan alltid bli lite bättre i det vi gör.

13 Stokab årsredovisning 2012 «13 S:t erik kommunikation AB S:t Erik Kommunikation AB är ett helägt dotterbolag till Stokab och är Stockholms stads kommunikationsoperatör. Uppdraget är att administrera och utveckla stadens interna samlade kommunikationsnät. Ett exklusivt nät för Stockholms stad Nätet är exklusivt för Stockholms stads förvaltningar och helägda bolag och avsett för såväl administration som de mer publika behoven skola, barnomsorg, fritid och kultur. Syftet är att säkerställa att stadens kommunikationsnät är effektivt och sammanhållet. Totalt knyts verksamheter på cirka adresser över hela staden ihop. Till nätet är runt medarbetare och cirka elever i Stockholms stad uppkopplade. I och med Stokabs fiberanslutning av flerfamiljshus får även mindre enheter inom staden, såsom förskolor och gruppboenden, höghastighetsanslutning. Driftansvar för Stockholms LAN-nät S:t Erik Kommunikation har driftansvaret för stadens LAN-nät för både bolag och förvaltningar. Driftansvaret sträcker sig över både den elektroniska utrustningen och det tillhörande passiva fastighetsnätet. Under 2012 har över hälften av alla förskolor uppgraderat sina anslutningar och i samband med detta även installerat trådlöst nätverk. Stockholm staden med bäst skoldatanät Världens bästa skoldatanät finns i Stockholm. Det konstateras i den internationella ranking som konsultföretaget Price Waterhouse Copper årligen gör av städer runt om i världen Cities of opportunity. Stockholm är staden med bäst skoldatanät. Att alla skolor har Gigabit-anslutning och trådlöst nätverk är också något som gör staden till ett internationellt föredöme. S:t Erik Kommunikation driver ett nät för Medarbetare och elever på adresser över hela staden.

14 14» Stokab årsredovisning 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2012 till 31 december Verksamheten Stokabs uppgift är att bygga och hyra ut samt underhålla ett passivt fibernät i Stockholmsregionen. Bolaget är konkurrensneutralt och ska tillhandahålla ett nät som är öppet för alla på likvärdiga villkor. Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen i regionen. Stokabs huvudsakliga verksamhet utgörs av nätverksamheten, vilken innefattar utbyggnad och drift av ett fibernät samt upplåtelse av fiberförbindelser utan aktiv ändutrustning - svart fiber. I Stokabs verksamhet ingår vidare, att på uppdrag av Stockholms stad administrera, driva och utveckla stadens samlade kommunikationsnät för såväl administration som det mer publika behovet för skola, barnomsorg, fritid och kultur samt ett kommunikationsnät för Stockholms stads styrning av gatubelysning. Denna verksamhet bedrivs i ett helägt dotterbolag, S:t Erik Kommunikation AB. Väsentliga händelser under året Resultat före skatt 2012 ökade med 2 procent till 174 mkr jämfört med 2011 vilket är det bästa resultatet i koncernens historia. Resultatet berodde på en fortsatt hög efterfrågan på koncernens produkter, en hög leveranskapacitet och en lägre kostnadsmassa till följd av effektiviseringar. Orderingången uppgick till 375 mkr. Samtliga kundkategorier har under året beställt produkter vilket i huvudsak beror på en ökad efterfrågan från hushåll och företag på mera bredbandskrävande tjänster. Till följd av hög orderingång fortsätter nettoomsättningen att öka och uppgick till 686 mkr vilket är 5 procent (31 mkr) högre än föregående år. Antalet levererade förbindelser uppgick till stycken. Därutöver har, inom ramen för fortsatt fiberutbyggnad till flerfamiljsfastigheter, fastigheter med cirka lägenheter fiberanslutits. Väsentliga händelser efter balansdagens slut Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens slut. Styrelseförändringar Inga styrelseförändringar har inträffat under året. Personalfrågor Stokab bedriver sedan ett antal år tillbaka ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet innebär hälsoinriktade insatser såväl som långsiktigt rehabiliteringsarbete. Detta arbetsmiljö arbete har under 2012 bidragit till att Stokab har haft en mycket låg sjukfrånvaro, 1,9 procent. Miljöfrågor Stockholms stads miljöprogram och Stokabs miljöutredning ligger till grund för bolagets miljöarbete. Ett utvecklingsarbete pågår för att systematisera och strukturera förbättringsarbetet inom miljöområdet. Stokabs viktigaste insats är att minska på - verkan på miljön genom att samordna nyttjandet av IT-infrastrukturen. Finansiella nyckeltal (tkr) Nettoomsättning Resultat före disp. o skatt Balansomslutning Räntabilitet på totalt kapital 9,4% 9,5% 11,3% 11,5% 12,7% Investeringar

15 Stokab årsredovisning 2012 «15 Investeringar Årets investeringar uppgick till 332 mkr (501 mkr) inklusive ett minskat lager med 3 mkr. I huvudsak består investeringarna av utbyggnad av nät till flerfamiljsfastigheter i Stockholms ytterstad. Pågående nyanläggningar uppgick vid årets slut till 439 mkr (416 mkr), vilket är 23 mkr högre än vid årets ingång. Finansiering Finansieringen av investeringarna har skett genom egna och lånade medel. Total upplåning uppgick vid periodens slut till mkr (1 155 mkr). Finansnettot för 2012 blev -33 mkr vilket är 2 procent (1 mkr) bättre än föregående år. Detta förklaras huvudsakligen av en lägre ränta. Riksdagen har i slutet av år 2012 tagit beslut om skärpta avdragsregler för interna räntor. Stockholms Stadshus AB har mot bakgrund av de nya reglerna ansökt hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked huruvida rätt till avdrag föreligger för räntekostnader på lån från Stockholms stad från år Ansökan avser samtliga bolag. Framtida utveckling Ledningens utmaning är att utifrån en tydlig strategi och med en på affärsmannaskap grundad verksamhet vidareutveckla Stokabs affärsmodell. Samtidigt ska Stokab tillgodose Stockholms stads och regionens behov av infrastruktur. Därmed läggs grunden för etablering av nya företag i Stockholmsregionen, som kan utnyttja IT-infrastrukturen för nya typer av tjänster och tekniska lösningar. I Stokabs fortsatta utveckling står därför fiberutbyggnaden för hushållens och företagens behov i centrum. Därmed skapas möjligheter till interaktion i bredbandsnäten mellan samhälle, hushåll och näringsliv. Vinstdisposition (kr) Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning avseende medel i moderbolaget Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade medel Årets resultat 0 Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: I ny räkning överföres

16 16» Stokab årsredovisning 2012 KONCERNRESULTATRÄKNING (tkr) Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivning immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före finansnetto Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag Resultat före skatt Årets skatt ÅRETS RESULTAT

17 Stokab årsredovisning 2012 «17 KONCERNBALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 7 Balanserade utvecklingskostnader Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 7 Inventarier Markinventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos moderbolag 43 Fordringar hos systerbolag Skattefordran Momsfordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 18» Stokab årsredovisning 2012 Koncernens balansräkning forts. (tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 15 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde SEK 100) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria medel Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar Kortfristiga skulder Checkkredit; internbank Stockholms stad Leverantörsskulder Skulder till moderbolag Skulder till systerbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

19 Stokab årsredovisning 2012 «19 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN (tkr) Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning / minskning av kortfristiga fordringar Ökning / minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 0 0

20 20» Stokab årsredovisning 2012 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (tkr) Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivning immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före finansnetto Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Överavskrivningar Resultat före skatt Årets skatt ÅRETS RESULTAT

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Stokab grunden för IT i Stockholm

Stokab grunden för IT i Stockholm Stokab grunden för IT i Stockholm 1 Detta är Stokab Stokab hyr ut fiberförbindelser som telekomoperatörer, företag, myndigheter och organisationer använder för sin digitala kommunikation. Uthyrning sker

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Building Green in Sweden AB avger

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

org.nr Fastställelseintyg

org.nr Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad extern firmatecknare för Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen

Läs mer

Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565).

Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565). Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Året i korthet 2 Stokab 3 VD har ordet 4 Möjligheternas stad 6 Stokabs kunder 9 Ökad säkerhet minskar transporterna 10 Medarbetare 12 S:t Erik Kommunikation AB 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer