Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands."

Transkript

1 21 TO Staden i Skä r gå rdshavet Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4 " Tidtabeller för Väståbolands anropstaitrafik sommaren 2011 Läs mera sid 10 Obs! Byggnadstillsynen informerar: Vårsyn kommer att förrättas under veckorna Läs mera sid 11 Välkommen till fritidsboendeforum i Nagu ANNONSBILAGA Läs mera sid 3 Förslag till nya vägnamn i Houtskär finns till påseende Läs mera sid 8

2 2!» BESLUT SOM FATTATS I STADEN Mera information samt föredragningslistor och protokoll inkl. bilagor hittar du på: och beslutsfattande/ protokoll och föredragningslistor BILDNINGSNÄMNDENS SVENSK SPRÅKIGA SEKTION » STADSSTYRELSEN Väståbolands stads handlingsmodell för ingripande i och hantering av våld i par- och närrelationer Tandvårdens situation i Väståboland Tandvården i kommunområdena Korpo och Houtskär Utlåtande till Regionförvaltningsverket, tandvården i Väståboland Ändring av åldringshemsplatser till intensifierat serviceboende / Regnbågen Organisationsändring inom social- och hälsovårdsavdelningen Utse sekreterare och personlig ersättare till handikapprådet Utse sekreterare och personlig ersättare till äldrerådet Inrättande av en hälsocentralläkartjänst Aktuella fastighetsfrågor inom skola och dagvård Fullmäktigeledamoten Nina Söderlunds m.fl. motion om uppgörande av energibesparingsprogram Hyresavtal Hyppeis gamla skolfastighet Tandvårdens situation i Väståboland Inrättande av en hälsocentralläkartjänst Väståbolands stads handlingsmodell för ingripande i och hantering av våld i par- och närrelationer Inrättande av en tjänst som näringslivsombud Skärgårdsnätens meddelande om fiberprojektet Ändring av en del av delgeneralplanen för Lemlaö, Qvidja by för lägenheterna Koivulehto 2:439 och Kalliorinne 2:608 Byggande på en del av Kyrksundsstrandens bostadsområde Byggande på Kyrksundsstranden 3-4 Utlåtande om besvären gällande Väståbolands stadsfullmäktiges beslut om att godkänna delgeneralplanen för Keistiö i Iniö och ändringen av generalplanen för Iniö Utlåtande gällande inrikesministeriets förordning om begränsningar och förbud gällande rätten att röra sig i lokaler eller områden som gränsbevakningsväsendet besitter Anhållan om bidrag för Skärgårdstorget 2011 Val av revisor för Stiftelsen för fiskeri- och sjöfartsutbildning år 2011 Stadsdirektörens semester sommaren 2011 Verkställighet av de beslut som fattades vid stadsfullmäktiges sammanträde 22 mars 2011»» Presentation av Våno skola Skrivelse angående undervisningen i engelska i Skrägårdshavets skola Förskolans gruppindelning Antalet undervisningstimmar för skolorna inom den grundläggande utbildningen läsåret Antalet undervisningstimmar för Pargas svenska gymnasium läsåret » SOCIAL OCH HÄLSOVÅRDS NÄMNDEN STADSFULLMÄKTIGE Äldrepolitisk strategi för Väståbolands stad Budgetändring, investeringsbudget miljö Ändring av en del av delgeneralplan för Kirjala, för ett område i Kyrkäng by Utarrendering av båthamnsområde i Bläsnäs Cornelius Collianders motion om att ta emot flyktingar i Väståbolands stad BILDNINGSNÄMNDEN Fastställande av dagvårdsavgift för barn i förskolan Garantiplats inom dagvården Utrymmesbehovet i Koivuhaan koulu Aktuella fastighetsfrågor inom skola och dagvård MARINBESÖK PÅ PARGASDAGARNA Välkommen att ta en titt på 4:e minflottiljens fartyg under Pargasdagarna på lördag kl Fartygen presenteras vid den s.k. ångbåtsbryggan stra intill gästhamnen.

3 MAJ Folkes funderingar Skärgårdsutskottet under Väståbolands företagarförening startar sitt verksamhet Äntligen står vi i startgroparna att få igång Skärgårdsutskottet under Väståbolands företagarförening. Intresset har varir stort och ideérna är många hur vi i framtiden skall kunna ha en levande skärgård med ett aktivt företagsliv. Valfrihet Valfrihet är ett positivt ord. Visst är det bra att människorna själva får välja var de får sin service och vilken service de vill ha. Servicesedlar finns redan i flera kommuner eempelvis inom barndagvården. Man får en summa pengar av kommunen och väljer var man söker sin service. Problem kan naturligtvis uppstå om inte summan från kommunen räcker till för att få en dagvårdsplats just där man vill ha den. Då står man inför alternativen att antingen skjuta till mellanskillnaden eller söka sig till ett annat daghem. Inom hälsovården är det numera möjligt att meddela kommunen om vilken hälsostation man vill anlita. Det kan betyda att man väljer en hälsostation där man vet att man får betjäning på sitt modersmål och det kan också betyda att man väljer att anlita hälsostationen i sin fritidskommun. I utskottets intresse finns bl.a. att övervaka att vi har en bra trafikförbindelse i yttreskärgården och att företagarna och boende har en möjlighet att få vara med och påverka i tidtabellplaneringen. Att vi även har en fungerande kommunikation mellan staden och företagen är också en viktig punkt. Vi skall sträva till att ha ett bra arbestklimat inom företagandet i Väståboland. På så sätt får vi flera företag som vill etablera sig på orten. VI SKALL INTE heller glömma bort att i skärgården finns det ett stort antal företag som inte sysslar med turism. Ibland vill dessa lätt bli bortglömda ihop med alla turistprojekt som byggs upp. För oss är ALLA lika viktiga. Skärgårdsutskotet kommer att under junimånad ordna en Ringvägsresa så att man har möjigheten att komma med och se Ringvägens utbud med turistögon. Meningen är att besöka de små pärlorna som man kanske inte alla gånger känner till. Denna dagsresa är ypperlig för dig som tycker att du vill lära dig något mera om företagandet i skärgården. I september planerar Köpmannautskottet och Skärgårdsutskottet att tillsammans ordna ett torgjippo på gågatan i Pargas. Meningen är att företagare från skärgården kan komma och marknadsföra och sälja sina produkter. Kanske är det här något som vi kan göra som en återkommande tradition. Vi ser alla fram mot en företagsam och händelserik sommar 2011! Susané Rosenqvist DET SOM PÅ MÅNGA HÅLL i vårt land ännu inte verkar omfattas av valfriheten är var man är skriven det vill säga var man har sin fasta bostad. Här ligger en liten parado, hur kan det komma sig att man inte officiellt får bo i ett hus som man de facto bor i största delen av året. Man får inte bo permanent i sin fritidsstuga men man får nog välja att få sin service i det området som bostaden ligger i. Vi får se hur länge det räcker innan valfriheten också rent juridiskt utsträcks till boendet när det redan fungerar i praktiken. Är valfrihet då alltid positiv. Mycket debatt har det varit om den obligatoriska undervisningen i det andra inhemska språket. Skall svenskan i finska skolor och finskan i svenska skolor göras valfri? Väljer man en servicesedel eller en annan hälsostation kan man lätt byta tillbaka om en tid men om man väljer bort ett språk tidigt i sin skolgång står man sig slätt om man som vuen märker att man är utestängd från ett arbete eller ett annat sammanhang som kräver språkkunskap. Detsamma gäller många andra val man gör i skolan, när är man mogen att göra valet? Valfrihet kan vara ett positivt ord men paradoalt nog också ett hinder för valfrihet i framtiden. Stadsdirektör Folke Öhman Finlands största stugkommun håller fritidsboendeforum i Nagu Årets Fritidsboendeforum ordnas på lördagen kl i Nagu på hotell Strandbo. Kaffeservering. På forumet har du som fritidsboende möjlighet att uppdatera det du vet om vilka krav avloppsförordningen ställer för fastigheter. På plats finns sakkunniga från staden som ger råd och svarar på dina frågor. Kom med och hör råd eller fråga efter sådana eller kom med bara för att diskutera teman som är viktiga för fritidsboende! I samband med årets fritidsboendeforum kommer man för första gången att utse Årets fritidsboende i Väståboland. Vid valet av Årets fritidsboende kommer vikt att läggas vid att denna har arbetat för sin fritidsregion eller fört fram regionen på ett positivt sätt och också lagt tid och energi på att arbeta för sin fritidsregion i praktiken. Årets fritidsboende kan antingen vara en naturlig person eller en förening. Förslag till lämpliga personer eller föreningar med motiveringar kan lämnas på stadens webbsidor, på områdeskontoren eller vid stadshusets servicedisk. Också närservicenämnderna ombes att komma med förslag till Årets fritidsboende. Stadens fritidsboendekommitté samlar ihop de inlämnade förslagen och avger ett utlåtande om dem till stadsstyrelsen i Väståbolands stad som utser Årets fritidsboende. = ANNONSERA I NYTT? FÖLJANDE ANNONSER ÄR GRATIS: föreningarnas annonser företag får annonsera i den lokala delen av infobladet om kulturevenemang som ordnas i företagens lokaler (konsert, utställning, musikkväll osv.) invånarna får lägga in små annonser (typ önskas köpa eller sälja) Ta kontakt med: Pargas: Kirsti Mecklin, tfn Nagu: Annemo Palmroos-Broos, tfn Korpo: Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn Houtskär: Petra Öhman, tfn Iniö: Åsa Knuts, tfn E-postadress: Mer information ges av Anne-Maarit Itänen, tfn FÖRETAGSANNONSER Företag har en möjlighet att annonsera i de upplagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt med Nytt. Pris per annons i den s.k. Skärgårdens Serviceruta är 30 euro + moms 23 % (i färg, mm modul). Ta kontakt med: Ulf Bergman, (02) , ulf. Utgivningstidtabellen 2011: Nytt 5 utkommer deadline 1.8. kl. 15 Nytt 6 utkommer deadline kl. 15 Nytt 7 utkommer deadline kl. 15 Nytt 8 utkommer deadline kl. 15 Nytt 9 utkommer deadline kl. 15 Vill du beställa Nytt i elektronisk form? Du kan få Nytt skickat till din e-postadress i pdf-format. Ta kontakt med Anne-Maarit arit Itänen och prenumerera på det elektroniska infobladet! Nytt finns också på nätet (www.vastaboland.fi) och det delas ut kostnadsfritt t på alla områdeskontor, i stadshuset och på biblioteken.

4 4 Medför lagen någonting nytt för invånare och fritidsboenden i Väståboland? Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i början av maj Biträdande överläkare Kenneth Wilson, vad innebär den nya hälso- och sjukvårdslagen för våra invånare och fritidsboenden? Den största nyheten är att man i vissa fall kan få s.k. icke-brådskande vård på annan ort än sin hemort. Annars tror jag inte att den märks så mycket för gemene man.? Får Väståbolänningar fortsättningsvis beställa tid till läkare och sjukskötare på vilken hälsostation som helst i Väståboland? Ja, där har inga förändringar skett. Lagen har ju utvidgat individens rätt att välja vård, men i Väståboland har vi faktiskt redan nu större frihet än vad lagen förutsätter.? Måste man registrera sig vid någon speciell hälsostation? Nej, man kan beställa tid hos olika hälsostationer för olika besök om man så önskar. Tidsbeställningen bör riktas till den hälsostation där man söker vård.? Vad betyder lagen för fritidsboenden, kan de söka vård i sin stugkommun? Om man har ett fortlöpande vårdbehov, så kan man vid en längre och oavbruten tillfällig vistelse på minst 3 veckor få behövlig vård också i sin stugkommun. Detta förutsätter att man minst 3 veckor före vistelsen skaffar en vårdplan från sin hemkommun och gör en fritt formulerad anmälan både till sin hemkommun och till den kommun man söker tillfällig vård. Vårdansvaret förblir på hemorten dit också räkningen för den tillfälliga vården skickas.? Kostar det för fritidsboenden att få vård i Väståboland? Biträdande överläkare Kenneth Wilson Alla måste betala årsavgiften även fritidsboenden. I år är denna avgift 27,40 euro. Kontaktuppgifter till stadens hälsostationer hittar man på sid 11 och på områdesvisa sidor. Tet och bild: Katrina Drugg och Hanna Kamlin SALTKRÅKAN I BJÖRKHAGENS DAGHEM PÅ UTFLYKT TILL INIÖ Vägen från Pargas till färjfästet i Gustavs där färjan Aurora väntade på oss kändes för många av barnen lång. Vi åkte också med den lilla färjan Skagen. Väl framme blev vi fint mottagna. Vi åt lunch på Servicehemmet och efter det gick vi till skolan med lärare Lotta och hennes två elever i årskurs 1-2. Vi lekte i Snäckans stora sal med bl.a. fallskärmen. Efter skolbesöket hann vi ännu leka lite med dagisbarnen. Det var ett trevligt och lyckat samarbete där vi byggde över gamla kommungränser!

5 MAJ VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Annemo Palmroos-Broos, tfn eller epost: Nagu hälsostation Telefon: Klockstapelgränd 2, Nagu Koordinater: N , E Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl tel Tidsbeställning till sjukvårdsmottagningen kl tel Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre kl. 8-9 tel SEGLINGSKURS Grundkurs i jollesegling för barn och unga i åldern vid NSS klubbhus i Kyrkbacken. Priset för kursen är 30 euro och i priset ingår undervisning, segling och luncher. Kursen är tvåspråkig och kursledare är Oskari Rouhiainen. För mer information och anmälningar kontakta Markku Auer / fi eller på finska Marko Rosendahl / De fattigas rikedom Historiskt skådespel på Själö i Nagu Den 6 augusti kl Skådespelet De Fattigas rikedom har producerats av Kronoby hembygdsförening och uruppfördes på Korpholmen sommaren Skådespelet är skrivet av Lolan Björkman och musiken är komponerad av Eva-Lott Björklund. Regissör är Bo Kronqvist. Pjäsen berättar om livet på spetälskehospitalet och senare dår- och fattighuset på Korpholmen i Kronoby. Publiken bjuds på glimtar från tre sekler fyllda av sorg och lidande, men också glädje, hopp och humor i vardagen. Korpholmen var ett av de två statliga spätelskehospitalen i Finland. Det andra fanns på Själö i Nagu. Därför väcktes tanken att uppföra De fattigas rikedom i Nagu sommaren Pjäsen kommer också att spelas på Korpholmen i Kronoby under perioden Tre lokala naguföreningar; Kulturföreningen Multiculti, Nagu ungdomsförening NUF och Pro Nagu är samarbetspartner på Själö. Uppförandet på Själö understöds av Svenska Kulturfonden. Biljetter 15/10 Finlands skärgårdsbokning i Nagu, tel , Stadshuset i Pargas, Tipstjänst i Pargas. Sundbyholm tar åskådarna till och från Själö. Avgång från Nagu gästhamn kl. 15. Pris tur och retur 5 euro. Kontaktperson Janette Lagerroos fnl De vita päron LÖRDAGEN DEN 18 JUNI KL SÖDRA HAMNEN I NAGU Kom till vår glada familjefest och upplev våra spelande, sjungande och dansande ungdomar ; Reinhold Johansson, Kristian Pettersson, Filip Hartman i Highlightz, Emilia Öhman och Anna Nymalm. Sören Lillkung är Evert Päron och Benko Johanson konferencier och allsångsledare. Det bjuds på sysselsättning för barn och unga, potatisstafett och goda närproducerade potatisprodukter. Festivalen avslutas med Buskroskis kvalitetsauktion. Ni kan lämna in trevliga föremål till Lanterna. Vi auktionerar ut dem och de pengar som kommer in överlämnas till Art Dur för inköp av nya stafflier för konstundervisningen. Närmare information ger Mona Hemmer, , Ur Kamarn LÖRDAGEN DEN 9 JULI KL. 14 UNDER L ESCALES GRILLTAK Under den tionde kammarmusikveckan i Na-gu ordnas igen den lekfulla musikstafetten UR KAMARN. Våra musicerande ungdomar bl.a Mirjam och Martin Granström, Gustav Nyström, Venla Repo, Daniel Saén, Josefin Sundström och Emilia Öhman uppträder sida vid sida och tillsammans med kammarmusikdagarnas professionella artister med Erkki Lahesmaa i spetsen. Inträdet är fritt. Närmare information ger Uma Söderlund tel NAGU KAPELLFÖRSAMLING SOMMAREN 2011 Lö 28.5 kl 18 Sjung med oss i Mattnäs bönehus som öppnar för säsongen, Leif Erikson, Solveig Nylund, Kjell Granström, Birgitta Sarelin. Välkomna! Sö 29.5 kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. - kl 17 Bibelsamtal i församlingshemmet, Roland Andrén, Ingmar Rönn. Säsongavslutning. Kristi himmelsfärdsdag 2.6. kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Zacharias Fjellander, Ami Taulio. Fre 3.6 kl 9 Gudstjänst i kyrkan med Kyrkbackens skola. Alla är välkomna! Sö 5.6 kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Otto Granlund, Ami Taulio. Pingstdagen kl 18 Kvällskyrka i kyrkan tillsammans med Hangö svenska församlings lägerskriftskola, Tom Sjöblom. Alla är välkomna! Lö 18.6 kl 18 Sjung med oss i Mattnäs bönehus, Birgitta Sarelin. Sö 19.6 kl 11 Högmässa och konfirmation i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. Midsommard kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Zacharias Fjellander, Ami Taulio. To 30.6 kl 19 Konsert i kyrkan, Pargas Orgeldagar. Sö 3.7 kl 11 Högmässa i kyrkan, Robert Ojala, Sanna-Maija Rautakoski. - kl 14 Gudstjänst i Nötö kyrka, Robert Ojala, Sanna-Maija Rautakoski Nagu Kammarmusikdagar. Sö 10.7 kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Zacharias Fjellander, Ami Taulio. On 13.7 kl 19 Konsert i kyrkan, S:t Olofs sångare med solister Lö 16.7 kl 18 Sjung med oss i Mattnäs bönehus, Ami Taulio. Sö 17.7 kl 11 Högmässa i kyrka, Ralf Karlsson, Ami Taulio, 60-årskonfirmandklass är med. Fre 22.7 kl 15 Konsert i kyrkan, Backman Trio. Sö 24.7 kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Robert Ojala, Ami Taulio. - kl 14 Högmässa i Nötö kyrka, Robert Ojala, Ami Taulio. Fre 29.7 kl 18 Konsert i kyrkan, Flottans Brasskvintett. Sö 31.7 kl 11 Högmässa i kyrkan, Robert Ojala, Sanna-Maija Rautakoski. Sö 7.8 kl 11 Högmässa i Korpo kyrka med hela församlingen, Henric Schmidt, Esa Killström, Mikael Granlund. Alla är välkomna med! Sö 14.8 kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, Sanna-Maija Rautakoski. - kl 14 Gudstjänst i Nötö kyrka, Kjell Granström, Sanna-Maija Rautakoski. Lö 20.8 kl 18 Sjung med oss i Mattnäs bönehus, Birgitta Sarelin. Sö 21.8 kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Kjell Gransröm, Birgitta Sarelin. Sö 28.8 kl 11 Högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Sanna-Maija Rautakoski. SUOMENKIELINEN SEURAKUNTATYÖ NAUVOSSA KESÄ 2011, NAGU KAPELLFÖRSAMLING JÄRJESTÄÄ Pe 3.6. klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa Simonkylän koulun kanssa, Kjell Granström, Ami Taulio. Kaikki ovat tervetulleita! Helluntaipäivä klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, Kjell Granström, Björn- Olof Mårtenson. Kirkkokahvi kirkossa. Su klo Ehtoollisjumalanpalvelus Seilin kirkossa, Robert Ojala, Ami Taulio. Su 3.7. klo 13 Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa Länsi-Turunmaan suom. seurakunnan kanssa. Suomalaisen seurakunnan konfirmaatio. Kaikki ovat tervetulleita Nauvon Kamarimusiikkipäivät. Ke klo 19 Konsertti kirkossa, Pyhä Olavin laulajat solisteineen Su klo Jumalanpalvelus Seilin kirkossa, Zacharias Fjellander, Ami Taulio. Pe klo 15 Konsertti kirkossa, Backman Trio. Välkomna att delta i det XXXVIII MÖVIKEN RUNT-loppet som arrangeras lördagen den 2.7 i Nagu. 11 km Start kl på sportplanen för tävlingsklasserna H, H35, H45, H55, H17, P15, P13 D, D35, D45, D55, D17, F15, F13 Motionsklassen utan tidtagning startar mellan kl Alla deltagare får en minnesmedalj. Anmälningsavgift: 15 och 12 (F/P 13 och F/P15). Rabatt med Juoksijakortet: 12 och 8. Info: Sonja Svahnström eller Anmälningar senast Vinster utlottas bland alla deltagare. Arrangör: Nagu IF Pe klo 18 Konsertti kirkossa, Laivaston vaskikvintetti. Su 7.8. klo 13 Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa Länsi-Turunmaan suom. seurakunnan kanssa. Suomalaisen seurakunnan konfirmaatio. Kaikki ovat tervetulleita. Su klo Jumalanpalvelus Seilin kirkossa, Kjell Granström, Birgitta Sarelin. FAST- OCH FRITIDSBOENDE NAGUBOR! Kommungränserna suddas ut, sommarstugorna liknar mer och mer normala egnahemshus och folk tillbringar allt längre tid på sina stugor. Vad innebär det här för den kommunala servicen och hur mycket inflytande borde fritidsboende ha i sin fritidskommun? Kom med och diskutera med SFP i Nagus lokalavdelning och Väståbolands stads styrelseordförande Sandra Bergqvist den kl. 18 på Restaurant L Escale i Nagu. NAGU FISKEOMRÅDES ÅRSSTÄMMA hålls på Kommunalstugan i Nagu Skärgårdsvägen, NAGU, FREDAGEN den kl Fullmaktsgranskning och kaffe kl Vid stämman behandlas årsmötesärenden enligt 75 i lagen om fiske och fiskeområdets reglemente samt fattas beslut om utbetalningar av vattenägarnas fiskevårdsoch spöfiskeavgiftsintäkter, ändring av reglementet samt be-sluta om minimimåttet på knutavstånd i nät vid gösfiske. Möteshandlingar skickas på begäran/åbolands Fiskarförbund tel. (02) Beslutsprotokollet från ovannämnda möte finns till påseende i Väståbolands stads anslagstavla i Nagu områdeskontor / Brinkasvägen 1, Nagu under tiden Styrelsen Styrelsemöte samma dag och ställe kl

6 6 G A M M E L G Å R D P R O G R A M Skapandeläger för lågstadiebarn i samarbete med Art-Dur Dagarna är fyllda av skapande arbete, men vi njuter också av sommaren, strandliv, lekar och spel på Gammelgård Sommargymnasium Utställning, Konstrundan; Helena Hartman, konst och sagoväsen Projektgruppen Källan med stöd av Svenska Kulturfonden (0) Folkhälsan i Nagu informerar Sommarlekis i parken NY VERKSAMHET! Festingarna Petanque-spel varje måndag kl 13. Plats: Vid ishockeyrinken. Välkomna med och spela! Hemlig resa den 7 juni. Bussen avgår kl 9 från SEO-baren. Anmälningar senast den 31.5 till Elvi tfn Du som inte är medlem i Festingarna är också välkommen med på resa. Vill du veta mera om föreningen, kan du ringa Raili tfn Trevlig sommar till er alla! Nagu kapellförsamling i samarbete med Folkhälsan ordnar parkverksamhet i juni och juli vid gamla kommunalstugan. Alla barn under skolålder välkomna till parken tisdag, onsdag och torsdag mellan kl På plats finns duktiga lekledare som tar hand om barnen medan föräldrarna kan passa på att uträtta ärenden. Verksamheten är kostnadsfri. Egen matsäck med. Ingen förhandsanmälan, det är bara att komma! Sommareftis fortsätter Ännu finns plats till folkhälsans sommareftis för barn i skolåldern. Sommareftis är öppet juni-augusti under vardagar mellan kl Närmare information ges av föreståndare Ulla Bredenberg på tfn På kommande i höst Buggkurs Folkhälsans populära danskurser fortsätter. Följande kurs ordnas den på Framnäs. Då blir det fokus på bugg! Närmare information kommer senare. Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar! Folkhälsans simskola i Nagu Sommarens simskola arrangeras på Framnäsudden. Simskolan är för 5 åringar uppåt. Anmälningar tas emot fr.o.m. v 19 av simlärare Mirella Uddström på tfn Hon är anträffbara vardagar mellan kl Avgiften för 10 dagar simskola är 40 euro, för nagubor 25 euro (5 euro rabatt om folkhälsan medlem). Nytt för i år är lek- och plaskgrupp för 2-4 åringar! En förälder/vuen bör delta. Mera information hittar du på Vid frågor kontakta simombuden Heidi Lindqvist tfn e-post: eller Annukka Ihatsu tfn Nagu Marthaförening deltar i Olofsdagarna den juli EN HÅLLBAR LIVSSTIL Miljörådgivare Teresa Turtonen från Finlands Svenska Marthaförbund rf finns på Torget och informerar och svarar på frågor. Hon kommer också att hålla en workshop om kvinnan i vardagen stresshantering. Fira sommar på Kirjais! Fotbollsvecka för barn och unga genast efter midsommar gamla traktorers dag UKK-gåtest beachvolley och mycket mer. Gå in på vår hemsida för mer information! Midsommarstången reses vid Framnäs Juhannussalko pystytetään Framnäsin ranalla Torsdagen den kl samlas vi för att klä midsommarstången på Kyrkbacken! (stranden vid gästhamnen) Kl reser vid stången Ta gärna med ett fång av blommor! Torstaina klo kokoonnutaan koristelemaan Kirkonkylän juhannussalkoa (vierassataman rannalla) Nostamme salon klo Ota mielellään mukaan sylillinen kukkia! Nagu Ungdomsförening Väståbolands stad Länsi Turunmaan Kaupunk GRÄNNÄS HOTEL STALLBACKEN Korpo Sea Jazz konsert lördag 30.7 kl Biljetter 15,-/person och jazzbuffet: 20,- /person (huvudrätt + kaffe med sötbit). Boka senast 26.7 tfn (också sms) eller e-post: Bandet: Susanna Hietala Quartet (Hietala på piano och som vocalist). Andra instrument: gitarr, bas och trummor. Grännäs Hotel Stallbacken restaurangen öppnar lö 18 juni och är dagligen öppen till 13.8 augusti, må lö från kl (sö 17 21).

7 MAJ VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Petra Öhman, tfn eller epost: Hälsostation i Houtskär Telefon: Näsby, Houtskär Koordinater: N E Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka. HOUTSKÄRS SKÄRGÅRDSMUSEUM Öppethållningstider sommaren 2011: Må-fre Lö Missionsboden, Näsby. Öppen lördagar kl Anitas sommarloppis i Mossala. Gammalt, nytt och hemgjort. Kom och fynda till både vardag och fest, för män, kvinnor och barn i olika storlekar. Öppet alla dagar 24 timmar. Anita Björklund tel Utställningar i Houtskärs bibliotek: : Oljemålningar, Turunen : Grafik, Virve Nyman Midsommaren närmar sig! Vi behöver som vanligt hjälp med nedtagningen av Näsby midsommarstång. Om vädret är gynnsamt börjar vi nedtagningen söndagen den 19 juni kl ÄR VI MÅNGA SÅ GÅR DET SOM EN DANS MED NEDTAGNINGEN!! Vi börjar löva stången som vanligt med början kl på midsommarafton. Resning av stången sker efter att lövningen av stången är klar. VI HOPPAS PÅ VACKERT MIDSOMMARVÄDER SAMT AV ALLA GOTT HUMÖR! TILL SALU: Rejäl sjöbåt, Rönnqvist Pro Yamaha F 25 trim 2010 kromleidare syrefast köljärn självlänsande Körd ca 8 h, som ny. Pris Ring , kvällstid ALLMOGEBÅT TILL HOUTSKÄR Houtskärs Allmogeseglare medverkar i ett ungdomsprojekt med motsvarande föreningar i Nagu, Korpo, Nådendal och Gustafs. Projektets mål är att låta bygga nya allmogebåtar för ungdomar i åldern år, som har intresse att segla och ta hand om allmogebåtar. Båtarna torde vara sjöklara till sommaren Houtskärs Allmogeseglare är intresserade av att komma i kontakt med ungdomar/föräldrar som befinner sig sommartid eller året runt i Houtskär med omnejd. De som har intresse att segla nybygget i framtiden bedes kontakta HAS ordförande Lars-Göran Toivonen per telefon eller per e-post EVENEMANG PÅ GRILLCAFÉ SKAGEN: 2 juni-5 juni Sushi-weekend 11 juni Three Horsmen spelar i hamnen 8 juli roddtävling och Teasn t pleasn spelar i hamnen Therese JUNI MÅNADENS GUDSTJÄNSTER I HOUTSKÄRS KYRKA 2.6 Tors kl Högmässa, Kristi himmelsfärdsdag 5.6 Sön kl Ordets gudstjänst 12.6 Sön kl Högmässa, Pingstdagen 19.6 Sön kl Konfirmationsmässa, Treenighetssöndagen 25.6 Lör kl Midsommargudstjänst på prästgårdens gård Sön Ingen gudstjänst. Varmt välkommen till Sankta Marias kyrkas gudstjänster Arto Kaarma, tf kaplan HÄNDELSEKALENDER HOUTSKÄR 2011 Maj Fre 27.5 Houtskärs båtklubbs flagghissning kl Lö 28.5 Lerduveskytte. Skjutbanan i Mossala kl Arr. Houtskärs jaktförening rf Juni To 2.6 Högmässa, Kristi himmelsfärdsdag. Houtskärs kyrka kl Sushi på GrillCafé Skagen. Sö 5.6 Gudstjänst. Houtskärs kyrka kl m/s Paloma med dokumentärfilmare (projektet Polyglot) besöker Houtskär. Gästhamnen. Sö 12.6 Högmässa, Pingstdagen. Houtskärs kyrka kl Lö 11.6 Lerduveskytte. Skjutbanan i Mossala kl Arr. Houtskärs jaktförening rf Lö 11.6 Three Horsmen spelar på GrillCafé Skagen. Sö 19.6 Konfirmationsmässa i Houtskärs kyrka kl Sö 19.6 Midsommaren närmar sig! Vi behöver som vanligt hjälp med nedtagningen av Näsby midsommarstång. Om vädret är gynnsamt börjar vi nedtagningen kl Fre 24.6 Midsommarafton. Midsommarstängerna lövas och reses i Houtskärs byar. I Näsby börjar vi löva stången som vanligt kl Resning av stången sker efter att lövningen av stången är klar. Lö 25.6 Midsommargudstjänst på prästgårdens gård kl Sö 26.6 Midsommarsegling. Start kl från Båtmuseet. Arr. HAS. Sö 26.6 Dansföreställning: Svanfladan. Vesterlid kl Koreografi: Solveig Ekholm Tidsresan sommarskoj. Dagsläger för lågstadieelever. Vesterlid. Juli Lö 2.7 Auktion av lösöre. Christina och Carita Schmidt, Näsby Folkhälsans simskola i Näsby och Mossala. Simlärare Aleandra Aén. OBS Simstranden är stängd för allmänheten då simskolan pågår Houtskärsdagarna Ons 6.7 Näsrundan. Motionslopp. Båttrans- sport från Näsby (Gästhamnen) till Roslanäs kl , därifrån promenad tillbaka till Näsby. Rundan avslutas med bastu i gästhamnen. Arr. Samarbetsdelegationen i samarbete med Skärgårdssparbanken To 7.7 Picnic-kryssning Houtskär runt med m/s Tyrsky. Start från Båtmuseet kl Anmälningar och frågor till folkhögskolan tel , Fre 8.7 Clownen Jolle uppträder på Vesterlid kl Arr. Folkhälsan i Houtskär Fre 8.7 Roddtävling i gästhamnen kl Anmälningar på plats från kl Arr. Houtskärs båtklubb Fre 8.7 Teasn t pleasn spelar på GrillCafé Skagen kl Lö 8.7 Houtskärsdagsmarknad, Lyckebo torg kl Öppningtal av Väståbolands stads styrelseordförande Sandra Bergqvist. Houtskärs Marthaförening serverar mat på Vesterlid kl Musik av Houtskärs Spelmanslag. Lö 9.7 Allmogesegling kl Start vid båtmuseet. Skepparmöte kl Arr. HAS Lö 9.7 Helgmålsbön i Houtskärs kyrka kl Lö 9.7 Seglarbal. Dans till tonerna av San Marino & Linda. Vesterlid kl Arr. HAS Sö 10.7 Friluftsgudstjänst vid Fribergskyrkan i Björkö kl Ons 13.7 Houtskärs miljödag. Skärgårdsmuseet kl Lö 16.7 Folkmusik i Houtskär. Båtmuseet kl Sö 17.7 Gudstjänst med folkmusik. Houtskärs kyrka kl Ti 19.7 Barnteater: Alfons och Mållgan och barnkonsert med Apan Anders. Efter programmet fri samvaro, ledda lekar, pyssel och servering. Vesterlid kl Inträde 6, familjebiljett (2 vuna barn) åringar gratis. Arr. Barnens Kalasturné och Väståbolands stad i samarbete med Skärgårdssparbanken och Houtskärs Uf. Ons 20.7 Hantverkets dag. Vi geck te not. Båtmuseet kl Arr: Houtskärs kulturgille Lö 23.7 Sommardag i Björkö. Torgförsäljning, tävlingar, mat. På kvällen helstekt gris och dans till tonerna av Benne på Ljungheda. To 28.7 Jazzkonsert i Båtmuseet kl Herd: Panu Savolainen, Mikko Pellinen, Tuomas Timonen. Arr: Korpo Sea Jazz. Fre 29.7 Författarbesök: Juha Ruusuvuori. Båtmuseet kl Arr. Samarbetsdelegationen i samarbete med Houtskärs kulturgille. Sö 24.7 Bolofsundsegling. Anmälningar från kl. 11, skepparmöte kl och start ca 13 beroende på färjavgångarna. Arr: Airisto segelsällskap Augusti Ons 3.8 Näsrundan kl Motionslopp. Båttransport från Näsby (gästhamnen) till Roslanäs, därifrån promenad tillbaka till Näsby. Rundan avslutas med bastu i gästhamnen. Arr. Samarbetsdelegationen i samarbete med Skärgårdssparbanken Lö 6.8 Samarbetsparlamentet. Båtmuseet kl Ons 10.8 Dialektkväll i Båtmuseet kl Medverkande: Magnus Gräsbeck och språkforskare. Traditionsmat. Arr. Houtskärs kulturgille i samarbete med samarbetsdelegationen. Lö 13.8 SenSommarSegling. Start kl från Båtmuseet. Skepparmöte kl Arr: HAS i samarbete med GrillCafé Skagen. Lö 13.8 Trubaduren Mats Prost uppträder på GrillCafé Skagen. Lö 27.8 Forneldarnas natt. Trollbergssegling i Medelby, Korsnabb. Båtklubbens flagghalning i solnedgången. Forneld på flotte. Mat och dans på restaurang Emma. Arr: Houtskärs båtklubb och restaurang Emma September Lö 10.9 Konsert med manskören ÅSMA från Åbo. Vesterlid kl Dirigent Marina Pettersson. November Lö Julfest Kulfest! Vesterlid Arr: Folkhälsan i Houtskär rf HOUTSKÄRS MILJÖDAG Onsdagen den 13 juli 2011 kl i Näsby i Skärgårdsmuséet Tema: Vattenvård i havsvikar. Projektet Pro Håla vik. Den nya lagstiftningen gällande hanteringen av avfall och hushållens avloppsvatten ur Väståbolands stads synvinkel. Arrangör: Pro Houtskär rf HOUTSKÄRSDAGARNA 6-10 JULI 2011 PROGRAM: Onsdag Näsrundan. Motionslopp. Båttransport från Näsby (Gästhamnen) till Roslanäs, därifrån promenad tillbaka till Näsby. Rundan avslutas med bastu i gästhamnen. Arr. Samarbetsdelegationen i sam arbe - te med Skärgårdssparbanken Torsdag Picnic-kryssning Houtskär runt med m/s Tyrsky. Start från Båtmuseet. Anmälningar/frågor: Folkhögskolan tel eller , e-post: Fredag Clownen Jolle uppträder på Vesterlid. Arr. Folkhälsan i Houtskär Roddtävling i gästhamnen. Houtskärs båtklubb utmanar f ö r - eningar, företag, organisationer, Houtskärsbor och fritidsfolk i en roddtävling med 3-personers lag där båda könen är representerade. Anmälningar på plats från kl Trubadurer, Teasn t pleasn, på GrillCafé Skagen Lördag Hälsningstal på torget. Väståbolands stads styrelseordförande Sandra Bergqvist. Musik av Houtskärs spelmanslag Houtskärsdagsmarknad med torgförsäljning, lopptorg, tävlingar, öppet hus och utställning på biblioteket, mm Marthornas matservering. Vesterlid Allmogesegling, HAS. Start vid båtmuseet. Skepparmöte kl Helgmålsbön i Houtskärs kyrka Seglarbal till tonerna av San Marino och Linda. Vesterlid. Arr. HAS. Söndag Friluftsgudstjänst vid Fribergskyrkan i Björkö. (Om det regnar hålls gudstjänsten i kyrkan).

8 8 FÖRSLAG TILL NYA VÄGNAMN I HOUTSKÄR Det är viktigt för invånarnas trygghet att det finns ett fungerande adressystem även på glesbygden. En byggnads adress består av ett vägnamn och nummer. Som huvudregel får en väg ett eget namn, om det längs den finns minst fyra bebyggda fastigheter. Samma eller liknande namn får inte förekomma från tidigare i staden. Miljönämnden fastställer vägnamnen medan numret bestäms utgående från fastighetens avstånd från vägens början. Ett förslag till vägnamn för Houtskär finns till påseende under tiden på områdeskontoret och på torgets infotavla i Houtskär, i stadshuset i Pargas och på stadens webbsida, Eventuella anmärkningar eller nya förslag kan under den tiden riktas till miljönämnden, Strandvägen 28, Pargas eller per e-post, På frågor svarar: mätningsingenjör Tage Mollgren tel , fi och stadsgeodet Susanna Lönnberg tel , Miljönämnden i Väståbolands stad Refleioner, glimtar. Virve Nymans Iniöinspirerade grafik i Houtskärs bibliotek. VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Åsa Knuts, tfn eller epost: HÄLSOSTATION I INIÖ Telefon: Norrby, Iniö Koordinater: N , E Läkarmottagning telefontid kl. 9-10, tfn Rådgivning tfn FOLKHÄLSAN Följ lokal annonsering på Iniö om aktuella aktiviteter LEKLEDARE SÖKES TILL SIMSKOLAN I INIÖ Folkhälsan i Iniö söker en lekledare till sommarens simskola på Keistiö. Är du intresserad men inte ännu avlagt lekledarkursen, kontakta Jessica Blomqvist tfn eller före Anmälningar till simskolan på Keistiö tas emot av Jessica Blomqvist fr.o.m 27.6 tel: kl eller Jesskan hotmail.com INIÖ DELTIDSBOENDE INIÖN OSAVUOSIASUKKAAT RF:S årsmöte 14.7 kl på Snäckan. Efter årsmötet följer kl diskussion om planerna för den nya hamnen i Norrby. Sektorchef Tomas Eklund från Väståbolands stad medverkar. Fredag resa till Kimito. Ströplatser kan frågas efter via Regina tel Måndag 20.6 Helsingforsutfärden Vid Lolas lunchservering säljs Folkhälsan-produkter( t.e majblomsserien) samt Iniö hembygdsböcker. Uthyrning av t.e flytvästar sköts av Regina Ekqvist tel HEM OCH SKOLA I INIÖ Alla skolbarnsfamiljer önskas ett skönt sommarlov! I augusti far vi på Cirkus till Åbo! Tack också till Iniö skolas personal för detta skolår!!!! INIÖ BIBLIOTEKETS ÖPPETHÅLLNINGSTIDER Sommartid Torsdag kl Fredag kl VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Kirsti Mecklin, tfn eller epost: PARGAS HÄLSOSTATION Telefon: Vapparvägen 15 A, Pargas Hälsostationen befinner sig ca 500 m norrut från segelrondellen. Jourmottagning varje dag (även helgdagar) kl. 8-22, telefonkontakt önskvärt, tfn Telefonrådgivning, sjukskötare, vardagar kl. 8-16, tfn Tidsbeställning till läkar- eller sjukskötarmottagningen vardagar kl. 8-13, tfn VÄSTÅBOLANDS SV. FÖRSAMLING, PARGAS DISTRIKT Sö 29.5 kl. 10 Mässa i församlingshemmet, Sepponen, Metsätähti. On 1.6 kl. 10 Babykyrka för småbarn tillsammans med vuna, i församlingshemmet, Sepponen, Metsätähti. Servering. On 1.6 kl. 18 Veckomässa i församlingshemmet, Sepponen, Metsätähti. Ti 2.6 kl. 10 Kristi himmelsfärdsdag, gudstjänst i församlingshemmet, Sepponen, Metsätähti. Trumpetsolo. Sö 5.6 kl. 12 Mässa i församlingshemmet, Sepponen, Metsätähti. Ti 7.6 kl. 20 Andakt vid Bläsnäsudden, Grönqvist, Metsätähti. On 8.6 kl 18 Veckomässa i församlingshemmet, Sepponen, Metsätähti. To 9.6 kl. 19 Sommargudstjänst i Qvidja kapell, Seppponen, Metsätähti. Sö 12.6 kl. 10 Mässa i församlingshemmet, Sepponen, Metsätähti. Sö 12.6 kl. 14 Sommargudstjänst i Koupo lägergård, Grönqvist. On 15.6 kl. 18 Veckomässa i församlingshemmet, Sepponen, Metsätähti. On 15.6 kl. 22 Sommarnattmusik i kapellet. Jouni Kuorikoski, baryton, Tomi Satomaa, orgel. Sö 19.6 kl. 10 Mässa med konfirmation i Koupo, Schmidt, Sepponen, Grönqvist, Metsätähti, Sundell. Sö 19.6 kl. 14 Konfirmationsgudstjänst i Koupo, Schmidt, Grönqvist, Sepponen, Metsätähti. Sö 19.6 kl. 17 Sommargudstjänst ute på scoutläger i Sorpo, Schmidt. Ti 21.6 kl. 20 Andakt vid Bläsnäsudden, Schmidt. On 22.6 kl. 18 Veckomässa i församlingshemmet, Schmidt. Lö 25.6 kl. 10 Friluftsgudstjänst vid Fredrikastugan, Schmidt, Sanna-Maija Rautakoski. Kaffeservering. Sö 26.6 kl. 10 Mässa i församlingshemmet, Schmidt, Sanna-Maija Rautakoski. On 29.6 kl. 18 Veckomässa i församlingshemmet, Schmidt. To 30.6 kl. 19 Sommargudstjänst i Qvidja kapell, Schmidt. Sö 3.7 kl. 12 Mässa i församlingshemmet, Grönqvist. On 6.7 kl. 18 Veckomässa i församlingshemmet, Schmidt. Sö 10.7 kl. 10 Gudstjänst i församlingshemmet, Schmidt, Sanna-Maija Rautakoski. Sö 10.7 kl. 14 Sommargudstjänst i Koupo, Sepponen, Grönqvist. On 13.7 kl. 18 Veckomässa i församlingshemmet, Schmidt. On 13.7 kl. 22 Sommarnattmusik i kapellet. Iina Kivimäki, harpa, Sanna-Maija Rautakoski, orgel. Sö 17.7 kl. 10 Mässa med konfirmation i Koupo, Schmidt, Grönqvist, Metsätähti, Sundell. Sö 17.7 kl. 14 Konfirmationsgudstjänst i Koupo, Schmidt, Sepponen, Metsätähti. Ti 19.7 kl. 20 Andakt vid Bläsnäsudden, Holmström, Metsätähti. On 20.7 kl. 18 Veckomässa i församlingshemmet, Holmström, Metsätähti. To 21.7 kl. 19 Sommargudstjänst i Qvidja kapell, Öhman, Metsätähti. Sö 24.7 kl. 10 Mässa i församlingshemmet, Schmidt, Metsätähti. Sö 24.7 kl Sommargudstjänst i Björkholm kapell, Schmidt, Metsätähti. Busstransport. On 27.7 kl. 18 Veckomässa i församlingshemmet, Schmidt, Metsätähti. Sö 31.7 kl. 10 Mässa i församlingshemmmet, Schmidt, Metsätähti. Ti 2.8 kl. 20 Andakt vid Bläsnäsudden, Schmidt, Metsätähti. On 3.8 kl. 18 Veckomässa i församlingshemmet, Schmidt, Metsätähti. Lö 6.8 kl 16 Sommarsamling i Vepo hos Keth Sainio. Sö 7.8 kl. 11 Mässa i Korpo kyrka, Schmidt, Killström, Granlund. Gemensam gudstjänst för Väståbolands svenska församling. Servering, soppa och kaffe, 7 euro. Busstransport. Sö 7.8 kl. 20 Kvällsgudstjänst i församlingshemmet, Sepponen, Metsätähti TENNISKURS I PARGAS Pargas Kalks tennisklubb r.f. ordnar en tenniskurs i Malmnäs den juni (4 dagar) mellan kl Kursanmälningar till Pekka Haverinen tfn eller Kennet Höglund tfn Kursavgiften är 40. foto: jose jompero

9 MAJ VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn eller epost: INIÖ OMRÅDETS HÄNDELSEKALENDER SOMMAREN Iniös andra veteranbil- och maskindag i Norrby strand kl Blåsorkester uppträder.grillkorvförsäljning Midsommar. Midsommarstången kläds ialla byar. Vid Jumo strand och Keistiö midsommarberg ordnar respektive byalag servering Midsommardans kl Heimgård Iniö. Orkester Danswerket. Arrangör: Iniö uf 2.7 Keistiödagen. Kl allmogesegling, soppservering,utetävlingar,loppmarkn ad, lotteri,dans 3.7 Minigolf turnering på Leonella kl Anmälan kl Arr: Iniö uf 9.7 Jumoafton kl Lotteri, soppservering, lopptorg, tävlingar, levande musik 14.7 Iniö deltidsboende årsmöte i Snäckan kl Efter årsmötet kl diskussion om planerna för den nya hamnen i Norrby. Sektorchef Tomas Eklund från Väståbolands stad medverkar 16.7 Marthornas sommarlunch kl i Församlingshemmet. Lotteri Femkamp med Sås&Kopp. kl Plats: Snäckan/Norrby sportplan. Arr: Iniö uf 16.7 Dans kl Heimgård Iniö. Orkester: ShowDown. Arrangör: Iniö uf Simskola på Keistiö.Simlärare Aleandra Aén. Anmälningar fr.o.m 27.6 till Jessica Blomqvist tel kl eller Åldersgräns 4 år Barnens kalasturne: Teaterpjäsen Alfons och Mållgan, sång och musik med Apan Anders. Plats: Heimgård, Söderby kl Inträde 6 familjebiljett (2vuna barn) åringar gratis Iniö Båtklubbs sommarfest på Björklunds båtslip. Kl årsmöte kl allmogesegling, pilkastning, lotteri, dans 24.7 Grand Tournee de Golf-Minigolfturnering. Kl Arr: Iniö båtklubb. Plats: Leonella 27.7 Allsång kl i Keistiö skola. Kom med och sjung allsång med Greta Sundström. Arrangör: Keistiö byalag 29.7 Konsert i Iniö kyrka kl Niklas Winter-gitarr Severi Pyysalo- vibrafon. Programblad a 15. Arr: Korpo Sea jazz i samarbete med Iniö deltidsboende Iniö folk-festival 30.7 Åselholmdagen kl Iniömarthornas kvällsfest med dans kl Heimgård, Söderby. Bygdemål, teater, folkdans. Kl 21 Dans till orkester Marknad i Keistiö skola kl Soppservering och försäljning. Arrangör: Keistiö byalag 27.8 Forneldsnatten. Forneldar tänds i alla byar. Ändringar kan ske i det planerade programmet. Kolla närmare annonsering VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn eller e-post: KORPO HÄLSOSTATION Telefon: Tallbackavägen 4, Koordinater: N , E Tidsbeställning till läkarmottagningen , Sjukskötare KORPO KAPELLFÖRSAMLING Korpo kyrka Gudstjänster hålls enligt följande: Kl 10: Sö 29.5 (konfirmation), sö 5.6, sö 12.6, sö 19.6 och sö 31.7 (finskspråkig) Kl 11: Sö 24.7 (musikgudstjänst kring Sibelius musik) och sö 7.8 (gemensam för hela Väståboland, närmare info nedan) Kl 18: Sö 3.7, sö 21.8 och sö 28.8 (finskspråkig) Obs: Midsommardagens gudstjänst hålls lö 25.6 kl 16 på Hembygdsgårdens tun. Kyrkkaffe. Musikevenemang: Lö 11.6 kl 18 Man hörer fåglar sjunga. Helgmålsmusik med Cecilia von Haartman och Mikael Granlund. Fritt inträde, kollekt för orgelfonden. Lö 2.7 kl 18 Come Sunday. Helgmålsmusik med Peter Södergård & Co. Fritt inträde, kollekt för orgelfonden. To 7.7 kl 19 Loisto-Fyr. Konsert i Korpo kyrka, Jukka Perko saofon, Teemu Viinikainen och Jarmo Saari gitarr. Arr: Korpo Jazz rf. Lö 13.8 kl 18 Orgel och sång vid havet. Helgmålsmusik, Virpi Metsätähti m.fl.fritt inträde, kollekt för orgelfonden. Kyrkan hålls öppen för besökare och för enskild andakt alla dagar kl Norrskata kyrka To 2.6 kl 16 Kristi Himmelsfärdsdagens gudstjänst i Norrskata kyrka. Kyrkkaffe. To 14.7 kl 19 Allsång med prof Nils G Holm Sö 17.7 kl 10 Gudstjänst Norrskata kyrka hålls öppen för besökare och för enskild andakt lördagar och söndagar kl Aspö kapell Sö 3.7 kl 11 Högmässa, Killström, Granlund Ti 5.7 kl 19 Loisto-Fyr. Konsert i Aspö kapell, Jukka Perko saofon, Teemu Viinikainen och Jarmo Saari gitarr. Arr: Korpo Jazz rf. Aspö kapell hålls öppen för besökare och för enskild andakt alla dagar. Jurmo kapell Må 4.7 kl 19 Loisto-Fyr. Konsert i Jurmo kapell, Jukka Perko saofon, Teemu Viinikainen och Jarmo Saari gitarr. Arr: Korpo Jazz rf. Sö 10.7 kl 11 Högmässa, Killström, Granlund Jurmo kapell hålls öppen för besökare och för enskild andakt sommartid varje dag kl Utö bönehus Sö 26.6 kl 11 Högmässa, Killström, Granlund VÄSTÅBOLANDS GEMENSAMMA KYRKHELG Söndagen den 7.8 firas som hela svenska församlingens gemensamma kyrkhelg, med högmässa i Korpo kyrka kl 11, Henric Schmidt, Killström, Granlund, körer. Gudstjänsten tettolkas. Efter gudstjänsten ordnas med kyrklunch, pris 7. Anmälan för maten senast 29.7 till pastorskansliet i Pargas, tel eller Esa Killström, tel För närmare info om församlingens verksamhet, se Prosterirutan varje fredag i ÅU. Församlingen på internet: eller HÄNDELSER PÅ NORRSKATA SOMMAREN 2011 Lö kl SEAGULL har Paellakväll med trubadur. Fre kl MIDDSOMMARSTÅNGEN kläs och reses, ta med ris och blommor. Kaffe och förfriskningar. HEIMDAL s bar är öppen hela kvällen. Lö kl AUKTION på Betania lägergård. To kl SÅNGKVÄLL i Norrskata kyrka med Nils G. Holm Fre kl GRISFEST samt latinamerikanska rytmer med BOHEMIA LATINO på Restaurang VERAN- DAN. Supékort 30 euro. Bordsbeställningar senast den 6.7. tel: Lö kl NORRSKATADAGEN vid skolan. Trevligt samvaro med mycket gått att äta och dricka. HEIMDAL s bar är öppen på kvällen. Lö kl Trubadur KEVIN STOCKS på SEAGULL. Lö Sibelius i Korpo anländer till Havträsk brygga ca. Obs!-Obs!-Obs! kl Möjlighet att avnjuta en god soppa med kaffe 10 euro, eller bara kaffe med dopp 5 euro. Musiken är gratis för Norrskataborna. Byarådet ordnar bänkar att sitta på. Mat och/eller kaffe måste förhandsbeställas VERANDAN senast den Ons HEIMDAHLS FÖRENINGSHUS FYL- LER 100 ÅR! Det firas på dagen kl med kaka och kaffe och på kvällen kl fortsätter Korpo Sea Jazz med LUUMU-trio. Inträdesbiljett 15 Euro. Lö kl FORNELDARNAS NATT PÅ HEIMDAL. Eldarna tänds kl Lö kl HUNGERDAGEN, Ärtsoppa med plättar och kaffe vid SEAGULL s parkering, 10 SIBELIUS I KORPO X BJUDER PÅ SPÄNNANDE PROGRAM Arrangörerna vill under jubileumsåret erbjuda sin publik på unika upplevelser under rubriken Från elev till mästare. Tyngdpunkten har under de föregående festivalerna legat på den unge Jannes musik och speciellt på den överraskande stora produktion som han åstadkom som ny bliven student under sina två Korposomrar 1886 och Fredagen den 22 juli kl 22 anordnas en skymningskonsert på Korpo Gård med japanska stjärnviolinisten Madoka Sato och konstnärlige ledaren Folke Gräsbeck. Dessutom presenterar Sibelius dotterdotter Satu Jalas, bosatt i Italien två av Sibelius egna violiner. På lördagen den 23 juli blir det kl 13 traditionell uppvaktning med musik och tal vid Sibeliusstoden i kyrkbyn och kl startar en etraordinär jubileumskryssning med segelfartyget Linden från Verkan, dit fartyget återvänder efter c 6 timmar till havs. På söndag den 24.juli blir det musikgudstjänst kl 11 i Korpo kyrka och kl bjuds det på kyrkkaffe och intressanta föredrag av två av världens största Sibeliuskännare prof. Fabian Dahlström och Andrew Barnett (England) på Korpo Gård. Festivalen avslutas med jubileumskonsert i Korpo kyrka kl med Helsinki Sinfonia under ledning av Pekka Helasvuo då man troligen för första gången i Korpo historia får höra Sibelius tredje symfoni och violinkonsert live. Bokningar till kryssningen görs per e-post eller telefon Två tredjedelar av platserna är redan bokade. Mer information på hemsidan Korpo.fi. Biljetter: Hjalmars, Luckan Arr. Korpo Jazz r.f./arbetsgruppen för Sibelius i Korpo KORPO SEA JAZZ Mera information SOMMARDANS! Traditionell sommardans på Kommunalgården i Korpo den kl I år med Kyrkslätts folkdansare och spelmän. Kaffeservering, lotteri m.m. Arr. Korpo Marthaförening r.f. FINLANDS RÖDA KORS KORPO AVDELNING INFORMERAR Kondoleanser FRK Korpo avdelning har till försäljning hos Inger Wiklén sorgkondoleanser. Priset är (räkning eller kontant betalning). Kontakta mig på tfn BETANIA FÖRSAMLING, KORPO Böneringssamlingar måndagar kl. 18 Kristihimmelfärdstorsdag 2 juni kl möte i Betania. Besök av Bengt Grunér från Åland. Servering. Minilägret juni 2011 för åk 1-4 Stora lägret 28 juni 3 juli för åk 5 tom högstadiet Auktion till förmån för fortsatt renovering av lägergården hålls vid Betania lägergård lörd 9 juli 2011 kl. 14. Betania församling tel Kontaktperson Maj Ekqvist tel SOMMARBLOMMOR Öppethus i trädgården på Wattkast sö Efter det på torget på torgdagar må, ons, fre och lö. Trädgården öppen alla dagar från kl Även blomster- och bröllopsbinderi på beställning. Monika Holmén & Jessica Palmu eller SIMSKOLA HÖR SOMMAREN TILL! Folkhälsans simskola hålls på Likholmen i Korpo. Som simlärare fungerar Åsa Sundström och Moa Nyström. Erica Jansson fungerar som lekledare. 1.Nybörjargruppen kl Lämpad för barn från ca 7 år och uppåt. I denna grupp kan man lära sig simteknik och livräddning, också nybörjar- och intressemärket kan avläggas. Lekar i vattnet och på land hör till. 2.Simlekskola kl För barn 4 år fyllda. Målsättningen är att barnet får vattenvana. Lekar och lite simteknik. Vattenvane- och nybörjarmärket kan avläggas. 3.Märkesgruppen kl Möjlighet att avlägga talangmärke, simkandidat, simmagister och primusmagister. Simteknik, livräddning och lekar. Simskolan kostar 30, syskon 20 för medlemmar, samt 40, syskon 30 för icke medlemmar. Anmälan kan göras på plats eller i förväg. Mer information; Carita Lindbom eller Kaisa Söderholm Intresseanmälan angående simskola på Norrskata för barn från 5 år till Kaisa Söderholm. I PROGRAMMET PÅ RUMAR STRAND: 21.6 kl Skärgårdsoperan 25.6 kl Midsommardagens dans 14.7 kl Josefina i kväll Josefina, Johanna Ringbom Piano, Iiro Salmi 27.7 kl Korpo Sea Jazz 30.7 Kräftsäsongen startar 13.8 kl Josefina i kväll 27.8 kl Forneldarnas dans 17.9 kl Säsongavslutning Motströms Bob Marley, M.A.Numminen. Arr. Korpo Kulturgille talsdag Korpoström Arr. Korpo Kulturgille Korpoveckan Arr. Korpo Kulturgille FYR KONSERTSERIEN Arr. Korpo Jazz 4.7. Jurmo kapell 5.7. Aspö kapell 6.7. Hitis kyrka 7.7. Korpo kyrka 8.7- Hirvensalo konstkapell

10 10 TIDTABELLER VÄSTÅBOLANDS ANROPSTAXITRAFIK SOMMAREN 2011, Observera att turerna körs endast om tain är beställd på förhand. Avgifter enligt busstaa. Tain har rätt att avvika högst 2 km från rutten. För sådan körning betalar passageraren enligt taitaa. PARGAS HOUTSKÄR KORPO NORRSKATA NAGU FREDAG TORSDAG FREDAG MÅ, TI, FRE ONSDAG Kl/ klo Kl Kl Kl Kl 9.15 Pargas centrum 9.00 Hönsnäs 9.40 Rumar kyrkbyn 8.00 Houtsala Olofsnäs Kyrkbacken - Kirjais * 9.40 Attu 9.15 Näsby Kyrkbyn - Rumar Olofsnäs Houtsala Granvik Airisto Pargas centrum Näsby Hönsnäs Tai Lehtonen tel Busstaa ONS / KE Kl/klo Houtsala Korpo kyrkby Laggarnäs Vikom Kyrkbacken Pargas centrum X Airisto Granvik 9.30 Hyppeis 9.45 Näsby Korpo kyrkby Houtsala Tai-Norrgård, tel Busstaa Mattnäs Bisa Kyrkbacken Attu Pargas centrum Pargas centrum Brattnäs Liela / Lielahti Pargas centrum Pargas centrum Liela / Lielahti Brattnäs Pargas centrum Pargas centrum Tara Mustfinn Vallis Pargas centrum Näsby Hyppeis Saverkeit Näsby Näsby Saverkeit Mossala Näsby Näsby Mossala Turerna fungerar som anropstaiturer. Turerna beställer man per telefon senast onsdag kl Tel (Juslin) Busstaa INIÖ MÅNDAG FREDAG Kl SÖNDAG Keistiö Keistiö Dalen Dalen Söderby Söderby Norrby Norrby Skagen (Iniö) Skagen (Iniö) Jumo Jumo Kannvik (Iniö) Kannvik (Iniö) Kannvik (Iniö) Kannvik (Iniö) Jumo Jumo Skagen (Iniö) Skagen (Iniö) Norrby Norrby Söderby X Söderby Dalen Dalen Keistiö Keistiö TURERNA BESTÄLLES I FÖRVÄG TEL , TAXI SCHWARTZ Kyrkbacken * Laggarnäs * Vikom Kyrkbacken * Bisa * Mattnäs Thoras Packais Finby Kyrkbacken Kyrkbacken * Finby * Packais * Thoras Pargas centrum Kirjais Kyrkbacken * Vallis Mustfinn FREDAG Tara Kyrkbacken Kirjais * Pargas centrum Bör beställas senast dagen innan före kl tel (Kjell Isaksson, Turun Invataksi) Söndag Kirjais Kyrkbacken * Servicelinjen i Pargas kör under tiden samma rutter som under vinterperioden men endast tre dagar i veckan dvs. måndag, onsdag och fredag. *=komb. med förbindelsebåt Turerna kan beställas måndagar och torsdagar kl från områdeskontoret tel (Tai Sipilä tel ) Busstaa

11 MAJ EVENEMANG FÖR SKÄRGÅRDSBYGGE I SARLINSKA SKOLAN I PARGAS Under evenemanget får både deltidsboende och fastboende i skärgården ta del av råd och tips som ges av utställare och andra sakkunniga i frågor som berör bl.a.: Alternativ och möjligheter att bygga i trä och i timmer samt stugbygge för fastboendes och deltidsboendes behov Utbudet av tomter som lämpar sig för byggande De olika elementen för gårdsplan, trädgård och strandbygge: bastu, gårdsstuga, gäststuga, vindskydd, grillkåta, utekök, utedass, trädgårdsmöbler, bryggor, båtskjul, pergola osv. Energilösningar Lösningar och utrustning för avfallshantering och avlopp Och mycket annat! Med andra ord presenteras allt som behövs för att kunna bygga, bo och leva i skärgården och vid kusten under evenemanget. Evenemanget är gratis för allmänheten och förmånligt för utställarna. Oberoende av storleken på utställningsutrymmet betalar deltagarna endast en katalogavgift på % moms. Anmälningar tas emot på Skogscentralen i Sydvästra Finland, projektet för trävaror, av träproduktsrådgivare Mikko Peltovirta, tfn , och av träproduktsrådgivare Jouni Silvast, tfn Evenemanget arrangeras av projektet för trävaror på Skogscentralen i Sydvästra Finland, tidningen Rakennussanomat. I samarbetet deltar även företagarföreningarna i Väståboland, Väståbolands stad, BYGGNADSTILLSYNEN INFORMERAR! Våren är här och det är dags att ta en titt på om utemiljön hållits snygg och förrätta vårsyn. Detta kommer att äga rum under veckorna Avfallsbehållare och avfallsskjul, reklamanordningar, staket, planteringar och andra motsvarande anläggningar som påverkar miljöbilden ska hållas i ändamålsenligt skick så att de inte förfular miljön. Enligt 166 i markanvändnings- och bygglagen ska en byggnad och dess omgivning hållas i sådant skick att den inte medför säkerhetsrisker eller miljöolägenheter eller förfular omgivningen. Enligt 167 i markanvändnings- och bygglagen ska en byggnad och dess omgivning användas i överensstämmelse med bygglovet och hållas i snyggt skick. Lagring utomhus ska enligt 169 ordnas så att den inte stör den omgivande bosättningen eller fördärvar landskap som syns från en allmän led. Under byggnadstiden ska byggnadsmaterial upplagras på ett ändamålsenligt och städigt sätt samt innanför byggplatsens gränser. Fastighetsägaren får en skriftlig anmärkning om uppdagade brister eller försummelser. Likaså ges fastighetsägaren en tidsfrist inom vilken bristen eller försummelsen ska avhjälpas. Byggnämnden kan vid behov även använda förvaltningstvångsmedel för att avhjälpa bristerna. Den som fått en anmärkning ska efter att ha avhjälpt bristen som föranletts av anmärkningen be via byggnadstillsynskontoret om syn för att fastställa sakförhållandet. Vi påminner också om att adressnumreringen på alla fastigheter ska vara tydligt utmärkt. Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör Byggmästarföreningen, byggnadsvårdsföreningen Curatio och VALONIA sakkunnig- och serviceorganisationen för hållbar utveckling och energifrågor i Egentliga Finland. Syner, tidsbeställningar, kartor och åtkomsthandlingar kan beställas via kundservicen: Pargas, tfn Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö, tfn Kundservicen vid byggnadstillsynskontoret har öppet: måndag-onsdag kl och kl torsdag kl och kl fredag kl och kl Byggnadsinspektörerna och granskningsingenjörerna är anträffbara på kommunens alla områdeskontor enligt tidsbeställning. Sanna Simonen ledande byggnadsinspektör» HÄLSOSTATIONER Pargas hälsostation Vapparvägen 15 A, Pargas Väel * Jourmottagning varje dag kl. 8-22, telefonkontakt önskvärt,tfn Telefonrådgivning, sjukskötare, vardagar kl. 8-16, tfn Tidsbeställning till läkar- eller sjukskötarmottagningen vardagar kl.8-13 tfn Nagu hälsostation Klockstapelgränd 2, Nagu Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl.8-12 Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre 8-9 tel Korpo hälsostation Tallbackavägen, Korpo Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen n Sjukskötare Hälsostation i Houtskär Näsby, Houtskär. Telefon: Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl.9-11 Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka. Hälsostation i Iniö Norrby, Iniö Telefon: Hälsovårdarens telefontid vardagar kl Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka.» JOUR Jourhavande läkare kvällar, veckoslut och helgdagar: Pargas hälsocentral, tfn Jourhavande läkare nätter kl : Kommunalsjukhusvägen 20, Åbo. Tfn med bordstelefon Tfn med mobiltelefon » FÖRETAGSRÅDGIVNING Näringsombud Tomas Eklund, tfn Företagsrådgivare Karl-Henrik Stuns, tfn » BYGGNADTILLSYN Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28, Pargas har öppet: mån ons. kl och kl , tors. kl och 13 17, fre kl och Kundbetjäning i Pargas: Info om lovbeslut Amy Peltonen, puh Kundbetjäning i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö: Info om lovbeslut Annika Fagerström, tfn » BIBLIOTEK Hälsostationernas telefonsamtal kopplas tidvis till någon av de andra hälsostationerna som har bättre möjlighet att betjäna dig just då. Huvudbiblioteket i Pargas, Strandvägen 28, Pargas Tfn , låne-epedition eller Tfn , information eller Öppettider: må-to 11-20, fr 10-16, lö 10-14, dag före helg 10-13» KUND- OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER Stadens kund- och rådgivningstjänster informerar och hjälper besökarna i alla ärenden som gäller staden. Stadens väel Stadshusets kundbetjäning i Pargas 1. vån, Strandvägen 28, Pargas, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Nagu områdeskontor Brinkasvägen 1, Nagu, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Korpo områdeskontor Korpo, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Houtskär områdeskontor Houtskär, tfn Öppethållningstider: mån-fre Iniö områdeskontor Norrby, Iniö, tfn Öppethållningstider: mån-fre Nagu bibliotek Sportgränd 1 A, Nagu Tfn Öppettider: må-ti 14-19, ons 10-15, fre 10-15, dag före helg Korpo bibliotek Verkan, Korpo Tfn Öppettider: må , ti och , to och 13-16, fre och dag före helg stängs senast kl. 16 Houtskär bibliotek Näsby, Houtskär Tfn Öppettider: må 16-19, ti 10-15, ons 13-19, fre Iniö bibliotek Norrby, Iniö Tfn Öppettider: ons 11-15, fre 10-18

12 12 ARTISTS IN THE ARCHIPELAGO SKÄRGÅRDSCENTRUM KORPOSTRÖM Den åboländska samutställningen ARTISTS IN THE ARCHIPELAGO visar arbeten av 22 konstnärer: Lasse Harkkala (Pargas), Pekka Pyykönen (Tövsala), Rannveig Steinthórsdóttir (Tövsala), Adam Korpak (Västanfjärd), Leena Pylkkö (Tövsala), Sandra Nyberg (Pargas), Cornelius Colliander (Pargas), Maarit Puhakka (Pargas), Kimmo Ylönen (Norrskata), Janne Gröning (Iniö), VeliPekka Lukka (Strömma), Tiiti Mendelin (Kimito), Heli Ilaskari (Västanfjärd), Heikki Ilaskari (Västanfjärd), Raija Tuomaala (Pargas), Pive Toivonen (Högsåra), Anna Nyreen (Nagu), Elina Koskimies (Utö), Sanna Vainionpää (Pargas), Pia Rousku-Hellgren (Korpo), Aya Lundsten (Pargas) och Renja Leino (Korpo). Öppet: Maj: ons fre 11 16, lö 12 18, sö Juni juli: alla dagar Adress: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, Korpoström Arrangör: Projektet Synliggörande av konstnärer och konst i Åbo skärgård. Huvudman: Väståbolands stad Projektet finansieras av NMT-centralen i Egentliga Finland (EU/Leader) genom aktionsgruppen I samma båt - samassa veneessä r.f., Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Martha och Albin Löfgrens fond samt Grönqvistska fonden. BARNENS KALASTURNÉ MED ALFONS TEATER Barnens Kalasturné turnerar för sjätte sommaren i rad och har i år förnyat konceptet genom att också erbjuda barnteater. Tack vare ett samarbete med Väståbolands stad/kulturen får Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö besök av det glada gänget. Dessutom besöker de Nötö. Barnens Kalasturné samarbetar också med lokala sponsorer och UF-föreningar. Med Barnens Kalasturné vill artisten och producenten Anders Apan Anders Grönroos erbjuda barn och barnfamiljer ett trevlig och meningsfullt program i deras hemkommun, eller sommarkommun. Teaterpjäsen Alfons och Mållgan, sång och musik med Apan Anders, mm. Barnens Kalasturné som alltså nu turnerar för sjätte året består av scenprogram, ledda lekar, pyssel, servering och trevlig samvaro. Evenemanget inleds med pjäsen Alfons och Mållgan. Alfons spelas av skådespelaren Carla Fri och Anders Grönroos fungerar som berättare och musiker. Pjäsen är regisserad av Henrik Grönroos som dramatiserat den i samarbete med Gunilla Bergström. Apan Anders gör ett kort men fartfyllt uppträdande och Drängen Kaj (Kaj Harju) finns på plats med sina sköna sånger och historier. Efter scenprogrammet är det fri samvaro, ledda lekar, pyssel och servering. Mer info: Regi: Daniela Franzell PREMIÄR Visas på Lillholmen i Pargas. Publiken sitter under tak. Biljetter: PIF-Tipstjänst (Pargas), Stadshuset (Pargas), Ombudsposten (Nagu), netticket.fi ÅRSMÖTE Västra Åbolands Delårsboende rf har sitt årsmöte i Framnäs, Nagu, lördagen 6. augusti. Mötet hålls efter stugboendeforumet, vilket börjar kl , samma address. Stadgeenliga ärenden behandlas. Alla delårsboende från Nagu och Korpo ät välkomna! Föreningens ordförande Jukka Vanhanen, Salo, tel SOMMAR LOPPTORG Onsdagen den 6.7 kl Framnäs gården, Nagu Vill du bli av med saker du inte längre behöver eller vill du köpa mera! Om du vill sälja; Denna gång är vi ute på Framnäs gården, om man inte har eget bord kan man låna ett från Framnäs. Försäljningsplatsen är gratis, man får gärna anmäla att man är på kommande, men har man glömt, kom ändå! Anmälning till Tove Dahlén el Utomhus eller inne under tak Barnens Kalasturné Ka arrangeras inomhus eller utomhus, beroende på väder och vind. EV EVENEMANGEN I VÄSTÅBOLAND LÖ 16.7 Nötö kl Ar Arr. Nötö Hembygdsförening. TI Houtskär, Vesterlid kl I samarbete med Houtskärs UF. ON Iniö, Heimgård kl I samarbete med Iniö UF. TO Korpo, Gjallarhorn kl T I samarbete med Korpo UF. FR Pargas, Hotel Kalkstrand, kkl LÖ. L 23.7 Nagu, Le Scale, kl Namnsdagskalas med musik och poesi på Violadagen 3.6 kl.18 i Sattmarks kaffestuga Syster Visa Rabbe von Weymarn sjunger tonsatta dikter bl.a. av Viola Renvall och Hjalmar Krokfors Busstransport till Sattmark från busstationen i Pargas, start kl.17.45, och retur efter tillställningens slut bilj: 10 + ep.avg. (inkl. kaffe och kaka samt busstransport) Inträde 6, familjebiljett (2 vuna barn) åringar gratis. Mera info: & ; stadshuset i Pargas, PIF-tipstjänst, Skärgårdsbokning i Nagu

13 12 LASTEN KEKKERIKIERTUE Tänä kesänä Lasten kekkerikiertue lähtee jo kuudetta vuotta kiertueelle nyt uudella ohjelmalla: nyt on tarjolla myös teatteria lapsille. Kiitos hyvän yhteistyön Länsi- Turunmaan kaupungin Kulttuuripuolen kanssa Lasten kekkerikiertueen iloinen porukka vierailee Paraisilla, Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa ja Iniössä. Tämän lisäksi he käyvät Nötössä. Lasten kekkerikiertue toimii yhteistyössä paikallisten sponsoroiden ja yhdistysten kanssa. Artisti ja tuottaja Anders Anders Apina Grönroos haluaa tarjota lapsille ja lapsiperheille hauskan ja mielekkään ohjelman heidän kotikunnassaan tai kesäkunnassaan. Teatterinäytelmä Alfons och Mållgan Anders Apinan esittämää laulua ja musiikkia ym. Lasten kekkerikiertue muodostuu lavaohjelmasta, ohjatuista leikeistä, puuhailusta ja hauskasta yhdessäolosta. Ohjelman aluksi esitetään näytelmä ruotsiksi Alfons och Mållgan. Pääroolissa näyttelijä Carla Fri ja Anders Grönroos toimii kertojana ja muusikkona. Näytelmän on ohjannut Henrik Grönroos, joka myös on sen näytelmäksi sovittanut yhteistyössä kirjailija Gunilla Bergströmin kanssa. Anders Apina tekee lyhyeen mutta vauhdikkaan esiintymisen ja Renki Kaj (Kaj Harju) on myös paikalla kauniine lauluineen ja kertomuksineen. Lavaohjelman jälkeen nautitaan yhdessäolosta, ohjatuista leikeistä, puuhailusta ja tarjoilusta. Ulkona tai katon alla. Lasten kekkerikiertue järjestetään joko sisätiloissa tai ulkona, säästä riippuen. LÄNSI-TURUNMAAN TILAISUUDET: La Nötö klo Järj. Nötö Hembygdsförening Ti Houtskari, Vesterlid klo Yhteistyökumppani: Houtskärs Uf Ke Iniö, Heimgård klo Yhteistyökumppani: Iniö Uf To Korppoo, Gjallarhorn, klo Yhteistyökumppani: Korpo Uf Pe Parainen, Hotelli Kalkstrand, klo La Nauvo, Le Scale, klo Liput: 6 e, perhelippu (2 aikuista lasta) 24 e. 0 2 vuotiaat ilmaiseksi. Lisää informaatiota: ARTISTS IN THE ARCHIPELAGO SAARISTOKESKUS KORPOSTRÖM Turun saariston taiteilijoiden ARTISTS IN THE ARCHIPELAGO -yhteisnäyttely esittelee 22 taiteilijan töitä: Leena Pylkkö (Taivassalo), Pekka Pyykönen (Taivassalo), Rannveig Steinthórsdóttir (Taivassalo), Lasse Harkkala (Parainen), Adam Korpak (Västanfjärd), Sandra Nyberg (Parainen), Cornelius Colliander (Parainen), Maarit Puhakka (Parainen), Kimmo Ylönen (Norrskata), Janne Gröning (Iniö), Veli-Pekka Lukka (Strömma), Tiiti Mendelin (Kemiönsaari), Heli Ilaskari (Västanfjärd), Heikki Ilaskari (Västanfjärd), Raija Tuomaala (Parainen), Pive Toivonen (Högsåra), Anna Nyreen (Nagu), Elina Koskimies (Utö), Sanna Vainionpää (Parainen), Pia Rousku-Hellgren (Korppoo), Aya Lundsten (Parainen), Renja Leino (Korppoo). Aukioloajat: Toukokuu: Ke pe 11 16, la 12 18, su Kesä heinäkuu: joka päivä Osoite: Saaristokeskus Korpoström, Korpoströmintie 832, Korpoström Järjestäjä: Taiteilijoiden ja taiteen näkyvyyden kehittäminen Turun saaristossa -hanke. Hallinnoija: Länsi-Turunmaan kaupunki Hankkeen rahoittavat Varsinais-Suomen ELY-keskus (EU/Leader) toimintaryhmän I samma båt samassa veneessä rf:n kautta, Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Martha och Albin Löfgrens fond sekä Grönqvistska fonden. Lisätietoja: VUOSIKOKOUS Läntisen Turunmaan Osavuosiasukkaat ry:n vuosikokous pidetään Nauvon Framnäsissä lauantaina 6. elokuuta 2011 kello 12 alkavan Mökkiäisfoorumin jälkeen. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kaikki Nauvon ja Korppoon seudun osavuosiasukkaat ovat tervetulleita. Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Vanhanen, Salo, puh MUSEER I VÄSTÅBOLAND LÄNSI-TURUNMAAN MUSEOT PARGAS HEMBYGDSMUSEUM PARAISTEN KOTISEUTUMUSEO Storgårdsgatan 13 Pargas Storgårdinkatu 13, Parainen ti-sö (ti-su) Midsommaren stängt Juhannuksena suljettu. Inträde - pääsymaksu: vuna-aikuiset 2. PARGAS INDUSTRIMUSEUM PARAISTEN TEOLLISUUSMUSEO Gruvvägen 1, Pargas Kaivostie 1, Parainen ti-sö (ti-su) Midsommaren stängt Juhannuksena suljettu. Inträde vuna- pääsymaksu aikuiset 2. SKYTTALA MUSEUM SKYTTALAN MUSEO Skyttalavägen, Pargas Skyttalantie, Parainen. Enligt överenskommelse Sopimuksen mukaan Öppet hus, gammal Pargas-traktor Ideal med trä-ram till påseende Avoimet ovet, esitteellä vanha Paraisten puurunkoinen traktori Ideal SJÖFARTSHUSET I NAGU NAUVON MERENKULKUTALO Kyrkostigen 3, Nagu Kirkkopolku 3, Nauvo ti-sö (ti-su) ti-sö (ti-su) Inträde - pääsymaksu 2. Barn under 12 gratis Alle 12 vuotiaat ilmaiseksi. KORPO HEMBYGDSGÅRD OCH BÅTMUSEUM - KORPPOON KOTISEUTUMUSEO JA VENEMUSEO Korpo kyrkby Korppoon kirkonkylä ti, to, lö (ti, to, la) HOUTSKÄRS SKÄRGÅRDSMUSEUM HOUTSKARIN SAARISTOMUSEO Näsby Houtskär-Houtskari må-fre (ma-pe) 12-18, lö (la) Inträde - pääsymaksu 2. Barn under 12 gratis Alle 12 vuotiaat ilmaiseksi. STENHUSET, UTÖ HEMBYGDSMUSEUM UTÖN KOTISEUTUMUSEO må-sö (ma-su) kl , ons (ke) 16-20, sö (su) Inträde - pääsymaksu 3. Barn 7-17 Lapset ,50.

Obs! Sommartidtabeller. Förslag till nya vägnamn på Utö finns nu till påseende. servicelinjen och anropstaxi. Årets fritidsboende

Obs! Sommartidtabeller. Förslag till nya vägnamn på Utö finns nu till påseende. servicelinjen och anropstaxi. Årets fritidsboende TO.5 1 01 S A A Årets fritidsboende utses igen! Obs! Förslag till nya vägnamn på Utö finns nu till påseende Välkommen på Pargasdagarna 7 8.6! Läs mera sid Läs mera sid 10 Se på s. " Sommartidtabeller för

Läs mer

Obs! Fritidsboende: Välkommen till Fritidsboendeforum 7.8.2010. Sommaren ä här! Som. Dikttävlingen avgjord. Vår miljö i kompetenta händer

Obs! Fritidsboende: Välkommen till Fritidsboendeforum 7.8.2010. Sommaren ä här! Som. Dikttävlingen avgjord. Vår miljö i kompetenta händer 21 TO 27.5 2010 4 Staden i Skä r gå rdshavet Obs! Fritidsboende: Vår miljö i kompetenta händer ANNONSBILAGA Läs mera sida 4 Välkommen till Fritidsboendeforum 7.8.2010 Läs mera sida 9 Dikttävlingen avgjord

Läs mer

Obs! Årets fritidsboende väljs igen. Fritidsboendeforum. ordnas i Houtskär 10.7.2012

Obs! Årets fritidsboende väljs igen. Fritidsboendeforum. ordnas i Houtskär 10.7.2012 1 TO 24.5 2012 4 Årets fritidsboende väljs igen Lämna ditt förslag! Se på s. 9 " Fritidsboendeforum ordnas i Houtskär 10.7.2012 Läs mera sid 12 Obs! Sommartidtabeller för anropstai och servicelinjen Läs

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Obs! Höstens lekparksverksamhet. har startat! Janne Castrén valdes till årets fritidsboende

Obs! Höstens lekparksverksamhet. har startat! Janne Castrén valdes till årets fritidsboende 1 TO 16.8 2012 6 Höstens lekparksverksamhet har startat! Se på sid 2 " Janne Castrén valdes till årets fritidsboende Läs mera sid 3 Obs! Höstens tidtabeller för servicelinjen, anropstai och den interna

Läs mer

Sommar med 4H. Baka sött som på Zachris tid. Sexornas disco. årskurs 1-6

Sommar med 4H. Baka sött som på Zachris tid. Sexornas disco. årskurs 1-6 2015 årskurs 1-6 Sommar med 4H 8-11.6 Coola tygtryck -dataspel, blommor eller grafiska mönster Ingen förhandsanmälan, för 4H-medlemmar, närmare uppgifter på Nykarleby 4H:s hemsida eller FB. Nykarleby 4H

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 5/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 5/2009 ANNONSBILAGA VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 5/2009 ANVISNINGAR OCH RÖSTNINGSSTÄLLEN. S. 7 EUROPAPARLAMENTS- VALET I VÄSTÅBOLAND HAR DU DIN AVLOPPS- FRÅGA LÖST PÅ DIN FASTIGHET? LÄS MERA S. 9 OBS! SKÄRGÅRDSSTADEN

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 ANNONSBILAGA VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 VISSTE DU DET HÄR OM REGIONBILJETTEN OCH SKOLRESESTÖDET? LÄS MERA PÅ SIDAN 5 OBS! INFO OM ELEVTRANSPORTER I KORPO OCH HOUTSKÄR, SID 4. INFORMATION ANGÅENDE A(H1N1)-INFLUENSAN

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Det händer i Lidingö församling. sommaren 2011. 1 juni - 28 augusti. jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren

Det händer i Lidingö församling. sommaren 2011. 1 juni - 28 augusti. jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren Det händer i Lidingö församling sommaren 2011 1 juni - 28 augusti jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren 2 Mer information om Caféerna, Samtalsgruppen, och Musik i sommarkväll finns på sista sidan

Läs mer

Eckerö infoblad Februari 2016

Eckerö infoblad Februari 2016 Eckerö infoblad Februari 2016 Kommunfullmäktige sammankallas torsdagen den 25 februari kl 19.00 Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för allmänheten. Nya kommunfullmäktige sammanträdde för första

Läs mer

Obs! Byggnämnden i fokus kom och ta en närmare titt på nämnden. Ansökningar om reparationsoch energiunderstöd 2011. Lekparksverksamheten startar

Obs! Byggnämnden i fokus kom och ta en närmare titt på nämnden. Ansökningar om reparationsoch energiunderstöd 2011. Lekparksverksamheten startar 17 TO 27.1 2011 1 Staden i Skä r gå rdshavet Obs! Dagvårdsenheten informerar ANNONSBILAGA Läs mera sid 2 Ansökningar om reparationsoch energiunderstöd 2011 Läs mera sid 9 Lekparksverksamheten startar i

Läs mer

BOLMSÖ SOCKENBLAD Nr 301 JUNI 2013

BOLMSÖ SOCKENBLAD Nr 301 JUNI 2013 Besök Bolmsö sockenråds hemsida på http://www.bolmso.se BOLMSÖ SOCKENBLAD Nr 301 JUNI 2013 TACK För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad Sockenrådet har Bankgiro nummer 5850-5959 Bolmsö Sockenråd

Läs mer

AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS VÄLKOMMEN PÅ FRITIDSBOENDEFORUM I INIÖ 13.7.

AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS VÄLKOMMEN PÅ FRITIDSBOENDEFORUM I INIÖ 13.7. 1 TO 20.6 2013 5 SKÄRGÅRDSSTADEN SAA Välkommen på Fritidsboendeforum i Iniö 13.7! Se på s. 3 Må bra i Pargas välkommen att delta i genomförandet av en Må bra mässa i oktober. Läs mera sid 4 Obs! Hälsovårdsstationerna

Läs mer

Obs! En lyckad satsning på rehabilitering i. Tidtabeller för service-linjen och anropstaxi hösten 2011. Projekt presenterar sig

Obs! En lyckad satsning på rehabilitering i. Tidtabeller för service-linjen och anropstaxi hösten 2011. Projekt presenterar sig TO 11.8 2011 5 Staden i Skä r gå rdshavet Obs Tidtabeller för service-linjen och anropstaxi hösten 2011 Projekt presenterar sig Se sid 3 Läs mera sidan 8 " ÅAS informerar: Öppettider och tidtabeller för

Läs mer

MARIABLADET Må söndagens vila stärka dig, må söndagens frid vila över dig, må söndagens gudstjänst helga dig.

MARIABLADET Må söndagens vila stärka dig, må söndagens frid vila över dig, må söndagens gudstjänst helga dig. MARIABLADET 1.6-30.8.2015 Må söndagens vila stärka dig, må söndagens frid vila över dig, må söndagens gudstjänst helga dig. 7.6 2 sön efter pingst Gudstjänst kl. 11 Knut Jensen predikar, Jouni Sinisalo,

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING Jogersö är en lugn familjecamping vid Sörmlands största havsbad i Trappviken. Njut av en dag på sandstranden med bryggor och hopptorn eller roa dig med våra aktiviteter som kajakpaddling

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening Navet Nr 3 2014 KALENDARIUM Här har vi samlat inkomna uppgifter om vad som är på gång i Fåglum under juli - september 2014. Alla är välkomna att lämna in uppgifter till nästa nummer av Navet som gäller

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014

FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014 FSB Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014 INBJUDAN TILL KONGRESS Inbjudan omfattar lokalförbund, kommuner, brandkårer samt övriga medlemmar i FSB - Finlands

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

En dag i det gröna på Källvik Ekumenisk sommargudstjänst på Lynäs.

En dag i det gröna på Källvik Ekumenisk sommargudstjänst på Lynäs. Må 12 Fr 16 juni En dag i det gröna på Källvik. Sö 18 juni 11.00 Ekumenisk sommargudstjänst på Lynäs. Gemensam avfärd från Equmeniakyrkan Norrtullsgatan 10.30. Magnus Natander, Carin Gisslen-Schönning,

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? November. Fritidsgården + Musikskolan = SANT!

Vad händer i Färgelanda? November. Fritidsgården + Musikskolan = SANT! Vad händer i Färgelanda? November Fritidsgården + Musikskolan = SANT! Onsdag 29 oktober klockan 19.30 välkomnar musiklärare Johan Ahl alla spelsugna ungdomar till Fritidgården. En prova på kväll där du

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 5 / 2009 INFORMERAR maj Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Obs! Närservicenämndernas. ordförande träffades i Korpo Läs mera sid 9. Det traditionella samarbetsparlamentet. ordnades i Houtskär

Obs! Närservicenämndernas. ordförande träffades i Korpo Läs mera sid 9. Det traditionella samarbetsparlamentet. ordnades i Houtskär 19 TO 30.9 2010 7 Staden i Skä r gå rdshavet Närservicenämndernas ordförande träffades i Korpo Läs mera sid 9 " Det traditionella samarbetsparlamentet ordnades i Houtskär Läs mera sid 6 Obs! Nya tidtabeller

Läs mer

Obs! Nu skriver kulturteamet blogg på stadens hemsidor! Behöver du hjälp med planeringen av din fastighets avloppsvattensystem?

Obs! Nu skriver kulturteamet blogg på stadens hemsidor! Behöver du hjälp med planeringen av din fastighets avloppsvattensystem? 21 TO 28.4 3 Staden i Skä r gå rdshavet Obs! Behöver du hjälp med planeringen av din fastighets avloppsvattensystem? ANNONSBILAGA Se sid 9 Storstädning i Väståboland den 6.5.! Läs mera sid 11 " Planering

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Sommarlov 15 juni 15 augusti AKTIVITETER

Sommarlov 15 juni 15 augusti AKTIVITETER Sommarlov 15 juni 15 augusti AKTIVITETER 2017 Vecka Dag Aktivitet Plats Sida 24 14/6 Bowling Sporthallen 4 14/6 Skolavslutningsfest Lilla Kvarn 4 15/6 Öppen simskola Sångens badplats 4 16/6 Öppen simskola

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård 08-87 85 87 ninaejergard@hotmail.com

Läs mer

Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015. Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen. Vimmerby kommun

Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015. Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen. Vimmerby kommun Vimmerby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015 Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen Stjärnevik 2015 För alla barn i Vimmerby

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. Maj - Juni S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. Maj - Juni S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN Maj - Juni 2017 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad G ud slösar med färger och former, dofter och smaker. Hela världen är underbar.

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen.

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Styrelsen år 2009: Ordförande Bea Tuomaala, tel.019-2416244 el.050-3415093 Murkelsvängen

Läs mer

Obs! Skörden vid fototävlingen Vi publicerar bästa bidragen i fototävlingen i Nytt under hösten. Beslut som fattats i staden

Obs! Skörden vid fototävlingen Vi publicerar bästa bidragen i fototävlingen i Nytt under hösten. Beslut som fattats i staden TO 15.10 17 8 Staden i Skärgårdshavet Skörden vid fototävlingen Vi publicerar bästa bidragen i fototävlingen i Nytt under hösten. Se på finska sid 8 " Beslut som fattats i staden Utdrag ur stadsstyrelsens,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor INBJUDAN Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor Malax 6. 7.6.2011 Tid Seminariet inleds måndag 6.6.2011 kl. 12.00 och avslutas tisdag 7.6.2011 kl. 12.00. Plats Första dagen på Petalax högstadium,

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Malmen i medvind. Obs! Välkommen att påverka! Kick off seminariet ordnas 23.3. i Pargas. Katastrofövning. havs ordnas den 17 april i Pargas

Malmen i medvind. Obs! Välkommen att påverka! Kick off seminariet ordnas 23.3. i Pargas. Katastrofövning. havs ordnas den 17 april i Pargas TO 14.3 1 2013 2 S A A Stadens första baby Zechariah föddes den 2 januari 2013 Obs! Nattjouren i Åbo flyttar 26.3. Välkommen att påverka! Kick off seminariet ordnas 23.3. i Pargas Mera information Se sid

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling.

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. NUMMER 9/2012 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Nu är det Bingodags igen. Kom till Kapellhagen torsdagen

Läs mer

Obs! Nu lönar det sig att sanera hemmets avloppsvattensystem. TSJ och Håll Skärgården Ren rf:s skrotinsamlingsrutt. och tidtabell

Obs! Nu lönar det sig att sanera hemmets avloppsvattensystem. TSJ och Håll Skärgården Ren rf:s skrotinsamlingsrutt. och tidtabell 1 TO 21.6 2012 5 Nu lönar det sig att sanera hemmets avloppsvattensystem Se sid 10 " TSJ och Håll Skärgården Ren rf:s skrotinsamlingsrutt och tidtaell Läs mera sid 10 Os! Uppmaning till stadens fastighetsägare

Läs mer

Fiskutplanteringar inom Åbolands Fiskarförbunds verksamhetsområde 2011

Fiskutplanteringar inom Åbolands Fiskarförbunds verksamhetsområde 2011 Fiskutplanteringar inom Åbolands Fiskarförbunds verksamhetsområde 2011 HAVSÖRING 2011 UTPLANTERINGARNA AV HAVSÖRINGSSMOLT SOM UTEBLEV PGA. LEVARANSPROBLEM, ERSATTES MED GÖS- ELLER SKÄRGÅRDSSIKYNGEL ENLIGT

Läs mer

SKARVHOLMA GÄSTHAMN OBS! En åboländsk revy. Kom och diskutera förbindelsetrafiken i. Staden vill tänka modernt i äldreomsorgen

SKARVHOLMA GÄSTHAMN OBS! En åboländsk revy. Kom och diskutera förbindelsetrafiken i. Staden vill tänka modernt i äldreomsorgen TO 22.9 2011 6 OBS! Houtskärs samarbetsdelegation vald till årets fritidsboende Se sid 3 Info om ungdomsgårdar och bollklubbar Staden i Skä r gå rdshavet Staden vill tänka modernt i äldreomsorgen Läs mera

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge INBJUDAN Postskidan i Borlänge 9 februari 2008 Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge Varmt välkommen till Borlänge! Vi välkomnar Er till ett underbart skiddistrikt

Läs mer

AKTUELLT I MARIEHAMNS FÖRSAMLING

AKTUELLT I MARIEHAMNS FÖRSAMLING AKTUELLT I MARIEHAMNS FÖRSAMLING NR 2 20.04-03.06.2016 prästruta vandring Kyrkan vill oss kyrkan vill ha oss klockorna kallar gemenskapen lockar. Livets och lekens mysterier gestaltas under historens valv.

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER NYHETER Enkel matlagning, Rytmik och Så funkar sex NYHETER Hälsokörkort och Träslöjd Studieprogram 2015/2016 För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Obs! Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner. Förändringar inom byggnadstillsynen. Gäddan och gänget på ett års långt äventyr! Folkes funderingar

Obs! Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner. Förändringar inom byggnadstillsynen. Gäddan och gänget på ett års långt äventyr! Folkes funderingar TO 3.12 19 10 Staden i Skärgårdshavet Skattebyrån informerar: Visste du, att vissa av skattebyråns tjänster ges av områdeskontor i Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas? Läs mera sid 3 Hälsningar från

Läs mer

INFOBLAD V32~MÅNDAG 4 AUGUSTI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V32~MÅNDAG 4 AUGUSTI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V32~MÅNDAG 4 AUGUSTI 2014. NUMMER 8/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Pensionärsträff på Kapellhagen Torsdagen den 14 augusti

Läs mer

INNEBANDYN, GYMNASTIKEN, DANSEN

INNEBANDYN, GYMNASTIKEN, DANSEN Hej Medlem! Hoppas du haft en lång skön sommar och känner dig redo för höstens utmaningar! I och med skolstarten kör också Folkhälsan i Esbovikens verksamhet igång. Vi erbjuder även i år barn en möjlighet

Läs mer

Välkommen till Costa Blanca Församling

Välkommen till Costa Blanca Församling VÅRPROGRAMMET 2012 Välkommen till Costa Blanca Församling Installation av nya prästparet med Biskop Sven-Bernhard Fast SVENSKA KYRKAN I UTLANDET ES-03183 Torrevieja, C/ Luis Cánovas Rodriques 4, vid köpcenter

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

www.fduv.fi/manadsbrev

www.fduv.fi/manadsbrev MÅNADSBREV AUGUSTI 2014 Hoppas ni haft en bra sommar! Här kan ni ta del av höstens program. Gula Pressen 3 2014 har deadline den 19 augusti Skicka in foton från sommarens resor och utflykter eller berätta

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se. Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr

Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se. Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr medborgarskolan Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr Västafrikansk dans Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 800 kr Fredagskväll med dans Fredag 7/

Läs mer

Sommarblad från kyrkorna i Kållered

Sommarblad från kyrkorna i Kållered Sommarblad från kyrkorna i Kållered www.metodistkyrkan.se www.svenskakyrkan.se/kallered www.kallered.missionskyrkan.se Hej då Tomas! Tack för ditt fantastiska och mångåriga goda arbete i Kållered. Sju

Läs mer

Sportlovet kl barn upptill åk 2. åk 3-6

Sportlovet kl barn upptill åk 2. åk 3-6 Sportlovet 2017 Nykarleby, vecka 9, 27.2-5.3.2017 Fredag 24.2 KOM IHÅG HJÄLMEN! kl. 18-19.30 barn upptill åk 2 Inträde: 2 kl. 20-21.30 åk 3-6 Försäljning i cafeterian: Hotdog, popcorn, limsa, trip, godis,

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Kommunstyrelsen. informerar: Haraldsby byalag. informerar: LEDIGA LÄGENHETER. BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER I SOMMAR (13 juni 14 augusti)

Kommunstyrelsen. informerar: Haraldsby byalag. informerar: LEDIGA LÄGENHETER. BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER I SOMMAR (13 juni 14 augusti) SALTVIK 6 / 2011 INFORMERAR juni Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

helgum.se Vår förhoppning är att detta kan vara ett steg mot en mer innehållsrik och uppskattad tidning. Mer om detta i nästa nummer!

helgum.se Vår förhoppning är att detta kan vara ett steg mot en mer innehållsrik och uppskattad tidning. Mer om detta i nästa nummer! Ansvarig utgivare: Niklas Nylander helgum.se Byalaget jobbar vidare på många fronter just nu! Mest aktuellt är att vi har vidareutvecklat ett koncept där Helgum kommer att marknadsföras på hemsidan, Facebook,

Läs mer

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Vasa församling HÖSTEN 2016 Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Söndag 2 oktober kl. 11.00 Den helige Mikaels dag HÖG Stefan Martinsson, predikant Tore Bennshagen, celebrant Söndag 2 oktober kl.

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Om midsommar Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika

Om midsommar Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Om midsommar Anika: Snart är det midsommar, hur tänkte du fira midsommar Siv? Siv: Jag åker alltid ut till mitt sommarställe ute i Roslagen. Anika: Mm, det låter trevligt! Och vad gör ni där? Siv: Ja dit

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. NUMMER 2/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 14 februari, alla Hjärtansdag kl 13.00 på

Läs mer

Musik. Gudstjänster. Café. Utflykter

Musik. Gudstjänster. Café. Utflykter Musik Gudstjänster Café Utflykter Sommar 2017 Sommarutflykter Utflykterna går med buss som startar från Hackeforsgården, passerar Hjulsbro och vändplatsen vid sidan av Ekholmens centrum. Anmäl var du vill

Läs mer

Program Hösten. Fritid för Alla. Open Stage! Välkomna. för dig med funktionsnedsättning. OPEN STAGE arrangeras följande datum:

Program Hösten. Fritid för Alla. Open Stage! Välkomna. för dig med funktionsnedsättning. OPEN STAGE arrangeras följande datum: Open Stage! Kultur arrngerar en gång i månaden OPEN STAGE i Kulturhuset Fyren, Café Trubaduren. Alla är välkomna att framföra något från scenen i Café Trubaduren. Lika välkommen är man om man bara vill

Läs mer

Medborgarmöte torsdag 21 maj 18.30, se bilaga. Öppet Hus på Skogskapellet & kyrkogården

Medborgarmöte torsdag 21 maj 18.30, se bilaga. Öppet Hus på Skogskapellet & kyrkogården Hörnsjöbladet Maj 2015 Utges av Hörnsjö Intresseförening bg. 5959-2246 www.hornsjo.se Material för nästa blad ska vara inskickat senast den 20 maj för att garanteras plats. Privatpersoner och byns företagare

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juni 2015. Öppettider i Centrumhuset juni:

Vad händer i Färgelanda? Juni 2015. Öppettider i Centrumhuset juni: Vad händer i Färgelanda? Juni 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli månad kommer att finnas på Färgelanda

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Måndag Lördag 27.2 3.3

Måndag Lördag 27.2 3.3 Sportlov 2012 Måndag Lördag 27.2 3.3 Hela veckan har vi sportlovskul på alla biblioteken i Nykarleby Kom och plocka korgen full med böcker I fantasin är du astronaut, fotograf, guide, veterinär eller serviceperson

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

NYHETSBREV ÅLAND NOVEMBER/2016

NYHETSBREV ÅLAND NOVEMBER/2016 NYHETSBREV ÅLAND NOVEMBER/2016 Info för lokalföreningsaktiva Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f.:s medlemmar kallas till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 30 november 2016 klockan 18.30 i Lemlands

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

GEMLABLADET. Årgång 8 Juni 2015 Ges ut av Gemla Samhällsråd Äntligen sommar!

GEMLABLADET. Årgång 8 Juni 2015 Ges ut av Gemla Samhällsråd Äntligen sommar! Mån 1 14.30 Tradition och liv på Solgården, Eva Carlsson Tors 4 14.00 16.00 Små och stora, Sommaraktivitet, Gemla församlingshem. 18.00 20.00 Stickcafé, Gemla församlingshem Tors 4 Träffpunkten 14.00-16.00

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer