Övergång till K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergång till K3 2014-09-29"

Transkript

1 Övergång till K3

2 Innehåll Introduktion 2 Det första året med K3 2 Tillämpning 3 Jämförelsetal 3 Upplysningar avseende förvaltningsfastigheter 4 Ingångsbalansräkning 4 Retroaktiv tillämpning 5 Ej tillåten retroaktiv tillämpning 6 Borttagande av finansiella tillgångar och finansiella skulder 6 Säkringsredovisning och värdering av finansiella instrument 6 Uppskattningar och bedömningar 7 Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 7 Avskrivning på goodwill 8 Materiella anläggningstillgångar 9 Frivilliga undantag från retroaktiv tillämpning 10 Finansiella tillgångar och finansiella skulder 10 Koncernbidrag 10 Indirekta tillverkningskostnader 10 Rörelseförvärv 11 Aktierelaterade ersättningar 11 Ackumulerade omräkningsdifferenser 11 Uppskjuten skatt 12 Leasing 12 Materiella anläggningstillgångar 12 Praktiskt ogenomförbart att räkna om poster 13 Upplysningar 13 Redovisning i juridisk person 15 Kontakt 15

3 Övergång till K3 2 Introduktion De större företagens arbete med att gå över till K3 har nu kommit in i slutfasen. De företag som kan välja mellan K2 och K3 måste göra detta under hösten Många av företagen har kunnat gå över till K3 utan större justeringar medan företag med stora tillgångsmassor, framför allt energiföretag och fastighetsföretag har lagt ner ett stort arbete med övergången och då framför allt med att komponentindela materiella anläggningstillgångar. De allra minsta företagen har kunnat gå över till K2 utan justeringar. En övergång till K3 är obligatorisk för alla företag som enligt årsredovisningslagen, ÅRL, klassificeras som större företag från och med det räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2012 och som inte tillämpar framför allt IFRS. Mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar kan redan idag gå över till K2 och måste göra denna övergång senast räkenskapsår som påbörjas under 2014, dvs. när K3 blir tvingande. Övriga verksamhetsformer som inte är större företag enligt ÅRL får ännu inte gå över till K2 eftersom det ännu inte finns några K2-regelverk skrivna. Det finns heller inte något K2 för de företag som ska avsluta sin löpande bokföring med ett årsbokslut. K3 är också tvingande för publika aktiebolag och moderföretag i större koncerner. Övergången till K3 respektive K2 regleras i två separata kapitel i respektive norm, kapitel 35 i K3 och kapitel 21 i K2. En övergång till ett nytt redovisningsregelverk görs som huvudregel med full retroaktivitet. Denna grundregel framgår dock inte av varken K3 eller K2 utan är något som mer måste antas. Den kanske främsta anledningen till ett sådant synsätt är att företaget ska uppnå jämförbarhet med såväl andra företag (som kanske har tillämpat det nya regelverket längre) men också över tiden. I en ideal värld ska företag således tillämpa det nya regelverket som om företaget alltid hade tillämpat det men detta är ofta varken lämpligt eller kostnadseffektiv varför normgivare ofta medger olika lättnadsregler från denna fulla retrokativitet för att just underlätta övergången. IASB för ett resonemang kring övergång i sina s.k. Basis for Conclusion till IFRS 1 (som är den standard som hanterar övergång till IFRS). I kapitel 35 (K3) och kapitel 21 (K2) återfinns de specifika lättnadsregler från en sådan full retroaktivitet. Dessa återges nedan eftersom de ska beaktas i alla övergångar till K3 respektive K2.Detta dokument behandlar övergång till K3 efter Bokföringsnämndens ändringar i BFNAR 2012:5. I ett separat dokument behandlas övergång till K2. Det första året med K3 Det första året som ett företag tillämpar K3 ska, enligt K3 p (se nedan), följande anges bland redovisningsprinciperna: Koncernredovisningen/årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

4 Övergång till K3 3 Det ska framgå vilka lättnadsregler i K3 som har utnyttjats vilket vi ger exempel på nedan. Slutligen ska det, enligt K3 p , finnas en avstämning av eget kapital före och efter korrigeringar enligt K3. Vi ger ett exempel på en sådan not nedan. Om denna övergång inte resulterat i några förändrade värderingsprinciper behålls standardformuleringen Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år. Om det har skett ändringar kan dessa antingen anges här eller under respektive värderingsprincip. Om det senare alternativet väljs måste detta klart framgå efter den ovanstående grundläggande principen. Tillämpning 35.1 Detta kapitel ska endast tillämpas första gången en finansiell rapport upprättas enligt detta allmänna råd. Väljer ett företag att, efter en period då annan normgivning tillämpas, åter tillämpa detta allmänna råd, får inte kapitel 35 tillämpas ytterligare en gång. I punkt finns särskilda regler för juridisk person. Övergången till K3 ska göras enligt kapitel 35. Detta kapitel tillämpas endast första gången som ett företag går in i K3. Skulle företaget gå över till K2 eller IFRS och sedan gå tillbaka till K3 tillämpas inte kapitel 35 utan då tillämpas bestämmelserna om byte av redovisningsprincip i kapitel 10. Jämförelsetal 35.2 En förstagångstillämpare ska vid tidpunkten för övergång räkna om posterna i balansräkningen, resultaträkningen, kassaflödesanalysen och noterna enligt detta allmänna råd En förstagångstillämpare är ett företag som första gången tillämpar detta allmänna råd vid upprättande av en finansiell rapport. Tidpunkten för övergång till K3 är, lite förenklat, där jämförelsetalen börjar i den finansiella rapport som är den första enligt K3, dvs. som huvudregel den 1 januari Efter denna omräkning visar även jämförelsetalen i resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen och noterna en redovisning enligt K3. Eventuella effekter av övergången till K3 som härrör från tidigare år redovisas som justeringar i ingående eget kapital. I flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen ska de två senaste åren räknas om men inte övriga år som visas. Om företaget inte räknar om samtliga år måste upplysning om detta lämnas i anslutning till den, dvs. att inte alla år som redovisas är omräknade enligt K3. Detta görs ofta i form av en fotnot till de år som inte räknats om.

5 Övergång till K3 4 Ett mindre företaget behöver enligt ÅRL inte räkna om jämförelsetalen under förutsättning att upplysning om den bristande jämförbarheten ges i not. Ett företag som väljer att tillämpa detta undantag räknar enbart om innevarande år enligt K3. Det måste dock framgå tydligt av noterna att omräkning av jämförelsetalen inte har gjorts. Upplysningar avseende förvaltningsfastigheter 35.4 Jämförelsetal avseende upplysningar av verkligt värde på förvaltningsfastigheter behöver inte lämnas första gången detta allmänna råd tillämpas. Huvudregel är enligt ovan att jämförelsetal i alla räkningar och noter ska räknas om. Här ger dock BFN ett uttryckligt undantag för upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter troligen för att detta är enbart en upplysning och inte ett värde som påverkar räkningarna. Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter behöver därför bara lämnas per balansdagen 2014 (eller motsvarande). Ingångsbalansräkning 35.5 En förstagångstillämpare ska upprätta en ingångsbalansräkning En ingångsbalansräkning är en balansräkning per tidpunkten för övergång Tidpunkten för övergång är första dagen på det tidigaste räkenskapsår för vilket ett företag upprättar fullständig jämförande information enligt detta allmänna råd. Många företag går över till K3 under kalenderåret 2014 och det är också det sista året som ett kalenderårsföretag får gå över till K3. Tidpunkten för övergång är då, som huvudregel, 1 januari 2013 eftersom företaget ska lämna jämförelsetal enligt K3 (vilket naturligtvis förutsätter att 2014 inte är företagets första räkenskapsår). Per den 1 januari 2013 ska företaget upprätta en ingångsbalansräkning enligt de redovisnings- och värderingsprinciper som företaget ska tillämpa enligt K3. I detta kapitel finns specifika regler kring hur K3 ska tillämpas i just denna ingångsbalansräkning. Syftet med denna regel är att den finansiella rapporten ska upprättas som om företaget alltid har tillämpat K3 och därmed säkerställa jämförbarhet mellan de år som redovisas. Kapitel 35 innehåller regler för hur detta ska göras. Tidsmässigt var det lämpligt att göra arbetet med övergången när bokslutet för 2012 är klart eftersom det var dessa siffror som är utgångspunkten för ingångsbalansräkningen. Gjorde man inte inte det var en annan lämplig tidpunkt när bokslutet för 2013 var klart, speciellt om övegången medför förändringar av

6 Övergång till K3 5 jämförelsetalen. Gjorde man inte det heller måste arbetet göras under hösten 2014 för att undvika att företaget hamnar i situationen att göra arbetet med övergången samtidigt med bokslutsarbetet under När arbetet är klart är det lämpligt att ingångsbalansräkningen och de justeringar som gjorts revideras av företagets revisorer. Viktigt här är bland annat att säkerställa att övergången inte justerar för bedömningar etc. som borde ha tagits hänsyn till tidigare finansiella rapporter. Retroaktiv tillämpning 35.8 Posterna i ingångsbalansräkningen ska redovisas med retroaktiv tillämpning av redovisningsprinciper och värderingsregler i detta allmänna råd om inte annat framgår av punkterna K3 ska tillämpas som om det alltid har tillämpats om det inte finns specifika undantag i detta kapitel. Dessa undantag behandlas nedan Ett företag ska, om inte annat framgår av punkterna , i ingångsbalansräkningen a) redovisa alla tillgångar och skulder som ska redovisas enligt detta allmänna råd, b) omklassificera poster som enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper har redovisats som ett visst slag av tillgång, skuld eller komponent i eget kapital men som enligt detta allmänna råd utgör ett annat slag av tillgång, skuld eller komponent i eget kapital, samt c) värdera alla tillgångar och skulder enligt detta allmänna råd. Ett företag ska ta med alla tillgångar och skulder som ska redovisas när man går in i K3, dvs. i ingångsbalansräkningen. Om någon post inte har redovisats enligt tidigare god sed ska den bokas in (exempelvis pensionsförpliktelser som tidigare redovisas inom linjen). Har poster redovisats på fel plats ska den omklassificeras. Slutligen ska alla tillgångar och skulder värderas enligt de principer som anges i K Ett företag får inte redovisa poster i ingångsbalansräkningen som tillgång eller skuld, om de inte uppfyller kriterierna i punkt 2.18 såvida inte annat framgår av punkterna I punkten 2.18 finns den grundläggande definitionen av tillgång och skuld som styr vad som ska redovisas i balansräkningen respektive resultaträkningen. Nedan återfinns undantag från denna huvudregel Finns det skillnader mellan de redovisningsprinciper som ett företag tidigare har tillämpat och principerna enligt detta allmänna råd ska de skillnadsbelopp som uppkommer redovisas mot eget kapital i ingångsbalansräkningen.

7 Övergång till K3 6 Jämförelseåret, i vårt exempel här 2013, ska räknas om enligt K3. Om det finns effekter av K3 som härrör från tidigare år ska dessa effekter redovisas mot ingående eget kapital 2013 och särredovisas där, dvs. varje typ av justering görs på en egen rad och med en lämplig benämning. Vi ger exempel på en sådan not nedan. Skulle företaget frivilligt gå över till K3 och välja att inte räkna om jämförelsetalen redovisas alla effekter från tidigare år mot ingående eget kapital Ej tillåten retroaktiv tillämpning Borttagande av finansiella tillgångar och finansiella skulder Finansiella tillgångar och finansiella skulder som enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper har tagits bort från balansräkningen får inte redovisas i ingångsbalansräkningen, om det är fråga om transaktioner som skett före tidpunkten för övergången. Om företaget tidigare haft finansiella tillgångar och skulder som tagits bort från balansräkningen får de inte bokas in igen vid ingången till K3.Företaget har ju en gång kommit till slutsatsen att tillgångarna och skulderna inte längre är balansgilla och den bedömningen gäller då även efter övergången till K3. Ett exempel här är factoring som enligt RedR 6 Redovisning av fakturakredit och factoring redovisats efter sin legala innebörd, dvs. fordringarna har tagits bort från balansräkningen (innebärande en redovisning enligt K2). Enligt K3 måste en bedömning göras om väsentliga risker och förmåner förts över till någon annan. Om inte detta har skett ska posten kvarstå i balansräkningen. Säkringsredovisning och värdering av finansiella instrument Säkringsredovisning avseende säkringsförhållanden som inte längre föreligger vid tidpunkten för övergång får inte ändras. Om ett säkringsförhållande upphört vid övergången till K3 får inte säkringsredovisningen ändras. Detta kan synas uppenbart och är en följd av den allmänna presumtionen att det som gjordes enligt gammal god redovisningssed var korrekt Föreligger ett säkringsförhållande vid tidpunkten för övergång ska detta fortsätta redovisas till dess säkringsförhållandet upphör. Om företaget har bedömt att det finns ett säkringsförhållande vid ingången i K3 gäller detta även när företaget har börjat tillämpa K3, även om företaget vid ingången i K3 inte hade all säkringsdokumentation enligt K3 på plats (eller på annat sätt inte uppfyller kraven i K3). Kravet på säkringsdokumentation är ett nytt inslag i svensk redovisning (finns dock inom IFRS) och kraven i K3 är väsentligt mer detaljerade än de krav som ställdes enligt tidigare god reodivnsingsed.

8 Övergång till K3 7 Eftersom K3 kräver att säkringsdokumentation ska vara på plats för att en säkringsredovisning ska så tillämpas är det vid övergången till K3 redan för sent att upprätta säkringsdokumentation. Därför finns denna lättnadsregel. Trots att K3 inte kräver dokumentation av gamla säkringsrelationer kan det ändå vara lämpligt med en viss dokumentation, särskilt om det är fråga om en längre säkringsrelation, exempelvis ränteswappar. Det är då enklare att följa men också att senare visa vilka säkringsrelationer som togs med in i K3 för ett antal år sedan. Uppskattningar och bedömningar Uppskattningar och bedömningar som gjorts före tidpunkten för övergång får inte ändras. Alla redovisningsregelverk kräver att det görs uppskattningar och bedömningar i bokslutsarbetet., exempelvis att garantireserven är ändamålsenligt och att avskrivningstiderna är en rimlig återspegling av verklig nyttjandeperiod. Dessa bedömningar ligger kvar när företaget går in i K3. Skälet till denna regel är dels att företaget inte ska behöva bedöma om man tänkt fel tidigare men också en stoppregel för att undvika att företaget resonerar att man exempelvis borde ha gjort en nedskrivning för tre år sedan och därför gömmer den i ingående eget kapital. Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar Utgifter som avser en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång får inte redovisa som tillgång om utgifterna har kostnadsförts i tidigare finansiella rapporter. När det gäller egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar så är det devisen en gång kostnadsfört, alltid kostnadsfört som gäller. Det innebär att om företaget under tidigare år har kostnadsfört sådana utgifter så är det inte tillåtet att aktivera dem med hänvisning till företaget tillämpar aktiveringsmodellen i K3. Begränsningsregeln ska ses mot bakgrund av att det finns en tidsregel i och med att ett antal krav ska vara uppfyllda innan ett företag får aktivera när företaget valt att tillämpa aktiveringsprincipen. Först när företaget har uppfyllt alla krav i K3 får aktivering göras. Kraven enligt p är följande: a) Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas. b) Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den. c) Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. d) Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar. e) Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. f) Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången under dess utveckling.

9 Övergång till K3 8 Ett företag som vid övergången till K3 väljer att tillämpa aktiveringsmodellen ska påbörja aktiveringen vid tidpunkten för övergången, dvs. för de flesta den 1 januari 2013, för att därigenom få två jämförbara år. Det innebär att ett företag som kostnadsfört utvecklingsutgifter under 2013 och sedan, vid ingången till K3, väljer aktiveringsmodellen ska balansera utvecklingsutgifter i jämförelsetalen i den finansiella rapporten för Avskrivning på goodwill Avskrivning på goodwill som gjorts före tidpunkten för övergång, får inte räknas om. Ett företag som har tillämpat en längre avskrivningstid än tio år ska skriva av återstående goodwill vid tidpunkten för övergång som om företaget från början tillämpat tio år som avskrivningstid. Första stycket gäller inte om företaget tillämpas punkt andra stycket. I det fallet får avskrivning på goodwill räknas om. Detta förbud mot retroaktiv tillämpning innebär att justering av avskrivning på goodwill ska göras i ingångsbalansräkningen och efter principen att goodwill inte får skrivas av över mer än 10 år. Det redovisade värde som företagets goodwill har i ingångsbalansräkningen ska skrivas av i denna ingångsbalansräkning som om den totala avskrivningstiden alltid hade varit 10 år. Denna avskrivning görs mot ingående eget kapital. Detta återspeglas i exempel 1 nedan. Exempel 2 visar vad som händer om goodwillposten är äldre än 10 år när företaget går in i K3. Detta är således inte en ändrad bedömning av nyttjandeperioden utan endast behandling av ett tak vad gäller den nyttjandeperiod som är maximal enligt K3. Vid en övergång till K3 kan framför allt två olika situationer uppstå om företaget tidigare haft en längre avskrivningstid än tio år. Exempel 1: Bra Köp AB har en inkråmsgoodwill bokförd efter ett köp 2006 på 150 tkr. Nyttjandeperioden sattes då till 15 år dvs. en avskrivning på 10 tkr per år. Företaget går in i K innebärande en ingångsbalansräkning per 1 januari Per bokslutet 31 december 2012 hade goodwillen skrivit av i sju år, dvs. ackumulerade avskrivningar på 70 tkr och därmed ett redovisat värde på 80 tkr. När företag går över till K3 i ingångsbalansräkningen återstår bara tre år, som med en avskrivningstid på tio år innebär en årlig avskrivning på 3x15 tkr, dvs. ett redovisat värde på 45 tkr återstår. En nedskrivning måste därför göras i ingångsbalansräkningen med 35 tkr och denna minskar ingående fritt eget kapital och framgår av företagets specifikation över eget kapital. 1 Exempel 2: Bra Köp AB har en inkråmsgoodwill bokförd efter ett köp 2001 på 150 tkr. Nyttjandeperioden sattes då till 15 år dvs. en avskrivning på 10 tkr per år. Företaget går in i K innebärande en ingångsbalansräkning 1 Observera att en tidigare version av denna vägledning innehöll ett räknefel.

10 Övergång till K3 9 per 1 januari Per bokslutet 31 december 2013 hade goodwillen skrivit av i tolv år, dvs. ackumulerade avskrivningar på 120 tkr och därmed ett redovisat värde på 30 tkr. När företag går över till K3 i ingångsbalansräkningen har den tillåtna avskrivningstiden på 10 år överskridits. Det tillåtna redovisade värdet enligt K3 är därmed noll. En engångsavskrivning måste därför göras i ingångsbalansräkningen med återstående redovisat värde på 30 tkr och denna minskar ingående fritt eget kapital och framgår av företagets specifikation över eget kapital. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar, som enligt punkt 17.4 ska delas upp på komponenter, får inte räknas om retroaktivt. Det redovisade värdet för dessa tillgångar ska, per tidpunkten för övergång, delas upp på betydande komponenter. I den öppningsbalansräkning som upprättas vid övergången till K3, dvs. som huvudregel per 1 januari 2013, ska materiella anläggningstillgångar vara uppdelade på komponenter om företaget har materiella anläggningstillgångar som innehåller komponenter enligt K3:s definition. Om företaget inte hade en uppdelning på komponenter sedan tidigare får en retroaktiv uppdelning på komponenter inte göras. I stället ska redovisat värde per detta datum delas upp mellan befintliga komponenter som är betydande. I praktiken är det därför lämpligt att utgå från sifforna per 31 december 2012 och utifrån dessa göra en fördelning på komponenter samt bestämma återstående nyttjandeperiod. När detta är gjort måste även anläggningsregistret uppdateras eftersom detta ska återspegla komponenterna; exempelvis med huvudtillgången som rubrik (t.ex. Fastigheten Affischen 2) och därefter en underindelning i komponenter med anskaffningstidpunkt, anskaffningsvärde, av-, upp- och nedskrivningar, nyttjandeperiod etc. angivet. Det är inte tillåtet att tillämpa komponentansatsen framåtriktat dvs. enbart på anskaffningar efter att företaget gått över till K3. Eftersom det är fråga om en indivituell bedömning av företaget är det inte tillåtet att hänvisa till branschpraxis eller andra externa dokument. Alla företag har inte komponenter enligt K3:s definition Har ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång inte redovisats som en minskning av tillgångens anskaffningsvärde före tidpunkten för övergång får det redovisade värdet inte räknas om. Enligt punkten 24.5 finns ett val vad gäller redovisning av offentliga bidrag som företaget fått för att förvärva en materiell anläggningstillgång mellan att minska tillgången anskaffningsvärde eller redovisa som en förutbetald intäkt. Detta val finns sedan tidigare i god redovisningssed. Om företaget sedan tidigare valt att redovisa bidragen som en förutbetald intäkt så får det inte ändra denna klassificering vid ingången till K3 eftersom det var en bedömning som gjordes enligt samma premisser som K3. Detta gäller även om företaget när det går in i K3 byter principe till att räkna in offentliga bidrag i anskaffningsvärdet.

11 Övergång till K Låneutgifter får inte räknas in i anskaffningsvärdet för en tillgång om utgifterna har kostnadsförts i tidigare finansiella rapporter. Om företaget tidigare har haft som princip att kostnadsföra låneutgifter får det inte hämta tillbaka kostnadsförda låneutgifter vid övergången till K3. Att välja mellan att aktivera och kostnadsföra fanns i tidigare version av god redovisningssed och finns även i K3. Frivilliga undantag från retroaktiv tillämpning Finansiella tillgångar och finansiella skulder Finansiella tillgångar och finansiella skulder, som enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper har redovisats i balansräkningen och som enligt detta allmänna råd skulle ha tagits bort från balansräkningen, får fortsätta att redovisas fram till avyttringen eller regleringen om de avser transaktioner före tidpunkten för övergång. Om företaget skulle ha finansiella tillgångar och skulder som inte är balansgilla enligt K3 men som var det enligt tidigare tillämpad god redovisningssed behöver företaget inte boka bort dessa utan de kan ligga kvar i balansräkningen till dess fordran/skulden regleras. Koncernbidrag Koncernbidrag som inte redovisas som bokslutsdisposition före tidpunkten för övergång behöver inte klassificeras om. Genom övergången till K3 (och K2) går företagen tillbaka till att redovisa enligt den skattemässiga innebörden från att under ett antal år redovisat enligt den ekonomiska innebörden. Ett företag som har redovisat över eget kapital behöver inte räkna om detta innan tidpunkten för övergång. Indirekta tillverkningskostnader Indirekta tillverkningskostnader som inte räknats in i anskaffningsvärdet för en tillgång före tidpunkten för övergång behöver inte räknas in i anskaffningsvärdet för tillgången. Enligt ÅRL finns inget krav att företagen måste inkludera indirekta tillverkningskostnader i lagervärdet eller i en anläggningstillgång. Enligt K3 finns krav på aktivering av sådana kostnader om de utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen eller uppgår till mer än ett obetydligt belopp för företaget. De tillgångsvärden som finns i ingångsbalansräkningen kvarstår därmed men redan under jämförelseåret ska indirekta tillverkningskostnader inräknas i tillgångsvärdet om företaget väljer eller enligt K3 måste göra det. Här måste företaget därför ha dubbla redovisningar under 2013.

12 Övergång till K3 11 Rörelseförvärv Kapitel 19 behöver inte tillämpas på rörelseförvärv som gjorts före tidpunkten för övergång. Väljer ett företag att räkna om ett rörelseförvärv ska alla rörelseförvärv som gjorts efter det omräknade rörelseförvärvet räknas om enligt kapitel 19. Detsamma gäller förvärv som avser intresseföretag och joint venture. En förvärvsanalys enligt K3 görs på hela förtaget även om förvärvet inte avser hela företaget (utan det finns en minoretetsandel). Tidigare gjordes förvärvsanalysen enbart på den andel som faktiskt förvärvades. K3 innebär således att ett företag aldrig upprättar mer än en förvärvsanalys även om det görs successiva förvärv. De förvärv av inkråm och dotterföretag etc som företaget gjort före övergången till K3 behöver enligt denna övergångsbestämmelse inte räknas om. Skulle företaget välja att exempelvis räkna om ett stort förvärv måste alla förvärv efter detta förvärv räknas om. Att räkna om innebär, lite förenklat, att företaget justerar förvärvsanalysen så att den inkluderar hela företaget, dvs. som om moderföretaget förvärvar samtliga andelar. Oavsett om företaget valt att räkna om eller inte ska minoritetsintresste omklassificeras till eget kapital i koncernredovisningen och ytterligare förvärv av andelar i dotterföretaget bokas mot denna post. Överskjutande del, dvs. där köpeskillingen överstiger minoritetsintresset, bokas mot eget kapital. Någon ny förvärvsanalys görs inte, även om tidigare förvärv inte räknats om. Aktierelaterade ersättningar Kapitel 26 behöver inte tillämpas på egetkapitalinstrument som företaget tilldelat före tidpunkten för övergång. Tilldelningstidpunkten är den tidpunkt då företaget ingår ett avtal med exempelvis en anställd om att den anställde under vissa villkor ska ha rätt till en aktierelaterad ersättning. Skulle avtalet ha det förbehållet att det måste godkännas av exempelvis aktieägarna infaller tilldelningstidpunkten när detta godkännande är gjort. Om tilldelningstidpunkten har infallit före övergången till K3, dvs. före den 1 januari 2013 för de flesta företag, behöver intjäning av dessa förmåner inte kostnadsföras löpande enligt kapitel 26. Anledningen till undantaget är att vi annars skulle ha en retroaktiv tillämpning vilket BFN försöker undvika. Lättnadsregeln tillämpas enbart på planer som regleras med egetkapitalinstrument och inte på kontantreglerade planer. För de senare gäller full retroaktivitet så där måste företaget boka upp en skuld i ingångsbalansräkningen. Ackumulerade omräkningsdifferenser Vid omräkning av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet får ett företag bestämma att alla

13 Övergång till K3 12 ackumulerade valutakursdifferenser vid tidpunkten för övergång till noll. Omräkningsdifferenser som uppstår när utländska dotterföretag räknas om enligt dagskursmetoden är en egen del av eget kapital. Enligt K3 ska ackumulerade omräkningsdifferenser hänföras till respektive utländsk dotterföretag. Om inte detta har gjorts tidigare eller kan göras vid övergången till K3 får företaget nollställa omräkningsdifferensen per 1 januari 2013 (eller 2014 om övergången görs över ett år). Uppskjuten skatt En uppskjuten skatteskuld eller en uppskjuten skattefordran som hänför sig till temporära skillnader mellan skattemässigt värde och redovisat värde på tillgångar respektive skulder behöver inte redovisas i ingångsbalansräkningen, om uppgifterna inte kan tas fram utan oskälig kostnad. Enligt K3 ska samtliga företag som tillämpar K3 redovisa uppskjuten skatt. Ett företag behöver således inte göra en fullständig genomgång av skattemässiga respektive redovisade värden vid ingången i K3 om man inte kan få fram uppgifterna utan oskälig kostnad. Leasing Finansiella leasingavtal, som före tidpunkten för övergång har redovisats som operationella leasingavtal, får i ingångsbalansräkningen värderas till det återstående värde de har enligt leasingavtalet vid tidpunkten för övergång i stället för att räknas om. Ett finansiellt leasingavtal som aktiveras ska ju bokas upp enligt reglerna i kapitel 20 och därefter skrivas en enligt samma regler som övriga anläggningstillgångar av samma slag. Det innebär att tillgången inte behöver uppgå till samma belopp som skulden (om företaget planerar att använda tillgången längre än den avtalade leasingtiden). Enligt denna övergångsregel kan företaget boka upp det belopp som återstår enligt leasingföretaget (leasegivaren) vid övergången till K3 och skriva av detta över återstående nyttjandeperiod. Tillgångs- och skuldbeloppen behöver därmed inte rekonstrueras och uppgår till samma belopp. Materiella anläggningstillgångar Utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats som enligt punkt 17.7 ingår i anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång får beräknas vid tidpunkten för övergång i stället för den dag då förpliktelsen uppkom. Den här typen av utgifter uppkommer ofta när avtal om byggnation skrivs under eller när anläggningstillgången tas i bruk och är därför mycket vanliga exempelvis vid uppförande av vindkraftverk. Huvudregeln i koncernredovisningen är att förpliktelsen bokas upp som anläggningstillgång (debet) och avsättning (kredit) vid detta tillfälle. Har företaget inte gjort de tillåter denna övergångsregel att förpliktelsen beräknas vid ingången till K3 och bokas upp då.

14 Övergång till K3 13 Praktiskt ogenomförbart att räkna om poster Är det praktiskt ogenomförbart att räkna om en eller flera poster i ingångsbalansräkningen ska omräkningen göras vid ingången av räkenskapsåret. Tillämpas första stycket ska upplysning lämnas om vilka poster som inte räknats om. En omräkning av posterna i balansräkningen ska alltid göras. Här finns dock en lättnadsregel som innebär att om det inte går att räkna om posten vid ingången (1 januari 2013) så ska posten räknas om året efter, dvs. som huvudregel 1 januari Upplysningar En förstagångstillämpare ska lämna upplysning om att det är första gången detta allmänna råd tillämpas. Upplysning ska även lämnas om vilka lättnadsregler enligt punkterna som har tillämpats. I den finansiella rapporten för 2014 ska det framgå att detta är det första året som K3 tillämpas. Det ska också upplysas om vilka lättnadsregler i detta kapitel som tillämpats, dvs. vilka avsteg som gjorts från full retroaktivitet vid övergången till K3. Exempel: Övergång till BFNAR 2012:1 Koncernredovisningen/årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Finansiella leasingavtal som koncernen före övergången redovisade som operationella leasingavtal har värderats till de återstående värden de hade vid tidpunkten för övergång. Rörelseförvärv som genomförts före övergången har inte räknats om En förstagångstillämpare som inte räknar om uppgifter i en flerårsöversikt i förvaltningsberättelsen ska lämnas upplysning om detta. Förvaltningsberättelsen ska alltid innehålla en flerårsöversikt. I denna behöver enbart de två senaste åren redovisas enligt K3. Om tidigare år inte räknats om, vilket troligen kommer att bli vanligt, ska det framgå att övriga år beräknats enligt den tidigare goda redovisningsseden En förstagångstillämpare ska i not

15 Övergång till K3 14 a) upplysa om vilka redovisningsprinciper som ändras, och b) presentera en avstämning genom att specificera förändringar vilka har redovisats mot eget kapital i ingångsbalansräkningen med varje korrigering på egen rad. Vi anger ovan att en övergång till K3 inte behöver innebära ändrade principer. Om det endast är en eller ett fåtal principer ändats kan detta framgår av den övergripande principen (som vi beskriver i ingressen ovan) enligt följande: Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år förutom avseende finansiell leasing där Koncernen nu aktiverar tillgång och skuld. Effekterna av denna ändring framgår av noterna [leasing, materiella anläggningstillgångar] och [eget kapital]. Om det har gjort fler ändringar beskrivs detta lämpligen i respektive redovisningsprincip varför hänvisning görs till dessa i ovanstående princip. I eget kapital anges varje ändring på en egen rad och justeringen bokas mot ingående balanserad vinst. Effekten på föregående år påverkar resultaträkningen om företaget redovisar övergången till K3 över två år (vilket är tvingande för större företag och frivilligt för mindre företag). I en juridisk person kan avstämningen av ingående eget kapital se ut enligt följande: Aktiekapital Uppskrivningsfond Balanserad vinst Årets resultat Totalt Ingående eget kapital / enligt fastställd balansräkning Korrigeringar vid övergång till BFNAR 2012:2 2 : Utvecklingsarbete enligt aktiveringsmodellen (kap. 18) Goodwill (kap. 19) Pågående arbeten (kap. 23) Pensioner (kap. 28) Skatteeffekt av korrigeringar (kap. 29) För att underlätta läsningen har vi här lagt in hänvisningar till relevant kaptel i K3.

16 Övergång till K3 15 Ingående eget kapital efter korrigeringar vid övergång till BFNAR 2012: Redovisning i juridisk person Värdet på andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag får i ingångsbalansräkningen bestämmas till det redovisade värdet i den årsredovisning som omfattar perioden som avslutas närmast före tidpunkten för övergång. Enligt tidigare god redovisningssed skulle en utdelning som helt eller delvis gjordes från vinstmedel som intjänats före förvärvet minska anskaffningsvärdet för aktierna. Detta har nu ändrats så att alla utdelningar ska redovisas i resultaträkningen. Detta påverkar dock inte värdet på aktierna vid ingången till K3 utan det redovisade värdet enligt tidigare god redovisningssed kvarstår. Hantering i huvudboken En öppningsbalansräkning upprättas för att vid en startpunkt identifiera de skillnader som finns vid ingången till K3 men utgör också underlag för de justeringar som behöver göras av jämförelseårets siffror, dvs. i många fall 2013, i årsredovisningen för det första året med K3, dvs. i många fall Att övergången till K3 för, i det här fallet, 2014 innebär att jämförelsetalen för 2013 räknasom i årsredovisningen påverkar däremot inte huvudboken för Den huvudbok som finns 2013 avslutas genom en årsredovisning enligt de gamla redovisningsprinciperna, dvs. länken mellan huvudboken och årsredovisningen för det året är intakt. När företaget börjar 2014 har det gått över till K3 och därmed ska justeringarna såväl vid ingången till K3 som för 2013 bokas in i huvudboken för Kontakt Har du frågor, kontakta gärna din revisor/redovsningskonsult eller någon av följande personer: Gabriel Forssenius, tel Lena de Roche, tel Anna Persson, Eva Törning, tel Du kan också komma i kontakt med en redovisningsspecialist genom att mejla till Kvalificerade redovisningsfrågor;

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017 Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter 2017 K2 K3 Hur K3 1 och K2 2 förhåller sig till varandra Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär att man jämför regelverken

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson Redovisningsnyheter K3 med IFRS inslag -09-27 Marcus Johansson 1. Ändrade årsredovisningslagen 2 Förändringarna i korthet Förändringar av årsredovisningslagen som berörs under passet Upplysningskrav för

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 Nedan lämnas en kortfattad beskrivning av K3-regelverket och dess

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33)

Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 18 augusti 2016 Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33) FAR har beretts

Läs mer

Nytt huvudregelverk om Årsredovisning. och koncernredovisningar

Nytt huvudregelverk om Årsredovisning. och koncernredovisningar NYHETSBREV JUNI 2012 FR NEWS Nytt huvudregelverk om Årsredovisning och koncernredovisning (K3) från Bokföringsnämnden Den 8 juni fattade Bokföringsnämnden (BFN) beslut om K3. I denna artikel redogörs bland

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005

Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005 Biotage AB (publ) 556539-3138 Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005 Övergång till IFRS. Biotage AB tillämpar från och med

Läs mer

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln SV BILAGA Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2010 2012 1 1 Mångfaldigande tillåts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålls utanför EES, med undantag

Läs mer

6 Koncernredovisning

6 Koncernredovisning Koncernredovisning, Avsnitt 6 107 6 Koncernredovisning Tillämpningsområde Sammanfattning 6.1 RR 1:00 Koncernredovisning Rekommendationen behandlar redovisningsfrågor som aktualiseras vid upprättande av

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Allmänna råd - BFNAR 1999:1

Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om fusion av helägt aktiebolag; beslutade den 27 oktober 1999. Bokföringsnämnden lämnar följande allmänna råd om redovisning av fusion av helägt

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017 K2/ för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund Nyheter 2017 2 Nyheter K2 gäller nu för samtliga associationsformer Hållbarhetsrapport krävs för vissa stora företag I övrigt Inga andra ändringar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REKOMMENDATION 14.1. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel

REKOMMENDATION 14.1. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel REKOMMENDATION 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel December 2006 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisning av byten av redovisningsprinciper,

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Stefan Pärlhem, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM Allmänt råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning

Läs mer

Redovisningens spelregler i framtiden

Redovisningens spelregler i framtiden Redovisningens spelregler i framtiden Pernilla Lundqvist Redovisningsspecialist KPMG Tidplan Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd antog ett nytt redovisningsdirektiv i juni 2013 Fas 1 Delbetänkande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Rekommendationer - BFN R 1

Rekommendationer - BFN R 1 Rekommendationer - BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader* * Bokföringsnämnden i plenum har vid sitt sammanträde den 5 december 2005 beslutat att BFN R 1 inte skall tillämpas av näringsdrivande,

Läs mer

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008 Ändringar publicerade av EU: mars augusti 2009 REVIDERING EU har i mars 2009 antagit IFRIC 12 Koncessioner för samhällsservice, i juni 2009 antogs IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet,

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Upprättande av årsredovisning (K3)

Upprättande av årsredovisning (K3) Sida 1 av 10 Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Upprättande av årsredovisning (K3) 1 Sammanfattning Skatteverket tillstyrker i huvudsak förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Tillämpningsfrågor K2/K november 2017

Tillämpningsfrågor K2/K november 2017 www.pwc.se Tillämpningsfrågor K2/K3 2017 Välkommen! Sune Edvardsson Auktoriserad revisor/director Dagens agenda Nyheter och förtydligande i K2 och K3 Vanliga frågor under våren 2017 2 Nyheter 2017 3 #kunskapsdagar

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

9 Byte av redovisningsprincip

9 Byte av redovisningsprincip Byte av redovisningsprincip, Avsnitt 9 139 9 Byte av redovisningsprincip Tillämpningsområde Sammanfattning 9.1 RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip Rekommendationen RR 5 behandlar hur effekten

Läs mer

Uttalande om anläggningsregister.

Uttalande om anläggningsregister. Uttalande om anläggningsregister. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:1) 1. Detta allmänna råd ska tillämpas av de företag som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078). Enskilda

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Övergång till komponentavskrivning

Övergång till komponentavskrivning INFORMATION Övergång till komponent Bakgrund I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, uttrycks ett explicit krav på tillämpning av komponent. Även om tidigare versioner av rekommendationen inte har

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

INFORMATION 2007-04-11. Skillnader mellan K2 och K3. Generella skillnader. Sida 1(10) Dnr 30/07

INFORMATION 2007-04-11. Skillnader mellan K2 och K3. Generella skillnader. Sida 1(10) Dnr 30/07 INFORMATION 2007-04-11 Sida 1(10) Dnr 30/07 Skillnader mellan K2 och K3 Den 14 februari skickades ett förslag till vägledning om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) på remiss (för mer information se

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning; SFS 2000:671 Utkom från trycket den 18 juli 2000 utfärdad den 6 juli

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning Vår referens/dnr: 120/2016 Bokföringsnämnden Box 7849 Er referens: 103 99 Stockholm Dnr 15-33 Stockholm 20160818 Remissvar Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning

Läs mer

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARS REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter (december 2013) REDU

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

International Financial Reporting Standards

International Financial Reporting Standards 9 International Financial Reporting Standards 1 Första gången tillämpas........................................... 11 2 Aktierelaterade ersättningar............................................. 33 3 Rörelseförvärv...........................................................

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3)

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Utkast Inledning... 12 Kapitel 1 Tillämpning... 13 Definitioner... 13 Vilka företag ska tillämpa detta allmänna råd?... 13 Tillämpning av

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation Bild 1 Årsredovisningen En sanning med variation Bild 2 Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut

103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut Bokföringsnämnden Box 7849 Vår referens/dnr: 67/2015 Er referens: 103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut Stockholm 20150611 Remissvar Förslag till

Läs mer