Utbildning Skaraborg 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning Skaraborg 2018"

Transkript

1 Utbildning borg 218

2 Kontakt: borgs Kommunalförbund Antagningskansliet Box UTBILDNING SKARABORG 218

3 Innehållsförteckning Inledning 4 Mål 1 - Stärkt tillväxt och kompetensförsörjning Gymnasieutbildningarna Antagna till gymnasiet 218 Bygg- och anläggningsprogrammet BA Barn- och fritidsprogrammet BF El- och energiprogrammet EE Ekonomiprogrammet EK Estetiska programmet ES Fordon- och transportprogrammet FT Handel- och administrationsprogrammet HA Hotell- och turismprogrammet HT Humanistiska programmet HU Hantverksprogrammet HV International Baccalaureate IB Industritekniska programmet IN Naturvetenskapsprogrammet NA Naturbruksprogrammet NB Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Samhällsvetenskapsprogrammet SA Teknikprogrammet TE VVS- och fastighetsprogrammet VF Vård- och omsorgsprogrammet VO Mål 2 höjd utbildningsnivå Högskolebehörighet Betygsstatistik borg VUX Mål 3 ökad kvalitet Förskolan Grundskolan Gymnasiet UTBILDNING SKARABORG 218 3

4 Inledning Här är en sammanställning för att visa statistik och reflektioner utifrån ett borggemensamt perspektiv. Utbildning borgs måldokument har varit utgångspunkten i urvalet till detta dokument. Måldokumentet började gälla 215 och har tre övergripande mål som beskriver borgs gemensamma riktning inom hela utbildningsområdet. Denna sammanställning är indelad utifrån dessa mål. Mål 1 Mål 2 Mål 3 Stärkt tillväxt och kompetensförsörjning Höjd utbildningsnivå Ökad kvalitet Rapporten visar också statistik kring grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. I slutet av rapporten finns en tabell från Västra Götalandsregionens rapport om kompetensbehoven fram till 224. Till Måldokumentet hör fyra olika avtal: Samverkansavtal för gymnasieutbildningar Samverkansavtal för vuxenutbildningen Samverkansavtal för samhällsorientering Samverkansavtal för borgs grundskolor, förskoleklasser, förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. Hela måldokumentet ligger i linje med de strategier som är framtagna i rapporten Västra Götaland 22 strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. 4 UTBILDNING SKARABORG 218

5 Det finns även 11 nätverk med medarbetar inom utbildningssektorn i borg som är nära kopplade till skol- och utbildningsmedarbetare och arbetar utifrån Utbildning borgs måldokuments intentioner. IM KAA Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Särskolan Vux Elevhälsa S SIKT SKIS Nätverk för rektorer på introduktionsprogrammen Nätverk för kommunalt aktivitetsansvaria Nätverk för förskolechefer Nätverk för rektorer på grundskolan Nätverk för rektorer/gymnasiechefer på gymnasiet Nätverk för rektorer på särskolan Nätverk för rektorer på VUX Nätverk för elevhälsochefer Nätverk för Studie- och yrkesvägledare Nätverk för IKT (informations- och kommunikationsteknologi) ansvariga Nätverk för utvecklingsledare UTBILDNING SKARABORG 218 5

6 Mål 1 Stärkt tillväxt och kompetensförsörjning Det första målet handlar om arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Målet handlar också om anpassning efter rådande elevunderlag och sökmönster, där samverkan mellan utbildning och arbetsliv är centralt. Olika vägar prövas för att stärka borg som region och öka vår attraktion så att arbetsmarknaden försörjs med den efterfrågade kompetensen. Detta sker exempelvis genom olika branschråd, Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege och praktikverktyget. Etablerade branschråd i borg: Besöksnäring Gröna Näringar Taxi Transport Bygg Möbel-Inredning Teknikcollege Vård & Omsorgscollege Branschråd etableras 219: IT Livsmedel Pedagogik 6 UTBILDNING SKARABORG 218

7 Praktik i borg Praktik är hela skolans ansvar och kommunerna behöver samverka för att nå längre. För att underlätta arbetet med praktik i kommunerna infördes praktikplatsen.se. borgs Kommunalförbund ansvarar sedan 217 för driften av detta praktikverktyg som skapar förutsättningar och ger eleverna bredare inblick i arbetslivet. Status för införandet av Praktikplatsen.se i borg 216-HT Grundskola PRAO Implementerades stegvis under projektet HT Hela borg Gymnasie/vux APL/Lärling Vård- och omsorg. Implementerades stegvis under projektet VO-college hela borg och samtliga 15 kommuner erbjuder platser 218-VT Grundskola PRAO 218-VT Grundskola PRAO 218-VT Karlsborg Grundskola PRAO 218-HT Gymnasiet APL Barn- och fritidsprogrammet 219-VT Vara Grundskola PRAO 219-VT Grundskola PRAO 219-HT Grundskolan PRAO 219-HT Yrkeshögskola LIA Medicinsk sekreterare UTBILDNING SKARABORG 218 7

8 Gymnasieutbildningar 218 Gullspång Privat = Fristående huvudman & privata BF BA EK EE FT IN NA RL SA TE VO BA BF EK EE Karlsborg ES FT HA HV HT IN NA RL SA TE VF VO BF BA EK EE ES FT HA HV BF BA EK EE HT HU IB IN Grästorp ES FT HA IB NB NA RL SA Vara BF BA EK EE NA SA TE VO TE VF VO Hjo Essunga ES FT IN NA SA TE BF BA EK EE BF EK EE ES ES FT HA IN FT IN NA RL NA SA TE VO SA VO Programförklaring: = Högskoleförberedande = Yrkesprogram BA Bygg- och anläggningsprogrammet BF Barn- och fritidsprogrammet EE El- och energiprogrammet EK Ekonomiprogrammet ES Estetiska programmet FT Fordons- och transportprogrammet HA Handels- och administrationsprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet HU Humanistiska programmet HV Hantverksprogrammet IB International Baccalaureate IN Industritekniska programmet NA Naturvetenskapsprogrammet NB Naturbruksprogrammet RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet VF VVS- och fastighetsprogrammet VO Vård- och omsorgsprogrammet 8 UTBILDNING SKARABORG 218

9 Antagna till gymnasiet 218 Via Utbildning borgs antagningskansli görs antagning till 7 kommunala och 8 fristående skolor. 218 antogs elever till samtliga skolor borg. Yrkesprogrammen ökade sin andel i förhållande till de högskoleförberedande programmen från 46 % till 5 %. Enligt samverkansavtalet för gymnasieutbildningarna i borg ska alla elever bli förstahands mottagna till nationella program i gymnasiet och gymnasiesärskolan inom borg. borgs Kommunalförbund ansvarar för antagning till introduktionsprogrammen med inriktning Program- inriktat individuellt val (IMR) ett program för elever som läser ett nationellt yrkesprogram men saknar betyg i vissa behörighetsgivande ämnen. Antagningen ansvarar också för Yrkesintroduktion för grupp (IMYRK). Placeringen till övriga introduktionsprogram sköts av respektive kommun och fristående skolhuvudman. Introduktionsprogram erbjuds de elever som är obehöriga till ett nationellt program elever antogs 218 till samtliga skolor i borg. Yrkesprogrammen ökade sin andel i förhållande till de högskoleförberedande programmen från 46% till 5% IMR-platser: 146 platser platser platser antogs 71 elever till IMR och det fanns 91 sökbara platser. 218 fanns det inga sökbara platser inom IMYRK. 218 antogs 43 elever till lärlingsprogram, en ökning med 26 elever från 217. Dessutom antogs 91 elever till Naturbruksprogrammet (217: 14 elever). Denna antagning sköts av Naturbruksförvaltningen på Västra Götalandsregionen. UTBILDNING SKARABORG 218 9

10 Ökning/minskning i antal antagna 217/218 Barn- och fritidsprogrammet ökade med 58 elever Bygg- och anläggningsprogrammet ökade med 8 elever Ekonomiprogrammet ökade med 2 elever El- och energiprogrammet ökade med 4 elever Fordon och transportprogrammet ökade med 14 elever Handel och administrationsprogrammet ökade med 2 elever Hantverksprogrammet ökade med 3 elever Hotell och turismprogrammet ökade med 2 elever Industritekniska programmet ökade med 11 elever Restaurang och livsmedelsprogrammet ökade med 2 elever Teknikprogrammet ökade med 28 elever Vård- och omsorgsprogrammet ökade med 14 elever Vvs- och fastighetsprogrammet var oförändrat Estetiska programmet minskade med 24 elever Humanistiska programmet minskade med 2 elever Naturbruksprogrammet minskade med 13 elever Naturvetenskapsprogrammet minskade med 1 elev Samhällsvetenskapsprogrammet minskade med 28 elever International Baccalaureate minskade med 11 elever 3 97 totalt erbjudna platser totalt antagna elever KOMMUNALA HUVUDMÄN erbjudna platser antagna elever 213 lediga platser vid reservantagningen FRISTÅNDE HUVUDMÄN 645 erbjudna platser 431 antagna elever 11 lediga platser vid reservantagningen (inkl. programinriktat individuellt alternativ (IMR), ej gymnasiesärskolan) 1 UTBILDNING SKARABORG 218

11 Befolkningsprognos för åldersgruppen år i borg borg får en ökning med ca 1 procent fram till år 235. Enligt prognosen ökar Västra Götalands övriga delregioner antal gymnasieelever mer, vilket till stor det beror på att befolkningsökningen förväntas bli större i övriga delregioner Detta beror i sin tur på historiska flyttmönster både av inrikes och utrikes flyttare, där borg inte har tagit emot lika många nyanlända som andra delregioner. Statistik hämtad från Västra Götalandsregionens statistikdatabas Antagningsstatisik Söktryck* Fyllnadsgrad** Platser Antagna Behöriga sökande val1 Academy of Music and Business 48 % 5 % IT- gymnasiet 76 % 85 % Lichron 94 % 1 % Olinsgymnasiet 94 % 97 % Plusgymnasiet 53 % 8 % Praktiska i 36 % 63 % Volvogymnasiet 156 % 1 % Vänergymnasiet 71 % 95 % De la gardiegymnasiet 99 % 95 % Gymnasium 12 % 93 % Katedralskolan 66 % 75 % Lagmansgymnasiet 72 % 77 % Rudbecksgymnasiet 91 % 81 % Vadsbogymnasiet 1 % 98 % Ållebergsgymnasiet 91 % 91 % * Procent behöriga sökande i val 1 av **Procent antagna behöriga elever Statistik hämtad från antagningssystemet. UTBILDNING SKARABORG

12 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Gullspång Karlsborg BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Under åren Antalet platser -14,8 % Antalet antagna -8,5% 54 Antal reserver på programmet den 15 september 218. I totalen av antal Grästorp Vara Essunga reserver är det även reserver till IMR. Antal platser och antagna, BA Hjo Antal sökande i val Fristående & fristående Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) Möjliga inriktningar BA; Anläggningsfordon BA; Husbyggnad BA; Husbyggnad, lärling BA; Mark och anläggning BA; Måleri BA; Måleri, lärling BA; Plåtslageri Andel kvinnor och män som antas Kvinnor 22 Män % 14 % Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. 12 UTBILDNING SKARABORG 218

13 Barn- och fritidsprogrammet Gullspång BF Karlsborg Grästorp Under åren Antalet platser +6 % Antalet antagna +24 % 26 Vara Essunga Antal reserver på programmet den 15 september 218. I totalen av antal reserver är det även reserver till IMR. Hjo Fristående & fristående Antal platser och antagna, BF Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Möjliga inriktningar BF; Fritid och hälsa Andel kvinnor och män som antas 3 % BF; Pedagogiskt arbete BF; Socialt arbete Kvinnor 124 Män 52 7 % Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. UTBILDNING SKARABORG

14 EE El- och energi - programmet Gullspång Karlsborg Under åren Antalet platser -14 % Antalet antagna -5% 39 Grästorp Essunga Antal reserver på programmet den 15 september 218. I totalen av antal reserver är det även reserver till IMR. Vara Hjo Fristående & fristående EL- OCH ENERGIPROGRAMMET Antal platser och antagna, EE Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) Möjliga inriktningar EE; Automation EE; Dator- och kommunikationsteknik EE; Dator- och kommunikationsteknik, lärling Andel kvinnor och män som antas Kvinnor 7 Män % 5 % EE; Elteknik EE; Elteknik, lärling Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. 14 UTBILDNING SKARABORG 218

15 Ekonomiprogrammet Gullspång EK Karlsborg Grästorp Under åren Antalet platser +9,7 % Antalet antagna +12,9 % Essunga Vara Hjo Fristående 32 Antal reserver på programmet den 15 september 218. & fristående Antal platser och antagna, EK Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) EKONOMIPROGRAMMET Antal antagna (fristående) Möjliga inriktningar EK; Ekonomi Andel kvinnor och män som antas 42 % EK; Juridik Kvinnor 193 Män % Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. UTBILDNING SKARABORG

16 ES Estetiska programmet Gullspång Karlsborg Under åren Grästorp Antalet platser +13 % Antalet antagna -4,9 % 2 Antal reserver på programmet den 15 september 218. Essunga Vara Hjo Fristående & fristående ESTETISKA PROGRAMMET Antal platser och antagna, ES Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) Möjliga inriktningar ES; Bild och formgivning ES; Dans ES; Estetik och media ES; Musik ES; Musik, (spetsutbildning) Andel kvinnor och män som antas Kvinnor 122 Män 6 33 % 67 % ES; Teater Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. 16 UTBILDNING SKARABORG 218

17 Fordons- och transportprogrammet Gullspång FT Karlsborg Under åren Antalet platser -29 % Antalet antagna +2,9 % Antal platser och antagna, FT Grästorp Essunga Antal reserver på programmet den 15 september 218. I totalen av antal reserver är det även reserver till IMR Vara Hjo 249 Fristående & fristående Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET Möjliga inriktningar FT; Karosseri och lackering FT; Karosseri och lackering, lärling FT; Lastbil och mobila maskiner FT; Lastbil och mobila maskiner, lärling FT; Personbil Andel kvinnor och män som antas Kvinnor 31 Män % 18 % FT; Personbil, lärling FT; Transport Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. UTBILDNING SKARABORG

18 HA Handels- och administrationsprogrammet Gullspång Karlsborg HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Under åren Antalet platser +1,6% Antalet antagna +19,8 % Antal platser och antagna, HA Grästorp Antal reserver på programmet den Essunga 15 september 218. I totalen av antal reserver är det även reserver till IMR Vara Hjo Fristående & fristående Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) Möjliga inriktningar HA; Handel och service HA; Handel och service, lärling Andel kvinnor och män som antas Kvinnor 59 Män % 58 % Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. 18 UTBILDNING SKARABORG 218

19 Hotell- och turismprogrammet Gullspång HT Karlsborg Under åren Oförändrat antal antagna Oförändrat antal platser Grästorp Vara Essunga Antal reserver på programmet den 15 september 218. I totalen av antal reserver är det även reserver till IMR. Antal platser och antagna, HT Hjo 33 Fristående & fristående Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Möjliga inriktningar HT; Hotell och konferens HT; Turism och resor Andel kvinnor och män som antas Kvinnor 27 Män % 69 % Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. UTBILDNING SKARABORG

20 HU Humanistiska programmet Gullspång Karlsborg Under åren Grästorp Oförändrat antal platser Antalet antagna -19 % Antal reserver på programmet den 15 september 218. Essunga Vara Hjo Fristående & fristående HUMANISTISKA PROGRAMMET Antal platser och antagna, HU Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) Möjliga inriktningar HU; Kultur Andel kvinnor och män som antas 35 % HU; Språk Kvinnor 17 Män 9 65 % Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. 2 UTBILDNING SKARABORG 218

21 Hantverksprogrammet Gullspång HV Karlsborg Grästorp Under åren Antalet platser -86% Antalet antagna -35 % 16 Vara Essunga Antal reserver på programmet den 15 september 218. I totalen av antal reserver är det även reserver till IMR. Hjo Fristående & fristående Antal platser och antagna, HV Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) HANTVERKSPROGRAMMET 1 % Möjliga inriktningar HV; Florist, lärling HV; Frisör HV; Övriga hantverk; hår- och makeupstylist HV; Övriga hantverk; hudvård Andel kvinnor och män som antas Kvinnor 73 Män 1 99 % Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. UTBILDNING SKARABORG

22 IB International Baccalaureate Gullspång Karlsborg Under åren Antalet platser -43,7 % Antalet antagna -47,7 % 44 Grästorp Essunga Antal reserver på programmet den 15 september 218. I totalen av antal reserver är det även reserver till IMR. Vara Hjo Fristående & fristående INTERNATIONAL BACCALAUREATE Antal platser och antagna, IB Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) Möjliga inriktningar Inga inriktningar finns Andel kvinnor och män som antas Kvinnor 26 4 % 6 % Män 18 Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. 22 UTBILDNING SKARABORG 218

23 Industritekniska programmet Gullspång IN Karlsborg Under åren Antalet platser +2,5 % Antalet antagna +15,6 % 42 Grästorp Essunga Antal reserver på programmet den 15 september 218. I totalen av antal reserver är det även reserver till IMR. Antal platser och antagna, IN Vara Hjo 24 Fristående & fristående Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET Möjliga inriktningar IN; Produkt och maskinteknik IN; Produkt och maskinteknik, lärling IN; Svetsteknik IN; Svetsteknik, lärling Andel kvinnor och män som antas Kvinnor 123 Män 31 8 % 2 % Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. UTBILDNING SKARABORG

24 NA Naturvetenskapsprogrammet Gullspång Karlsborg Under åren Antalet platser +16,8 % Antalet antagna +13,3 % 17 Antal reserver på programmet den 15 september 218. Grästorp Essunga Vara Hjo Fristående & fristående NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Antal platser och antagna, NA Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) Möjliga inriktningar NA; Naturvetenskap Andel kvinnor och män som antas 36 % NA; Naturvetenskap och samhälle Kvinnor 158 Män 9 64 % Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. 24 UTBILDNING SKARABORG 218

25 Naturbruksprogrammet Gullspång NB Karlsborg Grästorp Under åren Antalet platser +1 % Antalet antagna +1 % Essunga Antal reserver på programmet den 15 september 218. I totalen av antal reserver är det även reserver till IMR. Vara Hjo Fristående & fristående Antal platser och antagna, NB Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) NATURBRUKSPROGRAMMET OBS! Enbart platser på Naturbruksprogrammet inom Utbildning borg, ej Naturbruk.nu (som även finns i borg). Antagningen till Naturbruk.nu sköts av Naturbruksförvaltningen på Västra Götalandsregionen. 91 elever från borg antogs till Naturbruk.nu 219 Möjliga inriktningar NB; Djur NB; Djur, lärling NB; Lantbruk NB; Skog NB; Trädgård Andel kvinnor och män som antas Kvinnor 3 Män 1 % Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. UTBILDNING SKARABORG

26 RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet Gullspång Karlsborg RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET Under åren Antalet platser -7,5 % Antalet antagna -8,5% Antal reserver på programmet den 15 september 218. I totalen av antal reserver är det även reserver till IMR. Grästorp Vara Essunga Antal platser och antagna, RL Hjo Fristående & fristående Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) Möjliga inriktningar RL; Bageri och konditori RL; Bageri och konditori, lärling RL; Färskvaror, delikatesser och catering RL; Kök och servering Andel kvinnor och män som antas Kvinnor 33 Män % 56 % Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. 26 UTBILDNING SKARABORG 218

27 Samhällsvetenskapsprogrammet Gullspång SA Karlsborg Grästorp Under åren Antalet platser -19 % Antalet antagna -8 % Essunga Vara Hjo Fristående 22 Antal reserver på programmet den 15 september 218. Antal platser och antagna, SA & fristående Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Möjliga inriktningar SA; Beteendevetenskap Andel kvinnor och män som antas 33 % SA; Medier, information och kommunikation SA; Samhällsvetenskap Kvinnor 21 Män 1 67 % Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. UTBILDNING SKARABORG

28 TE Teknikprogrammet Gullspång Karlsborg Under åren Antalet platser +3,6 % Antalet antagna +13 % 25 Antal reserver på programmet den 15 september 218. Grästorp Essunga Vara Hjo Fristående & fristående TEKNIKPROGRAMMET Antal platser och antagna, TE Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) Möjliga inriktningar TE; Design och produktutveckling Andel kvinnor och män som antas 2 % TE; Informations- och medieteknik TE; Produktionsteknik TE; Samhällsbyggande och miljö Kvinnor 57 Män % TE; Teknikvetenskap Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. 28 UTBILDNING SKARABORG 218

29 VVS- och fastighetsprogrammet Gullspång VF Karlsborg Under åren Oförändrat antal antagna Oförändrat antal platser Antal platser och antagna, VF Grästorp Essunga Antal reserver på programmet den 15 september 218. I totalen av antal reserver är det även reserver till IMR Vara Hjo 38 Fristående & fristående Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET Möjliga inriktningar VF; VVS Andel kvinnor och män som antas Kvinnor 2 Män % 8 % Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. UTBILDNING SKARABORG

30 VO Vård- och omsorgsprogrammet Gullspång Karlsborg VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET Under åren Antalet platser +4 % Antalet antagna +3,8 % 13 Antal reserver på programmet den 15 september 218. I totalen av antal reserver är det även reserver till IMR. Grästorp Vara Essunga Antal platser och antagna, VO Hjo 242 Fristående & fristående Antal sökande i val Antal platser (kommunala) Antal platser (fristående) Antal antagna (kommunala) Antal antagna (fristående) Möjliga inriktningar Inga inriktningar finns Andel kvinnor och män som antas 28 % Kvinnor 15 Män % Siffrorna innehåller IMR platser och antagna, ej siffror för gymnasiesärskoleprogram. 3 UTBILDNING SKARABORG 218

31 Gymnasiesärskolan Hemkommunen ansvarar för att ungdomar som är behöriga att söka till gymnasie särskolan erbjuds utbildning på nationella och individuellt program inom gymnasiesärskolan. Varje kommun som anordnar gymnasiesärskola, ska ta emot elever från hela samverkansområdet till sina nationella och individuellt program, oavsett om utbildningen anordnas i elevens hemkommun eller inte. En fristående huvudman erbjuder utbildning inom gymnasiesärskolan. (Inom Utbildning borg) Inom gymnasiesärskolan finns sammanlagt nio nationella program och ett individuellt program. Programmet för samhälle, natur och språk SNSAM fanns inte att söka inom Utbildning borg 218. Antal elever per program inom Gymnasiesärskolan 218 AHADM Programmet för administration och handel 6 EVEST Programmet för estetisk verksamhet 5 FAFAS Programmet för fastighet, anläggning och byggnation 4 FGFOR Programmet för fordonsvård och godshantering 5 HPHAN Programmet för hantverk och produktion 1 HRHOT Programmet för hotell, restaurang och bageri 6 HOHAL Programmet för hälsa vård och omsorg 6 SKSKO Programmet för skog mark och djur 3 IAIND Individuellt program 21 Statistik hämtad från antagningssystem UTBILDNING SKARABORG

32 Sammanfattning gymnasiet Antalet platser har i hög grad anpassats till antalet elever och deras sökmönster. Antalet platser är i stort sett fyllda med behöriga elever. En konsekvens av att gymnasieorganisationerna krympt och att fler i gruppen sökande har ökat är att eleverna i lägre grad kommer in på sitt förstahandsval. Men elever som erbjuds sitt förstahandsval efter att först ha kommit in på lägre val, stannar ofta kvar där de påbörjat utbildning. Yrkesprogrammen ökar i popularitet och har nu hälften av alla elever. Sökmönstren för gymnasievalen är fortsatt könssegregerade. Medvetenheten om vikten av att ifrågasätta rådande könsnormer och stereotyper har genom olika utbildningsinsatser ökat, något som i sin tur kan komma att leda till att fler män och kvinnor samt personer som definierar sig själv på annat vis gör icke könsstereotypa gymnasieval. Dock ses ingen större effekt i aktuell sökperiod. De sena omvalen fortsätter att öka. 218 gjorde 45 elever omval efter att omvals perioden stängde den 15 maj. Nästan alla platser är fyllda med behöriga elever. 5 % av alla elever går ett yrkesprogram 32 UTBILDNING SKARABORG 218

33 Vuxenutbildningen i borg Yrkesutbildningarna anordnas både av kommunala och fristående aktörer. Vuxen utbildningens ambition är att i någon mån ta bort kommungränserna för att yrkesutbildningarna ska ges till sökande enligt urvalsreglerna, oavsett den sökandes hemkommun. De yrkesvuxutbildningar (yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå) som hanteras på detta sätt ingår i en samverkan som kallas Yrkesbyrån och har pågått sedan 211. Yrkesbyråns utbildningar är sådana som ger eleven kunskaper och kompetenser som efterfrågas av arbetslivet, s k bristyrken. Utbudet inom Yrkesbyrån bestäms i samråd med Arbetsförmedlingen, Kompetensplattformar, olika branschorganisationer och andra intressenter. Överlägset största yrkesutbildningen sett till elevantalet är vård- och omsorgsutbildningen, den ingår inte i Yrkesbyrån. Skälet är dels att den utbildningen är så stor volym mässigt samt att den är en kommunangelägenhet, så den utbildningen hanteras av den sökandes hemkommun. Många yrkesutbildningar kan läsas i olika former som reguljär skolförlagd, flexibel, närdistans, lärling mm. Validering används för att tillvarata elevernas tidigare förvärvade kunskaper och kompetenser, innan yrkesutbildningen inleds. Genom det gemensamma kvalitetsarbetet i vuxenutbildning borg kartläggs utfallet av yrkesutbildningarna och det visar att nästan 9% av yrkeseleverna är i arbete sex månader efter avslutad utbildning. Alla arbetar inte inom sitt utbildnings område (även om den allra största delen gör det) vilket visar att en yrkesutbildning ökar möjligheten till arbete på ett mer generellt plan. UTBILDNING SKARABORG

34 Utbildning med språkstöd Yrkesbyrån i borg innefattar även så kallad yrkesutbildning med språkstöd vilken är en utbildningsform inom vuxenutbildningen med syftet att underlätta och snabba på inträdet på arbetsmarknaden för utrikesfödda vuxna. Med språkstöd avses svenska i form av Skolverkets nationella kurser med kursinnehåll och kursmål på den nivå där eleven befinner sig vid utbildningens start. I begreppet språkstöd ingår dessutom att eleven kan erbjudas studiehandledning på sitt modersmål i den utsträckning som hen har behov av samt yrkessvenska i form av orienteringskurs. På en Yrkesutbildning med språkstöd kan personer med låga svenskkunskaper antas om de bedöms ha möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen med stöd av studiehandledning på sitt modersmål. Utvecklingen av yrkesutbildningar med språkstöd har ökat de senaste åren för att möta det ökade behovet i elevgruppen. Från september 218 stärks detta sam verkansarbete genom VG-projektet borgsbyrån, vilket bl a har som mål att under de närmaste två åren öka antalet yrkesvuxutbildningar med språkstöd i borg. 34 UTBILDNING SKARABORG 218

35 Under 218 har det i borg erbjudits 15 olika utbildningar (olika branscher) i 6 st kommuner (,,,, Vara, ) vilket totalt innefattat ca 3 elever. FALKÖPING Barnskötare S Bussförare S CNC-operatör S Guldsmed förberedande utb. inför YH Restaurang och storhushåll S TIBRO Barnskötare (via ) Fastighetsskötare Husbyggnad Industritekniker/CNC Trä Installationselektriker Lastbilsmekaniker LU Signaltekniker förberedande utb. inför YH Vård och omsorg LIDKÖPING Bagare/konditor Florist Keramisk form, design och hantverksteknik S LU LU MC-/ATV-mekaniker Personbilsmekaniker Truckförare Yrkesförare godstransporter TIDAHOLM CNC-operatör Vård och omsorg Restaurang/storkök LU Yrkesförare godstransport Spaterapeut LU Yrkesförare persontransport Vård och omsorg TÖREBODA MARIESTAD Anläggningsförare Industri Svets LU Bageri/Konditori S LU Marinteknik LU Restaurang/Storkök S LU Vård och omsorg VARA SKÖVDE Byggutbildning träarbetare Byggutbildningar LU Restaurang och storhushåll Elektriker Målare LU Vård och omsorg (fördjupning läses i ) VVS-montör Vård och omsorg S = Yrkesvux S = Yrkesvux språkstöd LU = Lärlingsutbildning UTBILDNING SKARABORG

36 Mål 7 % i arbete sex månader efter avslutad utbildning. = 215 = 216 = % , (+Vara,, Grästorp, Essunga) Statistik inhämtas via enkäter som kommunerna sammanställer varje år. 36 UTBILDNING SKARABORG 218

37 Yrkeshögskoleutbildningar i borg Yrkeshögskoleutbildningar i borg består av utbildningar som är framtagna efter behov från och i nära samverkan med näringslivet och som YH-myndigheten har beviljat. Yrke FALKÖPING Lärcenter Utbildningens längd Start Guldsmed 3 år ht 219 Signaltekniker 1 år ht 219 LIDKÖPING Campus Västra borg Operativ Digital Kommunikatör 1 ½ år vt 219 Automationsingenjör 2 år ht 219 Behandlingspedagog 2 år ht 219 Bygglovshandläggare 1 ½ år ht 219 Diagnostekniker Fordon 1 år ht 219 Keramisk form och produktion Konst- och kulturutbildning 2 år ht 219 Komposittekniker 2 år ht 219 Lärarassistent 1 år ht 219 Mönsterdesign Konst- och kulturutbildning 1 år ht 219 Socialadministratör 1 ½ år ht 219 Underhållstekniker 1 ½ år ht 219 VVS-ingenjör 2 år ht 219 MARIESTAD Dacapo Tandsköterska ca 1 ½ år vt 22 UTBILDNING SKARABORG

38 SKARA Biologiska Yrkeshögskolan BYS Hovslagare 3 år ht 219 Kvalificerad Djurvårdare 1 ½ år vt 22 Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar 1 år ht 219 Agrotekniker 2 ½ år ht 219 Drifttekniker - förnybar energi 2 år ht 219 Kvalificerad tilläggsutbildning för yrkesverksam hovslagare 1 ½ år (75 %) ht 219 SKÖVDE Yrkeshögskola Demensspecialiserad Undersköterska 2 år distans, halvfart (5 %) ht 219 Medicinsk sekreterare 2 år ht 219 Specialistutb. undersköterska akutsjukvård Stödpedagog 2 år distans, halvfart (5 %) 2 år distans, halvfart (5 %) ht 219 ht 219 TIBRO Hantverksakademi, Folkuniversitetet Dekormålare 1 år ht 219 Förgyllare 2 år ht 219 Möbelrestaurerare 2 år ht 219 Möbeltapetserare 2 år ht 219 Projektkoordinator inom möbel- och inredningsbranschen 2 år ht 219 Träbildhuggare 2 år ht 219 Trähantverkare 1 år ht UTBILDNING SKARABORG 218

39 Mål 2 Höjd utbildningsnivå Genom strategiskt och långsiktigt arbete ska utbildningsnivån i borg förbättras. Samarbete med högskolor och universitet bidrar till att i ökad utsträckning få män och kvinnor i borg att gå vidare till högre studier. Strategiska insatser för vetenskapligt förhållningssätt inom all utbildning i borg genomförs och utgångspunkt ska vara skolnära forskning. Den skolnära forskningen ska samlas, spridas och utvecklas på ett systematiskt sätt. Att öka samverkan med högskolor och universitet med särskilt fokus på lärosäten i regionens närhet är ett sätt av flera att arbeta målinriktat med att höja utbildningsnivån i borg. I Västra Götalands tillväxtstrategi 22 står det att borg ska vara en ledande kunskapsregion, som strävar efter att skapa förutsättningar för konkurrenskraftig högre utbildning och forskning. Genom att fler går vidare till yrkeshögskola eller utbildning på högskola eller universitet ökas utbildningsnivån i delregionen. UTBILDNING SKARABORG

40 Högskolebehörighet Andel behöriga till högskola i befolkningen, procent efter kommun, kön och år Essunga Män.... Kvinnor 87,1 71,4 Män 64,5 63,4 Kvinnor 83,4 83,9 Män 66,4 73,6 Kvinnor 79,4 79,5 Män 5, 66, Kvinnor 91,7 79,5 Grästorp Män 62,5 6,9 Kvinnor 8,8 95,8 Män 53,5 63,9 Kvinnor 8,8 71,4 Gullspång Män.... Kvinnor.... Män 61,5 45,2 Kvinnor 84,4 69,7 Män 42,3 59,7 Kvinnor 85,7 92,2 Vara Män 58,7 54,4 Kvinnor 75,9 81, Hjo Män 42,3 59,7 Kvinnor 85,7 92,2 Män 65,4 51,6 Kvinnor 75, 75,6 Män 64,2 71,5 Kvinnor 81,7 88,4 Män 54,9 59,4 Kvinnor 75,3 88,3 Män 6,6 63,9 Kvinnor 78,5 85,9 Består av personer som slutade gymnasiet år 215 och 216 och som var folk bokförda i kommunen vid utgången av året och hade behörighet till högskolan. Observera att andelarna på låg kommunal nivå kan variera mycket mellan åren. En av förklaringarna till variationer kan vara att det är få personer i populationen som andelarna beräknas på. Populationen består av de som slutade gymnasiet det aktuella året. Statistik hämtad från SCB... = är där populationen är för låg för att visa ett statistiks underlag. 4 UTBILDNING SKARABORG 218

41 Betygsstatistik borg VUX Betygsskala - A B C D E F 215 Andel GY* 9,5% 15,1% 22,6% 16,5% 25,8% 8,8% 1,7% Andel Gruv** 6,9% 1,7% 21,8% 21,1% 35,2% 3,9%,4% 216 Andel GY 9,4% 13,% 25,% 19,1% 25,6% 7,4%,5% Andel Gruv 7,5% 12,5% 23,1% 17,9% 33,9% 4,1% 1,% 217 Andel GY 9,9% 13,9% 23,4% 19,2% 25,8% 7,1%,7% Andel Gruv 2,9% 8,2% 17,9% 18,3% 39,4% 11,1% 2,2% * Vuxenutbildning som motsvarar utbildning på gymnasienivå. ** Vuxenutbildning som motsvarar utbildning på grundskolenivå (åk 9). Statistik hämtat från elevregisterprogrammet i respektive kommun. UTBILDNING SKARABORG

42 Mål 3 Ökad kvalitet Ett ökat fokus på vetenskaplighet ökar måluppfyllelsen hos eleverna. Framgångsfaktorer för förbättrade resultat belyses och kompetensutveckling av lärarna präglas av vetenskaplighet. Insatser som görs inom ramen för Utbildning borg är förankrade i forskning och ett flertal samarbeten med etablerade forskare på olika lärosäten bidrar till att säkerställa resultat och inriktning. Att elever når behörighet till att söka yrkesprogram på gymnasiet och att de fullföljer sina studier är ett prioriterat mål i hela Västra Götaland. Många olika insatser görs, stora som små, inom detta område och fokus på fullföljda studier genomsyrar mycket av Utbildning borgs verksamheter. Ett inkluderande arbetssätt och en inkluderande syn på utbildning lyfts fram i Utbildning borg. Ett flertal projekt och insatser har särskilt ägnat detta synsätt uppmärksamhet. 42 UTBILDNING SKARABORG 218

43 Förskolan Antal inskrivna barn per årsarbetare. Kommunal förskola Fristående förskola Essunga Grästorp Gullspång Hjo Karlsborg Vara Statistik kommer ifrån kommun- och landstingdatabasen (KOLADA). UTBILDNING SKARABORG

44 Grundskolan I borg finns totalt 36 grundskolor varav 7 stycken är friskolor. Slutbetyg årskurs 9 borg, meritvärde 25 = Riket = borg ,7 214, ,3 212, ,1 212,5 241,1 225,7 28,7 2,1 223,5 21,2 24,8 23, ,7 214,1 243,2 227,4 215, Samtliga 214/15 Flickor 214/15 Pojkar 214/15 Samtliga 215/16 Flickor 216/17 Samtliga 216/17 Pojkar 215/16 Flickor 215/16 Pojkar 217/18 Flickor 217/18 Samtliga 217/18 Pojkar 216/17 Statistik kommer ifrån skolverket. 44 UTBILDNING SKARABORG 218

45 Gymnasiet 1 Procent av gymnasieelever med examen inom 4 år uppdelat per hemkommun. % = 215 = 216 = ,8 87,3 67,6 83,3 56,3 71,6 Essunga 69, ,7 74,5 67,9 78,7 84,9 85, ,7 77,5 88,7 Grästorp 59 67,2 63,5 63,9 66,7 77,8 Gullspång 77,4 78,9 65,3 77,8 75,9 81,4 81,4 82,1 68,7 83,3 68,8 79,6 Hjo 74,2 76,7 77,3 69,2 8 83,8 Karlsborg 8,3 81,7 75,6 81, ,3 82,6 8,1 8,5 73,3 83, ,1 71,1 78,7 71,6 81,9 Sökande till gymnasieskolan intagna på 1:a handsval, andel (%). % 72,2 81, ,7 71,2 81,6 78,5 66, ,2 69,7 74,2 87,2 67,9 77, ,6 78,9 72,5 77,9 81,3 72,6 81, ,9 62,2 85,1 63,5 85,4 Vara 7,9 81,4 7,8 81,5 69,3 82,8 Riket snitt = 215 = 216 = Essunga Grästorp Gullspång Hjo Karlsborg Vara Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) Statistik kommer ifrån kommun- och landstingdatabasen (KOLADA). UTBILDNING SKARABORG

46 Gymnasieelever som gått över till universitet/ högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%) Antal elever som var folkbokförda i kommunen som avslutat från högskole förberedande program och som registrerade sig som nybörjare på universitet eller högskola under samma år dividerat med antal elever som var folkbok förda i kommunen som avslutat från högskoleförberedande program under året. 46 UTBILDNING SKARABORG 218

47 5 Högskoleförberedande program, hemkommun. % 4 = 215 = 216 = , ,2 27,6 26,7 17,7 2,7 16,1 27,8 21,7 22,4 27,5 12,2 26,2 28,6 26,5 21,9 25,9 18,4 18,4 13,9 22,7 28,3 18,5 8,9 17,9 17,6 38,1 31,6 21,4 14, ,8 18,8 1 28, ,3 27,3 42,9 17,9 18,2 28,2 17,1 Essunga Grästorp Gullspång Hjo Karlsborg Vara Statistik kommer från SCB. Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) UTBILDNING SKARABORG

48 Detta är borgs Kommunalförbunds rapport för att visa på utveckling inom Utbildning borg. Rapporten visar statistik kring grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. 48 UTBILDNING SKARABORG 218

Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen. Rapport om gymnasialt utbud i gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Göteborgsregionen under 2018

Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen. Rapport om gymnasialt utbud i gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Göteborgsregionen under 2018 Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen Rapport om gymnasialt utbud i gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Göteborgsregionen under 2018 Syfte 8 2 Att presentera en samlad bild av gymnasieskolans utbud

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

Antagningen Hur gick det?

Antagningen Hur gick det? 1 SKAPAD AV Antagningen 2018 Hur gick det? Antagna i siffror 2018 Antal antagna elever 2018 2017 Hur många elever från åk 9 2812 2384 Hur många från åk 1-3 + IM program 326 322 Elever från kommuner utanför

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2014

SLUTLIG ANTAGNING HT 2014 SLUTLIG ANTAGNING HT 2014 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 30 Lediga platser 203,1 Bygg- och anläggningsprogrammet (BAHUS) 16

Läs mer

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) ,5 200,2 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS)

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) ,5 200,2 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS) ANTAGNING 2018-07-01 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 25 177,5 221,4 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 190 211,7 Ekonomiprogrammet

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/19

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/19 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2017-06-01 UBN-2017-1447 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/19 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03)

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 25 Lediga platser 215,1 Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

PRELIMINÄR ANTAGNING

PRELIMINÄR ANTAGNING PRELIMINÄR ANTAGNING 2018-05-15 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 25 Lediga platser 212,5 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16

Läs mer

PRELIMINÄR ANTAGNING

PRELIMINÄR ANTAGNING PRELIMINÄR ANTAGNING 2018-04-15 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 25 Lediga platser 219,5 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

PRELIMINÄR ANTAGNING 2017

PRELIMINÄR ANTAGNING 2017 PRELIMINÄR ANTAGNING 2017 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 0 212,8 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 122,5 192, Ekonomiprogrammet

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18 UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2017-03-29 UBN-2017-1447 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) ,6 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS)

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) ,6 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS) ANTAGNING 2018-09-15 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 25 165 215,8 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 190 212 Ekonomiprogrammet

Läs mer

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 28 Lediga platser 198 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS)

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 28 Lediga platser 198 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS) SLUTANTAGNING 2017 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 24 Lediga platser 216,3 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 167,5 202,5

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18 UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-10-16 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Utbud gymnasieskola och gymnasiesärskola för läsåret 2019/20

Utbud gymnasieskola och gymnasiesärskola för läsåret 2019/20 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Christine Kastner Johnson 2019-03-28 UBN-2019-2814 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskola och gymnasiesärskola för läsåret 2019/20 Förslag till beslut

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/2019

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/2019 UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Erik Ojala Datum 2018-03-27 Diarienummer UBN-2018-1884 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/2019 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Antagningen Hur gick det?

Antagningen Hur gick det? 1 216- SKAPAD AV Antagningen 216 Hur gick det? Antagna i siffror 216 Hur många elever från åk 9 2142 Antal antagna Hur många från åk 1-3 + IM program Elever från kommuner utanför Skaraborg 21 83 Fyllnadsgrad

Läs mer

Antagningen Hur gick det?

Antagningen Hur gick det? 1 SKAPAD AV Antagningen 217 Hur gick det? Antagna i siffror 217 Hur många elever från åk 9 2384 Antal antagna Hur många från åk 1-3 + IM program 322 Elever från kommuner utanför Skaraborg 131 Fyllnadsgrad

Läs mer

PRELIMINÄR ANTAGNING

PRELIMINÄR ANTAGNING PRELIMINÄR ANTAGNING 2019-04-15 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 25 182,5 228,5 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 Lediga platser

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

SLUTANTAGNING

SLUTANTAGNING SLUTANTAGNING 2019-07-01 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 25 187,5 236,5 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 177,5 194,5 Ekonomiprogrammet

Läs mer

Antagna 1:a hand Reserver

Antagna 1:a hand Reserver BENGTSFORS, Strömkullegymnasiet Utbildning Platser Ekonomiprogrammet EK 18 6 4 0 12 4 5 247,5 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 3 3 0 7 3 1 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 10 3 3

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING 2015

SLUTLIG ANTAGNING 2015 SLUTLIG ANTAGNING 2015 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 30 157,5 221,4 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 172,5 199,5 Ekonomiprogrammet

Läs mer

Ersättningen till fristående gymnasieskolor för program i egen regi kommer alltså att se ut på följande

Ersättningen till fristående gymnasieskolor för program i egen regi kommer alltså att se ut på följande Bakgrund Bestämmelser om ersättningar till fristående innebär att bidraget ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (Lika Villkor). Kommunen ska för varje gymnasieprogram

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Förändring av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbud 2016/17

Förändring av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbud 2016/17 UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-04-18 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Förändring av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbud 2016/17 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) ,9 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS)

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) ,9 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS) SLUTANTAGNING 2017 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 24 110 203.4 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 82,5 185,3 Ekonomiprogrammet

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde 4) 3) 4) 3) 4) 3)

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde 4) 3) 4) 3) 4) 3) Kommun: Bengtsfors Utbildning Strömkullegymnasiet,Ekonomiprogrammet EK 1) 281.66 1) 255.62 Strömkullegymnasiet,Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 1) 234.16 1) 238.75 Strömkullegymnasiet,Estetiska

Läs mer

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde Kommun: Bengtsfors Utbildning (reserv) (reserv) Strömkullegymnasiet,Ekonomiprogrammet EK 1) 281.66 1) 255.62 1) 256.87 Strömkullegymnasiet,Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 1) 234.16 1) 238.75

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning * = inklusive färdighetspoäng

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning * = inklusive färdighetspoäng platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 262,5 296 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 192,5 254 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Hantverksprogrammet,

Läs mer

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde 1)

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde 1) Kommun: Bengtsfors Utbildning Strömkullegymnasiet,Ekonomiprogrammet EK 1) 281.66 Strömkullegymnasiet,Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 1) 234.16 Strömkullegymnasiet,Estetiska programmet ES

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning * = inklusive färdighetspoäng

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning * = inklusive färdighetspoäng Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 56 56 237,5 283 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 222,5 272 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Hantverksprogrammet, Övriga hantverk, hår- och

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Linköpings gymnasiemässa 7 november 2015 kl. 09.0 14.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2020.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2020. Kattegattgymnasiet BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Peder Skrivares skola BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Falkenbergs gymnasieskola BA BAHUS Bygg-

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 2019-07-01 2022-06-30 1 Övergripande syfte Övergripande syfte med Utbildning Skaraborg är att ge invånarna i Skaraborg en kvalitativt god utbildning, som gör Skaraborg

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

Organisation nationella program åk 1 samt IM läsåret 2018/19 Bilaga 1 dnr 0576/18

Organisation nationella program åk 1 samt IM läsåret 2018/19 Bilaga 1 dnr 0576/18 Organisation nationella program åk 1 samt IM läsåret 2018/19 Bilaga 1 dnr 0576/18 Område Skola Typ av program Program Inriktning (grå markering = startar år 2) IM totalt IM år 1 IM år 2-3 NP år 1 Lindholmen

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019. Kattegattgymnasiet BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Peder Skrivares skola BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Falkenbergs gymnasieskola BA BAHUS Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik 2013

Antagningsstatistik 2013 28/6 28/6 30/8 Antagningsstatistik 2013 Jenningsskolan, Robertsfors Skolan läggs ner. Elever i åk 2 och 3 får gå klart sin utbildning IMPROIN Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA 12 NOVEMBER 2016 kl. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS GYMNASIEMÄSSAN I LINKÖPING 12 NOVEMBER 2016 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

Inriktning UBF 2018/ /17 Bilaga 1

Inriktning UBF 2018/ /17 Bilaga 1 Inriktning UBF 2018/2019 0596/17 Bilaga 1 Område Skola Typ av program Program Inriktning (grå markering = startar år 2) IM totalt IM år 1 IM år 2-3 NP år 1 Lindholmen Bräckegymnasiet Nationellt program

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019. Kattegattgymnasiet BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Peder Skrivares skola BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Falkenbergs gymnasieskola BA BAHUS Bygg-

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

Antagningsstatistik 2014

Antagningsstatistik 2014 26/6 26/6 29/8 Lägst Medel av antal platser Antagningsstatistik 2014 Norsjö gymnasium Skolan läggs ner 2014 (eleverna får gå klart sina utbildningar) BF 0 0 0 Barn- och fritidsprogrammet Stängdes 11 april

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-1-28 8:18:25 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 12 Intresseanmälan Introduktionsprogrammen Impro Mot Hantverksprogrammet;

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017 Information inför ansökan till läsåret 2016/2017 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 12 november 2011 1 Program och inriktni Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Andel barn och elever i fristående skolor och förskolor Lägesrapport mars 2014

Andel barn och elever i fristående skolor och förskolor Lägesrapport mars 2014 Andel barn och elever i fristående skolor och förskolor Lägesrapport mars 2014 Gymnasieskolan oförändrad andel elever väljer fristående skolor Det totala antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2014

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2014 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 A 177.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 22 A 154.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Linköpings gymnasiemässa 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

11:00-11:30 Antagningskansliet Petra Eriksson och Frida Jolsgård. 13:30-13:45 Gröna näringar Gunnel Marwén Kastenman

11:00-11:30 Antagningskansliet Petra Eriksson och Frida Jolsgård. 13:30-13:45 Gröna näringar Gunnel Marwén Kastenman 1 SKAPAD AV Program: 09:00-09.15 Välkommen Styrgrupp SYV 09:15-09:30 Taxi Angelika Reker 09:30-10:15 Arbetsförmedlingen Susanne Yngve och Helena Sand 10:15-10:30 Paus 10:30-11:00 Besöksnäringen Malin Wendt

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Preliminär, Slutlig och Avslutad antagning i Malmö 2011 Meritvärde 15/4 Meritvärde 1/7 Meritvärde 15/9 Program

Preliminär, Slutlig och Avslutad antagning i Malmö 2011 Meritvärde 15/4 Meritvärde 1/7 Meritvärde 15/9 Program Preliminär, Slutlig och Avslutad antagning i Malmö 2011 Meritvärde 15/4 Meritvärde 1/7 Meritvärde 15/9 Program Lägsta Medel Lägsta Medel Lägsta Medel BA Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan 165

Läs mer

Välkommen till. gymnasiemässan. 25 november Teknikhallen, Östgötaporten, Ektorpsgatan 1. ÖSTRA SAMVERKANSOMRÅDET

Välkommen till. gymnasiemässan. 25 november Teknikhallen, Östgötaporten, Ektorpsgatan 1.   ÖSTRA SAMVERKANSOMRÅDET Välkommen till gymnasiemässan 25 november 2017 Teknikhallen, Östgötaporten, Ektorpsgatan 1 www.gymnasiestudera.se ÖSTRA SAMVERKANSOMRÅDET Om gymnasieskolan I den här informationsbroschyren får du möjlighet

Läs mer

Elever i gymnasieskolan läsåret 2018/19

Elever i gymnasieskolan läsåret 2018/19 1 (19) Elever i gymnasieskolan läsåret 2018/19 I denna promemoria redovisar statistik över elever som är registrerade i gymnasieskolan läsåret 2018/19. Uppgifterna samlas in via Centrala Studiestödsnämnden

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Sökandestatistik Antagningsår 2016

Sökandestatistik Antagningsår 2016 Sökandestatistik Antagningsår 2016 för alla fristående och kommunala gymnasieskolor inom Fyrbodals antagningsområde (Bengsfors, Dals-Ed, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Strömstad, Tanum, Trollhättan,

Läs mer