Kinda, 21 ha. Ängåsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinda, 21 ha. Ängåsen"

Transkript

1 Kinda, 1 ha Ängåsen 1

2

3 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med 500 m 3 sk och ha öppen mark. Gårdens bostadshus, som ligger i slutet på en liten grusväg, bildar tillsammans med ekonomibyggnaderna ett trevligt gårdscentrum. Gården erbjuder även jakt efter älg, dovvilt, vildsvin och rådjur. 3

4 4

5 BOSTADSBYGGNADER BOSTADSHUSET Ängåsens bostadshus är i bra skick och har i huvudsak nyttjats som fritidshus. Bostaden är uppförd i timmer på en torpargrund, fasaden är klädd med träpanel och på taket ligger det betongpannor. Bostadsytan uppgår enligt taxeringen till 85 kvm. På framsidan av huset finns en glasveranda och på baksidan har det byggts en stor altan med tak och fönster åt två håll. Uppvärmning sker i vattenburet system med kökspanna och elpatron. Några ackumulatortankar finns inte installerade. Bostadens fönster är av typen tvåglasfönster. Vatten tas ur egen borrad brunn som är 36 meter djup och avloppet leder ut till en slamavskiljare med infiltrationsbädd. Bostadens nedre plan fördelar sig på hall, kök och ett stort rum. Efter glasverandan kommer först hallen med trappa upp till övervåningen. Det stora rummet nås både från köket och hallen och från rummet kommer man ut till den stora altanen på baksidan. I köket finns plastmatta på golvet, äldre köksinredning, kyl och frys och en kökspanna med elpatron. I köket finns också ett skafferi. Det stora rummet har golv av ekparkett och hallen har plastmatta. 5

6 Över plan fördelar sig på hall, två rum, toalett med dusch från 70-talet och en stor garderob. Hallen och de båda rummen har heltäckningsmatta och badrummet har våtrumstapet. FÖRRÅD I vinkel med bostadshuset ligger ett trädgårdsförråd med en byggnadsyta på ca 30 kvm. Byggnaden är uppförd i träkonstruktion på stenplintar med tak av aluminiumplåt. Förrådet har tre utrymmen samt ett mindre torrdass. JORDKÄLLARE Bakom bostaden finns två murade jordkällare. Den ena rymmer hydrofor och den andra används som matkällare. 6

7 7

8 EKONOMIBYGGNADER LADUGÅRD Ladugården är uppförd i timmer och träkonstruktion på stenplint och gjuten grund. Byggnadsytan uppgår till ca 90 kvm och på taket ligger aluminiumplåt. Djurdelen har gjutet golv och logdelen trägolv. Trefasel finns framdraget till byggnaden. GARAGE Mitt emot ladugården finns ett enklare garage. Byggnaden är uppförd i trä med tak av aluminiumplåt. Byggnadsytan uppgår till ca 15 kvm. Samtliga byggnader, både bostadshus och ekonomibyggnader, rödfärgades och vitmålades under

9 9

10 10

11 SKOG OCH MARK ÅKER- OCH BETESMARK Ängåsens öppna mark ligger runt gårdscentrum och består av ängsmarker. Enlig skogsbrukplanen uppgår den öppna marken till ha. I den arealen ingår också fastighetens tomtmark. Några stödrätter för marken finns inte. SKOGSMARK Skogen på fastigheten ligger i ett skifte och har en relativt jämn åldersfördelning. Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 17,7 ha och det totala virkesförrådet till 576 m 3 sk varav ca 600 m 3 sk återfinns i huggningsklasserna G1, S1 och S. Fastigheten domineras av tallskog vilket utgör 66 % av virkesförrådet. Medelboniteten uppskattas till 7,3 m 3 sk/ha och år och den löpande tillväxten bedöms till 99 m 3 sk per år. Terrängen erbjuder bra drivningsförhållanden. För mer information se bifogat utdrag ur skogsbruksplanen. 11

12 JAKT Ängåsen ligger i ett område med god vilttillgång. Jaktbara vilt är älg, dovvilt, vildsvin, rådjur och övrigt småvilt. Kronvilt finns också i antågande och fastigheten är med i Björkfors Södra älg- och kronskötselområde. Älgjakten bedrivs gemensamt i Härna-Merhult älgjaktslag. Treårstilldelningen i älgjaktslaget har varit tio vuxna och fri kalvavskjutning. HÄRADSALLMÄNNING Fastigheten har del i Kinda Häradsallmänning med 1/3 mantal. Den årliga utdelningen brukar vara kr/år. NYTTJANDERÄTT TORP På fastigheten finns ett mindre torp som är upplåtet med en nyttjanderätt. Torpet har inte nyttjats på länge och tomten har växt igen. FASTIGHETSGRÄNSER Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa. 1

13 13

14 RÄTTSFÖRHÅLLANDEN FASTIGHET Merhult 1:9, Hycklinge församling, Kinda Kommun ÄGARE Helena Bornmark 1/3 Thomas Nilsson 1/3 Susanne Nilsson 1/3 AREAL Areal enligt fastighetsregistret Areal enligt skogsbruksplan Produktiv skogsmark Impediment skog Väg och kraftledning Inägomark Övrig landareal SUMMA LANDAREAL 0,15 ha 17,7 ha 0,9 ha 0,0 ha,0 ha 0, ha 0,8 ha TAXERINGSVÄRDE Typkod 10 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 014 Tomtmarksvärde Bostadsbyggnadsvärde Skogsmark Skogsimpediment Åkermark Ekonomibyggnad SUMMA kr kr kr kr kr kr kr INTECKNINGAR Totalt finns 5 inteckningar uttagna i fastigheten till ett totalt värde om kr. Dessa överlåtes obelånade till ny ägare. 14

15 SERVITUT/NYTTJANDERÄTTER M.M. Fastigheten belastas enligt fastighetsregistret inte av något servitut eller nyttjanderätt. GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR, SAMFÄLLIGHETER M.M. Fastigheten har del i Kinda Häradsallmänning med 1/3 mantal samt del i Kinda Merhult GA: gällande väg. FÖRVÄRVSTILLSTÅND Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej är bosatt inom glesbygd i Kinda kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. 15

16 16

17 FÖRSÄLJNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRFARANDE Fastigheten försäljes genom öppen anbudsgivning. Öppen anbudsgivning innebär att intressenter som inkommit med skriftligt anbud får veta nivå på högsta anbud samt antal ingivna anbud. Anbud skall inges skriftligen via fax, eller post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från anbudsgivare skall framgå av anbudet. Efter anbudstidens utgång vidtar slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända, anbudsgivare som inkommit med anbud och önskar deltaga. ANBUDSDAG Skriftligt anbud skall vara Areal i Linköping tillhanda senast fredagen den 4 september 015. FRI PRÖVNINGSRÄTT Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling. ID-KONTROLL ID-kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till «Lag om åtgärder vid penningtvätt». BUDFÖRTECKNING En förteckning över anbudsgivarna och samtliga lämnade anbud kommer att överlämnas till den slutlige köparen. UPPLYSNING OM S.K. SIDOVERKSAMHET Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB och erhåller för denna sidoverksamhet en fast ersättning om 300 kr. VILLKOR Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna beskrivning samt eventuell tilläggsinformation. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB. 10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning vid kontraktstecknandet. Resterande belopp erläggs på tillträdesdagen. UNDERSÖKNINGSPLIKT/BESIKTNING Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt mm se bilagt informationsblad. En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området. RÅD Behöver Du hjälp med att tolka skogbruksplan, förstå EU-stödregler, skattefrågor, upprätta skriftlig boendekostnadskalkyl mm kontakta ansvarig mäklare så får Du hjälp. 17

18 18

19 FRISKRIVNING En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående. VISNING Visning av Fastighetens byggnader sker lördagen den 9 augusti kl Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog. PRISIDÉ Fastigheten säljs med en prisidé om kr. TILLTRÄDE Tillträde efter överenskommelse. STÄDNING Ekonomibyggnader och mark överlåtes utan städning. Bostadshus överlåtes i grovstädat skick. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen. 19

20 0

21 VÄGBESKRIVNING Fastigheten är belägen längs vägen mellan Hycklinge och Björkfors samhälle. Från Björkfors, följ vägen mot Drabo. Efter 7 km ta höger mot Hycklinge. Följ sedan vägen ytterligare 6 km och ta då av vänster mot Mulestad. Från Hycklinge, ta av från väg 135 mot Björkfors. Följ vägen 4,5 km och ta sedan höger mot Mulestad. Efter att man svängt mot Mulestad, följ vägen 900 meter och ta sedan vänster in på en liten grusväg. Håll höger där vägen delar sig och följ den tills den slutar. KOORDINATER SWEREF99, X = , Y = ADRESS Merhult Ängåsen, Horn 1

22 Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller Areal icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller Areal förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande. Copyright: Areal i Sverige AB, 015. Text: Mats Nilsson. Foto: Magnus Jansson. Layout: Eva Linder. Lantmäteriverket. Ärende nr MS007/0458. FASTIGHETEN UTBJUDES TILL FÖRSÄLJNING GENOM AREAL LINKÖPING Ansvarig mäklare MATS NILSSON Reg. fastighetsmäklare Tel: Mob: E-post: MAGNUS JANSSON Reg. fastighetsmäklare Tel: Mob: E-post: GÖTEBORG HEDEMORA HÄSSLEHOLM JÖNKÖPING KALMAR KARLSTAD LINKÖPING LJUNGBY LJUSDAL LULEÅ MALMÖ SANDVIKEN SIMRISHAMN SKÖVDE STOCKHOLM ULRICEHAMN UPPSALA VADSTENA VETLANDA VÄNERSBORG VÄSTERÅS VÄXJÖ ÅMÅL ÖREBRO

23 KÖPARENS OCH SÄLJARENS ANSVAR FÖR FASTIGHETENS SKICK MED MERA UTGÅNGSPUNKT FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte borde upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år. KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera svårtillgängliga utrymmen och områden av fastigheten. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fukt- och rötskador samt sättningar och andra skador i grunder på byggnader, vatten- och avloppsanläggningar, fastighetsgränser och virkesförråd, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, grundförhållanden mm. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Köparen måste räkna med att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering. ANLITANDE AV BESIKTNINGSMAN Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita så kallad besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning. Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul. Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring. I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, så kallad köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar. SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant 3 1

24 eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen. SÄLJARENS UTFÄSTELSE Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser. AVTALSFRIHET FRISKRIVNING Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion. 4

25 5

26 6

27 Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark Väg och kraftledning Övrig areal Summa landareal Summa vatten hektar 17,7 0,0 0,9,0 0,0 0, 0,8 0,0 % 85,1 0 4,3 9,6 0 1 Virkesförråd Totalt Tall Gran % Löv Ädellöv Contorta Medeltal Naturvårdsvolym per ha 146 Bonitet och tillväxt Fastighetens medelbonitet per ha Tillväxt per år vid framskrivnings- är beräknad till 7,3 tidpunkten uppskattad till cirka 99 Avverkningsförslag Totalt under perioden Varav gallring 309 och föryngringsavverkning 794 Län: Östergötlands län Kommun: Kinda Församling: Hycklinge Fastighet: MERHULT 1:

28 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass ha % Totalt /ha Tall % Gran % Löv % Ädellöv % Contorta % Kalmark 1,3 8-9 år, , , , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) 0,0 Överst / Frötr [,1] Övriga skikt [1,1] Summa/Medel 17, Arealfördelning Areal % Åldersklasser Län: Östergötlands län Kommun: Kinda Församling: Hycklinge Fastighet: MERHULT 1:

29 Skogens fördelning på huggningsklasser Areal Virkesförråd Huggningsklass ha % Totalt /ha Tall % Gran % Löv % Ädellöv % Contorta % Kalmark K1 1,3 8 K, Röjningsskog R1 0, R, Gallringsskog G1 6, G 0, Föryngrings- S1 0, avverknings- S 1, skog S3 1, Lågproducer- E1 0,0 ande skog E 0,0 E3 0,0 Överst / Frötr ÖF [,1] Övriga skikt [1,1] Summa/Medel 17, Huggningsklasser Kalmark K1 Kalmark, återväxtåtgärder återstår Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. K Kalmark där återväxtåtgärderna är utförda Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Röjningsskog R1 Plantskog < 1,3 m Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. R Ungskog > 1,3 m Skog som är över 1,3 m och som i utvecklingshänseende motsvarar röjningsskog. Gallringsskog G1 Yngre gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). G Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringsavverkningsskog S1 Slutavverkningsbar skog Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. S Slutavverkningsmogen skog Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden S3 Slutavverkningsbar skog som ej bör slutavverkas Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Lågproducerande skog E1 Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. E Gles skog Gles skog/skog av ett för marken olämpligt trädslag. E3 Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär. Län: Östergötlands län Kommun: Kinda Församling: Hycklinge Fastighet: MERHULT 1:

30 Skogens fördelning på målklasser Areal Virkesförråd Tillväxt PG Målklass ha 16,3 % 9,6 445 % 95,0 886 % 94,7 K - produktion K - naturvård NS 1,3 7, ,0 50 5,3 NO Summa 17,6 100, , ,0 Impediment Myr Berg 0,0 0,9 ha ha Målklasser Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd: PG Produktion med Generell naturhänsyn Områden där intresset för virkesproduktion är dominerande. Generell naturhänsyn tas i form av detaljhänsyn och hänsynsytor. K * Kombinerade mål Kombinerade mål med ett uttalat produktionsintresse och ett naturvårdsintresse som vida överstiger generell hänsyn. NS Naturvård Skötselkrävande Naturvård utan produktionsintresse där området gynnas av en naturvårdande skötsel. NO Naturvård Orört Naturvård utan produktionsintresse där området lämnas orört. * PF enligt Skogsstyrelsen Län: Östergötlands län Kommun: Kinda Församling: Hycklinge Fastighet: MERHULT 1:

31 Avverkning och tillväxt Avverkning Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdstidpunkt. Åldersklass Kalmark - 9 år Lågprodskog(E) Övriga skikt Summa Total avverkning ha 1,1 1,5 5,0 0,3 0,7 8,6 Högre alt: Lägre alt: Barr Gallring Löv varav gallring 676 varav gallring 5 Totalt ha 0,8 1,1 [3,] 1,9 Föryngringsavverkning Barr Löv 309 och föryngringsavverkning 309 och föryngringsavverkning 1 Totalt Tillväxt I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs. Åldersklass Kalmark - 9 år Lågprodskog(E) Övriga skikt Summa Barr Tillväxt Löv Totalt Areal och virkesförråd vid planperiodens slut ha 1,9 4,1,5 0,9 4,6 0,3,7 0,7 [1,1] 17, /ha Län: Östergötlands län Kommun: Kinda Församling: Hycklinge Fastighet: MERHULT 1:

32 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1, Skifte 1 Avd nr Areal ha (-) [Skikt] Ä g o Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd ha avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Med höjd m 1 0,6 1 5 G1 B PG , S3 B NS,s ,3 1 3 K G6 1 PG (-0,) 7 3 [,3] 1 10 ÖF G PG X (-0,) 7 4 0,3 1 0 R G PG 0X (-0) 7 5 1, S T PG (-0,) 7 6 0, G T PG , R G8 5 8 PG 0X Län: Östergötlands län Kommun: Kinda Församling: Hycklinge Fastighet: 7 [1,1] MERHULT :9 Skärm G PG X , R G PG 0X , G1 T PG Stamantal /ha G-yta m Terräng GYL Trp Fukt VegTyp 1 Beskrivning Granunderväxt Sp kantz m vdrg Odlingsspår Inslag ädellöv Gupper med självföryng. gran Yngre tall S om väg Luckigt Gupper med självföryng. gran Yngre tall S om väg Luckigt Gruppställt Självföryngr. gran T18-T Delvis granuv. Självföryngr. gran Skärmträd delvis avv Självföryngr. gran Skärmträd delvis avv. -14 Fd stormskada Gruppställt Odlingsspår Åtgärd Alternativ Gallring-Röjning Gallring Naturvårdshuggning Hjälpplantering Hyggesrensning Återväxtkontroll Avverkning av överståndare/fröträd Röjning Gallring Föryngringsavv, fröträd lämnas Ingen åtgärd (Alternativ ) Sista gallring Röjning Röjning Avverkning av överståndare/fröträd Röjning Ingen åtgärd A n g Uttag inkl tillväxt % Löpande tillväxt per ha 8,1 4,1 0,4,8 8,6,8 6,9 3, 4,7 3, 6,6 3

33 3 [,3] 1 10 ÖF G PG X (-0,) 7 4 0,3 1 0 R G PG 0X (-0) 7 5 1,3 (-0,) S T PG Avdelningsbeskrivning Skifte: 1, Skifte Avd nr 7 Areal ha 0,7 (-) [Skikt] 1,1 Ä g 1 o 1 Ålder 70 år 15 Hkl G Skikt R T4 SI G8 Virkesförråd ha 5 avd 8 Målklass PG PG Trädslag TGLÄC 0X000 Med 4 diam cm 3 Med 0 höjd m 5 7 [1,1] 1 90 Skärm G PG X , R G PG 0X , G1 T PG , G1 G PG ,7 1 6 R1 G PG ,3 1 0 K1 G PG , G1 G PG Län: Östergötlands län Kommun: Kinda Församling: Hycklinge 1 19 Fastighet: 14 1,8 MERHULT :9 G1 T PG (-0,1) , R B 6 6 PG Stamantal 650 /ha G-yta 30 m Terräng GYL Trp 1 Fukt VegTyp 9 Gupper med självföryng. gran Yngre tall S om väg Luckigt Gruppställt Självföryngr. gran T18-T Delvis granuv. Beskrivning Självföryngr. gran Skärmträd delvis avv. -14 Självföryngr. gran Skärmträd delvis avv. -14 Fd stormskada Gruppställt Odlingsspår Delvis granuv. Gallrat -14 Torvmark Delv försumpat Gallrat -14 Lövuppslag Fd inäga Varier bonitet Älgskador tall Avverkning av överståndare/fröträd Röjning Gallring Föryngringsavv, fröträd lämnas Ingen åtgärd (Alternativ ) Sista Åtgärd gallring Alternativ Röjning Röjning Avverkning av överståndare/fröträd Röjning Ingen åtgärd Ingen åtgärd Lövröjning Röjning Markberedning Plantering Återväxtkontroll Lövröjning Ingen åtgärd Gallring Gallring Röjning Gallring-Röjning främst löv A n g Uttag inkl tillväxt 7 % ,8 8,6,8 Löpande tillväxt 6,9 per ha 3, 4,7 3, 6,6 7,5 0,6 0,3 13,7 11,,3 33

34 10 0, G1 G PG ,7 6 R1 G PG Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 1, 1,3 Skifte 1 0 K1 G PG Avd nr Areal ha (-) [Skikt] Ä g o Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd ha avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Med höjd m 13 0, G1 G PG , G1 T PG (-0,1) , R B 6 6 PG , S1 T PG , G1 T PG X (-0,3) , G1 T PG X Län: 0 Östergötlands 0, 16 län Kommun: Kinda Församling: Hycklinge Fastighet: MERHULT 1: Stamantal /ha G-yta m Terräng GYL Trp 9 Fukt VegTyp 1 9 Torvmark Delv försumpat Gallrat -14 Lövuppslag Beskrivning Fd inäga Varier bonitet Älgskador tall Varier bonitet Gran C delen Bergbundet Varier bonitet Gruppställt Torvmark Försumpat Inägomark Övrig inägomark Övrig landareal Tomt Ingen åtgärd Lövröjning Röjning Markberedning Plantering Återväxtkontroll Åtgärd Alternativ Lövröjning Ingen åtgärd Gallring Gallring Röjning Gallring-Röjning främst löv Underväxtröjning före föryngr-avv (Förberedande ) Föryngringsavverkning Plantering (Följd) Ingen åtgärd (Alternativ ) Gallring Gallring A 1-5 n g % Uttag inkl 0 tillväxt ,5 0,6 0,3 Löpande tillväxt per ha 13,7 11,,3 6,8 5,6 7,4 34

35 16 0, S1 T PG , G1 T PG X (-0,3) 7 Avdelningsbeskrivning Skifte: 18 1, 0,3 Skifte G1 T PG X Avd 19 nr Areal ha (-) [Skikt] Ä g 5 o Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd ha avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Med höjd m 0 0, 16 Län: Östergötlands län Kommun: Kinda Församling: Hycklinge Fastighet: MERHULT 1: Stamantal /ha G-yta m Terräng GYL Trp 1 9 Fukt VegTyp Varier bonitet Gran C delen Bergbundet Varier bonitet Gruppställt Torvmark Försumpat Inägomark Beskrivning Övrig inägomark Övrig landareal Tomt föryngr-avv (Förberedande ) Föryngringsavverkning Plantering (Följd) Ingen åtgärd (Alternativ ) Gallring Gallring Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt % 6,8 5,6 7,4 Löpande tillväxt per ha 35

36 Kommentarer till MERHULT 1:9 Allmänt Fastigheten utgörs av ett skifte, norr om Merhults by. Merhult är beläget cirka en mil söder om Björkfors, nära landsvägen mot Hycklinge i Kinda Kommun. Avverkning och skogsskötsel Virkesförrådet är beräknat till cirka 146 m³sk/ ha vid planens upprättande. Avverkningsförslaget medför en mindre sänkning av virkesförrådet över tioårsperioden som planen avser. Föryngringsavverkning är föreslagen av avd. 5 och 16. Ett par bestånd är i behov av gallring vid inventeringen och röjning är aktuellt vid flera tidpunkter under planperioden. En del föryngringsarbete, avveckling av fröträd och markberedning är prioriterat. Naturvård Avdelningar med målklass NO eller NS utgör mer än 5 %. Vattenskydd Fastigheten berörs inte av något Vattenskyddsområde eller Natura 000 område. Lövskog i landskapet (underlag för skogscertifiering) Vid planens upprättande finns det tillräckligt med lövdominerad skogsmark på lämpliga marker för att uppnå PEFC och FSC:s normer om minst 5 %. Se lövrapport. Fornminnen/kulturmiljövård Inga kända fornminnen finns registrerade inom fastigheten. Odlingsspår och kulturväxter förekommer och bör visas stor hänsyn i skogsbruket. Målsättning skogsägare Skogsägares målsättning över planperioden är inte klarlagt på grund av eventuellt ägarskifte. Län: Östergötlands län Kommun: Kinda Församling: Hycklinge Fastighet: MERHULT 1:

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs

Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs Nyproduktion Radhus, i Korsanäs Ronneby. Nu har du möjligheten att skapa ett drömboende med närhet till havet i vackra Korsanäs. Totalt 8 radhus planeras

Läs mer

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsrättslägenhet Boarea: 70 m2 Antal rum: 3 rum och kök. Byggår: 1957-1960 Avgift: 3 388 kr/mån. Utgångspris: 250 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Husfakta PRIS 2 875 000 kr ADRESS Kungsvägen 30, 302 70 Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Frösakull 1:46 BOSTADSTYP Friliggande villa BYGGNADSTYP 1 ½-plans villa BYGGÅR

Läs mer

Boende med möjligheter... Slingervägen 22, Haverdal

Boende med möjligheter... Slingervägen 22, Haverdal Boende med möjligheter... Slingervägen 22, Haverdal Husfakta PRIS 1 600 000 kr. Accepterat utgångspris ADRESS Slingervägen 22, 30570 Haverdal FASTIGHETSBETECKNING Halmstad Gullbrandstorp 2:4 BOSTADSTYP

Läs mer

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN!

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! VILLA VÄSTERHANINGE BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! 2 PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! Lantligt

Läs mer

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr VILLA RÖNNINGE TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr KULTUR- HISTORISKT HUS MED ANOR FRÅN DALARNA ÅR 1860! 2 FANTASTISK FAMILJEVILLA MED

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

AHRE FASTIGHETSBYRÅ HAGEVÄGEN TVÅ

AHRE FASTIGHETSBYRÅ HAGEVÄGEN TVÅ AHRE FASTIGHETSBYRÅ HAGEVÄGEN TVÅ Fantastiskt flexibel flerfamiljsvilla om 218 + 86 kvadrat i disposition om tre lägenheter med 4-6 rok, 4 rok samt 2 rok i bra skick Etbl. 1987 KRISTINELUNDSGATAN TIO 031

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

T r i l l a b a k k a g å r d. nära Övedskloster

T r i l l a b a k k a g å r d. nära Övedskloster T r i l l a b a k k a g å r d nära Övedskloster Smältande sol, ljusblå himmel. Vida åkrar utsträckta över kuperat landskap. Axen fullmogen, nickar och vajar i knappt märkbar bris. Under de höga trädens

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING. SOLGATAN 22, 4 tr. STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr

TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING. SOLGATAN 22, 4 tr. STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr SOLGATAN 22, 4 tr STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING 2 LJUS OCH TOPPMODERN LÄGENHET I POPULÄRT OMRÅDE Redan i hallen välkomnas

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

WARFVINGES VÄG 7, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 53 kvm AVGIFT: 2 937 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr

WARFVINGES VÄG 7, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 53 kvm AVGIFT: 2 937 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr WARFVINGES VÄG 7, 4 tr STORLEK: 2 rok, 53 kvm AVGIFT: 2 937 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr NR Ö H D T S LJU GE ME LÄ KONG BAL 2 HÖRNLÄGE MED BALKONG MOT INNERGÅRDEN Warfvinges Väg 7 ligger inbäddad

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Inflyttningsklar trea med låg avgift! Broddesonsgatan 63 B, Centrum

Inflyttningsklar trea med låg avgift! Broddesonsgatan 63 B, Centrum Inflyttningsklar trea med låg avgift! Broddesonsgatan 63 B, Centrum Lägenhetsfakta PRIS AVGIFT 1 475 000 SEK. Accepterat utgångspris 2 740 kr/månad I månadsavgiften ingår värme, vatten och kabel-tv. BOSTADSTYP

Läs mer

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Trevlig lägenhet belägen på första våningen. 3 r o k varav två sovrum. Hasselvägen 10A, lugnt läge i sydvästra Rimbo. Liten (8 lgh) och trivsam bostadsrättsförening

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Kan Du tänka dig att bo bättre? I en genuin havsnära Gotlandsmiljö hittar Du dessa vackra naturtomter för permanent-, weekend- eller fritidsbyggnation. Området

Läs mer

Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad

Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad Modern lägenhet med lugnt och trivsamt läge i Hammarby Sjöstad. Ljust och högt läge i huset, våning 3. Lägenheten har genomgående ekparkett och målade väggar.

Läs mer

Trivsam 2:a på bästa läge utmed Nissan! Strandgatan 2

Trivsam 2:a på bästa läge utmed Nissan! Strandgatan 2 Trivsam 2:a på bästa läge utmed Nissan! Strandgatan 2 Lägenhetsfakta PRIS 1 450 000 SEK Accepterat utgångspris MÅNADSAVGIFT 3 740 SEK. I månadsavgiften ingår värme, vatten och kabel-tv. BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Läs mer