Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn Gunnar Scorénius Utredare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare"

Transkript

1 Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn Gunnar Scorénius Utredare

2 Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon anledning bekostas av det allmänna (7 lagen 1997:736 om färdtjänst). I samband med att lag om färdtjänst trädde ikraft 1998 övergick färdtjänsten från att ha varit ett bistånd enligt socialtjänstlagen till att bli en transportfråga. Färdtjänst är en form av kommunal service som regleras genom lag om färdtjänst. Färdtjänst är ett beslut om hjälp med transport, så kallad särskild kollektivtrafik. Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken innebär att man exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, göra sig förstådd med mera. Är den allmänna kollektivtrafiken så utformad att en funktionshindrad ska kunna använda den föreligger ingen rätt till färdtjänst. 1.2 Allmänt om riksfärdtjänst Riksfärdtjänst är ett kommunikationsmedel i enlighet med lag om riksfärdtjänst (1997:735). Riksfärdtjänst är en ersättning för extra kostnader som uppstår vid resa mellan kommuner i Sverige. De extra kostnaderna ska uppstå till följd av funktionshindret och kan bestå i att resenären behöver ha en ledsagare med sig vid resa med allmänna kommunikationer eller av att ett särskilt fordon måste användas för resan. 1.3 Allmänt om arbetsresor Arbetsresor är en utvidgning av färdtjänst som också beviljas med stöd av lag om färdtjänst. Arbetsresor beviljas efter individuell prövning och avser resor till och från arbete eller utbildning för den som på grund av funktionshinder inte kan resa med allmänna kommunikationer. 1.4 Regler Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst fastställs av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun. 1.5 Överklagande Ansökan om färdtjänst handläggs enligt bestämmelserna i förvaltningslagen. Det innebär att beslut som går emot den sökande, eller innebär inskränkningar ska motiveras och innehålla information om hur beslut kan överklagas. 2

3 2 Färdtjänst 2.1 Färdtjänstresa Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken, som beviljas efter individuell prövning. Färdtjänsten omfattar alla typer av resor med undantag av sådana som ska bekostas av annan, exempelvis landsting/region, försäkringskassa, försäkringsbolag, organisationer eller annan. Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens funktionshinder. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera personer kan komma att resa i samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser. För att möjliggöra samordning av resorna kan den faktiska avresetiden avvika maximalt 30 minuter från den önskade. Den resande ska upplysas om den faktiska avrestiden vid beställning av resan. Vid samordning av resor kan restiden förlängas med maximalt 50 % eller högst 20 minuter. Färdtjänstberättigad ska vid resa kunna uppvisa giltigt färdtjänstkort och legitimation. Färdtjänstfordonet kan endast göra kortare stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas. 2.2 Färdtjänsttillstånd Tillstånd till färdtjänst kan beviljas till personer folkbokförda i Ulricehamns kommun. Funktionshindret ska vara av varaktig karaktär och får inte understiga tre månader. Hög ålder är i sig inget skäl för att bevilja tillstånd till färdtjänst, utan det är funktionshindret och dess konsekvenser att nyttja allmänna kommunikationer som avgör om tillstånd beviljas. Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte heller någon grund för att bevilja tillstånd till färdtjänst. Tillståndet får i enlighet med 9 lag om färdtjänst i skälig omfattning förenas med föreskrifter om färdsätt, i vilket område resor får göras samt hur många resor som tillståndet omfattar. Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med villkor. För personer som uppfyller kravet för att få färdtjänst och funktionshindret bedöms vara permanent, utfärdas ett färdtjänsttillstånd tillsvidare. För personer som uppfyller kravet för att få färdtjänst, men funktionshindret inte bedöms vara permanent, utfärdas ett färdtjänsttillstånd för viss tid, som längst 3 år. Färdtjänstberättigad som beviljats färdtjänst under viss tid har själv ansvar för att ansöka om förnyat färdtjänsttillstånd. För att inte riskera få en period utan gällande färdtjänsttillstånd måste ansökan vara inlämnad senast en månad innan det tidigare tillståndet upphör. Ett färdtjänsttillstånd är personligt och kan inte överlåtas på någon annan person. Enligt 12 lag om färdtjänst kan tillståndet återkallas. Missbruk av färdtjänsttillståndet eller ändrade förhållanden, kan innebära att tillståndet återkallas eller att täckning för vissa kostnader faktureras den enskilde. 3

4 Färdtjänsttillståndet kan tidsbegränsas för funktionshindrade som behöver färdtjänst endast under vinterhalvåret. 2.3 Barn Om sökanden är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder, 7 2 st. lag om färdtjänst. Små barn färdas normalt inte ensamma med allmänna kommunikationsmedel. Detta gäller både barn med eller utan funktionshinder. Barnets funktionshinder kan dock vara av den art att barnet inte kan resa med allmänna kommunikationsmedel även om det åtföljs av en vuxen. 2.4 Färdtjänstområde Den färdtjänstberättigade får resa obegränsat antal resor inom Ulricehamns kommun, resor till och från angränsande kommuner (Borås, Falköping, Herrljunga, Jönköping, Mullsjö och Tranemo kommuner samt Landvetters flygplats). 2.5 Resor i annan kommun För att få tillstånd till resa inom annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en särskild prövning som görs efter ansökan till färdtjänsthandläggaren. Egenavgiften beräknas på samma sätt som i Ulricehamns kommun. Resenären betalar hela kostnaden till chauffören, därefter skickas kvitton till färdtjänsthandläggaren som betalar tillbaka mellanskillnaden. Kommunen beviljar maximalt fyra (4) enkelresor per vecka i annan kommun. Extra resor kan beviljas vid utbildning/kurs. Vid flytt till annan kommun beviljar Ulricehamns kommun 20 enkelresor under första månaden i den nya kommunen. Färdtjänstberättigad betalar samma egenavgift som i Ulricehamns kommun och samma betalningsrutin gäller som i ovanstående stycke (resor i annan kommun). 2.6 Avgift för färdtjänst I de fall Ulricehamns kommun är tillståndsgivare bestäms avgifterna av kommunen. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader. Kommunfullmäktige fastställer årligen vilka egenavgifter som ska gälla vid färdtjänstresor. För 2014 gäller följande: För resa upp till 3 km erlägger den färdtjänstberättigade 32 kr inklusive moms i egenavgift oavsett om samåkning sker eller inte. För annan färdtjänstresa över 3 km erlägger den färdtjänstberättigade dels en grundavgift om 20 kr per resa och dels 2,50 kr per km i egenavgift inklusive moms. Vid samåkning för resa över 8 km reduceras egenavgiften med 50 % för del utöver grundavgift. Nattrafiken har dubbel taxa. Taxan för ungdomar är 75 % av ordinarie pris. Lägsta avgift är 32 kr för vuxen och 24 kr för ungdom. Nattaxa gäller kl Vuxen Ungdom (7-26 år) priserna i tabellen dubbleras Resor upp till 3 km 32 kr 24 kr Resor inom Ulricehamns kommun, samt resor till Borås, Falköping, Herrljunga, Jönköping, Mullsjö och Tranemo kommuner som 20 kr i grundavgift + 2,50 kr per km Dock lägst 32 kr 75 % av totalbeloppet Dock lägst 24 kr 4

5 överstiger 3 km Resor till Landvetter flygplats 185 kr 139 kr Egenavgiften avrundas till hela krontal som betalas, om inget annat bestämts, kontant till chauffören. 2.7 Trafikutbud och beställning Färdtjänsten får nyttjas hela dygnet under alla veckodagar. Den färdtjänstberättigade ska beställa sin resa minst två timmar i förväg. Sker resan kvälls- eller nattetid ska beställning göras senast klockan alla dagar. Resor över 40 km bör beställas senast sex timmar före avresan. Avbeställning av bokad resa måste ske senast en timme före tidpunkten för bokad resa. Resor i färdtjänsten samordnas i möjligaste mån. Beställningscentralen utför samordningen i samband med bokningen av resan. 2.8 Avgift för utebliven resa Om färdtjänstresenär uteblir från en beställd resa eller om resenären inte avbeställer sin resa inom föreskriven tid kan kommunen, efter utredning av färdtjänsthandläggaren, återkräva den uppkomna merkostnaden. 2.9 Ledsagare Tillstånd till ledsagare ges endast då den enskilde behöver hjälp under färden förutom den hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är knutet till själva resan och inte det behov av hjälp den enskilde eventuellt behöver vid resmålet. Färdtjänstberättigad som beviljats ledsagare har rätt att ta med ledsagaren gratis. Ledsagaren måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade och ska kunna ge den färdtjänstberättigade den hjälp hon/han behöver under resan. Ledsagaren bör inte vara färdtjänstberättigad. Om en färdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare, innebär det inte någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare Personaltillstånd Personer som har färdtjänsttillstånd och som bor i någon särskild boendeform, gruppbostad eller har insats enligt socialtjänstlagen eller LSS i annat eget boende kan, vid behov, få ta med sig tjänstgörande personal som ledsagare även om de inte blivit beviljade detta i sitt färdtjänsttillstånd. Resan ska beställas av personal som uppger till beställningscentralen att den färdtjänstberättigade kommer att åtföljas av personal. Med personal räknas anställda inom kommunen eller entreprenörer och kooperativ som kommunen anlitat att utföra motsvarande uppgift, dock inte arvoderade medhjälpare, t ex kontaktpersoner Medresenär I mån av plats får medresenär följa med på resan. Medresenär bekostar själv sin resa med samma avgift som den färdtjänstberättigade. Medresenären måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. Färdtjänstberättigad äger utan extra avgift rätt att ta med egna barn under 15 år på resan. Det får dock inte innebära att det krävs extra fordon för resan. 5

6 2.12 Individuella behov Individuellt prövad hjälp beviljas. Det kan t ex vara - Bärhjälp ur och in i bostaden - Individuella villkor (behov att resa ensam) - Utrymme för rullstol - Extra utrymme vid sittplats Om resenären behöver särskild service t ex hämtas och lämnas inne, ska detta uppdrag vara inskrivet i tillståndet av färdtjänsthandläggaren Bagage Endast bagage motsvarande vad som kan medtas på bussen, d v s en kasse i varje hand eller en resväska får tas med vid färdtjänstresa utan att meddela transportören i förväg. Vid behov av mer bagage ska detta anmälas vid beställningen. Bagaget får inte innebära att ett större fordon måste trafikera resan Arbetsresor Den som beviljats färdtjänst, kan erhålla arbetsresor mellan bostaden och arbetet, inom färdtjänstområdet. För arbetsresor och utbildningsresor -gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller liknande utbildning, samt daglig verksamhet enligt LSS eller SoL-insatser, krävs ett speciellt tillstånd som beviljas individuellt. Arbetsresor beviljas inte för ideella uppdrag. Arbetsresor är endast tillåtna till och från arbetet, men den som är beviljad resa kan på väg till och från resmålet hämta eller lämna barn i förskolan. Kostnaden för arbetsresor ska motsvara Västtrafiks vid varje tillfälle gällande taxa för kollektivtrafik inklusive gällande rabatter vad avser resor till och från arbete/studier. Vid beräkning av taxan ska Västtrafiks rabatter till ungdomar och studerande beaktas. Fakturering för arbetsresor sker i efterhand Bilstöd Kommunen har möjlighet att avslå en ansökan eller meddela begränsat tillstånd för färdtjänst, arbetsresor eller riksfärdtjänst om den sökande uppbär bilstöd. Begränsningen i tillståndet kan i sådana fall innebära att den enskilde beviljas färre antal resor, eller att tillstånd meddelas för vissa tidsperioder Husdjur Vid resor med allmänna kommunikationer får husdjur medföras enligt trafikföretagens anvisningar. Vid resor med taxi och specialfordon får husdjur inte medföras. Undantag medges alltid för ledarhundar. 6

7 3 Riksfärdtjänst 3.1 Riksfärdtjänsttillstånd Tillstånd till färdtjänst kan beviljas till personer folkbokförda i Ulricehamns kommun. Riksfärdtjänst är endast avsedd för personer med grava eller omfattande funktionsnedsättningar, med en varaktighet om minst sex månader och som till följd av dessa måste resa på ett dyrare sätt än andra. Möjlighet att resa med allmänna kommunikationer prövas alltid i första hand. Riksfärdtjänst får inte nyttjas inom Ulricehamns kommuns färdtjänstområde. Tillstånd till riksfärdtjänst ges - Om resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte göras utan ledsagare - Om ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet - Om resan görs inom Sverige från en kommun till en annan utanför kommunens färdtjänstområde - Om resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare - Om resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna - Om resan inte är en tjänsteresa till följd av ett anställningsförhållande Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte någon grund för att bevilja tillstånd till riksfärdtjänst. Tillståndet får meddelas för visst antal resor och/eller viss tid. Tillståndet kan inte ges för resor som redan genomförts. Riksfärdtjänsttillståndet kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om ändrade förhållanden medför att tillståndets villkor bör ändras. Ett tillstånd kan också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänsten. 3.2 Barn Riksfärdtjänstresa kan beviljas till barn under 18 år om resan till följd av funktionshindret måste genomföras på ett särskilt kostsamt sätt. Barn över 10 år beviljas riksfärdtjänst på samma grunder som vuxna. 3.3 Ansökan Ansökan om riksfärdtjänst ska göras på särskild ansökningsblankett och ges in till färdtjänsthandläggaren senast tre veckor före resans utförande. 3.4 Färdsätt Kommunen beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens funktionshinder och övriga omständigheter. Ersättning för resor med hyrbil eller privatbil medges inte. Billigaste färdsätt ska användas vilket innebär följande: - I första hand används allmänna kommunikationer, d v s tåg, buss eller flyg där så är möjligt med hänsyn till resenärens funktionshinder. - I andra hand används allmänna kommunikationer i kombination med taxi eller specialfordon 7

8 - I tredje hand används enbart taxi eller specialfordon Annan prioritering kan göras om resan därigenom blir billigare. Vid resor med allmänna kommunikationer ska rabatter och billigare prisalternativ användas i så stor utsträckning som möjligt med hänsyn till funktionshinder och resans ändamål. Samåkning med anpassade fordon tillämpas. Avresa och ankomsttid kan förskjutas maximalt +/- 12 timmar från önskad tid. Hänsyn bör dock tas till speciella tillfällen då fast framkomsttid är en förutsättning. 3.5 Beställning Vid resa med tåg eller flyg bokar den av kommunen anlitade entreprenören biljetter enligt det beslut som tagits. Vid resa med taxi eller specialfordon ska den riksfärdtjänstberättigade själv beställa sin resa hos transportör som är godkänd av kommunen. 3.6 Egenavgift För resa med riksfärdtjänst ska en egenavgift erläggas som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen meddelar genom föreskrifter egenavgiftens storlek. Förordning om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst (1997:782) Vid resa med taxi och specialfordon och vid s k anslutningsresor betalar resenären sin egenavgift direkt till chauffören. Vid resa med tåg eller flyg kontaktas den riksfärdtjänstberättigade av entreprenören. 3.7 Ledsagare Vid riksfärdtjänstresa kan ledsagare behöva följa med. Kommunen betalar resa för med ledsagare under förutsättning att detta anses nödvändigt för resans genomförande. Fram- och återresa för ledsagare kan beviljas om omständigheterna så kräver. Om en riksfärdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagar, innebär det inte någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare. 3.8 Medresenär Person som inte är ledsagare men som önskar följa med på resan kallas medresenär. Vid resa med enbart allmänna kommunikationer betalar medresenär hela sin faktiska reskostnad. Vid resa med taxi eller specialfordon betalar medresenär en avgift som är lika stor som egenavgiften för den som beviljats riksfärdtjänst. Vid kombinerad resa taxi/specialfordon och allmänna kommunikationer betalar medresenär faktisk kostnad för allmänna kommunikationer och egenavgift för sammanlagda sträckan taxi/specialfordon enligt förordningen om egenavgifter för riksfärdtjänst. Riksfärdtjänstberättigade barn under 15 år medföljer gratis som medresenär. Tidpunkt då reglerna träder ikraft Dessa regler träder ikraft

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING...

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialutskottet AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... 3 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB Gata, box Innehar CSN/SFS-kort Postnummer Ort Telefon (även riktnummer) Ev. mobiltelefonnummer Ja Nej Rollator, fällbar Rullstol, fällbar

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-16 Vård- och omsorgsförvaltningen insatser 2007-08-16 2(10) BAKGRUND 3 LSS LAGSTIFTNINGENS INTENTIONER

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB CSN/Student-kort Nej Postnummer Ort Ev. mobiltelefonnummer Rollator, fällbar Rullstol, fällbar Lätt elrullstol (

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Till dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar.

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) SFS 2001:453 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser2001-06-07 2001-06-20 Utfärdad: Socialtjänstlag (2001:453) 2 Har upphävts genom lag (2011:328). 3 Har upphävts genom lag (2011:328). Först inlagd: Senast

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer