ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/15 Mål nr B 126/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/15 Mål nr B 126/14"

Transkript

1 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/15 Mål nr B 126/14 En arbetstagare har sagt upp sig och tagit anställning hos en konkurrent. Innan arbetstagaren slutade sin anställning överförde han väsentliga delar av arbetsgivarens kunddatabas till filer som sparades bl.a. på arbetstagarens personliga dator. Fråga bl.a. om kunddatabasen utgjort ett upphovsrättsligt skyddat verk eller omfattades av det s.k. katalogskyddet enligt 49 upphovsrättslagen. Även fråga om arbetstagaren brutit mot företagshemlighetslagen. Postadress Telefon Expeditionstid Box Måndag-fredag STOCKHOLM Telefax Besöksadress Stora Nygatan 2 A och B

2 2 ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 39/ Mål nr B 126/14 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART EVRY Business Applications AB, , Box 439, Huskvarna Ombud: advokaten Emma Fredberg, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 11235, Göteborg MOTPART OCH KLAGANDE M.K. i Jönköping Ombud: advokaterna Catharina Bratt och Håkan Sjöström, Gozzo Advokater HB, Box 35019, Göteborg MOTPART Xperitus AB, , Österängsvägen 2 A, Jönköping Ombud: advokaterna Catharina Bratt och Håkan Sjöström, Gozzo Advokater HB, Box 35019, Göteborg SAKEN Skadestånd m.m. ÖVERKLAGAD DOM Jönköpings tingsrätts dom den 10 oktober 2013 i mål nr T Tingsrättens dom, se bilaga. Bakgrund och tvisten EVRY Business Applications AB (Evry) och Xperitus AB (Xperitus) utför datakonsulttjänster åt företag som använder affärssystemet JD Edwards. Evry tillhandahåller även programvarulicenser för JD Edwards. M.K. var tidigare anställd hos Evry och ingick i bolagets ledningsgrupp. I M.K:s anställningsavtal med Evry anges att han inte får yppa eller kopiera material som han tagit del av inom ramen för sitt arbete hos Evry. Den 14 juni 2012 sade han upp sig från sin anställning i bolaget. Anställningen upphörde den 14 september Den 15 september 2012 började han att arbeta hos Xperitus.

3 3 Evry har upprättat en kunddatabas som innehåller uppgifter om kunder, kontaktpersoner, pågående projekt m.m. Den 3 juni 2012 förde M.K. över ett stort antal uppgifter ur denna kunddatabas till ett dropboxkonto som han disponerade och sparade där uppgifterna i Excel format. Den 16 juli 2012 exporterade M.K. innehållet i de nyss nämnda excel-filerna till en fil som skapats med Microsoft Office-verktyget Access, vilken är en enkel form av databas (accessdatabasen). Även accessdatabasen sparades på det aktuella dropboxkontot. Någon gång mellan den 17 och 24 september 2012 dvs. efter det att M.K. påbörjat sin anställning hos Xperitus ändrade han mappstrukturen i sin dropbox, varvid filerna lades i en mapp med namnet Xperitus. Accessdatabasen har sparats den 20 september Dropbox är en datalagringstjänst. Den som har tillgång till tjänsten kan spara datafiler på ospecificerade servrar som disponeras av Dropbox och filerna blir därigenom för användaren åtkomliga via internet från vilken dator som helst, t.ex. genom att en dropboxklient laddas ner till datorn och kopplas till dropboxkontot. Om så sker kommer normalt en kopia av filerna på dropboxkontot att sparas även lokalt på användarens dator. Den 20 september 2012 fanns kopior av de aktuella excel-filerna och accessdatabasen i vart fall på den eller de ospecificerade servrar där Dropbox lagrar data, på M.K:s stationära hemdator samt på en server på Evrys kontor (den s.k. demoservern). Filerna och accessdatabasen innehöll alltså uppgifter ur kunddatabasen. M.K. har även haft en dropboxklient installerad på en Ipad. Parterna är oense om en kopia av de aktuella filerna även funnits på denna och på en bärbar dator som användes av M.K:s fru. Ett par dagar efter att M.K. slutat sin anställning upptäckte personal vid Evry att M.K. fört över uppgifter ur kunddatabasen till filer på det aktuella dropboxkontot på sätt som nyss beskrivits. Den 8 november 2012 väckte Evry talan mot M.K. och Xperitus. Evry yrkade att M.K. och Xperitus skulle förpliktas att betala skadestånd enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) och lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (företagshemlighetslagen). Evry yrkade vidare att M.K. och Xperitus vid vite ska förbjudas att framställa exemplar av eller sprida Evrys kunddatabas (enligt upphovsrättslagen) samt utnyttja eller röja Evrys företagshemligheter i form av Evrys kunddatabas (enligt företagshemlighetslagen). Evry yrkade att tingsrätten skulle besluta om vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt avgjorts. Evry yrkade också att tingsrätten skulle besluta om intrångsundersökning enligt upphovsrättslagen. Tingsrätten biföll den 8 november 2012 Evrys yrkanden om interimistiskt vitesförbud och om intrångsundersökning. Dagen därpå den 9 november 2012 genomfördes intrångsundersökningar i M.K:s bostad och i Xperitus lokaler samt hos tre ställföreträdare för Xperitus. Förrättningarna avslutades den 13 december 2012.

4 4 I den överklagade domen ålade tingsrätten M.K. att betala visst skadestånd till Evry för brott mot upphovsrättslagen, medan talan mot M.K. för brott mot företagshemlighetslagen avslogs. Tingsrätten avslog Evrys talan mot Xperitus helt. Vidare biföll tingsrätten Evrys yrkande om vitesförbud mot M.K. enligt upphovsrättslagen och beslutade att det interimistiska vitesförbudet i denna del skulle bestå. Tingsrätten avslog övriga yrkanden om vitesförbud. Yrkanden Evry har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, helt ska bifalla Evrys talan vid tingsrätten samt befria Evry från skyldigheten att betala ersättning för Xperitus rättegångskostnader vid tingsrätten, och förplikta Xperitus och M.K. att betala ersättning för Evrys rättegångskostnader där. M.K. har anslutningsvis yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska ogilla Evrys talan avseende förbud och skadestånd, enligt domslutet punkterna 2 och 4 samt förplikta Evry att betala ersättning för M.K:s rättegångskostnader vid tingsrätten. Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden och yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har samma bevisning som vid tingsrätten tagits upp. Som grund för och till utveckling av talan har parterna åberopat detsamma som vid tingsrätten. Domskäl Utgör kunddatabasen ett upphovsrättsligt skyddat verk? En första fråga är om kunddatabasen skyddas av 1 upphovsrättslagen. Enligt denna bestämmelse har upphovsmannen upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk som denne skapat. Upphovsrätten innefattar, med vissa inskränkningar, en uteslutande rätt att förfoga över verket genom bl.a. att framställa exemplar av det (2 upphovsrättslagen). Kraven för upphovsrättsligt skydd kommer i lagtexten till uttryck genom orden "skapat" och "verk". Med utgångspunkt i förarbetena har i rättspraxis antagits att en förutsättning för upphovsrätt är att den litterära eller konstnärliga prestationen uppvisar ett visst mått av självständighet och individuell särprägel eller, med ett annat uttryck, att den uppvisar originalitet. Som en sammanfattande beskrivning av vad som ger en prestation upphovsrättsligt skydd används begreppet verkshöjd. Vilka närmare krav som ställs i dessa avseenden kan variera mellan olika typer av upphovsrättsligt skyddade verk (se till det föregående t.ex. NJA 2009 s. 159, NJA 2004 s. 149 och NJA 2002 s. 178).

5 5 Upphovsrätt m.m. till databaser regleras i EU:s direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser (databasdirektivet) och 1 upphovsrättslagen ska tolkas i ljuset av detta. Den svenska språkversionen av direktivet är inte i alla delar rättvisande. Med databaser avses i direktivet en samling av verk, data eller andra självständiga element som sammanställts på ett systematiskt eller metodiskt sätt och som var för sig är tillgängliga genom elektroniska medier eller på något annat sätt. Med databas avses inte de datorprogram som används när en databas tillverkas eller används (artikel 1). En databas ska, enligt databasdirektivet, åtnjuta upphovsrättsligt skydd om den på grund av urvalet eller sammanställningen av innehållet i databasen utgör ett intellektuellt verk som upphovsmannen skapat (artikel 3.1, i engelsk språkversion databases which, by reason of the selection or arrangement of their contents, constitute the author's own intellectual creation ). Av EUdomstolens praxis framgår följande. En databas ska omfattas av upphovsrätt om databasens struktur utgör ett intellektuellt verk. Med begreppet struktur avses hur upphovsmannen väljer ut, sammanställer och arrangerar de uppgifter som ingår i databasen. Begreppet syftar inte på de olika uppgifterna som ingår i databasen eller skapandet av dessa. Begreppet intellektuellt verk syftar på verkets egenart. Något krav på kvalitet eller estetiskt värde uppställs inte. Ifråga om databaser är kravet egenart uppfyllt om upphovsmannen genom urval eller sammanställning av de data som databasen innehåller har uttryckt sin kreativa kapacitet på ett egenartat sätt genom att göra fria och kreativa val och denne därmed har satt sin personliga prägel på databasen. Det ankommer på nationell domstol att göra bedömningen om dessa kriterier är uppfyllda. Databasdirektivet som syftar till att undanröja olikheter i de nationella rättsordningarna som kan utgöra hinder för den inre marknadens funktion tillåter inte att medlemsstaterna ger databaser upphovsrättsligt skydd på andra villkor än de som anges i direktivet. Se till det föregående t.ex. dom Football Dataco, C-604/10, EU:C:2012:115. Jfr dom Infopaq, C 5/08, EU:C:2009:465 punkterna och 45, dom Bezpečnostní, C- 393/09, EU:C:2010:816 punkterna samt dom Painer, C 145/10, EU:C:2011:798 punkterna Arbetsdomstolen gör i denna del följande bedömning. Evrys kunddatabas utgör en databas i direktivets mening. Kunddatabasen är uppbyggd på programvaran CRM on Demand som tillhandahålls av Oracles. Programvaran utgör ett sådant datorprogram som avses i artikel 1 i databasdirektivet, dvs. ett datorprogram som används när en databas tillverkas eller används. CRM on Demand innehåller ett antal moduler eller fält som kan användas när t.ex. en kunddatabas upprättas. CRM on Demand kan ändras av användaren för att passa till dennes verksamhet. Av utredningen framgår att Evry har strukturerat sin kunddatabas i fyra grupper. Under fliken Account finns huvudsakligen uppgifter om kunder och

6 6 möjliga kunder. Under fliken Contact finns kontaktuppgifter m.m. om nyckelpersoner på de företag som antecknats under Account. Under fliken Opportunity finns uppgifter om de affärs- och säljmöjligheter som yppat sig hos de aktuella företagen. Under fliken Lead finns uppgifter om intäkter och förväntade intäkter av de affärs- och säljmöjligheter som registrerats. Den nyss beskrivna systematiseringen är delvis en följd av anpassningar av CRM on Demand som Evry gjort i fråga om hur de uppgifter som ingår i databasen ska väljas ut, sammanställas och arrangeras. De anpassningar av databasens struktur som Evry genomfört framstår för Arbetsdomstolen som konventionella och Evry kan inte härigenom sägas ha uttryckt sin kreativa kapacitet eller satt sin personliga prägel på kunddatabasens struktur. Arbetsdomstolen delar alltså tingsrättens bedömning att Evrys kunddatabas inte utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk enligt 1 upphovsrättslagen. Omfattas kunddatabasen av skyddet i 49 upphovsrättslagen? Om en databas inte utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk enligt 1 upphovsrättslagen, kan databasen likväl omfattas av det s.k. katalogskyddet i 49 samma lag. Enligt den bestämmelsen har den som framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten. Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning när Sverige genomförde artikel 7 i databasdirektivet (se prop. 1996/97:111). Enligt artikel 7 i databasdirektivet ska den som framställer en databas ha en viss ensamrätt till denna. Ensamrätten benämns en rätt av sitt eget slag eller sui generis-skydd. En förutsättning för ett sådant skydd är att anskaffning, granskning eller presentation av den data (information) som ingår i databasen i kvalitets- eller kvantitetsmässigt hänseende utgör en väsentlig investering (i den engelska språkversionen: a database which shows that there has been qualitatively and/or quantitatively a substantial investment in either the obtaining, verification or presentation of the contents ). Syftet med sui generis-skyddet i direktivet är, enligt EU-domstolens praxis, att främja upprättande av system för lagring och behandling av befintliga uppgifter, och inte att främja skapande av uppgifter som senare kan samlas i en databas. Begreppet väsentlig investering syftar därför på de resurser som läggs ned på att upprätta själva databasen, dvs. att söka befintliga uppgifter och att samla dessa i databasen. I detta ingår att ordna uppgifterna systematiskt eller metodiskt i databasen, att tillse att dessa är individuellt tillgängliga och att kontrollera att de är korrekta under hela den tid som databasen är i drift. Däremot beaktas inte resurser som läggs ned på själva skapandet av uppgifterna. Se till det föregående t.ex. dom The British Horseracing Board, C- 203/02, EU:C:2004:695 och dom Innoweb, C-202/12, EU:C:2013:850. Artikel 7 innehåller också vissa undantag som saknar betydelse i målet. Ordalydelsen i 49 upphovsrättslagen tycks ha ett vidare tillämpningsområde än artikel 7.1 i databasdirektivet i fråga om vilka databaser som

7 7 skyddas. Det ligger också nära till hands att anta att medlemsstaterna i likhet med vad som gäller enligt artikel 3.1 inte får ge ett sui generis-skydd på andra villkor än de som anges i direktivet, jfr C-604/10 Football Dataco EU:C:2012:115 och NJA 2005 s Mot bakgrund härav ska Arbetsdomstolen pröva om Evrys kunddatabas omfattas av sui generis-skyddet. Om Arbetsdomstolen skulle finna att så är fallet behöver domstolen inte ta ställning till om 49 i detta avseende strider mot databasdirektivet. Arbetsdomstolen gör i denna del följande bedömning. Kunddatabasen upprättades ursprungligen 2008 och omfattar omkring 200 kundposter, avseende främst kunder, tidigare kunder och möjliga kunder. Totalt innehåller kunddatabasen, enligt vad Evry uppgivit, omkring informationsposter. Informationsposterna består bl.a. av uppgifter om företagen och deras affärssystem m.m., kontaktinformation till företagen och deras nyckelpersoner samt information om nuvarande och möjliga affärer med kunderna. Informationen samlas väsentligen in av Evrys säljare vid deras kontakter med kunderna. Uppgifterna registreras av säljarna i kunddatabasen. M.K. har vid förhör uppgivit att säljarna lägger omkring en timme per vecka på att registrera nya uppgifter i databasen. Enligt Arbetsdomstolens mening utgör det arbete som sålunda lagts ner på att anskaffa, granska eller presentera den information som ingår i databasen i kvalitets- eller kvantitetsmässigt hänseende en väsentlig investering. Kunddatabasen omfattas därför av sui generis-skyddet i databasdirektivet och därmed av skyddet i 49 upphovsrättslagen. Även i denna del kommer alltså Arbetsdomstolen till samma slutsats som tingsrätten. Har M.K. gjort intrång i Evrys rätt enligt 49 upphovsrättslagen? Katalogskyddet enligt 49 upphovsrättslagen ger skaparen en uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten. Det är fråga om framställning av exemplar oavsett om framställningen av verket sker helt eller delvis (2 andra stycket upphovsrättslagen). Sui generis-skyddet enligt artikel 7 i databasdirektivet ger den som producerar databasen rätt att förbjuda utdrag ur och/eller återanvändning av hela eller en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll. M.K. och Xperitus har inte ifrågasatt att Evry är innehavare av den rätt som 49 upphovsrättslagen ger skaparen. Tingsrätten har funnit att M.K. den 3 juni 2012 exporterat stora mängder uppgifter ur kunddatabasen till excel-filer på sitt dropboxkonto och att han den 16 juni 2012 sammanställt filerna i en ny databas på sitt dropboxkonto samt att dessa filer har funnits dels på hans dropboxkonto, dels på hans stationära dator i hemmet. Tingsrätten har funnit att hans agerande i dessa avseenden inte varit tillåtna enligt hans anställningsavtal och att M.K. därigenom i strid med 49 upphovsrättslagen framställt exemplar av Evrys

8 8 kunddatabas. Tingsrätten har inte funnit att M.K. på något annat sätt framställt exemplar av kunddatabasen eller spritt denna till annan. Arbetsdomstolen gör i dessa delar ingen annan bedömning än den tingsrätten gjort. Det kan tilläggas att de exemplar av databasen som M.K. framställt innefattar ett återanvändande av väsentliga delar av kunddatabasen och således ryms inom det område som ska skyddas enligt artikel 7 i databasdirektivet. Har Xperitus gjort intrång i Evrys rätt? Evry har gjort gällande att M.K:s agerande ska tillskrivas Xperitus och att även Xperitus därför ska anses ha gjort intrång i Evrys rätt enligt upphovsrättslagen. En förutsättning för att Xperitus ska hållas ansvarigt för intrånget i Evrys rätt enligt upphovsrättslagen är att M.K. agerat på Xperitus uppdrag, för dess räkning eller i vart fall att han agerat i tjänsten som arbetstagare hos Xperitus. Under den aktuella tiden var M.K. styrelseledamot i Xperitus moderbolag. Han hade träffat ett anställningsavtal med Xperitus. Anställningen tillträddes den 15 september Av utredningen framgår att M.K. efter att anställningsavtalet ingicks men innan anställningen tillträddes dels exporterat stora mängder uppgifter ur kunddatabasen till excel-filer på sitt dropboxkonto, dels sammanställt filerna i en ny databas på sitt dropboxkonto. Efter att han påbörjat sin anställning hos Xperitus har han flyttat de aktuella filerna till en mapp med namnet Xperitus. Det framgår även av utredningen att han den 20 september 2012 således efter att han påbörjat sin anställning hos Xperitus sparat accessdatabasen. Han har således vid det tillfället vidtagit någon eller några åtgärder med databasen. Vad dessa närmare bestått i är dock inte klarlagt. Utredningen ger inte stöd för att M.K. i dessa avseenden agerade på uppdrag från någon företrädare för Xperitus. Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att M.K:s uppgifter om varför han överfört uppgifterna till de aktuella filerna inte förtjänar tilltro. Istället ligger det närmare till hands att hans åtgärder vidtagits i syfte att senare kunna använda uppgifterna i sin anställning hos Xperitus. Utredningen ger dock inte stöd för att så kom att ske. Tvärtom talar vad som framkom vid intrångsundersökningen i november 2012 mot att uppgifterna i kunddatabasen har utnyttjats i Xperitus verksamhet. Mot bakgrund härav kan det enligt Arbetsdomstolens mening inte anses visat att M.K., när denne exporterade uppgifter ur kunddatabasen till excel-filer, sammanställde filerna i en ny databas eller flyttade dessa till en ny mapp på sitt dropboxkonto, agerade för Xperitus räkning eller att han därigenom skulle ha agerat i tjänsten som arbetstagare hos Xperitus.

9 9 Arbetsdomstolen instämmer därför i tingsrättens slutsats att Xperitus inte gjort intrång i Evrys upphovsrätt. Vitesförbud enligt upphovsrättslagen Tingsrätten har, på yrkande av Evry, förbjudit M.K. att framställa exemplar eller sprida kunddatabasen inklusive utdrag eller sammanställning av uppgifter hämtade ur kunddatabasen. Enligt 53 b upphovsrättslagen får en domstol vid vite förbjuda den som vidtar en åtgärd som innebär intrång i eller överträdelse av vissa regler i upphovsrättslagen, däribland 49 (se 57 upphovsrättslagen), att fortsätta med åtgärden. M.K. har i strid med 49 upphovsrättslagen framställt exemplar av Evrys kunddatabas. Vad som avses med Evrys kunddatabas får, enligt Arbetsdomstolens mening, anses tillräckligt entydigt och konkretiserat för att kunna läggas till grund för ett vitesförbud, trots att kunddatabasen inte ingivits i målet annat än genom vissa utdrag (jfr prop. 1993/94:122 s. 67). Med beaktande av artikel 7 i databasdirektivet bör förbudets räckvidd begränsas till att M.K. förbjuds att framställa exemplar eller sprida kunddatabasen inklusive utdrag eller sammanställning av väsentliga delar av kunddatabasen. Vitesbeloppet ska fastställas till det belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå denne att följa det föreläggande som är förenat med vitet, se 3 lagen (1985:206) om viten. Domstolen ska härvid beakta att ett fortsatt missbruk inte ska löna sig (prop. 1993/94:122 s. 67). Arbetsdomstolen finner att vitesbeloppet ska bestämmas till kr. Punkt 2 i tingsrättens dom ska ändras i enlighet härmed. Genom Arbetsdomstolens dom upphör tingsrättens interimistiska beslut om vitesförbud att gälla (domslutet punkt 6). Skadestånd enligt upphovsrättslagen I fråga om M.K:s skyldighet att betala ersättning för överträdelsen av 49 upphovsrättslagen gör Arbetsdomstolen ingen annan bedömning än den tingsrätten gjort. Tingsrättens domslut i den delen ska alltså fastställas. Angrepp på företagshemligheter Enligt 7 företagshemlighetslagen ska en arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som denne har fått del av i sin anställning under sådana förhållanden att han insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande. Om förfarandet ägt rum sedan anställningen upphört är arbetstagaren skadeståndsskyldig bara om det finns synnerliga skäl.

10 10 Parterna är ense om att innehållet i kunddatabasen utgjort en företagshemlighet, att M.K. fått del av den i sin anställning hos Evry samt att han varit medveten om att han inte fick avslöja innehållet i kunddatabasen. I målet är utrett att M.K. den 3 juni 2012 överfört väsentliga delar av Evrys kunddatabas till excel-filer som sparats på ett av honom disponerat dropboxkonto, att han den 16 juli 2012 sammanställt filernas innehåll till accessdatabasen samt att han omkring den 20 september 2012 placerat de nyss nämnda filerna i en mapp på sitt dropboxkonto med rubriken Xperitus. Han har därvid även sparat accessdatabasen. Som framgått ovan anser Arbetsdomstolen, i likhet med tingsrätten, att M.K:s förklaring till sin hantering av uppgifterna ur kunddatabasen inte förtjänar tilltro. I målet har, enligt Arbetsdomstolens mening, inte framkommit någon annan rimlig förklaring till M.K:s agerande än att han avsett att senare använda uppgifterna. Detta skulle kunna tala för att han även senare använt uppgifterna eller lämnat dem vidare. Emellertid tyder resultatet av intrångsundersökningen i november 2012 på att M.K. vare sig själv använt uppgifterna eller gjort dem tillgängliga för någon annan. Vid en samlad bedömning är någon sådan hantering av uppgifterna enligt Arbetsdomstolens mening inte visad i målet. Av det föregående framgår att M.K:s hantering av uppgifterna i kunddatabasen har skett i strid med hans anställningsavtal. Emellertid omfattar arbetstagares skadeståndsskyldighet enligt 7 företagshemlighetslagen inte varje hantering av företagshemligheter som sker i strid med anställningsavtalet, utan enbart ageranden som innefattar att arbetstagaren utnyttjar eller röjer en företagshemlighet. Med utnyttjande avses, enligt förarbetena, att någon i egen verksamhet praktiskt tillämpar den information som företagshemligheten innebär. Det ska vara fråga om ett kommersiellt utnyttjande, men det krävs inte att verksamheten går med vinst. Med röjande avses att gärningsmannen avslöjar hemligheten för någon annan (se prop. 1987/88:155 s. 41). Att begreppen röjande och utnyttjande inte omfattar åtgärder som utgör förberedelser för att senare själv kunna använda företagshemligheterna eller avslöja dem för andra framgår även av 7 andra stycket företagshemlighetslagen. Av bestämmelsen framgår att en arbetstagare som sedan anställningen upphört röjer eller utnyttjar en företagshemlighet bara kan åläggas skadestånd om det föreligger synnerliga skäl. Som exempel på omständigheter som kan utgöra synnerliga skäl anförs i förarbetena att arbetstagaren under sin anställning har förberett ett överförande av hemlig information till en konkurrerande verksamhet genom att systematiskt ha inhämtat eller upprättat dokumentation om företagshemligheten (prop. 1987/88:155 s. 46). Exemplet visar att sådana förberedande åtgärder inte i sig är avsedda att omfattas av begreppen röja eller utnyttja.

11 11 Evry har i målet anfört att redan de åtgärder som Arbetsdomstolen nu funnit styrkta i målet, med hänsyn till de bevissvårigheter som föreligger för arbetsgivare att visa annat än att arbetstagaren t.ex. olovligen kopierat hemligt material, ska anses utgöra ett röjande eller utnyttjande i lagens mening. Med beaktande av lagtextens utformning och de klara uttalandena i förarbetena finns enligt Arbetsdomstolens mening inget utrymme för en sådan tolkning av begreppen. Arbetsdomstolen delar alltså tingsrättens bedömning att M.K:s hantering av kunddatabasen inte innefattar att han röjt eller utnyttjat Evrys företagshemligheter. Evrys talan mot M.K. och Xperitus om skadestånd enligt företagshemlighetslagen ska därför avslås. Vid denna utgång ska även yrkandet om vitesförbud enligt företagshemlighetslagen avslås. I sammanhanget kan anmärkas att 11 företagshemlighetslagen, till skillnad mot 53 b upphovsrättslagen, inte medger att domstol meddelar vitesförbud vid försök eller förberedelse till brott mot lagen. Rättegångskostnader Utgången i Arbetsdomstolen är väsentligen densamma som vid tingsrätten. Evrys har förlorat sin talan mot Xperitus och ska därför ersätta Xperitus rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen. Evrys talan mot M.K. bifalls såvitt avser vitesförbud och skadestånd enligt upphovsrättslagen, men avslås i övrigt. I likhet med tingsrätten anser Arbetsdomstolen att de delar som varje part vunnit respektive förlorat får anses vara lika stora och att vardera parten i den tvisten ska stå sina egna rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen. Det anförda innebär att tingsrättens beslut avseende rättegångskostnader ska fastställas. Xperitus och M.K. har gemensamt yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med sammanlagt kr varav kr avser arbete och kr avser utlägg för ombuden. De har angett att av arvodesbeloppet samt utlägg för ombuden är hälften hänförliga till Xperitus och hälften till M.K. Xperitus har därutöver yrkat ersättning med kr för eget arbete. Med hänsyn till målets omfattning och art får, enligt Arbetsdomstolens mening, kr anses vara skälig ersättning för arbete. Övriga yrkanden är skäliga. Evry ska därmed ersätta Xperitus för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med kr.

12 12 Domslut 1. Med ändring av punkt 2 i tingsrättens domslut förbjuder Arbetsdomstolen M.K. vid vite om kr att framställa exemplar av eller sprida EVRY Business Applications AB:s kunddatabas, inklusive utdrag eller sammanställning av väsentliga delar av denna. 2. Tingsrättens domslut i överklagade delar ska i övrigt stå fast. 3. EVRY Business Applications AB och M.K. ska stå sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen i den del av målet som rör EVRY Business Applications AB:s talan mot M.K. 4. EVRY Business Applications AB ska ersätta Xperitus AB för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. 5. Vad tingsrätten förordnat om sekretess ska bestå. 6. Arbetsdomstolen förordnar med stöd av 43 kap. 9 andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att sekretessen enligt 36 kap. 2 samma lag för de utdrag i EVRY Applications AB:s kunddatabas, tingsrättens aktbilaga 4 8, som lagts fram inom stängda dörrar ska bestå. Ledamöter: Jonas Malmberg, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Håkan Löfgren och Annette Carnhede. Enhälligt. Rättssekreterare: Inge-Marie Nilsson

13 13 Tingsrättens dom (ledamöter: Agneta Frick, Jan Josefsson och Håkan Lave n) 1 BAKGRUND Evry Applications AB (i fortsättningen Evry) och Xperitus AB (i fortsättningen Xperitus) utför olika slag datakonsulttjänster. Evry tillhandahåller även programvarulicenser. M.K. var tidigare anställd hos Evry. Den 14 juni 2012 sade han upp sig från sin anställning i bolaget. M.K:s uppsägningstid löpte ut den 14 september Det 15 september 2012 började M.K. att arbeta i Xperitus. En kort tid efter det att M.K. påbörjat sin anställning hos Xperitus upptäckte personal på Evry att M.K. den 3 juni 2012 hade fört över ett stort antal uppgifter från Evrys kunddatabas till ett privat dropboxkonto. Den 16 juli 2012 hade M.K. sammanställt de överförda filerna i en ny databas. Någon gång mellan den 17 och den 24 september 2012, dvs. sedan M.K. börjat arbeta för Xperitus räkning, hade han ändrat mappstrukturen i sin dropbox. Den 8 november 2012 väckte Evry talan mot Xperitus och M.K. och yrkade att tingsrätten skulle besluta om en intrångsundersökningar i Xperitus och M.K:s datorer och telefoner. Det yrkades även att intrångsundersökning skulle genomföras i datorer och telefoner tillhörande tre ställföreträdare för Xperitus. Evry yrkade samtidigt att tingsrätten enligt lagen (1960:409) om upphovsrätt till litterära verk (i fortsättningen URL) interimistiskt vid vite skulle förbjuda Xperitus och M.K. att framställa exemplar av eller sprida Evrys kunddatabas. Evry yrkade också att tingsrätten enligt lagen (1990:409) om företagshemligheter interimistiskt vid vite skulle förbjuda Xperitus och M.K. att utnyttja eller röja Evrys företagshemligheter i form av Evrys kunddatabas. Tingsrätten biföll Evrys yrkanden om intrångsundersökningar och interimistiska vitesförbud. Intrångsunderökningarna genomfördes den 9 november Förrättningarna avslutades den 13 december YRKANDEN M.M. 2.1 Evry Evry har yrkat att tingsrätten enligt 7 kap. 53 b första stycket URL ska förbjuda Xperitus och M.K., vid vite av kr eller det belopp som tingsrätten finner skäligt, att framställa exemplar av eller sprida Evrys kunddatabas, inklusive utdrag ur Evrys kunddatabas eller sammanställning av uppgifter hämtade ur Evrys kunddatabas. Evry har även yrkat att förbud meddelas interimistiskt. Evry har vidare yrkat att tingsrätten enligt 11 lagen om skydd för företagshemligheter ska förbjuda Xperitus och M.K. vid vite av kr eller det belopp som tingsrätten finner skäligt att utnyttja eller röja Evrys företagshemligheter i form av Evrys kunddatabas, utdrag ur Evrys kunddatabas eller

14 14 sammanställning av uppgifter hämtade ur Evrys kunddatabas. Evry har även yrkat att förbud meddelas interimistiskt. Evry har yrkat att tingsrätten ska förplikta Xperitus och M.K. att solidariskt utge skadestånd till Evry med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 9 januari 2013 tills betalning sker. Av beloppet avser kr skadestånd för intrång i upphovsrätt och kr skadestånd för angrepp på företagshemligheter. 2.2 Xperitus och M.K:s inställning Xperitus och M.K. har motsatt sig samtliga yrkanden. De har inte godtagit något belopp för skadestånd som skäligt i och för sig men vitsordat yrkad ränta som skälig i och för sig. 2.3 Rättegångskostnader Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 3 RÄTTSLIGA GRUNDER 3.1 Evry Evry har åberopat följande grunder. Kunddatabasen har upphovsrättsligt skydd Evry har sammanställt alla för bolaget relevanta uppgifter hänförliga till kunder och potentiella kunder i en kunddatabas. Uppgifterna i kunddatabasen har sammanställts på ett systematiskt sätt och kunddatabasen utgör ett för verksamheten centralt strategiskt verktyg. Kunddatabasen har tagits fram genom ett omfattande och kostnadskrävande arbete, genom vilket Evry kartlagt och löpande kartlägger samtliga befintliga och potentiella kunder på den marknad Evry verkar. Kartläggningen har bland annat innefattat information om vilka kunder som finns, kontaktuppgifter, kontaktpersoner hos kunder, nyckelpersoner på viktiga positioner, interna uppföljningar av kontakter med kunder. Evry har även identifierat potentiella affärsmöjligheter och i kronor bedömt potentiell intäkt för varje sådan möjlighet. Det har krävts stor kunskap om såväl den marknad som den bransch som Evry verkar inom för att kunna göra denna kartläggning och för att på ett enkelt och effektivt sätt systematisera informationen inom ramen för kunddatabasen. Evry har vid skapandet av kunddatabasen använt sig av en dataapplikation, CRM on Demand. Inom denna ram har Evry självständigt beslutat vilken information som ska rapporteras in i systemet samt hur denna ska systematiseras och klassificeras. Systematiseringen är av betydelse för hur informationen grundläggande organiserats och hur den kan utläsas i användargränssnittet. Det är Evry som valt och till viss del namngett de rubriker på

15 15 olika nivåer som används. Klassificeringen är av betydelse för hur Evry kan använda information som styrningsinstrument i sin verksamhet. De uppgifter som finns sammanställda i kunddatabasen går inte att återfinna någon annanstans. Evry har självständigt sammanställt uppgifterna utifrån bolagets egen verksamhet och uppgifterna är till stor del så nära knutna till Evrys verksamhet att en oberoende framställning redan av detta skäl inte skulle kunna ge ett likartat uttryck. Kunddatabasen är ett resultat av medvetna val baserade på särskild kunskap och skapande insatser. Evry har genom kunddatabasen skapat en närmast fullständig bild av den marknad bolaget verkar på, och bolaget använder kunddatabasen i den löpande verksamheten för såväl verksamhetsstyrning och planering som för försäljning. Kunddatabasen uppdateras kontinuerligt med nya uppgifter. Kunddatabasen uppvisar sådan originalitet och självständighet att den i egenskap av verk åtnjuter skydd enligt 1 URL. Kunddatabasen är därutöver resultatet av ett mycket omfattande arbete och en väsentlig investering. Det är vidare ett mycket stort antal uppgifter som sammanställts. Om kunddatabasen inte skulle anses ha erforderlig s.k. verkshöjd är den i vart fall skyddad enligt katalogskyddet i 5 kap. 49 URL. Evry är innehavare av upphovsrätten Kunddatabasen har skapats av Evrys medarbetare inom ramen för deras anställning. I enlighet med vad som följer av respektive medarbetares anställningsavtal är Evry innehavare av upphovsrätten till kunddatabasen. Evry har ensamrätt till att framställa och sprida exemplar av kunddatabasen. Kunddatabasen utgör Evrys företagshemlighet Informationen i kunddatabasen är hänförlig till Evrys affärsförhållanden. Kunddatabasen hålls hemlig av Evry. Kunddatabasen sprids inte till utomstående parter och tillgången till kunddatabasen är begränsad till en liten krets personer som innehar nyckelpositioner i företaget. Ett röjande av kunddatabasen är ägnat att allvarligt skada Evry i konkurrenshänseende. Kunddatabasen utgör Evrys företagshemlighet. M.K. har gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång M.K. har genom att exportera stora mängder uppgifter ur kunddatabasen och spara ner dem i excelformat i sin privata dropbox framställt en otillåten kopia av kunddatabasen och har därmed gjort intrång i Evrys upphovsrätt eller närstående rätt. Genom att därefter sammanställa uppgifterna i accessdatabasen har M.K. framställt ytterligare ett otillåtet exemplar av kunddatabasen. M.K. har dessutom framställt ytterligare exemplar av accessdatabasen och placerat dessa i en mapp benämnd CRM (Customer Realationship Management) som i sin tur är en undermapp till Xperitus-mappen i M.K:s dropbox. För varje

16 16 dator där M.K. installerat en dropboxklient har kopior av de exporterade uppgifterna samt accessdatabasen sparats lokalt på respektive dator. Varje sådan lokalt sparad kopia av de exporterade uppgifterna respektive accessdatabasen, inklusive de kopior som skapats på demoservern, utgör ytterligare otillåtet framställda exemplar av kunddatabasen. Otillåtna exemplar har således framställts på i vart fall M.K:s stationära dator, M.K:s arbetsdator, demoservern och M.K:s ipad, samt på den server där dropboxens original finns sparade. M.K. har framställt exemplar av kunddatabasen genom att kopiera/klippa ut och klistra in exemplar av kunddatabasen. Exemplar har därvid framställts på de datorer där dropboxklienter funnits installerade samt på den server där dropboxens original finns sparade. Genom att låta annan radera Xperitus-mappen i dropboxen och då dropboxklienter har funnits installerade på datorer i hemmet som andra personer har haft tillgång till, har M.K. även spridit exemplar av kunddatabasen. M.K. har, genom att spara det exporterade materialet från kunddatabasen i sin privata dropbox, spritt materialet till företagen Dropbox och Amazon. Slutligen har M.K., genom att befatta sig med det ur kunddatabasen exporterade materialet och accessdatabasen efter det att han tillträtt sin tjänst hos Xperitus, spritt materialet till Xperitus. M.K. har inte ägt rätt att inom ramen för sin anställning exportera uppgifter ur kunddatabasen och spara ner dessa till sin privata dropbox. Detta har M.K. känt till. Han har därutöver känt till att uppgifterna i kunddatabasen har varit extremt konkurrenskänsliga för Evry. Xperitus bedriver konkurrerande verksamhet med Evry och M.K. är medveten om betydelsen av uppgifterna i kunddatabasen samt det fleråriga arbete som skulle krävas för att sammanställa en motsvarande kunddatabas. M.K. har som anställd på Evry haft en position i ledningsgruppen och han har i sitt anställningsavtal åtagit sig att inte kopiera företagets material eller sprida det till annan. M.K:s agerande har varit uppsåtligt eller i vart fall oaktsamt. Xperitus har gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång M.K:s agerande ska till viss del tillskrivas Xperitus. M.K. valdes i juni 2012 in i styrelsen för Xperitus moderbolag, Xperitus Holding AB, och är indirekt aktieägare i Xperitus. M.K. har redan i juni 2012, men i vart fall från den 15 september 2012, agerat för Xperitus räkning. Xperitus har framställt exemplar av kunddatabasen då M.K. efter att han påbörjat sin anställning hos Xperitus kopierat/klippt ut och klistrat in exemplar av kunddatabasen. Otillåtna exemplar har därvid framställts på de datorer där dropboxklienter funnits installerade samt på den server där dropboxens original finns sparade. Exemplar har även spritts till Dropbox och Amazon. Xperitus har genom M.K. framställt ytterligare exemplar av accessdatabasen och det exporterade materialet och placerat dessa i en mapp benämnd CRM, som i sin tur är en undermapp till Xperitus-mappen i M.K:s dropbox. M.K. har haft för avsikt att använda accessdatabasen som ett CRM-verktyg i

17 17 Xperitus verksamhet. M.K. är därutöver styrelseledamot i Xperitus moderbolag och indirekt aktieägare i Xperitus. Han har redan när accessdatabasen skapades haft ett reellt ekonomisk intresse i Xperitus verksamhet. Han har således agerat för Xperitus räkning. Xperitus har agerat uppsåtligen eller i vart fall oaktsamt. M.K. och Xperitus har gjort sig skyldiga till angrepp på Evrys företagshemlighet Kunddatabasen utgör Evrys företagshemlighet. M.K. har insett att han inte fick avslöja innehållet i den. M.K. var under sin anställning endast behörig att nyttja kunddatabasen på det sätt den varit avsedd att användas och i den utsträckning som varit nödvändig för att utföra de uppgifter som ålåg honom i tjänsten. Han var inte behörig att exportera information ur kunddatabasen, att spara ner information till sin privata dropbox eller att sammanställa informationen i accessdatabasen. Genom sitt agerande har M.K. obehörigen angripit kunddatabasen. M.K:s obehöriga angrepp på kunddatabasen har skett i syfte att använda uppgifterna ur denna i Xperitus verksamhet. Efter det att M.K. tillträtt anställningen hos Xperitus har han sparat den ur kunddatabasen exporterade informationen och accessdatabasen i en mapp benämnd CRM. M.K. har avsett att använda accessdatabasen som ett CRMverktyg i Xperitus verksamhet. Han har röjt kunddatabasen för Xperitus genom att befatta sig med denna efter det att han påbörjat anställningen hos Xperitus. Det ur kunddatabasen exporterade materialet och accessdatabasen har funnits tillgänglig på familjens stationära dator i hemmet samt på den ipad som förvarades i hemmet. M.K. har även röjt kunddatabasen för övriga familjemedlemmar. M.K. har därutöver röjt informationen till minst ytterligare en person, som på uppdrag av honom raderat Xperitus-mappen i dropboxen. M.K. har i sitt anställningsavtal åtagit sig att inte kopiera Evrys material för användning i annan verksamhet. M.K. har agerat uppsåtligt eller i vart fall oaktsamt. M.K:s agerande ska även tillskrivas Xperitus. M.K. har efter att han påbörjat sin anställning hos Xperitus, befattat sig med det ur kunddatabasen exporterade materialet, inklusive accessdatabasen, och placerat detta i en mapp benämnd CRM, som i sin tur var en undermapp till en mapp benämnd Xperitus. M.K. har även ändrat i accessdatabasen efter att han påbörjade sin anställning hos Xperitus. Informationen i kunddatabasen är av stor betydelse för Xperitus framtida utvecklingsmöjligheter och M.K. har sparat accessdatabasen i en särskild mappstruktur. Han har haft för avsikt att använda accessdatabasen som ett CRMverktyg i Xperitus verksamhet. M.K. valdes i juni 2012 in i styrelsen för Xperitus moderbolag, Xperitus Holding AB, och är indirekt aktieägare i Xperitus. M.K. har redan i juni 2012, men i vart fall från den 15 september 2012, agerat för Xperitus räkning.

18 18 Xperitus har, i vart fall genom M.K:s agerande, förfogat över det exporterade materialet och accessdatabasen, bl.a. genom att lägga upp accessdatabasen som Xperitus eget CRM-verktyg. Xperitus har utnyttjat kunddatabasen i sin verksamhet. Accessdatabasen har ändrats i vart fall den 20 september M.K. har befattat sig med Evrys företagshemligheter efter det att han inte längre varit behörig att ha tillgång till kunddatabasen och då han redan valts in i styrelsen för Xperitus Holding, med vetskap om att han skulle bli delägare, samt efter att han sedan tillträtt anställningen hos Xperitus. M.K:s vetskap om hur han kommit över uppgifterna i kunddatabasen samt att dessa uppgifter är hemliga ska även tillskrivas Xperitus. Oaktat detta måste Xperitus ha insett att uppgifter av det aktuella slaget generellt är företagshemligheter och att M.K. inte kan ha haft rätt att röja eller utnyttja uppgifterna. Xperitus har agerat uppsåtligt eller i vart fall av oaktsamhet. M.K. och Xperitus har spritt kunddatabasen till företagen Dropbox och Amazon. Därigenom har M.K. och Xperitus även röjt informationen för Dropbox och Amazon. Skadestånd för utnyttjande av upphovsrätt Xperitus och M.K. är skyldiga att utge skadestånd till Evry för utnyttjandet av kunddatabasen. Evry har uppskattat skälig ersättning för utnyttjandet av kunddatabasen till kr. Xperitus och M.K:.s agerande har varit uppsåtligt eller i vart fall oaktsamt. Evry har uppskattat att Xperitus och M.K. orsakat Evry en ekonomisk och ideell skada om kr. Xperitus och M.K. ska ersätta samma skada och är därmed skyldiga att svara solidariskt för skadeståndet. Skadestånd för angrepp på företagshemligheter Xperitus och M.K. är skyldiga att utge skadestånd till Evry för angreppet på Evrys företagshemligheter. Xperitus och M.K:s agerande har varit uppsåtligt eller i vart fall oaktsamt. M.K:s agerande, dvs. utnyttjandet och röjandet av företagshemligheter, har ägt rum både under och efter hans anställning hos Evry. Eftersom det är fråga om information som är särskilt känslig från konkurrenssynpunkt och då M.K. i direkt samband med upphörandet av sin anställning hos Evry röjt informationen till en direkt konkurrent till Evry, föreligger synnerliga skäl att ålägga M.K. skadeståndsskyldighet även för hans agerande efter att hans anställning hos Evry upphört.

19 19 Evry beräknar den ekonomiska skadan till kr och det allmänna skadeståndet till kr. Xperitus och M.K. är skyldiga att svara solidariskt för den skada Evry drabbats av till följd av deras angrepp på Evrys företagshemligheter. 3.2 Xperitus och M.K. Invändning avseende yrkandet om förbud enligt upphovsrättslagen M.K. och Xperitus bestrider att Evrys åberopade kunddatabas utgör ett litterärt verk enligt 1 URL. Kunddatabasen såvitt gäller den del som Evry skapat uppvisar inte sådan karaktär att den uppfyller kravet på självständighet och originalitet i lagens mening. M.K. och Xperitus bestrider att Evrys kunddatabas är skyddad enligt 49 URL eftersom den del av kunddatabasen som Evry skapat inte utgör en sådan sammanställning av ett stort antal uppgifter eller är resultatet av en sådan väsentlig investering som krävs för att uppnå sådant skydd. Evrys kunddatabas åtnjuter således inte något skydd enligt upphovsrättslagen. Om tingsrätten finner att Evrys kunddatabas skyddas enligt upphovsrätten åberopas följande alternativa invändningar. M.K. vitsordar att han den 3 juni 2012 genom extrahering digitalt framställt exemplar av delar av kunddatabasen. Denna exemplarframställning är inte otillåten utan relaterad till M.K:s anställningsförhållande hos Evry. Vidare vitsordas att M.K. den 16 juli 2012 använt extraherade delar av kunddatabasen vid framställande av excel- och accessfiler. Detta har skett inom ramen för hans tjänsteutövning hos Evry, vilket förfogande eller exemplarframställning därmed inte är eller kan anses vara obehörig. M.K. har således inte olovligen gjort sig skyldig till exemplarframställning. M.K. förnekar att han på annat sätt utan Evrys tillåtelse framställt exemplar av eller spridit Evrys kunddatabas eller utdrag från sådan kunddatabas eller sammanställning av uppgifter från Evrys kunddatabas; vare sig i Xperitus verksamhet eller på något annat sätt. Han har inte heller haft sådan avsikt. För det fall att tingsrätten finner att omstruktureringen av filer innehållande kunddatabaser den 20 september 2012 utgör exemplarframställning har detta skett inom ramen för hans tjänsteutövning hos Evry, vilket förfogande därmed inte är eller kan anses obehörigt. M.K. har således inte genom detta olovligen gjort sig skyldig till exemplarframställning. Xperitus förnekar att bolaget innehaft, framställt exemplar av eller spridit Evrys kunddatabas eller utdrag ur sådan kunddatabas. Xperitus har inte heller innehaft, framställt exemplar av eller spridit sammanställning av uppgifter hämtade från Evrys kunddatabas. För det fall tingsrätten finner att M.K. obehörigen förfogat över kunddatabasen kan Xperitus inte i något fall göras ansvarigt för sådant förfogande. Exemplarframställningen har inte skett i

20 20 Xperitus verksamhet och inte någon ställföreträdare hos Xperitus kände till, har godkänt eller varit delaktig i exemplarframställningen. M.K. har inte heller haft sådan ställning att han såvitt gäller detta förfogande har företrätt Xperitus eller kunnat agera för Xperitus räkning. Inte heller föreligger andra skäl eller grund för att Xperitus skulle vara ansvarigt. För det fall Xperitus och/eller M.K. gjort sig skyldiga till upphovsrättsintrång har de varken enskilt eller tillsammans agerat med uppsåt eller oaktsamt. Om intrång i upphovsrätten föreligger, finns ändå inte skäl att meddela förbud på grund av avsaknad av risk för ytterligare intrång. Vitets belopp är oproportionerligt och inte överensstämmande med praxis. Ett vitesbelopp om kr för M.K. och kr för Xperitus ligger möjligen i linje med praxis. Invändning avseende yrkandet om förbud enligt lagen om företagshemligheter M.K. godtar att innehållet i kunddatabasen utgör företagshemlighet enligt lagen om företagshemlighet. M.K. har inte obehörigen anskaffat, nyttjat eller röjt Evrys kunddatabas, utdrag ur denna eller sammanställning av uppgifter hämtade från denna databas. Han har inte heller haft sådan avsikt. På grund härav ska yrkandet om förbud mot M.K. enligt lagen om skydd för företagshemligheter ogillas. Xperitus har varken genom M.K. eller ensamt anskaffat, fått del av, utnyttjat eller röjt Evrys kunddatabas, utdrag ur denna eller sammanställning av uppgifter hämtade från denna databas. För det fall tingsrätten finner att M.K. angripit företagshemlighet genom förfogande över kunddatabasen kan Xperitus inte i något fall göras till ansvarigt för detta. Sådant förfogande har inte skett i Xperitus verksamhet och inte någon ställföreträdare hos Xperitus kände till, har godkänt eller varit delaktig i förfogandet. M.K. har inte heller haft sådan ställning att han såvitt gäller detta förfogande har företrätt Xperitus eller kunna agera för Xperitus räkning. Inte heller föreligger andra skäl/grunder för att Xperitus skulle vara ansvarigt. På grund härav ska yrkandet om förbud mot Xperitus enligt lagen om skydd för företagshemligheter ogillas. För det fall att Xperitus och/eller M.K. gjort sig skyldiga till angrepp av företagshemlighet har de varken enskilt eller tillsammans agerat med uppsåt eller av oaktsamhet. Om angrepp på företagshemlighet föreligger finns ändå inte skäl att meddela förbud på grund av avsaknad av risk för ytterligare angrepp. Vitets belopp är oproportionerligt och inte överensstämmande med praxis. Ett vitesbelopp om kr för M.K. och kr för Xperitus ligger möjligen i linje med praxis.

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 december 2005 T 2106-01 KLAGANDE Fixtures Marketing Limited, 21933/90 c/o advokatfirman Glimstedt Box 1283 791 12 FALUN Ombud: advokaten

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01. Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01. Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 Sammanfattning En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yrkat att uppsägningen ska ogiltigförklaras varefter tvist bl.a. har

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit att det inte förelegat grund för avskedande men väl saklig grund för uppsägning. Fråga

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16 Bestämmelsen i 5 kap. 2 första stycket arbetstvistlagen om s.k. kvittning av rättegångskostnader är inte tillämplig när Arbetsdomstolen avgör ett mål om ett

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 T 1477-02 KLAGANDE Hotell du Nord Aktiebolag, 556251-9032, Box 62, 581 02 LINKÖPING Ställföreträdare: O. S. MOTPART Svenska

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 Sammanfattning Frågan om tillämplig lag i tvist om uppsägning. En brittisk medborgare var anställd hos ett svenskt aktiebolag. Vid rekrytering och anställning,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13 Fråga om talan ska avvisas på grund av rättegångshinder form av litispendens, dvs. därför att det redan pågick en rättegång i saken när talan väcktes. Postadress

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 Sammanfattning Part som överklagat tingsrättens dom har i Arbetsdomstolen utvidgat sitt yrkande om lön till att avse även lönebelopp som förfallit i tiden efter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets moderbolag. Arbetstagaren sade upp sig från sin anställning. Därefter, under uppsägningstiden,

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020101 PROTOKOLL 2016-10-25 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 7 Mål nr PMÖÄ 660-16 RÄTTEN Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättslagmannen

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Rotel 23 DOM 2011-12-21 Göteborg Mål nr B 3835-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 augusti 2011 i mål nr B 10414-11, bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07 Sammanfattning Arbetsdomstolen har i beslut interimistiskt förordnat att en pågående avstängning omedelbart skulle upphöra. Arbetsgivarparten

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 23/12 Stockholm Aktbilaga 33 2013-01-22

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 23/12 Stockholm Aktbilaga 33 2013-01-22 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 23/12 Stockholm Aktbilaga 33 2013-01-22 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Lars Borg, Marie-Jeanette Axelius Friberg, Lennart Göranson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 Sammanfattning En tidigare anställd hos en stiftelse för talan mot stiftelsen och yrkar skadestånd under påstående att stiftelsen brutit mot överenskommelser

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 april 2004 T 218-02 KLAGANDE PERGO (Europe) AB, 556077-6006, Box 1010, 231 25 TRELLEBORG Ombud: advokaten M. K. MOTPART Välinge Innovation

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020103 PROTOKOLL 2016-09-29 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 25 Mål nr PMÖ 1785-16 RÄTTEN Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättsrådet Kajsa

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 Sammanfattning Fråga om tillämpning av 34 andra och tredje stycket anställningsskyddslagen i en situation då en arbetstagare väckt talan om ogiltigförklaring

Läs mer

Stockholm. RÄTTEN Hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsrådet Maj Johansson och tf. hovrättsassessorn Erik Hellsten, referent

Stockholm. RÄTTEN Hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsrådet Maj Johansson och tf. hovrättsassessorn Erik Hellsten, referent 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 11 Patent- och 2016-12-30 Mål nr PMÖ 10350-16 marknadsöverdomstolen 2017-01-11 Rotel 0222 Föredragning i Stockholm RÄTTEN Hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsrådet

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 Sammanfattning Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så kallad avtalsturlista, genomförde bolaget en förhandling på lokal nivå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm KLAGANDE C P med firma Björkvallens Entreprenad och Allservice Björkö Ombud: advokaten T Ö, T Ö Advokatbyrå AB, Birger Jarlsgatan 2,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Stockholm. RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson, Eva Edwardsson och Göran Söderström, referent och protokollförare

Stockholm. RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson, Eva Edwardsson och Göran Söderström, referent och protokollförare 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 42 Patent- och 2016-12-01 och Mål nr PMÖ 5678-16 marknadsdomstolen 2016-12-07 Rotel 020109 Föredragning i Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson, Eva Edwardsson

Läs mer

PROTOKOLL 2010-05-04 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2010-05-04 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0213 PROTOKOLL Föredragning i Stockholm Aktbilaga Mål nr Dok.Id 889524 RÄTTEN Hovrättslagmannen Kristina Boutz, hovrättsråden Ingemar Persson och Ulrika Ihrfelt samt tf. hovrättsassessorn

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 Fråga om ett lokalt kollektivavtal, som överlåtaren av en verksamhet var bunden av, övergår till förvärvaren av verksamheten när både överlåtare och förvärvare

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) Mål nr meddelat i Stockholm den 29 januari 2003 Ö 4380-01 KLAGANDE 1. TV4 Aktiebolag, 556242-7152, Tegeluddsvägen 3, 115 79 STOCKHOLM 2. TV Spartacus Kommanditbolag,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 T 279-04 KLAGANDE AZ Ombud: Advokat ME MOTPART RK Ombud: Advokat KL SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 Enligt 4 kap. 30 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2011 ska en tidsbegränsad anställning som lektor övergå i

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom den 6 oktober 2011 i mål T 9184-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konsumentombudsmannen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 16/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 16/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:17 2012-12-21 Dnr C 16/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholm tingsrätts dom, avd. 5, den 20 maj 2011 i mål nr T 6805-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. PSW Trading AB, Baumangatan

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 75/08 Mål nr A 77/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 75/08 Mål nr A 77/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 75/08 Mål nr A 77/07 Sammanfattning Fråga om skyldigheten för ett svenskt dotterföretag i en internationell koncern att enligt lagen om europeiska företagsråd lämna ut vissa uppgifter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Lely Sverige Aktiebolag, Råby Hörby. MOTPART DeLaval International AB, Box Tumba

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Lely Sverige Aktiebolag, Råby Hörby. MOTPART DeLaval International AB, Box Tumba Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 maj 2011 T 1306-09 KLAGANDE 1. Lely Industries N.V. Weverskade 10 NL-3147 PA Maassluis Nederländerna 2. Lely Sverige Aktiebolag, 556513-8574

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 februari 2017 T 1963-15 KLAGANDE JL Ombud: Jur.kand. ST och jur.kand. PÖ MOTPART MA Ombud: Advokat TR SAKEN Upphovsrättsintrång ÖVERKLAGAT

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16 Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3 rättegångsbalken föreligger, som avser att förbjuda en revisor att, vid vite, under

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01 1 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 4, beslut 2001-04-06 i mål T 4565-01, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE TOP-TOY A/S, reg.nr

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 april 2017 T 1492-16 KLAGANDE Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg Ekonomisk Förening, 769621-5537 Danarövägen 33 182 56 Danderyd Ombud:

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaterna Per Ericsson och Elin Ask, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 LUND SVARANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2014 T 113-13 KLAGANDE Länsförsäkringar i Skåne ömsesidigt, 543001-0685 Box 742 251 07 Helsingborg Ombud: Försäkringsjurist UB

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 41/07 Mål nr A 77/07

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 41/07 Mål nr A 77/07 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 41/07 Mål nr A 77/07 Sammanfattning Ett tyskt företag i en internationell koncern väcker talan i Arbetsdomstolen mot ett svenskt företag i koncernen med yrkande om utfående av

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL

meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö 3221-03 KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL MOTPART

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2008 T 930-06 KLAGANDE EE Ombud: Advokat GS MOTPART Comtax AB, 556561-7759 Drottninggatan 7 252 21 Helsingborg Ombud: Advokat

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 december 2014 B 2489-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MÅLSÄGANDE Aktiebolaget Svensk Filmindustri, 556003-5213 c/o

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 109/04 Mål nr B 125/04

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 109/04 Mål nr B 125/04 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 109/04 Mål nr B 125/04 Sammanfattning Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande om att anställning trots avskedande skall bestå till dess tvisten har slutligt avgjorts.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2009 T 2597-08 KLAGANDE OCH MOTPART Länsförsäkringar Norrbotten, 597000-3884 Box 937 971 28 Luleå Ombud: U.L. KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2015 Ö 904-15 KLAGANDE 1. PA 2. KS Ombud för 1 och 2: Advokat RD MOTPART Robusta Byggnads AB, 556575-2747 Flygfältsgatan 22 423

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm 1 Aktbilaga 12 HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2010 Ö 2181-10 SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm 2. Svenska Byggnadsarbetareförbundet,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 oktober 2005 Ö 4968-04 KLAGANDE Fila Sport S.p.A. Viale Cesare Battisti 26 13900 Biella Italien Ombud: Advokat SB MOTPART Maersk Sverige

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Gustavus Holding AB, 556576-4874, Box 11046,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2009 Ö 5288-08 KLAGANDE N.B.S. Snickeri Bygg & Fastighetsservice AB i likvidation, 556204-4288 Box 5873 102 40 Stockholm Likvidator:

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 februari 2016 T 390-15 KLAGANDE SOI Intressenter i Sverige AB Ombud: Advokaterna ME och CN MOTPART Saltkråkan AB Ombud: Advokaterna OF

Läs mer

DOM 2010-10-21 Jönköping

DOM 2010-10-21 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 35 DOM 2010-10-21 Jönköping Mål nr T 434-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Norrköpings tingsrätts dom 2010-01-22 i mål T 3291-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Rid- och fritidsaktiebolaget

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Originalitets- Kravet. Per Jonas Nordell

Originalitets- Kravet. Per Jonas Nordell Originalitets- Kravet Per Jonas Nordell 1 URL Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är 1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 januari 2015 KLAGANDE 2Secure Screening AB, 556725-8560 Ombud: Advokaterna Pontus Stenbeck och Mikael Dubois Hamilton Advokatbyrå KB Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 371-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ) Ombud: Advokaterna EA och FF MOTPARTER 1. Sandvik Aktiebolag 2. Sandvik Inc

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:29 2004-12-01 Dnr C 26/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:29 2004-12-01 Dnr C 26/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:29 2004-12-01 Dnr C 26/03 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaten Per Ericsson och jur.kand. Fredrik Engfeldt, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2006 T 2100-05 KLAGANDE OCH MOTPART 1. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning Box 3327 103 66 Stockholm Ombud:

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2013-04-25 Meddelad i Malmö Mål nr 3443-13 1 SÖKANDE Kinnarps Skåne AB, 556587-1620 Östra Hindbyvägen 63 213 74 Malmö Ombud: advokaten Pernilla Larsson Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 684 551 19 Jönköping

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2011 T 13-10 KLAGANDE Mandalay AB, 556572-5529 Lilla Brogatan 22 503 35 Borås Ombud: Advokat S G MOTPART Fora AB, 556541-8356 Vasagatan

Läs mer

DOM 2005-06-15 Stockholm. Ombud: Advokaten Per Magnusson, Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm

DOM 2005-06-15 Stockholm. Ombud: Advokaten Per Magnusson, Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm ,.. SVEAHOVRATI 2005-06-15 Stockholm Malnr Sid 1 (4) OVERKIAGATAVGORANDE Stockholms tingsratts, avdelning 6, dom den 18 december 2002 i mal nr T 6-583-98, se bilaga A KLAGANDE Ryska Federationen, Ryska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 4586-14 KLAGANDE Legislatio Juridik AB i likvidation i konkurs, 556836-1462 Likvidator: Advokat A F MOTPART N B Ombud:

Läs mer