SEB Investment Management AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEB Investment Management AB"

Transkript

1 SEB Investment Management AB Årsredovisning 2013

2 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3-8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 11 Redovisningsprinciper 12 Noter Påskrifter 19 SEB Investment Management AB Org.nr

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för SEB Investment Management AB ( SEB IM AB ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Information om verksamheten SEB IM AB:s verksamhet består i att som fondbolag förvalta investeringsfonder. Bolaget har även ett antal diskretionära förvaltningsuppdrag samt rådgivningsuppdrag. Bolaget bedriver sin verksamhet i Stockholm. SEB IM AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) ("SEB"), organisationsnummer SEB IM AB förvaltar per bokslutsdagen 72 (73) investeringsfonder, varav 14 (16) förvaltas externt, se not 9. Verksamheten under räkenskapsåret Under verksamhetsåret har inga nya fonder startats. En fond har lagts ned under verksamhetsåret. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Resultatet före skatt har ökat med 46 procent i jämförelse med Avgörande för resultatökningen har bland annat varit den ökade förvaltningsvolymen som per uppgick till tkr ( tkr). Volymökningen beror till stor del på aktiemarknadens positiva utveckling under året. Resultatökningen förklaras även till viss del av att övriga kostnader minskat beroende på fortsatt minskade personalkostnader. Kostnad för köpta tjänster (outsourcing) har dock ökat något under året. Under året har också kostnaderna för utlagd förvaltning fortsatt att minska då de underliggande förvaltningsuppdragen minskat ytterligare i både volym och antal. Detta är en effekt av hemtagning av förvaltning av aktiefonder från externa leverantörer. SEB Investment Management AB Org.nr

4 Förvaltningsberättelse forts. Nettoflödet avseende fondandelar har för de flesta fonderna varit marginellt negativt under året. Stora uttag har dock skett ur några av Bolagets räntefonder. Intäktsutvecklingen följer tillgångarnas värdeutveckling, men påverkas även av vilka fondtyper kunderna väljer att investera i. Här kan noteras att den starka aktiemarknaden kompenserat viss del av de utflöden som skett i räntefonder under året, både gällande volym och resultat. Distributionsersättningen är även den starkt kopplad till tillgångarnas värdeutveckling och flöden mellan olika kategorier fonder och har under året följt intäktsutvecklingen. Andra kostnader har varit i stort sett stabila. Under året har SEB IM AB fortsatt sin anpassning till olika uppdaterade och nya regelverk. Under året har regelverk gällande Short Selling implementerats. Samtidigt har förberedelse för regelverken EMIR och AIFMD påbörjats. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Bolaget har under januari 2014 tagit beslut om att ansöka om tillstånd för förvaltning av alternativa investeringsfonder (AIFMD). Framtida utveckling Det strategiska arbetet kommer att fortgå för att fortsatt kunna leverera ett bra och konkurrenskraftigt fondutbud till våra fondandelsägare. Samtidigt arbetar Bolaget fokuserat med att anpassa sin verksamhet till nya och förändrade lagar och regelverk. Med ett starkt fonderbjudande och bred kompetens är Bolaget väl positionerat för framtiden. förändrade lagar och regelverk. Med ett starkt fonderbjudande och bred kompetens är Bolaget väl positionerat för framtiden. SEB Investment Management AB Org.nr

5 Förvaltningsberättelse forts. Några ord från VD 2013 blev det år då den globala ekonomin gick in i en återhämtningsfas. Speciellt det andra halvåret präglades av en tydlig återhämtning i den amerikanska ekonomin och en del positiva tecken i Europa grundlade ny optimism. Vi kan se tillbaka på 2013 som det första året på vägen emot en normalisering av konjunkturförutsättningarna i världen, även om det är långt kvar till marknaderna kan stå på helt egna ben, utan stöd från centralbankerna. Under 2013 steg den globala aktivitetsnivån och i många fall har det resulterat i höjda tillväxtprognoser. I USA steg tillväxttakten från under två procent i årstakt till närmare tre procent, en betydande förändring, vilken påverkats positivt bland annat av en starkare husmarknad vilken ökat hushållens förmögenhet och samtidigt haft gynnsam effekt på arbetsmarknaden. Förstärkningen av tillväxten ledde vidare till att den Amerikanska centralbanken ( FED ) började se skäl att minska sitt stöd till ekonomin. När FED aviserade minskning av stöden fick vi se en av 2013 års starkare marknadsreaktioner. En kraftig nedgång i de globala kapitalmarknaderna under maj blev den direkta effekten, och börserna sjönk. Mest påverkade blev Emerging Markets där aktier, obligationer och valutor utvecklades negativt. Efter nedgången under maj inleddes en fas som kännetecknades av allt bättre signaler från den reala ekonomin. De ledande indikatorerna från bland annat inköpschefer runt om i världen fick positiva förtecken och bidrog till att höja optimismen, och aktiekurserna steg i världens industriländer. Under året förändrades även synen på Japan kraftigt. Den nye premiärministren Abes program, Abenomics i media, fick under året ett positivt genomslag. Abenomecs resulterade i att Yenen föll emot andra världsvalutor, en effekt av en betydande expansion av centralbankens balansräkning, och aktiemarknaden påverkades synnerligen positivt. Den reala ekonomin förbättras nu sakta men Japan har lång väg kvar för att återskapa det fulla förtroendet hos världens kapital-marknader. Även utvecklingen i Europa har gradvis stärkts. Vi ser Europa som en mycket intressant region framöver och Europa är fortsatt en viktig del av vår strategiska tillgångsallokering. Emerging Markets har haft en fortsatt svag utveckling, mycket beroende på svaga valutor. Frågetecken kring bytesbalanser och i en del fall inflation har också minskat intresset. Den mest positiva händelsen i utvecklingsländerna var slutligen Kinas signaler om ett nytt ekonomiskt program som kan höja förtroendet för Kina och länderna i Asien på sikt. SEB Investment Management AB Org.nr

6 Förvaltningsberättelse forts. Blandfonder fortsatt mycket populära Världens aktiemarknader summerade ett starkt 2013 i de industrialiserade länderna. Utvecklingen ledde fram till att några av marknaderna, bland annat USA och i viss mån Sverige, blev relativt högt värderade. Vid utgången av året kunde man dra slutsatsen att marknaderna diskonterat en fortsatt stark konjunktur med stigande vinster. Slutsatsen ligger nära tillhands eftersom vinster och vinstprognoser löpande reviderats ner under 2013 samtidigt som kurserna stigit. Förloppet är normalt under en återhämtning, och brukar kallas multipel expansion av värderingarna men fodrar samtidigt att den reala ekonomin levererar möjligheter för företagen att höja sina vinster. I de flesta av våra blandfonder har vi haft en aktieandel i linje med eller något över våra riktmärken. I de strategier som är fria ökade vi gradvis aktieandelen under året och riktade portföljena allt mer mot industriländerna. Vi sålde löpande av en del av våra Emerging Markets - innehav. Obligationsräntorna har stigit under året, vilket lett till att traditionella statsobligationsplacerare i princip inte fått någon eller i vissa fall mycket liten avkastning. Vår huvudstrategi har under 2013 varit att ha korta löptider för att inte riskera kursförluster vid ränte-uppgången. Företagsobligationer, främst de med något sämre rating, High yield -obligationer, har dock gett en bra avkasting. Totalt sett kan vi se 2013 som avslutat i positiva förtecken och det kan ge möjligheter att se 2014 som året då vi kan se en synkroniserad tillväxt i världsekonomin Med ambitionen att leverera ett brett och konkurrenskraftigt utbud, fortsätter arbetet med att utveckla våra fondprodukter samt analys- och investeringsprocesser i oförminskad takt. Med kundernas efterfrågan i fokus fortsätter vi att öppna och även stänga fonder Initiativ som tillsammans bidrar till ett förbättrat kunderbjudande. SEB Investment Management AB Org.nr

7 Förvaltningsberättelse forts. Resultat i sammandrag (tkr) Förvaltningsarvoden fonder Performance fee Förvaltning diskretionär Övriga intäkter Intäkter Distributionsersättning Outsourcing Personalkostnader Förvaltningskostnader Övriga rörelsekostnader Kostnader Finansiella poster Resultat före skatt Skatt Resultat K/I 0,86 0,90 0,90 0,88 0,91 Befattningar (medel) Per fusionerades SEB Investment Management AB, SEB Fondinvest AB och SEB Fonder AB ihop. Resultaträkningarna avseende perioderna före i sammanställningen ovan avser endast den dåvarande verksamheten i SEB Investment Management AB, d v s exklusive verksamheterna i SEB Fondinvest AB och SEB Fonder AB. 2 Övriga intäkter avser framförallt intäkter från koncernbolagen SEB Management S.A., SEB AG och SEB Fondbolag Finland AB. SEB Investment Management AB Org.nr

8 Förvaltningsberättelse forts. Personal och organisation Antalet anställda personer uppgick under året till 95 (98). Under året har tre personer anställts och fyra slutat. En stor del av verksamheten är outsourcad till SEB. Marknadsföring, ekonomisk förvaltning och juridisk rådgivning/compliance har utförts av personal anställd i moderbolaget. Vidare hanteras fondadministration och prissättningen av 72 fonder sedan juli 2012 av Bank of New York Mellon. Kostnader för detta har belastat SEB IM AB enligt följande: (tkr) Distributionsersättning (Förmedling av fondandelar) Outsourcing SEB AB (Marknadsföring, fondbolagets ekonomiska förvaltning samt juridisk rådgivning/compliance) Outsourcing BNYM (Fondadministration) Totalt Resultat och förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står enligt bolagets balansräkning: Balanserade vinstmedel Redovisat resultat Summa kr kr kr Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att kr balanseras i ny räkning. Resultatet för år 2013 blev en vinst på kr före skatt. Bolaget har lämnat koncernbidrag till moderbolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB med samma belopp. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Den förhindrar heller inte SEB IM AB från att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st., (försiktighetsregeln). SEB Investment Management AB Org.nr

9 Resultaträkning (tkr) Intäkter Nettoomsättning Not Rörelsens kostnader Förvaltningskostnader Not Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt Not Årets resultat SEB Investment Management AB Org.nr

10 Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Not 8 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank hos koncernbolag Summa kassa och bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier á kvotvärde 120 kr Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Kortfristiga skulder Skulder till koncernbolag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Övriga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga SEB Investment Management AB Org.nr

11 Kassaflödesanalys (tkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster o skatt Erhållen ränta Erlagt ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital/ resultat före skatt Förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av fordringar Ökning (+) / minskning (-) av skulder exklusive skatt Ej kassaflödespåverkande poster* Kassaflödet från den löpande verksamheten Finansiering Koncernbidrag till moderbolaget Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut * Raden visar förändringen av årets koncernbidrag samt förändringen av personaloptioner mellan räkenskapsåren 2013 och SEB Investment Management AB Org.nr

12 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Skandinaviska Enskilda Banken AB, org nr: upprättar koncernredovisning. Fordringar och skulder Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs. Intäkter Förvaltningsarvoden redovisas som intäkt när tjänsten utförts. SEB Investment Management AB har intäkter ifrån förvaltningsarvoden från fonderna, prestationsrelaterade intäkter anknutna till fonderna och intäkter via diskretionär förvaltning. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas direkt i eget kapital med beaktande av en beräknad skatteeffekt av 22 %. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Aktierelaterade ersättningar Det sammanlagda värdet av utgivna finansiella instrument periodiseras över intjänandeperioden, dvs. tiden från när de finansiella instrumenten ställs ut och fram till dess att intjänandevillkoren beräknas bli uppfyllda. Det sammanlagda värdet utgörs av verkligt värde per finansiella instrument multiplicerat med det antal finansiella instrument, som med beaktande av intjänandevillkoren, bedöms komma att tjänas in. Periodiseringen innebär att resultaträkningen belastas samtidigt som en motsvarande ökning görs av intjänade vinstmedel under eget kapital. För mer information, se Skandinaviska Enskilda Bankens AB:s årsredovisning. Noter Belopp är angivet i tkr. där inget annat anges. SEB Investment Management AB Org.nr

13 Noter Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernbolag Inköp från koncernbolag 1 varav distributionsersättning varav outsourcing övriga inköp Summa inköp från koncernbolag Försäljning till koncernbolag Summa försäljning till koncernbolag Inköp från koncernbolag innefattar Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB Trygg Liv AB, Key Asset Management, SEB Varahaldus 2 Försäljning till koncernbolag innefattar SEB Management S.A., SEB AG och SEB Fondbolag Finland AB. Not 2 Revisionskostnader Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Övriga tjänster PricewaterhouseCoopers SEB Investment Management AB Org.nr

14 Noter forts. Not 3 Personal - Löner Löner och ersättningar till VD varav kortfristig kontantbaserad ersättning Styrelsearvoden Löner och ersättning till övriga anställda varav total kortfristig kontantbaserad ersättning inklusive resultateffekter Summa löner och ersättningar Sociala kostnader varav VD och styrelse varav övriga anställda Summa sociala kostnader Summa personalkostnader Kortfristig kontantbaserad ersättning 2013 innefattar kostnader på tkr exklusive sociala avgifter. Av dessa tkr består cirka tkr av performance fee baserad ersättning samt tkr av kostnader för All Employee Programme. Skandinaviska Enskilda Banken AB fastställer och svarar för avgångsvederlag och pensionsförpliktelser avseende bolagets verkställande direktör och övriga anställda. I koncernen finns både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner beroende på lokala förhållanden. Anställda i koncernbolag erhåller ersättningar genom långsiktiga aktierelaterade program. För mer information om detta, se Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsredovisning. De tillkommande rörliga ersättningarna utgår i förhållande till individuell måluppfyllelse av de intäkts- och resultatmål som fastställts för året. Målen fastställs årligen av styrelsen. Samtliga rörliga ersättningar är pensionsgrundande. Information om SEB:s ersättningspolicy i enlighet med upplysningskraven i FFFS 2007:5 återfinns på företagets hemsida Personal - Befattningar Ledande befattningshavare (antal) varav män 77% 87% - varav kvinnor 23% 13% Övriga (antal) varav män 62% 67% - varav kvinnor 38% 33% Summa befattningar (medel) SEB Investment Management AB Org.nr

15 Noter forts. Not 4 Skatt Skatt hänförlig till tidigare års resultat Skatt på koncernbidrag Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna förvaltningsarvoden Not 6 Eget kapital Aktie- Reserv- Summa Bundet Balanserat fritt Årets Summa Fritt Eget Kapital 2012 kapital fond Eget Kapital eget kapital resultat Eget Kapital TOTALT Vid årets ingång Vinstdisposition Koncernbidrag, netto Årets resultat Finansiella instrument Vid årets utgång Aktie- Reserv- Summa Balanserat fritt Årets Summa Eget Kapital 2013 kapital fond Bundna eget kapital resultat Fritt TOTALT Vid årets ingång Vinstdisposition Koncernbidrag, netto Årets resultat Finansiella instrument Vid årets utgång SEB Investment Management AB Org.nr

16 Noter forts. Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupen kontantbaserad ersättning och sociala avgifter Förvaltningskostnader Fondbolagens förening Revisionsarvoden PPM Övrigt Kostnader för kontantbaserad ersättning avser reserveringar hänförliga till 2010 på 0.3 msek, till 2011 på 8.6 msek, till 2012 på 8.5 msek och det aktuella räkenskapsåret 2013 på 35 msek. Not 8 Kapitaltäckning Primärt kapital efter eventuella avdrag Kapitalbas Riskvägda tillgångar Riskvägt institutsexponeringar, 20% Riskvägt fondexponeringar, 100% Riskvägt övriga exponeringar - - Summa kreditrisk Kapitaltäckningsgrad (Summa riskvägt belopp * 8%) Kapitaltäckningskvot (kapitalbas/kapitalkrav) 8,0 8,9 Överskott/Underskott av kapital Kapitalkrav (25% av fasta omkostnader) SEB Investment Management AB Org.nr

17 Noter forts. Not 9 Fondregister Fondnamn Charlottes Investeringsfond Ethos Aktiefond Ethos Räntefond Fondservice Sverige-Världen Fondservice Världen Hercules Investeringsfond JRS Growth JRS Wealth Mobilis Aktiv Mobilis Fokus Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv Navigera Aktie Navigera Balans Navigera Tillväxt SEB Aktiesparfond SEB Asienfond (exkl. Japan) SEB Emerging Marketsfond SEB Etisk Globalfond SEB Europafond SEB Europafond Offensiv SEB Europafond Småbolag SEB Fastighetsfond SEB Generationsfond 50 SEB Generationsfond 60 SEB Generationsfond 70 SEB Globalfond Chans/Risk SEB Hedged Fixed Income SEB Japanfond SEB Korträntefond SEK SEB Latinamerikafond SEB Likviditetsfond SEK SEB Läkemedelsfond SEB Nordamerikafond Extern förvaltare Monyx Financial Group AB Monyx Financial Group AB JRS Asset Management AB JRS Asset Management AB Mobilis Kapitalförvaltning AB Mobilis Kapitalförvaltning AB Naventi Kapitalförvaltning AB Naventi Kapitalförvaltning AB Max Matthiessen AB Max Matthiessen AB Max Matthiessen AB SEB Investment Management AB Org.nr

18 Noter forts. Not 9 Fondregister Fondnamn SEB Nordamerikafond Medelstora Bolag SEB Nordamerikafond Småbolag SEB Nordenfond SEB Obligationsfond Flexibel SEK SEB Obligationsfond SEK SEB Private Banking Europeisk Aktieportfölj SEB Private Banking Global SEB Private Banking Svensk Aktieportfölj SEB Schweizfond SEB Special Clients Sverigefond SEB Stiftelsefond Balanserad SEB Stiftelsefond Obligation SEK SEB Stiftelsefond Sverige SEB Stiftelsefond Utland SEB Strategi Balanserad Global SEB Strategi Global SEB Swedish Ethical Beta Fund SEB Swedish Focus Fund SEB Swedish Value Fund SEB Sverige Index fond SEB Sverigefond SEB Sverigefond Chans/Risk SEB Sverigefond Småbolag SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk SEB Sverigefond Stora Bolag SEB Teknologifond SEB Total Expansiv SEB Total Försiktig SEB Total Potential SEB Trygg Placeringsfond SEB Trygghetsfond Ekorren SEB Världenfond SEB Östersjöfond/WWF SEB Östeuropafond SKF Allemansfond Sophiahemmets Investeringsfond Sv Läkaresällskapets Investerings Fond T.O. Investeringsfond Extern förvaltare Turner Investment Partners Pier Capital LLC AS SEB Varahaldus SEB Investment Management AB Org.nr

19 Stockholm 6 mars 2014 William Paus Styrelsens ordförande Erik Valtonen Eva Forslund Anna Ohlsson-Leijon Anders Rydin Anna-Lena Axberger Peter Branner Verkställande direktör Hans Ek Vice verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 6 mars PricewaterhouseCoopers AB Peter Nyllinge Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor Helena Kaiser de Carolis Auktoriserad revisor SEB Investment Management AB Org.nr

Årsred ovisning 2012

Årsred ovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll År 2012 i korthet År 2012 i korthet 3 VD:s ord 4 Verksamheten 2012 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Förändring Eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning 2012 GodEl

Årsredovisning 2012 GodEl Årsredovisning 2012 GodEl Innehållsförteckning VD-ord GodEl 2 Förvaltningsberättelse 3 Flerårsjämförelse 5 Förslag till vinstdisposition 5 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 6 Resultaträkning

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Innehåll Årets siffror i korthet 2 Året i sammandrag 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag 14 Förslag till vinstdisposition 16

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Vi vill göra dig till en bättre sparare! förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer