SEB Investment Management AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEB Investment Management AB"

Transkript

1 SEB Investment Management AB Årsredovisning 2013

2 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3-8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 11 Redovisningsprinciper 12 Noter Påskrifter 19 SEB Investment Management AB Org.nr

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för SEB Investment Management AB ( SEB IM AB ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Information om verksamheten SEB IM AB:s verksamhet består i att som fondbolag förvalta investeringsfonder. Bolaget har även ett antal diskretionära förvaltningsuppdrag samt rådgivningsuppdrag. Bolaget bedriver sin verksamhet i Stockholm. SEB IM AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) ("SEB"), organisationsnummer SEB IM AB förvaltar per bokslutsdagen 72 (73) investeringsfonder, varav 14 (16) förvaltas externt, se not 9. Verksamheten under räkenskapsåret Under verksamhetsåret har inga nya fonder startats. En fond har lagts ned under verksamhetsåret. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Resultatet före skatt har ökat med 46 procent i jämförelse med Avgörande för resultatökningen har bland annat varit den ökade förvaltningsvolymen som per uppgick till tkr ( tkr). Volymökningen beror till stor del på aktiemarknadens positiva utveckling under året. Resultatökningen förklaras även till viss del av att övriga kostnader minskat beroende på fortsatt minskade personalkostnader. Kostnad för köpta tjänster (outsourcing) har dock ökat något under året. Under året har också kostnaderna för utlagd förvaltning fortsatt att minska då de underliggande förvaltningsuppdragen minskat ytterligare i både volym och antal. Detta är en effekt av hemtagning av förvaltning av aktiefonder från externa leverantörer. SEB Investment Management AB Org.nr

4 Förvaltningsberättelse forts. Nettoflödet avseende fondandelar har för de flesta fonderna varit marginellt negativt under året. Stora uttag har dock skett ur några av Bolagets räntefonder. Intäktsutvecklingen följer tillgångarnas värdeutveckling, men påverkas även av vilka fondtyper kunderna väljer att investera i. Här kan noteras att den starka aktiemarknaden kompenserat viss del av de utflöden som skett i räntefonder under året, både gällande volym och resultat. Distributionsersättningen är även den starkt kopplad till tillgångarnas värdeutveckling och flöden mellan olika kategorier fonder och har under året följt intäktsutvecklingen. Andra kostnader har varit i stort sett stabila. Under året har SEB IM AB fortsatt sin anpassning till olika uppdaterade och nya regelverk. Under året har regelverk gällande Short Selling implementerats. Samtidigt har förberedelse för regelverken EMIR och AIFMD påbörjats. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Bolaget har under januari 2014 tagit beslut om att ansöka om tillstånd för förvaltning av alternativa investeringsfonder (AIFMD). Framtida utveckling Det strategiska arbetet kommer att fortgå för att fortsatt kunna leverera ett bra och konkurrenskraftigt fondutbud till våra fondandelsägare. Samtidigt arbetar Bolaget fokuserat med att anpassa sin verksamhet till nya och förändrade lagar och regelverk. Med ett starkt fonderbjudande och bred kompetens är Bolaget väl positionerat för framtiden. förändrade lagar och regelverk. Med ett starkt fonderbjudande och bred kompetens är Bolaget väl positionerat för framtiden. SEB Investment Management AB Org.nr

5 Förvaltningsberättelse forts. Några ord från VD 2013 blev det år då den globala ekonomin gick in i en återhämtningsfas. Speciellt det andra halvåret präglades av en tydlig återhämtning i den amerikanska ekonomin och en del positiva tecken i Europa grundlade ny optimism. Vi kan se tillbaka på 2013 som det första året på vägen emot en normalisering av konjunkturförutsättningarna i världen, även om det är långt kvar till marknaderna kan stå på helt egna ben, utan stöd från centralbankerna. Under 2013 steg den globala aktivitetsnivån och i många fall har det resulterat i höjda tillväxtprognoser. I USA steg tillväxttakten från under två procent i årstakt till närmare tre procent, en betydande förändring, vilken påverkats positivt bland annat av en starkare husmarknad vilken ökat hushållens förmögenhet och samtidigt haft gynnsam effekt på arbetsmarknaden. Förstärkningen av tillväxten ledde vidare till att den Amerikanska centralbanken ( FED ) började se skäl att minska sitt stöd till ekonomin. När FED aviserade minskning av stöden fick vi se en av 2013 års starkare marknadsreaktioner. En kraftig nedgång i de globala kapitalmarknaderna under maj blev den direkta effekten, och börserna sjönk. Mest påverkade blev Emerging Markets där aktier, obligationer och valutor utvecklades negativt. Efter nedgången under maj inleddes en fas som kännetecknades av allt bättre signaler från den reala ekonomin. De ledande indikatorerna från bland annat inköpschefer runt om i världen fick positiva förtecken och bidrog till att höja optimismen, och aktiekurserna steg i världens industriländer. Under året förändrades även synen på Japan kraftigt. Den nye premiärministren Abes program, Abenomics i media, fick under året ett positivt genomslag. Abenomecs resulterade i att Yenen föll emot andra världsvalutor, en effekt av en betydande expansion av centralbankens balansräkning, och aktiemarknaden påverkades synnerligen positivt. Den reala ekonomin förbättras nu sakta men Japan har lång väg kvar för att återskapa det fulla förtroendet hos världens kapital-marknader. Även utvecklingen i Europa har gradvis stärkts. Vi ser Europa som en mycket intressant region framöver och Europa är fortsatt en viktig del av vår strategiska tillgångsallokering. Emerging Markets har haft en fortsatt svag utveckling, mycket beroende på svaga valutor. Frågetecken kring bytesbalanser och i en del fall inflation har också minskat intresset. Den mest positiva händelsen i utvecklingsländerna var slutligen Kinas signaler om ett nytt ekonomiskt program som kan höja förtroendet för Kina och länderna i Asien på sikt. SEB Investment Management AB Org.nr

6 Förvaltningsberättelse forts. Blandfonder fortsatt mycket populära Världens aktiemarknader summerade ett starkt 2013 i de industrialiserade länderna. Utvecklingen ledde fram till att några av marknaderna, bland annat USA och i viss mån Sverige, blev relativt högt värderade. Vid utgången av året kunde man dra slutsatsen att marknaderna diskonterat en fortsatt stark konjunktur med stigande vinster. Slutsatsen ligger nära tillhands eftersom vinster och vinstprognoser löpande reviderats ner under 2013 samtidigt som kurserna stigit. Förloppet är normalt under en återhämtning, och brukar kallas multipel expansion av värderingarna men fodrar samtidigt att den reala ekonomin levererar möjligheter för företagen att höja sina vinster. I de flesta av våra blandfonder har vi haft en aktieandel i linje med eller något över våra riktmärken. I de strategier som är fria ökade vi gradvis aktieandelen under året och riktade portföljena allt mer mot industriländerna. Vi sålde löpande av en del av våra Emerging Markets - innehav. Obligationsräntorna har stigit under året, vilket lett till att traditionella statsobligationsplacerare i princip inte fått någon eller i vissa fall mycket liten avkastning. Vår huvudstrategi har under 2013 varit att ha korta löptider för att inte riskera kursförluster vid ränte-uppgången. Företagsobligationer, främst de med något sämre rating, High yield -obligationer, har dock gett en bra avkasting. Totalt sett kan vi se 2013 som avslutat i positiva förtecken och det kan ge möjligheter att se 2014 som året då vi kan se en synkroniserad tillväxt i världsekonomin Med ambitionen att leverera ett brett och konkurrenskraftigt utbud, fortsätter arbetet med att utveckla våra fondprodukter samt analys- och investeringsprocesser i oförminskad takt. Med kundernas efterfrågan i fokus fortsätter vi att öppna och även stänga fonder Initiativ som tillsammans bidrar till ett förbättrat kunderbjudande. SEB Investment Management AB Org.nr

7 Förvaltningsberättelse forts. Resultat i sammandrag (tkr) Förvaltningsarvoden fonder Performance fee Förvaltning diskretionär Övriga intäkter Intäkter Distributionsersättning Outsourcing Personalkostnader Förvaltningskostnader Övriga rörelsekostnader Kostnader Finansiella poster Resultat före skatt Skatt Resultat K/I 0,86 0,90 0,90 0,88 0,91 Befattningar (medel) Per fusionerades SEB Investment Management AB, SEB Fondinvest AB och SEB Fonder AB ihop. Resultaträkningarna avseende perioderna före i sammanställningen ovan avser endast den dåvarande verksamheten i SEB Investment Management AB, d v s exklusive verksamheterna i SEB Fondinvest AB och SEB Fonder AB. 2 Övriga intäkter avser framförallt intäkter från koncernbolagen SEB Management S.A., SEB AG och SEB Fondbolag Finland AB. SEB Investment Management AB Org.nr

8 Förvaltningsberättelse forts. Personal och organisation Antalet anställda personer uppgick under året till 95 (98). Under året har tre personer anställts och fyra slutat. En stor del av verksamheten är outsourcad till SEB. Marknadsföring, ekonomisk förvaltning och juridisk rådgivning/compliance har utförts av personal anställd i moderbolaget. Vidare hanteras fondadministration och prissättningen av 72 fonder sedan juli 2012 av Bank of New York Mellon. Kostnader för detta har belastat SEB IM AB enligt följande: (tkr) Distributionsersättning (Förmedling av fondandelar) Outsourcing SEB AB (Marknadsföring, fondbolagets ekonomiska förvaltning samt juridisk rådgivning/compliance) Outsourcing BNYM (Fondadministration) Totalt Resultat och förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står enligt bolagets balansräkning: Balanserade vinstmedel Redovisat resultat Summa kr kr kr Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att kr balanseras i ny räkning. Resultatet för år 2013 blev en vinst på kr före skatt. Bolaget har lämnat koncernbidrag till moderbolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB med samma belopp. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Den förhindrar heller inte SEB IM AB från att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st., (försiktighetsregeln). SEB Investment Management AB Org.nr

9 Resultaträkning (tkr) Intäkter Nettoomsättning Not Rörelsens kostnader Förvaltningskostnader Not Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt Not Årets resultat SEB Investment Management AB Org.nr

10 Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Not 8 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank hos koncernbolag Summa kassa och bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier á kvotvärde 120 kr Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Kortfristiga skulder Skulder till koncernbolag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Övriga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga SEB Investment Management AB Org.nr

11 Kassaflödesanalys (tkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster o skatt Erhållen ränta Erlagt ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital/ resultat före skatt Förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av fordringar Ökning (+) / minskning (-) av skulder exklusive skatt Ej kassaflödespåverkande poster* Kassaflödet från den löpande verksamheten Finansiering Koncernbidrag till moderbolaget Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut * Raden visar förändringen av årets koncernbidrag samt förändringen av personaloptioner mellan räkenskapsåren 2013 och SEB Investment Management AB Org.nr

12 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Skandinaviska Enskilda Banken AB, org nr: upprättar koncernredovisning. Fordringar och skulder Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs. Intäkter Förvaltningsarvoden redovisas som intäkt när tjänsten utförts. SEB Investment Management AB har intäkter ifrån förvaltningsarvoden från fonderna, prestationsrelaterade intäkter anknutna till fonderna och intäkter via diskretionär förvaltning. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas direkt i eget kapital med beaktande av en beräknad skatteeffekt av 22 %. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Aktierelaterade ersättningar Det sammanlagda värdet av utgivna finansiella instrument periodiseras över intjänandeperioden, dvs. tiden från när de finansiella instrumenten ställs ut och fram till dess att intjänandevillkoren beräknas bli uppfyllda. Det sammanlagda värdet utgörs av verkligt värde per finansiella instrument multiplicerat med det antal finansiella instrument, som med beaktande av intjänandevillkoren, bedöms komma att tjänas in. Periodiseringen innebär att resultaträkningen belastas samtidigt som en motsvarande ökning görs av intjänade vinstmedel under eget kapital. För mer information, se Skandinaviska Enskilda Bankens AB:s årsredovisning. Noter Belopp är angivet i tkr. där inget annat anges. SEB Investment Management AB Org.nr

13 Noter Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernbolag Inköp från koncernbolag 1 varav distributionsersättning varav outsourcing övriga inköp Summa inköp från koncernbolag Försäljning till koncernbolag Summa försäljning till koncernbolag Inköp från koncernbolag innefattar Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB Trygg Liv AB, Key Asset Management, SEB Varahaldus 2 Försäljning till koncernbolag innefattar SEB Management S.A., SEB AG och SEB Fondbolag Finland AB. Not 2 Revisionskostnader Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Övriga tjänster PricewaterhouseCoopers SEB Investment Management AB Org.nr

14 Noter forts. Not 3 Personal - Löner Löner och ersättningar till VD varav kortfristig kontantbaserad ersättning Styrelsearvoden Löner och ersättning till övriga anställda varav total kortfristig kontantbaserad ersättning inklusive resultateffekter Summa löner och ersättningar Sociala kostnader varav VD och styrelse varav övriga anställda Summa sociala kostnader Summa personalkostnader Kortfristig kontantbaserad ersättning 2013 innefattar kostnader på tkr exklusive sociala avgifter. Av dessa tkr består cirka tkr av performance fee baserad ersättning samt tkr av kostnader för All Employee Programme. Skandinaviska Enskilda Banken AB fastställer och svarar för avgångsvederlag och pensionsförpliktelser avseende bolagets verkställande direktör och övriga anställda. I koncernen finns både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner beroende på lokala förhållanden. Anställda i koncernbolag erhåller ersättningar genom långsiktiga aktierelaterade program. För mer information om detta, se Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsredovisning. De tillkommande rörliga ersättningarna utgår i förhållande till individuell måluppfyllelse av de intäkts- och resultatmål som fastställts för året. Målen fastställs årligen av styrelsen. Samtliga rörliga ersättningar är pensionsgrundande. Information om SEB:s ersättningspolicy i enlighet med upplysningskraven i FFFS 2007:5 återfinns på företagets hemsida Personal - Befattningar Ledande befattningshavare (antal) varav män 77% 87% - varav kvinnor 23% 13% Övriga (antal) varav män 62% 67% - varav kvinnor 38% 33% Summa befattningar (medel) SEB Investment Management AB Org.nr

15 Noter forts. Not 4 Skatt Skatt hänförlig till tidigare års resultat Skatt på koncernbidrag Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna förvaltningsarvoden Not 6 Eget kapital Aktie- Reserv- Summa Bundet Balanserat fritt Årets Summa Fritt Eget Kapital 2012 kapital fond Eget Kapital eget kapital resultat Eget Kapital TOTALT Vid årets ingång Vinstdisposition Koncernbidrag, netto Årets resultat Finansiella instrument Vid årets utgång Aktie- Reserv- Summa Balanserat fritt Årets Summa Eget Kapital 2013 kapital fond Bundna eget kapital resultat Fritt TOTALT Vid årets ingång Vinstdisposition Koncernbidrag, netto Årets resultat Finansiella instrument Vid årets utgång SEB Investment Management AB Org.nr

16 Noter forts. Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupen kontantbaserad ersättning och sociala avgifter Förvaltningskostnader Fondbolagens förening Revisionsarvoden PPM Övrigt Kostnader för kontantbaserad ersättning avser reserveringar hänförliga till 2010 på 0.3 msek, till 2011 på 8.6 msek, till 2012 på 8.5 msek och det aktuella räkenskapsåret 2013 på 35 msek. Not 8 Kapitaltäckning Primärt kapital efter eventuella avdrag Kapitalbas Riskvägda tillgångar Riskvägt institutsexponeringar, 20% Riskvägt fondexponeringar, 100% Riskvägt övriga exponeringar - - Summa kreditrisk Kapitaltäckningsgrad (Summa riskvägt belopp * 8%) Kapitaltäckningskvot (kapitalbas/kapitalkrav) 8,0 8,9 Överskott/Underskott av kapital Kapitalkrav (25% av fasta omkostnader) SEB Investment Management AB Org.nr

17 Noter forts. Not 9 Fondregister Fondnamn Charlottes Investeringsfond Ethos Aktiefond Ethos Räntefond Fondservice Sverige-Världen Fondservice Världen Hercules Investeringsfond JRS Growth JRS Wealth Mobilis Aktiv Mobilis Fokus Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv Navigera Aktie Navigera Balans Navigera Tillväxt SEB Aktiesparfond SEB Asienfond (exkl. Japan) SEB Emerging Marketsfond SEB Etisk Globalfond SEB Europafond SEB Europafond Offensiv SEB Europafond Småbolag SEB Fastighetsfond SEB Generationsfond 50 SEB Generationsfond 60 SEB Generationsfond 70 SEB Globalfond Chans/Risk SEB Hedged Fixed Income SEB Japanfond SEB Korträntefond SEK SEB Latinamerikafond SEB Likviditetsfond SEK SEB Läkemedelsfond SEB Nordamerikafond Extern förvaltare Monyx Financial Group AB Monyx Financial Group AB JRS Asset Management AB JRS Asset Management AB Mobilis Kapitalförvaltning AB Mobilis Kapitalförvaltning AB Naventi Kapitalförvaltning AB Naventi Kapitalförvaltning AB Max Matthiessen AB Max Matthiessen AB Max Matthiessen AB SEB Investment Management AB Org.nr

18 Noter forts. Not 9 Fondregister Fondnamn SEB Nordamerikafond Medelstora Bolag SEB Nordamerikafond Småbolag SEB Nordenfond SEB Obligationsfond Flexibel SEK SEB Obligationsfond SEK SEB Private Banking Europeisk Aktieportfölj SEB Private Banking Global SEB Private Banking Svensk Aktieportfölj SEB Schweizfond SEB Special Clients Sverigefond SEB Stiftelsefond Balanserad SEB Stiftelsefond Obligation SEK SEB Stiftelsefond Sverige SEB Stiftelsefond Utland SEB Strategi Balanserad Global SEB Strategi Global SEB Swedish Ethical Beta Fund SEB Swedish Focus Fund SEB Swedish Value Fund SEB Sverige Index fond SEB Sverigefond SEB Sverigefond Chans/Risk SEB Sverigefond Småbolag SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk SEB Sverigefond Stora Bolag SEB Teknologifond SEB Total Expansiv SEB Total Försiktig SEB Total Potential SEB Trygg Placeringsfond SEB Trygghetsfond Ekorren SEB Världenfond SEB Östersjöfond/WWF SEB Östeuropafond SKF Allemansfond Sophiahemmets Investeringsfond Sv Läkaresällskapets Investerings Fond T.O. Investeringsfond Extern förvaltare Turner Investment Partners Pier Capital LLC AS SEB Varahaldus SEB Investment Management AB Org.nr

19 Stockholm 6 mars 2014 William Paus Styrelsens ordförande Erik Valtonen Eva Forslund Anna Ohlsson-Leijon Anders Rydin Anna-Lena Axberger Peter Branner Verkställande direktör Hans Ek Vice verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 6 mars PricewaterhouseCoopers AB Peter Nyllinge Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor Helena Kaiser de Carolis Auktoriserad revisor SEB Investment Management AB Org.nr

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Flerårsjämförelse 3 Förslag till vinstdisposition 3 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

P ftp^ DELARSRAPPORT. ,u-h. för perioden I januari t ll 30 juni 2015. Org nr 556985-7229. Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)

P ftp^ DELARSRAPPORT. ,u-h. för perioden I januari t ll 30 juni 2015. Org nr 556985-7229. Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Nya Svensk FastighetsFinansiering AB Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Org nr 556985-7229 DELARSRAPPORT för perioden I januari t ll 30 juni 2015,u-h 0 P ftp^ FöRVALTN INGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Invest I AB

Årsredovisning 2013 GoodCause Invest I AB Årsredovisning 2013 GoodCause Invest I AB Innehållsförteckning VD-ord..... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Tilläggsupplysningar och noter.. 8 Fotograf Laurent Duvillier,

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Tillväxt Motala, Ekonomisk förening avger

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer