Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter"

Transkript

1 Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder september Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Hardwood samt catering till slutet sällskap.

2 Onsdagen den 17 oktober 2012, Läkarvillan Broby, kl Ingvar Nilsson (MP), ordförande Mikael Persson (M), 1:e vice ordförande Bengt-Arne Persson (C) Kenth Svensson (FP) Kenneth Johannesson (S) Werner Kuhleber (S) Inger Mattsson (M) Marie Eriksson (FP) Kristin Johansson (S) Alf Nilsson (S) Thommy Svensson (S) tjg ers för Miklos Liewehr (S) Bo Selmer Johan Lindau, miljö- och byggchef Betty Björkqvist, sekreterare Kerstin Wanstadius Kenneth Johannesson (S) Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd och ärendehantering den 23 oktober 2012 kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla den 23 oktober 2012 Betty Björkqvist Paragrafer Ingvar Nilsson (MP) Kenneth Johannesson (S) 2

3 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tillsyns- och tillståndsnämnden Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd och ärendehantering Betty Björkqvist 3

4 Följande inkomna meddelanden redovisas - Kallelse till extra föreningsmöte i Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund - Inbjudan till utbildning med stadigvarande serveringstillstånd - Beslut: Länsstyrelsen revisionsrapport kommer att utgöra underlag för kommunens vidare arbete med och utveckling av livsmedelskontrollen. - Redovisningen godkänns. 4

5 Från Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund har inkommit inbjudan till temadag och extra föreningsmöte. Datum: torsdagen den 8 november 2012, Plats: Norra Station, Hässleholm, Aulan Temadagen handlar om Samspelet mellan Miljöbalken och Plan- 0ch bygglagen. - Nämnden beslutar att presidiet deltar i föreningsmötet och att ordf. Ingvar Nilsson utses som medlemsombud och därmed har rösträtt Till temadagen anmäls Mikael Persson (M), Bengt-Arne Persson (C), Kenth Svensson (FP), Kenneth Johannesson (S), Werner Kuhleber (S), Inger Mattsson (M), Kristin Johansson (S), Thommy Svensson (S), Ingvar Nilsson (MP). 5

6 Följande delegeringsbeslut redovisas: - Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas redovisning, september Byggnadsinspektörens redovisning, september Redovisning enligt lista, september Redovisningen godkänns. 6

7 Syftet med riktlinjerna är att så långt som möjligt säkerställa enhetliga bedömningar och handläggning avseende tillsyn av enskilda avlopp och skyddsnivåbestämning. Riktlinjerna förbättrar möjligheterna att i ett tidigt skede kunna meddela sökande vilka redovisningar och krav som ställs för en hållbar avloppshantering. För att säkerställa enhetliga bedömningar och handläggning avseende tillsyn av enskilda avlopp och skyddsnivåbestämning har ett förslag till riktlinjer tagit fram. Riktlinjerna utgår från miljöbalken (1998:808) och dess förordningar samt naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7. Det är tillsynsmyndigheten i respektive kommun som ska bedöma vilka delar/områden av kommunen där hög skyddsnivå bör gälla, både utifrån miljöskydd och hälsoskydd. Skyddsnivåbestämningen görs utifrån miljöbalkens försiktighetsprincip och ska också inkludera en skälighetsavvägning. Bestämning av skyddsnivå ska göras i varje enskilt fall och inga generella beslut kan fattas om vilka skyddsnivåer som ska gälla i olika delar av kommunen. Riktlinjerna för skyddsnivåbestämning är en vägledning för att bedöma vilka områden i kommunen som skulle kunna motivera en hög skyddsnivå i det enskilda fallet. I nämndens policybeslut ang. anläggande av enskilda avloppsanläggningar kring Immeln är grundförutsättningen att hög skyddsnivå skall krävas ur hälso- och miljöskyddssynpunkt för enskilda anordningar närmre än 250 meter från sjökant. Policyn blir nu obehövlig eftersom de föreslagna riktlinjerna omfattar hela kommunen. Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Riktlinjer för enskilda avlopp Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att anta riktlinjer för enskilda avlopp samt att upphäva policybeslutet

8 Tillsyns- och tillståndsnämnden skall enligt nämndens reglemente fullgöra kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning för bl.a. tillsyn och tillstånd inom miljö- och hälsoskyddsområdet, samt för byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen. Bland kommunens författningar finns äldre regler som inte anpassats till nu rådande reglemente. Tillsyns- och tillståndsnämnden skall enligt nämndens reglemente fullgöra kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning för bl.a. tillsyn och tillstånd inom miljö- och hälsoskyddsområdet, samt för byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen. Bland kommunens författningar finns äldre regler som inte anpassats till nu rådande reglemente. De författningar det gäller är Regler mm för byggnadsvårdsbidrag i Östra Göinge från 1985 rev 2005 samt Regler för miljöpris från Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Regler för miljöpris - Tillsyns-och tillståndsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för åtgärd. Avsikten med tillsyns-och tillståndsnämndens nya reglemente har varit att renodla nämndens myndighetsroll. Ansvaret för de aktuella reglerna bör därför överföras till kommunstyrelsen. 8

9 Miljö- och byggenheten använder sedan den 1 september ett tidredovisningssystem på miljösidan för att kunna följa upp verksamhetsplanen. Den redovisade tiden kombineras med åtgärder hämtade från verksamhetssystemet Ecos för att utvärdera verksamheten. Utvärderingsystem är under uppbyggnad och kräver förändringar i främst Ecos för att få tillförlitliga uppgifter. Ett motsvarande system kommer att införas på byggsidan så hela enhetens verksamhet kan följas upp. Antalet åtgärder och fördelning av tiden på miljösidan redovisas grafiskt i bilagor. Fördelning av resurser inom miljö sept Antal åtgärder miljö sept Tillsyns- och tillståndsnämnden godkänner redovisningen 9

10 Sammanfattning Malmberg Gastro AB har den 18 maj ansökt om tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Restaurang, Hardwood i Hanaskog. Sökanden har även ansökt om tillstånd till cateringsservering till slutet sällskap. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt från klockan ,men kommer inte att utnyttjas dagligen utan enbart vid vissa planerade tillfällen. Med hänvisning till nedanstående utredning, görs följande bedömning; Sökanden uppfyller de krav som alkohollagen uppställer för att serveringstillstånd skall kunna meddelas. Ansökan skall därför bifallas. Redogörelse för ärende Malmbergs Gastro AB, Org. Nr har ansökt om tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på restaurang Hardwood samt catering till slutet sällskap. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse - Utredning gjord av tillsynsinspektör Susanna Möller - Malmbergs Gastro AB beviljas tillstånd att till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa drycker på Restaurang Hardwood, Limhamnsvägen 2889 i Hanaskog. Bolaget meddelas även tillstånd att bedriva serveringen i samband med catering till slutet sällskap. Serveringstillståndet gäller året runt enligt följande: söndagar till och med torsdagar klockan 11:00-23:00, fredagar, lördagar och helgaftnar mellan 11:00 01:00. De sökta serveringstiderna, söndag till och med torsdag klockan , avslås, med hänvisning till att polismyndigheten bedömt att verksamheten i lokalerna kommer att innebära närboendestörningar i samband med tömning av lokalen, då verksamheten ligger i ett område med bostäder. 10

11 Villkor: För att det skall vara möjligt för kommunen att planera tillsyn över alkoholserveringen och då serveringstillståndet inte kommer att användas dagligen året runt skall tillståndshavaren minst en vecka innan planerad servering av alkohol, genom skriftlig anmälan, meddela kommunen tidpunkten för serveringen. Tillståndshavaren skall minst en vecka innan planerad cateringservering, genom skriftlig anmälan, meddela kommunen platsen och tidpunkten för serveringen. För att cateringservering skall få äga rum krävs att tillståndsenheten vid varje anmälningstillfälle godkänner den lokal eller plats där serveringen skall ske samt att kommunen bedömer att sällskapet är slutet. Av det material som finns i ärendet, görs bedömning att sökanden uppfyller förutsättningarna för att beviljas serveringstillstånd. Av utredningen i ärendet framgår att sökanden har fått en betalningsuppmaning från Skatteverket när det gäller betalningsskyldighet gentemot det allmänna. Med anledning härav skall uppmärksammas följande; uppmaningen har inte gått vidare till kronofogden vilket innebär att betalning har skett. Ansvarig handläggare gör därför, mot bakgrund av vad som anges i alkohollagens tillämpningsföreskrifter, bedömningen att den ekonomiska misshälligheten som belastar sökanden inte skall utgöra hinder mot att serveringstillstånd medges. Mot bakgrund av vad polismyndigheten har anfört, med hänsyn tagen till att verksamheten ligger mitt i ett bostadområde, bedömer ansvarig handläggare att de sökta serveringstiderna, dagligen klockan , inte bör beviljas. Serveringstillståndet bör därför istället meddelas under de tider som polismyndigheten har föreslagit. För att det skall vara möjligt för kommunen att planera tillsyn över alkoholserveringen och då serveringstillståndet inte kommer att användas dagligen året runt skall tillståndshavaren minst en vecka innan planerad servering av alkohol, genom skriftlig anmälan, meddela kommunen tidpunkten för serveringen. Då serveringstillståndet även avser catering skall tillståndshavaren minst en vecka innan planerad cateringservering, genom skriftlig anmälan, meddela kommunen platsen och tidpunkten för serveringen. För att cateringservering skall få äga rum krävs att tillståndsenheten vid varje anmälningstillfälle godkänner den lokal eller plats där serveringen skall ske. 11

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V)

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-04-17 1 Plats och tid Beslutande Skimmeln, Drabanten, Dragonvägen 9A Tisdag den 17 april 2012, klockan 19:00-20:50 Ledamöter: Johan Magnusson (C), ordf Jan-Erik Ek (M),

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr DOMAR 2008 Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2008-01-16 30-08 Ej pt Sundsvall 2007-12-20 3695-07 1 2008-04-15 1715-08

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den, kl. 13.00 17.00 Beslutande Tina Bergström-Darrell (S), ordförande Marianne Åkerblad (M), vice ordförande Bo Herou (KD) 2 vice ordförande Övriga närvarande Utses

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M)

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol?

Vad krävs för att få servera alkohol? Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän handlägger ansökan och överlämnar beslutsförslag till Tillståndsutskottet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kl 18.30 19.55 ande Ersättare Övriga närvarande Marie-Louise Löwenbeck (M) ordförande, Huido Mesilane (M), Arne Karlsson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd.

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer