Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Plats och tid Torsdagen den 1 juni 2006 kl 18:00 Stadshuset, Kumlarummet ande Liselott Rehnman (s) Maria Rönnbäck (c) Thomas Bäck (s) Göran Larsson (kd) Britten Uhlin (s) Kerstin Cederström (fp) Jan Norgren (s) Denis Nilsson (v) Hans Sjöqvist (s) tjg ers Margareta Engman (m) tjg ers Mohammed Hassan (s) tjg ers Ej tjg ersättare Sven-Arne Karlsson (kd) Herje Fallén (fp) Övriga Lennart Mehle, förvaltningschef Carita Ehrstedt, sekreterare Britt Knutsson, förvaltningsekonom Lars-Göran Karlsson, avdelningschef Sekreterare Carita Ehrstedt Ordförande... Liselott Rehnman Justerare... Kerstin Cederström Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats Kultur- och fritidskontoret Underskrift... Kate Lundell

2 Innehållsförteckning Dnr 29 Ansökan om projektmedel, sommarkollo 2006, för överviktiga barn 45/ Kontaktpolitiker för ridverksamheten 51/ Revidering av handikapplan 46/ Revidering av IT-plan 61/ Revidering av attestförteckning samt attestförteckning sommaren / Förslag, utvärderingsplan för kultur- och fritidsnämnden 52/ Yttrande, delvis rivning av Yxhult AB:s fd huvudkontor 48/ SPA-verksamhet i Kumlahallen 22/ Budget 2007, målstyrning, problembeskrivning, 49/ Budget 2007, investeringsbudget 49/ Inköp av innebandysarg 63/ Budget 2007, driftbudget och verksamhetsförändringar 49/ Ansökan om tillstånd för Jetski åkning i Norrtorpssjön, Kumla 50/ Val av ledamot till arbetsutskottet 62/ Delgivning av delegationsbeslut 26/ Meddelanden 27/ Rapporter 28/

3 Au 26 Dnr 45/ Kfn 29 Ansökan om projektmedel, sommarkollo 2006, för överviktiga barn Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF, ansöker i skrivelse (bilaga) inkommen den 20 mars 2006 om bidrag från Kumla kommun med kronor för genomförande av ett sommarkollo för överviktiga barn under perioden augusti Sommarkollot bedrivs i samverkan med skolhälsovården i Kumla. Dessutom deltar kommunens folkhälsopedagog och hälsoutvecklare i planering och genomförande av kolloverksamheten. Folkhälsoenheten vid ÖLIF bedriver sedan hösten 2004 ett projekt i Kumla för överviktiga barn, där även en kurs genomförts för barnens föräldrar. Målet är att uppnå mera hälsosamma kost- och levnadsvanor både hos barn och föräldrar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 28 mars 2006, 111, beslutat att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag om kronor till Örebro läns idrottsförbund till sommarkollo 2006 för överviktiga barn. Medlen skall belasta verksamhet 3516, bidrag till interkommunal fritidsverksamhet Enligt arbetsutskottet Expediering Örebro läns idrottsförbund

4 Au 27 Dnr 51/ Kfn 30 Kontaktpolitiker för ridverksamheten Kultur- och fritidnämnden har att utse kontaktpolitiker för ridverksamheten i Kumla. Arbetsutskottets förslag Överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Liselott Rehnman (S) och Margareta Engman (m) till kontaktpolitiker för ridverksamheten i Kumla.

5 Au 28 Dnr 46/ Kfn 31 Yttrande, revidering av handikapplan Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig över förslag till revidering av handikapplan (bilaga). Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2002, 93, att anta en handikappolitisk plan för Kumla kommun. Planen anger vilka åtgärder som skall vidtas, tidplan för åtgärdernas genomförande samt ansvarig nämnd för respektive åtgärd. Kommunens utredargrupp påbörjade hösten 2005 en revidering av planen. Nulägesbeskrivningen under varje regel har uppdaterats och en del nya åtgärder har tillkommit. En del åtgärder från den tidigare antagna planen har lyfts bort, dels för att en del av dessa åtgärder genomförts eller förhållandena ändrats så att de blivit inaktuella, dels för att vissa åtgärder av olika skäl inte bedömts vara möjliga att genomföra. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 mars 2006, 110, att förslag på revidering av kommunens handikappolitiska plan sänds på remiss till sociala rådet och samtliga nämnder Remissvar skall vara kommunledningskontoret tillhanda senast den 15 juni Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot förslaget Enligt arbetsutskottet Expedieringeslut Kommunledningskontoret

6 Au 29 Dnr 61/ Kfn 32 Revidering av IT-plan Förslag till reviderad IT-plan föreligger (bilaga) Arbetsutskottets förslag B Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag på IT-plan i bilaga daterad den 1 juni Enligt arbetsutskottet

7 Au 30 Dnr 47/ Kfn 33 Revidering av attestförteckning 2006 samt ändring i attestförteckning för semesterperioden 2006 Förslag till revidering av attestförteckning 2006, för kultur- och fritidsförvaltningen, ansvar 40 föreligger. Under semesterperioden föreslås dessutom ändringar i attestförteckning semesterperioden veckorna (26 juni - 23 juli) att till generell beslutsattestant för ansvar 04 utse Carita Ehrstedt för vecka 26-27, Gertrud Åstrand för vecka 28 samt Lars-Göran Karlsson för vecka 29. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner ändring i attestförteckning 2006, ansvar 40, samt att till generell beslutsattestant för ansvar 40 utse Carita Ehrstedt för vecka 26-27, Gertrud Åstrand för vecka 28 samt Lars-Göran Karlsson för vecka 29. Enligt arbetsutskottet Expediering Ekonomiavdelningen

8 Au 31 Dnr 52/ Kfn 34 Förslag, utvärderingsplan för kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktige antog den 17 november 2003, 72, Målstyrningsdokument för Kumla kommun (bilaga). Dokumentet har utarbetats av utredningssekreterargruppen och är en reviderad upplaga av det dokument som antogs av fullmäktige den 16 november 1992, 97. Målstyrningsdokument för Kumla kommun ligger, sedan framtagandet av 2005 års budget, som grund för målstyrningsarbetet vars syfte är bland annat att utöka den övergripande politiska styrningen vad gäller verksamhetens inriktning och omfattning samt att skapa möjlighet till en bättre och effektivare uppföljning och utvärdering av verksamheten i kommunen Principen är att varje verksamhet utvärderas med jämna mellanrum, förlagsvis en gång per mandatperiod. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag på utvärderingsplan enligt bilaga daterad den 10 maj Enligt arbetsutskottet

9 Au 32 Dnr 48/ Kfn 35 Yttrande, delvis rivning av Yxhult AB:s före detta huvudkontor Kumla kommun har för avsikt att ansöka om delvis rivning av Yxhult AB:s före detta huvudkontor i östra Hällabrottet. För området finns en detaljplan som vann laga kraft år I planen finns skyddsbestämmelser för huvudkontoret med flera byggnader i området. Enligt planbeskrivningen bör byggnaderna bevaras i utsprunglig och nuvarande stil. Kommunen planerar att bevara den norra och mest intressanta delen. Miljö- och byggnadsnämnden som kommer att behandla rivningsansökan översänder ärendet till kultur- och fritidsnämnden för samråd. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande i bilaga daterad den 9 maj Enligt arbetsutskottet Expediering Miljö- och byggnadsnämnden

10 Au 33 Dnr 22/ Kfn 36 SPA-verksamhet i Kumlahallen I februari i år startades SPA-verksamhet på försök i Kumlahallen (bilaga). Efterfrågan på SPA har under en tid förekommit bland Kumlahallens besökare. Ordet SPA är ursprungligen namnet på en kurort i Belgien från 1700-talet och betyder Hälsa genom vatten (Salus per aqua). Idag innebär SPA i första hand kroppsvårdande behandlingar av olika slag, avstres-sande aktiviteter, träning och rätt kost i friskvårdssyfte. Under perioden mars, april har ca 200 behandlingar utförts, vilket utgör ca 15 timmar per vecka. SPA-verksamheten i Kumlahallen kan erbjuda 6 olika typer av behandling: Klassisk ansiktsbehandling, ansiktsbehandling de luxe, fotkur, klassisk hakvkroppsmassage, klassisk helkroppsmassage samt aromainpackning. Vid samtliga behandlingar används endast vegetabiliska produkter. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att försöket med SPA-verksamheten i Kumlahallen fortsätter även under säsongen 2006/2007 samt att en löpande uppföljning görs inför ny prövning i maj Liselott Rehnman (s) föreslår att nämnden antar arbetsutskottets förlag. Maria Rönnbäck (c) föreslår med bifall av Kerstin Cederström (fp), Göran Larsson (kd) samt Margareta Engman (m) att försöket med SPA-verksamheten avbryts omgående. Propositionsordning Reservation Arbetsutskottets förslag mot Maria Rönnbäcks (c) förslag Enligt arbetsutskottet Maria Rönnbäck (c), Kerstin Cederström (fp), Göran Larsson (kd) och Margareta Engman (m) reserverar sig mot beslutet.

11 Au 34 Dnr 49/ Kfn 37 Budget 2007, målstyrning, problembeskrivning Arbetsutskottets förslag Expediering Förslag på kultur- och fritidsnämndens verksamhet, mål och problembeskrivning (bilaga) Kultur- och fritidsnämnden godkänner målstyrnings- och problembeskrivningsdokument. Enligt arbetsutskottet Ekonomiavdelningen

12 Au 35 Dnr 49/ Kfn 38 Budget 2007, investeringsbudget Förslag på investeringsbudget samt tänkbara investeringar föreligger. Marianne Arvidsson (s) föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt bilaga 2 daterad den 23 maj Maria Rönnbäck (c) föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt bilaga 3 daterad den 24 maj Propositionsordning Arbetsutskottets förslag Reservation Marianne Arvidssons (s) förslag mot Maria Rönnbäcks (c) förslag. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget enligt bilaga 2 daterad den 23 maj samt att tänkbara investeringar godkänns enligt bilaga 4 daterad den 23 maj Maria Rönnbäck (c) reserverar sig, med bifall av Kerstin Cederström (fp), mot förslaget. Liselott Rehnman (s) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Maria Rönnbäck (c) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt bilaga 3 daterad den 24 maj Thomas Bäck (s) föreslår med bifall av Maria Rönnbäck (c) att äskande av anläggande av motionsspår i Skogstorp skall läggas till i budgetplan Propositionsordning Reservation Expediering Arbetsutskottets förslag mot Maria Rönnbäcks (c) förslag. Enligt arbetsutskottets förslag, med tillägget att äskande om anläggande av motionsspår i Skogstorp läggs till i budgetplan för 2008, bilaga 2 daterad den 1 juni. Maria Rönnbäck (c) reserverar sig, med bifall av Kerstin Cederström (fp), Göran Larsson (kd) och Margareta Engman (m) mot arbetsutskottets förslag i bilaga daterad den 23 maj, men bifaller beslutet gällande motionsspår. Ekonomiavdelningen

13 Kfn 39 Dnr 63/ Inköp av Innebandysarg Kumla IFK Innebandys flicklag har kvalificerat sig i elitserien. Det medför ökade krav på genomförande av matcher. En viktig förändring är behovet av en ny innebandysarg. Thomas Bäck (s) föreslår kultur- och fritidsnämnden inköp av en ny och ändamålsenlig innebandysarg inför säsongstarten i september. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en ändamålsenlig innebandysarg skall köpas in samt att kostnaderna belastar 2006 års investeringsbudget.

14 Au 36 Dnr 49/ Kfn 40 Budget 2007, driftbudget och verksamhetsförändringar Förslag till driftbudget och verksamhetsförändringar för föreligger. Marianne Arvidsson (s) föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt bilaga 6 daterad den 23 maj Maria Rönnbäck (c) föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt bilaga 7, daterad den 23 maj Marianne Arvidssons (s) förslag mot Maria Rönnbäcks (c) förslag Arbetsutskottets förslag Reservation Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget och verksamhetsförändringar enligt bilaga 6, daterad den 23 maj. Maria Rönnbäck (c) reserverar sig, med bifall av Kerstin Cederström (fp), mot förslaget. Liselott Rehnman (s) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Maria Rönnbäck (c) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt bilaga 7, daterad den 23 maj Propositionsordning Reservation Expediering Arbetsutskottets förslag mot Maria Rönnbäcks (c) förslag. Enligt arbetsutskottets förslag, bilaga 7, daterad den 23 maj Maria Rönnbäck (c) reserverar sig, med bifall av Kerstin Cederström (fp), Göran Larsson (kd) samt Margareta Engman (m) mot förslaget. Ekonomiavdelningen

15 Au Kfn Dnr 50/ Yttrande, ansökan om tillstånd för Jetski åkning i Norrtorpssjön Örebro Kumla Jet Racing Club har i skrivelse den 30 april 2006 ansökt om tillstånd hos kommunstyrelsen att köra med vattenskoter i Norrtorpssjön, Kumla. Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig i frågan. om dessa tillstånd fattas av länsstyrelsen. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till Jetski åkning i Norrtorpssjönom om det går att samordna verksamheten med andra aktörer som visat intresse för sjön. Enligt arbetsutskottet Expediering Örebro Kumla Jet racing Club B e s l u t

16 Au 38 Dnr 62/ Kfn 42 Val av ersättare till arbetsutskottet Suad Poric (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidnämnden och därmed även i arbetsutskottet. Kommunfullmältige har den 22 maj 2006, 66 valt Jan Norgren (s) att efterträda Suad Poric som ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden utser Jan Norgren (s) till ersättare i arbetsutskottet. Expediering Jan Norgren Kommunledningskontoret

17 Kfn 43 Dnr 27/ Delgivning av delegationsbeslut Kultur- och fritidsnämndens bidragsutskott och avdelningschefen för förenings- och fritidsavdelningen har med stöd av delegation kfn 58, 2000, beviljat bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet (bilaga) Kultur- och fritidsnämnden lägger delegationsbeslutet till handlingarna och tackar bidragsutskottet för väl genomfört arbete.

18 Kfn 44 Dnr 27/ Meddelandeärenden 1. Avtal med Bowlinghallen Kumla Handelsbolag. 2. Dan-Åke Mobergs motion gällande kulturstråk i Kumla kommun, ksau 162, Medfinansiering av Konst på Hög, Regionförbundet Örebro Län. Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna

19 Kfn 45 Dnr 27/ Rapporter 1. Ekonomisk rapport Riktlinjen avseende ekonomisk rapport för maj månad är 42 %. Nämndens resultat för samma tid är 44 %. 2. Invigning av Viaskogens naturreservat Nämndens ledamöter kommer att få inbjudan till invigningen av Viaskogens naturreservat den 9 september. Sölve Persson inviger. 3. Mälardalens kulturråd Maria Rönnbäck (c) rapporterar från mälarrådets semenarium angående mångkulturåret. Nästa seminarium är i Kumla i december 2006 Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporterna till handlingarna Liselott Rehnman (s) önskar både tjänstemän och nämndledamöter en trevlig sommar. Maria Rönnbäck (c) önskar Liselott Rehnman detsamma.

20 Reservation Kultur och fritidsnämnden den 1 juni-06 i ärendet SPA-verksamhet i Kumlahallen. Maria Rönnbäck (c) Kerstin Cederström (fp) Göran Larsson (kd) Margareta Engman (m) SPA verksamhet i Kumlahallen i kommunalregi är ingen bra idé. Varför vi anser att detta försök på två månader och med 200 behandlingar är tillräckligt för att avgöra dess framtid. Vi är inte främmande inför att någon annan än kommunen bedriver denna verksamhet i Kumlahallen men att kommunen själv gör detta och dessutom med timanställd personal anser vi vara fel. Med andra ord illojal konkurrens kan vi inte ställa upp på För oppositionen i Kultur och fritidsnämnden Maria Rönnbäck (c). Gruppledare

21 Reservation Kultur och fritidsnämnden den 1 juni-06 Budget 2007, investeringsbudget Maria Rönnbäck (c) Kerstin Cederström (fp) Göran Larsson (kd) Margareta Engman (m) Se investeringsbudget 2007 prioriteringslista för O Vi har likt förra året valt att äska fastighets underhållet som en punkt. Vi ser fram emot redovisningen av det utredningsuppdrag som lämnats så att vi i kommunen kan ta ställning till var ansvaret för fastighets underhållet ska ligga. Vi har i vårt budgetförslag strukit kroppsträningsmaskiner och utökad lokalyta, Kumlahallen. Det som finns idag räcker, vill Kumla bor träna mera så finns andra anläggningar. Kumla hallen är ett bad och kommunen ska inte ägna sig åt illojal konkurrens. Motorstadion i Sannahed 1000 det är en höjning från flerårsbudgeten med 250. Kumla är liksom lite synonymt med speedway och motorstadion i Sannahed. Campingen vi anser att 300 räcker även till målning av fyra campingstugor. Campingen finns i en flerårsplan och det är bra men på sikt måste den börja bära sina kostnader och vi är inte främmande för att den läggs ut på entreprenad. Det nya Djupadalsbadet jämte Kumlasjöpark skapar många möjligheter. I planen för 2008 finns personal utrymmen parkavd vi vill se en utredning där man funderar över olika alternativ. Ett alternativ som vi ser är att detta kanske bör finnas i anslutning till tekniska naturligtvis ska maskiner och utrustning finnas där folket finns men detta bör man också titta på var behövs maskinerna mest om några år. I övrigt vill jag lyfta fram tre saker Stenarbetsmuseum för det historiska, IT planen för nu och Skatebordanläggningen för framtiden Och så Väg visaren. För oppositionen i Kultur och fritidsnämnden Maria Rönnbäck Gruppledare

22 Reservation Kultur och fritidnämnden den 1 juni -06 Budget 2007 driftbudget och verksamhetsförändringar. Maria Rönnbäck (c) Kerstin Cederström (fp) Göran Larsson (kd) Margareta Engman (m). Se Driftbudget, verksamhetsförändringar 2007 prioriteringslista för O Våra prioriteringar skiljer sig endast på en punkt från majoritetens förslag. Vi har ingen nr 13. Vi anser att 10-års jubileum på Konst på hög är en sak för kommunstyrelsen att ta ställning till. Och att representanter för Konst på hög träffar Kommun styrelsens au. för att tillsammans fundera över detta. Det planeras för en bok och den tillsammans med vad som i övrigt kommer att ske 2007 på och omkring Konst på hög bör ur marknadsförings synpunkt vara mycket intressant för kommunen och de kommunalägda bolagen. För oppositionen i kultur och fritidsnämnden Maria Rönnbäck Gruppledare

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Skogstorpsskolan torsdagen den 2 februari 2006 kl 18.00 19.50 Beslutande Marianne Arvidsson (s) Maria Rönnbäck (c) Hans Sjöqvist (s) tjg ers Göran Larsson (kd) Thomas Bäck (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Torsdagen den 11 mars 2004 Stadshuset, Kumlarummet ande Tjänstgörande ersättare Övriga Ledamöter Marianne Arvidsson (s) Liselott Rehnman (s) Thomas Bäck (s) Mikael Collin (s) Britten Uhlin

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat Plats och tid Tisdagen den 12 december 2006 kl 17:15 Stadshuset ande Tjg ersättare Ej tjg ersättare Övriga Marianne Arvidsson (s) Liselott Rehnman (s) Thomas Bäck (s) Jan Norgren (s) Maria Rönnbäck (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2005-02-03

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2005-02-03 1 Plats och tid Torsdagen den 3 februari 2005 Stadshuset, Beslutande Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Ledamöter Marianne Arvidsson (s) Thomas Bäck (s) Britten Uhlin (s) Maria Rönnbäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Plats och tid Torsdagen den 27 april 2006 kl 18:00 Stadshuset, Kumlarummet ande Tjg ersättare Ej tjg ersättare Övriga Marianne Arvidsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2005-12-15

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2005-12-15 2005-12-15 Plats och tid Brunnsparken, Örebro, torsdagen den 15 december 2005 kl. 17.00 18.00 Beslutande Marianne Arvidsson (s) Maria Rönnbäck (c) Liselott Rehnman (s) Göran Larsson (kd) Thomas Bäck (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2008-05-29

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2008-05-29 Plats och tid Torsdagen den 29 maj 2008 Stadshuset, Hällabrottsrummet ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Björn Eriksson (s) Annica Eriksson (s) Eva Wilhelmsson (s) Jan Norgren (s) Anna Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Torsdagen den 27 maj 2004 Stadshuset, Kumlarummet ande Tjänstgörande ersättare Övriga Ledamöter Marianne Arvidsson (s) Thomas Bäck (s) Mikael Collin (s) Britten Uhlin (s) Suad Poric (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-06-04 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid ande Ersättare Torsdagen den 4 juni 2009 kl 14:00 Björn Eriksson (S) Annica Eriksson (S) Eva Wilhelmsson (S) Jan Norgren (S) Mikael Collin (S) Lisbet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Tisdagen den 4 september 2007, kl 14:00 Kumlahallen ande Björn Eriksson (s) Mats Sköld (kd) Annica Eriksson (s) Herje Fahlén (fp) Eva Wilhelmsson (s) Mats Hellgren (m) 60-63 Lisbet Björklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 september 2005, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-04-22 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Rum: Åbytorp, 2009-04-22, klockan 14:00 ande Ej beslutande Övriga Björn Eriksson (S) Jeanette Widström (S) Thomas Andersson (S) Jan Norgren (S) Mohammed

Läs mer

Protokoll

Protokoll Protokoll 2010-06-02 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Yxhults huvudkontor 2010-06-02, klockan 15:30 Beslutande Björn Eriksson (S) Eva Wilhelmsson (S) Lisbet Björklund (S) Anneli Roos (S) Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, tisdagen den 5 oktober 2004, klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Peter Agerhäll

Läs mer

Protokoll Kultur- och fritidsnämnd. Elisabeth Jonsson (C) Denis Nilsson (V) Edit Ugrai, förvaltningschef Gertrud Åstrand,

Protokoll Kultur- och fritidsnämnd. Elisabeth Jonsson (C) Denis Nilsson (V) Edit Ugrai, förvaltningschef Gertrud Åstrand, 2012-12-13 Kultur- och fritidsnämnd Plats och tid Kumla, 2012-12-13, klockan 14:00-15:30 Beslutande Björn Eriksson (S) Jeanette Widström (S) Eva Wilhelmsson (S) Margareta Engman (M) Mikael Collin (S) Berry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Torsdagen den 7 september 2006 kl 18:00 Stadshuset, Kumlarummet Beslutande Ej tjg ersättare Marianne Arvidsson (s) Liselott Rehnman (s) Thomas Bäck (s) Mikael Collin (s) Britten Uhlin (s)

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2009-12-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum: Åbytorp, 2009-12-16, klockan 14:00 Beslutande Annica Ericsson (S) Mohammed Bahram Hassan (S) Eva Wilhelmsson (S) Thomas Andersson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Torsdagen den 7 februari 2007 kl 14:00 Väntjänsten ande Björn Eriksson (s) Anna Adolfsson (c) Annica Eriksson (s) Bernt Sköld (kd) Lisbet Björklund (s) Herje Fahlén (fp) Mikael Collin (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 maj 2004, klockan 17.00 17.20 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Torsdagen den 11 december kl 2008 kl 14:00 Plats: Kumlarummet Beslutande Björn Eriksson (S) Annica Eriksson (S) Eva Wilhelmsson (S) Jan Norgren (S) Lisbet Björklund (S) Mikael Collin (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 oktober 1999, kl 17.00-18.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Elisabeth Ekestubbe, tjg ers Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 3 juni 1998, kl 17.00-17.55 Beslutande Dan-Åke Moberg Sven-Inge Carlsson, tj ers 62-63 Marianne Arvidsson Sofia Lindstrand, tj ers Annica Eriksson Rolf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 14 januari 2004, klockan 17.00 18.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 februari 2004, klockan 17.00 19.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 april 2001 kl. 17.15 18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.30 Annica Eriksson (s) Sölve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, torsdagen den 18 november 2004, klockan 18.00 20.25 Beslutande Ledamöter Marianne Arvidsson (s), ordf Liselott Rehnman (s) Thomas Bäck (s) Mikael Collin (s) 53-57

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Torsdagen den 13 december 2007 kl 14:00 Stadshuset, Kumlarummet ande Ersättare Övriga Björn Eriksson (s) Annica Eriksson (s) Bernt Sköld (kd) Eva Wilhelmsson (s) Herje Fahlén (fp) Lisbet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 september 2006, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 november 2001 kl 17.00 17.45 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Gun-Britt Andersson (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 10 maj 2006, klockan 17.00 17.55 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Bert Eriksson (s), tjg ers 71 Annica Eriksson (s) 59-70, 72-74 Torbjörn Ahlin (c) Björn

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2014-06-10 Gymnasienämnd Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, Stadshuset, 2014-06-10, klockan 15:00-16:10 Beslutande Stefan Svensson (S) Per Holm (KD) Jeanette Widström (S) Lennarth Helgesson (M) Thomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 november 2004, klockan 17.00 17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Liselott Schöllin (kd), tjg ers Björn Eriksson

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-11-25 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-11-25, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 april 2006, klockan 17.00 18.05 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s), tjg ers Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Protokoll Kultur- och fritidsnämnd KFN 2013/433. Kultur- och fritidsnämnd. Plats och tid Kumla, klockan 14:00

Protokoll Kultur- och fritidsnämnd KFN 2013/433. Kultur- och fritidsnämnd. Plats och tid Kumla, klockan 14:00 Protokoll 2014-10-16 Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Plats och tid Kumla, 2014-10-16 klockan 14:00 Beslutande Björn Eriksson S Ordförande Ewa Wilhelmsson S Thomas Bäck S Anneli Roos S

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunfullmäktige Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-10-18, klockan 18:30-18:40 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) Katarina

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-09-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Husaren måndagen den 18 september 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 19 maj 2003 kl 18.30 19.15 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Marianne

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2014-01-30 Kultur- och fritidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-01-30, klockan 14:00 Beslutande Björn Eriksson (S) Margareta Engman (M) Ewa Wilhelmsson (S) Berry Keller (M) Jeanette Widström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lilla societetshuset, Loka, kl 13.45-15.05 Beslutande Lennart Eriksson (s) Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Mats Gullberg (s) Lise-Lott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 januari 2001 klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Göran Arveståhl Marianne Arvidsson

Läs mer

Gymnasienämnd GYM 2014/13. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, Stadshuset, klockan 15:00. Elisabeth Jangenby.

Gymnasienämnd GYM 2014/13. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, Stadshuset, klockan 15:00. Elisabeth Jangenby. Protokoll 2014-10-21 Gymnasienämnd Gymnasienämnd Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, Stadshuset, 2014-10-21 klockan 15:00 Beslutande Stefan Svensson S Ordförande Carina Bäck S Per Holm KD Gruppledare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Stadshuset, kansliavdelningen torsdag den 24 augusti kl Sara Klerestam. Sölve Persson. Anslag/Bevis

Sammanträdesprotokoll. Stadshuset, kansliavdelningen torsdag den 24 augusti kl Sara Klerestam. Sölve Persson. Anslag/Bevis Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 21 augusti 2006, kl 18.30-18.45 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sven-Inge Carlsson (s) Maria Rönnbäck

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat Kultur- och fritidsnämnden

Anslag/Bevis Protokoll är justerat Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-17 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stenhyvlarverkstan, 2009-09-17, klockan 14:00 Ledamöter Björn Eriksson (S) Annica Ericsson (S) Eva Wilhelmsson (S) Jan Norgren (S) Lisbet Björklund (S)

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-01-20 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-01-20, klockan 17.45-18.30 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 17 mars 2008, kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Björn

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-09-07 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-09-07, klockan 13:30-15:48 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Sölve Persson (S) Raymonda Kourie (KD) Andreas Brorson (S) Linda Axäng (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2009-02-23, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Lise-Lott Lidström (S) tjg ers Jan Engman (C) tjg ers Mikael Johansson (S) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2012-02-15 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Rum Kumla, Stadshuset, 2012-02-15, klockan 14:00-15.20 Beslutande Elin Riberg Wirf (MP) Eva Palmqvist (S) Stefan Svensson (S) Per Holm (KD) Marie Eriksson

Läs mer

Protokoll 2013-03-18

Protokoll 2013-03-18 2013-03-18 Gymnasienämnd Plats och tid Rum Kumla, stadshuset, 2013-03-18, klockan 15:00-15:57 Beslutande Stefan Svensson (S) Per Holm (KD) Marie Eriksson (S) Margareta Engman (M) Thomas Andersson (S) Anna

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-11-18 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum: Kumla, 2010-11-18, klockan 14:00 Beslutande Björn Eriksson (S) Mikael Collin (S) Mohammed Bahram Hassan (S) Anna Adolfsson (C) Thomas

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 december 2001 klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2009-01-27, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Lise-Lott Lidström (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-15.30 Beslutande Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Mats Gullberg (s) Lise-Lott Lidström (s) Mikael Johansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat Plats och tid Torsdagen den 16 november 2006 kl 18:00 Stadshuset, Kumlarummet Beslutande Tjg ersättare Ej tjg ersättare Övriga Marianne Arvidsson (s) Thomas Bäck (s) Jan Norgren (s) Mikael Collin (s) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 15 november kl 17.00-2015 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-05-28 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 16.30-19.12 Beslutande Lennart Eriksson (s) Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Mats Gullberg (s) Anneli Roos

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 mars 2007, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Åsa Häggström (v) Annica Eriksson (s) Jan Engman (c), tjg ers Lennart Eriksson (s) Tony

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-12-17 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-12-17, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.00 ande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Kerstin Lundqvist Eriksson (fp) Liselott

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-12-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2010-12-16, klockan 14:00 Beslutande Björn Eriksson (S) Anna Adolfsson (C) Eva Wilhelmsson (S) Herje Fahlén (FP) Jan Norgren (S)

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-10-02 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-02, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Gun-Britt Andersson (S) Ulla Lundberg (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 12 januari 2000, klockan 17.00-17.45 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Leif Grahn, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke

Läs mer

Protokoll 2013-06-10

Protokoll 2013-06-10 2013-06-10 Gymnasienämnd Plats och tid Rum Kumla, Stadshuset, 2013-06-10, klockan 15:00 Beslutande Marie Eriksson (S) Per Holm (KD) Stefan Svensson (S) Margareta Engman (M) Thomas Andersson (S) Anna Otterström

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-03-17 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2010-03-17, klockan 14:00 Beslutande Björn Eriksson (S) Lisbet Björklund (S) Annica Ericsson (S) Jakob Holm (KD) Eva Wilhelmsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 4 mars 1998, klockan 17.00-17.50 Beslutande Annica Eriksson, ordf Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Åke Sundeqvist, tjg ers Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 april 2003 kl 18.30-20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Katarina

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 23 september 1996, kl 18.30-19.25 Beslutande Tjg ersättare Ej tjg ersättare Övriga Samtliga ledamöter utom Marianne Arvidsson (s) Berndt Andersson

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-10-21 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-02-25 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-10-17 Kultur- och fritidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-10-17, klockan 14:00 Beslutande Elisabeth Jonsson (C) Jeanette Widström (S) Ewa Wilhelmsson (S) Margareta Engman (M) Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-15.31 Beslutande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Lisbet Björklund (s) Gulli Wallgren

Läs mer

Protokoll Socialnämnden SN 2014/109. Socialnämnden. Justeras: Plats och tid Åbytorp, klockan 16:30

Protokoll Socialnämnden SN 2014/109. Socialnämnden. Justeras: Plats och tid Åbytorp, klockan 16:30 Protokoll 2014-10-01 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Åbytorp, 2014-10-01 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Lars Malmberg S Sölve Persson S Agneta Eriksson S Mats Gullberg S Gun-Britt

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-12-12 Kultur- och fritidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-12-12, klockan 14:00 Beslutande Björn Eriksson (S), 75-91, 93-95 Margareta Engman (M) Ewa Wilhelmsson (S) Denis Nilsson (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Torsdagen den 13 mars 2008, kl 14:00 Plats: Kumlarummet ande Björn Eriksson (s) Herje Fahlén (fp) Annica Eriksson (s) Mats Hellgren (m) Eva Wilhelmsson (s) Elisabeth Centervärn (m) Lisbet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Officersmässen, Kumla, kl 13.30-16.00 Beslutande Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Anneli Roos (s) Lise-Lott Lidström (s) Hans Sjöqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Tisdagen den 25 januari 2005 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Katarina Öberg (s)

Läs mer

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-12-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-02-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2010-02-03, klockan 17:00-17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Linda Axäng (FP) Annica Ericsson (S) Maria Haglund (M) Katarina Hansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 20 mars 2000, klockan 18.30-19.15. Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Yvonne Hagström Irene Östlund Göran Arveståhl Irene Welander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2003-02-24 Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 24 mars 2003 kl 18.30 20.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer