Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Plats och tid Torsdagen den 1 juni 2006 kl 18:00 Stadshuset, Kumlarummet ande Liselott Rehnman (s) Maria Rönnbäck (c) Thomas Bäck (s) Göran Larsson (kd) Britten Uhlin (s) Kerstin Cederström (fp) Jan Norgren (s) Denis Nilsson (v) Hans Sjöqvist (s) tjg ers Margareta Engman (m) tjg ers Mohammed Hassan (s) tjg ers Ej tjg ersättare Sven-Arne Karlsson (kd) Herje Fallén (fp) Övriga Lennart Mehle, förvaltningschef Carita Ehrstedt, sekreterare Britt Knutsson, förvaltningsekonom Lars-Göran Karlsson, avdelningschef Sekreterare Carita Ehrstedt Ordförande... Liselott Rehnman Justerare... Kerstin Cederström Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats Kultur- och fritidskontoret Underskrift... Kate Lundell

2 Innehållsförteckning Dnr 29 Ansökan om projektmedel, sommarkollo 2006, för överviktiga barn 45/ Kontaktpolitiker för ridverksamheten 51/ Revidering av handikapplan 46/ Revidering av IT-plan 61/ Revidering av attestförteckning samt attestförteckning sommaren / Förslag, utvärderingsplan för kultur- och fritidsnämnden 52/ Yttrande, delvis rivning av Yxhult AB:s fd huvudkontor 48/ SPA-verksamhet i Kumlahallen 22/ Budget 2007, målstyrning, problembeskrivning, 49/ Budget 2007, investeringsbudget 49/ Inköp av innebandysarg 63/ Budget 2007, driftbudget och verksamhetsförändringar 49/ Ansökan om tillstånd för Jetski åkning i Norrtorpssjön, Kumla 50/ Val av ledamot till arbetsutskottet 62/ Delgivning av delegationsbeslut 26/ Meddelanden 27/ Rapporter 28/

3 Au 26 Dnr 45/ Kfn 29 Ansökan om projektmedel, sommarkollo 2006, för överviktiga barn Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF, ansöker i skrivelse (bilaga) inkommen den 20 mars 2006 om bidrag från Kumla kommun med kronor för genomförande av ett sommarkollo för överviktiga barn under perioden augusti Sommarkollot bedrivs i samverkan med skolhälsovården i Kumla. Dessutom deltar kommunens folkhälsopedagog och hälsoutvecklare i planering och genomförande av kolloverksamheten. Folkhälsoenheten vid ÖLIF bedriver sedan hösten 2004 ett projekt i Kumla för överviktiga barn, där även en kurs genomförts för barnens föräldrar. Målet är att uppnå mera hälsosamma kost- och levnadsvanor både hos barn och föräldrar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 28 mars 2006, 111, beslutat att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag om kronor till Örebro läns idrottsförbund till sommarkollo 2006 för överviktiga barn. Medlen skall belasta verksamhet 3516, bidrag till interkommunal fritidsverksamhet Enligt arbetsutskottet Expediering Örebro läns idrottsförbund

4 Au 27 Dnr 51/ Kfn 30 Kontaktpolitiker för ridverksamheten Kultur- och fritidnämnden har att utse kontaktpolitiker för ridverksamheten i Kumla. Arbetsutskottets förslag Överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Liselott Rehnman (S) och Margareta Engman (m) till kontaktpolitiker för ridverksamheten i Kumla.

5 Au 28 Dnr 46/ Kfn 31 Yttrande, revidering av handikapplan Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig över förslag till revidering av handikapplan (bilaga). Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2002, 93, att anta en handikappolitisk plan för Kumla kommun. Planen anger vilka åtgärder som skall vidtas, tidplan för åtgärdernas genomförande samt ansvarig nämnd för respektive åtgärd. Kommunens utredargrupp påbörjade hösten 2005 en revidering av planen. Nulägesbeskrivningen under varje regel har uppdaterats och en del nya åtgärder har tillkommit. En del åtgärder från den tidigare antagna planen har lyfts bort, dels för att en del av dessa åtgärder genomförts eller förhållandena ändrats så att de blivit inaktuella, dels för att vissa åtgärder av olika skäl inte bedömts vara möjliga att genomföra. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 mars 2006, 110, att förslag på revidering av kommunens handikappolitiska plan sänds på remiss till sociala rådet och samtliga nämnder Remissvar skall vara kommunledningskontoret tillhanda senast den 15 juni Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot förslaget Enligt arbetsutskottet Expedieringeslut Kommunledningskontoret

6 Au 29 Dnr 61/ Kfn 32 Revidering av IT-plan Förslag till reviderad IT-plan föreligger (bilaga) Arbetsutskottets förslag B Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag på IT-plan i bilaga daterad den 1 juni Enligt arbetsutskottet

7 Au 30 Dnr 47/ Kfn 33 Revidering av attestförteckning 2006 samt ändring i attestförteckning för semesterperioden 2006 Förslag till revidering av attestförteckning 2006, för kultur- och fritidsförvaltningen, ansvar 40 föreligger. Under semesterperioden föreslås dessutom ändringar i attestförteckning semesterperioden veckorna (26 juni - 23 juli) att till generell beslutsattestant för ansvar 04 utse Carita Ehrstedt för vecka 26-27, Gertrud Åstrand för vecka 28 samt Lars-Göran Karlsson för vecka 29. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner ändring i attestförteckning 2006, ansvar 40, samt att till generell beslutsattestant för ansvar 40 utse Carita Ehrstedt för vecka 26-27, Gertrud Åstrand för vecka 28 samt Lars-Göran Karlsson för vecka 29. Enligt arbetsutskottet Expediering Ekonomiavdelningen

8 Au 31 Dnr 52/ Kfn 34 Förslag, utvärderingsplan för kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktige antog den 17 november 2003, 72, Målstyrningsdokument för Kumla kommun (bilaga). Dokumentet har utarbetats av utredningssekreterargruppen och är en reviderad upplaga av det dokument som antogs av fullmäktige den 16 november 1992, 97. Målstyrningsdokument för Kumla kommun ligger, sedan framtagandet av 2005 års budget, som grund för målstyrningsarbetet vars syfte är bland annat att utöka den övergripande politiska styrningen vad gäller verksamhetens inriktning och omfattning samt att skapa möjlighet till en bättre och effektivare uppföljning och utvärdering av verksamheten i kommunen Principen är att varje verksamhet utvärderas med jämna mellanrum, förlagsvis en gång per mandatperiod. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag på utvärderingsplan enligt bilaga daterad den 10 maj Enligt arbetsutskottet

9 Au 32 Dnr 48/ Kfn 35 Yttrande, delvis rivning av Yxhult AB:s före detta huvudkontor Kumla kommun har för avsikt att ansöka om delvis rivning av Yxhult AB:s före detta huvudkontor i östra Hällabrottet. För området finns en detaljplan som vann laga kraft år I planen finns skyddsbestämmelser för huvudkontoret med flera byggnader i området. Enligt planbeskrivningen bör byggnaderna bevaras i utsprunglig och nuvarande stil. Kommunen planerar att bevara den norra och mest intressanta delen. Miljö- och byggnadsnämnden som kommer att behandla rivningsansökan översänder ärendet till kultur- och fritidsnämnden för samråd. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande i bilaga daterad den 9 maj Enligt arbetsutskottet Expediering Miljö- och byggnadsnämnden

10 Au 33 Dnr 22/ Kfn 36 SPA-verksamhet i Kumlahallen I februari i år startades SPA-verksamhet på försök i Kumlahallen (bilaga). Efterfrågan på SPA har under en tid förekommit bland Kumlahallens besökare. Ordet SPA är ursprungligen namnet på en kurort i Belgien från 1700-talet och betyder Hälsa genom vatten (Salus per aqua). Idag innebär SPA i första hand kroppsvårdande behandlingar av olika slag, avstres-sande aktiviteter, träning och rätt kost i friskvårdssyfte. Under perioden mars, april har ca 200 behandlingar utförts, vilket utgör ca 15 timmar per vecka. SPA-verksamheten i Kumlahallen kan erbjuda 6 olika typer av behandling: Klassisk ansiktsbehandling, ansiktsbehandling de luxe, fotkur, klassisk hakvkroppsmassage, klassisk helkroppsmassage samt aromainpackning. Vid samtliga behandlingar används endast vegetabiliska produkter. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att försöket med SPA-verksamheten i Kumlahallen fortsätter även under säsongen 2006/2007 samt att en löpande uppföljning görs inför ny prövning i maj Liselott Rehnman (s) föreslår att nämnden antar arbetsutskottets förlag. Maria Rönnbäck (c) föreslår med bifall av Kerstin Cederström (fp), Göran Larsson (kd) samt Margareta Engman (m) att försöket med SPA-verksamheten avbryts omgående. Propositionsordning Reservation Arbetsutskottets förslag mot Maria Rönnbäcks (c) förslag Enligt arbetsutskottet Maria Rönnbäck (c), Kerstin Cederström (fp), Göran Larsson (kd) och Margareta Engman (m) reserverar sig mot beslutet.

11 Au 34 Dnr 49/ Kfn 37 Budget 2007, målstyrning, problembeskrivning Arbetsutskottets förslag Expediering Förslag på kultur- och fritidsnämndens verksamhet, mål och problembeskrivning (bilaga) Kultur- och fritidsnämnden godkänner målstyrnings- och problembeskrivningsdokument. Enligt arbetsutskottet Ekonomiavdelningen

12 Au 35 Dnr 49/ Kfn 38 Budget 2007, investeringsbudget Förslag på investeringsbudget samt tänkbara investeringar föreligger. Marianne Arvidsson (s) föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt bilaga 2 daterad den 23 maj Maria Rönnbäck (c) föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt bilaga 3 daterad den 24 maj Propositionsordning Arbetsutskottets förslag Reservation Marianne Arvidssons (s) förslag mot Maria Rönnbäcks (c) förslag. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget enligt bilaga 2 daterad den 23 maj samt att tänkbara investeringar godkänns enligt bilaga 4 daterad den 23 maj Maria Rönnbäck (c) reserverar sig, med bifall av Kerstin Cederström (fp), mot förslaget. Liselott Rehnman (s) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Maria Rönnbäck (c) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt bilaga 3 daterad den 24 maj Thomas Bäck (s) föreslår med bifall av Maria Rönnbäck (c) att äskande av anläggande av motionsspår i Skogstorp skall läggas till i budgetplan Propositionsordning Reservation Expediering Arbetsutskottets förslag mot Maria Rönnbäcks (c) förslag. Enligt arbetsutskottets förslag, med tillägget att äskande om anläggande av motionsspår i Skogstorp läggs till i budgetplan för 2008, bilaga 2 daterad den 1 juni. Maria Rönnbäck (c) reserverar sig, med bifall av Kerstin Cederström (fp), Göran Larsson (kd) och Margareta Engman (m) mot arbetsutskottets förslag i bilaga daterad den 23 maj, men bifaller beslutet gällande motionsspår. Ekonomiavdelningen

13 Kfn 39 Dnr 63/ Inköp av Innebandysarg Kumla IFK Innebandys flicklag har kvalificerat sig i elitserien. Det medför ökade krav på genomförande av matcher. En viktig förändring är behovet av en ny innebandysarg. Thomas Bäck (s) föreslår kultur- och fritidsnämnden inköp av en ny och ändamålsenlig innebandysarg inför säsongstarten i september. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en ändamålsenlig innebandysarg skall köpas in samt att kostnaderna belastar 2006 års investeringsbudget.

14 Au 36 Dnr 49/ Kfn 40 Budget 2007, driftbudget och verksamhetsförändringar Förslag till driftbudget och verksamhetsförändringar för föreligger. Marianne Arvidsson (s) föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt bilaga 6 daterad den 23 maj Maria Rönnbäck (c) föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt bilaga 7, daterad den 23 maj Marianne Arvidssons (s) förslag mot Maria Rönnbäcks (c) förslag Arbetsutskottets förslag Reservation Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget och verksamhetsförändringar enligt bilaga 6, daterad den 23 maj. Maria Rönnbäck (c) reserverar sig, med bifall av Kerstin Cederström (fp), mot förslaget. Liselott Rehnman (s) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Maria Rönnbäck (c) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt bilaga 7, daterad den 23 maj Propositionsordning Reservation Expediering Arbetsutskottets förslag mot Maria Rönnbäcks (c) förslag. Enligt arbetsutskottets förslag, bilaga 7, daterad den 23 maj Maria Rönnbäck (c) reserverar sig, med bifall av Kerstin Cederström (fp), Göran Larsson (kd) samt Margareta Engman (m) mot förslaget. Ekonomiavdelningen

15 Au Kfn Dnr 50/ Yttrande, ansökan om tillstånd för Jetski åkning i Norrtorpssjön Örebro Kumla Jet Racing Club har i skrivelse den 30 april 2006 ansökt om tillstånd hos kommunstyrelsen att köra med vattenskoter i Norrtorpssjön, Kumla. Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig i frågan. om dessa tillstånd fattas av länsstyrelsen. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till Jetski åkning i Norrtorpssjönom om det går att samordna verksamheten med andra aktörer som visat intresse för sjön. Enligt arbetsutskottet Expediering Örebro Kumla Jet racing Club B e s l u t

16 Au 38 Dnr 62/ Kfn 42 Val av ersättare till arbetsutskottet Suad Poric (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidnämnden och därmed även i arbetsutskottet. Kommunfullmältige har den 22 maj 2006, 66 valt Jan Norgren (s) att efterträda Suad Poric som ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden utser Jan Norgren (s) till ersättare i arbetsutskottet. Expediering Jan Norgren Kommunledningskontoret

17 Kfn 43 Dnr 27/ Delgivning av delegationsbeslut Kultur- och fritidsnämndens bidragsutskott och avdelningschefen för förenings- och fritidsavdelningen har med stöd av delegation kfn 58, 2000, beviljat bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet (bilaga) Kultur- och fritidsnämnden lägger delegationsbeslutet till handlingarna och tackar bidragsutskottet för väl genomfört arbete.

18 Kfn 44 Dnr 27/ Meddelandeärenden 1. Avtal med Bowlinghallen Kumla Handelsbolag. 2. Dan-Åke Mobergs motion gällande kulturstråk i Kumla kommun, ksau 162, Medfinansiering av Konst på Hög, Regionförbundet Örebro Län. Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna

19 Kfn 45 Dnr 27/ Rapporter 1. Ekonomisk rapport Riktlinjen avseende ekonomisk rapport för maj månad är 42 %. Nämndens resultat för samma tid är 44 %. 2. Invigning av Viaskogens naturreservat Nämndens ledamöter kommer att få inbjudan till invigningen av Viaskogens naturreservat den 9 september. Sölve Persson inviger. 3. Mälardalens kulturråd Maria Rönnbäck (c) rapporterar från mälarrådets semenarium angående mångkulturåret. Nästa seminarium är i Kumla i december 2006 Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporterna till handlingarna Liselott Rehnman (s) önskar både tjänstemän och nämndledamöter en trevlig sommar. Maria Rönnbäck (c) önskar Liselott Rehnman detsamma.

20 Reservation Kultur och fritidsnämnden den 1 juni-06 i ärendet SPA-verksamhet i Kumlahallen. Maria Rönnbäck (c) Kerstin Cederström (fp) Göran Larsson (kd) Margareta Engman (m) SPA verksamhet i Kumlahallen i kommunalregi är ingen bra idé. Varför vi anser att detta försök på två månader och med 200 behandlingar är tillräckligt för att avgöra dess framtid. Vi är inte främmande inför att någon annan än kommunen bedriver denna verksamhet i Kumlahallen men att kommunen själv gör detta och dessutom med timanställd personal anser vi vara fel. Med andra ord illojal konkurrens kan vi inte ställa upp på För oppositionen i Kultur och fritidsnämnden Maria Rönnbäck (c). Gruppledare

21 Reservation Kultur och fritidsnämnden den 1 juni-06 Budget 2007, investeringsbudget Maria Rönnbäck (c) Kerstin Cederström (fp) Göran Larsson (kd) Margareta Engman (m) Se investeringsbudget 2007 prioriteringslista för O Vi har likt förra året valt att äska fastighets underhållet som en punkt. Vi ser fram emot redovisningen av det utredningsuppdrag som lämnats så att vi i kommunen kan ta ställning till var ansvaret för fastighets underhållet ska ligga. Vi har i vårt budgetförslag strukit kroppsträningsmaskiner och utökad lokalyta, Kumlahallen. Det som finns idag räcker, vill Kumla bor träna mera så finns andra anläggningar. Kumla hallen är ett bad och kommunen ska inte ägna sig åt illojal konkurrens. Motorstadion i Sannahed 1000 det är en höjning från flerårsbudgeten med 250. Kumla är liksom lite synonymt med speedway och motorstadion i Sannahed. Campingen vi anser att 300 räcker även till målning av fyra campingstugor. Campingen finns i en flerårsplan och det är bra men på sikt måste den börja bära sina kostnader och vi är inte främmande för att den läggs ut på entreprenad. Det nya Djupadalsbadet jämte Kumlasjöpark skapar många möjligheter. I planen för 2008 finns personal utrymmen parkavd vi vill se en utredning där man funderar över olika alternativ. Ett alternativ som vi ser är att detta kanske bör finnas i anslutning till tekniska naturligtvis ska maskiner och utrustning finnas där folket finns men detta bör man också titta på var behövs maskinerna mest om några år. I övrigt vill jag lyfta fram tre saker Stenarbetsmuseum för det historiska, IT planen för nu och Skatebordanläggningen för framtiden Och så Väg visaren. För oppositionen i Kultur och fritidsnämnden Maria Rönnbäck Gruppledare

22 Reservation Kultur och fritidnämnden den 1 juni -06 Budget 2007 driftbudget och verksamhetsförändringar. Maria Rönnbäck (c) Kerstin Cederström (fp) Göran Larsson (kd) Margareta Engman (m). Se Driftbudget, verksamhetsförändringar 2007 prioriteringslista för O Våra prioriteringar skiljer sig endast på en punkt från majoritetens förslag. Vi har ingen nr 13. Vi anser att 10-års jubileum på Konst på hög är en sak för kommunstyrelsen att ta ställning till. Och att representanter för Konst på hög träffar Kommun styrelsens au. för att tillsammans fundera över detta. Det planeras för en bok och den tillsammans med vad som i övrigt kommer att ske 2007 på och omkring Konst på hög bör ur marknadsförings synpunkt vara mycket intressant för kommunen och de kommunalägda bolagen. För oppositionen i kultur och fritidsnämnden Maria Rönnbäck Gruppledare