Växtskyddsmedel 2019 frukt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växtskyddsmedel 2019 frukt."

Transkript

1 Växtskyddsmedel 209 frukt

2 Februari 209 Sammanställt av: Sanja Manduric och Axel Benediktsson Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Alnarp Box Alnarp mobil mobil Läs eller beställ Växtskyddsmedel frukt på: Omslagsbild: Körsbär i blom. Foto: Sanja Manduric

3 Innehåll Förord 5 Preparat- och vätskemängder för fläktsprutor 6 Kontaktuppgifter 7 ÄPPLE OCH PÄRON 8 Svampmedel 8 Äpple insektsmedel 0 Päron insektsmedel 3 Tillväxtreglering 6 PLOMMON 7 Svampmedel 7 Insektsmedel 8 KÖRSBÄR 9 Svampmedel 9 Insektsmedel 20 SAMTLIGA FRUKTSLAG 2 Kvalstermedel 2 Medel mot sniglar och medel mot vilt 22 Ogräsmedel 23 Allmänkemikalier frukt 25 Äpple preparatalternativ Päron preparatalternativ Sammanfattande tabell - medel mot skorv och mjöldagg 30 Plommon preparatalternativ Körsbär preparatalternativ Resistens mot växtskyddsmedel i frukt 33 Bifarliga preparat i fruktodling 35 Regler för växtskyddsmedel som består av nyttodjur 36 Växtskadegörare i fruktodling 37 Registreringsinnehavare eller ombud samt verkningssätt för växtskyddsmedel 38 3

4 Behovsanpassa dina växtskyddsåtgärder med hjälp av prognoser för äppleskorv, mjöldagg, äppelstekel, äppelvecklare och rönnbärsmal samt annan nyttig information på vår hemsida: skorvochskadedjursprognos Du kan även prenumera på vårt nyhetsbrev om skadegörare i fruktodling. Anmäl dig på: LÄS ETIKETTEN! Läs alltid bruksanvisningen innan du sprutar för att kontrollera preparatets dosering, användbarhet och skyddsföreskrifter. Ring gärna till din säljare eller rådgivare. ANVÄNDBARA TELEFONNUMMER Förgiftningar: Larmcentralen tfn: 2 (akut) Giftinformationscentralen tfn: Övriga frågor: Kemikalieinspektionen tfn: e-post:

5 Förord Växtskyddsmedel ingår i ett integrerat växtskyddskoncept som grundas på övervakning i fält, tunnel eller växthus, samt på förebyggande och odlingstekniska åtgärder. Integrerat växtskydd (IPM) ska tillämpas av alla yrkesodlare som använder växtskyddsmedel. Följ IPM-principerna för att minska risker för miljön och hälsan genom att: förebygga problem med skadegörare, ogräs och annat som kan motivera en insats av växtskyddsmedel, genom att bland annat ha en god växtföljd, odla motståndskraftiga sorter samt anpassa odlingstekniken bevaka växtskyddsläget genom att följa utvecklingen av skadegörare och ogräs behovsanpassa insatserna genom att i första hand använda icke-kemiska metoder, välja de mest specifika och miljövänliga produkterna där det är möjligt, anpassa dosen efter den aktuella situationen och tänka på resistensrisken vidta skyddsåtgärder och anpassa arbetsrutiner enligt aktuella förutsättningar följa upp resultatet av växtskyddsåtgärderna. På följande sidor finns en förteckning med växtskydds medel som är godkända av Kemikalieinspektionen (KemI) för fruktodling. Även växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre använd ningsområden (UPMA) finns med. UPMA innebär att preparat, som tidigare är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från KemI, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten. All användning sker på odlarens egen risk. UPMA gäller så länge preparatet är godkänt med samma registreringsnummer. Förutom de speciella villkor som anges för UPMA, gäller även de för produkten generella villkoren, t.ex beträffande skydds avstånd och applicering. Ett antal ämnen har godkäns av EU-kommisisionen som allmänkemikalier som får användas i bekämpningssyfte. För dessa ämnen krävs ingen nationell registrering. En sammanställning med ämnen aktuella för användning i fruktodling finns på sidorna Uppgifterna om användning och doser baseras på registreringsinnehavarnas rekommendationer. I kolumnen Dos anges rekommenderad dos i kg/ha eller l/ha om inte annat anges. Maxdosen får inte överskridas. Använd Hjälpreda för vind anpassat skyddsavstånd som går att beställa och ladda ner från Där finns också en app som går att ladda ner gratis. Observera att kommersiella standarder som berör certifierad produktion, till exempel Svenskt Sigill, kan ha ytterligare regler för vilka växtskyddsmedel som får användas, samt hur de får användas. Medel som är godkända för ekologisk produktion har markerats under noteringar. För vissa medel kan KRAV ha ytterligare regler. För mer information kontakta ditt certifieringsorgan. Uppgifterna i häftet bygger på information som fanns tillgänglig för Jordbruksverket i februari 209. Några produkter ska omregisteras under odlingssäsongen och de är markerade med * i tabellerna. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Information om registrerade växtskyddsmedel finns på Kemikalie inspektionens webbplats, Information om villkors ändringar, dispenser och UPMA kommer även att publiceras på Jordbruksverkets hemsida. För växtskyddsmedel baserade på samma aktiva substans, som exempelvis Diqua, Quad-Glob 200 SL och Reglone, eller samma preparat med olika registreringsnummer, ska dosering och antal behandlingar så långt det är möjligt inte överskrida de villkor som gäller för ett enskilt av dessa växtskyddsmedel. Tabellerna är uppdelade efter typ av medel och omfattar svamp-, insekts-, kvalster-, ogräs- och snigelmedel, medel mot vilt samt tillväxtreglering. I kolumnen Firma finner du de firmor som svarar för produkternas rådgivning och information. Länkar:

6 Preparat- och vätskemängder för fläktsprutor De preparatmängder som anges i häftet är rekommenderade doser. I de flesta fall är dessa doser även maxdosen som får spridas. Maxdosen får aldrig överskridas. I de fall som maxdosen avviker från rekommenderade doser är dessa angivna. Angivelser gäller planteringssystem av något äldre typ (i tabell kallad Spindelträd ) med trädavstånd på cirka,5 2,5 meter, radavstånd från 3,5 4,5 meter och trädhöjd cirka 2,25 meter. Beroende av trädvolymen i odlingen skiljer sig åtgången av preparat och sprutvätska. Doserna justeras enligt tabellen nedan vid annan trädhöjd och i modern odling med trädavstånd under,5 meter och radavstånd upp till 3,5 meter (i tabellen kallad Slank spindel ) eller odling med mycket stora träd (i tabellen kallad Kronträd ). Justeringen görs genom att multiplicera mängden preparat/ha i preparatlistan med omräkningsfaktorn för aktuell planteringstyp och trädhöjd. Justering uppåt får endast ske om maxdosen medger detta. Tabell. Omräkning av preparatmängd efter trädhöjd och trädtyp, samt lämplig vätskemängd Trädhöjd Slank spindel Spindelträd Kronträd Faktor Vätska Faktor Vätska Faktor Vätska (l/ha) (l/ha) (l/ha) 3,75 400, ,25 0,9 350,3 520, ,75 0,8 320, 460, ,25 0,7 300,0 400,3 50,75 0, , ,9 360,25 0, , ,6 240 Exempel: Preparat: Delan WG Dos: 0,6 kg/ha Plantering: Slank spindel Trädhöjd: 2,75 m 0,6 x 0,8 = 0,48 kg/ha Delan och 320 l sprutvätska/ha. Kontrollera täckningsgraden med vattenkänsligt papper och justera fördelning och vätskemängd. Ju större radavstånd desto mindre sprutvätska fordras. Mer exakta värden kan beräknas med hjälp av formlerna nedan. Siffrorna i tabellen baseras på TRV-metoden. TRV är odlingens trädvolym. Utifrån denna bestäms sedan lämplig vätskevolym och preparatmängd. Kronbredden i formeln mäts på halva kronhöjden. TRV (m 3 /ha) = Preparat (kg eller l) = kronhöjd (m) x kronbredd (m) x Radavstånd (m) Preparatdos (kg eller l/ha) x vätskemängd (l/ha) 400 Vätskemängd (l/ha) = (TRV x 0,02) (Basdoseringen bygger på normalvätskemängd, 600 l/ha eller 400 l/ha vid 4 gånger koncentration och ett TRV-värde på m 3 /ha) Vädret under sprutningen inverkar väldigt kraftigt på hur bra täckningen blir Vid helt stilla luft minskar vindavdriften och täckningen förbättras. Liten vindavdrift och hög luftfuktighet är två faktorer som gör att vätskemängden kan minskas. Genom den förbättrade täckningen kan du även dra ner på preparatmängden. Justering av sprutvätskemängd i förhållande till bladareal och trädens täthet Värdena i tabellen och formlerna kan användas som riktlinjer, men det kan vara stor skillnad på olika odlingars växtkraft och odlares beskärningsmetoder, vilket ger olika täta träd. Under vår och försommar ökar bladarealen och når sitt maximum under sommaren. Med liten bladyta att täcka kan vätskemängden på våren reduceras, förslagsvis till 75 procent av normalförbrukningen. Mängden preparat som ska hällas i sprutan då doseringen anges i kg/ha eller l/ha beräknas enligt följande: Vätskemängd i sprutan (l) x dos (kg/ha eller l/ha) Vätskemängd (l/ha) Använd Hjälpreda för vindanpassat skyddsavstånd för fläktspruta i fruktodling. Den finns att ladda ner som app. Hjälpredan kan även beställas som broschyr från Säkert växtskydd ( 6

7 Kontaktuppgifter Firma Telefon Kontaktperson E-post, webbadress ADA Adama Northern Europe B.V. BAS BASF AB BAY Bayer BIN Binab Bio-Innovation AB BIO Biobasiq i Sverige AB BNM Bionema AB COR Corteva Agriscience FMC FMC Agricultural Solutions GYL Gyllebo Gödning AB GUL Gullviks AB LAN Lantmännen LIN Lindesro AB LRF Lantbrukarnas Riksförbund/ LRF Trädgård MC MiljöCenter i Malmö AB NA Nordisk Alkali AB NUF NuFarm ORG Organox SWH SW Horto SHA Sharda Cropchem Ltd. SYN Syngenta Crop Protection AS VER Verdera OY Rikard Larsson Sören Pagh Lisa Rydenheim Thomas Ricard Sven Göransson Linda-Marie Rännbäck Susanne Jonsson Darko Kosoderc Michael Petersen Rose Anders Svensson Katharina Bacharach-Persson Per Juhlin Filip Nilsson Örjan Slånberg Lena Slånberg Agneta Sundgren Kerstin Finnman Gunilla Persson Andreas Johansson Agneta Färlin Magnus Andersson Carl-Henrik Ljung Richard Ivarsson

8 Äpple och päron 209 SVAMPMEDEL Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Preparat Aktiv substans Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde Noteringar Binab Frukt* Trichoderma atroviride/ T. polysporum BIN 0,75 kg/ha - - Pensling efter beskärning. Upprepad sprutning förebyggande under säsongen. Sårskyddande mot fruktträdskräfta, silverglans och rötsvampar som bägarröta. Sprutas eller penslas 2 g/l. Rovsvamp. Sprutning Max. 0 behandlingar med 3-4 dagars intervall. Pensling max. 2 behandlingar. Förvaras fryst. Datummärkt. Bevuxen körgång krävs. Bör blandas. Max. tre behandlingar med 7-4 dagars intervall. Candit kresoximmetyl BAS 0,2 kg/ha 28 2 L 53 8 t.o.m. begynnande mognad (början av fruktfärgning). BAS Max. 2,5 L/ha 35 2 L 53-8 t.o.m. begynnande mognad (början av fruktfärgning). BAS Max. 0,75 kg/ha 2 2 L 0 79 Fr.o.m. musöron t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek. Förebyggande mot mjöldagg och skorv. Sidoeffekt mot lagringssjukdomar. Delan Pro 2 ditianon + kaliumfosfonater Förebyggande mot skorv. (Venturia inaequalis, Venturia pirina.) Max. sex behandlingar med 8 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 90 % krävs närmare än 00 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken. 8 Delan WG 2 reg. nr. 428 ditianon Förebyggande mot skorv. Utfasning! Användning t.o.m Max. 2 behandlingar. Använd ej på ljusskaliga äpplesorter senare än 6 7 veckor efter blomning. Max. tre behandlingar med 7 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 90 % krävs närmare än 00 m till från sjöar, vattendrag eller öppna diken. Produkten får inte spridas med så kallad Ultra low volume (ULV)-utrustning. Max. fem behandlingar med 0-4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 50 % krävs. Svavelkänsliga sorter, t.ex. Cox Orange bör inte behandlas. Sämre effekt vid kallt väder. Delan WG 2 reg. nr ditianon BAS Max. 0,50 kg/ha 35 2 L t.om. 90 % av slutlig fruktstorlek. Förebyggande mot skorv. (Venturia inaequalis, Venturia pirina.) DF svavel BAS LRF 7,5 kg/ha (0,3 0,7 %) Fr.o.m. grön spets t.o.m. begynnande mognad. Mot mjöldagg från musöronstadiet. Mot skorv och fruktmögel efter blom. Prestop mix Gliocladium catenulatum Scala* pyrimetanil VER BIO LIN 0 g/bikupa eller humlebo - - Under blom. Mot svampangrepp. Två bikupor, alternativt två trippel humlebon/ha. Tillsätts max. 25 gånger. BAS, l/ha 56 2 L t.om. 70 % av slutlig fruktstorlek. Mot skorv. Mot fruktmögel i blom. Lokalsystemisk med kurativ verkan som varar i 2 3 dagar efter infektion. Max. fem behandlingar med 7-0 dagars intervall. Utvidgat produktgodkännande innehas av LRF för i päron och Verdera OY (Lindesro) för Prestop mix och GRO för Signum i äpple och päron. 2 För växtskyddsmedel baserade på samma aktiva substans, som Delan Pro och Delan WG, ska dosering och antal behandlingar, så långt det är möjligt, inte överskrida de villkor som gäller enskilt för ett av dessa växtskyddsmedel. * Produkten ska omregistreras under odlingssäsongen 209. Håll dig uppdaterad! Resistensrisken är hög vid upprepad behandling för Candit, Scala, Signum och Topas 00 EC.

9 Äpple och päron 209 SVAMPMEDEL forts. Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Preparat Aktiv substans Signum* boskalid + pyraklostrobin Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde BAS 0,75 kg/ha 7 2 L Från blom. Förebyggande mot lagringssjukdomar, GRO gråmögel och fruktmögel. Noteringar Max. tre behandlingar med 7-4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 25 % krävs. Skyddsavstånden bestäms i hjälpreda för fruktodling som om utrustningen inte används. Syllit 544 SC dodin NA,25 l/ha 60 2 L 0 89 Från svällande knopp till skörd. Förebyggande och kurativt mot skorv. Bäst effekt vid tidiga behandlingar. Max. två behandlingar med 7 dagars intervall. Teldor WG 50* fenhexamid BAY,5 kg/ha - 2 L LRF Under blom. Mot svampangrepp. Mot bägarröta. Max. två behandlingar med 0 dagars intervall. Topas 00 EC reg. nr penkonazol SYN 0,25 0,5 l/ha 2 2 L Under säsongen. Kurativ effekt mot mjöldagg och skorv. Effekt även mot fruktmögel, rost och lagringssjukdomar. Utfasning! Användning t.o.m Max. tre behandlingar med 0-4 dagars intervall. 9 Topas 00 EC reg. nr penkonazol SYN 0,5 l/ha 4 2 L 7 89 Fr.o.m. kartstorlek 0 mm till skörd. Mot mjöldagg. Max. två behandlingar med 0-4 dagars intervall. Produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält. Topsin WG tiofanatmetyl NA 0,9 kg/ha - L LRF Efter skörd vid bladfall. Mot fruktträdskräfta. Max. en behandling. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 75 % krävs. VitiSan Kaliumvätekarbonat NA 2,5 kg/ha per m kronhöjd. Maxdos: 7,5 kg/ha. - 2 L 0-85 Från musöron till färgad frukt. Mot skorv. Max. sex behandlingar med 3 dagars intervall. Utvidgat produktgodkännande innehas av LRF för både Teldor i äpple och päron och för Topsin i äpple och päron. * Produkten ska omregistreras under odlingssäsongen 209. Håll dig uppdaterad! Resistensrisken är hög vid upprepad behandling för Candit, Scala, Signum och Topas 00 EC.

10 Äpple 209 Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. INSEKTSMEDEL Preparat Aktiv substans Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde Noteringar Beta-Baythroid SC 025 Reg. nr betacyflutrin ADA NUF 0, 5 l/ha 4 2 L >69 Efter avslutad blom. Mot insektsangrepp. Utfasning! Försäljning t.o.m Användning t.o.m Pyretroid. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. OBS! Skyddsavstånd till omgivande miljö 0 meter, till vatten 30 meter. Medlet är bred- och långtidsverkande. Beta-Baythroid SC 025 Reg. nr betacyflutrin NUF 0, 5 l/ha 4 2 L >69 Efter avslutad blom. Mot insektsangrepp. Pyretroid. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. OBS! Skyddsavstånd till omgivande miljö 0 meter, till vatten 30 meter. Medlet är bred- och långtidsverkande. 0 Calypso SC 480 Reg. nr tiakloprid BAY 0, 0,3 l/ha 4 2 L t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. Mot bladlöss, vid begynnande angrepp. Mot äpplestekel/vecklare före max. äggkläckning. Utfasning! Användning t.o.m Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 75 % krävs. Calypso SC 480 Reg. nr tiakloprid BAY 0, 0,3 l/ha 4 L t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. Mot bladlöss, vid begynnande angrepp. Mot äpplestekel/vecklare före max. äggkläckning. Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 75 % krävs. Fibro paraffinolja Madex* Cydia pomonella granulovirus (CpGV) NA 20,0-30,0 l/ha - 2 L t.o.m. rosa ballong. BIO Max. 0, l/ ha och m kronhöjd Mot fruktträdsspinnkvalster (Panonychus ulmi). Max. en behandling. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 50 % krävs. Vänta tre dygn efter behandlingen med. - - Vid äggkläckning enligt prognos. Mot äpplevecklarlarver. Viruspreparat. Max. 7 behandlingar med 0 dagars intervall. De flesta insektsmedel är skadliga för nyttoinsekter inklusive pollinerare. En del får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning. * Produkten ska omregistreras under odlingssäsongen 209. Håll dig uppdaterad!

11 Äpple 209 INSEKTSMEDEL forts. Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Preparat Aktiv substans Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde Noteringar Mospilan SG acetamiprid NA 0,25 kg/ha 4 2 L Från tät klunga till färgad frukt. Mot bladlöss, ullus, minerarmal, äpplestekel. Systemiskt medel. Max. två behandlingar med 20 dagars intervall. Tillsätt vätmedel. Ej temperaturkänsligt. Movento SC 00 spirotetramat BAY 2,25 l/ha 2 2 L 69 8 Efter blomning till begynnande mognad. Mot bladlöss, blodlus, kommasköldlus och äppelbladgallmygga. Max. två behandlingar med 2 dagars intervall. Långtidsverkan. Effekten syns först efter 5 0 dagar. NeemAzal-T/S azadiraktin NA 3,0 l/ha t.o.m. avslutad blom. Mot skadeinsekter, bl. a. fjärilslarver och bladlöss. Max. en behandling. Nemasys C Steinernema carpocapsae Nemasys G Heterorhabditis bacteriophora BAS BIO BNM LIN SWH,5 miljard/ha 0,5 miljon/kvm - - September oktober. Jordtemperatur över 2 C. Mot äppelvecklare. Mot öronvivel och trädgårdsborre. Genomvattna träd och jord. Vattenmängd 500 l/ha. Fuktig jord. Skölj ned med vatten efter behandling. Nemasys L Steinernema kraussei Jordtemperatur över 5 o C i två veckor. Mot öronvivel. Alla nematodbaserade preparat är tillåtna i ekologisk odling. RAK3+4 E, E-8, 0-Dodekadien--ol, (Z)--tetradecen--yl acetat och tetradekylacetat BAS 500 ampuller/ha - 2 L April maj. Ampullerna bör sättas ut senast ca en vecka innan förväntad flygning av vecklarna. Mot vecklare (Cydia pomonella, Archips rosana, Adoxophyes orana, Archips podana, Pandemis heparana). Lagring max. 2 månader i -8 C. Raptol reg. nr rapsolja + pyretriner NA 2,3 5,0 l/m kronhöjd/ha - 2 L Före och efter blom. Bäst effekt vid varmt och mulet väder (inte i solsken). Mot diverse insekter, exempelvis bladlöss, larver och äppelblomvivel. Utfasning! Användning t.o.m Raptol reg. nr. 535 rapsolja + pyretriner NA 5,0 l/ha 3 2 L Före och efter blom. Bäst effekt vid varmt och mulet väder (inte i solsken). Mot diverse insekter, exempelvis bladlöss, larver och äppelblomvivel. De flesta insektsmedel är skadliga för nyttoinsekter. En del får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning. Max. två behandlingar med minst 7 dagars behandlingsintervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 99 % krävs närmare än 00 m till från sjöar, vattendrag eller öppna diken.

12 Äpple 209 INSEKTSMEDEL forts. Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. 2 Preparat Aktiv substans Steward 30 WG 2 Reg. nr indoxacarb Steward 30 WG 2 Reg. nr indoxacarb TEPPEKI flonikamid Turex 50 WP Bacillus thuringiensis kurstaki/ B. aizawai Firma Dos Karenstid (dagar) FMC FMC g/ha Se noteringar g/ha Se noteringar Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala 7 2 L >40 Använd fångstfällor för optimering av bekämpningstid. Bäst effekt vid begynnande äggkläckning. 7 2 L >40 Använd fångstfällor för optimering av bekämpningstid. Bäst effekt vid begynnande äggkläckning. NA 0,4 kg/ha 2 2 L 5 59 och 7 75 Fr.o.m. svällande blomknoppar t.o.m. ballong och fr.o.m. kartstorlek 0 mm t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. NA,5 2,0 kg/ha fram till skörd. Helst kvällstid eller vid mulet väder vid temperaturer >2 C. Användningsområde Mot vecklare (olika arter), sälgfly, frostfjäril. Mot vecklare (olika arter), sälgfly, frostfjäril. Mot bladlöss. Mot unga och aktiva fjärilslarver. Noteringar De flesta insektsmedel är skadliga för nyttoinsekter. En del får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning. 2 Steward 30 WG har specifika användningsvillkor för skydd av nyttoinsekter. Läs alltid etikett och bruksanvisning. Utfasning! Användning t.o.m Max. två behandlingar med minst 2 dagars intervall. Max. 340 g/ha. en behandling på 230 g/ha eller två behandlingar på 70 g/ha. Max. två behandlingar med minst 2 dagars intervall. Max. 340 g/ha. en behandling på 230 g/ha eller två behandlingar på 70 g/ha. Systemiskt medel. Max. tre behandlingar/ år med minst 2 dagars intervall. Ej temperaturkänsligt. Bakteriepreparat. Datummärkt. Max. tre behandlingar med 7 dagars intervall.

13 Päron 209 Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. INSEKTSMEDEL 3 Preparat Aktiv substans Beta-Baythroid SC 025 Reg. nr betacyflutrin Beta-Baythroid SC 025 Reg. nr betacyflutrin Calypso SC 480 Reg. nr tiakloprid Calypso SC 480 Reg. nr tiakloprid Firma Dos Karenstid (dagar) ADA NUF Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala 0,5 l/ha 4 2 L >69 Efter avslutad blom. NUF 0,5 l/ha 4 2 L >69 Efter avslutad blom. BAY 0, 0,3 l/ha 4 2 L t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. BAY 0, 0,3 l/ha 4 L t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. Användningsområde Noteringar Mot insektsangrepp. Utfasning! Försäljning t.o.m Användning t.o.m Pyretroid. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. OBS! Skyddsavstånd till omgivande miljö 0 meter, till vatten 30 meter. Medlet är bred- och långtidsverkande. Mot insektsangrepp. Pyretroid. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. OBS! Skyddsavstånd till omgivande miljö 0 meter, till vatten 30 meter. Medlet är bred- och långtidsverkande. Mot bladlöss, vid begynnande angrepp. Mot äpplestekel/vecklare före max. äggkläckning. Mot bladlöss, vid begynnande angrepp. Mot äpplestekel/vecklare före max. äggkläckning. Utfasning! Användning t.o.m Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 75 % krävs. Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 75 % krävs. Fibro paraffinolja Mospilan SG acetamiprid NA 20,0-30,0 l/ha - 2 L t.o.m. tät klunga.. NA 0,25-0,50 kg/ha 4 2 L Från tät klunga till färgad frukt. Mot fruktträdsspinnkvalster (Panonychus ulmi) och päronbladloppa (Cacopsylla pyri). Max. en behandling av fruktträdsspinnkvalster och två behandlingar av päronbladloppa med 2-3 dagars intervall. Max 40 l/ha per år. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 50 % krävs. Vänta tre dygn efter behandlingen med. Mot bladlöss och pärongallmygga. Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 20 dagars intervall. Tillsätt vätmedel. Ej temperaturkänsligt. De flesta insektsmedel är skadliga för nyttoinsekter. En del får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning.

14 Päron 209 Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. INSEKTSMEDEL forts. Preparat Aktiv substans Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde Noteringar 4 Movento SC 00 spirotetramat NeemAzal-T/S azadiraktin RAK3+4 E, E-8, 0-Dodekadien--ol, (Z)--tetradecen--yl acetat och tetradekylacetat Raptol reg. nr rapsolja+ pyretriner Raptol reg. nr. 535 rapsolja + pyretriner Steward 30 WG 2 Reg. nr indoxacarb BAY 2,25 l/ha 2 2 L 69 8 Efter blomning till begynnande mognad. NA 3,0 l/ha t.o.m. avslutad blom. BAS 500 ampuller/ha NA 2,3 5,0 l/m kronhöjd/ha - 2 L April maj. Ampullerna bör sättas ut ca en vecka innan förväntad flygning av vecklarna. - 2 L Före och efter blom. Bäst effekt vid varmt och mulet väder (inte i solsken). NA 5,0 l/ha 3 2 L Före och efter blom. Bäst effekt vid varmt och mulet väder (inte i solsken). FMC g/ha Se noteringar 7 2 L >40 Använd fångstfällor för optimering av bekämpningstid. Bäst effekt vid begynnande äggkläckning. Mot bladlöss, kommasköldlus, päronbladloppa och pärongallmygga. Mot skadeinsekter, bl. a. fjärilslarver och bladlöss. Mot vecklare (Cydia pomonella, Archips rosana, Adoxophyes orana, Archips podana, Pandemis heparana). Mot insektsangrepp. Mot insektsangrepp. Mot vecklare (olika arter), sälgfly, frostfjäril. Max. två behandlingar med 2 dagars intervall. Långtidverkan. Effekten syns först efter 5 0 dagar. Max. en behandling. Vissa sorter kan vara extremt känsliga (t.ex. Conference och Comice.) Lagring max. 2 månader i -8 C. De flesta insektsmedel är skadliga för nyttoinsekter. En del får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning. 2 Steward 30 WG har specifika användningsvillkor för skydd av nyttoinsekter. Läs alltid etikett och bruksanvisning. Utfasning! Användning t.o.m Max. 8 behandlingar med 3 7 dagars intervall. Max. två behandlingar med minst 7 dagas behandlingsintervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 99 % krävs närmare än 00 meter till sjöar, vattendrag eller öppna diken. Utfasning! Användning t.o.m Max. två behandlingar med minst 2 dagars intervall. Max. 340 g/ha. en behandling på 230 g/ha eller två behandlingar på 70 g/ha.

15 Päron 209 Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. INSEKTSMEDEL forts. Preparat Aktiv substans Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde Noteringar 5 Steward 30 WG 2 Reg. nr indoxacarb TEPPEKI flonikamid Turex 50 WP Bacillus thuringiensis kurstaki/ B. aizawai FMC g/ha Se noteringar 7 2 L >40 Använd fångstfällor för optimering av bekämpningstid. Bäst effekt vid begynnande äggkläckning. NA 0,4 kg/ha 2 2 L 5-59 och 7 75 Fr.o.m. svällande blomknopp t.o.m. ballong och fr.o.m. kartstorlek 0 mm t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. NA,5 2,0 kg/ha fram till skörd. Helst kvällstid eller vid mulet väder vid temperaturer >2 C. Mot vecklare (olika arter), sälgfly, frostfjäril. Mot bladlöss. Mot unga och aktiva fjärilslarver. De flesta insektsmedel är skadliga för nyttoinsekter. En del får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning. 2 Steward 30 WG har specifika användningsvillkor för skydd av nyttoinsekter. Läs alltid etikett och bruksanvisning. Max. två behandlingar med minst 2 dagars intervall. Max. 340 g/ha. en behandling på 230 g/ha eller två behandlingar på 70 g/ha. Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in. Systemiskt medel. Max. tre behandlingar/ år med minst 2 dagars intervall. Ej temperaturkänsligt. Bakteriepreparat. Datummärkt. Max. tre behandlingar med minst 7 dagars intervall.

16 Päron och Äpple 209 TILLVÄXTREGLERING Preparat Firma Dos Klass Användningsområde Noteringar Aktiv substans Cerone BAY 0,4 l/ha 2 L Päron & Äpple kartgallring: max 2 behandlingar per år med 7 dagars intervall. BBCH etefon LRF 57-72, från ballongstadium till karten är max 20 mm i diameter. Äpple färgförbättring: max behandling per år med 0 dagars karens. BBCH 78-85, när 80 % slutlig storlek nåtts tills mognad. Regalis plus BAS,5-2,5 kg/ha 2 L Total dos varierar beroende på strategi. prohexadionkalcium Vid behandling mellan BBCH 60-69: maximala dosen inte överskrida 2,5 kg/ha och odlingsäsong. Vid behandling mellan BBCH 7-75: maximala dosen inte överskrida,5 kg/ha och odlingsäsong. Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden UPMA Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Max l/ha per år. UPMA 2 : Äpple, päron och prydnadsväxter i växthus. Mot kartfall och tillväxt av skott. Totala maximala dosen får inte överskrida 3,0 kg produkt/ha och odlingssäsong. Bör ej användas i stressade kulturer eller i starkt solsken. 6

17 Plommon 209 SVAMPMEDEL Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. 7 Preparat Aktiv substans Binab Frukt* Trichoderma atroviride/ T. polysporum DF svavel Prestop mix Gliocladium catenulatum Signum* boskalid +pyraklostrobin Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala BIN 0,75 kg/ha - - Pensling efter beskärning. Upprepad sprutning förebyggande under säsongen. Användningsområde Sårskyddande mot fruktträdskräfta, silverglans och rötsvampar. Sprutas eller penslas 2 g/l. BAS 5,25 kg/ha - 3 Direkt efter blom. Mot svampangrepp, främst fruktmögel LRF och bladfläcksjuka. VER BAS LIN 0 kg/ bikupa eller humlebo Noteringar Rovsvamp. Max. 0 sprutbehandlingar med 3 4 dagars intervall. Pensling max. 2 behandlingar. Förvaras fryst. Datummärkt. Max. två behandlingar med 4-28 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 50 % krävs. - - Under blom. Mot svampangrepp. Två bikupor, alternativt två trippel humlebon/ha. Tillsätts max. 25 gånger. BAS 0,75 kg/ha 3 2 L 60 8 Fr.o.m. att första blommor öppnas t.o.m. begynnande mognad (början av fruktfärgning). Mot svampangrepp. Max. tre behandlingar med 7 4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 25 % krävs. Teldor WG 50* fenhexamid BAY,5 kg/ha 7 2 L Fr.o.m. tät klunga t.o.m. fruktmognad (karakteristisk fruktfärg). Behandla vid tät klunga till begynnande blom mot blomoch grentorka. Behandla strax före skörd mot fruktmögel och gråmögel. Utvidgat produktgodkännande för DF innehas av LRF. * Produkten ska omregistreras under odlingssäsongen 209. Håll dig uppdaterad! Mot blom- och grentorka, fruktmögel och gråmögel. Max. två behandlingar med minst 0-4 dagars intervall.

18 Plommon 209 INSEKTSMEDEL Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Preparat Aktiv substans Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde Noteringar Calypso SC 480 Reg. nr tiakloprid BAY 0, 0,3 l/ha 4 2 L t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. Mot bladlöss vid begynnande angrepp. Mot fjärilslarver före max. äggkläckning. Utfasning! Användning t.o.m Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 75 % krävs. Calypso SC 480 Reg. nr tiakloprid BAY 0, 0,3 l/ha 4 L t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. Mot bladlöss vid begynnande angrepp. Mot fjärilslarver före max. äggkläckning. Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 75 % krävs. Movento SC 00 spirotetramat BAY,225 l/ha 4 2 L 69 8 Efter avslutad blom till begynnande mognad. Mot bladlöss. Max. två behandlingar med 4 dagars intervall. Långtidsverkan. Effekten syns först efter 5 0 dagar. 8 Raptol reg. nr rapsolja och pyretriner NA 3,5 l/m kronhöjd/ha - 2 L Före och efter blom. Bäst effekt vid varmt och mulet väder (inte i solsken). Mot insektsangrepp. Utfasning! Användning t.o.m Max. 8 behandlingar med 3 7 dagars intervall. Raptol reg. nr. 535 rapsolja + pyretriner NA 3,5 l/m kronhöjd/ha max: 2,25 l/ha 3 2 L Före och efter blom. Bäst effekt vid varmt och mulet väder (inte i solsken). Mot insektsangrepp. Max. två behandlingar med minst 7 dagas behandlingsintervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 99 % krävs närmare än 00 meter till sjöar, vattendrag eller öppna diken. Steward 30 WG 2 Reg. nr indoxacarb FMC g/ha Se noteringar 7 2 L Före blomning och/eller BBCH (avslutad blom till kartstorlek 20 mm). Mot insektsangrepp. Utfasning! Användning t.o.m Max. två behandlingar med minst 2 dagars intervall. Max. 340 g/ha. en behandling på 230 g/ha eller två behandlingar på 70 g/ha. Turex 50 WP Bacillus thuringiensis kurstaki/ B. aizawai NA,5 2,0 kg/ha fram till skörd. Helst kvällstid eller vid mulet väder vid temperaturer >2 C. Mot unga och aktiva fjärilslarver. Bakteriepreparat. OBS! Datummärkt. Max. tre behandlingar med minst 7 dagars intervall. De flesta insektsmedel är skadliga för nyttoinsekter. En del får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning. 2 Steward 30 WG har specifika användningsvillkor för skydd av nyttoinsekter. Läs alltid etikett och bruksanvisning. * Produkten ska omregistreras under odlingssäsongen 209. Håll dig uppdaterad!

19 Körsbär 209 SVAMPMEDEL Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. 9 Preparat Aktiv substans Binab Frukt* Trichoderma atroviride/ T. polysporum Delan WG reg. nr. 428 ditianon Delan WG reg. nr ditianon DF svavel Prestop mix Gliocladium catenulatum Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala BIN 0,75 kg/ha - - Pensling efter beskärning. Upprepad sprutning förebyggande under säsongen. Användningsområde Sårskyddande mot fruktträdskräfta, silverglans och rötsvampar. Sprutas eller penslas 2 g/l.. BAS,40 kg/ha 2 2 L Under odlingssäsongen. Förebyggande mot körsbärsskorv, körsbärsbladfläck- och hagelskottsjuka (Blumeriella jaapii, Venturia cerasi). BAS 0,50 kg/ha 2 L t.o.m. att frukten fått karakteristisk färg. Förebyggande mot körsbärsskorv, körsbärsbladfläck- och hagelskottsjuka. Noteringar Rovsvamp. Max. 0 sprutbehandlingar med 3-4 dagars intervall. Pensling max. två behandlingar. Förvaras fryst. Datummärkt. Utfasning! Användning t.o.m Max. 6 behandlingar. Max. tre behandlingar med 7 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 90 % krävs närmare än 00 meter till sjöar, vattendrag eller öppna diken. Produkten får inte spridas med så kallad Ultra low volume (ULV)-utrustning. BAS LRF 5,25 kg/ha - 3 Direkt efter blom. Mot svampsangrepp, främst fruktmögel. Max. två behandlingar med 4-28 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 50 % krävs. VER BAS LIN 0 kg/ bikupa eller humlebo - - Under blom. Mot svampangrepp. Två bikupor, alternativt två trippel humlebon/ha. Tillsätts max. 25 gånger. Signum* boskalid +pyraklostrobin Syllit 544 SC dodin Teldor WG 50* fenhexamid BAS 0,75 kg/ha 3 2 L 60 8 Fr.o.m. att första blommor öppnats t.o.m. begynnande mognad (början av fruktfärgning). NA,25 l/ha 4 2 L Fr.o.m. att första blommor öppnats t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek. BAY,5 kg/ha 7 2 L Fr.o.m. tät klunga t.o.m. fruktmognad. Behandla vid tät klunga till begynnande blom mot blom- och grentorka. Behandla strax före skörd mot fruktmögel och gråmögel. Utvidgat produktgodkännande för DF innehas av LRF. * Produkten ska omregistreras under odlingssäsongen 209. Håll dig uppdaterad! Mot svampsjukdomar. Mot bladfläcksjuka. Mot blom- och grentorka, fruktmögel och gråmögel. Max. tre behandlingar med 7 4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 25 % krävs. Max. två behandlingar med 7 dagars intervall. Max. två behandlingar med minst 0-4 dagars intervall.

20 Körsbär 209 INSEKTSMEDEL Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Preparat Aktiv substans Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde Noteringar Calypso SC 480 Reg. nr tiakloprid BAY 0, 0,3 l/ha 4 2 L t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. Mot körsbärsbladlus vid begynnande angrepp. Mot fjärilslarver före max. äggkläckning. Utfasning! Användning t.o.m Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 2 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 75 % krävs. Calypso SC 480 Reg. nr tiakloprid BAY 0, 0,3 l/ha 4 L t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. Mot körsbärsbladlus vid begynnande angrepp. Mot fjärilslarver före max. äggkläckning. Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 2 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 75 % krävs. Mospilan SG acetamiprid NA 0,25-0,375 kg/ ha 4 2 L Fr.o.m. tät klunga t.o.m färgad frukt. Mot bladlöss och körsbärsfluga. 0,25 kg/ha mot körsbärsbladlus. 0,375 kg/ha mot körsbärsfluga. Systemiskt medel. Max. en behandling. Tillsätt vätmedel. Ej temperaturkänsligt. 20 Movento SC 00 spirotetramat BAY,225 l/ha 4 2 L 69 8 Från avslutad blom till begynnande mognad. Mot bladlöss. Max. två behandlingar med 4 dagars intervall. Långtidverkan. Effekten syns först efter 5 0 dagar. Raptol reg. nr rapsolja och pyretriner NA 3,5 l/ha och m kronhöjd. - 2 L Före och efter blom. Bäst effekt vid varmt och mulet väder (inte i solsken). Mot insektsangrepp. Utfasning! Användning t.o.m Max. 8 behandlingar med 3 7 dagars intervall. Raptol reg. nr. 535 rapsolja + pyretriner NA 3,5 l/m kronhöjd/ha max: 2,25 l/ha 3 2 L Före och efter blom. Bäst effekt vid varmt och mulet väder (inte i solsken). Mot insektsangrepp. Max. två behandlingar med minst 7 dagars behandlingsintervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 99 % krävs närmare än 00 meter till sjöar, vattendrag eller öppna diken. Steward 30 WG 2 Reg. nr indoxacarb FMC g/ha Se noteringar 7 2 L Före blomning och/eller BBCH (avslutad blom till kartstorlek 20 mm). Mot insektsangrepp. Utfasning! Användning t.o.m Max. två behandlingar med minst 2 dagars intervall. Max. 340 g/ha. en behandling på 230 g/ha eller två behandlingar på 70 g/ha. Turex 50 WP Bacillus thuringiensis kurstaki/ B. aizawai NA,5 2,0 kg/ha fram till skörd. Helst kvällstid eller vid mulet väder vid temperaturer >2 C. Mot unga och aktiva fjärilslarver. Bakteriepreparat. Datummärkt. Max. tre behandlingar med minst 7 dagars intervall. De flesta insektsmedel är skadliga för nyttoinsekter. En del får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning. 2 Steward 30 WG har specifika användningsvillkor för skydd av nyttoinsekter. Läs alltid etikett och bruksanvisning.

21 Samtliga fruktslag 209 KVALSTERMEDEL Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Preparat Aktiv substans Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde Vinterägg Sommarägg Larver Fullbildade Noteringar 2 Andersoni-Rovmide Amblyseius andersoni Danitron 5 SC fenpyroximat Fibro paraffinolja Nissorun SC hexytiazox Spical Neoseiulus californicus BIO st/m Under odlingssäsongen (när frostrisken är över). NA,0 2,0 l/ha (högst 0,75 l/ha och meter trädhöjd) 2 2 L 5 85 Fr.o.m. svällande blomknopp t.o.m. fruktmognad. NA l/ha - 2 L t.o.m. ballong. NA 0,40 l/ha 28 L Före blomning till mognad. Behandla efter att minst 80 % av vinteräggen kläckts. LIN st/träd i hotspots x x x x Friland. Rovkvalster. Upprepad behandling. OBS! Färskvara. X X Endast äpple och päron. Max. en behandling. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 99 % ska användas. En markanpassad skyddszon om minst 0 meter mot vatten ska hållas. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd minst år före behandlingen. X Max. en behandling. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 50 % krävs. God täckning viktig. Vänta tre dygn efter behandling med. X X X Blir sterila Endast i äpple och päron. Max. en behandling. God täckning viktig. - - Efter att frostrisken är över. X X X X Rovkvalster. Upprepad behandling.

22 Samtliga fruktslag 209 Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. MEDEL MOT SNIGLAR OCH MEDEL MOT VILT Preparat Aktiv substans Gyllebo Plantskydd Pulver Gyllebo Plantskydd Flytande blodmjöl Järn(III)fosfat-preparat TRICO Garden fårtalg Firma Dos Klass Användningsområde Noteringar GYL 5 ml/planta. Max 20 l/ha. -2 g/planta. Flera preparat. För enskilda preparat se: Mot klövvilt och hardjur. Mot sniglar. Max. en behandling och preparat. Sprutas eller strös ut. Avskräckande blodlukt. Varaktighet 2 6 månader. Kort hållbarhet för öppnad förpackning. Tillåtna i ekologisk odling. Tillåtna i ekologisk odling. ORG 0 20 l/ha 3 Mot rådjur, hjort och älg. Max. fyra behandlingar med minst dagars intervall. Repellerande. Ej på ätliga växtdelar. 22

23 Samtliga fruktslag 209 OGRÄSMEDEL Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. 23 Preparat Aktiv substans Agil00 EC propakizafop Diqua dikvat dibromidsalt Quad-Glob 200 SL dikvat dibromidsalt Reglone dikvat dibromidsalt Finalsan Ogräs Effekt Proffs pelargonsyra Focus Ultra Reg. nr cykloxidim Gallery Reg. nr isoxaben Firma Dos Klass Karenstid (dagar) Verkningssätt Användningsområde Tidpunkt för användning 2 Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala ADA 0,6-,5 l/ha 2 L 30 Bladherbicid. Mot gräsogräs (kvickrot, ettåriga gräsartade ogräsarter, flyghavre, spillsäd i nyplanterad). SHA 2,0 l/ha L - Bladherbicid. Mot ett- och fleråriga ogräs i unga och etablerade odlingar. Svag effekt mot gräsogräs. NA 2,0 l/ha Diqua även mot rotskott. SYN 2,0 2,5 l/ha MC Se etikett 2 L - Bladherbicid. Ogräs i trädgårdar och på allmänna platser. BAS 2,0 l/ha 2 L 28 Bladherbicid med systemisk verkan. COR 0,5,0 l/ha Nyplantering 0,3 0,5 l/ha Alla jordherbicider kräver bra markfuktighet för god effekt. 2 Inga preparat bör användas under blom och skörd. 3 ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public * Produkten ska omregistreras under 209. Håll dig uppdaterad! Mot gräsogräs. Bra effekt mot kvickrot. Dålig effekt mot vitgröe. April september. <56 Före tät klunga. <59 Före ballong Fr.o.m. avslutad blom t.o.m. början av fruktfärgning. Se etikett. April juli. 2 L 20 Jordherbicid. Mot fröogräs. Dålig effekt på gräsogräs. Vår/höst före ogräsens uppkomst. Noteringar Endast äpple och päron! Delad behandling med 4 dagars intervall. Max:,5 l/ha/år. Utfasning! Sista användningsdatum enligt EU:s pesticiddatabas 3 är För utfasningsvillkor i Sverige, se Max. en behandling. Avskärmad behandling på torrt bladverk. Får inte appliceras med utrustning som levererar låg vätskemängd (under 50 l/ ha). Brännande effekt på unga stammar. Bäst på kvällen långsam upptorkning. Minst 5 C och torr väderlek 6 timmar efter behandlingen krävs för god effekt. Endast äpple och päron! Max. en behandling. För bekämpning av kvickrot ska tillsatsmedlet DASH tillsättas. Utfasning! Användning t.o.m Max. två behandlingar. Totalt max.,0 l/ha/säsong. Vid behandling ska jorden vara fuktig eller bavattnas med mm inom 3 dagar.

24 Samtliga fruktslag 209 OGRÄSMEDEL forts. 24 Preparat Aktiv substans Glyfosatpreparat glyfosat Kerb Flo 400 propyzamid MaisTer* foramsulfuron + jodsulfuronmetyl-natrium Ogräsättika ättiksyra Firma Dos Klass Karenstid (dagar) Flera preparat. För enskilda preparat se: Verkningssätt Användningsområde Tidpunkt för användning 2 Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Bladherbicider med systemisk verkan. Flerårigt ogräs, speciellt kvickrot. COR 0,75 l/ha 2 L 50 Jordherbicid. Mycket god effekt mot gräsogräs. God effekt mot våttarv. Dålig effekt mot maskros. BAY LRF 3 0,5 kg/ha 2 L 90 Bladherbicid. Ogräset börjar visna efter 0 5 dagar. Flera preparat. För enskilda preparat se: Alla jordherbicider kräver bra markfuktighet för god effekt. 2 Inga preparat bör användas under blom och skörd. 3 Utvidgat produktgodkännande för MaisTer innehas av LRF. * Produkten ska omregistreras under 209. Håll dig uppdaterad! Bladherbicider. Bredverkande mot både örtogräs och gräsogräs inklusive kvickrot. Blanda alltid med MaisOil som är specialolja för MaisTer. För enskilda preparat: Höst före tjäle (oktober november). Tidigast efter säsong. Innan blom. Effekt beroende av preparatets koncentration. Se etikett. Noteringar Även punktbehandling. Stor risk för skador efter juli p.g.a. upptag via rotskott. Max. en behandling. Bandsprutning på max. 50 % av arealen, dos på behandlad yta max.,5 l/ha. Max. två behandlingar med minst 0 4 dagars behandlingsintervall. Totala maximala dosen får inte överskrida 0,5 kg produkt/ha och odlingssäsong. Etableringsåret: kan produkten användas fram till knoppsprickning utan avskärmningsutrustning. Skördeår: ska produkten användas med en avskärmningsutrustning, så att inte sprutvätskan hamnar på trädet före knoppsprickning.

25 Allmänkemikalier frukt, februari 209 I nuläget har tjugo allmänkemikalier ett icke-tidsbegränsat godkännande av EU-kommissionen, varav tolv är aktuella för användning i fruktodling. Allmänkemikalier marknadsförs inte som växtskyddsmedel. För att bli godkända som allmänkemikalier får ämnena inte ha några farliga egenskaper eller medföra skadliga effekter för användare eller miljö. Användare ska inte behöva använda särskild skyddsutrustning, men försiktighet kan vara på sin plats vid hantering av till exempel natriumbikarbonat och kalciumhydroxid. De flesta av allmänkemikalierna har inte ingått i försök eller blivit effektivitetsutvärderade, vilket betyder att deras effekt är oklar. Alla allmänkemikalier är inte tillåtna enligt ekoförordningen, vilka som är det framgår i kommentarsfältet. Listan kommer att uppdateras årligen, medan information om nya tillåtna allmänkemikalier kommer att finnas på Jordbruksverkets webbplats. Läs mer om allmänkemikalier på Jordbruksverkets webbplats. Allmänkemikalier med EU-godkännande för användning i fruktodling 25 Preparat Användningsområde Rekommenderad behandlingstidpunkt (BBCH anger internationell utvecklingsskala) Behandlingsintervall (dygn) Antal behandlingar /år Dos Vatten (l/ha) Karens (dagar) Kommentar Diammoniumfosfat Mot körsbärsfluga veckor - 40,0 g/l - - Massfångst i fällor upp till 00 fällor/ha. Enkla fällor kan du tillverka av 2 liters plastflaskor. Borra 4 6 hål vid flaskhalsen med diameter ca 5 mm. Fyll fällan till ¾ med diammoniumsulfatlösningen. Häng fällan på den skuggiga sidan av trädet. Equisetum arvense L. (åkerfräken) Mot skorv och mjöldagg i äpple och mot krussjuka i persika. BBCH Från blomknoppsprickning t.o.m. avslutad blomning Max l färdig lösning förberedd enl. recept under Kommentarer per hektar (se dos) - Växtextrakt gör du på följande sätt: Blötlägg 200 g torkade åkerfräkenstjälkar (använd vanlig åkerfräken och inte kärrfräken Equisetum palustris L.) i 0 l vatten i 30 minuter och koka sedan i 45 minuter. Justera ph-värdet i kokvattnet till 6,5. När dekokten har svalnat, sila den genom ett fint såll och späd med vatten till 00 liter. Lösningen har då en ungefärlig koncentration på 2 g/l (200 g i 00 liter). Använd inom 24 h för att undvika mikrobiell tillväxt. Mot mjöldagg, rost och andra sjukdomar i prydnadsprunus ,0 kg torkad åkerfräken till 00 kg mulch/ha Inblandad i marktäckningsmaterial: Blanda 9,0 kg torkad åkerfräken med 00 kg marktäckningsmaterial och lägg under plantorna. Maxdos per hektar vid en behandling. Behandla aldrig hela ytan. Fruktos Mot äpplevecklare. BBCH 6 65 Från knoppsprickning t.o.m. full blom g/ha Spruta tidigt på morgonen.

Växtskyddsmedel 2018 frukt.

Växtskyddsmedel 2018 frukt. Användning av tillgängliga prognosverktyg är en av grundpelarna inom integrerat växtskydd (IPM) som sparar både miljö och pengar Växtskyddsmedel 2018 frukt www.jordbruksverket.se 1 Februari 2018 Sammanställt

Läs mer

Växtskyddsmedel 2017 frukt.

Växtskyddsmedel 2017 frukt. Växtskyddsmedel 207 frukt www.jordbruksverket.se Februari 207 Sammanställt av: Sanja Manduric Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Box 2 230 53 ALNARP Telefon 040-4 52 90 Mobil 070-589 64 50 sanja.manduric@jordbruksverket.se

Läs mer

VÄXTSKYDDSMEDEL I FRUKTODLING 2015. Sammanställd av Per Juhlin. Svenska Foder Garta. Tel 0101 30 29 58. Foto: Per Juhlin

VÄXTSKYDDSMEDEL I FRUKTODLING 2015. Sammanställd av Per Juhlin. Svenska Foder Garta. Tel 0101 30 29 58. Foto: Per Juhlin VÄXTSKYDDSMEDEL I FRUKTODLING 2015 Foto: Per Juhlin Sammanställd av Per Juhlin Svenska Foder Garta Tel 01 30 29 58 Innehåll Indledning 2 Svampmedel 3-4 Skadedjursmedel 5-7 Ogräspreparat 8 Viltavskräckande

Läs mer

Växtskyddsmedel 2016 frukt.

Växtskyddsmedel 2016 frukt. Växtskyddsmedel 2016 frukt www.jordbruksverket.se 1 Februari 2016 Sammanställt av: Sanja Manduric och Victoria Tönnberg Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Box 12 230 53 ALNARP Telefon 040-41 52 90 Mobil

Läs mer

Foto: Per Juhlin. Sammanställd av Per Juhlin. Svenska Foder Garta. Tel

Foto: Per Juhlin. Sammanställd av Per Juhlin. Svenska Foder Garta. Tel V 2016 Foto: Per Juhlin Sammanställd av Per Juhlin Svenska Foder Garta Tel 0101 30 29 58 Innehåll Inledning 2 Svampmedel 3-4 Skadedjursmedel 5-6 Ogräspreparat 7 Viltavskräckande medel 7 Vätmedel 8 Vätskevolym

Läs mer

Foto: Per Juhlin. Sammanställd av Per Juhlin. Svenska Foder Garta. Tel

Foto: Per Juhlin. Sammanställd av Per Juhlin. Svenska Foder Garta. Tel V 2017 Foto: Per Juhlin Sammanställd av Per Juhlin Svenska Foder Garta Tel 0101 30 29 58 Innehåll Inledning 2 Svampmedel 3-4 Skadedjursmedel 5-6 Ogräspreparat 7 Viltavskräckande medel 7 Vätmedel 8 Vätskevolym

Läs mer

Växtskyddsmedel 2019 bär.

Växtskyddsmedel 2019 bär. Växtskyddsmedel 09 bär www.jordbruksverket.se Februari 09 Sammanställt av: Sanja Manduric och Axel Benediktsson Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Alnarp Box 0 5 Alnarp mobil 070-589 64 50 mobil 076-856

Läs mer

Växtskyddsmedel 2014 frukt.

Växtskyddsmedel 2014 frukt. Växtskyddsmedel 2014 frukt www.jordbruksverket.se 1 Sammanställt av: Sanja Manduric Jordbruksverket Box 12 230 53 ALNARP Telefon 040 41 52 90 Mobil 070 589 64 50 sanja.manduric@jordbruksverket.se Webbplats:

Läs mer

Växtskyddsmedel 2018 bär.

Växtskyddsmedel 2018 bär. Växtskyddsmedel 208 bär www.jordbruksverket.se Januari 208 Sammanställt av: Sanja Manduric Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Alnarp Box 2 230 53 ALNARP tfn 040-4 52 90 mobil 070-589 64 50 sanja.manduric@jordbruksverket.se

Läs mer

Växtskyddsmedel 2015 bär. www.jordbruksverket.se

Växtskyddsmedel 2015 bär. www.jordbruksverket.se Växtskyddsmedel 205 bär www.jordbruksverket.se Mars 205 Sammanställt av: Sanja Manduric Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Box 2 230 53 ALNARP tfn 0404 52 90 mobil 070589 64 50 sanja.manduric@jordbruksverket.se

Läs mer

Växtskyddsmedel 2017 bär.

Växtskyddsmedel 2017 bär. Växtskyddsmedel 2017 bär www.jordbruksverket.se 1 Januari 2017 Sammanställt av: Sanja Manduric Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Alnarp Box 12 230 53 ALNARP tfn 04041 52 90 mobil 070589 64 50 sanja.manduric@jordbruksverket.se

Läs mer

Växtskyddsmedel för ekologisk bärodling. Version

Växtskyddsmedel för ekologisk bärodling. Version Växtskyddsmedel för ekologisk bärodling 2015 Version 2015-06-15 Växtskyddsmedel för ekologisk bärodling 2015 Växtskyddet i ekologisk odling ska grundas på förebyggande åtgärder, som att välja lämpliga

Läs mer

Skorv. Monilia. Gloeosporium. Fyra fungicider med olika verkningsmekanism för bekämpning av svampangrepp i äpple och päron.

Skorv. Monilia. Gloeosporium. Fyra fungicider med olika verkningsmekanism för bekämpning av svampangrepp i äpple och päron. Skorv Fyra fungicider med olika verkningsmekanism för bekämpning av svampangrepp i äpple och päron. Monilia Fyra produkter med effekt på skorv. Candit och Delan WG har dessutom effekt på gloeosporium (lagringssjukdom).

Läs mer

Författare Engstedt M., Manduric S. Utgivningsår 2010. Tidskrift/serie Jordbruksverket (SJV) Praktiker, rådgivare

Författare Engstedt M., Manduric S. Utgivningsår 2010. Tidskrift/serie Jordbruksverket (SJV) Praktiker, rådgivare Bibliografiska uppgifter för Växtskyddsmedel i fruktodling 2010 Författare Engstedt M., Manduric S. Utgivningsår 2010 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket (SJV) Svenska Praktiker,

Läs mer

Växtskyddsmedel för ekologisk odling av grönsaker på friland

Växtskyddsmedel för ekologisk odling av grönsaker på friland Ekologisk odling av grönsaker på friland Växtskyddsmedel för ekologisk odling av grönsaker på friland 2015 Version 2015-06-15 Foto: Johan Ascard Växtskyddsmedel för ekologisk odling Växtskyddet i ekologisk

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Växtskyddsmedel i ekologisk odling av grönsaker på friland 2010

Bibliografiska uppgifter för Växtskyddsmedel i ekologisk odling av grönsaker på friland 2010 Bibliografiska uppgifter för Växtskyddsmedel i ekologisk odling av grönsaker på friland 2010 Författare Ascard J. Utgivningsår 2010 Tidskrift/serie Ingår i... Ekologisk odling av grönsaker på friland.

Läs mer

Antal behandlingar /år. Dos

Antal behandlingar /år. Dos Allmänkemikalier 207 I nuläget har 5 allmänkemikalier ett icke-tidsbegränsat godkännande av EU-kommissionen. För att bli godkända som allmänkemikalier får ämnena inte ha några farliga egenskaper eller

Läs mer

Växtskyddsmedel 2016 bär.

Växtskyddsmedel 2016 bär. Växtskyddsmedel 206 bär www.jordbruksverket.se Februari 206 Sammanställt av: Sanja Manduric och Victoria Tönnberg Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Alnarp Box 2 230 53 ALNARP tfn 040-4 52 90 mobil 070-589

Läs mer

Förteckning över godkända biologiska och kemiska medel i fruktodling 2003

Förteckning över godkända biologiska och kemiska medel i fruktodling 2003 örteckning över godkända biologiska och kemiska medel i fruktodling 2003 Innehåll Sida Medel mot svamp -------------------- 2-3 Medel mot kvalster---------------------- 4 Systemiska medel mot insekter

Läs mer

Växtskyddsmedel 2014 bär.

Växtskyddsmedel 2014 bär. Växtskyddsmedel 204 bär www.jordbruksverket.se Sammanställt av: Sanja Manduric Jordbruksverket Box 2 230 53 ALNARP tfn 040 4 52 90 mobil 070 589 64 50 sanja.manduric@jordbruksverket.se Webbplats: www.jordbruksverket.se/vaxtskyddsmedelbar

Läs mer

Tillstånd och upplysning F

Tillstånd och upplysning F KEMI Diarlenr SwecKsh ChemicalsAgemr/ 2017-04-25 5.1.1-B17-00144 Tillstånd och upplysning F-3559 4906 Delgivningskvitto Lantbmkarnas Ekonomi AB (TE A B) 105 33 STOCKHOLM Beslut angående ansökan om utvidgning

Läs mer

Växtskyddsmedel 2013 bär.

Växtskyddsmedel 2013 bär. Växtskyddsmedel 213 bär www.jordbruksverket.se 1 Sammanställt av: Sanja Manduric Jordbruksverket Box 12 23 53 ALNARP tfn 4 41 52 9 mobil 7 589 64 5 sanja.manduric@jordbruksverket.se Webbplats: www.jordbruksverket.se/vaxtskyddsmedelbar

Läs mer

1 kg ÖPPNAS HÄR INSEKTICID. Verksam beståndsdel Acetamiprid 200 g/kg (20 vikt-%) Produkten är ett vattenlösligt granulat (SG).

1 kg ÖPPNAS HÄR INSEKTICID. Verksam beståndsdel Acetamiprid 200 g/kg (20 vikt-%) Produkten är ett vattenlösligt granulat (SG). INSEKTICID ÖPPNAS HÄR 2017.12 39N SE Användningsområde: Mot skadeinsekter i odlingar av äpple, päron, körsbär, raps, rybs, potatis, sallat på friland samt i prydnadsväxter. All annan användning är otillåten

Läs mer

Tillstånd och upplysning F Lena Hansson Hortonom

Tillstånd och upplysning F Lena Hansson Hortonom KEMI omr 11 1 r U1B1/ nnico Swedish Chemicals Agency 21)16-12-16 5.1.1-B16-00258 Tillstånd och upplysning F-1786 4339 Lena Hansson Hortonom Delgivningskvitto Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF) att: Agneta

Läs mer

EU-godkända allmänkemikalier i januari Produkt Användningsområde Rekommenderad behandlingstidpunkt. Behandlingsintervall. Antal.

EU-godkända allmänkemikalier i januari Produkt Användningsområde Rekommenderad behandlingstidpunkt. Behandlingsintervall. Antal. Allmänkemikalier 208 I nuläget har 8 allmänkemikalier ett icke-tidsbegränsat godkännande av EU-kommissionen. För att bli godkända som allmänkemikalier får ämnena inte ha några farliga egenskaper eller

Läs mer

Växtskyddsmedel för ekologisk lantbruk. Johan Ascard, Jordbruksverket

Växtskyddsmedel för ekologisk lantbruk. Johan Ascard, Jordbruksverket Växtskyddsmedel för ekologisk lantbruk Johan Ascard, Jordbruksverket Växtskyddstrategier i ekologisk odling Förebyggande åtgärder Varierad växtföljd Friskt utsäde Lämpliga sorter Lämplig odlingsplats Odlingsteknik

Läs mer

- ny effektiv insekticid

- ny effektiv insekticid - ny effektiv insekticid Ny verkningsmekanism Brett verkningsspektrum på sugande insekter Fullt systemisk både uppåt och nedåt i plantan Ingen korsresistens med andra insekticider Långtidseffekt Skonsam

Läs mer

UPMA (UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE FÖR MINDRE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN, TIDIGARE KALLAT OFF-LABLE )

UPMA (UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE FÖR MINDRE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN, TIDIGARE KALLAT OFF-LABLE ) UPMA (UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE FÖR MINDRE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN, TIDIGARE KALLAT OFF-LABLE ) Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från

Läs mer

BESLUT. Beslut angående ansökan om nöddispens på växtskyddsomrädet för Raptol

BESLUT. Beslut angående ansökan om nöddispens på växtskyddsomrädet för Raptol KEM 2019-08-08 Swedish Chemicals Agency 5.1.2.a-H19-06189 Tillstånd och upplysning Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB) Franzengatan 6 105 33 Stockholm Beslut angående ansökan om nöddispens på växtskyddsomrädet

Läs mer

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling TM Vad är de största hoten mot en hög skörd med god kvalitet, Magnus? Gråmögelsbekämpning Infektion av gråmögel sker oftast i den öppna blomman.

Läs mer

BESLUT Kemikalieinspektionen _,, ~ TT.. Swedish Chemicals Agency a-H Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet

BESLUT Kemikalieinspektionen _,, ~ TT.. Swedish Chemicals Agency a-H Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet 0 KEM Kemikalieinspektionen _,, ~ TT.. Swedish Chemicals Agency Tillstånd och upplysning Björn Isaksson Delgivningskvitto Lantbrukarnas Riksförbund 105 33 Stockholm Beslut angående ansökan om dispens på

Läs mer

EU-godkända allmänkemikalier i februari Sara Furenhed, Linköping, februari 2019.

EU-godkända allmänkemikalier i februari Sara Furenhed, Linköping, februari 2019. Allmänkemikalier 209 I nuläget har 20 allmänkemikalier ett icke-tidsbegränsat godkännande av EU-kommissionen. För att bli godkända som allmänkemikalier får ämnena inte ha några farliga egenskaper eller

Läs mer

BESLUT. Beslut angående ansökan om förnyat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Delan WG

BESLUT. Beslut angående ansökan om förnyat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Delan WG Tillstånd och upplysning BASF A/S Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V DANMARK Beslut angående ansökan om förnyat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Delan WG 1 Beslut bifaller ansökan om förnyat

Läs mer

Växtskyddsmedel 2019 plantskola.

Växtskyddsmedel 2019 plantskola. www.jordbruksverket.se Vätskyddsmedel 09 plantskola Februari 09 Jordbruksverket, Vätskyddscentralen Alnarp Bo 0 5 Alnarp Sammanställt av: Sanja Manduric och Ael Benediktsson mobil 070589 64 50 mobil 076856

Läs mer

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World OLJEVÄXTSTRATEGI Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Få maximal avkastning från dina rapsfält Kerb TM Flo 400 är effektivt mot ett brett spektrum

Läs mer

oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World

oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Dosering: 165 g/ha matrigon 72sg 0 10 12 14 30 50 55 vårraps 12-55 höstraps er 31-55 Rekommendationen

Läs mer

Scala 5 L. = Inregistrerat varumärke för BASF SE1026-Sweden. ~xmam indd :12:14

Scala 5 L. = Inregistrerat varumärke för BASF SE1026-Sweden. ~xmam indd :12:14 Scala Användningsområde: Mot svampsjukdomar i odlingar av äpple och päron. Behandling av äpple och päron får ej ske senare än 56 dagar före skörd. Mot svampsjukdomar i odlingar av jordgubbar (både utomhus

Läs mer

Agil 100 EC. Tar effektivt hand om gräsogräs och spillsäd.

Agil 100 EC. Tar effektivt hand om gräsogräs och spillsäd. Agil 100 EC Tar effektivt hand om gräsogräs och spillsäd. Agil 100 EC Verkar snabbt och är enkel att applicera! Innehåll: 100 g/l propaquizafop Formulering: EC (Emulgerbart koncentrat) Registrerade grödor:

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 7 december 2011. KIFS 2011:5 Utkom

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 11 mars 2014. KIFS 2014:1 Utkom

Läs mer

Växtskyddsmedel 2018 plantskola.

Växtskyddsmedel 2018 plantskola. www.jordbruksverket.se Vätskyddsmedel 08 plantskola Februari 08 Sammanställt av: Sanja Manduric Jordbruksverket, Vätskyddscentralen Alnarp Bo 0 5 Alnarp tfn 0404 5 90 mobil 070589 64 50 sanja.manduric@jordbruksverket.se

Läs mer

Växtskyddsmedel 2019 växthusgrönsaker.

Växtskyddsmedel 2019 växthusgrönsaker. Växtskyddsmedel 2019 växthusgrönsaker www.jordbruksverket.se 1 Februari 2019 Sammanställt av: Johanna Jansson Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Alnarp Box 12 230 53 Alnarp mobil 070-222 04 11 johanna.jansson@jordbruksverket.se

Läs mer

Genomgång om upplägget för minor useprojektet och redovisning av en del resultat. Växtskyddsrådet 14 december 2016 Agneta Sundgren

Genomgång om upplägget för minor useprojektet och redovisning av en del resultat. Växtskyddsrådet 14 december 2016 Agneta Sundgren Genomgång om upplägget för minor useprojektet och redovisning av en del resultat. Växtskyddsrådet 14 december 2016 Agneta Sundgren Målet för Minor use projektet I regleringsbrevet till Jordbruksverket:

Läs mer

Bekämpningsalternativ mot bladlöss

Bekämpningsalternativ mot bladlöss Bekämpningsalternativ mot bladlöss Nordisk Alkalis Tre produktalternativ 16:1 framtidens bladlusmedel finns redan här!! 16:2 1 Aktiv substans: Flonicamid 48 vikts % (Granulat) Registrerings område: Mot

Läs mer

Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet. 2 Beskrivning av ärendet Den 17 mars 2016 inkom ansökan om dispens för nedanstående ändamål.

Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet. 2 Beskrivning av ärendet Den 17 mars 2016 inkom ansökan om dispens för nedanstående ändamål. BESLUT Tillstånd och upplysning Johan Axelman Datum 2016-05-20 Diarienr 5.1.2.a-H16-03962 Produktkod Delgivningskvitto LRF 105 33 Stockholm Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet 1 Beslut

Läs mer

NOTERINGSHÄFTE IP-FRUKT

NOTERINGSHÄFTE IP-FRUKT NOTERINGSHÄFTE IP-FRUKT 2013 NOTERINGSHÄFTE FÖR IP FRUKT Detta häfte utgör grundvalen för godkännande av din frukt som IP-odlad. Det är därför av stor vikt att du så noga som möjligt gör fortlöpande noteringar

Läs mer

Signum. 2,5 kg. Varning. Svampmedel. Bekämpningsmedel klass 2L Reg. Nr. 4884 Endast för yrkesmässigt bruk

Signum. 2,5 kg. Varning. Svampmedel. Bekämpningsmedel klass 2L Reg. Nr. 4884 Endast för yrkesmässigt bruk Signum Svampmedel Användingsområde: svampangrepp i odlingar av morot, palsternacka, persiljerot, plommon, körsbär, jordgubbar, ärter, bönor, rödkål, vitkål, brysselkål, blomkål, broccoli, sallat, ruccola,

Läs mer

Förteckning över godkända biologiska och kemiska medel i bärodling 2003

Förteckning över godkända biologiska och kemiska medel i bärodling 2003 Förteckning över godkända biologiska och kemiska medel i bärodling 2003 Länsstyrelsernas trädgårdsrådgivning Innehåll Värdefulla telefonnummer...3 Jordgubbar - svampmedel...4 Jordgubbar - insektsmedel.........5

Läs mer

BESLUT. Datum. Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för nedanstående produkt.

BESLUT. Datum. Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för nedanstående produkt. KEM BESLUT Swedish Chernicals Agency 5.1.1-B19-00242 F-4614 Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB) 105 33 Stockholm Beslut angående ansökan om utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Läs mer

Tillgången på växtskyddsmedel för ekologisk odling LRFs arbete med att få dem godkända. Agneta Sundgren

Tillgången på växtskyddsmedel för ekologisk odling LRFs arbete med att få dem godkända. Agneta Sundgren Tillgången på växtskyddsmedel för ekologisk odling LRFs arbete med att få dem godkända Agneta Sundgren 20170427 Viktiga punkter Bakgrund vad är problemet Vilka produkter gäller det Hur få tillgång till

Läs mer

ÄRTOR INNAN UPPKOMST EFTER UPPKOMST

ÄRTOR INNAN UPPKOMST EFTER UPPKOMST Ogräsbekämpning - generellt i bönor och ärtor Bönor och ärtor är mer känsliga för ogräsmedel än spannmålsgrödor och raps. Det är färre alternativ i marknaden för att bekämpa ogräs i bönor och ärtor. Ogräsbehandlingar

Läs mer

Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling. Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet

Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling. Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet www.bayercropscience.se En effektiv svampbekämpning är basen i

Läs mer

Jordbruksinformation Reviderad Starta eko. Frukt

Jordbruksinformation Reviderad Starta eko. Frukt Jordbruksinformation 8 2010 Reviderad 2018 Starta eko Frukt 2 Börja odla ekologisk frukt Text och foto: Johan Ascard, Jordbruksverket Det är stor efterfrågan på ekologisk frukt. Med rätt odlingsteknik

Läs mer

Datum. Tillstånd och upplysning F Sylvia Jatl Hälsoriskbedömate

Datum. Tillstånd och upplysning F Sylvia Jatl Hälsoriskbedömate KEM BESLUT Sw^ish Che^nic^sAgeifcy 2016-06-14 5.1.1-B 16-00075 Tillstånd och upplysning F-508 3022 Sylvia Jatl Hälsoriskbedömate Delgivningskvitto Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF) 105 33 Stockholm Beslut

Läs mer

Tillstånd och upplysning F-3737 5246 Björn Isaksson. Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet

Tillstånd och upplysning F-3737 5246 Björn Isaksson. Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet KEMI Kemikalieinspektionen om a m 1 c c n uu ntt/o Swedish Chemicals Agency 2U16-U6-15 5.1.2.a-F116-U4562 Tillstånd och upplysning Björn Isaksson Delgivningskvitto Lantbrukarnas Riksförbund Att: Agneta

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 26 maj 2011. KIFS 2011:2 Utkom från

Läs mer

Växtskyddsmedel 2016 plantskola.

Växtskyddsmedel 2016 plantskola. www.jordbruksverket.se Vätskyddsmedel 06 plantskola Sammanställt av: Victoria Tönnberg, Sanja Manduric Jordbruksverket, Vätskyddscentralen Bo 30 53 Alnarp tfn 040-4 5 90 mobil 070-589 64 50 sanja.manduric@jordbruksverket.se

Läs mer

Jordbruksinformation 8 2010. Starta eko Frukt

Jordbruksinformation 8 2010. Starta eko Frukt Jordbruksinformation 8 2010 Starta eko Frukt Börja odla ekologisk frukt Text och foto: Johan Ascard, Jordbruksverket Det är stor efterfrågan på ekologisk frukt. Med rätt odlingsteknik går det att få stabila

Läs mer

Växtskyddsmedel 2019 frilandsgrönsaker.

Växtskyddsmedel 2019 frilandsgrönsaker. Växtskyddsmedel 2019 frilandsgrönsaker www.jordbruksverket.se 1 Mars 2019 Sammanställt av: Johan Jakobsson Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Box 12 230 53 ALNARP tfn: 070-949 19 07 johan.jakobsson@jordbruksverket.se

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Växtskyddsmedel i prydnadsväxtodling 2010

Bibliografiska uppgifter för Växtskyddsmedel i prydnadsväxtodling 2010 Bibliografiska uppgifter för Växtskyddsmedel i prydnadsväxtodling 2010 Författare Ohlson M.B.., Jansson J. Utgivningsår 2010 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket (SJV) Svenska Praktiker,

Läs mer

Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet

Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet KEMI Kemikalieinspektionen Swedish Chemicals Agency 2014-04-23 5.1.2.a-H14-02896 Tillstånd och upplysning Björn Isaksson Delgivningskvitto Lantbrukarnas Riksförbund 105 33 Stockholm Beslut angående ansökan

Läs mer

Fysikaliskt verkande medel och produkter i gråzonen

Fysikaliskt verkande medel och produkter i gråzonen Fysikaliskt verkande medel och produkter i gråzonen Bakgrund och nuläge Växtskyddsrådet 2014-10-01 Agneta Sundgren Växt- och Miljöavdelningen Jordbruksverket Disposition Bakgrund vad är problemet Vilka

Läs mer

Växtskyddsmedel 2015 plantskola.

Växtskyddsmedel 2015 plantskola. www.jordbruksverket.se Vätskyddsmedel 205 plantskola Mars 205 Sammanställt av: Sanja Manduric Jordbruksverket, Vätskyddscentralen Bo 2 20 5 Alnarp tfn 040-4 52 90 mobil 070-589 64 50 sanja.manduric@jordbruksverket.se

Läs mer

Växtskyddsmedel 2018 frilandsgrönsaker.

Växtskyddsmedel 2018 frilandsgrönsaker. Växtskyddsmedel 2018 frilandsgrönsaker www.jordbruksverket.se 1 Februari 2018 Sammanställt av: Ida Backström Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Box 12 230 53 ALNARP tfn: 0738-51 52 34 ida.backstrom@jordbruksverket.se

Läs mer

Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn) Max antal behandlingar. Karenstid. (dygn) 2. Bomspruta 1 per år 3,5 L/ha 1,26 kg glyfosat 4 /ha

Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn) Max antal behandlingar. Karenstid. (dygn) 2. Bomspruta 1 per år 3,5 L/ha 1,26 kg glyfosat 4 /ha Villkor för användning av De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning. Användning och syfte

Läs mer

BESLUT. Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet

BESLUT. Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet Tillstånd och upplysning Isabella Danckwardt-Lillieström Delgivningskvitto LRF 105 33 Stockholm Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet 1 Beslut Kemikalieinspektionen beviljar delvis dispens

Läs mer

Växtskyddsmedel 2015 plantskola.

Växtskyddsmedel 2015 plantskola. www.jordbruksverket.se Vätskyddsmedel 205 plantskola Mars 205 Sammanställt av: Sanja Manduric Jordbruksverket, Vätskyddscentralen Bo 2 20 5 Alnarp tfn 040-4 52 90 mobil 070-589 64 50 sanja.manduric@jordbruksverket.se

Läs mer

Växtskyddsmedel 2017 prydnadsväxter i växthus.

Växtskyddsmedel 2017 prydnadsväxter i växthus. Växtskyddsmedel 2017 prydnadsväxter i växthus www.jordbruksverket.se 1 Februari 2017 Sammanställt av: Johanna Jansson Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Alnarp Box 12 230 53 ALNARP tfn 040-41 52 94 mobil

Läs mer

2kg. Innehåll: INSEKTICID

2kg. Innehåll: INSEKTICID INSEKTICID 18_12030301_39 7-3320-666-214-14/19 NA0119 Användningsområde: Mot insektsangrepp i odlingar av vete, speltvete, korn, havre, råg och rågvete. Mot insektsangrepp i odlingar av potatis. Mot insektsangrepp

Läs mer

Svampmedel. Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar

Svampmedel. Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar Bumper 25 EC Svampmedel Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar För användning i stråsad. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor. Verksamt ämne: Propikonazol 250 g/l (25,1

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 25 april 2019. KIFS 2019:1 Utkom

Läs mer

dazide SAMPLE ENHANCE Tillväxtregulator för växter i växthus Reg nr 5033 Behörighetsklass 1L. Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt tillstånd.

dazide SAMPLE ENHANCE Tillväxtregulator för växter i växthus Reg nr 5033 Behörighetsklass 1L. Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt tillstånd. Läs medföljande anvisningar före användningen. Riskupplysningar och Skyddsanvisningar Förvaras oåtkomligt för barn Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder Åt inte, drick inte eller rök inte under

Läs mer

nno70 Swedish Chemicals Agency ZU16-1Z-19 Ö.l. l-±3 Ib-UUZ/Z Tillstånd och upplysning F Sylvia Jarl Hälsoriskbedömare

nno70 Swedish Chemicals Agency ZU16-1Z-19 Ö.l. l-±3 Ib-UUZ/Z Tillstånd och upplysning F Sylvia Jarl Hälsoriskbedömare KEM BESLUT nno70 Swedish Chemicals Agency ZU16-1Z-19 Ö.l. l-±3 Ib-UUZ/Z Tillstånd och upplysning F-2590 4832 Sylvia Jarl Hälsoriskbedömare Reg nr Delgivningskvitto Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF) Att: Agneta

Läs mer

BESLUT. Tillstånd och upplysning F

BESLUT. Tillstånd och upplysning F KEMI BESLUT Swedish Chemic^s Ageifcy 2017-02-13 5.1.1-B16-00489 Tillstånd och upplysning F-4433 5257 Regnr Delgivningskvitto Lantbrukarnas Ekonomi AB 105 33 STOCKHOLM Beslut angående ansökan om utvidgning

Läs mer

Hjälp från Syngenta till effektivare. Jordgubbsodling

Hjälp från Syngenta till effektivare. Jordgubbsodling Hjälp från Syngenta till effektivare Jordgubbsodling Största hoten mot en hög skörd med god kvalitet Gråmögel Gråmögel kan ha kraftig påverkan på bärkvaliteten. Inspektera fälten noga från början av blomning

Läs mer

Program IPM-kurs frukt och bär 09:00-09:20 Fika 09:20-09:40 Välkommen och presentation 09:40-10:00 Vad är IPM och vilka principer bygger integrerat

Program IPM-kurs frukt och bär 09:00-09:20 Fika 09:20-09:40 Välkommen och presentation 09:40-10:00 Vad är IPM och vilka principer bygger integrerat Program IPM-kurs frukt och bär 09:00-09:20 Fika 09:20-09:40 Välkommen och presentation 09:40-10:00 Vad är IPM och vilka principer bygger integrerat växtskydd på? Vad vet vi i dag om kraven? 10:05-10:30

Läs mer

Bekämpningsmedel klass 1L. Reg. Nr Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt tillstånd.

Bekämpningsmedel klass 1L. Reg. Nr Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt tillstånd. 10 Innehåll: L Bekämpningsmedel klass 1L. Reg. Nr. 5022. Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt tillstånd. För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av foderärt, lin, potatis, raps, rybs och åkerbönor.

Läs mer

Växtskyddsmedel 2017 frilandsgrönsaker.

Växtskyddsmedel 2017 frilandsgrönsaker. Växtskyddsmedel 2017 frilandsgrönsaker www.jordbruksverket.se 1 Februari 2017 Sammanställt av: Ida Backström Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Alnarp Box 12 230 53 ALNARP tfn: 0738-51 52 34 ida.backstrom@jordbruksverket.se

Läs mer

1,5 kg. Regalis Plus. För tillväxtreglering. Att användas i äpple och päron mot kartavfall och tillväxt av skott SE1017-Sweden

1,5 kg. Regalis Plus. För tillväxtreglering. Att användas i äpple och päron mot kartavfall och tillväxt av skott SE1017-Sweden För tillväxtreglering. Att användas i äpple och päron mot kartavfall och tillväxt av skott. 1,5 kg ~xmam1484911905.indd 1 81113656SE1017-Sweden = Inregistrerat varumärke för BASF Regalis Plus 20.01.2017

Läs mer

BESLUT. Kemikalieinspektionen bifaller delvis ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för nedanstående produkt.

BESLUT. Kemikalieinspektionen bifaller delvis ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för nedanstående produkt. KEM KemikaLieinsgektionen Svvedsh Chernicals Aciency 5.1.1-B18-00254 Tillstånd och upplysning Lantbrukarnas Ekonomi AB 105 Stockholm SVERIGE Beslut angående ansökan om utvidgning av produktgodkännande

Läs mer

F-2735-B Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Handläggare: Lena Hansson E-post:

F-2735-B Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Handläggare: Lena Hansson E-post: KEMI BESLUT - Omprövning 2 Diarienummer Kemikalieinspektionen Swedish Chemicals Agency 2012-09-14 F-2735-B12-00069 Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Handläggare: Lena Hansson 8 08-519 41100 E-post:

Läs mer

Växtskyddsmedel 2013 plantskola.

Växtskyddsmedel 2013 plantskola. www.jordbruksverket.se Växtskyddsmedel 2013 plantskola Sammanställt av: Sanja Manduric Jordbruksverket Box 12 230 53 Alnarp tfn 040 41 52 90 mobil 070 589 64 50 sanja.manduric@jordbruksverket.se Webbplats:

Läs mer

0,5 kg. Svampmedel Användningsområde. Bekämpningsmedel klass 2L Reg. Nr Endast för yrkesmässigt bruk

0,5 kg. Svampmedel Användningsområde. Bekämpningsmedel klass 2L Reg. Nr Endast för yrkesmässigt bruk Candit Verksam beståndsdel: Kresoxim-metyl 500 g/kg (50%) Formulering: WG vattenlösligt granulat. Komponenter som bestämmer faroklassen for märkningen: KRESOXIMMETYL Läs medföljande anvisningar före användning.

Läs mer

Växtskyddsmedel 2018 växthusgrönsaker.

Växtskyddsmedel 2018 växthusgrönsaker. Växtskyddsmedel 2018 växthusgrönsaker www.jordbruksverket.se 1 Februari 2018 Sammanställt av: Johanna Jansson Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Alnarp Box 12 230 53 Alnarp tfn 040-41 52 94 mobil 070-222

Läs mer

SPECIMEN. Insektsmedel. Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring.

SPECIMEN. Insektsmedel. Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring. Mavrik 2F Insektsmedel Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring. För användning i ärter, höstraps, lin, potatis, stråsäd och vårraps enligt bruksanvisningen, som anges

Läs mer

BEKÄMPNINGSMEDEL KLASS 2L.

BEKÄMPNINGSMEDEL KLASS 2L. BEKÄMPNINGSMEDEL KLASS 2L. Reg. 5495. Insektsmedel, endast för yrkesmässigt bruk Verksam beståndsdel: Beta-cyflutrin............................... 25 g/l (2,4 vikt-%) Formulering: Suspensions koncentrat

Läs mer

BESLUT. Swedish Che^ic^sAgerfcy B Regnr Tillstånd och upplysning F

BESLUT. Swedish Che^ic^sAgerfcy B Regnr Tillstånd och upplysning F KEMI BESLUT Datum Swedish Che^ic^sAgerfcy 2016-05-09 5.1.1-B16-00059 Regnr Tillstånd och upplysning F-2321 4778 Delgivningskvitto Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF) 105 33 Stockholm Beslut angående ansökan

Läs mer

Växtskyddssäsongen 2017

Växtskyddssäsongen 2017 Växtskyddssäsongen 2017 Användningsvillkor Spridningsföreskrifter Funktionstest av sprutor Stölder av växtskyddsmedel Förpackningsinsamling Spridning av produkter med samma AS Användningsvillkor SKA SKYDDAS

Läs mer

Lantbrukstillsyn december 2018 Stockholm 3

Lantbrukstillsyn december 2018 Stockholm 3 Lantbrukstillsyn 11-12 december 2018 Stockholm 3 Louise Zetterholm Hushållningssällskapet Halland Växtskydd och Sprutjournal Varför används växtskydd i lantbruk? Vad är växtskydd? Hur används växtskydd?

Läs mer

Växtskyddsmedel 2013 frukt. www.jordbruksverket.se

Växtskyddsmedel 2013 frukt. www.jordbruksverket.se Växtskyddsmedel 2013 frukt www.jordbruksverket.se 1 Sammanställt av: Sanja Manduric Jordbruksverket Box 12 230 53 ALNARP tfn 040 41 52 90 mobil 070 589 64 50 sanja.manduric@jordbruksverket.se Webbplats:

Läs mer

Det här är spridningsvägar för växtskyddsmedel. Det kan gå via vind, dräneringsvatten. Detta är grunden till varför vi får olika användarvillkor för

Det här är spridningsvägar för växtskyddsmedel. Det kan gå via vind, dräneringsvatten. Detta är grunden till varför vi får olika användarvillkor för 1 2 Det här är spridningsvägar för växtskyddsmedel. Det kan gå via vind, dräneringsvatten. Detta är grunden till varför vi får olika användarvillkor för användning av växtskyddsmedel. Villkoren är till

Läs mer

1 Beslut Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för nedanstående produkter.

1 Beslut Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för nedanstående produkter. BESLUT Lantbrukarnas Riksförbund agneta.sundgren@lrf.se Regnr 5430, 5019, 4610, 4686, 5236, 5413, 5194 Beslut angående ansökan om utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde för växtskyddsmedlet

Läs mer

Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet

Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet Tillstånd upplysning Johan Axelman Delgivningskvitto LRF 105 33 Stockholm Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet 1 Beslut bifall Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om dispens från

Läs mer

Tillstånd och upplysning F Petter Melin Miljöriskbedömare

Tillstånd och upplysning F Petter Melin Miljöriskbedömare KEMI SwE^'ish Che^nic^s Agerfcy 2016-12-19 5.1.1-B16-00554 Tillstånd och upplysning F-3737 5246 Petter Melin Miljöriskbedömare Delgivnings kvitto Aktnr Lantbrukarnas Ekonomi AB 105 33 STOCKHOLM Regnr Beslut

Läs mer

Kemikalieinspektionen, Swedish Chemicals Agency a-H

Kemikalieinspektionen, Swedish Chemicals Agency a-H KEM Kemikalieinspektionen, Swedish Chemicals Agency 2014-06-12 05.1.2.a-H14-02987 Er referens Aktnr Regnr Tillstånd och upplysning 2014/6745 F-2423 4693 Lena Hansson Delgivningskvitto Lantbrukarnas Riksförbund

Läs mer

KARATE 2.5 WG. 1 Försäljningsemballagets text 14.2.2005. Bekämpningsmedel mot skadedjur. Hälsoskadlig Miljöfarlig

KARATE 2.5 WG. 1 Försäljningsemballagets text 14.2.2005. Bekämpningsmedel mot skadedjur. Hälsoskadlig Miljöfarlig KARATE 2.5 WG Bekämpningsmedel mot skadedjur 1 Försäljningsemballagets text 14.2.2005 Aktiv substans: lambda cyhalotrin 25 g/l Preparattyp: WG Hälsoskadlig Miljöfarlig Användningsändamål: För bekämpning

Läs mer

Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling

Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling Denna hjälpreda tillhör: Beställning sker via E-post: info@distributionsservice.se Telefon: 08-550 949

Läs mer

BESLUT. Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet

BESLUT. Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet Tillstånd och upplysning Björn Isaksson Delgivningskvitto Lantbrukarnas Riksförbund ATT: Agneta Sundgren 105 33 Stockholm Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet 1 Beslut beviljar dispens

Läs mer

Beslut angående ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för växtskyddsmedlet Signum, reg nr 4884

Beslut angående ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för växtskyddsmedlet Signum, reg nr 4884 KEMI Swedish Chemicals Agency Tillstånd och upplysning Lena Hansson Delgivningskvitto BESLUT DELBESLUT 2 Datum 2014-10-06 Er referens 2012/6076 Lantbrukarnas Riksförbund Att: Sunita Hallgren Diarienr F-3552-B12-00368

Läs mer

BESLUT. Beslut angående ansökan om förnyat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Raptol

BESLUT. Beslut angående ansökan om förnyat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Raptol Tillstånd och upplysning Delgivningskvitto W. Neudorff GmbH KG An der Mühle 3 DE-31860 Emmerthal TYSKLAND Beslut angående ansökan om förnyat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Raptol 1 Beslut Kemikalieinspektionen

Läs mer