Laborationer, moment 4 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laborationer, moment 4 5"

Transkript

1 2D4135 Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p, vt 2005 Laborationer, moment 4 5 Detta är andra delen av labkursen. Tag med denna sida till varje redovisning och se till att du får kvittens från din lärare. För din egen skull, spara sidan tills du sett att dina resultat är inrapporterade till Ladok! Namn... Personnr... Moment 4 Designmönster För betyg 3 gör man uppgifterna a, b, c, en av {d, e samt f (5 st). För betyg 4 gör man en uppgift till av d, e, g och h (totalt 6 st). För betyg 5 gör man ytterligare en (totalt 7 st). a Template... Kvitteras... b Factory... Kvitteras... c Composite... Kvitteras... d Observer... Kvitteras... e Adapter... Kvitteras... f Strategy... Kvitteras... g Valfritt mönster... Kvitteras... h Valfritt mönster... Kvitteras... Moment 5 Enkel Klient Godkänt den... Kvitteras... Betyg Kvitteras... 1

2 En tom sida! 2

3 Moment 4: Designmönster Innehåll Genom designmönster beskriver man beprövade lösningar på vanliga problem som återkommer i olika sammanhang. Varje mönster ges ett (ibland flera) namn. Med hjälp av designmönster i verktygslådan kan designproblem diskuteras på en högre nivå än tidigare och förhoppningsvis lösas snabbare och med säkrare resultat. Det krävs dock en hel del övning för att bli duktig på designmönster. Vissa är komplicerade och tar tid att bli förtrogen med. Länkar Här är några länkar till information om designmönster. Finns också direkt på kurshemsidan Den sista är en on-line bok. Uppgifter I den här uppgiften ska några enkla, grundläggande och vanliga designmönster studeras i detalj. De ska implementeras och tillämpas på mycket små stiliserade problem. Själva mönstret skall vara i fokus i varje övning och inte få skymmas av detaljer i en komplicerad tillämpning. Till varje mönster ska minst ett testprogram skrivas som visar att det fungerar. Målet med labmomentet är grundläggande förståelse för några vanliga designmönster. JUnit JUnit är ett färdigt ramverk för testning. Prova på Junit genom att använda det för testning åtminstone en gång under arbetet med designmönsterexemplen. Länkar till information finns på kurshemsidan, lite delas ut på papper. Exempel på användning av JUnit visas på en lektion. 3

4 a) Template Method I en superklass definieras ett algoritmskelett där detaljer sparas till subklasserna. Skelett-metoden (eller metoderna) anropar metoder som definieras om i subklasserna. Se t.ex. Jia, avsnitt Animeringsappleten som vi gör i labmoment 1 är ett lite större exempel på detta mönster. Superklass templatemethod() methodx() methody() templatemethod anväder methodx och methody Subklass methodx() methody() Tilläpma Template Method på följade: En engelsk gallon är liter och en amerikansk gallon är liter. I båda systemen definieras en pint som 1/8 gallon. Skriv en abstrakt klass SIConverter som superklass till de två konkreta klasserna ImperialConverter och USConverter. Skrivmetodenpint() som en template method i den abstrakta klassen. pint() får returnera gallon()/8. Metoden gallon() är abstrakt i superklassen men implementeras i respektive subklass och svarar med hur många liter en gallon är i det aktuella systemet. Skriv ett program som skapar objekt av båda konkreta klasserna och demonstrerar i ett testprogram att det fungerar. Obs! Metoderna ska göra mycket lite, bara returnera ett tal. 4

5 b) Factory Implementera en abstrakt klass Human med två konkreta subklasser Man respektive Woman. Använd en abstract factory teknik där instanser skapas enligt följande i Human: public static Human create (String pnr) {/* metodkropp */ pnr är ett personnummer som förutsätts riktigt, ni behöver inte kolla det. Om näst sista siffran i personnumret är udda så ska en instans av Man returneras och annars en instans av Woman. Se också till att det enda sättet att instansiera någon av de konkreta klasserna är via den ovan angivna metoden. Det ska inte gå att kompilera new Man (..) eller new Woman (..) i testprogrammet. Man och Woman får inte heller vara inre klasser i Human. Tips: För att att få detta att fungera kan man göra ett eget paket för Human och dess subklasser. Skapa en underkatalog human som också är det paket där de tre klasserna Human, Man och Woman ligger. Inled varje klass med package human; Med hjälp av rätta modifierare på metoder och konstruktorer kan man få den begärda strukturen. Låt testprogrammet ligga på nivån ovanför human. Se också till att testprogrammet på något sätt bekräftar att objekt av rätt typ skapas, t.ex. genom att personer har en String-representation som skrivs ut i testprogrammet. Human Human create(string pnr) Man Woman 5

6 c) Composite Idén med mönstret Composite är att grupper av objekt ordnade hierarkiskt i en trädstruktur och enstaka konkreta objekt skall kunna behandlas lika. Klassen för grupper Composite och klassen för ett enstaka objekt SomeProduct ärver båda från Product.EttobjektavComposite kan vara godtyckligt komplicerat fast följer trädstrukturen. Här exemplifierar vi med produkter med pris. Priet för ett Composite objekt beräknas som summan av priserna för delarna där varje del i sin tur kan vara en grupp av objekt. Observera att inga rekursiva metoder ska skrivas, trots att ett Composite objekt blir rekursivt till sin natur. Det rekursiva byggs in i definitionerna av klasser och metoder. Inför redovisningen, rita gärna en bild av den Composite struktur ni skapat. Composite objektet måste bestå av minst 3 objekt, varav minst två av dem i sin tur består av flera objekt. Product float price() 0..* SomeProduct Composite float price float price() float price() parts 6

7 Om du är nöjd med betyg 3 på labkursen, hoppa över en av d och e d) Observer Implementera en klass Publisher som publicerar trycksaker och en Subscriber som prenumererar på trycksaker. Det räcker att Publisher har en lista (t.ex. ArrayList) där trycksaker representeras av strängar. Använd mönstret Observer för att låta prenumeranter prenumerera på informationen att nya trycksaker tillkommit i publicistens utbud. Alltså, den metod som lägger till nya strängar i trycksakslistan ska också underrätta alla beroende objekt, dvs alla objekt som registrerats som Observers. Detta mönster finns implementerat i Java som standardgränssnittet Observer och standardklassen Observable. Dessa ska användas i uppgiften. 7

8 e) Adapter En adapter är ett objekt som anpassar gränssnittet mellan två objekt så att det passar båda. Tänk er följande situation: En Client kommunicerar genom gränssnittet ClientInterface med ett Target objekt.target objektet måste bytas ut mot ett objekt av Adaptee som tillhandahåller samma tjänster som Target men via ett annat gränssnitt, nämligen AdapteeInterface. Inget av gränssnitten får ändras, de används i andra sammanhang. <<Interface>> ClientInterface <<Interface>> AdapteeInterface Client Target Adapter Adaptee Adaptee adaptee request() request() specificrequest() Client Adapter Adaptee I en minimal demo implementation av detta kan gränssnitten se ut så här: public interface ClientInterface { public int value (); // Läs värde public void value (int v); // Ändra värde och public interface AdapteeInterface { public int getvalue (); // Läs värde public void setvalue (int v); // Ändra värde Skriv klassen Adaptee som innehåller ett värde som kan sättas och läsas av, klassen Client som sätter och läser värden i sitt target-objekt via gränssnittet ClientInterface. Obs! Client ska inte implementera ClientInterface. Namnen är valda för att markera att klienten ska använda metoderna i ClientInterface för att kommunicera oavsett vilket objekt som nås. Skriv klassen Adapter som ser till klienten kan använda Adaptee objektet. Observera att klienten inte får känna till klassen Adaptee utan endast gränssnittet ClientInterface. Se även beskrivningen i Jia, avsnitt Skriv ett testprogram till det hela. 8

9 f) Strategy Använd mönstret Strategy för att konstruera en räknare till vilken man kan ge ett objekt som definierar startvärde, slutvärde, steg och uppräkningsfunktion. I ett testprogram kan följande rader stå: Incrementor plusett = new ArithmeticIncrementor(1,5,1); Incrementor gångertvå = new GeometricIncrementor(1,1024,2); Counter c1 = new Counter(plusEtt); Counter c2 = new Counter(gångerTvå); c1.count(); c2.count(); Utskrifter kan bli: I klassen Counter finns en variabel, t.ex. myinc som bundits till det aktuella Incrementor objektet. Metoden count kan då innehålla ungefär while (!myinc.atend()) { System.out.print(myInc.getValue() + " "); myinc.next(); System.out.print(myInc.getValue() + "\n"); Skriv den abstrakta klassen Incrementor, de konkreta klasserna för aritmetisk (+/-) respektive geometrisk (*) uppräkning, klassen Counter samt ett testprogram. Det är tillåtet att lösa en annan uppgift med minst samma kompexitet om bara mönstret Strategy används. 9

10 g) Valfritt Välj något annat mönster och skriv ett litet exempelprogram. Förslag: proxy, bridge, state, decorator. h) Valfritt Välj ytterligare ett mönster och skriv ett exempel! 10

11 Moment 5: En enkel klient Välj Uppmuntran eller Primtal Två serverprogram Två serverprogram finns tillgängliga på en dator på Nada. Det ena ger uppmuntrande kommentarer till ditt programmerande och det andra serverar primtal. Båda programmen kör på datorn plan6ray.nada.kth.se, uppmuntranprogrammet i port 4712 och primtalen i port Båda programmen börjar med att läsa på sin inström, tolka det första kom kommer där som klientens namn och skriver sedan två rader meddelanden på sin utström, ungefär så här: Hej Anna! Välkommen till PrimeServern. Just nu finns 3 användare. Sedan starten av servern har vi haft 9 besökare. Programmen övergår sedan till att omväxlande läsa på sin inström och skriva på sin utström. När det på inströmmen kommer null, q eller Q så avslutas tråden. Programmen kan ha flera klienter uppkopplade samtidigt genom att varje klient får ett eget trådobjekt med en run-metod. När runmetoden kör klart avslutas tråden och klienten kopplas ned. Det mesta av koden till Muntra servern finns på sid 12, dock lite "hoptryckt" för att få plats på en sida. Prime servern är mycket lik Muntra servern. Vi går (har gått) igenom dem på en lektion. Se lektionsmaterialet! Uppmuntran Varje gång något som ej är ett avslutningskommando läses av servern från inströmmen kommer en uppmuntrande kommentar att skickas ut på utströmmen. Primtal Varje rad som läses av servern tolkas som ett heltal och närmaste större tal som med stor sannolikhet (0.999) är ett primtal beräknas och skickas till utströmmen. Servern anväder klassen BigInteger i paketet java.math (skall ej förväxlas med klassen java.math) ochdessmetodisprobableprime. För detaljer om detta, se dokumentationen! Om icke-heltal kommer på serverns inström returneras -1. Uppgift Välja ett av dessa serverprogram, skriv ett litet klientprogram som kommunicerar på ett trevligt sätt med användaren och så länge användaren vill, upprepar att hämta indata från användaren, skicka till servern, hämta data från servern och presentera för användaren. För betyg 3 Gör ett textgränssnitt (det räcker inte att koppla sig till servern med telnet, det kan man faktiskt göra utan att skriva något program!) För betyg 4-5 Gör ett snyggt grafiskt gränssnitt till klienten. Extra Använd primeservern för att hitta primtalstvillingar. 11

12 import java.net.*; import java.io.*; import java.util.*; public class Muntra { public static void main(string[] args){ try { ServerSocket sock = new ServerSocket(4712); while (true) { new Tråd(sock.accept()).start(); catch(ioexception e){system.err.println(e); class Tråd extends Thread { static int antaltrådar=0, antalbesökare=0; BufferedReader in; PrintWriter ut; Socket socket; public Tråd(Socket socket) { this.socket = socket; try { in = new BufferedReader (new InputStreamReader(socket.getInputStream())); ut= new PrintWriter(socket.getOutputStream()); catch(ioexception e) {System.err.println(e); public void run() { Random random=new Random(); String[] hand={...; // Här ligger alla uppmuntrande uttalanden. int n = hand.length; try { String namn=in.readline().trim(); ut.println("hej "+ namn + ", välkommen till MuntraServern." + " Just nu finns " + (++antaltrådar) + " användare"); ut.flush(); ut.println("sedan starten av servern har vi haft " + (++antalbesökare) + " besökare\n"); ut.flush(); while(true) { String inrad = in.readline(); if(inrad==null inrad.trim().equalsignorecase("q")) break; ut.println(hand[random.nextint(n)] + " " + namn); ut.flush(); socket.close(); System.out.println("Nu slutade "+namn); antaltrådar--; catch(exception e) {System.err.println(e); 12

Laborationer, moment 4 5

Laborationer, moment 4 5 2D4135 Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p, vt 2004 Laborationer, moment 4 5 Detta är andra delen av labkursen. Tag med denna sida till varje redovisning och se till att du får

Läs mer

Laboration 2: Designmönster

Laboration 2: Designmönster Laboration 2: Designmönster Bakgrund Det har visat sig väldigt svårt att beskriva hur ett system, eller en dellösning, skall konstrueras på ett bra sätt. Det har överhuvud taget varit svårt att veta om

Läs mer

Laboration 2: Designmönster

Laboration 2: Designmönster Laboration 2: Designmönster Bakgrund Det har visat sig väldigt svårt att beskriva hur ett system, eller en dellösning, skall konstrueras på ett bra sätt. Det har överhuvud taget varit svårt att veta om

Läs mer

Tentamen. 2D4135 vt 2005 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Lördagen den 28 maj 2005 kl 9.00 14.

Tentamen. 2D4135 vt 2005 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Lördagen den 28 maj 2005 kl 9.00 14. Tentamen 2D4135 vt 2005 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Lördagen den 28 maj 2005 kl 9.00 14.00, sal E33 Tentan har en teoridel och en problemdel. På teoridelen är inga hjälpmedel

Läs mer

Tung bakgrundsaktivitet t.ex. Aktiva objekt t.ex. Animering, simulering. DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 9 6/5 2013

Tung bakgrundsaktivitet t.ex. Aktiva objekt t.ex. Animering, simulering. DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 9 6/5 2013 DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 9 6/5 2013 Innehåll Trådar i Java swing- klassen Timer Klient-Server-program Trådar Tråd = enkel process Ett program kan ha flera trådar, flera

Läs mer

Programmering med Java. Grunderna. Programspråket Java. Programmering med Java. Källkodsexempel. Java API-exempel In- och utmatning.

Programmering med Java. Grunderna. Programspråket Java. Programmering med Java. Källkodsexempel. Java API-exempel In- och utmatning. Programmering med Java Programmering med Java Programspråket Java Källkodsexempel Källkod Java API-exempel In- och utmatning Grunderna Ann Pan panda@nada.kth.se Rum 1445, plan 4 på Nada 08-7909690 Game.java

Läs mer

DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin

DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin TENTAMEN I IKB007 INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA för SY2 1999-03-17, kl 14.00-18.00 Hjälpmedel: En lärobok i Java programmering Återlämningstillfälle:

Läs mer

FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR FÖR TENTAMEN I INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA, 5p för SY , kl

FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR FÖR TENTAMEN I INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA, 5p för SY , kl Högskolan Dalarna sid 1 av 6 DI-institutionen Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR FÖR TENTAMEN I INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA, 5p för SY2 2001-03-16, kl 14.00-18.00 1. Grunderna i

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P UME UNIVERSITET Datavetenskap 981212 TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P Datum : 981212 Tid : 9-15 HjŠlpmedel : Inga Antal uppgifter : 9 TotalpoŠng : 60 (halva pošngtalet kršvs normalt fšr

Läs mer

Tentamen. DD2385 Programutvecklingsteknik vt 2013 Onsdagen den 22 maj 2013 kl Hjälpmedel: penna, suddgummi, linjal

Tentamen. DD2385 Programutvecklingsteknik vt 2013 Onsdagen den 22 maj 2013 kl Hjälpmedel: penna, suddgummi, linjal Tentamen DD2385 Programutvecklingsteknik vt 2013 Onsdagen den 22 maj 2013 kl 14.00 17.00 Hjälpmedel: penna, suddgummi, linjal Tentan har två delar om vardera 30 poäng Maximala betygsgränser (gränserna

Läs mer

Föreläsning 8 - del 2: Objektorienterad programmering - avancerat

Föreläsning 8 - del 2: Objektorienterad programmering - avancerat Föreläsning 8 - del 2: Objektorienterad programmering - avancerat Johan Falkenjack johan.falkenjack@liu.se Linköpings universitet Sweden December 4, 2013 1 Innehåll Arv och andra viktiga begrepp Abstrakta

Läs mer

Javas Exceptions. DD2385 Programutvecklingsteknik Fler bilder till föreläsning 7 23/ Kort om Javas Exceptions Trådar i Java

Javas Exceptions. DD2385 Programutvecklingsteknik Fler bilder till föreläsning 7 23/ Kort om Javas Exceptions Trådar i Java DD2385 Programutvecklingsteknik Fler bilder till föreläsning 7 23/4 2014 Innehåll Kort om Javas Exceptions Trådar i Java swing- klassen Timer Klient-Server-program Javas Exceptions Checked måste hanteras,

Läs mer

Tentamen. DD2385 Programutvecklingsteknik vt 2014 Måndagen den 2 juni 2014 kl Hjälpmedel: penna, suddgummi, linjal

Tentamen. DD2385 Programutvecklingsteknik vt 2014 Måndagen den 2 juni 2014 kl Hjälpmedel: penna, suddgummi, linjal Tentamen DD2385 Programutvecklingsteknik vt 2014 Måndagen den 2 juni 2014 kl 10.00 13.00 Hjälpmedel: penna, suddgummi, linjal Tentan har två delar om vardera 30 poäng Maximala betygsgränser (gränserna

Läs mer

Tentamen. DD2385 Programutvecklingsteknik vt 2015 Fredagen den 5 juni 2015 kl Hjälpmedel: penna, suddgummi, linjal

Tentamen. DD2385 Programutvecklingsteknik vt 2015 Fredagen den 5 juni 2015 kl Hjälpmedel: penna, suddgummi, linjal Tentamen DD2385 Programutvecklingsteknik vt 2015 Fredagen den 5 juni 2015 kl 9.00 12.00 Hjälpmedel: penna, suddgummi, linjal Tentan har två delar om vardera 30 poäng Maximala betygsgränser (gränserna kan

Läs mer

TENTAMEN: Objektorienterad programmering. Läs detta! Skriv din tentamenskod på varje blad (så att vi inte slarvar bort dem).

TENTAMEN: Objektorienterad programmering. Läs detta! Skriv din tentamenskod på varje blad (så att vi inte slarvar bort dem). 1 (7) TENTAMEN: Objektorienterad programmering Läs detta! Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Börja varje hel uppgift på ett nytt blad. Skriv inte i tesen. Ordna bladen i uppgiftsordning.

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346. Tentamen , kl

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346. Tentamen , kl Skolan för datavetenskap och kommunikation Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 Tentamen 2016 03 18, kl. 14.00 17.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna och radergummi. Notera: Frågorna i del I

Läs mer

Dagens program. Programmeringsteknik och Matlab. Objektorienterad programmering. Vad är vitsen med att ha både metoder och data i objekten?

Dagens program. Programmeringsteknik och Matlab. Objektorienterad programmering. Vad är vitsen med att ha både metoder och data i objekten? Programmeringsteknik och Matlab Övning 4 Dagens program Övningsgrupp 2 (Sal Q22/E32) Johannes Hjorth hjorth@nada.kth.se Rum 4538 på plan 5 i D-huset 08-790 69 02 Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2d1312

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning jan 2016

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning jan 2016 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 13 19 jan 2016 Tentamen Del I, E del Flervalsfrågor 20/25 krävs för godkänt, ger betyg E Upp till 7 möjliga bonuspoäng Del II, Högrebetygsdel Problemfrågor

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p

LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap 010530 LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p Betygsgränser 3 21,5-27 4 27,5-33,5 5 34-43 Uppgift 1. (4p) Hitta de fel som finns i nedanstående klass (det

Läs mer

Lösningar till Fiktiv Tentamen på kursen. 2D4135 Objektorienterad programmering, design och analys med Java vt2004. Teoridel

Lösningar till Fiktiv Tentamen på kursen. 2D4135 Objektorienterad programmering, design och analys med Java vt2004. Teoridel Lösningar till Fiktiv Tentamen på kursen 2D4135 Objektorienterad programmering, design och analys med Java vt2004 Teoridel T1) (4p) Förklara kort följande grundläggande begrepp inom objektorienterad programmering:

Läs mer

DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 1 24/ Kursöversikt Javarepetition/Javaintroduktion

DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 1 24/ Kursöversikt Javarepetition/Javaintroduktion DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 1 24/3 2014 Innehåll Kursöversikt Javarepetition/Javaintroduktion UML - klassdiagram-introduktion i anslutning till Java-exemplen Kursmål,

Läs mer

Objekt-orienterad Programmering och Design. TDA551 Alex Gerdes, HT-2016

Objekt-orienterad Programmering och Design. TDA551 Alex Gerdes, HT-2016 Objekt-orienterad Programmering och Design TDA551 Alex Gerdes, HT-2016 Kursteamet Dr. Alex Gerdes kursansvarig, föreläsare Dr. Niklas Broberg examinator, (föreläsare) Fredrik Sjöholm handledare Johan Andersson

Läs mer

2I1049 Föreläsning 5. Objektorientering. Objektorientering. Klasserna ordnas i en hierarki som motsvarar deras inbördes ordning

2I1049 Föreläsning 5. Objektorientering. Objektorientering. Klasserna ordnas i en hierarki som motsvarar deras inbördes ordning 2I1049 Föreläsning 5 Objektorienterad programmering i Java KTH-MI Peter Mozelius Objektorientering Världar uppbyggda av objekt Inte helt olikt vår egen värld Ett sätt att modularisera våra system Objekten

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT. Tentamen 20150613, kl. 9.00-12.00

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT. Tentamen 20150613, kl. 9.00-12.00 Skolan för datavetenskap och kommunikation Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT Tentamen 20150613, kl. 9.00-12.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna och radergummi. Notera: Frågorna i del

Läs mer

Tentamen i EDAF25. 1 juni Skrivtid: Skriv inte med färgpenna enda tillåtna färg är svart/blyerts.

Tentamen i EDAF25. 1 juni Skrivtid: Skriv inte med färgpenna enda tillåtna färg är svart/blyerts. Tentamen i EDAF5 juni 07 Skrivtid: 4-9 Skriv bara på ena sidan av pappret tentorna kommer att scannas in, och endast framsidorna rättas. Skriv inte med färgpenna enda tillåtna färg är svart/blyerts. Skriv

Läs mer

Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java

Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java Uppdaterad: 2006-08-31 Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java Inledning Laborationen går ut på att lära sig grunderna för objektorienterad programmering, samt motsvarande språkkonstruktioner i Java. Labben

Läs mer

Tentamen i Programmering

Tentamen i Programmering LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(5) Institutionen för datavetenskap Tentamen i Programmering EDAA65/EDA501/EDAA20 M MD W BK L 2018 05 30, 8.00 13.00 Preliminärt ger uppgifterna 7 + 14 + 6 + 9 + 4 = 40 poäng.

Läs mer

HT1 2013, FÖRELÄSNING 14 (INFÖR TENTAN)

HT1 2013, FÖRELÄSNING 14 (INFÖR TENTAN) Objektorienterad modellering och diskreta strukturer (EDAF10/EDA061) HT1 2013, FÖRELÄSNING 14 (INFÖR TENTAN) Dagens agenda Admin Tentatid och plats Tillåtet på tentan EDAF10 Föreläsning inför XL-projektet

Läs mer

TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Mer om Interface Generiska klasser Undantag Nästlade klasser 1

Läs mer

Högskolan Dalarna sid 1 av 7 DI-institutionen Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin

Högskolan Dalarna sid 1 av 7 DI-institutionen Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin Högskolan Dalarna sid 1 av 7 DI-institutionen Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin TENTAMEN I IKB007 INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA, 5p för SY2 2001-03-16, kl 14.00-18.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna

Läs mer

Tentamen, EDA501/EDAA20 Programmering M MD W BK L

Tentamen, EDA501/EDAA20 Programmering M MD W BK L LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(6) Institutionen för datavetenskap Tentamen, EDA501/EDAA20 Programmering M MD W BK L 2017 05 31, 8.00 13.00 Anvisningar: Preliminärt ger uppgifterna 9 + 12 + 10 + 9 = 40 poäng.

Läs mer

DUGGA: Objektorienterade applikationer. Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad.

DUGGA: Objektorienterade applikationer. Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. 1 (8) DUGGA: Objektorienterade applikationer Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. Skriv ditt namn, personnummer och e-postadress på försättsbladet. Skriv rent dina svar.

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346. Tentamen , kl

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346. Tentamen , kl Skolan för datavetenskap och kommunikation Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 Tentamen 2017 03 14, kl. 14.00 17.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna och radergummi. Notera: Frågorna besvaras

Läs mer

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser.

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. I dessa uppgifter kommer du att lära dig om hur man definierar egna objekt genom att skriva klasser. Detta är grunden för att förstå objekt orienterad

Läs mer

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 11 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 11 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 11 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Designmönster Adapter, Factory, Iterator,

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET

TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap 010824 TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET Datum : 010824 Tid : 9-15 Hjälpmedel : Inga Antal uppgifter : 7 Totalpoäng : 40 (halva poängtalet krävs normalt

Läs mer

JAVA Mer om klasser och objektorientering

JAVA Mer om klasser och objektorientering JAVA Mer om klasser och objektorientering Begreppet package - paket Package används när man t ex vill skapa ett eget bibliotek med klasser. Sen är det då meningen att man ska importera detta paket i det

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 11 6 dec 2016

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 11 6 dec 2016 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 11 6 dec 2016 Föreläsningen 13/12 Halvtidsrepetition Maila frågor som ni vill att jag tar upp! ccs@kth.se Processer Vad vi i dagligt tal menar när vi pratar

Läs mer

Tentamen. 2D4135 vt 2004 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Torsdagen den 3 juni 2004 kl 9.00 14.

Tentamen. 2D4135 vt 2004 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Torsdagen den 3 juni 2004 kl 9.00 14. Tentamen 2D4135 vt 2004 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Torsdagen den 3 juni 2004 kl 9.00 14.00, sal D31 Tentan har en teoridel och en problemdel. På teoridelen är inga hjälpmedel

Läs mer

Introduktion till nätverksprogrammering i Java. Nätverksprogrammering i Java är lätt och roligt

Introduktion till nätverksprogrammering i Java. Nätverksprogrammering i Java är lätt och roligt Introduktion till nätverksprogrammering i Java Java och nätverk Läsanvisningar Skansholm (med Swing) kapitel 18 Budd kapitel 22 Nätverksprogrammering i Java är lätt och roligt Paketet java.net innehåller

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java

Objektorienterad programmering i Java Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 4 Täcker i stort sett kapitel 6 i kursboken Java Software Solutions 1 Läsanvisningar Den här föreläsningen är uppbyggd som en fortsättning av exemplet

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346. Tentamen , kl

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346. Tentamen , kl Skolan för datavetenskap och kommunikation Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 Tentamen 2016 06 11, kl. 9.00 12.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna och radergummi. Notera: Frågorna besvaras

Läs mer

Objektorienterad programmering E. Telefonboken, än en gång. Gränssnitt. Telefonboken med gränssnitt specificerat, del 1.

Objektorienterad programmering E. Telefonboken, än en gång. Gränssnitt. Telefonboken med gränssnitt specificerat, del 1. Objektorienterad programmering E Telefonboken, än en gång Föreläsning 5 Wrapper classes Exempel, histogram. Inldening om undantag. Mer om klassen Påminnelse Vår senaste version bestod av två klasser, bägge

Läs mer

Två designmönster, MVC och Observer/Observable. Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011)

Två designmönster, MVC och Observer/Observable. Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Innehåll Föreläsning 8 Två designmönster, MVC och Observer/Observable. Designrekommendation

Läs mer

Classes och Interfaces, Objects och References, Initialization

Classes och Interfaces, Objects och References, Initialization Classes och Interfaces, Objects och References, Initialization Objekt-orienterad programmering och design (DIT953) Niklas Broberg/Johannes Åman Pohjola, 2018 Abstract class En abstract class är en class

Läs mer

Föreläsning 4. Klass. Klassdeklaration. Klasser Och Objekt

Föreläsning 4. Klass. Klassdeklaration. Klasser Och Objekt Föreläsning 4 Klasser Och Objekt Klass Beskrivning av en objekttyp Beskriver egenskaper och beteende (fält och metoder) Klassen fungerar som en ritning Objekt skapas från klassbeskrivningen - instansieras

Läs mer

Tentamensskrivning Nätverksprogrammering (EDA095 - FED) 2004-05-25, kl 8-13

Tentamensskrivning Nätverksprogrammering (EDA095 - FED) 2004-05-25, kl 8-13 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Datavetenskap Nätverksprogrammering 2004 LÖSNINGAR Tentamensskrivning Nätverksprogrammering (EDA095 - FED) 2004-05-25, kl 8-13 DEL 1 - Frågor av teoretisk, principiell eller utredande

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Corba. Datum: Mathias Andersson

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Corba. Datum: Mathias Andersson Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Corba Datum: 2007-10-17 Namn: Kurs: Henrik Bäck Mathias Andersson DVGC02 Innehållsförteckning Implementation 3 IDL-fil 3 Server 3 Klient 3 Körning 3 Bilagor

Läs mer

Idag. Javas datatyper, arrayer, referenssemantik. Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering. Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C.

Idag. Javas datatyper, arrayer, referenssemantik. Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering. Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C. Idag Javas datatyper, arrayer, referenssemantik Klasser Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering Strängar Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C. Objectorienterad programmering Sida 1 Ett

Läs mer

Hämta data mha URLer Föreläsning 2b. Innehåll Klassen URL

Hämta data mha URLer Föreläsning 2b. Innehåll Klassen URL Hämta data mha Föreläsning 2b För För mer mer info info se se tex texharold, Hall Halleller Tut Tut (den (den senare senare är är ganska ganska rättfram). Innehåll Klassen URL Arbeta med, exempel Hur hittar

Läs mer

Kort repetition. Programmeringsteknik för Bio1 och I1. Vad ska vi lära oss idag? Ett exempel

Kort repetition. Programmeringsteknik för Bio1 och I1. Vad ska vi lära oss idag? Ett exempel Programmeringsteknik för Bio1 och I1 Övning 2 Kort repetition Övningsgrupp 3 (Sal E33) Johannes Hjorth hjorth@nada.kth.se Rum 4538 på plan 5 i D-huset 08-790 69 02 Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2d1310/

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346. Tentamen , kl

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346. Tentamen , kl Skolan för datavetenskap och kommunikation Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 Tentamen 2016 06 11, kl. 9.00 12.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna och radergummi. Notera: Frågorna besvaras

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346. Tentamen , kl

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346. Tentamen , kl Skolan för datavetenskap och kommunikation Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 Tentamen 2017 06 10, kl. 9.00 12.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna och radergummi. Notera: Frågorna besvaras

Läs mer

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling metoder Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332 Array [modifierare] String metodnamn (String parameter) Returtyp (utdata typ) i detta fall String Indata typ i detta fall String 1 De får man

Läs mer

JAVAUTVECKLING LEKTION 7

JAVAUTVECKLING LEKTION 7 JAVAUTVECKLING LEKTION 7 2016 Mahmud Al Hakim mahmud.al.hakim@nackademin.se www.alhakim.se AGENDA Olika språkversioner (Klassen Locale) Utskrift i kommandofönster Inläsning via kommandofönster Standardklassen

Läs mer

TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning Generiska klasser Undantag Interface Nästlade klasser 1 Problem:

Läs mer

DAT043 Objektorienterad Programmering

DAT043 Objektorienterad Programmering DAT043 Objektorienterad Programmering Detta är en exempeltenta som innehåller gamla tentauppgifter av ungefär liknande slag som ni kan förvänta er se på ordinarie tenta i Del 1 respektive Del 2. Dock är

Läs mer

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Provmoment: TEN1 Ladokkod: NGC011 Tentamen ges för: Omtentamen DE13, IMIT13 och SYST13 samt öppen för alla (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

Att skriva till och läsa från terminalfönstret

Att skriva till och läsa från terminalfönstret Att skriva till och läsa från terminalfönstret Oftast används grafiska komponenter i Java för att kommunicera med användaren (användargränssnitt), men det finns objekt i standardbiblioteken för de tillfällen

Läs mer

Tentamen Programmering fortsättningskurs DIT950

Tentamen Programmering fortsättningskurs DIT950 Tentamen Programmering fortsättningskurs Datum: 2015-03-17 Tid: 08.30-12.30 Hjälpmedel: Engelskt-Valfritt språk lexikon Betygsgränser: U: -23 G: 24-43 VG: 44-60 (max 60) Lärare:. Någon besöker ca 10.00

Läs mer

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2006. Kursprogram

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2006. Kursprogram Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2006 Kursprogram Kursens mål är att ge dig kunskaper om begreppen och principerna inom objektorienterad programmering kunskaper

Läs mer

Tentamen. DD2385 Programutvecklingsteknik vt Tisdag 7 juni 2016 kl

Tentamen. DD2385 Programutvecklingsteknik vt Tisdag 7 juni 2016 kl Tentamen DD2385 Programutvecklingsteknik vt 2016 Tisdag 7 juni 2016 kl 14.00-17.00 Tillåtna hjälpmedel: Penna, Suddgummi och linjal Maximala betygsgränser: Betyg FX: 23 poäng på del I Betyg E: minst 24

Läs mer

Språkkonventioner och redigering av tal.

Språkkonventioner och redigering av tal. Språkkonventioner och redigering av tal. Kap J3-1 Konventioner för olika språk hanteras med hjälp av klassen java.util.locale Ett objekt i denna klass beskriver en lokal konvention. Lokala konventioner

Läs mer

Laboration 3, uppgift En klass för en räknare

Laboration 3, uppgift En klass för en räknare Laboration 3, uppgift 1 3.1 En klass för en räknare Ursprungligen skriven av Erland Holmström. Magnus Myreen har uppdaterat vissa delar. Hösten 2014 Anvisningar: Programmet skall utformas enligt de principer

Läs mer

Laboration 1: Figurer i hierarki

Laboration 1: Figurer i hierarki Laboration 1: Figurer i hierarki Bakgrund Två grundläggande tekniker i objektorienterad konstruktion är arv och komposition. Mål Laborationen har flera avsikter: 1. Ge kunskaper i hur program kan organiseras

Läs mer

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

Malmö högskola 2008/2009 CTS

Malmö högskola 2008/2009 CTS Laboration 8 Avsikten med laborationen är att du lära dig skapa objekt med hjälp av klasser. Detta är en introduktion till ett objektorienterat tankesätt. Med hjälp av detta tankesätt kan du så småningom

Läs mer

Tentamen i Objektorienterad modellering och diskreta strukturer

Tentamen i Objektorienterad modellering och diskreta strukturer Lunds Tekniska Högskola Datavetenskap Ulf Asklund, Sven Gestegård obertz Tentamen EDAF10 2013 10 24, 8.00 13.00 Tentamen i Objektorienterad modellering och diskreta strukturer Vid bedömningen kommer hänsyn

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 6 23 nov 2015

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 6 23 nov 2015 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 6 23 nov 2015 Designmönster Färdiga "recept" för att lösa (del-)problem i struktureringen av ens program Mönster kan beskriva små komponenter eller stora

Läs mer

Tentamen, EDAA10 Programmering i Java

Tentamen, EDAA10 Programmering i Java LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(6) Institutionen för datavetenskap Tentamen, EDAA10 Programmering i Java 2019 08 21, 08.00 13.00 Anvisningar: Preliminärt ger uppgifterna 25 + 15 + 5 = 45 poäng. För godkänt betyg

Läs mer

Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016

Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 Abstract class En abstract class är en class som inte kan skapa några objekt. Syfte:

Läs mer

DAT043 - Föreläsning 7

DAT043 - Föreläsning 7 DAT043 - Föreläsning 7 Model-View-Controller, mer om klasser och interface (arv, ) 2017-02-06 Designmönstret Observer avläser Observer Observable meddelar Observer avläser En eller flera objekt registrerar

Läs mer

Tentamen. DD2385 Programutvecklingsteknik vt Fredagen den 5 juni 2009 kl Inga hjälpmedel utom penna, sudd och linjal

Tentamen. DD2385 Programutvecklingsteknik vt Fredagen den 5 juni 2009 kl Inga hjälpmedel utom penna, sudd och linjal Tentamen DD2385 Programutvecklingsteknik vt 2009 Fredagen den 5 juni 2009 kl 10.00 13.00 Inga hjälpmedel utom penna, sudd och linjal Tentans del I omfattar 22 poäng. Del II har också 22 poäng Preliminära

Läs mer

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 2 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 2 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 2 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Konstruktorer Statiska metoder & attribut

Läs mer

Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. Skriv ditt idnummer på varje blad (så att vi inte slarvar bort dem).

Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. Skriv ditt idnummer på varje blad (så att vi inte slarvar bort dem). 1 (11) TENTAMEN: Objektorienterade applikationer Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. Börja varje uppgift på ett nytt blad. Skriv ditt idnummer på varje blad (så att

Läs mer

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2005. Kursprogram

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2005. Kursprogram Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2005 Kursprogram Kursens mål är att ge dig kunskaper om begreppen och principerna inom objektorienterad programmering och design

Läs mer

Lycka till! TENTAMEN: Objektorienterade applikationer. Läs detta! 1 (6) Tentamen

Lycka till! TENTAMEN: Objektorienterade applikationer. Läs detta! 1 (6) Tentamen 1 (6) TENTAMEN: Objektorienterade applikationer Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. Börja varje uppgift på ett nytt blad. Skriv din tentamenskod på varje blad (så att

Läs mer

Lösningar till tentamen i EDAF25

Lösningar till tentamen i EDAF25 Lösningar till tentamen i EDAF25 21 aug 2017 Lösning 1 Javaklasser (många varianter finns naturligtvis): class Client { private Invoker invoker; public void newcommand(string cmdtext) { Command cmd; if

Läs mer

Arv. Fundamental objekt-orienterad teknik. arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier

Arv. Fundamental objekt-orienterad teknik. arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier Arv Fundamental objekt-orienterad teknik arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier Programmeringsmetodik -Java 165 Grafisk respresentation: Arv

Läs mer

TENTAMEN OOP

TENTAMEN OOP TENTAMEN OOP 2013-08-08 ANVISNINGAR Påbörja varje ny uppgift på nytt blad. Skriv endast på ena sidan av bladen. Skriv tydligt - oläsbara svar beaktas ej. BETYGSÄTTNING Max antal poäng är 30. För att bli

Läs mer

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer Kompilering och exekvering Ett program måste översättas till datorns språk

Läs mer

Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken.

Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken. Tentamen Programmeringsteknik I 2014-10-17 Skrivtid: 0800-1300 Hjälpmedel: Java-bok Tänk på följande Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till

Läs mer

Tentamen. DD2385 Programutvecklingsteknik vt 2011 Tisdagen den 24 maj 2011 kl Hjälpmedel: penna, suddgummi, linjal

Tentamen. DD2385 Programutvecklingsteknik vt 2011 Tisdagen den 24 maj 2011 kl Hjälpmedel: penna, suddgummi, linjal Tentamen DD2385 Programutvecklingsteknik vt 2011 Tisdagen den 24 maj 2011 kl 14.00 17.00 Hjälpmedel: penna, suddgummi, linjal Tentan har två delar om vardera 30 poäng Maximala betygsgränser (gränserna

Läs mer

Föreläsning 3: Abstrakta datastrukturer, kö, stack, lista

Föreläsning 3: Abstrakta datastrukturer, kö, stack, lista Föreläsning 3: Abstrakta datastrukturer, kö, stack, lista Abstrakt stack Abstrakt kö Länkade listor Abstrakta datatyper Det är ofta praktiskt att beskriva vilka operationer man vill kunna göra på sina

Läs mer

Java: Utvecklingsverktyg, datatyper, kontrollstrukturer

Java: Utvecklingsverktyg, datatyper, kontrollstrukturer Java: Utvecklingsverktyg, datatyper, kontrollstrukturer Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 13 juni 2005 1 Utvecklingsverktyg för Java Vi rekommenderar Suns utvecklingsverktyg (SDK, tidigare JDK), se

Läs mer

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(5) Institutionen för datavetenskap Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag 2016 05 31, 8.00 13.00 Del 1 1. a) Vid multicast skickas ett datagram från en sändande dator

Läs mer

Tentamen i Objektorienterad modellering och diskreta strukturer

Tentamen i Objektorienterad modellering och diskreta strukturer Lunds Tekniska Högskola Datavetenskap Ulf Asklund, Sven Gestegård obertz Tentamen EDAF10 2014 10 31, 14.00 19.00 Tentamen i Objektorienterad modellering och diskreta strukturer Vid bedömningen kommer hänsyn

Läs mer

Föreläsnings 9 - Exceptions, I/O

Föreläsnings 9 - Exceptions, I/O Föreläsnings 9 - Exceptions, I/O Josef Svenningsson Tisdag 6/11 Undantag - Exceptions Kommer ni ihåg det här programmet? Det var ett av de första ni såg i första föreläsningen. import javax.swing.*; public

Läs mer

Arv: Fordonsexempel. Arv. Arv: fordonsexempel (forts) Arv: Ett exempel. En klassdefinition class A extends B {... }

Arv: Fordonsexempel. Arv. Arv: fordonsexempel (forts) Arv: Ett exempel. En klassdefinition class A extends B {... } En klassdefinition class A extends B {... Arv definierar en klass A som ärver av B. Klassen A ärver alla fält och metoder som är definierade för B. A är en subklass till B. B är en superklass till A. class

Läs mer

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(7) Institutionen för datavetenskap Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag 2014 06 02, 8.00 13.00 Del 1 1. a) TCP (Transmission Control Protocol) och UDP (User Datagram

Läs mer

Administrativt. Programmeringsteknik för I1. Dagens program. Objektorienterad programmering

Administrativt. Programmeringsteknik för I1. Dagens program. Objektorienterad programmering Programmeringsteknik för I1 Övning 2 Administrativt Övningsgrupp 2 (Sal E32/D32) Johannes Hjorth hjorth@nada.kth.se Rum 4538 på plan 5 i D-huset 08-790 69 02 Kontrollera att ni har fått Lab2 inrapporterad

Läs mer

Objektorientering. Objekt och metoder. Objektorientering. Viktiga begrepp. Klass. Objekt. Deklarativ programmering

Objektorientering. Objekt och metoder. Objektorientering. Viktiga begrepp. Klass. Objekt. Deklarativ programmering och metoder Introduktion till objektorienterad programmering Markus Saers markus.saers@lingfil.uu.se orientering Deklarativ programmering Beskriver förutsättningarna för något Prolog Imperativ programmering

Läs mer

Objekt-orienterad programmering och design. DIT953 Niklas Broberg, 2018

Objekt-orienterad programmering och design. DIT953 Niklas Broberg, 2018 Objekt-orienterad programmering och design DIT953 Niklas Broberg, 2018 Kursteamet Niklas Broberg kursansvarig, föreläsare, examinator Johannes Åman Pohjola föreläsare Assistenter: Karin Wibergh Sarosh

Läs mer

Föreläsning 4 Innehåll. Abstrakta datatypen lista. Implementering av listor. Abstrakt datatypen lista. Abstrakt datatyp

Föreläsning 4 Innehåll. Abstrakta datatypen lista. Implementering av listor. Abstrakt datatypen lista. Abstrakt datatyp Föreläsning 4 Innehåll Abstrakta datatypen lista Definition Abstrakta datatypen lista egen implementering Datastrukturen enkellänkad lista Nästlade klasser statiska nästlade klasser inre klasser Listklasser

Läs mer

Kopiering av objekt i Java

Kopiering av objekt i Java 1 (6) Kopiering av objekt i Java Först När du läser detta papper bör du samtidigt studera dokumentationen för klasserna Object, Cloneable (java.lang) och ArrayList (java.util). Mycket blir klarare genom

Läs mer

Objekt-orienterad Programmering och Design. TDA552 Alex Gerdes, HT-2018

Objekt-orienterad Programmering och Design. TDA552 Alex Gerdes, HT-2018 Objekt-orienterad Programmering och Design TDA552 Alex Gerdes, HT-2018 Kursteamet Dr. Alex Gerdes examinator och föreläsare (Dr. Niklas Broberg föreläsare) Handledare: Sólrún Halla Einarsdóttir Yazan Ghafir

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 7 24 nov 2015

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 7 24 nov 2015 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 7 24 nov 2015 Observer (GoF) Man definierar ett "ett-till-många"-förhållande mellan objekt så att när ett objekt byter tillstånd så uppdateras alla beroende

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346. Tentamen , kl

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346. Tentamen , kl Skolan för datavetenskap och kommunikation Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 Tentamen 2014 05 23, kl. 9.00-12.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna och radergummi. Notera: Frågorna i del I kan

Läs mer

Tentamen för TDA540 Objektorienterad Programmering. Institutionen för Datavetenskap CTH HT-17, TDA540. Dag: , Tid:

Tentamen för TDA540 Objektorienterad Programmering. Institutionen för Datavetenskap CTH HT-17, TDA540. Dag: , Tid: Tentamen för TDA540 Objektorienterad Programmering Institutionen för Datavetenskap CTH HT-17, TDA540 Dag: 2018-01-13, Tid: 14.00-18.00 Ansvarig: Examinator: Alex Gerdes Carlo A. Furia Förfrågningar: Alex

Läs mer

Målen med OOSU. Objektorienterad programmering. Objektorienterad programmering. Karlstads Universitet, Johan Öfverberg 1

Målen med OOSU. Objektorienterad programmering. Objektorienterad programmering. Karlstads Universitet, Johan Öfverberg 1 Objektorienterad programmering Vi började med att programmera i main, sedan gick vi vidare till flera metoder i en klass. Nu är det dags för flera klasser. Objektorienterad programmering Relationer mellan

Läs mer