Beräkningsbilaga. industri. Produktionskostnadsvärderad. Fastighetstaxering. När används produktionskostnadsmetoden. Byggnader med olämplig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beräkningsbilaga. industri. Produktionskostnadsvärderad. Fastighetstaxering. När används produktionskostnadsmetoden. Byggnader med olämplig"

Transkript

1 Beräkningsbilaga Fastighetstaxering Industri Produktionskostnadsvärderad industri Här följer en kort beskrivning av den värderingsmodell som används vid taxering av produktionskostnadsvärderad industri. I övrigt hänvisas till broschyren Du deklarerar Industri (RSV 381 utgåva 3). När används produktionskostnadsmetoden Normalt värderas industribyggnader enligt avkastningsmetoden. I följande fall ska emellertid produktionskostnadsmetoden användas. Bensinstationsbyggnader. Andra byggnader med olämplig utformning för normal industriproduktion. Byggnadskonstruktioner som inte har karaktär av hus. Byggnader som har endast begränsad användbarhet för annat ändamål än för vilket de utnyttjas och liknande speciella byggnader (s.k. skräddarsydda byggnader). Valet av värderingsmetod avkastningsmetod eller produktionskostnadsmetod är inte fritt. Är byggnationen av den art som sägs ovan ska produktionskostnadsmetoden användas. I annat fall ska avkastningsmetoden användas. Bensinstationsbyggnader Till bensinstationsbyggnad räknas byggnad som är inrättad för försäljning av drivmedel samt tillhörande anläggningar som tvätt- och smörjhallar och liknande. Bensinstationsbyggnader indelas vid fastighetstaxeringen normalt som övrig byggnad. I vissa fall utgör dock byggnaden hyreshus om annan verksamhet som t.ex. butik och/eller restaurang överväger. 1 Byggnader med olämplig utformning Till byggnader med olämplig utformning för normal industriproduktion räknas som regel industribyggnader och övriga byggnader med följande karaktäristiska utformning: Komplicerad planlösning med små rum och trånga gångar. Olika golvnivåer. För normal produktion olämplig disposition av lokalytorna (t.ex. för stor eller olämpligt placerad lageryta i förhållande till produktionslokalerna). Många bärande innerväggar. Många låsningar i byggnadskroppen, såsom trapphus, avloppsstammar, skorstenar. Låsta kommunikationsvägar inom byggnaden. Mycket små ombyggnadsmöjligheter. Byggnadskonstruktioner som inte har karaktär av hus Med byggnadskonstruktioner som inte har karaktär av hus avses t.ex. cistern, bergrum, bro, brygga, kabelkran och dylikt. I vissa undantagsfall kan, inom en och samma byggnad, både avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden komma till användning. Det gäller då närmast i fråga om byggnad som är inrättad för väsentligt olika ändamål.

2 Skräddarsydda byggnader Utdrag ur Handbok för fastighetstaxering 2000 (RSV 312 utgåva 4) Då en industribyggnad såväl tekniskt som funktionellt har anpassats till maskiner eller annan utrustning som finns i byggnaden så att det är uppenbart att byggnaden med denna utrustning inte är annat än (åtminstone) begränsat användbar inom annan industriell verksamhet än den aktuella, brukar man tala om en skräddarsydd byggnad. I dessa fall liksom i ett fall då byggnaden endast utgör ett i sig tämligen värdelöst skal runt större industriella anordningar utgör maskinerna och utrustningen byggnadstillbehör och inte industritillbehör. Som exempel på skräddarsydda industribyggnader har brukat nämnas följande. Utpräglat lätta byggnader som är att hänföra till skal och är vanliga vid processindustri (petrokemi, massa- och pappersframställning, tegel- och cement produktion, större smältugnar och gruvdrift). Tyngre byggnader med avvikande utformning (kraftverk, glasbruk, anrikningsverk, elektrokemisk industri, delar av pappersbruk, delar av vissa bryggerier och delar av skeppsvarv). Över huvud taget är den industriella utrustningen så skiftande och utvecklingen på detta område så snabb att det ter sig olämpligt att söka dra en gräns direkt efter den yttre anknytningen. Det avgörande är om en maskin eller dylikt är ägnad för stadigvarande bruk för en viss byggnad. För att en byggnad ska vara skräddarsydd bör byggnaden i princip ha samma livslängd som verksamheten på platsen. Den omständigheten att viss utrustning på grund av förslitning, moderniseringsbehov eller dylikt kan komma att bytas under byggnadens livstid eller att vissa maskiner skulle ha kunnat uppställas i en byggnad som varit användbar för industriell verksamhet i allmänhet förändrar inte bedömningen att hela den utrustning i en skräddarsydd byggnad, som medverkar i den produktion för vilken byggnaden är inrättad, ska utgöra tillbehör till byggnaden. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen har vidare medfört att omfattande och komplexa processmaskiner, processlinjer och annan utrustning, som ofta fordrat särskild grundläggning och som utgjort del av skräddarsydd byggnad, dvs. varit byggnadstillbehör, numera kan monteras ned och försäljas. Synsättet att skräddarsydd byggnad och byggnadstillbehören till sådan byggnad är särskilt starkt sammanfogade och har samma livslängd förändras därför i de fall byggnaden tillförs ny utrustning som vidmakthåller byggnadens karaktär av skräddarsydd byggnad. En följd härav är således att en äldre byggnad, i vilken tillbehör av ovan nämnd art monterats ned och förts bort kan efter eventuella kompletterande grundläggningsåtgärder och viss ombyggnad ånyo utrustas för samma ändamål som tidigare eller annat ändamål och åter få karaktär av skräddarsydd byggnad. 2 Riksskatteverket (RSV) har i sina rekommendationer ansett att följande tre krav bör ställas på en skräddarsydd byggnad. 1. Det är uppenbart att byggnaden med de maskiner och annan utrustning som finns i byggnaden inte är annat än (åtminstone) begränsat användbar inom annan industriell verksamhet än den aktuella. De tillbehör (maskiner och annan utrustning) som byggnaden försetts med ska ha en omfattning och komplexitet som gör att de svårligen kan flyttas från byggnaden. 2. Byggnadens användning för det ändamål för vilken den är utrustad ska förväntas bestå under avsevärd tid och dess livslängd beräknas vara densamma som verksamheten på platsen. 3. Värdet av maskinerna och utrustningen ska vara betydande och väsentligen överstiga värdet av själva byggnaden. Detta torde leda till att vissa av de byggnader som används för processindustri (sinterverk, koksverk, masugnar, timmerinmätningsstationer, såghus, torkar, massa- och papperstillverkning, viss kemisk industri, vatten- och värmekraftverk m.m.) normalt får anses vara skräddarsydda liksom övriga slag av industribyggnader som nämnts ovan som exempel på skräddarsydda byggnader. Värdefaktorer Innan värdet kan beräknas ska följande värdefaktorer (egenskaper) bestämmas och deklareras. Återanskaffningskostnad Ålder (värdeår) Byggnadskategori Ortstyp Återanskaffningskostnad (Å) Återanskaffningskostnaden bestäms antingen med stöd av industribyggnadens faktiska byggnadskostnader eller med stöd av erfarenhetstal. Se Du deklarerar Industri sidorna 8 9. Beräknas återanskaffningskostnaden med ledning av erfarenhetstal behöver någon omräkning till 1998 års nivå inte göras eftersom denna är angiven i 1998 års nivå. Beräknas däremot återanskaffningskostnaden med hjälp av faktisk nyproduktionskostnad och därefter gjorda investeringar i byggnaden sker en beräkning av total återanskaffningskostnad i 1998 års nivå enligt tablån på nästa sida.

3 År för Nyproduktionskost- Omräkningstal enligt Beräknad investering investering nad/investering (tkr) IO-tabell på sidan 6 i 1998 års nivå Summa: Å Ålder (värdeår) För beräkning av värdefaktorn ålder (värdeår) se sidan 10 i broschyren Du deklarerar Industri. Byggnadskategori Med byggnadskategori menas byggnadens karaktär och konstruktion. Följande sex kategorier förekommer. 1. Oljeraffinaderi eller petrokemiska industrier. 2. Massa- eller pappersbruk. 3. Järn- eller stålindustrier eller metallsmältverk. 4. Cement- eller kalkindustrier eller industrier för framställning av industrimaterial. 5. Spannmålssilor. 6. Annan verksamhet än som framgår av punkt 1 5. Som exempel på industribyggnader och övriga byggnader som tillhör byggnadskategori sex kan nämnas t.ex. asfaltsverk, betongstationer, bryggerier och cisterner. Ortstyp Ortstyp bestäms med hänsyn till inom vilken kommun byggnaden är belägen, se sidorna

4 Beräkning av riktvärde för byggnad Riktvärdet för byggnad beräknas genom att återanskaffningskostnaden i 1998 års kostandsnivå nedräknas med hänsyn till åldern (värdeåret) på byggnaden. Nedräkningsfaktorn beaktar även den marknadsanpassning som gjorts för den bransch respektive den byggnadskategori som den är hänförlig till och för läget. Beräkningen sker enligt följande. Återanskaffningskostnaden Å hämtas från beräkningstablån på sidan 3. Byggnadsvärde 0,75 Å N Värde: Nedräkningsfaktorn N hämtas från IN-tabellen på sidorna För att kunna avläsa tabellen måste ortstypen avlästs på sidorna 7 13 och värdeåret ha beräknats. Avrunda nedåt till närmaste 1000-tal kr. Om värdet överstiger 5 miljoner, avrunda nedåt till jämna tal kr. Överstiger värdet 25 miljoner kr, avrunda nedåt till jämna miljontal. 4

5 Beräkning av riktvärde för mark Riktvärdet för mark beräknas på samma sätt som för mark till avkastningsvärderad industri. Beräkning sker enligt följande. Obs! Börja med att föra över de förtryckta uppgifterna från sidan 2 i blanketten hit. Saknas uppgifterna kan du inte följa den här uträkningen för att få fram ditt basvärde. Kontakta i så fall ditt skattekontor. kostnad er år under Särskilda u lysningar å sidan 3. 2 Normala 3 Högklassiga 2 Enkla 3 Normala 5 Högklassiga Myndighetens anteckningar om gällande riktvärden Markvärdeområde Byggnadsvärdeområde nr IH-tabell I-nivåfaktor nr tomtareal, kr/m 2 byggrätt, kr/m 2 BTA A B C D E F Markvärde B eller C x Tomtareal/Byggrätt Värde: Fyll i det värde som gäller. Uppgiften hämtas från ruta B eller C beroende på vilken uppgift som är förtryckt, antingen kr/m 2 tomtareal eller kr/m 2 byggrätt (BTA). Uppgiften finns på sidan 2 i blanketten. Har värdet i ruta B förtryckts, fyll i tomtareal i m 2. Har värdet i ruta C förtryckts, fyll i byggrätt ovan mark. Uppgiften hämtas på sidan 1 i blanketten. Avrunda nedåt till närmaste 1000-tal kr. Om värdet överstiger 5 miljoner, avrunda nedåt till jämna tal kronor. Överstiger värdet 25 miljoner kronor, avrunda nedåt till jämna miljontal. Byggnadsvärde: Summera samtliga värden som beräknats för avkastnings- och produktionskostnadsvärderade byggnader. Markvärde: Basvärde: Summera samtliga värden som beräknats för tomtmark till dessa byggnader. Byggnadsvärde Markvärde. Justering för säregna förhållanden Se sidan 11 i broschyren Du deklarerar Industri. 5

6 IO-tabell Omräkningsfaktor för industribyggnader och värmekraftverk (för omräkning av faktiska byggkostnader till 1998 års kostnadsnivå). Byggnadsår / investeringsår Omräkningsfaktor Byggnadsår / investeringsår Omräkningsfaktor Före , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 Tabeller för ortstyp Vid bestämmande av värdefaktorn ortstyp indelas na eller församlingarna enligt följande. För byggnadskategori: 1. Oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier. 2. Massa- eller pappersbruk. 3. Järn- eller stålindustrier eller metallsmältverk och 4. Cement- eller kalkindustrier eller industrier för framställning av industrimineral. Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 AB Stockholm Österåker Upplands-Väsby Södertälje Värmdö Vallentuna Nacka Ekerö Järfälla Norrtälje Haninge Huddinge Nynäshamn Täby Botkyrka Danderyd Salem Sundbyberg Tyresö Solna Upplands-Bro Lidingö Vaxholm Sollentuna Sigtuna Nykvarn C Älvkarleby Håbo Uppsala Östhammar Tierp Enköping D Nyköping Strängnäs Vingåker Oxelösund Gnesta Flen Katrineholm Eskilstuna Trosa E Norrköping Ödeshög Ydre Kinda Boxholm Åtvidaberg Finspång Valdemarsvik Linköping Söderköping Motala Vadstena Mjölby F G H Mörbylånga Torsås Högsby Mönsterås Borgholm Hultsfred Kalmar Emmaboda Oskarshamn Nybro Västervik Vimmerby I Gotland K Karlskrona Olofström Ronneby Karlshamn Sölvesborg Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 M Kävlinge Vellinge Svalöv Malmö Lomma Staffanstorp Landskrona Bromölla Burlöv Helsingborg Båstad Östra Göinge Höganäs Simrishamn Örkelljunga Ystad Bjuv Trelleborg Kristianstad Svedala Skurup Sjöbo Hörby Höör Tomelilla Osby Perstorp Klippan Åstorp Lund Eslöv Ängelholm Hässleholm N Halmstad Hylte Falkenberg Laholm Varberg Kungsbacka O Stenungsund Öckerö Härryda Tjörn Ale Partille Sotenäs Orust Dals-Ed Göteborg Munkedal Färgelanda Lysekil Tanum Lerum Uddevalla Gullspång Vårgårda Strömstad Lilla Edet Bollebygd Götene Grästorp Kungälv Essunga Vänersborg Karlsborg Trollhättan Tranemo Åmål Bengtsfors Mariestad Lidköping Mellerud Mark Svenljunga Herrljunga Vara Tibro Töreboda Mölndal Alingsås Borås Ulricehamn Skara Skövde Hjo Tidaholm Falköping Tabellen fortsätter på nästa sida 7

8 Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 S Hammarö Kil Grums Eda Karlstad Torsby Kristinehamn Storfors Munkfors Forshaga Årjäng Sunne Filipstad Hagfors Arvika Säffle T U Västerås Skinnskatteberg Köping Surahammar Heby Kungsör Hallstahammar Norberg Sala Fagersta Arboga W Nordanstig Ockelbo Gävle Hofors Söderhamn Ovanåker Hudiksvall Ljusdal Sandviken Bollnäs Y Timrå Örnsköldsvik Ånge Härnösand Sollefteå Sundsvall Kramfors Z AC Nordmaling Bjurholm Umeå Vindeln Skellefteå Robertsfors Norsjö Malå Storuman Sorsele Dorotea Vännäs Vilhelmina Åsele Lycksele BD Kalix Arvidsjaur Luleå Arjeplog Piteå Jokkmokk Haparanda Överkalix Övertorneå Pajala Gällivare Älvsbyn Boden Kiruna 8

9 För byggnadskategori: 5. Spannmålssilor Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 AB Stockholm Österåker Upplands-Väsby Värmdö Vallentuna Ekerö Järfälla Haninge Huddinge Tyresö Botkyrka Täby Salem Danderyd Upplands-Bro Södertälje Sollentuna Nacka Sigtuna Sundbyberg Nykvarn Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Nynäshamn C Håbo Uppsala Älvkarleby Enköping Tierp Östhammar D Nyköping Vingåker Oxelösund Gnesta Strängnäs Flen Katrineholm Eskilstuna Trosa E Norrköping Ödeshög Ydre Kinda Boxholm Åtvidaberg Finspång Valdemarsvik Linköping Söderköping Motala Vadstena Mjölby F G H Torsås Högsby Mörbylånga Hultsfred Mönsterås Emmaboda Kalmar Nybro Oskarshamn Vimmerby Västervik Borgholm I Gotland K Karlskrona Olofström Ronneby Karlshamn Sölvesborg Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 M Helsingborg Vellinge Svalöv Kävlinge Staffanstorp Lomma Burlöv Båstad Östra Göinge Malmö Örkelljunga Landskrona Bjuv Höganäs Svedala Ystad Skurup Trelleborg Sjöbo Kristianstad Hörby Simrishamn Höör Tomelilla Bromölla Osby Perstorp Klippan Åstorp Lund Eslöv Ängelholm Hässleholm N Halmstad Hylte Falkenberg Laholm Varberg Kungsbacka O Uddevalla Öckerö Härryda Stenungsund Partille Tjörn Dals-Ed Orust Färgelanda Sotenäs Lerum Munkedal Vårgårda Tanum Bollebygd Ale Grästorp Gullspång Essunga Lilla Edet Karlsborg Götene Tranemo Göteborg Bengtsfors Kungälv Mellerud Lysekil Mark Strömstad Svenljunga Vänersborg Herrljunga Trollhättan Vara Åmål Tibro Mariestad Töreboda Lidköping Mölndal Alingsås Borås Ulricehamn Skara Skövde Hjo Tidaholm Falköping S Hammarö Kil Grums Eda Karlstad Torsby Kristinehamn Storfors Munkfors Forshaga Årjäng Sunne Filipstad Hagfors Arvika Säffle Tabellen fortsätter på nästa sida 9

10 Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 T U Västerås Skinnskatteberg Köping Surahammar Heby Kungsör Hallstahammar Norberg Sala Fagersta Arboga W Nordanstig Ockelbo Gävle Hofors Söderhamn Ovanåker Hudiksvall Ljusdal Sandviken Bollnäs Y Timrå Ånge Härnösand Sollefteå Sundsvall Kramfors Örnsköldsvik Z AC Nordmaling Bjurholm Umeå Vindeln Skellefteå Robertsfors Norsjö Malå Storuman Sorsele Dorotea Vännäs Vilhelmina Åsele Lycksele BD Kalix Arvidsjaur Luleå Arjeplog Piteå Jokkmokk Haparanda Överkalix Övertorneå Pajala Gällivare Älvsbyn Boden Kiruna 10

11 För byggnadskategori: 6. Annan verksamhet än som framgår av punkterna 1 5. Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Ortstyp 4 Ortstyp 5 AB Stockholm Täby Upplands-Väsby Danderyd Vallentuna Sollentuna Österåker Södertälje Värmdö Nacka Järfälla Sundbyberg Ekerö Solna Huddinge Lidingö Botkyrka Salem Haninge Tyresö Upplands-Bro Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Nykvarn C Uppsala Håbo Älvkarleby Enköping Tierp Östhammar D Gnesta Vingåker Nyköping Flen Oxelösund Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa E Linköping Finspång Ödeshög Norrköping Söderköping Ydre Motala Kinda Mjölby Boxholm Åtvidaberg Valdemarsvik Vadstena F Jönköping Gnosjö Aneby Gislaved Mullsjö Vaggeryd Habo Nässjö Sävsjö Värnamo Vetlanda Eksjö Tranås G Växjö Ljungby Uppvidinge Lessebo Tingsryd Alvesta Älmhult Markaryd H Kalmar Mönsterås Oskarshamn Torsås Västervik Mörbylånga Borgholm Vimmerby Hultsfred Högsby Nybro Emmaboda I Gotland Tabellen fortsätter på nästa uppslag 11

12 Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Ortstyp 4 Ortstyp 5 K Karlskrona Sölvesborg Ronneby Olofström Karlshamn M Staffanstorp Vellinge Svalöv Burlöv Bjuv Östra Göinge Lomma Kävlinge Örkelljunga Malmö Landskrona Svedala Lund Höganäs Skurup Helsingborg Eslöv Sjöbo Ystad Hörby Trelleborg Höör Kristianstad Ängelholm Tomelilla Bromölla Osby Perstorp Klippan Åstorp Båstad Simrishamn Hässleholm N Halmstad Falkenberg Hylte Kungsbacka Varberg Laholm O Härryda Öckerö Tjörn Partille Stenungsund Orust Göteborg Ale Sotenäs Mölndal Lerum Munkedal Kungälv Bollebygd Tanum Lilla Edet Dals-Ed Uddevalla Färgelanda Vänersborg Vårgårda Trollhättan Grästorp Alingsås Essunga Borås Karlsborg Ulricehamn Gullspång Mariestad Tranemo Lidköping Skövde Bengtsfors Mellerud Mark Svenljunga Herrljunga Vara Götene Tibro Töreboda Lysekil Strömstad Åmål Skara Hjo Tidaholm Falköping S Karlstad Kil Eda Storfors Torsby Hammarö Munkfors Forshaga Hagfors Grums Årjäng Sunne Kristinehamn Filipstad Arvika Säffle 12

13 Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Ortstyp 4 Ortstyp 5 T Örebro Kumla Lekeberg Hällefors Laxå Ljusnarsberg Hallsberg Degerfors Askersund Karlskoga Nora Lindesberg U Västerås Hallstahammar Surahammar Skinnskatteberg Köping Heby Norberg Kungsör Sala Fagersta Arboga W Borlänge Gagnef Vansbro Leksand Malung Mora Rättvik Falun Orsa Säter Älvdalen Hedemora Smedjebacken Avesta Ludvika Gävle Ockelbo Ovanåker Sandviken Hofors Nordanstig Söderhamn Ljusdal Bollnäs Hudiksvall Y Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Härnösand Kramfors Sollefteå Z Östersund Åre Ragunda Bräcke Krokom Strömsund Berg Härjedalen AC Umeå Skellefteå Nordmaling Bjurholm Robertsfors Vindeln Vännäs Norsjö Vilhelmina Malå Lycksele Storuman Sorsele Dorotea Åsele BD Luleå Kalix Arvidsjaur Piteå Gällivare Arjeplog Boden Jokkmokk Kiruna Överkalix Övertorneå Pajala Älvsbyn Haparanda 13

14 IN-tabeller Nedräkningsfaktorer för industribyggnader värderade enligt produktionskostnadsmetoden. Byggnadskategori 1 Återstående ekonomisk Värdeår Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 livslängd < 5 år ,10 0,06 0,02 > 5 år ,15 0,10 0, ,15 0,10 0, ,15 0,10 0, ,15 0,10 0, ,15 0,10 0, ,15 0,10 0, ,18 0,12 0, ,21 0,15 0, ,24 0,17 0, ,27 0,20 0, ,30 0,22 0, ,33 0,25 0, ,36 0,27 0, ,39 0,30 0, ,42 0,32 0, ,45 0,35 0, ,48 0,37 0, ,51 0,40 0, ,54 0,42 0, ,57 0,45 0, ,60 0,47 0, ,63 0,50 0, ,66 0,52 0, ,69 0,55 0, ,72 0,57 0, ,75 0,60 0,45 Byggnadskategori 2 4 Återstående ekonomisk Värdeår Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 livslängd < 5 år ,20 0,12 0,05 > 5 år ,30 0,20 0, ,32 0,22 0, ,34 0,24 0, ,37 0,27 0, ,39 0,29 0, ,41 0,31 0, ,44 0,34 0, ,46 0,36 0, ,48 0,38 0, ,51 0,41 0, ,53 0,43 0, ,55 0,45 0, ,58 0,48 0, ,60 0,50 0, ,62 0,52 0, ,65 0,55 0, ,67 0,57 0, ,69 0,59 0, ,72 0,62 0, ,74 0,64 0, ,77 0,67 0, ,79 0,69 0, ,82 0,72 0, ,84 0,74 0, ,87 0,77 0, ,90 0,80 0,70 14

15 Byggnadskategori 5 Återstående ekonomisk Värdeår Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 livslängd < 5 år ,20 0,12 0,05 > 5 år ,30 0,20 0, ,32 0,20 0, ,34 0,20 0, ,37 0,20 0, ,39 0,20 0, ,41 0,20 0, ,44 0,20 0, ,46 0,22 0, ,48 0,24 0, ,51 0,27 0, ,53 0,29 0, ,55 0,32 0, ,58 0,34 0, ,60 0,37 0, ,62 0,39 0, ,65 0,42 0, ,67 0,44 0, ,69 0,47 0, ,72 0,50 0, ,74 0,52 0, ,77 0,55 0, ,79 0,58 0, ,82 0,61 0, ,84 0,64 0, ,87 0,67 0, ,90 0,70 0,50 Byggnadskategori 6 Återstående ekonomisk Värdeår Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Ortstyp 4 Ortstyp 5 livslängd < 5 år ,20 0,16 0,12 0,08 0,05 > 5 år ,30 0,25 0,20 0,15 0, ,32 0,25 0,20 0,15 0, ,34 0,25 0,20 0,15 0, ,37 0,25 0,20 0,15 0, ,39 0,28 0,20 0,15 0, ,41 0,30 0,20 0,15 0, ,44 0,33 0,20 0,15 0, ,46 0,35 0,22 0,15 0, ,48 0,38 0,24 0,15 0, ,51 0,40 0,27 0,15 0, ,53 0,43 0,29 0,18 0, ,55 0,45 0,32 0,20 0, ,58 0,48 0,34 0,23 0, ,60 0,50 0,37 0,26 0, ,62 0,53 0,39 0,29 0, ,65 0,55 0,42 0,31 0, ,67 0,58 0,44 0,34 0, ,69 0,60 0,47 0,37 0, ,72 0,63 0,50 0,40 0, ,74 0,65 0,52 0,42 0, ,77 0,68 0,55 0,45 0, ,79 0,70 0,58 0,48 0, ,82 0,73 0,61 0,51 0, ,84 0,75 0,64 0,54 0, ,87 0,78 0,67 0,57 0, ,90 0,80 0,70 0,60 0,50 15

16 INFORMATION FRÅN Skattemyndigheten RSV 387 utgåva 1. Utgiven av Riksskatteverket i september

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun. Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelse

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut Dnr 8.1.2-2015:45 1 (7) Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut om ansökan Skolverket har med stöd i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk

Läs mer

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16 Kommunbeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om dispens (exklusive avslag 1 ) från strandskyddet enligt 7

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2015:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2015-02-06 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Ny statistik från BIL Sweden visar att mer än varannan ny bil i Norrbottens län är en dieselbil, vilket gör Norrbotten till det län som har den högsta

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Parametrar i den demografiska modellen

Parametrar i den demografiska modellen Parametrar i den demografiska modellen I den demografiska modellen används ett antal parametrar i beräkningarna av de viktiga förändringar som påverkar beräkningen av befolkningen som - Fruktsamhet - Dödlighet

Läs mer

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Publicerad 2009-08-03 Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. For mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne 2011-07-14 Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juni visar att andelen dieslar av nyregistrerade personbilar i Skåne län

Läs mer

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto Nr 3:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT FAKTABLAD SAMARBETE MELLAN FRÅN ARENA SVERIGES FÖR KOMMUNER TILLVÄXT OCH - LANDSTING, FÖRENINGSSPARBANKEN OCH ICA ETT SAMARBETE MELLAN ICA,

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Förklaringar: Län Sortering SKL:s kommuntyp (1-10) Befolkningsg rupp Intern samordning

Läs mer

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde Resebyråtjänster 2011-2 Antagna leverantörer i rangordning per Alingsås kommun Alvesta kommun Aneby kommun Arboga kommun Resecity i Huddinge AB 5563662997 4 Arvidsjaur kommun Askersunds kommun Resecity

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Återvinningen av elprodukter fortsätter öka

Återvinningen av elprodukter fortsätter öka Pressmeddelande 2015-02-17 Återvinningen av elprodukter fortsätter öka 2014 återvann svenskarna 147 500 ton elektronik. Det motsvarar vikten av 15 Eiffeltorn eller drygt 15 kilo per person. Totalt återvann

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands-Väsby 29,90 85 9,37 - Brista Kraft AB 586 Graninge Elnät AB,Upplands-Väsby 22,4 Vallentuna 28,00 100 12,70 10,05-0 Vallentuna Elverk AB 29,8 Österåker 29,85 99 18,48 - -

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag kr per MWh Elnätföretag och pris i öre/kwh Stockholms län Upplands Väsby 29,90 100 9,37 - Brista Kraft AB 551 Graninge Järfälla Elnät AB 35,9 Vallentuna 28,00 100 12,66 8,40 #Saknas! 0 Vallentuna

Läs mer

Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län

Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län Kommun/län Andel av de riktade statsbidragen, landstingsbidrag Stockholms län 1 847 308 983 - Andel av de riktade statsbidragen, kommunbidrag Botkyrka -

Läs mer

Stöd och service till funktionshindrade

Stöd och service till funktionshindrade Stöd och service till funktionshindrade den 1 juni 1999 1 Inledning Regeringen uppdrog i maj 1999 åt Socialstyrelsen att ta fram en individbaserad statistik om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2006:11 Utkom från trycket den 9 maj

Läs mer

I ARBETE. UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 ÅNGEHOLMS 2015-09- 36/2015/364. Enligt sändlista Dnr:

I ARBETE. UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 ÅNGEHOLMS 2015-09- 36/2015/364. Enligt sändlista Dnr: DELEGATIONEN FOR UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 I ARBETE beslut Delegi tionen för Unga till arbete 2015-09-03 A 2014 ÅNGEHOLMS KO!> MUNS17 06 2015-09- Enligt sändlista Dnr: 36/2015/364 C.OMMUN RELSEN

Läs mer

Bilaga Avropsberättigade

Bilaga Avropsberättigade Bilaga Avropsberättigade Licensförsörjning 2010 1 (8) Avropsberättigade i ramavtalsområde Licensförsörjning 2010 Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Register: Outhyrda bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag samt Outhyrda bostadslägenheter i privatägda bostadsföretag

Register: Outhyrda bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag samt Outhyrda bostadslägenheter i privatägda bostadsföretag Register: Outhyrda bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag samt Outhyrda bostadslägenheter i privatägda bostadsföretag 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Outhyrda

Läs mer

Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning

Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning Pressmeddelande 2016-02-15 Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning Producenternas nationella insamlingssystem El-Kretsen har tillsammans med landets kommuner samlat in nästan 140 000 ton

Läs mer

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag Bilaga 2 Kommun Kommuna lskatt år 2000 exkl. kyrkoavgift Avgiftsfinanserad VA, % Avfallskost n (vid 1900 l/v) kr/m2 inkl Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl Färrvärme företag Fjärrvärm e kr per MWh inkl

Läs mer

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2014-10- o 9 Svenskt Vattens statistik över V J~laxo.r.. 2.0.1.4....... Brukningsavgifter för en normalvilla, Typhus A Hela riket Vid presentationer och publiceringar - ange alltid Källa:

Läs mer

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 1 (3) Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016 Beslut om omfördelning Skolverket har beslutat att omfördela statsbidrag enligt bilaga. Beslutet har tagits med stöd i 2 förordning

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

www.villaagarna.se 1/5 2015-06-23

www.villaagarna.se 1/5 2015-06-23 Aneby E.ON 7 236 kr 7 172 kr 6 620 kr 616 kr 9% 770 kr 9% 64 kr 0,9% 80 kr 0,9% Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 6 512 kr 2 088 kr 32% 2 610 kr 32% 376 kr 4,6% 470 kr 4,6% Arvidsjaur Vattenfall 8

Läs mer

Jämförelse av kommunala verksamheter mellan kommuner med olika ekonomiskt resultat 1

Jämförelse av kommunala verksamheter mellan kommuner med olika ekonomiskt resultat 1 Jämförelse av kommunala verksamheter mellan kommuner med olika ekonomiskt resultat 1 1 Studiens frågeställning och genomförande 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Studiens frågeställning 2 1.3 Studiens nyckeltal 2 1.4

Läs mer

Sveriges vatten ochavloppsavgifter

Sveriges vatten ochavloppsavgifter Sveriges vatten ochavloppsavgifter En jämförelse mellan 2004-2005 Björn Nordlund, Förbundsutredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. TYPKUND 3 3. OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KOMMUNERNA 4 4. De högsta

Läs mer

Dagens Samhälle rankar landets skolkommuner

Dagens Samhälle rankar landets skolkommuner Dagens Samhälle rankar landets skolkommuner En fullständig förklaring till hur vi gjort rankningen finns i slutet på detta dokument, SKL, SCB, Arbetsförmedlingen / Bearbetat av Dagens Samhälle # Kommun

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Sveriges friluftskommun 2015 JOSEFINE NILSSON

Sveriges friluftskommun 2015 JOSEFINE NILSSON Sveriges friluftskommun 2015 JOSEFINE NILSSON RAPPORT 6668 APRIL 2015 Författare Josefine Nilsson, CMA Research NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 40 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Avropsberättigade parter

Avropsberättigade parter Fabs AB Alvesta Kommun Aneby Kommun Aneby Miljö & Vatten AB (AMAQ) Arboga Kommun Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaurs Kommun Askersunds Kommun Askersundsbostäder AB Avesta Industristad Aktiebolag

Läs mer

TCO GRANSKAR: PAPPAINDEX 2008 #4/09. Pappaindex för 2008 med jämförande information från pappaindex 2007. 2009-04-03

TCO GRANSKAR: PAPPAINDEX 2008 #4/09. Pappaindex för 2008 med jämförande information från pappaindex 2007. 2009-04-03 TCO GRANSKAR: PAPPAINDEX 2008 #4/09 Pappaindex för 2008 med jämförande information från pappaindex 2007. 2009-04-03 Författare Lena Orpana Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost lena.orpana@tco.se

Läs mer

Folkbiblioteken i. Finspång 2008. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Finspång 2008. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Finspång lokala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens strategiska betydelse Utvecklingen mot ett samhälle där information och kunskap spelar en allt större roll är tydlig.

Läs mer

Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015

Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015 2016 Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015 31 % ekologiskt under 2015! 2016-05-30 EkoMatCentrum Informationscentrum för Ekologiska Produkter har samlat in statistisk för att kartlägga inköpen av ekologiska

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 11. Senior alert

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 11. Senior alert Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 11 Senior alert Sammanfattning 17569 personer har observerats från särskilt boende, demensboende och korttidsboende i 177 kommuner. 31 procent hade ökad risk

Läs mer

Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm

Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm Hyresförhandlingarna 2012 Bostadsföretag/motpart AN/ Privat Region Kommun/er Antal bostäder Totalt Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm Yrkande för bostäder Yrkandet i % Datum som yrkandet

Läs mer

1,08% Tål Sverige så här lite invandring?

1,08% Tål Sverige så här lite invandring? 1,08% Tål Sverige så här lite invandring? Antalet personer som flyttade till Sverige andra länder under 2012 motsvarade 1,08 procent av Sveriges befolkning vid årets slut. Det var 103 059 personer som

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer