Sveriges friluftskommun 2015 JOSEFINE NILSSON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges friluftskommun 2015 JOSEFINE NILSSON"

Transkript

1 Sveriges friluftskommun 2015 JOSEFINE NILSSON RAPPORT 6668 APRIL 2015

2 Författare Josefine Nilsson, CMA Research NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM Gruppen AB, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: Fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, Stockholm Internet: ISBN ISSN Naturvårdsverket 2015 Tryck: CM Gruppen AB, Bromma 2015 Omslag: LOOK/IBL Bildbyrå

4 Förord Det händer mycket inom friluftslivet. Regeringen har beslutat om mål för friluftslivspolitiken, naturturismen stärks allt mer och människors engagemang för friluftslivet är starkt. Kommunerna har en nyckelroll i att utveckla friluftslivet och många kommuner arbetar aktivt med friluftslivet till nytta och nöje för befolkningens välbefinnande och naturkontakt. Detta arbete vill vi stimulera. Därför genomför vi undersökningen av kommunernas friluftslivsarbete och delar ut priset till Sveriges friluftskommun och Årets förbättrare. Priset delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening. I rapporten kan du läsa om hur de svenska kommunerna arbetar med friluftsliv i dag. Frågorna är fokuserade på planer för friluftsliv, information och samarbete kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv. I år har vi en öppen fråga om vad kommunen gjort för att främja ett tätortsnära enkelt friluftsliv. Kanske finns det lärande exempel för andra kommuner? Undersökningen är genomförd de senaste fem åren och i år har vi jämfört resultaten mellan åren för att kunna se utvecklingen i arbetet. Det är många kommuner som visar stora förbättringar och många hamnar högt upp i poänglistan och det är väldigt glädjande. Vår förhoppning är att arbetet med Sveriges friluftskommun ska stimulera än fler att arbeta aktivt och planerat med friluftsliv. Naturvårdsverket

5 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 6 2. FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund Syfte Genomförande Projektorganisation Undersökningens frågeställningar Målgrupp Datainsamlingsmetod Svarsfrekvens Poängbedömning Rapportupplägg Definitioner och avgränsningar Läsanvisning figurer PLANER FÖR FRILUFTSLIV Resultat per fråga Sammantaget resultat för området Kommunens planer för friluftsliv INFORMATION OCH SAMARBETE Resultat per fråga Sammantaget resultat för området Information och samarbete kring friluftsliv AKTIVITETER INOM FRILUFTSLIV Resultat per fråga Sammantaget resultat för området Kommunernas aktiviteter inom friluftsliv ÅRETS FÖRBÄTTRARE ÅRETS FRILUFTSKOMMUN Resultat uppdelat på län och kommun Totalpoäng TIDIGARE ÅRS VINNARE BILAGA 1 ENKÄT 59

6 10. BILAGA 2 MOTIVERING OCH DET GODA EXEMPLET Förbättrare Årets friluftskommuner BILAGA 3 ÖPPNA SVAR BILAGA 4 RANKING EFTER TOTALPOÄNG 72 5

7 1. Sammanfattning I Sveriges kommuner bedrivs friluftsliv och naturturism i olika former. Ett arbete som ger människor stora möjligheter att ta sig ut i naturen, må bra och ta del av alla de värden som en naturupplevelse kan ge. Naturvårdsverket, Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening och Svenskt Friluftsliv vill gärna stimulera och uppmuntra detta arbete. Med anledning av detta undersöker dessa organisationer hur kommunerna arbetar och med stöd av undersökningen utser de Sveriges friluftskommun. Undersökningen bestod av poängsättning inom tre områden samt en möjlighet att fritt berätta hur kommunen arbetar för att främja ett tätortsnära enkelt friluftsliv. Följande områden ingick i undersökningen: Planer för friluftsliv Information och samarbete Aktiviteter inom friluftsliv Motivering och det goda exemplet (bilaga 2) Undersökningen har genomförts av CMA Research AB på uppdrag av Naturvårdsverket. Frågemallen är framtagen av de utdelande organisationerna med stöd av forskare från det nu avslutade forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. CMA Researchs uppdrag har varit att genomföra den enkätstudie som legat till grund för poängsättningen. Den kommun som uppnår högst antal poäng i undersökningen utses till Sveriges Friluftskommun I år har två kommuner fått 32 poäng av 32 möjliga, Örebro kommun och Örnsköldsviks kommun. Juryn har efter noga överväganden beslutat att utnämna Örnsköldsvik till. Beslutet baseras på de öppna svar där kommunerna beskriver hur man arbetat med tätortsnära friluftsliv. Andelen poäng kommunerna fått av totalpoängen jämförs, liksom vid föregående mätning, med snittet av andelen poäng från de tidigare fem årens undersökningar genom att beräkna differensen från dessa. Den kommun som har förbättrat sig mest, dvs. fått störst positivt värde på differensen, utses till Årets förbättrare Ett flertal kommuner i undersökningen uppnår goda resultat jämfört med snittet från tidigare år. Den kommun som har förbättrat sig klart mest är Heby kommun, därefter följt av Gällivare kommun och Mönsterås kommun. Mediankommunen uppnår i undersökningen en differens på tre procent och ett totalresultat på 16 poäng. Totalt kunde 32 poäng uppnås i undersökningen. 6

8 : Örnsköldsvik Kommun Totalpoäng Planer för friluftsliv Information och Aktiviteter inom friluftsliv samarbete Örebro Örnsköldsvik Söderhamn 31,5 7 5,5 19 Sundsvall Jönköping 30,5 6, Huddinge ,5 17,5 Lund 29,5 5, Piteå 29,5 5 5,5 19 Umeå 29,5 5, Årets förbättrare 2015: Heby kommun Kommun Differens Andel av totalpoäng Andel av totalpoäng Heby 63% 89% 26% Mönsterås 36% 78% 43% Aneby 35% 61% 26% Enköping 35% 77% 41% Gällivare 34% 75% 41% Nyköping 34% 77% 43% Götene 32% 67% 35% Sala 31% 77% 45% 7

9 2. Fakta om undersökningen 2.1. Bakgrund I Sveriges kommuner bedrivs friluftsliv och naturturism i olika former. De svenska kommunerna har en nyckelroll för friluftslivet och arbetet ger möjligheter för människor att ta sig ut i naturen och må bra. Naturvårdsverket, Sveriges Kulturoch Fritidschefers förening och Svenskt Friluftsliv (hädanefter benämnda de utdelande organisationerna) vill gärna stimulera och uppmuntra detta arbete. Med anledning av detta beslutade dessa organisationer att utse Sveriges friluftskommun, vilket genomförs för sjätte gången Syfte Syftet med undersökningen har varit att utse. Undersökningen bestod av poängsättning inom tre områden samt en möjlighet att fritt berätta hur kommunen arbetar för att främja ett tätortsnära och enkelt friluftsliv. Följande områden ingick i undersökningen: Planer för friluftsliv Information och samarbete Aktiviteter inom friluftsliv Motivering och det goda exemplet (bilaga 2) 2.3. Genomförande Projektorganisation Arbetet med utmärkelsen Sveriges friluftskommun startades av det numera nedlagda Friluftsrådet och flera organisationer har sedan varit involverade i arbetet. Undersökningen har genomförts av CMA Research AB på uppdrag av Naturvårdsverket, där CMA Researchs uppdrag har varit att genomföra enkätundersökningen som legat till grund för poängsättningen samt denna rapportering. Denis Zgela har varit ansvarig projektledare på CMA Research. Eva Stighäll, Naturvårdsverket, har fungerat som kontaktperson för de utdelande organisationerna. Projektgruppen kring undersökningen har förutom dessa bestått av Elisabeth Rytterström, Svenskt Friluftsliv samt Helen Wiklund-Wårell, Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening. Analys och sammanställning av resultaten samt rapportskrivningen har genomförts av Josefine Nilsson på CMA Research. 8

10 Undersökningens frågeställningar Frågemallen med innehåll är framtagen av de utdelande organisationerna med stöd av forskare i det nu avslutade forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Konkreta frågeställningar och poängsättning togs sedan fram i samråd med CMA Research. Till i år har det skett några mindre förändringar av vissa frågor. Den enkät som användes i undersökningen återfinns i bilaga Målgrupp I början av november 2014 kontaktade Naturvårdsverket samtliga kommundirektörer i Sverige där de ombads att ange en kontaktperson som skulle svara på undersökningen för kommunens räkning. De identifierade kontaktpersonerna fick sedan ett personligt mejl med information om undersökningen skickat till sig en vecka innan enkäten skickades ut Datainsamlingsmetod Datainsamlingen genomfördes via en webbenkät under perioden 12 januari 13 februari Tre påminnelser via e-post gjordes under den här perioden. Kommuner som därefter inte svarat på enkäten kontaktades per telefon och erbjöds att svara över telefon eller att få en ny enkät skickad till sin e-postadress Svarsfrekvens Totalt har 241 av Sveriges 290 kommuner deltagit i undersökningen, vilket ger en svarsfrekvens på 83 procent. Av de 241 kommuner som deltagit i studien har nio kommuner inte svarat på samtliga frågor i undersökningen. Någon bortfallsanalys om orsaker till svarsfrekvensen och motiv till att inte svara på undersökningen har inte legat inom uppdraget Poängbedömning Poängmallen som används i undersökningen har tagits fram i dialog med de utdelande organisationerna, friluftsforskare och CMA Research. För en bild av hur poängfördelning är uppbyggd, se bilaga 1. Totalt kunde en kommun få maximalt 32 poäng i undersökningen. Poängfördelningen inom undersökningens tre områden ser ut som följer: Planer för friluftsliv (7 poäng) Information och samarbeten kring friluftsliv (6 poäng) Aktiviteter inom friluftsliv (19 poäng) Den kommun som får flest antal poäng i undersökningen utses till Sveriges friluftskommun Andelen poäng kommunerna fått av totalpoängen jämförs också, liksom vid föregående mätning, med snittet av andelen poäng från de tidigare fem årens undersökningar genom att beräkna differensen från dessa. Den 9

11 kommun som har förbättrat sig mest, dvs. fått störst positivt värde på differensen, utses till Årets förbättrare Rapportupplägg I den här rapporten presenteras först resultatet från de tre delområdena. För varje område presenteras resultaten på totalnivå, resultat per fråga visualiseras i diagram och tidigare resultat visualiseras i tabeller. Därefter redovisas samtliga kommuners resultat i en tabell. Efter att resultaten för de tre områdena presenterats separat följer en presentation av resultaten, dels sett till varje län, dels vilka poäng varje enskild kommun fått totalt, andel poäng de fått för detta år och de fem tidigare undersökningarna, samt differensen. I bilaga 2 beskrivs hur de kommuner som kom i topp arbetar för att främja ett tätortsnära enkelt friluftsliv. I bilaga 4 redovisas totalpoängen för respektive kommun. 10

12 2.4. Definitioner och avgränsningar I undersökningen om används följande definitioner och avgränsningar. Definitioner och avgränsningar fanns med i den enkät som distribuerades till kommunerna. Friluftsliv Med friluftsliv menas vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling. (SFS 2010:2008) Naturturism Naturturism omfattar människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin vanliga omgivning. (Professor Peter Fredman, forskningsinstitutet ETOUR) Friluftsorganisation Med friluftsorganisation menas ideell organisation som har till huvudändamål eller som i en väsentlig del av sin verksamhet bedriver eller främjar långsiktigt hållbart friluftsliv. (SFS 2010:2008) Avgränsningar Insatser gäller för de som är genomförda under Läsanvisning figurer Merparten av frågorna i undersökningen redovisas enligt följande logik: Andel som svarat Ja Andel som svarat Nej men på gång Andel som svarat Nej Antal svar Frågelydelse % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej men på gång Nej Vet ej Frågelydelse i enkäten Andel som svarat Vet ej Antal respondenter som svarat på frågan I exemplet ovan ser vi att 241 kommuner svarat på frågan. Av dessa har 25 procent svarat Ja på frågan. 11

13 3. Planer för friluftsliv Området Kommunens planer för friluftsliv innehåller tio frågor med syftet att fånga upp kommunernas arbete med friluftsliv på politiskt/strategisk nivå. Kommunerna får en halv poäng för varje avsatt resurs det finns för friluftsliv i den kommunala budgeten, dock maximalt ett poäng. Svarar kommunerna Ja på frågorna om naturturism finns med som en strategisk fråga i kommunens näringslivsplan samt om kommunen har säkerställda friluftsområden som är utvecklade med god tillgänglighet för funktionsnedsatta och särskilda grupper, får de en halv poäng. För övriga frågor får de en poäng om de svarar Ja på frågan Resultat per fråga 1. Mer än hälften av kommunerna uppger att de har en eller flera tjänstemän som är ansvariga för verksamheten inom friluftsliv (56 procent), vilket är en marginell minskning jämfört med 2014 men däremot en ökning med nio procentenheter sedan Kommunen har en eller flera tjänstemän som är ansvariga för verksamheten inom friluftsliv * * (friluftsstrateg, friluftssamordnare eller motsvarande) % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej Antal svar 241 Andel Ja-svar Kommunen har en eller flera tjänstemän som är ansvariga för verksamheten inom friluftsliv 56% 58% 61% 52% 56% 47% 12

14 2. Nära hälften av kommunerna har en översiktsplan med ett avsnitt om friluftsliv som uppdaterats de senaste fyra åren (45 procent), vilket är en lägre andel jämfört med Notera dock att i årets mätning tydliggörs det att avsnittet om friluftsliv i översiktsplanen behandlas utförligt och med tydlig inriktning, vilket kan ha påverkat resultatet. Endast en liten andel av kommunerna uppger att de har en politiskt antagen friluftsplan och/eller friluftspolicy (13 procent). Två av fem kommuner (41 procent) har naturturism som en strategisk fråga i näringslivsplanen, vilket är en positiv förändring med 12 procentenheter sedan 2011 då frågan för första gången ställdes i mätningen. Kommunen har Antal svar en översiktsplan med ett avsnitt om friluftsliv * en politiskt antagen friluftsplan och/eller friluftspolicy **... naturturism som en strategisk fråga i näringslivsplanen *** * Där avsnittet om friluftsliv behandlas utförligt och med tydlig inriktning (uppdaterad och beslutad de senaste fyra åren) ** Innehållande exempelvis konkreta mål, riktlinjer, hantering av markkonflikter, planering för friluftsliv *** Notera att svarsalternativet "Nej, men på gång" ej funnits till denna fråga % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej, men på gång Nej Vet ej Andel Ja-svar Kommunen har en översiktsplan med ett avsnitt om friluftsliv * 45% 51% 49% 44% 47% 50% en politiskt antagen friluftsplan och/eller friluftspolicy 13% 13% 15% 10% 13% 12%... naturturism som en strategisk fråga i näringslivsplanen ** 41% 41% 35% 31% 29% - * Något omformulerad sedan tidigare mätningar ** Observera att frågan ej ställdes

15 3. En klar majoritet av kommunerna har avsatta resurser för friluftsliv i den kommunala budgeten för både skötsel och information. Tre av fem kommuner uppger att de har avsatta resurser för aktiviteter. Frågorna om kommunen har avsatta resurser för friluftsliv ställdes i tidigare mätningar som en övergripande fråga och resultaten kan därmed inte jämföras mot tidigare år. Kommunen har avsatta resurser för friluftsliv i den kommunala budgeten* Antal svar för skötsel för information för aktiviteter % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej * Ekonomiska och/eller personella 4. De allra flesta kommuner har säkerställda friluftsområden. Av dessa anger nästan två av tre kommuner att de har säkerställda friluftsområden som är utvecklade med god tillgänglighet för funktionsnedsatta och särskilda grupper. Omkring hälften av kommunerna har säkerställda skolskogar, vilket är en högre andel jämfört med mätningen På lång sikt kan en positiv förändring urskiljas, sedan 2010 har andelen som har säkerställda skolskogar ökat med 11 procentenheter. Kommunen har Antal svar... säkerställda friluftsområden * säkerställda friluftsområden som är utvecklade med god tillgänglighet ** säkerställda skolskogar *** % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej * I detaljplan eller i kommunalt beslutade naturreservat ** För funktionsnedsatta och särskilda grupper *** Utpekade i detaljplan, översiktsplan eller genom avtal med markägare 14

16 Andel Ja-svar Kommunen har... säkerställda friluftsområden 89% 90% 89% 83% 91% 90% säkerställda friluftsområden som är utvecklade med god tillgänglighet * 64% säkerställda skolskogar 52% 47% 46% 47% 43% 41% * Ny fråga

17 3.2. Sammantaget resultat för området Kommunens planer för friluftsliv Nio kommuner Huddinge, Leksand, Nyköping, Ockelbo, Skövde, Söderhamn, Trollhättan, Örebro och Örnsköldsvik uppnår maximal poäng för området Kommunens planer för friluftsliv. Mediankommunen i undersökningen hamnar för området på fyra poäng. Poäng Kommunens planer för friluftsliv Kommun Planer för friluftsliv Huddinge 7 Leksand 7 Nyköping 7 Ockelbo 7 Skövde 7 Söderhamn 7 Trollhättan 7 Örebro 7 Örnsköldsvik 7 Heby 6,5 Jönköping 6,5 Lomma 6,5 Bjurholm 6 Bollnäs 6 Götene 6 Härryda 6 Kinda 6 Kristianstad 6 Lidköping 6 Ludvika 6 Luleå 6 Malå 6 Norrtälje 6 Sala 6 Skellefteå 6 Sundsvall 6 Tranås 6 Åsele 6 Östersund 6 Borås 5,5 Eskilstuna 5,5 Falköping 5,5 Göteborg 5,5 Karlsborg 5,5 Karlskoga 5,5 Karlskrona 5,5 Kristinehamn 5,5 Landskrona 5,5 16

18 Poäng Kommunens planer för friluftsliv Kommun Planer för friluftsliv Linköping 5,5 Ljusdal 5,5 Lund 5,5 Mora 5,5 Mönsterås 5,5 Nybro 5,5 Partille 5,5 Robertsfors 5,5 Sollentuna 5,5 Sunne 5,5 Tierp 5,5 Umeå 5,5 Vallentuna 5,5 Västervik 5,5 Avesta 5 Bromölla 5 Enköping 5 Falkenberg 5 Finspång 5 Gnesta 5 Gnosjö 5 Gällivare 5 Gävle 5 Helsingborg 5 Höör 5 Kramfors 5 Kungsör 5 Lycksele 5 Mörbylånga 5 Nacka 5 Nynäshamn 5 Orsa 5 Piteå 5 Sollefteå 5 Strängnäs 5 Strömsund 5 Svalöv 5 Säter 5 Tidaholm 5 Täby 5 Vellinge 5 Växjö 5 Älmhult 5 Älvdalen 5 Ängelholm 5 Östhammar 5 Ale 4,5 Aneby 4,5 Filipstad 4,5 Härnösand 4,5 17

19 Poäng Kommunens planer för friluftsliv Kommun Planer för friluftsliv Hässleholm 4,5 Kalmar 4,5 Lerum 4,5 Ljungby 4,5 Motala 4,5 Mölndal 4,5 Norrköping 4,5 Norsjö 4,5 Sölvesborg 4,5 Ulricehamn 4,5 Västerås 4,5 Åmål 4,5 Örkelljunga 4,5 Berg 4 Botkyrka 4 Forshaga 4 Habo 4 Hallsberg 4 Hjo 4 Karlstad 4 Katrineholm 4 Klippan 4 Kungälv 4 Mjölby 4 Nykvarn 4 Oskarshamn 4 Ronneby 4 Sandviken 4 Sigtuna 4 Tjörn 4 Torsby 4 Ydre 4 Åstorp 4 Österåker 4 Alvesta 3,5 Bengtsfors 3,5 Boxholm 3,5 Dals-Ed 3,5 Hallstahammar 3,5 Halmstad 3,5 Haninge 3,5 Hudiksvall 3,5 Härjedalen 3,5 Kumla 3,5 Köping 3,5 Laholm 3,5 Laxå 3,5 Ljusnarsberg 3,5 Mariestad 3,5 Markaryd 3,5 18

20 Poäng Kommunens planer för friluftsliv Kommun Planer för friluftsliv Nässjö 3,5 Ovanåker 3,5 Rättvik 3,5 Sotenäs 3,5 Stockholm 3,5 Strömstad 3,5 Sundbyberg 3,5 Svenljunga 3,5 Söderköping 3,5 Tyresö 3,5 Uddevalla 3,5 Upplands-Bro 3,5 Årjäng 3,5 Ödeshög 3,5 Alingsås 3 Borlänge 3 Båstad 3 Danderyd 3 Degerfors 3 Eksjö 3 Flen 3 Gagnef 3 Gotland 3 Grums 3 Hammarö 3 Hällefors 3 Kungsbacka 3 Kävlinge 3 Lessebo 3 Munkedal 3 Skara 3 Storfors 3 Surahammar 3 Säffle 3 Tanum 3 Timrå 3 Torsås 3 Vårgårda 3 Vännäs 3 Värmdö 3 Värnamo 3 Östra Göinge 3 Arjeplog 2,5 Borgholm 2,5 Burlöv 2,5 Gullspång 2,5 Hagfors 2,5 Jokkmokk 2,5 Karlshamn 2,5 Lindesberg 2,5 Olofström 2,5 19

21 Poäng Kommunens planer för friluftsliv Kommun Planer för friluftsliv Orust 2,5 Oxelösund 2,5 Salem 2,5 Storuman 2,5 Tomelilla 2,5 Vetlanda 2,5 Överkalix 2,5 Arvika 2 Bräcke 2 Eda 2 Ekerö 2 Hultsfred 2 Kiruna 2 Lilla Edet 2 Mark 2 Mellerud 2 Nora 2 Sjöbo 2 Solna 2 Tingsryd 2 Vara 2 Varberg 2 Vaxholm 2 Vindeln 2 Åre 2 Öckerö 2 Bjuv 1,5 Boden 1,5 Bollebygd 1,5 Knivsta 1,5 Ragunda 1,5 Smedjebacken 1,5 Töreboda 1,5 Vadstena 1,5 Valdemarsvik 1,5 Färgelanda 1 Hylte 1 Malung-Sälen 1 Mullsjö 1 Nordanstig 1 Tranemo 1 Vaggeryd 1 Vimmerby 1 Ystad 1 Arboga 0,5 Fagersta 0,5 Höganäs 0,5 Norberg 0 Nordmaling 0 Pajala 0 Skurup 0 20

22 Poäng Kommunens planer för friluftsliv Kommun Planer för friluftsliv Vänersborg 0 Arvidsjaur* - Askersund* - Dorotea* - Emmaboda* - Eslöv* - Essunga* - Falun* - Gislaved* - Grästorp* - Haparanda* - Hedemora* - Herrljunga* - Hofors* - Håbo* - Högsby* - Hörby* - Järfälla* - Kalix* - Kil* - Krokom* - Lekeberg* - Lidingö* - Lysekil* - Malmö* - Munkfors* - Osby* - Perstorp* - Simrishamn* - Skinnskatteberg* - Sorsele* - Staffanstorp* - Stenungsund* - Svedala* - Sävsjö* - Södertälje* - Tibro* - Trelleborg* - Trosa* - Upplands Väsby* - Uppsala* - Uppvidinge* - Vansbro* - Vilhelmina* - Vingåker* - Ånge* - Åtvidaberg* - Älvkarleby* - Älvsbyn* - Övertorneå* - * Ej deltagit i studien 21

23 4. Information och samarbete Området Kommunens information och samarbete kring friluftsliv innehåller fyra frågor med syftet att ta reda på vilka olika typer av informationsmaterial kommunerna har tagit fram, om kommunen har ett friluftsråd, om kommunen har en planeringsgrupp för friluftsliv samt om kommunen arbetar med att nå ut med information om allemansrätten till invånare i kommunen. Kommunerna får en halv poäng för varje typ av informationsmaterial som nämns, dock maximalt tre poäng. För övriga frågor får de en poäng om de svarar Ja på frågan Resultat per fråga 1. I princip samtliga kommuner som deltar i undersökningen (96 procent) har tagit fram information om friluftsliv och naturturism. Det vanligaste är att kommunerna har satt upp skyltning i naturområden, använder sig av digital kommunikation, tryckt upp broschyrer och/eller annonser, eller tryckt upp kartor. Information om friluftsliv och turism som nämns under alternativet Annan information redovisas i bilaga 3. Med årens lopp har kommunerna tagit fram alltmer information om friluftsliv och naturturism. Vilken information har kommunen tagit fram för att främja friluftsliv och naturturism? Digital kommunikation Broschyrer och annonser Skyltning i naturområden 81% 86% 88% Guideböcker/Naturguider 45% Karta 79% Annan information 12% Använder inget i dagsläget 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Observera att staplarna summerar till mer än 100 procent då kommunerna kunnat uppge mer än ett svarsalternativ. 22

24 Andel Ja-svar Vilken information har kommunen tagit fram för att främja friluftsliv och naturturism? Digital kommunikation * 86% 83% 81% 74% - - Broschyrer och annonser 81% 81% 78% 71% 73% 64% Skyltning i naturområden 88% 84% 82% 79% 82% 70% Guideböcker/Naturguider 45% 40% 43% 39% 35% 34% Karta * 79% 71% 68% 65% - - Annan information 12% 8% 14% 12% 10% 13% Använder inget i dagsläget 4% 3% 3% 5% 5% 3% * Observera att frågan ej ställdes 2011 och Nästan en av fem kommuner (18 procent) har ett friluftsråd för dialog med friluftsorganisationer, stiftelser, markägare med flera kring friluftsfrågor, vilket är en något lägre andel jämfört med mätningen Antal svar Kommunen har ett friluftsråd eller liknande * % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej * För dialog med till exempel ideella friluftsorganistationer, stiftelser, markägare med flera kring friluftslivfrågor i kommunen Andel Ja-svar Kommunen har ett friluftsråd eller liknande 18% 21% 21% 19% - - Observera att frågan ej ställdes 2011 och En majoritet av kommunerna saknar en politiskt beslutad planeringsgrupp för friluftsliv (83 procent). Resultatet ligger något lägre jämfört med de senaste två undersökningarna. Antal svar Kommunen har en politiskt beslutad samverkanseller planeringsgrupp för friluftsliv där flera förvaltningar ingår * % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej * Exempelvis planering, näring, kultur & fritid, markförvaltning, naturvård, barn och ungdom 23

25 Andel Ja-svar Kommunen har en politiskt beslutad samverkans- eller planeringsgrupp för friluftsliv där flera förvaltningar ingår Observera att frågan ej ställdes 2012, 2011 och % 16% 18% Nästan två av tre kommuner (64 procent) arbetar med att nå ut med information om allemansrätten till invånarna i kommunen, vilket ligger på samma resultatnivå som vid mätningarna 2014 och Kommunen arbetar för att nå ut med information om allemansrätten till invånarna i kommunen % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej Antal svar 233 Andel Ja-svar Kommunen arbetar för att nå ut med information om allemansrätten till invånarna i kommunen Observera att frågan ej ställdes % 64% 64% 56% 58% - 24

26 4.2. Sammantaget resultat för området Information och samarbete kring friluftsliv Sju kommuner Bjurholm, Jönköping, Lund, Norrköping, Sundsvall, Örebro och Örnsköldsvik uppnår maximala poäng för området Kommunens information och samarbete kring friluftsliv. Mediankommunen i undersökningen hamnar för området på tre poäng. Poäng Kommunens information och samarbete kring friluftsliv Kommun Information och samarbete Bjurholm 6 Jönköping 6 Lund 6 Norrköping 6 Sundsvall 6 Örebro 6 Örnsköldsvik 6 Huddinge 5,5 Härryda 5,5 Karlskrona 5,5 Ljungby 5,5 Mölndal 5,5 Orsa 5,5 Piteå 5,5 Söderhamn 5,5 Tranås 5,5 Ängelholm 5,5 Arjeplog 5 Bromölla 5 Heby 5 Karlskoga 5 Kinda 5 Kristinehamn 5 Sollentuna 5 Tjörn 5 Umeå 5 Borås 4,5 Eskilstuna 4,5 Gävle 4,5 Lidköping 4,5 Ljusdal 4,5 Nacka 4,5 Sunne 4,5 Svalöv 4,5 Täby 4,5 Vallentuna 4,5 Vellinge 4,5 Falkenberg 4 25

27 Poäng Kommunens information och samarbete kring friluftsliv Kommun Information och samarbete Gällivare 4 Hallstahammar 4 Hässleholm 4 Klippan 4 Kristianstad 4 Leksand 4 Lomma 4 Skellefteå 4 Skövde 4 Strömsund 4 Ulricehamn 4 Upplands-Bro 4 Växjö 4 Östhammar 4 Aneby 3,5 Botkyrka 3,5 Falköping 3,5 Filipstad 3,5 Finspång 3,5 Gnesta 3,5 Göteborg 3,5 Hjo 3,5 Hudiksvall 3,5 Karlstad 3,5 Kungsbacka 3,5 Kävlinge 3,5 Linköping 3,5 Ludvika 3,5 Luleå 3,5 Lycksele 3,5 Motala 3,5 Mönsterås 3,5 Nyköping 3,5 Ovanåker 3,5 Ronneby 3,5 Rättvik 3,5 Salem 3,5 Sjöbo 3,5 Stockholm 3,5 Söderköping 3,5 Tidaholm 3,5 Tyresö 3,5 Uddevalla 3,5 Västervik 3,5 Årjäng 3,5 Örkelljunga 3,5 Österåker 3,5 Ale 3 Alingsås 3 Arvika 3 26

28 Poäng Kommunens information och samarbete kring friluftsliv Kommun Information och samarbete Avesta 3 Bjuv 3 Bollnäs 3 Dals-Ed 3 Danderyd 3 Eda 3 Eksjö 3 Grums 3 Haninge 3 Höör 3 Katrineholm 3 Kumla 3 Kungsör 3 Köping 3 Laholm 3 Landskrona 3 Lerum 3 Malå 3 Mjölby 3 Mora 3 Munkedal 3 Nordanstig 3 Norrtälje 3 Nybro 3 Nässjö 3 Oxelösund 3 Sala 3 Skara 3 Sollefteå 3 Sotenäs 3 Storfors 3 Svenljunga 3 Sölvesborg 3 Tierp 3 Torsås 3 Valdemarsvik 3 Vännäs 3 Åmål 3 Åstorp 3 Älmhult 3 Älvdalen 3 Boxholm 2,5 Enköping 2,5 Gnosjö 2,5 Habo 2,5 Hallsberg 2,5 Hällefors 2,5 Härnösand 2,5 Lilla Edet 2,5 Mariestad 2,5 27

29 Poäng Kommunens information och samarbete kring friluftsliv Kommun Information och samarbete Mark 2,5 Nora 2,5 Norsjö 2,5 Olofström 2,5 Oskarshamn 2,5 Ragunda 2,5 Robertsfors 2,5 Storuman 2,5 Strömstad 2,5 Säffle 2,5 Säter 2,5 Torsby 2,5 Trollhättan 2,5 Vara 2,5 Vaxholm 2,5 Värmdö 2,5 Ydre 2,5 Östersund 2,5 Berg 2 Boden 2 Burlöv 2 Båstad 2 Forshaga 2 Gullspång 2 Helsingborg 2 Hylte 2 Kalmar 2 Kramfors 2 Kungälv 2 Laxå 2 Lessebo 2 Lindesberg 2 Ljusnarsberg 2 Mellerud 2 Nykvarn 2 Nynäshamn 2 Ockelbo 2 Partille 2 Sandviken 2 Strängnäs 2 Sundbyberg 2 Surahammar 2 Tanum 2 Tingsryd 2 Tomelilla 2 Tranemo 2 Vaggeryd 2 Vetlanda 2 Vårgårda 2 Värnamo 2 Åsele 2 28

30 Poäng Kommunens information och samarbete kring friluftsliv Kommun Information och samarbete Öckerö 2 Östra Göinge 2 Alvesta 1,5 Bengtsfors 1,5 Bollebygd 1,5 Ekerö 1,5 Gagnef 1,5 Gotland 1,5 Götene 1,5 Hammarö 1,5 Markaryd 1,5 Sigtuna 1,5 Töreboda 1,5 Varberg 1,5 Västerås 1,5 Ödeshög 1,5 Borgholm 1 Borlänge 1 Bräcke 1 Flen 1 Halmstad 1 Härjedalen 1 Jokkmokk 1 Karlshamn 1 Malung-Sälen 1 Mörbylånga 1 Orust 1 Skurup 1 Smedjebacken 1 Vadstena 1 Vimmerby 1 Åre 1 Överkalix 1 Arboga 0,5 Hultsfred 0,5 Karlsborg 0,5 Knivsta 0,5 Solna 0,5 Timrå 0,5 Vindeln 0,5 Degerfors 0 Fagersta 0 Färgelanda 0 Hagfors 0 Höganäs 0 Kiruna 0 Mullsjö 0 Norberg 0 Nordmaling 0 Pajala 0 Vänersborg 0 29

31 Poäng Kommunens information och samarbete kring friluftsliv Kommun Information och samarbete Ystad 0 Arvidsjaur* - Askersund* - Dorotea* - Emmaboda* - Eslöv* - Essunga* - Falun* - Gislaved* - Grästorp* - Haparanda* - Hedemora* - Herrljunga* - Hofors* - Håbo* - Högsby* - Hörby* - Järfälla* - Kalix* - Kil* - Krokom* - Lekeberg* - Lidingö* - Lysekil* - Malmö* - Munkfors* - Osby* - Perstorp* - Simrishamn* - Skinnskatteberg* - Sorsele* - Staffanstorp* - Stenungsund* - Svedala* - Sävsjö* - Södertälje* - Tibro* - Trelleborg* - Trosa* - Upplands Väsby* - Uppsala* - Uppvidinge* - Vansbro* - Vilhelmina* - Vingåker* - Ånge* - Åtvidaberg* - Älvkarleby* - Älvsbyn* - Övertorneå* - * Ej deltagit i studien 30

32 5. Aktiviteter inom friluftsliv Frågeområdet Kommunens aktiviteter inom friluftsliv består av 14 frågor med syftet att ta reda på vilka aktiviteter kommunen genomfört under 2014 för att stimulera friluftsliv. Avsatta medel i den kommunala budgeten ger en halv poäng per bidrag, dock maximalt två poäng. För frågorna om naturvägledning får kommunerna en halv poäng per form av naturvägledning, dock maximalt tre poäng. På frågorna om kommunen arbetar aktivt för att bevara, utveckla eller restaurera tätortsnära områden samt om kommunen genomför kartläggningar, får kommunerna två poäng om de svarar Ja. För övriga frågor får de en poäng om de svarar Ja på frågan Resultat per fråga 1. Majoriteten av kommunerna har genomfört aktiviteter för att stimulera till friluftsliv, riktade till förskolor/grundskolor respektive barn och ungdomar utanför skolverksamheten. Omkring två av fem kommuner har genomfört aktiviteter riktade till pensionärer, medborgare med utländsk härkomst, medborgare med funktionsnedsättning samt gymnasieskolor. Notera att en relativt hög andel inte känner till om aktiviteter riktats till de olika grupperna. Kommunen har genomfört aktiviteter för att stimulera till friluftsliv riktade till kommunens... Antal svar... pensionärer medborgare med utländsk härkomst medborgare med funktionsnedsättning barn och ungdomar * förskolor/grundskolor gymnasieskolor % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej * För att stimulera barn och ungdomar till friluftsliv på fritiden, dvs ej inom skolverksamheten 31

33 Andel Ja-svar Kommunen har genomfört aktiviteter för att stimulera till friluftsliv riktade till kommunens pensionärer 40% % 31% 28%... medborgare med utländsk härkomst 36% % 26% 19%... medborgare med funktionsnedsättning 37% % 39% 32%... barn och ungdomar 62% % 49% 45%... förskolor/grundskolor 62% % 59% -*... gymnasieskolor 36% Frågorna är ej jämförbara med då de enbart ställdes till de kommuner som angav att de har genomfört aktiviteter för att stimulera till friluftsliv * Observera att frågan ej ställdes Nästan hälften av kommunerna (47 procent) kan inte ta ställning till om de följer upp och utvärderar i vilken utsträckning skolorna bedriver friluftsaktiviteter. Frågan om kommunen följer upp och utvärderar i vilken utsträckning skolorna bedriver friluftsaktiviteter är ny för årets undersökning. Kommunen följer upp och utvärderar i vilken utsträckning skolorna bedriver friluftsaktiviteter Antal svar 233 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej 3. Två av fem kommuner (39 procent) uppger att de underlättar för kommunmedborgarna att ta sig ut i naturområden genom kollektivtrafik. Resultatet ligger i nivå med 2014 års undersökning. Kommunen underlättar för människor att ta sig ut i naturområden med kollektivtrafik Antal svar 233 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej Andel Ja-svar Kommunen underlättar för människor att ta sig ut i naturområden med kollektivtrafik Observera att frågan ej ställdes 2010 Frågan är något omformulerad sedan tidigare mätningar 39% 40% 36% 24% 27% - 32

34 4. En klar majoritet av kommunerna svarar att de arbetar aktivt med att bevara, utveckla eller restaurera tätortsnära områden för friluftsliv (81 procent) respektive för att underlätta tillgängligheten till tätortsnära natur (86 procent). Dessa frågor är nya för årets undersökning. Kommunen arbetar aktivt... med att bevara, utveckla eller restaurera tätortsnära områden för friluftsliv *... för att underlätta tillgängligheten till tätortsnära natur genom stigar, leder, ridvägar etc * Med syfte att stimulera till mer utevistelse % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej Antal svar Merparten av kommunerna (87 procent) svarar att de har medel avsatta för skötsel av anläggningar och spårsystem, respektive för skötsel av friluftsorganisationernas egna anläggningar (71 procent). Tre av fem kommuner (61 procent) uppger att de har medel avsatta för aktiviteter. Kommunen har avsatta medel för Skötsel av friluftsorganisationernas egna anläggningar Investeringar i friluftsorganisationernas egna anläggningar Skötsel av kommunala anläggningar och spårsystem Aktiviteter * 52% 61% 71% 87% Annat 12% Finns inga medel avsatta 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Exempelvis LOK-stödet, stöd till Green Team, stöd till invandrarorganisationer eller skola Observera att staplarna summerar till mer än 100 procent då kommunerna kunnat uppge mer än ett svarsalternativ. Andel Ja-svar Kommunen har avsatta medel för Skötsel av friluftsorganisationernas egna anläggningar 71% 68% 64% 63% 61% 53% Investeringar i friluftsorganisationernas egna anläggningar 52% 49% 45% 45% 43% 31% Skötsel av kommunala anläggningar och spårsystem 87% 85% 85% 80% 83% 76% Aktiviteter 61% 64% 62% 49% 50% 41% Annat 12% 12% 15% 11% 9% 12% Finns inga medel avsatta * 4% 6% 4% 4% - - *Svarsalternativet fanns inte

35 6. Drygt hälften av kommunerna (52 procent) har sökt pengar via den lokala naturvårdssatsningen för friluftsåtgärder, vilket är marginellt lägre än 2014 men däremot en positiv förändring med tio procentenheter sedan Notera dock att nästan en av fem kommuner (18 procent) inte kan svara på frågan om de har sökt pengar. Kommunen har sökt pengar via den lokala naturvårdssatsningen LONA för friluftsåtgärder % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej, men på gång Nej Vet ej Antal svar 232 Andel Ja-svar Kommunen har sökt pengar via den lokala naturvårdssatsningen LONA för friluftsåtgärder Observera att frågan ej ställdes % 54% 48% 51% 42% - 7. Omkring hälften av kommunerna (48 procent) svarar att de genomför kartläggningar för att förbättra underlaget för planering och åtgärder för friluftslivet. Frågan är ny för årets undersökning. Kommunen genomför... kartläggningar för att förbättra underlaget för planering och åtgärder för friluftslivet * * T.ex. besöksräkning, intervjuer, enkäter % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej Antal svar

36 8. Majoriteten av kommunerna (80 procent) anger att de arbetar med naturvägledning. Nästan hälften av kommunerna arbetar med naturvägledning i form av anordnade guidningar, och omkring två av fem kommunen arbetar med naturvägledning i form av utomhuspedagogik och kulturarvspedagogik, respektive genom att stimulera kommunens företagande och ideella organisationer. De former av naturvägledning kommunerna arbetar med som nämns under alternativet Annat redovisas i bilaga 3. Frågorna om naturvägledning ställdes 2014 endast till de kommuner som angav att de arbetar med naturvägledning, och inte till samtliga kommuner vilket var fallet i årets mätning. På grund av detta görs ingen jämförelse mot resultaten från tidigare mätning. Arbetar kommunen med naturvägledning? I så fall vilka former: Anordnade guidningar 47% Nya metoder * 27% Utomhuspedagogik och kulturarvspedagogik 41% Kommunala naturum 16% Stimulerar kommunen företagande ** Stimulerar kommunen ideella organisationer ** 41% 44% Bedriver kommunen naturskolor Utställningar 19% 25% Regelbunden marknadsföring och annonsering 35% Annat 11% Nej, kommunen arbetar inte med naturvägledning 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Till exempel mobil naturvägledning och geocaching ** Inom naturguidning, ekoturism, natur- och kulturinformation Observera att staplarna summerar till mer än 100 procent då kommunerna kunnat uppge mer än ett svarsalternativ. 35

37 5.2. Sammantaget resultat för området Kommunernas aktiviteter inom friluftsliv Sex kommuner Piteå, Sundsvall, Söderhamn, Umeå, Örebro och Örnsköldsvik uppnår maximal poäng för området Kommunens aktiviteter inom friluftsliv. Mediankommunen i undersökningen hamnar för området på nio och en halv poäng. Poäng Kommunens aktiviteter inom friluftsliv Kommun Aktiviteter inom friluftsliv Piteå 19 Sundsvall 19 Söderhamn 19 Umeå 19 Örebro 19 Örnsköldsvik 19 Finspång 18,5 Göteborg 18,5 Jönköping 18 Kristianstad 18 Leksand 18 Ljungby 18 Luleå 18 Lund 18 Norrköping 18 Ronneby 18 Stockholm 18 Filipstad 17,5 Huddinge 17,5 Avesta 17 Enköping 17 Eskilstuna 17 Gävle 17 Heby 17 Lerum 17 Lidköping 17 Linköping 17 Skellefteå 17 Skövde 16,5 Bjurholm 16 Mönsterås 16 Sala 16 Älvdalen 16 Bromölla 15,5 Gällivare 15,5 Norrtälje 15,5 Sölvesborg 15,5 Arjeplog 15 36

38 Poäng Kommunens aktiviteter inom friluftsliv Kommun Aktiviteter inom friluftsliv Götene 15 Höör 15 Tjörn 15 Tranås 15 Härjedalen 14,5 Karlskoga 14,5 Mora 14,5 Motala 14,5 Storuman 14,5 Vellinge 14,5 Älmhult 14,5 Härryda 14 Karlstad 14 Nacka 14 Nyköping 14 Sollentuna 14 Strömsund 14 Tierp 14 Tyresö 14 Östersund 14 Kristinehamn 13,5 Östhammar 13,5 Borås 13 Falkenberg 13 Hudiksvall 13 Ängelholm 13 Karlskrona 12,5 Kinda 12,5 Kungsör 12,5 Landskrona 12,5 Lycksele 12,5 Mölndal 12,5 Orsa 12,5 Sundbyberg 12,5 Sunne 12,5 Örkelljunga 12,5 Berg 12 Falköping 12 Hässleholm 12 Ludvika 12 Malå 12 Nybro 12 Robertsfors 12 Säffle 12 Tomelilla 12 Täby 12 Aneby 11,5 Hallstahammar 11,5 Haninge 11,5 Kungsbacka 11,5 37

39 Poäng Kommunens aktiviteter inom friluftsliv Kommun Aktiviteter inom friluftsliv Sollefteå 11,5 Västerås 11,5 Åmål 11,5 Österåker 11,5 Gnosjö 11 Kungälv 11 Lomma 11 Sjöbo 11 Svalöv 11 Uddevalla 11 Vimmerby 11 Växjö 11 Ydre 11 Laxå 10,5 Nykvarn 10,5 Skara 10,5 Tidaholm 10,5 Torsby 10,5 Vännäs 10,5 Bjuv 10 Gnesta 10 Kramfors 10 Ockelbo 10 Ovanåker 10 Sotenäs 10 Strömstad 10 Ulricehamn 10 Västervik 10 Åsele 10 Dals-Ed 9,5 Katrineholm 9,5 Köping 9,5 Markaryd 9,5 Söderköping 9,5 Värnamo 9,5 Överkalix 9,5 Bollebygd 9 Forshaga 9 Gullspång 9 Helsingborg 9 Hjo 9 Munkedal 9 Upplands-Bro 9 Värmdö 9 Bengtsfors 8,5 Borlänge 8,5 Grums 8,5 Hällefors 8,5 Kumla 8,5 Kävlinge 8,5 38

40 Poäng Kommunens aktiviteter inom friluftsliv Kommun Aktiviteter inom friluftsliv Laholm 8,5 Sandviken 8,5 Säter 8,5 Trollhättan 8,5 Vindeln 8,5 Ödeshög 8,5 Ale 8 Gotland 8 Habo 8 Kalmar 8 Karlshamn 8 Lindesberg 8 Mariestad 8 Torsås 8 Valdemarsvik 8 Arvika 7,5 Eksjö 7,5 Hylte 7,5 Klippan 7,5 Knivsta 7,5 Lessebo 7,5 Ljusnarsberg 7,5 Norsjö 7,5 Oxelösund 7,5 Sigtuna 7,5 Vetlanda 7,5 Hallsberg 7 Halmstad 7 Härnösand 7 Mellerud 7 Nordanstig 7 Oskarshamn 7 Salem 7 Strängnäs 7 Svenljunga 7 Åre 7 Botkyrka 6,5 Ekerö 6,5 Vaxholm 6,5 Vårgårda 6,5 Öckerö 6,5 Alvesta 6 Hammarö 6 Jokkmokk 6 Mark 6 Vallentuna 6 Åstorp 6 Bollnäs 5,5 Bräcke 5,5 Flen 5,5 Mjölby 5,5 39

41 Poäng Kommunens aktiviteter inom friluftsliv Kommun Aktiviteter inom friluftsliv Mörbylånga 5,5 Partille 5,5 Ragunda 5,5 Tanum 5,5 Östra Göinge 5,5 Lilla Edet 5 Ljusdal 5 Nässjö 5 Rättvik 5 Timrå 5 Borgholm 4,5 Boxholm 4,5 Nora 4,5 Olofström 4,5 Töreboda 4,5 Alingsås 4 Boden 4 Vadstena 4 Varberg 4 Eda 3,5 Hultsfred 3,5 Karlsborg 3,5 Kiruna 3,5 Nynäshamn 3,5 Storfors 3,5 Surahammar 3,5 Arboga 3 Gagnef 3 Höganäs 3 Malung-Sälen 3 Skurup 3 Smedjebacken 3 Vara 3 Solna 2,5 Tingsryd 2,5 Burlöv 2 Båstad 2 Tranemo 2 Vaggeryd 2 Danderyd 1,5 Orust 1,5 Ystad 1,5 Årjäng 1,5 Degerfors 0 Fagersta 0 Färgelanda 0 Hagfors 0 Mullsjö 0 Norberg 0 Nordmaling 0 Pajala 0 40

42 Poäng Kommunens aktiviteter inom friluftsliv Kommun Aktiviteter inom friluftsliv Vänersborg 0 Arvidsjaur* - Askersund* - Dorotea* - Emmaboda* - Eslöv* - Essunga* - Falun* - Gislaved* - Grästorp* - Haparanda* - Hedemora* - Herrljunga* - Hofors* - Håbo* - Högsby* - Hörby* - Järfälla* - Kalix* - Kil* - Krokom* - Lekeberg* - Lidingö* - Lysekil* - Malmö* - Munkfors* - Osby* - Perstorp* - Simrishamn* - Skinnskatteberg* - Sorsele* - Staffanstorp* - Stenungsund* - Svedala* - Sävsjö* - Södertälje* - Tibro* - Trelleborg* - Trosa* - Upplands Väsby* - Uppsala* - Uppvidinge* - Vansbro* - Vilhelmina* - Vingåker* - Ånge* - Åtvidaberg* - Älvkarleby* - Älvsbyn* - Övertorneå* - * Ej deltagit i studien 41

43 6. Årets förbättrare 2015 Flertalet kommuner har i årets undersökning uppnått mycket goda resultat jämfört med snittet från tidigare år. Den kommun som har förbättrat sig klart mest är Heby kommun, därefter följt av Gällivare kommun och Mönsterås kommun. Mediankommunen uppnår i undersökningen en differens på tre procent. Totalpoäng i undersökningen Kommun Differens Andel av totalpoäng Andel av totalpoäng Heby 63% 89% 26% Gällivare 36% 77% 41% Mönsterås 36% 78% 43% Aneby 35% 61% 26% Enköping 35% 77% 41% Götene 35% 70% 35% Ljungby 34% 88% 54% Nyköping 34% 77% 43% Sala 33% 78% 45% Österåker 32% 59% 27% Falkenberg 30% 69% 39% Härryda 30% 80% 49% Umeå 29% 92% 63% Vännäs 29% 52% 22% Avesta 28% 78% 50% Eskilstuna 28% 84% 56% Robertsfors 28% 63% 34% Ängelholm 26% 73% 48% Ronneby 24% 80% 55% Sundbyberg 24% 56% 32% Lidköping 22% 86% 64% Torsås 22% 44% 22% Gnosjö 21% 58% 36% Hallsberg 21% 42% 21% Hudiksvall 21% 63% 42% Lerum 21% 77% 56% Åsele 21% 56% 36% Nybro 20% 64% 44% Ockelbo 20% 59% 39% Strömsund 20% 72% 52% Nordanstig 19% 34% 15% Täby 19% 67% 49% 42

44 7. Årets friluftskommun 2015 De flesta kommunerna har i årets undersökning uppnått mycket goda resultat. Högst resultat får Örebro kommun och Örnsköldsviks kommun. Maximalt antal poäng i undersökningen är 32 poäng fördelat på Planer för friluftsliv 7 poäng, Information och samarbete 6 poäng samt Aktiviteter inom friluftsliv 19 poäng. Mediankommunen uppnår i undersökningen ett totalresultat på 16 poäng. Totalpoäng i undersökningen Kommun Totalpoäng Planer för friluftsliv Information och Aktiviteter inom friluftsliv samarbete Örebro Örnsköldsvik Söderhamn 31,5 7 5,5 19 Sundsvall Jönköping 30,5 6, Huddinge ,5 17,5 Lund 29,5 5, Piteå 29,5 5 5,5 19 Umeå 29,5 5, Leksand Heby 28,5 6, Norrköping 28,5 4, Bjurholm Kristianstad Ljungby 28 4,5 5,5 18 Göteborg 27,5 5,5 3,5 18,5 Lidköping 27,5 6 4,5 17 Luleå 27,5 6 3,5 18 Skövde 27, ,5 Eskilstuna 27 5,5 4,5 17 Finspång ,5 18,5 Skellefteå Gävle 26,5 5 4,5 17 Tranås 26,5 6 5,5 15 Linköping 26 5,5 3,5 17 Bromölla 25, ,5 Filipstad 25,5 4,5 3,5 17,5 Härryda 25,5 6 5,5 14 Ronneby 25,5 4 3,5 18 Avesta Karlskoga 25 5,5 5 14,5 Mönsterås 25 5,5 3,5 16 Sala Stockholm 25 3,5 3,

45 7.1. Resultat uppdelat på län och kommun På de kommande sidorna redovisas resultaten för varje enskild kommun. Resultaten presenteras uppdelade på län, och inom varje län redovisas kommunerna i bokstavsordning. Rankingen baseras på kommunernas totalpoäng i årets undersökning. Län Kommun Ranking totalt Totalpoäng 2015 Differens Andel av totalpoäng Andel av totalpoäng Blekinge län Karlshamn ,5-4% 36% 40% Karlskrona 45 23,5 18% 73% 55% Olofström 196 9,5-5% 30% 35% Ronneby 26 25,5 24% 80% 55% Sölvesborg % 72% 63% Dalarnas län Avesta % 78% 50% Borlänge ,5-14% 39% 54% Falun* % Gagnef 211 7,5-22% 23% 46% Hedemora* % Leksand % 91% 92% Ludvika 65 21,5-17% 67% 85% Malung-Sälen % 16% 52% Mora % 72% 58% Orsa % 72% 70% Rättvik % 38% 38% Smedjebacken 222 5,5-8% 17% 25% Säter % 50% 61% Vansbro* % Älvdalen % 75% 74% Gotlands län Gotland ,5-26% 39% 65% Gävleborgs län Bollnäs ,5 4% 45% 42% Gävle 23 26,5 4% 83% 78% Hofors* % Hudiksvall % 63% 42% Ljusdal % 47% 47% Nordanstig % 34% 15% Ockelbo % 59% 39% Ovanåker % 53% 37% Sandviken ,5-18% 45% 64% Söderhamn 3 31,5 17% 98% 82% Hallands län Falkenberg % 69% 39% Halmstad ,5 1% 36% 35% Hylte ,5-11% 33% 44% Kungsbacka % 56% 60% Laholm % 47% 62% Varberg 211 7,5-12% 23% 35% * Ej deltagit i studien 44

46 Län Kommun Ranking totalt Totalpoäng 2015 Differens Andel av totalpoäng Andel av totalpoäng Jämtlands län Berg % 56% 64% Bräcke 205 8,5 4% 27% 22% Härjedalen % 59% 64% Krokom* % Ragunda 196 9,5-3% 30% 32% Strömsund % 72% 52% Åre % 31% 34% Östersund 55 22,5-5% 70% 75% Jönköpings län Aneby 82 19,5 35% 61% 26% Eksjö ,5 10% 42% 32% Gislaved* % Gnosjö 92 18,5 21% 58% 36% Habo ,5 14% 45% 31% Jönköping 5 30,5 9% 95% 86% Mullsjö** % Nässjö ,5-31% 36% 67% Sävsjö* % Tranås 23 26,5 6% 83% 76% Vaggeryd % 16% 21% Vetlanda % 38% 41% Värnamo ,5 4% 45% 41% Kalmar län Borgholm % 25% 39% Emmaboda* % Hultsfred % 19% 38% Högsby* % Kalmar ,5 2% 45% 43% Mönsterås % 78% 43% Mörbylånga ,5-6% 36% 42% Nybro 74 20,5 20% 64% 44% Oskarshamn ,5 10% 42% 32% Torsås % 44% 22% Vimmerby % 41% 37% Västervik % 59% 48% Kronobergs län Alvesta % 34% 40% Lessebo ,5 11% 39% 28% Ljungby % 88% 54% Markaryd ,5 3% 45% 43% Tingsryd 218 6,5-15% 20% 35% Uppvidinge* % Växjö % 63% 60% Älmhult 55 22,5 2% 70% 69% * Ej deltagit i studien ** Svarat delvis 45

47 Län Kommun Ranking totalt Totalpoäng 2015 Differens Andel av totalpoäng Andel av totalpoäng Norrbottens län Arjeplog 55 22,5 8% 70% 62% Arvidsjaur* % Boden 211 7,5-13% 23% 36% Gällivare 35 24,5 36% 77% 41% Haparanda* % Jokkmokk 196 9,5-2% 30% 32% Kalix* % Kiruna 222 5,5-18% 17% 35% Luleå 16 27,5 17% 86% 68% Pajala** % Piteå 7 29,5 18% 92% 75% Älvsbyn* % Överkalix % 41% 42% Övertorneå* % Skåne län Bjuv ,5-11% 45% 56% Bromölla 26 25,5 16% 80% 64% Burlöv 218 6,5-8% 20% 28% Båstad % 22% 52% Eslöv* % Helsingborg % 50% 42% Hässleholm 74 20,5 6% 64% 58% Höganäs 231 3,5-63% 11% 74% Hörby* % Höör % 72% 54% Klippan ,5 2% 48% 46% Kristianstad % 88% 94% Kävlinge % 47% 29% Landskrona % 66% 75% Lomma 65 21,5 10% 67% 57% Lund 7 29,5 18% 92% 74% Malmö* % Osby* % Perstorp* % Simrishamn* % Sjöbo ,5 2% 52% 50% Skurup % 13% 32% Staffanstorp* % Svalöv 74 20,5 12% 64% 52% Svedala* % Tomelilla ,5-2% 52% 53% Trelleborg* % Vellinge % 75% 61% Ystad 233 2,5-37% 8% 45% Åstorp % 41% 30% Ängelholm 45 23,5 26% 73% 48% Örkelljunga 74 20,5 2% 64% 62% Östra Göinge ,5-6% 33% 39% * Ej deltagit i studien ** Svarat delvis 46

48 Län Kommun Ranking totalt Totalpoäng 2015 Differens Andel av totalpoäng Andel av totalpoäng Stockholms län Botkyrka % 44% 41% Danderyd 211 7,5 1% 23% 22% Ekerö % 31% 36% Haninge % 56% 46% Huddinge % 94% 88% Järfälla* % Lidingö* % Nacka 45 23,5 15% 73% 59% Norrtälje 35 24,5-1% 77% 77% Nykvarn ,5 12% 52% 40% Nynäshamn ,5-16% 33% 48% Salem % 41% 42% Sigtuna % 41% 49% Sollentuna 35 24,5 10% 77% 67% Solna % 16% 26% Stockholm % 78% 73% Sundbyberg % 56% 32% Södertälje* % Tyresö % 66% 73% Täby 65 21,5 19% 67% 49% Upplands Väsby* % Upplands-Bro ,5 10% 52% 42% Vallentuna % 50% 51% Vaxholm % 34% 42% Värmdö ,5 3% 45% 42% Österåker % 59% 27% Södermanlands län Eskilstuna % 84% 56% Flen 196 9,5 13% 30% 17% Gnesta 92 18,5 9% 58% 49% Katrineholm ,5 7% 52% 45% Nyköping 35 24,5 34% 77% 43% Oxelösund % 41% 39% Strängnäs % 44% 27% Trosa* % Vingåker* % Uppsala län Enköping 35 24,5 35% 77% 41% Heby 11 28,5 63% 89% 26% Håbo* % Knivsta 196 9,5-3% 30% 33% Tierp 55 22,5 15% 70% 55% Uppsala* % Älvkarleby* % Östhammar 55 22,5-10% 70% 80% * Ej deltagit i studien ** Svarat delvis 47

49 Län Kommun Ranking totalt Totalpoäng 2015 Differens Andel av totalpoäng Andel av totalpoäng Värmlands län Arvika ,5 2% 39% 37% Eda 205 8,5-12% 27% 39% Filipstad 26 25,5 18% 80% 61% Forshaga % 47% 53% Grums ,5 3% 45% 42% Hagfors 233 2,5-67% 8% 75% Hammarö ,5-20% 33% 52% Karlstad 65 21,5-12% 67% 79% Kil* % Kristinehamn % 75% 77% Munkfors* % Storfors 196 9,5-1% 30% 31% Sunne 55 22,5 8% 70% 63% Säffle ,5 6% 55% 49% Torsby % 53% 44% Årjäng 205 8,5-1% 27% 28% Västerbottens län Bjurholm % 88% 73% Dorotea* % Lycksele % 66% 52% Malå % 66% 57% Nordmaling** % Norsjö ,5 15% 45% 30% Robertsfors % 63% 34% Skellefteå % 84% 83% Sorsele* % Storuman 82 19,5-3% 61% 64% Umeå 7 29,5 29% 92% 63% Vilhelmina* % Vindeln % 34% 35% Vännäs ,5 29% 52% 22% Åsele % 56% 36% Västernorrlands län Härnösand % 44% 50% Kramfors % 53% 56% Sollefteå 82 19,5 9% 61% 52% Sundsvall % 97% 97% Timrå 205 8,5 6% 27% 21% Ånge* % Örnsköldsvik % 100% 97% * Ej deltagit i studien ** Svarat delvis 48

50 Län Kommun Ranking totalt Totalpoäng 2015 Differens Andel av totalpoäng Andel av totalpoäng Västmanlands län Arboga % 13% 53% Fagersta** % Hallstahammar % 59% 44% Kungsör 74 20,5-3% 64% 67% Köping % 50% 41% Norberg** % Sala % 78% 45% Skinnskatteberg* % Surahammar 205 8,5-8% 27% 35% Västerås ,5 0% 55% 55% Västra Götalands län Ale ,5-11% 48% 60% Alingsås % 31% 56% Bengtsfors ,5 0% 42% 42% Bollebygd % 38% 50% Borås % 72% 65% Dals-Ed % 50% 43% Essunga* % Falköping % 66% 51% Färgelanda** % Grästorp* % Gullspång ,5-42% - Göteborg 16 27,5 11% 86% 75% Götene 55 22,5 35% 70% 35% Herrljunga* % Hjo ,5-2% 52% 54% Härryda 26 25,5 30% 80% 49% Karlsborg 196 9,5-4% 30% 34% Kungälv % 53% 81% Lerum 35 24,5 21% 77% 56% Lidköping 16 27,5 22% 86% 64% Lilla Edet 196 9,5-10% 30% 40% Lysekil* % Mariestad % 44% 44% Mark ,5-11% 33% 44% Mellerud % 34% 24% Munkedal % 47% 44% Mölndal 55 22,5 18% 70% 53% Orust % 16% 62% Partille % 41% 44% Skara ,5-4% 52% 56% Skövde 16 27,5 16% 86% 70% Sotenäs ,5 5% 52% 47% Stenungsund* % * Ej deltagit i studien ** Svarat delvis 49

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun. Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelse

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut Dnr 8.1.2-2015:45 1 (7) Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut om ansökan Skolverket har med stöd i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk

Läs mer

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Ny statistik från BIL Sweden visar att mer än varannan ny bil i Norrbottens län är en dieselbil, vilket gör Norrbotten till det län som har den högsta

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2015:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2015-02-06 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16 Kommunbeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om dispens (exklusive avslag 1 ) från strandskyddet enligt 7

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto Nr 3:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT FAKTABLAD SAMARBETE MELLAN FRÅN ARENA SVERIGES FÖR KOMMUNER TILLVÄXT OCH - LANDSTING, FÖRENINGSSPARBANKEN OCH ICA ETT SAMARBETE MELLAN ICA,

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Förklaringar: Län Sortering SKL:s kommuntyp (1-10) Befolkningsg rupp Intern samordning

Läs mer

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Publicerad 2009-08-03 Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. For mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se

Läs mer

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne 2011-07-14 Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juni visar att andelen dieslar av nyregistrerade personbilar i Skåne län

Läs mer

Parametrar i den demografiska modellen

Parametrar i den demografiska modellen Parametrar i den demografiska modellen I den demografiska modellen används ett antal parametrar i beräkningarna av de viktiga förändringar som påverkar beräkningen av befolkningen som - Fruktsamhet - Dödlighet

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde Resebyråtjänster 2011-2 Antagna leverantörer i rangordning per Alingsås kommun Alvesta kommun Aneby kommun Arboga kommun Resecity i Huddinge AB 5563662997 4 Arvidsjaur kommun Askersunds kommun Resecity

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Sveriges friluftskommun 2016 PETER BJERKESJÖ OCH TOMAS KÄLLBERG

Sveriges friluftskommun 2016 PETER BJERKESJÖ OCH TOMAS KÄLLBERG Sveriges friluftskommun 2016 PETER BJERKESJÖ OCH TOMAS KÄLLBERG RAPPORT 6706 APRIL 2016 Författare Peter Bjerkesjö och Tomas Källberg, Kontigo AB NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40

Läs mer

Återvinningen av elprodukter fortsätter öka

Återvinningen av elprodukter fortsätter öka Pressmeddelande 2015-02-17 Återvinningen av elprodukter fortsätter öka 2014 återvann svenskarna 147 500 ton elektronik. Det motsvarar vikten av 15 Eiffeltorn eller drygt 15 kilo per person. Totalt återvann

Läs mer

Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län

Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län Kommun/län Andel av de riktade statsbidragen, landstingsbidrag Stockholms län 1 847 308 983 - Andel av de riktade statsbidragen, kommunbidrag Botkyrka -

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag kr per MWh Elnätföretag och pris i öre/kwh Stockholms län Upplands Väsby 29,90 100 9,37 - Brista Kraft AB 551 Graninge Järfälla Elnät AB 35,9 Vallentuna 28,00 100 12,66 8,40 #Saknas! 0 Vallentuna

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands-Väsby 29,90 85 9,37 - Brista Kraft AB 586 Graninge Elnät AB,Upplands-Väsby 22,4 Vallentuna 28,00 100 12,70 10,05-0 Vallentuna Elverk AB 29,8 Österåker 29,85 99 18,48 - -

Läs mer

Bilaga Avropsberättigade

Bilaga Avropsberättigade Bilaga Avropsberättigade Licensförsörjning 2010 1 (8) Avropsberättigade i ramavtalsområde Licensförsörjning 2010 Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Stöd och service till funktionshindrade

Stöd och service till funktionshindrade Stöd och service till funktionshindrade den 1 juni 1999 1 Inledning Regeringen uppdrog i maj 1999 åt Socialstyrelsen att ta fram en individbaserad statistik om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd

Läs mer

I ARBETE. UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 ÅNGEHOLMS 2015-09- 36/2015/364. Enligt sändlista Dnr:

I ARBETE. UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 ÅNGEHOLMS 2015-09- 36/2015/364. Enligt sändlista Dnr: DELEGATIONEN FOR UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 I ARBETE beslut Delegi tionen för Unga till arbete 2015-09-03 A 2014 ÅNGEHOLMS KO!> MUNS17 06 2015-09- Enligt sändlista Dnr: 36/2015/364 C.OMMUN RELSEN

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2006:11 Utkom från trycket den 9 maj

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning

Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning Pressmeddelande 2016-02-15 Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning Producenternas nationella insamlingssystem El-Kretsen har tillsammans med landets kommuner samlat in nästan 140 000 ton

Läs mer

Register: Outhyrda bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag samt Outhyrda bostadslägenheter i privatägda bostadsföretag

Register: Outhyrda bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag samt Outhyrda bostadslägenheter i privatägda bostadsföretag Register: Outhyrda bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag samt Outhyrda bostadslägenheter i privatägda bostadsföretag 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Outhyrda

Läs mer

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag Bilaga 2 Kommun Kommuna lskatt år 2000 exkl. kyrkoavgift Avgiftsfinanserad VA, % Avfallskost n (vid 1900 l/v) kr/m2 inkl Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl Färrvärme företag Fjärrvärm e kr per MWh inkl

Läs mer

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2014-10- o 9 Svenskt Vattens statistik över V J~laxo.r.. 2.0.1.4....... Brukningsavgifter för en normalvilla, Typhus A Hela riket Vid presentationer och publiceringar - ange alltid Källa:

Läs mer

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 1 (3) Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016 Beslut om omfördelning Skolverket har beslutat att omfördela statsbidrag enligt bilaga. Beslutet har tagits med stöd i 2 förordning

Läs mer

www.villaagarna.se 1/5 2015-06-23

www.villaagarna.se 1/5 2015-06-23 Aneby E.ON 7 236 kr 7 172 kr 6 620 kr 616 kr 9% 770 kr 9% 64 kr 0,9% 80 kr 0,9% Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 6 512 kr 2 088 kr 32% 2 610 kr 32% 376 kr 4,6% 470 kr 4,6% Arvidsjaur Vattenfall 8

Läs mer

Sveriges vatten ochavloppsavgifter

Sveriges vatten ochavloppsavgifter Sveriges vatten ochavloppsavgifter En jämförelse mellan 2004-2005 Björn Nordlund, Förbundsutredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. TYPKUND 3 3. OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KOMMUNERNA 4 4. De högsta

Läs mer

Jämförelse av kommunala verksamheter mellan kommuner med olika ekonomiskt resultat 1

Jämförelse av kommunala verksamheter mellan kommuner med olika ekonomiskt resultat 1 Jämförelse av kommunala verksamheter mellan kommuner med olika ekonomiskt resultat 1 1 Studiens frågeställning och genomförande 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Studiens frågeställning 2 1.3 Studiens nyckeltal 2 1.4

Läs mer

Dagens Samhälle rankar landets skolkommuner

Dagens Samhälle rankar landets skolkommuner Dagens Samhälle rankar landets skolkommuner En fullständig förklaring till hur vi gjort rankningen finns i slutet på detta dokument, SKL, SCB, Arbetsförmedlingen / Bearbetat av Dagens Samhälle # Kommun

Läs mer

Avropsberättigade parter

Avropsberättigade parter Fabs AB Alvesta Kommun Aneby Kommun Aneby Miljö & Vatten AB (AMAQ) Arboga Kommun Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaurs Kommun Askersunds Kommun Askersundsbostäder AB Avesta Industristad Aktiebolag

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 40 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015

Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015 2016 Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015 31 % ekologiskt under 2015! 2016-05-30 EkoMatCentrum Informationscentrum för Ekologiska Produkter har samlat in statistisk för att kartlägga inköpen av ekologiska

Läs mer

TCO GRANSKAR: PAPPAINDEX 2008 #4/09. Pappaindex för 2008 med jämförande information från pappaindex 2007. 2009-04-03

TCO GRANSKAR: PAPPAINDEX 2008 #4/09. Pappaindex för 2008 med jämförande information från pappaindex 2007. 2009-04-03 TCO GRANSKAR: PAPPAINDEX 2008 #4/09 Pappaindex för 2008 med jämförande information från pappaindex 2007. 2009-04-03 Författare Lena Orpana Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost lena.orpana@tco.se

Läs mer

Folkbiblioteken i. Finspång 2008. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Finspång 2008. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Finspång lokala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens strategiska betydelse Utvecklingen mot ett samhälle där information och kunskap spelar en allt större roll är tydlig.

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 11. Senior alert

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 11. Senior alert Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 11 Senior alert Sammanfattning 17569 personer har observerats från särskilt boende, demensboende och korttidsboende i 177 kommuner. 31 procent hade ökad risk

Läs mer

Beräkningsbilaga. industri. Produktionskostnadsvärderad. Fastighetstaxering. När används produktionskostnadsmetoden. Byggnader med olämplig

Beräkningsbilaga. industri. Produktionskostnadsvärderad. Fastighetstaxering. När används produktionskostnadsmetoden. Byggnader med olämplig Beräkningsbilaga Fastighetstaxering Industri Produktionskostnadsvärderad industri Här följer en kort beskrivning av den värderingsmodell som används vid taxering av produktionskostnadsvärderad industri.

Läs mer

Beslutsbilaga. Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015

Beslutsbilaga. Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015 1 (17) Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015 Skolverket har beslutat om tilldelning av statsbidrag enligt nedan 5568148117 AMISGO AB Aktiebolag 180 16 24 000 49 200 24

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm

Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm Hyresförhandlingarna 2012 Bostadsföretag/motpart AN/ Privat Region Kommun/er Antal bostäder Totalt Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm Yrkande för bostäder Yrkandet i % Datum som yrkandet

Läs mer