Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)"

Transkript

1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl (ajournerat kl ) Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Kerstin Bäck (s) v. ordförande Marit Ragnarsson (c) 2:e vice ordförande Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Ej tjänstgörande ersättare Daniel Ericgörs (kd) Övriga deltagare Berit Lindström sekreterare Kristina Mellberg tf förvaltningschef miljö- och bygg Bengt Östblom gatuchef, Siw Michaelsson assistent gatukontoret, Staffan Jansson miljöinspektör/biolog, Dennis Westberg byggnadsinspektör, Hans Ekborg tf stadsarkitekt, Bengt Wester kommunrevisor, 044--del av 065 Dagney Hansson kommunrevisor, 044--del av 065 Utses att justera Justeringens plats och tid Sven Frejd Miljö- och byggnämndens exp kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Lindström Ordförande Justerande Lotta Bergstrand Sven Frejd Organ Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Miljö- och byggnämndens exp. Berit Lindström Justerande sign Utdragsbestyrkande

2 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 044 Dnr: 11/067 Yttrande över remiss Länsstyrelsen - Lokala trafikföreskrifter på enskilda vägar i Yttre Heden, Säters kommun. Ärendet x har skrivit till Länsstyrelsen där x önskar hastighetsbegränsning 50 km/tim på enskild väg söder om Rv 70 från norra anslutningen Kullsveden och sträckningen ner till Vikmanshyttevägen, samt norr om Rv 70 på enskilda vägen från korsningen Kärnan/Rv 70 norrut ca 800 m. x önskar även stoppskylt vid södra slingans anslutning till Vikmanshyttevägen. Länsstyrelsen ber att Miljö- och Byggnämnden yttrar sig i ärendet. Ärendets handläggning Ärendet har ej diskuterats på beredningen. Gatukontoret har varit i kontakt med ordföranden i Vägföreningen och han är positiv till förslagen. Motivering till beslut Med tanke på att 50 km/tim gäller genom hela byn Yttre Heden så är det logiskt att det även blir 50 km/tim på de nybyggda anslutningarna norr och söder om Rv 70. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att i svar till Länsstyrelsen tillstyrka x förslag. Justerande sign Utdragsbestyrkande

3 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 045 Delegationsbeslut trafikärenden, tiden tom Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 11/040, 11/041, 11/068 Dispens från trafikföreskrift Hemtjänsten 11/069 Beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 045. Justerande sign Utdragsbestyrkande

4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 046 Information, trafik A. Ombyggnad av Smedjebacksvägen. B. Konvaljvägen i Gustafs, hastighetsplan. Justerande sign Utdragsbestyrkande

5 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 047 Dnr: /195 Skedvi-Lövåsen 1:14 Klagomål på mögel i badrum Ärendet Miljö- och byggnämnden har , med utgångspunkt i anmälda hälsoproblem hos hyresgäster, förelagt ägarna till fastigheten att insända en rapport över en lägenhets hälsostatus. Ärendets handläggning Utifrån föreläggandet har fastighetsägaren tagit kontakt med Anticimex, där besiktningsmannen Lars Norström genomfört en besiktning och därefter insänt en rapport till Miljö- och byggkontoret. Motivering till beslut Vid besiktningen noterades visserligen en förhöjd fuktindikation i en mindre yta under badkaret, men bedömningen är ändå att skadan inte påverkar boendemiljön och ventilationen är god. Utifrån detta får nämndens föreläggande sägas vara uppfyllt. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar förklara sig nöjd med den inkomna redovisningen. Nämnden konstaterar att ingen anledning finns att betrakta boendet som olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening och har, under förutsättning att de av Anticimex föreslagna åtgärderna vidtas, inga ytterligare krav på fastighetsägarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande

6 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 048 Dnr: /59 Yttrande till Miljödomstolen - ansökan om ombyggnad av Tunsandammen Ärendet Miljödomstolen har översänt ansökan om ombyggnad av Tunsandammen för yttrande. AB Borlänge Energi har till Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt lämnat in en ansökan om ombyggnation av den s.k. Tunsandammen vid sjön Tunsans utlopp, ca 1 km väster om Stora Bråfall. Bakgrunden är dels att dammen anses vara i dåligt skick och kräva underhållsarbeten för att inte dammsäkerheten ska åsidosättas, dels att nuvarande damm inte har tillräcklig avbördningskapacitet för att klara höga flöden utan överrinning. Ärendets handläggning Kommunen har tidigare blivit tillfrågad om synpunkter i ärendet vid ett församråd. I samband med detta har vi uttalat att åtgärderna inte bör behöva innebära någon mer omvälvande påverkan på natur- eller kulturmiljön. Det tidigare ställningstagandet att ombyggnationen av dammanläggningen i sig måste anses motiverad och bör kunna ske utan några mer påtagliga negativa konsekvenser för natur- eller kulturmiljön kvarstår. Däremot innebär själva ombyggnadsskedet i sig konsekvenser och riskfaktorer, vilka måste beaktas. På några punkter finns också otydligheter i det beskrivande underlaget, vilka kan kräva förtydliganden. Till större delen innebär detta att Miljö- och byggkontorets tidigare lämnade synpunkter kvarstår. Ett yttrande med mer detaljerade synpunkter har upprättats av Staffan Jansson. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar anta upprättat förslag till yttrande som sitt. Justerande sign Utdragsbestyrkande

7 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 049 Delegationsbeslut miljöärenden, tiden tom /26 Skedvi Prästgård 1:14 Säterbostäder AB Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2011/32 Backa 93:3 Gustafskorv AB Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2011/21 Morkullan 2 Svenska Statoil AB Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2010/496 Enbacka 19:193 x Registrering av yrkesmässig hygienisk verksamhet (fotvård). 2011/36 Övre Heden 5:24 x Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2007/231 Krukbo 1:2 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2011/40 Folkets hus Polismyndigheten i Dalarna Falun/Borlänge Yttrande över ansökan om tillstånd för offentlig tillställning. 2010/282 Jätten 4 Dala Elnät AB Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2007/229 Skedvi-Källberget 2:3 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2007/171 Kråkbacken 1:2 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2007/232 Skedvi-Källberget 2:6 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

8 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Forts. Mbn /228 Landa 28:2 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2006/260 Landa 16:13 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2011/37 Morkullan 5 Hong Fo Take Away AB/ Caféhörnan Beslut om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registrering. 2007/172 Kökelbo 1:2 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2011/54 Grenen 9 Annas Hembageri Beslut om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registrering. 2010/327 Orrsta 2:3 x Beslut om inplacering i riskklass och fast årlig avgift för livsmedelskontroll. 2010/226 Mora 13:67 Kostenheten Beslut om inplacering i riskklass och fast årlig avgift för livsmedelskontroll. 2010/239 Yxan 5 x Beslut om inplacering i riskklass och fast årlig avgift för livsmedelskontroll. 2011/56 Skedvi Kyrkby 34:2 x Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2011/63 Stora Skedvi skola Polismyndigheten i Dalarna Yttrande över ansökan om tillstånd för offentlig tillställning. Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

9 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn /64 Gruvparkeringen Polismyndigheten i Dalarna Yttrande över ansökan om tillstånd för begagnande av offentlig plats. 2011/61 Bikupan 3 Säterbostäder AB Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. Beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 049. Justerande sign Utdragsbestyrkande

10 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 050 Information, Miljö A. Länsstyrelsens rapport Främmande musslor i Kårtyllasjöarna 2010 B. Nya naturminnen för ekar i Våbäck. C. Tillsyn Bispbergs klack Justerande sign Utdragsbestyrkande

11 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 051 Dnr: 10/433 Gruvriset 4:28, Säter ombyggnad/ändrad användning, inredande av gammal gruvlokal till enbostadshus Sökande x Ärendet Ärendet avser bygglov för ändrad användning av en gammal gruvlokal som idag används som verkstad till bostad. Fastigheten ligger strax utanför gällande områdesbestämmelser för Bispbergs gruva men ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljövård. Ärendets handläggning Ärendet har skickats på remiss till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet Olle Lind som meddelar att dom är positiva till åtgärden såvida de yttre ändringarna sträcker sig till de som är redovisade i bygglovsansökan. Remiss har även skickats till Kulturnämnden som svarar att de inte har något att erinra mot den sökta ombyggnaden. Bispbergs byförening har hörts och ställer sig positiv till ombyggnaden. Grannar har hörts. Inga yttranden har inkommit. VA-enheten har muntligen tillstyrkt byggnationen. Motivering till beslut Kraven i Plan- och Bygglagen (PBL) 8 kap.12 anses uppfyllda. Enligt redovisade åtgärder i bygglovansökan tas hänsyn till krav på varsamhet vid ny-, till-, eller ombyggnad enligt PBL kap 3 10 samt krav på att byggnad i kulturhistoriskt bebyggelseområde ej får förvanskas PBL 3 kap 12. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av PBL 8 kap. 12. Upplysningar/Övrigt Bygganmälan är redan inlämnad Byggsamråd ska hållas innan byggnationen påbörjas Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska tecknas VA-enhetens föreskrifter ska gälla (anslutningsavgift spillvattenledning) Eldstad/braskamin/rökkanal ingår i bygglovet Anmälan till miljö- och byggnämnden då åtgärden påbörjas (inom 2 år) Begäran om slutbevis då åtgärden slutförts (inom 5 år) Slutbevis kommer att utfärdas när samtliga intyg inkommit enligt kontrollplanen PBL Avgift: 6.076:- inkl bygganmälan (faktura översänds senare) Justerande sign Utdragsbestyrkande

12 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 052 Dnr: 11/042 Kungsgården 1, Säter tillbyggnad av kontorshus Sökande Säters kommun Fastighetskontor, Rådhuset, Säter. Ärendet Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av kontorshus med utrymme för ett reservkraftverk till kommunens IT-avdelningen. Reservkraftverket är en dieselmotor med batteri stöd. Den andra tillbyggnaden är tänkt som en entré del. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Ytan för sökt åtgärd är 32 kvm. Ärendets handläggning Fastigheten används idag som kontor för kommunens IT avdelning och ligger inom detaljplaneområde för Kungsgårdsskolan. Detaljplanen har för området beteckning q vilket innebär värdefull miljö. Ändring av byggnad får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Enligt detaljplanen är marken där sökt åtgärd prickmarkerad dvs mark som inte får bebyggas beslöt Byggnadsnämnden att riva två byggnader samt en tillbyggnad på fastigheten som i dag är tänkt att byggas till för att ordna fler parkeringsplatser. Grannar är ej hörda. Motivering till beslut Fastigheten är omgiven av prickmark men även om lov för sökt åtgärd beviljas kommer det att finnas gott om prickmark kvar. Åtgärden kommer inte att påverka närmast belägna fastigheter på ett oacceptabelt sätt. Kraven i Plan- och Bygglagen (PBL) 8 kap. 11 gällande mindre avvikelse från detaljplanen anses uppfyllda. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar 1. bevilja bygglov för tillbyggnad av kontorshus med stöd av (PBL) 8 kap. 11 gällande mindre avvikelse från detaljplan 2. fasad ska vara putsad och taklutning ska överensstämma med befintlig taklutning Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

13 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn Val av färg och material på tillbyggnadens exteriör ska ske i samråd med stadsarkitekten. Upplysningar/Övrigt Bygganmälan inlämnas senast 3 veckor före byggstart. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd erfordras ej. Anmälan till miljö- och byggnämnden då åtgärden påbörjas (inom 2 år) samt då åtgärden slutförts (inom 5 år). Avgift: 3.045:- inkl bygganmälan (faktura översänds senare) Justerande sign Utdragsbestyrkande

14 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 053 Dnr: 10/175 Rätten 1, Säter ändrad användning från garage till bageriverksamhet Sökande x Ärendet Ärendet avser bygglov för ändrad användning från garage till ett mindre bageri med brödförsäljning. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och består av ett enbostadshus med friliggande garage. Sökande vill starta verksamheten försiktigt för att se vilket intresse som finns. Öppettider för butiken planeras till en början vara Lördag till Söndag 07:00-16:00 för att senare ev. förlängas Torsdag till Söndag. Åtgärden strider mot gällande planbestämmelser beträffande byggnadens nyttjande. Området får endast användas för bostadsändamål. Ärendets handläggning söktes lov för åtgärden. Svar på remiss från Miljökontoret som inte vet om verksamheten kommer att förorsaka luktolägenheter och föreslår ett tidsbegränsat bygglov återtagen ansökan lämnades ansökan om lov in igen. När sökanden informerades om vad som gäller för tidsbegränsade lov enligt nya regler fom. 1 januari 2008 begärde sökanden att ärendet fick vila. Nu vill sökanden att ärendet prövas för ett tidsbegränsat bygglov. Grannar/sakägare har beretts tillfälle att yttra sig, ingen erinran har inkommit. Gatukontoret är tveksamma till åtgärden, det är svårt att veta hur kundtrafiken kommer att se ut, vägen till fastigheten avslutas med en vändplan. Motivering av förslag till beslut Kraven i Plan- och Bygglagen (PBL) 8 kap. 14 gällande tidsbegränsat bygglov samt 8 kap. 11 gällande mindre avvikelse från detaljplanen anses uppfyllda. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar bevilja tidsbegränsat bygglov med stöd av PBL 8 kap. 14 samt 11 för ändrad användning från garage till bageriverksamhet. Giltighetstid t o m Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

15 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn 053 Upplysningar/Övrigt Bygganmälan inlämnas senast 3 veckor före byggstart Byggsamråd ska hållas innan byggnationen påbörjas Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd erfordras ej Anmälan till miljö- och byggnämnden då åtgärden påbörjas (inom 2 år) Begäran om slutbevis då åtgärden slutförts (inom 5 år) Slutbevis kommer att utfärdas när samtliga intyg inkommit enligt kontrollplanen PBL Senast 2 veckor innan lokalen tas i bruk ska anmälan om registrering av livsmedelshantering göras. Avgift: 4.053:- inkl bygganmälan (faktura översänds senare) Justerande sign Utdragsbestyrkande

16 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 054 Dnr: 11/052 Gösen 4, Säter - utvändig ändring av enbostadshus, byte av fönster Sökande x Ärendet Ärendet avser byte av fönster till vridbara fönster i aluminium, i första hand på övervåningen. De ska se lika ut som befintliga fönster. Motiv till att byta fönster är att det är för farligt att putsa utåtgående fönster på övervåningen när man blir äldre. Åtgärden är bygglovpliktig eftersom fastigheten är belägen inom områdesbestämmelser för Säters innerstad som är ett kulturhistoriskt riksintresse. Utöver plan- och bygglagens generella lovplikt innehåller områdesbestämmelserna en planbestämmelse om utökad lovplikt för utbyte, flyttning eller igensättning av fönster eller ytterdörrar. Ärendets handläggning Föreslaget utförande med vridbara fönster i aluminium överensstämmer inte med områdesbestämmelserna som anger att fönster ska vara utformade med traditionell mittpost och spröjsning samt att utseende och kvalitet ska väljas i överensstämmelse med originalutförande eller i utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. Motivering till beslut Byte till fönster med utseende och kvalitet enligt ansökan är inte förenligt med områdesbestämmelserna för Säters innerstad. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av områdesbestämmelserna och PBL 3 kap 10 och 12, inte bevilja bygglov för byte till fönster med utseende och kvalitet enligt ansökan. Avgift: 0:- (pga områdesbestämmelser Säters innerstad) Ang. överklagan se bilaga Justerande sign Utdragsbestyrkande

17 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 055 Dnr: 10/366 Gösen 5, Säter - tillbyggnad av enbostadshus samt utvändig ändring, byte av fönster Sökande x Ärendet Ärendet avser utbyggnad av en entréhall mot gården i samma omfattning som en tidigare utbyggnad som revs Ärendet avser även byte av fönster till nya energifönster med aluminiumklädd utsida. En utbyggd del av vardagsrummet mot gården från 1988 är redan utförd med energifönster med aluminiumklädd utsida. Ärendet har även kompletterats att omfatta byte av fasadpanel som anknyter till byggnadens tidigare utseende. Ovanstående åtgärder är bygglovpliktiga eftersom fastigheten är belägen inom områdesbestämmelser för Säters innerstad som är ett kulturhistoriskt riksintresse. Utöver plan- och bygglagens generella lovplikt innehåller områdesbestämmelserna en planbestämmelse om utökad lovplikt för utbyte av fasad- och takmaterial och utbyte, flyttning eller igensättning av fönster eller ytterdörrar. Ärendets handläggning Av kompletteringar till ansökan om bygglov framgår att den sökande avser att ersätta befintliga fönster med energifönster med aluminiumklädd utsida, försedda med löstagbar spröjs. Avsikten är också att alla fönster i bottenvåningen ska vara utförda som fasta fönster medan de på övervåningen ska vara öppningsbara. Utförandet innebär enluftsfönster med två horisontella och en smal vertikal spröjs. Föreslaget utförande överensstämmer inte med områdesbestämmelserna som anger att fönster ska vara utformade med traditionell mittpost och spröjsning samt att utseende och kvalitet ska väljas i överensstämmelse med originalutförande eller i utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. Motivering till beslut Byte till fönster med utseende och kvalitet enligt ansökan är inte förenligt med områdesbestämmelserna för Säters innerstad. Övriga åtgärder är förenliga med områdesbestämmelserna. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar 1. byte av fönster: med stöd av områdesbestämmelserna och PBL 3 kap 10 och 12, inte bevilja bygglov för byte till fönster med utseende och kvalitet enligt ansökan för byggnadens gavelfasader och fasad mot Vattugränd. Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

18 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn tillbyggnad: bevilja bygglov enligt ansökan. 3. byte av fasadpanel: bevilja bygglov för byte av fasadpanel. Utformning och utförande ska ske i samråd med stadsarkitekten. Avgift: 1.190:- (faktura översänds senare) Ang. överklagan se bilaga Justerande sign Utdragsbestyrkande

19 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 056 Dnr: 10/291 Detaljplan för del av området Folieraren/Förgyllaren , 201 Ärendet Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde , 131, att ge Miljö- och byggnämnden i uppdrag att ändra en del av den gällande detaljplanen för området Folieraren/Förgyllaren i Mora by, Gustafs. Detaljplanen görs för att ny småhusbebyggelse ska kunna uppföras inom en del av området som idag är planlagt för flerbostadshus. Planen görs även för att förlänga en lokalgata samt justera prickmark (mark som inte får bebyggas) för tre befintliga villatomter. Planförslagets markanvändning är samma som i gällande detaljplan och innebär inga verksamheter som är störande för omgivningen, varför planens påverkan på omgivningen är marginell. Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 miljöbalken behöver därmed inte upprättas. Ärendets handläggning Detaljplanen har inte bedömts vara av intresse för någon utanför den närmaste kretsen av grannar och kan därför hanteras med enkelt planförfarande. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar 1. godkänna förslaget till detaljplan för del av området Folieraren/Förgyllaren för samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande efter komplettering av plankarta, planbestämmelser samt planbeskrivning. 2. behov av miljöbedömning bedöms ej föreligga , 056 Ärendets fortsatta handläggning Detaljplanen har hanterats enligt reglerna för enkelt planförfarande. Planen har varit föremål för samråd under perioden Synpunkter som inkommit under samrådet redovisas i ett särskilt utlåtande som bifogas planhandlingarna. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar 1. godkänna Miljö- och Byggkontorets särskilda utlåtande. 2. anta förslaget till detaljplan för del av området Folieraren/Förgyllaren. Justerande sign Utdragsbestyrkande

20 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 057 Dnr: 11/110 Tekniska riktlinjer för utformning av fönster i områden med områdesbestämmelser Ärendet Marit Ragnarsson väcker ärende om tekniska riktlinjer för utformning av fönster i områden med områdesbestämmelser. Ärendet diskuteras. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att utarbeta tekniska riktlinjer för utformning av fönster i områden med områdesbestämmelser. Justerande sign Utdragsbestyrkande

21 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 058 Dnr: 10/085 Ny rutin för Försvarsmaktens intressen i remissärenden Länsstyrelsen föreslår att ny rutin upprättas för lov och förhandsbesked i Säters kommun för att säkra att Försvarsmaktens intressen tillgodoses för de nya samrådsområdena. Kommunen kommer att remittera bygglovärendena och förhandsförfrågningar som berör samrådsområden direkt till Försvarsmakten i samband med ordinarie remissförfarande. Detta innebär att Försvarsmaktens synpunkter kan tas omhand direkt i handläggningen av ärendet. Om Försvarsmakten har haft synpunkter/invändningar ska kommunen skicka kopia på beslutet till Länsstyrelsen. På detta sätt kan Länsstyrelsen utöva sin tillsyn enligt plan- och bygglagen och avgöra om 12:4-förordnande behöver inrättas. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att följande ärenden alltid ska remitteras till Försvarsmakten: Kommuntäckande översiktsplaner, tematiska tillägg till och fördjupningar av översiktsplaner avseende vindkraftverk, planer och lovärenden inom angivna samrådsområden samt alla ärenden avseende höga objekt. Justerande sign Utdragsbestyrkande

22 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 059 Delegationsbeslut byggärenden, tiden tom /045 Asken 3 och Asken 8 Klippingens Fastigheter AB Beslut om lägenhetsnummer. Beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 059. Justerande sign Utdragsbestyrkande

23 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 060 Presentation av kommunrevisorerna Ärendet Kommunrevisorerna Bengt Wester och Dagney Hansson presenterar sig och informerar om kommunrevisionen. Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

24 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 061 Budgetuppföljning Kristina Mellberg redovisar budgetutfall för februari månad. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

25 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 062 Verksamhetsuppföljning Kristina Mellberg rapporterar från verksamheten. Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

26 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 063 Internkontrollplan för Miljö- och Byggnämnden rapport och förslag till plan 2011 Ärendet Varje år ska nämnd anta en särskild plan för innevarande års granskning/ uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från en väsentlighetsoch riskbedömning. Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till internkontrollplan för 2011 samt rapportering av internkontrollplan för Beslutsunderlag Internkontrollplan för Miljö- och Byggnämnden 2010 har utförts enligt plan utan anmärkning. Förslag till ny internkontrollplan för Miljö- och Byggnämnden Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar 1. godkänna rapport om utförd internkontrollplan för anta kontrollplan för Justerande sign Utdragsbestyrkande

27 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 064 Ändring av miljötaxa, värmepumpar Tf förvaltningschef Kristina Mellberg föreslår följande ändring av miljötaxan. Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET mm Anmälan Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme u mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 förordningen (1989:899) Om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: Värmepump utanför skyddsområde 2 h Beslut Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade förslaget. Justerande sign Utdragsbestyrkande

28 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 065 Dnr: 11/111 Förslag till ny plan- och bygglovtaxa 2011 Ärendet En ny plan- och bygglag träder i kraft 2 maj Förändringarna i nya PBL handlar exempelvis om en förnyad strategisk översiktsplanering, förenklingar av planprocessen samt nya krav på bygglovprövningen och kontrollen av byggprocessen. Som stöd och underlag till kommunens taxesättning har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en taxemodell. Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. Den förslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på grundval av ändringar i det allmänna prisläget och fastställs för helt kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska behövas för att kompensera kostnadsökningar. Ärendets handläggning Förvaltningen har under arbetet haft ett samarbete med närliggande kommuner för att få en samstämmighet i taxorna. Yrkanden Marit Ragnarsson (c): Yrkar på återremiss med följande motiv: De högre avgifterna för bebyggelse utanför detaljplaneområde behöver ses över för att se om de verkligen är försvarbara. Därtill bör möjligheten undersökas att erbjuda sökanden mervärden i form av teknisk rådgivning (t ex energirådgivning) som bättre kan motivera den höjda avgiften samt möjligheten att differentiera taxan så att energieffektivt byggande stimuleras. Ulla Hjort (s): Yrkar på att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på återremiss eller om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Reservation Sven Frejd (c) reserverar sig till förmån för Marit Ragnarssons yrkande. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige med stöd av 12 kap. 10 plan- och bygglagen att anta bilagda taxa för prövning enligt plan och bygglagen, bilaga nr 1. Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

29 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn 065 Miljö- och byggnämnden beslutar 1. föreslå kommunfullmäktige att justeringsfaktorn (N) ska vara 0,8 i enlighet med SKLs förslag. 2. uppdra åt presidiet att göra mindre justeringar av taxan inför kommunfullmäktiges beslut om så behövs. Justerande sign Utdragsbestyrkande

30 Bilaga nr 1 till MBN-protokoll , 065 Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN

31 Innehåll Inledning...4 Utgångspunkter...4 Allmänna regler om kommunala avgifter...5 Kommunallagen...5 Självkostnadsprincipen...5 Likställighetsprincipen...6 Retroaktivitetsförbudet...7 Plan- och bygglagen...7 Administrativa rutiner...8 Kommunfullmäktiges beslut om taxa...8 Överklagande av beslut om taxa...8 Avgiftsbeslut i enskilda ärenden...8 Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän...8 Mervärdesskatt...9 Vad avgiftsbeslut bör innehålla...9 Avgiftsbestämning...9 Antagande av taxan...9 Betalning av avgift...9 Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall...10 Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa...11 Beräkning av avgifter enligt taxan...11 Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter...11 Exempel på beräkning av avgift...13 Avräkning...13 Tabell 1 Objektsfaktorer...14 Tabell 2 Tidersättning...15 Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra...15 Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter...18 Tabell 7 Avgift för besked...19 Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar...21 Tabell 11 Nybyggnad Bygglovavgift...22 Tabell 12 Tillbyggnad

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

Plantaxa. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE GÄLLER FRÅN OCH MED Örebro kommun. Stadsbyggnad. orebro.

Plantaxa. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE GÄLLER FRÅN OCH MED Örebro kommun. Stadsbyggnad. orebro. Plantaxa Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-03-29 GÄLLER FRÅN OCH MED 2017-04-01 Örebro kommun Stadsbyggnad orebro.se Innehåll Inledning... 1 Utgångspunkter... 1 Allmänna regler om kommunala

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden.

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. 203-0-02 (9) BYGGLOVSTAXA 203 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 9 november 202 66 Inledning Kommunens rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Denna taxa gäller för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm Ansvarig Kommunfullmäktige Dokumentnamn Upprättad av Kjell Ekstam, byggnadsinspektör Berörda verksamheter Miljö- och byggenheten Reviderad 2014-09-18 er markerade med en * börjar gälla 2014-10-15 Fastställd

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 för Bollebygds kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-22 103 INLEDNING Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnads- och miljönämnden att ta ut en avgift i ärenden

Läs mer

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan Taxan gäller fr.o.m. den 1 juli 2011 Fastställd

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 VÄRMDÖ KOMMUN Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 200.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 200.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 200.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2011-06-27 78 2011-08-01 2011/481 BYGGLOVSTAXA GÄLLANDE PLAN- OCH BYGGLAGEN [Skriv text] - Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 SAMHÄLLSSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-06-242015-12-29 1 (9) Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 LUDVIKA KOMMUN 2 (9) Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 3 Kommunallagen... 3 Likställighetsprincipen...

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 2011-09-23 1(14) PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 Berör avgifter för planer (KS), bygglovshantering (MN) och mätningsverksamhet (SBN). Lila text indikerar justering mot tidigare taxa. Taxan är fastställd i

Läs mer

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa Nuvarande taxa Föreslagen taxa Nybyggnad bostad eller annan byggnad 120 m2 10 784 14 244 Nybyggnad bostad eller annan byggnad 250 m2 13 280 17 805 Komplementbyggnad 50 m2 2 400 3 082 Komplementbyggnad

Läs mer

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m.

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. 2011-03-24 Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. Godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-24, MBN 50 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02, Kf

Läs mer

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med Plantaxa Beslutad av Kommunfullmäktige: 2014-11-24 19/14:2 Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Inledning... 3 Planbesked... 3 Planavgift i avtal eller i samband med bygglov... 3 Beräkning av avgift...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige den 28 april 2011, 110 Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN 2011-05-02 1 Innehåll Inledning... 4 Utgångspunkter... 4 Allmänna regler om kommunala

Läs mer

Bygglov, kart- och mättaxa

Bygglov, kart- och mättaxa 2011-03-21 Bygglov, kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige i Mora 2011-06-20, 51 Antagen av kommunfullmäktige i Orsa 2011-05-30, 28. 1 Inledning Denna taxa bygger på Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering.

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering. Antagen av KF 2014-10-27 Gäller fr.o.m. 2014-11-26 TAXA FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för Upprättande, ändring

Läs mer

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60 Tabell 17 Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för bygglov m m KFS 084 revision 00 TAXA ANTAGEN: 2011-05-30 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-05-30 ERSÄTTER: - Antagen av kommunfullmäktige i Sala 2011-05-30 Antagen

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011:22 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-27, reviderad 2011-08-29 Gäller fr. o m 2011-05-02 Inledning Avgifterna enligt

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2011

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2011 Maj 2011 Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011. I och med lagändringen får byggnadsnämnden,

Läs mer

Plantaxa för Värmdö kommun 2013

Plantaxa för Värmdö kommun 2013 VÄRMDÖ KOMMUN 2012-07-24 Plantaxa för Värmdö kommun 2013 (Antagen i kommunfullmäktige 2012-0x-xx, xx) Allmänt om avgifter och taxor inom kommunen Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa 3 Betalning

Läs mer

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Sidan 1 av 35 SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Justeringsfaktor

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:11-206 Plan- och bygglovstaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 77 1 Taxebestämmelser... 2 Tabell 1 Objektsfaktorer... 5 Tabell 2 Tidersättning... 6 Tabell 3 Underrättelse

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 06.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 007-1-17 170 008-01-01 007/570-06 Kf 014-01-7 5 014-03-01 013/866 TAXA FÖR KARTMATERIAL OCH UTSÄTTNING Faktor

Läs mer

FÖR PLAN- OCH BYGGVERKSAMHETEN

FÖR PLAN- OCH BYGGVERKSAMHETEN FALKENBERGS KOMMUNS 2.4 FÖRFATTNINGSSAMLING TAXA FÖR PLAN- OCH BYGGVERKSAMHETEN STADSBYGGNADSKONTORET 2012-09-20 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-11-27 PLAN- OCH BYGGVERKSAMHETEN Inledning 2 Allmänna regler om kommunala

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa.

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. 1 (19) Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. Gäller fr.o.m. 2011-08-01 Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 86 Denna taxa gäller för de delar av miljö- och byggnämndens verksamhet

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa 1 (25) Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Gäller från 1 januari 2015 Godkänd av Bygg- och trafiknämnden 2014-10-21 164 Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 1 (25) 2011-04-28 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa Denna taxa gäller för Bygg- och Trafiknämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) eller kommunallagen

Läs mer

69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81

69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 23(30) KOMMUNSIYRElSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81 En ny plan- och bygglovstaxa har tagits fram av Sveriges

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa RONNEBY KOMMUN Plan- och bygglovtaxa 2011 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-16, 159 REVIDERAD GENOM BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-29, 82 1 Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Denna taxa gäller för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare Dokumentnamn TAXA FÖR PLAN OCH BYGGLOV Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa 2015:261-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Miljö- och byggkontoret Beslutad Giltighetstid 2015-08-24

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN 2015-01-01

Plan- och bygglovtaxa INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN 2015-01-01 Plan- och bygglovtaxa INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN 2015-01-01 Sid 2 Innehåll Inledning... 3 Utgångspunkter... 3 Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen... 4 Självkostnadsprincipen...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN 2011-05-02

Plan- och bygglovtaxa INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN 2011-05-02 Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN 2011-05-02 1 Innehåll Inledning...4 Utgångspunkter...4 Allmänna regler om kommunala avgifter...5 Kommunallagen...5 Självkostnadsprincipen...5

Läs mer

1. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa

1. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 31 i 1 (25) PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13, 67 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-06-18, 92 Gäller fr o m 2012-07-01 1. Bestämmelser om plan-

Läs mer

Taxa för verksamhet enligt planoch bygglagen inklusive mätoch

Taxa för verksamhet enligt planoch bygglagen inklusive mätoch Författningssamling i Taxa för verksamhet enligt planoch bygglagen inklusive mätoch karttaxa Beslutad av kommunfullmäktige 2014-10-21, 173 Giltig från och med 2015-01-01 Metadata om dokumentet Dokumentnamn

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Kart- och Mättaxa fr.o.m 2011-05-02 Plan- och bygglovtaxa 2011 0 Innehåll Administrativa rutiner... 2 Avgiftsbestämning... 2 Antagande av taxan... 2 Betalning av avgift...

Läs mer

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37)

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37) författningssamling 1 (37) Plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för brandfarliga varor i Svedala kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-09, 81, med ändring 2012-04-16, 79, Gäller från 2014-04-11,

Läs mer

Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014

Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut Gäller from KF 2013/91 2014-01-01 Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014 Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet i Bergs kommun. Avgifterna tas ut med

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m.

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2011-07-01 xx xx Antagen: KF 47/2011 Dnr: 11/KS 159-206 2015 BYGGADSÄMDE TAXA för bygglov, bygganmälan, kartor mätning, strandskyddsdispens m.m. = 44,5

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 309:1 Plan- och bygglovtaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-19 Gäller fr o m 2013-07-01 Allmänna regler om kommunala avgifter Kommunallagen Kommunernas rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Författningssamling 300.3

Författningssamling 300.3 Författningssamling 300.3 Taxa för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglovsområdet Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13, 102 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Inledning Denna taxa gäller

Läs mer

PLAN- och BYGGLOVTAXA 2011. för SUNNE KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

PLAN- och BYGGLOVTAXA 2011. för SUNNE KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-12 PLAN- och BYGGLOVTAXA 2011 för SUNNE KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-02, 91 Ändrad av Miljö-, plan- och byggnadsnämnden 2011-11-09, 92 Ändrad av Miljö-,

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen.

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Styrande dokument Senast ändrad 2011-08-19 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Byggnadsnämnden Dokumentnamn Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Fastställd/Upprättad

Läs mer

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Mariestad Töreboda Gullspång Taxan gäller från och med 1 oktober 2010 Antagen med kommunfaktor 0,9 av Kommunfullmäktige i Mariestad Antagen med

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 X Antagen av Tillsynsnämnden 2012-08-22 X Innehåll Inledning 3 Allmänna regler om kommunala avgifter 3 Kommunallagen 3 Självkostnadsprincipen

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa. inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa. inklusive kart- och mättaxa Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner 2016-10-10 BN verksamhetsplan och budget: Bilaga 1 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner Gäller från och med 2017-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-28

Läs mer

Bygglovstaxa Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 24 februari 2016, 9

Bygglovstaxa Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 24 februari 2016, 9 Bygglovstaxa 2016 Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 24 februari 2016, 9 Innehåll 1 Formella grunder för avgifter inom plan- och bygglovsverksamheten... 3 1.1 Regler i kommunallagen... 3 1.2 Självkostnadsprincipen...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2015

Plan- och bygglovstaxa 2015 Stadsbyggnadskontoret Plan- och bygglovstaxa 2015 inklusive mät- och karttaxa reviderad efter beslut i BN 2012-10-30 och uppdaterad med prisbasbelopp för 2015 2 Denna taxa gäller för delar av byggnadsnämndens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Inledning Kf 53/2011 2011-06-08 Mbn 14 1 Myn 9/12 2012-02-01 ändring Myn 119/12 2012-06-12 ändring Myn 229/12 2012-12-05 ändring Kf 83/14 2014-07-01 ändring

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Vetlanda kommun Miljö- och byggförvaltningen Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-18 105 Antagen av miljö- och byggnämnden 2011-03-30 29 Reviderad av miljö- och byggnämnden 2014-01-28

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Kungsbacka kommun Avser plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet Byggnadsnämndens förslag 2011-07-13, enligt beslut 2011-09-01 213 Reviderat 2011-09-29 247 Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND 1 FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND - - 2 Innehåll 1 Inledning...4 1.1 Kommunallagen...4 1.2 Plan- och bygglagen...4 2 Taxebestämmelser...5

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5) 2011-03-14 1 (5) Plats och tid Ramnäs konferens Måndagen den 14 mars 2011, klockan 15.30 16.10 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny Andersson (V) Erkki

Läs mer

ESLÖVSES. Plan- och bygglovstaxa för Eslövs kommun INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA

ESLÖVSES. Plan- och bygglovstaxa för Eslövs kommun INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA ESLÖVSES Plan- och bygglovstaxa för Eslövs kommun INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA 1 Innehåll Inledning... 4 Utgångspunkter... 4 Allmänna regler om kommunala avgifter... 5 Kommunallagen... 5 Självkostnadsprincipen...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa [Skriv text] Vi tillämpar Sveriges Kommuner och Landstings förslag till planoch bygglovtaxa från 2011, som är antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2011. Prisbasbeloppet ändras årligen och är 44 000

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Plan- och bygglovtaxa Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.07) Antagen av kommunfullmäktige, 85 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Taxa för byggnadsnämndens verksamhet 2011-05-02, rev 2012-09-12 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-18 KF 152 BYGGNADSNÄMNDEN Innehåll Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter... 3 Tabell 1 Objektsfaktorer...

Läs mer

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Nässjö kommun Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ALLMÄNNA REGLER OM KOMMUNALA AVGIFTER...1 Kommunallagen...1

Läs mer

Taxa för Planbesked 2012

Taxa för Planbesked 2012 Taxa för 2012 Antagen av Kommunfullmäktige 27 februari 2012 Förord Den nu omarbetade plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), gäller från och med 2011-05-02. Den nya plan- och bygglagen ger kommunstyrelsen

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2013

Vad kostar bygglovet? 2013 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2013 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

Plan-, bygglov samt kart- och mättaxa

Plan-, bygglov samt kart- och mättaxa 2014-08-14 1 Plan-, bygglov samt kart- och mättaxa MARS 2011 2014 2014-08-14 2 Inledning... 4 Utgångspunkter... 4 Allmänna regler om kommunala avgifter... 5 Kommunallagen... 5 Självkostnadsprincipen...

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2012

Vad kostar bygglovet? 2012 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2012 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Taxa för Planverksamhet 2017

Taxa för Planverksamhet 2017 Taxa för Planverksamhet 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-11-24, 202 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 1. Bestämmelser om plantaxa 5 Beräkning av avgifter enligt taxan... 5 Beräkningsfunktioner i taxan...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA gällande fr.o.med 2011-05-02 [Skriv text] 1 Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya planoch bygglagen som träder i kraft

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23.

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Dnr KS 2011/546 2 1. Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2011-06-22 76 Ansvarig: Miljö- och byggchef Revideras: Vid behov Följas upp: PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA INKL. KART- OCH MÄTTAXA

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa, Bräcke kommun Plan- och bygglovstaxa Gäller från om med 1 juni 2015 1 Plan- och bygglovstaxa, Bräcke kommun Sida 1 (35) Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser... 3 1.1 Kommunallagen...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-18 XX 2 Innehåll Inledning 3 Allmänna regler om kommunala avgifter 3 Kommunallagen 3 Självkostnadsprincipen 3 Plan- och bygglagen 3 Bestämmelser

Läs mer

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014 Inklusive kart- och mättaxa foton: www.fotoakuten.se Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014 Innehållsförteckning Förord... 3 KAPITEL 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FEBRUARI 2012 FEBRUARI 2012 Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-26, KF 78 Förslag till ändringar: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA LULEÅ KOMMUN 1 (28) PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA Denna taxa gäller för miljö- och s hantering av plan- och byggärenden. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, plan- och byggförordningen

Läs mer

Taxa för kart- och mätverksamheten 2015 Arboga kommun

Taxa för kart- och mätverksamheten 2015 Arboga kommun Taxa för kart- och mätverksamheten 2015 Arboga kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx, xx Tekniska nämnden 2014-09-17, 100 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 1 1. Bestämmelser om kart- och mättaxan 3

Läs mer

Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA

Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA Miljö- och bygglovnämnden Mbn 126 Kommunstyrelsen Ks 207 Antagen av kommunfullmäktige Kf 120 2014-06-24 2014-09-01 2014-09-22 1 Innehåll Inledning...

Läs mer

Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun

Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun gäller fr.o.m. 2011-05-19 Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-19 1 1 Inledning... 4 1.1 Kommunallagen... 4 1.2 Plan- och bygglagen... 4

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Datum 2011-11-01

Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Datum 2011-11-01 Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Datum 2011-11-01 UTSÄNDNING NR 6 AVSNITT NR 2.2 1/29 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA INKL KART- OCH MÄTTAXA Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-08, 56. (Dnr 227/2011). INNEHÅLL

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa 2015-09-24 Bn 409 Bilaga A 1 (34) Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 1 januari 2016 Fastställd av kommunfullmäktigen den17 november 2015 191 2 (34) Innehållsförteckning

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Revidering Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Förslag byggnadsnämnden 2013-11-05 176 Rev tabell 1 och 11, 2014-02-04 Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-29 1 Innehåll Innehåll...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2014

Plan- och bygglovstaxa 2014 g Stadsbyggnadskontoret Plan- och bygglovstaxa 2014 inklusive mät- och karttaxa reviderad efter beslut i BN 2012-10-30 och uppdaterad med prisbasbelopp för 2014 2 Denna taxa gäller för delar av byggnadsnämndens

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Helsingborgs stads Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 2 maj 2011 antagen av kommunfullmäktige 2011-0-27 kf 50 stadsbyggnadsnämnden stadsbyggnadsförvaltningen Järnvägsgatan

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Mät- och karttaxa Fastställd i kommunfullmäktige den 14 april 2011 1 Innehåll Kapitel 1...4 Allmänna regler om kommunala avgifter...4 Kommunallagen...4 Självkostnadsprincipen...4

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Styrdokument, riktlinjer Kontoret för samhällsbyggnad 2014-04-30 Reshne Gadan 08-590 970 00 Väsby Direkt Dnr Fax 08-590 733 37 KS/2014:184 reshne.gadan@upplandsvasby.se Plan- och bygglovtaxa inklusive

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2011 Nr 8 TAXA ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) Antagen av kommunfullmäktige den 7 juli 2011 151 Gäller fr.o.m. 2011-07-08 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och med 1 januari 2012.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och med 1 januari 2012. Styrdokument, riktlinjer Stadsbyggnadskontoret 2011-10-07 Eva Klermyr 08-590 974 11 Dnr eva.klermyr@upplandsvasby.se BN/2011:388 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och

Läs mer

Älvsbyns kommuns styrdokument för bygglovstaxa (inklusive kart- och mättaxa)

Älvsbyns kommuns styrdokument för bygglovstaxa (inklusive kart- och mättaxa) STYRDOKUMENT DATUM 2011-03-04 Älvsbyns kommuns styrdokument för bygglovstaxa (inklusive kart- och mättaxa) Detta dokument ersätter bygglovstaxa antagen av KF, 2005-11-28, 52. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2014

Vad kostar bygglovet? 2014 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2014 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. en

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Dokumenttyp Taxa Fastställd/upprättad 2011-05-02 av Kommunfullmäktige 129 Senast reviderad 2011-11-28 av Kommunfullmäktige 193 Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-26 133 Innehåll Innehåll...2 Bestämmelser om plan- och bygglovstaxa...3 Inledande bestämmelser...3 Beräkning

Läs mer

Plan- och bygglov- taxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA

Plan- och bygglov- taxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011, 66 Dnr: KS 209/11-220 Plan- och bygglov- taxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Gäller fr.o.m. 2011-05-02 Innehåll 1 Allmänna regler om kommunala avgifter...4

Läs mer