Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)"

Transkript

1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl (ajournerat kl ) Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Kerstin Bäck (s) v. ordförande Marit Ragnarsson (c) 2:e vice ordförande Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Ej tjänstgörande ersättare Daniel Ericgörs (kd) Övriga deltagare Berit Lindström sekreterare Kristina Mellberg tf förvaltningschef miljö- och bygg Bengt Östblom gatuchef, Siw Michaelsson assistent gatukontoret, Staffan Jansson miljöinspektör/biolog, Dennis Westberg byggnadsinspektör, Hans Ekborg tf stadsarkitekt, Bengt Wester kommunrevisor, 044--del av 065 Dagney Hansson kommunrevisor, 044--del av 065 Utses att justera Justeringens plats och tid Sven Frejd Miljö- och byggnämndens exp kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Lindström Ordförande Justerande Lotta Bergstrand Sven Frejd Organ Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Miljö- och byggnämndens exp. Berit Lindström Justerande sign Utdragsbestyrkande

2 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 044 Dnr: 11/067 Yttrande över remiss Länsstyrelsen - Lokala trafikföreskrifter på enskilda vägar i Yttre Heden, Säters kommun. Ärendet x har skrivit till Länsstyrelsen där x önskar hastighetsbegränsning 50 km/tim på enskild väg söder om Rv 70 från norra anslutningen Kullsveden och sträckningen ner till Vikmanshyttevägen, samt norr om Rv 70 på enskilda vägen från korsningen Kärnan/Rv 70 norrut ca 800 m. x önskar även stoppskylt vid södra slingans anslutning till Vikmanshyttevägen. Länsstyrelsen ber att Miljö- och Byggnämnden yttrar sig i ärendet. Ärendets handläggning Ärendet har ej diskuterats på beredningen. Gatukontoret har varit i kontakt med ordföranden i Vägföreningen och han är positiv till förslagen. Motivering till beslut Med tanke på att 50 km/tim gäller genom hela byn Yttre Heden så är det logiskt att det även blir 50 km/tim på de nybyggda anslutningarna norr och söder om Rv 70. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att i svar till Länsstyrelsen tillstyrka x förslag. Justerande sign Utdragsbestyrkande

3 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 045 Delegationsbeslut trafikärenden, tiden tom Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 11/040, 11/041, 11/068 Dispens från trafikföreskrift Hemtjänsten 11/069 Beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 045. Justerande sign Utdragsbestyrkande

4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 046 Information, trafik A. Ombyggnad av Smedjebacksvägen. B. Konvaljvägen i Gustafs, hastighetsplan. Justerande sign Utdragsbestyrkande

5 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 047 Dnr: /195 Skedvi-Lövåsen 1:14 Klagomål på mögel i badrum Ärendet Miljö- och byggnämnden har , med utgångspunkt i anmälda hälsoproblem hos hyresgäster, förelagt ägarna till fastigheten att insända en rapport över en lägenhets hälsostatus. Ärendets handläggning Utifrån föreläggandet har fastighetsägaren tagit kontakt med Anticimex, där besiktningsmannen Lars Norström genomfört en besiktning och därefter insänt en rapport till Miljö- och byggkontoret. Motivering till beslut Vid besiktningen noterades visserligen en förhöjd fuktindikation i en mindre yta under badkaret, men bedömningen är ändå att skadan inte påverkar boendemiljön och ventilationen är god. Utifrån detta får nämndens föreläggande sägas vara uppfyllt. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar förklara sig nöjd med den inkomna redovisningen. Nämnden konstaterar att ingen anledning finns att betrakta boendet som olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening och har, under förutsättning att de av Anticimex föreslagna åtgärderna vidtas, inga ytterligare krav på fastighetsägarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande

6 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 048 Dnr: /59 Yttrande till Miljödomstolen - ansökan om ombyggnad av Tunsandammen Ärendet Miljödomstolen har översänt ansökan om ombyggnad av Tunsandammen för yttrande. AB Borlänge Energi har till Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt lämnat in en ansökan om ombyggnation av den s.k. Tunsandammen vid sjön Tunsans utlopp, ca 1 km väster om Stora Bråfall. Bakgrunden är dels att dammen anses vara i dåligt skick och kräva underhållsarbeten för att inte dammsäkerheten ska åsidosättas, dels att nuvarande damm inte har tillräcklig avbördningskapacitet för att klara höga flöden utan överrinning. Ärendets handläggning Kommunen har tidigare blivit tillfrågad om synpunkter i ärendet vid ett församråd. I samband med detta har vi uttalat att åtgärderna inte bör behöva innebära någon mer omvälvande påverkan på natur- eller kulturmiljön. Det tidigare ställningstagandet att ombyggnationen av dammanläggningen i sig måste anses motiverad och bör kunna ske utan några mer påtagliga negativa konsekvenser för natur- eller kulturmiljön kvarstår. Däremot innebär själva ombyggnadsskedet i sig konsekvenser och riskfaktorer, vilka måste beaktas. På några punkter finns också otydligheter i det beskrivande underlaget, vilka kan kräva förtydliganden. Till större delen innebär detta att Miljö- och byggkontorets tidigare lämnade synpunkter kvarstår. Ett yttrande med mer detaljerade synpunkter har upprättats av Staffan Jansson. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar anta upprättat förslag till yttrande som sitt. Justerande sign Utdragsbestyrkande

7 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 049 Delegationsbeslut miljöärenden, tiden tom /26 Skedvi Prästgård 1:14 Säterbostäder AB Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2011/32 Backa 93:3 Gustafskorv AB Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2011/21 Morkullan 2 Svenska Statoil AB Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2010/496 Enbacka 19:193 x Registrering av yrkesmässig hygienisk verksamhet (fotvård). 2011/36 Övre Heden 5:24 x Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2007/231 Krukbo 1:2 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2011/40 Folkets hus Polismyndigheten i Dalarna Falun/Borlänge Yttrande över ansökan om tillstånd för offentlig tillställning. 2010/282 Jätten 4 Dala Elnät AB Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2007/229 Skedvi-Källberget 2:3 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2007/171 Kråkbacken 1:2 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2007/232 Skedvi-Källberget 2:6 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

8 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Forts. Mbn /228 Landa 28:2 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2006/260 Landa 16:13 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2011/37 Morkullan 5 Hong Fo Take Away AB/ Caféhörnan Beslut om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registrering. 2007/172 Kökelbo 1:2 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2011/54 Grenen 9 Annas Hembageri Beslut om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registrering. 2010/327 Orrsta 2:3 x Beslut om inplacering i riskklass och fast årlig avgift för livsmedelskontroll. 2010/226 Mora 13:67 Kostenheten Beslut om inplacering i riskklass och fast årlig avgift för livsmedelskontroll. 2010/239 Yxan 5 x Beslut om inplacering i riskklass och fast årlig avgift för livsmedelskontroll. 2011/56 Skedvi Kyrkby 34:2 x Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2011/63 Stora Skedvi skola Polismyndigheten i Dalarna Yttrande över ansökan om tillstånd för offentlig tillställning. Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

9 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn /64 Gruvparkeringen Polismyndigheten i Dalarna Yttrande över ansökan om tillstånd för begagnande av offentlig plats. 2011/61 Bikupan 3 Säterbostäder AB Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. Beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 049. Justerande sign Utdragsbestyrkande

10 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 050 Information, Miljö A. Länsstyrelsens rapport Främmande musslor i Kårtyllasjöarna 2010 B. Nya naturminnen för ekar i Våbäck. C. Tillsyn Bispbergs klack Justerande sign Utdragsbestyrkande

11 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 051 Dnr: 10/433 Gruvriset 4:28, Säter ombyggnad/ändrad användning, inredande av gammal gruvlokal till enbostadshus Sökande x Ärendet Ärendet avser bygglov för ändrad användning av en gammal gruvlokal som idag används som verkstad till bostad. Fastigheten ligger strax utanför gällande områdesbestämmelser för Bispbergs gruva men ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljövård. Ärendets handläggning Ärendet har skickats på remiss till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet Olle Lind som meddelar att dom är positiva till åtgärden såvida de yttre ändringarna sträcker sig till de som är redovisade i bygglovsansökan. Remiss har även skickats till Kulturnämnden som svarar att de inte har något att erinra mot den sökta ombyggnaden. Bispbergs byförening har hörts och ställer sig positiv till ombyggnaden. Grannar har hörts. Inga yttranden har inkommit. VA-enheten har muntligen tillstyrkt byggnationen. Motivering till beslut Kraven i Plan- och Bygglagen (PBL) 8 kap.12 anses uppfyllda. Enligt redovisade åtgärder i bygglovansökan tas hänsyn till krav på varsamhet vid ny-, till-, eller ombyggnad enligt PBL kap 3 10 samt krav på att byggnad i kulturhistoriskt bebyggelseområde ej får förvanskas PBL 3 kap 12. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av PBL 8 kap. 12. Upplysningar/Övrigt Bygganmälan är redan inlämnad Byggsamråd ska hållas innan byggnationen påbörjas Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska tecknas VA-enhetens föreskrifter ska gälla (anslutningsavgift spillvattenledning) Eldstad/braskamin/rökkanal ingår i bygglovet Anmälan till miljö- och byggnämnden då åtgärden påbörjas (inom 2 år) Begäran om slutbevis då åtgärden slutförts (inom 5 år) Slutbevis kommer att utfärdas när samtliga intyg inkommit enligt kontrollplanen PBL Avgift: 6.076:- inkl bygganmälan (faktura översänds senare) Justerande sign Utdragsbestyrkande

12 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 052 Dnr: 11/042 Kungsgården 1, Säter tillbyggnad av kontorshus Sökande Säters kommun Fastighetskontor, Rådhuset, Säter. Ärendet Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av kontorshus med utrymme för ett reservkraftverk till kommunens IT-avdelningen. Reservkraftverket är en dieselmotor med batteri stöd. Den andra tillbyggnaden är tänkt som en entré del. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Ytan för sökt åtgärd är 32 kvm. Ärendets handläggning Fastigheten används idag som kontor för kommunens IT avdelning och ligger inom detaljplaneområde för Kungsgårdsskolan. Detaljplanen har för området beteckning q vilket innebär värdefull miljö. Ändring av byggnad får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Enligt detaljplanen är marken där sökt åtgärd prickmarkerad dvs mark som inte får bebyggas beslöt Byggnadsnämnden att riva två byggnader samt en tillbyggnad på fastigheten som i dag är tänkt att byggas till för att ordna fler parkeringsplatser. Grannar är ej hörda. Motivering till beslut Fastigheten är omgiven av prickmark men även om lov för sökt åtgärd beviljas kommer det att finnas gott om prickmark kvar. Åtgärden kommer inte att påverka närmast belägna fastigheter på ett oacceptabelt sätt. Kraven i Plan- och Bygglagen (PBL) 8 kap. 11 gällande mindre avvikelse från detaljplanen anses uppfyllda. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar 1. bevilja bygglov för tillbyggnad av kontorshus med stöd av (PBL) 8 kap. 11 gällande mindre avvikelse från detaljplan 2. fasad ska vara putsad och taklutning ska överensstämma med befintlig taklutning Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

13 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn Val av färg och material på tillbyggnadens exteriör ska ske i samråd med stadsarkitekten. Upplysningar/Övrigt Bygganmälan inlämnas senast 3 veckor före byggstart. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd erfordras ej. Anmälan till miljö- och byggnämnden då åtgärden påbörjas (inom 2 år) samt då åtgärden slutförts (inom 5 år). Avgift: 3.045:- inkl bygganmälan (faktura översänds senare) Justerande sign Utdragsbestyrkande

14 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 053 Dnr: 10/175 Rätten 1, Säter ändrad användning från garage till bageriverksamhet Sökande x Ärendet Ärendet avser bygglov för ändrad användning från garage till ett mindre bageri med brödförsäljning. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och består av ett enbostadshus med friliggande garage. Sökande vill starta verksamheten försiktigt för att se vilket intresse som finns. Öppettider för butiken planeras till en början vara Lördag till Söndag 07:00-16:00 för att senare ev. förlängas Torsdag till Söndag. Åtgärden strider mot gällande planbestämmelser beträffande byggnadens nyttjande. Området får endast användas för bostadsändamål. Ärendets handläggning söktes lov för åtgärden. Svar på remiss från Miljökontoret som inte vet om verksamheten kommer att förorsaka luktolägenheter och föreslår ett tidsbegränsat bygglov återtagen ansökan lämnades ansökan om lov in igen. När sökanden informerades om vad som gäller för tidsbegränsade lov enligt nya regler fom. 1 januari 2008 begärde sökanden att ärendet fick vila. Nu vill sökanden att ärendet prövas för ett tidsbegränsat bygglov. Grannar/sakägare har beretts tillfälle att yttra sig, ingen erinran har inkommit. Gatukontoret är tveksamma till åtgärden, det är svårt att veta hur kundtrafiken kommer att se ut, vägen till fastigheten avslutas med en vändplan. Motivering av förslag till beslut Kraven i Plan- och Bygglagen (PBL) 8 kap. 14 gällande tidsbegränsat bygglov samt 8 kap. 11 gällande mindre avvikelse från detaljplanen anses uppfyllda. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar bevilja tidsbegränsat bygglov med stöd av PBL 8 kap. 14 samt 11 för ändrad användning från garage till bageriverksamhet. Giltighetstid t o m Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

15 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn 053 Upplysningar/Övrigt Bygganmälan inlämnas senast 3 veckor före byggstart Byggsamråd ska hållas innan byggnationen påbörjas Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd erfordras ej Anmälan till miljö- och byggnämnden då åtgärden påbörjas (inom 2 år) Begäran om slutbevis då åtgärden slutförts (inom 5 år) Slutbevis kommer att utfärdas när samtliga intyg inkommit enligt kontrollplanen PBL Senast 2 veckor innan lokalen tas i bruk ska anmälan om registrering av livsmedelshantering göras. Avgift: 4.053:- inkl bygganmälan (faktura översänds senare) Justerande sign Utdragsbestyrkande

16 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 054 Dnr: 11/052 Gösen 4, Säter - utvändig ändring av enbostadshus, byte av fönster Sökande x Ärendet Ärendet avser byte av fönster till vridbara fönster i aluminium, i första hand på övervåningen. De ska se lika ut som befintliga fönster. Motiv till att byta fönster är att det är för farligt att putsa utåtgående fönster på övervåningen när man blir äldre. Åtgärden är bygglovpliktig eftersom fastigheten är belägen inom områdesbestämmelser för Säters innerstad som är ett kulturhistoriskt riksintresse. Utöver plan- och bygglagens generella lovplikt innehåller områdesbestämmelserna en planbestämmelse om utökad lovplikt för utbyte, flyttning eller igensättning av fönster eller ytterdörrar. Ärendets handläggning Föreslaget utförande med vridbara fönster i aluminium överensstämmer inte med områdesbestämmelserna som anger att fönster ska vara utformade med traditionell mittpost och spröjsning samt att utseende och kvalitet ska väljas i överensstämmelse med originalutförande eller i utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. Motivering till beslut Byte till fönster med utseende och kvalitet enligt ansökan är inte förenligt med områdesbestämmelserna för Säters innerstad. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av områdesbestämmelserna och PBL 3 kap 10 och 12, inte bevilja bygglov för byte till fönster med utseende och kvalitet enligt ansökan. Avgift: 0:- (pga områdesbestämmelser Säters innerstad) Ang. överklagan se bilaga Justerande sign Utdragsbestyrkande

17 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 055 Dnr: 10/366 Gösen 5, Säter - tillbyggnad av enbostadshus samt utvändig ändring, byte av fönster Sökande x Ärendet Ärendet avser utbyggnad av en entréhall mot gården i samma omfattning som en tidigare utbyggnad som revs Ärendet avser även byte av fönster till nya energifönster med aluminiumklädd utsida. En utbyggd del av vardagsrummet mot gården från 1988 är redan utförd med energifönster med aluminiumklädd utsida. Ärendet har även kompletterats att omfatta byte av fasadpanel som anknyter till byggnadens tidigare utseende. Ovanstående åtgärder är bygglovpliktiga eftersom fastigheten är belägen inom områdesbestämmelser för Säters innerstad som är ett kulturhistoriskt riksintresse. Utöver plan- och bygglagens generella lovplikt innehåller områdesbestämmelserna en planbestämmelse om utökad lovplikt för utbyte av fasad- och takmaterial och utbyte, flyttning eller igensättning av fönster eller ytterdörrar. Ärendets handläggning Av kompletteringar till ansökan om bygglov framgår att den sökande avser att ersätta befintliga fönster med energifönster med aluminiumklädd utsida, försedda med löstagbar spröjs. Avsikten är också att alla fönster i bottenvåningen ska vara utförda som fasta fönster medan de på övervåningen ska vara öppningsbara. Utförandet innebär enluftsfönster med två horisontella och en smal vertikal spröjs. Föreslaget utförande överensstämmer inte med områdesbestämmelserna som anger att fönster ska vara utformade med traditionell mittpost och spröjsning samt att utseende och kvalitet ska väljas i överensstämmelse med originalutförande eller i utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. Motivering till beslut Byte till fönster med utseende och kvalitet enligt ansökan är inte förenligt med områdesbestämmelserna för Säters innerstad. Övriga åtgärder är förenliga med områdesbestämmelserna. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar 1. byte av fönster: med stöd av områdesbestämmelserna och PBL 3 kap 10 och 12, inte bevilja bygglov för byte till fönster med utseende och kvalitet enligt ansökan för byggnadens gavelfasader och fasad mot Vattugränd. Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

18 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn tillbyggnad: bevilja bygglov enligt ansökan. 3. byte av fasadpanel: bevilja bygglov för byte av fasadpanel. Utformning och utförande ska ske i samråd med stadsarkitekten. Avgift: 1.190:- (faktura översänds senare) Ang. överklagan se bilaga Justerande sign Utdragsbestyrkande

19 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 056 Dnr: 10/291 Detaljplan för del av området Folieraren/Förgyllaren , 201 Ärendet Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde , 131, att ge Miljö- och byggnämnden i uppdrag att ändra en del av den gällande detaljplanen för området Folieraren/Förgyllaren i Mora by, Gustafs. Detaljplanen görs för att ny småhusbebyggelse ska kunna uppföras inom en del av området som idag är planlagt för flerbostadshus. Planen görs även för att förlänga en lokalgata samt justera prickmark (mark som inte får bebyggas) för tre befintliga villatomter. Planförslagets markanvändning är samma som i gällande detaljplan och innebär inga verksamheter som är störande för omgivningen, varför planens påverkan på omgivningen är marginell. Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 miljöbalken behöver därmed inte upprättas. Ärendets handläggning Detaljplanen har inte bedömts vara av intresse för någon utanför den närmaste kretsen av grannar och kan därför hanteras med enkelt planförfarande. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar 1. godkänna förslaget till detaljplan för del av området Folieraren/Förgyllaren för samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande efter komplettering av plankarta, planbestämmelser samt planbeskrivning. 2. behov av miljöbedömning bedöms ej föreligga , 056 Ärendets fortsatta handläggning Detaljplanen har hanterats enligt reglerna för enkelt planförfarande. Planen har varit föremål för samråd under perioden Synpunkter som inkommit under samrådet redovisas i ett särskilt utlåtande som bifogas planhandlingarna. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar 1. godkänna Miljö- och Byggkontorets särskilda utlåtande. 2. anta förslaget till detaljplan för del av området Folieraren/Förgyllaren. Justerande sign Utdragsbestyrkande

20 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 057 Dnr: 11/110 Tekniska riktlinjer för utformning av fönster i områden med områdesbestämmelser Ärendet Marit Ragnarsson väcker ärende om tekniska riktlinjer för utformning av fönster i områden med områdesbestämmelser. Ärendet diskuteras. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att utarbeta tekniska riktlinjer för utformning av fönster i områden med områdesbestämmelser. Justerande sign Utdragsbestyrkande

21 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 058 Dnr: 10/085 Ny rutin för Försvarsmaktens intressen i remissärenden Länsstyrelsen föreslår att ny rutin upprättas för lov och förhandsbesked i Säters kommun för att säkra att Försvarsmaktens intressen tillgodoses för de nya samrådsområdena. Kommunen kommer att remittera bygglovärendena och förhandsförfrågningar som berör samrådsområden direkt till Försvarsmakten i samband med ordinarie remissförfarande. Detta innebär att Försvarsmaktens synpunkter kan tas omhand direkt i handläggningen av ärendet. Om Försvarsmakten har haft synpunkter/invändningar ska kommunen skicka kopia på beslutet till Länsstyrelsen. På detta sätt kan Länsstyrelsen utöva sin tillsyn enligt plan- och bygglagen och avgöra om 12:4-förordnande behöver inrättas. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att följande ärenden alltid ska remitteras till Försvarsmakten: Kommuntäckande översiktsplaner, tematiska tillägg till och fördjupningar av översiktsplaner avseende vindkraftverk, planer och lovärenden inom angivna samrådsområden samt alla ärenden avseende höga objekt. Justerande sign Utdragsbestyrkande

22 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 059 Delegationsbeslut byggärenden, tiden tom /045 Asken 3 och Asken 8 Klippingens Fastigheter AB Beslut om lägenhetsnummer. Beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 059. Justerande sign Utdragsbestyrkande

23 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 060 Presentation av kommunrevisorerna Ärendet Kommunrevisorerna Bengt Wester och Dagney Hansson presenterar sig och informerar om kommunrevisionen. Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

24 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 061 Budgetuppföljning Kristina Mellberg redovisar budgetutfall för februari månad. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

25 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 062 Verksamhetsuppföljning Kristina Mellberg rapporterar från verksamheten. Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

26 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 063 Internkontrollplan för Miljö- och Byggnämnden rapport och förslag till plan 2011 Ärendet Varje år ska nämnd anta en särskild plan för innevarande års granskning/ uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från en väsentlighetsoch riskbedömning. Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till internkontrollplan för 2011 samt rapportering av internkontrollplan för Beslutsunderlag Internkontrollplan för Miljö- och Byggnämnden 2010 har utförts enligt plan utan anmärkning. Förslag till ny internkontrollplan för Miljö- och Byggnämnden Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar 1. godkänna rapport om utförd internkontrollplan för anta kontrollplan för Justerande sign Utdragsbestyrkande

27 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 064 Ändring av miljötaxa, värmepumpar Tf förvaltningschef Kristina Mellberg föreslår följande ändring av miljötaxan. Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET mm Anmälan Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme u mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 förordningen (1989:899) Om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: Värmepump utanför skyddsområde 2 h Beslut Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade förslaget. Justerande sign Utdragsbestyrkande

28 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 065 Dnr: 11/111 Förslag till ny plan- och bygglovtaxa 2011 Ärendet En ny plan- och bygglag träder i kraft 2 maj Förändringarna i nya PBL handlar exempelvis om en förnyad strategisk översiktsplanering, förenklingar av planprocessen samt nya krav på bygglovprövningen och kontrollen av byggprocessen. Som stöd och underlag till kommunens taxesättning har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en taxemodell. Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. Den förslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på grundval av ändringar i det allmänna prisläget och fastställs för helt kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska behövas för att kompensera kostnadsökningar. Ärendets handläggning Förvaltningen har under arbetet haft ett samarbete med närliggande kommuner för att få en samstämmighet i taxorna. Yrkanden Marit Ragnarsson (c): Yrkar på återremiss med följande motiv: De högre avgifterna för bebyggelse utanför detaljplaneområde behöver ses över för att se om de verkligen är försvarbara. Därtill bör möjligheten undersökas att erbjuda sökanden mervärden i form av teknisk rådgivning (t ex energirådgivning) som bättre kan motivera den höjda avgiften samt möjligheten att differentiera taxan så att energieffektivt byggande stimuleras. Ulla Hjort (s): Yrkar på att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på återremiss eller om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Reservation Sven Frejd (c) reserverar sig till förmån för Marit Ragnarssons yrkande. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige med stöd av 12 kap. 10 plan- och bygglagen att anta bilagda taxa för prövning enligt plan och bygglagen, bilaga nr 1. Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

29 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn 065 Miljö- och byggnämnden beslutar 1. föreslå kommunfullmäktige att justeringsfaktorn (N) ska vara 0,8 i enlighet med SKLs förslag. 2. uppdra åt presidiet att göra mindre justeringar av taxan inför kommunfullmäktiges beslut om så behövs. Justerande sign Utdragsbestyrkande

30 Bilaga nr 1 till MBN-protokoll , 065 Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN

31 Innehåll Inledning...4 Utgångspunkter...4 Allmänna regler om kommunala avgifter...5 Kommunallagen...5 Självkostnadsprincipen...5 Likställighetsprincipen...6 Retroaktivitetsförbudet...7 Plan- och bygglagen...7 Administrativa rutiner...8 Kommunfullmäktiges beslut om taxa...8 Överklagande av beslut om taxa...8 Avgiftsbeslut i enskilda ärenden...8 Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän...8 Mervärdesskatt...9 Vad avgiftsbeslut bör innehålla...9 Avgiftsbestämning...9 Antagande av taxan...9 Betalning av avgift...9 Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall...10 Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa...11 Beräkning av avgifter enligt taxan...11 Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter...11 Exempel på beräkning av avgift...13 Avräkning...13 Tabell 1 Objektsfaktorer...14 Tabell 2 Tidersättning...15 Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra...15 Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter...18 Tabell 7 Avgift för besked...19 Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar...21 Tabell 11 Nybyggnad Bygglovavgift...22 Tabell 12 Tillbyggnad

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden.

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. 203-0-02 (9) BYGGLOVSTAXA 203 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 9 november 202 66 Inledning Kommunens rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm Ansvarig Kommunfullmäktige Dokumentnamn Upprättad av Kjell Ekstam, byggnadsinspektör Berörda verksamheter Miljö- och byggenheten Reviderad 2014-09-18 er markerade med en * börjar gälla 2014-10-15 Fastställd

Läs mer

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 VÄRMDÖ KOMMUN Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 200.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 200.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 200.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2011-06-27 78 2011-08-01 2011/481 BYGGLOVSTAXA GÄLLANDE PLAN- OCH BYGGLAGEN [Skriv text] - Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m.

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. 2011-03-24 Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. Godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-24, MBN 50 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02, Kf

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige den 28 april 2011, 110 Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN 2011-05-02 1 Innehåll Inledning... 4 Utgångspunkter... 4 Allmänna regler om kommunala

Läs mer

Bygglov, kart- och mättaxa

Bygglov, kart- och mättaxa 2011-03-21 Bygglov, kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige i Mora 2011-06-20, 51 Antagen av kommunfullmäktige i Orsa 2011-05-30, 28. 1 Inledning Denna taxa bygger på Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för bygglov m m KFS 084 revision 00 TAXA ANTAGEN: 2011-05-30 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-05-30 ERSÄTTER: - Antagen av kommunfullmäktige i Sala 2011-05-30 Antagen

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2011

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2011 Maj 2011 Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011. I och med lagändringen får byggnadsnämnden,

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:11-206 Plan- och bygglovstaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 77 1 Taxebestämmelser... 2 Tabell 1 Objektsfaktorer... 5 Tabell 2 Tidersättning... 6 Tabell 3 Underrättelse

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa 1 (25) Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Gäller från 1 januari 2015 Godkänd av Bygg- och trafiknämnden 2014-10-21 164 Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa RONNEBY KOMMUN Plan- och bygglovtaxa 2011 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-16, 159 REVIDERAD GENOM BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-29, 82 1 Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen...

Läs mer

Taxa för verksamhet enligt planoch bygglagen inklusive mätoch

Taxa för verksamhet enligt planoch bygglagen inklusive mätoch Författningssamling i Taxa för verksamhet enligt planoch bygglagen inklusive mätoch karttaxa Beslutad av kommunfullmäktige 2014-10-21, 173 Giltig från och med 2015-01-01 Metadata om dokumentet Dokumentnamn

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 309:1 Plan- och bygglovtaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-19 Gäller fr o m 2013-07-01 Allmänna regler om kommunala avgifter Kommunallagen Kommunernas rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN 2015-01-01

Plan- och bygglovtaxa INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN 2015-01-01 Plan- och bygglovtaxa INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN 2015-01-01 Sid 2 Innehåll Inledning... 3 Utgångspunkter... 3 Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen... 4 Självkostnadsprincipen...

Läs mer

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen.

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Plan- och bygglovtaxa Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.07) Antagen av kommunfullmäktige, 85 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2015

Plan- och bygglovstaxa 2015 Stadsbyggnadskontoret Plan- och bygglovstaxa 2015 inklusive mät- och karttaxa reviderad efter beslut i BN 2012-10-30 och uppdaterad med prisbasbelopp för 2015 2 Denna taxa gäller för delar av byggnadsnämndens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Inledning Kf 53/2011 2011-06-08 Mbn 14 1 Myn 9/12 2012-02-01 ändring Myn 119/12 2012-06-12 ändring Myn 229/12 2012-12-05 ändring Kf 83/14 2014-07-01 ändring

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Styrande dokument Senast ändrad 2011-08-19 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Byggnadsnämnden Dokumentnamn Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Fastställd/Upprättad

Läs mer

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Nässjö kommun Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ALLMÄNNA REGLER OM KOMMUNALA AVGIFTER...1 Kommunallagen...1

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Taxa för byggnadsnämndens verksamhet 2011-05-02, rev 2012-09-12 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-18 KF 152 BYGGNADSNÄMNDEN Innehåll Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter... 3 Tabell 1 Objektsfaktorer...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Vetlanda kommun Miljö- och byggförvaltningen Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-18 105 Antagen av miljö- och byggnämnden 2011-03-30 29 Reviderad av miljö- och byggnämnden 2014-01-28

Läs mer

ESLÖVSES. Plan- och bygglovstaxa för Eslövs kommun INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA

ESLÖVSES. Plan- och bygglovstaxa för Eslövs kommun INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA ESLÖVSES Plan- och bygglovstaxa för Eslövs kommun INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA 1 Innehåll Inledning... 4 Utgångspunkter... 4 Allmänna regler om kommunala avgifter... 5 Kommunallagen... 5 Självkostnadsprincipen...

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Kungsbacka kommun Avser plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet Byggnadsnämndens förslag 2011-07-13, enligt beslut 2011-09-01 213 Reviderat 2011-09-29 247 Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2011-06-22 76 Ansvarig: Miljö- och byggchef Revideras: Vid behov Följas upp: PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA INKL. KART- OCH MÄTTAXA

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2014

Plan- och bygglovstaxa 2014 g Stadsbyggnadskontoret Plan- och bygglovstaxa 2014 inklusive mät- och karttaxa reviderad efter beslut i BN 2012-10-30 och uppdaterad med prisbasbelopp för 2014 2 Denna taxa gäller för delar av byggnadsnämndens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FEBRUARI 2012 FEBRUARI 2012 Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-26, KF 78 Förslag till ändringar: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun

Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun gäller fr.o.m. 2011-05-19 Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-19 1 1 Inledning... 4 1.1 Kommunallagen... 4 1.2 Plan- och bygglagen... 4

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Helsingborgs stads Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 2 maj 2011 antagen av kommunfullmäktige 2011-0-27 kf 50 stadsbyggnadsnämnden stadsbyggnadsförvaltningen Järnvägsgatan

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Dokumenttyp Taxa Fastställd/upprättad 2011-05-02 av Kommunfullmäktige 129 Senast reviderad 2011-11-28 av Kommunfullmäktige 193 Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2011 Nr 8 TAXA ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) Antagen av kommunfullmäktige den 7 juli 2011 151 Gäller fr.o.m. 2011-07-08 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Plan- och bygglov- taxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA

Plan- och bygglov- taxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011, 66 Dnr: KS 209/11-220 Plan- och bygglov- taxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Gäller fr.o.m. 2011-05-02 Innehåll 1 Allmänna regler om kommunala avgifter...4

Läs mer

Älvsbyns kommuns styrdokument för bygglovstaxa (inklusive kart- och mättaxa)

Älvsbyns kommuns styrdokument för bygglovstaxa (inklusive kart- och mättaxa) STYRDOKUMENT DATUM 2011-03-04 Älvsbyns kommuns styrdokument för bygglovstaxa (inklusive kart- och mättaxa) Detta dokument ersätter bygglovstaxa antagen av KF, 2005-11-28, 52. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad

Läs mer

Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Datum 2011-11-01

Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Datum 2011-11-01 Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Datum 2011-11-01 UTSÄNDNING NR 6 AVSNITT NR 2.2 1/29 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA INKL KART- OCH MÄTTAXA Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-08, 56. (Dnr 227/2011). INNEHÅLL

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa 1 Bilaga Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-09-29, 166 N O R R T Ä L J E K O M M U N Innehållsförteckning 2 Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet

Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet 1 (31) Datum 2011-10-06 rev 2013-08-13 Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet Bestämmelser 1 Inledande bestämmelser Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 I plan- och bygglagen

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-26 133 Innehåll Innehåll...2 Bestämmelser om plan- och bygglovstaxa...3 Inledande bestämmelser...3 Beräkning

Läs mer

Taxa för Plan- och miljönämndens verksamhet enligt PBL mm inklusive kart- och mättaxa

Taxa för Plan- och miljönämndens verksamhet enligt PBL mm inklusive kart- och mättaxa Kommunal författningssamling Taxa för Plan- och miljönämndens verksamhet enligt PBL mm inklusive kart- och mättaxa Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0091 Datum: 2011-04-26

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Taxa för Plan- och GIS-tjänster m.m. 2011. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02 82 Taxan träder ikraft 2011-05-03

Taxa för Plan- och GIS-tjänster m.m. 2011. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02 82 Taxan träder ikraft 2011-05-03 1 (14) 2011-03-08 Dnr KUS/2011/0080 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Bilaga kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 55/11 Taxa för Plan- och GIS-tjänster

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Bilaga PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Godkänd av miljö och byggnämnden 2011-04-14, 49 Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-31, 46 2 Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50.

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. 1 2 Innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter... 5 Allmänna regler

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive kart- och mättaxa Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive kart- och mättaxa antagen av KF 2012-03-26 25 Inledning Utgångspunkter Denna taxemodell bygger på samma principer som den av Sveriges Kommuner och Landsting utgivna

Läs mer

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan KART- OCH MÄTVERKSAMHETEN Taxan gäller fr.o.m.

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa [Skriv text] MARS 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA [Skriv text] 1 Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya planoch bygglagen som träder i kraft den

Läs mer

Plan- och bygglov- taxa 2011

Plan- och bygglov- taxa 2011 Plan- och bygglov- taxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Antagen av kommunfullmäktige 27 april 2011, 55 (Denna taxa träder i kraft 2011-05-02) JANUARI 2011 1 Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2016 Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen

Läs mer

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Taxan gäller från den 1 februari 2012 Beslutad av kommunfullmäktige 26 januari 2012 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se

Läs mer

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014 Inklusive kart- och mättaxa foton: www.fotoakuten.se Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

PTlan- och bygglovtaxa

PTlan- och bygglovtaxa [Skriv text] MARS 2011 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet 2014 Beslutad 2013-06-12 KS 276 Dnr 2013/238-KS-043 PTlan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXAFÖRSLAG Innehåll Inledning... 4 Utgångspunkter...

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa inklusive kart- och mättaxa Reviderad 2012-08-28 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Utgångspunkter... 4 2 Allmänna regler om kommunala avgifter 5 2.1 Kommunallagen... 5 2.2 Självkostnadsprincipen... 5 2.3 Likställighetsprincipen...

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210)

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-12 KS-2015/271.184 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av plan- och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2010:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m. Antagen av fullmäktige 2011-06-15, 88 att gälla från och med 2011-07-01. Reviderad

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2012

Plan- och bygglovstaxa 2012 Plan- och bygglovstaxa 2012 Med mät- och karttaxa Gäller från och med 2012-02-01 Denna taxa gäller för Bygg- och Miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Styrdokument, riktlinjer Kontoret för samhällsbyggnad 2014-04-30 Reshne Gadan 08-590 970 00 Väsby Direkt Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2014:229 reshne.gadan@upplandsvasby.se Plan- och bygglovtaxa inklusive

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET PRISLISTA 2013-08-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgift... 3 Exempel... 3 Prislista... 4 Tidersättning... 4 Bygglov... 5 Bygglov inkl startbesked...

Läs mer

Plan- och Bygglovstaxa 2015 Byggnadsnämnden

Plan- och Bygglovstaxa 2015 Byggnadsnämnden Plan- och Bygglovstaxa 2015 Byggnadsnämnden Antagen av byggnadsnämnden 2015-03-24 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-22 KS 2015/147 206 Gäller from 2015-07-01 KFS 2015:4 1 INLEDNING... 4 ALLMÄNNA REGLER

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-11-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 10.40 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. för

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Taxan är beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-24 och träder i kraft 2011-06-01 (KS/2011:103) Innehåll Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa... 3

Läs mer

Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster

Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster FÖRFATTNING 4.8.1 Antagen av kommunfullmäktige 76/11 Tillägg enligt kf 98/14 Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster Beslutad av samarbetsnämd 2 för vissa kommuninterna stöd- och servicetjänster

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET

TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET Gäller från och med 2015-04-01 (antagen i kommunfullmäktige 2015-02-26) Grundbelopp från och med 2014-01-01 = 44,40 kronor 2015-01-01 = 44,50 kronor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sparas och medtages till kommunfullmäktige

Sparas och medtages till kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-03-21 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 mars 2012, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

VINGÅKERS KOMMUN. Total kostnad enligt tabeller = 0 Kr

VINGÅKERS KOMMUN. Total kostnad enligt tabeller = 0 Kr 1 VINGÅKERS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN BYGGLOVSTAXA 2014-03-07 UNDERLAG FÖR BERÄKNING AV BYGGLOVAVGIFT MM FÖR FASTIGHET: byggtorp 1:1 ANSVARIG FÖR UTRÄKNING: TONY LJUNGBERG BYGGNADSINSPEKTÖR VINGÅKERS

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA 2011

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA 2011 Stadsbyggnadskontoret Lantmäterikontoret PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA 2011 Gäller från 1 juli 2011 Beslutad av Sundsvalls kommunfullmäktige 2011-06-20 217 Sid 1 (42) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna regler om kommunala

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Taxa för planering, byggande,

Taxa för planering, byggande, Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-11-24 Grundbeloppet ( G ) för 2015 är 54 enligt beslut i Kommunstyrelsen 2014-11-17 Taxan gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 Sida Innehållsförteckning Ärende Sida 89 Klagomålsärende, X... 167 90 Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus, Övre Starbäck 1:6... 169

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer