Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)"

Transkript

1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl (ajournerat kl ) Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Kerstin Bäck (s) v. ordförande Marit Ragnarsson (c) 2:e vice ordförande Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Ej tjänstgörande ersättare Daniel Ericgörs (kd) Övriga deltagare Berit Lindström sekreterare Kristina Mellberg tf förvaltningschef miljö- och bygg Bengt Östblom gatuchef, Siw Michaelsson assistent gatukontoret, Staffan Jansson miljöinspektör/biolog, Dennis Westberg byggnadsinspektör, Hans Ekborg tf stadsarkitekt, Bengt Wester kommunrevisor, 044--del av 065 Dagney Hansson kommunrevisor, 044--del av 065 Utses att justera Justeringens plats och tid Sven Frejd Miljö- och byggnämndens exp kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Lindström Ordförande Justerande Lotta Bergstrand Sven Frejd Organ Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Miljö- och byggnämndens exp. Berit Lindström Justerande sign Utdragsbestyrkande

2 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 044 Dnr: 11/067 Yttrande över remiss Länsstyrelsen - Lokala trafikföreskrifter på enskilda vägar i Yttre Heden, Säters kommun. Ärendet x har skrivit till Länsstyrelsen där x önskar hastighetsbegränsning 50 km/tim på enskild väg söder om Rv 70 från norra anslutningen Kullsveden och sträckningen ner till Vikmanshyttevägen, samt norr om Rv 70 på enskilda vägen från korsningen Kärnan/Rv 70 norrut ca 800 m. x önskar även stoppskylt vid södra slingans anslutning till Vikmanshyttevägen. Länsstyrelsen ber att Miljö- och Byggnämnden yttrar sig i ärendet. Ärendets handläggning Ärendet har ej diskuterats på beredningen. Gatukontoret har varit i kontakt med ordföranden i Vägföreningen och han är positiv till förslagen. Motivering till beslut Med tanke på att 50 km/tim gäller genom hela byn Yttre Heden så är det logiskt att det även blir 50 km/tim på de nybyggda anslutningarna norr och söder om Rv 70. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att i svar till Länsstyrelsen tillstyrka x förslag. Justerande sign Utdragsbestyrkande

3 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 045 Delegationsbeslut trafikärenden, tiden tom Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 11/040, 11/041, 11/068 Dispens från trafikföreskrift Hemtjänsten 11/069 Beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 045. Justerande sign Utdragsbestyrkande

4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 046 Information, trafik A. Ombyggnad av Smedjebacksvägen. B. Konvaljvägen i Gustafs, hastighetsplan. Justerande sign Utdragsbestyrkande

5 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 047 Dnr: /195 Skedvi-Lövåsen 1:14 Klagomål på mögel i badrum Ärendet Miljö- och byggnämnden har , med utgångspunkt i anmälda hälsoproblem hos hyresgäster, förelagt ägarna till fastigheten att insända en rapport över en lägenhets hälsostatus. Ärendets handläggning Utifrån föreläggandet har fastighetsägaren tagit kontakt med Anticimex, där besiktningsmannen Lars Norström genomfört en besiktning och därefter insänt en rapport till Miljö- och byggkontoret. Motivering till beslut Vid besiktningen noterades visserligen en förhöjd fuktindikation i en mindre yta under badkaret, men bedömningen är ändå att skadan inte påverkar boendemiljön och ventilationen är god. Utifrån detta får nämndens föreläggande sägas vara uppfyllt. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar förklara sig nöjd med den inkomna redovisningen. Nämnden konstaterar att ingen anledning finns att betrakta boendet som olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening och har, under förutsättning att de av Anticimex föreslagna åtgärderna vidtas, inga ytterligare krav på fastighetsägarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande

6 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 048 Dnr: /59 Yttrande till Miljödomstolen - ansökan om ombyggnad av Tunsandammen Ärendet Miljödomstolen har översänt ansökan om ombyggnad av Tunsandammen för yttrande. AB Borlänge Energi har till Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt lämnat in en ansökan om ombyggnation av den s.k. Tunsandammen vid sjön Tunsans utlopp, ca 1 km väster om Stora Bråfall. Bakgrunden är dels att dammen anses vara i dåligt skick och kräva underhållsarbeten för att inte dammsäkerheten ska åsidosättas, dels att nuvarande damm inte har tillräcklig avbördningskapacitet för att klara höga flöden utan överrinning. Ärendets handläggning Kommunen har tidigare blivit tillfrågad om synpunkter i ärendet vid ett församråd. I samband med detta har vi uttalat att åtgärderna inte bör behöva innebära någon mer omvälvande påverkan på natur- eller kulturmiljön. Det tidigare ställningstagandet att ombyggnationen av dammanläggningen i sig måste anses motiverad och bör kunna ske utan några mer påtagliga negativa konsekvenser för natur- eller kulturmiljön kvarstår. Däremot innebär själva ombyggnadsskedet i sig konsekvenser och riskfaktorer, vilka måste beaktas. På några punkter finns också otydligheter i det beskrivande underlaget, vilka kan kräva förtydliganden. Till större delen innebär detta att Miljö- och byggkontorets tidigare lämnade synpunkter kvarstår. Ett yttrande med mer detaljerade synpunkter har upprättats av Staffan Jansson. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar anta upprättat förslag till yttrande som sitt. Justerande sign Utdragsbestyrkande

7 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn 049 Delegationsbeslut miljöärenden, tiden tom /26 Skedvi Prästgård 1:14 Säterbostäder AB Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2011/32 Backa 93:3 Gustafskorv AB Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2011/21 Morkullan 2 Svenska Statoil AB Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2010/496 Enbacka 19:193 x Registrering av yrkesmässig hygienisk verksamhet (fotvård). 2011/36 Övre Heden 5:24 x Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2007/231 Krukbo 1:2 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2011/40 Folkets hus Polismyndigheten i Dalarna Falun/Borlänge Yttrande över ansökan om tillstånd för offentlig tillställning. 2010/282 Jätten 4 Dala Elnät AB Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2007/229 Skedvi-Källberget 2:3 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2007/171 Kråkbacken 1:2 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2007/232 Skedvi-Källberget 2:6 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

8 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Forts. Mbn /228 Landa 28:2 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2006/260 Landa 16:13 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2011/37 Morkullan 5 Hong Fo Take Away AB/ Caféhörnan Beslut om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registrering. 2007/172 Kökelbo 1:2 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2011/54 Grenen 9 Annas Hembageri Beslut om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registrering. 2010/327 Orrsta 2:3 x Beslut om inplacering i riskklass och fast årlig avgift för livsmedelskontroll. 2010/226 Mora 13:67 Kostenheten Beslut om inplacering i riskklass och fast årlig avgift för livsmedelskontroll. 2010/239 Yxan 5 x Beslut om inplacering i riskklass och fast årlig avgift för livsmedelskontroll. 2011/56 Skedvi Kyrkby 34:2 x Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. 2011/63 Stora Skedvi skola Polismyndigheten i Dalarna Yttrande över ansökan om tillstånd för offentlig tillställning. Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

9 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden Blad Mbn /64 Gruvparkeringen Polismyndigheten i Dalarna Yttrande över ansökan om tillstånd för begagnande av offentlig plats. 2011/61 Bikupan 3 Säterbostäder AB Beslut om avgift för handläggning av PCBinventering. Beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 049. Justerande sign Utdragsbestyrkande

10 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 050 Information, Miljö A. Länsstyrelsens rapport Främmande musslor i Kårtyllasjöarna 2010 B. Nya naturminnen för ekar i Våbäck. C. Tillsyn Bispbergs klack Justerande sign Utdragsbestyrkande

11 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 051 Dnr: 10/433 Gruvriset 4:28, Säter ombyggnad/ändrad användning, inredande av gammal gruvlokal till enbostadshus Sökande x Ärendet Ärendet avser bygglov för ändrad användning av en gammal gruvlokal som idag används som verkstad till bostad. Fastigheten ligger strax utanför gällande områdesbestämmelser för Bispbergs gruva men ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljövård. Ärendets handläggning Ärendet har skickats på remiss till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet Olle Lind som meddelar att dom är positiva till åtgärden såvida de yttre ändringarna sträcker sig till de som är redovisade i bygglovsansökan. Remiss har även skickats till Kulturnämnden som svarar att de inte har något att erinra mot den sökta ombyggnaden. Bispbergs byförening har hörts och ställer sig positiv till ombyggnaden. Grannar har hörts. Inga yttranden har inkommit. VA-enheten har muntligen tillstyrkt byggnationen. Motivering till beslut Kraven i Plan- och Bygglagen (PBL) 8 kap.12 anses uppfyllda. Enligt redovisade åtgärder i bygglovansökan tas hänsyn till krav på varsamhet vid ny-, till-, eller ombyggnad enligt PBL kap 3 10 samt krav på att byggnad i kulturhistoriskt bebyggelseområde ej får förvanskas PBL 3 kap 12. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av PBL 8 kap. 12. Upplysningar/Övrigt Bygganmälan är redan inlämnad Byggsamråd ska hållas innan byggnationen påbörjas Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska tecknas VA-enhetens föreskrifter ska gälla (anslutningsavgift spillvattenledning) Eldstad/braskamin/rökkanal ingår i bygglovet Anmälan till miljö- och byggnämnden då åtgärden påbörjas (inom 2 år) Begäran om slutbevis då åtgärden slutförts (inom 5 år) Slutbevis kommer att utfärdas när samtliga intyg inkommit enligt kontrollplanen PBL Avgift: 6.076:- inkl bygganmälan (faktura översänds senare) Justerande sign Utdragsbestyrkande

12 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 052 Dnr: 11/042 Kungsgården 1, Säter tillbyggnad av kontorshus Sökande Säters kommun Fastighetskontor, Rådhuset, Säter. Ärendet Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av kontorshus med utrymme för ett reservkraftverk till kommunens IT-avdelningen. Reservkraftverket är en dieselmotor med batteri stöd. Den andra tillbyggnaden är tänkt som en entré del. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Ytan för sökt åtgärd är 32 kvm. Ärendets handläggning Fastigheten används idag som kontor för kommunens IT avdelning och ligger inom detaljplaneområde för Kungsgårdsskolan. Detaljplanen har för området beteckning q vilket innebär värdefull miljö. Ändring av byggnad får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Enligt detaljplanen är marken där sökt åtgärd prickmarkerad dvs mark som inte får bebyggas beslöt Byggnadsnämnden att riva två byggnader samt en tillbyggnad på fastigheten som i dag är tänkt att byggas till för att ordna fler parkeringsplatser. Grannar är ej hörda. Motivering till beslut Fastigheten är omgiven av prickmark men även om lov för sökt åtgärd beviljas kommer det att finnas gott om prickmark kvar. Åtgärden kommer inte att påverka närmast belägna fastigheter på ett oacceptabelt sätt. Kraven i Plan- och Bygglagen (PBL) 8 kap. 11 gällande mindre avvikelse från detaljplanen anses uppfyllda. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar 1. bevilja bygglov för tillbyggnad av kontorshus med stöd av (PBL) 8 kap. 11 gällande mindre avvikelse från detaljplan 2. fasad ska vara putsad och taklutning ska överensstämma med befintlig taklutning Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

13 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn Val av färg och material på tillbyggnadens exteriör ska ske i samråd med stadsarkitekten. Upplysningar/Övrigt Bygganmälan inlämnas senast 3 veckor före byggstart. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd erfordras ej. Anmälan till miljö- och byggnämnden då åtgärden påbörjas (inom 2 år) samt då åtgärden slutförts (inom 5 år). Avgift: 3.045:- inkl bygganmälan (faktura översänds senare) Justerande sign Utdragsbestyrkande

14 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 053 Dnr: 10/175 Rätten 1, Säter ändrad användning från garage till bageriverksamhet Sökande x Ärendet Ärendet avser bygglov för ändrad användning från garage till ett mindre bageri med brödförsäljning. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och består av ett enbostadshus med friliggande garage. Sökande vill starta verksamheten försiktigt för att se vilket intresse som finns. Öppettider för butiken planeras till en början vara Lördag till Söndag 07:00-16:00 för att senare ev. förlängas Torsdag till Söndag. Åtgärden strider mot gällande planbestämmelser beträffande byggnadens nyttjande. Området får endast användas för bostadsändamål. Ärendets handläggning söktes lov för åtgärden. Svar på remiss från Miljökontoret som inte vet om verksamheten kommer att förorsaka luktolägenheter och föreslår ett tidsbegränsat bygglov återtagen ansökan lämnades ansökan om lov in igen. När sökanden informerades om vad som gäller för tidsbegränsade lov enligt nya regler fom. 1 januari 2008 begärde sökanden att ärendet fick vila. Nu vill sökanden att ärendet prövas för ett tidsbegränsat bygglov. Grannar/sakägare har beretts tillfälle att yttra sig, ingen erinran har inkommit. Gatukontoret är tveksamma till åtgärden, det är svårt att veta hur kundtrafiken kommer att se ut, vägen till fastigheten avslutas med en vändplan. Motivering av förslag till beslut Kraven i Plan- och Bygglagen (PBL) 8 kap. 14 gällande tidsbegränsat bygglov samt 8 kap. 11 gällande mindre avvikelse från detaljplanen anses uppfyllda. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar bevilja tidsbegränsat bygglov med stöd av PBL 8 kap. 14 samt 11 för ändrad användning från garage till bageriverksamhet. Giltighetstid t o m Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

15 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn 053 Upplysningar/Övrigt Bygganmälan inlämnas senast 3 veckor före byggstart Byggsamråd ska hållas innan byggnationen påbörjas Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd erfordras ej Anmälan till miljö- och byggnämnden då åtgärden påbörjas (inom 2 år) Begäran om slutbevis då åtgärden slutförts (inom 5 år) Slutbevis kommer att utfärdas när samtliga intyg inkommit enligt kontrollplanen PBL Senast 2 veckor innan lokalen tas i bruk ska anmälan om registrering av livsmedelshantering göras. Avgift: 4.053:- inkl bygganmälan (faktura översänds senare) Justerande sign Utdragsbestyrkande

16 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 054 Dnr: 11/052 Gösen 4, Säter - utvändig ändring av enbostadshus, byte av fönster Sökande x Ärendet Ärendet avser byte av fönster till vridbara fönster i aluminium, i första hand på övervåningen. De ska se lika ut som befintliga fönster. Motiv till att byta fönster är att det är för farligt att putsa utåtgående fönster på övervåningen när man blir äldre. Åtgärden är bygglovpliktig eftersom fastigheten är belägen inom områdesbestämmelser för Säters innerstad som är ett kulturhistoriskt riksintresse. Utöver plan- och bygglagens generella lovplikt innehåller områdesbestämmelserna en planbestämmelse om utökad lovplikt för utbyte, flyttning eller igensättning av fönster eller ytterdörrar. Ärendets handläggning Föreslaget utförande med vridbara fönster i aluminium överensstämmer inte med områdesbestämmelserna som anger att fönster ska vara utformade med traditionell mittpost och spröjsning samt att utseende och kvalitet ska väljas i överensstämmelse med originalutförande eller i utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. Motivering till beslut Byte till fönster med utseende och kvalitet enligt ansökan är inte förenligt med områdesbestämmelserna för Säters innerstad. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av områdesbestämmelserna och PBL 3 kap 10 och 12, inte bevilja bygglov för byte till fönster med utseende och kvalitet enligt ansökan. Avgift: 0:- (pga områdesbestämmelser Säters innerstad) Ang. överklagan se bilaga Justerande sign Utdragsbestyrkande

17 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 055 Dnr: 10/366 Gösen 5, Säter - tillbyggnad av enbostadshus samt utvändig ändring, byte av fönster Sökande x Ärendet Ärendet avser utbyggnad av en entréhall mot gården i samma omfattning som en tidigare utbyggnad som revs Ärendet avser även byte av fönster till nya energifönster med aluminiumklädd utsida. En utbyggd del av vardagsrummet mot gården från 1988 är redan utförd med energifönster med aluminiumklädd utsida. Ärendet har även kompletterats att omfatta byte av fasadpanel som anknyter till byggnadens tidigare utseende. Ovanstående åtgärder är bygglovpliktiga eftersom fastigheten är belägen inom områdesbestämmelser för Säters innerstad som är ett kulturhistoriskt riksintresse. Utöver plan- och bygglagens generella lovplikt innehåller områdesbestämmelserna en planbestämmelse om utökad lovplikt för utbyte av fasad- och takmaterial och utbyte, flyttning eller igensättning av fönster eller ytterdörrar. Ärendets handläggning Av kompletteringar till ansökan om bygglov framgår att den sökande avser att ersätta befintliga fönster med energifönster med aluminiumklädd utsida, försedda med löstagbar spröjs. Avsikten är också att alla fönster i bottenvåningen ska vara utförda som fasta fönster medan de på övervåningen ska vara öppningsbara. Utförandet innebär enluftsfönster med två horisontella och en smal vertikal spröjs. Föreslaget utförande överensstämmer inte med områdesbestämmelserna som anger att fönster ska vara utformade med traditionell mittpost och spröjsning samt att utseende och kvalitet ska väljas i överensstämmelse med originalutförande eller i utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. Motivering till beslut Byte till fönster med utseende och kvalitet enligt ansökan är inte förenligt med områdesbestämmelserna för Säters innerstad. Övriga åtgärder är förenliga med områdesbestämmelserna. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar 1. byte av fönster: med stöd av områdesbestämmelserna och PBL 3 kap 10 och 12, inte bevilja bygglov för byte till fönster med utseende och kvalitet enligt ansökan för byggnadens gavelfasader och fasad mot Vattugränd. Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

18 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn tillbyggnad: bevilja bygglov enligt ansökan. 3. byte av fasadpanel: bevilja bygglov för byte av fasadpanel. Utformning och utförande ska ske i samråd med stadsarkitekten. Avgift: 1.190:- (faktura översänds senare) Ang. överklagan se bilaga Justerande sign Utdragsbestyrkande

19 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 056 Dnr: 10/291 Detaljplan för del av området Folieraren/Förgyllaren , 201 Ärendet Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde , 131, att ge Miljö- och byggnämnden i uppdrag att ändra en del av den gällande detaljplanen för området Folieraren/Förgyllaren i Mora by, Gustafs. Detaljplanen görs för att ny småhusbebyggelse ska kunna uppföras inom en del av området som idag är planlagt för flerbostadshus. Planen görs även för att förlänga en lokalgata samt justera prickmark (mark som inte får bebyggas) för tre befintliga villatomter. Planförslagets markanvändning är samma som i gällande detaljplan och innebär inga verksamheter som är störande för omgivningen, varför planens påverkan på omgivningen är marginell. Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 miljöbalken behöver därmed inte upprättas. Ärendets handläggning Detaljplanen har inte bedömts vara av intresse för någon utanför den närmaste kretsen av grannar och kan därför hanteras med enkelt planförfarande. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar 1. godkänna förslaget till detaljplan för del av området Folieraren/Förgyllaren för samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande efter komplettering av plankarta, planbestämmelser samt planbeskrivning. 2. behov av miljöbedömning bedöms ej föreligga , 056 Ärendets fortsatta handläggning Detaljplanen har hanterats enligt reglerna för enkelt planförfarande. Planen har varit föremål för samråd under perioden Synpunkter som inkommit under samrådet redovisas i ett särskilt utlåtande som bifogas planhandlingarna. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar 1. godkänna Miljö- och Byggkontorets särskilda utlåtande. 2. anta förslaget till detaljplan för del av området Folieraren/Förgyllaren. Justerande sign Utdragsbestyrkande

20 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 057 Dnr: 11/110 Tekniska riktlinjer för utformning av fönster i områden med områdesbestämmelser Ärendet Marit Ragnarsson väcker ärende om tekniska riktlinjer för utformning av fönster i områden med områdesbestämmelser. Ärendet diskuteras. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att utarbeta tekniska riktlinjer för utformning av fönster i områden med områdesbestämmelser. Justerande sign Utdragsbestyrkande

21 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 058 Dnr: 10/085 Ny rutin för Försvarsmaktens intressen i remissärenden Länsstyrelsen föreslår att ny rutin upprättas för lov och förhandsbesked i Säters kommun för att säkra att Försvarsmaktens intressen tillgodoses för de nya samrådsområdena. Kommunen kommer att remittera bygglovärendena och förhandsförfrågningar som berör samrådsområden direkt till Försvarsmakten i samband med ordinarie remissförfarande. Detta innebär att Försvarsmaktens synpunkter kan tas omhand direkt i handläggningen av ärendet. Om Försvarsmakten har haft synpunkter/invändningar ska kommunen skicka kopia på beslutet till Länsstyrelsen. På detta sätt kan Länsstyrelsen utöva sin tillsyn enligt plan- och bygglagen och avgöra om 12:4-förordnande behöver inrättas. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att följande ärenden alltid ska remitteras till Försvarsmakten: Kommuntäckande översiktsplaner, tematiska tillägg till och fördjupningar av översiktsplaner avseende vindkraftverk, planer och lovärenden inom angivna samrådsområden samt alla ärenden avseende höga objekt. Justerande sign Utdragsbestyrkande

22 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 059 Delegationsbeslut byggärenden, tiden tom /045 Asken 3 och Asken 8 Klippingens Fastigheter AB Beslut om lägenhetsnummer. Beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 059. Justerande sign Utdragsbestyrkande

23 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 060 Presentation av kommunrevisorerna Ärendet Kommunrevisorerna Bengt Wester och Dagney Hansson presenterar sig och informerar om kommunrevisionen. Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

24 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 061 Budgetuppföljning Kristina Mellberg redovisar budgetutfall för februari månad. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

25 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 062 Verksamhetsuppföljning Kristina Mellberg rapporterar från verksamheten. Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

26 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 063 Internkontrollplan för Miljö- och Byggnämnden rapport och förslag till plan 2011 Ärendet Varje år ska nämnd anta en särskild plan för innevarande års granskning/ uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från en väsentlighetsoch riskbedömning. Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till internkontrollplan för 2011 samt rapportering av internkontrollplan för Beslutsunderlag Internkontrollplan för Miljö- och Byggnämnden 2010 har utförts enligt plan utan anmärkning. Förslag till ny internkontrollplan för Miljö- och Byggnämnden Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar 1. godkänna rapport om utförd internkontrollplan för anta kontrollplan för Justerande sign Utdragsbestyrkande

27 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 064 Ändring av miljötaxa, värmepumpar Tf förvaltningschef Kristina Mellberg föreslår följande ändring av miljötaxan. Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET mm Anmälan Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme u mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 förordningen (1989:899) Om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: Värmepump utanför skyddsområde 2 h Beslut Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade förslaget. Justerande sign Utdragsbestyrkande

28 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Mbn 065 Dnr: 11/111 Förslag till ny plan- och bygglovtaxa 2011 Ärendet En ny plan- och bygglag träder i kraft 2 maj Förändringarna i nya PBL handlar exempelvis om en förnyad strategisk översiktsplanering, förenklingar av planprocessen samt nya krav på bygglovprövningen och kontrollen av byggprocessen. Som stöd och underlag till kommunens taxesättning har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en taxemodell. Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. Den förslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på grundval av ändringar i det allmänna prisläget och fastställs för helt kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska behövas för att kompensera kostnadsökningar. Ärendets handläggning Förvaltningen har under arbetet haft ett samarbete med närliggande kommuner för att få en samstämmighet i taxorna. Yrkanden Marit Ragnarsson (c): Yrkar på återremiss med följande motiv: De högre avgifterna för bebyggelse utanför detaljplaneområde behöver ses över för att se om de verkligen är försvarbara. Därtill bör möjligheten undersökas att erbjuda sökanden mervärden i form av teknisk rådgivning (t ex energirådgivning) som bättre kan motivera den höjda avgiften samt möjligheten att differentiera taxan så att energieffektivt byggande stimuleras. Ulla Hjort (s): Yrkar på att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på återremiss eller om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Reservation Sven Frejd (c) reserverar sig till förmån för Marit Ragnarssons yrkande. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige med stöd av 12 kap. 10 plan- och bygglagen att anta bilagda taxa för prövning enligt plan och bygglagen, bilaga nr 1. Forts. Justerande sign Utdragsbestyrkande

29 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn 065 Miljö- och byggnämnden beslutar 1. föreslå kommunfullmäktige att justeringsfaktorn (N) ska vara 0,8 i enlighet med SKLs förslag. 2. uppdra åt presidiet att göra mindre justeringar av taxan inför kommunfullmäktiges beslut om så behövs. Justerande sign Utdragsbestyrkande

30 Bilaga nr 1 till MBN-protokoll , 065 Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN

31 Innehåll Inledning...4 Utgångspunkter...4 Allmänna regler om kommunala avgifter...5 Kommunallagen...5 Självkostnadsprincipen...5 Likställighetsprincipen...6 Retroaktivitetsförbudet...7 Plan- och bygglagen...7 Administrativa rutiner...8 Kommunfullmäktiges beslut om taxa...8 Överklagande av beslut om taxa...8 Avgiftsbeslut i enskilda ärenden...8 Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän...8 Mervärdesskatt...9 Vad avgiftsbeslut bör innehålla...9 Avgiftsbestämning...9 Antagande av taxan...9 Betalning av avgift...9 Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall...10 Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa...11 Beräkning av avgifter enligt taxan...11 Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter...11 Exempel på beräkning av avgift...13 Avräkning...13 Tabell 1 Objektsfaktorer...14 Tabell 2 Tidersättning...15 Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra...15 Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter...18 Tabell 7 Avgift för besked...19 Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar...21 Tabell 11 Nybyggnad Bygglovavgift...22 Tabell 12 Tillbyggnad

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1(49) ---- -- 'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-06-15 Sammanträdestid: Klockan 09.00-15.55, ajournering 10.20-10.45, 12.30-13.30, 13.55-14.00, 15.00-15.15 Plats:

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer