Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB Räkenskapsåret 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008"

Transkript

1 Årsredovisning & Koncernredovisning för World Class Seagull International AB Räkenskapsåret 2008

2 Årsredovisning & Koncernredovisning Räkenskapsåret 2008 Innehållsförteckning 2. VD har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Flerårsöversikt koncern 7. s resultaträkning 8. s balansräkning 10. s kassaflödesanalys 11. s resultaträkning 12. s balansräkning 14. s kassaflödesanalys 15. Redovisningsprinciper och noter Bolagets Årsredovisning och Koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 4-28.

3 SIDAN2. Årsredovisning 2008 Ulf Bengtsson VD för World Class International VD har ordet World Class International har haft en händelserik första tid som listat bolag på First North där självklart finanskrisen varit påtaglig även för oss. Dock så har den turbulenta finansiella situationen inte påverkat hälso- och rekreationsbranschen i samma utsträckning som befarat. Under 2008 har World Class fokuserat på att renodla verksamheten och satsa på expansion med egna anläggningar enligt klustermodellen som alltid varit World Class ledstjärna. Denna expansion börjar nu närma sig konsolideringsfasen på många marknader vilket kommer att få positiv inverkan på World Class omsättning och resultat. Nya anläggningar Under år 2008 har World Class öppnat eller tagit över driften av flera olika anläggningar. Framförallt har vi fokuserat på Centraleuropa som är en prioriterad expansionsmarknad för oss. Vi har exempelvis öppnat och/eller påbörjat byggandet av nya anläggningar i Stockholm, Paris och i Budapest. Detta är viktiga steg i vår affärsstrategi men innebär också stora initiala kostnadsposter som märks direkt i World Class Internationals resultaträkning. Anläggningarna har i detta fall inneburit kostnader på sammanlagt 6 mkr. Vi har även avvecklad två anläggningar i Antwerpen, Belgien. Anläggningarna hade begränsad potential och var inte lönsamma. Avvecklingskostnaderna uppgick till cirka 4 mkr under år 2008 men då anläggningarna gått med förlust under en längre tid kommer detta att förbättra resultatet år Försäljningen av nya medlemskap på våra anläggningar har samtidigt varit stark i stort sett på alla marknader men då detta representerar långsiktiga avtal på månader för bolaget så kan vi inte tillgodoräkna hela intäkten i 2008 års resultat. Långsiktiga avtal är däremot extremt viktigt i hälso- och rekreationsbranschen och försäljningssiffrorna kommer att få en positiv inverkan på helårsresultat för år Klustermodellen Den expansionsmodell som World Class International använder vid etablering på nya marknader kallas för klustermodellen och genomförs i tre steg. Det första steget är etableringsfasen, den första anläggningen öppnar i en huvudstad och utgör vad vi kallar en klustermoder. Anläggningen ska vara strategiskt placerad med ett bra läge som tilltalar många nya medlemmar i den målgrupp som World Class primärt riktar sig till. Flera marknader där World Class är verksamma befinner sig i denna fas. Steg två innebär att nya anläggningar öppnar runt klustermodern vilket även bidrar till att stärka varumärket World Class och hjälper oss att nå en stark position på marknaden. Initialt är tre anläggningar optimalt i huvudstäderna. När klustret finns på plats inleds en fas som enbart fokuserar på medlemsrekrytering vilket också är det som renderar intäkter i bolaget. Ett exempel som nått fram till steg tre är Bukarest i Rumänien som haft fullt fokus på medlemsrekryter-

4 3. SIDAN Årsredovisning 2008 ing och att förbättra resultatet under år Det har också lönat sig då omsättningen i Rumänen ökade med hela 58 procent, från 26 mkr år 2007 till 41 mkr under De rumänska anläggningarna ökade också sitt EBITDAresultat från 4,2 mkr till hela 11,1 mkr under samma period. I Stockholm som är World Class hemmamarknad befinner vi oss nu i startgroparna för steg tre som kommer att inträda i samband med öppnandet av World Class Health Academy på Nybrogatan 8. Då har redan World Class förvärv av de tidigare franchiseanläggningarna på Döbelnsgatan och Hornsgatan konsoliderats i verksamheten. Medlemsrekrytering och säljinsatser i fokus under 2009 I takt med att fler och fler marknader når fas tre enligt klustermodellen så kommer World Class också att utöka sina insatser på medlemsrekrytering och säljkampanjer för att öka intäkterna i bolaget. Rumänien är alltså den marknad som kommit längst i dagsläget vilket resultatförbättringen också visar. De marknader som befinner sig i fas två och alltså kommer att inleda medlemsrekryteringen härnäst är Sverige, Polen, Tjeckien och Ungern. Utvecklingen som vi sett i Bukarest är ett kvitto på att World Class affärsstrategi är framgångsrik och därför ser vi med tillförsikt fram emot 2009 och en förväntad intäktsökning på framförallt dessa marknader. Förutsättningarna finns alltså för att lönsamheten, både i Sverige och internationellt, ska öka betydligt under Utsikter Finanskrisen som drabbar alla delar av ekonomin tycks alltså inte påverka hälsooch rekreationsbranschen i samma utsträckning som andra branscher. Samtliga World Class anläggningar märkte en ökning i försäljning av medlemskap under januari 2009 vilket naturligtvis är en positiv trend för bolaget. Den 8 maj 2009 öppnar World Class flaggskepp på Nybrogatan i Stockholm och då kommer även Sverige att vara redo för en försäljningsoffensiv enligt fas tre i World Class klustermodell. Försäljningen av medlemskap på Nybrogatan har redan nått över 50 procent av det medlemsantal som behövs för att driva anläggningen lönsamt. Detta trots att några månader återstår till öppningen. Det är även värt att påpeka att World Class investeringar i anläggningar på våra internationella marknader nu börjar närma sig break-even. Efter det så innebär avgiften för varje nytt medlemskap ett kassatillskott på cirka 60 procent av medlemsavgiften då de största overheadkostnaderna redan är betalda i och med öppnandet av anläggningen. Going Concern World Class Seagull International AB har alltsedan listningen på First North våren 2008 arbetat och följt den plan som prospektet redovisade med en reservation för den försiktighet som krävts med hänsyn taget till det rådande konjunkturläget. Samtidigt som styrelsen fattade beslut att påbörja arbetet med att lista World Class International på First North under 2008 fattades även beslut att vidta en rad åtgärder för att stärka koncernens ekonomistyrning. En ny finanschef rekryterades december 2007, byte och implementering av ett nytt koncernredovisningssystem påbörjades kort därefter. World Class International har under 2008 även genomgått ett byte av revisor. Nya rutiner för avstämning av interna mellanhavanden mellan dotterbolagen och moderbolag har medfört att tidigare ackumulerade eftersläpningar vid konteringen av operativa kostnader och intäkter uppdagats. Dessa rutiner har i samband med årsrevisionen identifierats och uppdaterats i enlighet med World Class revisorers rekommendationer. Då bolaget nu har genomlysts tillsammans med våra revisorer Ernst&Young avseende sitt första år som listat bolag är det med tillfredsställelse vi överlämnar resultatet för 2008 för att fullt, fortsatt fokusera på 2009 och vidare. Under året 2008 samt nu vidare in i 2009 är det en fortsatt nedgång i ekonomin vilket påverkar bolaget. Framför allt i att tillfredsställande finansiella reserver står till buds för maximal insats i att snabbt fylla de tre nyöppnade enheterna i Budapest, projektera och starta upp enhet två i Zagreb. Bolaget förbereder också uppstart av World Class Bratislava hösten 2009 samt öppnandet av World Class Nybrogatan i Stockholm. Bolaget har i dotterbolaget World Class Nybrogatan avslutat en riktad emission om 3 mkr, vilket motsvarar en värdering om 15 mkr av bolaget. Emissionen är framgångsrikt genomförd under april World Class ger ingen prognos för 2009 men vad som tycks stå klart är att finanskris och lågkonjunktur inte drabbar hälso- och rekreationsbranschen i samma utsträckning som andra branscher. Det bådar gott för World Class International och med ovanstående beskrivet är bolaget övertygat om ett positivt verksamhetsår Stockholm 29 april 2009 Ulf Bengtsson VD för World Class International

5 SIDAN4. Styrelsen och verkställande direktören för World Class Seagull International AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Koncernstruktur World Class Seagull International bildades 1983 och är idag moderbolag i koncernen World Class International. Bolaget har dotterbolag i Sverige, Belgien, Frankrike, Tjeckien, Polen, Kroatien, Ungern, Bulgarien och Rumänien. Information om verksamheten World Class är ett skyddat varumärke som ägs av World Class Seagull International. Under detta varumärke bedriver bolaget franchise- och licensgivning av varumärket, produktutveckling och agenturverksamhet inom friskvård. Bolaget driver idag 43 hälso- och rekreationsanläggningar i nio länder i Europa med fokus på Östeuropa. World Class är ett stark och välrenommerat varumärke och har ett väletablerat nätverk av affärsrelationer såsom exklusiva hotellkedjor inkluderande Marriott International, Le Meridien, Renaissance och Radisson. Verksamheten i Bolaget utgörs huvudsakligen av hälso- och rekreationsanläggningar men World Class har två kompletterande affärsområden, Fitness Solutions som säljer Nautilus träningsutrustning och World Class Education som säljer utbildningar inom Wellness. Bolagets affärsidé är lönsamt utveckla, driva och exploatera varumärket World Class inom hälsa, rekreation och livsstil. Investeringar Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar avseende koncernen uppgick till 13,4 mkr varav 5,2 mkr avser investeringar i annans fastighet och 5,6 mkr avser träningsutrustning för den Ungerska och Rumänska marknaden. Totalt har koncernen investerat ytterligare 6 mkr för uppstart av nya anläggningar, denna investering har bokförts som kostnader i resultaträkningen. De nya anläggningarna finns i Stockholm, Paris och Budapest. Intäkter och resultat Nettoomsättningen för koncernen steg från 101 mkr till 154 mkr. En ökning med 53 mkr, varav 44 mkr avser de nyförvärvade bolagen. s rörelseresultat uppgick till -8,7 mkr (-3,0 mkr). Rörelseresultat har påverkats negativt med motsvarande 10 miljoner som avser dels uppstarten av nya anläggningar samt avvecklingen av två anläggningar i Belgien. Under året har tillkommande kostnader avseende verksamheten i Östeuropa belastat årets rörelsekostnad med 7,6 mkr beroende på slutlig reglering avseende mellanhavanden i Östeuropa bolag. Väsentliga händelser under räkenskapsåret World Class Seagull International AB noterades den 2 juni 2008 på Nasdaq OMX First North och tillfördes 16,7 mkr av det totala emissionsbeloppet om 30 mkr. I samband med noteringen förvärvades 71 % av WC Romania samt de tidigare franchiseanläggningarna World Class Slussen (Luntis Friskvårdsstudion AB), World Class Göteborg City (WC i Göteborg AB) och World Class Alvik (Friskvård vid Mälaren AB). Förvärven genomfördes via apport- resp. nyemission. Bolaget har öppnat två nya anläggningar, en i Paris och en i Sofia samt förvärvat ytterligare två franchiseanläggningar i Stockholm. Bolaget tog beslut om att bygga en anläggning av högsta internationell klass på Nybrogatan i Stockholm. Anläggningen kommer att drivas av det nystartade bolaget WC Nybroplan AB. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret Under april 2009 sattes dotterbolaget WC Benelux i konkurs. Alla fordringar på detta dotterbolag har till fullo reserverats i årets bokslut. Bolaget har sålt 20% av WC Nybroplan, försäljningen genomfördes genom en nyemission och WC Nybroplan har därmed tillförts ytterligare 3 mkr i aktiekapital. Ägarförhållande Bolaget är noterat på OMX Nasdaq First North sedan 2 juni Bolagets största ägare är: Ulf Bengtsson, 58% Zen Invest AB, 21% Risker Konjunkturberoende Konsumenterna ändrar sina konsumtionsmönster utefter sin ekonomiska situation, och det är konsumtionen av tjänster som först försakas när hushållens ekonomi blir sämre. Träning ses av många som ett basbehov hos människan. Det kan dock inte uteslutas att en större nedgång i Europas ekonomi skulle påverka Bolaget negativt. World Class verkar i en bransch som historiskt sett har visat sig vara begränsat konjunkturberoende.

6 SIDAN5. Marknadstillväxt World Class bedriver verksamhet inom områden som utvecklas snabbt, och som förväntas uppvisa en betydande tillväxt de kommande åren. Om tillväxten uteblir eller sker i en långsammare takt än väntat kommer den förväntade omsättningen och lönsamheten att påverkas negativt. Nya marknader med politisk osäkerhet World Class expanderar på nya marknader primärt i Östeuropa. I dessa regioner kan politisk osäkerhet utgöra en risk framförallt på tillväxtmarknader såsom Polen och Rumänien. Trots att de flesta länder i Östeuropa som bolaget är engagerat i är medlemmar av EU finns fortfarande en ökad politisk risk på dessa marknader. Varumärket i Ryssland De ryska bolagen startades av Ulf Bengtsson 1989 och ägdes av World Class International fram tills det förlorades till ryska affärsmän våren Bolaget har ingen kontroll av varumärket World Class i Ryssland. Dialog har pågått mellan parterna under de senaste fyra åren. Konkurrens Undantaget den svenska marknaden är World Class huvudsakligen verksamt på marknader i stark tillväxt där konkurrensen hittills har varit relativt begränsad. Konkurrensen kommer sannolikt att öka på World Class viktigaste marknad, Öst- och Centraleuropa, i och med att den förväntade tillväxten kommer att locka till sig nya aktörer. Det finns aktörer som har större finansiella resurser än World Class har idag och som kan komma att påverka Bolagets konkurrenssituation, t.ex. genom aggressiv prissättning. Nyckelpersoner och medarbetare World Class är ett tjänsteföretag och är därmed beroende av att kunna attrahera och behålla kompetent personal. World Class framtida utveckling och lönsamhet beror i stor utsträckning på ett antal nyckelpersoner. Konkurrensen om kvalificerad personal är betydande och förlust av nyckelpersoner kan ha negativ inverkan på World Class verksamhet. Framtida kapitalbehov World Class kan i framtiden komma att behöva nytt kapital för att Bolaget skall kunna förändra sin verksamhet till marknadens förutsättningar. Bolagets möjlighet att klara av framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av hur verksamheten utvecklas och inga garantier kan lämnas för att World Class kommer att lyckas med en eventuell framtida kapitalanskaffning även om verksamheten utvecklas positivt. Detta avgörs även av det allmänna läget för riskkapital. Begränsade resurser World Class är ett litet företag med begränsade resurser, finansiella så väl som personella. Om Bolaget inte kan utnyttja sina begränsade resurser på ett effektitvt sätt kan det få betydande negativa konsekvenser för Bolaget som helhet. Valutaexponering Bolaget är verksamt i ett flertal länder och är i begränsad utsträckning exponerat för valutakursförändringar. Större delen av Bolagets intäkter/inbetalningar erhålls i EUR, SEK och RON och Bolagets kostnader/utbetalningar sker i framförallt SEK, USD och EUR. Finansiella utsikter - Going Concern World Class Seagull International AB har alltsedan börsintroduktionen våren 2008 arbetat och följt den plan som prospektet redovisade dock med viss försiktighet med hänsyn taget till det rådande konjunkturläget. Detta trots att bolaget endast erhöll 56 procent av det fulla emissionsbeloppet om 30 msek vid introduktionen. Under året 2008 samt nu vidare in i 2009 är det en fortsatt down turn i ekonomin vilket påverkar bolaget. För att bolaget snabbt ska fylla de tre nyöppnade enheterna i Budapest, projektera och starta upp enhet två i Zagreb, genomföra uppstarten av Bratislava behövs tillfredsställande finansiella reserver. Bolaget har genom en emission i dotterbolaget World Class Nybroplan avslutat en riktad emission om 3 msek, vilket motsvarar en värdering om 15 msek av detta bolag. Emissionen genomfördes framgångsrikt under april Bolaget arbetar i flera processer rörande strategisk kapitalanskaffning, vilket syftar till att stärka bolagets likviditet och dess totala kraft i alla avseenden. Mot bakgrund av detta faktum och de processer som pågår så säkerställer bolaget sin framtida förmåga att genomföra de strategiska mål som redovisades i prospektet vid börsintroduktionen. Dessutom finns möjligheter att frigöra kapital via hel eller delvis försäljning av bolagets produktionsenheter.

7 SIDAN6. World Class Seagull International AB 3(25) Flerårsöversikt koncernen Kkr 0801/ / / / /0412 Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet Avkastning på eget kapital (% neg neg Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst Överkursfond Fusionsresultat årets förlust disponeras så att i ny räkning överföres

8 SIDAN7. World Class Seagull International AB 4(25) s e rne resultaträkning ns Re s ultaträkning Not No t Kkr Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat

9 SIDAN8. World Class Seagull International AB 5(25) s Balans räkning No t Kkr s balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Aktiverade utvecklingskostnader Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Investeringar i annans fastighet Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 SIDAN9. World Class Seagull International AB 6(25) s Balans räkning No t Kkr s balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 22 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Avsättningar för övriga skatter Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Skulder till intresseföretag Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Transportfordon med äganderättsförbehåll Övriga ställda panter och säkerheter Hyresgarantier Aktier i dotterföretag Övriga ställda panter Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 SIDAN10. World Class Seagull International AB 7(25) s Ko nc e rne kassaflödesanalys ns Not Kas s aflö de s analys No t Kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av verksamheter i dotterbolag, netto Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Nettoförändring checkräkning Amortering av skuld Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

12 SIDAN11. World Class Seagull International AB 8(25) s lag resultaträkning e ts Not Re s ultaträkning No t Kkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 1 Handelsvaror Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

13 World Class Seagull International AB 9(25) SIDAN12. s World Class Seagull International AB 9(25) Balans räkning No t Kkr s Balans räkning No t s balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Kkr Immateriella anläggningstillgångar Aktiverade Tillgångar utvecklingskostnader Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, Immateriella verktyg anläggningstillgångar och installationer Aktiverade utvecklingskostnader Finansiella anläggningstillgångar Andelar Materiella i koncernföretag anläggningstillgångar 18, Fordringar Inventarier, hos verktyg koncernföretag och installationer Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra Finansiella långfristiga anläggningstillgångar fordringar Andelar i koncernföretag 18, Fordringar hos koncernföretag Summa Andelar i anläggningstillgångar intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Omsättningstillgångar Andra långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Summa anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Aktuella Omsättningstillgångar skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda Kortfristiga fordringar kostnader och upplupna intäkter Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Kassa Aktuella och skattefordringar bank Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Summa Kassa och tillgångar bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 22 Bundet eget kapital Aktiekapital Eget kapital och skulder Aktiekapital under registrering Reservfond Eget kapital Fritt Bundet eget eget kapital kapital Överkursfond Aktiekapital Balanserat Aktiekapital resultat under registrering Årets Reservfond resultat Fritt eget kapital Summa Överkursfond eget kapital Balanserat resultat Obeskattade Årets resultat reserver Summa eget kapital Obeskattade reserver

14 SIDAN13. World Class Seagull International AB 10(25) s Balans räkning No t Kkr s balansräkning Not Obeskattade reserver Avsättningar Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Aktuella skatteskulder 0 5 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Transportfordon med äganderättsförbehåll Övriga ställda panter och säkerheter Hyresgarantier Aktier i dotterföretag Ansvarsförbindelser Inga Inga

15 SIDAN14. World Class Seagull International AB 11(25) s lag kassaflödesanalys e ts Not Kas s aflö de s analys No t Kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag/kapitaltillskott Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av intressebolag Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Nettoförändring checkräkning Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 SIDAN15. World Class Seagull International AB 12(25) Tilläggsupplysningar - Redovisningsprinciper och noter Tilläggs upplys ningar Redovisningsprinciper Allmänna principer Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderings- och omräkningsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder nettoredovisas i rörelseresultatet medan kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder nettoredovisas som finansiell post. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. Externa kundfordringar överstigande 180 dagar har reserverats. En individuell bedömning har även gjorts av de kundfordringar som understiger 180 dagar. Som framgår av not 7 är avskrivningstiden för goodwill 5-10 år. Argumenten för en avskrivningstid om 10 år avseende goodwill är att vi bedömer att de fyra bolag som förvärvades i samband med noteringen på Nasdaq OMX First North har långsiktig vinstpotential samt en stark position på sin marknad. Kostnader avseende utgifter för dataprogram har redovisats i enlighet med BFN U 88:16 Intäkterna redovisas för de svenska bolagen enligt BFNAR 2003:3. Intäkterna uppkommer linjärt allteftersom nyttjandetiden löper. För de utländska dotterbolagen redovisas intäkterna i takt med att inbetalning sker, varigenom intäkterna ej periodiseras enligt god redovisningssed. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Fusionsresultat redovisas som en eget kapital transaktion. Koncernredovisning Redovisningsprinciper Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Grunden för klassificering som dotterbolag Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Konsolideringsmetod Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

17 SIDAN16. World Class Seagull International AB 13(25) Noter Kkr Definitioner av nyckeltal Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansnetto Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter. Soliditet Eget kapital inklusive 72% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto med avdrag för 28% schablonskatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital inklusive 72% av obeskattade reserver. 1 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag Inköp 21,3 % 16,6 % Försäljningar 67,7 % 30,6 % 2 Nettoomsättning Omsättning per affärsområde, % Gymverksamhet Handelsvaror Omsättning per geografisk marknad, % Sverige Europa Övriga rörelseintäkter Projektledningsuppdrag vid sidan om den ordinarie verksamheten Övriga poster Leasingavtal Årets leasingkostnader uppgår till (876) kkr. Årets leasingkostnader uppgår till 125 (80) kkr.

18 17. SIDAN World Class Seagull International AB 14(25) 5 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Revisionsuppdrag Andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse och VD Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Sverige Europa Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner, ersättningar & sociala kostnader Styrelse & VD Övriga Övriga sociala kostnader Pensionskostnader Styrelse & VD Övriga Fördelning mellan kvinnor och män i företagsledningen Kvinnor 1 0 Män 5 4

19 SIDAN18. World Class Seagull International AB 15(25) Medelantalet anställda Kvinnor 0,0 1,0 Män 4,0 3,5 4,0 4,5 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Det finns inget avtal om pensionsersättning eller avgångsvederlag för VD. Total ersättning till VD har utgått med kr. 7 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Varumärken, aktiverade utvecklingskostnader 20 % Goodwill % Materiella anläggningstillgångar Inventarier och träningsredskap % Byggnadsinventarier 5 % Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Varumärken, aktiverade utvecklingskostnader 20 % Materiella anläggningstillgångar Inventarier och träningsredskap 20 % 8 Resultat från andelar i koncernföretag Realisationsresultat vid försäljningar Nedskrivningar av aktier i dotterbolag Nedskrivningar av fordran i dotterbolag Resultat från andelar i intresseföretag Resultatandel Nedskrivningar

20 SIDAN19. World Class Seagull International AB 16(25) World Class Seagull International AB 16(25) 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Kursdifferenser Ränteintäkter Kursdifferenser Räntekostnader och liknande resultatposter 11 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Kursdifferenser Räntekostnader Kursdifferenser Bokslutsdispositioner 12 Bokslutsdispositioner Avsättning periodiseringsfond Återföring periodiseringsfond Överavskrivningar Avsättning periodiseringsfond maskiner o inventarier Återföring periodiseringsfond Överavskrivningar maskiner o inventarier Skatt på årets resultat 13 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Aktuell skatt Skatt hänförlig till koncernbidrag Aktuell skatt Skatt hänförlig till koncernbidrag Aktiverade utvecklingskostnader 14 Aktiverade utvecklingskostnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Ackumulerade anskaffningsvärden Omräkningsdifferens Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Utgående Inköp ackumulerade anskaffningsvärden Omräkningsdifferens Ackumulerade Utgående ackumulerade avskrivningar anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets Ackumulerade avskrivningar avskrivningar enligt plan Omräkningsdifferens Ingående ackumulerade avskrivningar Utgående Årets avskrivningar ackumulerade enligt plan avskrivningar Omräkningsdifferens -6 Utgående Utgående balans ackumulerade avskrivningar Utgående balans

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Delårsrapport I Januari mars 2010, World Class Seagull International AB (publ) World Class Seagull International AB (publ)

Delårsrapport I Januari mars 2010, World Class Seagull International AB (publ) World Class Seagull International AB (publ) Delårsrapport I 2010 Januari mars 2010, World Class Seagull International AB (publ) World Class Seagull International AB (publ) 556525-8083 SIDAN2. Delårsrapport januari - mars 2010 World Class Seagull

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer