Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB Räkenskapsåret 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008"

Transkript

1 Årsredovisning & Koncernredovisning för World Class Seagull International AB Räkenskapsåret 2008

2 Årsredovisning & Koncernredovisning Räkenskapsåret 2008 Innehållsförteckning 2. VD har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Flerårsöversikt koncern 7. s resultaträkning 8. s balansräkning 10. s kassaflödesanalys 11. s resultaträkning 12. s balansräkning 14. s kassaflödesanalys 15. Redovisningsprinciper och noter Bolagets Årsredovisning och Koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 4-28.

3 SIDAN2. Årsredovisning 2008 Ulf Bengtsson VD för World Class International VD har ordet World Class International har haft en händelserik första tid som listat bolag på First North där självklart finanskrisen varit påtaglig även för oss. Dock så har den turbulenta finansiella situationen inte påverkat hälso- och rekreationsbranschen i samma utsträckning som befarat. Under 2008 har World Class fokuserat på att renodla verksamheten och satsa på expansion med egna anläggningar enligt klustermodellen som alltid varit World Class ledstjärna. Denna expansion börjar nu närma sig konsolideringsfasen på många marknader vilket kommer att få positiv inverkan på World Class omsättning och resultat. Nya anläggningar Under år 2008 har World Class öppnat eller tagit över driften av flera olika anläggningar. Framförallt har vi fokuserat på Centraleuropa som är en prioriterad expansionsmarknad för oss. Vi har exempelvis öppnat och/eller påbörjat byggandet av nya anläggningar i Stockholm, Paris och i Budapest. Detta är viktiga steg i vår affärsstrategi men innebär också stora initiala kostnadsposter som märks direkt i World Class Internationals resultaträkning. Anläggningarna har i detta fall inneburit kostnader på sammanlagt 6 mkr. Vi har även avvecklad två anläggningar i Antwerpen, Belgien. Anläggningarna hade begränsad potential och var inte lönsamma. Avvecklingskostnaderna uppgick till cirka 4 mkr under år 2008 men då anläggningarna gått med förlust under en längre tid kommer detta att förbättra resultatet år Försäljningen av nya medlemskap på våra anläggningar har samtidigt varit stark i stort sett på alla marknader men då detta representerar långsiktiga avtal på månader för bolaget så kan vi inte tillgodoräkna hela intäkten i 2008 års resultat. Långsiktiga avtal är däremot extremt viktigt i hälso- och rekreationsbranschen och försäljningssiffrorna kommer att få en positiv inverkan på helårsresultat för år Klustermodellen Den expansionsmodell som World Class International använder vid etablering på nya marknader kallas för klustermodellen och genomförs i tre steg. Det första steget är etableringsfasen, den första anläggningen öppnar i en huvudstad och utgör vad vi kallar en klustermoder. Anläggningen ska vara strategiskt placerad med ett bra läge som tilltalar många nya medlemmar i den målgrupp som World Class primärt riktar sig till. Flera marknader där World Class är verksamma befinner sig i denna fas. Steg två innebär att nya anläggningar öppnar runt klustermodern vilket även bidrar till att stärka varumärket World Class och hjälper oss att nå en stark position på marknaden. Initialt är tre anläggningar optimalt i huvudstäderna. När klustret finns på plats inleds en fas som enbart fokuserar på medlemsrekrytering vilket också är det som renderar intäkter i bolaget. Ett exempel som nått fram till steg tre är Bukarest i Rumänien som haft fullt fokus på medlemsrekryter-

4 3. SIDAN Årsredovisning 2008 ing och att förbättra resultatet under år Det har också lönat sig då omsättningen i Rumänen ökade med hela 58 procent, från 26 mkr år 2007 till 41 mkr under De rumänska anläggningarna ökade också sitt EBITDAresultat från 4,2 mkr till hela 11,1 mkr under samma period. I Stockholm som är World Class hemmamarknad befinner vi oss nu i startgroparna för steg tre som kommer att inträda i samband med öppnandet av World Class Health Academy på Nybrogatan 8. Då har redan World Class förvärv av de tidigare franchiseanläggningarna på Döbelnsgatan och Hornsgatan konsoliderats i verksamheten. Medlemsrekrytering och säljinsatser i fokus under 2009 I takt med att fler och fler marknader når fas tre enligt klustermodellen så kommer World Class också att utöka sina insatser på medlemsrekrytering och säljkampanjer för att öka intäkterna i bolaget. Rumänien är alltså den marknad som kommit längst i dagsläget vilket resultatförbättringen också visar. De marknader som befinner sig i fas två och alltså kommer att inleda medlemsrekryteringen härnäst är Sverige, Polen, Tjeckien och Ungern. Utvecklingen som vi sett i Bukarest är ett kvitto på att World Class affärsstrategi är framgångsrik och därför ser vi med tillförsikt fram emot 2009 och en förväntad intäktsökning på framförallt dessa marknader. Förutsättningarna finns alltså för att lönsamheten, både i Sverige och internationellt, ska öka betydligt under Utsikter Finanskrisen som drabbar alla delar av ekonomin tycks alltså inte påverka hälsooch rekreationsbranschen i samma utsträckning som andra branscher. Samtliga World Class anläggningar märkte en ökning i försäljning av medlemskap under januari 2009 vilket naturligtvis är en positiv trend för bolaget. Den 8 maj 2009 öppnar World Class flaggskepp på Nybrogatan i Stockholm och då kommer även Sverige att vara redo för en försäljningsoffensiv enligt fas tre i World Class klustermodell. Försäljningen av medlemskap på Nybrogatan har redan nått över 50 procent av det medlemsantal som behövs för att driva anläggningen lönsamt. Detta trots att några månader återstår till öppningen. Det är även värt att påpeka att World Class investeringar i anläggningar på våra internationella marknader nu börjar närma sig break-even. Efter det så innebär avgiften för varje nytt medlemskap ett kassatillskott på cirka 60 procent av medlemsavgiften då de största overheadkostnaderna redan är betalda i och med öppnandet av anläggningen. Going Concern World Class Seagull International AB har alltsedan listningen på First North våren 2008 arbetat och följt den plan som prospektet redovisade med en reservation för den försiktighet som krävts med hänsyn taget till det rådande konjunkturläget. Samtidigt som styrelsen fattade beslut att påbörja arbetet med att lista World Class International på First North under 2008 fattades även beslut att vidta en rad åtgärder för att stärka koncernens ekonomistyrning. En ny finanschef rekryterades december 2007, byte och implementering av ett nytt koncernredovisningssystem påbörjades kort därefter. World Class International har under 2008 även genomgått ett byte av revisor. Nya rutiner för avstämning av interna mellanhavanden mellan dotterbolagen och moderbolag har medfört att tidigare ackumulerade eftersläpningar vid konteringen av operativa kostnader och intäkter uppdagats. Dessa rutiner har i samband med årsrevisionen identifierats och uppdaterats i enlighet med World Class revisorers rekommendationer. Då bolaget nu har genomlysts tillsammans med våra revisorer Ernst&Young avseende sitt första år som listat bolag är det med tillfredsställelse vi överlämnar resultatet för 2008 för att fullt, fortsatt fokusera på 2009 och vidare. Under året 2008 samt nu vidare in i 2009 är det en fortsatt nedgång i ekonomin vilket påverkar bolaget. Framför allt i att tillfredsställande finansiella reserver står till buds för maximal insats i att snabbt fylla de tre nyöppnade enheterna i Budapest, projektera och starta upp enhet två i Zagreb. Bolaget förbereder också uppstart av World Class Bratislava hösten 2009 samt öppnandet av World Class Nybrogatan i Stockholm. Bolaget har i dotterbolaget World Class Nybrogatan avslutat en riktad emission om 3 mkr, vilket motsvarar en värdering om 15 mkr av bolaget. Emissionen är framgångsrikt genomförd under april World Class ger ingen prognos för 2009 men vad som tycks stå klart är att finanskris och lågkonjunktur inte drabbar hälso- och rekreationsbranschen i samma utsträckning som andra branscher. Det bådar gott för World Class International och med ovanstående beskrivet är bolaget övertygat om ett positivt verksamhetsår Stockholm 29 april 2009 Ulf Bengtsson VD för World Class International

5 SIDAN4. Styrelsen och verkställande direktören för World Class Seagull International AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Koncernstruktur World Class Seagull International bildades 1983 och är idag moderbolag i koncernen World Class International. Bolaget har dotterbolag i Sverige, Belgien, Frankrike, Tjeckien, Polen, Kroatien, Ungern, Bulgarien och Rumänien. Information om verksamheten World Class är ett skyddat varumärke som ägs av World Class Seagull International. Under detta varumärke bedriver bolaget franchise- och licensgivning av varumärket, produktutveckling och agenturverksamhet inom friskvård. Bolaget driver idag 43 hälso- och rekreationsanläggningar i nio länder i Europa med fokus på Östeuropa. World Class är ett stark och välrenommerat varumärke och har ett väletablerat nätverk av affärsrelationer såsom exklusiva hotellkedjor inkluderande Marriott International, Le Meridien, Renaissance och Radisson. Verksamheten i Bolaget utgörs huvudsakligen av hälso- och rekreationsanläggningar men World Class har två kompletterande affärsområden, Fitness Solutions som säljer Nautilus träningsutrustning och World Class Education som säljer utbildningar inom Wellness. Bolagets affärsidé är lönsamt utveckla, driva och exploatera varumärket World Class inom hälsa, rekreation och livsstil. Investeringar Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar avseende koncernen uppgick till 13,4 mkr varav 5,2 mkr avser investeringar i annans fastighet och 5,6 mkr avser träningsutrustning för den Ungerska och Rumänska marknaden. Totalt har koncernen investerat ytterligare 6 mkr för uppstart av nya anläggningar, denna investering har bokförts som kostnader i resultaträkningen. De nya anläggningarna finns i Stockholm, Paris och Budapest. Intäkter och resultat Nettoomsättningen för koncernen steg från 101 mkr till 154 mkr. En ökning med 53 mkr, varav 44 mkr avser de nyförvärvade bolagen. s rörelseresultat uppgick till -8,7 mkr (-3,0 mkr). Rörelseresultat har påverkats negativt med motsvarande 10 miljoner som avser dels uppstarten av nya anläggningar samt avvecklingen av två anläggningar i Belgien. Under året har tillkommande kostnader avseende verksamheten i Östeuropa belastat årets rörelsekostnad med 7,6 mkr beroende på slutlig reglering avseende mellanhavanden i Östeuropa bolag. Väsentliga händelser under räkenskapsåret World Class Seagull International AB noterades den 2 juni 2008 på Nasdaq OMX First North och tillfördes 16,7 mkr av det totala emissionsbeloppet om 30 mkr. I samband med noteringen förvärvades 71 % av WC Romania samt de tidigare franchiseanläggningarna World Class Slussen (Luntis Friskvårdsstudion AB), World Class Göteborg City (WC i Göteborg AB) och World Class Alvik (Friskvård vid Mälaren AB). Förvärven genomfördes via apport- resp. nyemission. Bolaget har öppnat två nya anläggningar, en i Paris och en i Sofia samt förvärvat ytterligare två franchiseanläggningar i Stockholm. Bolaget tog beslut om att bygga en anläggning av högsta internationell klass på Nybrogatan i Stockholm. Anläggningen kommer att drivas av det nystartade bolaget WC Nybroplan AB. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret Under april 2009 sattes dotterbolaget WC Benelux i konkurs. Alla fordringar på detta dotterbolag har till fullo reserverats i årets bokslut. Bolaget har sålt 20% av WC Nybroplan, försäljningen genomfördes genom en nyemission och WC Nybroplan har därmed tillförts ytterligare 3 mkr i aktiekapital. Ägarförhållande Bolaget är noterat på OMX Nasdaq First North sedan 2 juni Bolagets största ägare är: Ulf Bengtsson, 58% Zen Invest AB, 21% Risker Konjunkturberoende Konsumenterna ändrar sina konsumtionsmönster utefter sin ekonomiska situation, och det är konsumtionen av tjänster som först försakas när hushållens ekonomi blir sämre. Träning ses av många som ett basbehov hos människan. Det kan dock inte uteslutas att en större nedgång i Europas ekonomi skulle påverka Bolaget negativt. World Class verkar i en bransch som historiskt sett har visat sig vara begränsat konjunkturberoende.

6 SIDAN5. Marknadstillväxt World Class bedriver verksamhet inom områden som utvecklas snabbt, och som förväntas uppvisa en betydande tillväxt de kommande åren. Om tillväxten uteblir eller sker i en långsammare takt än väntat kommer den förväntade omsättningen och lönsamheten att påverkas negativt. Nya marknader med politisk osäkerhet World Class expanderar på nya marknader primärt i Östeuropa. I dessa regioner kan politisk osäkerhet utgöra en risk framförallt på tillväxtmarknader såsom Polen och Rumänien. Trots att de flesta länder i Östeuropa som bolaget är engagerat i är medlemmar av EU finns fortfarande en ökad politisk risk på dessa marknader. Varumärket i Ryssland De ryska bolagen startades av Ulf Bengtsson 1989 och ägdes av World Class International fram tills det förlorades till ryska affärsmän våren Bolaget har ingen kontroll av varumärket World Class i Ryssland. Dialog har pågått mellan parterna under de senaste fyra åren. Konkurrens Undantaget den svenska marknaden är World Class huvudsakligen verksamt på marknader i stark tillväxt där konkurrensen hittills har varit relativt begränsad. Konkurrensen kommer sannolikt att öka på World Class viktigaste marknad, Öst- och Centraleuropa, i och med att den förväntade tillväxten kommer att locka till sig nya aktörer. Det finns aktörer som har större finansiella resurser än World Class har idag och som kan komma att påverka Bolagets konkurrenssituation, t.ex. genom aggressiv prissättning. Nyckelpersoner och medarbetare World Class är ett tjänsteföretag och är därmed beroende av att kunna attrahera och behålla kompetent personal. World Class framtida utveckling och lönsamhet beror i stor utsträckning på ett antal nyckelpersoner. Konkurrensen om kvalificerad personal är betydande och förlust av nyckelpersoner kan ha negativ inverkan på World Class verksamhet. Framtida kapitalbehov World Class kan i framtiden komma att behöva nytt kapital för att Bolaget skall kunna förändra sin verksamhet till marknadens förutsättningar. Bolagets möjlighet att klara av framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av hur verksamheten utvecklas och inga garantier kan lämnas för att World Class kommer att lyckas med en eventuell framtida kapitalanskaffning även om verksamheten utvecklas positivt. Detta avgörs även av det allmänna läget för riskkapital. Begränsade resurser World Class är ett litet företag med begränsade resurser, finansiella så väl som personella. Om Bolaget inte kan utnyttja sina begränsade resurser på ett effektitvt sätt kan det få betydande negativa konsekvenser för Bolaget som helhet. Valutaexponering Bolaget är verksamt i ett flertal länder och är i begränsad utsträckning exponerat för valutakursförändringar. Större delen av Bolagets intäkter/inbetalningar erhålls i EUR, SEK och RON och Bolagets kostnader/utbetalningar sker i framförallt SEK, USD och EUR. Finansiella utsikter - Going Concern World Class Seagull International AB har alltsedan börsintroduktionen våren 2008 arbetat och följt den plan som prospektet redovisade dock med viss försiktighet med hänsyn taget till det rådande konjunkturläget. Detta trots att bolaget endast erhöll 56 procent av det fulla emissionsbeloppet om 30 msek vid introduktionen. Under året 2008 samt nu vidare in i 2009 är det en fortsatt down turn i ekonomin vilket påverkar bolaget. För att bolaget snabbt ska fylla de tre nyöppnade enheterna i Budapest, projektera och starta upp enhet två i Zagreb, genomföra uppstarten av Bratislava behövs tillfredsställande finansiella reserver. Bolaget har genom en emission i dotterbolaget World Class Nybroplan avslutat en riktad emission om 3 msek, vilket motsvarar en värdering om 15 msek av detta bolag. Emissionen genomfördes framgångsrikt under april Bolaget arbetar i flera processer rörande strategisk kapitalanskaffning, vilket syftar till att stärka bolagets likviditet och dess totala kraft i alla avseenden. Mot bakgrund av detta faktum och de processer som pågår så säkerställer bolaget sin framtida förmåga att genomföra de strategiska mål som redovisades i prospektet vid börsintroduktionen. Dessutom finns möjligheter att frigöra kapital via hel eller delvis försäljning av bolagets produktionsenheter.

7 SIDAN6. World Class Seagull International AB 3(25) Flerårsöversikt koncernen Kkr 0801/ / / / /0412 Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet Avkastning på eget kapital (% neg neg Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst Överkursfond Fusionsresultat årets förlust disponeras så att i ny räkning överföres

8 SIDAN7. World Class Seagull International AB 4(25) s e rne resultaträkning ns Re s ultaträkning Not No t Kkr Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat

9 SIDAN8. World Class Seagull International AB 5(25) s Balans räkning No t Kkr s balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Aktiverade utvecklingskostnader Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Investeringar i annans fastighet Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 SIDAN9. World Class Seagull International AB 6(25) s Balans räkning No t Kkr s balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 22 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Avsättningar för övriga skatter Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Skulder till intresseföretag Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Transportfordon med äganderättsförbehåll Övriga ställda panter och säkerheter Hyresgarantier Aktier i dotterföretag Övriga ställda panter Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 SIDAN10. World Class Seagull International AB 7(25) s Ko nc e rne kassaflödesanalys ns Not Kas s aflö de s analys No t Kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av verksamheter i dotterbolag, netto Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Nettoförändring checkräkning Amortering av skuld Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

12 SIDAN11. World Class Seagull International AB 8(25) s lag resultaträkning e ts Not Re s ultaträkning No t Kkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 1 Handelsvaror Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

13 World Class Seagull International AB 9(25) SIDAN12. s World Class Seagull International AB 9(25) Balans räkning No t Kkr s Balans räkning No t s balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Kkr Immateriella anläggningstillgångar Aktiverade Tillgångar utvecklingskostnader Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, Immateriella verktyg anläggningstillgångar och installationer Aktiverade utvecklingskostnader Finansiella anläggningstillgångar Andelar Materiella i koncernföretag anläggningstillgångar 18, Fordringar Inventarier, hos verktyg koncernföretag och installationer Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra Finansiella långfristiga anläggningstillgångar fordringar Andelar i koncernföretag 18, Fordringar hos koncernföretag Summa Andelar i anläggningstillgångar intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Omsättningstillgångar Andra långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Summa anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Aktuella Omsättningstillgångar skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda Kortfristiga fordringar kostnader och upplupna intäkter Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Kassa Aktuella och skattefordringar bank Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Summa Kassa och tillgångar bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 22 Bundet eget kapital Aktiekapital Eget kapital och skulder Aktiekapital under registrering Reservfond Eget kapital Fritt Bundet eget eget kapital kapital Överkursfond Aktiekapital Balanserat Aktiekapital resultat under registrering Årets Reservfond resultat Fritt eget kapital Summa Överkursfond eget kapital Balanserat resultat Obeskattade Årets resultat reserver Summa eget kapital Obeskattade reserver

14 SIDAN13. World Class Seagull International AB 10(25) s Balans räkning No t Kkr s balansräkning Not Obeskattade reserver Avsättningar Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Aktuella skatteskulder 0 5 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Transportfordon med äganderättsförbehåll Övriga ställda panter och säkerheter Hyresgarantier Aktier i dotterföretag Ansvarsförbindelser Inga Inga

15 SIDAN14. World Class Seagull International AB 11(25) s lag kassaflödesanalys e ts Not Kas s aflö de s analys No t Kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag/kapitaltillskott Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av intressebolag Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Nettoförändring checkräkning Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 SIDAN15. World Class Seagull International AB 12(25) Tilläggsupplysningar - Redovisningsprinciper och noter Tilläggs upplys ningar Redovisningsprinciper Allmänna principer Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderings- och omräkningsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder nettoredovisas i rörelseresultatet medan kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder nettoredovisas som finansiell post. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. Externa kundfordringar överstigande 180 dagar har reserverats. En individuell bedömning har även gjorts av de kundfordringar som understiger 180 dagar. Som framgår av not 7 är avskrivningstiden för goodwill 5-10 år. Argumenten för en avskrivningstid om 10 år avseende goodwill är att vi bedömer att de fyra bolag som förvärvades i samband med noteringen på Nasdaq OMX First North har långsiktig vinstpotential samt en stark position på sin marknad. Kostnader avseende utgifter för dataprogram har redovisats i enlighet med BFN U 88:16 Intäkterna redovisas för de svenska bolagen enligt BFNAR 2003:3. Intäkterna uppkommer linjärt allteftersom nyttjandetiden löper. För de utländska dotterbolagen redovisas intäkterna i takt med att inbetalning sker, varigenom intäkterna ej periodiseras enligt god redovisningssed. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Fusionsresultat redovisas som en eget kapital transaktion. Koncernredovisning Redovisningsprinciper Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Grunden för klassificering som dotterbolag Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Konsolideringsmetod Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

17 SIDAN16. World Class Seagull International AB 13(25) Noter Kkr Definitioner av nyckeltal Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansnetto Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter. Soliditet Eget kapital inklusive 72% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto med avdrag för 28% schablonskatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital inklusive 72% av obeskattade reserver. 1 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag Inköp 21,3 % 16,6 % Försäljningar 67,7 % 30,6 % 2 Nettoomsättning Omsättning per affärsområde, % Gymverksamhet Handelsvaror Omsättning per geografisk marknad, % Sverige Europa Övriga rörelseintäkter Projektledningsuppdrag vid sidan om den ordinarie verksamheten Övriga poster Leasingavtal Årets leasingkostnader uppgår till (876) kkr. Årets leasingkostnader uppgår till 125 (80) kkr.

18 17. SIDAN World Class Seagull International AB 14(25) 5 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Revisionsuppdrag Andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse och VD Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Sverige Europa Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner, ersättningar & sociala kostnader Styrelse & VD Övriga Övriga sociala kostnader Pensionskostnader Styrelse & VD Övriga Fördelning mellan kvinnor och män i företagsledningen Kvinnor 1 0 Män 5 4

19 SIDAN18. World Class Seagull International AB 15(25) Medelantalet anställda Kvinnor 0,0 1,0 Män 4,0 3,5 4,0 4,5 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Det finns inget avtal om pensionsersättning eller avgångsvederlag för VD. Total ersättning till VD har utgått med kr. 7 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Varumärken, aktiverade utvecklingskostnader 20 % Goodwill % Materiella anläggningstillgångar Inventarier och träningsredskap % Byggnadsinventarier 5 % Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Varumärken, aktiverade utvecklingskostnader 20 % Materiella anläggningstillgångar Inventarier och träningsredskap 20 % 8 Resultat från andelar i koncernföretag Realisationsresultat vid försäljningar Nedskrivningar av aktier i dotterbolag Nedskrivningar av fordran i dotterbolag Resultat från andelar i intresseföretag Resultatandel Nedskrivningar

20 SIDAN19. World Class Seagull International AB 16(25) World Class Seagull International AB 16(25) 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Kursdifferenser Ränteintäkter Kursdifferenser Räntekostnader och liknande resultatposter 11 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Kursdifferenser Räntekostnader Kursdifferenser Bokslutsdispositioner 12 Bokslutsdispositioner Avsättning periodiseringsfond Återföring periodiseringsfond Överavskrivningar Avsättning periodiseringsfond maskiner o inventarier Återföring periodiseringsfond Överavskrivningar maskiner o inventarier Skatt på årets resultat 13 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Aktuell skatt Skatt hänförlig till koncernbidrag Aktuell skatt Skatt hänförlig till koncernbidrag Aktiverade utvecklingskostnader 14 Aktiverade utvecklingskostnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Ackumulerade anskaffningsvärden Omräkningsdifferens Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Utgående Inköp ackumulerade anskaffningsvärden Omräkningsdifferens Ackumulerade Utgående ackumulerade avskrivningar anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets Ackumulerade avskrivningar avskrivningar enligt plan Omräkningsdifferens Ingående ackumulerade avskrivningar Utgående Årets avskrivningar ackumulerade enligt plan avskrivningar Omräkningsdifferens -6 Utgående Utgående balans ackumulerade avskrivningar Utgående balans

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer