Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Sid 1

2 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2012 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice ordförande Malou Wallén Sekreterare Anne-Christine Stareborn Kassör Inga Dann Ledamot Lars Magnusson Ledamot Lotta Berntson Ledamot Therese Palm Suppleant Christer Ljunggren Suppleant Ann Carlsson Revisor Lars Broberg Revisor Olle Bernhardtz Revisorsuppleant Monica Moberg-Falk Revisorsuppleant Birgitta Ålund Valberedning Ragnar Bergståhl, sammankallande Cilla Thorén och Lennart Lindberg Sektorer: Sammansättningen i sektorer och arbetsgrupper redovisas i resp. verksamhetsberättelse. Medlemmar: Medlemsantalet i distriktet, per sista december 2012, var 4939 (4905) medlemmar, vilket motsvarar en ökning med 34 personer (0,7 %). Styrelsemöten: Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten samt kontinuerlig kontakt avseende löpande handläggning. Samtliga protokoll finns utlagda på distriktets hemsida. Medlemsmöten: Under året har två medlemsmöten genomförts (vår- och höstmöte). Distriktet har varit representerat vid: SBK s kongress: Lennart Larsson, Lotta Berntson, Inga Dann, Anne-Christine Stareborn samt Lars Magnusson. Organisationskonferens: Lennart Larsson och Lennart Lindberg. För mer heltäckande information om styrelsens arbete under året, hänvisas till styrelseprotokollen som finns utlagda på hemsidan. Vad som särskilt förtjänas att nämnas under 2012 är följande: Strategiska frågor: Strategiska dokument såsom: Styrdokument om styrelsens arbete, etik, sektorer och ekonomihantering har gåtts igenom och uppdaterats. Målstyrningen är införd och styrelsen och sektorerna har arbetat målstyrt. Sid 2

3 Distriktskansliet: Under 2012 har distriktskansliet bistått såväl distrikt som klubbar med upprättande av funktionärslistor, utbildningsadministration m.m. Bättre kommunikation: Distriktets hemsida är ett viktigt kommunikationsinstrument i arbetet att få ut snabb och relevant information. Hemsidan har moderniserats och förbättrats. Hemsidan har kompletterats med Distriktsinfo som skickas till klubbarna i distriktet. Distriktsinfo innehåller nyheter och information från SBK's kansli. Distriktets mål och utfall 2012: Införa målstyrning i distriktet Mål: Utfall: Införa målstyrning två av distriktets klubbar Målstyrning är infört i fyra av distriktets klubbar Öka medlemsantalet i distriktet Mål: Öka antalet medlemmar med 1% (+49) 4954 Utfall: Ökning med 0,7% (+34) 4939 Öka engagemanget från klubbarna i distriktets arbete Mål: Utfall: öka med 20 personer till 215 personer ökat med 97 personer till 292 personer Öka erfarenhetsutbytet mellan klubbarna Mål: öka med 2 aktiviteter till 27 aktiviteter (+8%) Utfall: minskat med 11 aktiviteter till 14 aktiviteter (-56%) Sid 3

4 Distriktsmästare Rapport: Spår: Sök: Skydd: IPO Lydnad: Patrullhund/Bevakning: Rallylydnad: Agility: Räddningshund: Ingen Pia Johansson, So-Su BK Ingen Ingen Ingen Åsa Klint, Waxholms BK Ulrika Ryskåsen, Värmdö BK Catherine Andersson, Österåkers BK Large, Mija Jansson, SBK's Stockhomsavd. Medium, Helene Wallskär, SBK's Stockhomsavd. Small, Helga Westerlind, DTBK Lag Large, Bergas busar, Österåker BK Lag Medium, 6-fotingarna, Österåker BK Lag Small, Österåkers minisar, Österåker BK Ingen Sektor: Agility Sammankallande: Jessica Graetsch Under 2012 har agilitysektorn haft 2 möten med 12 resp 8 deltagare för lokalklubbarnas sektorer samt 1 stormöte rörande agilityns framtid med 15 deltagare. DM hölls den 14/10 på SBK Sthlmsavdelning. DM-regler har formaliserats och godkänts av distriktsstyrelsen Sektor: Utbildning HUS Sammankallande: Cilla Thorén Sektorn har bestått av Cilla Thorén, Lotta A Wennersten och Lottie Gerdlind. Sektorn har: genomfört en konferens på Kydingeholm i samarbete med Studiefrämjandet. erbjudit 12 platser till SBK Instruktörsutbildning med uppstart i augusti Av dessa 12 platser har 6 platser fyllts. erbjudit alla SBK instruktörer en vidare utvecklings helg med Kent Svartberg i mars. Genomfört ett KUL-möte där åtta av distriktets klubbar deltog. Arbetat med en informationsfolder som kommer att distribueras under Sid 4

5 Sektor: PR/Info Sammankallande: Anne-Christine Stareborn PR/Infos verksamhet har två delar. Dels webbsidan, som är distriktets främsta kommunikationsverktyg och dels övrig pr/infoverksamhet. WEBBSIDAN Webbsidan har byt webbadress till samt fått en ny utformning. Vår huvudmålgrupp är samtliga funktionärer på distriktets lokalklubbar, vilket innebär att målgruppen är konstant. Det finns också innehåll som är anpassat för hundägare, med info om brukshundklubbarnas verksamhet. PR/INFO ÖVRIGT Distrikts-Info har distribuerats till klubbarna med ett nummer under året Sektor: Rallylydnad Sammankallande: Lena Larsson Rallylydnadsektorn har under våren, sommaren och hösten arbetat med att examinera rallylydnadsinstruktörer. Detta har varit ett stort arbete som tagit mycket tid och kraft men nu kan anses som avslutat. Framöver kommer examinationen vara en del av utbildningen. Sektorn har vid flera tillfällen försökt få till möten men tyvärr har det visat sig vara svårt då många inte har kunnat. Sektorn hade ett möte (med två deltagare av 13) i oktober och kommer även försöka få till ett möte under december gällande regelrevideringen. Enligt de rapporter Rallylydnadssektorn har fått från lokalklubbarna flyter verksamheten med rallykurser på bra i de flesta klubbarna. Sid 5

6 Sektor: Rasutveckling Sammankallande: C-G Hultin Sektorn har bestått av CG Hultin, Maria Comstedt och Maria Enryd. Under året har sektorn inte genomfört några utbildningar på grund av att vi inte fått in tillräckligt med elever till varje utbildningstillfälle. Telefonkontakt och besök har gjorts med klubbarna för att bland annat ge teknisk hjälp med MH och MT banor. Löpande uppdateringar av funktionärslistor har gjorts under året Sektor: Tjänstehund Sammankallande: Kicki Johansson Patrullhund 2012 Sektorn har bestått av Kikki Johansson, Git Timmerman och från månadsskiftet nov/dec även Gunnar Bergman. Har deltagit på centralt anordnade konferenser och informationsmöten. Under året har två kurser genomförts i distriktet. Vi hade två deltagare med på SM för Försvarsmakthundar. Vi har anordnat DM för patrullhundar. Har haft 3 möten med klubbarnas tjh-ansvariga under året. Räddningshund 2012 Distriktsrepresentant Räddning: Hans-Erik Stierna stf: Carina Engström Stockholm har genomfört 1 st funktionskontroll under året. Stockholmsekipagen tränar i grupper varje vecka på olika områden, t ex kommunförråd, industritomter, i skogen etc runt om i Storstockholm. Viss samträning med ekipage från Uppland förekommer. Dessutom tränar självfallet de som är antagna på de räddningshundkurser som Stockholms distrikt genomför mellan kurstillfällena, 1-2 gånger/vecka. Flera har deltagit i lagtävlingar och läger som arrangerats för räddningshundekipage. Den räddningshundkurs som Hasse Stierna var instruktör på avslutades den 29 april då det var slutprov och resultatet blev åtta godkända räddningshundekipage. Mona Brantlinds räddningshundkurs har genomfört bl a delprov 1 och delprov 2 äger rum i november och det totala antalet kursekipage uppgår i skrivande stund till tolv stycken. Dessutom anordnades ett räddningshundläger i Norrköping under påskhelgen (Rädda Påsken). Sid 6

7 Sektor: TÄS Sammankallande: Lotta Berntson Sektorn har bestått av Lotta Berntson, Jan-Ola Nyberg, Linda Frisk, Stefan Björkman, Lotta Wiklander samt Marie Sundberg. Sektorn har: - genomfört konferens för domare och tävlingsledare i januari ang. nya regler - fördelat domaruppdrag för årets tävlingar - administrerat distriktets tävlingspokaler som delas ut på årsmötet. - varit representerad på DM-tävlingar för att dela ut vandringspris och medaljer - administrerat auktorisationer för domare, tävlingsledare och sekreterare - nominerat domare till uppdrag på mästerskap som SM och NoM - i möjligaste mån sett till att det ordnats tävlingar i alla discipliner - gjort förberedande arbete för att kunna vara arrangör för NoM skickat 2 deltagare på central domarkonferens. Utbildningar: 2 domare har uppgraderats till klass 1. 4 aspiranter är godkända 2 B domare 5 nya tävlingssekreterare har utbildats 7 brukstävlingsledare har blivit godkända och 5 har ett praktiskt tjänstgöringsprov kvar. 2 nya A-domare klass 2 har godkänts Sid 7

8 Org. Nr: RESULTATRÄKNING Not KRONOR Intäkter Omsättning 1 Summa intäkter Kostnader Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 2 Summa kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Bokslutsdispostitioner Upplösning/Avsättning till konferensfond ÅRETS RESULTAT Sid 8

9 Org. Nr: BALANSRÄKNING Not KRONOR TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Summa omsättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Konferensfond Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder SMöverskott Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sid 9

10 Org. Nr: Noter och förslag till vinstdisposition Not 1. Omsättning Bidrag RH Bidrag Fmhund Bidrag, övriga Avgifter lokala klubbar Kursavgifter Summa Not 2. Personalkostnader I beloppet, kronor, ingår arvoden, arbetsgivaravgifter och skattefri milersättning. Not 3. Upplupna kostnader Konferens Kydingeholm Övrigt Summa Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till årsmötets förfogande stående vinstmedel, kronor, balanseras i ny räkning. Sid 10

11 Slutord Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla de klubbar och personer som på ett eller annat sätt ställt upp med tid och kraft under 2012 för att distriktets verksamhet ska fungera. Lennart Larsson Malou Wallén Anne-Christine Stareborn Larsson Ordförande Vice ordförande Sekreterare Inga Dann Lars Magnusson Lotta Berntson Kassör Ledamot Ledamot Therese Palm Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den 27/ Olle Bernhardtz Förtroendevald revisor Lars Broberg Förtroendevald revisor Sid 11

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

SBK Gävleborgsdistriktet

SBK Gävleborgsdistriktet SBK Gävleborgsdistriktet Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SBKs Gävleborgsdistrikt får härmed avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Styrelsens

Läs mer

Mälarö Brukshundklubb

Mälarö Brukshundklubb Mälarö Brukshundklubb Handlingar inför Årsmötet 14 februari 2015 kl.14.00 i klubbstugan Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens budgetförslag 2015 Valberedningens

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 SÖRMLAND Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 1 2 Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Sörmlandsdistriktets styrelse har under 2006

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010

Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010 Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010 Ses110131 SBK:S UPPLANDSDISTRIKTS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för SBK:s Upplandsdistrikt får härmed överlämna sin berättelse över verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december 69 632 st fördelat

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tierps brukshundklubb 2012

Verksamhetsberättelse för Tierps brukshundklubb 2012 Verksamhetsberättelse för Tierps brukshundklubb 2012 Styrelsen I styrelsen har följande ingått Ordförande: PO Sundelin Vice ordförande: Johnny Olsson Kassör: Lena Rick Sekreterare: Lisa Eriksson, Ledamoter:

Läs mer

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Bjuvs Brukshundklubb

Bjuvs Brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2014 Bjuvs Brukshundklubb Styrelsen för Bjuvs BK lämnar följande berättelse över klubbens verksamhet för tiden 2014-01-01 till 2014-12-31 Styrelsen har under året bestått av: Marita

Läs mer

Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb

Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb Andra utgåvan 2012 Policy och riktlinjer Kind BK ver2 2012 2012-12-26 sida 1/17 1. Innehållsförteckning 2. Syfte 3. Sektorer 3.1 Utbildningssektorn 3.1.1 Ansvarsområden

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Madelene Sagström, Enköpings GK Årets Golfare i Uppland 2013 Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET... 2 STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET... 4 REPRESENTATION

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Sida 1 av 11 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död 802007-3865 Räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Läs mer

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran Org nr 802002-5121 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 Täby i mars 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 1 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim ORDINARIE ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hölls 21 mars 2013. Styrelsemedlemmar valdes enligt följande: Per Strand ordförande

Läs mer