Försäkringsvillkor A.T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24"

Transkript

1 Försäkringsvillkor A.T

2 - 2 -

3 Produktinformation Adrenaline Sportbilsförsäkring Denna Adrenaline Sportbilsförsäkring är en bilförsäkring framtagen för bilentusiaster av bilentusiaster. Observera att den lagstadgade trafikförsäkringen måste du själv teckna hos annan försäkringsgivare. Om oss Försäkringsproduktion i Sverige AB är ett nischat försäkringsföretag med specialitet att försäkra livsstilsprodukter. Vi är ett registrerat försäkringsförmedlingsföretag. Administration För den löpande administrationen och skadereglering svarar Försäkringsproduktion i Sverige AB. Kontakta oss om du har frågor om produkten och priset eller vill teckna försäkring. Skadereglering Skada anmäls till Försäkringsproduktion, och det är viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt efter inträffad skada. I försäkringsvillkoren punkt 11 framgår vad du behöver tänka på. Du når oss på telefon , och på vår hemsida finns den skadeblankett som du måste fylla i. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är de Lloyd s underwriters (syndikat) som bedriver verksamhet i Sverige. Syndicate Tillämpade lagar I vår roll som försäkringsförmedlare omfattas vi av Lagen om försäkringsförmedling FFM. För försäkringsavtalet tillämpas Svensk lag. Viktiga bestämmelser för försäkringsavtalet finns reglerat i Försäkringsavtalslagen, vid distansköp gäller Distans och hemförsäljningslagen och när det gäller marknadsföring, Marknadsföringslagen. Försäkringens innehåll Försäkringen är en årsförsäkring och är avsedd för privatbruk. Försäkringen gäller i Norden och länder inom EEA (European Economic Area) samt under transport mellan dessa länder. Försäkringen gäller inte i Ryssland om det inte framgår av försäkringsbrevet, och efter särskild prövning. Försäkring för fordon som ställts av i Vägtrafikregistret gäller endast i Sverige. Försäkringen gäller inte vid körning på bana, iordningställd för körning med motorfordon, tex. Anderstorp, Gotland Ring, Mantorp, Nürburgring m.fl. Såvida inte av oss godkänd särskild tilläggsförsäkring Trackday Insurance tecknats för detta ändamål. Du kan läsa mer om denna tilläggsförsäkring under avsnitt I. Omfattningsalternativ Nedanstående omfattningsalternativ kan du välja till ditt fordon: Observera att den lagstadgade trafikförsäkringen måste du själv teckna hos annan försäkringsgivare

4 Delkasko Delkasko omfattar brand-, stöld-, glas-, räddning-, maskinskade- och rättsskyddsförsäkring. Observera att detta omfattningsalternativ endast kan väljas om du kan styrka att fordonet har en gällande vagnskadegaranti, utfärdad av tillverkare/leverantör, och som är/har varit gällande sedan fordonet togs i bruk första gången. Det åligger försäkringstagaren att bevaka slutdatum för tillverkarens/leverantörens vagnskadegaranti och att meddela Försäkringsproduktion att komplettera försäkringen till att även omfatta vagnskadeförsäkring. Helkasko Helkasko omfattar brand-, stöld-, glas-, räddning-, maskinskade-, rättsskydds-, samt vagnskadeförsäkring. Försäkringens omfattning framgår av ditt försäkringsbrev. Utöver vårt grundskydd kan du även välja nedanstående tillägg. Tilläggsförsäkring Guld. För att tillägget ska gälla skall det särskilt framgå av ditt försäkringsbrev. Hyrbil/ avbrottsförsäkring Självriskreduktion vid uppsåtlig skadegörelse av tredjeman och kollision med djur Försäkringsbelopp Du väljer själv ditt försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet, och ska motsvara fordonets marknadsvärde i allmänna handeln. Försäkringstagaren ansvarar för val av försäkringsbelopp. Om försäkringsbeloppet i betydande mån understiger marknadsvärdet föreligger underförsäkring, varvid försäkringsersättningen kan minskas i motsvarande mån. Begränsningar Vi ber Dig noggrant studera de undantag (röd text) och säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav (blå text) som finns i villkoret. Självrisker Grundsjälvrisker framgår av försäkringsbrevet, tilläggsjälvrisk gäller i några fall, vilket då anges i respektive villkorspunkt. Trackday Insurance Med Trackday Insurance menas tilläggsförsäkring till Adrenaline Sportbilsförsäkring, för körning på bana eller annat avspärrat område, och gäller endast under viss tid. Observera att för Trackday Insurance gäller särskilda villkor, se avsnitt I, där kan Du läsa mer om försäkringens omfattning och även riskurvalsregler. Produktinformation Du kan teckna en tilläggsförsäkring till din årsförsäkring. Trackday Insurance är ett komplement till den löpande 12-månaders Adrenaline Sportbilsförsäkring - 4 -

5 (årsförsäkringen). Detta tillägg gäller endast viss tid och upphör automatiskt vid utgången av denna. När du tecknar tilläggsförsäkringen väljer du under vilken dag eller period som försäkringen ska gälla. Premiens storlek beror på vad det är för fordon, förarens ålder, förarutbildning och vilken bana du ska köra på. Premien måste betalas innan försäkringen träder i kraft. Försäkringen gäller för vägregistrerade standardbilar som deltar i track day event på bana eller annat avspärrat eller inhägnat område, exempelvis på Mantorp Park, Gotland Ring, Spa eller Nürburgring open track day event på Nürburgring (turistkörning). Tilläggsförsäkringen går endast att teckna för de av oss godkända banor. På vår hemsida, hittar du en lista med godkända banor, arrangörer, event och där kan du själv teckna försäkringen. De banor eller event som inte finns med på listan är föremål för vårt godkännande innan tilläggsförsäkringen kan tecknas. Det går bra att ta kontakt med oss på telefon, Observera att premien måste vara betald innan försäkringen träder i kraft, så det är viktigt att du tecknar försäkringen i god tid före din planerade körning. Försäkringen kan tecknas på vägregistrerade personbilar (som ej är belagd med körförbud), som är försäkrade genom Adrenaline Sportbilsförsäkring hos oss, men inte andra fordon såsom t.ex. motorcyklar, eller fordon som har sin årsförsäkring tecknad hos annan försäkringsgivare. Tilläggsskydd Utöver ovannämnda standardförsäkring kan du teckna tre olika tilläggsförsäkringar. Dessa särskilda tilläggsförsäkringar är: Ansvarsskada på arrangörs -/ägarens egendom och saneringskostnader Bärgningskostnader från bana Hemtransport/ hämtningskostnader - 5 -

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Adrenaline Sportbilsförsäkring 7-27 A Vem, var och när 7 B Allmänna undantag 7 C Egendomsförsäkring/Kaskoförsäkring 8 C1 Vad som är försäkrat 8 C2 Vad som inte är försäkrat 9 C3 Vad försäkringen gäller för respektive inte gäller för 9 C3.1 Vagnskadeförsäkring 9 C3.2 Brandförsäkring 10 C3.3 Glasförsäkring 11 C3.4 Stöldförsäkring 11 C3.5 Maskinskadeförsäkring 13 D Räddningsförsäkring 15 E Rättskyddsförsäkring 16 F Tilläggsförsäkring Guld 19 F1 Hyrbil/ avbrottsförsäkring 19 F2 Självriskreduktion vid uppsåtlig skadegörelse av tredjeman och kollision med djur 20 G Värderings- och ersättningsregler 21 H Allmänna avtalsbestämmelser 22 I Trackday Insurance Tilläggsförsäkringar i samband med event, körning på bana. (under detta avsnitt beskrivs grund- och tilläggsskydd som erbjuds vid event och körning på bana sk. Track Day Insurance) J Övrig information 39 J1 Information vid distansavtal 39 J2 Information om behandlingen av personuppgifter 40 J3 Om vi inte kommer överens

7 A VEM, VAR och NÄR Bestämmelserna nedan tillämpas för Adrenaline Sportbilsförsäkring och också på eventuella tilläggsförsäkringar som kompletteras till Adrenaline Sportbilsförsäkring såsom hyrbil eller avbrottsförsäkring, självriskreduceringsförsäkring vid skadegörelse och kollision med djur, och gäller med de begränsningar som, i förekommande fall, framgår av respektive avsnitt. För övriga tilläggsförsäkringar som Trackday Insurance, se villkor avsnitt I. A 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare till fordonet oavsett vem som lovligen brukat fordonet. Med ägare avses den civilrättslige ägaren. Skulle det vid en inträffad skada visa sig att det är någon annan än försäkringstagaren (du) som äger fordonet gäller ej försäkringen och någon ersättning utbetalas ej. Avseende rättsskyddsförsäkring gäller försäkringen för det försäkrade fordonets ägare, innehavare och förare (de försäkrade) i denna deras egenskap. Försäkringen gäller inte för den som brukat fordonet utan lov. Har du köpt fordonet på avbetalning eller kredit har vi rätt att lämna ersättning till kreditgivaren (dock endast intill kreditgivarens återstående fordran enligt konsumentkreditlagen eller lagen om avbetalningsköp). I det fall du har leasat fordonet har vi rätt att lämna ersättning till leasinggivaren. A 2 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i Norden och länder inom EEA (European Economic Area) samt under transport mellan dessa länder. Försäkring för fordon som ställts av i Vägtrafikregistret gäller endast i Sverige. Försäkringen gäller inte i Ryssland om det inte framgår av försäkringsbrevet, och efter särskild prövning. A 3 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada på försäkrad egendom som inträffar under försäkringstiden, varmed avses den försäkringsperiod som antecknats i försäkringsbrevet. B ALLMÄNNA UNDANTAG Nedan anges några av de viktiga undantag som gäller för hela Adrenaline Sportbilsförsäkring, inklusive eventuella tilläggsförsäkringar till årsförsäkringen, men det finns undantag också i de enskilda avsnitten vilka då gäller utöver vad som anges nedan. Begränsningar är skrivna med röd text. Försäkringen gäller inte för personskador skada på tredje man eller tredje man tillhörig egendom skada genom stöld, skadegörelse eller olovligt brukande naturskador, t.ex. storm, översvämning, lavin eller liknande för skada som direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess, krig, uppror, terrordåd eller annan liknande händelse skada som kan hänföras till bristfälligt underhåll skada på fordonsdel med konstruktions, fabrikations eller materialfel, om skadan orsakats av felet - 7 -

8 slitage, korrosion (t.ex. rost eller frätning), köld, väta, fukt eller annan långtidspåverkan ren förmögenhetsskada, indirekt följdförlust, avbrottsskada eller stillestånd förlust av programvara eller datainformation skada som orsakas uppsåtligen, av grov oaktsamhet eller inträffar då föraren var påverkad av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel skada där ersättning kan lämnas ur en gällande vagnskadegaranti, eller skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande övningskörning, privat eller yrkesmässig fordon som framförs av förare som saknar giltigt och erforderligt körkort fordon som används på isbelagt vatten körning på bana iordningställd för körning med motorfordon, t.ex. Anderstorp, Gotland Ring, Mantorp, Nüburgring m.fl. (se avsnitt I, Trackday Insurance) Nedan anges några viktiga aktsamhetskrav som gäller för hela försäkringen, det finns även aktsamhetskrav i de enskilda avsnitten vilka då gäller utöver vad som anges nedan. Aktsamhetskrav Fordon med meddelat eller inträtt körförbud får inte brukas i annan omfattning än vad lagar och förordningar tillåter. Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på fordonet. Om aktsamhetskraven inte följs (Avser samtliga aktsamhetskrav i dessa villkor) Ersättningen minskas med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, graden av uppsåt eller vårdslöshet och omständigheterna i övrigt. Avdraget kan i allvarliga fall leda till att ingen ersättning utbetalas. C EGENDOMSFÖRSÄKRING/KASKOFÖRSÄKRING C 1 Vad som är försäkrat Försäkringen gäller för det fordon som anges i försäkringsbrevet utrustning som fordonet seriemässigt kunde levereras i samband med tillverkning och kan anses vara normalt för ett sådant fordon bilstereo-, tele- och annan elektronisk utrustning (även navigationssystem) omfattas av försäkringen om den är fast monterad och konstruerad att användas enbart i fordonet. Med fast monterad menas att det krävs verktyg att ta bort den. bilstereo-, tele- och annan elektronisk utrustning (även navigationssystem) som inte är fabriksmonterad eller eftermonterad av generalagent eller av denne auktoriserad återförsäljare ersätts med högst kr (inkl. montering) vid skada kan även lackbehandling ersättas om den utförd inom 2 år och kan styrkas med kvitto eller garanti, kan även avses fackmannamässigt utförd foliering. Du väljer själv ditt försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet, och ska motsvara fordonets marknadsvärde i allmänna handeln

9 Försäkringstagaren ansvarar för val av försäkringsbelopp. Om försäkringsbeloppet i betydande mån understiger marknadsvärdet föreligger underförsäkring, varvid försäkringsersättningen kan minskas i motsvarande mån. Omfattningsalternativ Du kan välja mellan delkasko-eller helkaskoförsäkring, se även produktinformation. Observera att den lagstadgade trafikförsäkringen är ej möjlig att inkludera i denna produkt. Det är därför varje enskild kunds ansvar att på eget initiativ teckna sådan hos annan försäkringsgivare. C 2 Vad som inte är försäkrat Försäkringen omfattar inte mobiltelefoner/smartphones med tillbehör drivmedel till exempel bensin, diesel, gas gods som transporteras i fordonet personliga tillhörigheter och kläder som inte utgör personlig skyddsutrustning C 3 Vad försäkringen gäller för respektive inte gäller för Försäkringen gäller för Dig som registrerad ägare av den försäkrade egendomen och består i att värdet av försäkrad egendom inte minskar eller går förlorad. Med skada under detta avsnitt avses fysisk skada och/eller förlust av egendom. C 3.1 Vagnskadeförsäkring Vagnskadeförsäkring är obligatorisk såvida fordonet ej omfattas av vagnskadegaranti. Det är förskringastagarens skyldighet att påvisa att fordonet omfattas av en gällande vagnskadegaranti, se produktinformation. Det åligger försäkringstagaren att bevaka slutdatum för tillverkarens/leverantörens vagnskadegaranti och att meddela Försäkringsproduktion att komplettera försäkringen till att även omfatta vagnskadeförsäkring. Försäkringen gäller för skada genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller genom uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående. Försäkringen gäller inte för skada som kan ersättas av någon lagstadgad försäkring skada på fordonsdel med konstruktions-, fabrikations- eller materialfel om skadan orsakats av felet skada som består i slitage skada genom rost, frätning, köld, väta eller fukt skada genom stöld skada som är ersättningsbar enligt brand- eller stöldförsäkring skada som har hänt under tävling med fordonet eller under träning inför tävling skada orsakad av användning vid ägarens eller försäkringstagarens kriminella aktivitet skada orsakad av uppsåtlig gärning från försäkringstagaren eller någon i dennes hushåll skada som kan ersättas av en giltig vagnskadegaranti från tillverkare/leverantör

10 Aktsamhetskrav Fordonet får inte användas om det har körförbud. Fabrikantens anvisningar för skötsel, underhåll, service och dylikt ska följas. Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på fordonet. Fordonet ska uppfylla lagstadgade krav på fordonsutrustning. Nyttjandet/nyttjare av fordonet skall överensstämma med vad som angivits i ansökan om aktuell försäkring och därmed dess villkor. Om aktsamhetskraven inte följs minskas ersättningen normalt med 25 %. I det fall någon under 25 år brukar fordonet och det vid skada framgår att man inte i ansökan angett att förare under 25 år tillåts bruka fordonet och detta ej har accepterats av Försäkringsproduktion är aktsamhetsavdraget dock alltid minst kr. Ersättningen minskas med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, graden av uppsåt eller vårdslöshet och omständigheterna i övrigt. Avdraget kan i allvarliga fall leda till att ingen ersättning utbetalas. Självrisk Vagnskada Vagnskadesjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev. Självrisken varierar beroende på fordonets värde och förarens ålder, du kan genom att välja en högre självrisk erhålla en lägre försäkringspremie. Självrisk försäkringstagare 25 år eller äldre Fordonets värde Grundsjälvrisk kr kr kr kr Särskild självrisk Vagnskademomentet innehåller en särskild självrisk om föraren är under 25 år, denna särskilda självrisk är också kopplad till fordonets värde. I det fall försäkringstagen är minst 25 år eller äldre, och det har angivits i ansökan att förare under 25 år tillåts bruka fordonet, och detta har accepterats av Försäkringsproduktion, är självrisken enligt följande, oavsett vem som var förare vid skadetillfället: Fordonets värde Självrisk kr kr kr kr I det fall någon under 25 år brukar fordonet och det vid skada framgår att man inte i ansökan angett att förare under 25 år tillåts bruka fordonet och detta ej har accepterats av Försäkringsproduktion, anses detta som att man brutit mot aktsamhetskrav, se regler aktsamhetskrav vagnskada ovan. C 3.2 Brandförsäkring Försäkringen gäller för skada genom brand, blixtnedslag eller explosion. Med brand avses eld som kommit lös. på elektriska kablar genom kortslutning och direkta följdskador på elektroniska komponenter genom sådan kortslutning

11 Försäkringen gäller inte för skada: på motor, ljuddämpare, katalysator, däck eller slangar genom brand eller explosion i dessa genom trafikolycka (själva brandskadan ersätts men inte följdskador, till exempel genom dikeskörning sådan skada kan dock ersättas via vagnskadeförsäkringen). Aktsamhetskrav Elektriska kablar och komponenter skall vara fackmannamässigt monterade. Svetsningsarbete får endast ske om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits såsom friläggning och demontering av brännbart material. Brandskyddsföreskrifter som myndigheter utfärdat för att förhindra skada och som gäller för fordonet eller den lokal där fordonet i regels skall följas. Anordning som används för att värma eller torka fordonet ska vara godkänd enligt gällande föreskrifter för sitt ändamål. Om aktsamhetskraven inte följs kan vi göra avdrag på ersättningen. Avdraget görs efter vad som anses skäligt med hänsyn till orsakssambandet med den uppkomna skadan, det uppsåt eller den vårdslöshet som har förekommit och omständigheterna i övrigt. Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. C 3.3 Glasförsäkring Försäkringen gäller för Skada som består i att vind-, sido- eller bakruta genombrutits, spräckts eller krossats. Försäkringen gäller inte för skada på lyktor, strålkastare, glastak och takluckor skada som inträffat när fordonet kolliderat, vält eller kört av vägen. Självrisken är 35 % av skadekostnaden, dock lägst kronor. Om vindrutan repareras istället för att bytas är självrisken 300 kr. C 3.4 Stöldförsäkring Försäkringen gäller för skada genom stöld, rån eller tillgrepp av försäkrat fordon försök till stöld eller tillgrepp uppsåtlig skadegörelse i samband med någon av ovanstående händelser Vid förlust av fordon tillämpas en karenstid på 30 dagar från det att du gjort polisanmälan och anmält skadan till oss, om fordonet inte kommit till rätta innan dess. Försäkringen gäller inte för skada Utöver de allmänna undantagen i avsnitt B, gäller försäkringen inte för skada orsakad av tillgrepp eller försök till sådant som utförts av någon inom det egna hushållet

12 genom olovligt brukande, olovligt förfogande, förskingring eller bedrägeri (se förklaring nedan). Förklaring Olovligt brukande är när någon utan lov använder annans egendom och därigenom förorsakar ägaren skada, förlust eller olägenhet. Olovligt förfogande är när någon innehar annans egendom eller egendom som annan har rättighet till (genom ex.vis avbetalningskontrakt)och säljer den utan tillstånd eller på annat sätt disponerar fordonet så att ägaren eller den som har rättigheten till objektet går miste om sina rättigheter. Förskingring är en situation där någon ex.vis får egendom överlämnat till sig med förutsättning att egendomen skall lämnas tillbaka. Om så ej sker utan denne i stället behåller, säljer eller skänker bort egendomen. Ett bra exempel på detta är när ägaren lämnar ut fordonet till någon i samband med provkörning och sedan kommer den person som fått tillåtelse till provkörningen ej tillbaka med fordonet. Bedrägeri är när någon skaffar sig fördelar med hjälp av felaktiga uppgifter och därigenom förmå någon att handla på ett sätt som innebär skada för denne. Stöld är när någon olovligen tar annans egendom och säljer, behåller eller skänker bort den. Rån innebär att någon genom att använda våld eller vid hot om våld tar något som tillhör annan. Låskrav När fordonet parkeras ska det vara låst med bilens ordinarie låssystem eller med godkänt stöldskydd/lås. Avmonterad fordonsdel. Avmonterad fordonsdel eller utrustning skall förvaras i ett låst utrymme som endast disponeras av det egna hushållet. Nycklar, fjärrlås, inklusive smartkey Nycklar, till fordon och stöldskydd ska förvaras aktsamt. Nyckel, fjärrlås inklusive smartkey får inte lämnas i fordonet eller i omedelbar anslutning till fordonet. Nycklar, fjärrlås inklusive smartkey får ej vara märkta med namn, adress eller registreringsnummer. Fälgar/däck Ersättning begränsas till högst kr vid stöld av på fordonet monterade hjul om inte hjullås monterats. Finns hjullås är högsta ersättning kr. Förvaring Eftersom denna försäkringsprodukt är specialanpassad för sport/exklusiva bilar kan man anta att dessa bilar är mer stöldbegärliga än ordinära vanliga bilar. Därför ställs högre krav på förvaring

13 Förvaringskrav: Förvaring i låst garage i eller i anslutning till ordinarie bostad, dit endast försäkringstagaren eller dennes hushåll har tillträde och själva nyttjar. Bemannat och bevakat parkeringshus där bevakning finns vid in- och utfart nattetid. Annan förvaringsplats än vid ovanstående förvaringskrav kan på förhand accepteras av Försäkringsproduktion AB efter särskild prövning. Detta skall särskilt framgå av försäkringsbrevet om sådan förvaringsplats gäller för det aktuella försäkringsavtalet. Aktsamhetskrav Vid tillfällig förvaring t.ex. vid resa utanför den egna hemorten är det försäkringstagarens skyldighet att finna en så säker förvaring som möjligt, dock lägst parkeringshus med kameraövervakning och mekanisk bevakning vid in- och utfart nattetid. För att försäkringen skall gälla fullt ut vid tillfällig förvaring skall platsen vara parkeringshus som är bemannat och bevakat, där bevakning finns vi in- och utfart nattetid. Om aktsamhetskraven inte följs Ersättning minskas med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, graden av uppsåt eller vårdslöshet och omständigheterna i övrigt. Avdraget kan i allvarliga fall leda till att ingen ersättning utbetalas. Självrisken vid stöld av hela fordonet reduceras med 50 %, om det vid tidpunkten för skadan fanns ett aktivt abonnemang på ett godkänt och aktiverat söksystem som installerats av behörig montör, och som varit i funktion vid skadetillfället. Det åligger kunden att styrka, att dessa förutsättningar var uppfyllda vid skadetillfället. Det skall framgå av försäkringsbrevet att spårsändarutrustning finns. Stöldskadesjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev. C 3.5. Maskinskadeförsäkring Försäkringen gäller för: Fordon som är högst 5 år gammalt räknat från första registreringsdatum eller körts längst mil. Ägaren ska styrka fordonets ålder och antal körda mil. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna uppnåtts. Om det inte kan visas vilken dag skadan uppstod ska den anses hänt den dag vi fick anmälan till oss. Maximal ersättning Maximal ersättning som kan utbetalas i ersättningsbar maskinskada är kr före avdrag för självrisk. Försäkringen gäller för oförutsedd skada som påverkar fordonets funktioner, och som avser någon av följande komponenter: motor inklusive kylsystem startmotor och generator bromssystem

14 bränslesystem elektronik inkl. CDI- och databoxar transmission inkl. differentialer och drivaxlar Försäkringen gäller för kostnader överstigande självrisk för undersökning och demontering i syfte att fastställa om skada ersätts av försäkringen, dock ej kostnad för återmontering i det fall skadan ej ersätts av försäkringen. Försäkringen gäller inte för skada på bil som är äldre än 5 år eller körts längst mil skada på bil vars försäkringsvärde överstiger kronor om ej särskild överenskommelse träffats med försäkringsgivaren och att detta framgår av försäkringsbrevet skada som kan ersättas genom brand-, stöld-, eller vagnskadeförsäkring skada som orsakats av sönderfrysning, väta eller korrosion skada som uppstått på komponenter eller programvaror som inte är godkända av tillverkaren, och inte heller följdskada på andra delar av maskinen vid användning av dylika komponenter eller programvaror, annat än då försäkringstagaren kan visa att skadan saknar orsakssamband med den icke godkända delen skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande skada som uppkommit i samband med tävling eller i samband med träning inför tävling skada som uppkommit i samband med körning på bana, med körning på bana menas även turistkörning på Nüburgring chassi, lackering, glas, navigations/kommunikationsutrustning, batteri, gummi/plastdetaljer, elkablar, slangar, rör, däck, fälgar instrumentgrupp, display samt reglageanordning till dessa gradvis slitage samt delar som normalt ingår i underhållsservice skada som beror på uppenbart bristfälligt underhåll. Aktsamhetskrav Fordonet får inte köras på sådant sätt att motor eller kraftöverföring utsätts för onormal påfrestning eller överhettning. Tillverkarens anvisningar om skötsel, underhåll, service och dylikt skall följas. Service, reparation, montering och dylikt skall utföras av verkstad på ett fackmannamässigt vis i enighet med tillverkarens anvisningar. Tillverkarens anvisningar beträffande driv-och smörjmedel skall följas. Om aktsamhetskraven inte följs minskas ersättningen med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, graden av uppsåt eller vårdslöshet och omständigheterna i övrigt. Avdraget kan i allvarliga fall leda till att ingen ersättning utbetalas

15 Självrisk Självrisk vid ersättningsbar maskinskada är 25 % av skadekostnaden, dock lägst kr och högst kronor (se även rubrik maximal ersättning). D Räddningsförsäkring Försäkringen gäller för sådan transport av försäkrat fordon, förare och passagerare som blivit nödvändig pga. händelse enligt nedanstående punkt 1, 2 och 3. Händelsen ska ha inträffat under färd med fordonet. 1. Transport av fordon som skadats eller råkat ut för annat driftstopp eller stulits a) till närmaste verkstad som kan reparera fordonet. Detta gäller också vid driftstopp som beror på att nyckeln tillfordonet förlorats, skadats eller blivit inlåst i fordonet b) till fordonets hemort inom Norden om skadan är så allvarlig att den inte kan repareras på ett trafiksäkert sätt inom den tid som är rimlig med hänsyn till den fortsatta resan. Transport av oreparerat fordon ersätts endast om skadan skett utomlands. Se även 5 c) och d) c) till fordonets hemort inom Norden om fordonet stulits och kommit till rätta sedan resan fortsatt på annat sätt. 2. Transport av fordon när föraren drabbats av olycksfall, plötsligt blivit sjuk eller avlidit, a) till fordonets hemort inom Norden om resan måste avbrytas och fordonet måste lämnas kvar på grund av att ingen annan som deltar i resan kan köra hem det. 3. Transport av förare eller passagerare när fordonet skadats eller stulits a) till hemort inom Norden om fordonet skadats så svårt att det inte kan repareras på ett trafiksäkert sätt inom den tid som är rimlig med hänsyn till den fortsatta resan b) till hemort inom Norden om fordonet stulits och inte kommit till rätta innan resan fortsatt på annat sätt. Försäkringen gäller inte om händelsen skett under tävling med fordonet eller träning för tävling, eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former eller körning på bana eller turistkörning på Nüburgring eller allmän väg om skadan orsakats av brist på drivmedel eller på grund av uppenbar försummelse ifråga om fordonets skötsel och underhåll kan ersättningen sättas ned enligt vad som kan anses skäligt enligt omständigheterna för merkostnad som uppkommer på grund av att fordon transporteras på släpvagn om fordonet tagits i anspråk för militärt ändamål

16 Ersättningsregler 4. Persontransporter a) Om transport till läkare eller sjukhus sker med privatfordon lämnas ersättning med belopp som vid varje tillfälle normalt betalas från trafikförsäkring i motsvarande fall. b) Hemresa till hemort inom Norden ersätts med kostnader för resa med billigaste transportmedel. Resa till bestämmelseorten kan betalas i stället för hemresa om detta blir billigare. Resekostnaden för passagerare betalas längst till den ort där passageraren påbörjade färden eller till fordonets hemort om passageraren skulle ha avslutat färden där. c) Transport ska i förväg godkännas av bolaget. 5. Fordonstransporter a) Hemtransport eller hämtning av fordon ska i förväg godkännas av bolaget. b) Istället för transport till närmaste verkstad enligt 1 a) kan reparation på platsen betalas om detta inte blir dyrare. c) Kostnaden för hämtning eller hemtransport av fordon ersätts högst med ett belopp som svarar mot fordonets värde. I fråga om oreparerade fordon avses värdet efter skadan. d) Hämtning av oskadat eller reparerat fordon ska ombesörjas av försäkringstagaren. Bolaget betalar skäliga resekostnader för föraren från hemorten till den plats där fordonet lämnats eller där det återfunnits efter stöld. Dessutom betalas dagtraktamente enligt det statliga resereglementet och skäliga hotellkostnader under den tid det tar att hämta hem fordonet. Om det finns särskilda skäl kan bolaget ombesörja hämtningen av fordonet. e) Driftskostnaden för fordon som hämtas av försäkringstagaren ersätts inte. Om försäkringsgivaren ombesörjer hämtning eller hemtransport avdras kostnader som försäkringstagaren därigenom inbesparar, såsom exempelvis bränsle- och färjekostnader. Aktsamhetskrav Fordon med körförbud får inte framföras. Vid skada sätts ersättningen ned med i normalfallet 100 procent. Ersättning kan ändå lämnas om du kan göra sannorlikt att skadan skulle ha inträffat även utan brott mot körförbudet. Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på fordonet. E Rättsskyddsförsäkring Vem försäkringen gäller för Det försäkrade fordonets ägare, innehavare och förare (de försäkrade) i denna deras egenskap. Försäkringen gäller inte för den som brukat fordonet utan lov

17 Vad gäller försäkringen för Försäkringen gäller för tvist där du själv är part och som kan prövas som tvistemål av tingsrätt, hovrätt, eller högsta domstolen. Måste en tvist först handläggas av någon annan instans än ovan nämnda täcks inte kostnaderna för en sådan förberedande prövning av försäkringen. Rättsskyddet gäller inte för prövning i trafikskadenämnden. Försäkringen gäller även för brottmål där den försäkrade misstänks, åtalas eller slutligen döms för - vårdslöshet i trafik eller brott för vilket inte stadgas strängare straff än böter - vållande till annans död - vållande till kroppsskada eller sjukdom. Kan den som åtalas för grov vårdslöshet i trafik eller för grovt vållande till annans död eller till kroppsskada eller sjukdom, genom lagakraftägande dom visa att brottet inte bedömts som grovt, gäller försäkringen. När försäkringen gäller Huvudregel Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten eller misstanken om brott uppkommer och om den då gällt oavbrutet i minst 2 år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits hos försäkringsgivaren. Om du tidigare haft samma slags rättsskyddsförsäkring i annat bolag får du tillgodoräkna dig den. Om du inte haft försäkring i två år Om du när tvisten uppkommer har försäkring hos försäkringsgivaren men inte haft den så lång tid som två år, kan du ändå få rättsskydd om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråken eller misstanken om brott inträffat sedan din nu gällande försäkring trätt i kraft. Om din försäkring upphört Om du inte längre har rättsskyddsförsäkring när tvisten uppkommer på grund av att försäkringsbehovet upphört kan du trots detta få rättsskydd om försäkringen var i kraft när de händelser eller omständigheter inträffade som ligger till grund för anspråket eller misstanken om brott och det därefter inte gått längre tid än tio år. Var försäkringen gäller Anspråket eller misstanken om brott ska ha sin grund i något som har inträffat inom försäkringens geografiska giltighetsområde, se punkt A2. Försäkringen gäller inte för följande tvister: tvister som enbart kan prövas av administrativa myndigheter eller domstolar, till exempel länsstyrelse, länsrätt, kammarrätt eller regeringsrätten tvister som vid en rättslig prövning handläggs som så kallade småmål. Med småmål menas tvister där värdet av vad som yrkas understiger kr tvist med försäkringsgivaren om försäkringsavtalet tvist, mål eller ärende med försäkringsgivaren huruvida rättsskydd skall beviljas eller ej

18 tvister där du inte har ett befogat intresse att få din sak behandlad tvister avseende fordran eller annat anspråk i samband med yrkesmässig uthyrning såvida det inte framgår av försäkringsbrevet att yrkesmässig uthyrning är försäkrat tvister som har samband med äktenskapsskillnad, upplösning av registrerat partnerskap, upplösning av samboförhållande eller frågor som aktualiseras i sådant sammanhang tvister som gäller personskadereglering så länge ersättning för ombudskostnader kan lämnas från trafikförsäkring tvister där den försäkrade är kärande och tvisten ska handläggas enligt lagen om grupprättegång tvister som avser skadeståndsanspråk mot dig om skadeståndsskyldigheten kan omfattas av trafikförsäkringen brottsmål där misstanke om brott eller åtal till någon del avser uppsåtliga eller grovt vårdslösa gärningar, till exempel rattfylleri, grovt rattfylleri, eller olovlig körning. Försäkringen gäller ej heller för tvist eller anspråk som avser skadestånd på grund av att den försäkrade begått, eller misstänks ha begått sådana gärningar. Ombud eller försvarare För att få rättsskydd måste du anlita ett ombud eller en försvarare. Huvudregeln är att ditt ombud måste vara en advokat eller en biträdande jurist som är anställd på en advokatbyrå. Vi kan också godta ett ombud som har förordnats till offentlig försvarare. Du kan även anlita annat lämpligt ombud. Vid osäkerhet beträffande ombudets lämplighet kan frågan prövas av Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd. Vi har rätt att hos Sveriges Advokatsamfund påkalla skiljedom rörande skäligheten av det anlitade ombudets arvode och kostnader. Vi har även rätt att begära prövning av skäligheten av advokats eller biträdande jurists arvode och andra kostnadsanspråk hos Advokatsamfundets och Försäkringsförbundets Ombudskostnadsnämnd. I sådant fall där ombud är godkänt av Försäkringsbolagets Rättsskyddsnämnd kan nämnden pröva skäligheten av arvodes-eller kostnadsersättning. Vilka kostnader försäkringen ersätter Vi ersätter endast sådana kostnader som är nödvändiga och skäliga. Vi ersätter inte kostnader som du kunde ha fått ersatt av staten eller av din motpart. Ersättning kan lämnas även i tvister som förlikats eller av annat skäl aldrig kommer inför domstol. Försäkringen ersätter Ombuds och försvarares arvode och kostnader. Kostnader för nödvändiga utredningar som ditt ombud har beställt. Kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande. Expeditionskostnader i domstol. Rättegångskostnader som du har ålagts att betala till din motpart. Rättegångskostnader som du vid förlikning har åtagit dig att betala till din motpart under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade fullföljts. Kostnader för medlare som blivit utsedd av tingsrätt eller hovrätt

19 Ersättning lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som regeringen bestämt för rättshjälpsområdet, respektive enligt brottsmåltaxan. Som huvudregel utbetalas arvode och annan ersättning då ärendet har slutredovisats till försäkringsgivaren. Allmänt a conto kan dock utbetalas om det finns skäl till det med hänsyn till det arbete som lagts ned i ärendet och till den tid som återstår innan ersättning kan fastställas. Betalning aconto sker inte oftare än en gång i halvåret. Vilka kostnader som försäkringen inte ersätter Försäkringen ersätter inte värdet av ditt eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra omkostnader som du har haft kostnaden för verkställighet av dom, beslut eller avtal merkostnader som beror på att du har anlitat flera ombud eller försvarare eller bytt ombud eller försvarare såvida det inte föreligger särskilda skäl ersättning till skiljemän kostnader som avvaktan på prövning av liknande mål inte ska ersättas enligt 9 & 10 punkten rättshjälpslagen tvister som har samband med överlåtna krav. Har du tillerkänts ersättning i form av skadestånd som också får anses täcka advokatkostnader, får du inte ersättning ur försäkringen för dessa kostnader. Högsta ersättningsbelopp Vid varje tvist eller brottsmål kan ersättningen högst uppgå till kronor. Endast en tvist anses föreligga om du och annan försäkrad står på samma sida flera brister avser samma angelägenhet yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter. Således kan en tvist föreligga även om yrkanden inte stöder sig på samma rättsliga grund. Självrisker Självrisken är 20 % av kostnaden dock lägst kr, och högst kr. F Tilläggsförsäkring Guld F1 Hyrbil/avbrottsförsäkring Du kan få hyrbil vid färd, när din bil inte ka användas i samband med ersättningsbar: brandskada glasruteskada stöldskada maskinskada vagnskada Du får ersättning för 70 % av dygns- och kilometerkostnaden för standardutrustad hyrbil, vi har rätt att anvisa uthyrare. Istället för hyrbil kan du få kontant ersättning med

20 200 kr/dag, en så kallad avbrottsförsäkring. Du kan också växla mellan hyrbil och kontant ersättning. Får du stilleståndsersättning betalas hyrbil-/avbrottsersättning bara om hyrbil-/avbrottsersättningen är högre och då betalar vi mellanskillnaden. Du får ersättning för hyrbil eller kontantersättning under skälig reparationstid, dock högst i 45 dagar. Merkostnad för självriskreducering, drivmedel, färjebiljetter och liknande som avser hyrbilen, betalar du själv. Vid eventuell vagnskada på hyrbilen betalar vi den del av hyrbilens vagnskade- /garantisjälvrisk som överstiger vagnskade-/garantisjälvrisk på den egna bilen. För att få denna självriskreducering måste du anlita den uthyrare som vi anvisar och högsta ersättning är kr. Försäkringen gäller inte för dag som förlorats på grund av dröjsmål eller försummelse/underlåtenhet från din sida då bilen är inlämnad för underhållsservice, reklamationsarbete eller liknande vid driftstopp på brist på drivmedel eller på grund av uppenbar försummelse i fråga om fordonets skötsel och underhåll för skada som hänt under tävling med fordonet eller under träning inför tävling, ej heller för skada som inträffat under körning på bana inklusive turistkörning på Nürburgring. om föraren vid skadetillfället saknade giltigt körkort. Aktsamhetskrav Fordon med körförbud får inte framföras. Vid skada sätts ersättningen ned med i normalfallet 100 procent. Om du kan visa att skadehändelsen skulle ha inträffat oberoende av det som orsakat körförbudet kan ersättning betalas. Uppfylls inte dessa krav sätts ersättningen ned med i normalfallet 100 procent. Om föraren är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel vid framförandet av fordonet, sätts ersättningen ned med i normalfallet 100 procent. F2 Självriskreduktion vid uppsåtlig skadegörelse av tredjeman och kollision med djur Du kan reducera din självrisk med 50 % för skada vid uppsåtlig skadegörelse av tredje man eller skada vid kollision med djur. Förutsatt att det framgår av ditt försäkringsbrev att du tecknat tilläggsförsäkring för detta. Vid skada på ren, tam- eller husdjur ska anmälan göras till ägaren eller, om denne inte anträffas, till polisen. Vid kollision med älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår, ska anmälas till polisen. Intyg från djurägaren eller polisen ska skickas till oss tillsammans med skadeanmälan. Försäkringen gäller inte för kollision med fåglar

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkoren gäller för lätt släp med totalvikt högst 3 000 kg, avsett för transport av båtar, till personbil eller lätt lastbil.

Försäkringsvillkoren gäller för lätt släp med totalvikt högst 3 000 kg, avsett för transport av båtar, till personbil eller lätt lastbil. Villkor Båtvagnsförsäkring Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 Försäkring för Båtvagn är ett komplement till din Båtförsäkring i Svenska Sjö. I tillämpliga delar gäller samma regler som

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den Försäkringsvillkor Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2015-08-26 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsvillkor Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning

Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkringen ger ett bra skydd för dig, din skoter och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan Trafik-, Halv-

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor SNOFED 2015.11.01

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor SNOFED 2015.11.01 SNÖSKOTERFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor SNOFED 2015.11.01 Produktinformation Detta häfte innehåller de fullständiga villkoren, gällande från 1 november 2015. Produktinformation Denna produkt är en medlemsförsäkring

Läs mer

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att du alltid ska vara

Läs mer

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Snöskoter- & 4-hjulingförsäkring Vilken försäkring väljer du? En försäkring för snöskoter/fyrhjuling delas vanligtvis upp i tre grundläggande delar Trafikförsäkring,

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik-, halv- och helförsäkring

Läs mer

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012.

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012. FÖRSÄKRING Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar.

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 06000 13457-00000 Registreringsnummer Fabrikat Nissan XXX Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon Försäkringstagare DnbNor Brukare

Läs mer

Personbilsförsäkring. Omfattning

Personbilsförsäkring. Omfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Personbilsförsäkring

Personbilsförsäkring Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar gör vi bara det

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns

Läs mer

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Förköpsinformation. Information vid distansavtal

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Förköpsinformation. Information vid distansavtal SNÖSKOTERFÖRSÄKRING Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för terrängskoter.

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Vår lastbilsförsäkring ger ett bra skydd för dig, din lastbil, ditt släp och dina medtrafikanter. Försäkringen

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Sveland Mopedförsäkring

Sveland Mopedförsäkring Sveland Mopedförsäkring Mopedförsäkring Din moped ska försäkras från dag ett När du köper moped ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Information vid distansavtal

Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för terrängskoter. Du har enligt

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

Sveland Motorcykelförsäkring

Sveland Motorcykelförsäkring Sveland Motorcykelförsäkring Motorcykelförsäkring Vilken MC-försäkring väljer du? En motorcykelförsäkring delas vanligtvis upp i tre delar Trafikförsäkring, Halv- och Helförsäkring. Trafikförsäkringen,

Läs mer

Personbil & lätt lastbil

Personbil & lätt lastbil Personbil & lätt lastbil Vår ambition är att du alltid ska vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för företagsägda personbilar, lätta lastbilar och släp anpassas efter din verksamhet. Vi håller

Läs mer

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet Bilförsäkring Bilförsäk BILförsäk ring BILförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från

Läs mer

Försäkring för budbil

Försäkring för budbil Försäkring för budbil Förköpsinformation - villkor Motorfordonsförsäkring Gäller från 2017-05-01 För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Här får du information om Gjensidiges Försäkring för

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Motorfordon För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Motor 2015 och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring. Vid

Läs mer

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov Förköpsinformation Det här är en sammanfattning av vad vår bilförsäkring omfattar. Försäkringen innehåller också viktiga begränsningar, dessa framgår under rubriken Viktiga begränsningar i bilförsäkringen.

Läs mer

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och Lastbil Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 Försäkringen är uppbyggd så att du kan utforma

Läs mer

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på vår försäkringsgivares hemsida www.gjensidige.se. Villkoren

Läs mer

Sveland Husvagnsförsäkring

Sveland Husvagnsförsäkring Sveland Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Sveland Bilförsäkring

Sveland Bilförsäkring Sveland Bilförsäkring Bilförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag du blir

Läs mer

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2009-11-01. För företagskunder

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2009-11-01. För företagskunder Försäkringsvillkor För personbil och lätt lastbil Gäller från 2009-11-01 För företagskunder Innehållsförteckning A. Förutsättning för NonStop... 3 B.. Premiebetalning... 4 C. Giltighetstid... 4 D. Uppsägning...

Läs mer

Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin samt ha en mätarställning under 10 000 mil.

Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin samt ha en mätarställning under 10 000 mil. Inledning Audi Approved:plus är en generös garanti och ingår utan extra kostnad i kundens bilköp. Garantin ersätter bland annat olika typer av motorfel samt skador på elektronik, drivaxlar och bromsar

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid FÖRSÄKRING Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 0600000000-00000 Registreringsnummer Fabrikat Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014 Lexus In Business Bilförsäkring 1 oktober 2014 2 Foto: Andreas Lind 3 Säkert på väg Har ditt företag en Lexus? I så fall låter du säkert en auktoriserad Lexus-verkstad serva din bil. Och på samma sätt

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor SMSV:S 2013.12.16

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor SMSV:S 2013.12.16 SNÖSKOTERFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor SMSV:S 2013.12.16 Produktinformation/Allmän information Detta häfte innehåller de fullständiga villkoren, gällande från 2013-12-16 Administration För den löpande

Läs mer

Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien FÖRSÄKRING Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Bilhandel och bilverkstad

Bilhandel och bilverkstad Bilhandel och bilverkstad 2 Bilhandel och bilverkstad Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING ATV-försäkring 2015-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING ATV-försäkring 2015-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING ATV-försäkring 2015-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill

Läs mer

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Polisförbundets Bilförsäkring

Polisförbundets Bilförsäkring Polisförbundets Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Som medlem i Polisförbundet får du dessutom ett utökat skydd på köpet. En medlemsförmån som ger

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Försäkringsvillkor CFMOTO ATV 2014.09.01

Försäkringsvillkor CFMOTO ATV 2014.09.01 Försäkringsvillkor CFMOTO ATV 2014.09.01 Produktinformation Detta häfte innehåller de fullständiga villkoren, gällande från1 sept 2014. Märkesförsäkring Denna försäkring är en märkesförsäkring framtagen

Läs mer

MÄRKESFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor PASV:S 2013.12.16

MÄRKESFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor PASV:S 2013.12.16 MÄRKESFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor PASV:S 2013.12.16 Produktinformation/Allmän information Denna försäkring är en produktförsäkring exklusivt för dig som Polaris ägare. Administration För den löpande

Läs mer

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 SLÄPVAGNSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Släpvagnsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Släpvagnsförsäkring Med vår släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd för dig och din släpvagn. Detta är endast

Läs mer

En smartare försäkring.

En smartare försäkring. En smartare försäkring. Det finns ett smart sätt att ta hand om din bil. Opel Försäkring. Det är en försäkring som lever upp till både dina och våra högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi som har

Läs mer

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01 TERRÄNGHJULING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Terränghjuling Gäller från 2015-01-01 Terränghjuling Vår terränghjulingsförsäkring ger ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din

Läs mer

ATV FÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor ATV:S 2014.02.01

ATV FÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor ATV:S 2014.02.01 ATV FÖRSÄKRING Försäkringsvillkor ATV:S 2014.02.01 Produktinformation Detta häfte innehåller de fullständiga villkoren, gällande från 1 feb 2014. ATV-försäkring Denna försäkring är en specialanpassad försäkring

Läs mer

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Din husbil ska försäkras från dag ett När du köper husbil ska du tänka på att teckna försäkring direkt,

Läs mer

Endast för dig som kör BMW.

Endast för dig som kör BMW. Endast för dig som kör BMW. Du har valt din bil med omsorg. För oss är bilaffären bara början på en lång relation där försäkringen är en viktig och självklar del. Därför har vi skapat en försäkring till

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning

Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan Trafik-, Halv-

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 42:4 - Rättsskyddsförsäkring, miljöbrott. Zurich Global Corporate UK

Försäkringsvillkor. ZS 42:4 - Rättsskyddsförsäkring, miljöbrott. Zurich Global Corporate UK Försäkringsvillkor ZS 42:4 - Rättsskyddsförsäkring, miljöbrott Zurich Global Corporate UK ZS 42:4 - Allmänna villkor Rättskyddsförsäkring, miljöbrott och arbetsmiljöbrott Försäkringens omfattning framgår

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR Du som kör Citroën kan konsten att få valuta för pengarna. Du har dessutom valt en bil med en alldeles egen karaktär. För dig finns Citroën Försäkring

Läs mer

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor SMSV:S 2015.01.01

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor SMSV:S 2015.01.01 SNÖSKOTERFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor SMSV:S 2015.01.01 Produktinformation/Allmän information Detta häfte innehåller de fullständiga villkoren, gällande från 2015.01.01 Produktinformation Försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer