Försäkringsvillkor A.T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24"

Transkript

1 Försäkringsvillkor A.T

2 - 2 -

3 Produktinformation Adrenaline Sportbilsförsäkring Denna Adrenaline Sportbilsförsäkring är en bilförsäkring framtagen för bilentusiaster av bilentusiaster. Observera att den lagstadgade trafikförsäkringen måste du själv teckna hos annan försäkringsgivare. Om oss Försäkringsproduktion i Sverige AB är ett nischat försäkringsföretag med specialitet att försäkra livsstilsprodukter. Vi är ett registrerat försäkringsförmedlingsföretag. Administration För den löpande administrationen och skadereglering svarar Försäkringsproduktion i Sverige AB. Kontakta oss om du har frågor om produkten och priset eller vill teckna försäkring. Skadereglering Skada anmäls till Försäkringsproduktion, och det är viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt efter inträffad skada. I försäkringsvillkoren punkt 11 framgår vad du behöver tänka på. Du når oss på telefon , och på vår hemsida finns den skadeblankett som du måste fylla i. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är de Lloyd s underwriters (syndikat) som bedriver verksamhet i Sverige. Syndicate Tillämpade lagar I vår roll som försäkringsförmedlare omfattas vi av Lagen om försäkringsförmedling FFM. För försäkringsavtalet tillämpas Svensk lag. Viktiga bestämmelser för försäkringsavtalet finns reglerat i Försäkringsavtalslagen, vid distansköp gäller Distans och hemförsäljningslagen och när det gäller marknadsföring, Marknadsföringslagen. Försäkringens innehåll Försäkringen är en årsförsäkring och är avsedd för privatbruk. Försäkringen gäller i Norden och länder inom EEA (European Economic Area) samt under transport mellan dessa länder. Försäkringen gäller inte i Ryssland om det inte framgår av försäkringsbrevet, och efter särskild prövning. Försäkring för fordon som ställts av i Vägtrafikregistret gäller endast i Sverige. Försäkringen gäller inte vid körning på bana, iordningställd för körning med motorfordon, tex. Anderstorp, Gotland Ring, Mantorp, Nürburgring m.fl. Såvida inte av oss godkänd särskild tilläggsförsäkring Trackday Insurance tecknats för detta ändamål. Du kan läsa mer om denna tilläggsförsäkring under avsnitt I. Omfattningsalternativ Nedanstående omfattningsalternativ kan du välja till ditt fordon: Observera att den lagstadgade trafikförsäkringen måste du själv teckna hos annan försäkringsgivare

4 Delkasko Delkasko omfattar brand-, stöld-, glas-, räddning-, maskinskade- och rättsskyddsförsäkring. Observera att detta omfattningsalternativ endast kan väljas om du kan styrka att fordonet har en gällande vagnskadegaranti, utfärdad av tillverkare/leverantör, och som är/har varit gällande sedan fordonet togs i bruk första gången. Det åligger försäkringstagaren att bevaka slutdatum för tillverkarens/leverantörens vagnskadegaranti och att meddela Försäkringsproduktion att komplettera försäkringen till att även omfatta vagnskadeförsäkring. Helkasko Helkasko omfattar brand-, stöld-, glas-, räddning-, maskinskade-, rättsskydds-, samt vagnskadeförsäkring. Försäkringens omfattning framgår av ditt försäkringsbrev. Utöver vårt grundskydd kan du även välja nedanstående tillägg. Tilläggsförsäkring Guld. För att tillägget ska gälla skall det särskilt framgå av ditt försäkringsbrev. Hyrbil/ avbrottsförsäkring Självriskreduktion vid uppsåtlig skadegörelse av tredjeman och kollision med djur Försäkringsbelopp Du väljer själv ditt försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet, och ska motsvara fordonets marknadsvärde i allmänna handeln. Försäkringstagaren ansvarar för val av försäkringsbelopp. Om försäkringsbeloppet i betydande mån understiger marknadsvärdet föreligger underförsäkring, varvid försäkringsersättningen kan minskas i motsvarande mån. Begränsningar Vi ber Dig noggrant studera de undantag (röd text) och säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav (blå text) som finns i villkoret. Självrisker Grundsjälvrisker framgår av försäkringsbrevet, tilläggsjälvrisk gäller i några fall, vilket då anges i respektive villkorspunkt. Trackday Insurance Med Trackday Insurance menas tilläggsförsäkring till Adrenaline Sportbilsförsäkring, för körning på bana eller annat avspärrat område, och gäller endast under viss tid. Observera att för Trackday Insurance gäller särskilda villkor, se avsnitt I, där kan Du läsa mer om försäkringens omfattning och även riskurvalsregler. Produktinformation Du kan teckna en tilläggsförsäkring till din årsförsäkring. Trackday Insurance är ett komplement till den löpande 12-månaders Adrenaline Sportbilsförsäkring - 4 -

5 (årsförsäkringen). Detta tillägg gäller endast viss tid och upphör automatiskt vid utgången av denna. När du tecknar tilläggsförsäkringen väljer du under vilken dag eller period som försäkringen ska gälla. Premiens storlek beror på vad det är för fordon, förarens ålder, förarutbildning och vilken bana du ska köra på. Premien måste betalas innan försäkringen träder i kraft. Försäkringen gäller för vägregistrerade standardbilar som deltar i track day event på bana eller annat avspärrat eller inhägnat område, exempelvis på Mantorp Park, Gotland Ring, Spa eller Nürburgring open track day event på Nürburgring (turistkörning). Tilläggsförsäkringen går endast att teckna för de av oss godkända banor. På vår hemsida, hittar du en lista med godkända banor, arrangörer, event och där kan du själv teckna försäkringen. De banor eller event som inte finns med på listan är föremål för vårt godkännande innan tilläggsförsäkringen kan tecknas. Det går bra att ta kontakt med oss på telefon, Observera att premien måste vara betald innan försäkringen träder i kraft, så det är viktigt att du tecknar försäkringen i god tid före din planerade körning. Försäkringen kan tecknas på vägregistrerade personbilar (som ej är belagd med körförbud), som är försäkrade genom Adrenaline Sportbilsförsäkring hos oss, men inte andra fordon såsom t.ex. motorcyklar, eller fordon som har sin årsförsäkring tecknad hos annan försäkringsgivare. Tilläggsskydd Utöver ovannämnda standardförsäkring kan du teckna tre olika tilläggsförsäkringar. Dessa särskilda tilläggsförsäkringar är: Ansvarsskada på arrangörs -/ägarens egendom och saneringskostnader Bärgningskostnader från bana Hemtransport/ hämtningskostnader - 5 -

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Adrenaline Sportbilsförsäkring 7-27 A Vem, var och när 7 B Allmänna undantag 7 C Egendomsförsäkring/Kaskoförsäkring 8 C1 Vad som är försäkrat 8 C2 Vad som inte är försäkrat 9 C3 Vad försäkringen gäller för respektive inte gäller för 9 C3.1 Vagnskadeförsäkring 9 C3.2 Brandförsäkring 10 C3.3 Glasförsäkring 11 C3.4 Stöldförsäkring 11 C3.5 Maskinskadeförsäkring 13 D Räddningsförsäkring 15 E Rättskyddsförsäkring 16 F Tilläggsförsäkring Guld 19 F1 Hyrbil/ avbrottsförsäkring 19 F2 Självriskreduktion vid uppsåtlig skadegörelse av tredjeman och kollision med djur 20 G Värderings- och ersättningsregler 21 H Allmänna avtalsbestämmelser 22 I Trackday Insurance Tilläggsförsäkringar i samband med event, körning på bana. (under detta avsnitt beskrivs grund- och tilläggsskydd som erbjuds vid event och körning på bana sk. Track Day Insurance) J Övrig information 39 J1 Information vid distansavtal 39 J2 Information om behandlingen av personuppgifter 40 J3 Om vi inte kommer överens

7 A VEM, VAR och NÄR Bestämmelserna nedan tillämpas för Adrenaline Sportbilsförsäkring och också på eventuella tilläggsförsäkringar som kompletteras till Adrenaline Sportbilsförsäkring såsom hyrbil eller avbrottsförsäkring, självriskreduceringsförsäkring vid skadegörelse och kollision med djur, och gäller med de begränsningar som, i förekommande fall, framgår av respektive avsnitt. För övriga tilläggsförsäkringar som Trackday Insurance, se villkor avsnitt I. A 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare till fordonet oavsett vem som lovligen brukat fordonet. Med ägare avses den civilrättslige ägaren. Skulle det vid en inträffad skada visa sig att det är någon annan än försäkringstagaren (du) som äger fordonet gäller ej försäkringen och någon ersättning utbetalas ej. Avseende rättsskyddsförsäkring gäller försäkringen för det försäkrade fordonets ägare, innehavare och förare (de försäkrade) i denna deras egenskap. Försäkringen gäller inte för den som brukat fordonet utan lov. Har du köpt fordonet på avbetalning eller kredit har vi rätt att lämna ersättning till kreditgivaren (dock endast intill kreditgivarens återstående fordran enligt konsumentkreditlagen eller lagen om avbetalningsköp). I det fall du har leasat fordonet har vi rätt att lämna ersättning till leasinggivaren. A 2 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i Norden och länder inom EEA (European Economic Area) samt under transport mellan dessa länder. Försäkring för fordon som ställts av i Vägtrafikregistret gäller endast i Sverige. Försäkringen gäller inte i Ryssland om det inte framgår av försäkringsbrevet, och efter särskild prövning. A 3 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada på försäkrad egendom som inträffar under försäkringstiden, varmed avses den försäkringsperiod som antecknats i försäkringsbrevet. B ALLMÄNNA UNDANTAG Nedan anges några av de viktiga undantag som gäller för hela Adrenaline Sportbilsförsäkring, inklusive eventuella tilläggsförsäkringar till årsförsäkringen, men det finns undantag också i de enskilda avsnitten vilka då gäller utöver vad som anges nedan. Begränsningar är skrivna med röd text. Försäkringen gäller inte för personskador skada på tredje man eller tredje man tillhörig egendom skada genom stöld, skadegörelse eller olovligt brukande naturskador, t.ex. storm, översvämning, lavin eller liknande för skada som direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess, krig, uppror, terrordåd eller annan liknande händelse skada som kan hänföras till bristfälligt underhåll skada på fordonsdel med konstruktions, fabrikations eller materialfel, om skadan orsakats av felet - 7 -

8 slitage, korrosion (t.ex. rost eller frätning), köld, väta, fukt eller annan långtidspåverkan ren förmögenhetsskada, indirekt följdförlust, avbrottsskada eller stillestånd förlust av programvara eller datainformation skada som orsakas uppsåtligen, av grov oaktsamhet eller inträffar då föraren var påverkad av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel skada där ersättning kan lämnas ur en gällande vagnskadegaranti, eller skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande övningskörning, privat eller yrkesmässig fordon som framförs av förare som saknar giltigt och erforderligt körkort fordon som används på isbelagt vatten körning på bana iordningställd för körning med motorfordon, t.ex. Anderstorp, Gotland Ring, Mantorp, Nüburgring m.fl. (se avsnitt I, Trackday Insurance) Nedan anges några viktiga aktsamhetskrav som gäller för hela försäkringen, det finns även aktsamhetskrav i de enskilda avsnitten vilka då gäller utöver vad som anges nedan. Aktsamhetskrav Fordon med meddelat eller inträtt körförbud får inte brukas i annan omfattning än vad lagar och förordningar tillåter. Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på fordonet. Om aktsamhetskraven inte följs (Avser samtliga aktsamhetskrav i dessa villkor) Ersättningen minskas med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, graden av uppsåt eller vårdslöshet och omständigheterna i övrigt. Avdraget kan i allvarliga fall leda till att ingen ersättning utbetalas. C EGENDOMSFÖRSÄKRING/KASKOFÖRSÄKRING C 1 Vad som är försäkrat Försäkringen gäller för det fordon som anges i försäkringsbrevet utrustning som fordonet seriemässigt kunde levereras i samband med tillverkning och kan anses vara normalt för ett sådant fordon bilstereo-, tele- och annan elektronisk utrustning (även navigationssystem) omfattas av försäkringen om den är fast monterad och konstruerad att användas enbart i fordonet. Med fast monterad menas att det krävs verktyg att ta bort den. bilstereo-, tele- och annan elektronisk utrustning (även navigationssystem) som inte är fabriksmonterad eller eftermonterad av generalagent eller av denne auktoriserad återförsäljare ersätts med högst kr (inkl. montering) vid skada kan även lackbehandling ersättas om den utförd inom 2 år och kan styrkas med kvitto eller garanti, kan även avses fackmannamässigt utförd foliering. Du väljer själv ditt försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet, och ska motsvara fordonets marknadsvärde i allmänna handeln

9 Försäkringstagaren ansvarar för val av försäkringsbelopp. Om försäkringsbeloppet i betydande mån understiger marknadsvärdet föreligger underförsäkring, varvid försäkringsersättningen kan minskas i motsvarande mån. Omfattningsalternativ Du kan välja mellan delkasko-eller helkaskoförsäkring, se även produktinformation. Observera att den lagstadgade trafikförsäkringen är ej möjlig att inkludera i denna produkt. Det är därför varje enskild kunds ansvar att på eget initiativ teckna sådan hos annan försäkringsgivare. C 2 Vad som inte är försäkrat Försäkringen omfattar inte mobiltelefoner/smartphones med tillbehör drivmedel till exempel bensin, diesel, gas gods som transporteras i fordonet personliga tillhörigheter och kläder som inte utgör personlig skyddsutrustning C 3 Vad försäkringen gäller för respektive inte gäller för Försäkringen gäller för Dig som registrerad ägare av den försäkrade egendomen och består i att värdet av försäkrad egendom inte minskar eller går förlorad. Med skada under detta avsnitt avses fysisk skada och/eller förlust av egendom. C 3.1 Vagnskadeförsäkring Vagnskadeförsäkring är obligatorisk såvida fordonet ej omfattas av vagnskadegaranti. Det är förskringastagarens skyldighet att påvisa att fordonet omfattas av en gällande vagnskadegaranti, se produktinformation. Det åligger försäkringstagaren att bevaka slutdatum för tillverkarens/leverantörens vagnskadegaranti och att meddela Försäkringsproduktion att komplettera försäkringen till att även omfatta vagnskadeförsäkring. Försäkringen gäller för skada genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller genom uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående. Försäkringen gäller inte för skada som kan ersättas av någon lagstadgad försäkring skada på fordonsdel med konstruktions-, fabrikations- eller materialfel om skadan orsakats av felet skada som består i slitage skada genom rost, frätning, köld, väta eller fukt skada genom stöld skada som är ersättningsbar enligt brand- eller stöldförsäkring skada som har hänt under tävling med fordonet eller under träning inför tävling skada orsakad av användning vid ägarens eller försäkringstagarens kriminella aktivitet skada orsakad av uppsåtlig gärning från försäkringstagaren eller någon i dennes hushåll skada som kan ersättas av en giltig vagnskadegaranti från tillverkare/leverantör

10 Aktsamhetskrav Fordonet får inte användas om det har körförbud. Fabrikantens anvisningar för skötsel, underhåll, service och dylikt ska följas. Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på fordonet. Fordonet ska uppfylla lagstadgade krav på fordonsutrustning. Nyttjandet/nyttjare av fordonet skall överensstämma med vad som angivits i ansökan om aktuell försäkring och därmed dess villkor. Om aktsamhetskraven inte följs minskas ersättningen normalt med 25 %. I det fall någon under 25 år brukar fordonet och det vid skada framgår att man inte i ansökan angett att förare under 25 år tillåts bruka fordonet och detta ej har accepterats av Försäkringsproduktion är aktsamhetsavdraget dock alltid minst kr. Ersättningen minskas med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, graden av uppsåt eller vårdslöshet och omständigheterna i övrigt. Avdraget kan i allvarliga fall leda till att ingen ersättning utbetalas. Självrisk Vagnskada Vagnskadesjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev. Självrisken varierar beroende på fordonets värde och förarens ålder, du kan genom att välja en högre självrisk erhålla en lägre försäkringspremie. Självrisk försäkringstagare 25 år eller äldre Fordonets värde Grundsjälvrisk kr kr kr kr Särskild självrisk Vagnskademomentet innehåller en särskild självrisk om föraren är under 25 år, denna särskilda självrisk är också kopplad till fordonets värde. I det fall försäkringstagen är minst 25 år eller äldre, och det har angivits i ansökan att förare under 25 år tillåts bruka fordonet, och detta har accepterats av Försäkringsproduktion, är självrisken enligt följande, oavsett vem som var förare vid skadetillfället: Fordonets värde Självrisk kr kr kr kr I det fall någon under 25 år brukar fordonet och det vid skada framgår att man inte i ansökan angett att förare under 25 år tillåts bruka fordonet och detta ej har accepterats av Försäkringsproduktion, anses detta som att man brutit mot aktsamhetskrav, se regler aktsamhetskrav vagnskada ovan. C 3.2 Brandförsäkring Försäkringen gäller för skada genom brand, blixtnedslag eller explosion. Med brand avses eld som kommit lös. på elektriska kablar genom kortslutning och direkta följdskador på elektroniska komponenter genom sådan kortslutning

11 Försäkringen gäller inte för skada: på motor, ljuddämpare, katalysator, däck eller slangar genom brand eller explosion i dessa genom trafikolycka (själva brandskadan ersätts men inte följdskador, till exempel genom dikeskörning sådan skada kan dock ersättas via vagnskadeförsäkringen). Aktsamhetskrav Elektriska kablar och komponenter skall vara fackmannamässigt monterade. Svetsningsarbete får endast ske om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits såsom friläggning och demontering av brännbart material. Brandskyddsföreskrifter som myndigheter utfärdat för att förhindra skada och som gäller för fordonet eller den lokal där fordonet i regels skall följas. Anordning som används för att värma eller torka fordonet ska vara godkänd enligt gällande föreskrifter för sitt ändamål. Om aktsamhetskraven inte följs kan vi göra avdrag på ersättningen. Avdraget görs efter vad som anses skäligt med hänsyn till orsakssambandet med den uppkomna skadan, det uppsåt eller den vårdslöshet som har förekommit och omständigheterna i övrigt. Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. C 3.3 Glasförsäkring Försäkringen gäller för Skada som består i att vind-, sido- eller bakruta genombrutits, spräckts eller krossats. Försäkringen gäller inte för skada på lyktor, strålkastare, glastak och takluckor skada som inträffat när fordonet kolliderat, vält eller kört av vägen. Självrisken är 35 % av skadekostnaden, dock lägst kronor. Om vindrutan repareras istället för att bytas är självrisken 300 kr. C 3.4 Stöldförsäkring Försäkringen gäller för skada genom stöld, rån eller tillgrepp av försäkrat fordon försök till stöld eller tillgrepp uppsåtlig skadegörelse i samband med någon av ovanstående händelser Vid förlust av fordon tillämpas en karenstid på 30 dagar från det att du gjort polisanmälan och anmält skadan till oss, om fordonet inte kommit till rätta innan dess. Försäkringen gäller inte för skada Utöver de allmänna undantagen i avsnitt B, gäller försäkringen inte för skada orsakad av tillgrepp eller försök till sådant som utförts av någon inom det egna hushållet

12 genom olovligt brukande, olovligt förfogande, förskingring eller bedrägeri (se förklaring nedan). Förklaring Olovligt brukande är när någon utan lov använder annans egendom och därigenom förorsakar ägaren skada, förlust eller olägenhet. Olovligt förfogande är när någon innehar annans egendom eller egendom som annan har rättighet till (genom ex.vis avbetalningskontrakt)och säljer den utan tillstånd eller på annat sätt disponerar fordonet så att ägaren eller den som har rättigheten till objektet går miste om sina rättigheter. Förskingring är en situation där någon ex.vis får egendom överlämnat till sig med förutsättning att egendomen skall lämnas tillbaka. Om så ej sker utan denne i stället behåller, säljer eller skänker bort egendomen. Ett bra exempel på detta är när ägaren lämnar ut fordonet till någon i samband med provkörning och sedan kommer den person som fått tillåtelse till provkörningen ej tillbaka med fordonet. Bedrägeri är när någon skaffar sig fördelar med hjälp av felaktiga uppgifter och därigenom förmå någon att handla på ett sätt som innebär skada för denne. Stöld är när någon olovligen tar annans egendom och säljer, behåller eller skänker bort den. Rån innebär att någon genom att använda våld eller vid hot om våld tar något som tillhör annan. Låskrav När fordonet parkeras ska det vara låst med bilens ordinarie låssystem eller med godkänt stöldskydd/lås. Avmonterad fordonsdel. Avmonterad fordonsdel eller utrustning skall förvaras i ett låst utrymme som endast disponeras av det egna hushållet. Nycklar, fjärrlås, inklusive smartkey Nycklar, till fordon och stöldskydd ska förvaras aktsamt. Nyckel, fjärrlås inklusive smartkey får inte lämnas i fordonet eller i omedelbar anslutning till fordonet. Nycklar, fjärrlås inklusive smartkey får ej vara märkta med namn, adress eller registreringsnummer. Fälgar/däck Ersättning begränsas till högst kr vid stöld av på fordonet monterade hjul om inte hjullås monterats. Finns hjullås är högsta ersättning kr. Förvaring Eftersom denna försäkringsprodukt är specialanpassad för sport/exklusiva bilar kan man anta att dessa bilar är mer stöldbegärliga än ordinära vanliga bilar. Därför ställs högre krav på förvaring

13 Förvaringskrav: Förvaring i låst garage i eller i anslutning till ordinarie bostad, dit endast försäkringstagaren eller dennes hushåll har tillträde och själva nyttjar. Bemannat och bevakat parkeringshus där bevakning finns vid in- och utfart nattetid. Annan förvaringsplats än vid ovanstående förvaringskrav kan på förhand accepteras av Försäkringsproduktion AB efter särskild prövning. Detta skall särskilt framgå av försäkringsbrevet om sådan förvaringsplats gäller för det aktuella försäkringsavtalet. Aktsamhetskrav Vid tillfällig förvaring t.ex. vid resa utanför den egna hemorten är det försäkringstagarens skyldighet att finna en så säker förvaring som möjligt, dock lägst parkeringshus med kameraövervakning och mekanisk bevakning vid in- och utfart nattetid. För att försäkringen skall gälla fullt ut vid tillfällig förvaring skall platsen vara parkeringshus som är bemannat och bevakat, där bevakning finns vi in- och utfart nattetid. Om aktsamhetskraven inte följs Ersättning minskas med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, graden av uppsåt eller vårdslöshet och omständigheterna i övrigt. Avdraget kan i allvarliga fall leda till att ingen ersättning utbetalas. Självrisken vid stöld av hela fordonet reduceras med 50 %, om det vid tidpunkten för skadan fanns ett aktivt abonnemang på ett godkänt och aktiverat söksystem som installerats av behörig montör, och som varit i funktion vid skadetillfället. Det åligger kunden att styrka, att dessa förutsättningar var uppfyllda vid skadetillfället. Det skall framgå av försäkringsbrevet att spårsändarutrustning finns. Stöldskadesjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev. C 3.5. Maskinskadeförsäkring Försäkringen gäller för: Fordon som är högst 5 år gammalt räknat från första registreringsdatum eller körts längst mil. Ägaren ska styrka fordonets ålder och antal körda mil. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna uppnåtts. Om det inte kan visas vilken dag skadan uppstod ska den anses hänt den dag vi fick anmälan till oss. Maximal ersättning Maximal ersättning som kan utbetalas i ersättningsbar maskinskada är kr före avdrag för självrisk. Försäkringen gäller för oförutsedd skada som påverkar fordonets funktioner, och som avser någon av följande komponenter: motor inklusive kylsystem startmotor och generator bromssystem

14 bränslesystem elektronik inkl. CDI- och databoxar transmission inkl. differentialer och drivaxlar Försäkringen gäller för kostnader överstigande självrisk för undersökning och demontering i syfte att fastställa om skada ersätts av försäkringen, dock ej kostnad för återmontering i det fall skadan ej ersätts av försäkringen. Försäkringen gäller inte för skada på bil som är äldre än 5 år eller körts längst mil skada på bil vars försäkringsvärde överstiger kronor om ej särskild överenskommelse träffats med försäkringsgivaren och att detta framgår av försäkringsbrevet skada som kan ersättas genom brand-, stöld-, eller vagnskadeförsäkring skada som orsakats av sönderfrysning, väta eller korrosion skada som uppstått på komponenter eller programvaror som inte är godkända av tillverkaren, och inte heller följdskada på andra delar av maskinen vid användning av dylika komponenter eller programvaror, annat än då försäkringstagaren kan visa att skadan saknar orsakssamband med den icke godkända delen skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande skada som uppkommit i samband med tävling eller i samband med träning inför tävling skada som uppkommit i samband med körning på bana, med körning på bana menas även turistkörning på Nüburgring chassi, lackering, glas, navigations/kommunikationsutrustning, batteri, gummi/plastdetaljer, elkablar, slangar, rör, däck, fälgar instrumentgrupp, display samt reglageanordning till dessa gradvis slitage samt delar som normalt ingår i underhållsservice skada som beror på uppenbart bristfälligt underhåll. Aktsamhetskrav Fordonet får inte köras på sådant sätt att motor eller kraftöverföring utsätts för onormal påfrestning eller överhettning. Tillverkarens anvisningar om skötsel, underhåll, service och dylikt skall följas. Service, reparation, montering och dylikt skall utföras av verkstad på ett fackmannamässigt vis i enighet med tillverkarens anvisningar. Tillverkarens anvisningar beträffande driv-och smörjmedel skall följas. Om aktsamhetskraven inte följs minskas ersättningen med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, graden av uppsåt eller vårdslöshet och omständigheterna i övrigt. Avdraget kan i allvarliga fall leda till att ingen ersättning utbetalas

15 Självrisk Självrisk vid ersättningsbar maskinskada är 25 % av skadekostnaden, dock lägst kr och högst kronor (se även rubrik maximal ersättning). D Räddningsförsäkring Försäkringen gäller för sådan transport av försäkrat fordon, förare och passagerare som blivit nödvändig pga. händelse enligt nedanstående punkt 1, 2 och 3. Händelsen ska ha inträffat under färd med fordonet. 1. Transport av fordon som skadats eller råkat ut för annat driftstopp eller stulits a) till närmaste verkstad som kan reparera fordonet. Detta gäller också vid driftstopp som beror på att nyckeln tillfordonet förlorats, skadats eller blivit inlåst i fordonet b) till fordonets hemort inom Norden om skadan är så allvarlig att den inte kan repareras på ett trafiksäkert sätt inom den tid som är rimlig med hänsyn till den fortsatta resan. Transport av oreparerat fordon ersätts endast om skadan skett utomlands. Se även 5 c) och d) c) till fordonets hemort inom Norden om fordonet stulits och kommit till rätta sedan resan fortsatt på annat sätt. 2. Transport av fordon när föraren drabbats av olycksfall, plötsligt blivit sjuk eller avlidit, a) till fordonets hemort inom Norden om resan måste avbrytas och fordonet måste lämnas kvar på grund av att ingen annan som deltar i resan kan köra hem det. 3. Transport av förare eller passagerare när fordonet skadats eller stulits a) till hemort inom Norden om fordonet skadats så svårt att det inte kan repareras på ett trafiksäkert sätt inom den tid som är rimlig med hänsyn till den fortsatta resan b) till hemort inom Norden om fordonet stulits och inte kommit till rätta innan resan fortsatt på annat sätt. Försäkringen gäller inte om händelsen skett under tävling med fordonet eller träning för tävling, eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former eller körning på bana eller turistkörning på Nüburgring eller allmän väg om skadan orsakats av brist på drivmedel eller på grund av uppenbar försummelse ifråga om fordonets skötsel och underhåll kan ersättningen sättas ned enligt vad som kan anses skäligt enligt omständigheterna för merkostnad som uppkommer på grund av att fordon transporteras på släpvagn om fordonet tagits i anspråk för militärt ändamål

16 Ersättningsregler 4. Persontransporter a) Om transport till läkare eller sjukhus sker med privatfordon lämnas ersättning med belopp som vid varje tillfälle normalt betalas från trafikförsäkring i motsvarande fall. b) Hemresa till hemort inom Norden ersätts med kostnader för resa med billigaste transportmedel. Resa till bestämmelseorten kan betalas i stället för hemresa om detta blir billigare. Resekostnaden för passagerare betalas längst till den ort där passageraren påbörjade färden eller till fordonets hemort om passageraren skulle ha avslutat färden där. c) Transport ska i förväg godkännas av bolaget. 5. Fordonstransporter a) Hemtransport eller hämtning av fordon ska i förväg godkännas av bolaget. b) Istället för transport till närmaste verkstad enligt 1 a) kan reparation på platsen betalas om detta inte blir dyrare. c) Kostnaden för hämtning eller hemtransport av fordon ersätts högst med ett belopp som svarar mot fordonets värde. I fråga om oreparerade fordon avses värdet efter skadan. d) Hämtning av oskadat eller reparerat fordon ska ombesörjas av försäkringstagaren. Bolaget betalar skäliga resekostnader för föraren från hemorten till den plats där fordonet lämnats eller där det återfunnits efter stöld. Dessutom betalas dagtraktamente enligt det statliga resereglementet och skäliga hotellkostnader under den tid det tar att hämta hem fordonet. Om det finns särskilda skäl kan bolaget ombesörja hämtningen av fordonet. e) Driftskostnaden för fordon som hämtas av försäkringstagaren ersätts inte. Om försäkringsgivaren ombesörjer hämtning eller hemtransport avdras kostnader som försäkringstagaren därigenom inbesparar, såsom exempelvis bränsle- och färjekostnader. Aktsamhetskrav Fordon med körförbud får inte framföras. Vid skada sätts ersättningen ned med i normalfallet 100 procent. Ersättning kan ändå lämnas om du kan göra sannorlikt att skadan skulle ha inträffat även utan brott mot körförbudet. Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på fordonet. E Rättsskyddsförsäkring Vem försäkringen gäller för Det försäkrade fordonets ägare, innehavare och förare (de försäkrade) i denna deras egenskap. Försäkringen gäller inte för den som brukat fordonet utan lov

17 Vad gäller försäkringen för Försäkringen gäller för tvist där du själv är part och som kan prövas som tvistemål av tingsrätt, hovrätt, eller högsta domstolen. Måste en tvist först handläggas av någon annan instans än ovan nämnda täcks inte kostnaderna för en sådan förberedande prövning av försäkringen. Rättsskyddet gäller inte för prövning i trafikskadenämnden. Försäkringen gäller även för brottmål där den försäkrade misstänks, åtalas eller slutligen döms för - vårdslöshet i trafik eller brott för vilket inte stadgas strängare straff än böter - vållande till annans död - vållande till kroppsskada eller sjukdom. Kan den som åtalas för grov vårdslöshet i trafik eller för grovt vållande till annans död eller till kroppsskada eller sjukdom, genom lagakraftägande dom visa att brottet inte bedömts som grovt, gäller försäkringen. När försäkringen gäller Huvudregel Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten eller misstanken om brott uppkommer och om den då gällt oavbrutet i minst 2 år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits hos försäkringsgivaren. Om du tidigare haft samma slags rättsskyddsförsäkring i annat bolag får du tillgodoräkna dig den. Om du inte haft försäkring i två år Om du när tvisten uppkommer har försäkring hos försäkringsgivaren men inte haft den så lång tid som två år, kan du ändå få rättsskydd om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråken eller misstanken om brott inträffat sedan din nu gällande försäkring trätt i kraft. Om din försäkring upphört Om du inte längre har rättsskyddsförsäkring när tvisten uppkommer på grund av att försäkringsbehovet upphört kan du trots detta få rättsskydd om försäkringen var i kraft när de händelser eller omständigheter inträffade som ligger till grund för anspråket eller misstanken om brott och det därefter inte gått längre tid än tio år. Var försäkringen gäller Anspråket eller misstanken om brott ska ha sin grund i något som har inträffat inom försäkringens geografiska giltighetsområde, se punkt A2. Försäkringen gäller inte för följande tvister: tvister som enbart kan prövas av administrativa myndigheter eller domstolar, till exempel länsstyrelse, länsrätt, kammarrätt eller regeringsrätten tvister som vid en rättslig prövning handläggs som så kallade småmål. Med småmål menas tvister där värdet av vad som yrkas understiger kr tvist med försäkringsgivaren om försäkringsavtalet tvist, mål eller ärende med försäkringsgivaren huruvida rättsskydd skall beviljas eller ej

18 tvister där du inte har ett befogat intresse att få din sak behandlad tvister avseende fordran eller annat anspråk i samband med yrkesmässig uthyrning såvida det inte framgår av försäkringsbrevet att yrkesmässig uthyrning är försäkrat tvister som har samband med äktenskapsskillnad, upplösning av registrerat partnerskap, upplösning av samboförhållande eller frågor som aktualiseras i sådant sammanhang tvister som gäller personskadereglering så länge ersättning för ombudskostnader kan lämnas från trafikförsäkring tvister där den försäkrade är kärande och tvisten ska handläggas enligt lagen om grupprättegång tvister som avser skadeståndsanspråk mot dig om skadeståndsskyldigheten kan omfattas av trafikförsäkringen brottsmål där misstanke om brott eller åtal till någon del avser uppsåtliga eller grovt vårdslösa gärningar, till exempel rattfylleri, grovt rattfylleri, eller olovlig körning. Försäkringen gäller ej heller för tvist eller anspråk som avser skadestånd på grund av att den försäkrade begått, eller misstänks ha begått sådana gärningar. Ombud eller försvarare För att få rättsskydd måste du anlita ett ombud eller en försvarare. Huvudregeln är att ditt ombud måste vara en advokat eller en biträdande jurist som är anställd på en advokatbyrå. Vi kan också godta ett ombud som har förordnats till offentlig försvarare. Du kan även anlita annat lämpligt ombud. Vid osäkerhet beträffande ombudets lämplighet kan frågan prövas av Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd. Vi har rätt att hos Sveriges Advokatsamfund påkalla skiljedom rörande skäligheten av det anlitade ombudets arvode och kostnader. Vi har även rätt att begära prövning av skäligheten av advokats eller biträdande jurists arvode och andra kostnadsanspråk hos Advokatsamfundets och Försäkringsförbundets Ombudskostnadsnämnd. I sådant fall där ombud är godkänt av Försäkringsbolagets Rättsskyddsnämnd kan nämnden pröva skäligheten av arvodes-eller kostnadsersättning. Vilka kostnader försäkringen ersätter Vi ersätter endast sådana kostnader som är nödvändiga och skäliga. Vi ersätter inte kostnader som du kunde ha fått ersatt av staten eller av din motpart. Ersättning kan lämnas även i tvister som förlikats eller av annat skäl aldrig kommer inför domstol. Försäkringen ersätter Ombuds och försvarares arvode och kostnader. Kostnader för nödvändiga utredningar som ditt ombud har beställt. Kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande. Expeditionskostnader i domstol. Rättegångskostnader som du har ålagts att betala till din motpart. Rättegångskostnader som du vid förlikning har åtagit dig att betala till din motpart under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade fullföljts. Kostnader för medlare som blivit utsedd av tingsrätt eller hovrätt

19 Ersättning lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som regeringen bestämt för rättshjälpsområdet, respektive enligt brottsmåltaxan. Som huvudregel utbetalas arvode och annan ersättning då ärendet har slutredovisats till försäkringsgivaren. Allmänt a conto kan dock utbetalas om det finns skäl till det med hänsyn till det arbete som lagts ned i ärendet och till den tid som återstår innan ersättning kan fastställas. Betalning aconto sker inte oftare än en gång i halvåret. Vilka kostnader som försäkringen inte ersätter Försäkringen ersätter inte värdet av ditt eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra omkostnader som du har haft kostnaden för verkställighet av dom, beslut eller avtal merkostnader som beror på att du har anlitat flera ombud eller försvarare eller bytt ombud eller försvarare såvida det inte föreligger särskilda skäl ersättning till skiljemän kostnader som avvaktan på prövning av liknande mål inte ska ersättas enligt 9 & 10 punkten rättshjälpslagen tvister som har samband med överlåtna krav. Har du tillerkänts ersättning i form av skadestånd som också får anses täcka advokatkostnader, får du inte ersättning ur försäkringen för dessa kostnader. Högsta ersättningsbelopp Vid varje tvist eller brottsmål kan ersättningen högst uppgå till kronor. Endast en tvist anses föreligga om du och annan försäkrad står på samma sida flera brister avser samma angelägenhet yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter. Således kan en tvist föreligga även om yrkanden inte stöder sig på samma rättsliga grund. Självrisker Självrisken är 20 % av kostnaden dock lägst kr, och högst kr. F Tilläggsförsäkring Guld F1 Hyrbil/avbrottsförsäkring Du kan få hyrbil vid färd, när din bil inte ka användas i samband med ersättningsbar: brandskada glasruteskada stöldskada maskinskada vagnskada Du får ersättning för 70 % av dygns- och kilometerkostnaden för standardutrustad hyrbil, vi har rätt att anvisa uthyrare. Istället för hyrbil kan du få kontant ersättning med

20 200 kr/dag, en så kallad avbrottsförsäkring. Du kan också växla mellan hyrbil och kontant ersättning. Får du stilleståndsersättning betalas hyrbil-/avbrottsersättning bara om hyrbil-/avbrottsersättningen är högre och då betalar vi mellanskillnaden. Du får ersättning för hyrbil eller kontantersättning under skälig reparationstid, dock högst i 45 dagar. Merkostnad för självriskreducering, drivmedel, färjebiljetter och liknande som avser hyrbilen, betalar du själv. Vid eventuell vagnskada på hyrbilen betalar vi den del av hyrbilens vagnskade- /garantisjälvrisk som överstiger vagnskade-/garantisjälvrisk på den egna bilen. För att få denna självriskreducering måste du anlita den uthyrare som vi anvisar och högsta ersättning är kr. Försäkringen gäller inte för dag som förlorats på grund av dröjsmål eller försummelse/underlåtenhet från din sida då bilen är inlämnad för underhållsservice, reklamationsarbete eller liknande vid driftstopp på brist på drivmedel eller på grund av uppenbar försummelse i fråga om fordonets skötsel och underhåll för skada som hänt under tävling med fordonet eller under träning inför tävling, ej heller för skada som inträffat under körning på bana inklusive turistkörning på Nürburgring. om föraren vid skadetillfället saknade giltigt körkort. Aktsamhetskrav Fordon med körförbud får inte framföras. Vid skada sätts ersättningen ned med i normalfallet 100 procent. Om du kan visa att skadehändelsen skulle ha inträffat oberoende av det som orsakat körförbudet kan ersättning betalas. Uppfylls inte dessa krav sätts ersättningen ned med i normalfallet 100 procent. Om föraren är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel vid framförandet av fordonet, sätts ersättningen ned med i normalfallet 100 procent. F2 Självriskreduktion vid uppsåtlig skadegörelse av tredjeman och kollision med djur Du kan reducera din självrisk med 50 % för skada vid uppsåtlig skadegörelse av tredje man eller skada vid kollision med djur. Förutsatt att det framgår av ditt försäkringsbrev att du tecknat tilläggsförsäkring för detta. Vid skada på ren, tam- eller husdjur ska anmälan göras till ägaren eller, om denne inte anträffas, till polisen. Vid kollision med älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår, ska anmälas till polisen. Intyg från djurägaren eller polisen ska skickas till oss tillsammans med skadeanmälan. Försäkringen gäller inte för kollision med fåglar

Försäkringsvillkor Motor

Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor Gäller från 2013-02-01 Försäkringsgivare Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial till Tryg

Läs mer

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Motorförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg Forsikring A/S Erhvervs-

Läs mer

BILFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01

BILFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01 BILFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01 PERSONUPPGIFTSLAGEN PERSONUPPGIFTSLAGEN I Villkor för Bilförsäkring 2006-01-01 A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET A.1 Hur du kan kombinera din bilförsäkring 4 A.2

Läs mer

Bilförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Bilförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Bilförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Bilförsäkring villkor 2011-0 9-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet 4 A.1 Hur du kan kombinera din försäkring 4 A.2 Klassificering av motorfordon

Läs mer

VILLKOR Bilförsäkring

VILLKOR Bilförsäkring VILLKOR BILFÖRSÄKRING 2015-01-01 1 VILLKOR Bilförsäkring 2015-01-01 2 VILLKOR BILFÖRSÄKRING 2015-01-01 Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget

Läs mer

Motorfordons- försäkring

Motorfordons- försäkring Motorfordons- försäkring GL 160:2 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg telefon:

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor

Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor Gäller från 2015-01-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg Forsikring A/S

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01 Försäkringsvillkor Motorfordon 2011-02-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Entusiast, MC-försäkring och EU-moped klass I Villkor 2004-04-01

Entusiast, MC-försäkring och EU-moped klass I Villkor 2004-04-01 Entusiast, MC-försäkring och EU-moped klass I Villkor 2004-04-01 EM 5 Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Moderna Försäkringar, i fortsättningen kallat Moderna.

Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Moderna Försäkringar, i fortsättningen kallat Moderna. Villkor Företagsägd Personbil, Lätt Lastbil, Lätta Släp 20121201 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-222324 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2014-12-15 Försäkringsvillkor Motorfordon 2014-12-15 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Försäkringsbrev...4 Var försäkringen

Läs mer

ersättning som du kan få från annat håll enligt lag, författning, konvention, garanti, försäkring eller arrangör.

ersättning som du kan få från annat håll enligt lag, författning, konvention, garanti, försäkring eller arrangör. Försäkringsvillkor 2007-07-04 Vem? Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare till objektet. Med ägare avser Atava den verklige, civilrättslige ägaren. Trafikoch räddningsförsäkringen

Läs mer

Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2012-01-01

Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2012-01-01 Motorförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2012-01-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr.

Läs mer

Motor. Försäkringsvillkor 1 januari 2014

Motor. Försäkringsvillkor 1 januari 2014 Motor Försäkringsvillkor 1 januari 2014 HUR SKA VILLKOREN LÄSAS? Det är viktigt att du läser villkoren och ditt försäkringsbrev tillsammans. Då kan du se vad som gäller för just din försäkring. Om du råkar

Läs mer

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. Innehållsförteckning

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. Innehållsförteckning Sida 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Allmänt om försäkringen 2. Var, för vilken egendom och för vem gäller försäkringen 3. Trafikförsäkring 4. Egendomsskydd 5. Vagnskada 6.Tilläggsförsäkringar 7. Värderings-

Läs mer

Motor 2015 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING. Motor 2015. Gäller från 2015-01-01

Motor 2015 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING. Motor 2015. Gäller från 2015-01-01 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING Motor 2015 Gäller från 2015-01-01 1 Innehåll Försäkringsgivare... 3 Begreppsförklaringar... 3 Fordonsklasser... 4 Försäkringsvillkor Motor 2015... 5 1 Försäkringsformer och giltighetsområde...

Läs mer

MOTORFORDON MF56. Villkor för Motorfordon. Gäller från 2015-01-01

MOTORFORDON MF56. Villkor för Motorfordon. Gäller från 2015-01-01 MOTORFORDON MF56 Villkor för Motorfordon Gäller från 2015-01-01 Innehåll 1 Här gäller din försäkring 3 2 Trafikförsäkring 3 3 Kaskoförsäkring 4 32 Vagnskadeförsäkring 5 33 Brandförsäkring 6 34 Glasförsäkring

Läs mer

LITE EXTRA BRA INFORMATION OM er FÖRSÄKRING

LITE EXTRA BRA INFORMATION OM er FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖRETAGSÄGDA PERSONBILAR OCH LÄTTA LASTBILAR GÄLLER FR O M 1 JANUARI 2014 1 LITE EXTRA BRA INFORMATION OM er FÖRSÄKRING BRA ATT VETA OM RENAULT FÖRSÄKRING Vårt mål är att ge er ett bekymmersfritt

Läs mer

Motor 2014 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING. Motor 2014. Gäller från 2014-05-01

Motor 2014 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING. Motor 2014. Gäller från 2014-05-01 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING Motor 2014 Gäller från 2014-05-01 1 Innehåll Försäkringsgivare... 3 Begreppsförklaringar... 3 Fordonsklasser... 3 Försäkringsvillkor Motor 2014... 5 1 Försäkringsformer och giltighetsområde...

Läs mer

Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande.

Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande. FÅGELVIKSGRUPPEN TAXIFÖRSÄKRING Fågelviksgruppen Taxiförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet som tillsammans med detta villkor och övriga åsatta försäkringsvillkor utgör försäkringsavtalet.

Läs mer

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2012-07-01

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2012-07-01 Fordonsförsäkring Försäkringsvillkor 2012-07-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet............... 5 Vilka fordon försäkringen gäller för............ 5 Vad ingår i försäkringen.....................

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAGSBIL. Företagsbil 2015. Gäller från 2015-01-01

FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAGSBIL. Företagsbil 2015. Gäller från 2015-01-01 FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAGSBIL Företagsbil 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Begreppsförklaringar...3 Försäkringsgivare...4 Fordonsklasser...4 Viktigt om bonus och självrisk...4 Viktigt om rätt typ av gods...4

Läs mer

RENAULT FÖRSÄKRING. Har du tecknat vårt Tilläggspaket är du helgarderad om du skulle råka ut för en ersättningsbar skada. renault tilläggspaket

RENAULT FÖRSÄKRING. Har du tecknat vårt Tilläggspaket är du helgarderad om du skulle råka ut för en ersättningsbar skada. renault tilläggspaket FÖRSÄKRINGSVILLKOR PRIVATÄGDA PERSONBILAR GÄLLER FR O M 1 JANUARI 2014 1 BRA ATT VETA OM RENAULT FÖRSÄKRING. Vårt mål är att ge dig ett bekymmersfritt bilägande och vi vill därför att du tar dig tid och

Läs mer

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02 Fordonsförsäkring Försäkringsvillkor 2014-10-02 Innehåll A. Din försäkrings giltighet....5 Vilka fordon försäkringen gäller för....5 Vad ingår i försäkringen....5 Var försäkringen gäller....6 B. Trafikförsäkring....7

Läs mer

Försäkringsvillkor för företagsägd bil

Försäkringsvillkor för företagsägd bil ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01 Försäkringsvillkor för företagsägd bil Gäller för personbil, lätt lastbil, lätt släp, hyrbil, husvagn för uthyrning och husbil för uthyrning. 2 Försäkringsvillkor för företagsägd

Läs mer

Santander bilförsäkring

Santander bilförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-05-01 Santander bilförsäkring i samarbete med Trygg-Hansa Försäkringsvillkor 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET 5 1. Hur du kan kombinera din försäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

Villkor för Företagsmotorförsäkring

Villkor för Företagsmotorförsäkring företagsmotorförsäkring, FM22 Villkor för Företagsmotorförsäkring Gäller från 2014-04-01 Innehåll 1 Allmänna villkor för företagsmotorförsäkring 3 2 Trafikförsäkring 4 3 Kaskoförsäkring 5 4 Brandförsäkring

Läs mer