Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars Osby kommun. Granskning av årsbokslut Building a better working world

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world"

Transkript

1 Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning 3 21 Utfall kommunen 3 22 Driftredovisning 5 23 Sammanställd redovisning 7 24 Investeringsverksamheten 7 3 Synpunkter på bokslut och årsredovisning 8 31 Periodisering av intäkter och kostnader 8 32 Allmänt om årsredovisningen 8 33 Pensionsförpliktelse till förtroendevald 8 34 Bedömning 8 4 God redovisningssed 9 41 Nya rekommendationer 9 5 Mål för god ekonomisk hushållning och balanskravet 9 51 Lagstadgade krav 9 52 Avstämning av balanskravet Finansiella må Verksamhetsmål 11 6 Sammanfattande bedömning 11 7 Källor 12 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

3 Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen i och årsredovisning för 2014 har vi gjort en granskning av årsbokslut Revisjonen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet Det innebär att vi planerat och genomfört revisjonen för att med hög men finte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen finte innehåller väsentliga felaktigheter Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 9a granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning Arets resultat Årets resultat uppgår till -10,8mkr vilket är 22,7mkr lägre än föregående år I förhållande till budget är årets resultat 8,1 mkr lägre och jämfört med den prognos som avlämnades per är utfallet 11,5mkr bättre Föregående år påverkades kommunsektorns resultat positivt till följd av återbetalning av premier för avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring (AFA) för åren 2005 och 2006 För motsvarade detta en positiv resultateffekt om +11,1 mkr Under 2014 finns ingen motsvarande återbetalning Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 0,9 mkr (19,7 mkr) Förändringen mot föregående förklaras främst av AFA-återbetalning 2013 och kommunens negativa resultat under 2014 Verksamheternas totala avvikelse mot budget uppgår till -9,2 mkr Störst negativ avvikelse visar Socialnämnden med ett underskott på -15,2 mkr Några besparingsåtgärder för att nå balans har finte kunnat identifieras under 2014 Underskottet i Socialnämnden hänför sig främst till hemtjänsten som står för -5,9 mkr Kommunstyrelsen visar 2014 ett positivt utfall mot budget med 8,5 mkr Förbättringen av resultatet för kommunen jämfört med prognos i augusti kommer huvudsakligen från Kommunstyrelsen God ekonomisk hushållning Vi kan konstatere att balanskravet ej har uppfyllts och att endast ett av de fyra finansielle måten har uppnåtts för 2014 Av de 14 uppsatta verksamhetsmålen har övervägande del av verksamhetsmålen delvis uppnåtts men endast ett mål har helt uppnåtts Efter granskningen av årsredovisningen för 2014 gör vi samme bedömning som kommunstyrelsen har gjort i förvaltningsberättelsen att kravet på god ekonomisk hushållning finte kan uppfyllas utifrån årets negativa resultat Investeringsverksamheten Investeringsbudgeten för 2014 uppgick till 114,6 mkr Utfallet för 2014 uppgick till 42,4 mkr vilket innebär en genomförandegrad om 37,0 % Avvikelsen i kronor uppgår till 72,2 mkr Det konstateres att fullmäktiges entegna budget och delårsprognos över investeringsverksamheten avvikit väsentligt gällande genomförande God redovisningssed Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunale redovisningslagen och god redovisningssed Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

4 1 Inledning 11 Oppdrag och syfte På uppdrag av kommunrevisionen i haren granskning av årsbokslut och årsredovisning skett Enligt kommunallegen skall revisorerna även bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat s skriftliga bedömning skall biläggas årsbokslutet Denne rapport behandlar ur revisionssynpunkt väsentliga iakttagelser och belopp 12 Metod och avgränsning Granskningen har utgått från risk och väsentlighet vid prioritering av granskningsåtgärder Vår uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning har begränsats till av kommunfullmäktige fastställda mål, således har finte nämnders och styrelsers egna aktiviteter omfettets av granskningen 2 Resultaträkning 21 Utfall kommunen Övergripande kommentarer till utfallet Årets resultat uppgår till -10,8mkr vilket är 22,7mkr lägre än föregående år I förhållande t~!! budget är årets resultat g 1 rr~kr gämre_ Under föregående år erhöll 11,1 mkr i återbetalning av premier för avtalsgruppsförsäkring (AFA) I år har ingen sådan återbetalning förts till resultatet varmed det förklarar avvikelsen mot föregående år till hälften Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mkr) 11,9 I -2,7 I i ~ 1 U4 Budget 2014 Utfall io,a förhållande till den prognos som avlämnades per är utfallet 11,5mkr bättre Kommunens totala utfall i jämförelse med prognos avlämnad vid delårsbokslut (mkr) -10,8 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

5 Revisorevna Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling Verksamhetens nettokostnader uppgår till 641,6 mkr vilket är en ökning med 39,7 mkr jämfört med föregående års utfall om 601,9 mkr Det är framförallt verksamhetens kostnader som ökar mest med 34,1 mkr jämfört med föregående år, vilket motsvarar en ökning med 4,6% Totala ökningstakten för verksamhetens nettokostnader uppgår till 6,6 % jämfört mellan 2014 och 2013 Om AFA-återbetalning 2013 räknas bort är ökningstakten 4,7% Skatteintäkter och generelle statsbidrag och utjämning uppgår till 631,6 mkr för 2014 och jämfört med föregående års utfall om 615,9 mkr medför detta en ökning om 15,7 mkr ~,00% Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling Ökningstakten auseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan 2014 och ,5 % vilket kan jämföras med ökningstakten för verksamhetens nettokostnader om 6,6 % Det konstateres således att ökningstakten auseende verksamhetens nettokostnader ligger på en aysevärt högre nivå än ökningen av skatteintäkter 6, 00% 5,00% 4, 00% 3,00% 2,00ro Z,00i o,00io Nettokostnad f Skatteintäkter, statsb o ut Nyckeltal, soliditet Soliditeten har vid en jämförelse mellan ökat Trots ett negativt resultat har soliditeten endast minsket marginellt eftersom pensjonsskulden som ansvarsförbindelse har minsket jämfört med föregående år Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen Pensionsåtaganden som ansvarsförbindelse uppgår för 2014 till 308 mkr Soliditeten inkl pensionsåtagande är 26% o,soo 0, 600 0,400 0,200 o000 Soliditet tsoliditet (%) Soliditet inkl pensionsåtagande (%) Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

6 22 Driftredovisning Verksamheternas (exkl kommungemensamt och finans) totala avvikelser uppgår till -9,2 mkr En nämnd uppvisar kraftig avvikelse mot budget Jämfört med budget uppgår den negativa avvikelsen för Socialnämnden till - 15,2 mkr Kommunstyrelsen redovisar istället en markant positiv avvikelse uppgående till 8,5 mkr Socialnämnden uppvisade i delårsbokslutet en negativ avvikelse mot helårsprognosen på 11,4 mkr Belopp i mkr Budgetavvikelse _Kommunstyrelsen _$,5,Til1s VA-verksamhet ochtillståndsnämn ~ ö -3,3 1; Y n-_ ḋ _: Fastighetsnämnd _0 Revision 0 Valnämnd 0,1 _Utbildnin9snämnd~ Socialnämnd -15,2 Overförmyndarnamnden -0,5 Summa nämnder -9,2 Kommun~emensamt och finans -4,3 Total budgetavvikelse -13,5 Kommunstyrelsen visar 2014 ett positivt utfall mot budget med 8,5 mkr Fastighetssiddan står för ett överskott på ca 5,8 mkr varav 3,5 mkr avser lägre värme- och elkostnader främst beroende av det milda värdet men även p g a låga elpriser under ,5 mkr avser mindre underhållskostnader eftersom en del ~n~grhåll a~ ~tfr~'rfe A~ SO!T? Fn ha_ dömd felbudgetering gällande administrationen har gett en positiv effekt på 1,2 mkr Kommunledningskontoret har en positiv avvikelse på ca 3,6 mkr som utgörs av lägre ITkostnader med 1,6 mkr vilket beror lägre kapitalkostnader och vakanser på personalen samt allmän återhållsamhet har gett ett överskott 1,9 mkr Kommunstyrelsen - prognosavvikelse (mkr) 8,5 - ~ -- -1,2 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

7 6uilØinq a hetter Socia/nämnden uppvisar en negativ avvikelse mot delårsprognos med 3,8 mkr Utfallet landade på -15,2 mkr (-6,2 mkr få) Avvikelsen hänför sig främst till hemtjänsten som står för -5,9 mkr, LSS -2,3 mkr, utbildning och arbete -3,7Mkr Avvikelsen inom hemtjänsten förklaras av det Stora antalet utförda timmar Utifrån vår granskning har vi finte sett några beslut om vidtagna sparåtgärder för att få budgeten i balans 2014 Socialnämnden - prognosavvikelse (mkr) -15,2 VA-verksamhet visar 2014 ett negativt utfall mot budget med -3,3 mkr Orsaken bedöms dels vara att taxehöjning finte genomfördes förrän 1 juli 2014 vilket gör 0,9 mkr i intäktsbortfall Dels har underhållsbehovet visst sig vara större än budgeterat efter övergången av driften tifil SBVT AB VA-verksamhet - prognosavvikelse (mkr) -3,3 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

8 building a better Revisorevna 23 Sammanställd redovisning Den totala kommunkoncernen som konsolideras omfattas av bologen i tabellen till höger Resultatet för hela kommunkoncernen uppgår till 0,9 mkr (19,7 mkr) vilket är 18,8 mkr lägre än föregående år Avvikelsen beror huvudsakligen på kommunens resultat 2014 och AFA-återbetalning 2013 Bolag Resultat 2014 Osbybostäder AB ; 3,3 mkr, _~9ra_b _6,2 mkr Fjärrvärme!Os_bY_AB 6,5 mkr Industnhus i Osby AB 0 1 mkr Osby Nova AB 0 mkr Skåne Blekinge Vattentjänst 0 mkr AB Osby Nova AB redovisar ett Iltet underskott (dock ger det ej utslag i tabellen ovan) Övriga bolag som konsolideras i den sammanställda redovisningen visar på överskott för räkenskapsåret 2014 Konvertering till K3 som skett i dotterbolig (nytt redovisningsregelverk) har omräknats i den sammanställda redovisningen för kommunen genom justering av ingående balans per vilket är korrekt 24 I nvesteri ngsverksam heten Investeringsbudgeten efter omdisponeringar för 2014 uppgick till 114,6 mkr Utfallet under 2014 uppgick till 42,4 mkr vilket innebär en genomförandegrad om cirka 37,0% (70,3 %) Avvikelsen i kronor uppgår till 72,2 mkr Det konstateres att fullmäktiges antagna budget och delårsprognos över investeringsverksamneten avviicii väsentiigt gäilande genomförande Utfall nettoinvesteringar och jämförelse med budget och delårsprognos 114,6 ~ 42,4!, i 66 ljtf Budget 7014 Prnonns ~iigi_igti Kommunstyrelse står, i likhet med tidigare år, för största delen av investeringsverksamheten Utfallet för kommunstyrelsen uppgår till 33,5 mkr Några av de största investeringarna 2014 är konstgräsplan Osby idrottsplats (8,9 mkr) och rondell Kyrkogatan (3,5mkr) Granskning av anläggningar har skett genom kontrollberäkning av avskrivninger gjorda i anläggningsregister Vidare har kontroll skett av årets större investeringar Resultaten av kontrollen visar att hanteringen av anläggningstillgångar bedöms fungere Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

9 CV 3 Synpunkter på bokslut och årsredovisning Samtliga väsentliga konton har granskats utifrån bokslutsspecifikationer och underlag samt har stämts av mot huvudboken Poster som uppvisar stora förändringar jämfört med föregående års bokslut har granskats analytiskt 31 Periodisering av intäkter och kostnader Genomförd granskning av periodiseringsposter av större fakturor under perioden december 2014 och januari 2015 har genomförts allt väsentligt och att god re- Vår granskning visar på att korrekta periodiseringar har gjorts i dovisningssed därmed har följts 32 Allmänt om årsredovisningen Ekonomiavdelningen använder ett webbaserat rapporteringssystem i vilket uppgifter till årsredovisningen tas fram liksom budgetuppföljning, budgetprocess, intern kontroll mm Strukturen för året är oförändrad mot föregående år 33 Pensionsförpliktelse till förtroendevald föregående års rapport noterade vi att det borde ha bokförts en aysättning för pensionsförpliktelse till förtroendevald som endast fanns upptagen som ansvarsförbindelse Idetta årsgoksiut ar numera en aysattning glora nett KorreKt 34 Bedömning Det är vår bedömning att bokslutet och årsredovisningen lalla väsentliga delar är korrekt upprättat och visar en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat Detta innefatter även den sammanställda redovisningen (kommunkoncernen) Vi bedömer att årsredovisningen generellt håller god kvalitet Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

10 Revisorevna EY 4 God redovisningssed 41 Nya rekommendationer Oppdatering materielle anläggningstillgångar (komponentavskrivninger) o Uppdelning av anläggningstillgångar i olika komponenter o Kommunen har påbörjat en översyn av anläggningstillgångarna En övergång kan påverka budgetarbetet genom att tidigare kostnadsförda poster kan bli aktuelle för aktivering som anläggningstillgång och påverka kapitalkostnaderna framöver istället o RKR har gett en ut information om övergång till komponentavskrivninger under våren 2014 RKR 132 Redovisning av hyres- och leasingavtal o Gäller väsentliga hyres- och leasingavtal vilka betraktes som finansielle leder till att redovisning sker i balansräkningen som en materiell anläggningstillgång dagsläget redovisas avtalen som operationella och över resultaträkningen o En genomgång och bedömning av hyres- och leasingavtal får göras av kommunen RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning ej aktuellt 5 Mål för god ekonomisk hushållning och balanskravet 51 Lagstadgade krav Fnligt kommunallegen ska!! ko!?~?munfu!lmäktige fastställa må! för god ekonomisk hushållnir,g Både finansielle mål samt verksamhetsmål auses och det är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriske att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen skall utvärdera uppfyllelsen av de mål kommunfullmäktige fastställt Därefter skall revisorerna på basis av kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader dvs balanskravet, är lagstadgat Avstämning av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

11 EY Øuilding a better 52 Avstämning av balanskravet förvaltningsberättelsen och not 8 görs en aystämning av resultatet mot balanskravet Den visar att balanskravet finte uppfylls Det negativa balanskraysresultatet måste täckas under de kommande tre åren Senast i budget 2017 måste beslut fattas om regleringen Årets resultat enligt resultaträkningen, mnkr Kapitalförvaltning reavinster Reavinster anläggningstiilgångar Årets resultat efter balanskraysjusteringar Medel till resultatutjämningsresery Medel från resultatutjämningsresery Årets balanskraysresultat Balanskraysresultat från tidigare år att återställa Summa balankraysresultat ,8 11,9-2,3-0,9-0,6-0,6-13,7 10,4 0,0 0,0-13, 7 0,0-13,7 53 Finansiella mål Kommunfullmäktige har antagit fyra finansiella mål för 2014 Målen är oförändrade jämfört med föregående år Avstämning av måluppfyllelsen görs i förvaltningsberättelsen Vi har i granskningen följt upp och verifierat måluppfyllelsen i Målet är ett Nositivt åisresultat Resulidt~r~ålei uu~ på sikf åten u,u~,yå rill 2% av skatte och bidrag i flerårsperspektiv Detta innebär ett överskott, exklusive finansnettot, med ca 12 Mkr eftersträvas Målet är finte uppnått eftersom ett negativt resultat på - 10,8mkr 2 Kostnadstäckningen för VA-verksamheten ska uppgå till 100%, samt möjliggöra återbetalning av de tre senaste årens underskott Utfall 91 % i kostnadstäckning därmed är målet ej uppnått 3 Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser det vill säga kommunens finanscella styrka, ska eftersträva en förbättring till 26% under planperioden Positivt resultat men ökad upplåning och ökad pensionsförpliktelse genom sänkt diskonteringsränta Utfallet hamnade på 25,8% vilket gör att målet ej är uppnått 4 All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat Bedöms vara uppfyllt eftersom samtliga bolag visar överskott förutom ett vitande bolag (Osby Nova AB) Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

12 E~ Buildi~q a better Bedömning förvaltningsberättelsen görs en utvärdering av måluppfyllelsen auseende de finansiella målen Kommunstyrelsens bedömning är att ett av de fyra finansiella måten är uppfyllda för 2014 och tre ej uppfyllda Vi gör ingen annan bedömning 54 Verksamhetsmål Kommunfu~lmäktige har fastställt 14 övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning i budgeten för 2014 Uppföljning av dessa mål finns redovisade under ett särskilt avsnitt i årsredovisningen Resultatet av uppföljningen är den att det är väldigt många mål som är delvis uppnådda (9st) och endast ett som är helt uppfyllt gällande samtliga indikatorer Fyra mål har finte uppnåtts Utifrån den utvärdering som görs i förvaltningsberättelsen har vi sammanställt kommunstyrelsens egen utvärdering för de 14 måten med 43 indikatorer Måluppfyllelse Antal mål Procent Oppnått 1 7% Delvis uppnått 9 64% Ej uppnått 4 29% Totalt 14 Bedömning Efter granskningen av årsredovisningen för 2014 gör vi samma bedömning som kommunstyrelsen att kravet på god ekonomisk hushållning finte kan uppfyllas utifrån årets negativa resultat 6 Sammanfattande bedömning Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed Osby den 31/ ~~, ~-~ Thomas Hallberg ~ Auktoriserad revisor Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

13 7 Källor Intervjuode Evy Ågren, ekonomichef Pontus Lindholm, redovisningsekonom Dokument Årsredovisning 2014 och 2013 Delårsrapport per Bokslutsrapport per Bokslutsbilagor 2014 ~` Budget för och planer för Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Åstorps kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013

Åstorps kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 Revisionsrapport 8/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2014 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Burlövs kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world

Burlövs kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world Granskningsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112014...2 2.1 Utfall kommunen...2

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013 Revisionsrapport Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson Gran nskning av delår rsrapport 2013 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2. Inledning 3 2.1

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Eslövs kommun. Granskning av delårsrapport

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Eslövs kommun. Granskning av delårsrapport Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport 2011-07-31 Innehåll Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Datum. Resultatet av vår granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Datum. Resultatet av vår granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovisat i bifogad revisionsrapport. Arvidsjaurs kommun Revisorerna Datum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Utlåtande avseende delårsrapport 2013-08-31 Vi ska som revisorer bedöma om kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Bilaga Förslag 89 www.pwc.com/se Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Richard Vahul Carin Hultgren Jenny Nyholm Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje Innehåll Syfte, revisionsfrågor,

Läs mer