Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars Osby kommun. Granskning av årsbokslut Building a better working world

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world"

Transkript

1 Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning 3 21 Utfall kommunen 3 22 Driftredovisning 5 23 Sammanställd redovisning 7 24 Investeringsverksamheten 7 3 Synpunkter på bokslut och årsredovisning 8 31 Periodisering av intäkter och kostnader 8 32 Allmänt om årsredovisningen 8 33 Pensionsförpliktelse till förtroendevald 8 34 Bedömning 8 4 God redovisningssed 9 41 Nya rekommendationer 9 5 Mål för god ekonomisk hushållning och balanskravet 9 51 Lagstadgade krav 9 52 Avstämning av balanskravet Finansiella må Verksamhetsmål 11 6 Sammanfattande bedömning 11 7 Källor 12 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

3 Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen i och årsredovisning för 2014 har vi gjort en granskning av årsbokslut Revisjonen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet Det innebär att vi planerat och genomfört revisjonen för att med hög men finte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen finte innehåller väsentliga felaktigheter Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 9a granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning Arets resultat Årets resultat uppgår till -10,8mkr vilket är 22,7mkr lägre än föregående år I förhållande till budget är årets resultat 8,1 mkr lägre och jämfört med den prognos som avlämnades per är utfallet 11,5mkr bättre Föregående år påverkades kommunsektorns resultat positivt till följd av återbetalning av premier för avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring (AFA) för åren 2005 och 2006 För motsvarade detta en positiv resultateffekt om +11,1 mkr Under 2014 finns ingen motsvarande återbetalning Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 0,9 mkr (19,7 mkr) Förändringen mot föregående förklaras främst av AFA-återbetalning 2013 och kommunens negativa resultat under 2014 Verksamheternas totala avvikelse mot budget uppgår till -9,2 mkr Störst negativ avvikelse visar Socialnämnden med ett underskott på -15,2 mkr Några besparingsåtgärder för att nå balans har finte kunnat identifieras under 2014 Underskottet i Socialnämnden hänför sig främst till hemtjänsten som står för -5,9 mkr Kommunstyrelsen visar 2014 ett positivt utfall mot budget med 8,5 mkr Förbättringen av resultatet för kommunen jämfört med prognos i augusti kommer huvudsakligen från Kommunstyrelsen God ekonomisk hushållning Vi kan konstatere att balanskravet ej har uppfyllts och att endast ett av de fyra finansielle måten har uppnåtts för 2014 Av de 14 uppsatta verksamhetsmålen har övervägande del av verksamhetsmålen delvis uppnåtts men endast ett mål har helt uppnåtts Efter granskningen av årsredovisningen för 2014 gör vi samme bedömning som kommunstyrelsen har gjort i förvaltningsberättelsen att kravet på god ekonomisk hushållning finte kan uppfyllas utifrån årets negativa resultat Investeringsverksamheten Investeringsbudgeten för 2014 uppgick till 114,6 mkr Utfallet för 2014 uppgick till 42,4 mkr vilket innebär en genomförandegrad om 37,0 % Avvikelsen i kronor uppgår till 72,2 mkr Det konstateres att fullmäktiges entegna budget och delårsprognos över investeringsverksamheten avvikit väsentligt gällande genomförande God redovisningssed Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunale redovisningslagen och god redovisningssed Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

4 1 Inledning 11 Oppdrag och syfte På uppdrag av kommunrevisionen i haren granskning av årsbokslut och årsredovisning skett Enligt kommunallegen skall revisorerna även bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat s skriftliga bedömning skall biläggas årsbokslutet Denne rapport behandlar ur revisionssynpunkt väsentliga iakttagelser och belopp 12 Metod och avgränsning Granskningen har utgått från risk och väsentlighet vid prioritering av granskningsåtgärder Vår uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning har begränsats till av kommunfullmäktige fastställda mål, således har finte nämnders och styrelsers egna aktiviteter omfettets av granskningen 2 Resultaträkning 21 Utfall kommunen Övergripande kommentarer till utfallet Årets resultat uppgår till -10,8mkr vilket är 22,7mkr lägre än föregående år I förhållande t~!! budget är årets resultat g 1 rr~kr gämre_ Under föregående år erhöll 11,1 mkr i återbetalning av premier för avtalsgruppsförsäkring (AFA) I år har ingen sådan återbetalning förts till resultatet varmed det förklarar avvikelsen mot föregående år till hälften Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mkr) 11,9 I -2,7 I i ~ 1 U4 Budget 2014 Utfall io,a förhållande till den prognos som avlämnades per är utfallet 11,5mkr bättre Kommunens totala utfall i jämförelse med prognos avlämnad vid delårsbokslut (mkr) -10,8 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

5 Revisorevna Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling Verksamhetens nettokostnader uppgår till 641,6 mkr vilket är en ökning med 39,7 mkr jämfört med föregående års utfall om 601,9 mkr Det är framförallt verksamhetens kostnader som ökar mest med 34,1 mkr jämfört med föregående år, vilket motsvarar en ökning med 4,6% Totala ökningstakten för verksamhetens nettokostnader uppgår till 6,6 % jämfört mellan 2014 och 2013 Om AFA-återbetalning 2013 räknas bort är ökningstakten 4,7% Skatteintäkter och generelle statsbidrag och utjämning uppgår till 631,6 mkr för 2014 och jämfört med föregående års utfall om 615,9 mkr medför detta en ökning om 15,7 mkr ~,00% Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling Ökningstakten auseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan 2014 och ,5 % vilket kan jämföras med ökningstakten för verksamhetens nettokostnader om 6,6 % Det konstateres således att ökningstakten auseende verksamhetens nettokostnader ligger på en aysevärt högre nivå än ökningen av skatteintäkter 6, 00% 5,00% 4, 00% 3,00% 2,00ro Z,00i o,00io Nettokostnad f Skatteintäkter, statsb o ut Nyckeltal, soliditet Soliditeten har vid en jämförelse mellan ökat Trots ett negativt resultat har soliditeten endast minsket marginellt eftersom pensjonsskulden som ansvarsförbindelse har minsket jämfört med föregående år Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen Pensionsåtaganden som ansvarsförbindelse uppgår för 2014 till 308 mkr Soliditeten inkl pensionsåtagande är 26% o,soo 0, 600 0,400 0,200 o000 Soliditet tsoliditet (%) Soliditet inkl pensionsåtagande (%) Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

6 22 Driftredovisning Verksamheternas (exkl kommungemensamt och finans) totala avvikelser uppgår till -9,2 mkr En nämnd uppvisar kraftig avvikelse mot budget Jämfört med budget uppgår den negativa avvikelsen för Socialnämnden till - 15,2 mkr Kommunstyrelsen redovisar istället en markant positiv avvikelse uppgående till 8,5 mkr Socialnämnden uppvisade i delårsbokslutet en negativ avvikelse mot helårsprognosen på 11,4 mkr Belopp i mkr Budgetavvikelse _Kommunstyrelsen _$,5,Til1s VA-verksamhet ochtillståndsnämn ~ ö -3,3 1; Y n-_ ḋ _: Fastighetsnämnd _0 Revision 0 Valnämnd 0,1 _Utbildnin9snämnd~ Socialnämnd -15,2 Overförmyndarnamnden -0,5 Summa nämnder -9,2 Kommun~emensamt och finans -4,3 Total budgetavvikelse -13,5 Kommunstyrelsen visar 2014 ett positivt utfall mot budget med 8,5 mkr Fastighetssiddan står för ett överskott på ca 5,8 mkr varav 3,5 mkr avser lägre värme- och elkostnader främst beroende av det milda värdet men även p g a låga elpriser under ,5 mkr avser mindre underhållskostnader eftersom en del ~n~grhåll a~ ~tfr~'rfe A~ SO!T? Fn ha_ dömd felbudgetering gällande administrationen har gett en positiv effekt på 1,2 mkr Kommunledningskontoret har en positiv avvikelse på ca 3,6 mkr som utgörs av lägre ITkostnader med 1,6 mkr vilket beror lägre kapitalkostnader och vakanser på personalen samt allmän återhållsamhet har gett ett överskott 1,9 mkr Kommunstyrelsen - prognosavvikelse (mkr) 8,5 - ~ -- -1,2 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

7 6uilØinq a hetter Socia/nämnden uppvisar en negativ avvikelse mot delårsprognos med 3,8 mkr Utfallet landade på -15,2 mkr (-6,2 mkr få) Avvikelsen hänför sig främst till hemtjänsten som står för -5,9 mkr, LSS -2,3 mkr, utbildning och arbete -3,7Mkr Avvikelsen inom hemtjänsten förklaras av det Stora antalet utförda timmar Utifrån vår granskning har vi finte sett några beslut om vidtagna sparåtgärder för att få budgeten i balans 2014 Socialnämnden - prognosavvikelse (mkr) -15,2 VA-verksamhet visar 2014 ett negativt utfall mot budget med -3,3 mkr Orsaken bedöms dels vara att taxehöjning finte genomfördes förrän 1 juli 2014 vilket gör 0,9 mkr i intäktsbortfall Dels har underhållsbehovet visst sig vara större än budgeterat efter övergången av driften tifil SBVT AB VA-verksamhet - prognosavvikelse (mkr) -3,3 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

8 building a better Revisorevna 23 Sammanställd redovisning Den totala kommunkoncernen som konsolideras omfattas av bologen i tabellen till höger Resultatet för hela kommunkoncernen uppgår till 0,9 mkr (19,7 mkr) vilket är 18,8 mkr lägre än föregående år Avvikelsen beror huvudsakligen på kommunens resultat 2014 och AFA-återbetalning 2013 Bolag Resultat 2014 Osbybostäder AB ; 3,3 mkr, _~9ra_b _6,2 mkr Fjärrvärme!Os_bY_AB 6,5 mkr Industnhus i Osby AB 0 1 mkr Osby Nova AB 0 mkr Skåne Blekinge Vattentjänst 0 mkr AB Osby Nova AB redovisar ett Iltet underskott (dock ger det ej utslag i tabellen ovan) Övriga bolag som konsolideras i den sammanställda redovisningen visar på överskott för räkenskapsåret 2014 Konvertering till K3 som skett i dotterbolig (nytt redovisningsregelverk) har omräknats i den sammanställda redovisningen för kommunen genom justering av ingående balans per vilket är korrekt 24 I nvesteri ngsverksam heten Investeringsbudgeten efter omdisponeringar för 2014 uppgick till 114,6 mkr Utfallet under 2014 uppgick till 42,4 mkr vilket innebär en genomförandegrad om cirka 37,0% (70,3 %) Avvikelsen i kronor uppgår till 72,2 mkr Det konstateres att fullmäktiges antagna budget och delårsprognos över investeringsverksamneten avviicii väsentiigt gäilande genomförande Utfall nettoinvesteringar och jämförelse med budget och delårsprognos 114,6 ~ 42,4!, i 66 ljtf Budget 7014 Prnonns ~iigi_igti Kommunstyrelse står, i likhet med tidigare år, för största delen av investeringsverksamheten Utfallet för kommunstyrelsen uppgår till 33,5 mkr Några av de största investeringarna 2014 är konstgräsplan Osby idrottsplats (8,9 mkr) och rondell Kyrkogatan (3,5mkr) Granskning av anläggningar har skett genom kontrollberäkning av avskrivninger gjorda i anläggningsregister Vidare har kontroll skett av årets större investeringar Resultaten av kontrollen visar att hanteringen av anläggningstillgångar bedöms fungere Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

9 CV 3 Synpunkter på bokslut och årsredovisning Samtliga väsentliga konton har granskats utifrån bokslutsspecifikationer och underlag samt har stämts av mot huvudboken Poster som uppvisar stora förändringar jämfört med föregående års bokslut har granskats analytiskt 31 Periodisering av intäkter och kostnader Genomförd granskning av periodiseringsposter av större fakturor under perioden december 2014 och januari 2015 har genomförts allt väsentligt och att god re- Vår granskning visar på att korrekta periodiseringar har gjorts i dovisningssed därmed har följts 32 Allmänt om årsredovisningen Ekonomiavdelningen använder ett webbaserat rapporteringssystem i vilket uppgifter till årsredovisningen tas fram liksom budgetuppföljning, budgetprocess, intern kontroll mm Strukturen för året är oförändrad mot föregående år 33 Pensionsförpliktelse till förtroendevald föregående års rapport noterade vi att det borde ha bokförts en aysättning för pensionsförpliktelse till förtroendevald som endast fanns upptagen som ansvarsförbindelse Idetta årsgoksiut ar numera en aysattning glora nett KorreKt 34 Bedömning Det är vår bedömning att bokslutet och årsredovisningen lalla väsentliga delar är korrekt upprättat och visar en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat Detta innefatter även den sammanställda redovisningen (kommunkoncernen) Vi bedömer att årsredovisningen generellt håller god kvalitet Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

10 Revisorevna EY 4 God redovisningssed 41 Nya rekommendationer Oppdatering materielle anläggningstillgångar (komponentavskrivninger) o Uppdelning av anläggningstillgångar i olika komponenter o Kommunen har påbörjat en översyn av anläggningstillgångarna En övergång kan påverka budgetarbetet genom att tidigare kostnadsförda poster kan bli aktuelle för aktivering som anläggningstillgång och påverka kapitalkostnaderna framöver istället o RKR har gett en ut information om övergång till komponentavskrivninger under våren 2014 RKR 132 Redovisning av hyres- och leasingavtal o Gäller väsentliga hyres- och leasingavtal vilka betraktes som finansielle leder till att redovisning sker i balansräkningen som en materiell anläggningstillgång dagsläget redovisas avtalen som operationella och över resultaträkningen o En genomgång och bedömning av hyres- och leasingavtal får göras av kommunen RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning ej aktuellt 5 Mål för god ekonomisk hushållning och balanskravet 51 Lagstadgade krav Fnligt kommunallegen ska!! ko!?~?munfu!lmäktige fastställa må! för god ekonomisk hushållnir,g Både finansielle mål samt verksamhetsmål auses och det är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriske att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen skall utvärdera uppfyllelsen av de mål kommunfullmäktige fastställt Därefter skall revisorerna på basis av kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader dvs balanskravet, är lagstadgat Avstämning av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

11 EY Øuilding a better 52 Avstämning av balanskravet förvaltningsberättelsen och not 8 görs en aystämning av resultatet mot balanskravet Den visar att balanskravet finte uppfylls Det negativa balanskraysresultatet måste täckas under de kommande tre åren Senast i budget 2017 måste beslut fattas om regleringen Årets resultat enligt resultaträkningen, mnkr Kapitalförvaltning reavinster Reavinster anläggningstiilgångar Årets resultat efter balanskraysjusteringar Medel till resultatutjämningsresery Medel från resultatutjämningsresery Årets balanskraysresultat Balanskraysresultat från tidigare år att återställa Summa balankraysresultat ,8 11,9-2,3-0,9-0,6-0,6-13,7 10,4 0,0 0,0-13, 7 0,0-13,7 53 Finansiella mål Kommunfullmäktige har antagit fyra finansiella mål för 2014 Målen är oförändrade jämfört med föregående år Avstämning av måluppfyllelsen görs i förvaltningsberättelsen Vi har i granskningen följt upp och verifierat måluppfyllelsen i Målet är ett Nositivt åisresultat Resulidt~r~ålei uu~ på sikf åten u,u~,yå rill 2% av skatte och bidrag i flerårsperspektiv Detta innebär ett överskott, exklusive finansnettot, med ca 12 Mkr eftersträvas Målet är finte uppnått eftersom ett negativt resultat på - 10,8mkr 2 Kostnadstäckningen för VA-verksamheten ska uppgå till 100%, samt möjliggöra återbetalning av de tre senaste årens underskott Utfall 91 % i kostnadstäckning därmed är målet ej uppnått 3 Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser det vill säga kommunens finanscella styrka, ska eftersträva en förbättring till 26% under planperioden Positivt resultat men ökad upplåning och ökad pensionsförpliktelse genom sänkt diskonteringsränta Utfallet hamnade på 25,8% vilket gör att målet ej är uppnått 4 All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat Bedöms vara uppfyllt eftersom samtliga bolag visar överskott förutom ett vitande bolag (Osby Nova AB) Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

12 E~ Buildi~q a better Bedömning förvaltningsberättelsen görs en utvärdering av måluppfyllelsen auseende de finansiella målen Kommunstyrelsens bedömning är att ett av de fyra finansiella måten är uppfyllda för 2014 och tre ej uppfyllda Vi gör ingen annan bedömning 54 Verksamhetsmål Kommunfu~lmäktige har fastställt 14 övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning i budgeten för 2014 Uppföljning av dessa mål finns redovisade under ett särskilt avsnitt i årsredovisningen Resultatet av uppföljningen är den att det är väldigt många mål som är delvis uppnådda (9st) och endast ett som är helt uppfyllt gällande samtliga indikatorer Fyra mål har finte uppnåtts Utifrån den utvärdering som görs i förvaltningsberättelsen har vi sammanställt kommunstyrelsens egen utvärdering för de 14 måten med 43 indikatorer Måluppfyllelse Antal mål Procent Oppnått 1 7% Delvis uppnått 9 64% Ej uppnått 4 29% Totalt 14 Bedömning Efter granskningen av årsredovisningen för 2014 gör vi samma bedömning som kommunstyrelsen att kravet på god ekonomisk hushållning finte kan uppfyllas utifrån årets negativa resultat 6 Sammanfattande bedömning Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed Osby den 31/ ~~, ~-~ Thomas Hallberg ~ Auktoriserad revisor Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

13 7 Källor Intervjuode Evy Ågren, ekonomichef Pontus Lindholm, redovisningsekonom Dokument Årsredovisning 2014 och 2013 Delårsrapport per Bokslutsrapport per Bokslutsbilagor 2014 ~` Budget för och planer för Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer