Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars Osby kommun. Granskning av årsbokslut Building a better working world

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world"

Transkript

1 Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning 3 21 Utfall kommunen 3 22 Driftredovisning 5 23 Sammanställd redovisning 7 24 Investeringsverksamheten 7 3 Synpunkter på bokslut och årsredovisning 8 31 Periodisering av intäkter och kostnader 8 32 Allmänt om årsredovisningen 8 33 Pensionsförpliktelse till förtroendevald 8 34 Bedömning 8 4 God redovisningssed 9 41 Nya rekommendationer 9 5 Mål för god ekonomisk hushållning och balanskravet 9 51 Lagstadgade krav 9 52 Avstämning av balanskravet Finansiella må Verksamhetsmål 11 6 Sammanfattande bedömning 11 7 Källor 12 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

3 Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen i och årsredovisning för 2014 har vi gjort en granskning av årsbokslut Revisjonen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet Det innebär att vi planerat och genomfört revisjonen för att med hög men finte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen finte innehåller väsentliga felaktigheter Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 9a granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning Arets resultat Årets resultat uppgår till -10,8mkr vilket är 22,7mkr lägre än föregående år I förhållande till budget är årets resultat 8,1 mkr lägre och jämfört med den prognos som avlämnades per är utfallet 11,5mkr bättre Föregående år påverkades kommunsektorns resultat positivt till följd av återbetalning av premier för avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring (AFA) för åren 2005 och 2006 För motsvarade detta en positiv resultateffekt om +11,1 mkr Under 2014 finns ingen motsvarande återbetalning Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 0,9 mkr (19,7 mkr) Förändringen mot föregående förklaras främst av AFA-återbetalning 2013 och kommunens negativa resultat under 2014 Verksamheternas totala avvikelse mot budget uppgår till -9,2 mkr Störst negativ avvikelse visar Socialnämnden med ett underskott på -15,2 mkr Några besparingsåtgärder för att nå balans har finte kunnat identifieras under 2014 Underskottet i Socialnämnden hänför sig främst till hemtjänsten som står för -5,9 mkr Kommunstyrelsen visar 2014 ett positivt utfall mot budget med 8,5 mkr Förbättringen av resultatet för kommunen jämfört med prognos i augusti kommer huvudsakligen från Kommunstyrelsen God ekonomisk hushållning Vi kan konstatere att balanskravet ej har uppfyllts och att endast ett av de fyra finansielle måten har uppnåtts för 2014 Av de 14 uppsatta verksamhetsmålen har övervägande del av verksamhetsmålen delvis uppnåtts men endast ett mål har helt uppnåtts Efter granskningen av årsredovisningen för 2014 gör vi samme bedömning som kommunstyrelsen har gjort i förvaltningsberättelsen att kravet på god ekonomisk hushållning finte kan uppfyllas utifrån årets negativa resultat Investeringsverksamheten Investeringsbudgeten för 2014 uppgick till 114,6 mkr Utfallet för 2014 uppgick till 42,4 mkr vilket innebär en genomförandegrad om 37,0 % Avvikelsen i kronor uppgår till 72,2 mkr Det konstateres att fullmäktiges entegna budget och delårsprognos över investeringsverksamheten avvikit väsentligt gällande genomförande God redovisningssed Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunale redovisningslagen och god redovisningssed Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

4 1 Inledning 11 Oppdrag och syfte På uppdrag av kommunrevisionen i haren granskning av årsbokslut och årsredovisning skett Enligt kommunallegen skall revisorerna även bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat s skriftliga bedömning skall biläggas årsbokslutet Denne rapport behandlar ur revisionssynpunkt väsentliga iakttagelser och belopp 12 Metod och avgränsning Granskningen har utgått från risk och väsentlighet vid prioritering av granskningsåtgärder Vår uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning har begränsats till av kommunfullmäktige fastställda mål, således har finte nämnders och styrelsers egna aktiviteter omfettets av granskningen 2 Resultaträkning 21 Utfall kommunen Övergripande kommentarer till utfallet Årets resultat uppgår till -10,8mkr vilket är 22,7mkr lägre än föregående år I förhållande t~!! budget är årets resultat g 1 rr~kr gämre_ Under föregående år erhöll 11,1 mkr i återbetalning av premier för avtalsgruppsförsäkring (AFA) I år har ingen sådan återbetalning förts till resultatet varmed det förklarar avvikelsen mot föregående år till hälften Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mkr) 11,9 I -2,7 I i ~ 1 U4 Budget 2014 Utfall io,a förhållande till den prognos som avlämnades per är utfallet 11,5mkr bättre Kommunens totala utfall i jämförelse med prognos avlämnad vid delårsbokslut (mkr) -10,8 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

5 Revisorevna Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling Verksamhetens nettokostnader uppgår till 641,6 mkr vilket är en ökning med 39,7 mkr jämfört med föregående års utfall om 601,9 mkr Det är framförallt verksamhetens kostnader som ökar mest med 34,1 mkr jämfört med föregående år, vilket motsvarar en ökning med 4,6% Totala ökningstakten för verksamhetens nettokostnader uppgår till 6,6 % jämfört mellan 2014 och 2013 Om AFA-återbetalning 2013 räknas bort är ökningstakten 4,7% Skatteintäkter och generelle statsbidrag och utjämning uppgår till 631,6 mkr för 2014 och jämfört med föregående års utfall om 615,9 mkr medför detta en ökning om 15,7 mkr ~,00% Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling Ökningstakten auseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan 2014 och ,5 % vilket kan jämföras med ökningstakten för verksamhetens nettokostnader om 6,6 % Det konstateres således att ökningstakten auseende verksamhetens nettokostnader ligger på en aysevärt högre nivå än ökningen av skatteintäkter 6, 00% 5,00% 4, 00% 3,00% 2,00ro Z,00i o,00io Nettokostnad f Skatteintäkter, statsb o ut Nyckeltal, soliditet Soliditeten har vid en jämförelse mellan ökat Trots ett negativt resultat har soliditeten endast minsket marginellt eftersom pensjonsskulden som ansvarsförbindelse har minsket jämfört med föregående år Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen Pensionsåtaganden som ansvarsförbindelse uppgår för 2014 till 308 mkr Soliditeten inkl pensionsåtagande är 26% o,soo 0, 600 0,400 0,200 o000 Soliditet tsoliditet (%) Soliditet inkl pensionsåtagande (%) Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

6 22 Driftredovisning Verksamheternas (exkl kommungemensamt och finans) totala avvikelser uppgår till -9,2 mkr En nämnd uppvisar kraftig avvikelse mot budget Jämfört med budget uppgår den negativa avvikelsen för Socialnämnden till - 15,2 mkr Kommunstyrelsen redovisar istället en markant positiv avvikelse uppgående till 8,5 mkr Socialnämnden uppvisade i delårsbokslutet en negativ avvikelse mot helårsprognosen på 11,4 mkr Belopp i mkr Budgetavvikelse _Kommunstyrelsen _$,5,Til1s VA-verksamhet ochtillståndsnämn ~ ö -3,3 1; Y n-_ ḋ _: Fastighetsnämnd _0 Revision 0 Valnämnd 0,1 _Utbildnin9snämnd~ Socialnämnd -15,2 Overförmyndarnamnden -0,5 Summa nämnder -9,2 Kommun~emensamt och finans -4,3 Total budgetavvikelse -13,5 Kommunstyrelsen visar 2014 ett positivt utfall mot budget med 8,5 mkr Fastighetssiddan står för ett överskott på ca 5,8 mkr varav 3,5 mkr avser lägre värme- och elkostnader främst beroende av det milda värdet men även p g a låga elpriser under ,5 mkr avser mindre underhållskostnader eftersom en del ~n~grhåll a~ ~tfr~'rfe A~ SO!T? Fn ha_ dömd felbudgetering gällande administrationen har gett en positiv effekt på 1,2 mkr Kommunledningskontoret har en positiv avvikelse på ca 3,6 mkr som utgörs av lägre ITkostnader med 1,6 mkr vilket beror lägre kapitalkostnader och vakanser på personalen samt allmän återhållsamhet har gett ett överskott 1,9 mkr Kommunstyrelsen - prognosavvikelse (mkr) 8,5 - ~ -- -1,2 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

7 6uilØinq a hetter Socia/nämnden uppvisar en negativ avvikelse mot delårsprognos med 3,8 mkr Utfallet landade på -15,2 mkr (-6,2 mkr få) Avvikelsen hänför sig främst till hemtjänsten som står för -5,9 mkr, LSS -2,3 mkr, utbildning och arbete -3,7Mkr Avvikelsen inom hemtjänsten förklaras av det Stora antalet utförda timmar Utifrån vår granskning har vi finte sett några beslut om vidtagna sparåtgärder för att få budgeten i balans 2014 Socialnämnden - prognosavvikelse (mkr) -15,2 VA-verksamhet visar 2014 ett negativt utfall mot budget med -3,3 mkr Orsaken bedöms dels vara att taxehöjning finte genomfördes förrän 1 juli 2014 vilket gör 0,9 mkr i intäktsbortfall Dels har underhållsbehovet visst sig vara större än budgeterat efter övergången av driften tifil SBVT AB VA-verksamhet - prognosavvikelse (mkr) -3,3 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

8 building a better Revisorevna 23 Sammanställd redovisning Den totala kommunkoncernen som konsolideras omfattas av bologen i tabellen till höger Resultatet för hela kommunkoncernen uppgår till 0,9 mkr (19,7 mkr) vilket är 18,8 mkr lägre än föregående år Avvikelsen beror huvudsakligen på kommunens resultat 2014 och AFA-återbetalning 2013 Bolag Resultat 2014 Osbybostäder AB ; 3,3 mkr, _~9ra_b _6,2 mkr Fjärrvärme!Os_bY_AB 6,5 mkr Industnhus i Osby AB 0 1 mkr Osby Nova AB 0 mkr Skåne Blekinge Vattentjänst 0 mkr AB Osby Nova AB redovisar ett Iltet underskott (dock ger det ej utslag i tabellen ovan) Övriga bolag som konsolideras i den sammanställda redovisningen visar på överskott för räkenskapsåret 2014 Konvertering till K3 som skett i dotterbolig (nytt redovisningsregelverk) har omräknats i den sammanställda redovisningen för kommunen genom justering av ingående balans per vilket är korrekt 24 I nvesteri ngsverksam heten Investeringsbudgeten efter omdisponeringar för 2014 uppgick till 114,6 mkr Utfallet under 2014 uppgick till 42,4 mkr vilket innebär en genomförandegrad om cirka 37,0% (70,3 %) Avvikelsen i kronor uppgår till 72,2 mkr Det konstateres att fullmäktiges antagna budget och delårsprognos över investeringsverksamneten avviicii väsentiigt gäilande genomförande Utfall nettoinvesteringar och jämförelse med budget och delårsprognos 114,6 ~ 42,4!, i 66 ljtf Budget 7014 Prnonns ~iigi_igti Kommunstyrelse står, i likhet med tidigare år, för största delen av investeringsverksamheten Utfallet för kommunstyrelsen uppgår till 33,5 mkr Några av de största investeringarna 2014 är konstgräsplan Osby idrottsplats (8,9 mkr) och rondell Kyrkogatan (3,5mkr) Granskning av anläggningar har skett genom kontrollberäkning av avskrivninger gjorda i anläggningsregister Vidare har kontroll skett av årets större investeringar Resultaten av kontrollen visar att hanteringen av anläggningstillgångar bedöms fungere Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

9 CV 3 Synpunkter på bokslut och årsredovisning Samtliga väsentliga konton har granskats utifrån bokslutsspecifikationer och underlag samt har stämts av mot huvudboken Poster som uppvisar stora förändringar jämfört med föregående års bokslut har granskats analytiskt 31 Periodisering av intäkter och kostnader Genomförd granskning av periodiseringsposter av större fakturor under perioden december 2014 och januari 2015 har genomförts allt väsentligt och att god re- Vår granskning visar på att korrekta periodiseringar har gjorts i dovisningssed därmed har följts 32 Allmänt om årsredovisningen Ekonomiavdelningen använder ett webbaserat rapporteringssystem i vilket uppgifter till årsredovisningen tas fram liksom budgetuppföljning, budgetprocess, intern kontroll mm Strukturen för året är oförändrad mot föregående år 33 Pensionsförpliktelse till förtroendevald föregående års rapport noterade vi att det borde ha bokförts en aysättning för pensionsförpliktelse till förtroendevald som endast fanns upptagen som ansvarsförbindelse Idetta årsgoksiut ar numera en aysattning glora nett KorreKt 34 Bedömning Det är vår bedömning att bokslutet och årsredovisningen lalla väsentliga delar är korrekt upprättat och visar en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat Detta innefatter även den sammanställda redovisningen (kommunkoncernen) Vi bedömer att årsredovisningen generellt håller god kvalitet Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

10 Revisorevna EY 4 God redovisningssed 41 Nya rekommendationer Oppdatering materielle anläggningstillgångar (komponentavskrivninger) o Uppdelning av anläggningstillgångar i olika komponenter o Kommunen har påbörjat en översyn av anläggningstillgångarna En övergång kan påverka budgetarbetet genom att tidigare kostnadsförda poster kan bli aktuelle för aktivering som anläggningstillgång och påverka kapitalkostnaderna framöver istället o RKR har gett en ut information om övergång till komponentavskrivninger under våren 2014 RKR 132 Redovisning av hyres- och leasingavtal o Gäller väsentliga hyres- och leasingavtal vilka betraktes som finansielle leder till att redovisning sker i balansräkningen som en materiell anläggningstillgång dagsläget redovisas avtalen som operationella och över resultaträkningen o En genomgång och bedömning av hyres- och leasingavtal får göras av kommunen RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning ej aktuellt 5 Mål för god ekonomisk hushållning och balanskravet 51 Lagstadgade krav Fnligt kommunallegen ska!! ko!?~?munfu!lmäktige fastställa må! för god ekonomisk hushållnir,g Både finansielle mål samt verksamhetsmål auses och det är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriske att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen skall utvärdera uppfyllelsen av de mål kommunfullmäktige fastställt Därefter skall revisorerna på basis av kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader dvs balanskravet, är lagstadgat Avstämning av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

11 EY Øuilding a better 52 Avstämning av balanskravet förvaltningsberättelsen och not 8 görs en aystämning av resultatet mot balanskravet Den visar att balanskravet finte uppfylls Det negativa balanskraysresultatet måste täckas under de kommande tre åren Senast i budget 2017 måste beslut fattas om regleringen Årets resultat enligt resultaträkningen, mnkr Kapitalförvaltning reavinster Reavinster anläggningstiilgångar Årets resultat efter balanskraysjusteringar Medel till resultatutjämningsresery Medel från resultatutjämningsresery Årets balanskraysresultat Balanskraysresultat från tidigare år att återställa Summa balankraysresultat ,8 11,9-2,3-0,9-0,6-0,6-13,7 10,4 0,0 0,0-13, 7 0,0-13,7 53 Finansiella mål Kommunfullmäktige har antagit fyra finansiella mål för 2014 Målen är oförändrade jämfört med föregående år Avstämning av måluppfyllelsen görs i förvaltningsberättelsen Vi har i granskningen följt upp och verifierat måluppfyllelsen i Målet är ett Nositivt åisresultat Resulidt~r~ålei uu~ på sikf åten u,u~,yå rill 2% av skatte och bidrag i flerårsperspektiv Detta innebär ett överskott, exklusive finansnettot, med ca 12 Mkr eftersträvas Målet är finte uppnått eftersom ett negativt resultat på - 10,8mkr 2 Kostnadstäckningen för VA-verksamheten ska uppgå till 100%, samt möjliggöra återbetalning av de tre senaste årens underskott Utfall 91 % i kostnadstäckning därmed är målet ej uppnått 3 Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser det vill säga kommunens finanscella styrka, ska eftersträva en förbättring till 26% under planperioden Positivt resultat men ökad upplåning och ökad pensionsförpliktelse genom sänkt diskonteringsränta Utfallet hamnade på 25,8% vilket gör att målet ej är uppnått 4 All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat Bedöms vara uppfyllt eftersom samtliga bolag visar överskott förutom ett vitande bolag (Osby Nova AB) Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

12 E~ Buildi~q a better Bedömning förvaltningsberättelsen görs en utvärdering av måluppfyllelsen auseende de finansiella målen Kommunstyrelsens bedömning är att ett av de fyra finansiella måten är uppfyllda för 2014 och tre ej uppfyllda Vi gör ingen annan bedömning 54 Verksamhetsmål Kommunfu~lmäktige har fastställt 14 övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning i budgeten för 2014 Uppföljning av dessa mål finns redovisade under ett särskilt avsnitt i årsredovisningen Resultatet av uppföljningen är den att det är väldigt många mål som är delvis uppnådda (9st) och endast ett som är helt uppfyllt gällande samtliga indikatorer Fyra mål har finte uppnåtts Utifrån den utvärdering som görs i förvaltningsberättelsen har vi sammanställt kommunstyrelsens egen utvärdering för de 14 måten med 43 indikatorer Måluppfyllelse Antal mål Procent Oppnått 1 7% Delvis uppnått 9 64% Ej uppnått 4 29% Totalt 14 Bedömning Efter granskningen av årsredovisningen för 2014 gör vi samma bedömning som kommunstyrelsen att kravet på god ekonomisk hushållning finte kan uppfyllas utifrån årets negativa resultat 6 Sammanfattande bedömning Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed Osby den 31/ ~~, ~-~ Thomas Hallberg ~ Auktoriserad revisor Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

13 7 Källor Intervjuode Evy Ågren, ekonomichef Pontus Lindholm, redovisningsekonom Dokument Årsredovisning 2014 och 2013 Delårsrapport per Bokslutsrapport per Bokslutsbilagor 2014 ~` Budget för och planer för Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, mars

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning/bakgrund 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande granskning av bokslut och KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande årsredovisning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1 1.2 Underlag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT 2014-10-21 Revisorskollegiet Sid 1 (8) Dnr 14REK7 Handläggare: Per Mårsell Eva Sundin Gävle kommuns delårsrapport 2, 2014 Vi bedömer att delårsrapporten i stort uppfyller de lagstadgade

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Valda revisorer Datum 2014-10-16 Kommunfullmaktige Utlatande avseende delarsrapport 2014-08-31 Revisorerna skall bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal for den ekonomiska forvaltningen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 7/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari-april 2015 Peter Alm Richard Vahul Sofia Nylund Jenny Nyholm Sofia Regnell April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Lidingö

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport.

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport. ABCD Arvika kommun Årsbokslut 2007 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium TOAK Ico W önö 2014-04-14 2014-04-07 onr. Revisionsrapport "Granskning av bokslut per 2013-12-31" Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Sandra Volter Richard Vahul Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Nässjö kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2012-03-30 Antal sidor: 14

Nässjö kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2012-03-30 Antal sidor: 14 Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 Revisionsrapport Audit KPMG AB 2012-03-30 Antal sidor: 14 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31.

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. /( a a, lo/jo J/l Till Kommunfullmäktige i Varbergs kommun -1 Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten

Läs mer

Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015. Nykvarns kommun

Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015. Nykvarns kommun Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015 Nykvarns kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Urban Svahn 2014-05-05 LiÖ 2014-495 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland Ledningsstabens kommentarer Landstingets

Läs mer

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom SKRIVELSE 2015-03-25 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Revisionsrapport: Granskning bokslut och årsredovisning 2014 Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 Arboga kommun 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 3 Intern kontroll...5 3.1

Läs mer

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 ABCD Landstinget i Värmland Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Landstinget

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer