Kallelse Miljö- och byggnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Miljö- och byggnämnden"

Transkript

1 Miljö- och byggnämnden sammanträder Kallelse Miljö- och byggnämnden Tisdagen den 1 april 2014, kl i Elfkungen Ärenden Föredraganden 1 Val av justerare 2 Tillkomna och utgående ärenden 3 Skrivelse från Laxfiskeklubben om att använda arrendet till åtgärder på Inlandsön Mikael Asplund Dnr 2014/ SVENSERÖD 1:1. Överklagande av länsstyrelsens beslut gällande olovligt uppförd byggnation Peter Ramhage Dnr 2012/ Remissyttrande angående giftfri kommun Ida Gisslander Dnr 2013/ TINGBERG 3:18. Ansökan om förhandsbesked för upp förande av enbostadshus. Dnr 2014/ BÄSTORP 1:35. Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och stallbyggnad. Dnr 2014/0035 Pär Andersson Pär Andersson 8 Anmälan om inkomna skrivelser 9 Delegeringsbeslut

2 Tjänsteskrivelse Datum Dnr Dpl / FISK Till miljö- och byggnämnden Skrivelse från Laxfiskeklubben om att använda arrendet till åtgärder på Inlandsön Dnr 2014/0234 Sammanfattning Rätten till fiske i anslutning till Kraftverket ägs av Sjöfartsverket ¼, Vattenfall ¼ och Lilla Edets kommun 2/4. Tillsammans har vi då Lilla Edets fiskevårdsområde. Själva fisket arrenderas av Laxfiskeklubben. Arrendet uppgår till 15% eller max kr/år. Arrendet har under senare år finansierat lån tagna för trappan från bron ner till Inlandsön. (Gamla gångvägen bakom fabriken stängdes). När fabriken nu är borta har det medfört att belysningen tagits bort. Klubben önskar därför att arrendet ska användas för att ordna ny belysning samt säkrare fiskeplatser vid den södra delen av ön. Sjöfartsverket har uttryckt viss tveksamhet till att använda arrendet på detta sätt. Ett möte ska hållas 7/4 för att behandla fiskevårdsområdets angelägenheter och även frågan om arrendets användning. Beslutsunderlag Skrivelse från laxfiskeklubben samt nu gällande avtal Finansiering Utebliven arrendeavgift Förslag till beslut Arrendet för 2014 kan användas för att ordna belysning förutsatt att övriga intressenter samtycker. För att framledes få använda arrendemedlen bör förslag tas fram till åtgärder som antingen har fiskevårdsfokus eller på åtgärder som gör Inlandsön mer tillgänglig som rekreationsområde. Beslutet expedieras till Mikael Asplund Mikael Asplund Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: samhällsbyggnadsförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/2

3 ~,s ~,G ~_ E~arrarr~~~s~~~~~~l~~r~ - -- ~~ Sida ~ ~2) UTVECKLING AV INLANDSÖN Laxfiskekommitten Lilla Edets Fiskevårdsområdesförening c/o Miljö- och Byggförvaltningen Lilla Edets kommun Lilla Edet BAKGRUND Sportfiskeklubben Laxen har alltsedan 1983 på uppdrag av Lilla Edets Fiskevårdsområdesförening skött och administrerat laxfisket nedströms Lilla Edets kraftstation. SFK Laxen är medlem i Ale/Lilla Edet turistorganisation och laxfisket är betydelsefullt för turismen i kommunen. Vi har ett av norra Europas bästa laxvatten med fina rekreationsmöjligheter i tätortsnära miljö. Med anledning av den förändring som nedläggningen av Inlands kartongbruk medför, uppstår behov av investeringar för att säkra framtiden för Lilla Edets Laxfiske på kort och lång sikt. Sjöfartsverket som är markägare har i flera sammanhang uttalat sig positivt till att utveckla laxfisket på Inlandsön. ÅTGÄRDER PÅ KORT SIKT och med att planket längs med östra stranden rivs som ett led i avvecklingen av bruket, tappar vi all belysning på ön. Då våra fiskande gäster vistas i en relativt farlig miljö nära strömmande vatten är det nödvändigt att ersätta belysningen med nya armaturer på stolpar. Vi behöver också gjuta fler betongfundament så att man kan bedriva fiske på ett säkert sätt. Vi kommer att skapa ett utökat flugfiske på den nedre delen av Inlandsön p.g.a. att revision av turbin 4 pågår under hela säsongen 2014 (April-September) detta ger en förändring av strömförhållanden, vilket kräver iordningställande av ny fiskeplats för flugfiske då det är en betydande del för vår inkomst. Åtgärder enligt ovan bedöms kosta ca 250 OOOkr. ÅTGÄRDER PÅ LÅNG SIKT Vi ser goda möjligheter att utöka den lekbotten som anlagts år 2003 genom utläggning av lekgrus i viken mot öster på södra delen av Inlandsön. Man kan även tänka sig andra turismbefrämjande åtgärder i samarbete med annan part.

4 Sida 2 ~2~ FINANSIERING Enligt befintligt avtal om nyttjanderättsupplåtelse mellan Lilla Edets kommun och Vattenfall som upprättades i samband med investeringen i trapptornet år 2007 har arrendekostnad kvittats mot ränta och amortering på det lån som SFK Laxen tog till ett belopp av kr för att säkra investeringen. I dagsläget har detta lån slutamorterats och härmed återgår man per automatik till det arrendeförhållande som rådde dessförinnan, dvs årligt arrende max 40 OOOkr till Fiskevå rdsom rådesfören ingen. Vårt förslag för att kunna säkerställa och utveckla laxfisket på Inlandsön, är att SFK Laxen tecknar ett nytt avtal underår 2014 med Lilla Edets fiskeområdesförening, med motsvarande avtalskonstruktion, att använda rubricerad arrendeavgift för att finansiera ett nytt investeringslån på 250 OOOkr. Med förhoppning om snar lösning inför kommande säsong SFK Laxen genom m ", ~Öwe Andersson Kassör

5 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FISKE AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FISKE; NYTTJANDERÄTTSUPPLÅTELSE Parter Upplåtare: Lilla Edets Fiskevårdsområdesförening C/o Samhällsbyggnadsförvaltningen Lilla Edets kommun LILLA EDET Nyttjanderättshavare: SFK Laxen Box LILLA EDET Bakgrund Lilla Edets kommun och Vattenfall har gemensamt via Lilla Edets Fiskevårdsområdesförening sedan år 1985 upplåtit fisket nedströms kraftstationen till Sportfiskarna och SFK Laxen i Lilla Edet. Sedan år 2000 har avtal träffats direkt med SFK Laxen. Det är numera utrett att även Sjöfartsverket är medlem i Lilla Edets fiskevårdsområdesförening såsom ägare av fastigheten Kanalområdet 1:1. Eftersom denna del av Sjöfartsverkets verksamhet tidigare var del av Statens Vattenfallsverk förbisågs detta vid bolagiseringen av Vattenfallsverket. Upplåtelsens 1. omfattning Upplåtelsen omfattar rätten till sportfiske inom delar av fastigheterna Kanalområdet 1:1 (tidigare Ströms Vattenrätt 1:1), ägare Staten genom Sjöfartsverket, Edet 2:22 (f.d. stg 988), ägare Lilla Edets kommun och Länsan 1 (tidigare Edet 2:46 och dessförinnan stg 204), ägare Vattenfall AB, vilka ingår i Lilla Edets fiskevårdsområde enligt bifogade karta. Upplåtelsetid 2. Upplåtelsetiden är från och med 1 januari december 2011 och förlängs därefter varje årsskifte i perioder om tre år om inte uppsägning sker senast 12 månader före utgången av sådan treårsperiod. Avgift 3. För upplåtelsen enligt detta avtal skall nyttjanderättshavaren till fiskevårdsområdesföreningen erlägga trettio (30) procent av bruttointäkterna exkl. mervärdesskatt dock max :- (fyrtiotusen kronor) på försäljningen av de fiskekort som säljs av nyttjanderättshavaren under varje kalenderår. Avgiften skall erläggas årligen till Fiskevårdsområdesföreningen senast den 1 mars för den upplåtelseperiod som avslutats den siste december LILLA EDETS FISKEVÅRDSOMRÅDESF(SRENING Sid 1 av 6

6 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FISKE föregående år. Avgiften betalas enligt följande: 2/4 (två fjärdedelar) till Lilla Edets kommun, 1/4 (en färdedel) till Vattenfall och 1/4 (en fjärdedel) till Sjöfartsverket om inte annat anges av upplåtaren. Nyttjanderättshavaren har rätt att utnyttja 15% av den årliga bruttointäkten enligt ovan för underhåll och drift av l~fiskestugan samt service och information till fiskekortsköpare och allmänhet. Laxfiskestugan skall härvid hållas tillgänglig under dagtid för fiskekortsköpare vid laxfisket Investeringar, 4. underhåll och Investeringar, underhåll och iiskevårdsåtgärder skall utföras av fiskevård nyttjanderättshavaren iden omfattning som beslutas i samråd med upplåtaren i den s.k. laxfiskekommitten enligt pkt 12. Nyttjanderättshavaren skall svara för god fiskevård i de upplåtna vattnen samt bidra och medverka till fiskevårdande åtgärder även i övriga delar av Göta älv med biflöden för att gynna den naturliga reproduktionen av lax och havsöring i dessa vatten. Förslag till fiskevårdsplan över fiske och fiskevård för upplåtelseområdet skall före varje årsskifte redovisas till fiskevårdsområdesföreningen. Fiskevårdsplanen skall vara en rullande treårsplan och bl.a. innehålla uppgifter om fiskets vård och bedrivande under den kommande treårsperioden inkl. planerade investeringar samt en utvärdering av föregående års fiskevårdsplan. I de fall då fiskevårdande åtgärder kräver myndighets tillstånd har nyttjanderättshavaren att införskaffa sådant tillstånd. Upplåtelse till 5. allmänheten Nyttjanderättshavaren är skyldiga att upplåta fiske till allmänheten. Nyttjanderättshavaren har dock rätt att för egen del disponera den på bifogade karta markerade klubbsträckan. I övrigt gäller att fiske ej får upplåtas till allmänheten i av myndigheter angivna fiskeförbudsområden. Fiskebestämmelser 6. Nyttjanderättshavaren har att framlägga förslag till regler för det fiske som nyttjanderättshavaren upplåter till enskilda att utöva genom försäljning av fiskekort. Lilla Edets fiskevårdsområdesförening fastställer gemensamt med nyttjanderättshavaren dessa regler. Allt fiske från land skall ske i samråd med resp strandrättsägare. Nyttjanderättshavaren får ej själva vidtaga och skall medverka till att fiskekortsinnehavare ej vidtager: ~ Åtgärder som stör eller hindrar övrigt friluftsliv inom det upplåtna området. Åtgärder som hindrar eller stör kommunens, Vattenfalls eller Sjöfartsverkets vid varje särskilt tillfälle pågående verksamhet. LILLA EDETS FISKEVÅRDSOMRÅDESFbRENING Sid2av6

7 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FISKE Åtgärder som stör eller hindrar kanaltrafiken eller elproduktionen. Fiskeförbuds- 7. zon Inom markerad fiskeförbudszon på den bilagda kartan får inget fiske bedrivas utan särskilt tillstånd Detta område utgör således fiskeförbudsområde. Gräns för förbudszonen, tvåhundra meter nedströms och etthundra meter uppströms kraftverksdammen, märks ut på platsen genom Vattenfalls försorg. Inom fiskeförbudszonen får dock flugfiske bedrivas, enligt dom från miljödomstolen i Vänersborg (mål nr M3-99), på en c:a 70 m lång sträcka på den östra stranden enl markering på kartbilaga. Även gränserna för flugiiskesträckan skall märkas ut genom Vattenfalls försorg. Tillsyn 8. Intrång i fiske Tillsynen över fisket skall utövas av fisketillsyningsmän. Detta sker genom nyttjanderättshavaren försorg. Nyttjanderättshavaren förbinder sig att medverka till att olovlig och olaga fiske beivras samt medges rätt att i förekommande fall göra åtalsanmälan samt föra ansvars- och skadeståndstalan vid intrång i fisket. Egendomsför- 9. hållandes Fasta anläggningar och anordningar, inventarier, båtar och annat lösöre tillhör nyttjanderättshavaren under upplåtelseperioden. Nyttjanderättshavaren skall tillse att dessa anläggningar och anordningar sköts och underhålls. Om avtalet upphör skall en fördelning av samtliga anläggningar och lösöre göras mellan nyttjanderättshavaren och upplåtaren. Nyttjanderättshavaren skall föra en aktuell inventarieförteckning där det anges hur uppdelningen skall göras. Principen för uppdelningen ska vara att anläggningar, anordningar och lösöre som behövs för att nyttjanderättshavaren ska kunna fortsatta med sin ursprungliga klubbverksamhet ska vara kvar i dess ägo och övriga anläggningar, anordningar och lösöre skall utan kostnad överlåtas till upplåtaren. Alla investeringar ska godkännas i laxfiskekommitten och därvid skall även anges om det är upplåtarens eller nyttjanderättshavarens egendom vid ett eventuellt frånträde av avtalet. Försäljning av inventarier, båtar eller lösöre under pågående avtalsperiod skall räknas som intäkt i la~cfiskets räkenskaper. Sakägare 10. De genom detta avtal erhållna fiskerätterna berättigar ej nyttjanderättshavaren att föra talan eller erhålla ersättning som sakägare vid eventuellt vattenmål berörande Göta älv eller biflöden. Information 11. Nyttjanderättshavaren har rätt att informera allmänheten om fiskeverksamheten. Eventuella skyltar och anslag iar ej sättas upp utan LILLA EDETS FISKEVÅRDSOMRÅDESFiSRENING Sid3av6

8 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FISKE vederbörliga tillstånd och samråd med berörd fastighetsägare. Vattenfall, Sjöfartsverket och kommunen förbehåller sig rätt bedriva egen informationsverksamhet vad gäller fiskeverksamheten ililla Edet. På de fiskekort som säljs skall anges att upplåtelsen av fisket sker i samarbete med Vattenfall, Sjöfartsverket och Lilla Edets kommun. Samråd 12. Redovisning Nyttjanderättshavaren skall senast den 1 mars årligen till fiskevårdsområdesföreningen lämna skriftlig rapport över hur mycket fisk och av vilken sort beträffande lax och öring, som under föregående år tagits upp. Det åligger nyttjanderättshavaren att föra räkenskaper över verksamheten. Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse skall senast den 1 mars årligen inlämnas till fiskevårdsområdesföreningen över föregående års fiske. Dessutom skall före varje årsskifte till fiskevårdsområdesföreningen redovisas en budget för det kommande verksamhetsåret. All planering av fisket (fiskevårdsåtgärder, fiskeregler, priser på fiskekort m m) skall ske gemensamt med fiskevårdsområdesföreningen i en s k laxfiskekommitte där SFK Laxen utser två ledamöter och där Vattenfall, Sjöfartsverket och Lilla Edets kommun utser varsin ledamot. Dessutom har respektive part rätt att adjungera ledamöter. Sammankallande i kornmitten är nyttjanderättshavaren. Upplåtarens fiske 13. Fiskevårdsområdesföreningen förbehåller sig rätt att utan kostnad och utan minskning av ersättningarna enligt p 3 dels dels dels bedriva egen fångst av avelsfisk inom upplåtelseområdet utföra provfiske eller annat fiske i fiskevårdande syfte inom upplåtelseområdet, och erhålla åtta (8) årskort per kalenderår att användas för sportfiske inom upplåtelseområdet. Detta fiske skall bokas och -med undantag för fiskekortsavgiften - i övrigt ske efter samma regler som gäller för den fiskekortsköpande allmänheten: Ansvar 14. Fiskevårdsområdesföreningen frånsäger sig med detta avtal allt ansvar för skador, som kan åsamkas nyttjanderättshavaren, materiel, personal eller fiskekortsinnehavare eller hans materiel i samband med bedrivande av fiske inom det upplåtna området. Detta gäller dock inte om upplåtaren är skadevållande eller om skadan inträffar vid fiske enligt pkt 13 ovan. LILLA EDETS FISKEVåRDSOMI2ÅDESFÖRENING Sid 4 av 6

9 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FISKE Överlåtelse 15. Detta avtal får ej överlåtas. Samarbetsavtal med annan organisation eller klubb skall godkännas av fiskevårdsområdesföreningen. Inskrivning 16. Nyttjanderättshavaren förbinder sig att ej söka inskrivning av detta avtal i berörda fastigheter. Avtalsbrott 17. Om nyttjanderättshavarna ej iakttager i avtalet stadgade villkor eller missbrukar fiskerätten är upplåtaren berättigad att säga upp avtalet med omedelbar verkan. På samma sätt äger nyttjanderättshavaren frånträda avtalet om upplåtaren inte följer bestämmelserna däri. Detta avtal har upprättats i två exemplar och utväxlats mellan parterna. Lilla Edet den 2 maj 2007 Lilla Edet den 2 maj 2007 LILLA EDETS KEVÅRDS OMRÅDESFÖRENING ( pplåtare) SFK LAXEN (N 'ande ättshavaren) i Börge Ahlgvist Ordf Lilla Edets fvo Leif Olsson Ordf SFK Laxen Till avtalet bifogas en karta över fiskevårdsområdet med gränser för fiskeförbudsområde och flugiiskesträcka. LILLA EDETS FISKEV~RDSOMRåDESFÖRENING Sid5av6

10 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FISKE KARTA TILLHÖRANDE AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FISKE - ~C.44 -.~~ ~~ Övre gräns för Lilla Edets // S ~ ~ :' :,~:t fiskevårdsområde ~.:~ v am n ~ ~ :~':~~ ~~.. ttet I, ~ ~ ;' h Z. ~:ae ' : Fiskeförbuds / Al område.%/, ~ i:~~ ' ~,~. t~ _ ti~f~ ~,-. ' C z /~ ~~ Lz ~' ~ ~ AL ~ ~ i. a ~3,~ :~ / - ~ ~, 3 J~, DEN, z `~" ~ ~~ - u '" ~~ P pp er ru ~ ~. ~ ''~ `,~ L~ r~ 7 ~ ae ' '~ ~ GKU ~ _ der ~3 Z'' Gräns för "~` I a Flugfiskesträcka T ~~ ~ -- iiskeförbudszon % ' ~~ -, - ~,\ _ ~ - - ~r ~ r ~~ '' ~~ a /3~.~o!~ KANALOMRADE"f E e - 2;, --~a. :80 ~ 8 ~ ' ' z ~ 31 3:10 (,', ~ -- - ~ ~ e ~ 3 ~! ~ 'Y 7~ 3F 1 ~ 6 A a 1 ~e + a / i t ~i ~ ~, Sl~OLA '4 0 ~ ~7 Klubbfiskesträcka 1Y0 ~'~ t E 1 ~ OSt a ~Ä.~, ~ _ ~,go,.,~, ~ ~., ~, 4., ;' I NG; 'i ~ I ~ ` 4 r ~ ~ i ~~ ~~ r ~ ~ ~ ~ I~ ~ ~ ` ~,~~ ~. ~ Nedre gräns för Lilla ~ ~ ~ ~ ~~ ~- ~,~ I - y Edets fiskevårdsområde - ~ Flaxerna `. ". t~.. ~ti - ~.~.~ ~,~ - -..~ r RVHÖK ~s ' ~6 ~ 1 '~6 ~I ' ~ ~P G Off 70 /d6 3~ ~~~ /'\`, Rit Fiskeförbudszonen nedströms kraftverksdammen preciseras till området norr om en rät linje mellan punkten x=45835, y=48023 på östra stranden och punkten x=45984, y=47803 på den västra starnden. Inom fiskeförbudszonen får flugfiske bedrivas på en sträcka enl kartan med en övre gräns vid punkten x=45942, y=48008 till nedre gänsen vid punkten x=45883, y= (Samtliga koordinater för punkterna enl ovan är angivna i system Lilla Edet 7,5 gon V 64:0 och märks ut i terrängen på lämpligt sätt av Vattenfall). LILLA EDETS FISKEVÅRDSOMFtÅDESFÖRENING Sid6av6

11 Parter: TILLÄGGSAVTAL till "Avtal om upplåtelse av fiske; nyttjanderättsupplåtelse" Upplåtare Lilla Edets Fiskevårdsområdesförening C/o Samhällsbyggnadsförvaltningen Lilla Edets kommun Lilla Edet Nyttjanderättshavare SFK Laxen Box Lilla Edet Parterna har denna dag (Avtalsdagen) överenskommit att punkten 3, "Avgift", i rubricerat avtal, som upprättats samtidigt med detta tilläggsavtal, under tiden från Avtalsdagen till dess att Upplåtaren bestäininer annat skall ha följande tillägg: I samband med att dammsäkerhetsåtgärder vidtas vid kraftstationen i Lilla Edet kommer den gångpassage, som hittills använts för att komma till laxfisket på Inlandsön, inte längre att kunna användas. För att ersätta. denna gångpassage kommer istället ett trapptorn att byggas från Lilla Edet-bron och leda ned till fiskeplatserna. Kostnaderna för trapptornet uppgår till ca sjuhundraåttiotusen ( ) kronor. Vattenfall, Inlands AB (Knauf Danogips), Dammprojekt Lilla Edet (Vattenfall och Sjöfartsverket) och Lilla Edets kommun bidrar tillsammans med SFK Laxen till finansieringen av trapptornet men SFK Laxen behöver dessutom ta upp ett lån för att täcka resterande kostnader. Med anledning härav äger Nyttjanderättshavaren rätt att använda rubricerad avgift för att finansiera ovanstående lån. När lånet är återbetalt skall avgiften betalas enligt punkt 3 i "Avtal om upplåtelse av fiske; nyttjanderättsupplåtelse" dvs. enligt följande: 2/4 (två fjärdedelar) till Lilla Edets kommun, 1/4 (en fjärdedel) till Vattenfall och 1/4 (en fjärdedel) till Sjöfartsverket, om inte annat anges av Upplåtaren. Detta tilläggsavtal har upprättats i två exemplar varav Parterna erhåller var sitt. Lilla Edet 2 maj 2007 ill Edets Fiskevårdsområdesförening Lilla Edet 2 maj 2007 SF axe... ~...~.. ~`~! P..~' Borde Ahlgvist Ordf Lilla Edets FVO Leif Olsson Ordf SFK Laxen

12 Tjänsteskrivelse Datum Dnr Dpl / BLN Till miljö- och byggnämnden SVENSERÖD 1:1. Överklgande av LS beslut gällande olovligt uppförd byggnation Dnr 2012/0785 Sammanfattning Länsstyrelsen har efter överklagande av Jan-Ola Eriksson, upphävt Miljö- och byggnämndens beslut den 27 augusti 2013 att med stöd av 11 kap 20 PBL, förelägga ägaren till Svenseröd 1:1 i Lilla Edets kommun att ta bort en olovligt uppförd byggnad på fastigheten. Miljö- och byggnämnden har överklagat länsstyrelsens beslut, och har begärt och meddelats anstånd till Ärendet På fastigheten Svenseröd 1:1, som är en jordbruksfastighet, har ägaren till fastigheten ställt upp en byggnad, som ursprungligen utgjorts av två hopmonterade vagnar med hjul. Den sammanlagda byggnadsytan bedöms uppgå till ca 50 m 2. Byggnaden är placerad i ett skogsskifte inom strandskyddsområde i omedelbar närhet av sjön Torrgårdsvattnet. Sjöns vattenområde ingår i Svartedalens naturreservat. Byggnaden, som är uppställd på plintar av löst lagda betongstenar har forslats till platsen av ett större fordon. Till vagnarna har byggts en veranda med tak. Byggnaden är uppställd på en avgrusad plan på ca 200 m från en vändplan som avslutar en skogsväg. Byggnaden som saknar installationer för vatten- och avlopp och elektricitet, uppvärms med hjälp av gasol enligt ägaren till byggnaden. Nämnden har tillskrivit fastighetsägaren Jan-Ola Eriksson om en förklaring till det olovligt uppförda. I kommunikationen har denne i svar förklarat att byggnaden är till för personal i skogsbruket som tex för att värma sig i, för måltider och för vila. Den takklädda altanen används bl a för förvaring av skyddsutrustning och material samt för rengöring av detta. Byggnaden används också för motorsågskurser och ska i framtiden användas vid skogsdagar och kurser. Byggnadens konstruktion med hjul gör att den är flyttbar. Peter Ramhage Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: samhällsbyggnadsförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/4

13 sid- 2 - Miljö- och byggnämnden beslöt att byggnaden inom två månader skulle tas bort från platsen, och att det inte finns särskilda skäl för strandskyddsdispens eftersom det finns möjligheter att placera byggnaden på andra delar av fastigheten. Eftersom byggnaden nära nog hade samma placering vid besiktning den 15 augusti 2013 som vid tidigare besök (byggnaden hade flyttats ca 10 meter från ursprungligt läge, och därför ansågs stå kvar), fattade miljö- och byggnämnden ett nytt beslut om rivning och bortforsling av den olovligt uppförda byggnaden, denna gång förenad med ett vite. Fastighetsägaren Jan-Ola Eriksson har genom ombud överklagat miljö- och byggnämndens beslut. I motivet till överklagandet betonas att byggnaden utgörs av två flyttbara ekonomibyggnader, som behövs för att sköta fastighetens urskog och att placeringen inom strandskyddat område är nödvändig för att de ska fylla avsedda funktioner. Byggnaderna är att betrakta som ekonomibyggnader för skogsbrukets behov, och de faller därför utanför reglerna om strandskydd enligt miljöbalken. Vidare utgör ekonomibyggnaderna enheter som kan flyttas efter behov och kan jämställas med villavagnar, husvagnar och liknande, varför dessa inte omfattas av reglerna om strandskydd. Sedan kommunens beslut i januari 2013, har enligt överklagandet, ekonomibyggnaderna flyttats något från den ursprungliga placeringen. Att byggnaderna flyttats framgår inte av kommunens beslut påpekas det i överklagandet. Anläggningar för jord- och skogsbrukets behov på strandskyddade områden 7 kapitlet MB handlar om strandskyddsområden. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Grundregeln är att det inom strandskyddsområden bl a inte får uppföras nya byggnader eller utföras andra anläggningar eller anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, eller vidtas åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Kommunen kan lämna dispens från förbuden om det finns särskilda skäl. Strandskyddsförbuden gäller dock inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. Är den aktuella byggnaden avsedd för skogsbrukets behov? Enligt fastighetsägaren och dennes ombud är den aktuella byggnaden endast avsedd för skogsbrukets behov, och det krävs därför varken bygglov eller dispens från strandskyddet. Byggnaden är dessutom flyttbar, vilket bevisas genom att en flytt har skett sedan nämndens första beslut om bortforsling av byggnaden sid 2/4

14 sid- 3 - Miljö- och byggnämnden bedömer att den aktuella byggnaden i det fall den är avsedd för skogsbrukets behov - inte för sin funktion måste placeras och finnas inom strandskyddsområde. Inom den aktuella fastighten finns utrymme för byggnaden utanför strandskyddat område, där den på ett mindre påtagligt sätt riskerar att hindra allmänhetens tillträde till stranden eller påverka växt- och djurliv och miljön i övrigt i strandområdet och i vattnet. Motiv till nämndens beslut Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att det för den aktuella byggnaden med vald placering - oavsett om den används som ekonomibyggnad för skogsbruket eller för annat ändamål som t ex fritidshus eller jaktstuga - krävs bygglov och dispens från strandskyddet. Miljö- och byggnämnden konstaterade i beslut från att bygglov och strandskyddsdispens inte kan beviljas för en byggnad på den aktuella platsen. Eftersom byggnaden trots tidigare beslut i nämnden inte avlägsnats från platsen och bygglov och dispens inte sökts, fanns det fog för beslutet om föreläggande enligt 11 kap 20 PBL om rivning och bortforsling av byggnaden. Enligt plan- och bygglagen 2 kap 2 ska prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 4 får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet, och enligt 5 ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, jord, berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp, och möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar. Vidare ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Det aktuella området där byggnaden är placerad är i kommunens översiktsplan ÖP betecknat som område med stora värden för naturvård, och friluftsliv och är utlagt som ett sammanhängande strövområde. Området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv, och ingår i ett stort opåverkat område som är glest bebyggt utan sammanhängande bebyggelsegrupper. Enligt översiktsplanens rekommendation R6 för området, ska ny bebyggelse inte tillåtas, utom vad gäller för friluftslivets behov. Vid lämplighetsprövning inom sådana områden ska särskild hänsyn tas till naturvärdena på platsen. Tillkommande bebyggelse och anläggningar för friluftslivet får inte skada områdenas värden för naturvård. sid 3/4

15 sid- 4 - Sjön Torrgårdsvatten ingår i naturreservatet Svartedalen och är tillika ett Natura område. Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att en ny byggnad på platsen är olämplig med hänsyn till områdets naturvärden och stora värden för friluftslivet. Det orörda och opåverkade områdets karaktär kan skadas av ny tillkommande bebyggelse och byggnadens placering nära sjön riskerar att ha en avhållande verkan på allmänhetens fria tillträde till strövområdet. Byggnaden strider mot 2 kapitlet 2 och 4 PBL eftersom placeringen inte medför en god hushållning med markresurserna, och markens ianspråktagande för bebyggelse inte kan anses lämplig för ändamålet från allmän synpunkt. Vidare strider en byggnad på platsen mot 2 kap 5, eftersom möjligheterna att ordna vatten- och avloppsförsörjning på ett lämpligt sätt är begränsade liksom möjligheten att förebygga vattenföroreninger i den omedelbara närheten av Natura området Torrgårdsvatten där byggnaden är belägen. Förslaget Länsstyrelsen anger i sitt beslut att nämnden i sitt beslut, inte har redogjort för hur den nu vidtagna åtgärden strider emot reglerna i plan- och bygglagen. Efter ytterligare utredning bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det osannolikt att mark- och miljödomstolen skulle göra en annan bedömning än Länsstyrelsen, då det man prövar är kommunens beslut. Förvaltningen kommer att utreda den anmälda åtgärden enligt Miljöbalken då det är denna lagstiftning som är tillämplig i frågan. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden noterar informationen. Beslutet expedieras till Peter Ramhage sid 4/4

16 Tjänsteskrivelse Datum Dnr Dpl / HÄL Till miljö- och byggnämnden Remiss. Remissyttrande angående giftfri kommun Dnr 2013/0923 Sammanfattning Till miljö- och byggnadsnämnden har kommit begäran om yttrande gällande motion om en giftfri kommun. Förvaltningen har undersökt frågan och kan konstatera att ett nationellt handlingsprogram finns för en giftfri miljö i enlighet med motionens intention. Beslutsunderlag För beslutet fastställs följande handling: 1 Motion ang. giftfri kommun, dnr 13/ Förslag till yttrande Miljö- och byggnadsnämnden beslutar tillstyrka motion 2013/KS Motivering Miljö- och byggnadsnämnden bedömer det utifrån rådande förutsättningar vara svårt för kommunen att tillgodose motionärens fem ställda yrkanden. Det kräver ett stort arbete med tydliga avgränsningar. Där kemikalieinspektionens framtagna handlingsplan för en giftfri miljö är en god grund. Arbetet kräver resurser, såväl personella som ekonomiska, som idag saknas. Svar behöver fås på hur det är tänkt att arbetet ska genomföras i Lilla Edets kommun och vem/vilka som ska ansvara frågan. Ansvaret för en giftfri miljö ligger på verksamhetsutövaren som är skyldig att ta reda på den kunskap som krävs, enligt miljöbalken. Men det är även viktigt med ett ökat samarbete med upphandlingsenheten för en ökad kunskap när det gäller inköp av giftfria produkter. Angående punkten att genomföra en kartläggning av var i kommunen giftiga ämnen kan finnas är detta något som kräver stor kunskap och personalen ska inte förväntas sitta på all kunskap som fordras. Miljö- och byggnämnden instämmer med motionen om att flera åtgärder behöver vidtas för att nå en giftfri miljö. Flera kommuner har valt att fokusera på frågan just nu och flera har även valt att avgränsa sig till en giftfri och säker miljö för barnen på förskolan. Bedömningen är därför att det är en bra tid att jobba mer aktivt och öka takten på att få en giftfri vardag i Lilla Edets kommun. Ida Gisslander Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: samhällsbyggnadsförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/2

17 sid- 2 - Beslutet expedieras till Ida Gisslander Kommunstyrelsen sid 2/2

18 /KS ~ PJ!iljö-och t~uc~närnn~:~~n ~4nkom 2~'~3 '~~" ~ 9 Dnr ~1J ~ J Remiss Motion angående giftfri kommun. Ärendet överlämnas för yttrande till: Miljö- och Byggnämnden. Svar skall inkomma till kansliavdelningen senast den: 31 mars Var vänligen åberopa kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0306 Vänliga hälsningar Annika Mändlo ank 59514

19 2a~3~~o3bb-I ~ `tzo Till kommunfullmäktige ililla Edets kommun Zoi3-iz-o9 ~C~. ~tr ~,au~«~r ~«r `~ CEhJTERFARTIET Motion ang. giftfri kommun Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i såväl schampo som tandkräm. Kemikalier finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter och vattnet vi dricker. Vi måste kunna lita på att våra livsmedel är säkra, att textilier vi köper in till kommunen inte ska innehålla antimögelmedlet dimetylfumarat, att inte barnleksaker innehåller bisfenol A, att vattnet vi dricker är säkert eller att suddgummin i skolan innehåller ftalater och att vi i kommunens verksamheter inte vistas i en miljö där golvmattan innehåller gifter. Likaså att våra barn i våra förskolor leker i säkra lekmiljöer som inte har slipers, gamla däck eller gammal elektonik på lekplatser lekmiljöer. Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö. Regeringen har även presenterat en propositionen "På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken". Ipropositionen redovisar regeringen sin strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri mi jö. Strategin består av de åtta etappmål om farliga ämnen som regeringen tidigare har beslutat, de insatser som behövs för att nå etappmålen samt övriga insatser som behövs för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri mil ö och vägen mot en Giftfri vardag. Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss som bor i Lilla Edets kommun. Vi måste på alla plan arbeta för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen. Centerpartiet yrkar: att Lilla Edets kommun antar ett miljömål om att kommunen ska vara giftfri att Lilla Edets kornmun gör en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga ämnen kan finnas att Lilla Edets kommun, genom att anta miljömålet om att kommunen ska vara giftfri, gör sig av med giftiga ämnen i våra verksamheter

20 att Lilla Edets kommun ställer krav på giftfria produkter vid upphandling ex genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger att Lilla Edets kommun ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns i vår vardag IEtt hä,ttliart uat CENTERPARTIET Julia Färjhage (C) Paulina Svenungsson (C) Jörgen Andersson (C) Karin Hallhagen (C) Roy Beckman (C)

21 Tjänsteskrivelse Datum Dnr Dpl / FHB Till miljö- och byggnämnden TINGBERG 3:18. Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus. Dnr 2014/0059 Sökande: Charles Granström Adress: Tingberg 226, Lödöse Sammanfattning Tingberg 3:18 har en yta av ca 1,7 ha. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och en ladugård. Ansökan om förhandsbesked har inkommit för uppförande av ett nytt enbostadshus i anslutning till befintligt bostadshus på fastigheten. Den föreslagna tomtplatsen för det nya huset är redovisad till 1200 m². Enligt ÖP 2012 (översiktsplan) för Lilla Edets kommun är det aktuella området betecknat R1, samhällsområde som är område för utveckling eller bevarande i anslutning till befintliga tätorter, och där det råder stark efterfrågan på mark. Rekommendationen är därför att all ny bebyggelse ska prövas i detaljplan. Till ledning för fortsatt planering ska enligt ÖP fördjupad översiktsplan upprättas för varje tätortsområde. Arbete med fördjupning av översiktsplanen för Lödöse pågår. Det aktuella området är i fördjupningens samrådshandling utlagt som Utredningsområde - bostäder med gles landsbygdskaraktär. Mark- och exploateringsavdelningen har meddelat att det område där den aktuella fastigheten är belägen inte är aktuell för detaljplaneläggning förrän områden belägna närmare tågstationen är utbyggda. Det är heller inte aktuellt att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp till området. Vatten och avlopp måste därför lösas med enskild anläggning inom fastigheten. Lantmäteriet tillstyrker i sitt yttrande daterat att positivt förhandsbesked kan lämnas under förutsättning att en avstyckning inte försvårar en lämplig framtida planläggning av området samt att väg, vatten och avlopp kan lösas tillfredsställande. Avståndet från järnvägen, Norge/Vänerbanan till planerat bostadshus uppgår till drygt 200 meter. Trafikverket har i sitt yttrande rekommenderat att buller- och vibrationsberäkningar görs för att säkerställa att gällande riktvärden för buller och vibrationer kan uppfyllas. Vid oskärmade avstånd under 300 meter från järnvägen finns risk för att maximalnivån för uteplats överskrids. Riktvärdet för vibrationer i rum för sömn och vila är 0,4 mm/s vägd RMS. Förutsatt att gällande riktvärden för buller och vibrationer kan uppfyllas har Trafikverket inget att invända mot att positivt förhandsbesked lämnas. Pär Andersson Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: samhällsbyggnadsförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/2

22 sid- 2 - Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att risken för att olägenheter i form av vibrationer uppstår är liten på grund av markens beskaffenhet i området. Vidare görs bedömningen att riktvärdena för buller går att uppfylla om den nya bostadsbyggnaden utformas så att rum avsedda för sömn och vila placeras mot tyst eller ljuddämpad sida och att det finns möjlighet att anordna uteplats placerad och utformad med avskärmning mot sida där det finns risk för bullerstörningar. Sammantaget gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att tillkomsten av ett nytt enbostadshus i anslutning till befintligt enligt ansökan inte kommer att försvåra en lämplig framtida planläggning av området. Inte heller bedöms det finnas risk för människors hälsa och säkerhet genom tillkomsten av det nya huset. Förvaltningen tillstyrker därför att ett positivt förhandsbesked lämnas. Berörda grannar har haft möjlighet att yttra sig. Ingen granne har motsatt sig byggnadsförslaget. Beslutsunderlag Ansökan med situationsplan Yttranden från Trafikverket och Lantmäteriet ÖP 2012 Förslag till beslut 1. Positivt förhandsbesked lämnas med stöd av 2 kap 4, 5 plan- och bygglagen Enligt 9 kap 39 plan- och bygglagen, förenas förhandsbeskedet med villkor enligt nedan. 2. För förhandsbeskedet fastställs följande handlingar: a. Ansökan om förhandsbesked, dnr 14/59-1. b. Situationsplan, dnr 14/ Avgift för förhandsbeskedet fastställs till kronor. Upplysningar och villkor: Tillstånd enligt detta förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från det beslutet vunnit laga kraft. Förhandsbeskedet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbeten. Bostadsbyggnaden ska utformas och placeras så att riktvärdena för buller inte överskrids, (inomhus ekvivalentnivå 30 dba och maxnivå 45 dba nattetid, och utomhus vid fasad och uteplats ekvivalentnivå 55 dba och maxnivå 70 dba). Utförande diskuteras vid tekniska samrådet i samband med bygglovsprövningen. Vatten- och avloppsanläggning ska utföras enligt miljökontorets anvisningar och ansökan lämnas in till miljökontoret. Beslutet expedieras till Sökanden, Lantmäteriet Vänersborg, att. Per Rexon. Trafikverket Vägföreningen, c/o Timo Hakoneva, Tingberg 215, Lödöse Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar sid 2/2

23 r,~.~. ~~arr~~:r~ i Sökande Person-/Företagsnamn ~,,. ~,~ / I ~'~W Utdelningsadress. ~ ~ ~~ Postnummer ~ Skickas till Lilla Edets kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Lilla Edet Kontaktperson i Telefonnummer p E-postadress ~ Person-/ rganisationsnummer ~ ~ j ~A -' ' Postort m~ ~ l Fastighet Fastighetsbeteckning, ~ ~p ~ Fastighetsägare t ~i~" ~~~ ~ ~ l y,~j ~' /'~ IV ~''L, ~sq ~ ~ ~,~ Fastighetens adress ~ ~ ~ ~', _ ~ ~ Fastighetstyp Postnummer ~ Postort +~d ~ ~ Fnfam~jsbostad ~ Tvåfam~7jsbostad ~ Fritidsbostad Lokal Annan bostad: ByggnadsareaBoarea Uppskattad sammazilagd produktionskostnad inklusive moms (kronor) Uppgifter om planerad byggnad Tomtens beskaffenhet Befintlig fastighet Placerad nybyggnad ~Ti7ltänlct avstyckning (fastighetsarea) ca mz:, ~~~~ Z' En våning utan inredd vind En våning med inredd vind Två våningar Takvinkel, grader Källare ~Souterrängvåuiug Annat: Vatten och avlopp vatten Enslod vaitentåkt Gemensam vattentäkt Samfällig vattentäkt gomsmal anshztning A~iopP Enskild avloppsanläggning Samfällig avloppsanläggnnig Annat system för vattear och avlopp Getensam avloppsanläggning Koinnnu~al avloppsanläggning Ovriga upplysningar (t ex eventuella yttranden) Lilla Eders kommun Besöksadress: Jåmvägsgatan 12 Tel: E-post: Lilla Edet Interner: wv~~.lillaedet.se FaY: sid 1/2

24 sid- 2 - Till ansökan bifogas l Situationsplan Annan bilaga: Allmänt om förhandsbesked Ett beslut om förhandsbesked innebär att miljö- och byggnämnden prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Miljö- och byggnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglovs som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Åtgärden iar inte påbörj as innan bygglov föreligger. Avgift för ansökan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige Ovanstående personuppgifter kominer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL) Datum Ort Underskrift ~~,~,m+ ~/'~ Namnförtydligande ~~ Å~ [L.^ Sid 2/2

25 -_~~,,,1,. E _ ~ fin. ~ --- -~ ~ `: ~..- i ~ ~-? ~,_ i f ', ~ ---~-- ~ 25 ~ t,,, _ --- _ - ~ -- _~~,,~ ~~ i \ ;%, ~, ~~-- ~;.~~11 ~, 1`' ~v 4~ t ~. ~'t i~!~ ~ Z 11 ~. -1 ~ V ~. ~ ~~1~ ~ ~~, ~1 i (1 ~.~~ ~,. ~~, ~ ~E i..-. i~`` ~~ D 3~ ~ ~ ~,i ~' '_ 1 i

26 Ärendet Buller Innan nya bostadshus byggs i närheten av en järnväg rekommenderar Trafikverket att bullerberäkningar görs för att säkerställa att gällande riktvärden för buller uppfylls. Vid oskärmade avstånd under 300 meter från Norge/Vänerbanan kan det finnas risk att maxnivån för uteplats överskrids men om topografin eller byggnader skärmar av är risken däremot liten. För att åstadkomma en god boendemiljö bör rum avsedda för sömn och vila placeras mot tyst eller Ijuddämpad sida, så att det går att sova ostört med öppet fönster. Även uteplats Ican med fördel förläggas på tyst eller Ijuddämpad sida. Kommunen önskar Trafikverkets synpunkter i ärendet. En avstyckning av fastigheten avses bli genomförd. Förhandsbeskedet avser uppförande av bostadshus på den tillkommande fastigheten. Avstånd mellan tillkommande byggnad och Norge/Vänerbanan uppgår till ca 200 meter. Godståg Snabbtåg Motorvagnståg Lokdragna persontåg Tillåten hastighet 100 km/h 200 km/h 200 km/h 160 km/h Från: MiljoTeknik Till: Kommunen Ämne: SV: Trafikverkets yttrande avseende Förhandsbesked Tingberg 3-18 Lilla Edets kommun Maxlängd 650m 110m 160m 180m Medellängd 400m 110m 100m 150m Antal tåg Från: Brembecic Rebecca, SVÄbv Skickat: den 14 februari :16 Till: Kopia: Diariet Göteborg Ämne: Trafikverkets yttrande avseende Förhandsbesked Tingberg 3-18 Lilla Edets kommun Bullerberäkningar ska utgå ifrån framtida trafikering enligt nedanstående tabell: Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, Tingberg 3:18 Elisabeth Thim Gustafsson Trafikverkets synpunkter

27 Vibrationer Riktvärdet för vibrationer i rum för sömn och vila är 0,4 mm/s vägd RMS. Att låta genomföra en vibrationsmätning brukar vara ett bra sätt för att säkerställa att riktvärdet går att klara. Förekomst av lösa jordlager som sand och lera brukar även kunna vara en indikator på att vibrationsproblematiken bör uppmärksammas särskilt. För närmare information om vibrationer från järnväg se gärna skriften "Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik, Riktlinjer och tillämpning, dnr S024235/SA60". Sammantagen bedömning Innan nya bostadshus tillåts nära enväg ellerjärnväg behöver det säkerställas att det är möjligt att tillskapa en god boendemiljö med hänsyn till förekomsten av trafikbuller och vibrationer från järnvägen. Förutsatt att gällande riktvärden för buller och vibrationer kan uppfyllas har Trafikverket inget att invända mot att positivt förhandsbesked lämnas. Med vänlig hälsning Rebecca Brembeck Samhällsplanerare rebecca. brembeckca~trafikverket.se Direkt: Trafikverket Göteborg Besöksadress: Kruthusgatan 17 Telefon: Till diariet: Arendet med dnr 2014/5842 kan avslutas med undertecknad som handläggare Ärendet har beretts av Olof Franzen, resursstöd Samhälle

28 Pär Andersson Från: Rexon Per Skickat: den 27 januari :34 Tili: Pär Andersson Kopia: Hecktor Linus Ämne: SV: Remiss - Ansökan om FHB pa Tingberg 3:18 i Lilla Edets kommun Bifogade filer: Karta_ pdf - Ådobe Reader.pdf; pdf; pdf Hej Pär! Lantmäteriet torde för sin del inte ha några erinringar för ett positivt förhandsbesked och avstyckning av en tomt om ca 1200 kvm. Väg, vatten o avlopp borde vara läsbart. I och med att den tilltänkta byggnation ligger anslutning till område där kommunen förvärvat fastigheter så måste dock lantmäteriet,om en avstyckning blir aktuell,samråda rned kommunen så att kommunen inte skulle hävda att en avstyckning skulle försvåra en kommande/pågående planläggning av området. Hälsningar Per Rexon Lantmätare Lantmäteriet, Division Fastighetsbildning, Region Väst Residensgatan Vänersborg Tel: , mob E-post: per.rexonccilim.se Från: Pär Andersson Skickat: den 27 januari :54 Till: Rexon Per Ämne: Remiss - Ansökan om FHB på Tingberg 3:18 i Lilla Edets kommun Hej Per! Vi har fått in en ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten Tingberg 3:18. Hur ser du på möjligheten att stycka av en tomt för ett bostadshus? Bifogas: Ansökan och kartor i bifogade pdf-filer. Pär Andersson Byggnadsinspektör Samhällsbyggnadsförvaltningen Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Postadress: Lilla Edets kommun, Lilla Edet Telefon: , direkt: e-post: par.anderssonca.lillaedet.se

29

30

31

32 Tjänsteskrivelse Datum Dnr Dpl / FHB Till miljö- och byggnämnden BÄSTORP 1:35. Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus och stallbyggnad. Dnr 2014/0035 Sammanfattning Bästorp 1:35 har en sammanlagd areal om ca 5700 m². Den har tillkommit vid en jordavsöndring år 1925 och är inte lämplighetsprövad för något speciellt ändamål av Lantmäteriet eller någon annan myndighet. Den är dock schablonmässigt taxerad som obebyggd småhusenhet. Fastigheten som är belägen på ömse sidor om allmän väg 1993 utgörs av ett skogsklätt bergsparti väster om vägen och en åkerlapp delvis bevuxen med lövträd och lövsly på den östra sidan av vägen. Ansökan om förhandsbesked har inkommit för uppförande av ett enbostadshus med en mindre stallbyggnad på den del av fastigheten som ligger öster om vägen. Enligt ÖP 2012 (översiktsplan) för Lilla Edets kommun är det aktuella området betecknat R - Område med endast generella rekommendationer. I förklaringen står bl.a. följande: Områdena utgörs av de delar av kommunens landsbygdsområde där starka konkurrerande intressen ej föreligger. Enstaka bostäder får tillkomma efter lämplighetsbedömning. Tomten har en bredd på ca. 30 meter och är på tre sidor omgiven av jordbruksmark med pågående jordbruksverksamhet, och gränsar åt väster mot väg Fastigheten gränsar i öster till en 400 kv högspänningsledning. Gränsvärden för allmänhetens exponering av elektromagnetiska fält saknas. I ÖP 2012 finns rekommendationen att kommunen ska tillämpa Strålsäkerhetsmyndighetens och Socialstyrelsens råd om att försiktighetsprincipen ska tillämpas i samband med detaljplaneläggning och nybyggande. I närheten av befintlig eller planerad 400 kvledning bör nya byggnader där människor vistas varaktigt enligt ÖP därför placeras minst 130 meter från 400 kv- ledning så att eventuella risker för strålning undviks. Detta avstånd rekommenderas också av Svenska kraftnät. Lantmäteriet tillstyrker i sitt yttrande daterat att positivt förhandsbesked kan lämnas under förutsättning att en ny utfart till allmän väg godkänns av Trafikverket samt att byggnaderna förläggs till ena sidan om vägen. Trafikverket har i sitt yttrande förordat att siktsträckan vid utfarten till väg 1993 ska vara 170 meter åt båda hållen för att god standard skall uppnås. Trafikverket rekommenderar vidare att bullerberäkningar görs för att säkerställa att gällande riktvärden för buller uppfylls. Pär Andersson Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: samhällsbyggnadsförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/2

33 sid- 2 - Enligt trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) är väg 1993 en tertiär länsväg där trafiken är uppmätt till 718 fordon per årsmedeldygn och andelen tung trafik ca 6%. Med den ringa trafikmängden blir det maxvärdena för buller som blir utslagsgivande. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att riktvärdena för maximal bullernivå inte kan uppfyllas om huset placeras så nära vägen som redovisas i ansökan. En lämpligare placering av bostadshuset är med hänsyn tillvägen, terrängförhållanden och tomtens beskaffenhet längre bort från vägen österut på tomten. Ju längre österut på tomten som huset placeras, ju närmare kommer det att ligga högspänningsledningen. Avståndet mellan bostadshus och ledning kan komma att bli meter. Detta är kortare än de 130 meter vilket är det minsta skyddsavstånd som rekommenderas, och strålningsnivåerna från ledningen riskerar att då bli för höga. Sammantaget gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att tomtplatsen inte är lämplig som bostadstomt eller för ett bostadshus med stall på det sätt som avses i ansökan. Det finns risk för att kraven i 2 kap PBL om att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och möjligheterna att förebygga bullerstörningar inte kan uppfyllas. Det är också tveksamt om tomtplatsen ur allmän synpunkt är lämplig för bostadsbebyggelse med hänsyn till tomtens ringa bredd och omgivningarnas karaktär med aktivt jordbruk vid tomtgränsen. Förvaltningen avstyrker därför att positivt förhandsbesked lämnas. Beslutsunderlag Ansökan ÖP 2012 Förslag till beslut 1. Med stöd av 2 kap 2, 4, 5 punkterna 1och 4 plan- och bygglagen avslås ansökan om förhandsbesked. 2. Avgift för förhandsbeskedet fastställs till kronor. Beslutsmotivering Tomtplatsen är ur allmän synpunkt olämplig för en bostad eller för ett bostadshus med stall på det sätt som avses i ansökan, med hänsyn taget till tomtens ringa bredd och omgivningarnas karaktär med aktivt jordbruk vid tomtgränsen. Avståndet från högspänningsledningen (400 kv) kommer att kraftigt understiga det i ÖP 2012 rekommenderade avståndet på 130 meter, och det finns därför risk för höga strålningsnivåer vid en ny bostad. Det finns också risk för att en ny bostad blir bullerstörd om riktvärdena för högsta bullernivå utomhus inte kan uppfyllas. Kraven i 2 kap PBL om att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och möjligheterna att förebygga bullerstörningar kan inte uppfyllas. Beslutet expedieras till Sökanden, skickas med mottagningsbevis och besvärshänvisning. Lantmäteriet, Vänersborg, att. Per Rexon. Trafikverket Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. sid 2/2

34 ~r~,a- ~~.a..ti r~ t 6' F.r I ~ f.~ ~ l~ ~ ~ E Ansökan om förhandsbesked f ~~~~ ~ ~ ~J I"1 ~ iv Sökande ~ ~ ~' "' Skickas till Lilla Edets kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Lilla Edet Person-/Företagsnamn, y ~ Person-/Organisationsnummer `~; 9: ~ ~ d:'~ "~f ~,s'~."s 4 ij f l t t, r t',a 'y ~.~ i Z'a I ~ ~.. ~ ~ ~~ ~m Ut elningsadress ~, Postnummer Postort.~ a.~;1 ~ a ~,~~~r ontaktperson Telefonnummer E-postadress ~ Fastighet ~ ~ Fastighetsbeteckning ~ Fasti tså re Fastighetens adress, o Pos ummer Postort Fastighetstyp Enfam~jsbostad Tvåfam~jsbostad Fritidsbostad Lokal ~Anuan bostad: Byggnadsarea/Boarea Uppskattad sammanlagd produktionskostnad inklusive moms (kronor) Uppgifter om planerad byggnad Tomtens beskaffenhet,.o-- ~Befintlig fastighet Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) ca m2:.~c~(~ Planerad nybyggnad En vånnig utan inredd vind En våning med inredd vind ~ Två ~ånmgar ~ Takvinkel, grader Källare ~Souterrängvånnig ~Arn~at: ~~~~'~~~ ~' ~L/~ Vatten och avlopp Ensk7d vattentäkt ~ Gemensam vattentäkt ~ Satnfillig vattentäkt ~ Kommunal anslutning Enskild avloppsanläggning Samfällig avloppsanläggning Annat system för vatten och avlopp Gemensam avloppsanläggning ~Komrnunal avloppsanläggning Övriga upplysningar (t ex eventuella yttranden) ~.,._. ~ f Lilla Edets kommun Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: E-post: Lilla Edet Intemet: Fem: sid 1/2

35 sid- 2 Till ansökan bifogas Situationsplan Annan bilaga: Allmänt om förhandsbesked Ett beslut om förhandsbesked innebär att miljö- och byggnämnden prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Miljö- och byggnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglovs som görs inom två år från dagen fdr beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Åtgärden iar inte påbörjas innan bygglov föreligger. Avgift för ansökan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL) Datum d Ort Underskrift ~ Namnfil dligande sid 2J2

36

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

DOM 2015-06-16 Stockholm

DOM 2015-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2015-06-16 Stockholm Mål nr M 11808-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-03 i mål nr M 646-14, se

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer