Kallelse Miljö- och byggnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Miljö- och byggnämnden"

Transkript

1 Miljö- och byggnämnden sammanträder Kallelse Miljö- och byggnämnden Tisdagen den 1 april 2014, kl i Elfkungen Ärenden Föredraganden 1 Val av justerare 2 Tillkomna och utgående ärenden 3 Skrivelse från Laxfiskeklubben om att använda arrendet till åtgärder på Inlandsön Mikael Asplund Dnr 2014/ SVENSERÖD 1:1. Överklagande av länsstyrelsens beslut gällande olovligt uppförd byggnation Peter Ramhage Dnr 2012/ Remissyttrande angående giftfri kommun Ida Gisslander Dnr 2013/ TINGBERG 3:18. Ansökan om förhandsbesked för upp förande av enbostadshus. Dnr 2014/ BÄSTORP 1:35. Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och stallbyggnad. Dnr 2014/0035 Pär Andersson Pär Andersson 8 Anmälan om inkomna skrivelser 9 Delegeringsbeslut

2 Tjänsteskrivelse Datum Dnr Dpl / FISK Till miljö- och byggnämnden Skrivelse från Laxfiskeklubben om att använda arrendet till åtgärder på Inlandsön Dnr 2014/0234 Sammanfattning Rätten till fiske i anslutning till Kraftverket ägs av Sjöfartsverket ¼, Vattenfall ¼ och Lilla Edets kommun 2/4. Tillsammans har vi då Lilla Edets fiskevårdsområde. Själva fisket arrenderas av Laxfiskeklubben. Arrendet uppgår till 15% eller max kr/år. Arrendet har under senare år finansierat lån tagna för trappan från bron ner till Inlandsön. (Gamla gångvägen bakom fabriken stängdes). När fabriken nu är borta har det medfört att belysningen tagits bort. Klubben önskar därför att arrendet ska användas för att ordna ny belysning samt säkrare fiskeplatser vid den södra delen av ön. Sjöfartsverket har uttryckt viss tveksamhet till att använda arrendet på detta sätt. Ett möte ska hållas 7/4 för att behandla fiskevårdsområdets angelägenheter och även frågan om arrendets användning. Beslutsunderlag Skrivelse från laxfiskeklubben samt nu gällande avtal Finansiering Utebliven arrendeavgift Förslag till beslut Arrendet för 2014 kan användas för att ordna belysning förutsatt att övriga intressenter samtycker. För att framledes få använda arrendemedlen bör förslag tas fram till åtgärder som antingen har fiskevårdsfokus eller på åtgärder som gör Inlandsön mer tillgänglig som rekreationsområde. Beslutet expedieras till Mikael Asplund Mikael Asplund Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: samhällsbyggnadsförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/2

3 ~,s ~,G ~_ E~arrarr~~~s~~~~~~l~~r~ - -- ~~ Sida ~ ~2) UTVECKLING AV INLANDSÖN Laxfiskekommitten Lilla Edets Fiskevårdsområdesförening c/o Miljö- och Byggförvaltningen Lilla Edets kommun Lilla Edet BAKGRUND Sportfiskeklubben Laxen har alltsedan 1983 på uppdrag av Lilla Edets Fiskevårdsområdesförening skött och administrerat laxfisket nedströms Lilla Edets kraftstation. SFK Laxen är medlem i Ale/Lilla Edet turistorganisation och laxfisket är betydelsefullt för turismen i kommunen. Vi har ett av norra Europas bästa laxvatten med fina rekreationsmöjligheter i tätortsnära miljö. Med anledning av den förändring som nedläggningen av Inlands kartongbruk medför, uppstår behov av investeringar för att säkra framtiden för Lilla Edets Laxfiske på kort och lång sikt. Sjöfartsverket som är markägare har i flera sammanhang uttalat sig positivt till att utveckla laxfisket på Inlandsön. ÅTGÄRDER PÅ KORT SIKT och med att planket längs med östra stranden rivs som ett led i avvecklingen av bruket, tappar vi all belysning på ön. Då våra fiskande gäster vistas i en relativt farlig miljö nära strömmande vatten är det nödvändigt att ersätta belysningen med nya armaturer på stolpar. Vi behöver också gjuta fler betongfundament så att man kan bedriva fiske på ett säkert sätt. Vi kommer att skapa ett utökat flugfiske på den nedre delen av Inlandsön p.g.a. att revision av turbin 4 pågår under hela säsongen 2014 (April-September) detta ger en förändring av strömförhållanden, vilket kräver iordningställande av ny fiskeplats för flugfiske då det är en betydande del för vår inkomst. Åtgärder enligt ovan bedöms kosta ca 250 OOOkr. ÅTGÄRDER PÅ LÅNG SIKT Vi ser goda möjligheter att utöka den lekbotten som anlagts år 2003 genom utläggning av lekgrus i viken mot öster på södra delen av Inlandsön. Man kan även tänka sig andra turismbefrämjande åtgärder i samarbete med annan part.

4 Sida 2 ~2~ FINANSIERING Enligt befintligt avtal om nyttjanderättsupplåtelse mellan Lilla Edets kommun och Vattenfall som upprättades i samband med investeringen i trapptornet år 2007 har arrendekostnad kvittats mot ränta och amortering på det lån som SFK Laxen tog till ett belopp av kr för att säkra investeringen. I dagsläget har detta lån slutamorterats och härmed återgår man per automatik till det arrendeförhållande som rådde dessförinnan, dvs årligt arrende max 40 OOOkr till Fiskevå rdsom rådesfören ingen. Vårt förslag för att kunna säkerställa och utveckla laxfisket på Inlandsön, är att SFK Laxen tecknar ett nytt avtal underår 2014 med Lilla Edets fiskeområdesförening, med motsvarande avtalskonstruktion, att använda rubricerad arrendeavgift för att finansiera ett nytt investeringslån på 250 OOOkr. Med förhoppning om snar lösning inför kommande säsong SFK Laxen genom m ", ~Öwe Andersson Kassör

5 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FISKE AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FISKE; NYTTJANDERÄTTSUPPLÅTELSE Parter Upplåtare: Lilla Edets Fiskevårdsområdesförening C/o Samhällsbyggnadsförvaltningen Lilla Edets kommun LILLA EDET Nyttjanderättshavare: SFK Laxen Box LILLA EDET Bakgrund Lilla Edets kommun och Vattenfall har gemensamt via Lilla Edets Fiskevårdsområdesförening sedan år 1985 upplåtit fisket nedströms kraftstationen till Sportfiskarna och SFK Laxen i Lilla Edet. Sedan år 2000 har avtal träffats direkt med SFK Laxen. Det är numera utrett att även Sjöfartsverket är medlem i Lilla Edets fiskevårdsområdesförening såsom ägare av fastigheten Kanalområdet 1:1. Eftersom denna del av Sjöfartsverkets verksamhet tidigare var del av Statens Vattenfallsverk förbisågs detta vid bolagiseringen av Vattenfallsverket. Upplåtelsens 1. omfattning Upplåtelsen omfattar rätten till sportfiske inom delar av fastigheterna Kanalområdet 1:1 (tidigare Ströms Vattenrätt 1:1), ägare Staten genom Sjöfartsverket, Edet 2:22 (f.d. stg 988), ägare Lilla Edets kommun och Länsan 1 (tidigare Edet 2:46 och dessförinnan stg 204), ägare Vattenfall AB, vilka ingår i Lilla Edets fiskevårdsområde enligt bifogade karta. Upplåtelsetid 2. Upplåtelsetiden är från och med 1 januari december 2011 och förlängs därefter varje årsskifte i perioder om tre år om inte uppsägning sker senast 12 månader före utgången av sådan treårsperiod. Avgift 3. För upplåtelsen enligt detta avtal skall nyttjanderättshavaren till fiskevårdsområdesföreningen erlägga trettio (30) procent av bruttointäkterna exkl. mervärdesskatt dock max :- (fyrtiotusen kronor) på försäljningen av de fiskekort som säljs av nyttjanderättshavaren under varje kalenderår. Avgiften skall erläggas årligen till Fiskevårdsområdesföreningen senast den 1 mars för den upplåtelseperiod som avslutats den siste december LILLA EDETS FISKEVÅRDSOMRÅDESF(SRENING Sid 1 av 6

6 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FISKE föregående år. Avgiften betalas enligt följande: 2/4 (två fjärdedelar) till Lilla Edets kommun, 1/4 (en färdedel) till Vattenfall och 1/4 (en fjärdedel) till Sjöfartsverket om inte annat anges av upplåtaren. Nyttjanderättshavaren har rätt att utnyttja 15% av den årliga bruttointäkten enligt ovan för underhåll och drift av l~fiskestugan samt service och information till fiskekortsköpare och allmänhet. Laxfiskestugan skall härvid hållas tillgänglig under dagtid för fiskekortsköpare vid laxfisket Investeringar, 4. underhåll och Investeringar, underhåll och iiskevårdsåtgärder skall utföras av fiskevård nyttjanderättshavaren iden omfattning som beslutas i samråd med upplåtaren i den s.k. laxfiskekommitten enligt pkt 12. Nyttjanderättshavaren skall svara för god fiskevård i de upplåtna vattnen samt bidra och medverka till fiskevårdande åtgärder även i övriga delar av Göta älv med biflöden för att gynna den naturliga reproduktionen av lax och havsöring i dessa vatten. Förslag till fiskevårdsplan över fiske och fiskevård för upplåtelseområdet skall före varje årsskifte redovisas till fiskevårdsområdesföreningen. Fiskevårdsplanen skall vara en rullande treårsplan och bl.a. innehålla uppgifter om fiskets vård och bedrivande under den kommande treårsperioden inkl. planerade investeringar samt en utvärdering av föregående års fiskevårdsplan. I de fall då fiskevårdande åtgärder kräver myndighets tillstånd har nyttjanderättshavaren att införskaffa sådant tillstånd. Upplåtelse till 5. allmänheten Nyttjanderättshavaren är skyldiga att upplåta fiske till allmänheten. Nyttjanderättshavaren har dock rätt att för egen del disponera den på bifogade karta markerade klubbsträckan. I övrigt gäller att fiske ej får upplåtas till allmänheten i av myndigheter angivna fiskeförbudsområden. Fiskebestämmelser 6. Nyttjanderättshavaren har att framlägga förslag till regler för det fiske som nyttjanderättshavaren upplåter till enskilda att utöva genom försäljning av fiskekort. Lilla Edets fiskevårdsområdesförening fastställer gemensamt med nyttjanderättshavaren dessa regler. Allt fiske från land skall ske i samråd med resp strandrättsägare. Nyttjanderättshavaren får ej själva vidtaga och skall medverka till att fiskekortsinnehavare ej vidtager: ~ Åtgärder som stör eller hindrar övrigt friluftsliv inom det upplåtna området. Åtgärder som hindrar eller stör kommunens, Vattenfalls eller Sjöfartsverkets vid varje särskilt tillfälle pågående verksamhet. LILLA EDETS FISKEVÅRDSOMRÅDESFbRENING Sid2av6

7 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FISKE Åtgärder som stör eller hindrar kanaltrafiken eller elproduktionen. Fiskeförbuds- 7. zon Inom markerad fiskeförbudszon på den bilagda kartan får inget fiske bedrivas utan särskilt tillstånd Detta område utgör således fiskeförbudsområde. Gräns för förbudszonen, tvåhundra meter nedströms och etthundra meter uppströms kraftverksdammen, märks ut på platsen genom Vattenfalls försorg. Inom fiskeförbudszonen får dock flugfiske bedrivas, enligt dom från miljödomstolen i Vänersborg (mål nr M3-99), på en c:a 70 m lång sträcka på den östra stranden enl markering på kartbilaga. Även gränserna för flugiiskesträckan skall märkas ut genom Vattenfalls försorg. Tillsyn 8. Intrång i fiske Tillsynen över fisket skall utövas av fisketillsyningsmän. Detta sker genom nyttjanderättshavaren försorg. Nyttjanderättshavaren förbinder sig att medverka till att olovlig och olaga fiske beivras samt medges rätt att i förekommande fall göra åtalsanmälan samt föra ansvars- och skadeståndstalan vid intrång i fisket. Egendomsför- 9. hållandes Fasta anläggningar och anordningar, inventarier, båtar och annat lösöre tillhör nyttjanderättshavaren under upplåtelseperioden. Nyttjanderättshavaren skall tillse att dessa anläggningar och anordningar sköts och underhålls. Om avtalet upphör skall en fördelning av samtliga anläggningar och lösöre göras mellan nyttjanderättshavaren och upplåtaren. Nyttjanderättshavaren skall föra en aktuell inventarieförteckning där det anges hur uppdelningen skall göras. Principen för uppdelningen ska vara att anläggningar, anordningar och lösöre som behövs för att nyttjanderättshavaren ska kunna fortsatta med sin ursprungliga klubbverksamhet ska vara kvar i dess ägo och övriga anläggningar, anordningar och lösöre skall utan kostnad överlåtas till upplåtaren. Alla investeringar ska godkännas i laxfiskekommitten och därvid skall även anges om det är upplåtarens eller nyttjanderättshavarens egendom vid ett eventuellt frånträde av avtalet. Försäljning av inventarier, båtar eller lösöre under pågående avtalsperiod skall räknas som intäkt i la~cfiskets räkenskaper. Sakägare 10. De genom detta avtal erhållna fiskerätterna berättigar ej nyttjanderättshavaren att föra talan eller erhålla ersättning som sakägare vid eventuellt vattenmål berörande Göta älv eller biflöden. Information 11. Nyttjanderättshavaren har rätt att informera allmänheten om fiskeverksamheten. Eventuella skyltar och anslag iar ej sättas upp utan LILLA EDETS FISKEVÅRDSOMRÅDESFiSRENING Sid3av6

8 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FISKE vederbörliga tillstånd och samråd med berörd fastighetsägare. Vattenfall, Sjöfartsverket och kommunen förbehåller sig rätt bedriva egen informationsverksamhet vad gäller fiskeverksamheten ililla Edet. På de fiskekort som säljs skall anges att upplåtelsen av fisket sker i samarbete med Vattenfall, Sjöfartsverket och Lilla Edets kommun. Samråd 12. Redovisning Nyttjanderättshavaren skall senast den 1 mars årligen till fiskevårdsområdesföreningen lämna skriftlig rapport över hur mycket fisk och av vilken sort beträffande lax och öring, som under föregående år tagits upp. Det åligger nyttjanderättshavaren att föra räkenskaper över verksamheten. Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse skall senast den 1 mars årligen inlämnas till fiskevårdsområdesföreningen över föregående års fiske. Dessutom skall före varje årsskifte till fiskevårdsområdesföreningen redovisas en budget för det kommande verksamhetsåret. All planering av fisket (fiskevårdsåtgärder, fiskeregler, priser på fiskekort m m) skall ske gemensamt med fiskevårdsområdesföreningen i en s k laxfiskekommitte där SFK Laxen utser två ledamöter och där Vattenfall, Sjöfartsverket och Lilla Edets kommun utser varsin ledamot. Dessutom har respektive part rätt att adjungera ledamöter. Sammankallande i kornmitten är nyttjanderättshavaren. Upplåtarens fiske 13. Fiskevårdsområdesföreningen förbehåller sig rätt att utan kostnad och utan minskning av ersättningarna enligt p 3 dels dels dels bedriva egen fångst av avelsfisk inom upplåtelseområdet utföra provfiske eller annat fiske i fiskevårdande syfte inom upplåtelseområdet, och erhålla åtta (8) årskort per kalenderår att användas för sportfiske inom upplåtelseområdet. Detta fiske skall bokas och -med undantag för fiskekortsavgiften - i övrigt ske efter samma regler som gäller för den fiskekortsköpande allmänheten: Ansvar 14. Fiskevårdsområdesföreningen frånsäger sig med detta avtal allt ansvar för skador, som kan åsamkas nyttjanderättshavaren, materiel, personal eller fiskekortsinnehavare eller hans materiel i samband med bedrivande av fiske inom det upplåtna området. Detta gäller dock inte om upplåtaren är skadevållande eller om skadan inträffar vid fiske enligt pkt 13 ovan. LILLA EDETS FISKEVåRDSOMI2ÅDESFÖRENING Sid 4 av 6

9 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FISKE Överlåtelse 15. Detta avtal får ej överlåtas. Samarbetsavtal med annan organisation eller klubb skall godkännas av fiskevårdsområdesföreningen. Inskrivning 16. Nyttjanderättshavaren förbinder sig att ej söka inskrivning av detta avtal i berörda fastigheter. Avtalsbrott 17. Om nyttjanderättshavarna ej iakttager i avtalet stadgade villkor eller missbrukar fiskerätten är upplåtaren berättigad att säga upp avtalet med omedelbar verkan. På samma sätt äger nyttjanderättshavaren frånträda avtalet om upplåtaren inte följer bestämmelserna däri. Detta avtal har upprättats i två exemplar och utväxlats mellan parterna. Lilla Edet den 2 maj 2007 Lilla Edet den 2 maj 2007 LILLA EDETS KEVÅRDS OMRÅDESFÖRENING ( pplåtare) SFK LAXEN (N 'ande ättshavaren) i Börge Ahlgvist Ordf Lilla Edets fvo Leif Olsson Ordf SFK Laxen Till avtalet bifogas en karta över fiskevårdsområdet med gränser för fiskeförbudsområde och flugiiskesträcka. LILLA EDETS FISKEV~RDSOMRåDESFÖRENING Sid5av6

10 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FISKE KARTA TILLHÖRANDE AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FISKE - ~C.44 -.~~ ~~ Övre gräns för Lilla Edets // S ~ ~ :' :,~:t fiskevårdsområde ~.:~ v am n ~ ~ :~':~~ ~~.. ttet I, ~ ~ ;' h Z. ~:ae ' : Fiskeförbuds / Al område.%/, ~ i:~~ ' ~,~. t~ _ ti~f~ ~,-. ' C z /~ ~~ Lz ~' ~ ~ AL ~ ~ i. a ~3,~ :~ / - ~ ~, 3 J~, DEN, z `~" ~ ~~ - u '" ~~ P pp er ru ~ ~. ~ ''~ `,~ L~ r~ 7 ~ ae ' '~ ~ GKU ~ _ der ~3 Z'' Gräns för "~` I a Flugfiskesträcka T ~~ ~ -- iiskeförbudszon % ' ~~ -, - ~,\ _ ~ - - ~r ~ r ~~ '' ~~ a /3~.~o!~ KANALOMRADE"f E e - 2;, --~a. :80 ~ 8 ~ ' ' z ~ 31 3:10 (,', ~ -- - ~ ~ e ~ 3 ~! ~ 'Y 7~ 3F 1 ~ 6 A a 1 ~e + a / i t ~i ~ ~, Sl~OLA '4 0 ~ ~7 Klubbfiskesträcka 1Y0 ~'~ t E 1 ~ OSt a ~Ä.~, ~ _ ~,go,.,~, ~ ~., ~, 4., ;' I NG; 'i ~ I ~ ` 4 r ~ ~ i ~~ ~~ r ~ ~ ~ ~ I~ ~ ~ ` ~,~~ ~. ~ Nedre gräns för Lilla ~ ~ ~ ~ ~~ ~- ~,~ I - y Edets fiskevårdsområde - ~ Flaxerna `. ". t~.. ~ti - ~.~.~ ~,~ - -..~ r RVHÖK ~s ' ~6 ~ 1 '~6 ~I ' ~ ~P G Off 70 /d6 3~ ~~~ /'\`, Rit Fiskeförbudszonen nedströms kraftverksdammen preciseras till området norr om en rät linje mellan punkten x=45835, y=48023 på östra stranden och punkten x=45984, y=47803 på den västra starnden. Inom fiskeförbudszonen får flugfiske bedrivas på en sträcka enl kartan med en övre gräns vid punkten x=45942, y=48008 till nedre gänsen vid punkten x=45883, y= (Samtliga koordinater för punkterna enl ovan är angivna i system Lilla Edet 7,5 gon V 64:0 och märks ut i terrängen på lämpligt sätt av Vattenfall). LILLA EDETS FISKEVÅRDSOMFtÅDESFÖRENING Sid6av6

11 Parter: TILLÄGGSAVTAL till "Avtal om upplåtelse av fiske; nyttjanderättsupplåtelse" Upplåtare Lilla Edets Fiskevårdsområdesförening C/o Samhällsbyggnadsförvaltningen Lilla Edets kommun Lilla Edet Nyttjanderättshavare SFK Laxen Box Lilla Edet Parterna har denna dag (Avtalsdagen) överenskommit att punkten 3, "Avgift", i rubricerat avtal, som upprättats samtidigt med detta tilläggsavtal, under tiden från Avtalsdagen till dess att Upplåtaren bestäininer annat skall ha följande tillägg: I samband med att dammsäkerhetsåtgärder vidtas vid kraftstationen i Lilla Edet kommer den gångpassage, som hittills använts för att komma till laxfisket på Inlandsön, inte längre att kunna användas. För att ersätta. denna gångpassage kommer istället ett trapptorn att byggas från Lilla Edet-bron och leda ned till fiskeplatserna. Kostnaderna för trapptornet uppgår till ca sjuhundraåttiotusen ( ) kronor. Vattenfall, Inlands AB (Knauf Danogips), Dammprojekt Lilla Edet (Vattenfall och Sjöfartsverket) och Lilla Edets kommun bidrar tillsammans med SFK Laxen till finansieringen av trapptornet men SFK Laxen behöver dessutom ta upp ett lån för att täcka resterande kostnader. Med anledning härav äger Nyttjanderättshavaren rätt att använda rubricerad avgift för att finansiera ovanstående lån. När lånet är återbetalt skall avgiften betalas enligt punkt 3 i "Avtal om upplåtelse av fiske; nyttjanderättsupplåtelse" dvs. enligt följande: 2/4 (två fjärdedelar) till Lilla Edets kommun, 1/4 (en fjärdedel) till Vattenfall och 1/4 (en fjärdedel) till Sjöfartsverket, om inte annat anges av Upplåtaren. Detta tilläggsavtal har upprättats i två exemplar varav Parterna erhåller var sitt. Lilla Edet 2 maj 2007 ill Edets Fiskevårdsområdesförening Lilla Edet 2 maj 2007 SF axe... ~...~.. ~`~! P..~' Borde Ahlgvist Ordf Lilla Edets FVO Leif Olsson Ordf SFK Laxen

12 Tjänsteskrivelse Datum Dnr Dpl / BLN Till miljö- och byggnämnden SVENSERÖD 1:1. Överklgande av LS beslut gällande olovligt uppförd byggnation Dnr 2012/0785 Sammanfattning Länsstyrelsen har efter överklagande av Jan-Ola Eriksson, upphävt Miljö- och byggnämndens beslut den 27 augusti 2013 att med stöd av 11 kap 20 PBL, förelägga ägaren till Svenseröd 1:1 i Lilla Edets kommun att ta bort en olovligt uppförd byggnad på fastigheten. Miljö- och byggnämnden har överklagat länsstyrelsens beslut, och har begärt och meddelats anstånd till Ärendet På fastigheten Svenseröd 1:1, som är en jordbruksfastighet, har ägaren till fastigheten ställt upp en byggnad, som ursprungligen utgjorts av två hopmonterade vagnar med hjul. Den sammanlagda byggnadsytan bedöms uppgå till ca 50 m 2. Byggnaden är placerad i ett skogsskifte inom strandskyddsområde i omedelbar närhet av sjön Torrgårdsvattnet. Sjöns vattenområde ingår i Svartedalens naturreservat. Byggnaden, som är uppställd på plintar av löst lagda betongstenar har forslats till platsen av ett större fordon. Till vagnarna har byggts en veranda med tak. Byggnaden är uppställd på en avgrusad plan på ca 200 m från en vändplan som avslutar en skogsväg. Byggnaden som saknar installationer för vatten- och avlopp och elektricitet, uppvärms med hjälp av gasol enligt ägaren till byggnaden. Nämnden har tillskrivit fastighetsägaren Jan-Ola Eriksson om en förklaring till det olovligt uppförda. I kommunikationen har denne i svar förklarat att byggnaden är till för personal i skogsbruket som tex för att värma sig i, för måltider och för vila. Den takklädda altanen används bl a för förvaring av skyddsutrustning och material samt för rengöring av detta. Byggnaden används också för motorsågskurser och ska i framtiden användas vid skogsdagar och kurser. Byggnadens konstruktion med hjul gör att den är flyttbar. Peter Ramhage Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: samhällsbyggnadsförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/4

13 sid- 2 - Miljö- och byggnämnden beslöt att byggnaden inom två månader skulle tas bort från platsen, och att det inte finns särskilda skäl för strandskyddsdispens eftersom det finns möjligheter att placera byggnaden på andra delar av fastigheten. Eftersom byggnaden nära nog hade samma placering vid besiktning den 15 augusti 2013 som vid tidigare besök (byggnaden hade flyttats ca 10 meter från ursprungligt läge, och därför ansågs stå kvar), fattade miljö- och byggnämnden ett nytt beslut om rivning och bortforsling av den olovligt uppförda byggnaden, denna gång förenad med ett vite. Fastighetsägaren Jan-Ola Eriksson har genom ombud överklagat miljö- och byggnämndens beslut. I motivet till överklagandet betonas att byggnaden utgörs av två flyttbara ekonomibyggnader, som behövs för att sköta fastighetens urskog och att placeringen inom strandskyddat område är nödvändig för att de ska fylla avsedda funktioner. Byggnaderna är att betrakta som ekonomibyggnader för skogsbrukets behov, och de faller därför utanför reglerna om strandskydd enligt miljöbalken. Vidare utgör ekonomibyggnaderna enheter som kan flyttas efter behov och kan jämställas med villavagnar, husvagnar och liknande, varför dessa inte omfattas av reglerna om strandskydd. Sedan kommunens beslut i januari 2013, har enligt överklagandet, ekonomibyggnaderna flyttats något från den ursprungliga placeringen. Att byggnaderna flyttats framgår inte av kommunens beslut påpekas det i överklagandet. Anläggningar för jord- och skogsbrukets behov på strandskyddade områden 7 kapitlet MB handlar om strandskyddsområden. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Grundregeln är att det inom strandskyddsområden bl a inte får uppföras nya byggnader eller utföras andra anläggningar eller anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, eller vidtas åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Kommunen kan lämna dispens från förbuden om det finns särskilda skäl. Strandskyddsförbuden gäller dock inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. Är den aktuella byggnaden avsedd för skogsbrukets behov? Enligt fastighetsägaren och dennes ombud är den aktuella byggnaden endast avsedd för skogsbrukets behov, och det krävs därför varken bygglov eller dispens från strandskyddet. Byggnaden är dessutom flyttbar, vilket bevisas genom att en flytt har skett sedan nämndens första beslut om bortforsling av byggnaden sid 2/4

14 sid- 3 - Miljö- och byggnämnden bedömer att den aktuella byggnaden i det fall den är avsedd för skogsbrukets behov - inte för sin funktion måste placeras och finnas inom strandskyddsområde. Inom den aktuella fastighten finns utrymme för byggnaden utanför strandskyddat område, där den på ett mindre påtagligt sätt riskerar att hindra allmänhetens tillträde till stranden eller påverka växt- och djurliv och miljön i övrigt i strandområdet och i vattnet. Motiv till nämndens beslut Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att det för den aktuella byggnaden med vald placering - oavsett om den används som ekonomibyggnad för skogsbruket eller för annat ändamål som t ex fritidshus eller jaktstuga - krävs bygglov och dispens från strandskyddet. Miljö- och byggnämnden konstaterade i beslut från att bygglov och strandskyddsdispens inte kan beviljas för en byggnad på den aktuella platsen. Eftersom byggnaden trots tidigare beslut i nämnden inte avlägsnats från platsen och bygglov och dispens inte sökts, fanns det fog för beslutet om föreläggande enligt 11 kap 20 PBL om rivning och bortforsling av byggnaden. Enligt plan- och bygglagen 2 kap 2 ska prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 4 får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet, och enligt 5 ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, jord, berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp, och möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar. Vidare ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Det aktuella området där byggnaden är placerad är i kommunens översiktsplan ÖP betecknat som område med stora värden för naturvård, och friluftsliv och är utlagt som ett sammanhängande strövområde. Området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv, och ingår i ett stort opåverkat område som är glest bebyggt utan sammanhängande bebyggelsegrupper. Enligt översiktsplanens rekommendation R6 för området, ska ny bebyggelse inte tillåtas, utom vad gäller för friluftslivets behov. Vid lämplighetsprövning inom sådana områden ska särskild hänsyn tas till naturvärdena på platsen. Tillkommande bebyggelse och anläggningar för friluftslivet får inte skada områdenas värden för naturvård. sid 3/4

15 sid- 4 - Sjön Torrgårdsvatten ingår i naturreservatet Svartedalen och är tillika ett Natura område. Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att en ny byggnad på platsen är olämplig med hänsyn till områdets naturvärden och stora värden för friluftslivet. Det orörda och opåverkade områdets karaktär kan skadas av ny tillkommande bebyggelse och byggnadens placering nära sjön riskerar att ha en avhållande verkan på allmänhetens fria tillträde till strövområdet. Byggnaden strider mot 2 kapitlet 2 och 4 PBL eftersom placeringen inte medför en god hushållning med markresurserna, och markens ianspråktagande för bebyggelse inte kan anses lämplig för ändamålet från allmän synpunkt. Vidare strider en byggnad på platsen mot 2 kap 5, eftersom möjligheterna att ordna vatten- och avloppsförsörjning på ett lämpligt sätt är begränsade liksom möjligheten att förebygga vattenföroreninger i den omedelbara närheten av Natura området Torrgårdsvatten där byggnaden är belägen. Förslaget Länsstyrelsen anger i sitt beslut att nämnden i sitt beslut, inte har redogjort för hur den nu vidtagna åtgärden strider emot reglerna i plan- och bygglagen. Efter ytterligare utredning bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det osannolikt att mark- och miljödomstolen skulle göra en annan bedömning än Länsstyrelsen, då det man prövar är kommunens beslut. Förvaltningen kommer att utreda den anmälda åtgärden enligt Miljöbalken då det är denna lagstiftning som är tillämplig i frågan. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden noterar informationen. Beslutet expedieras till Peter Ramhage sid 4/4

16 Tjänsteskrivelse Datum Dnr Dpl / HÄL Till miljö- och byggnämnden Remiss. Remissyttrande angående giftfri kommun Dnr 2013/0923 Sammanfattning Till miljö- och byggnadsnämnden har kommit begäran om yttrande gällande motion om en giftfri kommun. Förvaltningen har undersökt frågan och kan konstatera att ett nationellt handlingsprogram finns för en giftfri miljö i enlighet med motionens intention. Beslutsunderlag För beslutet fastställs följande handling: 1 Motion ang. giftfri kommun, dnr 13/ Förslag till yttrande Miljö- och byggnadsnämnden beslutar tillstyrka motion 2013/KS Motivering Miljö- och byggnadsnämnden bedömer det utifrån rådande förutsättningar vara svårt för kommunen att tillgodose motionärens fem ställda yrkanden. Det kräver ett stort arbete med tydliga avgränsningar. Där kemikalieinspektionens framtagna handlingsplan för en giftfri miljö är en god grund. Arbetet kräver resurser, såväl personella som ekonomiska, som idag saknas. Svar behöver fås på hur det är tänkt att arbetet ska genomföras i Lilla Edets kommun och vem/vilka som ska ansvara frågan. Ansvaret för en giftfri miljö ligger på verksamhetsutövaren som är skyldig att ta reda på den kunskap som krävs, enligt miljöbalken. Men det är även viktigt med ett ökat samarbete med upphandlingsenheten för en ökad kunskap när det gäller inköp av giftfria produkter. Angående punkten att genomföra en kartläggning av var i kommunen giftiga ämnen kan finnas är detta något som kräver stor kunskap och personalen ska inte förväntas sitta på all kunskap som fordras. Miljö- och byggnämnden instämmer med motionen om att flera åtgärder behöver vidtas för att nå en giftfri miljö. Flera kommuner har valt att fokusera på frågan just nu och flera har även valt att avgränsa sig till en giftfri och säker miljö för barnen på förskolan. Bedömningen är därför att det är en bra tid att jobba mer aktivt och öka takten på att få en giftfri vardag i Lilla Edets kommun. Ida Gisslander Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: samhällsbyggnadsförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/2

17 sid- 2 - Beslutet expedieras till Ida Gisslander Kommunstyrelsen sid 2/2

18 /KS ~ PJ!iljö-och t~uc~närnn~:~~n ~4nkom 2~'~3 '~~" ~ 9 Dnr ~1J ~ J Remiss Motion angående giftfri kommun. Ärendet överlämnas för yttrande till: Miljö- och Byggnämnden. Svar skall inkomma till kansliavdelningen senast den: 31 mars Var vänligen åberopa kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0306 Vänliga hälsningar Annika Mändlo ank 59514

19 2a~3~~o3bb-I ~ `tzo Till kommunfullmäktige ililla Edets kommun Zoi3-iz-o9 ~C~. ~tr ~,au~«~r ~«r `~ CEhJTERFARTIET Motion ang. giftfri kommun Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i såväl schampo som tandkräm. Kemikalier finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter och vattnet vi dricker. Vi måste kunna lita på att våra livsmedel är säkra, att textilier vi köper in till kommunen inte ska innehålla antimögelmedlet dimetylfumarat, att inte barnleksaker innehåller bisfenol A, att vattnet vi dricker är säkert eller att suddgummin i skolan innehåller ftalater och att vi i kommunens verksamheter inte vistas i en miljö där golvmattan innehåller gifter. Likaså att våra barn i våra förskolor leker i säkra lekmiljöer som inte har slipers, gamla däck eller gammal elektonik på lekplatser lekmiljöer. Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö. Regeringen har även presenterat en propositionen "På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken". Ipropositionen redovisar regeringen sin strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri mi jö. Strategin består av de åtta etappmål om farliga ämnen som regeringen tidigare har beslutat, de insatser som behövs för att nå etappmålen samt övriga insatser som behövs för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri mil ö och vägen mot en Giftfri vardag. Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss som bor i Lilla Edets kommun. Vi måste på alla plan arbeta för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen. Centerpartiet yrkar: att Lilla Edets kommun antar ett miljömål om att kommunen ska vara giftfri att Lilla Edets kornmun gör en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga ämnen kan finnas att Lilla Edets kommun, genom att anta miljömålet om att kommunen ska vara giftfri, gör sig av med giftiga ämnen i våra verksamheter

20 att Lilla Edets kommun ställer krav på giftfria produkter vid upphandling ex genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger att Lilla Edets kommun ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns i vår vardag IEtt hä,ttliart uat CENTERPARTIET Julia Färjhage (C) Paulina Svenungsson (C) Jörgen Andersson (C) Karin Hallhagen (C) Roy Beckman (C)

21 Tjänsteskrivelse Datum Dnr Dpl / FHB Till miljö- och byggnämnden TINGBERG 3:18. Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus. Dnr 2014/0059 Sökande: Charles Granström Adress: Tingberg 226, Lödöse Sammanfattning Tingberg 3:18 har en yta av ca 1,7 ha. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och en ladugård. Ansökan om förhandsbesked har inkommit för uppförande av ett nytt enbostadshus i anslutning till befintligt bostadshus på fastigheten. Den föreslagna tomtplatsen för det nya huset är redovisad till 1200 m². Enligt ÖP 2012 (översiktsplan) för Lilla Edets kommun är det aktuella området betecknat R1, samhällsområde som är område för utveckling eller bevarande i anslutning till befintliga tätorter, och där det råder stark efterfrågan på mark. Rekommendationen är därför att all ny bebyggelse ska prövas i detaljplan. Till ledning för fortsatt planering ska enligt ÖP fördjupad översiktsplan upprättas för varje tätortsområde. Arbete med fördjupning av översiktsplanen för Lödöse pågår. Det aktuella området är i fördjupningens samrådshandling utlagt som Utredningsområde - bostäder med gles landsbygdskaraktär. Mark- och exploateringsavdelningen har meddelat att det område där den aktuella fastigheten är belägen inte är aktuell för detaljplaneläggning förrän områden belägna närmare tågstationen är utbyggda. Det är heller inte aktuellt att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp till området. Vatten och avlopp måste därför lösas med enskild anläggning inom fastigheten. Lantmäteriet tillstyrker i sitt yttrande daterat att positivt förhandsbesked kan lämnas under förutsättning att en avstyckning inte försvårar en lämplig framtida planläggning av området samt att väg, vatten och avlopp kan lösas tillfredsställande. Avståndet från järnvägen, Norge/Vänerbanan till planerat bostadshus uppgår till drygt 200 meter. Trafikverket har i sitt yttrande rekommenderat att buller- och vibrationsberäkningar görs för att säkerställa att gällande riktvärden för buller och vibrationer kan uppfyllas. Vid oskärmade avstånd under 300 meter från järnvägen finns risk för att maximalnivån för uteplats överskrids. Riktvärdet för vibrationer i rum för sömn och vila är 0,4 mm/s vägd RMS. Förutsatt att gällande riktvärden för buller och vibrationer kan uppfyllas har Trafikverket inget att invända mot att positivt förhandsbesked lämnas. Pär Andersson Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: samhällsbyggnadsförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/2

22 sid- 2 - Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att risken för att olägenheter i form av vibrationer uppstår är liten på grund av markens beskaffenhet i området. Vidare görs bedömningen att riktvärdena för buller går att uppfylla om den nya bostadsbyggnaden utformas så att rum avsedda för sömn och vila placeras mot tyst eller ljuddämpad sida och att det finns möjlighet att anordna uteplats placerad och utformad med avskärmning mot sida där det finns risk för bullerstörningar. Sammantaget gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att tillkomsten av ett nytt enbostadshus i anslutning till befintligt enligt ansökan inte kommer att försvåra en lämplig framtida planläggning av området. Inte heller bedöms det finnas risk för människors hälsa och säkerhet genom tillkomsten av det nya huset. Förvaltningen tillstyrker därför att ett positivt förhandsbesked lämnas. Berörda grannar har haft möjlighet att yttra sig. Ingen granne har motsatt sig byggnadsförslaget. Beslutsunderlag Ansökan med situationsplan Yttranden från Trafikverket och Lantmäteriet ÖP 2012 Förslag till beslut 1. Positivt förhandsbesked lämnas med stöd av 2 kap 4, 5 plan- och bygglagen Enligt 9 kap 39 plan- och bygglagen, förenas förhandsbeskedet med villkor enligt nedan. 2. För förhandsbeskedet fastställs följande handlingar: a. Ansökan om förhandsbesked, dnr 14/59-1. b. Situationsplan, dnr 14/ Avgift för förhandsbeskedet fastställs till kronor. Upplysningar och villkor: Tillstånd enligt detta förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från det beslutet vunnit laga kraft. Förhandsbeskedet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbeten. Bostadsbyggnaden ska utformas och placeras så att riktvärdena för buller inte överskrids, (inomhus ekvivalentnivå 30 dba och maxnivå 45 dba nattetid, och utomhus vid fasad och uteplats ekvivalentnivå 55 dba och maxnivå 70 dba). Utförande diskuteras vid tekniska samrådet i samband med bygglovsprövningen. Vatten- och avloppsanläggning ska utföras enligt miljökontorets anvisningar och ansökan lämnas in till miljökontoret. Beslutet expedieras till Sökanden, Lantmäteriet Vänersborg, att. Per Rexon. Trafikverket Vägföreningen, c/o Timo Hakoneva, Tingberg 215, Lödöse Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar sid 2/2

23 r,~.~. ~~arr~~:r~ i Sökande Person-/Företagsnamn ~,,. ~,~ / I ~'~W Utdelningsadress. ~ ~ ~~ Postnummer ~ Skickas till Lilla Edets kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Lilla Edet Kontaktperson i Telefonnummer p E-postadress ~ Person-/ rganisationsnummer ~ ~ j ~A -' ' Postort m~ ~ l Fastighet Fastighetsbeteckning, ~ ~p ~ Fastighetsägare t ~i~" ~~~ ~ ~ l y,~j ~' /'~ IV ~''L, ~sq ~ ~ ~,~ Fastighetens adress ~ ~ ~ ~', _ ~ ~ Fastighetstyp Postnummer ~ Postort +~d ~ ~ Fnfam~jsbostad ~ Tvåfam~7jsbostad ~ Fritidsbostad Lokal Annan bostad: ByggnadsareaBoarea Uppskattad sammazilagd produktionskostnad inklusive moms (kronor) Uppgifter om planerad byggnad Tomtens beskaffenhet Befintlig fastighet Placerad nybyggnad ~Ti7ltänlct avstyckning (fastighetsarea) ca mz:, ~~~~ Z' En våning utan inredd vind En våning med inredd vind Två våningar Takvinkel, grader Källare ~Souterrängvåuiug Annat: Vatten och avlopp vatten Enslod vaitentåkt Gemensam vattentäkt Samfällig vattentäkt gomsmal anshztning A~iopP Enskild avloppsanläggning Samfällig avloppsanläggnnig Annat system för vattear och avlopp Getensam avloppsanläggning Koinnnu~al avloppsanläggning Ovriga upplysningar (t ex eventuella yttranden) Lilla Eders kommun Besöksadress: Jåmvägsgatan 12 Tel: E-post: Lilla Edet Interner: wv~~.lillaedet.se FaY: sid 1/2

24 sid- 2 - Till ansökan bifogas l Situationsplan Annan bilaga: Allmänt om förhandsbesked Ett beslut om förhandsbesked innebär att miljö- och byggnämnden prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Miljö- och byggnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglovs som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Åtgärden iar inte påbörj as innan bygglov föreligger. Avgift för ansökan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige Ovanstående personuppgifter kominer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL) Datum Ort Underskrift ~~,~,m+ ~/'~ Namnförtydligande ~~ Å~ [L.^ Sid 2/2

25 -_~~,,,1,. E _ ~ fin. ~ --- -~ ~ `: ~..- i ~ ~-? ~,_ i f ', ~ ---~-- ~ 25 ~ t,,, _ --- _ - ~ -- _~~,,~ ~~ i \ ;%, ~, ~~-- ~;.~~11 ~, 1`' ~v 4~ t ~. ~'t i~!~ ~ Z 11 ~. -1 ~ V ~. ~ ~~1~ ~ ~~, ~1 i (1 ~.~~ ~,. ~~, ~ ~E i..-. i~`` ~~ D 3~ ~ ~ ~,i ~' '_ 1 i

26 Ärendet Buller Innan nya bostadshus byggs i närheten av en järnväg rekommenderar Trafikverket att bullerberäkningar görs för att säkerställa att gällande riktvärden för buller uppfylls. Vid oskärmade avstånd under 300 meter från Norge/Vänerbanan kan det finnas risk att maxnivån för uteplats överskrids men om topografin eller byggnader skärmar av är risken däremot liten. För att åstadkomma en god boendemiljö bör rum avsedda för sömn och vila placeras mot tyst eller Ijuddämpad sida, så att det går att sova ostört med öppet fönster. Även uteplats Ican med fördel förläggas på tyst eller Ijuddämpad sida. Kommunen önskar Trafikverkets synpunkter i ärendet. En avstyckning av fastigheten avses bli genomförd. Förhandsbeskedet avser uppförande av bostadshus på den tillkommande fastigheten. Avstånd mellan tillkommande byggnad och Norge/Vänerbanan uppgår till ca 200 meter. Godståg Snabbtåg Motorvagnståg Lokdragna persontåg Tillåten hastighet 100 km/h 200 km/h 200 km/h 160 km/h Från: MiljoTeknik Till: Kommunen Ämne: SV: Trafikverkets yttrande avseende Förhandsbesked Tingberg 3-18 Lilla Edets kommun Maxlängd 650m 110m 160m 180m Medellängd 400m 110m 100m 150m Antal tåg Från: Brembecic Rebecca, SVÄbv Skickat: den 14 februari :16 Till: Kopia: Diariet Göteborg Ämne: Trafikverkets yttrande avseende Förhandsbesked Tingberg 3-18 Lilla Edets kommun Bullerberäkningar ska utgå ifrån framtida trafikering enligt nedanstående tabell: Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, Tingberg 3:18 Elisabeth Thim Gustafsson Trafikverkets synpunkter

27 Vibrationer Riktvärdet för vibrationer i rum för sömn och vila är 0,4 mm/s vägd RMS. Att låta genomföra en vibrationsmätning brukar vara ett bra sätt för att säkerställa att riktvärdet går att klara. Förekomst av lösa jordlager som sand och lera brukar även kunna vara en indikator på att vibrationsproblematiken bör uppmärksammas särskilt. För närmare information om vibrationer från järnväg se gärna skriften "Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik, Riktlinjer och tillämpning, dnr S024235/SA60". Sammantagen bedömning Innan nya bostadshus tillåts nära enväg ellerjärnväg behöver det säkerställas att det är möjligt att tillskapa en god boendemiljö med hänsyn till förekomsten av trafikbuller och vibrationer från järnvägen. Förutsatt att gällande riktvärden för buller och vibrationer kan uppfyllas har Trafikverket inget att invända mot att positivt förhandsbesked lämnas. Med vänlig hälsning Rebecca Brembeck Samhällsplanerare rebecca. brembeckca~trafikverket.se Direkt: Trafikverket Göteborg Besöksadress: Kruthusgatan 17 Telefon: Till diariet: Arendet med dnr 2014/5842 kan avslutas med undertecknad som handläggare Ärendet har beretts av Olof Franzen, resursstöd Samhälle

28 Pär Andersson Från: Rexon Per Skickat: den 27 januari :34 Tili: Pär Andersson Kopia: Hecktor Linus Ämne: SV: Remiss - Ansökan om FHB pa Tingberg 3:18 i Lilla Edets kommun Bifogade filer: Karta_ pdf - Ådobe Reader.pdf; pdf; pdf Hej Pär! Lantmäteriet torde för sin del inte ha några erinringar för ett positivt förhandsbesked och avstyckning av en tomt om ca 1200 kvm. Väg, vatten o avlopp borde vara läsbart. I och med att den tilltänkta byggnation ligger anslutning till område där kommunen förvärvat fastigheter så måste dock lantmäteriet,om en avstyckning blir aktuell,samråda rned kommunen så att kommunen inte skulle hävda att en avstyckning skulle försvåra en kommande/pågående planläggning av området. Hälsningar Per Rexon Lantmätare Lantmäteriet, Division Fastighetsbildning, Region Väst Residensgatan Vänersborg Tel: , mob E-post: per.rexonccilim.se Från: Pär Andersson Skickat: den 27 januari :54 Till: Rexon Per Ämne: Remiss - Ansökan om FHB på Tingberg 3:18 i Lilla Edets kommun Hej Per! Vi har fått in en ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten Tingberg 3:18. Hur ser du på möjligheten att stycka av en tomt för ett bostadshus? Bifogas: Ansökan och kartor i bifogade pdf-filer. Pär Andersson Byggnadsinspektör Samhällsbyggnadsförvaltningen Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Postadress: Lilla Edets kommun, Lilla Edet Telefon: , direkt: e-post: par.anderssonca.lillaedet.se

29

30

31

32 Tjänsteskrivelse Datum Dnr Dpl / FHB Till miljö- och byggnämnden BÄSTORP 1:35. Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus och stallbyggnad. Dnr 2014/0035 Sammanfattning Bästorp 1:35 har en sammanlagd areal om ca 5700 m². Den har tillkommit vid en jordavsöndring år 1925 och är inte lämplighetsprövad för något speciellt ändamål av Lantmäteriet eller någon annan myndighet. Den är dock schablonmässigt taxerad som obebyggd småhusenhet. Fastigheten som är belägen på ömse sidor om allmän väg 1993 utgörs av ett skogsklätt bergsparti väster om vägen och en åkerlapp delvis bevuxen med lövträd och lövsly på den östra sidan av vägen. Ansökan om förhandsbesked har inkommit för uppförande av ett enbostadshus med en mindre stallbyggnad på den del av fastigheten som ligger öster om vägen. Enligt ÖP 2012 (översiktsplan) för Lilla Edets kommun är det aktuella området betecknat R - Område med endast generella rekommendationer. I förklaringen står bl.a. följande: Områdena utgörs av de delar av kommunens landsbygdsområde där starka konkurrerande intressen ej föreligger. Enstaka bostäder får tillkomma efter lämplighetsbedömning. Tomten har en bredd på ca. 30 meter och är på tre sidor omgiven av jordbruksmark med pågående jordbruksverksamhet, och gränsar åt väster mot väg Fastigheten gränsar i öster till en 400 kv högspänningsledning. Gränsvärden för allmänhetens exponering av elektromagnetiska fält saknas. I ÖP 2012 finns rekommendationen att kommunen ska tillämpa Strålsäkerhetsmyndighetens och Socialstyrelsens råd om att försiktighetsprincipen ska tillämpas i samband med detaljplaneläggning och nybyggande. I närheten av befintlig eller planerad 400 kvledning bör nya byggnader där människor vistas varaktigt enligt ÖP därför placeras minst 130 meter från 400 kv- ledning så att eventuella risker för strålning undviks. Detta avstånd rekommenderas också av Svenska kraftnät. Lantmäteriet tillstyrker i sitt yttrande daterat att positivt förhandsbesked kan lämnas under förutsättning att en ny utfart till allmän väg godkänns av Trafikverket samt att byggnaderna förläggs till ena sidan om vägen. Trafikverket har i sitt yttrande förordat att siktsträckan vid utfarten till väg 1993 ska vara 170 meter åt båda hållen för att god standard skall uppnås. Trafikverket rekommenderar vidare att bullerberäkningar görs för att säkerställa att gällande riktvärden för buller uppfylls. Pär Andersson Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: samhällsbyggnadsförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/2

33 sid- 2 - Enligt trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) är väg 1993 en tertiär länsväg där trafiken är uppmätt till 718 fordon per årsmedeldygn och andelen tung trafik ca 6%. Med den ringa trafikmängden blir det maxvärdena för buller som blir utslagsgivande. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att riktvärdena för maximal bullernivå inte kan uppfyllas om huset placeras så nära vägen som redovisas i ansökan. En lämpligare placering av bostadshuset är med hänsyn tillvägen, terrängförhållanden och tomtens beskaffenhet längre bort från vägen österut på tomten. Ju längre österut på tomten som huset placeras, ju närmare kommer det att ligga högspänningsledningen. Avståndet mellan bostadshus och ledning kan komma att bli meter. Detta är kortare än de 130 meter vilket är det minsta skyddsavstånd som rekommenderas, och strålningsnivåerna från ledningen riskerar att då bli för höga. Sammantaget gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att tomtplatsen inte är lämplig som bostadstomt eller för ett bostadshus med stall på det sätt som avses i ansökan. Det finns risk för att kraven i 2 kap PBL om att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och möjligheterna att förebygga bullerstörningar inte kan uppfyllas. Det är också tveksamt om tomtplatsen ur allmän synpunkt är lämplig för bostadsbebyggelse med hänsyn till tomtens ringa bredd och omgivningarnas karaktär med aktivt jordbruk vid tomtgränsen. Förvaltningen avstyrker därför att positivt förhandsbesked lämnas. Beslutsunderlag Ansökan ÖP 2012 Förslag till beslut 1. Med stöd av 2 kap 2, 4, 5 punkterna 1och 4 plan- och bygglagen avslås ansökan om förhandsbesked. 2. Avgift för förhandsbeskedet fastställs till kronor. Beslutsmotivering Tomtplatsen är ur allmän synpunkt olämplig för en bostad eller för ett bostadshus med stall på det sätt som avses i ansökan, med hänsyn taget till tomtens ringa bredd och omgivningarnas karaktär med aktivt jordbruk vid tomtgränsen. Avståndet från högspänningsledningen (400 kv) kommer att kraftigt understiga det i ÖP 2012 rekommenderade avståndet på 130 meter, och det finns därför risk för höga strålningsnivåer vid en ny bostad. Det finns också risk för att en ny bostad blir bullerstörd om riktvärdena för högsta bullernivå utomhus inte kan uppfyllas. Kraven i 2 kap PBL om att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och möjligheterna att förebygga bullerstörningar kan inte uppfyllas. Beslutet expedieras till Sökanden, skickas med mottagningsbevis och besvärshänvisning. Lantmäteriet, Vänersborg, att. Per Rexon. Trafikverket Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. sid 2/2

34 ~r~,a- ~~.a..ti r~ t 6' F.r I ~ f.~ ~ l~ ~ ~ E Ansökan om förhandsbesked f ~~~~ ~ ~ ~J I"1 ~ iv Sökande ~ ~ ~' "' Skickas till Lilla Edets kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Lilla Edet Person-/Företagsnamn, y ~ Person-/Organisationsnummer `~; 9: ~ ~ d:'~ "~f ~,s'~."s 4 ij f l t t, r t',a 'y ~.~ i Z'a I ~ ~.. ~ ~ ~~ ~m Ut elningsadress ~, Postnummer Postort.~ a.~;1 ~ a ~,~~~r ontaktperson Telefonnummer E-postadress ~ Fastighet ~ ~ Fastighetsbeteckning ~ Fasti tså re Fastighetens adress, o Pos ummer Postort Fastighetstyp Enfam~jsbostad Tvåfam~jsbostad Fritidsbostad Lokal ~Anuan bostad: Byggnadsarea/Boarea Uppskattad sammanlagd produktionskostnad inklusive moms (kronor) Uppgifter om planerad byggnad Tomtens beskaffenhet,.o-- ~Befintlig fastighet Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) ca m2:.~c~(~ Planerad nybyggnad En vånnig utan inredd vind En våning med inredd vind ~ Två ~ånmgar ~ Takvinkel, grader Källare ~Souterrängvånnig ~Arn~at: ~~~~'~~~ ~' ~L/~ Vatten och avlopp Ensk7d vattentäkt ~ Gemensam vattentäkt ~ Satnfillig vattentäkt ~ Kommunal anslutning Enskild avloppsanläggning Samfällig avloppsanläggning Annat system för vatten och avlopp Gemensam avloppsanläggning ~Komrnunal avloppsanläggning Övriga upplysningar (t ex eventuella yttranden) ~.,._. ~ f Lilla Edets kommun Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: E-post: Lilla Edet Intemet: Fem: sid 1/2

35 sid- 2 Till ansökan bifogas Situationsplan Annan bilaga: Allmänt om förhandsbesked Ett beslut om förhandsbesked innebär att miljö- och byggnämnden prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Miljö- och byggnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglovs som görs inom två år från dagen fdr beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Åtgärden iar inte påbörjas innan bygglov föreligger. Avgift för ansökan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL) Datum d Ort Underskrift ~ Namnfil dligande sid 2J2

36

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 Målnummer: M3226-07 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2008-04-22 Rubrik: Golfbana på strandskyddsområde ----- Jordbruksmark inom ett strandskyddsområde ansågs inte

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2011:40

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2011:40 M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2011:40 Målnummer: M215-11 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2011-06-17 Rubrik: Strandskyddsdispens ----- På en större jordbruksfastighet hade ansökts

Läs mer

Handlaggare. Vuorlo-strid

Handlaggare. Vuorlo-strid 2012-10-15 Remissyttrande Dnr 2010-01535 Kontor Sam hallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorlo-strid Kommundelsnämnden i Jatna Kommundelsnämnden i Jarnas yttrande till Lansstyrelsen i Stockholms län om överklagat

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Ärendesammanställning 2015-07-07

Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendenummer: Ärendemening: Handläggare: Fastighet: Objekt: Lagfarenägare Ärendets alla händelser BYGG.2014.296 Nybyggnad av enbostadshus Sven Lindvall EKEBY 12:11 SEPPO

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid Beslutande 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Jan Runsten, MP, ordf Håkan Schüberg, C Anders Berglund, M Bill Öhnstedt, V Mikael Karlsson S Ersättare: Kurt-Olof Göransson,

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer