MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE"

Transkript

1 MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE

2

3 INNEHÅLL Inledning 5 Bakgrund och idé 6 KURSBESKRIVNING TERMIN 1 Strategi och ledarskap 11 TERMIN 2 Styrning och marknadsföring 12 TERMIN 3 Internationellt företagande 15 TERMIN 4 Examensarbete 17 Om Uppsala Executive MBA 19 Referenser 21 UPPSALA EXECUTIVE MBA 3

4

5 En modern utbildning i traditionsrik miljö Master of Business Administration, MBA, är en utbildning med rötter i det anglosaxiska universitetssystemet. Den finns som officiell examensbeteckning i USA och England. Begreppet MBA har sedan länge en stark ställning i dessa länder och det sprids nu inom Europa och övriga världen. Utbudet av MBA-utbildningar ökar kraftigt och även i Sverige börjar denna utbildning bli ett välkänt begrepp. I och med den ökande internationaliseringen finns det starka skäl att tro att denna utveckling kommer att fortgå och förstärkas. Det är mot denna bakgrund en stor glädje att vid Uppsala universitets företagsekonomiska institution kunna erbjuda en sedan 1980 etablerad och framgångsrik MBA-utbildning. Vår utbildning vänder sig till i näringslivet verksamma personer med en akademisk grundexamen, därav namnet Executive MBA. Uppsala Executive MBA har en internationell inriktning. Den har en modern profil samtidigt som den omfattas av universitetets nedärvda tro på kunskap och kompetens. Uppsala Executive MBA finner ett starkt stöd i det traditionsrika universitetets stora resurser och goda namn, inte minst i ett internationellt perspektiv. Bo Sundqvist Professor Rektor vid Uppsala universitet Lars Engwall Professor Professorsrådets ordförande Uppsala universitet grundades 1477 och är därmed det äldsta i Norden. Här har banbrytande forskare och tänkare som Olof Rudbeck, Carl von Linné, Anders Celsius och Erik Gustaf Geijer, varit verksamma. Universitetet ingår sedan länge i ett nätverk av ett tjugofemtal andra välrenommerade universitet med lång tradition, den så kallade COIMBRA-gruppen med bland annat Heidelberg, Oxford, Cambridge, Bologna, Salamanca och Coimbra som medlemmar. INLEDNING 5

6 År 1980 skedde den första antagningen till masterutbildningen vid Uppsala universitet och sedan dess har över 500 deltagare tagit sin examen hos oss. Vårt mål var att skapa en möjlighet till kvalificerad fortbildning för praktiskt verksamma människor och sprida den forskning som bedrivs vid universitetet till en vidare krets. En unik möjlighet att under en längre sammanhållen tid kunna föra en befruktande dialog mellan teori och praktik. Både form och innehåll har naturligtvis förändrats, men den grundstruktur vi valde från början har visat sig fungera väl genom åren. Utbildningen vänder sig till civilingenjörer och andra akademiker med minst tre års kvalificerad yrkeserfarenhet. Arbetslivserfarenhetens längd och innehåll är ett viktigt antagningskriterium. Uppsala Executive MBA är en bred och avancerad ledarutbildning med en klar profil. Studierna är krävande men kan mycket väl kombineras med det ordinarie arbetet. Plattform Allt sedan den företagsekonomiska institutionen grundades 1958 har vår forskning haft två kännetecken. En utgångspunkt har varit att beskriva och förstå det vi studerar i företag, snarare än att ge normativa råd. Detta förhållningssätt har påverkats av att vi haft en klar inriktning mot att utgå från empiriskt väl förankrade organisa- 6 B A KG RU N D O C H I D É

7 Programmet har utformats utifrån bland annat följande utgångspunkter: Genom att under en längre sammanhängande tid aktivt bearbeta ett kunskapsområde blir kunskaperna djupa. Genom att kombinera praktik och teori blir praktikens erfarenheter begripliga. Genom att relatera kunskaper och erfarenheter till ett genomtänkt förhållningssätt fås en nödvändig helhetsbild. Med dessa utgångspunkter har vi valt en utformning som innebär att: Studietiden är två år. Under denna tid läses, tillämpas och tenteras forskningsbaserad litteratur. Vi kräver tre års relevant praktik. Teorigenomgångar leds av erfarna lärare från universitetet. Näringslivsrepresentanter från olika verksamheter medverkar som föreläsare. Kursdeltagarna bidrar med sina erfarenheter. Företag ställs mot företag, föreläsarnas erfarenheter mot kursdeltagarnas. En plattform baserad på teorier runt internationellt företagande och relationer mellan företag i industriella nätverk. Utgångspunkten är den forskning vi bedrivit inom området sedan tidigt 60-tal. tionsanalytiska teorier. En annan utgångspunkt har varit att vi i stor utsträckning samlat in material om svenska företags verksamheter inom och utom landet. I många fall har denna forskning bedrivits i samarbete med utländska universitet. Institutionens forskning har över tiden haft tre ledande teman: Ett företag är en enhet med en egen historisk bakgrund, vilken är viktig att känna till för att förstå dess beteende. Företagets omgivning är inte en anonym marknad utan består av en mängd mer eller mindre långvariga och omfattande relationer till andra företag, forskningsinstitut, myndigheter med mera. Nätverket av sådana relationer är av avgörande betydelse för företagets utveckling. För ett litet land som Sverige krävs att den internationella affärsverksamheten och teoriutvecklingen ägnas särskild uppmärksamhet. Internationell ekonomi, kulturella skillnader och internationellt företagande är därför viktiga inslag i företagens verksamheter. Förhållandet att svensk ekonomi i så stor utsträckning är internationellt inriktad och att exporten i så hög grad karakteriseras av handel mellan företag och inom koncerner, har satt tydliga spår. Internationellt uppmärksammade bidrag har gjorts på institutionen, dels för att förklara företags internationaliseringsprocess och dels i form av teoriutveckling inom området industriell marknadsföring och inköp. Uppsalaskolan, med interaktionsmodellen och nätverkssynsättet har blivit ett begrepp inom området. Uppsala Executive MBA präglas i hög grad av den tradition av företagsnära forskning som bedrivits under mer än fyrtio år. Antagningskrav och urvalsprinciper För att du ska kunna bli formellt antagen till MBAutbildningen fordras att du avlagt en fullständig grundexamen omfattande minst 120 poäng och har minst tre års praktisk erfarenhet från företag eller annan organisation med internationell verksamhet. Kunskaper i företagsekonomi och nationalekonomi underlättar studierna, men är inget formellt krav. Kravet på akademisk grundexamen är tvingande. MBAutbildningen är en magisterexamen med ämnesbredd. Examensbeviset förutsätter därför att du har en akademisk grundexamen från start. I vårt urval bedöms de formella meriterna, examina och erfarenheter samt befattning. En mindre kvot avsätts för personer som saknar akademisk grundexamen, men som bedöms ha sådana kvalifikationer att de förväntas kunna tillgodogöra sig utbildningen och samtidigt tillföra erfarenheter av stort värde för gruppen. De personer som antas inom denna kvot följer utbildningen på samma sätt som övriga deltagare men kan ej erhålla examensbevis. Däremot utfärdar universitetet intyg över avklarade kurser. B A KG RU N D OCH I D É 7

8 MBA-programmet som erfarenhet Under studietiden hinner du: Tillgodogöra dig betydelsefull litteratur inom områdena företagsstrategier, organisation och styrning, marknadsföring och inköp samt utredningsmetodik. Lära känna många deltagare från andra företag. Möta och få insikter i sammanlagt cirka fyrtio företags delvis unika, delvis likartade situation; genom möten med gästföreläsare, besök med föredrag på övriga deltagares företag och fallanalyser i kurserna. Genom möten med föreläsare från andra lärosäten, svenska och utländska, samt vid besök på minst tre utländska universitet eller handelshögskolor, få en inblick i skilda sätt att angripa problemställningar inom företagande i ett internationellt sammanhang. Under två år bryta teori mot praktik (egen och andras) och använda kunskaperna i arbetet på det egna företaget. Vårt mål är inte bara att få kvalificerade deltagare. Vi vill även ha en så väl sammansatt grupp som möjligt. Det betyder personer i skilda åldrar, skilda befattningar, skilda branscher och företag, skilda erfarenheter. Kort sagt, en så intressant och mångsidig grupp som möjligt. MBA-utbildningen bedrivs som uppdragsutbildning, vilket innebär att den är avgiftsbelagd. Aktuell avgift anges separat. Det är dock viktigt att notera att universitetet måste ha en juridisk person som motpart. Studiernas vardag En typisk kursdag innebär att halva dagen ägnas åt teori och halva dagen åt tillämpningar och gästföreläsares problemställningar. I den pedagogiska uppläggningen eftersträvas variation genom föreläsningar och diskussionsuppgifter med mera. Teori- och analysgenomgångar samt illustrationer väger tyngre än omfattande fallstudier. En massiv användning av fall brukar syfta till att generera erfarenheter, något som redan finns hos våra kursdeltagare. Ett av målen med studierna är att ge dig verktyg för att analysera och tolka tidigare erfarenheter. Uppläggningen innebär att deltagarna samlas i Uppsala varannan fredag. Det tillkommer ett par lördagar per termin. Dubbeldagarna (fredag och lördag) används också till att fördjupa den sociala samvaron i gruppen. Det totala antalet kursdagar, inklusive de tre utlandsseminarierna, blir därmed sextio. Till varje kursdag skall adderas en till två dagar i genomsnitt för förberedelser och efterarbete; förberedelser av arbetsuppgifter, inläsning av litteratur och utförande av projektarbeten. Detta är ett riktmärke, men naturligtvis kan arbetsbelastningen variera under utbildningens gång. Pedagogik Ledarutbildningar kan allmänt sägas reflektera vad man uppfattar vara kärnan i företagande inklusive organisation, ledning och marknadsföring. Vår utgångspunkt är att teorier om företagande måste byggas utifrån erfarenheter i verkliga företag. Mycken managementutbildning är normativ, det vill säga pekar ut vägar för hur företag bör göra i skilda situationer. Vår erfarenhet är emellertid att sådana rekommendationer ofta bygger på alltför långtgående förenklingar av verkligheten och får en stark karaktär av kokböcker. Självklart vill även vi kunna uttala oss om och lära ut vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt, önskvärt eller ickeönskvärt. Vi lägger emellertid en relativt stor vikt vid och accepterar att verkligheten är komplex och mer eller mindre kaotisk. Att anvisa metoder för förståelse, analys och handlingsmöjligheter är då en än större utmaning. Några nyckelord för vår pedagogik är således: Erfarenhetsbaserad inlärning Vi bygger på kursdeltagarnas tidigare praktik och de erfarenheter som 8 B A KG RU N D OCH I D É

9 förmedlas genom verkliga fall. Vi tar således vår utgångspunkt i verkligheten. Action-learning Genom att kursdeltagarna arbetar parallellt får ni möjligheter att belysa det egna företagets problem. Ni uppmuntras att konfrontera vissa teorier med denna verklighet. På så sätt eftersträvas ett samspel mellan praktik och teori. Långsiktighet Det är känt att verklig inlärning, vilket av pedagoger brukar uttryckas som förändring av det mentala programmet, kräver aktiv bearbetning under en längre sammanhållen tid. Vår dialog förs under två år vilket ger dig goda förutsättningar att utveckla också djupare liggande tankestrukturer. Jag fick teorier som hjälper mig att strukturera mitt arbete. Anders Mattsson, Controller IKEA Svenska Försäljnings AB Examination Examinationen sker bland annat genom tentamina, PM-uppgifter, duggor, hemskrivning och inlämningsuppgifter på praktikfall, praktisk tillämpning och simulering. Tyngdpunkten i examinationen varierar mellan kurserna. Att examination äger rum innebär ett betydelsefullt steg från en allmän orientering om vad som finns att veta till att också erövra denna kunskap. Detta är en markant skillnad i förhållande till de ledarutbildningar vilka ej leder till en examen. Vår erfarenhet är, utan tvekan, att inslag som tentamina och kursuppgifter som granskas och bedöms är ett effektivt sätt att skapa verklig inlärning och kunskapstillväxt. Utgångspunkten är dock att identifiera problem som företag ställs inför i skilda sammanhang. Identifiera, analysera, förstå och påverka är nyckelord. Litteratur Litteraturen består av en relativt fast kärna av böcker kompletterade av mindre skrifter som kan variera mellan åren. Den redovisas i en separat litteraturlista. Litteraturvalet innebär en balansgång mellan aktuella företeelser och etablerad teori. Utbildningens ambition är att vara giltig i minst tio år, samtidigt som du naturligtvis blir orienterad om de dagsaktuella frågorna. Examen Efter genomgången utbildning erhåller du en magisterexamen med ämnesbredd om 40 poäng utfärdad av Uppsala universitet. Den engelska benämningen, som också finns angiven på examensbeviset är Master of Business Administration in International Business Management. B A KG RU N D OCH I D É 9

10 BILDTEXT: RE MIN VENIBH EX EUIS AUTAT WIS ET ADIGNA AD TE COMMODION ET NIT WISL UT

11 Kursbeskrivningar ÅR 1 Termin 1 Strategi och ledarskap 10 p Marknadsstrukturer och strategier Utlandsseminarium Norden Organisation Termin 2 Styrning och marknadsföring 10 p Verksamhetsstyrning Marknadsföring Industriella nätverk ÅR 2 Termin 3 Internationellt företagande 10 p Styrning av internationella företag Utlandsseminarium Europa Internationella affärer Termin 4 Examensarbete 10 p Examensarbete Utlandsseminarium USA Termin 1 Strategi och ledarskap 10 poäng Marknadsstrukturer och strategier utlandsseminarium Norden Kursen riktar uppmärksamheten på internationella ekonomiska sammanhang samt på samspelet mellan företag och marknader. Vid studier av företag och marknader brukar man för det mesta sammanföra företag som producerar samma produkt, vara eller tjänst, till en bransch. När branschens företag möter sina kunder sker detta på marknaden. Beroende på antalet säljande företag och storleken på dessa definierar man sedan marknadsformen. Om företagen är många och små talar man om fri konkurrens, när det finns få och stora företag säger man att det är en oligopolmarknad och finns ett enda säljande företag har vi ett monopol. Vilken marknadsform vi får förklaras bland annat av om det finns stordriftsfördelar, om verksamheten kräver stora kapitalinsatser och i vilken utsträckning man kan tala om produktdifferentiering i form av varumärken och dylikt. Finns betydande stordriftsfördelar, krävs stora kapitalinsatser och har vi differentierade produkter är det också så att man kan förvänta sig en stark koncentration av verksamheten till några få dominerande företag. Lönsamhetspotential och strategier i branschen bestäms i hög grad av dessa faktorer, det vill säga branschintern konkurrens, förhandlingsstyrkan hos kunder och leverantörer till branschen, samt möjligheterna för nya företag att etablera sig och substitut som kan ersätta branschens produkt. Teoribildningen kring industrial organization och competitive strategies utgör grunden för den inledande kursen. Organisation En utgångspunkt i denna kurs är att det inte finns några enkla lösningar på komplexa problem. Detta aktualiseras bland annat av att internationellt verksamma företag representerar de största, mest komplexa och svårstyrda organisationer som vi känner till. Därför kommer heller inte kursen att förmedla några konkreta råd om hur dessa organisationer bör styras eller organiseras. I stället anläggs ett antal perspektiv och presenteras olika språk med vars hjälp komplexa organisationer kan beskrivas och förstås. Avsikten är att detta skall möjliggöra för deltagaren att efter genomgången kurs bättre förstå och agera i den egna verkligheten. I utgångsläget presenteras ett gängse managementorienterat synsätt där organisationernas utformning kan liknas vid konstruktionen av en maskin. Med detta perspektiv är mål och effektivitet oproblematiskt och företagsledning något av en ingenjörskonst. Mot detta ställs ett politiskt perspektiv där organisationer ses som koalitioner av delvis motstridiga intressen. I situationer där målen och/eller teknologin delvis är oklar är effektivitet inte längre entydigt. Under dessa förhållanden blir det väsentligt vem som tolkar eller definierar situationen. Detta förklarar de politiska processer och mer eller mindre tydliga maktkamper som förekommer i organisationer. Andra exempel på perspektiv som tas upp är företag som kulturer. Ett annat tema som behandlas är företagsutveckling och förnyelse. Något tillspetsat ställs frågan om detta bäst beskrivs som ett resultat av strategisk planering eller snabbt fotarbete. Bakom ligger olika grundsyn på planering är det fråga om rationell problemlösning eller en inlärningsprocess med växelverkan mellan konkret handling och reflektion? I kursen behandlas även olika aspekter av ledarskap. Är chefen dirigenten för den stora orkestern, marionetten som alla rycker i eller symbolen som förkroppsligar företagets själ? I anslutning till detta avsnitt berörs även frågor som retorik och genusaspekter. KURSBESKRIVNING 11

12 Termin 2 Styrning och marknadsföring 10 poäng Verksamhetsstyrning Kursen behandlar både etablerade former av ekonomistyrning samt viktiga metoder inom den framväxande moderna verksamhetsstyrningen. Problem kring nya ansvarområden och nya roller i samband med övergången till en processorienterad verksamhet inleder kursen. Vad innebär det för företagets styrning att den traditionella hierarkiska organisationen med snäv funktionell orientering alltmer ersätts av processorienteringens breda, kundorienterade, ansvar? I den globala miljön ser vi allt fler företag arbeta med ambitionen att utveckla en enhetlig One company approach, det vill säga ett likartat arbetssätt och agerande gentemot kund oavsett vilket land verksamheten bedrivs inom. Vad får den inriktningen för konsekvenser vid utformningen och användningen av företagets styrning? Nära förknippat med processorienteringen är behovet av nya mätetal för verksamheten. Det finns en stark kritik mot den traditionella styrningens ensidiga redovisningsorientering. Kritiken leder fram till att nya mätetal för verksamheten identifieras. Nya mål formuleras. En viktig ambition inom den nya styrningen är att stärka ägarnas insyn i verksamheten. Vad innebär en sådan orientering på styrningen, för företagets agerande mot marknad och kund? Mycket av den nya verksamhetsstyrningen vilar på förutsättningen att det finns tillgång till ny informationsteknik. En sådan teknik skapar många möjligheter men även en del nya styrfrågor. I de framväxande informationsrika miljöerna riskerar ledningens uppmärksamhet att bli en bristvara. Hur skall styrningen utformas för att sortera fram det väsentliga? En viktig del i svaret är att en modern verksamhetsstyrning med nödvändighet måste ha en närmare koppling till företagets strategiska frågor. Utöver dessa grundläggande frågor om ansvarsområden, mätetal och informationssystem behandlar kursen även traditionella ekonomistyrningsfrågor som räkenskapsanalys och internationella betalningar. Kursen består av fyra avsnitt som motsvarar fyra breda teman inom strategisk marknadsföring: 1 Marknadsbaserad ledning och innebörden av begreppet marknadsorientering. 2 Strategisk marknadsanalys att förstå kundbeteende och marknadsdynamik. 3 Marknadsstrategiska möjligheter att utveckla effektiva marknadsföringsprogram. 4 Den marknadsstrategiska utvecklingsprocessen. Marknadsföring Marknadsföringskursens övergripande mål är att utveckla färdigheter för att analysera och agera i situationer som företaget möter i marknaden. Speciellt viktigt är att öka förståelsen för hur marknadsdynamiken påverkar det enskilda företaget. I en mer traditionell del av kursen behandlas dessa teman främst för konsumentvaror och tjänster. Här diskuteras hantering av kunder, segmenteringsgrunder, positionering och varumärkesbyggande. 12 KURSBESKRIVNING

13

14 Ett annat viktigt avsnitt behandlar prissättningsstrategier. Vidare är kopplingen mellan marknadsföringsbeslut och lönsamhetsmässiga konsekvenser en betydande ingrediens i denna kursdel. Den andra delen av kursen är ett företagsspel. Det är ett mycket tillämpat kursmoment på så sätt att kursdeltagarna är indelade i grupper och ansvariga för att leda ett företag i den datorsimulerade marknadsföringsvärlden. Deltagarna utarbetar marknadsstrategier genom att använda analytiska verktyg. Dessa strategier implementeras och revideras vartefter simuleringen framskrider. Grupperna tävlar mot varandra i den virtuella, interaktiva marknaden. För att uppnå sina mål krävs kvantitativa kunskaper och färdigheter i marknadsanalys, kommunikationsförmåga inom och mellan grupperna och kunskaper att hantera både överflöd av information och bristande tillgång till information. Avsikten med kursen är att deltagarna ska förbättra sin förståelse för hur marknadsdynamiken påverkar det enskilda företaget. Industriella nätverk De flesta företag är verksamma inom marknader där kunder är företag och andra organisationer, det vill säga inom industriella marknader eller i business-to-business. Det som kännetecknar dessa marknader är en relativ koncentration i antal kunder och leverantörer och att affärer görs med betydande kontinuitet. Enskilda kundleverantörsrelationer är ofta betydelsefulla både för leverantörens och för kundens teknik- och affärsutveckling. Inom ramen för dessa kund-leverantörsrelationer uppstår ett antal kommersiella, tekniska och sociala kopplingar med avsevärda konsekvenser för de två parternas ekonomi och utvecklingsmöjligheter, både på kort och lång sikt. Företagen är således ofta verksamma i marknader som uppvisar en nätverksstruktur med relationer som kännetecknas av speciella processer och dynamik. Existensen av dessa relationer och nätverksstrukturer har konsekvenser för management som uppmärksammats enbart i begränsad omfattning i traditionella nationalekonomiska och företagsekonomiska modeller och teorier. Företagsledning i nätverksmarknader, där hantering av kund-leverantörsrelationer blir den kritiska uppgiften, står således inför flera nya problemställningar. Kursen syftar till att utveckla deltagarnas förståelse för kritiska processer i utvecklingen av kund-leverantörsrelationer, såväl ur kundens som ur leverantörens perspektiv, samt till att utveckla förmågan att hantera de typiska problemsituationer som uppstår i dessa affärsrelationer. Speciell uppmärksamhet ägnas åt teknikutvecklingsfrågor, organisatoriska förutsättningar och bedömningen av ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ. 14 KURSBESKRIVNING

15 Jag blev erbjuden ett nytt chefsjobb på annat företag i slutet av utbildningsperioden. Robert Andersson, General Manager, Power Systems SwedPower AB Termin 3 Internationellt företagande 10 poäng Styrning av internationella företag Svenska storföretag är vid en internationell jämförelse osedvanligt internationella. Denna kurs har som syfte att behandla några av de mer centrala strategiska frågorna som följer av att företag internationaliseras. Kursen inleds med att ställa frågan varför olika branscher i ett land blir internationellt konkurrenskraftiga, för att därefter behandla företagets internationaliseringsprocess och etablering på främmade marknader. I ett nästa steg behandlas hur olika roller växer fram inom det internationella företaget och orsaker till att vissa dotterbolag lyckas bli särskilt konkurrenskraftiga och kompetenta i olika aktiviteter. Här läggs en viss tyngd på frågan om utveckling och spridning av kunskap mellan olika företagsenheter samt betydelsen av företagets affärsnätverk. En speciell fråga i sammanhanget är i vilken utsträckning som koncernledningen kan samordna internationell kunskapsspridning mellan olika dotterbolag och hur detta i så fall går till. Två synsätt på företagsledning ställs mot varandra. I det ena antas att ledningen genom beslut styr företagets internationalisering och vilka roller olika enheter ska ha. I det andra beskrivs styrning som en politisk process där dotterbolag på utländska marknader påverkar företagets utveckling på ett sätt som inte alltid behöver ligga i linje med koncernledningens intentioner. I samband med de mest centrala momenten arbetar deltagarna med gruppövningar, där verkliga fall analyseras. Dessa övningar har stor betydelse för kursens kvalitet och förutsätter därför stort engagemang och noggranna förberedelser inför varje tillfälle. Kursen är starkt relaterad till pågående forskning vid Uppsala universitet och andra lärosäten, vilket också präglar valet av kurslitteratur. Internationella affärer utlandsseminarium Europa En central frågeställning för företag med internationell verksamhet rör betydelsen av skillnader mellan olika länder. Den grundläggande frågan i denna kurs är hur sociala, politiska och framför allt kulturella förhållanden påverkar uppbyggnad och hantering av relationer till aktörer såväl inom företaget som utanför. De kulturella avstånden betraktas på såväl land- och organisationssom på individnivå. Centrala modeller för att bättre förstå och analysera kulturskillnader presenteras. Exempel på frågor är hur infrastrukturella förhållanden fungerar, hur företag drivs, hur individer resonerar i de skilda kulturerna samt, inte minst, svenskhet som utgångspunkt för kulturella möten. Frågor relaterade till ledarskap, Human Resource Management och globala team diskuteras och relateras till kulturella skillnader. Hur man kan hantera de människor som finns i organisationen för att dra nytta av deras skiftande bakgrund och erfarenheter diskuteras, bland annat med hjälp av kursdeltagarnas egna upplevelser. Undervisningen är upplagd kring olika temadagar. Kursen inleds i samband med ett utlandsseminarium när övergripande frågor om kulturer och kulturers påverkan på det internationella företagandet diskuteras. Därefter följer avsnitt som mer specifikt inriktar sig på kulturer i olika nationer eller länderområden. Experter med stor erfarenhet inom olika geografiska områden anlitas inom varje avsnitt. Kursen avslutas med att ledarskapsrelaterade frågor diskuteras och analyseras med hjälp av case. KURSBESKRIVNING 15

16

17 Utlandsseminarier Norden, Europa och USA Under programmet kommer ni att göra tre studieresor. Syftet med dessa resor är att både kunna bredda och i vissa fall kunna fördjupa innehållet i MBA-programmet. Programmen vid dessa utlandsseminarier skall belysa ett lands kulturella och ekonomiska miljö, svenska företags erfarenheter av att verka i denna miljö, samt det utländska lärosätets syn på internationellt företagande. Resorna till Norden och Europa infaller under termin 1 respektive termin 3 och är vardera på fyra dagar. USA-resan infaller under termin 4 och sträcker sig över en vecka. Vi är stolta over att kunna erbjuda dessa resor som en del av programmet, inga extra avgifter tillkommer och du bor i enkelrum. Stimulerande och positivt med nätverket. Utbildningen har också gett mig en bättre position inom koncernen. Andrea Ballagi, M.D., Ph.D., MBA, VD IDEXX Scandinavia AB Termin 4 Examensarbete 10 poäng Examensarbete utlandsseminarium USA Den avslutande kursen skiljer sig från utbildningens övriga kurser. Den innebär att en utredning skall göras med hjälp av vetenskaplig metod. Du bestämmer själv inriktningen på arbetet genom att välja problem som är intressanta, till exempel på grund av att de inte behandlats i andra kurser, att de utgör ett problem i den egna organisationen, eller att de är intresseväckande och värda att analysera. Kursens huvudsyfte är att applicera den kunskap som förvärvas under utbildningen på praktiska företagsproblem. Därigenom tränas och utvecklas kreativitet men också förmågan att formulera och analysera ett problem. Utbildningens teoretiska kunskaper kommer till användning för analys och presentation av fakta som insamlas under kursens gång. Särskild tonvikt läggs vid att förbättra utredarförmågan, förmågan att på ett trovärdigt sätt samla in, värdera och bearbeta fakta från olika källor. Att skriva ett examensarbete innebär för författarna att ta ställning till en rad olika teoretiska problem, till exempel perspektivval, gränsdragningar, abstraktion, generaliserbarhet, modellbyggande och modellanvändning. Dessutom krävs tillämpningsförmåga, det vill säga att behärska utredandets hantverk, kunnande inom problemområdet, förmåga att formulera utredningsuppdrag och förmåga att bedöma utredningar. Slutligen krävs förmåga att samarbeta med medförfattare, uppdragsgivare, andra utredare och berörda handledare. Arbetet bedrivs som en process med regelbundna möten och projektdiskussioner där argument vässas och observationer diskuteras. Under kursens gång görs företagsbesök vid deltagarnas företag och de fungerar som en unik möjlighet till breddning av kursen. Erfarenheten visar att examensarbetet ställer annorlunda krav än övriga kurser. Här skapas en logiskt uppbyggd produkt, där fakta analyseras och kommuniceras till uppdragsgivare och övriga deltagare. Samtidigt är kursen berikande då den ger en konkret återkoppling till företagens verksamhet. Ett fruktbart tillvägagångssätt är att utgå ifrån ett problem som identifieras i det egna företagets verksamhet. Det kan dock undersökas genom en studie av hur andra företag hanterar motsvarande frågor (en form av bench-learning). Det resultat som uppnås är ofta mycket imponerande. De utförda utredningarna kan bli till stor nytta för berörda företag. KURSBESKRIVNING 17

18

19 Resultat Inledningsvis behandlade vi de erfarenheter du hinner generera under två års studier i Uppsala Executive MBA. Utbildningens mål är att utveckla duktiga ledare. I utbildningen eftersträvas såväl bredd som djup. Bredden behövs för att den specialiserade ingenjören, finansekonomen, juristen, marknadsföraren, skall bli orienterad inom det bredare fält som en ledarbefattning ofta kräver. Specialiseringen på internationellt företagande ger en djupare insikt inom ett område som är oerhört vitalt för svenskt näringsliv. Den arbetsgivare som överväger Uppsala Executive MBA som utvecklingsväg för sin personal, kan i utbyte förvänta sig en person mogen för större arbetsuppgifter. Vår erfarenhet är att de allra flesta utexaminerade MBA-deltagarna från Uppsala omedelbart går vidare till högre befattningar. Detta är viktigt att beakta redan i urvalet av kursdeltagare. Det bör i företaget finns en klart uttalad karriärplan som såväl du som arbetsgivaren är medveten om. Fakultet Företagsekonomiska institutionen har cirka 85 lärare och över 2000 studenter på grundutbildningen. De flesta av dessa är heltidsstuderande ungdomar som studerar i ekonomprogrammen. Institutionen har studentutbyten med sjuttiofem universitet runt om i världen och drygt 200 studenter från andra länder följer ett engelskspråkigt program. Forskarutbildningen omfattar ett trettiotal finansierade doktorander. Cirka 500 personer från företag deltar årligen i kurser anordnade av institutionens uppdragsutbildning. En kärna av 15 lärare (doktorer, docenter, professorer) svarar för den huvudsakliga undervisningen inom MBAprogrammet. Vi engagerar även forskare från andra institutioner inom universitetet samt från andra lärosäten inom och utom landet. Självklart engageras även företagsledare och andra experter från näringslivet.vi vill dock understryka att det i särklass viktigaste inslaget är det egna hårda och uthålliga studiearbetet. Presentation av lärarna finns separat i broschyrens kappa. Som utexaminerad är du medlem i alumniföreningen, Uppsala Executive MBA Alumni. Detta innebär att du får kontinuerlig information om verksamheten och möjlighet att delta i seminarieaktiviteter och kortare kurser. Kursdeltagare MBA-utbildningen har genom åren attraherat många kvalificerade kursdeltagare. En grov karakteristik visar att femtio procent är civilingenjörer, trettio är civilekonomer och tjugo är läkare, apotekare, jurister och naturvetare. De allra flesta har en gedigen utlandserfarenhet. Trettio procent har bott utomlands. Många kommer från internationellt inriktade befattningar i något av de välkända UPPSALA EXECUTIVE MBA 19

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser?

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? En utvecklingskonstruktivistisk studie av ledarskapsutbildning. Anneline Sander Konfliktlösning 60 p

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Anställningsbarhet för nyexaminerade ekonomer

Anställningsbarhet för nyexaminerade ekonomer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Daniel Olsson Carl Falk Anställningsbarhet för nyexaminerade ekonomer The employability of graduated economic and business students Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

INTERNAL CORPORATE VENTURING

INTERNAL CORPORATE VENTURING HÖGSKOLAN I H ALMSTAD SEKTIONEN FÖR EKONOMI OCH TEKNIK INDUSTRIELL ORGANISATION & EKONOMI, INRIKTNING INNOVATION INTERNAL CORPORATE VENTURING HISTORIEN OM DEN FULA ANKUNGEN HALMSTAD I JANUARI 2001 M AGISTERUPPSATS,

Läs mer

D-UPPSATS. Strategisk ekonomistyrning i projekt

D-UPPSATS. Strategisk ekonomistyrning i projekt D-UPPSATS 2009:064 Strategisk ekonomistyrning i projekt - fallstudie av NCC Leif Eriksson Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG QLIKVIEW I PRAKTIKEN - FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG DAVID RYDIN JOHN SANDBERG 2011 09-01 - LINKÖPING Examensarbete LIU- IEI- TEK- A- - 11/01195- - SE Avdelningen ekonomiska informationssystem

Läs mer

Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB

Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB Christine Räisänen och Sven Gunnarson CMB-RAPPORT 2007 Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CHRISTINE RÄISÄNEN och SVEN GUNNARSON Byggnadsekonomi,

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

Projekt som arbetsform B, 5 p

Projekt som arbetsform B, 5 p Projekt som arbetsform B, 5 p Project as a Working Method B, 5 credits Kurskod Feb 018 Studiehandledning för Internetkurs inom Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning (SNH) Tomas Danborg Maria Fregidou-Malama

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer AKTUELL tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04 Johan Quist och Per Kristensson Våra två nya doktorer Foto Per Olsson Den 11 juni 2003 försvarade Johan Quist sin avhandling för ekonomie doktorsgrad i

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer