MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE"

Transkript

1 MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE

2

3 INNEHÅLL Inledning 5 Bakgrund och idé 6 KURSBESKRIVNING TERMIN 1 Strategi och ledarskap 11 TERMIN 2 Styrning och marknadsföring 12 TERMIN 3 Internationellt företagande 15 TERMIN 4 Examensarbete 17 Om Uppsala Executive MBA 19 Referenser 21 UPPSALA EXECUTIVE MBA 3

4

5 En modern utbildning i traditionsrik miljö Master of Business Administration, MBA, är en utbildning med rötter i det anglosaxiska universitetssystemet. Den finns som officiell examensbeteckning i USA och England. Begreppet MBA har sedan länge en stark ställning i dessa länder och det sprids nu inom Europa och övriga världen. Utbudet av MBA-utbildningar ökar kraftigt och även i Sverige börjar denna utbildning bli ett välkänt begrepp. I och med den ökande internationaliseringen finns det starka skäl att tro att denna utveckling kommer att fortgå och förstärkas. Det är mot denna bakgrund en stor glädje att vid Uppsala universitets företagsekonomiska institution kunna erbjuda en sedan 1980 etablerad och framgångsrik MBA-utbildning. Vår utbildning vänder sig till i näringslivet verksamma personer med en akademisk grundexamen, därav namnet Executive MBA. Uppsala Executive MBA har en internationell inriktning. Den har en modern profil samtidigt som den omfattas av universitetets nedärvda tro på kunskap och kompetens. Uppsala Executive MBA finner ett starkt stöd i det traditionsrika universitetets stora resurser och goda namn, inte minst i ett internationellt perspektiv. Bo Sundqvist Professor Rektor vid Uppsala universitet Lars Engwall Professor Professorsrådets ordförande Uppsala universitet grundades 1477 och är därmed det äldsta i Norden. Här har banbrytande forskare och tänkare som Olof Rudbeck, Carl von Linné, Anders Celsius och Erik Gustaf Geijer, varit verksamma. Universitetet ingår sedan länge i ett nätverk av ett tjugofemtal andra välrenommerade universitet med lång tradition, den så kallade COIMBRA-gruppen med bland annat Heidelberg, Oxford, Cambridge, Bologna, Salamanca och Coimbra som medlemmar. INLEDNING 5

6 År 1980 skedde den första antagningen till masterutbildningen vid Uppsala universitet och sedan dess har över 500 deltagare tagit sin examen hos oss. Vårt mål var att skapa en möjlighet till kvalificerad fortbildning för praktiskt verksamma människor och sprida den forskning som bedrivs vid universitetet till en vidare krets. En unik möjlighet att under en längre sammanhållen tid kunna föra en befruktande dialog mellan teori och praktik. Både form och innehåll har naturligtvis förändrats, men den grundstruktur vi valde från början har visat sig fungera väl genom åren. Utbildningen vänder sig till civilingenjörer och andra akademiker med minst tre års kvalificerad yrkeserfarenhet. Arbetslivserfarenhetens längd och innehåll är ett viktigt antagningskriterium. Uppsala Executive MBA är en bred och avancerad ledarutbildning med en klar profil. Studierna är krävande men kan mycket väl kombineras med det ordinarie arbetet. Plattform Allt sedan den företagsekonomiska institutionen grundades 1958 har vår forskning haft två kännetecken. En utgångspunkt har varit att beskriva och förstå det vi studerar i företag, snarare än att ge normativa råd. Detta förhållningssätt har påverkats av att vi haft en klar inriktning mot att utgå från empiriskt väl förankrade organisa- 6 B A KG RU N D O C H I D É

7 Programmet har utformats utifrån bland annat följande utgångspunkter: Genom att under en längre sammanhängande tid aktivt bearbeta ett kunskapsområde blir kunskaperna djupa. Genom att kombinera praktik och teori blir praktikens erfarenheter begripliga. Genom att relatera kunskaper och erfarenheter till ett genomtänkt förhållningssätt fås en nödvändig helhetsbild. Med dessa utgångspunkter har vi valt en utformning som innebär att: Studietiden är två år. Under denna tid läses, tillämpas och tenteras forskningsbaserad litteratur. Vi kräver tre års relevant praktik. Teorigenomgångar leds av erfarna lärare från universitetet. Näringslivsrepresentanter från olika verksamheter medverkar som föreläsare. Kursdeltagarna bidrar med sina erfarenheter. Företag ställs mot företag, föreläsarnas erfarenheter mot kursdeltagarnas. En plattform baserad på teorier runt internationellt företagande och relationer mellan företag i industriella nätverk. Utgångspunkten är den forskning vi bedrivit inom området sedan tidigt 60-tal. tionsanalytiska teorier. En annan utgångspunkt har varit att vi i stor utsträckning samlat in material om svenska företags verksamheter inom och utom landet. I många fall har denna forskning bedrivits i samarbete med utländska universitet. Institutionens forskning har över tiden haft tre ledande teman: Ett företag är en enhet med en egen historisk bakgrund, vilken är viktig att känna till för att förstå dess beteende. Företagets omgivning är inte en anonym marknad utan består av en mängd mer eller mindre långvariga och omfattande relationer till andra företag, forskningsinstitut, myndigheter med mera. Nätverket av sådana relationer är av avgörande betydelse för företagets utveckling. För ett litet land som Sverige krävs att den internationella affärsverksamheten och teoriutvecklingen ägnas särskild uppmärksamhet. Internationell ekonomi, kulturella skillnader och internationellt företagande är därför viktiga inslag i företagens verksamheter. Förhållandet att svensk ekonomi i så stor utsträckning är internationellt inriktad och att exporten i så hög grad karakteriseras av handel mellan företag och inom koncerner, har satt tydliga spår. Internationellt uppmärksammade bidrag har gjorts på institutionen, dels för att förklara företags internationaliseringsprocess och dels i form av teoriutveckling inom området industriell marknadsföring och inköp. Uppsalaskolan, med interaktionsmodellen och nätverkssynsättet har blivit ett begrepp inom området. Uppsala Executive MBA präglas i hög grad av den tradition av företagsnära forskning som bedrivits under mer än fyrtio år. Antagningskrav och urvalsprinciper För att du ska kunna bli formellt antagen till MBAutbildningen fordras att du avlagt en fullständig grundexamen omfattande minst 120 poäng och har minst tre års praktisk erfarenhet från företag eller annan organisation med internationell verksamhet. Kunskaper i företagsekonomi och nationalekonomi underlättar studierna, men är inget formellt krav. Kravet på akademisk grundexamen är tvingande. MBAutbildningen är en magisterexamen med ämnesbredd. Examensbeviset förutsätter därför att du har en akademisk grundexamen från start. I vårt urval bedöms de formella meriterna, examina och erfarenheter samt befattning. En mindre kvot avsätts för personer som saknar akademisk grundexamen, men som bedöms ha sådana kvalifikationer att de förväntas kunna tillgodogöra sig utbildningen och samtidigt tillföra erfarenheter av stort värde för gruppen. De personer som antas inom denna kvot följer utbildningen på samma sätt som övriga deltagare men kan ej erhålla examensbevis. Däremot utfärdar universitetet intyg över avklarade kurser. B A KG RU N D OCH I D É 7

8 MBA-programmet som erfarenhet Under studietiden hinner du: Tillgodogöra dig betydelsefull litteratur inom områdena företagsstrategier, organisation och styrning, marknadsföring och inköp samt utredningsmetodik. Lära känna många deltagare från andra företag. Möta och få insikter i sammanlagt cirka fyrtio företags delvis unika, delvis likartade situation; genom möten med gästföreläsare, besök med föredrag på övriga deltagares företag och fallanalyser i kurserna. Genom möten med föreläsare från andra lärosäten, svenska och utländska, samt vid besök på minst tre utländska universitet eller handelshögskolor, få en inblick i skilda sätt att angripa problemställningar inom företagande i ett internationellt sammanhang. Under två år bryta teori mot praktik (egen och andras) och använda kunskaperna i arbetet på det egna företaget. Vårt mål är inte bara att få kvalificerade deltagare. Vi vill även ha en så väl sammansatt grupp som möjligt. Det betyder personer i skilda åldrar, skilda befattningar, skilda branscher och företag, skilda erfarenheter. Kort sagt, en så intressant och mångsidig grupp som möjligt. MBA-utbildningen bedrivs som uppdragsutbildning, vilket innebär att den är avgiftsbelagd. Aktuell avgift anges separat. Det är dock viktigt att notera att universitetet måste ha en juridisk person som motpart. Studiernas vardag En typisk kursdag innebär att halva dagen ägnas åt teori och halva dagen åt tillämpningar och gästföreläsares problemställningar. I den pedagogiska uppläggningen eftersträvas variation genom föreläsningar och diskussionsuppgifter med mera. Teori- och analysgenomgångar samt illustrationer väger tyngre än omfattande fallstudier. En massiv användning av fall brukar syfta till att generera erfarenheter, något som redan finns hos våra kursdeltagare. Ett av målen med studierna är att ge dig verktyg för att analysera och tolka tidigare erfarenheter. Uppläggningen innebär att deltagarna samlas i Uppsala varannan fredag. Det tillkommer ett par lördagar per termin. Dubbeldagarna (fredag och lördag) används också till att fördjupa den sociala samvaron i gruppen. Det totala antalet kursdagar, inklusive de tre utlandsseminarierna, blir därmed sextio. Till varje kursdag skall adderas en till två dagar i genomsnitt för förberedelser och efterarbete; förberedelser av arbetsuppgifter, inläsning av litteratur och utförande av projektarbeten. Detta är ett riktmärke, men naturligtvis kan arbetsbelastningen variera under utbildningens gång. Pedagogik Ledarutbildningar kan allmänt sägas reflektera vad man uppfattar vara kärnan i företagande inklusive organisation, ledning och marknadsföring. Vår utgångspunkt är att teorier om företagande måste byggas utifrån erfarenheter i verkliga företag. Mycken managementutbildning är normativ, det vill säga pekar ut vägar för hur företag bör göra i skilda situationer. Vår erfarenhet är emellertid att sådana rekommendationer ofta bygger på alltför långtgående förenklingar av verkligheten och får en stark karaktär av kokböcker. Självklart vill även vi kunna uttala oss om och lära ut vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt, önskvärt eller ickeönskvärt. Vi lägger emellertid en relativt stor vikt vid och accepterar att verkligheten är komplex och mer eller mindre kaotisk. Att anvisa metoder för förståelse, analys och handlingsmöjligheter är då en än större utmaning. Några nyckelord för vår pedagogik är således: Erfarenhetsbaserad inlärning Vi bygger på kursdeltagarnas tidigare praktik och de erfarenheter som 8 B A KG RU N D OCH I D É

9 förmedlas genom verkliga fall. Vi tar således vår utgångspunkt i verkligheten. Action-learning Genom att kursdeltagarna arbetar parallellt får ni möjligheter att belysa det egna företagets problem. Ni uppmuntras att konfrontera vissa teorier med denna verklighet. På så sätt eftersträvas ett samspel mellan praktik och teori. Långsiktighet Det är känt att verklig inlärning, vilket av pedagoger brukar uttryckas som förändring av det mentala programmet, kräver aktiv bearbetning under en längre sammanhållen tid. Vår dialog förs under två år vilket ger dig goda förutsättningar att utveckla också djupare liggande tankestrukturer. Jag fick teorier som hjälper mig att strukturera mitt arbete. Anders Mattsson, Controller IKEA Svenska Försäljnings AB Examination Examinationen sker bland annat genom tentamina, PM-uppgifter, duggor, hemskrivning och inlämningsuppgifter på praktikfall, praktisk tillämpning och simulering. Tyngdpunkten i examinationen varierar mellan kurserna. Att examination äger rum innebär ett betydelsefullt steg från en allmän orientering om vad som finns att veta till att också erövra denna kunskap. Detta är en markant skillnad i förhållande till de ledarutbildningar vilka ej leder till en examen. Vår erfarenhet är, utan tvekan, att inslag som tentamina och kursuppgifter som granskas och bedöms är ett effektivt sätt att skapa verklig inlärning och kunskapstillväxt. Utgångspunkten är dock att identifiera problem som företag ställs inför i skilda sammanhang. Identifiera, analysera, förstå och påverka är nyckelord. Litteratur Litteraturen består av en relativt fast kärna av böcker kompletterade av mindre skrifter som kan variera mellan åren. Den redovisas i en separat litteraturlista. Litteraturvalet innebär en balansgång mellan aktuella företeelser och etablerad teori. Utbildningens ambition är att vara giltig i minst tio år, samtidigt som du naturligtvis blir orienterad om de dagsaktuella frågorna. Examen Efter genomgången utbildning erhåller du en magisterexamen med ämnesbredd om 40 poäng utfärdad av Uppsala universitet. Den engelska benämningen, som också finns angiven på examensbeviset är Master of Business Administration in International Business Management. B A KG RU N D OCH I D É 9

10 BILDTEXT: RE MIN VENIBH EX EUIS AUTAT WIS ET ADIGNA AD TE COMMODION ET NIT WISL UT

11 Kursbeskrivningar ÅR 1 Termin 1 Strategi och ledarskap 10 p Marknadsstrukturer och strategier Utlandsseminarium Norden Organisation Termin 2 Styrning och marknadsföring 10 p Verksamhetsstyrning Marknadsföring Industriella nätverk ÅR 2 Termin 3 Internationellt företagande 10 p Styrning av internationella företag Utlandsseminarium Europa Internationella affärer Termin 4 Examensarbete 10 p Examensarbete Utlandsseminarium USA Termin 1 Strategi och ledarskap 10 poäng Marknadsstrukturer och strategier utlandsseminarium Norden Kursen riktar uppmärksamheten på internationella ekonomiska sammanhang samt på samspelet mellan företag och marknader. Vid studier av företag och marknader brukar man för det mesta sammanföra företag som producerar samma produkt, vara eller tjänst, till en bransch. När branschens företag möter sina kunder sker detta på marknaden. Beroende på antalet säljande företag och storleken på dessa definierar man sedan marknadsformen. Om företagen är många och små talar man om fri konkurrens, när det finns få och stora företag säger man att det är en oligopolmarknad och finns ett enda säljande företag har vi ett monopol. Vilken marknadsform vi får förklaras bland annat av om det finns stordriftsfördelar, om verksamheten kräver stora kapitalinsatser och i vilken utsträckning man kan tala om produktdifferentiering i form av varumärken och dylikt. Finns betydande stordriftsfördelar, krävs stora kapitalinsatser och har vi differentierade produkter är det också så att man kan förvänta sig en stark koncentration av verksamheten till några få dominerande företag. Lönsamhetspotential och strategier i branschen bestäms i hög grad av dessa faktorer, det vill säga branschintern konkurrens, förhandlingsstyrkan hos kunder och leverantörer till branschen, samt möjligheterna för nya företag att etablera sig och substitut som kan ersätta branschens produkt. Teoribildningen kring industrial organization och competitive strategies utgör grunden för den inledande kursen. Organisation En utgångspunkt i denna kurs är att det inte finns några enkla lösningar på komplexa problem. Detta aktualiseras bland annat av att internationellt verksamma företag representerar de största, mest komplexa och svårstyrda organisationer som vi känner till. Därför kommer heller inte kursen att förmedla några konkreta råd om hur dessa organisationer bör styras eller organiseras. I stället anläggs ett antal perspektiv och presenteras olika språk med vars hjälp komplexa organisationer kan beskrivas och förstås. Avsikten är att detta skall möjliggöra för deltagaren att efter genomgången kurs bättre förstå och agera i den egna verkligheten. I utgångsläget presenteras ett gängse managementorienterat synsätt där organisationernas utformning kan liknas vid konstruktionen av en maskin. Med detta perspektiv är mål och effektivitet oproblematiskt och företagsledning något av en ingenjörskonst. Mot detta ställs ett politiskt perspektiv där organisationer ses som koalitioner av delvis motstridiga intressen. I situationer där målen och/eller teknologin delvis är oklar är effektivitet inte längre entydigt. Under dessa förhållanden blir det väsentligt vem som tolkar eller definierar situationen. Detta förklarar de politiska processer och mer eller mindre tydliga maktkamper som förekommer i organisationer. Andra exempel på perspektiv som tas upp är företag som kulturer. Ett annat tema som behandlas är företagsutveckling och förnyelse. Något tillspetsat ställs frågan om detta bäst beskrivs som ett resultat av strategisk planering eller snabbt fotarbete. Bakom ligger olika grundsyn på planering är det fråga om rationell problemlösning eller en inlärningsprocess med växelverkan mellan konkret handling och reflektion? I kursen behandlas även olika aspekter av ledarskap. Är chefen dirigenten för den stora orkestern, marionetten som alla rycker i eller symbolen som förkroppsligar företagets själ? I anslutning till detta avsnitt berörs även frågor som retorik och genusaspekter. KURSBESKRIVNING 11

12 Termin 2 Styrning och marknadsföring 10 poäng Verksamhetsstyrning Kursen behandlar både etablerade former av ekonomistyrning samt viktiga metoder inom den framväxande moderna verksamhetsstyrningen. Problem kring nya ansvarområden och nya roller i samband med övergången till en processorienterad verksamhet inleder kursen. Vad innebär det för företagets styrning att den traditionella hierarkiska organisationen med snäv funktionell orientering alltmer ersätts av processorienteringens breda, kundorienterade, ansvar? I den globala miljön ser vi allt fler företag arbeta med ambitionen att utveckla en enhetlig One company approach, det vill säga ett likartat arbetssätt och agerande gentemot kund oavsett vilket land verksamheten bedrivs inom. Vad får den inriktningen för konsekvenser vid utformningen och användningen av företagets styrning? Nära förknippat med processorienteringen är behovet av nya mätetal för verksamheten. Det finns en stark kritik mot den traditionella styrningens ensidiga redovisningsorientering. Kritiken leder fram till att nya mätetal för verksamheten identifieras. Nya mål formuleras. En viktig ambition inom den nya styrningen är att stärka ägarnas insyn i verksamheten. Vad innebär en sådan orientering på styrningen, för företagets agerande mot marknad och kund? Mycket av den nya verksamhetsstyrningen vilar på förutsättningen att det finns tillgång till ny informationsteknik. En sådan teknik skapar många möjligheter men även en del nya styrfrågor. I de framväxande informationsrika miljöerna riskerar ledningens uppmärksamhet att bli en bristvara. Hur skall styrningen utformas för att sortera fram det väsentliga? En viktig del i svaret är att en modern verksamhetsstyrning med nödvändighet måste ha en närmare koppling till företagets strategiska frågor. Utöver dessa grundläggande frågor om ansvarsområden, mätetal och informationssystem behandlar kursen även traditionella ekonomistyrningsfrågor som räkenskapsanalys och internationella betalningar. Kursen består av fyra avsnitt som motsvarar fyra breda teman inom strategisk marknadsföring: 1 Marknadsbaserad ledning och innebörden av begreppet marknadsorientering. 2 Strategisk marknadsanalys att förstå kundbeteende och marknadsdynamik. 3 Marknadsstrategiska möjligheter att utveckla effektiva marknadsföringsprogram. 4 Den marknadsstrategiska utvecklingsprocessen. Marknadsföring Marknadsföringskursens övergripande mål är att utveckla färdigheter för att analysera och agera i situationer som företaget möter i marknaden. Speciellt viktigt är att öka förståelsen för hur marknadsdynamiken påverkar det enskilda företaget. I en mer traditionell del av kursen behandlas dessa teman främst för konsumentvaror och tjänster. Här diskuteras hantering av kunder, segmenteringsgrunder, positionering och varumärkesbyggande. 12 KURSBESKRIVNING

13

14 Ett annat viktigt avsnitt behandlar prissättningsstrategier. Vidare är kopplingen mellan marknadsföringsbeslut och lönsamhetsmässiga konsekvenser en betydande ingrediens i denna kursdel. Den andra delen av kursen är ett företagsspel. Det är ett mycket tillämpat kursmoment på så sätt att kursdeltagarna är indelade i grupper och ansvariga för att leda ett företag i den datorsimulerade marknadsföringsvärlden. Deltagarna utarbetar marknadsstrategier genom att använda analytiska verktyg. Dessa strategier implementeras och revideras vartefter simuleringen framskrider. Grupperna tävlar mot varandra i den virtuella, interaktiva marknaden. För att uppnå sina mål krävs kvantitativa kunskaper och färdigheter i marknadsanalys, kommunikationsförmåga inom och mellan grupperna och kunskaper att hantera både överflöd av information och bristande tillgång till information. Avsikten med kursen är att deltagarna ska förbättra sin förståelse för hur marknadsdynamiken påverkar det enskilda företaget. Industriella nätverk De flesta företag är verksamma inom marknader där kunder är företag och andra organisationer, det vill säga inom industriella marknader eller i business-to-business. Det som kännetecknar dessa marknader är en relativ koncentration i antal kunder och leverantörer och att affärer görs med betydande kontinuitet. Enskilda kundleverantörsrelationer är ofta betydelsefulla både för leverantörens och för kundens teknik- och affärsutveckling. Inom ramen för dessa kund-leverantörsrelationer uppstår ett antal kommersiella, tekniska och sociala kopplingar med avsevärda konsekvenser för de två parternas ekonomi och utvecklingsmöjligheter, både på kort och lång sikt. Företagen är således ofta verksamma i marknader som uppvisar en nätverksstruktur med relationer som kännetecknas av speciella processer och dynamik. Existensen av dessa relationer och nätverksstrukturer har konsekvenser för management som uppmärksammats enbart i begränsad omfattning i traditionella nationalekonomiska och företagsekonomiska modeller och teorier. Företagsledning i nätverksmarknader, där hantering av kund-leverantörsrelationer blir den kritiska uppgiften, står således inför flera nya problemställningar. Kursen syftar till att utveckla deltagarnas förståelse för kritiska processer i utvecklingen av kund-leverantörsrelationer, såväl ur kundens som ur leverantörens perspektiv, samt till att utveckla förmågan att hantera de typiska problemsituationer som uppstår i dessa affärsrelationer. Speciell uppmärksamhet ägnas åt teknikutvecklingsfrågor, organisatoriska förutsättningar och bedömningen av ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ. 14 KURSBESKRIVNING

15 Jag blev erbjuden ett nytt chefsjobb på annat företag i slutet av utbildningsperioden. Robert Andersson, General Manager, Power Systems SwedPower AB Termin 3 Internationellt företagande 10 poäng Styrning av internationella företag Svenska storföretag är vid en internationell jämförelse osedvanligt internationella. Denna kurs har som syfte att behandla några av de mer centrala strategiska frågorna som följer av att företag internationaliseras. Kursen inleds med att ställa frågan varför olika branscher i ett land blir internationellt konkurrenskraftiga, för att därefter behandla företagets internationaliseringsprocess och etablering på främmade marknader. I ett nästa steg behandlas hur olika roller växer fram inom det internationella företaget och orsaker till att vissa dotterbolag lyckas bli särskilt konkurrenskraftiga och kompetenta i olika aktiviteter. Här läggs en viss tyngd på frågan om utveckling och spridning av kunskap mellan olika företagsenheter samt betydelsen av företagets affärsnätverk. En speciell fråga i sammanhanget är i vilken utsträckning som koncernledningen kan samordna internationell kunskapsspridning mellan olika dotterbolag och hur detta i så fall går till. Två synsätt på företagsledning ställs mot varandra. I det ena antas att ledningen genom beslut styr företagets internationalisering och vilka roller olika enheter ska ha. I det andra beskrivs styrning som en politisk process där dotterbolag på utländska marknader påverkar företagets utveckling på ett sätt som inte alltid behöver ligga i linje med koncernledningens intentioner. I samband med de mest centrala momenten arbetar deltagarna med gruppövningar, där verkliga fall analyseras. Dessa övningar har stor betydelse för kursens kvalitet och förutsätter därför stort engagemang och noggranna förberedelser inför varje tillfälle. Kursen är starkt relaterad till pågående forskning vid Uppsala universitet och andra lärosäten, vilket också präglar valet av kurslitteratur. Internationella affärer utlandsseminarium Europa En central frågeställning för företag med internationell verksamhet rör betydelsen av skillnader mellan olika länder. Den grundläggande frågan i denna kurs är hur sociala, politiska och framför allt kulturella förhållanden påverkar uppbyggnad och hantering av relationer till aktörer såväl inom företaget som utanför. De kulturella avstånden betraktas på såväl land- och organisationssom på individnivå. Centrala modeller för att bättre förstå och analysera kulturskillnader presenteras. Exempel på frågor är hur infrastrukturella förhållanden fungerar, hur företag drivs, hur individer resonerar i de skilda kulturerna samt, inte minst, svenskhet som utgångspunkt för kulturella möten. Frågor relaterade till ledarskap, Human Resource Management och globala team diskuteras och relateras till kulturella skillnader. Hur man kan hantera de människor som finns i organisationen för att dra nytta av deras skiftande bakgrund och erfarenheter diskuteras, bland annat med hjälp av kursdeltagarnas egna upplevelser. Undervisningen är upplagd kring olika temadagar. Kursen inleds i samband med ett utlandsseminarium när övergripande frågor om kulturer och kulturers påverkan på det internationella företagandet diskuteras. Därefter följer avsnitt som mer specifikt inriktar sig på kulturer i olika nationer eller länderområden. Experter med stor erfarenhet inom olika geografiska områden anlitas inom varje avsnitt. Kursen avslutas med att ledarskapsrelaterade frågor diskuteras och analyseras med hjälp av case. KURSBESKRIVNING 15

16

17 Utlandsseminarier Norden, Europa och USA Under programmet kommer ni att göra tre studieresor. Syftet med dessa resor är att både kunna bredda och i vissa fall kunna fördjupa innehållet i MBA-programmet. Programmen vid dessa utlandsseminarier skall belysa ett lands kulturella och ekonomiska miljö, svenska företags erfarenheter av att verka i denna miljö, samt det utländska lärosätets syn på internationellt företagande. Resorna till Norden och Europa infaller under termin 1 respektive termin 3 och är vardera på fyra dagar. USA-resan infaller under termin 4 och sträcker sig över en vecka. Vi är stolta over att kunna erbjuda dessa resor som en del av programmet, inga extra avgifter tillkommer och du bor i enkelrum. Stimulerande och positivt med nätverket. Utbildningen har också gett mig en bättre position inom koncernen. Andrea Ballagi, M.D., Ph.D., MBA, VD IDEXX Scandinavia AB Termin 4 Examensarbete 10 poäng Examensarbete utlandsseminarium USA Den avslutande kursen skiljer sig från utbildningens övriga kurser. Den innebär att en utredning skall göras med hjälp av vetenskaplig metod. Du bestämmer själv inriktningen på arbetet genom att välja problem som är intressanta, till exempel på grund av att de inte behandlats i andra kurser, att de utgör ett problem i den egna organisationen, eller att de är intresseväckande och värda att analysera. Kursens huvudsyfte är att applicera den kunskap som förvärvas under utbildningen på praktiska företagsproblem. Därigenom tränas och utvecklas kreativitet men också förmågan att formulera och analysera ett problem. Utbildningens teoretiska kunskaper kommer till användning för analys och presentation av fakta som insamlas under kursens gång. Särskild tonvikt läggs vid att förbättra utredarförmågan, förmågan att på ett trovärdigt sätt samla in, värdera och bearbeta fakta från olika källor. Att skriva ett examensarbete innebär för författarna att ta ställning till en rad olika teoretiska problem, till exempel perspektivval, gränsdragningar, abstraktion, generaliserbarhet, modellbyggande och modellanvändning. Dessutom krävs tillämpningsförmåga, det vill säga att behärska utredandets hantverk, kunnande inom problemområdet, förmåga att formulera utredningsuppdrag och förmåga att bedöma utredningar. Slutligen krävs förmåga att samarbeta med medförfattare, uppdragsgivare, andra utredare och berörda handledare. Arbetet bedrivs som en process med regelbundna möten och projektdiskussioner där argument vässas och observationer diskuteras. Under kursens gång görs företagsbesök vid deltagarnas företag och de fungerar som en unik möjlighet till breddning av kursen. Erfarenheten visar att examensarbetet ställer annorlunda krav än övriga kurser. Här skapas en logiskt uppbyggd produkt, där fakta analyseras och kommuniceras till uppdragsgivare och övriga deltagare. Samtidigt är kursen berikande då den ger en konkret återkoppling till företagens verksamhet. Ett fruktbart tillvägagångssätt är att utgå ifrån ett problem som identifieras i det egna företagets verksamhet. Det kan dock undersökas genom en studie av hur andra företag hanterar motsvarande frågor (en form av bench-learning). Det resultat som uppnås är ofta mycket imponerande. De utförda utredningarna kan bli till stor nytta för berörda företag. KURSBESKRIVNING 17

18

19 Resultat Inledningsvis behandlade vi de erfarenheter du hinner generera under två års studier i Uppsala Executive MBA. Utbildningens mål är att utveckla duktiga ledare. I utbildningen eftersträvas såväl bredd som djup. Bredden behövs för att den specialiserade ingenjören, finansekonomen, juristen, marknadsföraren, skall bli orienterad inom det bredare fält som en ledarbefattning ofta kräver. Specialiseringen på internationellt företagande ger en djupare insikt inom ett område som är oerhört vitalt för svenskt näringsliv. Den arbetsgivare som överväger Uppsala Executive MBA som utvecklingsväg för sin personal, kan i utbyte förvänta sig en person mogen för större arbetsuppgifter. Vår erfarenhet är att de allra flesta utexaminerade MBA-deltagarna från Uppsala omedelbart går vidare till högre befattningar. Detta är viktigt att beakta redan i urvalet av kursdeltagare. Det bör i företaget finns en klart uttalad karriärplan som såväl du som arbetsgivaren är medveten om. Fakultet Företagsekonomiska institutionen har cirka 85 lärare och över 2000 studenter på grundutbildningen. De flesta av dessa är heltidsstuderande ungdomar som studerar i ekonomprogrammen. Institutionen har studentutbyten med sjuttiofem universitet runt om i världen och drygt 200 studenter från andra länder följer ett engelskspråkigt program. Forskarutbildningen omfattar ett trettiotal finansierade doktorander. Cirka 500 personer från företag deltar årligen i kurser anordnade av institutionens uppdragsutbildning. En kärna av 15 lärare (doktorer, docenter, professorer) svarar för den huvudsakliga undervisningen inom MBAprogrammet. Vi engagerar även forskare från andra institutioner inom universitetet samt från andra lärosäten inom och utom landet. Självklart engageras även företagsledare och andra experter från näringslivet.vi vill dock understryka att det i särklass viktigaste inslaget är det egna hårda och uthålliga studiearbetet. Presentation av lärarna finns separat i broschyrens kappa. Som utexaminerad är du medlem i alumniföreningen, Uppsala Executive MBA Alumni. Detta innebär att du får kontinuerlig information om verksamheten och möjlighet att delta i seminarieaktiviteter och kortare kurser. Kursdeltagare MBA-utbildningen har genom åren attraherat många kvalificerade kursdeltagare. En grov karakteristik visar att femtio procent är civilingenjörer, trettio är civilekonomer och tjugo är läkare, apotekare, jurister och naturvetare. De allra flesta har en gedigen utlandserfarenhet. Trettio procent har bott utomlands. Många kommer från internationellt inriktade befattningar i något av de välkända UPPSALA EXECUTIVE MBA 19

20 Som nybliven chef kändes det viktigt att komplettera utbildningen med relevanta kurser kring ekonomi, organisation och marknadsföring. Thomas Rosén, Utvecklings- och produktchef Cendio Systems AB svenska storföretagen. Våra utexaminerade deltagare har viktiga positioner i sina företag. För att underlätta kontakter med dessa lämnar vi gärna namn och adress till nuvarande och tidigare kursdeltagare. Ytterligare 15 poäng Många som går MBA-utbildningen saknar kunskaper inom det traditionella ekonomiområdet. Därför kan man utöver MBA-utbildningen, komplettera med kurser i Redovisning, Kalkylering och Finansiering. Dessa kurser är helt webbaserade och avsedda för självstudier och man kan göra dem parallellt med studierna eller efter examen. För deltagare i MBA-programmet tar vi inte ut någon extra kursavgift. Vad är en MBA? MBA är en oskyddad titel och varje utbildningsarrangör bestämmer själv över antagningskrav och inriktning. Den definition som vunnit terräng bygger emellertid på uppfattningen att en MBA-utbildning ska vara praktiskt inriktad och syfta till att förbereda deltagarna för chefspositioner på olika nivåer. En seriös MBA-utbildning kräver en akademisk grundexamen. Det generella antagningskravet är att den sökande ska ha en examen, internationellt motsvarande en Bachelor, vilket motsvarar tre års utbildning vid högskola eller universitet, samt några års relevant arbetslivserfarenhet. Ekonomiska studier krävs ej. Den magisterexamen som numera kan tas vid de företagsekonomiska institutionerna vid svenska universitet och högskolor, en Master of Science in Business Administration, ska inte förväxlas med en MBA. En magisterexamen motsvarar en fyra år lång grundutbildning, medan en MBA är en praktiskt inriktad ledarskapsutbildning utöver akademisk examen. Executive MBA s är utbildningar som finansieras av företag. En medarbetare som blir antagen och fullföljer en krävande MBA-utbildning ger arbetsgivaren en garanti för att hon eller han besitter en hög kompetens. Utbildningen ger normalt tillträde till ledande befattningar och en kraftig löneutveckling. Magisterexamen med ämnesbredd Omfattar minst 40 poäng inom viss inriktning. Minst 10 poäng ska utgöras av ett självständigt arbete. Examen kan avläggas av den som tidigare avlagt examen om minst 120 poäng. Magisterexamen med ämnesbredd inrättades 2002 av Högskoleverket och därmed har MBA även blivit en svensk, av Högskoleverket, ackrediterad examensbenämning. 20 UPPSALA EXECUTIVE MBA

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp

Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp Business Administration BA (C), Business Marketing, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Ekonomprogram, 180 hp

Ekonomprogram, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Ekonomprogram, 180 hp BSc Programme in Business and Economics Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SEKOG Grundnivå Miun 2007/1088 Högskolepoäng

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng för Avancerad nivå 2 I. Beslut om inrättande av utbildningen samt fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är godkänd av rektor för Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) genom beslut 2007-09-24

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH46, Företagsekonomi: Ledarskap och change management, 7,5 högskolepoäng Business Administration: Leadership and Change Management, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet 7,5 poäng översiktskurs anordnad av Linköpings universitet för chefer inom vård och omsorg Kurspresentation Att leda och planera en komplex verksamhet som vård

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljöpsykologi TEAAMF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljöpsykologi TEAAMF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljöpsykologi TEAAMF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2015-02-23 (Dnr

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer Dnr. 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap 2007-09-28 Dnr G 213 1227/07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng Dnr: 186/333-01. Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-19 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng Dnr: 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in forecasting and evaluation methodology, 60 Higher Education

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i NATIONALEKONOMI Economics Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för ekonomi, management och innovation den 12 juni 2008 (dnr

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng Dnr. 50/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen Maj 1996 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-654/2008 Sida 1 (6) MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Educational Management and Leadership,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ. Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ. Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17 Utbildningsplan Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Humanistisk fakultetsnämnd Dnr 511-4323-08 ALLMÄN STUDIEPLAN Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Syllabus for the PhD programme in Educational Work Fastställande: Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer