SCB:s medborgarundersökning våren Nässjö kommun. Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Nässjö kommun. Rapport"

Transkript

1 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Nässjö kommun Rapport

2 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren Resultat Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?... 2 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?... 8 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Om undersökningen Inför eget arbete med resultaten Enkät Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram och tabeller Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

3 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 60 kommuner i undersökningen våren Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 260 av landets kommuner deltagit och 233 av dessa har deltagit mer än en gång. Kommunernas resultat är tillgängliga via I denna rapport redovisas resultatet för Nässjö kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 16 mars och den 11 maj Ett urval på personer i åldrarna år tillfrågades och av dessa besvarade 50 procent enkäten. Jämförelser med resultat för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 133 kommuner som var med i undersökningen hösten 2014 eller våren SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på totalnöjdheten och dels av ett antal faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare. Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor. Frågorna besvaras på 10-iga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är betyg. Faktorernas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. För att avgöra om skillnaderna i betygsindex är statistiskt säkerställda används följande förfarande: Om intervallen (indexvärdet ± felmarginalen) för två indexvärden inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säkerställd. Även om intervallen för två betygsindex tangerar varandra anses skillnaden vara statistiskt säkerställd. Alla kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten är statistiskt säkerställda om inget annat anges. En utförligare beskrivning av analysmodellen finns i rapportbilagan. 1

4 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Del A. Hur bedömer medborgarna Nässjö kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index) Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorerna efter sina betygsindex för Nässjö kommun. Våren 2015 Nässjö kommun er NRI 49 ±2,1 Rekommendation 45 ±2,6 Kommunikationer 64 ±1,6 Kommersiellt utbud 63 ±2,0 Utbildningsmöjligheter 62 ±1,9 Fritidsmöjligheter 59 ±1,6 Bostäder 53 ±1,9 Arbetsmöjligheter 49 ±2,2 Trygghet 44 ±2,4 Nöjd-Region-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Nässjö kommun som en plats att bo och leva på blev 49. För Nässjö kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Bostäder samt Trygghet som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index. 20 procent av medborgarna i Nässjö kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 40 procent vill avråda från det. 2

5 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Skiljer sig Nässjö kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Nässjö kommun samt för samtliga 133 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2014 eller våren 2015 NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer Nässjö kommun Samtliga kommuner NRI för samtliga 133 kommuner som var med i undersökningen hösten 2014 eller våren 2015 blev 60. NRI för Nässjö kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Utbildningsmöjligheter högre. Bostäder inte säkerställt högre eller lägre. Kommunikationer högre. Kommersiellt utbud inte säkerställt högre eller lägre. Fritidsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Trygghet lägre. Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet

6 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Skiljer sig Nässjö kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 133 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2014 eller våren 2015 Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 133 kommuner NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Kommunresultat Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer NRI för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 60. NRI för Nässjö kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Utbildningsmöjligheter högre. Bostäder lägre. Kommunikationer högre. Kommersiellt utbud högre. Fritidsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Trygghet lägre. Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

7 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Nässjö kommun? Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI) Prioriteringsmatris för Nässjö kommun. Våren Bevara Kommunik. Kommers.utb. Utb.möjl. Arb.möjl. Fritidsmöjl. Trygghet Nässjö kommun Bostäder Förbättra om möjligt 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NRI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NRI. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Faktorer som bör prioriteras Bostäder, Trygghet Faktorer som bör förbättras om möjligt Fritidsmöjligheter Faktorer som kan ges lägre prioritet Arbetsmöjligheter Faktorer som bör bevaras Kommunikationer, Utbildningsmöjligheter, Kommersiellt utbud 5

8 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Jämförelser med tidigare år Diagram A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Nässjö kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit Nässjö kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2009, våren 2011 och våren NRI för Nässjö kommun blev 49 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2013 då NRI var 48. NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Nässjö kommun våren 2013 har faktorerna Arbetsmöjligheter samt Kommersiellt utbud fått högre betygsindex och faktorn Trygghet fått lägre betygsindex. Indexet Rekommendation blev 45 för Nässjö kommun i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2013 då indexet Rekommendation var 44. Bostäder Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet Nässjö kommun 6

9 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorernas betygsindex efter kön för Nässjö kommun. Våren 2015 Man Kön Kvinna Samtliga NRI 49 ±3,1 49 ±2,7 49 ±2,1 Rekommendation 46 ±3,9 45 ±3,5 45 ±2,6 Arbetsmöjligheter 50 ±3,0 48 ±3,2 49 ±2,2 Utbildningsmöjligheter 59 ±2,7 65 ±2,7 62 ±1,9 Bostäder 52 ±2,8 54 ±2,6 53 ±1,9 Kommunikationer 63 ±2,3 65 ±2,2 64 ±1,6 Kommersiellt utbud 63 ±2,9 63 ±2,8 63 ±2,0 Fritidsmöjligheter 59 ±2,4 59 ±2,3 59 ±1,6 Trygghet 47 ±3,6 40 ±3,1 44 ±2,4 ANTAL SVARANDE Tabell A4. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter ålder för Nässjö kommun. Våren 2015 Ålder år år år år år år år NRI 42 ±8,9 46 ±7,6 48 ±5,4 48 ±5,2 51 ±5,6 51 ±4,7 60 ±6,1 49 ±2,1 Rekommendation 38 ±11,8 43 ±9,3 43 ±6,7 44 ±6,3 47 ±6,9 46 ±5,7 61 ±7,6 45 ±2,6 Arbetsmöjligheter 46 ±9,9 51 ±7,3 53 ±6,4 51 ±5,8 49 ±6,1 45 ±4,6 44 ±5,0 49 ±2,2 Utbildningsmöjligheter 63 ±8,0 60 ±7,5 65 ±5,2 62 ±4,6 62 ±4,9 61 ±4,3 59 ±5,2 62 ±1,9 Bostäder 41 ±8,1 52 ±7,5 54 ±5,4 58 ±4,7 55 ±5,1 52 ±4,4 53 ±5,8 53 ±1,9 Kommunikationer 65 ±7,3 64 ±5,8 66 ±4,4 63 ±4,2 64 ±4,2 63 ±3,9 65 ±4,7 64 ±1,6 Kommersiellt utbud 65 ±7,7 63 ±6,6 62 ±5,6 65 ±5,5 63 ±5,8 61 ±5,0 64 ±7,0 63 ±2,0 Fritidsmöjligheter 56 ±7,3 53 ±6,1 56 ±4,7 61 ±4,2 63 ±4,3 63 ±3,8 62 ±5,3 59 ±1,6 Trygghet 48 ±11,1 40 ±8,1 45 ±6,3 44 ±6,2 47 ±6,1 41 ±5,1 36 ±6,6 44 ±2,4 ANTAL SVARANDE Samtliga 7

10 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Del B. Vad tycker medborgarna i Nässjö kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd- Medborgar-Index) Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheterna efter sina betygsindex för Nässjö kommun. Våren 2015 Nässjö kommun er NMI 49 ±2,5 Bemötande och tillgänglighet 54 ±2,2 Räddningstjänsten 74 ±1,9 Vatten och avlopp 72 ±2,2 Kultur 70 ±1,8 Renhållning och sophämtning 64 ±2,0 Miljöarbete 59 ±2,2 Förskolan 57 ±2,5 Gymnasieskolan 57 ±2,3 Idrotts- och motionsanläggningar 52 ±2,0 Gång- och cykelvägar 51 ±2,4 Gator och vägar 51 ±2,4 Äldreomsorgen 49 ±2,4 Stöd för utsatta personer 48 ±2,2 Grundskolan 47 ±2,3 Nöjd-Medborgar-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Nässjö kommun blev 49. För Nässjö kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Gator och vägar, Grundskolan, Idrotts- och motionsanläggningar, Äldreomsorgen samt Förskolan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. 8

11 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Skiljer sig Nässjö kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex för Nässjö kommun samt för samtliga 133 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2014 eller våren 2015 NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Nässjö kommun Samtliga kommuner NMI för samtliga 133 kommuner som var med i undersökningen hösten 2014 eller våren 2015 blev 54. NMI för Nässjö kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten Förskolan lägre. Grundskolan lägre. Gymnasieskolan inte säkerställt högre eller lägre. Äldreomsorgen inte säkerställt högre eller lägre. Stöd för utsatta personer inte säkerställt högre eller lägre. Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre. Gång- och cykelvägar lägre. Gator och vägar lägre. Idrotts- och motionsanläggningar lägre. Kultur högre. Miljöarbete högre. Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre. Vatten och avlopp lägre. 9

12 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Skiljer sig Nässjö kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 133 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2014 eller våren 2015 Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga Kommunresultat 133 kommuner NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER NMI för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 54. NMI för Nässjö kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för verksamheten Förskolan lägre. Grundskolan lägre. Gymnasieskolan inte säkerställt högre eller lägre. Äldreomsorgen inte säkerställt högre eller lägre. Stöd för utsatta personer inte säkerställt högre eller lägre. Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre. Gång- och cykelvägar lägre. Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre. Idrotts- och motionsanläggningar lägre. Kultur högre. Miljöarbete högre. Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre. Vatten och avlopp lägre. 10

13 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Nässjö kommun? Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Prioriteringsmatris för Nässjö kommun. Våren Bevara Nässjö kommun Förbättra om möjligt Verksamheter som bör prioriteras Gator och vägar, Grundskolan, Idrotts- och motionsanläggningar, Äldreomsorgen, Förskolan Verksamheter som bör förbättras om möjligt Renhållning och sophämtning Verksamheter som kan ges lägre prioritet Stöd för utsatta personer, Gång- och cykelvägar, Gymnasieskolan Verksamheter som bör bevaras 80 Miljöarbete, Vatten och avlopp, Kultur, Räddningstjänsten RÄ V&A 70 KU R&S MI GY G&C ST FÖ I&M ÄL GR G&V Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Effektmått FÖ = Förskolan RÄ = Räddningstjänsten KU = Kultur GR = Grundskolan G&C = Gång- och cykelvägar MI = Miljöarbete GY = Gymnasieskolan G&V = Gator och vägar R&S = Renhållning och sophämtning ÄL = Äldreomsorgen I&M = Idrotts- och motionsanläggningar V&A = Vatten och avlopp ST = Stöd för utsatta personer 11

14 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Jämförelser med tidigare år Diagram B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex för Nässjö kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Nässjö kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2009, våren 2011 och våren NMI för Nässjö kommun blev 49 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2013 då NMI var 47. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Nässjö kommun våren 2013 har verksamheten Grundskolan fått lägre betygsindex. Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 54 för Nässjö kommun i årets undersökning. Det är högre jämfört med våren 2013 då indexet Bemötande och tillgänglighet var Nässjö kommun 12

15 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Verksamheternas betygsindex efter kön Tabell B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter kön för Nässjö kommun. Våren 2015 Man Kön Kvinna Samtliga NMI 50 ±3,6 48 ±3,4 49 ±2,5 Bemötande och tillgänglighet 54 ±3,1 54 ±3,1 54 ±2,2 Förskolan 60 ±3,4 53 ±3,7 57 ±2,5 Grundskolan 48 ±3,2 46 ±3,2 47 ±2,3 Gymnasieskolan 58 ±3,2 55 ±3,2 57 ±2,3 Äldreomsorgen 50 ±3,2 49 ±3,6 49 ±2,4 Stöd för utsatta personer 49 ±3,2 46 ±3,1 48 ±2,2 Räddningstjänsten 73 ±2,8 76 ±2,5 74 ±1,9 Gång- och cykelvägar 50 ±3,3 51 ±3,6 51 ±2,4 Gator och vägar 51 ±3,3 50 ±3,4 51 ±2,4 Idrotts- och motionsanläggningar 51 ±2,7 53 ±2,8 52 ±2,0 Kultur 68 ±2,5 71 ±2,8 70 ±1,8 Miljöarbete 60 ±3,0 58 ±3,1 59 ±2,2 Renhållning och sophämtning 65 ±2,9 64 ±2,7 64 ±2,0 Vatten och avlopp 72 ±3,1 73 ±3,0 72 ±2,2 ANTAL SVARANDE

16 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Verksamheternas betygsindex efter ålder Tabell B4. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter ålder för Nässjö kommun. Våren 2015 Ålder år år år år år år år NMI 43 ±9,5 44 ±9,3 47 ±6,4 48 ±6,2 52 ±5,8 52 ±6,0 63 ±8,6 49 ±2,5 Bemötande och tillgänglighet 48 ±8,8 55 ±7,7 49 ±6,9 54 ±5,1 56 ±5,3 57 ±5,2 62 ±7,8 54 ±2,2 Förskolan 53 ±8,8 48 ±10,3 61 ±6,7 53 ±6,2 56 ±5,8 60 ±5,7 69 ±7,3 57 ±2,5 Grundskolan 48 ±7,0 43 ±9,0 48 ±6,9 47 ±6,4 47 ±5,7 47 ±5,6 51 ±5,2 47 ±2,3 Gymnasieskolan 59 ±10,1 52 ±8,6 56 ±6,0 56 ±5,7 58 ±5,6 57 ±5,2 61 ±5,9 57 ±2,3 Äldreomsorgen 55 ±9,2 42 ±7,7 51 ±5,7 49 ±6,1 48 ±6,3 50 ±5,7 55 ±10,8 49 ±2,4 Stöd för utsatta personer 56 ±10,6 37 ±7,5 48 ±6,4 47 ±5,3 49 ±5,7 47 ±5,5 52 ±6,1 48 ±2,2 Räddningstjänsten 68 ±9,2 77 ±5,3 73 ±5,7 74 ±4,8 71 ±5,3 77 ±4,4 81 ±5,8 74 ±1,9 Gång- och cykelvägar 52 ±8,8 50 ±8,9 49 ±6,8 51 ±6,1 49 ±6,2 50 ±5,7 56 ±7,4 51 ±2,4 Gator och vägar 50 ±9,6 50 ±8,4 49 ±6,5 52 ±6,1 49 ±5,7 51 ±5,5 56 ±7,9 51 ±2,4 Idrotts- och motionsanläggningar 49 ±8,7 46 ±7,4 47 ±5,4 52 ±4,8 52 ±4,8 57 ±4,5 65 ±5,6 52 ±2,0 Kultur 67 ±9,5 61 ±6,3 70 ±4,5 69 ±4,4 71 ±5,1 74 ±4,5 75 ±5,6 70 ±1,8 Miljöarbete 46 ±7,8 57 ±8,8 61 ±5,6 58 ±5,4 58 ±5,7 64 ±4,9 65 ±6,7 59 ±2,2 Renhållning och sophämtning 55 ±9,0 61 ±7,7 65 ±4,9 64 ±4,8 63 ±5,0 71 ±4,4 71 ±6,3 64 ±2,0 Vatten och avlopp 71 ±6,8 72 ±9,0 76 ±5,7 70 ±5,4 70 ±5,5 71 ±5,0 77 ±6,9 72 ±2,2 ANTAL SVARANDE Samtliga 14

17 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Del C. Vad tycker medborgarna i Nässjö kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd- Inflytande-Index) Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorerna efter sina betygsindex för Nässjö kommun. Våren 2015 Nöjd-Inflytande-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Nässjö kommun blev 31. För Nässjö kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. Nässjö kommun er NII 31 ±2,4 Information 52 ±2,3 Kontakt 42 ±2,3 Förtroende 35 ±2,7 Påverkan 30 ±2,4 15

18 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Skiljer sig Nässjö kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Nässjö kommun samt för samtliga 133 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2014 eller våren 2015 NII Kontakt Nässjö kommun Samtliga kommuner NII för samtliga 133 kommuner som var med i undersökningen hösten 2014 eller våren 2015 blev 41. NII för Nässjö kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Kontakt lägre. Information lägre. Påverkan lägre. Förtroende lägre. Information Påverkan Förtroende

19 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Skiljer sig Nässjö kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 133 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2014 eller våren 2015 Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 133 kommuner Kommunresultat NII Kontakt Information Påverkan Förtroende ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER NII för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 41. NII för Nässjö kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Kontakt lägre. Information lägre. Påverkan lägre. Förtroende lägre. 17

20 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Nässjö kommun? Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) Prioriteringsmatris för Nässjö kommun. Våren Bevara Nässjö kommun Förbättra om möjligt Faktorer som bör prioriteras Påverkan, Förtroende Faktorer som bör förbättras om möjligt faktor har hamnat i detta område. Faktorer som kan ges lägre prioritet faktor har hamnat i detta område. Faktorer som kan bevaras Information, Kontakt Information 40 Kontakt 30 Lägre prioritet Förtroende Påverkan Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått 18

21 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Jämförelser med tidigare år Diagram C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Nässjö kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit Nässjö kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2009, våren 2011 och våren NII för Nässjö kommun blev 31 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2013 då NII var 28. NII För Nässjö kommun har inga faktorer fått säkerställt förändrade betygsindex jämfört med våren Kontakt Information Påverkan Förtroende Nässjö kommun

22 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kön för Nässjö kommun. Våren 2015 Man Kön Kvinna Samtliga NII 31 ±3,5 30 ±3,4 31 ±2,4 Kontakt 42 ±3,2 42 ±3,4 42 ±2,3 Information 53 ±3,3 52 ±3,3 52 ±2,3 Påverkan 30 ±3,3 30 ±3,4 30 ±2,4 Förtroende 35 ±3,8 34 ±3,9 35 ±2,7 ANTAL SVARANDE Tabell C4. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter ålder för Nässjö kommun. Våren 2015 Ålder år år år år år år år NII 30 ±11,5 29 ±8,3 26 ±6,3 29 ±6,0 33 ±6,0 33 ±4,4 35 ±7,4 31 ±2,4 Kontakt 42 ±11,6 32 ±7,5 41 ±6,2 39 ±5,7 50 ±5,6 45 ±4,5 47 ±8,0 42 ±2,3 Information 52 ±11,8 49 ±8,1 49 ±6,6 50 ±5,8 57 ±5,4 54 ±3,8 56 ±6,1 52 ±2,3 Påverkan 32 ±11,3 29 ±8,2 25 ±6,4 28 ±5,5 34 ±5,9 31 ±4,3 34 ±7,7 30 ±2,4 Förtroende 29 ±12,6 34 ±9,5 27 ±7,6 33 ±6,4 39 ±6,4 38 ±4,8 46 ±8,9 35 ±2,7 ANTAL SVARANDE Samtliga 20

23 Om undersökningen SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Tabell D. Svarsfrekvens och nettourval per kommun. Våren 2015 Kommun Nettourval Andel (%) Kommun Netto- Svarande Svarande urval Andel (%) Alvesta kommun % Nässjö kommun % Arboga kommun % Olofströms kommun % Avesta kommun % Oskarshamns kommun % Bengtsfors kommun % Oxelösunds kommun % Bergs kommun % Partille kommun % Botkyrka kommun % Piteå kommun % Danderyds kommun % Robertsfors kommun % Eda kommun % Skövde kommun % Gnesta kommun % Staffanstorps kommun % Grums kommun % Storumans kommun % Gällivare kommun % Svalövs kommun % Halmstad kommun % Svedala kommun % Haninge kommun % Södertälje kommun % Huddinge kommun % Sölvesborgs kommun % Håbo kommun % Tanums kommun % Järfälla kommun % Tibro kommun % Jönköpings kommun % Tjörns kommun % Kalix kommun % Trosa kommun % Karlstads kommun % Umeå kommun % Knivsta kommun % Upplands-Bro kommun % Kungsörs kommun % Vaxholms stad % Kävlinge kommun % Vingåkers kommun % Laholms kommun % Värmdö kommun % Landskrona stad % Värnamo kommun % Leksands kommun % Älvdalens kommun % Lessebo kommun % Ängelholms kommun % Malung-Sälens kommun % Örebro kommun % Mönsterås kommun % Örkelljunga kommun % Nybro kommun % Österåkers kommun % Nynäshamns kommun % Östhammars kommun % Om undersökningen Population och urval Målpopulationen är Nässjö kommuns invånare i åldrarna år. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) var urvalsram. Som standard drogs ett urval på 600 personer i kommuner med färre än invånare i åldrarna år och personer i kommuner med eller fler invånare. Insamling Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om undersökningen och dess syfte. Därefter skickades enkät och svarskuvert ut. På enkäten trycktes inloggningsuppgifter som gjorde det möjligt att besvara enkäten via Internet, där enkäten även fanns tillgänglig på engelska, finska och spanska. Två påminnelser skickades ut, varav den sista innehöll en ny enkät och nytt svarskuvert. Insamlingen startade den 16 mars och avslutades den 11 maj Svarsandel Svarsandelen för Nässjö kommun blev 50 procent. Nässjö kommun deltog även i medborgarundersökningen våren Svarsandelen blev då 52 procent. 21

24 Inför eget arbete med resultaten SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Rapportbilaga Till denna resultatrapport finns en bilaga. Bilagan innehåller samtliga tabeller och diagram som har tagits fram för Nässjö kommun och som använts till analysen i denna rapport. Utöver det finns mer ingående information om undersökningen, analysmodellen med NKI samt riktlinjer för att tolka och arbeta vidare med resultaten. Jämförelser med andra kommuner och undersökningsomgångar Resultaten för de kommuner som varit med i undersökningen är tillgängliga via Inför eget arbete med resultaten Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att även inhämta kunskap från andra håll om de områden som undersökningen tar upp. Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de helhetsbetyg som medborgarna ger sin kommun. 22

25 Får vi be om din tid? Nässjö mars 2015 Nässjö kommun har ca invånare och omsätter drygt 1,5 miljarder kronor årligen. Vi vill erbjuda dig och din familj en så kommun som möjligt. För att kunna utveckla dagens kommunala service vill vi gärna veta hur du upplever kommunen. Hur är Nässjö kommun att leva, bo och verka i? Vad kan förbättras? Vad tycker du om äldreomsorgen, om barnens skola, om de allmänna kommunikationerna? Vad tycker du om gator och vägar och hur upplever du till exempel kulturutbudet? Nu genomför Statistiska centralbyrån, SCB, en medborgarundersökning på uppdrag av Nässjö kommun. Du är en av invånare i vår kommun som, med statistiska metoder, valts ut för att medverka i undersökningen. Undersökningen har tidigare genomförts 2009, 2011 och 2013 och det ska bli intressant att jämföra årets resultat med föregående. Vad har hänt sedan sist? Har vi blivit bättre? Har något försämrats? En del av frågorna i bifogat häfte kan kanske vara svåra att svara på. Exempelvis om du ännu inte har kommit i kontakt med efterfrågad verksamhet eller om det var länge sedan du använde tjänsterna inom just det området. Trots det har du kanske ändå en uppfattning grundad på vad du hört från andra, eller läst själv i media. Det räcker utmärkt; det är din uppfattning om våra tjänster vi är intresserade av. Dina synpunkter är oerhört värdefulla för oss och vi vore mycket tacksamma om du vill ta dig tiden att besvara frågorna även om det tar en liten stund att göra det. Genom dina svar ger du oss ett viktigt underlag som vi kan grunda vårt arbete på för att ytterligare utveckla vår service till Nässjö kommuns invånare. Varmt tack för din medverkan! Anna-Carin Magnusson (S) Kommunstyrelsens ordförande Nässjö kommun Jan Sundman Kommundirektör Nässjö kommun 23

26 SCB15003 Våren 2015 Vad tycker du om din kommun? För ledningen i din kommun är det viktigt att veta vad invånarna tycker om kommunen och dess verksamheter. Några av frågorna de vill ha svar på är följande: - Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? - Vad tycker du om vägarna, skolan och äldreomsorgen? - Vilket förtroende har du för kommunens politiker? Det är din uppfattning som kommunen vill ha reda på. Har du ingen direkt erfarenhet av vissa frågor räcker det med din uppfattning utifrån vad du kanske hört eller läst. Din kommun har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ställa frågor till dig och andra invånare i kommunen. På nästa sida finns mer information om undersökningen. Du kan även läsa mer om den på medborgarundersökningen. For information about this survey in English, please visit medborgarundersokningen-eng. Dina svar är viktiga Du är en av flera invånare i din kommun i åldern år som har blivit slumpmässigt utvald a från befolkningsregistret. Dina svar bidrar till kunskapen om vad invånarna tycker om kommunen. Det är frivilligt att delta i undersökningen, men din medverkan är viktig. Den bidrar till att resultaten blir tillförlitliga. Dina svar kan inte ersättas med någon annans. Du gör så här Du kan besvara frågorna via Logga då in med användarnamnet och lösenord et till höger. På webbsidan finns frågorna även på engelska, finska och spanska. Användarnamn: Lösenord: Om du istället väljer att besvara pappersenkäten skickar du in den i det portofria svarskuvertet. Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. Tack för din medverkan! Med vänlig hälsning Bo Thydén Undersökningsled are, SCB Kontakta oss gärna: , SCB, DIH/ENK, Örebro Mer information finns på nästa sida 24

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Grums kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2012-02-09 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-09 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Vinterrummet kl 17.00 Alliansen i Sonaten 2 kl 17.00 -2, KF 2012-02-09

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer