SCB:s medborgarundersökning våren Oxelösunds kommun. Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Oxelösunds kommun. Rapport"

Transkript

1 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Oxelösunds kommun Rapport

2 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren Resultat Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?... 2 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?... 8 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Om undersökningen Inför eget arbete med resultaten Enkät Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram och tabeller Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

3 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 60 kommuner i undersökningen våren Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 260 av landets kommuner deltagit och 233 av dessa har deltagit mer än en gång. Kommunernas resultat är tillgängliga via I denna rapport redovisas resultatet för Oxelösunds kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 16 mars och den 11 maj Ett urval på 600 personer i åldrarna år tillfrågades och av dessa besvarade 49 procent enkäten. Jämförelser med resultat för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 133 kommuner som var med i undersökningen hösten 2014 eller våren SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på totalnöjdheten och dels av ett antal faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare. Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor. Frågorna besvaras på 10-iga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är betyg. Faktorernas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. För att avgöra om skillnaderna i betygsindex är statistiskt säkerställda används följande förfarande: Om intervallen (indexvärdet ± felmarginalen) för två indexvärden inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säkerställd. Även om intervallen för två betygsindex tangerar varandra anses skillnaden vara statistiskt säkerställd. Alla kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten är statistiskt säkerställda om inget annat anges. En utförligare beskrivning av analysmodellen finns i rapportbilagan. 1

4 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Del A. Hur bedömer medborgarna Oxelösunds kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index) Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorerna efter sina betygsindex för Oxelösunds kommun. Våren 2015 Oxelösunds kommun er NRI 59 ±2,8 Rekommendation 64 ±3,6 Kommunikationer 74 ±2,0 Trygghet 59 ±3,3 Kommersiellt utbud 58 ±2,6 Fritidsmöjligheter 58 ±2,1 Bostäder 53 ±3,2 Arbetsmöjligheter 51 ±2,9 Utbildningsmöjligheter 48 ±3,0 Nöjd-Region-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Oxelösunds kommun som en plats att bo och leva på blev 59. För Oxelösunds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Bostäder, Fritidsmöjligheter samt Trygghet som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index. 44 procent av medborgarna i Oxelösunds kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 20 procent vill avråda från det. 2

5 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Skiljer sig Oxelösunds kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Oxelösunds kommun samt för samtliga 133 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2014 eller våren 2015 NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer Oxelösunds kommun Samtliga kommuner NRI för samtliga 133 kommuner som var med i undersökningen hösten 2014 eller våren 2015 blev 60. NRI för Oxelösunds kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Utbildningsmöjligheter lägre. Bostäder inte säkerställt högre eller lägre. Kommunikationer högre. Kommersiellt utbud lägre. Fritidsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Trygghet inte säkerställt högre eller lägre. Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet

6 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Skiljer sig Oxelösunds kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 133 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2014 eller våren 2015 Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 133 kommuner Kommunresultat NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder NRI för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 58. NRI för Oxelösunds kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter högre. Utbildningsmöjligheter lägre. Bostäder inte säkerställt högre eller lägre. Kommunikationer högre. Kommersiellt utbud inte säkerställt högre eller lägre. Fritidsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Trygghet lägre. Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

7 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Oxelösunds kommun? Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI) Prioriteringsmatris för Oxelösunds kommun. Våren Bevara Kommunik. Oxelösunds kommun Förbättra om möjligt Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NRI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NRI. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Faktorer som bör prioriteras Bostäder 60 Kommers.utb. Trygghet Fritidsmöjl. Faktorer som bör förbättras om möjligt 50 Arb.möjl. Utb.möjl. Bostäder Fritidsmöjligheter, Trygghet Faktorer som kan ges lägre prioritet 40 Utbildningsmöjligheter, Arbetsmöjligheter 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Faktorer som bör bevaras Kommunikationer, Kommersiellt utbud 5

8 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Jämförelser med tidigare år Diagram A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Oxelösunds kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter* Oxelösunds kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2010 och våren NRI för Oxelösunds kommun blev 59 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2013 då NRI var 55. För Oxelösunds kommun har inga faktorer fått säkerställt förändrade betygsindex jämfört med våren Indexet Rekommendation blev 64 för Oxelösunds kommun i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2013 då indexet Rekommendation var 58. Utbildningsmöjligheter* Bostäder* Kommunikationer* Kommersiellt utbud* Fritidsmöjligheter* Trygghet* Oxelösunds kommun * Faktorn är inte jämförbar mellan våren 2015 och övriga år innan hösten

9 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorernas betygsindex efter kön för Oxelösunds kommun. Våren 2015 Man Kön Kvinna Samtliga NRI 58 ±5,2 60 ±5,0 59 ±2,8 Rekommendation 63 ±6,3 64 ±6,2 64 ±3,6 Arbetsmöjligheter 52 ±5,1 49 ±5,5 51 ±2,9 Utbildningsmöjligheter 50 ±6,0 46 ±4,8 48 ±3,0 Bostäder 52 ±5,9 54 ±5,4 53 ±3,2 Kommunikationer 74 ±4,0 74 ±4,0 74 ±2,0 Kommersiellt utbud 57 ±4,7 58 ±5,0 58 ±2,6 Fritidsmöjligheter 57 ±4,1 59 ±4,0 58 ±2,1 Trygghet 59 ±6,2 60 ±5,4 59 ±3,3 ANTAL SVARANDE Tabell A4. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter ålder för Oxelösunds kommun. Våren 2015 Ålder år år år år år år år NRI 55 ±13,8 52 ±10,1 68 ±8,2 59 ±7,8 59 ±6,5 63 ±6,0 57 ±7,2 59 ±2,8 Rekommendation 58 ±14,2 56 ±14,3 72 ±11,2 63 ±9,4 61 ±7,9 67 ±7,5 65 ±8,9 64 ±3,6 Arbetsmöjligheter 39 ±11,3 54 ±11,0 65 ±10,2 51 ±8,8 51 ±6,6 42 ±5,5 51 ±6,9 51 ±2,9 Utbildningsmöjligheter 46 ±23,9 46 ±9,3 63 ±8,3 44 ±7,5 52 ±6,3 39 ±5,2 50 ±5,7 48 ±3,0 Bostäder 40 ±19,2 51 ±10,8 66 ±11,0 50 ±7,3 52 ±6,5 52 ±6,9 55 ±6,4 53 ±3,2 Kommunikationer 67 ±11,8 73 ±7,3 79 ±5,6 78 ±5,0 74 ±5,2 73 ±4,4 72 ±6,8 74 ±2,0 Kommersiellt utbud 54 ±9,8 50 ±9,2 63 ±9,2 59 ±7,1 57 ±6,1 58 ±5,6 60 ±7,7 58 ±2,6 Fritidsmöjligheter 53 ±9,8 45 ±7,8 61 ±5,9 61 ±6,1 60 ±5,2 63 ±4,4 58 ±6,6 58 ±2,1 Trygghet 47 ±20,1 56 ±9,6 69 ±11,5 63 ±7,9 58 ±7,5 65 ±6,4 47 ±8,7 59 ±3,3 ANTAL SVARANDE Samtliga 7

10 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Del B. Vad tycker medborgarna i Oxelösunds kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd-Medborgar-Index) Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheterna efter sina betygsindex för Oxelösunds kommun. Våren 2015 Oxelösunds kommun er NMI 54 ±3,3 Bemötande och tillgänglighet 60 ±3,5 Vatten och avlopp 83 ±2,4 Kultur 70 ±3,0 Renhållning och sophämtning 70 ±2,3 Räddningstjänsten 69 ±3,2 Gång- och cykelvägar 64 ±3,6 Förskolan 60 ±3,1 Idrotts- och motionsanläggningar 60 ±2,8 Miljöarbete 60 ±3,8 Gator och vägar 57 ±3,2 Grundskolan 55 ±3,1 Gymnasieskolan 49 ±3,0 Äldreomsorgen 47 ±3,3 Stöd för utsatta personer 43 ±3,3 Nöjd-Medborgar-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Oxelösunds kommun blev 54. För Oxelösunds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Grundskolan, Äldreomsorgen, Gator och vägar samt Miljöarbete som kan höja helhetsbetyget Nöjd- Medborgar-Index. 8

11 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Skiljer sig Oxelösunds kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex för Oxelösunds kommun samt för samtliga 133 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2014 eller våren 2015 NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Oxelösunds kommun Samtliga kommuner NMI för samtliga 133 kommuner som var med i undersökningen hösten 2014 eller våren 2015 blev 54. NMI för Oxelösunds kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten Förskolan inte säkerställt högre eller lägre. Grundskolan inte säkerställt högre eller lägre. Gymnasieskolan lägre. Äldreomsorgen lägre. Stöd för utsatta personer lägre. Räddningstjänsten lägre. Gång- och cykelvägar högre. Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre. Idrotts- och motionsanläggningar inte säkerställt högre eller lägre. Kultur högre. Miljöarbete högre. Renhållning och sophämtning högre. Vatten och avlopp högre. 9

12 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Skiljer sig Oxelösunds kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 133 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2014 eller våren 2015 Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga Kommunresultat 133 kommuner NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER NMI för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 52. NMI för Oxelösunds kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för verksamheten Förskolan inte säkerställt högre eller lägre. Grundskolan inte säkerställt högre eller lägre. Gymnasieskolan lägre. Äldreomsorgen lägre. Stöd för utsatta personer lägre. Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre. Gång- och cykelvägar högre. Gator och vägar högre. Idrotts- och motionsanläggningar inte säkerställt högre eller lägre. Kultur högre. Miljöarbete högre. Renhållning och sophämtning högre. Vatten och avlopp högre. 10

13 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Oxelösunds kommun? Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Prioriteringsmatris för Oxelösunds kommun. Våren Bevara V&A Oxelösunds kommun Förbättra om möjligt Verksamheter som bör prioriteras Grundskolan, Äldreomsorgen, Gator och vägar, Miljöarbete Verksamheter som bör förbättras om möjligt Renhållning och sophämtning, Vatten och avlopp Verksamheter som kan ges lägre prioritet Stöd för utsatta personer, Gymnasieskolan, Förskolan, Idrotts- och motionsanläggningar Verksamheter som bör bevaras Gång- och cykelvägar, Räddningstjänsten, Kultur 70 KU RÄ R&S G&C 60 FÖ I&M MI G&V GR 50 GY ÄL 40 ST 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Effektmått FÖ = Förskolan RÄ = Räddningstjänsten KU = Kultur GR = Grundskolan G&C = Gång- och cykelvägar MI = Miljöarbete GY = Gymnasieskolan G&V = Gator och vägar R&S = Renhållning och sophämtning ÄL = Äldreomsorgen I&M = Idrotts- och motionsanläggningar V&A = Vatten och avlopp ST = Stöd för utsatta personer 11

14 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Jämförelser med tidigare år Diagram B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex för Oxelösunds kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit NMI Bemötande och tillgänglighet* Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar* Gator och vägar* Idrotts- och motionsanläggningar* Kultur* Miljöarbete* Renhållning och sophämtning* Vatten och avlopp Oxelösunds kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2010 och våren NMI för Oxelösunds kommun blev 54 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2013 då NMI var 51. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Oxelösunds kommun våren 2013 har verksamheten Idrotts- och motionsanläggningar fått lägre betygsindex. Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 60 för Oxelösunds kommun i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren Då var indexet Bemötande och tillgänglighet Oxelösunds kommun * Verksamheten är inte jämförbar mellan våren 2015 och övriga år innan hösten

15 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Verksamheternas betygsindex efter kön Tabell B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter kön för Oxelösunds kommun. Våren 2015 Man Kön Kvinna Samtliga NMI 50 ±5,9 58 ±5,8 54 ±3,3 Bemötande och tillgänglighet 59 ±6,3 62 ±6,1 60 ±3,5 Förskolan 59 ±5,6 61 ±5,7 60 ±3,1 Grundskolan 51 ±5,4 60 ±5,9 55 ±3,1 Gymnasieskolan 49 ±5,2 48 ±5,7 49 ±3,0 Äldreomsorgen 44 ±5,9 49 ±5,8 47 ±3,3 Stöd för utsatta personer 47 ±6,1 39 ±5,7 43 ±3,3 Räddningstjänsten 67 ±6,1 71 ±5,4 69 ±3,2 Gång- och cykelvägar 61 ±6,7 67 ±5,8 64 ±3,6 Gator och vägar 54 ±5,9 60 ±5,6 57 ±3,2 Idrotts- och motionsanläggningar 56 ±5,1 66 ±5,1 60 ±2,8 Kultur 64 ±5,7 77 ±5,0 70 ±3,0 Miljöarbete 57 ±6,3 63 ±6,8 60 ±3,8 Renhållning och sophämtning 67 ±4,5 74 ±4,4 70 ±2,3 Vatten och avlopp 79 ±4,9 87 ±4,0 83 ±2,4 ANTAL SVARANDE

16 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Verksamheternas betygsindex efter ålder Tabell B4. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter ålder för Oxelösunds kommun. Våren 2015 Ålder år år år år år år år NMI 47 ±13,6 39 ±9,7 64 ±11,0 55 ±8,4 50 ±8,5 58 ±7,7 60 ±9,1 54 ±3,3 Bemötande och tillgänglighet 51 ±23,0 49 ±10,0 73 ±9,1 69 ±6,6 60 ±7,5 61 ±8,6 56 ±10,7 60 ±3,5 Förskolan 56 ±12,4 50 ±14,5 64 ±10,6 58 ±6,6 59 ±7,5 69 ±4,7 58 ±9,7 60 ±3,1 Grundskolan 47 ±16,4 44 ±12,5 66 ±9,3 54 ±8,0 53 ±7,0 62 ±5,3 57 ±9,4 55 ±3,1 Gymnasieskolan 28 ±18,1 38 ±5,8 57 ±13,2 50 ±6,9 45 ±7,1 62 ±4,4 47 ±9,0 49 ±3,0 Äldreomsorgen 43 ±12,8 36 ±11,4 55 ±10,6 43 ±8,3 45 ±7,7 50 ±7,5 52 ±10,4 47 ±3,3 Stöd för utsatta personer 39 ±14,2 39 ±12,8 60 ±13,3 35 ±8,9 41 ±6,9 43 ±5,6 46 ±7,6 43 ±3,3 Räddningstjänsten 46 ±13,9 69 ±17,5 74 ±8,8 68 ±6,3 70 ±4,9 73 ±7,1 71 ±6,2 69 ±3,2 Gång- och cykelvägar 53 ±19,1 61 ±15,0 70 ±11,2 65 ±7,3 59 ±7,5 68 ±7,2 65 ±8,9 64 ±3,6 Gator och vägar 41 ±16,8 52 ±10,8 69 ±10,1 59 ±7,8 52 ±7,4 61 ±7,3 59 ±8,9 57 ±3,2 Idrotts- och motionsanläggningar 31 ±12,6 47 ±11,9 75 ±9,8 63 ±7,5 64 ±5,3 66 ±5,4 62 ±6,1 60 ±2,8 Kultur 51 ±10,6 55 ±15,5 80 ±6,4 70 ±7,6 73 ±6,4 76 ±6,5 78 ±6,1 70 ±3,0 Miljöarbete 58 ±14,4 47 ±17,5 79 ±9,0 58 ±9,7 51 ±8,3 63 ±8,5 65 ±9,1 60 ±3,8 Renhållning och sophämtning 54 ±7,4 62 ±8,8 80 ±7,7 72 ±5,7 68 ±6,2 73 ±6,2 74 ±5,8 70 ±2,3 Vatten och avlopp 74 ±10,1 80 ±10,2 85 ±8,2 82 ±5,8 81 ±6,3 87 ±4,6 90 ±5,2 83 ±2,4 ANTAL SVARANDE Samtliga 14

17 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Del C. Vad tycker medborgarna i Oxelösunds kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd-Inflytande-Index) Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorerna efter sina betygsindex för Oxelösunds kommun. Våren 2015 Nöjd-Inflytande-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Oxelösunds kommun blev 40. För Oxelösunds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Förtroende samt Påverkan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. Oxelösunds kommun er NII 40 ±3,6 Information 55 ±3,1 Kontakt 54 ±3,5 Förtroende 45 ±3,8 Påverkan 39 ±3,0 15

18 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Skiljer sig Oxelösunds kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Oxelösunds kommun samt för samtliga 133 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2014 eller våren 2015 NII Kontakt Oxelösunds kommun Samtliga kommuner NII för samtliga 133 kommuner som var med i undersökningen hösten 2014 eller våren 2015 blev 41. NII för Oxelösunds kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Kontakt högre. Information inte säkerställt högre eller lägre. Påverkan inte säkerställt högre eller lägre. Förtroende inte säkerställt högre eller lägre. Information Påverkan Förtroende

19 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Skiljer sig Oxelösunds kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 133 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2014 eller våren 2015 Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 133 kommuner Kommunresultat NII Kontakt Information Påverkan Förtroende ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER NII för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 40. NII för Oxelösunds kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Kontakt inte säkerställt högre eller lägre. Information inte säkerställt högre eller lägre. Påverkan inte säkerställt högre eller lägre. Förtroende inte säkerställt högre eller lägre. 17

20 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Oxelösunds kommun? Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) Prioriteringsmatris för Oxelösunds kommun. Våren 2015 Faktorer som bör prioriteras Förtroende, Påverkan Faktorer som bör förbättras om möjligt faktor har hamnat i detta område. Faktorer som kan ges lägre prioritet 100 Bevara 90 Oxelösunds kommun Förbättra om möjligt faktor har hamnat i detta område. Faktorer som kan bevaras Information, Kontakt Kontakt Information 40 Förtroende Påverkan 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått 18

21 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Jämförelser med tidigare år Diagram C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Oxelösunds kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit NII Oxelösunds kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2010 och våren NII för Oxelösunds kommun blev 40 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2013 då NII var 38. För Oxelösunds kommun har inga faktorer fått säkerställt förändrade betygsindex jämfört med våren Kontakt* Information* Påverkan* Förtroende* Oxelösunds kommun * Faktorn är inte jämförbar mellan våren 2015 och övriga år innan hösten

22 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kön för Oxelösunds kommun. Våren 2015 Man Kön Kvinna Samtliga NII 39 ±6,6 41 ±6,0 40 ±3,6 Kontakt 56 ±6,5 53 ±5,8 54 ±3,5 Information 52 ±5,8 57 ±5,2 55 ±3,1 Påverkan 37 ±5,4 42 ±5,4 39 ±3,0 Förtroende 43 ±7,1 48 ±6,0 45 ±3,8 ANTAL SVARANDE Tabell C4. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter ålder för Oxelösunds kommun. Våren 2015 Ålder år år år år år år år NII 44 ±15,8 19 ±7,8 43 ±14,9 45 ±9,7 44 ±7,8 42 ±8,6 41 ±9,8 40 ±3,6 Kontakt 43 ±20,6 33 ±9,2 55 ±14,4 73 ±6,2 58 ±7,4 56 ±7,5 50 ±8,9 54 ±3,5 Information 48 ±11,6 34 ±9,0 65 ±13,0 62 ±7,7 56 ±7,5 57 ±6,9 55 ±7,3 55 ±3,1 Påverkan 31 ±7,4 24 ±6,4 51 ±12,9 45 ±8,1 44 ±7,6 40 ±7,1 36 ±8,9 39 ±3,0 Förtroende 44 ±20,1 27 ±6,0 51 ±14,5 49 ±9,6 49 ±8,9 44 ±8,7 51 ±10,1 45 ±3,8 ANTAL SVARANDE Samtliga 20

23 Om undersökningen SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Tabell D. Svarsfrekvens och nettourval per kommun. Våren 2015 Kommun Nettourval Andel (%) Kommun Netto- Svarande Svarande urval Andel (%) Alvesta kommun % Nässjö kommun % Arboga kommun % Olofströms kommun % Avesta kommun % Oskarshamns kommun % Bengtsfors kommun % Oxelösunds kommun % Bergs kommun % Partille kommun % Botkyrka kommun % Piteå kommun % Danderyds kommun % Robertsfors kommun % Eda kommun % Skövde kommun % Gnesta kommun % Staffanstorps kommun % Grums kommun % Storumans kommun % Gällivare kommun % Svalövs kommun % Halmstad kommun % Svedala kommun % Haninge kommun % Södertälje kommun % Huddinge kommun % Sölvesborgs kommun % Håbo kommun % Tanums kommun % Järfälla kommun % Tibro kommun % Jönköpings kommun % Tjörns kommun % Kalix kommun % Trosa kommun % Karlstads kommun % Umeå kommun % Knivsta kommun % Upplands-Bro kommun % Kungsörs kommun % Vaxholms stad % Kävlinge kommun % Vingåkers kommun % Laholms kommun % Värmdö kommun % Landskrona stad % Värnamo kommun % Leksands kommun % Älvdalens kommun % Lessebo kommun % Ängelholms kommun % Malung-Sälens kommun % Örebro kommun % Mönsterås kommun % Örkelljunga kommun % Nybro kommun % Österåkers kommun % Nynäshamns kommun % Östhammars kommun % Om undersökningen Population och urval Målpopulationen är Oxelösunds kommuns invånare i åldrarna år. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) var urvalsram. Som standard drogs ett urval på 600 personer i kommuner med färre än invånare i åldrarna år och personer i kommuner med eller fler invånare. Insamling Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om undersökningen och dess syfte. Därefter skickades enkät och svarskuvert ut. På enkäten trycktes inloggningsuppgifter som gjorde det möjligt att besvara enkäten via Internet, där enkäten även fanns tillgänglig på engelska, finska och spanska. Två påminnelser skickades ut, varav den sista innehöll en ny enkät och nytt svarskuvert. Insamlingen startade den 16 mars och avslutades den 11 maj Svarsandel Svarsandelen för Oxelösunds kommun blev 49 procent. Oxelösunds kommun deltog även i medborgarundersökningen våren Svarsandelen blev då 53 procent. 21

24 Inför eget arbete med resultaten SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Rapportbilaga Till denna resultatrapport finns en bilaga. Bilagan innehåller samtliga tabeller och diagram som har tagits fram för Oxelösunds kommun och som använts till analysen i denna rapport. Utöver det finns mer ingående information om undersökningen, analysmodellen med NKI samt riktlinjer för att tolka och arbeta vidare med resultaten. Jämförelser med andra kommuner och undersökningsomgångar Resultaten för de kommuner som varit med i undersökningen är tillgängliga via Inför eget arbete med resultaten Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att även inhämta kunskap från andra håll om de områden som undersökningen tar upp. Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de helhetsbetyg som medborgarna ger sin kommun. 22

25 Mars 2015 Gör Oxelösund ännu bättre! Tillsammans kan vi göra en kommun ännu bättre. Du kan bidra genom att berätta vad du tycker om Oxelösund. Vad tycker du om Oxelösund som en kommun att bo och leva i? Vad tycker du om skola, äldreomsorg, gator och kommunikationer? Hur ser du på inflytandet i kommunen? Det är sådant frågorna i enkäten handlar om. Visst kan det vara svårt att svara på frågor om vissa verksamheter och förhållanden som man kanske inte har så stor egen erfarenhet av, men i regel har man en uppfattning grundad på vad man hört och läst. Det räcker. Det är din uppfattning om olika verksamheter och förhållanden som vi vill veta. Statistiska centralbyrån (SCB) genomför denna undersökning i samarbete med Oxelösunds kommun. Du är en av 600 invånare i Oxelösund som med statistiska metoder valts ut av SCB för att medverka i undersökningen. Du svarar anonymt. Vi hoppas att du tar dig tid att svara på frågorna! På detta sätt bidrar du med underlag åt oss i arbetet med att göra Oxelösund bättre för invånarna. Tack på förhand för din medverkan! Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande 23

26 SCB15003 Våren 2015 Vad tycker du om din kommun? För ledningen i din kommun är det viktigt att veta vad invånarna tycker om kommunen och dess verksamheter. Några av frågorna de vill ha svar på är följande: - Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? - Vad tycker du om vägarna, skolan och äldreomsorgen? - Vilket förtroende har du för kommunens politiker? Det är din uppfattning som kommunen vill ha reda på. Har du ingen direkt erfarenhet av vissa frågor räcker det med din uppfattning utifrån vad du kanske hört eller läst. Din kommun har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ställa frågor till dig och andra invånare i kommunen. På nästa sida finns mer information om undersökningen. Du kan även läsa mer om den på medborgarundersökningen. For information about this survey in English, please visit medborgarundersokningen-eng. Dina svar är viktiga Du är en av flera invånare i din kommun i åldern år som har blivit slumpmässigt utvald a från befolkningsregistret. Dina svar bidrar till kunskapen om vad invånarna tycker om kommunen. Det är frivilligt att delta i undersökningen, men din medverkan är viktig. Den bidrar till att resultaten blir tillförlitliga. Dina svar kan inte ersättas med någon annans. Du gör så här Du kan besvara frågorna via Logga då in med användarnamnet och lösenord et till höger. På webbsidan finns frågorna även på engelska, finska och spanska. Användarnamn: Lösenord: Om du istället väljer att besvara pappersenkäten skickar du in den i det portofria svarskuvertet. Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. Tack för din medverkan! Med vänlig hälsning Bo Thydén Undersökningsled are, SCB Kontakta oss gärna: , SCB, DIH/ENK, Örebro Mer information finns på nästa sida 24

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Grums kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2012-02-09 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-09 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Vinterrummet kl 17.00 Alliansen i Sonaten 2 kl 17.00 -2, KF 2012-02-09

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer